You are on page 1of 55

I.F. SA VIN DANIELA F 27 / 90 / 2008 CIF 23292761 PIATRA NEAMŢ

1

Pr.Nr.23/2016

Construire grădiniţă sat Dumerii, com. George Enescu, jud. Botoşani BENEFICIAR : Comuna George Enescu ADRESA: com. George Enescu, sat. Dumeni, jud. Botoşani

OB.

FAZA: P.Th.

MEMORIU TEHNIC

Prezentul memoriu trateaza execuţia unui branşament de apa incinta cu instalaţii hidraulice, precum si execuţia fosa septica proiectata in incinta, ce vor deservi o grai amplasata in sat Dumeni, Enescu, jud. Botoşani, beri Enescu. Traseul conductelor de alimentare cu apa si canalizare menajei apometru si căminelor de vizitare proiectate sunt prezentate in planu documentaţii. Proiectul este intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.

I.F. SA VIN DANIELA F 27 / 90 / 2008 CIF 23292761 PIATRA NEAMŢ 1 Pr.Nr.23/2016
 

de

branşament

din

vidanjabila

comuna

George

căminului

 

onarea

prezentei

anexat

 

453

- Lege

pentru

modificarea si completarea Legii 50 si a Ord. M.L.P.T.L. nr. 1943/2001 - art. 23, alin. 2 lit. b,c. Toate lucrările proiectate se vor efectua in regie proprie de personal specializat, calificat in domeniul instalaţiilor sanitare si hidroedilitare.In conformitate cu prevederile STAS 4273 - 83, pct. 2.10, 3.1, 4.1, tabel 13 s-a determinat clasa de importanta redusa IV - 3 - lucrări hidrotehnice de importanta secundara.

Materiale folosite:

 • - Branşamentul de apa potabila se va executa din ţeava PEHD 40x5,4, Pn 10, din conducta stradala existenta De 110 mm montata îngropat sub adancimea de inghet de 1,00 m in lungime de 7 ml.

 • - Reţeaua de alimentare cu apa in incinta de la căminul apometru proiectat si pana la intrarea in imobil se va executa din ţeava PEHD 40x3,7, pn6, montata îngropat sub adancimea de inghet de 1,00 m si inglobat in strat de nisip 15 cm sub generatoarea inferioara si 1 cm deasupra generatoarei superioare, in lungime de 50,0 m, conform planului de situaţie HO anexat prezentei documentaţii.

 • - apele uzate menajere vor fi evacuate prin cămine de vizitare si conducte de canalizare din PVC 200x4,9 in lungime de 50 m si 110x3,2, SN 4 in lungime de 6 m pentru canalizări exterioare din incinta beneficiarului intr-o fosa septica vidanjabila proiectata Imobilul nu necesita instalaţii de stingere incendii. Descrierea soluţiei:

Branşament apa La momentul întocmirii prezentului proiect in zona obiectivului propus exista reţea de alimentare cu apa De 110 mm. In afara incintei proprietatii,dar in apropierea limitei de proprietate, se amplaseaza un cămin apometru din beton monolit, cămin in care se va monta un apometru de curte cu mecanism umed Dn 40 mm clasa B de precizie pentru măsurarea consumului de apa. Din căminul apometru se vor racorda instalaţiile sanitare interioare din imobil. Instalaţia hidraulica a căminului apometru prevede montarea a 3 robineti cu sfera de 11/4” pentru izolarea apometrului si pentru a se putea face golirea pe timp friguros conform planului HI anexat prezentei documentaţii. Branşamentul va fi perpendicular pe conducta de distribuţie stradala existenta de la care se va face alimentarea si va avea lungimea de 7 m. din ţeava de PEHD 40x5,4, PnlO. Conducta de alimentare cu apa din incinta va avea lungimea totala L= 50,0 ml. Se va realiza din ţeava de PEHD 40x2,3, Pn6 conform planului de situaţie HO anexat prezentei documentarii

.

2

Latimea sântului in care se va monta conducta de apa potabila este 0,6 ml, iar fundul sântului va fi nivelat si compactat fara fundaţie artificiala. Montarea conductelor PEHD se va face înglobat intr-un strat de nisip de 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm peste generatoarea superioara, după care se poate continua umplutura cu pamant selecţionat rezultat din umplutura. Căminul apometru va fi executat din beton turnat monolit, va avea capac din fonta STAS 2308 si va fi prevăzut cu scări pentru acces din OB 020 înglobate in beton înainte de turnare, sau poate fin din polietilena. După realizarea branşamentului se vor păstră inchise robinetele din căminul apometru, urmând ca exploatarea sa se faca după dezinfectia cu soluţie de clor si probarea branşamentului la presiunea de 6 barr.

Deschiderea branşamentului se va consemna intr-un proces verbal, faza la care vor participa si reprezentanţi ai societăţii care exploatează sistemul de alimentare cu apa. In execuţie si exploatare se vor respecta normele specifice de prote

ţ?ecial» cele privitoare la alimentari cu apa si canalizaţi.

Racord de canalizare menajera Având in vedere situaţia existenta pe teren la ora întocmirii pr£ deversarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare inter

canalizare menajera din conducte PVC 110 - 210 mm SN 4, echipata fosa septica vidanjabila V 28 mc. proiectata in incinta. Debitele de apa uzata menajera s-au calculat conform STAS 1846- de calcul anexat si sunt următoarele: Qu zi med=0,99 mc/zi; Qu zi

ax =
ax =

max=l,12?

0,

128 mc/h.

Reţeaua principala de canalizare menajera la fosa septica, in lungime de 50 ml, se va realiza din conducta PVC 200, SN 4 îmbinata cu mufa si garnitura si 6 m. va fi PVC 110. Traseul racordului de canalizare menajera in incinta se va realiza conform planului de situaţie HO anexat. Pentru asigurarea vitezei de autocuratire, panta conductei îngropate de canalizare va fi 3,3 %, respective 2,0% conform profilului longitudinal, asigurând curăţirea acestuia, spre colectorul menajer stradal si va funcţiona gravitaţional. Săpăturile pentru execuţia conductei se vor executa obligatoriu manual cu sprijiniri. Execuţia lucrărilor de canalizare va începe obligatoriu din aval in amonte. Tuburile vor fi aşezate in zonele de lucru, de-a lungul sântului, astfel incat sa rezeme pe generatoare. Nu se admite rezemarea pe mufa sau căpătui drept al tubului. Lansarea in tranşee se face cu chingi late, manual sau mecanizat, evitandu-se loviturile. Transeea se va umple înaintea probei de etanşeitate parţial cu pamant pana la 20 - 30 cm peste generatoarea superioara a tubului, lasand mufele libere. Montarea conductelor PP 110 si PVC 200 se va face înglobat intr-un strat de nisip de 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm peste generatoarea superioara, după care se poate continua umplutura cu pamant selecţionai rezultat din umplutura. Umplutura se va executa in straturi de 10 cm grosime bine compactate, manual, cu maiul de mana simultan pe ambele capete, pentru evitarea deplasării laterale a tubului. După efectuarea probei de etanşeitate se va executa umplutura si compactarea.

Fosa septica vidanjabila Fosa septica vidanjabila este un sistem care serveşte la îndrumarea curăţarea şi plasarea apei menajere neinfrastructurate, şi asigură o rezolvare favorabilă din punct de vedere al protejării mediului înconjurător. Se propune o fosa septica cu trei compartimente de decantare din polipropilena, conform listei de utilaj anexata la prezenta documentaţie, sau poate fi executata din beton C8/10 armat monolit cu bare OB37 si Pc52, avand dimensiunile in plan orizontal 7,10 x 3,60 m si acoperita cu placa monolita de beton

armat C8/10 si otel Ob 37 si PC52, si capace de fonta.Radierul este aşezat pe un strat de beton de egalizare C2,8 / 3,5. Fiecare compartiment este prevăzut cu guri de vizitare, prin care se realizează si ventilaţia compartimentelor. In fosa septica sunt reţinute materiile in suspensie, prin sedimentare. Săpăturile pentru execuţia fosei se vor executa obligatoriu manual cu sprijiniri. Rezervorul este împărţit în 3 camere, fiecare cu câte o funcţie în realizarea epurării.

3

Apa intra in primul compartiment al fosei septice (Decantor primar). Aici au loc procese de decantare a materiei solide (nămolul se decantează pe fundul bazinului), de separare a grăsimilor prin flotaţie (acestea fiind mai uşoare decât apa se ridică la suprafaţă) şi procesul de fermentaţie anaerobă a nămolului sedimentat (acesta prin mineralizare îşi reduce considerabil volumul), precum şi procesul de degradare anaerobă a substanţei organice cu ajutorul bacteriilor prezente în apa uzată. Din prima cameră, apa - decantată primar - trece în decantorul secundar. Aici se realizează o a două decantare, având ca rezultat o sedimentare cât mai eficientă a materiei solide. In urma proceselor suferite în primele două compartimente, apa trece în camera de clarifiere. Aici particulele coloidale se vor decanta pe partea inferioară a camerei. în acgaşţa-zonă, apa suferă procese de descompunere anaerobă reducându-şi volumul până la urm| compartiment particulele care ajung sunt în cantităţi de maxim 1 %. decantată va trece în filtrul invers (drenaj) unde va suferi procese de relua circuitul natural.

3 Apa intra in primul compartiment al fosei septice (Decantor primar). Aici au loc procese de

Fosa septica are nevoie de un sistem de ventilaţie prin care sj primul compartiment, in caz contrar amestecul putând deveni explozii Din punct de vedere al criteriilor de performanta calitativa,' realiza se incadreaza in categoria de importanta C : Construcţii de impor Vidanjarea fosei septice propuse si transportul apelor uzate rezultată statie de epurare se va realiza de către o firma specializata in acest domeniu in ufma'îftcneieni unui contract intre aceasta si beneficiar. Menţionam ca încărcările apelor uzate menajere transportate in statia de epurare se inscriu in limtele admise prin NTPA002/2002.

Canalizarea pluviala

Din punct

de vedere a apelor pluviale provenite de pe invelitoarea imobilului, ape considerate

conventional curate, sunt colectate prin intermwdiul burlanelor si deversate in spaţiul verde din zona acestuia.

Instalaţii de stingere a incendiilor

Având in vedere normativul privind securitatea la,incendiu a construcţiilor Partea a Ha -« Instalaţii de stingere Indicativ P 118/2-2013, punct4.1 litera I, «se prevăd hidranti interiori la clădirile de invatamant cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria constuita mai mare de 600 mp. Si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane ». Imobilul are aria desfasurata de 399,75 mp., rezultând ca nu sunt necesari hidranti interiori de incendiu. Conform aceluiaşi normativ pct. 6.4 h, nu sunt necesari hidranti exteriori de incendiu.

Probe si verificări

Pentru asigurarea calitatii execuţiei lucrărilor necesare execuţiei racordului de apa si de canalizare se vor

efectua următoarele:

• verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate; verificarea traseului conductei si a amplasamentului pieselor de imbinare; verificarea corespondentei cu proiectul; inlocuirile de materiale sau modificările de traseu se pot face numai cu avizul poriectantului; • proba de presiune si proba de etanşeitate. Pentru urmărirea modului in care sunt respectate prevederile proiectului, se vor respecta următoarele FAZE DETERMINANTE ( FD ) si FAZE DE CONTROL ( FC ):

 • - Terminarea lucrărilor de săpătură ( FD ).

 • - Terminarea armarii radierului, inainte de turnarea betonului ( FD ).

Terminarea armarii pereţilor cuvei inainte de turnarea betonului ( FD ).

-

- Terminarea armarii planseului cota -0,05 , inainte de turnarea betonului ( FC ).

Norme de protecţia muncii:

Se vor amplasa la şanţurile sapate in incinta podeţe metalice si balustrade de protecţie. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii se vor respecta cu strictete normele si actele normative de

securitate si sanatate in munca corespunzătoare, conform normelor in vigoare elaborate de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale , in baza Legii nr. 90/1996 republicate, după cum urmeaza

 • - Norme Generale de Proiecţie a Muncii.

 • - Norme Specifice de Securitate si Sanatete in Munca

 • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate si finisaje in

construcţii.

 • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton, beton armat si precomprimate.

 • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru pentru lucrările de izolgtii=tşgjŢT^?^jdrofuge si protecţii anticorozive.

  • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru vopsitorie.

  • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru manipularea trai]

mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

 • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrări de cofrajl^

 • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru fabricarea prodi si precomprimat.

  • - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru confecţii metalice.'

Terminarea armarii pereţilor cuvei inainte de turnarea betonului ( FD ). - - Terminarea armarii planseului

Pentru lucrările necuprinse in normele specifice editate de Ministerul Sociale , constructorul va aplica normele departamentale referitoare la aceste lucrări. Pentru execuţia lucrărilor se vor utiliza numai echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securităţii muncii.

Standarde si normative de referinţa:

 

SR 4163/1.96 -Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare.

STAS 8891/1 - Amplasarea in localitati a reţelelor edilitare subterane, executate in săpătură.

