You are on page 1of 549

Johannes 3:12

"Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek,


hoe zouden
jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?"

1
Voor de Christenen van Mosul
Jullie zijn een licht, voorbeeld en inspiratie voor ons allemaal!

2
Stel toch geen vertrouwen op de
mens, klein als hij is en afhankelijk
van zijn ademhaling. Hij stelt niets
voor! (Jesaja 2:22)

Vraagt iemand u waarop de hoop die


in u leeft gebaseerd is, wees dan
steeds bereid om u te
verantwoorden. (1 Petrus 3:15)

3
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding

Deel 1: de theorie

Module 1: Introductiemodule

Op zoek naar de waarheid


Wat is waarheid?
Wat is een wonder?
Geloven in onverklaarbare wonderen

Ik zie, ik zie wat ik wil zien!


Wat is jouw wereldbeeld?
Athesme, een religie zonder God? Deel 1
Athesme, een religie zonder God? Deel 2
Athesme, een religie zonder God? Deel 3
Athesme, een religie zonder God? Deel 4

Compromissen Christen zijn in een seculiere wereld


Thestische evolutie
Was er leven voor Adam?

Test je Kennis! Vragen bij module 1

Module 2: Bijbel en Astronomie

De Schepper
Is er een Schepper? Deel 1: natuurwetten
Is er een Schepper? Deel 2: Zijn karakter

De Schepping
De geboorte van het universum! Deel 1: de theorieen
De geboorte van het universum! Deel 2: de observaties
Sinds wanneer is het universum 14 miljard jaar oud?

4
De Schepper en Zijn Boek
Bijbel en Astronomie

Test je Kennis! Vragen bij module 2

Module 3: Bijbel en geologie

De leeftijd van de Aarde


Sinds wanneer is de Aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 1: de theorieen
Sinds wanneer is de Aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 2: de praktijk
Geologische processen na de zondeval

De kracht van water


De kracht van het water! Deel 1: sedimentatie
De kracht van het water! Deel 2: fossielen

Dateringsmethoden

Test je Kennis! Vragen bij module 3

Module 4: Bijbel en biologie

De eerste generatie leven!


De (te) lange weg naar leven Deel 1: de oersoep-theorie
De (te) lange weg naar leven .Deel 2: informatiewetenschap

Evolutie een athestische religie?


Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 1
Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins aannames

De Schepper en wij
Wat zegt de Bijbel? Baraminologie

Test je Kennis! Vragen bij module 4

5
Module 5: Bijbel en Geschiedenis van de mensheid

Oorsprong van de mens


Waar komt de mens vandaan? Deel 1: in het beeld van God
Waar komt de mens vandaan? Deel 2: in het beeld van de aap

Oorsprong van de cultuur


Na Babel deel 1: voor de vloed
Na Babel deel 2: na de vloed
De Toren van Babel

Oorsprong van verschil


Bijbel en ras

Test je Kennis! Vragen bij module 5

Deel 2: de praktijk

Introductie

Het belang van Genesis


Wie is jouw Verlosser?

Liegen christenen?
Vertellen christenen sprookjes?
Worden christenen gendoctrineerd?

Is de Bijbel onlogisch?
Waarom God de zondeval niet voorkwam

Is er bewijs voor God?


Bestaat God?

Is er bewijs voor de Big-Bang?


Het bewijs voor de Big-Bang
Exoplaneten, aliens en evolutie

6
Het ontstaan van een ster!
Oorsprong van de maan

Is er bewijs voor evolutie?


Bijbel en evolutie
Is leeftijd meetbaar?
Gevonden: vliegende dinosaurus
Evolutie van de vogel
Evolutie van het mannengezicht
Is voetbal een religie?

Appendix
Kennischecklist: wat heb je geleerd?
Antwoorden
Eindnoten

7
8
Voorwoord
Christen zijn in een seculiere wereld ontpopt zich steeds vaker tot
een uitdaging. Seculiere wetenschappers, de media en het onderwijs
proberen steeds vaker ons ervan te overtuigen dat het universum
ruim 14 miljard geleden is ontstaan en dat daarmee de Bijbel dus
niet klopt. Vooral de confrontatie met athesten overtuigd van hun
intellectuele en rationele superioriteit kan bij christenen tot
verwarring leiden!

Stel: het universum is inderdaad niets meer dan het gevolg van een
gigantische explosie de Aarde en het leven niets meer dan een
ongepland toeval wat is dan nog de waarde van de Bijbel? Veel
moderne christenen in de Westerse Wereld worstelen met deze
vragen en proberen dit probleem op te lossen door een brug te slaan
tussen de Bijbel en de seculiere wetenschap: Misschien staan de 6
scheppingsdagen voor de geologische tijdperken verdeeld over
miljarden jaren misschien zat er wel een gat van miljarden jaren
tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 of misschien gebruikte God
evolutie wel als scheppingsmethode?

Deze compromissen leiden echter niet alleen tot een theologische


chaos, ze zijn ook volstrekt onnodig! Als de Bijbel inderdaad het
geschiedenisboek is van het universum en Jezus Christus
inderdaad diegene was die Hij zei dat Hij was, zou de informatie die
de Bijbel ons geeft over het universum, de wereld en het leven door
empirische observaties bevestigd moeten kunnen worden!

Deze kwestie is uiterst relevant! Wat zou namelijk de enig logische


conclusie zijn als blijkt dat de informatie die de Bijbel geeft, niet
betrouwbaar is? Dat zou betekenen dat Jezus Christus de schepping
niet begreep en dat Hij dus niet kan zijn wie Hij zei dat Hij was.
Christenen zouden dan dus een charlatan met grootheidswaanzin
vereren en ze zouden zeker niet mogen verwachten dat Zijn lijden,
dood en wederopstanding hen verlost hebben van de zonde.

9
Sterker nog: de komst van Jezus Christus als Verlosser zou volstrekt
overbodig zijn geweest! Als Adam niet de eerste man was zoals de
Bijbel stelt: Zo staat er ook geschreven: De eerste mens, Adam, werd
een levend aards wezen (1 Korintirs 15:45) .. en als de eerste
mens Adam niet de zonde in de wereld heeft gebracht: Door n
mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood,
en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft
gezondigd. (Romeinen 5:12) maar als de dood juist zoals
seculiere theorien ons leren de mens in de wereld heeft gebracht,
is er geen Verlosser nodig! Dood de motor van de evolutie is geen
vijand meer die moet worden verslagen maar juist iets positiefs!
Met andere woorden: een symbolische, allegorische zondeval, vraagt
niet om het rele lijden, de rele dood en wederopstanding van Jezus
Christus!

Dit boek heeft als doel om christenen wetenschappelijk correcte


argumenten aan te reiken waarmee ze hun geloof naar buiten toe
kunnen verdedigen en hun geloof naar binnen toe - de hoop op
vergeving van de zonden en het eeuwige leven in de nabijheid van
God - kunnen verdiepen. Dit boek wil christenen laten zien dat ze God
op Zn Woord kunnen geloven; het zal hen helpen om hun geloof tot
volle bloei te laten komen!

Alfred ten Katen


Apeldoorn, 2014

10
Inleiding

Doel
Dit boek is geschreven als een handleiding voor christenen waarmee
zij hun geloof naar buiten toe kunnen verdedigen en naar binnen toe
kunnen verdiepen. Het zal dus weinig effectief zijn als dit boek
christenen halve waarheden en leugens aan zou reiken. Informatie
die niet waar is en eenvoudig kan worden weerlegd zou niemand
helpen.

Omdat God de Schepper is van de hemel en Aarde en Jezus Christus is


wie Hij zegt dat Hij is, mogen wij ook verwachten dat de informatie
die in de Bijbel wordt verstrekt, door observaties in de natuur wordt
bevestigd.

Opbouw
Dit boek is onderverdeeld in 2 delen: de theorie en de praktijk. In het
theoriegedeelte wordt informatie behandeld die in het
praktijkgedeelte wordt toegepast en de lezer kan met behulp van
de gepresenteerde stof leren om zijn/haar geloof effectief te
verdedigen.

Het theoriegedeelte is onderverdeeld in vijf modules:


o Introductiemodule
o Bijbel en astronomie
o Bijbel en geologie
o Bijbel en biologie
o Bijbel en de geschiedenis van de mensheid

Voor het praktijkgedeelte is gekozen voor themas, onderwerpen en


argumenten die christenen in het dagelijks leven tegen kunnen
komen. Door te laten zien waar de zwakke punten van de seculiere
argumentatie zitten, zul je wanneer je deze themas, onderwerpen
en argumenten daadwerkelijk in je dagelijks leven tegenkomt in
staat zijn om effectief je positie als christen te verdedigen.

11
Werkwijze
Dit boek is het resultaat van zorgvuldig onderzoek naar het ontstaan
van het universum, de aarde en het leven. Deze zorgvuldigheid is
nodig omdat er wordt getracht om gebeurtenissen en processen te
beschrijven, die lang geleden zijn gebeurd en waar dus ook geen
ooggetuigen van waren. De klassieke methode van de empirische
wetenschap is dus niet geschikt om theorieen over het ontstaan van
het universum en het leven te bewijzen. Beide gebeurtenissen zijn
lang geleden gebeurd en kunnen niet in een laboratorium worden
getest, geobserveerd en herhaald.

Om uitspraken over dit verre verleden te kunnen doen, hebben we


een theorie nodig. Iedere theorie is noodzakelijkerwijs altijd een
poging om de waarheid te reconstrueren. Op basis van observaties
die we in het hier en nu kunnen doen, kunnen we proberen om het
verleden = de waarheid waarnaar we op zoek zijn, te reconstrueren.
Een gereconstrueerde waarheid noemen we een opvatting/theorie.
Er zijn dus verschillende opvattingen/theorien mogelijk maar er
bestaat slechts n waarheid!

Seculiere en creationistische wetenschappers werken allemaal met


dezelfde aanwijzingen, bewijzen waarmee ze de waarheid proberen
te reconstrueren. Aan de hand van deze aanwijzingen kunnen
wetenschappers een theorie opstellen; ze reconstrueren daarmee de
waarheid en proberen zo te beschrijven wat zij denken dat er
gebeurd is.

Daarna volgt de volgende stap: wanneer een beschreven theorie


inderdaad een correcte beschrijving van de waarheid zou zijn,
zouden we verwachten, bepaalde observaties te kunnen doen.
Hoewel seculiere wetenschappers met dezelfde aanwijzingen
werken als de creationistische wetenschappers, zijn hun theorien
de waarheid die met behulp van deze aanwijzingen is
gereconstrueerd totaal verschillend.

Bewijzen = observaties/ archeologische vondsten e.d. kunnen


inderdaad belangrijke aanwijzingen zijn op onze zoektocht naar de

12
oorsprong van ons bestaan. Maar we moeten oppassen: bewijzen
spreken nooit zelf maar moeten worden genterpreteerd in een groot
kader van ideen, verwachtingen en aannames die iedereen heeft
en waar zelfs een seculiere wetenschapper niet aan kan ontsnappen.

