Вы находитесь на странице: 1из 320

NDEKLER

1. BLM: KMELER
Kmeler 3

Temel Kavramlar 23

Taban Aritmetii 31

Rasyonel Saylar 33

Gerek Saylar 37

2. BLM: DENKLEM VE ETSZLKLER


Denklem ve Eitsizlikler 39

Mutlak Deer 47

ki Bilinmeyenli Denklem ve Eitsizlik Sistemleri ve Sralama 59


Kmeler 1. Modl Test 1

1. 4. 7.
A = {1, 2, {1, 2}, 3, {3}} A ve B kmeleri iin, A B = {a, b, c, d, e}
kmesi veriliyor. s(A) = 7 B A = {2, 3}
Buna gre, aadakilerden ka tanesi s(B) = 9 A B = {5, n, 1, k}
dorudur? A B olduuna gre, A B nin 2 elemanl alt
I. 1 A olduuna gre, A B kmesinin ele- kme says katr?
II. {1} A man says en ok katr? A) 11 B) 32 C) 55 D) 57 E) 72
III. {1, {3}} A A) 8 B) 9 C) 13 D) 15 E) 16
IV. s(A) = 3
V. {3} A
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

2. 5. 8.
A = {{1, 2, 3, 4}, 1} A ve B kmeleri iin, A = {a, b, c, d, e, f, g}
kmesinin z alt kme says ka tane- s(A) = 18 kmesinin alt kmelerinin ka tanesin-
dir? s(B) = 10 de a, b, c elemanlarndan en az biri bu-
lunur?
A) 1 B) 3 C) 7 D) 15 E) 31 BA
olduuna gre, A B kmesinin ele- A) 64 B) 72 C) 86 D) 98 E) 112
man says en az katr?
A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 28

3. 6. 9.
A = {x: x = 2k, k Z+} A ve B kmeleri iin, A = {x: x = 5k 1, k Z+}
B = {x: x = 3k, 0 < k < 10, k Z} 3.s(A B) = 2.s(B A) = 6.s(A B) olduuna gre, A kmesinin sadece
olduuna gre, A B nin eleman says ve A kmesinin eleman says 18 olduu- iki basamakl elemanlardan oluan ka
katr? na gre, A B kmesinin eleman says tane alt kmesi vardr?
katr? A) 220 B) 218 C) 217 D) 213 E) 211
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A) 24 B) 36 C) 54 D) 72 E) 90

YGS Matematik Modler Soru Bankas 3


Kmeler

10. 13. 16.


A = {1, 2, 3, 4, 5} A ve B kmeleri iin A = {x: 0 xx 3500 ve x doal say}
kmesinin alt kmelerinin ka tanesin- s(A B) = 3 B = {x: x asal say}
de 1 ve 2 eleman olarak bulunur, 3 ele- s(B A) = 4 olduuna gre, A \ B kmesinin eleman
man olarak bulunmaz? says katr?
A B kmesinin 2 elemanl alt kme sa-
A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 24 ys 36 olduuna gre, A B kmesinin A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
eleman says katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. 14. A
17.
B
Bir kmenin eleman says 3 arttrl- C A ve B ayrk kmelerdir.
dnda, alt kme says 112 arttna s(A)s(B) = 81
gre, bu kmenin 2 elemanl alt kme olduuna gre, s(A B) ka farkl deer
says ka tanedir? ekildeki taral blge aadakilerden alr?
A) 35 B) 27 C) 15 D) 6 E) 4 hangisi ile ifade edilebilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
A) (A B) C B) (A C) B
C) (B C) A D) C (A B)
E) (A B) C

12. 15. 18.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} A, B ve C kmelerinin btn alt kmeleri- A ve B kmeleri iin,
kmesinin alt kmelerinin ka tanesin- nin saylar toplam 82 dir. s(A \ B) = 2
de en az bir asal say bulunur? Buna gre, A B C kmesinin ele- s(B \ A) = 3
man says en ok katr?
A) 120 B) 112 C) 96 D) 64 E) 32 A B kmesinin elemanl alt kme
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 says 120 tane olduuna gre, A B
kmesinin 2 elemanl alt kme says
katr?
A) 1 B) 3 C) 6 D) 10 E) 15

18. D 17. C 16. B 15. C 14. D 13. B 12. B 11. D 10. B 9. B 8. E 7. C 6. B 5. C 4. D 3. B 2. B 1. C Cevaplar

4 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 2

1. 4. 7.
Aadaki kme ilemlerinden hangisi A ve B ayn evrensel kmenin iki alt kme- A = {1, 2, 3}
yanltr? si ve A B dir. B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
s(A) = 12 kmeleri veriliyor.
A) {a, b, c} = {b, a, c}
s(B) = 15 A B C iin A C B koulunu sa-
B) {a} {{a}}
olduuna gre, A B kmesinin ele- layan ka tane farkl C kmesi vardr?
C) a {a, b, c}
man says en az katr?
D) {a, b} {a, b, c} A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
A) 15 B) 16 C) 18 D) 23 E) 26
E) {a}

2. 5. 8.
A = {1, 2, 3} Bir A kmesinin eleman says 2 arttrld- En ok bir elemanl alt kmelerinin sa-
A B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} nda alt kme says 96 artmaktadr. ys 8 olan bir kmenin 4 elemanl ka
olacak biimde ka farkl B kmesi ya- Buna gre, A kmesinin iki elemanl alt tane alt kmesi vardr?
zlabilir? kme says katr? A) 280 B) 70 C) 35 D) 20 E) 18
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 A) 10 B) 15 C) 21 D) 28 E) 36

3. 6. 9.
A ve B ayn evrensel kmenin iki alt k- A = {a, b, c, d, e, f, g, h} A, B kmeleri E evrensel kmesinin alt k-
mesidir. kmesinin 4 elemanl alt kmelerinin meleridir.
s(A) = 12 ka tanesinde g veya h eleman olarak s(A) = s(B)
s(B) = 11 bulunup, a eleman olarak bulunmaz? s(A B) = s(A B)
A B A) 16 B) 18 C) 24 D) 30 E) 32 s(E) = 24
olduuna gre, A B kmesinin ele- olduuna gre, s(A) katr?
man says en ok katr?
A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15
A) 11 B) 12 C) 18 D) 22 E) 23

YGS Matematik Modler Soru Bankas 5


Kmeler

10. 13. 16.


DERVOLU A ve B ayn evrensel kmenin iki alt k- A = {2, 4, 6, 8, 10}
kelimesinin harflerinden oluan D k- mesidir. kmesinin alt kmeleri yazldnda
mesinin 4 elemanl alt kmelerinin ka (A B) B elde edilen alt kmelerin elemanlar
tanesinde en az bir sesli harf bulunur? kmesi aadakilerden hangisidir? toplam katr?
A) 175 B) 180 C) 190 D) 195 E) 209 A) A B) B C) A B A) 400 B) 480 C) 720

D) A B E) D) 840 E) 960

11. 14. A
17.
B
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} C {
A : x : x 2 + 16 8 x > 2 ve x R }
kmesinin 3 elemanl alt kmelerinin
B : {x : | x 2 | 3 ve x Z}
ka tanesinin elemanlar basamakl
bir say eklinde yazldnda 3 ile ka- Yukardaki taral blge aadakilerden kmeleri veriliyor.
lansz blnebilir? hangisi ile ifade edilebilir? Buna gre, A B kmesinin 2 elemanl
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 12 alt kme says ka tanedir?
A) (A B) C B) (A C) B
C) (B C) A D) (A C) B A) 1 B) 3 C) 6 D) 10 E) 15

E) (A B) C

12. 15. 18.


A B olmak zere, A ve B gerek saylar olmak zere, s(A) ve s(B) bo kmeden s(A) s(B)
s(A) = 3.s(B) A = [2, 5) farkl iki farkl kmedir. 3

s(A B) = 4.s(B A) 4
B = {x: |x 3| < 2 ve x tam say} Buna gre,
olduuna gre, A kmesi en az ka ele- kmeleri veriliyor. I. A kmesi en az 10 elemanldr.
manldr? Buna gre, A B nin z alt kme says II. B kmesi en az 5 elemanldr.
A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15 katr? III. A ve B kmelerinin eleman saylar top-
A) 0 B) 1 C) 3 D) 7 E) 15 lam 28 olabilir.
yukarda verilenlerden hangileri doru-
dur?
A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
D) I ve II E) II ve III

18. E 17. C 16. B 15. A 14. A 13. E 12. C 11. C 10. D 9. D 8. C 7. B 6. D 5. A 4. B 3. D 2. D 1. B Cevaplar

6 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 3

1. 4. 7.
A = {1, 2, {1}, {1, 2}, 3} A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} A ve B ayn E evrensel kmesinin alt k-
kmesi veriliyor. kmesinin 4 elemanl alt kmelerinin mesidir.
Buna gre, aadakilerden hangisi ka tanesinde en az bir asal say bulu- s(B) = 7
yanltr? nur? s(E) = 15
A) 260 B) 275 C) 300 D) 315 E) 330 s(A B) = 4
A) s(A) = 5 B) 2 A
olduuna gre, s(B) . s[(A B)] arpm
C) {1, 2} A D) {1, 2} A
katr?
E) {1, 2, 3} A
A) 12 B) 21 C) 24 D) 28 E) 32

2. 5. 8.
A = {1, 2, 3, {1}, {1, 2}, , {1, 2, 3}} {x, y, z} = {10, 11, 101} Bo kmeden ve birbirinden farkl A ve B
kmesinin ka tane alt kmesi vardr? {y, z, t} = {11, 101, 111} kmeleri iin A B dir.

{x, z, t} = {10, 101, 111} 5.s(A) + 2.s(B) = 23


A) 128 B) 64 C) 32 D) 26 E) 8
olduuna gre, z t + y x ileminin olduuna gre, A kmesinin en ok ka
sonucu katr? tane alt kmesi vardr?

A) 20 B) 9 C) 11 D) 12 E) 98 A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

3. 6. 9.
A B A ve B ayn E evrensel kmesinin alt k- Bo kmeden farkl A ve B kmeleri veri-
a b meleridir. liyor.
C A = {c, d, 4, 5, 6, 7} s(B \ A ) 2
=
c d e f g B = {b, c, 3, 6, 7} s( A B) 3

olduuna gre, A B kmesi aada- s( A B) 4


h k =
kilerden hangisidir? s( A \ B) 3

Yukardaki verilere gre, A) {6, 7} B) {5, 4} C) {c, 6, 7} olduuna gre, A B kmesinin ele-
man says aadakilerden hangisi ola-
(A C) (C B) D) {c, d, 6} E) {d, 4, 5}
bilir?
kmesinin alt kme says katr?
A) 36 B) 48 C) 52 D) 58 E) 60
A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

YGS Matematik Modler Soru Bankas 7


Kmeler

10. 13. 16.


A = ;- , 7 E
7
A = {a, b, c, d, e, f} 3 En ok iki elemanl alt kme says, iki
elemanl alt kme saysndan 11 fazla
B = ; 2, E
kmesinin alt kmelerinin ka tanesin- 19
de a ya da e eleman olarak bulunur? 3 olan bir kmenin 3 elemanl alt kme
says katr?
A) 48 B) 40 C) 32 D) 28 E) 16 kapal aralklar iin (B A) N kmesi-
nin eleman says katr? A) 220 B) 165 C) 120 D) 84 E) 56

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. 14. 17.


A = {D, E, R, V, , , O, , L, U} A = {x: |2x 7| 7 ve x tam saydr.} A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {D, E, R, V, , } kmesinin alt kmelerinin ka tanesin- kmesinin elemanl alt kmeleri ya-
kmeleri veriliyor. de en az bir tane ift say bulunur? zldnda elde edilen elemanl alt k-
melerin elemanlar toplam katr?
A kmesinin 8 elemanl alt kmelerinin A) 128 B) 156 C) 192 D) 224 E) 240
ka tanesi B kmesini kapsar? A) 315 B) 340 C) 375 D) 420 E) 480
A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

12. 15. 18.


A, B ve C bo kmeden farkl farkl A = {a, b, c, d, e} A, B ve C birbirinden farkl kmeler olup E
kme olmak zere, kmesinin alt kmelerinden ka tane- evrensel kmesinin alt kmeleridir.
(A B) (B C) sinde a veya b den en az biri bulunur? A B C
olduuna gre, (A B) C kmesi aa- A) 32 B) 24 C) 20 D) 16 E) 8 (A B) (B C)
dakilerden hangisidir? kmesinin eiti aadakilerden hangi-
A) A B) B C) C sidir?

D) A B E) A C A) A B) B C) C D) E) E

18. C 17. A 16. C 15. B 14. E 13. D 12. C 11. B 10. C 9. D 8. C 7. C 6. E 5. B 4. D 3. D 2. A 1. E Cevaplar

8 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 4

1. 4. 7.
A = {1, {1}, {2}, {2, 3}} A ve B kmeleri veriliyor. A ve B kmeleri iin,
kmesi veriliyor. s(A) = 5x 4 s(A B) = 24
Buna gre, aadakilerden hangisi s(B) = x 5 s(A) + s(B) = 36
yanltr? s(A B) = 4x + 7 olduuna gre, s(A \ B) + s(B \ A) toplam
A) s(A) = 4 B) 1 A C) {1} A A B katr?

D) {1} A E) {3} A olduuna gre, A B nin eleman says A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 18


en az katr?
A) 15 B) 23 C) 31 D) 39 E) 43

2. 5. 8.
A, B ve C kmeleri veriliyor. Bir sitede oturan insanlar iin, 3 elemanl alt kme says, 4 elemanl alt
A = {A gazetesini okuyanlar} kme saysna eit olan kmenin belirli

bir elemannn bulunduu 5 elemanl alt
 B = {Balkonda ay ienler}
 kme says katr?
 C = {Pazar gn mesai yapanlar}
 
 A) 21 B) 15 C) 10 D) 6 E) 5

 D = {50 yandan byk erkekler}
 
kmeleri tanmlanmtr. Sitedeki her bir

insan bu kmelerden en az birine dahildir.

Bu kmeler, kesiimi, birleimi ve fark ile
Yukardaki verilere gre, ((A B) C) yeni kmeler oluturuluyor.
kmesinin eleman says katr?
Buna gre, aadaki kmelerden han-
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 gisi "A gazetesini balkonda ay ierek
okuyan 50 yandan kk erkekleri" ifa-
de etmektedir?

A) (A B) D B) (A B) D
C) (B A C) D D) D (A B)
E) (A B) D

3. 6. 9.
A ve B kmeleri iin, A = {0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11} A ve B kmeleri iin,
A B kmesinin ka alt kmesinde sadece s(A B) = 5
s(A) + 4.s(B) = 45 asal saylar bulunur? s(A B) = 7
olduuna gre, B kmesinin eleman sa- A) 16 B) 31 C) 32 D) 63 E) 64 s(A B) = 17
ys en ok katr? olduuna gre, A B kmesinin en az
A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 iki elemanl alt kme says katr?
A) 8 B) 10 C) 16 D) 20 E) 26

YGS Matematik Modler Soru Bankas 9


Kmeler

10. 13. 16.


