Вы находитесь на странице: 1из 7

22.11.

2013

Teme za obradu
Naela i procedure u istrazi smrtnih sluajeva;
Krivina djela protiv ivota i tijela (Krvni
KRVNI I SEKSUALNI DELIKTI delikti);
Nain saznanja za izvrenje krivinog djela;
Prof. dr sc. Neboja Bojani Specifinosti lica mjesta izvrenja krivinog
djela kod krvnih delikata;
Mjere prve intervencije policije.

KRVNI DELIKTI POJAM, UZROCI, MOTIVI,


NAINI IZVRENJA, KRIVINA DJELA
Pojam krvnog delikta (uzeti magistarski); Krvni delikti najstariji kanjivi delikti;
Smrt; Pojmovi: DELIKTI i KRIMINALITET
Ubistvo; Kriminalitet ukupnost kriminalnog ponaanja
Samoubistvo; na odreenom podruju u odreeno vrijeme.
Nesretni sluaj; Propisan krivinim zakonima.
Namjera da se nekoga ubije; Crimen zloin;
Pojam i klasifikacija motiva; lan 21 KZ FBiH pojam krivinog djela;

Prekraji, privredni prestupi, disciplinska djela Pojavni oblici delikata nasilja:


DELIKTI; a) KD protiv ivota i tijela;
Delkiti sva protivpravna djela; b) KD protiv spolne slobode i morala;
Krivina djela su element delkta; c) KD protiv privatne i drutvene imovine;
Delikti nasilja asocijalna ponaanja, d) KD protiv javnog reda i pravnog saobraaja;
agresivnost; Nasilje, sila, prijetnja, e) KD protiv slobode i prava graana;
zlostavjanje, agresija! f) KD terorizma;
g) KD protiv ovjenosti i meunarodnog prava;

1
22.11.2013

IVOT najvanije ljudsko dobro. Napad na ivot i tijelo drutveno opasno


Hamurabijev zakon, Drakonovi zakoni, Rimsko djelo!
pravo, Zakonik XII ploa. Reakcija javnosti na krvne delikte:
Njemaki zakoni, Vinodolski zakon, Duanov a) Javnost uporno zahtjeva rasvjetljavanje;
Zakonik. b) Pravna sigurnost graana, efikasnost sudskih,
policijskih i drugih nadlenih organa
prosuuje se izmeu ostalog i stepenom
rasvjetljenosti ovih delikata i adekvatnom
kaznenom politikom.

Krivina djela protiv ivota i tijela


Ubistvo;
Krvni delikti ire i ue shvatanje; Ubistvo na mah;
ire shvatanje sva KD ija je posljedica lienje Prouzroenje smrti iz nehata;
ivota nekog lica ili nastupanje tjelesnih edomorstvo;
povreda; Sudjelovanje u samoubistvu;
Protivpravni prekid trudnoe;
Ue shvatanje Krivina djela protiv ivota i Teka tjelesna povreda;
tijela Laka tjelesna povreda;
Sudjelovanje u tui;
Nepruanje pomoi;
Naputanje nemone osobe;

Tei oblici KD ubistva:


a) Ubistvo na okrutan ili podmukao nain;
Opti zatitni objekat je ivot i tijelo, odnosno b) Ubistvo pri bezobzirnom nasilnikom ponaanju;
tjelesni integritet; c) Ubistvo iz rasnih, narodnosnih i vjerskih pobuda;
Prema zatitnom objektu: d) Ubistvo iz koristoljublja, radi poinjenja ili
a) ivot; prikrivanja kojeg drugog krivinog djela, iz
b) Tjelesni integritet; bezobzirne osvete ili iz drugih niskih pobuda;
c) Djela sa posljedicom ugroavanja, e) Ubistvo slubene ili vojne osobe pri pobavljanju
d) Djela sa povredom zatienih dobara; poslova sigurnosti ili dunosti uvnja javnog
reda, uhienja poinioca KD ili uvanja osobe
e) Krivina djela sa umiljajem i krivina djela iz kojoj je oduzeta sloboda;
nehata;