Een belangrijke les van dit boek is dan ook: historische wetenschap is
maar zelden neutraal en objectief! Belangrijk: een theorie in dit
verband is dus maar zelden gebaseerd op neutrale bewijzen maar
op de gekleurde, genterpreteerde bewijzen. Andere ideen,
verwachtingen en aannames leiden dus noodzakelijkerwijs tot een
andere interpretatie; zelfs als twee wetenschappers naar n en
hetzelfde bewijs kijken! Dat geldt zowel voor seculiere als voor
creationistische wetenschappers, want slechts n ding is zeker: geen
van beiden de seculiere wetenschapper noch de creationistische
wetenschapper was getuige van de gebeurtenissen die hij probeert
te beschrijven. Het enige wat we kunnen doen, is kijken welke
theorie het meest waarschijnlijk is.

In dit boek beschrijven we dus altijd zowel de seculiere als de


creationistische theorien; uiteraard, inclusief de observaties die we
verwachten te doen wanneer de betreffende theorie cht een
correcte weergave van de waarheid zou zijn.

Hoe meer van de verwachte observaties daadwerkelijk worden


gedaan, hoe groter de kans dat de theorie klopt. Wanneer een
observatie ondanks de verwachting niet wordt gedaan, heeft iedere
wetenschapper de mogelijkheid daarvoor een verklaring te vinden.
Aan zon verklaring 'kleven' dan echter wel weer nieuwe
observaties en het spel begint weer opnieuw!

Door beide, de seculiere en creationistische theorien naast elkaar te


leggen, kunnen we kijken welke theorie het best wordt bevestigd
door observaties van de natuur.

De christelijke lezer zal merken dat het onnodig is om zich


gentimideerd te voelen door de ogenschijnlijk enorme, overtuigende
vloed aan seculier bewijs. Onnodig is het daarnaast ook om deze
seculiere theorien in de christelijke theologie in te bouwen.
Seculiere theorien vervullen maar zelden de verwachtingen en
worstelen juist met een enorme kloof tussen theorie en observatie!

13
De Bijbel daarentegen blijkt verrassend precies te zijn bij haar
beschrijving van de wereld om ons heen. De schrijvers van de Bijbel
wisten waarschijnlijk dankzij de Heilige Geest in tegenstelling tot
andere wetenschappers en tijdgenoten in de Oudheid opvallend
goed hoe de schepping in elkaar stak: hoewel duizenden jaren
geleden geschreven gezet, worden hun beschrijven door onze
moderne apparatuur keer op keer bevestigd.

Dit boek zal laten zien dat het geloof in God geen blind geloof is en
dat het vertrouwen in God geen blind vertrouwen maar een rationele
keuze is: de Bijbel biedt van alle theorien de meest logische
verklaring voor het ontstaan van het universum, de aarde en het
leven! De Bijbel biedt voor alle facetten van ons leven en universum
een wetenschappelijk, adequate theorie die al onze verwachtingen
observaties in het hier en nu vervult.

14
Deel 1:

de theorie

Stel toch geen vertrouwen op de


mens, klein als hij is en afhankelijk
van zijn ademhaling. Hij stelt niets
voor! (Jesaja 2:22)

15
16
Module 1:

Introductiemodule

17
18
Inhoudsopgave

Op zoek naar de waarheid


Wat is waarheid?
Wat is een wonder?
Geloven in onverklaarbare wonderen!

Ik zie, ik zie wat ik wil zien!


Wat is jouw wereldbeeld?
Athesme, een religie zonder God? Deel 1
Athesme, een religie zonder God? Deel 2
Athesme, een religie zonder God? Deel 3
Athesme, een religie zonder God? Deel 4

Compromissen Christen zijn in een seculiere wereld


Thestische evolutie
Was er leven voor Adam?

Test je Kennis! Vragen bij module 1

19
Wat ga je leren?

Op zoek naar de waarheid


Wat is waarheid?
o Het verschil tussen waarheid en leugen
o Het verschil tussen waarheid en bewijs
o Het verschil tussen waarheid en opvatting
o Hoeveel waarheden er bestaan
o Wat wetenschap is
o Hoe je tot een natuurwetenschappelijke conclusie kunt
komen
o De 4 voorwaarden voor kennis
Geloven in onverklaarbare wonderen!
o Wat een natuurwet is
o Wat je aan een natuurwet hebt
o Wat een wonder is
o Wat de 6 natuurwetten zijn die in strijd zijn met de Big-Bang-
/evolutietheorie
o Hoe je deze natuurwetten in het dagelijks leven kunt
herkennen

Ik zie, ik zie wat ik wil zien!


Wat is jouw wereldbeeld?
o Wat de vier grote vragen van het leven zijn
o Wat een wereldbeeld is
o Wat het verschil is tussen wetenschappelijk bewijs en

20
aannames
o Wat de gevolgen van een wereldbeeld zijn
Athesme, een religie zonder God? Deel 1
o Wat Satans doel is voor zichzelf en de mensheid
o Wat Satans stappenplan is
o Wanneer het atheisme ontstaan is
Athesme, een religie zonder God? Deel 2
o Welke twee vormen van wetenschap er bestaan
o Waarom historische wetenschap nooit objectief is
o Waarom het atheisme een religie is
Athesme, een religie zonder God? Deel 3
o Hoe Satans leugen in de praktijk werkt
o Wat de tijdelijke voordelen van het athesme zijn

Athesme, een religie zonder God? Deel 4


o Wat de gevolgen zijn van Satans leugen voor de maatschappij
o Hoe je Satans leugen kunt ontmaskeren

Compromissen Christen zijn in een seculiere wereld


Thestische evolutie.
o Waarom christenen graag compromissen sluiten met
seculiere theorieen
o Wat thestische evolutie is
o Wat de belangrijkste theologische consequenties van
thestische evolutie zijn
o Wat de (natuur) wetenschappelijke consequenties van
thestische evolutie zijn
o Of thestische evolutie een realistisch compromis is
Was er leven voor Adam?
o Wat aanhangers van de Satansvloed-theorie geloven
o Wat de theologische consequenties van de Satansvloed-
theorie zijn
o Wat de (natuur) wetenschappelijke consequenties van de
Satansvloed-theorie zijn
o Of de Satansvloed-theorie een realistisch compromis is

21
Op zoek naar de waarheid

Wat is waarheid?
Voor een boek dat als doel heeft om zo goed mogelijk de oorsprong
van het universum, de Aarde en het leven te beschrijven, is het goed
om meteen aan het begin het antwoord te vinden op een
fundamentele vraag: wat is waarheid?

Voordat we deze vraag beantwoorden, willen we eerst even kijken


naar een fragment uit het Evangelie van Johannes.
Pilatus verhoort Jezus:

Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen
en vroeg hem: Bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde:
Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben
toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hogepriesters
hebben u aan mij uitgeleverd wat hebt u gedaan? Jezus
antwoordde: Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn
koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel
gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd
uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei: U bent
dus koning? U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en
naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder
die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei
Pilatus: Maar wat is waarheid? (Joh. 18: 33-38)i

22
Pilatus stelt hier Jezus dus een interessante, gerechtvaardigde vraag:
Wat is waarheid?. Deze vraag willen we graag zo goed mogelijk
proberen te beantwoorden; om daarna meteen met een volgende
vraag te komen: kun je zelf kiezen wat waarheid is?

Wat is waarheid?
Stel: je hebt afgesproken met iemand om samen naar een museum te
gaan. Waarom een museum? Omdat dit een keurig boek is,
nietwaar?! Maar je vriendin heeft je zomaar een uur lang voor de
poort laten staan totdat je het zo zat was dat je maar alleen naar
binnen bent gegaan. 's Avonds bel je uit nieuwsgierigheid je vriendin
op om te vragen waar zij toch bleef.

Nu zijn er drie mogelijkheden, zij vertelt:


o de waarheid
o een goede leugen
o een slechte leugen
Belangrijk: hoe herken ik deze 3 mogelijkheden?
o De waarheid is consistent: de waarheid is altijd 100% waar
o De goede leugen is inconsistent: de waarheid wordt
vermengd met een leugen
o De slechte leugen is consistent: de slechte leugen is altijd
100% niet waar

Een slechte leugen is in veel gevallen gemakkelijk te herkennen. In


het geval van ons voorbeeld zou dat een excuus kunnen zijn als: Ik
kon vandaag niet komen want ik moest mijn goudvis eten geven, en
dat terwijl jij weet dat je vriendin helemaal geen goudvis heeft!

Een goede leugen is vaak een stuk moeilijker te herkennen omdat


daaraan altijd een vleugje waarheid wordt toegevoegd. In het geval
van ons voorbeeld zou dat een excuus kunnen zijn als: Ik kon
vandaag niet komen want mijn broer kwam onverwacht op bezoek.
Tja, je weet dat zij een broer heeft en dat hij regelmatig bij je vriendin
op bezoek komt; hij was die dag inderdaad ook geweest. Maar...
hij was tussen 09:00 en 11:00 op bezoek geweest en jullie hadden
pas om 13:00 afgesproken.

23
De waarheid is altijd consistent 100% waar dus als je dat merkt,
weet je vaak altijd wel dat het goed zit. In het geval van ons
voorbeeld zou dat een excuus kunnen zijn als: Ik kon vandaag niet
komen want ik was echt niet lekker. Het spijt me echt maar ik was
totaal vergeten om je af te bellen. Zou je anders nu even willen
komen? Je weet dat je vriendin de laatste keer dat je haar zag al een
beetje verkouden was, dus dat kan. Belangrijker nog: mensen die
weten dat ze gelogen hebben, zijn daar vaak niet erg trots op en
proberen zich het liefst een beetje uit schaamte, wellicht te
verstoppen; ze voelen zich ongemakkelijk in het gezelschap van
diegene waartegen ze hebben gelogen. Haar verhaal dat ze ziek was,
is consistent met de verkoudheid dat wordt bevestigd door haar
excuses en haar uitnodiging om langs te komen. Al deze elementen
zijn consistent met elkaar zij heeft de waarheid gesproken!

De waarheid is dus altijd 100% consistent wanneer we in dit boek


dus straks op zoek gaan naar de waarheid over de oorsprong van ons
universum, de Aarde en het leven, zal ook dat antwoord 100%
consistent moeten zijn. Wanneer een bepaalde zienswijze
inconsistent blijkt te zijn, zal dat antwoord vallen in de categorie
goede leugen.
Laten we eens kijken naar het officile standpunt van de Protestantse
Kerk Nederland (PKN) over het ontstaan van de Aarde en mensii:

Schepping en evolutie sluiten elkaar niet uit.