A ve B kmeleri iin, A ve B, E evrensel kmesinin iki alt kme- A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
s(A) = 3x + 5 sidir. kmesi her biri elemanl, 2 ve 6 eleman-
s(B) = 2x + 2y + 2 s(A) = 12 s(A) lar farkl kmelerde olan ayrk kmeye
s(B) = 8 ayrlyor.
s(A B) = 2y + 5
olduuna gre, s(B) katr? Buna gre, bu kme ka farkl ekil-
s(B \ A) = 5
de oluturulur?
olduuna gre, A B kmesi ka ele- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10
manldr? A) 70 B) 105 C) 145 D) 210 E) 240

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

11. 14. 17.


A ve B, E evrensel kmesinin iki alt kme- En az elemanl alt kme says ile iki A = {1, 2, 3, ... 18}
sidir. elemanl alt kme saysnn toplam 57 kmesinin iki elemanl alt kmelerinin
s(B A) = 4 olan bir kmenin eleman says katr? ka tanesinin elemanlar toplam iftir?
s(A B) = 6 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 36 B) 45 C) 52 D) 64 E) 72
s(A) = 2s(A B)
olduuna gre, s(A B) katr?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

12. 15. 18.


E = {10, 11, 12, ..., 99} B = {b, i, l, a} A = {1, 2, 3, 4, 5}
olmak zere, T = {t, a, r} kmesi verildiinde A nn bo olmayan her
A = {x: x = 3k, 4 k 33, k Z} olduuna gre (B T) E (B T) bir alt kmesi iin B(T), T kmesinin ele-
koulunu salayan ka tane E kmesi manlar toplam olarak tanmlanyor.
B = {y: y = 5n, 2 n 20, n Z}
vardr? rnein
E evrensel kmesinin iki alt kmesi veri-
liyor. A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 32 B({2, 4}) = 2 + 4 = 6

Buna gre, s((A B)) katr? B({3, 4, 5}) = 3 + 4 + 5 = 12


T'ler A kmesinin bo olmayan tm alt
A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50
kmelerini dolatnda B(T) nin birbi-
rinden farkl ka tane deeri vardr?
A) 10 B) 15 C) 21 D) 30 E) 45

18. B 17. E 16. D 15. E 14. C 13. B 12. D 11. C 10. C 9. E 8. B 7. C 6. B 5. A 4. E 3. B 2. A 1. E Cevaplar

10 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 5

1. 4. 6.
A ve B, E evrensel kmesinin alt kmeleri Bir otobsteki seyahat eden insanlar iin A = {a, b, c, d, e}
olmak zere, A = {Gazete okuyanlar} A B = {a, b, c, d, e, f, g}
s(E) = 30 B = {Gzlkller} kmeleri veriliyor.
s(A) + 2s(B) = 35 C = {40 yandan byk erkekler} Buna gre, B kmesinin eleman says-
2s(A) + s(B) = 55 D = {3 yandan kk ocuu olan an- nn alabilecei deerler toplam katr?
olduuna gre, s(A) + s(B) katr? neler} A) 9 B) 15 C) 18 D) 23 E) 27
A) 25 B) 28 C) 30 D) 33 E) 35 kmeleri tanmlanmtr. Otobsteki her bir
insan bu kmelerin en az birine dahildir.
Buna gre B C = A eitlii aadaki-
lerden hangisini ifade etmektedir?

A) 3 yandan kk ocuu olan anneler


gzlkldr.
B) 40 yandan byk gzlkl erkeklerin
tm gazete okumaktadr.
C) Gazete okuyan herkes gzlkldr.
2. D) 40 yandan byk erkeklerin tamam 7.
n elemanl bir kmenin 3 elemanl alt k- gzlkldr. A = {x| x = 3a + 1, a Z+}
melerinin says 4 elemanl alt kmelerinin E) 3 yandan kk ocuu olan annele- B = {x| x = 7b + 1, b Z+}
saysna eittir. rin tamam gazete okumaktadr. kmeleri veriliyor.
Buna gre, bu kmenin en ok 2 ele- Buna gre, A B kmesinin en kk
manl alt kmelerinin says katr? elemannn toplam katr?
A) 19 B) 21 C) 25 D) 28 E) 29 A) 130 B) 129 C) 125 D) 119 E) 105

3. 5. 8.
A = {a, {a}, b, {b}, c} A, B ve C birer kme olmak zere, A = {x| |x 5| 7, x R}
kmesi veriliyor. I. A B = A C ise B = C dir. B = {x| |x + 3| > 4, x R}
Bu kmenin elemanlarndan ka tanesi II. A B = A ise B = dir. olduuna gre, A B kmesi aada-
ayn zamanda bu kmenin bir alt kme- III. A B ise A dir. kilerden hangisidir?
sidir? nermelerinden hangisi ya da hangileri A) [7, 2] B) [2, 1] C) (1, 12]
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 her zaman dorudur? D) (2, 12] E) (7, 12]
A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
D) II ve III E) I ve III

YGS Matematik Modler Soru Bankas 11


Kmeler

9. 12. 15.
Ardk asal saylardan oluan A kmesi- A = {5, n, 1, k, m, 3, 7} A = {(x, y): x2 + y2 = 5 ve x, y Z}
nin elemanlarnn toplam 100 dr. kmesinin 3 elemanl alt kmelerinin kmesinin alt kme says katr?
A kmesinin tek sayda eleman olduu- ka tanesinde en az bir harf bulunur?
A) 256 B) 128 C) 64 D) 32 E) 16
na gre, A kmesinin en az iki elemanl
A) 35 B) 34 C) 31 D) 27 E) 25
alt kme says katr?
A) 318 B) 496 C) 502 D) 512 E) 524

10. 13. 16.


A = {1, 3, 5, 7} A = {x, x2, x3, x4, x5, x6} A = {x| 1 x 10, x Z}
B = {2, 4, 6} kmesinin alt kmelerinin ka tanesin- kmesinin 2 elemanl alt kmelerinin en
A B kmesinin 3 elemanl alt kme- de elemanlarn arpm x6 dr? kk elemanlarnn aritmetik ortalama-
lerinin ka tanesinde en az bir ift say s katr?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
bulunur? A)
10
B)
11
C) 4 D) 5 E) 6
3 3
A) 12 B) 17 C) 24 D) 31 E) 54

11. 14. 17.


A ve B, E evrensel kmesinin iki alt kme- Bir A kmesinin en ok iki elemanl alt k- A = {1, 2, 4, 6, 8, 9, 10}
sidir. melerinin says 29 dur. kmesinin, elemanlar arasnda iki ard-
A B olmak zere, Buna gre, A kmesinin eleman says k say bulunmayan 3 elemanl alt k-
s(B A) = 3.s(A) katr? melerinin says katr?
s(A) = 17 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 19 B) 21 C) 25 D) 30 E) 32
s(B) = 5
olduuna gre, s(A) katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. B 16. B 15. A 14. D 13. C 12. C 11. D 10. D 9. C 8. C 7. B 6. E 5. C 4. B 3. C 2. E 1. C Cevaplar

12 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 6

1. 4. 7.
A B Bo kmeden farkl A ve B kmeleri A = {3x| 3x 90}
iin, B = {5y| 5y 100}
s(A B) = 2x 4 x ve y birer doal say olmak zere,
s(A B) = 3x A B kmesinin elemanlar toplam
s(B) = 13 x katr?
olduuna gre, A B kmesinin ele- A) 190 B) 200 C) 210
man says en az katr?
D) 220 E) 230
C A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

A, B ve C kmeleri venn emas ile veri-


liyor.
Buna gre, taral blgenin A, B ve C k-
meleri trnden gsterilii aadaki-
lerden hangisi olabilir?

A) (A B) C B) (A B) C
C) (B C) A D) (B C) A
E) (B C) A 5. 8.
(A B) B A = {3, 2, 0, 1, 5, 7}
ifadesi aadakilerden hangisine kmesinin alt kmelerinin ka tanesinin
denktir? elemanlarnn arpm negatiftir?

A) B) A B C) A A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 128

2. D) A B E) A B

5 elemanl bir kmenin en az 2 elemanl


alt kme says katr?
A) 17 B) 18 C) 21 D) 24 E) 26

3. 6. 9.
A ve B kmeleri iin, A = {s, i, y, a, h} A ve B bo kmeden farkl ayn evrensel
s(A \ B) = 3 B = {b, e, y, a, z} kmenin iki alt kmesidir.
s(B \ A) = 4 kmeleri veriliyor. s(A B) = s(B)
A B kmesinin 2 elemanl alt kme sa- Buna gre, A B kmesinin alt kme- s(A) = 3.s(A B)
ys 36 olduuna gre, A B kmesinin lerinin ka tanesinde en az bir sesli harf s(B A) = 5
eleman says katr? bulunur? olduuna gre, s(A B) katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 80 B) 112 C) 128 D) 192 E) 224 A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24

YGS Matematik Modler Soru Bankas 13


Kmeler

10. 13. 16.


A ve B ayn evrensel kmenin iki alt k- A = {a, b, c, d, e} An kmesinde n tane eleman vardr.
mesidir. kmesinin 3 elemanl alt kmelerinin A1 = {1}, A2 = {2, 3}, A3 = {4, 5, 6},
s((A B)) = 10 ka tanesinde a veya b elemanlarndan A4 = {7, 8, 9, 10}, ...
s(A) = 7 en ok biri bulunur?
Buna gre, A13 kmesinin en byk ele-
s(B) = 5 A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10 man katr?
olduuna gre, s(A B) katr? A) 60 B) 78 C) 83 D) 88 E) 91
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. 14. 17.


A = {2!, 3!, 4!, 5!, 6!} A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} A ve B iki kmedir. A B nin en ok iki ele-
kmesinin 2 elemanl alt kmelerinin kmesinin 3 elemanl alt kmelerinin manl alt kmelerinin says 29 dur.
ka tanesinde elemanlarn arpm 3 ile ka tanesinde 1 ya da 4 eleman olarak A B nin alt kme says 4 ve
kalansz blnebilir? bulunur? s(A) 1 = s(B A)
A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 3 A) 25 B) 20 C) 16 D) 12 E) 8 olduuna gre, A kmesinin eleman sa-
ys katr?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12. 15. 18.


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} A = {{x, y, z}, {x}} A = {3, 4, 5, 6, 7, 8}
kmesinin 4 elemanl alt kmelerinin kmesinin eleman says en az z, en ok kmesinin tm alt kmelerinin eleman-
ka tanesinin elemanlarnn arpm ift k olduuna gre, z + k toplam katr? lar toplam katr?
saydr?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 A) 762 B) 798 C) 864
A) 34 B) 31 C) 28 D) 24 E) 20 D) 946 E) 1056

18. E 17. C 16. E 15. C 14. B 13. C 12. A 11. A 10. C 9. A 8. B 7. C 6. E 5. A 4. A 3. B 2. E 1. C Cevaplar

14 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 7

1. 4. 7.
A = {1, 2, {1, 2}, {3}, } A B, B A, A B A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
kmesinin 2 elemanl alt kme says s(A) = 20 kmesinin elemanlar kullanlarak biri 4
katr? s(B) = 18 elemanl, dieri 3 elemanl iki ayrk kme
oluturulmak isteniyor.
A) 6 B) 10 C) 15 D) 21 E) 28 s(A B) nn alabilecei en byk deer
a, en kk deer b olduuna gre, a b Buna gre, 3 ve 5 elemanlar ayn kme-
katr? de bulunmayacak biimde, bu iki kme
ka farkl ekilde oluturulabilir?
A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13
A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22

2. 5. 8.
A = {x| 32 < x 280, x = 4k, k Z} A, B ve C kmelerinin eleman saylar sra- B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
B = {x| 18 x 240, x = 5k, k Z} syla x, y ve z dir.
kmesi verildiinde B nin elemanl
olduuna gre A B kmesinin eleman 2x + 2y = 2z alt kmelerinin elemanlar toplam ka
says katr? x + z = 11 farkl tam say deeri alr?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 olduuna gre, B kmesinin eleman sa- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
ys katr?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. 6. 9.
A = {a, b, c, d, e, f} A = {1, 2, 3, 4, ... 11, 12} A = {(x, y, z) : x.y.z = 77 ve x, y, z N}
B = {b, c, d} kmesinin 3 elemanl alt kmelerinin olduuna gre, A kmesinin eleman sa-
ka tanesinde elemanlar ardk say ys katr?
olmak zere A nn alt kmelerin ka ta-
deildir?
nesinde B nin en az bir eleman bulu- A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12
nur? A) 184 B) 190 C) 196
A) 16 B) 32 C) 48 D) 56 E) 60 D) 200 E) 210

YGS Matematik Modler Soru Bankas 15


Kmeler

10. 13. 16.


A = {0, 2, 4, 6, 8, 10} A = {x| x = k2, k N} B kmesi doal saylar kmesinin bo k-
kmesinin 3 elemanl tm alt kmelerinde- B = {x| x = 2.k, k N} meden farkl bir alt kmesi olmak zere bir
ki btn elemanlarn toplam x, 4 elemanl m B alnyor. Eer m'nin B kmesinde
kmeleri veriliyor.
tm alt kmelerindeki btn elemanlarn kendisi hari bir tam kat yoksa m'ye B
s(A B) = 4 says denir.
toplam y dir.
eitliini salayan s(A) nn en kk de- rnek,
Buna gre, y x deeri katr?
eri iin s(A B) katr?
B = {5, 6, 10, 14} kmesinde 6 ve 14 n
A) 0 B) 30 C) 60 D) 90 E) 120
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8 kendisi hari bir tam kat olmad iin 6 ve
14 saylar bu B kmesi iin B saylardr.
Buna gre, B kmesi 6 ile blndn-
de 1 kalann veren iki basamakl doal
saylar olmak zere B kmesi iin iki
basamakl en kk ve iki basamakl en
byk B saylarn toplam katr?
A) 98 B) 104 C) 109 D) 110 E) 112

11. 14.
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} K ve L kmeleri veriliyor.
B = {2, 4, 6, 8} s((A B)) = 0
kmeleri iin A nn alt kmesi olan B k- s(K) + s(L) = 18
17.
mesinin alt kmesi almayan ka farkl C s(K) + s(L) = 16
kmesi elde edilebilir? A = {a, b, c, d, e, f, g, h}
0 < s(K L) < 4
kmesinin hi biri bir dierinin alt k-
A) 32 B) 256 C) 384 D) 496 E) 504 olduuna gre, s(L K) katr?
mesi olmayacak ekilde en ok ka
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 tane alt kmesi bulunur?
A) 42 B) 50 C) 60 D) 65 E) 70

12. 15. 18.


