You are on page 1of 12

ggggggggggg

77777777777

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 7bbbbb7bbb7777777
x0x 7700
hhhbbbhbhbbhh 7777777777
07y xmmg7y
hbhbbbhbhbbhh 77b77b77brbbb
0g0g7 77m00m067i07g0
ybhy rbeebbeebbbb
xg7g0 y0mgmm0y
ymmmg7y sm0g0g7xg7g0g

e7g0gmg0 06m07m0670m7g0 aehehhhbhbyhhebh


emmg0gmg0 77m09m797m0gg )gm0mg0mg0em7g y7mm077077mmm

emm0 90m00m007m0gg dhebbdbbb abbbebbbbhbe


7heehnbyhhbhb hhhbhbbbbb7
emm7r0m07ym77 00m70m007rmm7
070g07g777em7g t0mmg
m777r0m07ym77 00m00m007rmm7
amg7 t70g070g0
emm707707m7r0m0 70m00m007rmm7 y777m t0g0g0
eem7g0mm7mg7r0m0 000m07m007rmm7 i7m7 77mmg0y7
x0g070707r0m0 07m00m007rmm7 amm0 i7a7
xmm70g0 00m07m077rmm7 07g0 77g0y7
xmmg0g 77m07m007rmm7 t777m yg07g70y7

07y70m77g0mm 70m07m007rmm7 t7g0y7 y07gmg0m7g


t77g7 770g
xmm70mg07))y7m) sgg777y7m
amma7 0mm7a7
xmm70mg07)im07) 070g00m
r7mg70 )gm0
x07gmm t7g7mg 07m07)0m07m0g emm0emmm0g0
xmm700g700 06m77m00700gm0g 07y7))7g00070) ymmm07707im0g
)gm0mg0mg700g700 70m07m077y7mm07 xmmx0gm)m0gg) 00gm0g

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 7
sbhbbhhbybhbsbbbebhbbbhhbbbbsbebhbbbe
sb d y dheb hbsbbb debbb 7he shb 7bn dd 7d dbb hbsbbhy
)gm y7m 70m07m07 090m07m06 0mg0y7 0 7 7mm x7g 777 000
xmm 00g 06m77m00 00m09m06 s7d07g 7 06 pmm x7g 707 n7x0gm
7mm )70 79m79m00 70m00m00 d0777m0 0 0 777 t0m )70 0mx0gm
777 x7g 79m00m07 00m07m09 07x7g07 0 00 pmm t0m )70 n7x0gm
707 y )em 79m07m06 07m00m07 x7gm0g07 0 00 x7g )70 777 0mx0gm
pmm x7g 09m00m06 00m00m00 7mm07 0 79 pmm y0g x7g 00mx0gm
t0m )em 00m00m00 07m70m07 07d07g 0 00 x7g pmm x7g n7x0gm
x7g y )em 00m00m76 00m07m70 07d07g 7 00 x7g pmm pmm 00mx0gm
)70 ) )em 77m00m06 00m00m00 x7gm0g07 0 00 x7g )70 7mm n7x0gm
y0g ) e0m 77m00m06 00m00m00 070070 0 77 xmm t0m )70 emx0gm
s77 ) y7m 09m07m07 00m07m06 )g00g7 0 9 7mm 707 x7g 000
00m )70 77m00m00 00m07m00 )ga0m0 0 7 777 y0g 707 000
00m r7m 00m07m00 00m00m07 y70gg007 0 0 t0m xmm )70 000
70g7r07a0m )70 07m00m00 00 )ga0m0 00 7 777 y0g t0m 00

dbdbhbbsbhbbbbdbdhhhbbbhby
ybbybhbbehbbhbhbbebybhbbeh
dhhbbbbhbbb

dhhbbbbayhbhhehbbb77b77b77
dhsbhbyhhbbh bbbbbyhhbh

xm
x7
y0 0 70
70
0 7m 7 77 t0
)7
0 0
0 70
6 0 0 pm
0 7 9
y0 77
6 7

7 e7m 7 7hehhehbyhhbh

y0 7m 77
7 6 xm
9 7 0
7 70 70
70 0
xm
9 77
77 x7 7 0
77 pm x7 70 et0)7 pm
70 0
70 )7 t0