Wetenschappers zijn het erover eens dat het ontstaan van deze aarde en
de mens een lang proces van evolutie is geweest.
Christenwetenschappers zien daar ook de hand van God in. Dat laatste
is een geloofsuitspraak, je kunt het niet met de methode van de
(natuur)wetenschap aantonen.

Schepping en evolutie hoeven elkaar niet uit te sluiten. De


geloofsuitspraken alles is er door toeval of er is een Schepper doen dat
wel.

Hoewel het antwoord op een enorm complexe vraag zowel


theologischiii als natuurwetenschappelijk in 4 regels samen wordt
gevat, valt er over dit antwoord toch nog verrassend veel te zeggen.

De PKN vertelt, dat:

24
o wetenschappers het erover eens zijn dat het ontstaan van de
aarde en de mens een lang proces van evolutie is geweest
o Dit is gn geloofskeuze omdat het volgens de PKN,
althans natuurwetenschappelijkiv aantoonbaar is
o Je, als je dat wilt in het aandeel van God kunt geloven. Het is
echter onmogelijk om de Hand van God
natuurwetenschappelijk aan te tonen

De eerste uitspraak is wat wij een drogreden van de meerderheid"


noemen. Iets is dus kennelijk waar tja, omdat iedereen vindt dat het
waar is. Dat is natuurlijk geen goed argument. Daarom wordt het ook
een drogreden genoemd. Waarheid is namelijk nooit afhankelijk van
de mening van de meerderheid. Wanneer we dezelfde vraag 1000
jaar geleden in Scandinavi hadden gesteld, hadden we te horen
gekregen dat wetenschappers het erover eens waren dat de
hemelkoepel is gemaakt van de schedel van een reus. Was dit waar
omdat iedereen dat dacht? uhhh nee, natuurlijk niet!

Het aandeel van God kunnen we niet natuurwetenschappelijk


bewijzen, dus mogen we zelf kiezen of we daarin willen geloven of
niet. En dat is uiteraard ook een hele vreemde uitspraak. Er zijn
immers maar twee mogelijkheden:
o God bestaat
o God bestaat niet
Stel: God bestaat, maar ik geloof niet in Hem. Welke consequenties
heeft dat voor God? Is zijn bestaan afhankelijk van mijn geloof? Nee,
natuurlijk niet. Omgekeerd geldt precies hetzelfde: wanneer God niet
bestaat en ik geloof wl in Hem gaat Hij door mijn geloof niet in n
keer wl bestaan? God is natuurlijk geen denkbeeldig vriendje wiens
bestaan afhangt van het geloof van mensen. Hij bestaat f Hij bestaat
niet, onafhankelijk van wat mensen denken of geloven.

Voor de rest blijkt uit het citaat dat er waarde wordt gehecht aan de
(natuur) wetenschappelijke methode. Dit zou impliceren dat
volgens de PKN, althans evolutie wl via de
(natuur)wetenschappelijke methode kan worden aangetoond. Om
dat te kunnen beoordelen, moeten we natuurlijk eerst even
vaststellen wat de natuurwetenschappelijke methode eigenlijk is.

De weg naar een wetenschappelijke conclusie:


o stap 1: een wetenschapper valt een bepaald fenomeen op

25
o stap 2: een wetenschapper stelt een hypothese op
o stap 3: de hypothese wordt getoetst aan de werkelijkheid:
door middel van experimenten die geobserveerd en
herhaald kunnen worden
o stap 4: als de experimenten een ander resultaat geven dan
voorspeld, moet de hypothese worden aangepast
o stap 5: een hypothese wordt pas geaccepteerd, wanneer de
voorspelde resultaten overeenkomen met de geobserveerde
realiteit

De vraag is dus: kan deze (natuur)wetenschappelijke methode


aantonen dat evolutie plaatsvindt of is dit ook een geloofsuitspraak.
Met andere woorden: als je het leuk vindt om in evolutie te geloven,
moet je dat zeker doen en anders kun je altijd nog op zoek naar een
andere waarheid die je wl leuk vindt.

Niemand heeft via een natuurwetenschappelijke methode aan


kunnen tonen dat:
o leven spontaan kan ontstaan vanuit niet-levende, chemische
elementen. Deze gedachte hoewel gepropagandeerd door
evolutionisten staat zelfs haaks op de wet van biogenesisv
o een bepaalde soort iets anders kan voortbrengen dan hijzelf
isvi.

Om deze voorbeelden natuurwetenschappelijk te kunnen bewijzen,


zul je naar het laboratorium moeten en via experimenten die
geobserveerd en herhaald kunnen worden aan moeten tonen dat
het tenminste mogelijk is dat deze processen zich in de natuur
voltrekken. Aantonen dat deze processen in principe mogelijk zijn, is
het hoogst haalbare. Wanneer deze processen zich voordoen in een
laboratorium is er natuurlijk nog steeds geen garantie dat deze zich
ook in de vrije natuur voor zouden doen helemaal vanzelf,
spontaan, zonder de hulp van een intelligente wetenschapper en zijn
geavanceerde apparatuur.

Er heeft bijvoorbeeld nog niemand spontaan leven zien ontstaan


vanuit niet-levende, chemische elementen en niemand heeft ooit een
reptiel geobserveerd dat ineens een jongen kreeg dat warmbloedig

26
was, geen schubben maar veren en als klap op de vuurpijl een
ander ademhalingssysteem had dan zn oudersvii. Toch zijn er mensen
die er heilig van overtuigd zijn dat leven in een ver,
oncontroleerbaar verleden, althans - spontaan is ontstaan vanuit
niet-levende, chemische elementen. Dezelfde mensen zijn vaak ook
wel bereid om te geloven dat een reptiel een vogel heeft
voortgebracht.

Maar pas op: zolang dit proces niet geobserveerd, getest en herhaald
kan worden, mag je niet zeggen dat het met behulp van een
natuurwetenschappelijke methode bewezen is. Dat zou namelijk een
leugen zijn!

Wat zeg je? Was het een langzame ontwikkeling? Wat deed het dier
dan toen z'n benen te kort waren om te lopen en z'n vleugels te klein
waren om te vliegen? Rustig wachten op de volgende evolutionaire
stap en hopen om niet opgevreten te worden door het eerste de
beste roofdier dat langskwam? Dat laatste zou wel verklaren waarom
we geen overgangsvormen hebben gevonden; niet als fossiel, noch
als levend organisme!

Natuurwetenschappelijke observaties bevestigen helemaal niet de


evolutietheorie, zoals PKN suggereert. Sterker nog: observaties
spreken de evolutietheorie zelfs tegenviii.

Observaties Evolutietheorie
Leven kan niet spontaan Leven moet spontaan zijn
ontstaan ontstaan
Er komen variaties voor bij Er komen variaties voor bij
dieren ... dieren
maar die blijven beperkt tot Variaties zorgen voor nieuwe
eigenschappen die al eigenschappen
voorhanden zijn
Er zijn geen overgangsvormen Er moeten duizenden
gevondenix overgangsvormen te vinden zijn
Variaties leiden niet tot nieuwe Variaties leiden tot nieuwe
soorten soorten

27
Variaties leiden tot minder Variaties leiden tot meer
genetische informatie nooit tot genetische informatie
meer

De Bijbel scoort wat dit betreft beter:

Observaties Bijbel
Leven kan niet spontaan God schiep al het leven op Aarde
ontstaan
Er komen variaties voor bij De oersoort was perfect en kon
dieren ... zich aanpassen
maar die blijven beperkt tot De variaties leiden niet tot
eigenschappen die al nieuwe eigenschappen
voorhanden zijn
Er zijn nooit overgangsvormen De Bijbel verwacht geen
gevonden overgangsvormen en nieuwe
soorten God heeft alle soorten
geschapen op de 5e en 6e dag
Variaties leiden niet tot nieuwe De oersoort was perfect en had
soorten de meeste genetische informatie:
bij iedere variatie gaat er
informatie verloren
Variaties leiden tot minder Belangrijk: de Bijbel bevestigt
genetische informatie nooit tot daarmee de 2e Wet van
meer Thermodynamica!

28
Het spijt ons zeer, aan de PKN mede te moeten delen dat de Bijbel
veel betere antwoorden geeft dan de seculiere wetenschap waar zij
kennelijk zoveel waarde aan hecht ondanks de waarschuwing van
Jesaja: Stel toch geen vertrouwen op de mens, klein als hij is en
afhankelijk van zijn ademhaling. Hij stelt niets voor! (Jesaja 2:22)

Meer over deze discussie vind je uiteraard in module 4: Bijbel en


biologie. Belangrijk: wetenschap sluit het bestaan van God niet uit!
Sterker nog: als God niet zou bestaan, zou wetenschap niet eens
mogelijk zijn geweestx. Om wetenschap te kunnen bedrijven, moet er
namelijk aan 4 voorwaarden worden voldaan de vier voorwaarden
voor kennisxi:
o het geheugen/zintuigen moet betrouwbaar zijn
o er moeten logicawetten bestaan
o er moeten natuurwetten bestaan
o er moet moraal bestaan

Betrouwbare zintuigen
Opvallend: enerzijds geloven athesten dus dat zij het product zijn
van chaos en toeval anderzijds vertrouwen zij erop dat hun
geheugen en zintuigen goed werken. Als ik serieus zou denken dat
mijn hersenen het product zouden zijn van 3.5 miljard jaar lange
stuurloze chaos en mijn hersenen dus feitelijk niets meer zijn dan
een verzameling elektronen die toevallig, zonder reden of doel bij
elkaar gekomen zijn, zou ik er toch nauwelijks op kunnen
vertrouwen dat ze goed werkenxii?

Kan een christen erop vertrouwen dat z'n zintuigen goed werken?
Jazeker, want een christen beweert niet het product te zijn van 3.5
miljard jaar stuurloze chaos en toeval maar weet dat hij geschapen
is naar het beeld van God: [Hij] zei: Laten wij mensen maken die
ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee,
over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt(Genesis
1:26).

Logicawetten
Wij mogen op God lijken en Hij heeft ons gemaakt zodat wij mogen
verwachten dat onze organen en zintuigen goed werken! Onze God is
namelijk ook een logische God Hij (God) is immers geen mens dat
Hij van Zijn besluiten terug zou komen (1 Sam. 15:29).

29
God is geen mens dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen
op Zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, Zijn woord geven
en het niet gestand doen? (Num. 23:19)

Athesten gaan er prat op, in niets te geloven buiten het zichtbare


universum. Dan hebben ze toch echt een probleem: ze kunnen dan
namelijk niet geloven in de logicawetten! Een athest, die beweert in
niets te geloven buiten het zichtbare universum, kan als hij
consequent wil zijn dus noch in de logicawetten geloven noch
verklaren waar ze vandaan komen.