A, B ve C kmeleri A = {1, 2, 3, 4, ... n} A = {x| 1 x 32, x Z}
E = {a, b, c, d, e, f, k} kmesinin 15 tane alt kmesi sadece kmesinin bir ember etrafna, herhangi
kmesinin alt kmeleri olmak zere asal saylardan olutuuna gre, en ardk dizili 4 saysnn toplam en az K
ok ka tane alt kmesi sadece asal ol- olacak ekilde datlmtr.
I. A B = , B C = , A C =
mayan saylardan oluur? Buna gre, K en ok ka olabilir?
II. s(A) < s(B) < s(C)
A) 4 B) 7 C) 15 D) 63 E) 128 A) 32 B) 56 C) 60 D) 66 E) 68
III. s(A) + s(B) + s(C) < s(E)
artlarn salayan ka farkl C kmesi
vardr?
A) 16 B) 32 C) 41 D) 56 E) 63

18. D 17. E 16. D 15. D 14. C 13. B 12. D 11. D 10. A 9. D 8. D 7. D 6. E 5. D 4. B 3. D 2. D 1. B Cevaplar

16 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 8

1. 4. 7.
(24x1, x xy) = (128,2) A = {x: 3 x 2 ve x gerek say} A, B, C kmeleri iin,
olduuna gre, y says x in ka katdr? B = {x: 1 x 4 ve x gerek say} A B = {a, b, c}
A) 2
3
B) C) 1
1
D) E) 0 kmeleri veriliyor. C = {4, 5, 6, 7}
2 2
(A x B) (B x B) kmesinin dzlemde olduuna gre, (A x C) (B x C) kme-
oluturduu kapal blgenin alan ka sinin eleman says katr?
birim karedir?
A) 9 B) 12 C) 14 D) 16 E) 81
A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

2. 5. 8.
A x B = {(1, 1), (1, 2), (3, 1), (3, 2)} T = {R, A, K, M} A, B, C kmeleri iin,
B x C = {(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)} olduuna gre, T x T x T kartezyen ar- s(A x B) = 5
olduuna gre, C x A kmesi aadaki- pmnn birinci bileeni R olan ka ele- s(B x C) = 12
lerden hangisidir? man vardr? olduuna gre, s(A) + s(B) + s(C) toplam
A) {(2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)} A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 64 katr?

B) {(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3)} A) 12 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20


C) {(1, 2), (3, 2), (1, 3), (3, 3)}
D) {(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)}
E) {(1, 2), (2, 2), (1, 3), (2, 3)}

6.

 

3. 
9.
A = {1, 2, 3} A = {x: |2x 1| 3 ve x gerek say}

B = {2, 3, 4, 5, 6} B = {x: |2x + 1| 5 ve x gerek say}


Yukarda A x B nin grafii verilmitir.
C = {4, 5, 6, 7, 8, 9} A x B kmesinin analitik dzlemde
Buna gre, A B kmesi aadakiler- oluturduu blgenin alan ka birim
kmeleri veriliyor. den hangisidir? karedir?
Buna gre, (A x B) (A x C) kmesinin
eleman says katr? A) [5, 3] B) [3, 3) A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15
C) [3, 4] {3} D) [5, 4] {3}
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12
E) (3, 4]

YGS Matematik Modler Soru Bankas 17


Kmeler

10. 13. 16.


1 3
A ve B kmeleri veriliyor. A = {x: 1 x 3, x Z} , 2y, y + z = (2 , 3 x, x )
x
4
s(A) = 9 B = {x: 2 x < 1, x R}
olduuna gre, x + y + z toplam katr?
s(A B) = 4 kmeleri veriliyor.
A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2
s[(A B) x B] = 150 Buna gre, A x B nin grafii aadaki-
olduuna gre, B kmesinin eleman sa- lerden hangisidir?
ys katr? A) B B) B

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 1 O 1 2 3
A A
1 2 3
1 1
2 2

C) B D) B

1 1
A A
1 2 3 3
1
2 2
17.
E) B
11. A bo kmeden farkl bir kme olmak
1 zere, s(A) kadar A x A x A x ... x A k-
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} A
1 3 mesinin eleman says aadakilerden
olmak zere, 1
hangisi olabilir?
2
A = {2, 3, 5, 7}
A) 25 B) 64 C) 144 D) 216 E) 256
B = {2, 8, 9}
E evrensel kmesinin iki alt kmesi veri- 14.
liyor.
A ve B, E evrensel kmesinin iki alt kme-
Buna gre, s((A B) x B) katr? sidir.
A) 6 B) 8 C) 12 D) 15 E) 18 s(A) = 3.s(B)
s(A B) = 17
s(B A) = 5
olduuna gre, s(A x B) katr?
A) 72 B) 84 C) 96 D) 108 E) 112

18.
A = {2, 1, 0, 1, 2}
15. B = {x: |x| < 3 ve x tam say}
12.
A = {1, 2, 3, 4} kmeleri veriliyor.
A, B ve C bo olmayan kme ve B C
B = {2, 4} A x B kmesinin elemanlarn darda
olmak zere,
BC brakmayan en kk emberin yara-
s(A x B) = 12
olmak zere, (A x B) (A x C) ifadesinin p ka birimdir?
s(B x C) = 21
eleman says 24 tr. 3 2
olduuna gre, s[A x (B C)] en ok A) 2 B) C) 2 2
Buna gre, C kmesinin eleman says 2
katr?
en ok katr? 5 2
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 D) E) 3 2
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2

18. C 17. E 16. C 15. D 14. D 13. C 12. C 11. E 10. E 9. E 8. D 7. B 6. B 5. D 4. C 3. C 2. A 1. E Cevaplar

18 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 9

1. 4. 7.
Bir turist grubunda, ngilizce veya Alman- 30 kiilik bir snfta, matematik kursu- Bir apartmandaki konut sahipleri A, B, C
ca dillerinden yalnz birini bilen 11 kii, en na katlmayan 14 renci, fizik kursuna gazetelerinden en az bir tanesini almak-
az birini bilen 16 kii, en ok birini bilen 20 katlmayan 12 renci, her iki kursa ka- tadr. Yalnz bir gazete alan konut saylar
kiidir. Yalnzca Almanca bilenler ile her iki tlan 6 renci olduuna gre, bu kurs- birbirine eit ve her gazeteyi alan konut
dili bilmeyenlerin says eittir. lardan hibirine katlmayan ka renci says 2 dir. Yalnz iki gazeteyi alan konut
Buna gre, turist grubu ka kiidir? vardr? saylar da eittir.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Buna gre, apartmanda ka konut ola-
A) 23 B) 25 C) 27 D) 29 E) 31
bilir?
A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30

2. 5. 8.
Matematik ve Fizik kurslarndan en az biri- Bir sporcu grubunun tamam voleybol veya 350 rencinin bulunduu bir okulun %38
5 basketbol oynamaktadr. Grubun %45 i vo- i fen, %72 si matematik kursuna katlmak-
ne katlanlarn bulunduu bir snfn u fi- tadr.
9 leybol %65 i basketbol oynamaktadr.
13
zik, i matematik kursuna katlmaktadr. Her iki sporu yapan 6 kii olduuna Bu kurslarn hibirine katlmayan en
18
Her iki kursa katlan renci says 10 gre, yalnz voleybol oynayan ka kii ok ka kii vardr?
olduuna gre, snf mevcudu katr? vardr?
A) 77 B) 84 C) 91 D) 98 E) 105
A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36 A) 21 B) 25 C) 28 D) 31 E) 33

3. 6. 9.
Kadn ve erkek saylarnn eit olduu bir 30 kiilik bir snfta matematikten geen er- 39 kiilik bir turist grubunda Almanca bilen
grupta yalnz esmer ve sarnlar bulun- kek renci says, matematikten kalan kz herkes ngilizce de bilmektedir. Almanca
maktadr. renci saysnn 2 katdr. Matematikten bilenlerin says, bir dil bilenlerin 3 kat ve
Esmer erkeklerin says, sarn erkeklerin geen kz renci says da, matematikten yabanc dil bilmeyenlerin says 7 dir.
saysnn 2 kat, esmer kadnlarn says kalan renci saysndan 2 fazladr. Buna gre, en ok bir dil bilen turist sa-
da, sarn erkeklerin saysndan 5 fazla- Snfta matematikten kalan erkek ren- ys katr?
dr. ci says 4 olduuna gre, snfta ka kz
A) 8 B) 12 C) 15 D) 24 E) 31
Sarnlarn says 13 olduuna gre, renci vardr?
grupta ka kii vardr? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17
A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48

YGS Matematik Modler Soru Bankas 19


Kmeler

10. 13. 16.


30 kiilik bir snfta gzlkl kzlarn say- Bir hastanenin Kulak-Burun-Boaz ser- ngilizce, Almanca ve Franszca dillerinden
s, gzlksz erkeklerin saysnn 2 katdr. visinde yatan hastalardan, kulandan en az birini bilenlerin oluturduu 28 kiilik
Gzlkl erkeklerin says, gzlksz kz- rahatsz olanlar, boazndan rahatsz de- bir grupta, Almanca bilenlerin tamam ngi-
larn saysnn 5 katdr. ildir. lizce bilmekte ve Franszca bilmemektedir.
Kzlar 14 kii olduuna gre, gzlksz Sadece kulandan rahatsz olanlar 4, ngilizce ve Franszca bilenlerin says
erkekler ka kiidir? sadece burnundan rahatsz olanlar 6, 8, en az iki dil bilenlerin says 12, Fran-
kulak ve burundan rahatsz olanlar 5, szca bilmeyenlerin says 10 olduuna
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
kulak veya boazdan rahatsz olanlar gre, sadece Franszca bilen ka kii
16 kii olduuna gre, bu serviste top- vardr?
lam ka hasta yatmaktadr?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

11. 14. 17.


Bir grupta A ile B gazetelerini okumayan 8 En az bir dilin konuulduu 36 kiilik bir 21 kiilik bir turist grubunda Franszca bi-
kii vardr. 12 kii A gazetesini, 10 kii de turist grubunda Franszca bilenler ngiliz- len herkes Almanca, Almanca bilen herkes
B gazetesini okumaktadr. Gruptaki kii sa- ngilizce bilmektedir.
ce de bilmektedir. En fazla iki dil bilenlerin
ys hem A hem de B gazetesi okuyan kii Dil bilmeyenlerin olmad bu grupta en
bulunduu bu grupta, iki dil bilenler yalnz
saysnn 4 katdr. 4 fazla iki dil bilen 16 kii olduuna gre,
Almanca bilenlerin katdr.
Buna gre, grupta yalnz A gazetesini 3 dil bilen ka kii vardr?
okuyan ka kii vardr? Yalnz ngilizce bilenler 8 kii olduuna
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
gre, yalnz Almanca bilen ka kiidir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

12. 15. 18.


Bir kutuda siyah, krmz ve mavi renkte ngilizce, Almanca ve Franszcann ko- En ok iki yabanc dilin konuulduu bir
kalemlar vardr. nuulduu 38 kiilik bir snfta herkes n- grupta, A dilini bilmeyen 11, B dilini bilme-
gilizce bilmektedir. En fazla iki dilin konu- yen 9 ve bu dillerden en ok birini bilen 14
Bu kutuda siyah olmayan 17, krmz ol-
ulduu bu snfta iki dil bilenler 14 kii ve kii bulunmaktadr.
mayan 18, mavi olmayan 25 kalem oldu-
una gre, ka tane siyah kalem vardr? sadece ngilizce bilenler, Almanca bilenle- Buna gre, bu dillerin hibirini bilme-
rin 4 katdr. yen ka kii vardr?
A) 5 B) 8 C) 12 D) 13 E) 15
Buna gre, Franszca bilen ka kiidir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

18. D 17. B 16. D 15. B 14. D 13. B 12. D 11. D 10. C 9. C 8. D 7. C 6. D 5. A 4. B 3. C 2. E 1. B Cevaplar

20 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Kmeler 1. Modl Test 10

1. 4. 7.
En az bir oyun oynayanlarn bulunduu 25 Mavi ve yeil gzl turistlerden oluan 30 ngilizce, Almanca ve Trke dillerinden en
kiilik bir snfta 15 kii futbol, 14 kii bas- kiilik bir kafilede 15 turist gzlkszdr. az birinin konuulduu 30 kiilik bir turist
ketbol ve 12 kii voleybol oynamaktadr. Yeil gzl gzlkl turist says 10, kafilesinde Almanca bilen herkes, ngilizce
sporuda yapanlarn says 5 oldu- mavi gzl gzlksz turist says 9 ol- bilmekte ve Trke bilenlerin hibiri ngiliz-
una gre, yalnz iki oyun oynayan ka duuna gre, mavi gzl turist says ce bilmemektedir.
kii vardr? katr? Yalnz Trke bilenlerin says Almanca
bilenlerden 10 kii, ngilizce bilenlerden
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17
8 kii fazla olduuna gre, bu kafilede
Almanca bilen ka kii vardr?
A) 9 B) 11 C) 13 D) 16 E) 19

2. 5. 8.
40 kiilik bir snfta, 15 kii Matematikten Bir snfta herkes A, B ve C derslerinden en En az bir dili konuabilenlerin bulunduu
baarszdr. 13 kii Matematikten baarl ok birini seecektir. 20 kiilik bir toplulukta, ngilizce konua-
fakat Fizikten baarszdr. A dersini semeyen 12, B dersini se- bilen herkes spanyolca konuabilmekte
Buna gre, bu iki dersten baarl olan meyen 14, C dersini semeyen 16 kii, fakat Almanca konuamamaktadr.
ka kii vardr? yalnz bir ders seen 18 kii olduuna Almanca konuabilenlerin says 9, n-
gre, hibir ders semeyen ka kii var- gilizce ve spanyolca konuabilen 6 kii
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
dr? olduuna gre, yalnz spanyolca konu-
abilen says katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

3. 6. 9.
Franszca ve Japonca dillerini bilenler ve 70 kiilik bir snfta, voleybol, basketbol ve Matematik dersinden geen herkesin
bilmeyenlerin oluturduu 28 kiilik bir futbol oyunlarndan en az birini oynayan- Trke dersinden de geebildii bir snfta,
grupta, Franszca bilmeyenlerin says 12, lardan sadece iki oyunu oynayanlarn sa- Fizik ve Matematik derslerinin her ikisini
Japonca bilmeyenlerin says 8 dir. ys sadece bir oyun oynayanlarn 4 katdr. de geebilen yoktur. Matematik dersinden
Fransca ve Japoncadan en ok birini Basketbol oynayan herkes voleybol oy- geen 8, Trke ve Fizik dersinden geen
bilenlerin says 18 olduuna gre, hi- namaktadr. n oynayanlarla hibi- 6 kii vardr.
bir dil bilmeyenlerle her iki dili bilenle- risini oynamayanlar toplam 10 kii ol- Mevcudu 22 kii olan bu snfta bu
rin toplam katr? duuna gre, sadece iki oyun oynayan derslerin nden de kalan olmadna
ka kii vardr? gre, sadece bir dersten geen ka kii
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18
vardr?
A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

YGS Matematik Modler Soru Bankas 21


Kmeler

10. 13. 16.


20 kiilik bir snfta erkeklerin %25'i, kzla- Herkesin futbol oynad bir toplulukta, En az bir dilin konuulduu 40 kiilik bir s-
rn yalnz 3 ngilizce biliyor. basketbol veya voleybol oynayanlarn sa- nfta yalnz ngilizce bilenlerle yalnz Fran-
Kzlarn says, ngilizce bilmeyenlerin ys sadece futbol oynayanlarn saysnn szca bilenlerin saylar toplam Almanca
%80 i olduuna gre, ngilizce bilmeyen 4 katdr. bilenlerin saysna eit ve yalnz iki dil ko-
erkeklerin says kzlarn saysnn yz- Basketbol oynayanlardan voleybol oy- nuanlarn toplam saysndan 4 eksiktir.
de kadr? namayanlarn says, voleybol oynayp Yalnz Almanca bilenlerin says dili
basketbol oynamayanlarn saysnn 3 de bilenlerin saysndan 2 eksik, yalnz
A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60
kat ve en ok 2 sporu yapanlarn says ngilizce ve Franszca bilenlerin says 4
48 olduuna gre, yalnz futbol oyna- olduuna gre, Almanca bilenlerin sa-
yanlarn says katr? ys katr?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 14 E) 16 A) 16 B) 18 C) 19 D) 20 E) 22

11. 14. 17.