STAS 1343/1-06 - Alimentari cu apa - Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati

STAS 1478/90 - Alimentari cu apa la construcţii civile si industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.

STAS 2448-73 - Canalizări - Cămine de vizitare - prescripţii de proiectare

Prospecte si argumente tehnice ale materialelor puse in opera.

STAS 2308-81- Alimentari cu apa si canalizare - Capace si rame pentru cămine de vizitare

STAS 3051-91 - Sisteme de canalizare -Canale ale reţelelor exterioare de canalizare - Prescripţii

fundamentale de proiectare STAS 1846 - 90 - Determinarea debitelor de apa de canalizare; Prescripţii de proiectare

Normativ C56 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor

NOTA : La faza de trasare a branşamentului de apa se vor convoca deţinătorii de utilitati din zona : reţele electrice, reţele de telefonie, reţea apa pentru poziţionarea reţelelor subterane si corelarea cu acestea. Se vor amplasa la şanţurile sapate in incinta podeţe metalice si balustrade de protecţie. Se vor respecta Normele Departamentale de proiecţie a muncii pentru lucrările de alimentare cu apa si canalizare, editate de C.P.A.L. Bucureşti, Normele Republicane de protecţie a muncii ediţia 1975 si N.S.P.M. - Construcţii voi II 1982, editate de Consiliul Popular Bucureşti cap. 21 - Terasamente si cap. 28 -Librari

de'alimentare cu apa si canalizări.

I.F. SAVIN DANIELA F 27/90/2008 CIF 23292761 PIATRA

Construire

NEAMŢ

Terminarea armarii pereţilor cuvei inainte de turnarea betonului ( FD ). - - Terminarea armarii planseului

¡ÍJ SA VIN '%Y| întocmit, 1 O A H i E L A Ing. Daniela Savin

Pr. Nr. 23/2016 grădiniţă sat Dumeni, com. George Enescu, jud. Botoşani BENEFICIAR : Comuna George Enescu ADRESA: com. George Enescu, sat. Dumeni, jud. Botoşani OB. Instalaţii sanitare interioare FAZA: P.Th.

MEMORIU TEHNIC

Prin prezenta documentaţie se trateaza echiparea cu instalaţii sanitare interioare a unei grădiniţe cu regim de inaltime parter propus spre execuţie in comuna George Enescu, jud. Botoşani, beneficiara fiind ComunaGeorge Enescu. Realizarea prezentului proiect este in concordanta cu prevederile următoare STAS - uri:

NX ' e^fctól’íta in
NX '
e^fctól’íta in
 • 2 19/21013 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor :

= STAS 1478/90 - Alimentare cu apa la construcţii civile si industrié

Descrierea lucrării

Clădirea propusa spre execuţie va beneficia de instalaţii sanitare utilitati

dupa cum urmeaza:

imediata apropiere a imobilului printr-un bransamanet apa si cămin apom^fe^^^^^^iîmita de proprietate, si reţea apa in incinta imobilului dar care nu face obiectul prezentei documentaţii;

 • 2 apele uzate menajere vor fi evacuate prin camine de vizitare si conducte de canalizare din PVC din incinta beneficiarului intr-o fosa septica vidanjabila proiectata, cconform documentaţiei « Racorduri utilitati - reţele apa canal ». Pentru prezentul proiect tehnic s-a adoptat o instalaţie interioara de apa rece si calda, precum si o instalaţie de canalizare interioara cu distribuţie inferioara, cu conducte montate îngropat si parţial aparent in pardoseala si in zidărie. Aceasta soluţie s-a adoptat ţinând seama de destinaţia si caracteristicile construcţiei. Alimentarea cu apa rece si calda, precum si intalatia interioara de canalizare menajera se realizează in funcţie de planurile de arhitectura anexate la prezenta documentaţie. Amplasarea si gruparea punctelor de consum a apei se realizează astfel incat sa fie asigurate accesul si folosirea lor uşoara si ţinând seama de stadiul fizic a lucrărilor de instalaţii sanitare interioare care trebuie corelat cu investiţia propusa. Instalaţiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate pe baza debitelor de calcul stabilite in funcţie de numărul si felul armaturilor existente in camerele de baie, grupurile sanitare si bucătărie. Necesarul de apa s-a determinat in funcţie de presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si conductelor de distribuţie se face conform STAS 1478/90. Traseele instalaţiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se asigure lungimi minime de conducte si posibilităţi de auto-compensare. Totodată s-a avut in vedere coordonarea tuturor instalaţiilor astfel incat sa se asigure accesul nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor uşoara in vederea reparaţiilor.

Alimentarea cu apa rece, apa calda se va realiza pe trasee separate, cu robineti de închidere pentru a se asigura intervenţia locala si rapida in caz de avarie, fara a afecta regimul de alimentare cu apa in restul imobilului.

Necesarul de apa calda va fi asigurat de un cazan cu funcţionare pe combustibil solid ce alimentează cu agent termic un boiler cu capacitatea de 200 1., conform proiectului de «Instalaţii termice interioare », utilaje ce sunt amplasate intr-o incapere cu destinaţia de camera tehnica, racordurile la apa rece si apa calda fiind de 3/4”. Conductele instalaţiei sanitare interioare se vor executa din ţeava de polipropilena rezistente la presiunea de

regim de 6 barr si la temperaturi uzuale ale apei reci (10°C

....

15°C

) si ale apei calde de consum (55°C

....

60°C

).

Conductele de alimentare cu apa sub presiune se vor îmbina numai cu piese uzinate prin sudura tip polifuziune, cu electrofitinguri din PP, sau unde este cazul cu fitinguri metalice cu etansare prin presare. Coloanele de alimentare cu apa se vor izola termic cu cochilii din polistiren sau din tubulatura de polipropilena expandata avand diametrul interior corespunzător diametrului exterior al conductei protejate. Din punct de vedere al canalizării menajere aceasta va fi executata din ţeava pentru canalizare de diametre PP32, PP40, PP50 si PP 110. Conductele de canal, îmbina numai prin mufare, prin piese fasonate la care etansarea este asigurş cauciuc. Pe coloanele de canalizare precum si la schimbările de direcţie s-au pre Dn 110, astfel incat sa permită curatarea traseului de canalizare. Piesele de ci inaltime cuprinsa intre 0,4 m - 0,8 m de la pardoseala. Aerisirea coloanelor de canalizare se va realiza prin aerator cu membrane DnlOO, montat in căpătui superior al acestora, sau prin căciulă clasica de ventil va monta pe prelungirea coloanei cu 50 cm peste invelitoare. De asemenea, in camerele de baie se va monta cate un sifon de pardoseala care~sa _ permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru menţinerea gărzii hidraulice s-a recomandat racordarea la acesta a conductelor de scurgere a unui obiect sanitar cu utilizare frecventa. Trecerile prin pereţi se vor realiza cu ajutorul unor tuburi de protecţie, cu un diametru de doua ori mai mare decât diametrul conductelor. Fixarea pe pereţi a conductelor se realizează prin intermediul brăţărilor cu muchii rotunjite care se vor strânge uşor peste garnitura de protecţie ce se va realiza din pasla, cauciuc, carton, etc cu o grosime de 2 mm si vor depăşi latimea brăţărilor cu 10 mm. La montarea obiectelor sanitare precum si a accesoriilor acestora se va avea in vedere STAS 1504 care normalizează disatantele de montaj ale acestora. Apele meteorice vor fi colectate pe acoperişul tip şarpanta, prin jgheaburi si burlane, distribuite apoi rigolelor din jurul clădirii. Acestea vor evacua apele meteorice la rigolele aflate pe marginea carosabilului sau aleilor. Avand in vedere Normativul privind securitatea la,incendiu a construcţiilor Partea a Ila -« Instalaţii de stingere Indicativ P 118/2-2013, punct4.1 litera I, «se prevăd hidranti interiori la clădirile de invatamant cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria constuita mai mare de 600 mp. si mai mult de 3(trei) niveluri supraterane ».

Alimentarea cu apa rece, apa calda se va realiza pe trasee separate, cu robineti de închidere

Imobilul are aria desfasurata de 399,75 mp., rezultând ca nu sunt necesari hidranti interiori de incendiu.

Obiectele sanitare

Pentru utilizarea apei in condiţii practice si igienice se vor folosi următoarele obiecte sanitare: • pentru

grupurile sanitare:

 • - lavoar din porţelan sanitar 600 mm, cu baterie amestecatoare de apa rece si calda;

 • - cada de dus echipata cu baterie amestecatoare apa rece apa calda ;

 • - closet cu rezervor montat la semiinaltime;

sifon de pardoseala SP 50.

-

Grupurile sanitare vor fi utilate cu accesorii precum: portprosop, etajera, porthartie, sapuniera si oglinda

sanitara. • Pentru oficiu - spălător dublu de vase din inox, cu baterie amestecatoare de apa rece si calda

Probe si verificări La instalaţia de apa rece si calda se vor verifica :

- distantele intre conducte si intre conducte si elementele de construcţie; 2 modul de fixare al conductelor; z modul de etansare al golurilor de trecere.

Proba de presiune la instalaţia de apa rece si calda se executa la presiune de 6 ba de minute.Dupa efectuarea probei de presiune se vor verifica toate punctele de La instalaţia de canalizare se vor verifica: z modul de fixare; 2 etansarea punctelor de îmbinare; 2 funcţionarea coloanelor prin punerea in funcţiune a obiectelor sanitare p de calcul al instalaţiei.

Masuri de protecţia muncii

în vederea asigurării condiţiilor normale de muncă, cât şi pentru evita'

prevăzut măsuri de protecţie pe toata durata execuţiei lucrării conform legislaţiei în -N.G.P.M.- 1996;

de 30
de 30
 • - Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii - MLPAT

1993;

 • - Legea protecţiei muncii 90/1996;

-Normativ 113/2015;

 • - Norme de protecţia muncii prevăzute de furnizorul de echipamente, materiale;

 • - Ordinul 9/N/16 - 03 - 93 şi Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrările de instalaţii tehnico - sanitare şi de încălzire.

Este obligatorie folosirea echipamentelor de lucru adecvate, iar execuţia va fi realizata de către unitati specilizate in domeniu.

Masuri de protecţie si stingere a incendiilore

Prin proiect s-a urmărit gasirea unor soluţii tehnice care sa nu favorizeze declanşarea si extinderea unor

eventuale incendii. Lucrările cuprinse in documentaţie respecta prevederile prescripţiilor:

 • - I 13/15-Normativ pentru proiectare si execuţie a instalaţiilor de încălzire

 • - PI 18/13-Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.

 • - GP 051/2000-ghid de priectare a centralelor termice mici.

 • - OMI 775/98 - Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor.

Pentru perioada de execuţie a lucrărilor, masurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrărilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţie si instalaţie aferente acestea C3

00/93.

întocmit, Ing. Daniela Savir^¿y i y

/W Q/\NÎCLA ji

(2 329276 V/

' 7 V.

\A' a/

I.F. SAVIN DANIELA F 27/ 90/

Construire

2008 CIF 23292761

:

PIATRA NEAMŢ

Pr.Nr. 23 /2016

grădiniţă sat Dumeni, corn. George Enescu, jud. Botoşani BENEFICIAR

Comuna George Enescu ADRESA: com. George Enescu, sat. Dumeni,

jud. Botoşani

OB. Instalaţii termice interioare FAZA: P.Th.

Informaţii generale

MEMORIU TEHNIC

Prezenta documentaţie rezolva realizarea instalaţiilor termice interioare ce se vor executa la un imobil cu

destinaţia de grădiniţă situata in comuna George Enescu, jud. Botoşani, beneficiara fiind ComunaGeorge Enescu.

Pentru proiectarea, achiziţionarea utilajelor si execuţia lucrărilor de instalaţii la acest obiectiv s- au avut in

vedere următoarele normative si standarde:

Normativ I 13/2015 - Proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire centrala;

Normativ C 142/85 - Executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalaţii; C56/02

Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.

SR 1907 - 1/97 - Instalaţii de încălzire; Necesarul de căldură de calcul;

SR 1907 - 2/97 - Instalaţii de încălzire; Temperaturi convenţionale de calcul

Legea 319 /15 privind securitatea si sanatatea in munca Ordin MLPAT Nr. 9/N/l5.03.93

Regulament privind protecţia si igiena muncii in construcţii.

Legea 10/95 - Privind calitatea in construcţii, cu completările si modificările ulterioare

Descrierea lucrării

 • A. Instalaţii termice interioare

Premise de calcul:

 • - calculul necesarului de căldură s-a efectuat in baza STAS-urilor 1907/1 - 97, 1907/2 zona 97, pentru climatica III la care text = - 18°C.

 • - dimensionarea conductelor s-a efectuat pe baza vitezelor recomandate conform tabelelor in vigoare, pentru incalzirea cu apa calda 90°-70°C.