Hij kan en wil niet terugvallen op een logische God, de oorsprong van
de logicawetten! Echter, zonder logicawetten zijn voorspellingen niet
mogelijk zonder voorspellingen is wetenschap niet mogelijk. Omdat
logica nodig is om wetenschap te bedrijven, is het voor een
wetenschapper essentieel om te weten waar de logica vandaan komt
waarop hij vertrouwt bij het maken van voorspellingen en bij de
uitvoer van zijn dagelijkse werk.

Natuurwettenxiii
De seculiere wetenschap gelooft dat het universum is ontstaan na de
Big Bang. Ongeveer 14 miljard jaar geleden waren alle tijd, ruimte en
materie, waarmee nu het universum is gevuld, samengeperst in een
punt zo groot als die aan het einde van deze zin. Deze punt begon
steeds sneller te draaien totdat die uit elkaar spatte.

Door toeval en chaos en heel veel tijd zijn het universum, de


Aarde en het leven ontstaan. Athesten ontkennen een doel en de
hand van God en wijzen daarmee het idee van een architect van het
universum af!
Hoe kan een wetenschapper, die denkt dat het universum een
product is van toeval en chaos, verwachten dat:
o er algemeen geldende wetmatigheden bestaan die hij kan
onderzoeken?
o hij voorspellingen over de toekomst kan doen?
Een universum, geregeerd door chaos en toeval, zonder doel, richting
of hand van God is uiterst onberekenbaar. Als er geen logica-/ en
natuurwetten zijn, kunnen wetenschappers geen voorspellingen
doen, die ze later moeten testen - met hun observaties moeten
vergelijken - om tot conclusies te komen. Als het universum

30
overeenkomt met het beeld van athesten, is wetenschap niet
mogelijk!xiv

In een universum zoals de Bijbel dat voorstelt, wlxv:


Maar dit zegt de Heer: Ik heb een verbond gesloten en de hemel en
de Aarde aan vaste wetten onderworpen. (Jeremia 33:25)
Zolang de Aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd
om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en
nacht nooit komt daar een einde aan. (Genesis 8:22)

Er bestaat moraal
Natuur-/ en logicawetten ontstaan niet uit toeval en chaos en
moraal zeker niet!
o Moord is verboden
o Diefstal is verboden
o Geweld gebruiken is verboden
o Liegen wordt niet gewaardeerd

Waarom? Als wij de producten zijn van chaos en toeval zonder God,
plan en doel zou daar toch niets op tegen zijn? Als de
evolutietheorie waar zou zijn en we zouden er massaal voor kiezen
ons leven op basis van dat idee in te richten zou de moraal zelfs
meteen overboord moeten. Moraal kan geen product zijn van
evolutie omdat moraal contra-evolutionair is. Iemand met een goede
moraal, zoals de Bijbel die voorschrijft, zit de principes van de
evolutie in de weg.

31
Welke overlevingsvoordelen biedt
de moraalxvixvii?
o Gij zult niet doden
o Gij zult niet echtbreken
o Gij zult niet stelen
o Gij zult geen valse
getuigenis spreken tegen
uw naaste
o Gij zult niets begeren wat
van uw naaste is

Hoewel iedereen het in de


maatschappij waardeert als we
ons aan deze simpele regels
zouden houden, verkleint het wel
de mogelijkheden om te overleven
en om zoveel mogelijk genen door
te geven zoals de evolutietheorie voorschrijft.

Opvallend: iedereen leert op school over de evolutietheorie maar


niemand mag volgens haar principes leven! Ik noem niet graag zijn
naam maar Adolf Hitler heeft consequent volgens de principes van de
evolutietheorie geleefd en staat in onze maatschappij niet bepaald als
voorbeeld te boek!

We moeten dus over de evolutietheorie leren; we moeten zelfs


geloven dat het een bewezen feit is, maar op het moment dat we dat
doen en er vervolgens naar gaan leven, hebben we ineens een
probleem ...

Moordxviii:

Artikel 289

Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven
berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

Diefstalxix:

32
Artikel 310

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort
wegneemt, met het oogmerk het zich wederrechtelijk toe te eigenen,
wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Meineedxx:

Artikel 207

1. Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een


verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen
verbindt, mondelijk of schriftelijk, persoonlijk of door een
bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring
onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele
van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of een geldboete
van de vijfde categorie.
3. Met de eed staat gelijk de belofte of bevestiging die krachtens de
wet voor de eed in de plaats treedt.
4. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1e, 2e en 4e,
vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Voor christenen zijn de voorwaarden voor kennis dus geen


probleem! We zouden van een God die consistent en liefde is, niets
anders verwachten dan dat Hij zorgt voor:
o goede, betrouwbare zintuigen/geheugen
o logicawetten
o natuurwetten
o moraal

Belangrijk: de waarheid is consistent waar. Dit betekent dat de


waarheid ook waar is als wij de waarheid niet leuk vinden of niet
geloven dat de waarheid waar is. De waarheid is consistent
onafhankelijk van onze persoonlijke gevoelens ten opzichte van de
waarheid. Dus

33
de waarheid is geen keuze en bestaat onafhankelijk van ons
mensen. Wanneer we kijken naar de definitie van waarheid, kunnen
we vaststellen, dat:
o de Bijbel consistent is met de observaties
o de Bijbel een goede verklaring heeft voor de oorsprong van
de 4 voorwaarden voor kennis
Omdat dit n van de krachtigste argumenten is voor het bestaan van
een God, zal dit verderop in het boek nog een aantal keer
terugkomen, zodat de lezer het goed kan begrijpen en in gesprekken
met athesten kan toepassen.

Daarnaast kunnen we vaststellen, dat:


o de evolutietheorie niet consistent is met de observaties
o de seculiere wetenschap geen goede verklaring heeft voor de
oorsprong van de 4 voorwaarden van kennis
o thestische evolutie zoals de PKN dat voorstelt niet wordt
onderbouwd door de Bijbel. Thestische evolutie heeft
daarmee ook geen goede verklaring voor de oorsprong van
de 4 voorwaarden voor kennis. Bovendien is ook deze
zienswijze niet consistent met de observaties. De
(natuur)wetenschappelijke- en theologische problemen met
betrekking tot thestische evolutie komen later in dit boek
nog uitgebreid aan bod!

De seculiere wetenschap en de PKN, trouwens ook presenteert


waarheid als een keuze. En dat is onzin. Onzin is ook dat de
waarheid afhankelijk is van de mening van de meerderheid. Er is
maar n definitie van waarheid: waarheid is consistent waar. En de
Bijbel blijkt in alle opzichten consistent waar te zijn. Wordt de Bijbel
minder waar omdat ik het niet leuk vind dat de Bijbel waar is?
Bestaat God minder omdat ik het niet leuk zou vinden dat Hij zou
bestaan? Nee, natuurlijk niet! De waarheid God in dit geval
bestaat onafhankelijk van mensen en hun mening. De waarheid is
consistent en eeuwig: wat vandaag waar is, zal ook morgen waar zijn
en wat gisteren waar was, zal ook vandaag waar zijn. Of we dat nou
leuk vinden of niet!

Om te onthouden
Wat is het verschil tussen de waarheid en een leugen?
o De waarheid is consistent: de waarheid is altijd 100% waar

34
o De goede leugen is inconsistent: de waarheid wordt
vermengd met een leugen
o De slechte leugen is consistent: de slechte leugen is altijd
100% niet waar

Wat is het verschil tussen waarheid en bewijs?


o Een bewijs kun je zien in het hier en nu
o Het bewijs is het gevolg waarmee je de waarheid (oorzaak)
kunt reconstrueren

Wat is het verschil tussen de waarheid en een opvatting?


o De waarheid is een moment in de geschiedenis dat niet
geobserveerd en herhaald kan worden
o Wetenschappers die desondanks iets over de waarheid willen
weten, zullen moeten proberen om met aanwijzingen
bewijzen de waarheid te reconstrueren
o Omdat iedere wetenschapper anders naar hetzelfde bewijs
kijkt, kunnen de reconstructies van de waarheid uit elkaar
lopen
o Zon theorie / reconstructie van/over de waarheid noemen
we een opvatting

Hoeveel waarheden bestaan er?


o Er kunnen talloze theorieen / reconstructies van/over de
waarheid naast elkaar bestaan
o Er bestaat echter maar een waarheid

Hoe kun je tot een natuurwetenschappelijke conclusie komen?


o Stap 1: een wetenschapper valt een bepaald fenomeen op
o Stap 2: een wetenschapper stelt een hypothese op
o Stap 3: een hypothese wordt getoetst aan de werkelijkheid:
o door middel van experimenten die geobserveerd en
herhaald kunnen worden
o Stap 4: als de experimenten een ander resultaat geven dan
voorspeld, moet de hypothese worden aangepast

35
o Stap 5: een hypothese wordt pas geaccepteerd, wanneer de
voorspelde resultaten overeenkomen met de geobserveerde
realiteit

Wat zijn de 4 voorwaarden voor kennis?


o Het geheugen/zintuigen moeten betrouwbaar zijn
o Er moeten logicawetten bestaan
o Er moeten natuurwetten bestaan
o Er moet moraal bestaan

Hoe weet je zeker dat een theorie over de oorsprong van het heelal
niet klopt?
o De waarheid is consistent
o Als de theorie over de waarheid inconsistent is, moet de
theorie worden verworpen
o Inconsistente theorien zijn in strijd met natuurwetten
o Inconsistente theorien hebben geen goede verklaring voor/
en de oorsprong van de vier voorwaarden voor kennis

Geloven in onverklaarbare wonderen!


Dit hoofdstuk willen we graag beginnen met de volgende vraag: is het
erg om in onverklaarbare wonderen te geloven?
Laten we daarbij eerst maar eens kijken naar een citaat van Richard
Dawkinsxxi:

Zie je, als je iets positiefs zegt zoals dat al het leven alle levende wezens
afstamt van n enkele gemeenschappelijke voorouder die ongeveer
4.000 miljoen jaar geleden leefde en dat we allemaal neven van elkaar
zijn, dan is dat een buitengewoon belangrijke en ware uitspraak en dat
is ook wat ik wil zeggen. Religieuze mensen zien dit vaak als bedreigend
en dus zeggen ze dat ik de religie wil aanvallen en word ik gedwongen
te antwoorden op hun reacties. Mijn belangrijkste doelstelling is echter
niet het aanvallen van de religie. Natuurlijk zie ik de wetenschappelijke
visie als onverenigbaar met de religie maar daar gaat het eigenlijk niet
om. Ze is ook onverenigbaar met magie maar dat hoef je ook niet te
benadrukken. Het interessante aan de wetenschappelijke wereldvisie is
dat ze waar, inspirerend en buitengewoon is en ze een hele massa
fenomenen onder n hoofding brengt. En dat is het wat wetenschap
voor mij zo opwindend maakt.