50 dairelik bir binada A, B ve C gazetele- Futbol, basketbol ve voleybol kurslarna Bir pastanede yer alan 26 pasta, yalnz
rinden en az birini okunmaktadr. Bu daire- katlanlarn ve katlmayanlarn bulunduu ikolatal, yalnz muzlu ve ikolatal-muzlu
lerden A gazetesini okumayanlarn says 60 kiilik bir grupta futbol kursuna katlan eitlerden olumaktadr.
25, B gazetesini okumayanlarn says ise herkes basketbol kursuna da katlmakta- Bir gn iine verilen 14 siparite ya yalnz
20 dir. Yalnz C gazetesini okuyanlarn sa- dr. kursa katlanlar ile hibir kursa ka- ikolatal bir adet ya yalnz muzlu bir adet
ys 10 olduuna gre, tlmayanlarn toplam 12 kiidir. ya da ikolatal-muzlu iki adet istenmitir.
A, B ve C gazetelerinin hepsini okuyan Yalnz iki kursa katlanlarn says, yal- Gn sonunda pastanede yalnz ikola-
daire says en fazla katr? nz bir kursa katlanlarn saysnn 3 kat tal 4 adet pasta kaldna gre balan-
olduuna gre, bu grupta yalnz bir kur- gta ikolatal-muzlu ka pasta vardr?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
sa katlanlarn says katr?
A) 7 B) 10 C) 14 D) 16 E) 18
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

12. 15. 18.


ngilizce bilenlerin saysnn Almanca bi- 45 kiilik bir grupta 23 kz vardr. Bu grup- Facebook, Twitter ve Instagram uygula-
lenlerin saysndan ok olduu bir snfta ta 32 kii esmer dierleri sarndr. Esmer malarnn en az birini kullanan 22 ala-
ngilizce veya Almanca bilen 21 kii her iki kz says sarn erkek saysnn kat, n olan bir irkette Twitter kullanan herkes
dili bilen 4 kii vardr. esmer erkek says da sarn kz saysnn Facebook kullanmaktadr. Instagram ve
iki katndan 1 fazladr. Twitter kullananlarn says Instagram ve
Yalnz Almanca bilenlerin says en ok
Buna gre, gruptaki esmer erkek says Facebook kullananlarn saysnn te biri,
katr?
katr? sadece Instagram kullananlarn says ile
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 sadece Facebook kullananlarn saysnn
A) 5 B) 7 C) 12 D) 17 E) 22 toplamnn yarsdr.
Twitter kullananlarn says 6 olduuna
gre, bu sosyal paylam sitesinin
n de kullanan ka kii vardr?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 2

18. B 17. D 16. B 15. D 14. A 13. E 12. C 11. D 10. D 9. D 8. B 7. A 6. D 5. B 4. B 3. B 2. C 1. B Cevaplar

22 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Temel Kavramlar 1. Modl Test 11

1. 4. 7.
Onluk sistemde birbirinden farkl raka- x ve y pozitif tam saylardr. x ve y pozitif tam saylar olmak zere,
mn toplam 23 tr. x . y = 56 xy 5x 11 = 0
Buna gre, kk rakam en az katr? olduuna gre, x + y toplamnn alaca eitlii veriliyor.
A) 0 B) 1 C) 2 D) 6 E) 7 en byk deer, en kk deerden ka Buna gre, x + y toplam katr?
fazladr?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
A) 42 B) 44 C) 48 D) 54 E) 57

2. 5. 8.
a ve b onluk sistemin rakamlar olmak x, y ve z birbirinden farkl pozitif tam sa- x, y ve z doal saylardr.
zere, ylardr. x + y + z = 12
6 x . y . z = 128 olduuna gre, x . y . z arpm en az
a+ = 12
b olduuna gre, x + y + z toplam en fazla katr?
eitliini salayan farkl a deerlerinin katr?
A) 0 B) 10 C) 18 D) 36 E) 64
toplam katr? A) 130 B) 106 C) 67 D) 37 E) 22
A) 4 B) 15 C) 25 D) 36 E) 48

3. 6. 9.
a ve b pozitif tam saylardr. x, y ve z pozitif tam saylardr. x ve y birbirinden farkl negatif tam say-
x . y = 36 lardr.
a + b = 22
y + z = 40 3x + 4y + 5
olduuna gre, a . b arpmnn en b-
yk deeri katr? olduuna gre, x + z toplamnn alaca toplamnn alaca en byk deer ka-
en byk deer katr? tr?
A) 112 B) 117 C) 120 D) 121 E) 144
A) 80 B) 75 C) 62 D) 51 E) 48 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

YGS Matematik Modler Soru Bankas 23


Temel Kavramlar

10. 13. 16.


x ve y pozitif tam saylar olmak zere, x, y ve z tam saydr. 2 den byk her ift saynn, iki asal sa-
5x + 6y = 72 x4 .y>0 ynn; 5 ten byk her tek saynn, asal
saynn toplam eklinde yazlabilecei
eitliini salayan ka farkl (x, y) sral y.z<0
iddia edilmi ancak kantlanamamtr
ikilisi vardr? x.z>0 (Goldbach - 1742).
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 olduuna gre, x, y ve z nin iaretleri Yukardaki sav dorulayan rnek aa-
srasyla aadakilerden hangisidir? dakilerden hangisidir?
A) , , + B) , , C) +, ,
A) 10 = 2 + 3 + 5 B) 19 = 1 + 7 + 11
D) , +, + E) , +,
C) 50 = 19 + 31 D) 94 = 91 + 3
E) 81 = 13 + 17 + 51

11. 14. 17.


x, y ve z birbirinden farkl tam saylardr. x, y ve z birbirinden farkl pozitif tam sa- x, y ve z farkl asal saylar olmak zere
ylardr. I. xy + yz + xz tek saydr.
10 9 8
+ + x . y = 30
x y z II. xy + z ift saydr.
y . z = 48 III. x + y asal saydr.
toplamnn alaca en kk tam say
deeri katr? olduuna gre, x + y + z toplam en az ifadelerinden hangileri kesinlikle do-
katr? rudur?
A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16
A) 15 B) 19 C) 34 D) 48 E) 57 A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

12. 15. 18.


x ve y sfrdan farkl rakamlardr. x + 5, y + 4 ve 3xz saylar ift doal sa- x < y < z olmak zere, x, y ve z ardk
xy + 3x 5y = 19 ylar olduuna gre, aadakilerden pozitif tek saylardr.
hangisi her zaman ift saydr? x.z=a
eitliini salayan x ve y deerleri iin
x + y toplam katr? x+z x+y yz olduuna gre, (2x + 4) . y arpmnn a
A) B) C)
2 2 2 cinsinden eiti nedir?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
xy xz A) 2a B) 2a + 4 C) 2a + 8
D) E)
2 2 D) 2a + 10 E) 2a + 12

18. C 17. A 16. C 15. C 14. B 13. E 12. A 11. D 10. B 9. B 8. A 7. C 6. B 5. C 4. A 3. D 2. B 1. D Cevaplar

24 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Temel Kavramlar 1. Modl Test 12

1. 4. 7.
a ve b onluk sistemde birbirinden farkl x ve y pozitif tam saylar olmak zere, x, y ve z tam saylardr.
rakamlar olmak zere, 2x + 3y = 39 x . y8 > 0

a+
10
=7 eitliini salayan farkl y deerlerinin x . z7 < 0
b toplam katr? y.z>0
eitliini salayan ka farkl a deeri A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 36 olduuna gre, x, y ve z nin iaretleri
vardr? srasyla aadakilerden hangisidir?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) , +, B) , , + C) +, ,
D) , +, + E) +, +,

2. 5. 8.
x, y ve z birbirinden farkl tam saylardr. x ve y reel (gerel) saylardr. x in en az
a ve b doal saylardr.
18 kat, y nin de en az 27 kat birer tam
a + b = 20 x . y . z = 36
saydr.
olduuna gre, a . b arpmnn alabile- olduuna gre, x + y + z toplamnn en
Buna gre, 2x + 9y nin en az ka kat bir
cei en byk deer ile en kk dee- kk deeri katr?
tam saydr?
rinin toplam katr? A) 42 B) 36 C) 24 D) 19 E) 12
A) 24 B) 18 C) 15 D) 12 E) 9
A) 96 B) 98 C) 100 D) 118 E) 119

3. 6. 9.
x ve y tam saylardr. x ve y doal saylar olmak zere,
x ve y pozitif tam saylardr.
x . y = 57 x>y
x 4
= = z x . y = 60
6 y olduuna gre,
I. (x, y) sral ikilisi 8 farkl deer alr. olduuna gre, ka farkl (x, y) sral ikilisi
olduuna gre, z nin en byk deeri iin
vard?
x + y + z toplam katr? II. x + y toplam en az 58 dir.
III. x y fark 15 olabilir. A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33
yukarda verilenlerden hangileri doru-
dur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) Yalnz I E) Yalnz II

YGS Matematik Modler Soru Bankas 25


Temel Kavramlar

10. 13. 16.


x ve y birer tam saydr. x, y ve z pozitif tam saylardr. p asal say olmak zere
18 < x + y < 60 2x + 5 y 21p + 1
= 5z
x+y 8 says pozitif bir tam saysnn karesidir.
=6
y olduuna gre, aadakilerden hangisi Buna gre, ka farkl p asal says var-
her zaman dorudur? dr?
olduuna gre, x y fark en ok katr?
A) y ift saydr. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
A) 16 B) 20 C) 28 D) 36 E) 39
B) x + 1 ift, y 2 tek saydr.
C) y + 2 tek, z tek saydr.
D) y 1 ift, z ift saydr.
E) x ift, y + 2 ift saydr.

11. 14. 17.


x, y ve z doal saylardr. x3+ 3 bir ift say olduuna gre, aa- basamakl pozitif bir saynn 70 fazlas
Buna gre, aadakilerden hangisi do- dakilerden hangisi tek saydr? bir tam kareden 2 eksik, 70 eksii ise bir
al say olmayabilir? tam kareden 3 fazladr.
A) x + 3 B) x 3 C) 3x
Buna gre, bu saynn rakamlar topla-
A) x + y + z B) x 2 x + y2 C) z2 + x D) 3x + 3 E) 3x 3 m katr?
D) x3 y2 E) (x y z)2
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

12. 15. 18.


x, y ve z negatif tam saylar olmak zere, x, y ve z tam saylardr. x, y ve z birbirinden farkl pozitif tam sa-
ylardr.
x . y = 18 x . y = 4z + 44
x + y + z = 17
y . z = 24 olduuna gre, aadakilerden hangisi
her zaman ift saydr? olduuna gre, 3x 4y + 2z ifadesinin
eitlikleri veriliyor.
ald en byk deer katr?
Buna gre, x . y . z arpm en ok ka- A) x . y + x B) x . y y
tr? A) 57 B) 51 C) 48 D) 45 E) 42
C) x2 . y3 + z D) x + y + z
A) 432 B) 144 C) 72
E) x3y2 xy
D) 144 E) 432

18. E 17. E 16. B 15. E 14. C 13. A 12. C 11. D 10. D 9. C 8. E 7. C 6. A 5. B 4. E 3. A 2. C 1. A Cevaplar

26 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Temel Kavramlar 1. Modl Test 13

1. 4. 7.
Toplamlar 32 olan iki doal saynn ar- x, y ve z tam saylardr. x, y ve z birer rakam olmak zere,
pmnn alabilecei en byk deer, en x3 .y>0 y
kk deerden ka fazladr? x+ = 2, 8
x5 . z4 <0 z
A) 235 B) 240 C) 248 D) 256 E) 262 y5 .z>0 eitlii veriliyor.
olduuna gre, x, y ve z nin iaretleri Buna gre, x + y + z toplam aadaki-
srasyla aadakilerden hangisidir? lerden hangisi olabilir?

A) , , B) , , + C) , +, A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15
D) +, , E) +, +,

2. 5. 8.
a ve b birer doal say ve a + b = 18 ol- x, y, z birbirinden farkl pozitif tam saylar ol- a, b ve c iki basamakl doal saydr.
mak zere, a . b arpmnn alaca en mak zere, a b c = 32
byk deer x, a b farknn alaca en x = 3y + 4 olduuna gre, a + b + c toplamnn en
kk deer y olduuna gre, x + y top- byk deeri katr?
y = 4z 6
lam katr?
eitlikleri veriliyor. A) 166 B) 152 C) 148 D) 132 E) 124
A) 103 B) 92 C) 81 D) 72 E) 63
Buna gre, x + y + z toplamnn alabile-
cei en kk deer katr?
A) 12 B) 14 C) 28 D) 31 E) 35

3. 6. 9.
x ve y pozitif tam saylardr. x ve y negatif tam saylar olmak zere, (x2010 + 2011)2012
x x . (y 1) = 10 says tek say olduuna gre, aada-
+y=5 kilerden hangisi tek saydr?
6 eitlii veriliyor.
olduuna gre, x in en byk deeri Buna gre, y nin alabilecei farkl de- A) x 2 B) x 2 + x
iin x y fark katr? erlerin toplam katr?
C) x2 + 2010 D) x2 2012
A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23 A) 20 B) 18 C) 14 D) 8 E) 0
E) x2 + x + 1

YGS Matematik Modler Soru Bankas 27


Temel Kavramlar

10. 13. 16.


x ve y birer doal say ve x + 8 ile 5y + 5 x, y ve z birer doal say olmak zere, n doal say ve
ift saylardr. xy 2z = xz 2y n2 + 29n
Buna gre, aadakilerden hangisi tek eitlii veriliyor. bir tam kare olduuna gre n nin en b-
saydr? yk deerinin rakamlar toplam katr?
Buna gre, aadakilerden hangisi her
A) 5xy B) x 2 + y3 zaman dorudur? A) 11 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
C) xy + x D) (x + 1) . (y 1) A) x + y toplam ift saydr.
E) xy + 2yx B) y + z toplam ift saydr.
C) x + z toplam ift saydr.
D) x + y + z toplam ift saydr.
E) x . y . z arpm ift saydr.

11.
x, y ve z pozitif tam saylardr.
5 xy 55
=z
50
olduuna gre, aadakilerden hangisi 14. 17.
her zaman dorudur?
x+yz 11! + 2, 11! + 3, 11! + 4, ... , 11! + 11
A) x tek, y ift saydr. eitsizliini salayan basamakl xyz saylarndan ka tanesi asal saydr?
B) x ift, y tek saydr. doal saylarndan en by ile en k- A) 0 B) 1 C) 3 D) 5 E) 11
nn toplam katr?
C) x ift, z tek saydr.
D) y ift, z ift saydr. A) 1001 B) 1010 C) 1020
E) x tek, y tek saydr. D) 1032 E) 1098

12. 15. 18.