Pe baza necesarului de căldură, in funcţie de destinaţia incaperilor, de temperatura interioara necesara in

fiecare încăpere si de inaltimea parapetului din dreptul geamurilor au fost alese tipurile de radiatoare, astfel incat s-a

optat pentru radiatoare tip panou din otel de dimensiuni corespunzătoare conform planurilor anexate la prezenta

documentaţie, si anume de tip R11 si R22 cu lungimi diferite si inaltime de 600 mm. Din punct de vedere al

materialului instalaţia poate fi realizata, la cerea beneficarului din ţeava neagra, material plastic precum: Pe-X-Al,

polipropilena reticulata sau cupru.

Alimentarea radiatoarelor se va realiza in sistem bitubular, printr-o distribuţie de tip fortat prin intermediul

pompelor de circulaţie, montate pe tur, cu conducte montate aparent sau îngropat in zonele de acces in încăperi, in

sapa de egalizare. Distanta fata de perete in spatele radiatorului este de 5 cm si fata de pardoseala de 80 cm. Dilatările

conductelor de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire in cazul traseelor mai lungi vor fi preluate natural

datorita modificărilor de direcţie ale traseelor. Fiecare radiator

va fi echipat cu robinet ventil de colt Vi reglaj V”.

Pentru conductele de distribuţie orizontale se utilizează

corespunzătoare conform planurilor anexate si vor avea

instalaţiei se va face printr-un robinet de golire 3/4” prevj de

agent termic. La căpătui fiecărei coloane de incalzire,

\A' I.F. SAVIN DANIELA F 27/ 90/ Construire 2008 CIF 23292761 : PIATRA NEAMŢ Pr.Nr. 23

si robinet de

e

dimensiuni

 

ica.

Golirea

fii

instalaţia

ate.

termica. Pe

instalaţiei de

Incarcarea instalaţiei cu apa rece se va face printr-! conducta de apa rece se va monta un filtru anticalcar incalzire ce

se întoarce la centrala termica se va monta un

 • B. Instalaţii termoenergetice

Agentul termic necesar încălzirii si preparării apei calde menajere este furnizat de un cazan cu funcţionare pe

combustibil solid Q = 80 kw, amplasat intr-o incapere amenajata cu destinaţia camera tehnica, cu respectarea

Normativului 113. De la cazanul din otel care funcţionează pe principiul gazeificarii si are un randament minim de 85

%, agentul termic intra instalaţia de termica interioara ce duce la radiatoarele proiectate dar si in boilerul de

pardoseala cu o serpentina si rezistenta electrica pentru preparare apa calda de consum cu V = 200 1.

Amplasarea camerei tehnice s-a realizat in conformitate cu prevederile cuprinse in Normativ P118

 • - « Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor ».încăperea este separata de spatii cu alta destinaţie prin pereţi si plansee realizate din materiale incombustibile cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora si 30 de minute pentru pereţi si respectiv 1 ora pentru plansee (pereţi minimum 3 ore si plansee minim 2 ore - pentru clădiri civile).

Din calculele rezultate pe baza breviarului de calcul anexat s-a optat pentru montarea unui cazan de apa calda

90/70 C, cu funcţionare pe combustibil solid, Pn 4 barr, avand Q = 80 KW conform planşelor anexate.

Agentul termic primar pentru încălzire este vehiculat de la cazan la instalaţia interioara prin intermediul unei

pompe de circulaţie PI cu montare pe conducta cu caracteristicile Q = 3,6 mc/h, H = 4,0 mcA.

Pentru circulaţia apei prin cazan s-a prevăzut o pompa de recirculare P3 cu caracteristicile Q = 1,2 mc/h, H =

1,6 mcA, cu rolul de a incalzi apa pana la temperatura de regim.

Fiecare pompa se va asigura împotriva loviturii de berbec prin montarea clapetelor de sens amplasate după

fiecare pompa de circulaţie. Pompele de încălzire vor fi cu turatie variabila.

Cazanul este prevăzut cu echipamente si armaturi de protecţie pentru o fuctionare optima, inclusiv vas de

expansiune inchis cu V = 150 1. Vasul de expansiune este prevăzut pentru a asigura instalaţia si cazanul impotriva

creşterii presiunii si temperaturii peste limitele admise. Pentru asigurarea unei funcţionari optime si sigure, cazanul va

mai fi prevăzut cu supape de siguranţa, vana de descărcare termica si serpentina de răcire.

Masurile de siguranţa au scopul de a asigura permanent, concomitent si sigur următoarele funcţiuni:

 • - preluarea variaţiilor volumului de apa din instalaţie determinate de variaţiile normale de temperatura;

 • - evacuarea excedentului de apa sau a vaporilor produşi accidentali, ca urmare a deteriorării echipamentelor care asigura limitarea temperaturii agentului termic sau ca urmare a unei erori sau neglijente in exploatare;

 • - asigurarea unei mici rezerve de apa care sa compenseze pierderile de apa inevitabile, ale instalaţiei;

 • - menţinerea nivelului apei, in instalaţie, la o cota care sa asigure umplerea elementelor acesteia atat in regim static cat si dinamic;

 • - asigurarea unei presiuni de regim astfel incat sa nu depaseasca presiunea admisa in instalaţia interioara.

Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin coşul de fum cu diametru D = 350 mm, H = 7,0 m. Prepararea

apei calde se va realiza prin intermediul unui boiler vertical de pardoseala cu o serpentina si rezistenta electrica, V =

200 avand debit continuu a.c.m. la 45°C 20 1/min, putere termica 45 kW, echipat cu vas de expansiune inchis de 18 1.

Pompa de circulaţie agent termic pentru preparare apa calda de consum P2 are Q = 2,0 mc/h si H = 4 mcA,

pompa montata pe conducta. Conductele instalaţiilor termotehnice interioare din centrala termic: Stonta cu pante, itivului I
pompa montata pe conducta.
Conductele instalaţiilor termotehnice interioare din centrala
termic:
Stonta cu pante,
itivului I
asigurandu-se dezaerisirea si golirea acestora. Distanta minima intre
stalatiei
^fp^eizolate sau
mplerea i
intre
acestea
si
fetele
finite
sau
intre
acestea
si
suprafaţa
finita^
statii de de
elem^nfŞfoţ.
sens si
stia-es^si de 4 cm.
Distantele intre suporturile conductelor in funcţie de diameti 13.

Incarcarea instalaţiei cu apa rece se va face printr-o co: de încălzire conform planşelor. Pentru evitarea depunerilor

instalaţiei se va realiza cu apa rece dedurizata, dedurizarea dedurizare d = 1,5 mc/h. Pe conducta de apa rece ce

alimentea: supapa de siguranţa 6 barr.

Pe returul instalaţiei termoenergetice s-a prevăzut un filtru de impurităţi ce va colecta eventualele inpuritati din

instalaţia de încălzire interioara. Se recomanda montarea de manometre inainte si după filtrul de impurităţi in vederea

determinării gradului de colmatare a acestuia.

Golirea instalaţiei se poate face in centrala termica atat prin robinetul de golire prevăzut pe returul instalaţiei

cat si prin robinetul de golire amplasat pe cazan.

S-au prevăzut aparate de măsură si control, si anume manometre si termometre pe:

 • - conducta de ducere de la cazan;

 • - ramurile de distribuţie a agentului termic la consumatori;

 • - filtru de impurităţi;

 • - vase de expansiune si boiler.

Conductele din camera tehnica se vor executa din ţeava neagra de diametre conform planurilor anexate si se

vor izola termic cu cochilii din vata minerala, avand grosimea 8 = 15 mm sau spuma de poliuretan 8 = 1 5 mm.

Izolaţia se va executa numai după efectuarea probelor de presiune si după ce ţevile au fost grunduite.

Pentru admisia aerului de combustie s-a prevăzut o fereastra cu ochi mobil in peretele exterior al incaperii.

Aerul se introduce cat mai aproape de tavanul sălii pentru a se utiliza excedentul de căldură din zona superioara si

pentru a se asigura ventilarea întregului spaţiu.

Pentru alimentarea cu aer de ardere a arzătorului existent in centrala termica, accesul aerului direct din

exterior, se va realiza printr-o suprafaţa libera minima a golului de: S m i n .= 0.0025 x 49,32 = 0,123 mp ( 0,35 x 0,35

mp ) la 20 cm de cota ± 0.00.

Gura de evacuare a aerului viciat are o suprafaţa libera egala cu secţiunea coşului. In geam este executata o

gura de ventilare avand § 35 cm.

Centrala termica se va dota cu un stingator cu pulbere si CO2 tip P6.

Cazanul se va supraveghea 24 din 24 de ore de către personal autorizat, prin grija acestuia asigurandu-se si

depozitarea cenuşii rezultate in urma combustibilului solid in exteriorul clădirii, intr-un spaţiu inchis, cu pereţi

incombustibili si rezistenţi la foc. Amenajarea unui astfel de spaţiu intra in grija beneficiarului.

In spaţiul tehnic destinat cazanului si boilerului se vor afişa obligatoriu “Instrucţiuni de exploatare pentru

echipamente”. In caz de avarie, personalul autorizat al instituţiei va lua toate masurile de limitare/anulare a efectelor

avariei si va anunţa firma care se ocupa de service. Se vor lua masuri de evitare a producerii incendiilor, îngheţului

sau accidentelor. Atât la execuţie cât şi în exploatare se vor respecta cu stricteţe normele de tehnica securităţii muncii

specifice acestui gen de lucrări. Execuţia lucrărilor de instalaţii solare se va realiza numai cu personal calificat şi cu

instructajul de protecţia muncii efectuat la zi.

Montare/instalare si punere in funcţiune

Montarea, instalarea si punerea in funcţiune se va face cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR PT Al-2010

si PTC9-2010 si se vor face de către agenţi economici autorizaţi ISCIR-INSPECT IT.

Cazanul va fi instalat intr-o sala proprie, separata de încăperile alaturate prin pereţi si plansee cu rezistenta

mecanica corespunzătoare. Accesul in sala cazanului a persoanelor străine de exploatarea acestuia si a instalaţiilor

auxiliare este interzisa.

Proiectul centralei termice va respecta instrucţiunile de instalare date de constructorul cazanului, precum si

celelalte cerinţe legale in domeniu valabile la data intocmirii

proiertuhndisto-interzis a se da incaperii o alta intrebuintare, in

celei stabilite prin proiect.

Spatiile

de

acces

si

de deservire ale diferitelor locuri de mutica

dip^latielmtcir^did , caile spre uşile sălii vor fi întotdeauna libere.

In sala vor fi afişate la loc vizibil instrucţiuni de exploata

cazanului din sala.De asemenea, vor fi afişate instrucţiuni intqr

de deservire a cazanelor.

Instalaţiile de încălzire se vor supune următoarelor probe\

 • 1. proba la rece;

 • 2. proba la cald ;

afara modul
afara
modul

încercarea hidraulica la presiune la rece se efectuează cu apâ\sau/alt fluid netrtnTcu temperatura maxima de 50°C, la

presiunea indicata de producător, iar in lipsa precizării acesteia la o presiune de l,5x

Pn (presiunea nominala este 3 barr).încercarea se face cu supapele de siguranţa blocate sau blindate.Timpul minim de

menţinere sub presiune va fi de 10 minute.încercarea se considera admisa in cazul in care, după expirarea timpului de

proba, nu se constata pierderi de presiune, evidenţiate prin verificarea manometrului de proba, deformaţii remanente

ale elementelor sub presiune si scurgeri.Dupa terminarea încercării de presiune se vor debloca si verifica supapele de

siguranta.Datele si elementele de reglare vor fi consemnate in procesul verbal de verificare.

Pentru cazanele noi, livrate complet ansamblate de constructor, încercarea la locul de funcţionare nu este

obligatorie daca sunt indeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • - cazanul este fabricat cu maxim doi ani înainte de data la care se face autorizarea ;

 • - cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport si instalare ;

 • - in timpul montării nu au fost executate lucrări de sudura la părţile sub presiune ale cazanului, încercarea la cald va consta in următoarele verificări principale :

 • - verificarea etanseitatii imbinarilor vizibile ale cazanului;

 • - verificarea funcţionarii armaturilor de siguranţa si control;

 • - verificarea realizării funcţiilor de protecţie, de semnalizare, de monitorizare si de reglare ale instalaţiei de automatizare ;

 • - verificarea funcţionarii corecte a instalaţiei de ardere ;

 • - verificarea funcţionarii principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;

 • - verificarea realizării principalilor indici de funtionare ai cazanului;

 • - verificarea dilatării libere la cazanele prevăzute cu aceasta posibilitate ;

 • - verificarea existentei instrucţiunilor de exploatare a cazanului si examinarea, prin sondaj, a modului de insusire a acestora de către personalul de exploatare.

Cazanul va fi supus in exploatare (incepand de la prima punere in funcţiune) verificărilor tehnice

periodice, care constau in revizii interioare, incercari la presiune la rece, revizii exterioare.Aceste verificări

sunt menite sa constate starea de funtionare in condiţii de securitate a cazanului.

Echipamentele utilizate in centrala termica trebuie sa fie insotite de certificatele de calitate întocmite de

producători, care sa confirme carcateristicile tehnice ale produsului.

Verificarea proiectului se va realiza pe specialitatea It la toate cerinţele esenţiale de calitate prevăzute in Legea

10 :

 • A) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • B) siguranţa in exploatare ;

 • C) siguranţa la foc ;

 • D) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului;

 • E) izolaţia termica, hidrofuga si economia de energie ;

 • F) protecţia împotriva zgomotului.