36
In dit citaat wordt heel goed samengevat hoe het athesme de wereld
ziet:
o alle levende wezens stammen af van n gemeenschappelijke
voorouder
o de seculiere (natuur)wetenschappelijke visie en religie
sluiten elkaar uit

Hoewel groepen christenen proberen om de evolutietheorie met de


Bijbel te verenigen thestische evolutie is dat geen goed idee.
Waarom niet? Ze zijn inconsistent: thestische evolutie wordt noch
door de Bijbel bevestigd noch door onze wetenschappelijke
observaties.

Richard Dawkins legt uit


waarom: Ach ja, dat
verhaal van Adam en Eva
was slechts symbolisch, is
het niet? Symbolisch?! Dan
heeft Jezus zich laten
folteren en terechtstellen
voor een symbolische zonde
door een individu dat nooit
heeft bestaan? Niemand die
niet religieus is opgevoed,
kan zoiets anders dan
knettergek noemen.xxii

Nee, Richard Dawkins en


andere seculiere
wetenschappers geloven niet in onverklaarbare wonderen. Voor hen
geldt alleen hard, wetenschappelijk bewijs. Of, meneer Dawkins,
vertelt u het eigenlijk zelf maar: Wetenschappelijke overtuigingen
worden ondersteund door bewijsmateriaal en ze behalen resultaten.
Mythen en geloven zijn dat niet en doen dat niet.xxiii

We hebben nu de grote man zelf aan het woord gelaten, hem met z'n
eigen woorden uit laten leggen hoe hij de wereld ziet: alleen
wetenschappelijk bewijs telt. Verklaringen waarvoor geen hard
bewijs is, behoren in het rijk van mythes en religies: dat zijn
onverklaarbare wonderen.

37
Dit betekent dus dat je als je in de wetenschap een beetje serieus
genomen wilt worden in niks mag geloven dat niet met behulp van
natuurwetten kan worden verklaardxxiv.
Dat is al een paradox omdat natuurwetten, waaraan hypotheses
getoetst worden, zelf onverklaarbare wonderen blijken te zijnxxv. In
1873 beschreef J. Clerk Maxwell al zijn verbazing die hij voelde toen
bleek dat de moleculen, inclusief hun specifieke eigenschappen,
waarmee het universum is opgebouwd overal hetzelfde zijn als bij
ons op Aarde:

But in the heavens we discover by their light, and by their light alone,
stars so distant from each other that no material thing can ever have
passed from one to another, and yet this light, which is to us the sole ev-
idence of the existence of these distant worlds, tells us also that each of
them is built up of molecules of the same kinds as those which we find on
earth. A molecule of hydrogen, for example, whether in Sirius or in Arc-
turus, executes its vibrations in precisely the same time.

Wat is een natuurwet? hoor ik je vragen! Nou, een natuurwet is een


belofte: Maar dit zegt de Heer: Ik heb een verbond gesloten en de
hemel en de Aarde aan vaste wetten onderworpen (Jeremia 33:25).
Zolang de Aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd
om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en
nacht nooit komt daar een einde aan (Genesis 8:22).

Dankzij Gods belofte dat de natuur t/m het kleinste atoom zich altijd
aan vaste wetten houdt, en alles in het universum zich dus altijd in
een zelfde, specifieke situatie op een vaste manier gedraagt, zijn wij
in staat om wetenschap te bedrijven!

Als we nog eens naar de weg kijken die leidt tot een
wetenschappelijke conclusie, wordt duidelijk hoe belangrijk deze
belofte is:
o stap 1: een wetenschapper valt een bepaald fenomeen op
o stap 2: een wetenschapper stelt een hypothese op
o stap 3: een hypothese wordt getoetst aan de werkelijkheid:
o door middel van experimenten die geobserveerd en
herhaald kunnen worden

38
o stap 4: als de experimenten een ander resultaat geven dan
voorspeld, moet de hypothese worden aangepast
o stap 5: een hypothese wordt pas geaccepteerd, wanneer de
voorspelde resultaten overeenkomen met de geobserveerde
realiteit

Dus zonder deze belofte de natuurwetten zou wetenschap niet


mogelijk zijn. De uitslag van een experiment zou, zelfs als het
experiment op exact dezelfde manier wordt uitgevoerd, steeds weer
anders zijn. Dus dat betekent: als de natuur niet stabiel zou zijn, zich
niet zo keurig aan wetten zou houden; tja, dan zouden we geen
voorspellingen kunnen doen, niet onze hypotheses kunnen testen
en dus ook niets over het universum, inclusief onze Aarde en het
leven, kunnen leren!

Belangrijk: wanneer je wetenschapper bent, moet je vertrouwen op


natuurwetten. Om in natuurwetten te kunnen geloven, moet je weten
waar ze vandaan komen.
Want hoe kan een wetenschapper die denkt dat het universum een
product is van toeval en chaos:
o verwachten dat er algemeen geldende wetmatigheden
bestaan die hij kan onderzoeken?
o verwachten dat hij voorspellingen over de toekomst kan
doen?
Laten we nog eens kijken naar een citaat van Richard Dawkins uit
zijn boek Rivers of Eden uit het jaar 1995. Hij zegtxxvi: Het door ons
waarneembare heelal heeft net die eigenschappen die we zouden
verwachten als er geen ontwerp, geen doel, geen kwaad, geen goed en
niets dan meedogenloze onverschilligheid zou zijn.xxvii

Een universum, geregeerd door chaos en toeval, zonder, doel,


richting of hand van God is echter uiterst onberekenbaar. Als er geen
logica-/ en natuurwetten zijn, kunnen wetenschappers, zoals we
hierboven hebben vastgesteld, geen voorspellingen doen. Het heeft in
dat geval ook geen zin om hun voorspellingen te testen en die met
hun observaties te vergelijken om tot conclusies te komen. Als het
universum overeenkomt met het beeld van athesten, is wetenschap
niet mogelijk!

Dat de Bijbel een duidelijk antwoord heeft op deze vragen, hebben


we hierboven laten zien. Het was een belofte van God.

39
n ding is zeker: natuurwetten bestaan! Wanneer een theorie in
strijd is met een natuurwet waarop nog nooit een uitzondering is
gevonden, is de kans natuurlijk vrij reel dat er iets met de theorie
niet klopt. Richard Dawkins, die niet in onverklaarbare wonderen
gelooft, heeft enerzijds geen goede verklaring voor de oorsprong/ het
bestaan van natuurwetten maar vindt anderzijds dat we elke theorie
moeten verwerpen die niet natuurwetenschappelijk verklaard kan
worden theorien dus, die in strijd zijn met de bekende
natuurwetten.

Voorbeelden van zulke natuurwetten zijn:


o 1e Wet van Thermodynamica
o 2e Wet van Thermodynamica
o Algemene Gaswet
o Impulsmoment
o Omgekeerde Kwadratenwet
o Wet van Biogenesis

Laten we maar eens kijken of seculiere wetenschappers naast het


bestaan van natuurwetten nog in andere onverklaarbare wonderen
geloven.

1e Wet van Thermodynamicaxxviii


Wet van behoud van energie

Voor energie van welke soort dan ook geldt een belangrijke wet:
energie gaat nooit verloren.
o Energie kan worden omgezet van de ene vorm in de andere,
maar verdwijnt niet.
o De som van alle energien verandert niet.
De wet van behoud van energie wordt ook wel de eerste hoofdwet van
thermodynamica genoemd. Thermodynamica is een een onderdeel van
de natuurkunde en betekent letterlijk de beweging van warmte.
Deze wet geeft aan of gebeurtenissen, waarbij energie wordt omgezet,
mogelijk zijn of niet. Een omzetting van de ene energiesoort naar de
andere is alleen mogelijk als daarbij de som van alle soorten energie
constant blijft. Energie gaat nooit verloren, maar er komt ook nooit zo
maar energie bij.

40
Als we echter om ons heen kijken, zullen we al snel genoeg
vaststellen: er is energie/materie om ons heen. Nadat we dat
hebben vastgesteld, is de volgende vraag onvermijdelijk: wanneer
energie/materie niet kan worden gemaakt noch worden vernietigd,
waar komt het dan vandaan?

De Bijbel heeft een antwoord op dit probleem: we lezen daarin


namelijk dat er na de 6e dag, nooit meer energie/materie gemaakt of
vernietigd is! De Bijbel bevestigt daarmee het bestaan van de 1e Wet
van Thermodynamica: Zo werden de hemel en de Aarde in al hun
rijkdom voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij
gedaan had. (Gen. 2: 1-2)

Het athesmexxix leert daarintegen dat


o het universum (tussen de 14 en 20 miljard jaar geleden)
begon als n punt (singularity)
o dit punt oneindig klein en oneindig heet was
o tijd, ruimte en materie samengeperst waren in dit
kosmische ei
o dit kosmische ei razendsnel ronddraaide als een op hol
geslagen draaimolen
o de singularity explodeerde zodat alle materie over het
universum werd verdeeld
o het universum daardoor uitdijt tot op de dag van vandaag

Dit is op zich een leuk verhaal, lang genoeg geleden gebeurd maar het
verklaart niet hoe energie is ontstaan!xxx Het athesme kan niet
verklaren:
o waar de energie vandaan kwam die is ontploft
o waarom de energie, in de vorm van een singularity, rond
begon te draaien
o waarom de singularity uiteindelijk is ontploft
Conclusie: de Big-bang-theorie is in strijd met een natuurwet: 1e Wet
van Thermodynamica!

2e Wet van de Thermodynamicaxxxi;


De tweede wet van thermodynamica noemt men ook wel de wet van de
toenemende entropie. De kwantiteit van de materie/energie blijft altijd
gelijk (eerste hoofdwet), maar de kwaliteit van de materie/energie
verslechtert geleidelijk met het verstrijken van de tijd. Hoe komt dit?

41
Een belangrijke eigenschap van een gesloten of gesoleerd systeem is dat
willekeurigheid/chaos niet afneemt. De maat voor deze wanorde of
chaos noemt men entropie. Bijvoorbeeld: een gedeelte van de
toegevoerde energie van de automotor gaat verloren door wrijving of
warmteontwikkeling. We kunnen ook zeggen dat tijdens dit proces de
bruikbare energie onherstelbaar verloren gaat door wrijving. Dit is een
voorbeeld van toename van de entropie: de hoeveelheid bruikbare
energie neemt af, en de hoeveelheid onbruikbare energie neemt toe.

Entropie is een ander woord voor chaos/wanorde. Dus wat deze wet
eigenlijk probeert te zeggen is: alles neigt in een gesloten systeem
naar chaos. Met andere woorden: niets wordt beter uit zichzelfxxxii.

Deze wet zorgt voor de meeste uitgaven in ons leven:


o boodschappen
o verwarming/ airconditioning
o reparaties
o nieuwe kleding
Slijtage van kleding en spullen het verouderingsproces van de mens
getuigt iedere dag van deze wet!