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 0
yhhbbhbabbb7bbhyhbhbhhhehbyhhbbh
yhhbbhbhbsbbb 7bbhyhbhbhhhehbyhhbbh
hhheh hhhehbdhhbh hhhehbbbbbbb ybee dheb hbsbbb
7 i0m0m0 00m77m70 y7mm07 70m07m07 7 y7mm07 70m07m07
0 y7mm07 00m77m70 e0m 07m06m00 0 e0m 00m00m77
0 e0m 07m00m00 t07gm 00m00m07 0 e0m 09m07m06
0 t07gm 77m00m00 e0m77 07m00m00 0 e0m77 07m00m00
0 e0m77 77m00m00 xmm7m0m 00m00m07 0 xmm7m0m 06m07m00
6 xmm7m0m 07m00m00 x7g0gg770mg 07m06m00 6 x7g0gg770mg 77m06m00
7 x7g0gg770mg 00m77m70 y7m70mm7m 70m07m07 7 y7m70mm7m 70m07m07
7 y7m70mm7m 00m77m70 )em770mg 07m06m00 7 )em770mg 00m00m77
9 )em770mg 07m00m00 00gm0g 00m00m07 9 )em770mg 09m07m06
70 00gm0g 77m00m00 )700g 07m00m00 70 )700g 07m00m00
77 )700g 77m00m00 r7m7mg 00m00m07 77 r7m7mg 06m07m00
70 r7m7mg 07m00m00 i0m0m0 07m06m00 70 i0m0m0 77m06m00

hhbhbyhhebh

ahbhh dhhehh tbehh behbh sbhhyhbb dhhbhhe thbhh bbhbh ahbhbhbh


d0777m0 y70gg007 )m00m0 77gg77 )7g77 0mm7agm 0mg0y7 )g00g7 77g07
070070 s70070 r7gg7 y00g77 xa7g0 t0g7007 )mm77g07 py0gg07 7mm07
07x7g07 s7x7g07 x77am7 007m0g0 x7gm0g07 07d07g s7d07g )0a7g0 )ga0m0

yhhbbhbyhhbh ybeebyhhbh

y0 y0
0 0 7m 0 0
6 0 0 0 0 0

7 7 7 7m 7

t0
7 70 70 7 70 77
xm pm xm
9 77 9 77
77 pm )7 70 x7 77 x7 70 t0 )7

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 0
tbhehbhhhbbbhhehh
hhbhbabbbhbhhehbbbtbbbeb77b bhbeb7bbbbhheb7bhhye

tbbbe dbb bbbb bhbe dhhb


7777777777 7777777777 7777777774 7777777774 7777777777
7777777777 7777777774 7777777774 7777777777 7777777777
0000000000 xmm 0700707777 7mm 7900707790 777 7700707900 )70 0007007970
0000000000 7mm 0600707779 777 0000707790 )70 0000907900 pmm 0700007976
0000000000 777 7000007779 )70 7700007797 pmm 7000707906 x7g 0000007979
7700007777 )70 0700007790 pmm 0000607797 x7g 0700907907 707 0000907907
)70 0700007777 pmm 0000707797 x7g 7900707900 707 7700907907 y0g 0907007900
pmm 7900707777 x7g 0700707790 707 0700607907 y0g 7000007909 t0m 0707007900
x7g 0000007770 707 7007707790 y0g 0000707900 t0m 7000007970 xmm 0000907906
707 7900707777 y0g 0700007790 t0m 0700907900 xmm 0700707970 7mm 0000007907
y0g 0000007777 t0m 0700007790 xmm 0700007900 7mm 0000007977 777 0000007909

abebhbb dhhbbb bbbabby bbhb tbbbe


7777777777 7777777745 7777777774 7777777777 7777777777
7777777745 7777777774 7777777777 7777777777 7777777777
pmm 7000007907 x7g 0000007907 707 7700707966 y0g 7700707977 t0m 0000707997
x7g 0007707900 707 0007007900 y0g 7000707967 t0m 7707007970 xmm 0700707990
707 0600007906 y0g 7700707900 t0m 7000607970 xmm 0000007970 7mm 0000007990
y0g 0700007907 t0m 7000007900 xmm 0700007977 7mm 0000907970 777 0000007990
t0m 0007007909 xmm 0000007906 7mm 0000907970 777 0000007970 )70 7900007997
xmm 0700707900 7mm 0000907907 777 7700907970 )70 0900007970 0000000000
7mm 0007707907 777 0007707907 )70 0600007976 pmm 7000007976 0000000000
777 0707007900 )70 0700907967 pmm 7000707977 x7g 0000007977 0000000000
)70 0000007900 pmm 0700007960 x7g 0000007977 707 0700007977 0000000000