Prin proiectare cele sase cerinţe esenţiale de calitate se vor respecta astfel:

 • A) - Rezistenta mecanica si stabilitate : Traseele conductelor instalaţiei de încălzire s-au stabilit, astfel incat

sa se reducă la strictul necesar, numărul si dimensiunile golurilor necesare traversării conductei prin elementele de

structura ale clădirii.Conductele si echipamentele de instalaţii vor fi ancorate de elemen de construcţie, astfel incat

legaturile sa nu constituie puncte slabe si sa reziste in situaţii speciale de solicita care pot aparea in timpul exploatării

normale sau in timpul seismului.

 • B) - Siguranţa in exploatare : Temperatura din instalaţia de incalzire va fi limitata la 70 grade Celsius, iar

temperatura superficiala la suprafaţa corpurilor de incalzire^i9îm|t^a^a 60 grade

 • C. Suprafeţele accesibile utilizatorilor nu vor prezenta muchii taioase sau

nenie 1 , |4rjpm^ise, cu pote

de rănire.Executarea, exploatarea si intervenţiile asupra instalaţiilor, se personal calificat. bustibih C) - Siguranţa la foc
de rănire.Executarea, exploatarea si intervenţiile asupra instalaţiilor, se
personal
calificat.
bustibih
C)
- Siguranţa la foc : Materialele din care sunt re
incalzir
D)
- Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si
protecţia bied
actul cu ra
aerului

a fpst dimensionata, astfel incat sa asigure parametrii necesari unekam normale.Diferenta de temperatura pe verticala

Faza | Phase:

PT

va fi de maxim 3 graije pardoseala si diferentele de temperatura dintre fetele ce delimitează interior, vor fi cele

normate.

 • E) - Izolare termica, hidrofuga si economia de energie : Se va realiza prin asigurarea rezistenteloi termice

normate pentru elementele perimetrale de închidere.Conductele care parcurg spatii neincalzite vor izolate termic cu

cochilii din poliuretan.

 • F) - Protecţie împotriva zgomotului: Se va asigura prin dispunerea izolata a elementelor de instalaţii care

sunt surse de zgomot, fata de încăperile de limitare a zgomotului.

 • D. Norme de nrotectia muncii si PSI

Se vor respecta masurile P.S.I. pe toata durata execuţiei lucrării.Instalaţia de încălzire interioara se va executa

de către unitati specilizate.

 • a. Norme de protecţia muncii - se vor respecta :

  • - Norme Generale de Protecţia Muncii - Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale

  • - Regulament privind protecţia si igiena muncii in Constructii/MLPAT 1995

  • - Normativ 1.13 /2002

  • - Normativ 1SCIR C9-2003.

   • b. Masuri de protecţia muncii

Locul de munca va fi curatat de materiale nefolositoare,corect luminat si bine ventilat.

Toate uneltele utilizate vor fi in perfecta stare

Aparatele electrice vor fi legate la instalaţia de punere la pamint. Iluminarea locului de munca cu lămpi

portative se va face de la sursa de 24 V.

Lucrările de sudura se vor executa de către muncitori specializaţi,care vor folosi echipamente de protecţie.

Spargerea golurilor in plansee,pereţi,precum si realizarea de slituri in pereţi,se vor executa cu echipamente adecvate

(ochelari de protecţie).

Utilizarea uneltelor pneumatice la inaltime mai mare de 1,5 m,este permisa numai pe schele construite in

conformitate cu normele in vigoare.

Rezemarea materialelor lungi(tevi,profile etc). de pereţi este interzisa.

1 documentaţie PT

08.2016

0 0
0
0
 • c. Norme PSI

Faza | Phase:

PT

Norme generale de protecţie împotriva incendiilor,la proiectarea si realizarea construcţiilor si instalaţiilor

aprobate prin Decretul nr. 290/1977

Norme tehnice de proiectare si realizarea construcţiilor,privind protecţia la acţiunea focului PI

88/93 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor sanitare 19/1994 Normativ pentru

proiectarea si executarea instalaţiilor de incalzire -113/2002 Norme de prevenire si stingere a

incendiilor 381/1219/MC/1994

 • d. Masuri PSI

Instructajul tuturor muncitorilor din şantier Formarea

echipe de pompieri civili,cu instructajul conform normelo;

şantierului mijloace de stingere a incendiilor Asigurarea unui

telefonic pentru anunţarea pompierilormilitaj Menţionam ca

masurile PSI si normele de protecţia completate in timpul

execuţiei cu masurile necesare conform specificulu

întocmit f.Cr Ing. Daniela Si r C"Proiectant COM” SRL Title: DUMENI GEORGE Botoşani ”
întocmit
f.Cr
Ing. Daniela Si
r C"Proiectant
COM” SRL
Title:
DUMENI
GEORGE
Botoşani ”

S.C. “OROLES Titlu proiect | Project

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT COMUNA ENESCU , jud.

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

unei

Echiparea post le vor fi Număr Proiect | Project Number: 45|2016
Echiparea
post
le vor fi
Număr Proiect | Project Number:
45|2016

Adresa: sat Dumeni , com. George Enescu , jud. Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

DATE GENERALE Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea soluţiilor teh instalaţiilor electrice pentru obiectul de investiţie “Construire George Enescu, jud. Botoşani avand ca beneficiar Comuna

c. Norme PSI Faza | Phase: PT Norme generale de protecţie împotriva incendiilor,la proiectarea si realizarea

Categoria si clasa de importanta

 • A. Categoria de importanta a construcţiei- stabilita conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si in conformitate cu metodologia specifica «C».

  • B. Clasa de importanta a construcţiei- potrivit Normativului P 100-1/2006, corelata cu categoria de importanta - «III»

  • C. Din punct de vedere al siguranţei la foc clădirea se incadreaza in clasa II de rezistenta la foc si cu risc mic de incendiu

08.2016

0 0
0
0

2 documentaţie PT

Proiectul conţine soluţiile de realizare a instalaţiilor electrice astfel: instalaţia electrică pentru iluminat şi prize; instalaţii electrice curenţi slabi

Faza | Phase:

PT

instalaţii pentru alimentare cu energie electrică - coloanele electrice instalaţia electrică de protecţie prin legare la pământ.

Instalaţia de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet

SOLUŢIILE PROIECTULUI

INSTALAŢII ELECTRICE

PRINCIPIUL DE DISTRIBUŢIE SI CONTORIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reţeaua publica existenta printr-o coloana trifazata pana in BMPT amplasat la limita proprietăţii conform avizului energeric de racordare eliberat de SC E-ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA. Din BMPT se va alimenta printr-o coloana trifazata de tip CYABY 5X10 mmp TEG aflat la parter pe axa 2.Cablul de alimentare va fi montat îngropat in pamant pe pat de nisip, la adancimea de minim -0,90m fata de cota terenului sistematizat.

3 documentaţie PT

08.2016

0 0
0
0

Instalaţia electrică este dimensionată pentru : putere instalată Pi = 19.099kW, putere absorbită Pa=14.32kW, tensiune de lucru U= 400V, frecventa reţelei f = 50Hz.ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

Faza | Phaser

PT

Număr Proiect 1 Project Number:

45| 2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAT» ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani Beneficiar:

Comuna George Enescu

factor de putere mediu coscp :0.92

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din incinte TEG amplasat la parter axa 2 .

Instalaţia electrică este dimensionată pentru : putere instalată Pi = 19.099kW, putere absorbită Pa=14.32kW, tensiune de

Pentru realizarea instalaţiei electrice si alimentarea receptorilor e^cj^cţ ) !p^a ; ^fiiiza o schemă de distribuţie de tip TN-S combinată trifazată/monofazată cu 5 r^âjSeetiY^^u 2 sau 3 conductoare, separarea nulului de protecţie de nulul de lucru realizandu-se in tabloul electric general TE-G. Corespunzător acestei scheme de distribuţie se utilizează o schemă de legare la pământ de tip TN-S exclusiv, cu conductoare de protecţie distinct distribuite pe circuit.

Distribuţia va fi de tip radial şi se va face cu circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare, conform destinaţiei. Tablourile electrice vor fi realizate in schemă TN-S, vor avea cel puţin acelaşi grad de protecţie cu celelalte echipamente din spaţiile deservite şi vor fi prevăzute la intrarea lor cu întrerupătoare automate, cu protecţie la scurtcircuit şi la suprasarcină, iar pentru circuitele cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea şi protecţie diferenţială la curenţi de defect (prize, etc).Totodată se va prevedea protecţie împotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) în instalaţiile interioare, determinate de supratensiuni atmosferice şi de deconectări interioare, prin utilizarea unui descărcător trifazat la supratensiuni, clasă B+C (lll+ll) în vederea protejării echipamentelor electrice. Reanclanşarea întrerupătoarelor automate se va face manual numai după remedierea defecţiunii. Puterile instalate/simultane necesare pentru fiecare tablou electric a imobilului sunt menţionate în schemele de distribuţie. Execuţia tablourilor electrice se va face respectând prevederile Standard SREN- 60.439.1.

Din TEG se va vor alimenta prin circuite monofazate toti consumatorii. Tot din TEG se va alimenta si TEct printr-o coloana monofazata de tip CYYF 3x4mmp, protejata in tub de protecţie pvc (ţ>25mmp.

Circuitele

de iluminat

si

prize

vor fi monofazate

(protejate in

tub pvc)

conform planşei IE01 , IE02 SI IE03 . Tabloul TEG va fi din policarbonat si se va

monta aparent pe perete.

Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum s-a realizat în funcţie de încărcarea lor, pe baza curentului de calcul.

Protecţia contra electrocutării se realizează prin legare la nul de protecţie.

Tabloul electric general se va lega la priza de pământ perimetrala care se va

realize la minim 1 m. distant de fundaţia clădirii, printr-o Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de sub 1Q .

piesa de separaţie .

4 documentaţie PT

08.2016

0 0
0
0

Pentru mărirea protecţiei contra electrocutării fiecare circuit din tabloul electric va fi prevăzut cu o protecţie prin deconectare automată la curenţi de defect (întrerupător diferenţial) de 30 mA. S-a avut în vedere realizarea unei selectivităţi a protecţiei.

La intrarea în tabloul TEG blocul diferenţial va fi de tip tetrapolar.

INSTALAT» ELECTRICE INTERIOARE

Pag.

Pachet j Pack

Data:

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title:

Faza ] Phase:

PT

Număr Proiect [ Project Number:

45( 2016

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title: Faza ] Phase: PT Număr Proiect [

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

Instalaţia electrică de iluminat general s- a calculat în confâW^îtatKcu/iprevădeigM normativului PE 136, privind nivele de iluminare. Nivelurile de iluminaN^uate în (^iGuWp/mj stabilit pe baza Normativului NP061-02 din 2002 şi a recomandărilor din'^^^WşiÎy^inat interior, CIE nr. 29.2.

Iluminatul normal

La dimensionarea instalaţiei de iluminat interior s-a avut în vedere respectarea condiţiilor generale şi speciale cerute de prescripţiile tehnice în vigoare şi a recomandărilor din literatura de specialitate (SR 6646- 1,2,3-1996; NP 061- 2002) respectiv:

 • - domeniul de iluminări şi factorii de uniformitate recomandaţi;

 • - caracteristica mediului;

 • - categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;

 • - factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;

 • - clasa de calitate din punct de vedere al limitării orbirii directe.

In aceste condiţii, instalaţiile de iluminat au fost dimensionate şi concepute în funcţie de specificulactivităţii. Nivelurile de iluminare sunt conform NP 061/2002 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri si au următoarele valori:

-

100 ...

150 Ix pe holuri, coridoare, spatii depozitare;

 • - 200 Ix spatii tehnice, toalete, centrala termica si vestiare ;

 • - 300 Ix in, săli de grupe;

 • - 300 Ix in cancelarie, cabinet medical;

Instalaţia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat tip panou led stabilite in funcţie de mediul ambiant al încăperii in care se instalează si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare.

Se vor folosi corpuri

de

iluminat de tip

panou led 45W„ 4500k , 5400lm,

pentru zonele: cancelarie, cabinet medical/isolator sălile de grupa, vestiar , montate aparent pe tavane. Pentru zona holurilor de acces, oficiu,se vor folosi corpuri de iluminat de tip panou led 22w,4500k,1800lm, montate aparent pe tavane. Pentru zona grupurilor sanitare,vestiare, spatii de depozitare si camera centralei termice, hol acces in central termica si spaţiu depozitare lemne se vor folosi corpuri de iluminat cu grad de protecţie ip65 - de tip FIPAD 40W - led-

Pag.

Pachet | Pack

Data:

3200lm. Pentru zonele exterioare si accesele in caladire iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protecţie la praf si umiditate tip aplica etanşa 18W led .montate aparent pe perete/tavan, grad de protecţie IP54;

-

în

camera

centralei termice, iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de

iluminat

cu grad ridicat de protecţie

la

praf si umiditate tip

aparent pe tavan, grad de protecţie IP54 .