2x y
x2 + 4x + 4 x, y ve z birbirinden farkl negatif tam sa- x ve y doal saylar iin bir do-
2
tek say olduuna gre, aadakiler- ylardr. al say olduuna gre,
den hangisi tek saydr? z I. y ift saydr.
3x + 5y + =A
A) x + 1 B) x 2 3 C) 3x 2 x 2 II. x tek saydr.
toplam bir tam say olduuna gre, A III. x says y saysndan byktr.
D) (x 2)3 E) (x + 3)3
en ok katr? ifadelerinden hangileri her zaman do-
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 rudur?
A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

18. A 17. A 16. E 15. B 14. B 13. B 12. D 11. E 10. B 9. E 8. A 7. E 6. C 5. D 4. A 3. E 2. E 1. D Cevaplar

28 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Temel Kavramlar 1. Modl Test 14

1. 4. 7.
x < y < z < k olmak zere, x, y, z, k ardk x < y < z < k olmak zere, x, y, z ve k ard- Rakamlarn her biri asal ve birbirinden
tek saylardr. k sayma saylardr. farkl basamakl en kk ift doal
Buna gre, 3y 3x + 4z 4k ileminin 1 1 1 1 15 say ile iki basamakl en byk asal sa-

sonucu katr? 1 1 1 1 = ynn toplam katr?
x y z k 19
A) 4 B) 2 C) 0 D) 2 E) 4 A) 403 B) 435 C) 449
olduuna gre, y + z toplam katr?
D) 572 E) 629
A) 39 B) 38 C) 37 D) 36 E) 35

2. 5. 8.
x < y < z olmak zere, x, y ve z ardk ift Aadakilerden hangisi ardk 11 tane Rakamlar arpm 96 olan drt basa-
saylardr. tek saynn toplam olamaz? makl en kk doal saynn yzler ba-
(x y) (y z) samanda hangi rakam bulunur?
Buna gre, ileminin so- A) 111 B) 11 C) 77
xz
nucu katr? D) 143 E) 209 A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 8

A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2

3. 6. 9.
5n + 8 ile 4n + 11 ardk iki tam say Ardk iki doal saynn arpm x tir. x, y, z birer rakam olmak zere,
olduuna gre, n nin alaca farkl de- x in birler basamandaki farkl rakam- 2<x<y<7<z
erlerin toplam katr? larn toplam katr?
eitsizliini salayan basamakl en
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 byk xyz doal saysnn rakamlar
toplam katr?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

YGS Matematik Modler Soru Bankas 29


Temel Kavramlar

10. 13. 16.


Rakamlar tek ve asal olan rakamlar abc basamakl, abc10 be basamakl Bir say dizisinin her bir terimi kendinden
farkl en kk basamakl doal say doal saylardr. bir nceki terimin rakamlar toplanarak
A, rakamlar asal basamakl en b- x = abc oluturuluyor.
yk say B olduuna gre, B A fark Bu say dizisinin ilk terimi 1987 olduu-
olduuna gre, abc10 saysnn x trn-
katr? na gre, 2897 inci terimi katr?
den eiti nedir?
A) 338 B) 386 C) 420 A) 0 B) 2 C) 6 D) 7 E) 13
A) 10x + 10 B) 10x + 100
D) 462 E) 483
C) 100x D) 100x + 10
E) 101x

11. 14. 17.


xyz basamakl doal saydr. abc basamakl says;
AB ve BA iki basamakl doal saylardr.
a . x = 16,5 I. b silinirse ac iki basamakl saysnn 11
AB BA = 63
A kat,
olduuna gre, kesrini tam say ya- a . y = 11,3
B II. c silinirse ab iki basamakl saysnn 10
a . z = 21
pan A ve B deerleri iin A + B toplam kat
olduuna gre, a . xyz arpm katr?
katr? oluyor.
A) 1618 B) 1729 C) 1784 Buna gre, abc says rakamlar topla-
A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8
D) 1813 E) 1825 mnn ka katdr?
A) 50 B) 55 C) 60 D) 90 E) 99

12. 15. 18.


AAA basamakl, BB iki basamakl doal A = {4, 5, 6, 7, 8, 9} x = 999...9
saylardr. kmesinin her bir eleman yalnz bir kez 16 tane
AAA BB kullanlarak yazlabilecek iki basamakl olduuna gre x2 nin rakamlar toplam
+ doal saynn toplam en ok katr?
A+A+A B katr?
toplamnn sonucu katr? A) 228 B) 237 C) 255 D) 263 E) 281 A) 108 B) 144 C) 153 D) 162 E) 189
A) A B) B C) A + B
D) 26 E) 48

18. B 17. B 16. D 15. C 14. C 13. D 12. E 11. D 10. C 9. D 8. B 7. C 6. D 5. A 4. E 3. A 2. B 1. D Cevaplar

30 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Taban Aritmetii 1. Modl Test 15

1. 4. 7.
m bir rakam olmak zere, (10)2 + (10)4 + (10)6 + ... + (10)n= 110 7 tabannda rakamlar farkl basa-
(403)m olduuna gre, n katr? makl en byk say ile yine ayn taban-
da yazlabilen rakamlar farkl iki basa-
saysnda m nin alaca deerler topla- A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 makl en byk doal saynn toplam
m katr?
ayn tabanda katr?
A) 17 B) 24 C) 30 D) 35 E) 39
A) 666 B) 719 C) 1021
D) 1043 E) 1052

2. 5. 8.
3 ve 10 say tabanlardr. 3 ve 5 say tabandr. 2 ve 8 say tabanlardr.
(210)3 = (2k)10 (1102)3 = (xyz)5 (110011100)2 = (xyz)8
olduuna gre, k katr? olduuna gre, x.y.z arpm katr? olduuna gre, x + y + z toplam katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 12 B) 9 C) 8 D) 6 E) 4 A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

3. 6. 9.
8 say tabandr. 2012 saysnn 2011 tabanndaki karl 2 say tabandr.
(xy5)8 = 317 katr? A = 10, B = 11, C = 12
olduuna gre, x + y toplam katr? A) 10 B) 11 C) 21 D) 22 E) 31 D = 13, E = 14, F = 15
A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8 olmak zere,
(10110011111)2
says 16 tabannda yazldnda, birler
basamandaki say aadakilerden
hangisidir?
A) A B) B C) D D) E E) F

YGS Matematik Modler Soru Bankas 31


Taban Aritmetii

10. 13. 16.


64
9 . 86 says 2 tabannda yazlrsa oluan 9 ve x say taban olmak zere, saysnn, 5 tabannda yazl (xy,z)5
5
say ka basamakldr? (122)x = 50 olduuna gre, x + y + z toplam katr?
A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 eitliini salayan x deeri iin, (x1)9
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
saysnn 10 tabanndaki eiti katr?
A) 55 B) 46 C) 37 D) 28 E) 19

11. 14. 17.


5 tabannda rakamlar farkl 2 basamakl 6 say taban olmak zere, 169 says x tabannda bir saydr.
birbirinden farkl 3 saynn toplam (110)5 (xy)6 + (yx)6 = 56 (169)x = 13
dir.
eitliini salayan farkl x ve y deerleri
Buna gre, bu saylardan en by 5 olduuna gre, x in 2 tabannda yazl
iin en byk x.y arpm katr?
tabannda en ok katr? aadakilerden hangisidir?
A) 25 B) 24 C) 21 D) 16 E) 15
A) 14 B) 23 C) 32 D) 33 E) 34 A) 1111 B) 1110 C) 1010
D) 1001 E) 1000

12. 15. 18.


3 tabannda yazlabilecek birbirinden 8 say tabandr. x, y ve 9 say tabanlardr.
farkl tm 2 basamakl saylarn toplam 2
( 445)8
2
(333)8 (xy)9 (yx)9 = 24
ayn tabanda katr?
(12)x + (21)y = 18
ileminin sonucu ayn tabanda ka ba-
A) 1020 B) 2010 C) 2100 olduuna gre, (yy)x saysnn 10 taba-
samakldr?
D) 2120 E) 2220 nndaki deeri katr?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40

18. A 17. C 16. A 15. D 14. E 13. A 12. A 11. C 10. C 9. E 8. A 7. E 6. B 5. D 4. E 3. B 2. A 1. D Cevaplar

32 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Rasyonel Saylar 1. Modl Test 16

1. 4. 7.
2 a + b ve a b pozitif tam saylardr.
xy
x ve y birer tam say olmak zere, 1 x
y 1 1 1
2x 6 x3 + =1
tanmsz ve = 0 dr. ifadesini tanmsz yapan x deerlerinin a+b ab
3y + 1
arpm katr? olduuna gre, a . b arpm katr?
Buna gre, x + y toplam katr?
A) 6 B) 3 C) 0 D) 3 E) 6 A) 4 B) 2 C) 0 D) 2 E) 4
A) 0 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

2. 5. 8.
1 1
2010 2011 1 1
1 + 2 1 2
x
3 2 2+ =6
x
ileminin sonucu katr? 2 2 2+
x
2 3 + 2 + 3 2+

1 1 5
A) B) C) ileminin sonucu katr? olduuna gre, x katr?
6 3 6
7 3 1 1 3 A) 4 B) 12 C) 18 D) 24 E) 36
D) E) A) B) C) D) 2 E) 4
6 2 4 2 4

3. 6. 9.
a, b, c pozitif gerek saylar olmak zere, 12 3 33 333 3333
1+ =4 A= + + +
6 2 22 222 2222
a .b 1+
2
c 1+ 5 55 555
x B=+ +
3 33 333
ifadesindeki her say 2 ile arpldnda olduuna gre, x katr?
sonu aadakilerden hangisidir? olduuna gre, A + B toplam katr?
1 3 3
A) B) C) 1 D) E) 2
A) 1 B) 2 C) 4 2 4 2 19 22
A) B) C) 8 D) 10 E) 11
6 3
ab 2ab
D) E)
2c c

YGS Matematik Modler Soru Bankas 33


Rasyonel Saylar

10. 13. 16.


 1879 1936 2009 2011
2+ + = x olmak zere, 1900 + 42 2010 2001
2+ 3 1881 1938 2010 2012
3 2009 2011
2+ 1 1 1938 + 4 1881 1872
2+ 3 + 2010 2012
3 1881 1938
toplamnn x trnden deeri nedir? ileminin sonucu katr?
eklinde verilen sonsuz kesrin deeri
x 1 x +1 A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2
katr? A) 2 x B) C)
2 2
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
2x x+2
D) E)
2 3

11. 14. 17.


2x
3
2 1 7 kesrinde y drt artrlrsa kesrin de-
2 <a<b< y
3 3 6 erinin deimemesi iin x ne kadar ar-
2
3 sralamasnda birbirini izleyen saylar ara-
 trlmaldr?
ileminin sonucu aadakilerden han- sndaki farklar eittir.
6x 5x 4x 3x 2x
gisi olabilir? Buna gre, a + b toplam katr? A) B) C) D) E)
y y y y y
1 1 3 4 3 8
A) 0 B) C) D) E) 1 A) 1 B) C) D) E) 2
4 2 4 3 2 5

12. 15. 18.


5 11 15 18 39 73 a bir tam say olmak zere
x= + + +
7 13 7 A= 7 11 3
6a a 2
2 3 4
+
y=
2 15 6
+ + 7 11 13 ifadesi bir rasyonel bir sayya eit oldu-
7 13 7 olduuna gre A katr? una gre a nn ka farkl deeri vardr?
olduuna gre, x saysnn y says cin- A) 1 B) 3 C) 4 D) 7 E) 8
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
sinden eiti aadakilerden hangisi-
dir?
A) 2y B) y 1 C) 2 y

D) 3 2y E) 6 y

18. B 17. C 16. C 15. D 14. C 13. D 12. E 11. E 10. A 9. E 8. D 7. C 6. E 5. A 4. E 3. E 2. D 1. C Cevaplar

34 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Rasyonel Saylar 1. Modl Test 17

1. 4. 7.
a, b ve c birer gerek say olmak zere, b 2
b = 2 1 1 2
a2 a + 3 :
tanmsz 2 1 5 15
c 3 a
a =3 3
c 2b b
belirsizdir. a ileminin sonucu katr?
a +1 olduuna gre, oran katr?
b
Buna gre, a + b + c toplam katr? 4 3 7 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
A) 1 B) C) D) 2 E)
3 5 7 3 2 3
A) B) 2 C) D) 3 E)
2 2 2

2. 5. 8.
a+b 5
1 3
1 4 =
1 2 a 3
x + 5 :
1
1 x 1 3 2 5
a
5 2=c
ifadesini tanmsz yapan ka farkl x de- b
eri vardr? ileminin sonucu katr? olduuna gre, c katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12 1 1 1 1
A) B) C) D) E) 1
2 4 4 2

3. 6. 9.
x 2 a, b ve c pozitif tam saylardr.
1 x 2 2
= +2 says 3 saysnn ka katdr? 1 57
2 1 3 3 4 a+ =
x 2 1 5
4 b+
c
olduuna gre, x katr? 3
A) B) 2 C) 4 D) 8 E) 16 olduuna gre, a + b + c toplam katr?
6 7 4
A) 2 B) C) 1 D) E) 2
5 6 A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

YGS Matematik Modler Soru Bankas 35


Rasyonel Saylar

10. 13. 16.


5 63
+
63
+
63
+ ..... a ve b pozitif tam saylar olmak zere,
x+ =4
5 100 10000 1000000 1
x+ = 3a b
5
x+ sonsuz toplamnn sonucu katr? 1 2 3 11
 1 2 1 3 1 4 1 12

olduuna gre, x katr? A)
2
B)
5
C)
7
D)
7
E)
11
11 13 13 11 13 olduuna gre, a nn alaca en byk
A)
13 8
B) C)
11
D)
15
E)
17 deer katr?
7 3 4 4 3
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. 14. 17.


a, b ve c birer pozitif gerek say ve 3
x+
1
= 1, 2 y=x+
1 3
a .b = x+
1 x+
2 1 x + ...
x+
2 x + ...
a.c = x+
3 olduuna gre, x katr? 4=x+ 2
2
olduuna gre, a, b, c saylarnn doru A) 0,40 B) 0,45 C) 0,48
olduuna gre, x + y toplam katr?
sralan aadakilerden hangisidir? D) 0,54 E) 0,60
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
A) a < b < c B) b < c < a C) c < a < b
D) c < b < a E) a < c < b

12. 15. 18.


a, b ve c birer negatif tam say olmak zere, 1 2 3 4 63 64 x, y ve z sfrdan farkl rakamlardr.
, , , g, ,
a < b < c dir. 64 63 62 61 2 1
x + y + z = 12
a b c Yukarda verilen rasyonel saylardan
=x = , y , z= tam say olanlarn toplam katr? olduuna gre, x,y + y,z + z,x toplam
b c a
katr?
olduuna gre, x, y, z saylarnn doru A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85
sralan aadakilerden hangisidir? A) 12,12 B) 12,8 C) 13,2
D) 13,3 E) 13,12
A) x < y < z B) z < y < x C) y < x < z
D) z < x < y E) x < z < y

18. D 17. B 16. B 15. D 14. A 13. D 12. D 11. A 10. C 9. E 8. A 7. C 6. E 5. C 4. B 3. B 2. B 1. E Cevaplar

36 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Gerek Saylar 1. Modl Test 18

1. 4. 7.
3
7 , ,, 5 4 25 , I. Q Q = R I. Rasyonel say olmayan reel say yok-
5
II. Q Q tur.
saylarn ka tanesi irrasyonel saydr?
III. Z Q II. Her irrasyonel say bir reel saydr.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
IV. N Q III. rrasyonel say olan rasyonel say yok-
tur.
Yukarda verilen nermelerden hangisi
dorudur? Yukardaki ifadelerden hangileri doru-
dur?
A) Yalnz I B) Yalnz IV C) II ve III
A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
D) III ve IV E) I ve III
D) I ve II E) II ve III

2. 5. 8.
3
7, 3
- 8, - 8, 2 + 2 , 2 . 18 I. ( 2 + 1) (1 - 2) I. Tam saylar kmesi blme ilemine
gre kapaldr.
saylarndan ka tanesi gerek saydr?
II.
2 3-3 II. Gerek saylar kmesi zerinde tanm-
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6- 4 3 l arpma ileminin toplama ilemi ze-
rine dalma zellii vardr.
III.
e III. Rasyonel saylar kmesinde karma
ileminin deime zellii vardr.
Yukarda verilen ilemlerden hangisi bir
irrasyonel saydr? Yukarda verilenlerden hangisi veya
hangileri dorudur?
A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
D) I ve II E) II ve III
D) I ve II E) I ve III

6. 9.
3.
Aadakilerden hangisi dorudur?
I. e Gerek saylar kmesinde,
II. 2,71 I. Toplama ileminin kapallk zellii A) rrasyonel saylar kmesi arpma ile-
vardr. mine gre kapaldr.
III. 2
II. arpma ileminin birim eleman 1 dir. B) Rasyonel saylar kmesinde toplama
IV. 9- 1
III. Toplama ileminin yutan eleman 0 dr. ileminin birim eleman 1 dir.
V. p
ifadelerinden hangisi dorudur? C) rrasyonel saylar kmesi toplama ile-
VI. 3,14 mine gre kapal deildir.
Yukarda verilen saylardan ka tanesi A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
D) Gerek saylar kmesinde a 0 olmak
irrasyonel saydr? D) I ve II E) II ve III zere a nn arpma ilemine gre tersi
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 a dr.
E) rrasyonel saylar kmesinde arpma
ileminin birim eleman 1 dir.

