You are on page 1of 2

UNIVERZITET U NIU

GRAEVINSKO ARHITEKTONSKI FAKULTET


KATEDRA ZA TEHNIKU MEHANIKU I TEORIJU KONSTRUKCIJA 06. jan 2017.
graevina

ISPIT IZ OTPORNOSTI MATERIJALA II

1. Dat je tenzor napona u okolini take. Odrediti glavne napone i pravac glavnog napona 1, kao i tenzor
deformacije u okolini take.
150 100 50
1
S 100 200 90 MPa E 210GPa,
50 90 70 3

2. Za dati nosa i optereenje odrediti:


a) reakcije veza,
b) geometrijske karakteristike poprenog preseka,
c) glavne napone u preseku kod ukljetenja, a za taku a ako taka pripada rebru,
d) ugao uvijanja slobodnog kraja konzole.
2.1 10 / , 13)

3. Za dati nosa i optereenje, kao na slici, odrediti:


a) Dijagrame momenta savijanja, momenta torzije i transverzalnih sila.
b) Maksimalni tangencijalni (smiui) napon u preseku A.
1
E 2.1*107 N cm 2 ,
3
4. Za dati nosa i optereenje:
a) Sraunati reakciju oslonca B primenom Castiglian-ovog stava (zanemariti uticaj transverzalnih i
normalnih sila na deformacioni rad).
b) Nacrtati dijagrame presenih sila.
c) Sraunati horizontalno pomeranje vora C primenom pravila Vereschagin-a (zanemariti uticaj
transverzalnih i normalnih sila na deformaciju nosaa).

5. Za dati nosa i optereenje:


a) Sraunati i nacrtati dijagrame presenih sila primenom Castiglian-ovog stava (zanemariti uticaj
transverzalnih i normalnih sila na deformacioni rad).
b) Sraunati horizontalno pomeranje vora 1 primenom pravila Vereschagin-a (zanemariti uticaj
transverzalnih i normalnih sila na deformaciju nosaa).

Napomena: Generacija studenata koja je kolske 2015/16. godine sluala Otpornost materijala II ne
radi prvi zadatak, a od preostalih zadataka bira tri zadatka. Ostali studenti rade prvi zadatak i po jedan
zadatak iz oblasti torzije i deformacionog rada.

Predmetni nastavnik prof. dr Marina Mijalkovi