FIPAD 40W- led , montate

Pag.

Pachet j Pack

Data:

Dispunerea corpurilor de iluminat s-a făcut uniform pentru suprafaţa de iluminat. Pentru obţinerea unui iluminat de calitate s-a urmărit respectarea nivelelor de iluminare indicate în standardele de specialitate, evitarea orbirii prin utilizarea

corpurilor de iluminat protejate cu grătare de protecţie respectiv dispuse în afara unghiului de vizibilitate, realizarea unui iluminat

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

PT

Număr Proiect | Project Number:

451 2016

Dispunerea corpurilor de iluminat s-a făcut uniform pentru suprafaţa de iluminat. Pentru obţinerea unui iluminat de

general. Sistemul de iluminat va fi aranjat conform indicaţiilor din partea desenata. Se vor utiliza corpurile de iluminat indicate in plan sau similar acestora.

Comanda iluminatului se va realiza manual, sectorizat cu întrerupătoare în execuţie normala/etansa, montate îngropat/aparent în funcţie de destinaţia încăperilor. Inaltimea de montaj a întrerupătoarelor si comutatoarelor in sălile de clasa va fi de 1,50m, iar in restul incaperilor va fi de 1,20m fata de pardoleala finita.

Circuitele de iluminat normal se vor realiza cu conductori din cupru avand izolaţie cu rezistenta mărită la propagarea flăcării tip FY 3x1,5mmp protejaţi in tuburi de protecţie pvc.

Corpurile de iluminat vor

fi alimentate intre

faza

si

nul.

Circuitele de

alimentare a corpurilor de iluminat vor fi separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarnat astfel incat sa însumeze o putere totala de maxim 1,50kW. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se încadreze in limitele admise.

ILUMINAT DE SIGURANŢA

Construcţia se incadreaza in categoria celor care trebuie dotate cu instalaţii pentru iluminat de securitate pentru evacuare (art.7.23.7.1- 17/2011 si instalaţii pentru iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului.

Corpurile pentru iluminat de siguranţa

sunt alimentate

din dozele

de

derivaţie existente de pe circuitele de iluminat cu cablu de cupru CYY -F 3X1.5,

CYY-F 4X1.5 cu întârziere la propagarea flăcării conform SR EN 50266.

Iluminat de securitatete pentru evacuare

In clădire s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip monobloc CISA 2X8W , cu baterie de acumulatori inclusa Nl-Cd- 3h, montate deasupra uşilor de evacuare.

Conform art.

7.23.7.2 lit

f)

se

va

amplasa cate

un corp

de iluminat de

evacuare in exteriorul si langa fiecare ieşire din clădire.

Timpul de

punere in funcţiune va

Normativul 17/2011.

fi

de

5s

conform tabelului 7.23.1 din

Iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului

In zona tabloului electric TEG si in camera centralei termice se vor monta corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta- sursa de rezerva proprie- acumulator Ni- Cd/ cu autonomie 3 ore conform planşei IE01.

Timpul de punere in funcţiune va fi de 0.5s -5s conform tabelului 7.23.1 din Faza I
Timpul de punere in funcţiune va fi de 0.5s -5s conform tabelului 7.23.1 din
Faza I Phase:
PT
Normativul 17/2011.
ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect |
Project Title:
Număr Proiect | Project Number
“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI
451 2016
COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”
MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

Instalaţia de prize

In proiect au fost prevăzute spre a fi montate prize simple si duble, cu

contact de protecţie pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A cu o

putere instalata de 2000W in conformitate cu prevederile NP 17/2011. Circuitele

de prize vor fi alimentate din tabloul electric TEG si vor fi protejate la plecare din

tabloul electric cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automata la

curenţi de defect(PACD) de tip diferential(cu declanşare la un curent de defect de

0,03 A) conform schemelor monofilare si specificaţiilor de aparataj. Montarea

prizelor in sălile de clase se va face la înălţimea minima de 2,0 m faţă de nivelul

pardoselii finite cele din vestiare si depozite se vor monta la +1,20 m faţă de

pardoseala finită si in secretariat si in cabinet medical, se vor monta la +0.30m

faţă de pardoseala finită.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafeţe caldeţin lungul

conductelor pentru distribuţia agentului termic), iar la intersecţia cu acestea se va

păstră o distanta de minim 12cm. Pe trasee orizontale comune, circuitele de prize

se vor monta deasupra celor de încălzire. De asemeni, distanta dintre circuitele de

prize si cele de curenţi slabi trebuie sa fie de minim 30cm(daca porţiunea de

paralelism nu depăşeşte 30 si nu conţine inadiri la conductoarele electrice). Pe

traseele comune, circuitele de prize de vor monta deasupra celor de curenţi slabi.

Execuţia instalaţiilor electrice de de prize 230V/400V se va realiza in conformitate

cu prevederile din Normativul 17/2011.

Circuitele de prize bipolare pentru toate spaţiile vor fi cu nul de protecţie,

prizele fiind cu C.P. De asemenea prizele bipolare cu C.P. sunt normale in toate

spatiile cu excepţia celor din central termica unde sunt etanşe.

Circuitele electrice pentru prize se vor realiza cu conductoare FY2,5 protejate

în tub pvc conform art. 3.0.3.7 si 3.0.3.8 din normativul 17/2011.Pentru circuitele

de prize s-au prevăzut protecţii împotriva curenţilor reziduali de defect cu

dispozitive de protecţie diferenţială de mare sensibilitate, lA=30mA.

INSTALAŢII ELECTRICE DE FORŢA AFERENTE

UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR;

Instalaţia de forţă alimentează cu energie electrică următoarele categorii de

receptori:pompe circulaţie, echipamente automatizare aferente centralei termice.

Pentru asigurarea energiei electrice de acţionare a echipamentelor acestor

instalaţii se prevăd circuite electrice realizate cu conductori din cupru tip FY.

Toate pompele şi echipamentele tehnologice din centrala termica se vor

racorda la tabloul electric al centralei termice

(TE

ct) prin circuite

protejate la

scurtcircuit, supraîncărcări termice sau puneri la pământ (curenţi reziduali de

Pag.

Pachet | Pack

10 defect). documentaţie

PT

08.2016

0 0
0
0

Centrala

termică

va

fi

echipată

cu

instalaţii

Faza | Phase:

funcţionale

PT

ale

spaţiului

(iluminat, prize la tensiune normal 230 V c.a.Gradul de protecţie minim necesar

IP65.

Pag.

Pachet | Pack

11

documentaţie

PT

08.2016

0 0
0
0

Circuitele se vor realiza cu conductoare de cupru cu rezistenţă mărită la foc ce vor fi

montate aparent (pe jgheaburi) şi /sau protejate cu tuburi de protecţie metalice (sub

cota de 2,0 m).ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

Număr Proiect | Project Number:

45|2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumeni , corn. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

INSTALAŢII DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII

Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere

indirectă accidentală s-a prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin

intermediul prizelor cu contact de protecţie.

Toate circuitele de prize sunt prevăzute cu protecţie diferenţiala de 30mA.

Pentru realizarea suplimentara a protecţiei se vor lua următoarele masuri:

 • - clema de nul a tabloului electric se va lega la nulul de protecţie a reţelei de 0,4 kVdin zona

 • - cel de-al treilea conductor al circuitelor de prize monofazate, se va lega la clema de nul a tabloului electric .

Instalaţia de legare la pământ, priză de pământ

de rezistivitatea solului Rs:

 

Rs <500Qm

Rs

>500Qm

Cond. El de IT

0,5m

0,5m

Cond. El de JT

2m

5m

Prize de pamant a reţelei de JT 10m

20m

Cond. metalice de gaz

5m

5m

Apa

5m

5m

Comunicaţii

5m

5m

Se va realiza o priza de pamant pentru clădire perimetrala din platbanda

OLZN 40x4. Rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm Priza de

pamant va fi comuna cu cea a instalaţiei de protecţie împotriva loviturilor de

trăsnet. In cazul in care rezistenta de dispersie nu este mai mica de valoarea

impusa de 17-2011 se va realiza suplimentarea prizei de pamant cu electrozi

verticali OLZn L=2m , pana la obţinerea valorii impuse

Pe

traseul centurii se

vor

minime, in funcţie

respecta

următoarele condiţii de securitate

Masuri împotriva atingerii directe

Protecţia se asigura prin izolări, carcasari , separări, protecţie diferenţiala ,

conform prevederilor normativului 17-011.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant.

Masuri împotriva atingerilor indirecte.

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL PT 45I201 Faza | Phase: Număr Proiect | Project Number: 6
ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL PT 45I201 Faza | Phase: Număr Proiect | Project Number: 6

PT 45I201

Faza | Phase: Număr Proiect | Project Number:
Faza | Phase:
Număr Proiect | Project Number:
6
6
ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL PT 45I201 Faza | Phase: Număr Proiect | Project Number: 6
ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL PT 45I201 Faza | Phase: Număr Proiect | Project Number: 6

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Protecţia de baza se asigura prin legarea la

conductorul de protecţie PE , prin al

treilea,al cincilea conductor din componenta

circuitelor de alimentare ale tabloului

sauAdresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

receptoarelor.Ca măsură suplimentara se prevede proiecţia diferenţiala 30

mA pe circuitele de prize din locurile periculoase din punct de vedere

electric.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor

legate la conductoare de protecţie intr-un circuit de protecţie.

Instalaţia de paratrăsnet

Conform Normativului 17/2011 si a evaluării riscurilor de trăsnet rezulta ca

echiparea clădirii cu un sistem de paratrăsnet este obligatorie. Pentru protecţia

împotriva trăsnetului este utilizat un paratrăsnet cu dispozitv de amorsare,

conform Normei 17-2011 capitolul 6.3 sau 6.3.1.2.(Pentru protecţia construcţiilor

împotriva loviturilor de trăsnet se pot aplica si alte norme similare ale unor tari

europene, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1146/2006, cum arfi:NF

17102, UNE 21186.

Paratrăsnet cu o raza de protecţie certificata de 42 m, pentru o inaltime a

catargului de 5 m, Nivel de protecţie II si Timp de avans de amorsare (determinat

cu factor dublu de securitate) de 25 microsecunde, toate acestea conform

standardul NF17102 / UNE 21186 / 17-2011.

Instalaţia de paratranet se compune dintr-un paratrăsnet cu dispozitiv de

amorsare(PDA cu raza de protecţie de 42m cu avans de amorsare de 25

microsecunde ), montat pe coama fixat pe cate un catarg de h=5 m.

Conform capitolului 6.3.3 din 17/2011,dispozitivul PDA va fi legat la pamant

prin patru coborâri . Conductoarele de coborâre vor fi realizate din conductor de

AL OlOOmrn si vor fi poziţionate pe suprafaţa peretelui posterior .peretele este

realizat din material neinflamabil. Pe structuri cu acoperişuri terasa, conductoarele

trebuie instalate cat mai aproape de marginile exterioare ale acopetisului daca

acest lucru este posibil practic. Conform tabelului 6.16 din 17/2011 punctele de

fixare recomandate pentru conductoare de coborâre de tip banda vor fi:

Conductoare orizontale pe suprafeţe orizontale se vor fixa din 500mm in 500mm

Conductoare orizontale pe suprafeţe verticale se vor fixa din 500 in 500 mmm

Conductoare verticale de la sol pana la 20m se vor fixa din 1000 in 1000 mm

Conductoare verticale de la 20m si peste se vor fixa din 500 in 500mm

Conductorul de coborâre se va proteja contra loviturilor mecanice cu ajutorul

unei ţevi de protecţie până la o înălţime de 1,8 metri de la sol. Materialul si

secţiunea ei va fi conform dispoziţiilor normei 17/2011.

Fiecare conductor de coborâre trebuie sa aiba cel puţin o legătură la priza de

pamant (conf. Cap. 6.3.4). Aceasta se va realiza prin intermediul unei piese de

separaţie care va fi montata intr-o firida amplasata aparent pe elementele de

rezistenta a clădirii. Toate firidele

de montare

realizează la h=2m fata de nivelul solului.

a pieselor

de separaţie

se

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ a instalaţiei de paratrăsnet va fi sub

Faza [ Phase:

PT

1Q, prize de pamant a instalaţiei paratrăsnetului fiind comuna cu prize de pamant

Pag.

Pachet| Pack

Dala;

Varianta A

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ a instalaţiei de paratrăsnet va fi sub Faza

aProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

Număr Proiect | Project Number:

45| 2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

clădirii.Instalaţia de paratrăsnet se va lega la priza de pământ prin intermediul

pieselor de separaţie

Instalaţia de curenţi slabi

Instalaţia electrica de curenţi slabi va trata principalele condiţii pentru

implementarea infrastructurii date-voce si a celei de televiziune

Soluţia propusa ţine cont de standardele de calitate din domeniu şi de

cerinţele necesare pentru dezvoltarea pe viitor a reţelei prin adăugarea de noi

posturi de lucru sau echipamente de reţea. Prin proiect se stabilesc condiţiile

tehnice de execuţie, montaj şi recepţie pentru realizarea instalaţiilor de transmisie

date- voce, internet telefonie si televiziune.