De Bijbel bevestigt echter het bestaan van de 2e Wet van


Thermodynamica: Voor alle tijden hebt U de Aarde gegrondvest, de
hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt
stand, zij zullen als kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad
en zij verdwijnen, maar u blijft hetzelfde, uw jaren nemen geen
einde. (Psalm 102: 26-27)

De Big-Bang-theorie heeft wat betreft deze natuurwet, waarop


overigens ook nog nooit een uitzondering is gevonden, een groot
probleem: volgens de seculiere wetenschap is het universum
uit niets ontstaan. Dit niets begon keihard rond te draaien als een op
hol geslagen draaimolen totdat het ontplofte. Pas bij deze ontploffing
de Big-Bang is energie/materie ontstaan.

Vanuit deze ontploffing, toeval en chaos moest eerst orde ontstaan.


We hebben sterrenstelsels, een zonnestelsel en ook de maan draait
netjes om de Aarde. Toch neigt alles naar chaos:
o sterren in het centrum van de Melkweg doen korter over hun
ronde dan sterren aan de rand. Dat is logisch: ze moeten een

42
kortere afstand afleggen. Daardoor rolt het sterrenstelsel
zich langzaam op en zal de spiraalvorm ooit verdwijnen
o de maan draait ieder jaar 1.5 cm van de aarde weg. De positie
van de maan is essentieel en niet variabel. Het zorgt voor eb
en vloed en houdt de aarde in een stabiele hoek, en voorkomt
daarmee extreme schommelingen zoals Mars die kent
Beide fenomenen neigen naar chaos; precies zoals de 2e Wet van
Thermodynamica voorspelt. Maar hoe is eerst de orde ontstaan?
Daarop heeft de seculiere wetenschap geen antwoord!xxxiii
Conclusie: de Big-bang-theorie is in strijd met een natuurwet: 2e Wet
van thermodynamica!

Impulsmomentxxxiv
Het impulsmoment, ook draaiimpuls, hoekmoment, angulair moment of
draaimoment genoemd, is in de natuurkunde een maat voor de
hoeveelheid draaibeweging van een voorwerp, net zoals impuls de
hoeveelheid beweging van een voorwerp aangeeft.

Het impulsmoment kan omschreven worden als de mate waarin het


object rotatie rond een bepaalde as voort zal zetten, zonder dat er een
extern krachtmoment of koppel op wordt uitgeoefend. Als een
puntmassa roteert rond een bepaalde draaias, is het impulsmoment het
product van de massa van het voorwerp, de snelheid en de afstand -
haak of de snelheid tot aan de as.

Dit is weliswaar een hele mond vol maar toch kennen we dit
fenomeen allemaal uit ons dagelijkse leven. Stel: twee kinderen
spelen op een draaimolen. Maar n van de kinderen draait zo snel
dat hij zich nauwelijks nog vast kan houden. Stel dat hij zich los moet
laten. Welke richting valt hij dan uit? Precies! Dan valt hij in dezelfde
richting als dat de draaimolen draait!

Dit fenomeen mits onbegrijpelijk genoeg omschreven wordt


impulsmoment genoemd. Nou, we weten dat de singularity (Het
punt waarin tijd, ruimte en massa samengeperst waren) ronddraaide
als een op hol geslagen draaimolen voordat het in de Big-Bang
uiteenbarstte. Zou alle materie dan niet in dezelfde richting moeten
vliegen?

Waarom

43
o draaien Venus, Uranus en Pluto dan de andere kant op?
(Retrograde)
o heeft Saturnus en Jupiter manen die beide kanten
opdraaien?
o draaien de deeltjes van de ring om Phoebe (een maan van
Neptunus) retrograde?
Conclusie: de Big-Bang-theorie is in strijd met een natuurwet: het
impulsmoment!

Algemene Gaswetxxxv;
Voor een afgesloten hoeveelheid gas is bij een constante temperatuur
het product van druk en volume constant.

De algemene gaswet, ook wel ideale gaswet of de wet van Boyle en Gay-
Lussac genoemd, beschrijft het gedrag van ideale gassen onder invloed
van druk, volume, temperatuur en het aantal deeltjes.xxxvi

Dit betekent in de praktijk dat gas uitzet wanneer je het verwarmt.


Wanneer je gas in een gesloten ruimte verhit, kan er zelfs een
explosie ontstaan! Wanneer je gas verhit in het luchtledige
universum gaat het gewoon alle kanten uit.

Maar wat zegt de site allesoversterrenkunde.nl ?xxxvii

Sterren die meer dan zestien keer zo zwaar zijn als de zon leven kort,
maar hevig. Tijdens hun stabiele fase hebben ze een
oppervlaktetemperatuur van meer dan 30.000 graden en produceren ze
intense ultraviolette straling en een krachtige wind van deeltjes.

Deze factoren hebben een grote uitwerking op hun omgeving. Het daar
aanwezige interstellaire gas wordt verhit, waardoor bellen ontstaan die
zich als sneewschuiven een weg banen door het omringende koelere
materiaal. Hierdoor ontstaan opeenhopingen van gas waaruit weer
nieuwe sterren ontstaan.

Sterren bestaan naast gassen (waterstof, helium en lithium) uit


zware metalen. Bij een Big-Bang zouden echter alleen waterstof,
helium en lithium kunnen zijn ontstaan, de zware metalen ontstaan
pas als een ster ontploft. h wacht eens even, er moet dus eerst
een ster ontploffen voordat er een ster kan ontstaan? Ja, want
geloven in een ster die alleen maar bestaat uit waterstof, lithium en

44
helium, die we nog nooit hebben waargenomen, is geloven in een
onverklaarbaar wonder; en daar doen we niet aan. Maar even dat
terzijde.

Belangrijk is dat allesoversterrenkunde.nl hier zegt dat sterren


ontstaan wanneer verhit gas samenklontert. En dat idee is nooit
geobserveerd en bovendien in strijd met de Algemene Gaswet. Verhit
gas zet uit in je keuken, op de maan en ook in de Eagle Nebula en
klontert niet samen tot een ster.
Conclusie: de seculiere wetenschap is in strijd met een natuurwet:
Algemene Gaswet!

Omgekeerde Kwadratenwet;xxxviii
Een omgekeerde kwadratenwet (ook kwadratenwet) is in de
natuurkunde een wet die aangeeft dat een grootheid omgekeerd
evenredig verloopt met het kwadraat van de afstand tot de bron van die
grootheid. Dit meetkundige verband komt voor in verschillende
gebieden van de natuurkunde, zoals zwaartekracht, elektrostatica,
optica, akoestiek, en ioniserende straling.

Dus wanneer de afstand tussen twee objecten wordt gehalveerd,


verdubbelt de aantrekkingskracht! Bij het probleem met de 2e Wet
van Thermodynamica hebben we het al gehad over de positie van de
maan ten opzichte van de aarde: nu staat de maan ongeveer 400.000
km van de Aarde af. Deze afstand is nagenoeg perfect. De maan lijkt
daardoor, althans vanaf de Aarde gezien, exact even groot te zijn als
de zon. Maar behalve de optische functies - Ze moeten de seizoenen
aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen
aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde (Gen 1:14-15)
hebben ze nog een belangrijke functie: de maan moet de hoek van de
aarde stabiel houden zodat onze planeet niet zo schommelt zoals
Mars dat doet. En voor de rest zorgt ze zo voor eb en vloed.

Deze perfecte positie is niet eeuwig. Ieder jaar komt de maan 1.5 cm
verder van ons vandaan te staan. Wat betekent dit? Dit betekent dat
de maan nog geen 4.5 miljard jaar van de aarde afdraait. De afstand
daarvoor is te klein!
Deze 400.000 km hadden binnen 3 miljard jaar overbrugd kunnen
zijn zonder de omgekeerde kwadratenwet, altans. Deze wet had er
namelijk voor gezorgd dat de maan, als we de klok terug zouden
draaien, na 1.5 miljard jaar op de aarde was gestort.

45
De (te) perfecte positie van de maan ten opzichte van de aarde is in
strijd met twee natuurwetten:
o 2e Wet van Thermodynamica
o Omgekeerde Kwadratenwet
Conclusie: de seculiere wetenschap is in strijd met nog een
natuurwet: de Omgekeerde Kwadratenwet.

Wet van Biogenesis


De Wet van Biogenesis leert dat leven uitsluitend voortkomt uit
leven. Dit is in strijd met de seculiere wetenschap en met name met
de evolutietheorie!
Richard Dawkins vindt het een fijne gedachte dat: al het leven alle
levende wezens afstammen van n enkele gemeenschappelijke
voorouder die ongeveer 4.000 miljoen jaar geleden leefde en dat we
allemaal neven van elkaar zijn xxxixmaar wetenschappelijk kom je
daar toch echt te kort.
Alle mensen zijn weliswaar neven: Uit n mens heeft hij de hele
mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid
(Handelingen 17:26) maar mensen en planten zijn dat natuurlijk niet.
Misschien is het een goed excuus voor athesten als oma klaagt dat ze
nooit familie ziet: Maar oma, u heeft uw planten toch om u heen
dat is toch ook familie, die staan dag en nacht voor u klaar!
Belangrijk: het simpelste leven is complexer dan alles wat de mens
tot nu toe heeft gemaakt en er is geen goede verklaring voor hoe dit
spontaan door toeval, chaos en zonder de hand van God ontstaan
kan zijnxl.

De evolutietheorie is daarnaast ook in strijd met de 2e Wet van


Thermodynamica omdat zij eist dat de genenpoel van levende
wezens steeds beter wordt; anders is het onmogelijk om van een
eencellig organisme tot een mens te komen. Dit is echter niet wat de
2e Wet van Thermodynamica voorspelt en onze observaties laten
zien!

Conclusie: de seculiere wetenschap is in strijd met nog een


natuurwet: Wet van Biogenesis!

Jezus zegt in Matthes 7:1-2: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld
wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld
worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.xli

46
Athesten mogen dus ook christenen niet verwijten dat zij in
onverklaarbare wonderen gelovenxlii. Waarom niet? Omdat we in dit
hoofdstuk hebben kunnen laten zien dat hun theorie in strijd is met 6
natuurwetten; wetten waarop nog nooit een uitzondering is
gevonden. Van ons mag iedereen geloven wat hij wil; wij hebben
immers ook niets tegen mensen die in onverklaarbare wonderen
geloven. Maar realiseer je wel dat je in een onverklaarbaar wonder
gelooft, en negeer niet alle problemen om het vervolgens een allang
bewezen feit te noemen! Dat is geen wetenschap. Dat is leugen en
indoctrinatie. En daar houden wij dan weer niet vanxliii!