2
22.11.2013

NAELA I PROCEDURE U ISTRAZI SMRTNIH


SLUAJEVA
Subjekti koji uestvuju u postupku; Pravilno pretpostavljen motiv suenje kruga
Zakonska regulativa; osumnjienih;
Mjere prve intervencije; Motiv pokretaka snaga ili proces koji
Mjere prvog zahvata; usmjerava osobu na odreenu aktivnost;
Uviaj; Vrste uroeni ili primarni (biofiziki) i steeni
Zatita integriteta lica mjesta; ili sekundarni (psihosocijalni);
Zatita integriteta organa postupka;
Pravila i procedure indetifikacije mrtvog tijela;

Klasifikacija motiva:
a) Uvjerenje kao motiv;
b) Niski motivi razliitog sadraja;
Ubistva kao posljedica teko naruenih odnosa c) Motivi odbrane izazvani napadom ili izazvani
u mikro i makro sredini; opasnou;
d) Motivi iz koristoljublja;
Najtei i najei oblici motiva: e) Plementi motiv,
a) osveta; f) Motivi u vezi zadovoljavanja devijantnog polnog
nagona,
b) koristoljublje; g) Motiv u vezi pomaganja drugome u izvrenju KD;
c) mrnja; h) Avanturistiki motiv;
d) ljubomora; i) Motivi koji proizilaze iz drutvene nediscipline;
j) Patoloki motivi;

ta moe ukazati na motiv: Okolnosti koje ukazuju na motiv:


a) Vrsta krvinog djela; a) Karakter osobe;
b) Ispoljavanje volje za izvrenje djela;
b) Izbor napadnutog objekta;, c) Tehniki MOS;
c) Vrijeme izvrenja djela; d) Poznavanje ili ne poznavanje odreenih okolnosti;
d) Mjesto izvrenja djela; e) Postojanje povoda;
e) Sredstvo izvrenja; f) Da li je osoba mogla imati koristi od djela;
g) Razliite tehnike indicije;
f) Nain izvrenja;
h) Djelovanje i sporedno djelovanje djela;
g) Svojevrsnost djelovanja i sporednog djelovanja i) Ponaanje osobe nakon djela;
djela;

3
22.11.2013

ta govori u prilog namjeri da se nekoga ubije?


Kod umiljajnih ubistava namjera je usmjerena
Pitanja na koja je potrebno dobiti odgovor kod na svjesno, htijue, lienje ivota drugoga.
utvrivanja motiva:
a) Da li je osumnjienik imao povod za djelo; Namjera ima subjektivno obiljeje
b) Da li je karakter osumnjienog sklon vrenju Ubica hoe i razmilja o uspjehu koji eli
uprvo takvog djela i kako povod djeluje na
osumnjienog; postii,
c) Koliko je vremena prolo izmeu povoda, Namjera se javlja kao prdodba o nekom cilju;
poticaja, pobude i izvrenja djela; Namjera unutranji psihiki dogaaj vezan uz
d) Da li je napadnuti objekat bio prikladan da
upravo osumnjienika motivie na djelo; voljnu stranu linosti;

Nain izvrenja djela, tzv. Tehniki MOS, a u vezi:


a) Izbora upotrebljenog oruja; Priprema i najave ubistva (objektivne i
b) Broja, smjera i estine udaraca, uboda, hitaca i sl., te verbalne manifestacije prije ubistva);
udaljnosti rtve i poinioca;
Postojanje motiva za izvrenje djela;
c) Dijela tijel u koji su usmjereni udarci, ubodi, hici,
d) Broja, vrste i teine povreda; Naravi, karaktera i temperamenta poinioca;
e) Vjetine (Sposobnos) i obiaja upotrebe sresdstva Radnji i postupaka poinioca nakon ubistva;
izvrenja;
f) Uslova mjesta gdje je izvreno ubistvo;
g) Postupanja poinioca direktno prije delkta (ante
delictum);
h) Okolnosti koje su uveuzi sa deliktnom sitacijom
(tempore delicti);