Se vor monta in cancelarie in cabinetul medical si in sălile de grupa cate o

priza dubla -date -voce si o prize tv. In cancelarie in afara prizei duble de date -

voce se va monta o prize dubla de date.In cancelarie se va amplasa un rack 6u iar

pentru sistemul de televiziune se va monta un modulator tv 7 canale.

Reţeaua telefonica va avea la bază o centrala telefonica cu posibilitate de

extindere ulterioara facila. Centrala va permite conectarea la furnizorii de servicii

telefonice printr- un trunchi analogic si un trunchi ISDN/BRI.

Soluţia va fi realizata pe cablu si echipamente pasive minim compatibil FTP

Cat 5E. Acest lucru va asigura o infrastructura capabila sa susţină transmisiuni

digitale de peste 100 Mbps la distante de 90 m (asigura posibilitatea utilizării

acestei resurse si in viitor, in cazul migrării la o tehnologie mai performanta)

pentru maximizarea gradului de protecţie a

investiţiei.

>

Toate elementele de conectica si cablurile sunt de categoria Cat.5e FTP

pentru instalaţie de date si categoria min.CAT. 5E FTP pentru voce in conformitate

cu cerinţele standardelor actuale de cablare structurata date EIA/TIA-568-B, ISO-

11801 si EN 50173.

Delimitarea funcţionalităţii prizei se face la nivel local, in dulapurile de

distribuţie orizontala de unde se poate atribui rolul de "port telefonic" si de "port

Pag.

Pachet | Pack

Data:

Arhitectura arborescenta a reţelei de date-voce va cuprinde, dulapul de

distribuţie principal (rack-ul), amplasat in cancelarie, din care se va realiza

distribuţia pe orizontala pentru instalaţia de date-voce. In rack- se vor monta

echipamentele active de distribuţie generala .Tot aici se vor face conectările cu

echipamentele asigurate de furnizorii de servicii de internet si telefonie.

Furnizorii de servicii Internet, telefonie vor realiza conectarea amplificatoarelor

de linie la echipamentele proprii de distribuţie.

Reţeaua de televiziune se va realize cu cablu TV protejat in tub pvc fi20.

Inaltimea de montaj a prizelor de date-voce si de tv se va face in funcţie de

amplasarea prizelor pentru curenţi tari.

Masuri de protectiea muncii si P.S.I.

Pag.

Pachet | Pack

Data:

Variant^ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

Număr Proiect | Project Number:

45|2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

Executarea, întreţinerea si exploatarea instalaţiilor electrice se face numai

de către personalul calificat si autorizat in instalaţiile electrice. Este interzis sa se

pună sub tensiune instalaţii neverificate sau instalaţii provizorii.

Verificarea

se

face

numai

interzisa

identificarea

circuitelor

cu instalaţia

conectate

la

scoasa de

sub tensiune. Este

tablou

prin

punerea

lor

sub

tensiune. Aceasta se face prin etichetarea circuitelor sau prin folosirea

conductelor cu izolaţii de culori diferite.

Aparatele si utilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ce

priveşte starea izolaţiei , astfel incat la punerea lor sub tensiune sa nu apara

pericolul de electrocutare. Instalaţia de protecţie trebuie executata si verificata

înaintea de montarea receptoarelor. Toate obiectele metalice care ar putea fi

atinse in timpul lucrului si care ar putea sa intre sub tensiune in mod accidental,

trebuie sa fie alimentate la tensiuni reduse in conformitate cu prescripţiile din

Normativul 17-2011. Este oprita legarea la tablou a lămpilor portative, motoare

etc.

La executarea instalaţiilor se vor respecta masurile de proiecţia muncii si PSI

cuprinse in :

 • - Normativul I7- 2011

 • - Norme de protecţia muncii generale si normele specifice pentru instalaţiile

electrice.

 • - L 307/2006 si normele PSI in vigoare. In funcţie de categoria de mediu si destinaţia fiecărei încăperi instalaţia electrica

a fost proiectata in execuţie normala sau etanşa.

Rezistenta la stabilitate se realizează prin :

Rezistenta mecanica a elementelor instalaţiei la eforturile exercitate in

timpul utilizării;

Numărul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor

electrice si a corpurilor de iluminat, care nu produc deteriorări si uzura;

Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de

utilizare

• Adaptarea masurilor de protecţie antiseismica ( asigurarea tabloului

electric împotriva răsturnării, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva

la rosturi)

Siguranţa la foc se realizează prin :

— Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor

de construcţie;

Siguranţa in exploatare se realizează prin :

Protecţia utilizatorului împotriva şocurilor electrice , prin atingere directa ,

sau indirecta;

Securitatea

instalaţiei

electrice

la

funcţionarea

in

regim anormal :

protecţia la suprasarcina si la scurtcircuit

VananţaAProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

PT

Număr Proiect | Project Number:

45| 2016

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

Protecţia mediului se realizează prin evitarea riscului de producere sau

favorizare a

dezvoltării de substanţe nocive sau insalubre , de către instalaţiile electrice

Concluzii

Proiectul instalaţiei electrice a fost realizat astfel incat instalaţia electrica

proiectata sa poata fi realizata in conformitate cu necesităţile beneficiarului si sa

respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea si exploatarea

instalaţiilor electrice interioare in vigoare.

In proiectarea instalaţiei electrice s-au respectat normele de protecţia muncii si

PSI in vigoare. Aceste norme se vor respecta atat in execuţie cat si in exploatare.

Orice modificare a documentaţiei de proiectare a instalaţiei electrice si abatere de la

documentaţie in execuţia instalaţiei electrice se face numai cu avizul proiectantului.

In caz contrar proiectantul este absolvit de orice răspundere.

întocmit

Ing. Mihaela Dorojan

VananţaA ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title: “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI PT Număr
VananţaA ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title: “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI PT Număr

Varianta A

VananţaA ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title: “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI PT Număr

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

Faza | Phase:

PT

Număr Proiect | Project Number:

451 2016

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

CAIET DE SARCINI

Proiectul

rezolvă

problemele

ridicate

de

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title: “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI Faza | Phase:

realizarea*/instalaţiilor electrice pentru obiectivul “Construire grădiniţă sat

Dumeni, com. George Enescu,/ud. Botoşani ”.

Cerinţele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de

responsabilitatea de a efectua şi alte verificări, încercări, precum şi alte activităţi

pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate.

Lucrările de instalaţii electrice vor fi executate de electricieni autorizaţi,

calificaţi pentru categoriile corespunzătoare complexităţii instalaţiilor electrice.

în timpul executării lucrărilor de construcţii care înglobează instalaţii

electrice, executanţii instalaţiilor electrice vor lua legătura cu constructorii pentru

pozarea la timp şi la cotele corespunzătoare a elementelor de instalaţii electrice.

Beneficiarul va contracta lucrările de execuţie cu o societate de execuţie

instalaţii electrice interioare de utilizare atestată care foloseşte personal calificat

şi autorizat pentru execuţia acestor tipuri de instalaţii;

Constructorul are obligaţia

să introducă

în manoperă produse

care

respecte prevederile legii 608 din 31 octombrie 2001;

Beneficiarul şi Constructorul au obligaţia să respecte folosirea produselor

pentru construcţii atestate conform Ordinului ministrului transporturilor,

construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004 emis în conformitate cu prevederile HG

Nr. 622 din 21 aprilie 2004. De asemenea este obligatorie respectarea

modificărilor la HG Nr. 622 din 21 aprilie 2004 prevăzute în HG 786/2005.

înainte de începerea lucrărilor, constructorul şi beneficiarul vor încheia un

protocol care să cuprindă toate măsurile de protecţia a muncii şi P.S.I. cf. art. 75

lit. ”d ” - din NGPM - ed. 1995;

Comisia de recepţie va consemna în procesele verbale

d^segj^l^SR^ynt îndeplinite toate măsurile de

protecţie a muncii prevăzute în actele

normatţyg^ţfrqoaFe^

EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Pag.

Pachet | Pack

1 documentaţie PT

instalaţi i confort printr- ul
instalaţi
i
confort
printr-
ul

o

întocmit în urma studierii cerinţelor din tema de electrice respectă normele si

standardele în vigoare, astfel utilizatorilor si nivelurile de performantă necesare.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reţeaua pu 1 coloana trifazata

pana in BMPT amplasat la limita proprietăţii conform avizului energeric de racordare

eliberat de SC E-ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA. Din BMPT se va alimenta printr-o

coloana trifazata de tip CYABY 5X10 mmp TEG aflat la parter. Cablul de alimentare va

fi montat îngropat in pamant pe pat de nisip, la adancimea de minim -0,90m fata de

cota terenului sistematizat conform planşei IE09.

Pag.

Pachet | Pack

Data:

VarianfaAProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

Instalaţia electrică este dimensionată pentru :

putere instalată Pi = 19.099kW,

putere absorbită Pa=14.32 kW,

tensiune de lucru U= 400V,

frecventa reţelei f = 50Hz.

factor de putere mediu coscp :0.92

Faza | Phase.

PT

08.2016

Număr Proiect | Project Number:

45|2016

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din incinta clădirii se face din

tabloul TEG amplasat la parter in windfang.

Pentru realizarea instalaţiei electrice si alimentarea receptorilor electrici se

va utiliza o schemă de distribuţie de tip TN-S combinată trifazată/monofazată cu 5

respectiv cu 2 sau 3 conductoare, separarea nulului de protecţie de nulul de lucru

realizandu-se in tabloul electric general TE-G. Corespunzător acestei scheme de

distribuţie se utilizează o schemă de legare la pământ de tip TN-S exclusiv, cu

conductoare de protecţie distinct distribuite pe circuit.

Distribuţia va fi de tip radial şi se va face cu circuite separate pentru fiecare

categorie de receptoare, conform destinaţiei. Tablourile electrice vor fi realizate in

schemă TN-S, vor avea cel puţin acelaşi grad de protecţie cu celelalte

echipamente din spaţiile deservite şi vor fi prevăzute la intrarea lor cu

întrerupătoare automate, cu protecţie la scurtcircuit şi la suprasarcină, iar pentru

circuitele cu echipamente electrice în zone cu pericol de electrocutare se vor

prevedea şi protecţie diferenţială la curenţi de defect (prize, etc).Totodată se va

prevedea protecţie împotriva supratensiunilor electrice indirecte (induse) în

instalaţiile interioare, determinate de supratensiuni atmosferice şi de deconectări

interioare, prin utilizarea unui descărcător trifazat la supratensiuni, clasă B+C

(lll+ll) în vederea protejării echipamentelor electrice. Reanclanşarea

întrerupătoarelor automate se va face manual numai după remedierea defecţiunii.

Puterile instalate/simultane necesare pentru fiecare tablou electric a imobilului

sunt menţionate în schemele de distribuţie. Execuţia tablourilor electrice se va

face respectând prevederile Standard SREN- 60.439.1.

Din TEG se va vor alimenta prin circuite monofazate toti consumatorii. Tot

din TEG se va alimenta si TEct printr-o coloana monofazata de tip CYYF 3x4mmp,

protejata in tub de protecţie pvc 025mmp.

Circuitele

de

iluminat si prize

vor

fi

monofazate (protejate in tub pvc)

conform planşelor IE01 ,IE02,IE03 . Tabloul TEG va fi din policarbonat si se va

monta aparent pe perete.

Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum s-a

realizat în funcţie de încărcarea lor, pe baza curentului de calcul.

Protecţia contra electrocutării se realizează prin legare la nul de protecţie.

Tabloul electric general se va lega la priza de pământ printr-o piesa de separaţie .

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi de sub 1Q .

Pentru mărirea protecţiei contra electrocutării fiecare circuit de prize din

tabloul electric va fi prevăzut cu o protecţie prin deconectare automată la curenţi

de defect (întrerupător diferenţial) de 30 mA. S-a avut în vedere realizarea unei

selectivităţi a protecţiei.

La intrarea în tabloul TEG blocul diferenţial va fi de tip tetrapolar.

Varianta AProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

Număr Proiect ] Project Number:

451 2016

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumeni , corn. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE

Instalaţia electrică de iluminat general s-a calculat în conformitate cu

prevederile normativului PE 136, privind nivele de iluminare. Nivelurile de

iluminare luate în calcul s-au stabilit pe baza Normativului NP061-02 din 2002 şi a

recomandărilor din Ghidul de iluminat interior, CIE nr. 29.2.

Iluminatul normal

La dimensionarea instalaţiei de iluminat interior s-a avut în vedere respectarea

condiţiilor generale şi speciale cerute de prescripţiile tehnice în vigoare şi a

recomandărilor din literatura de specialitate (SR 6646- 1,2,3-1996; NP 061-2002)

respectiv:

 • - domeniul de iluminări şi factorii de uniformitate recomandaţi;

 • - caracteristica mediului;

 • - categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;

 • - factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;

 • - clasa de calitate din punct de vedere al limitării orbirii directe.

In aceste condiţii, instalaţiile de iluminat au fost dimensionate şi concepute în

funcţie de specificulactivităţii. Nivelurile de iluminare sunt conform NP 061/2002 -

Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri

si au următoarele valori:

-

100 ...