Om te onthouden
Wat is een natuurwet?
o Natuurwetten zijn een belofte dat de natuur t/m het
kleinste atoom zich altijd aan vaste wetten houdt; en alles in
het universum zich dus altijd in een zelfde, specifieke situatie
op een vaste manier gedraagt

Wat heb ik aan een natuurwet?


o Dankzij natuurwetten zijn we in staat om voorspellingen
(hypotheses) over de toekomst te doen
o Met behulp van deze natuurwetten kunnen we onze
voorspellingen testen
o Wanneer onze voorspellingen (hypothese) overeenkomen
met onze observaties (de natuurwetten) hebben we iets over
de natuur geleerd

Wat is een wonder?


o Een wonder is een gebeurtenis die alleen kan plaatsvinden als
de natuurwet(ten) tijdelijk buiten werking worden gesteld
o Als de Big-Bang-/evolutietheorie waar zou zijn, zou er dus 6
keer een wonder hebben plaatsgevonden

Welke 6 natuurwetten zijn in strijd zijn met de Big-Bang-


/evolutietheorie?
o 1e Wet van Thermodynamica;
o 2e Wet van Thermodynamica;

47
o Algemene Gaswet
o Impulsmoment
o Omgekeerde Kwadratenwet
o Wet van Biogenesis

Hoe kun je de 1e Wet van Thermodynamica in het dagelijks leven


herkennen?
o Als je water uit de vriezer pakt, kookt en weer laat
condenseren, verandert het molecuul alleen van vorm, maar
er wordt niets gemaakt noch vernietigd. Zowel ijs, vloeibaar
water als waterdamp is 100% H2O

Hoe kun je de 2e Wet van Thermodynamica in het dagelijks leven


herkennen?
o Alles neigt naar chaos; niets wordt beter uit zichzelf. Iedere
morgen kunnen we daar het gevolg van zien voordat ons haar
is gekamd. Daarnaast kun je denken aan de gevolgen van
verwaarlozing van huizen/autos en aan slijtage van
kleding en het verouderingsproces van de mens

Hoe kun je de Algemene Gaswet in het dagelijks leven herkennen?


o Pak een pan met water en kook het! Als het water is
verdampt gasvormig is geworden zul je merken dat het
meer ruimte nodig heeft dan toen het nog in vloeibare vorm
gewoon in de pan zat. Als je gas verhit, zet het uit en
klontert nooit samen!

Hoe kun je het Impulsmoment in het dagelijks leven herkennen?


o Als je op de draaimolen zit steeds harder en harder gaat
totdat je er afvalt, kom je alles over het impulsmoment te
weten! Je valt in dezelfde richting als dat de draaimolen
draait; nooit in de andere richting!

Hoe kun je de Omgekeerde Kwadratenwet in het dagelijks leven


herkennen?
o Deze wet herken je bijvoorbeeld aan twee magneten.
Wanneer je de Noordpool dicht tegen de Zuidpool houdt, zul
je merken dat de aantrekkingskracht veel sterker is dan
wanneer je de polen verder van elkaar zou houden!

48
Hoe kun je de Wet van Biogenesis in het dagelijks leven herkennen?
o De Wet van Biogenesis kun je bijvoorbeeld herkennen aan de
lange houdbaarheid van gesteriliseerde melk. Alle bacterien
en andere kleine beestjes zijn gedood: omdat deze rakkers
niet uit het niets, spontaan uit chemische elementen in de
melk ontstaan, blijft de melk lekker lang houdbaar!

Ik zie, ik zie wat ik wil zien!

Wat is jouw wereldbeeld?


In het vorige blok op zoek naar de waarheid hebben we gezien dat
er maar een waarheid bestaat en hoe wetenschappers proberen om
die ene waarheid te reconstrueren. Een theorie, een opvatting over de

49
waarheid, die met behulp van experimenten die herhaald en
geobserveerd moeten kunnen worden, getoetst moet worden, is per
definitie fout als deze in strijd is met natuurwetten. We hebben
gezien dat de seculiere/athestische theorieen over de oorsprong van
het universum, de Aarde en het leven in strijd zijn met zes
natuurwetten. Waarom blijven wetenschappers zich daaraan dan zo
krampachtig vasthouden. Waarom willen ze het ons verkopen als
bewezen feit, terwijl ze zichzelf uiteraard van al deze problemen
bewust zijn? Dat heeft alles te maken met hun wereldbeeldxliv!

Wat is een wereldbeeld?


Hun wereldbeeld Tja, hun wereldbeeld, maar is het je weleens
opgevallen? Ook jij hebt een wereldbeeld! Veel mensen staan er niet
dagelijks zo bij stil; ze weten misschien zelfs niet eens dat ze een
wereldbeeld hebben! Toch bepaalt je wereldbeeld bewust of
onbewust hoe je de wereld om je heen waarneemt en interpreteert.
Daarom is het goed er op deze plaats even bij stil te staan.

Een wereldbeeld is eigenlijk niets meer dan een verzameling


aannames en verwachtingen. Hoewel aannames
oncontroleerbaar zijn, worden ze vaak als waar geaccepteerd.
Bijvoorbeeld: wij nemen aan dat onze zintuigen goed werken, ons
geheugen ons nooit voor de gek houdt en dat morgen de zon weer
opkomt net als vandaag.

Andere belangrijke aannames maken mensen over het ontstaan en de


leeftijd van de aarde: sommige mensen nemen aan dat God 6000 jaar
geleden de hemel en de aarde heeft geschapen terwijl anderen
overtuigd zijn dat ons universum het resultaat is van een keiharde
knal een grote Big-Bang, ruim 14 miljard jaar geleden.

Niemand was erbij toen het universum ontstond, en nergens in het


universum staat een klok die vanaf het begin der tijden tikt! Om iets
over het ontstaan en de leeftijd van het universum te kunnen zeggen,
moeten we de oorzaak aan de gevolgen herkennen.

Astronomen observeren het heelal en ontdekken allerlei interessante


fenomenen. De grote vraag: zien ze daarin dan het gevolg van de
schepping of het gevolg van de Big-Bang? Gek genoeg hangt het
interpreteren van de observaties, zelfs bij de knapste

50
wetenschappers, af van hun wereldbeeld. Ze zien, misschien
onbewust, wat ze willen zien!
Leg exact dezelfde observatie voor aan een evolutionist en een
creationist en wat zal blijken? Een astronoom die van te voren
aanneemt dat het universum het resultaat is van de Big-Bang zou na
het zien van hetzelfde bewijs tot een radicaal andere conclusie
komen dan een creationist. Bij beiden wordt het interpreteren van de
observatie gestuurd door hun wereldbeeld, hun aannames en
verwachtingen.

Belangrijk: bewijs moet altijd, met behulp van het wereldbeeld en


aannames, worden genterpreteerd. Bewijs spreekt nooit uit zichzelf!

Wat doen wetenschappers wanneer ze niet zien wat ze op basis van


hun aannames hadden verwacht? Veranderen ze dan hun aannames
en hun wereldbeeld, gooien ze alles overboord en gaan ze heel
anders naar de wereld kijken?
Nee! Een wereldbeeld, en de bijbehorende aannames, staan heel diep
in ons onderbewustzijn gegrift. Als een observatie tegen de
verwachting in niet wordt gedaan, kan dat in de ogen van een
seculiere wetenschapper bijvoorbeeld onmogelijk betekenen dat de
Big-Bang-theorie fout is. Ze gaan er in zo'n geval simpelweg vanuit
dat ze iets over het hoofd hebben gezien.
Dan proberen ze een verklaring, een nieuwe aanname, te bedenken
waarom de verwachte fenomenen niet te zien waren. Aan die
aannames zitten ook weer nieuwe observaties vast die men verwacht
te doen en het spel begint opnieuw!

Belangrijk: oncontroleerbare aannames het wereldbeeld van de


wetenschapper benvloedt zijn conclusies enorm. Een verkeerde
aanname leidt gegarandeerd tot een verkeerde conclusie! Vergelijk
het maar met een piloot die vliegt van Amsterdam naar Bangkok, en
het eerste uur 1% van de koers afwijkt. Klein verschil, grote
gevolgen. Hij komt gegarandeerd hl ergens anders uit!

Een wereld twee wereldbeelden


Er zijn strikt genomen twee verschillende wereldbeelden:
o De wereld heeft zichzelf gemaakt (seculier wereldbeeld)
o Iemand (God) heeft de wereld gemaakt (monothestisch
wereldbeeld)

51
Hoe zit het dan met polythestische religies vroeger en nu?
Aanhangers van polythestische religies geloven niet dat een god
hemel en aarde heeft geschapen, maar juist dat de aarde de goden
heeft geschapen. Omdat volgens deze religies het universum en de
aarde ouder zijn dan de goden, gaan ze ervan uit dat de wereld
zichzelf heeft gemaakt. Daarmee vallen ze onder het seculiere
wereldbeeld wat het ontstaan van het universum en de Aarde betreft.

Het Boeddhisme is een leer die geen goden vereert maar probeert om
het leven van Sidhartha/Boeddha te evenaren en na de dood het
Nirwana te bereiken. Wat betreft het universum en de aarde, geloven
de boeddhisten niet in een specifieke schepping. Ze geloven dat het
universum/de aarde eeuwig zijn. Wat betreft de oorsprong van het
universum en de aarde, behoren ze daarmee, samen met het
athisme en polythestische religies tot het seculiere wereldbeeld.

Het ontwikkelen van je wereldbeeld gaat ongemerkt en heel


geleidelijk. Thuis en op school wordt je uitgelegd hoe de wereld in
elkaar steekt. Denk nog maar eens even terug aan je waarom-fase.

Wereldbeeld en identiteit
Op een gegeven moment stelt iedereen ter wereld zichzelf de
volgende 4 vragen:
o wie ben ik?
o waar kom ik vandaan?
o wat is het doel van mijn leven?
o waar ga ik naartoe als ik dood ga?
Je wereldbeeld is heel bepalend voor de manier waarop je deze
vragen gaat beantwoorden.

Afbeelding: de Denker van


Rodin

Stel: je hebt een


christelijk wereldbeeld.
Dan zouden dit je
antwoorden kunnen zijn:

Vraag: wie ben ik?

52
Antwoord: ik ben een kind van God, Hij houdt van mij.
Vraag: waar kwam ik vandaan?
Antwoord: God heeft mij geschapen.
Vraag: waarom ben ik hier?
Antwoord: God heeft mij geschapen met een doel.
Vraag: waar ga ik heen als ik doodga?
Antwoord: naar de hemel waar ik eeuwig zal leven in de nabijheid
van God.

Stel: je hebt een seculier wereldbeeld. Dan zouden dit je antwoorden


kunnen zijnxlv:

Vraag: wie ben ik?