YGS Matematik Modler Soru Bankas 37


Gerek Saylar

10. 12. 15.


RxR de, A d , a - 2 n noktas koordi- A = " 2, 2 2, 2 - 1,
3-x a
Gerek saylar kmesinde kesri- 3 , ,
5 a
2 nat dzleminde x ekseni zerindedir. kmesi iin (x, y) AxA olmak zere
nin arpma ilemine gre tersi -
x+1 x.y nin rasyonel say olmasn salayan
Buna gre, A noktasnn orijine olan
ka tane (x, y) ikilisi vardr?
olduuna gre, x katr? uzakl ka birimdir?
1 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A) -
11
B) -
13
C) -
10 A) 4 2 B) 3 2 C) 2 D) E) 2
3 7 9 2
3
D) 1 E) -
5

16.
13.
I. ki irrasyonel saynn arpm bir irras- 18 - 27
I.
yonel saydr. 3- 2
11. II. ki irrasyonel saynn toplam bir rasyo- 3
- 64
nel say olamaz. II.
ZxZ kmesinin koordinat dzleminde 5
32
gsterimi aadakilerden hangisidir? III. ki rasyonel saynn toplam irrasyonel
say olamaz. III. 5 + - 4
A) y B) y
2
ifadelerinden hangileri her zaman do- a ve b tam say olmak zere, yukarda-
2 a
1 rudur? kilerden hangisi veya hangileri bii-
1 b
minde yazlabilir?
-2 -1 0 1 2 x -2 -1 0 1 2 x A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
-1
-1 A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
-2 D) I ve II E) II ve III
-2 D) I ve II E) II ve III

C) y D) y

2 2
1 1
-2 -1 0 1 2 x -2 -1 0 1 2 x
-1 -1
-2 -2
14. 17.
8x + 3
E) y A = 1, 7, B = 3 ve C = y=
2 2x - 10
2 ifadesinde
olmak zere A, B ve C saylarnn doru
1
1 2
sralan aadakilerden hangisidir? I. x = a iin y gerek say deildir.
-2 -1 0 x
-1
A) A < B < C B) B < A < C C) C < A < B II. y = b iin x gerek say deildir.
-2
D) C < B < A E) B < C < A Buna gre, a + b toplam katr?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

17. E 16. D 15. C 14. C 13. C 12. D 11. A 10. A 9. E 8. B 7. E 6. D 5. C 4. E 3. B 2. D 1. B Cevaplar

38 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Denklem ve Eitsizlikler 1. Modl Test 19

1. 5. 8.
1 8 x < m 33x6 1
0, 3 +
x =2
1 eitsizliini gerekleyen x doal saylarnn eitsizliini salayan farkl x rakamlar-
0, 1 +
x toplam 45 tir. nn toplam katr?
Buna gre, m doal says katr? A) 3 B) 6 C) 10 D) 15 E) 21
denklemini salayan x deeri katr?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 E) 100

2.
2 2x + 1
- = - 11
m + 3x x- 3
9.
denkleminin kklerinden biri 4 olduu- 6.
Bir satc, x liraya ald bir mal krla 150
na gre, m deeri katr? x bir tam saydr. liraya, y liraya ald baka bir mal da za-
A)
17
B)
2
C) 0 D) 5 E) 13 2x 3 rarla yine 150 liraya satyor.
4 5 <5
4
Buna gre, x ve y fiyatlaryla ilgili aa-
olduuna gre, x in en byk deeri daki bantlardan hangisi her zaman
katr? dorudur?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 A) x + y = 150 B) x + y < 150
C) x + y > 150 D) y < 150 < x
E) x < 150 < y
3.
(a 5)x3 + (a + 3)x 48 = 0
denklemi x e bal birinci dereceden bir bi-
linmeyenli bir denklemdir.
Buna gre, a + x toplam katr?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

7. 10.
x bir gerek saydr. x ve y gerek saylar iin
1
<
1 3 < x 4
3 x 1 2 2x
y=
4. eitsizliinin zm kmesi aadaki- 3
1 < x < 0 lerden hangisidir? olduuna gre, y nin alaca tam say
olduuna gre, aadakilerden hangisi A) (1, 4) B) (1, 3) C) (0, 3) deerlerinin toplam katr?
en byktr? A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) 1
D) (0, 1) E) (3, 4)
A) x6 B) x4 C) x3 D) x2 E) x

YGS Matematik Modler Soru Bankas 39


Denklem ve Eitsizlikler

11. 14. B: Santimetre trnden boyu


3 x < 2x 6 < x + 5 x ve y gerek saylar iin i: Kilogram trnden
eitsizliini salayan x tam say deer- 5 < x < 8 vcut arln ifade etmektedir.
lerinin toplam katr? 10 < y < 2 Erkekler iin ideal vcut arlnn aral-
n ifade etmek zere iki farkl eitsizlik
A) 28 B) 32 C) 38 D) 49 E) 52 olduuna gre, x . y arpmnn alaca
verilmektedir.
en byk tam say deeri katr?
$ ^B - 100h < i < $ ^B - 100h
9 11
A) 7 B) 15 C) 36 D) 49 E) 79 I.
10 10

II. 22. c m < i < 28. c m


B 2 B 2
100 100

Buna gre 17. ve 18. sorular yantlaynz.

12. 15.
x ve y birer tam say x ve y gerek saylar iin

3<x<5 4 < x < 6


7 < y < 3
7 < y < 3 17.
olduuna gre, 2x y nin en byk de- olduuna gre, x2 + y2 toplamnn alaca-
Boyu 170 cm olan bir erkek iin i nin
eri katr? en byk tam say deeri katr?
alabilecei ka farkl tam say deeri
A) 6 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 A) 24 B) 44 C) 61 D) 64 E) 84 vardr?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

13. 16. 18.


Gerek saylar kmesinde tanml ve Boyu 180 cm Ali'nin vcut arl 100 ki-
x ve y gerek saylar iin
sembolleri aadaki gibi tanmldr. logramdr.
3 < x < 8
x tam say ise; Ali'nin ideal vcut aralna ulamas iin
2 < y < 10 birinci eitsizlie gre en az x, ikinci eit-
(x) = x
olduuna gre, 2x 3y nin alaca en sizlie gre en az y kg vermesi gerekmek-
kk tam say deeri katr? (x) = x
tedir.
x tam say deilse;
A) 35 B) 34 C) 12 D) 11 E) 7 x ve y tam say olduuna gre, x + y
(x) = x den byk en kk tam say toplam katr?
(x) = x den kk en byk tam say
A) 21 B) 23 C) 25 D) 27 E) 29
(2x) = 6 ve (3y) = 6 olduuna gre,
3x 2y ifadesinin alabilecei farkl tam
say deerlerinin toplam katr?
A) 4 B) 6 C) 7 D) 9 E) 12

18. B 17. C 16. E 15. E 14. D 13. A 12. C 11. D 10. D 9. E 8. A 7. A 6. D 5. B 4. D 3. A 2. E 1. D Cevaplar

40 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Denklem ve Eitsizlikler 1. Modl Test 20

1. 4. 7.
1 1 1 2x 3 = a(x 3) + b x pozitif tam say olmak zere,
+ =
x+m x2 x3 eitlii her x gerek says iin salan- 3 x 1 2x + 7
<
denkleminin kk 4 tr. dna gre, a + b toplam katr? 2 3
Buna gre, m deeri katr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 eitsizliini salayan x deerlerinin
toplam katr?
A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2
A) 3 B) 6 C) 10 D) 15 E) 21

2. 5. 8.
x + a 3x + 5
= x bir gerek saydr.
(a 2)x3 + (b 1)x2 + (a + b)x 12 = 0 b 2
denklemi x e bal birinci dereceden bir bi- eitliinin her gerek say deeri sa-
2
<
3
linmeyenli bir denklemdir. 3 2x 3
landna gre,
Buna gre, denklemi salayan x deeri eitsizliinin zm kmesi aadaki-
I. b deeri 2 dir.
katr? lerden hangisidir?
II. a ve b rasyonel saylardr.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3 15 3 17 5 15
III. a b fark 1 dir. A) , B) , C) ,
2 4 2 4 2 4
yukarda verilenlerden hangileri doru-
dur? 3 5
D) 5 , 17 E) ,
A) Yalnz I B) I ve II C) II ve III 2 4 2 2

D) I ve III E) I, II ve III

3. 6. 9.
2x + 1 x+2 5 2 x 2
3x 4 + k = (k 2)x +
x
= 1
3 x +1 <
x 1 x +1 x 1 2 3
denkleminin zm kmesi bo kmedir.
Buna gre, k nn deeri katr? denklemini salayan x deeri katr? olduuna gre, x in alaca en kk
A) 3 B) 2 C) 0 D) 2 E) 3 tam say deeri katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2

YGS Matematik Modler Soru Bankas 41


Denklem ve Eitsizlikler

10. 13. 16.


Bir satc x liraya ald bir mal y liraya za- 4x 2y < 19 Kurulum masraf olan 15000 dikkate
rarna satmaktadr. x 5y > 4 alnmadnda, firmann zarar etmemesi
x ile y arasnda y = 2x 300 bants var- iin aylk retim miktar en az ka olma-
olduuna gre, x + y toplamnn alaca
dr. ldr?
en byk tam say deeri katr?
Buna gre, y nin en byk tam say de- A) 300 B) 318 C) 325
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
eri katr? D) 334 E) 342
A) 299 B) 300 C) 301
D) 302 E) 303

14.
2 < x < 3
5 < y < 1
olduuna gre, x3 y2 ifadesinin alaca-
en byk tam say deeri katr?
A) 1 B) 26 C) 32 D) 42 E) 51
17.
11. Firmann 8.ayn sonunda kra getii
3x + 9 < 5x 17 4x 1 bilindiine gre, aylk retim miktar en
eitsizliklerini salayan x tam saylar- az katr?
nn toplam katr?
I. 12 ay retim yaparak kapanan bir A) 459 B) 478 C) 512
A) 17 B) 19 C) 32 D) 45 E) 51 oyuncak atlyesinin kurulma maliyeti D) 542 E) 554
15000 dir. Firma kapandnda atl-
ye cretsiz devredilmitir.
II. Firmann aylk sabit gideri 5000 dir.
III. Her bir oyuncan maliyeti 10 ve sa-
t fiyat 25 dir.
IV. Ay iinde retilen oyuncaklarn tamam
ayn ay iinde satlabilmitir.
V. Her ay eit miktarda oyuncak retilmi
12. ve satlmtr.
1 1 18.
<x<
4 3 Buna gre 15-18. sorular yantlaynz. Firmann 9. ayn sonunda en az 36000
1
<y<
1 kr ettii bilindiine gre aylk retim
5 2 miktar en az katr?
15.
olduuna gre, y x ifadesinin en k- A) 712 B) 721 C) 736
xy Firma 300 zarar ederek kapanmtr.
Buna gre, aylk retim ka tanedir? D) 744 E) 755
k tam say deeri katr?
A) 11 B) 9 C) 7 D) 4 E) 1 A) 400 B) 405 C) 410
D) 415 E) 420

18. A 17. A 16. D 15. D 14. B 13. E 12. E 11. D 10. A 9. C 8. A 7. B 6. A 5. C 4. C 3. E 2. D 1. A Cevaplar

42 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Denklem ve Eitsizlikler 1. Modl Test 21

1. 4. 7.
1 1 1 3 x x+3 Aadaki denklemi salayan x deeri,
+ + =1 + =5+
x k x 4 x 3 x x+3 x 1 1 1 1
A = , , 0, ,
2 3 3 2
denkleminin kk 5 olduuna gre, k denklemini salayan x deeri aada-
katr? kilerden hangisidir? kmesinin bir elemandr.
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 18 5 11 a b c d
A) B) 3 C) D) 2 E) + = +
5 2 3 2x + 1 2x 1 3 x + 1 3 x 1
a+d
Buna gre, oran katr?
b+c

1 1 1 1
A) B) C) D) E) 1
2 3 3 2

2. 5. 8.
24
a, sfrdan farkl bir gerek say olmak ze- (x 4)x =1 Bir toptanc x liraya ald bir mal y liraya
re, denklemini salayan ka farkl x deeri satmaktadr. Al ve sat fiyatlar arasnda
3ax + k = 0 vardr? y = 3x 1250 bants vardr.
denkleminin kk 1 dir. Buna gre, toptancnn en az kr elde
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Buna gre, 2ax + 7a + k = 0 denkleminin edebilmesi iin bu mal tam say olarak
kk katr? en az ka liraya almaldr?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 A) 600 B) 610 C) 626


D) 630 E) 633

3. 6. 9.
a(x 2) + 2(b x) + a = 0 x 2( x 1) x 4( x 3) x 4 23x 1 34x
+ =
denkleminin zm kmesi gerek saylar x2 x4 2 eitsizliini salayan x tam saylarnn
kmesidir. olduuna gre, x katr? toplam katr?
Buna gre, a + b toplam katr?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

YGS Matematik Modler Soru Bankas 43


Denklem ve Eitsizlikler

10. 13. 16.


x ve y birer pozitif tam saydr. x ve y birer gerek saydr. x gerek saydr.
x+ 5 4 < x < 3 6 < x < 7
#6
7 5 < y < 2 olduuna gre, x2 4x + 1 ifadesinin
y- 3 alabilecei en byk tam say deeri
>5 olduuna gre, x3 + y2 ifadesinin alabi-
4
lecei en byk tam say deeri en k- katr?
olduuna gre, x y farknn en byk k tam say deerinden ka fazladr? A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65
deeri katr?
A) 44 B) 79 C) 114
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17
D) 141 E) 167

11. 14. 17.