150 Ix pe holuri, coridoare, spatii depozitare;

 • - 200 Ix spatii tehnice, toalete, centrala termica si vestiare ;

 • - 300 Ix in, săli de grupe;

 • - 300 Ix in cancelarie.

Instalaţia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat tip panou

led stabilite in funcţie de mediul ambiant al încăperii in care se instalează si

respectandu-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare.

Se vor folosi corpuri de iluminat de tip panou led 45W,4500k , 5400lm,pentru

zonele: camera izolare, spaţiu primire copii,cabinet medical, secretariat,sala

multifuncţionala si sălile de grupa montate aparent pe tavane.Pentru zona holurilor

de acces se vor folosi corpuri de iluminat de tip panou led 22w,4500k,1800lm,

montate aparent pe tavane. Pentru zona grupurilor sanitare,vestiare, spatii de

depozitare si camera centralei termice, hol acces in central termica si spaţiu

depozitare lemne se vor folosi corpuri de iluminat cu grad de protecţie ip65 - de tip

FIPAD 40W - led- 3200lm. Pentru zonele exterioare si accesele in caladire iluminatul

artificial va fi asigurat cu corpuri de iluminat cu grad ridicat de protecţie la praf si

umiditate tip FIPAD 40Wled ,montate aparent pe perete/tavan, grad de protecţie

IP54;

 

-

în camera

centralei termice, iluminatul artificial va fi asigurat cu corpuri de

iluminat

cu grad ridicat de protecţie la praf si umiditate tip FIPAD 40W- led , montate aparent

pe tavan, grad de protecţie IP54 .

Dispunerea corpurilor de iluminat s-a făcut uniform pentru suprafaţa de

iluminat. Pentru obţinerea unui iluminat de calitate s-a urmărit respectarea nivelelor

de iluminare indicate în standardele de specialitate, evitarea orbirii prin utilizarea

corpurilor de iluminat protejate cu

VarianţaAProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect |

Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

 

Faza ] Phase:

PT

 

Număr Proiect | Project Number:

45| 2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

grătare de protecţie respectiv dispuse în afara unghiului de vizibilitate, realizarea

unui iluminat general (care este mai odihnitor decât cel local deoarece nu se pune

problema adaptării permanente a ochiului la nivele de iluminat diferite). Sistemul

de iluminat va fi aranjat conform indicaţiilor din partea desenata. Se vor utiliza

corpurile de iluminat indicate in plan sau similar acestora.

Comanda iluminatului se va realiza manual, sectorizat cu întrerupătoare în

execuţie normala/etansa, montate îngropat/aparent în funcţie de destinaţia

încăperilor. Inaltimea de montaj a întrerupătoarelor si comutatoarelor in sălile de

clasa va fi de 1,50m, iar in restul încăperilor va fi de 1,20m fata de pardoleala

finita.

Circuitele de iluminat normal se vor realiza cu conductori din cupru avand

izolaţie cu rezistenta mărită la propagarea flăcării tip FY 3x1,5mmp protejate in

tuburi de protective pvc.

Corpurile de iluminat vor

fi alimentate intre

faza

si

nul.

Circuitele de

alimentare a corpurilor de iluminat vor fi separate de cele pentru alimentarea

prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa însumeze o putere

totala de maxim 1,50kW. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat

distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se

încadreze in limitele admise

ILUMINAT DE SIGURANŢA

Construcţia se incadreaza in categoria celor care trebuie dotate cu instalaţii

pentru iluminat de securitate pentru evacuare (art.7.23.7.1- 17/2011), instalaţii

pentru iluminatul de siguranţa împotriva panicii(art. 7.23.9.1-17/2011).

Corpurile pentru iluminat de siguranţa

sunt alimentate din dozele

de

derivaţie existente de pe circuitele de iluminat cu cablu de cupru CYY -F 3X1.5,

CYY-F 4X1.5 cu întârziere la propagarea flăcării conform SR EN 50266.

Iluminat de securitatete pentru evacuare

In clădire s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip monobloc CISA 2X8W , cu

baterie de acumulatori inclusa Nl-Cd- 3h, montate deasupra uşilor de evacuare.

Conform art.

7.23.7.2 lit

f)

se

va

amplasa cate

un corp

de iluminat de

evacuare in exteriorul si langa fiecare ieşire din clădire.

 

Timpul de

punere in funcţiune va

fi

de

5s

conform tabelului 7.23.1 din

Normativul 17/2011.

Pag.

Pachet | PacK

7 documentaţie PT

Iluminat de siguranţa pentru continuarea lucrului

Dala:

Faza | Phase:

PT

Dala: Faza | Phase: PT Pag. Pachet| Pack 8 documentaţie PT

Pag.

Pachet| Pack

8 documentaţie PT

08.2016ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

Număr Proiect | Project Number:

45| 2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

In zona tabloului electric TEG si in camera centralei termice se vor monta

corpuri de iluminat echipate cu kit de emergenta- sursa de rezerva proprie-

acumulator Ni- Cd/ cu autonomie 3 ore conform planşei IE01.

Timpul de punere in funcţiune va fi de 0.5s -5s conform tabelului 7.23.1 din

Normativul 17/2011.

Instalaţia de prize

In proiect au fost prevăzute spre a fi montate prize simple si duble, cu

contact de protecţie pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A cu

o putere instalata de 2000W in conformitate cu prevederile NP 17/2011. Circuitele

de prize vor fi alimentate din tabloul electric TEG si vor fi protejate la plecare din

tabloul electric cu întrerupătoare automate prevăzute cu protecţie automata la

curenţi de defect(PACD) de tip diferential(cu declanşare la un curent de defect de

0,03 A) conform schemelor monofilare si specificaţiilor de aparataj. Montarea

prizelor in sălile de clase se va face la înălţimea minima de 2,0 m faţă de nivelul

pardoselii finite cele din vestiare si depozite se vor monta la +1,20 m faţă de

pardoseala finită si in secretariat si in cabinet medical, se vor monta la +0.30m

faţă de pardoseala finită.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafeţe calde(in lungul

conductelor pentru distribuţia agentului termic), iar la intersecţia cu acestea se va

păstră o distanta de minim 12cm. Pe trasee orizontale comune, circuitele de prize

se vor monta deasupra celor de încălzire. De asemeni, distanta dintre circuitele de

prize si cele de curenţi slabi trebuie sa fie de minim 30cm(daca porţiunea de

paralelism nu depăşeşte 30 si nu conţine inadiri la conductoarele electrice). Pe

traseele comune, circuitele de prize de vor monta deasupra celor de curenţi slabi.

Execuţia instalaţiilor electrice de de prize 230V/400V se va realiza in conformitate

cu prevederile din Normativul 17/2011.

Circuitele de prize bipolare pentru toate spaţiile vor fi cu nul de protecţie,

prizele fiind cu C.P. De asemenea prizele bipolare cu C.P. sunt normale in toate

spatiile cu excepţia celor din central termica unde sunt etanşe.

Circuitele electrice pentru prize se vor realiza cu conductoare FY2,5

protejate în tub pvc conform art. 3.0.3.7 si 3.0.3.8 din normativul 17/2011.Pentru

circuitele de prize s-au prevăzut protecţii împotriva curenţilor reziduali de defect

cu dispozitive de protecţie diferenţială de mare sensibilitate, U=30mA.

Instalaţia de legare la pământ, priză de pământ

Se va realiza o priza de pamant pentru clădire - perimetrala din platbanda

OIZN 40X4, la minimum 1 m fata de fundaţia clădirii . La acesta se va conecta si

prize de pamant a instalaţiei de proiective împotriva loviturilor de trăsnet

.Rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm . In cazul in care

rezistenta de dispersie nu este mai mica de valoarea impusa de 17-2011 se va

realiza suplimentarea prizei de pamant cu electrozi verticali OLZn L=2m , pana

la obţinerea valorii impuse

Varianta AProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

Număr Proiect | Project Number

45| 2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

Instalaţia de paratrăsnet

Conform Normativului 17/2011 si a evaluării riscurilor de trăsnet rezulta ca

echiparea clădirii cu un sistem de paratrăsnet este obligatorie. Pentru protecţia

împotriva trăsnetului este utilizat un paratrăsnet cu dispozitv de amorsare,

conform Normei 17-2011 capitolul 6.3 sau 6.3.1.2.(Pentru protecţia construcţiilor

împotriva loviturilor de trăsnet se pot aplica si alte norme similare ale unor tari

europene, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1146/2006, cum arfi:NF

17102, UNE21186.

Paratrăsnet cu o raza de protecţie certificata de 42 m, pentru o inaltime a

catargului de 5 m, Nivel de protecţie II si Timp de avans de amorsare (determinat

cu factor dublu de securitate) de 25 microsecunde, toate acestea conform

standardul NF17102 / UNE 21186 / 17-2011.

Instalaţia de paratranet se compune dintr-un paratrăsnet cu dispozitiv de

amorsare(PDA cu raza de protecţie de 42m cu avans de amorsare de 25

microsecunde ), montat pe coama fixat pe cate un catarg de h=5 m.

Conform capitolului 6.3.3 din 17/2011 dispozitivul PDA va fi legat la pamant

prin patru coborâri . Conductoarele de coborâre vor fi realizate din conductor de

AL <P100mm si vor fi poziţionate pe suprafaţa peretelui posterior .peretele este

realizat din material neinflamabil. Pe structuri cu acoperişuri terasa, conductoarele

trebuie instalate cat mai aproape de marginile exterioare ale acopetisului daca

acest lucru este posibil practic. Conform tabelului 6.16 din 17/2011 punctele de

fixare recomandate pentru conductoare de coborâre de tip banda vor fi:

Conductoare orizontale pe suprafeţe orizontale se vor fixa din 500mm in 500mm

Conductoare orizontale pe suprafeţe verticale se vor fixa din 500 in 500 mmm

Conductoare verticale de la sol pana la 20m se vor fixa din 1000 in 1000 mm

Conductoare verticale de la 20m si peste se vor fixa din 500 in 500mm

Conductorul de coborâre se va proteja contra loviturilor mecanice cu ajutorul unei

ţevi de protecţie până la o înălţime de 1,8 metri de la sol. Materialul si secţiunea ei

va fi conform dispoziţiilor normei 17/2011.

Fiecare conductor de coborâre trebuie sa aiba cel puţin o legătură la priza de

pamant (conf. Cap. 6.3.4). Aceasta se va realiza prin intermediul unei piese de

separaţie care va fi montata intr-o firida amplasata aparent pe elementele de

rezistenta a clădirii. Toate firidele de montare a pieselor de separaţie se

realizează la h=2m fata de nivelul solului. Cele doua prize de pamant ale

instalaţiei de paratrăsnet sunt unite printr-o platbanda zincata 40x4 care leaga

electrozi verticali OLZn L=2m .

Valoarea

rezistenţei

de

dispersie

a

prizei

de

pământ

a

instalaţiei de

paratrăsnet va fi sub 1Q. Instalaţia de paratrăsnet se va lega la priza de pământ

prin intermediul pieselor de separaţie

Materiale şi produse

Produse

- prize cu contact de protecţie;

- întrerupător manual, îngropat;

VarianţaA

08.2016ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

P

Număr Proiect | Project Number:

T

45| 2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

 • - comutator unipolar, îngropat

 • - comutator cap scara,îngropat;

 • - corpuri de iluminat tip panou led 45w,22w

 • - Corpuri de iluminat tip panou led echipate cu kituri de emergenta , autonomie 3 h

 • - corpuri de iluminat cu grad de protecţie ip65- led 40w

-

corpuri

de

iluminat cu grad

emergenta, autonomie 3h

de protecţie ip65- led 40w echipate

cu kituri

de

 • - Corpuri de iluminat monobloc 2x8w Cisa, autonomie3 h

 • - priză montată ingopat cu contact de protecţie;

 • - priză montată aparent cu contact de protecţie

 • - întrerupător bipolare cu protecţie diferenţială;

 • - cleme mici 1,5 4 4 mm 2

 • - cleme mici 2,5 4- 6 mm 2

 • - etichete pontografiate;

 • - cleme de nul;

 • - cleme de legătură

Controlul calităţii

Se vor respectata prevederile Normativului pentru proiectarea, execuţia si

exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor si a legislaţiei tehnice în

vigoare (normative, prescripţii tehnice, standarde).

Executantul, de comun acord cu beneficiarul, va monta numai echipamente

care îndeplinesc aceleaşi funcţiuni şi au aceleaşi caracteristici tehnice cu cele

indicate în proiect, sunt omologate şi agrementate tehnic conform legii 10/1995

privind calitatea în construcţii şi certificate conform Legii protecţiei muncii

90/1996.

DOCUMENTE CE SE CER EXECUTANTULUI

La începerea si pe timpul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice interioare

executantul va

pune la dispoziţia organelor de control si/sau beneficiarului

următoarele documente:

Pag.