NAIN SAZNANJA ZA IZVRENJE KRIVINOG


DJELA
Nain saznanja za krivino djelo po subjektu
koji ga dojavljuje (lan 228. i 229. ZKP F BiH)
- dojave ne policijskih subjekata: - Operativni rad organa
a) graani; unutranjih poslova; MJERE PRVE INTERVENCIJE
Subjekti koji uestvuju u postupku: b) dravni organ;
c) ombudsmen;
postupanje po naelu hitnosti,
potpunosti, metodinosti, sumnje;
Postupanje organa analiza dojave;
d) javno preduzee;
a) Nadleni tuilac; e) javna ustanova; unutranjih poslova
operativnog deutstva
upuivanje najblieg pozornika ili patrole na
mjesto dogaaja;
Saznanje za djelo podnoenjem prijave
b) OSL organa policije; - prilikom odlaska na mjesto dogaaja, na putu odlaska prate se
sumnjive aktivnosti lica u bijegu, prepreke, brzo kretanje vozila u
c) Struno lice kriminalistiko-tehnike struke; -
suprotnom smijeru, i druge neuobiajenosti;
stalni kontakt i slanje izvjetaja operativnom deurstvu o
rezultatima provjere koji mogu biti:
d) Struno lice druge neophodne struke sudski a) nije krivino djelo;
b) lana prijava;

medicinar, traseolozi i dr. -


-
postupanje:
lana prijava saznati ko je podnio lanu prijavu mogua
odgovornost po l. 347. KZ FBiH;
a) osnovi sumnje na krivino djelo,
- postupanje po lanu 234 u vezi lana 233. ZKP F BiH
Izvjetaj nadlenom tuiocu (lan 234 st. 5. ZKP F BiH):
Podnoenje usmene prijave Zapisnik o zaprimanju
prijave
Podnoenje prijave telefonom,
internetom, faxom, radio stanicom Slubena zabiljeka

4
22.11.2013

MJERE PRVE INTERVENICJE OSIGURANJE MJESTA DOGAAJA


- izvjetava se istrani sudija i nadleni tuilac o dogaaju;

-obavjetenje strunih lica i eventualni poziv da dou na uviaj

MJERE PRVE INTERVENCIJE odrediti "krug lica mjesta" koji e se osigurati i raporediti pripadnike temeljne
postupanje po naelu hitnosti, potpunosti, metodinosti, sumnje;
analiza dojave; policije na nain kako zahtjeva opta situacija mjesta dogaaja i brojnost
upuivanje najblieg pozornika ili patrole na mjesto dogaaja; ljudstva;
zabrana pristupa i kretanja na mjestu dogaaja svim nepozvanim licima i
-pripremaju se operativci OUP za vrenje uviaja;

-prilikom odlaska na mjesto dogaaja, na


Operativno deurstvo
putu odlaska prate se sumnjive aktivnosti
ivotinjama;
- Pozorniku ili patroli daje upute o lica u bijegu, prepreke, brzo kretanje vozila
u suprotnom smijeru, i druge
pruanje pomoi povrijeenim podrazumjeva ulazak u krug mjesta dogaaja
postupanju;
neuobiajenosti; vodei rauna da se ne unite tragovi i ne proizvedu novi, pronalaenje i
-daju se osnovne upute za uviaj;

prima inforamcije od -stalni kontakt i slanje izvjetaja operativnom


uniformisanih lica sa terena deurstvu o rezultatima provjere koji mogu biti: a) osiguranje svjedoka, traseoloko osiguranje mrtvih, osiguranje ivih;
nije krivino djelo;
b) lana prijava; voditi rauna da se policajci koji obezbjeuju mjesto dogaaja ne kreu po
(npr sudski medicinar);

-postupanje:
-lana prijava saznati ko je podnio lanu prijavu
njemu bez prijeke potrebe;
Stalno odravanje veze sa mogua odgovornost po l. 347. KZ FBiH;
Osnovi sumnje na krivino djelo,
prikupljanje obavjetenja od rtve i svjedoka na mjestu dogaaja;
operativnim deurstvom
- postupanje po lanu 234 u vezi l. 233. ZKP F BiH
zadravanje lica zateenih na mjestu dogaaja prema lanu 235. st. 1.
(zadravanje do est sati i upuivanje nadlenom tuiocu);
Osiguranje mjesta dogaaja osiguranje i provizorna zatita tragova i predmeta na mjestu dogaaja koji
mogu biti budui predmeti vjetaenja;
Dolazak uviajne ekipe na mjesto mogue situacije: a) poinilac poznat, b) poinilac poznat ali nedostupan
dogaaja policiji, c) poinilac nepoznat;