8 5 x ve y gerek saylar,
y = 0,5 . x =
1 2
3+ 4 < x 3
3<x<9 x
x+
4 2 y 5
olduuna gre, y nin alaca tam say
deerlerinin toplam katr? denklemini salayan x deeri katr? veriliyor.
Buna gre, x3 + y2 + 2y ifadesinin ka
A) 9 B) 11 C) 14 D) 17 E) 20 1 5
A) B) 1 C) 2 D) E) 4 tane tam say deeri vardr?
2 2
A) 4 B) 9 C) 28 D) 52 E) 128

12. 15. 18.


x ve y gerek saylardr. 1+
x
=5 simlerinin ba harfleri A, B, C, D, E olan 5
x arkadan boylarnn uzunluklar arasnda
4 x 0 1+
x
1+ 2.A > 3.B > 2.C > 3.D > E
2 < y < 1 
olduuna gre, 4x y2 farknn en k- biiminde sralama vardr.
olduuna gre, x in deeri katr?
k tam say deeri katr? Buna gre,
A) 4 B) 5 C) 8 D) 16 E) 20
A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 I. B nin boyu D nin boyundan uzundur.
II. En uzun boylu olan A dr.
III. En ksa boylu olan D dir.
IV. C nin boyu D nin boyundan uzundur.
V. B nin boyu C nin boyundan uzundur.
ifadelerinden ka tanesi kesinlikle do-
rudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18. B 17. E 16. D 15. E 14. E 13. C 12. B 11. A 10. A 9. B 8. C 7. E 6. A 5. C 4. A 3. C 2. A 1. B Cevaplar

44 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Denklem ve Eitsizlikler 1. Modl Test 22

1. 4. 7.
7 2x 3 2x + 5 x ve y birer tam saydr.
5m + =
p 3x 2 3x 5
2
=4 4 x < 7
3m - denklemini salayan x deeri katr?
p 8 y < 3
5 3 7 olduuna gre, 3x 2y ifadesinin alabi-
olduuna gre, m.p arpm katr? A) B) 1 C) D) 2 E)
6 2 3 lecei en byk deer katr?
15 13 12 11
A) B) 2 C) D) E) A) 20 B) 21 C) 32 D) 34 E) 40
7 7 7 7

2. 5. 8.
2 3 12 x ve y birer tam saydr.
x x x + =
+ = 1, 3 x 3 x + 3 x2 9
2 3 4 8 < x < 5
denklemini salayan x deeri katr? 3 < y < 10
denkleminin zm kmesi aadaki- olduuna gre, x2.y ifadesinin alabile-
17 16 22 17 16 lerden hangisidir?
A) B) C) D) E) cei en byk deer en kk deer-
2 3 7 6 7
A) {1} B) {4} C) {9} D) E) R den ka fazladr?
A) 539 B) 485 C) 427
D) 413 E) 389

3. 6. 9.
x bir rakam olmak zere, Gerek saylarda eitsizlik
2
-
1
=
3
-
13
x - 3 x + 2 x + 1 4x - 4
2 24
0, 2 x + = x 0, x 3# <8
3 x- 1 denkleminin kklerinden biri aadaki-
eitsizliini salayan farkl pozitif x tam lerden hangisidir?
denklemini salayan x deeri katr?
saylarnn toplam katr? A) 3 B) 2 C) 1 D) 1 E) 2
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
A) 35 B) 39 C) 42 D) 45 E) 48

YGS Matematik Modler Soru Bankas 45


Denklem ve Eitsizlikler

10. 13. 16.


x ve y gerek saydr. 4x1 . 32x+1 = 100 8
=4
90
4 < x 2 olduuna gre, x aadaki aralklarn 1+
90 - -
x 2
5 < y < 7 hangisinde bulunur?
45
olduuna gre, x.y ifadesinin alabilece- 1 1 3 denklemini salayan x deeri katr?
A) 0, B) , 1 C) 1,
i en byk deer en kk deerden 2 2 2 A) 3 B) 2 C) 1 D) 2 E) 3
ka fazladr?
3 5
A) 32 B) 40 C) 46 D) 51 E) 60 D) , 2 E) 2,
2 2

11. 14. 17.


1 1 1 1 x gerek say ve
a.b = 3 1 1 1 ... 1 x = 0, x
2 3 4 a 1<x<5 2
15
3 < < 12
a olduuna gre x2 + 10 2 ifadesinin en
olduuna gre, a nn deeri katr? byk tam say deeri katr?
olduuna gre, b nin alaca en byk
tam say deeri katr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 9 B) 17 C) 22 D) 26 E) 30

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. 15. 18.


x pozitif tam say olmak zere, x bir gerek say
x ve y gerek saylar olmak zere,
2x 12 3 < x < 4
6 < x < 2 <0
( x 2)
2
olduuna gre, x2 6x ifadesinin alabi-
2 y < 4
lecei en byk tam say deeri katr?
eitsizlikleri veriliyor. eitsizliini salayan x deerlerinin
x2 + y2 toplamnn alaca en kk tam toplam katr? A) 33 B) 30 C) 27 D) 26 E) 24
say deeri m, en byk tam say deeri A) 11 B) 13 C) 15 D) 19 E) 21
n olduuna gre, (m, n) sral ikilisi aa-
dakilerden hangisidir?
A) (3, 19) B) (4, 20) C) (4, 51)
D) (5, 18) E) (5, 21)

18. D 17. D 16. D 15. B 14. E 13. C 12. C 11. B 10. C 9. B 8. A 7. D 6. A 5. D 4. A 3. A 2. E 1. A Cevaplar

46 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Mutlak Deer 1. Modl Test 23

1. 4. 7.
1 < x < 1 olduuna gre |x| = x |4 x| = |2x 4|
|x + 1| + |x 1| |x 2| = 2 x denklemini salayan x deerlerinin ar-
ifadesinin eiti aadakilerden hangi- olduuna gre, x in ka farkl tam say pm katr?
sidir? deeri vardr? A) 6 B) 4 C) 2 D) 0 E) 2
A) 0 B) 1 C) 2 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
D) 2x E) 2x+2

2. 5. 8.
x < 0 < y olduuna gre,
|x| = 2| ||3x + 2| 7| = 1
- 3x 2y
+ |y| = 5 denklemini salayan x deerlerinin top-
x -y
olduuna gre, |x + y| ifadesinin ald lam katr?
ifadesinin sonucu aadakilerden han- en kk deer ile en byk deerin 10 8 5
A) - B) - C) -
gisidir? toplam katr? 3 3 3
2
A) 5 B) 1 C) 1 D) 5 E) 6 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 D) 1 E) -
3

3. 6. 9.
|5x 3| + 7 = 0 |2x 1| . |2x + 1| = 99 |x 3| + |2x + 8|
denkleminin zm kmesi aadaki- olduuna gre, x in ka farkl deeri toplamnn ald en kk deer ka-
lerden hangisidir? vardr? tr?

A) B) {2} C) {2} A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) 4 B) 3 C) 7 D) 11 E) 14

D) {2, 2) E) {, +)

YGS Matematik Modler Soru Bankas 47


Mutlak Deer

10. 13. 16.


3|x 2| = |x2 4| |2x 1| = 5 x a, b c, d sfrdan farkl gerek saylardr.
denklemini salayan x deerlerinin top- denkleminin zm kmesi aadaki- - 2c a -b c
x= + + +
lam katr? lerden hangisidir? c a b -c
A) 7 B) 5 C) 2 D) 0 E) 2 A) B) {4} C) {2} olduuna gre, x in alabilecei farkl
deerlerin arpm katr?
D) {4, 2} E) {2, 2}
A) 30 B) 15 C) 0 D) 25 E) 30

11. 14. 17.


a ve b sfrdan farkl gerek saylar ol- 2 < a < 12 olmak zere, a, b, c pozitif gerek saylar olmak zere,
mak zere, |2a 4| |12 a| = 5 a+ b a+ b
< 1 ve >1
a+ b denklemini salayan a deeri katr? a+ c b+ c

a + b olduuna gre,
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
ifadesinin alabilecei en byk deer |a c| + |b a| |c b|
katr? ifadesinin eiti aadakilerden hangi-
1 1 3 sidir?
A) B) C) D) 1 E) 2
4 2 4 A) 2a B) 2b C) 2a
D) 2a 2c E) 2a 2b

12. 15. 18.


3 < x < 3 x bir gerek say olmak zere, ||x a| 3| = b 2
4 < y < 4 |x + 2| + |x 5| = 7 denkleminin farkl kk vardr.
eitsizlikleri veriliyor. denkleminin zm kmesi aadaki- Buna gre, kkler toplam aadakiler-
Buna gre, lerden hangisidir? den hangisidir?

|2x + 3y 18| + |2x + 3y + 18| A) [2, 5] B) (2, 5) C) (5, 2) A) a + 6 B) a + 3 C) 2a


toplamnn sonucu aadakilerden D) [5, 2] E) D) 3a E) 2a + 12
hangisidir?
A) 18 B) 24 C) 32 D) 36 E) 48

18. D 17. D 16. B 15. A 14. C 13. D 12. D 11. D 10. C 9. C 8. B 7. D 6. C 5. C 4. C 3. A 2. D 1. C Cevaplar

48 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Mutlak Deer 1. Modl Test 24

1. 4. 7.
2 < x < 5 olduuna gre, x < 0 < y olmak zere, |x 3| + |12 4x| = 20
|x 5| + |2 x| |y + |x 3|| 3 denklemini salayan x deerlerinin ar-
ifadesinin eiti aadakilerden hangi- ifadesi aadakilerden hangisine eit- pm katr?
sidir? tir? A) 12 B) 7 C) 3 D) 3 E) 9
A) 3 B) 3 C) 7 A) y + x B) y x C) y x
D) 2x 3 E) 2x + 3 D) y + x + 6 E) y + x 6

2. 5. 8.
x < y < 0 < z olmak zere, |2010x 2011| = 2a 5 |2x 3| = |x + 6|
x y z denkleminin gerek saylar kmesinde- denklemini salayan x deerlerinin ar-
+ - pm katr?
x y z ki zm kmesi bo kme olduuna
ileminin sonucu aadakilerden han- gre, a nn alabilecei en byk tam A) 9 B) 6 C) -
16
gisidir? say deeri katr? 3
9 13
A) 3 B) 1 C) 0 D) 1 E) 3 A) 3 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2 D) - E) -
2 4

3. 6. 9.
x bir gerek say olmak zere, |x 2| = x 2 |2 |1 3x|| = 5
x x- 1 x- 2 |3x 12| = 12 3x denkleminin zm kmesi aadaki-
+ -
x x- 1 x- 2 olduuna gre, |x 1| |x + 3| + |x 5| lerden hangisidir?
ileminin ald en byk deer katr? ifadesinin eiti aadakilerden hangi- A) B) {2} C) {1}
sidir?
A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3
E) '- 2, 1
8
D) {1}
A) x 9 B) x 3 C) x + 7 3
D) 1 x E) 3 x

YGS Matematik Modler Soru Bankas 49


Mutlak Deer

10. 13. 16.


|2x + 1| + |3x + 1| + |4x + 1| 2x + |x 1| = 0 |3x2 + 16x 12|
toplamnn alaca en kk deer ka- denkleminin zm kmesi aadaki- saysnn asal olmasn salayan x tam
tr? lerden hangisidir? saylarnn toplam katr?
C) '- 1
1 1 2 3 3 1
A) B) C) D) E) A) B) {1} A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
6 3 3 4 2 3

D) ' 1 E) '- 1, 1
1 1
3 3

11. 14. 17.


I. |x 3| = |x 5| denkleminin zm k- |x 3| + |x| = 7 x bir gerek saydr.
mesi 3 ve 5 saylarna eit uzaklktaki denklemini salayan x deerlerinin top- 0, 2x - 0, 3 = 0, 2010
gerek saydr. lam katr?
II. |x + a| = |x + b| denkleminin zm k- olduuna gre, x in alabilecei deerle-
A) 3 B) 2 C) 2 D) 3 E) 5 rin toplam katr?
mesi a ve b noktalarna eit uzaklktaki
gerek saydr. A) 3 B) 2 C) 0, 1005
III. a pozitif gerek say olmak zere D) 0, 2010 E) 0, 4020
|x a| = a + 2 denkleminin zm k-
mesi a saysna a + 2 birim uzaklktaki
reel saylardr.
Yukardaki verilenlerden hangisi doru-
dur?
A) Yalnz I B) Yalnz II C) Yalnz III
D) I ve III E) I, II ve III

12. 15. 18.


|x 1| . |x 3| = 2x 6 2|x 2| |x + 1| = 6 x, y ve z gerek saylar ve 0 < x.y.z olmak
eitliini salayan x deerlerinin kme- denklemini salayan gerek saylarn zere,
si aadakilerden hangisidir? toplam katr? x
.y = 4.|x|
A) B) {1} C) {1} A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 y = 3|y|.z

D) {3} E) {1, 3) eitlikleri veriliyor.


x + y + z = 0 olduuna gre, x katr?
17 2 8
A) - B) - C)
5 5 3
13
D) E) 5
3

18. D 17. A 16. D 15. E 14. D 13. B 12. D 11. D 10. C 9. E 8. A 7. B 6. D 5. E 4. B 3. E 2. A 1. C Cevaplar

50 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Mutlak Deer 1. Modl Test 25

1. 4. 7.
a, b, c sfrdan farkl gerek saylardr. |x 3| = x 3 |x2 1| + |x2| 2x2 3
|a| = a |2x 11| = 11 2x ifadesinin sonucu katr?
|b| = b olduuna gre, x in alabilecei tam say A) 4x 2 4 B) 3x 2 C) 3x 2 + 5
|c| = c deerlerinin toplam katr?
D) 2x 2 E) 2
olduuna gre, (a, b, c) sral lsnn A) 9 B) 12 C) 14 D) 18 E) 20
iaretleri aadakilerden hangisidir?
A) (, , ) B) (, +, ) C) (, , +)
D) (+, , +) E) (+, , )

2. 5. 8.
x < y < 0 < z olduuna gre, |x 3| + |2x + 6| + |3x 12| |2x 1| = |2x|
|x y| + |z y| + |x z| toplamnn alabilecei en kk deer denklemini salayan x deeri katr?
ifadesi aadakilerden hangisine eit- katr? 3 1 1
A) - B) - C)
tir? A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 17 2 2 4
3
A) 0 B) x + y C) x + z D) E) 2
2
D) 2x + 2y E) 2z 2x

3. 6. 9.
1 1 1
< < 0 < olduuna gre, |91x 14| + |13x 2| = 16 |x 3| + |2y + 4| = 0
a b c
|a b| |b c| + |c a| denklemini salayan x deerlerinin ar- olduuna gre, xy ifadesinin deeri ka-
pm katr? tr?
ifadesinin eiti aadakilerden hangi-
1 1 1 1 1
sidir? A) 13 B) 7 C) 0 D) 7 E) 13 A) B) C) D) E)
9 8 4 3 2
A) 2a B) 2(b a) C) 2(c a)
D) 2(b + c) E) 0