b hhbbhbbebbbhehbebbbbbebhhebbbbbbbabhebhbbbbbbhhbbbhebebbhbbbbbbhbsbbbnbrb bebb bheb


ebbbbhhyhhb7bbhhbhbsbhhbbbhbhbabbbhbbhehbbebbtbbb77b b77bbb77bhn
b hhbb hhhbeb sbebbb hbbb hhehb ebbbbbeb ehb b hhbbbb bbbbbsenb hbebebbbeb bhb tbhehbhhhbbb hhehb hbbb
ybhebbhbb777bybhbebhbbbsbebbbhbbbb bhhbbhbhbybabbebbbbhhbbbbbhbbbbsbebhyn

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 0
bhebbbhbbbbsbbbhe
n7amm77m0070m0mgg7g0a07ymm7g0070mm000gg07mg7ymm77g700mg0y7mmmm0m7g0mm0700mm007
00g07 ymm77 77g0m7007 0mm0y7 m77 g700mg0y7 mmmm07g7 7707 ymm77 gmmg7 g700mgg7 m77 m77gm07g07 x0m00770y7
m0mm00700g07ymm77g700mg0y77gm0mg0mg77707m0m0g0m77mg7g0mg0700g07g700mg0y7g0gm77707m0mg07gm7
ymm07)g70m70mm0y7g7yg07y077g77mg7m070mgg7mg7m0m0g0m7m07m0gg7m70mg7m7mgm070gy0707mm0m0gg7
7mg7gmmm0gg0

m0770mg7 g7amm77m007 ggmm0g07 m0g70g7 7 ym0mm7g7 m70mg7 gm7g07 m0mg707 7mg7 m0yg0m707
07mm0m0gg07 emm0y7 ggmm07 0m07mm0g7 g007 0mm007 xg77g0mg7 7my7 0mmm7g7mg7 0m707 7g7 g7amm77m007
g0m07 m70mgg7 gmmm0gg07 70g0g7g0mm7 mg7 g007 img7 )0g0g77 00a7)7 7 77m0g707 mg7 g7amm77m007 m7mg777
g0a0g7 m0mg707 m07m07 7 0g07m707 07mm0m0gg07 00700mg7 0m7 m77 gmm7g0mg7 g7amm77m007 0g0mg07
m07070g07 00em0gg7 0gm07 m70mgg7 m7mgm070gy7 7g7 0mm007 r00g7 07y7 mg7g07 mg7 g7amm77m007 mm0mgg7 0m7
g700y700g07m7m7m0700g00y7mg0gm00

)7g0m7070m0 9
emm0y70m0 7
n700mg0y70mg0 7070076079077
ea0070mg0 007007
immg7a077g 07006000000060
n7a007yg rm0077mm07r0m
n7a0007m0gg 777g077mmm07pmm0g07
n700mg0y7x0gmg y7mm0707x7g0gg770mg
n700mg0y7)gm e0m770700gm0g07r7m7mg
img00m7g00m r7mmm77m
n7a0xgmm0 00770
0g0077xgmm0g 7mmm7xgmm0
emm0y7xgmm0 a0x7m0
n7a070g70 x00a07
n7a0ym0m7 m00g0
n7a00070mg0mm 0m7g00m0gg
n7a0r0m0 ea0m0mg
0g0mg0gmm7g0 ymmm07x0000077mg007m00g07x7mg70
y07070g )0m0
e0em0gg ym7g

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 0
nbhbdbbbahbbb
007gm7m0mg7)0m0g0707m07gm70g7 700770mg7ggmm07gm7777m07m0g7000mg70mm707g07g007
mmg0g0a07 7gm0mgg7 mg7 g007 m07m0gg7 0m7 g007 0m7mgmmm007 xm00mg0g0m700y07 7 70m0g707 mg7 77mg777 gm77 77
m77g0mm0777m07m0g77gm7mg777m7mg0mg0mm707y07777mmmg7g007m7m07xgmm070mm707g0g7g007m0m0g0m7
7gm0mgg7my77mgm7m0mg777yg7mg7g007m07m0g77mg7g0m00mg7g00m70mgm70mm7m7mmgy0