Saznanje za krivini dogaaj:


ukoliko su ostvarene zakonske pretpostavke iz lana 146. ZKP F BiH, a
poinlac je poznat, primjenie se mjera lienja slobode a na osnovu lana
153. ZKP FBiH; Prijava ili dojava fizikih lica (rtva svjedoci);
ukoliko je poinilac poznat, ali nedostupan mogu se primjeniti mjere iz
lana 234. st. 2. i 3.; Samoprijavljivanje poinioca;
poinilac nepoznat izvjestiti operativno deurstvo o prikupljenim Prijvaljivanje raznih oblika pravnih lica;
podacima o moguem poiniocu;
Neposredna djelatnost organa policije;
permanentno voditi rauna o traseolokoj situaciji na mjestu dogaaja;
ukoliko su ostvareni uslovi iz lana 236. ZKP F BiH, moe se pristupiti i Hvatanje poinioca na djelo;
vrenju uviaja; Anonimne i pseudonimne prijave;
Javno pogovaranje fama;
tmapa i drugi mediji;
Informatori saradnici policije;

Obaveza prijavljivanja od strane pravnih lica, Svi ostali naini prijavljivanja slubena
ombudsmena, javnog preduzea i javne zabiljeka;
ustanove, prema lanu 228. KZ FBiH; Posljedice lanog prijavjivanja;
Prijava graanma najei oblik saznanja; Prijava se moe podnijeti i sudu ili policiji, a
Svako ima pravo prijaviti krivino djelo najee se prijavljuje policiji;
moralna dunost graana; Prijava prvo saznanje o dogaaju;
Prjva se podnosi nadlenom tuiocu;
Usmena prijava zapisnik;

5
22.11.2013

Pitanja koja treba da postavi operativni deurni:


a) Ko je prvi zatekao mrtvo tijelo;
b) Vrijeme kada se dogaaj odigrado;
Uloga i znaaj operativnog deurnog; c) Pod kojim okolnostima je prijavitelj usmjerio panju
na mrtvo tijelo;
Organ policije ima dunost da procijeni ali i ne
d) Pod kojim meteo i dnevnim prilikama je prijavitelj
da odgodi njeno prosleivanje tuiocu. opaao;
Bitno je izvriti operativne provjere na terenu; e) Da li mu je osoba koja je smrtno stradala poznata i
kada ju je zadnji put vido ivu;
Na osnovu operativnih provjera i prduzetih
f) Taan poloaj mrtvog tijela;
operativo-dokaznih radnji sastavlja se izvjetaj g) Ko je ustanovio smrt, ako je ustanovljena;
tuiocu; h) Da li je priavitelj u neposrednoj ili iroj okolini lica
mjesta zapazio odreena poznata ili nepoznata lica;

Osiguranje lica mjesta:


a) Pruanje pomoi povrijeenim;
b) Otklanjanje potencijalne opasnosti;
c) Odreivanje prostora mjesta dogaaja, kao mjesta
budueg uviaja; U sluaju krvnih delikata prijava treba da sadri:
d) Postavljanje osiguranja toga mjesta radi osiguranja a) Lini podaci prijavitelja;
buduih stvarnih dokaza u obliku tragova i predmeta koji b) injenini opis dogaaja ili djela;
su u vezi sa KD;
e) Traenje i pronalazak relevantnih tragova i predmeta, c) Mjesto, vrijeme, nain i eventualni motiv izvrenja;
provizorno ih titei prirunim sredstvima i metodama; d) Opis mjesta dogaaja i situacije na njemu;
f) Registracija traseolokih nastalih promjena, uzroka, e) Lini opis ili eventualne podatke o poinocu ili
ptitei ih, obiljeavajui i uvajui; pomagaima;
g) Registracija i identifikacija svih lica zateenih na licu
mjesta; f) Podatke o prirodi tete koja je prositekla iz
h) Postuapanje po pravilu Ruke u depove; krivinogdjela;
i) Posebno sevodi rauna o neovlatenim licima koja ele ui g) Podatke o licma koji mogu potvrditi navode prijave;
u krug lica mjesta;