YGS Matematik Modler Soru Bankas 51


Mutlak Deer

10. 13. 16.


|2x 3| |4x + 1| ||x 5| + 2| = 2x a < |a| < a2
ifadesinin ald en byk deer katr? denklemini salayan x deerlerinin ar- koulunu salayan a gerek saylar iin,
1 3 7 pm katr? 3a 2b 7 = 0
A) 7 B) 3 C) - D) E)
4 2 2 7 1 1
A) 7 B) 3 C) D) E) olduuna gre, b nin en byk tam say
3 2 2
deeri katr?
A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 9

11. 14. 17.36 |x| + ||x + 1| + 5| = 0 70
x - 3 + 2x - 5 denkleminin zm kmesi ka ele- x- 1 + x- 2 + x- 3 + x + x+ 2
ifadesinin alabilecei en byk deer manldr? ifadesinin en byk deeri katr?
katr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 A) 7 B) 10 C) 14 D) 35 E) 70
A) 18 B) 24 C) 36 D) 48 E) 72

12. 15. 18.


x + |x| + |x| = 12 2x + |x| 3 = 0 Say dorusu zerinde, m + 2 gerek sa-
denklemini salayan x deerlerinin top- denklemini salayan x deerlerinin top- ysnn 5 saysna olan uzakl m + 1 bi-
lam katr? lam katr? rimdir.
|x 2| < m olduuna gre,
A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4 A) 1 B) 3 C) 4 D) 7 E) 10
1
x-y+ 1 = 0
2
koulunu salayan y tam saylarnn
toplam katr?
A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42

18. A 17. B 16. B 15. A 14. A 13. C 12. C 11. E 10. E 9. A 8. C 7. E 6. C 5. D 4. B 3. E 2. E 1. B Cevaplar

52 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Mutlak Deer 1. Modl Test 26

1. 4. 7.
0 < x < 1 olduuna gre, x= 2-1 |2x y 5| + |x + y 4|
|x + |x 1|| y = x.( 2 + 1) toplamn en kk yapan x ve y deer-
ifadesinin eiti aadakilerden hangi- leri iin x + y toplam katr?
z = y- 3
sidir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
olduuna gre, z katr?
A) 1 B) 2x 1 C) 1 2x
A) 1 B) 2 C) 2 D) 2 2 E) 3
D) x 1 E) 2x + 1

2. 5. 8.
x < y < 0 olduuna gre, 48
x ve y birer gerek say olmak zere, A=
x - 3 + x - 11
x 2 - 2 xy + y 2 |2x 4| = |2x + 6|
ifadesinin ald en byk deer katr?
x2 - y2 |10 y| = |y + 4|
ifadesinin eiti aadakilerden hangi- eitlikleri veriliyor. A) 16 B) 12 C) 8 D) 6 E) 4
sidir?
Buna gre, x.y arpm katr?
x- y x+ y y- x
A) B) C) 5 3 1
x+ y x- y x+ y A) - B) - D) -
2 2 2
x+ y xy 1 3
D) E) D) E)
y- x x+ y 2 2

3. 6. 9.
x bir gerek saydr. a2 . b < 0 |2x y|
b.c<0 x y
|2x 16| = 2011 ifadesinin en kk deeri iin +
y x
olduuna gre, x in alabilecei deerle- a.c>0 toplam katr?
rin toplam katr? olduuna gre, |b a| + |b c| |a + c| 3 5
ileminin sonucu aadakilerden han- A) 1 B) C) 2 D) E) 3
A) 2 B) 16 C) 1001 2 2
gisidir?
D) 1006 E) 1995
A) 2b B) 2b C) 2(a + b)
D) 2(c b) E) 2(a + b c)

YGS Matematik Modler Soru Bankas 53


Mutlak Deer

10. 13. 16.


2|1 2x| = 4|3x + 1| |2x 3| = x 2 I. |x 3| + |x + 7| = 8
denklemini salayan x deerlerinin top- denkleminin zm kmesi aadaki- denkleminin zm kmesi dir.
lam katr? lerden hangisidir? II. |x 4| + |x + 12| = 16
B) '1, 1 C) ' , 21
8 7 3 5 3
A) - B) - C) - A) {1} denkleminin zm kmesinde 17
3 8 4 3 2
farkl tam say vardr.
D) ' , 21
1 2 5
D) - E) - E) III. |x 3| + |x + 5| = 12
8 17 3
denklemini salayan x deerlerinin
arpm 35 dir.
Yukarda verilen ifadelerden hangisi
veya hangileri dorudur?
A) Yalnz I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

11. 14.
|2x + 1| = x 3 |x 1| + |2x| = 5
denkleminin zm kmesi aadaki- denklemini salayan x deerlerinin top-
lerden hangisidir? lam katr?
B) ' 1
2 1 2 3
A) {4} C) {4, 4} A) B) C) D) 2 E) 3 17.
3 2 3 2
|||3x 12| + 4| + 5| = 100! + 9899
D) '- 4, 1
2
E)
3 denklemini salayan x deerlerinin top-
lam katr?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

12. 15. 18.


||2x 1| 2| = 5 |||x| x| + x| = 3 x < |x|3 < x2
denklemini salayan x deerlerinin top- denklemini salayan ka farkl x deeri koulunu salayan x gerek saylar
lam katr? vardr? iin
A) 1 B) 0 C) 1 D) 2 D) 3 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 x2 10x
ifadesinin alabilecei en byk tam
say deeri katr?
A) 4 B) 8 C) 10 D) 15 E) 24

18. C 17. D 16. E 15. B 14. B 13. E 12. C 11. E 10. B 9. D 8. D 7. B 6. A 5. B 4. C 3. B 2. A 1. A Cevaplar

54 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Mutlak Deer 1. Modl Test 27

1. 4. 7.
1 1
|x| > x |5 x| > 5 >
x- 2 3
y < |y| eitsizliinin zm kmesi aadaki-
eitsizliini salayan x in tam say de-
olduuna gre, aadakilerden hangisi lerden hangisidir?
erlerinin toplam katr?
daima dorudur? A) B) {5} C) (, 5)
x A) 14 B) 11 C) 9 D) 8 E) 6
A) x . y < 0 B) x < 0 < y C) > 1 D) (5, +) E) R
y
x
D) > 0 E) y < x
y

2. 5. 8.
a < |a| |x2 + 2| 11 7 < x < 2
b < |b| eitsizliinin zm kmesi aadaki- eitsizliinin mutlak deerli biimde
c = |c| lerden hangisidir? gsterimi aadakilerden hangisidir?

olduuna gre, |c a| + |b c| |a + b| A) B) {3, 3} C) (, 3] A) |x + 8| < 2 B) |x 7| < 2


eiti aadakilerden hangisidir? D) [3, +) E) [3, 3] C) |2x + 5| < 9 D) |2x 7| < 2
A) 0 B) 2a C) 2b E) |2x 9| < 7
D) 2c E) 2(a + b)

3. 6. 9.
x < |x|, y < x olmak zere, x bir gerek say olmak zere, x in 2 ye x3 - 8
<0
olan uzakl 3 birimden kk olduu- 2x - 3 - 1
y + 3x + 4y
- 2y - 2x na gre, x in zm aral aadakiler- eitsizliinin zm kmesi aadaki-
3
den hangisidir? lerden hangisidir?
ileminin sonucu aadakilerden han-
gisidir? A) 3 < x < 2 B) 2 < x < 3 A) B) (1, 2) C) (0, +)

A) y x B) y 2x C) x 2y C) 1 < x < 2 D) 1 < x < 3 D) (2, +) E) R

D) y 3x E) 2x 3y E) 1 < x < 5

YGS Matematik Modler Soru Bankas 55


Mutlak Deer

10. 13. 16.


|x 1| < 2 |x 1| + |x 2| < 3 6x |x 1| 22
|y 2| < 3 eitsizliinin zm kmesi aadaki- eitsizliini salayan ka farkl x doal
olduuna gre, + x2 y2
nin ald en b- lerden hangisidir? says vardr?
yk tam say deeri katr? A) (0, 1) B) (1, 2) C) (2, 3) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
A) 5 B) 12 C) 17 D) 23 E) 33 D) (0, 2) E) (0, 3)

11. 14. 17.


|1 |x 3|| < 2 (3 x) . |x 1| < 0 Bir otomobilin boya kalnl fabrikada 250
eitsizliini salayan ka farkl x tam eitsizliinin zm kmesi aadaki- mikron olarak llmtr. Her yl sonun-
say deeri vardr? lerden hangisidir? daki lmlerde boyann kalnl, fabrika
verilerinden 20 mikrondan fazla ya da ek-
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 A) (3, ) B) (, 3) C) (1, 3) sik olduunda lm cihaz sinyal vermek-
D) (1, ) E) (, 1) tedir.
Buna gre, izin verilen boya kalnl (x)
iin aadaki modellemelerden hangisi
dorudur?

A) |x 20| < 250 B) |x 20| 250


C) |x 250| 20 D) |x 250| > 250
E) |x 250| < 20

12. 15. 18.


|x 1| < |x + 2| x ve a birer tam say olmak zere, Her x ve y gerek saylar iin,
eitsizlii iin aadakilerden hangisi |x 3| < a 2 I. |x + y| |x| + |y|
dorudur? eitsizliini salayan 3 farkl x deeri II. |x y| ||x| |y||
A) x > 2
1
B) x > - C) x > 0 olduuna gre, a nn deeri katr? III. ||x| y| |x + |y||
2
1 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 eitsizliklerinden hangileri her zaman
D) x > E) x > 1 dorudur?
2
A) Yalnz I B) Yalnz II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

18. C 17. C 16. C 15. B 14. A 13. E 12. B 11. C 10. E 9. B 8. C 7. D 6. E 5. E 4. E 3. D 2. D 1. D Cevaplar

56 YGS Matematik Modler Soru Bankas


Mutlak Deer 1. Modl Test 28

1. 4. 7.
a < 0 < b ve |a| > b olmak zere; x bir gerek say olmak zere; 3 < |2x 1| 7
a -b 2 2

1
<1 eitsizliini salayan x tam saylarnn
a- b + 2-
a- b x toplam katr?
ifadesinin sadeletirilmi biimi aa- eitsizliinin zm kmesi aadaki-
A) 3 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3
dakilerden hangisidir? lerden hangisidir?
A) 2a B) 2b C) a + b B) c 0, m C) c 0, m
1 1
A) (1, 0)
3 2
D) 2a + 2b E) 2a 2b
D) c , 1m E) c , 1m
1 1
3 2

2. 5. 8.
|x2 18| 9 x bir tam say olmak zere, |y| < 2 < |x| < 5
eitsizliini salayan x tam say deer-
3
>
1 olduuna gre, x + y2 ifadesinin alabi-
lerinin toplam katr? x -1 2 lecei en kk tam say deeri katr?

A) 0 B) 3 C) 5 D) 9 E) 12 eitsizliini salayan ka farkl x deeri A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2


vardr?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

3. 6. 9.
1 1 |x 1| < 3
$ x bir tam say olmak zere, x ile 5 ara-
2x - 3 5
|2 y| < 7 sndaki uzaklk en ok 6, en az 2 oldu-
eitsizliini salayan x in tam say de- una gre, x in alabilecei deerlerin
olduuna gre, x + y toplamnn en b-
erlerinin toplam katr? toplam katr?
yk tam say deeri katr?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 A) 36 B) 44 C) 50 D) 54 E) 62
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

YGS Matematik Modler Soru Bankas 57


Mutlak Deer

10. 13. 16.


x- 1
|x 3| |x + 3| < 0 x bir gerek say olmak zere, >1
x- 2
eitsizliinin zm kmesi aadaki- |2x 1| > x 3
lerden hangisidir? eitsizliinin zm kmesi aadaki-
eitsizliinin zm kmesi aadaki-
lerden hangisidir?
A) (0, +) B) (, 0) C) {3, 3} lerden hangisidir?
A) (1, ) B) (1, +)
A) c- 2, m B) c , + 3 m C) c , m
D) (3, 3) E) R 4 1 1 4
3 2 2 3 C) (2, +) D) (2, +) {3}
E) c , + 3 m
3
D) c , + 3 m
4
E) (- 3, + 3) 2
3

11. 14. 17.


|2x 3| x < 2 |x| < 2 olmak zere, x < |x|
eitsizliini salayan x tam saylarnn x- 1 2x 3y = 12
y=
toplam katr? 2 olduuna gre, y nin en byk tam say
eitliini salayan y tam saylarnn top- deeri katr?
A) 15 B) 10 C) 6 D) 3 E) 1
lam katr?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
A) 3 B) 1 C) 1 D) 3 E) 6

12. 15. 18.


x bir gerek say olmak zere, |2x 3| 3x 3 |x 10| . |1 x| |30 3x| 0
|x 1| + |x + 3| < 12 eitsizliinin zm kmesi aadaki- eitsizliini salayan x tam saylarnn
eitsizliinin zm kmesi aadaki- lerden hangisidir? toplam katr?
lerden hangisidir?
A) ; , 3 m B) ; , 3 m C) ; , 3 m A) 3 B) 7 C) 12 D) 17 E) 20
6 1 1
5 2 3
A) (7, 5) B) (7, 3) C) (3, 1)
D) [2, ) E) [0, )
D) (1, 5) E) (3, 5)

18. D 17. C 16. E 15. A 14. B 13. E 12. A 11. B 10. A 9. C 8. C 7. D 6. D 5. B 4. D 3. C 2. D 1. B Cevaplar

58 YGS Matematik Modler Soru Bankas


ki Bilinmeyenli Denklem ve Eitsizlik Sistemleri ve Sralama 1. Modl Test 29

1. 4. 7.
x y 7
AB ve BA iki basamakl doal saylardr. a ve b sfrdan farkl gerek saylar ve a b dir. + =
x- y x+ y 4
AB + BA = 55 a2 y x 5
a b = = a+b + =
AB BA = 27 x- y x+ y 4
b
x+y x- y
olduuna gre, AB saysnn pozitif b- olduuna gre, a b farknn deeri olduuna gre - ifadesinin
x y
lenlerinin says katr? katr? deeri katr?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 E) 5 A) -
2 1
B) - C) 1 D)
3
E)
7
3 3 2 3

2. 5. 8.
2 x ve y sfrdan farkl gerek saylardr. 2 y
3m + = 6 - =6
n x 4
1 y+2 x 3
2 +y= - =- 2
n+ =8 x 2x 4 y
3m
olduuna gre, x in deeri aadakiler- denklem sistemine gre, 6x 2y deeri
m
olduuna gre, oran katr? den hangisidir? katr?
n
y 1 3 1 9
A) B) y C) y + A) - B) 1 C) D) 2 E)
1 1 1 2 3 2 2 2
A) B) C) D) E) 2 2
4 3 2 3 2
1
D) E) 1
2

3. 6. 9.
1 1 1 Bir pastahanede 17 ya pasta ile 43 po- x- y 2
+ = =
x y 2 aann toplam maliyeti 400 lira, 28 ya xy 3
pasta ile 39 poaann toplam maliyeti 600 4 1 1
x y - =
+ =0 liradr. 3 x y
3 y3
Buna gre, bir ya pastann maliyeti bir 1
olduuna gre, x + ifadesinin deeri
x