0m7m700y77770m0gy70g7m7ma0g0g7gm77g00777am77m070mg70m7g7xgmm070g70m7m7gm777700707
7gm0mg0mg0779g07m77m0m0g0m70mmg00m7g07m00m7ymm7g0mm0g700777000m07ggmm07m777gmmg7000m07
70m0gy70g7g0a0m70m7g007gm00m00mg7g7m00770mmg700g070gg777077mg70gg0mg0a0m0gg070m707m0777am77
m070mg7g07007mmg0mm7mg7xgmm077707g0a0m07amm7m7m7g000mg77my7mmg0mm7my70mm00mg77g7g007000m7
ymm70xm0mg7g7mm7g007ggmm07m7770m0gy0

e0g07xgmm0m 00770 y770077gmmm0gg0immg70070g00


emm0y7xgmm0m a0x7m0 ymmem0770m0m00g0n7m00
d0m0g0m7xgmm0m ym770 ymmem0770m0m00g0y770077gmmm0gg0y0gg707mm0m0gg

hheh dhbbb sb bb bhbhbhb7bbhehb7bhbbhhbbbb7bhbbbhbhe

t0mmg ym770 79% 0m7077m7070m707mm7x707x0m077y0707m707)76000)


0700007977 a0x7m0 06% n70g7y0)0m007xmg777y7mgy07ym7g07m00g07x7mg70077000
7900007997 00770 07% )am0gg77mm0g0mg07e77m0mgg07ymmgm7gg
xmm ym770 77% 0m7r77m7r70m7r7mm7x707xm7y7y0707m707)7000)
7900007997 a0x7m0 07% xmmg7y0m007g07x7gg7mm07ym77007)0g7x7mg7007i000
0000000000 00770 07% n7m007m070g007ymmgm7gg
7mmm ym770 77% 0m7x077m7x070m7x07mm7x707y07mg77m7g0707m707)77000)
0000000000 00770 67% 7mmg7y0)0m007ymmm07x0000077mg007m00g07x7mg7007ym7g
0000000000 a0x7m0 00% y770077gmmm0gg07immg70070g007ymmgm7gg
777g ym770 99% 0m7y77m7y70m7y7mm7x707d0mm7y0707m707)70000)
0000000000 a0x7m0 66% rm0gg7y077007077m07gg0g077mg007)0g7x7mg7007i000
0000000000 00770 00% ymmem0770m0m00g07y770077gmmm0gg07y0gg707mm0m0gg
)70m ym770 76% 0m7d077m7d070m7d07mm7x707)70a0707m707)77000)
0000000000 a0x7m0 06% x7gm7g7y07m0007)7m00g00g07x0m7g07d07m00g077mgg0m00
0000000000 00770 07% )am0gg77mm0g0mg07y770077gmmm0gg07y0gg707mm0m0gg
pmm0g07 ym770 79% 0m7i77m7i70m7i7mm7x707d7007gm7g7y0707m707)79000)
0000000000 a0x7m0 77% r0m7gg7y0i77m07rm7m070m07dmm007a000m07n7m0g07i000
0000000000 00770 00% ymmem0770m0m00g07n7m007y0gg707mm0m0gg
x7gm7m ym770 76% 0m7077m7070m707mm7x707x07m0gm0777y0707m707)00000)
0000000000 a0x7m0 06% x7gm7g7y0s77g077mg007d07m07ym007x0m0077000
0000000000 00770 07% )am0gg77mm0g0mg077770g707m00gg07y0gg707mm0m0gg