Pachet | Pack

Data:

|[^'Wl'Ji

 • - capacitatea si atestatele personalului calificat pentru execuţia lucrărilor

Faza | Phase:

PT

de instalaţii electrice;

 • - lista cu dotările tehnice pentru execuţia lucrărilor si echipamentele

necesare pentru protecţia muncii, necesare pe timpul execuţiei;

 • - proiectul de execuţie, verificat de verificatori atestati MLPAT;

 • - certificate de calitate pentru materiale si buletine de încercări si analize,

daca este

cazul;

 • - specificaţiile tehnice ale aparatelor si echipamentelor electrice utilizate;

 • - procese verbale pentru lucari ascunse (coloane si racorduri, etc.)

 • - procesele verbale si instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru

respectarea masurilor de protecţia muncii si focului, in special cele aferente

instalaţiilor electrice.

La terminarea lucrărilor, executantul va preda beneficiarului:

Pag.

Pachet | Pack

Dala:

Varianta AProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

Număr Proiect | Project Number:

451 2016

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumeni , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

- proiectul de execuţie aprobat, cu modificările intervenite in cursul execuţiei,

necesar pentru întocmirea de către acesta a cârtii tehnice a construcţiei;

 • - buletinele de verificare si incercare a instalaţiilor si in special a celor

de protecţie împotriva electrocutărilor, inclusiv a circuitelor.

 • - rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalaţiei

 • - observaţii si constatări efectuate pe parcursul lucrărilor de execuţie, care pot

constitui repere in activitatea de exploatare a beneficiarului

 • - documentaţiile

tehnice

(planuri,

scheme,

specificaţii,

etc.)

ale

aparatelor,

echipamentelor, tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv

instrucţiunile de montaj si utilizare, care au fost primite de la furnizorii acestora;

 • - certificatele de garanţie ale materialelor si echipamentelor introduse in instalaţiile

executate.

PRELEVĂRI, PROBE SI ÎNCERCĂRI Verificări pe parcursul executării lucrărilor

Toate aparatele, echipamentele si materialele, vor fi verificate după transport,

pentru a corespunde caracteristicilor prevăzute in proiect si calităţilor garantate de

furnizori.

Executantul nu poate face înlocuiri de materiale si echipamente fara acordul

proiectantului.

Verificarea se va face:

 • - scriptic, prin confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate si dimensionale

(menţionate in certificatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care

însoţesc aparatele), cu acelea prevăzute in proiect;

 • - vizual, prin examinarea stării materialelor, aparatelor si echipamentelor

 • - prin măsurători si încercări prin sondaj, la aparatele locale si cele din tablourile

electrice, privind dimensiunile si funcţionarea.

Materialele, aparatele si echipamentele necorespunzatoare vor fi respinse,

încercările aparatelor se vor efectua la manevre repetate, la curenţii de suprasarcina

si scurtcircuit si eventual la anduranta.

In mod deosebit se vor efectua încercări de scurt circuit la tabloul electric si se

va urmări modul de respectare a selectivităţii protecţiilor.

înainte de montare, la conductoare si cabluri se va verifica continuitatea

electrica pe fiecare colac.

înainte de începerea montajului instalaţiilor electrice, se va verifica in mod

special:

 • - locul de amplasare al aparatelor si tablourilor electrice, traseele alese pentru

circuite interioare si cabluri exterioare si modul de coexistenta al acestora cu

celelalte categorii de construcţii si instalaţii;

 • - respectarea distantelor de protecţie si apropiere fata de restul instalaţiilor;

 • - modul de protecţie al circuitelor electrice interioare si cablurilor exterioare

Verificări de efectuat pe faze de lucrări

VarianţaAProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

 

Faza! Phase:

PT

 

Număr Proiect | Project Number:

451 2016

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de

marcare a conductelor, in vederea uşoarei identificări (prin etichete, culori),

marcare ce trebuie sa fie in conformitate cu prescripţiile tehnice in vigoare. Se

verifica vizual prin sondaj (la cel puţin 15% din numărul total) legaturile electrice

ale conductelor instalaţiilor electrice, daca au fost executate conform prescripţiilor

tehnice in vigoare.

Se va măsură rezistenta de izolaţie intre conducte si, intre conducte si pamant.

Instalaţia de protecţie prin legarea la pamant sau la nul se va verifica pe

măsură executării instalaţiei, după montarea receptoarelor, astfel:

 • - se montează conductorul principal de protecţie si se verifica continuitatea

electrica a acestuia;

 • - se montează

piesa de separaţie intre

conductorul de

protecţie si priza de

pamant si se verifica continuitatea electrica a ansamblului;

 • - se leaga la conductorul principal de protecţie, elementele metalice ale instalaţiei

electrice, conform proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecărei

legaturi.

La instalarea tabloului electric si a echipamentelor se vor controla vizual si

prin măsurători, următoarele:

 • - modul si calitatea fixării lor pe suporţi;

 • - înălţimile de montaj

admise si distantele pana

conform prescripţiilor tehnice in vigoare;

la elementele

construcţiei

 • - modul si calitatea execuţiei legaturilor electrice;

 • - existenta aparatelor de comutare si protecţie prevăzute in proiect;

 • - existenta etichetelor si a inscripţiilor de identificare si marcare prevăzute in

proiect.

Verificări de efectuat la recepţia preliminară

Existenta dispozitivelor de protecţie contra supracurentilor si echiparea, respectiv

reglarea corecta a dispozitivelor de protecţie (siguranţe calibrate).

 • - cu alimentarea electrica întrerupta se va verifica:

sa nu existe elemente neizolate sub tensiune in interiorul tabloului;

fixarea sigura a legaturilor electrice la bare si conducte electrice;

valoarea corecta a fuzibilelor;

daca încercarea izolaţiei cablurilor a fost satisfacatoare

- cu instalaţia sub tensiune

se

va

verifica

disponibila pe toate fazele.

daca

tensiunea

prescrisa

este

Funcţionarea corecta a instalaţiilor de iluminat.

Functonarea eficienta a instalaţiilor de protecţie prin legare la pamant.

Verificările si probele se vor face in timpul execuţiei si înainte de punerea in

funcţiune si vor fi conform normativ I 7 si C 56, cu respectarea la verificarea

sistemelor de protecţie împotriva electrocutărilor a normativului PE 116 si STAS

12604/4 si 5.

Punerea sub tensiune a unei instalaţii la consumator, nu se poate face decât

conform Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice (HG 170),

după verificarea ei de către furnizor, conform prevederilor acestui regulament.

08.2016ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumeni , corn. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

Execuţia

lucrărilor.

CONDIŢII

DE

P

Număr Proiect | Project Number:

T

45|2016

00
00

EXECUŢIE La amplasarea instalaţiilor electrice se

va urmări:

 • - evitarea amplasării in zone in care integritatea lor ar putea

fi periclitata sau

acestea sa pericliteze existenta altor instalaţii sau procese;

 • - sa se asigure acces facil in exploatare, pentru verificări reparaţii, intervenţii.

Instalaţii electrice aferente construcţiilor

Distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalaţii

electrice si alte instalaţii si construcţii sunt cele reglementate de Normativele

PE107 si 17/2011. In cazul nerespectarii acestor distante, din motive obiective, se

vor lua masuri suplimentare de protecţie. Se va evita amplasarea instalaţiilor

electrice pe acelaşi traseu cu alte instalaţii care ar pune in pericol coexistenta,

conducând la daune materiale sau consecinţe mai grave. Legaturile electrice ale

conductoarelor, intre ele sau la aparate, se executa prin metode si mijloace care

sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima,

sigure in timp si uşor de verificat. Legaturile pentru îmbinări sau derivaţii intre

conductoarele de cupru se fac prin răsucire si matisare, prin cleme speciale sau

prin presare cu scule speciale si accesorii corespunzătoare. Se va evita

amplasarea elementelor instalaţiilor electrice (tuburi, conducte, etc.) in structura

de rezistenta a construcţiilor. Se exceptează situaţiile prevăzute in proiect, unde s-

au luat masurile corespunzătoare de înglobare a instalaţiilor electrice. Se interzice

spargerea de şanţuri, goluri, etc., in elementele de beton, daca nu este prevăzut in

proiect, in vederea amplasării instalaţiei electrice, afectând structura de rezistenta

a construcţiei.

Livrarea, depozitarea, manipularea

Se va asigura protecţia cablurilor împotriva loviturilor mecanice pentru

instalaţiile de curenţi slabi.

Produsele vor fi livrate, transportate şi depozitate în cutii proprii pentru a fi

ferite de deformaţii prin lovituri mecanice.

Depozitarea şi conservarea materialelor se va face în magazii uscate şi bine

ventilate

..

Montarea talourilor electrice TEct si TEG.

• Conform

detaliilor

din

plan

TEG

se

montaza

pe

peretele sălii

multifuncţionale,pe coridor. Inaltimea de montaj va fi de 2m -latura de sus- pentru

ca personalul autorizat sa poata interveni in caz de necesitate .Tablou va fi din

Pag.

Pachet | Pack

Dala:

policarbonat, grad de protecţie ip54.Tect va fi de tip metaloc cu grad de protecţie

ip54. Inaltimea de montaj va fi de 2m -latura de sus

P

T

• Se execută racordurile la tablou electric, aparate prin presetupă sau

garnituri speciale;

• Se leagă conductoarele la tabloul electric prin cleme strânse cu şuruburi.

• Se echipează tablourile electrice

• Se lipesc etichetele.

Montarea întreruptoarelor, comutatoarelor, prizelor şi corpurilor de iluminat

Varianta A

policarbonat, grad de protecţie ip54.Tect va fi de tip metaloc cu grad de protecţie ip54. Inaltimea

Pag.

Pachet | Pack

20 documentaţie PT

ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

Număr Proiect | Project Number:

451 2016

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumeni , com. George Enescu , jud.

Botoşani Beneficiar: Comuna George Enescu

• Se trasează locul de montaj pe pereţi, conform planurilor;

• Se

montează

aparatajul,

prizele

şi

corpurile

de

iluminat

conform

poziţionărilor din planuri;

 

Verificări în vederea recepţiei Se vor face

verificări la:

 • - aspectul şi starea generală;

 
 • - verificarea circuitelor electrice;

 • - corespondenţa cu proiectul.

Acolo unde prescripţiile

sau datele

din

proiect

nu

au

fost respectate,

consultantul poate decide refacerea condiţiilor prescrise în specificaţii.

Măsurătoare şi decontare

• Produsele se vor plăti la bucată;

• Materialele se vor plăti:

- cablurile, tuburile,

• Cantităţile se vor stabili conform planurilor.

FAZE DE EXECUŢIE

Instalaţiile electrice se executa in următoarea ordine:

 • - fixarea poziţiei tablourilor electrice;

 • - montarea tuburilor de protecţie si dozelor de tragere si derivaţie;

 • - montarea dozelor de aparate

 • - montarea conductelor electrice (conductoare si cabluri)

 • - fixarea corpurilor de iluminat pe poziţia finala;

 • - montarea aparatelor locale (întrerupătoare, prize, etc.)

 • - racordarea aparatelor, inclusiv corpurilor de iluminat la circuite

 • - montarea tabloului electric pe amplasament;

 • - racordarea circuitelor la tablouri cu verificarea fazelor;

 • - racordarea restului receptorilor cu verificarea fazelor;

 • - verificarea continuităţii circuitelor si rezistentei de izolaţie

 • - punerea, parţiala si eşalonat, sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de

probe fara sarcina;

 • - efectuarea de probe in sarcina, pentru fiecare circuit in parte, progresiv, pana la

incarcarea maxima a circuitelor si tabloului

Lucrări finale

In

vederea

racordării

si

punere

in

funcţiune

a instalaţiilor executate,

consumatorul are obligaţia de a depune la furnizor dosarul instalaţiilor electrice de

utilizare, întocmit de executant in conformitate cu „ Regulamentul pentru

furnizarea si utilizarea energiei electrice” si a instrucţiunilor de aplicare a

acestuia .

La recepţia preliminară se vor verifica vizual realizarea tuturor circuitelor,

montarea

aparatajului,

al

corpurilor

de

iluminat,

ale

tablourilor,

ale

echipamentelor elctrice.

Se

vor analiza buletinele de

rezistentei prizei de pamant.

verificare ale rezistentelor

de izolaţie, a

Varianţ^ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL

Titlu proiect | Project Title:

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI

COMUNA GEORGE ENESCU , jud. Botoşani ”

Număr Proiect [ Project Number:

45| 2016

MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Adresa: sat Dumerii , com. George Enescu , jud. Botoşani

Beneficiar: Comuna George Enescu

Se vor verifica prin sondaj, secţiuni ale conductoarelor cablurilor, legaturi la

priza de pamant, a utilizării intreruptoarelor prevăzute in proiect, a respectării

prevederilor normativelor si standardelor enunţate in prima parte a caietului de

sarcini.

Se va întocmi proces verbal de recepţie preliminară care sa scoata in evidenta

calitatea lucrărilor efectuate.

întocmit

Ing. Mihaela Dorojan Aut. ANRE nr.36042/2015

Varianţ^ ProiectantS.C. “OROLES COM” SRL Titlu proiect | Project Title: “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ SAT DUMENI COMUNA GEORGE
00
00

08.2016