Izvjetaj tuiocu sadri: SPECIFINOSTI LICA MJESTA IZVRENJA


a) Nain i oblik saznanja za krvni delikt;
b) Nain, mjesto i vrijeme poinjenja, mjere prve intervencije kao i
KRIVINOG DJELA KOD KRVNIH DELIKATA
mjere prvog zahvata;
c) Nain identifikacije mrtvog tijela; Pojam lica mjesta;
d) Proveden anticipirane radnje dokazivanja;
e) Nain otkrivanja i osiguranja, te interpetacije tragova i predmeta; Vrste lica mjesta;
f) Na temelju kojih se injenica moe zakljuiti da je rije o KDu
ubstva i kojoj vrsti po kvalifikaciji? Specifini tragovi na licu mjesta;
g) Na temelju kojih injenica se izvodi zakluak o vinsoti;
h) Ako je NN poinilac opisati kako je otkirven i iednetifikovan;
Prolazni tragovi;
i) Zakljuci o motivu treba da proizilaze iz injeninog stanja; Poloaj mrtvog tijela;
j) Da li je i na koji nain vrena provjera alibija;
k) Kako su pronaeni potencijalni svjdedoci; Pregled ruku mrtvog tijela;
l) Za NN poinioca unijeti sve relevantne podatke;
m) injenice koje mogu posluiti za izvoenje zakljuaka o linosti Odjea povrijeene osobe;
rtve;
n) Detaljan opis sredstva izvrenja;
o) Ako nije izvrena identifikacija navesti razloge zato nije.

6
22.11.2013

SPECIFINOSTI LICA MJESTA IZVRENJA Mjesto dogaaja izvor informacija


KRIVINOG DJELA KOD KRVNIH DELIKATA traseoloke prirode;
Makro i mikro dimenzije mjesta dogaaja;
Ponavljanje ta je lice mjesta? Mikro stajalite svaki komad ili pare
Nemogue je zamisliti ablonski lice mjesta; materijala koje je u vezi sa mjestom dogaaja,
Izgled lica mjesta zavisi od vie faktora: a makro, zavisi od o vrsti i tipu krivinog djela,
a) da li je rije o zatvorenom ili otvorenom mejstu i nainu izvrenja;
prostoru; Mjesto dogaja materijalni okvir krivinog
b) Koje je sredstvo izvrenja upotrebljeno; djela;
c) Nain izvrenja (MOS); Poseban reim kretanja;
d) U kojoj prilici je izvreno ubistvo? Primarno osiguranje tragova;

U principu, sa traseolokog stajalita moe se Mjesto dogaaja moe biti dislocirano i u


govoriti o tri tipa mjesta izvrenja: diskontinuitetu;
a) netaknuto; Moe obilovati biolokim i drugim tragovima,
b) neizmjenjeno; a moe i oskudjevati.
c) izmjenjeno; Bitno je spoznati razliku izmeu onih injenica
Postoje i dvije vrste rada: koje govore u prilog ubistvu, od nih koji govre
a) ofanzivni; u prilog samoubistvu ili nesretnom sluaju;
b) defanzivni;

PROCEDURE U VEZI SA IDENTIFIKACIJOM MRTVOG


TIJELA
Fotografisanje mrtvog tijela u zateenom stanju, te fotografisanje
pojedinih detalja;
Detaljan vansjki i unutranji pregled OSL policije i ljekar sudske
medicine;
Prije ili poslije vanjskog pregleda mrtvog tijela, izvriti njegovo
daktiloskopiranje; KRAJ EPIZODE
Pregled odjee prema redoslijedu njenog noenja i opisivanje
eventualnih oteenja i podudarnosti tih oteenja sa povrijeenim na
tijelu;
Opis vanjskog izgleda; Urednik
Unutranji prgled u prosekturi (obdukcija);
Prikupljena odjea se isiti i opisuje od glave prema dole; Doc. dr Neboja Bojani
NN leevi odjea se uva dok se ne obavi identifikacija;
Na leu se deavaju promjene prilagoditi pregled promjenama;
Stvari i predmeti koji mogu posluiti kao dokazi, uvaju se do
okonanja postupka,