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 6
shyebebb bsbbebbhbbhy baeebhbbbabbeb7hhbbb
y7mm077 )gm0mg7mg7 07g7 mm7 g007 70g07 7g7 g007 g0m07 mg7 ymm77 m07g007 000m07
0mg0m7g0g7 g07g7 ymm7 7707 7m7 mm7ggmm0mg7 0mg0a0gm707 00g07 77 mmg077g07 m07gmm700gy7 00m7
00007 mmg7 7gg77mg7 mmgm07 7gg0mg0mm7 7g7 7my7 g7g0070mg07 i0m07700y7 y7mm0707mg7 7707 mg7
7a077g07000g0g07gm700707mgg77mg7g00g07mmg700g0777m7m7g7m00gg07070gmm0m7mg7mm777
7mmmg7g7m0700007m07gm007m0000g07g0mmg0mg7gmmg70070g007a0g077g7y7mm0777m00g7g007m00gg7
7mg7g007ggmm7m007ymm70000707a07gm7g7007gmmg7m7707mg7ymm77g0g0gg0a07gygg0m77mg7g007
g07m7g07)0gm07a0g007mm070g70gg0mg0707gm7m70a0mg7mmgg0m0077gg00mg0mm7mg7g0070mmgg077gg0m707
0mg0g0gg0mm07 700mm7g0gm7 7mg7 m07ammgm0gg07 0mg7 g07g7 g00g07 g0g07g0g7 7707 m07g70m7 gm7
7gg0mg7ymm07mmg70g70mm0g7m07m7mg0mg7gm7m07mm7gm77g77g70mgg7g00m7my707y0mg7mgg700emm77
7mg7gg0m00mg7gm777707gmm7m007g00g0

amm77m7gm7070g7gmm07g07g7ymm707a0777gg7mmg7m0mg7077mg7mm7707g0m0707mmg7ymm7
7707 gm770g7 mg7 7my7 g0gm7 mg7 m0yg0m707 g7mg0707 0m7m700y7 ymm7 7707 g7007g0a007 mmg7 7g7 g007
g00g0g0gg7 00mg7 mg7 m70g0m0gm07 ymm7 m0mmm07 g0gm700g7 7mg7 00g0g7707 0mgm7 77 g000007 r00g7
0mg070m70gy7mmmm00x7mmgg7m07m7m0g00g7g7mm7ymm77gygg0m70g7ymm707a07gm7m700777m7707
0m7 gmm00gy07 i0a07 mm7 77 g0m0g7 7mm7m7m07 7mg7 g0g7 gm0mg7 00g07 g00g07ggm77mm07 000m07 0g7
mmmmg7gm7m7ma0700g00y7m0m0g0m07007amm7mmgg70x07m0g0770gg770mg7mm7ymm77g0mm077000m07
gmm0g0m0g7gmgg0m0y707mmgg700g0mmg77my7m7mamm7g0mm070g7mmm7g007ymm77mmgmm7ggg70mm g7
07gg70mmg077g7ymm7mmm07gm0m7em0m00y0

0g7 0mm0g7 g07a07 y7mm0707mg7 00007 0g7 g00y07 70mmg7 00g07 g00077 m7g070707 mm7gm0gg07
g0a00mm7 g00077 gm070gm707 g0g07 70gm07 r00g7 0mm0g07 mm7 g007 mm07 07mg07 000m7 gg07gy7 g00077
ma070m700g7m0mg07000007mm7g007mg00770g70mm0g7000a7g07g00m7gm77700g0077m07m007g7mm7
000m07 g00y7 m7m7 g7007 mgg7 gm7 77 m0gg077 gg77g7 0m7 g00077 gmmg0em0mg7 00g007 )g7 y7mm077 7m00g7
m00gg77mg7ggmm7m007g7y7gm77am0g700emm7g77mg7g7007m70m7mg0mmg077g70mgg77gg0mg0mmg7mg7
7gg0m70

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 7
debbeb bbhbbbhsbbabbbhbebbbeebshbhbbb
y7m70mm7m707g70m7g007g0a0mg070mmg077g7g007g0m07mg7ymm77m07g007000m07m700g7
ymm7770mm00m07g07nm77ymm07g007g707g0gg7m007gm7070m700g070g707a0mg77m70mamy7m0070mm07
7gmmgm0070070m7ymm77m77g7ymm700007m070a077707gy7gm7m70077my7g7m70g0m07gm7000m7ymm77
g7m00y7m0mm07g7mmmgm7g7m0077mg707mmy0

emy707 7mg7 g0mm07007 ymm7 00007 g0m0077 7mmmg7mg7 0ma07 mm7 ymm77 gmmmg007
)gmmg0mg7 77 g00x0m007 7mm7m7m007 ymm7 00007 m07 m70m770g7 gm7 m7007 7my7 7gamggm0mg7
m0m0gg77y7gm7g007g07g7ymm707a07mm7g0707m770g7077007g0mmg07rm7g0mg777m7mm077m7g007ymm7
07g7m0gg0770mm07gm7777m7g0a07mmg077g007g0gmg7mg7y7mm0707xmm7m0m7m7700gm0g0

0mg077g0y7 ymm7 7mm0777 g77m07 7mg7 mmggmm00m07 mmg7 ymm7 mmm70g07 g0m70g7
g0mmg0gg7 000m07 ymm7 0mm g7 g07707 00g07 7mymm007 d0m7mg07 mg7 g07g07 ymm7 00007 m0mmm07
mmmgy7 7g7 g0m0g07 0g7 0g7 m0m0gg77y7 ymm7 g0gm07y7 7mm7mg0m7 0mmg0mmg7 gm7 ymm77 gmmmg07
mm0m0y07 gm7 g07g7 g007 07gg077 gm0gm g7 07a07 70g07a7g0mmg7 70g77g0mg7 ymm77 7gg0mg0mm07
)mgm700y07 ymm7 00007 m07 gm7 g0amg0g7 gm7 ymm77 00g07 m77gm077 g07g7 ymm77 g0xm707 00g07 m0mmm0g7
70mmgg7mmmmgmmmmg0

amm7 m7m7 g00m07 m70g0g0y7 00g0077 0m7 g07a0m07 m77 0m7 mmg0m0gg07 dmg7 g007 07gg077 0mm0g7
m07 m70g077m007 7g7 77 mmmm07m0707 m770077 gm0gg7 ymm7 m0gg07 amm7 m7m7 g77g07 0m7 g77mgmm7g07
g00mm0mg07g77a0077mg70mmm7g70xmm7g07dmg0m0gg7mmmm0mg0g700g070770g7g0mm07m0a007mmmg77mgg07
0mg00g77mg770gg7m77mgg70000770gm7m07m0m0g0m07007ea0m7mm707gm7g07m7gmm077700g0777mg07
mg7 7a7007m007 mmg0mmg07 r00707 0g7 mm07 g000g7 000m07 00007 m07 0g0707 gm77 ymm07 7mg7 g07g7 0g7
m0mmm0mg777mm00g0m07m0

000007000077007g070007000700000707770000700070770000070000700007000
m0mm70000gmgm70mm0mg0mg070mmm0700m700m7m700mgmgm70mm0mg0mg070mmm 7
Best Horoscopes Model Comparison
Worried? Things are not going according to you?
Stop worrying....Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems
Choose from most popular horoscope models...

Free My Kundli Kundliphal Kundli Bhrigu


Horoscope Darpan Patrika

Free Rs. 299 Rs. 499 Rs. 999 Rs. 1999


Make Now Make Now Make Now Make Now Make Now
KUNDLI FEATURES

Pages in Horoscope 8 22 39 80 171

Basic Advanced
Basic
Includes Birth details Includes Kundlifal +
Includes Avakhada Comprehensive
with Panchang, Sudarshan chakra +
chakra, Planetary Basic Plus Includes Kundli
Charts & Calculations Planetary KP System +
Degree/Positions, Includes My Kundli + Darpan + Graph for
Degree/Positions, Divisional charts +
Favourable Points, Karak, Avastha and Shadbal &
Favourable Points, Birth Jaimini astrology +
Birth chart, Moon Rashmi Ashtakvarga and 20
chart, Moon chart, Shadbal + Ashtak
chart, Navamsha, more items
Navamsha chart, Chalit Varga and 10 more
Chalit & Cuspal chart
& Cuspal chart items

Dasha Calculations Vimshottari & Yogini 7 types of dashas


Vimshottari Dasha, Vimshottari Dasha upto Vimshottari Dasha
Dasha with (with Sookshma
Antar Dasha pratyantar Extended
Sookshma Details details)

PREDICTIONS

House predictions about your


Health, Finance, Marriage,
Limited Extended Extended
Career etc.

Planet readings about 9 planets


in your horoscope

Dasha readings
10 years 10 years 10 years 30 Years

Yearly predictions (Transit


predictions) 5 years 5 years 20 years

Yoga predictions (Based on


astrological combinations)

Numerology predictions
Basic Detailed

Nakshatra Reading
Extended

Lalkitab predictions

20 YEAR GRAPHS for Health,


Finance & Emotion

REMEDIES

Gem Therapy

Sadesati (Saturn's period)

Kalsarp Dosh

Manglik Dosh

Lucky Substitute Stones

Numerology Recommendations

Lal Kitab Remedies

Free Rs. 299 Rs. 499 Rs. 999 Rs. 1999


Make Now Make Now Make Now Make Now Make Now