Antwoord: ik ben een primaat uit de klasse van de zoogdieren.
Vraag: waar kwam ik vandaan?
Antwoord: ik stam samen met alle andere vormen van leven af
van een gemeenschappelijke voorvader, een eencellig organisme.
Vraag: waarom ben ik hier?
Antwoord: evolutie heeft geen doel, geen richting zolang ik het leuk
heb, is het goed.
Vraag: waar ga ik heen als ik doodga?
Antwoord: nergens heen: dood is dood, toch?xlvi

Je wereldbeeld bepaalt niet alleen hoe je de wereld om je heen


waarneemt, maar ook vooral hoe je jezelf ziet en welke keuzes je in
het leven maakt. Mensen met een christelijk wereldbeeld - die de 4
vragen beantwoorden op de manier zoals hierboven staat vermeld -
zullen hun leven heel anders inrichten dan mensen die kiezen voor
het seculiere wereldbeeld.
Het maakt namelijk nogal wat uit of je jezelf ziet als een veredelde
primaat zonder doel of als een mens, geschapen in Gods beeld mt
een persoonlijke opdracht van Hem op zak!
Wie ben jij, wat wil je worden? Om deze en vele andere vragen te
kunnen beantwoorden, is het goed om af en toe stil te staan bij de
vraag: Wat is mijn wereldbeeld?xlvii

Om te onthouden
Wat zijn de vier grote vragen van het leven?
o Wie ben ik?
o Waar kom ik vandaan?

53
o Wat is het doel van mijn leven?
o Waar ga ik naartoe als ik dood ga?

Wat is een wereldbeeld?


o Een wereldbeeld is eigenlijk niets meer dan een pakket dat
bestaat uit het antwoord op de bovenstaande vier vragen plus
een (individuele) verzameling aannames en verwachtingen.
Hoewel aannames oncontroleerbaar zijn, worden ze vaak
als waar geaccepteerd. Een wereldbeeld bepaalt je identiteit,
hoe je in het leven staat; en welke keuzes je maakt!

Wat is het verschil tussen wetenschappelijk bewijs en aannames?


o Wetenschappelijk bewijs is iets dat we in het hier en nu
kunnen observeren. Dat wetenschappelijke bewijs spreekt
niet uit zichzelf, maar moet worden genterpreteerd met
behulp van het wereldbeeld: een verzameling aannames en
verwachtingen. Aannames zijn per definitie oncontroleerbaar
maar benvloeden onze kijk op de wereld en de interpretatie
van bewijs enorm

Wat zijn de gevolgen van een wereldbeeld?


o Wetenschappelijke conclusies zijn nooit neutraal en objectief:
de interpretatie van wetenschappelijk bewijs hangt namelijk
voor een groot deel af van het wereldbeeld van de
wetenschapper. Wanneer de wetenschapper zich vergist en
zn aannames blijken niet te kloppen, klopt ook de
interpretatie van het bewijs niet meer en alle conclusies die
aan een observatie zijn verbonden, kunnen overboord!

Athesme, een religie zonder God? Deel 1: een oude belofte!


Godzijdank; er is geen God. Athesten gaan er prat op dat zij
doorhebben dat er helemaal geen God bestaat. Helaas voor hen blijft
er toch altijd maar die groep die hardnekkig vol blijft houden dat er
toch echt Iemand moet zijn geweest die de hemel en de aarde voor
ons heeft geschapen. Veel athesten, gekweld door een onstuitbare
bekeringsdrang, hebben zich tot doel gesteld, de onwetende
christenen zo snel mogelijk uit de droom te helpen, hun ogen te
openen zodat ook zij zich eindelijk realiseren dat het leven gewoon
lekker zinloos is.

54
Wie is er eigenlijk met het athesme begonnen? Het antwoord van de
athest: De moderne wetenschap heeft toch allang bewezen dat het
universum ruim 14 miljard jaar geleden is ontstaan vanuit een
reusachtige explosie, de Big-Bang!

Heeft de seculiere astronoom dat werkelijk? Waar staat dat klokje


dan dat al 14 miljard jaar tikt? De seculiere wetenschap is toch
objectief en neutraal? Vergeet het maar! Hoe deze wetenschapper
naar de wereld kijkt, heeft zoals we in het vorige hoofdstuk wat is
jouw wereldbeeld? konden zien - alles te maken met inderdaad
zijn wereldbeeld.

En zijn wereldbeeld is het resultaat van een 6000 jaar oude belofte:
Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in
de tuin mogen eten? We
mogen de vruchten van alle
bomen eten, antwoordde
de vrouw, behalve die van
de boom in het midden van
de tuin. God heeft ons
verboden van de vruchten
van die boom te eten of ze
zelfs maar aan te raken;
doen we dat toch, dan
zullen we sterven. Jullie
zullen helemaal niet
sterven, zei de slang.
Integendeel, God weet dat
jullie de ogen zullen
opengaan zodra je daarvan
eet, dat jullie dan als goden
zullen zijn en kennis zullen
hebben van goed en kwaad. (Genesis 3: 1-5)

Hier lezen we de eerste woorden van Satan in de Bijbel. Hij probeert


de vrouw, Eva, te verleiden om van de Boom van Kennis van Goed en
Kwaad te eten.

Daarbij hanteert hij een interessant stappenplan dat het waard is om


even extra onder de loep te nemen:

55
stap 1: twijfel zaaien over Gods woord:
Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele
boom in de tuin mogen eten?
Stap 2: Gods woord ontkennen:
Jullie zullen helemaal niet sterven
Stap 3: mensen beloven dat ze goden kunnen worden in hun eigen
universum, waarin ze zelf kunnen beslissen over goed en kwaad:
Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan
zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen
zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.

Wat wil Satan bereiken en waarom gebruikt hij uitgerekend dit


stappenplan? De Bijbel is heel duidelijk over het doel van Satan.
Jesaja vertelt namelijk dat Satan Lucifer, de mooiste Cherub, de
morgenster in Gods plaats wil regeren over de Aarde en de mensen.
Hij (Satan) zegt tegen zichzelf:
Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik
zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen.
Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste (Jesaja
14: 12-16).

Satan begrijpt en dat mag een troost zijn dat hij niet hoger kan
stijgen dan God. Hij snapt dat hij Hem hoogstens kan evenaren; net zo
hoog als God wil Satan zijn. Om dit doel te bereiken, heeft hij in de
mensheid een dankbare partner gevonden. Satan doet de mensheid
een belofte die nog steeds geldt: hij belooft ons, dat als we doen wat
hij zegt, onze ogen open zullen gaan en wij dan als goden zullen
zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.

Satan is een sluwe verleider, hij is mooi en heeft een vlotte babbel.
Maar hij is een leugenaar! Deze belofte is weliswaar heel verleidelijk,
mooi geformuleerd maar ijdel. De mensen horen deze belofte
desondanks graag; ook nu nog, iedere dag. Dit is de belofte van het
athesme.
Satan wil zoveel mogelijk mensen wegdrijven bij het Woord van God
zodat hun ziel verloren zal gaan. De mensen willen graag god zijn in
hun eigen universum en zelf beslissen over goed en kwaad. Kort
gezegd: iedereen wil gewoon lekker zelf uit kunnen maken wat hij
doet, zonder rekening met God of andere mensen te hoeven houden.
Satan belooft dus deze morele vrijheid waar veel mensen naar
snakken.

56
Twee belangen vinden elkaar dus:
1: Satan wil regeren in de plaats van God;xlviii
2: de mensheid wil god worden in haar eigen universumxlix;
Dit betekent dus, dat:
o Satan en de mensheid beide tegen God rebelleren
o Satan en de mensheid beide dus Gods macht willen breken

Het stappenplan van Satan in het paradijs was uiterst effectief. Eva
liep er met open ogen in. Daarom heeft Satan zijn strategie dan ook
nooit aan hoeven passen. Hij werkt vandaag de dag nog op precies
dezelfde manier als 6000 jaar geleden:
o stap 1: twijfel zaaien - actualiteitsprincipe: is de wereld echt
6000 jaar oud?
o stap 2: Gods woord ontkennen geologische tijdschaal: er
was dood voor de zondeval en geen wereldwijde vloed. Er is
geen dus Verlosser nodig;

Wat stap 1 en 2 eigenlijk zeggen is dat de wereld miljarden jaren oud


is en dat al het leven op Aarde (mensen, dieren en planten) afstamt
van een gemeenschappelijke voorvader, een eencellig organisme.
Door 3.5 miljard jaar evolutie (dood en verderf) is de mens
uiteindelijk ontstaan uit een aapachtige voorvader.
Dus: de mens bracht geen dood in de wereld, maar de dood bracht
juist de mens in de wereld en is daarmee een positieve kracht van
de natuur.
Dit betekent uiteraard dat er geen zondeval was; geen vloek die
opgeheven moest worden. Dit maakt de komst en de rol van een
Verlosser, Jezus Christus, volstrekt overbodig.

Nu Satan de mensheid al aardig van de eerste twee stappen heeft


overtuigd, is de sprong naar stap 3 niet zo groot meer:
o stap 3: mensheid beloven dat ze god kunnen worden in hun
eigen universum; er is geen Schepper.

Belangrijk: in het universum van een athest is geen plaats voor een
god omdat die positie al is ingevuld door henzelf! De mens is het
hoogste wezen op aarde, de kroon van de evolutie. Hij kan op aarde
doen wat hij wil. Hij wil god zijn en kan daarbij geen Schepper boven
zich gebruiken!

57
Wat je gelooft, bepaalt hoe je je gedraagt en hoe je in het leven staat.
Iemand die denkt dat de wereld en het leven vanzelf is ontstaan, en
hij dus zelf het hoogste wezen, god, op Aarde is, zal andere keuzes
maken dan iemand die een alwetende, almachtige Schepper boven
zich accepteert:

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat


gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen en
allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid
verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had
kunnen redden niet aanvaard. Daarom treft God hen met
verblinding zodat ze dwalen en de leugen geloven (2.
Tessalonicenzen 2: 9-11).
De athesten geloven de leugens van Satan maar al te graag ze
hebben zich bewust van God afgekeerd omdat ze zelf god willen zijn
in hun universum en zelf willen beslissen over goed en kwaad. Satan
beheerst z'n vak; hij is de vader van de leugens: Waarom begrijpt u
niet wat Ik zeg? U kunt mijn woorden niet verdragen. Dat is de reden.
U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al
sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid
gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen.
Hij is de bron van de leugen. Omdat Ik de waarheid spreek, gelooft u
Mij niet (Johannes 8: 43-45).

Zoals we in het hoofdstuk Wat is waarheid? hebben gezien, bevat


een goede leugen altijd een vleugje waarheid. Precies, dat is de
methode die Satan gebruikt: valse beloftes en halve waarheden.
Daarmee wint hij de harten van de mensen. Hij heeft deze truc ook op
Jezus, vastend in de woestijn, uitgeprobeerd maar faalde: Hij zei
tegen hem: Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
Want er staat geschreven: Zijn engelen zal hij opdracht geven om u
op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een
steen. (Matt. 4: 6)

Belangrijk: Satan citeert hier een Bijbelvers (Psalm 91:11) maar


laat daarbij belangrijke informatie weg (Deut. 6:16)! Jezus
antwoordde dan ook: Er staat ook geschreven: Stel de Heer, uw God,
niet op de proef".

Aan het citaat hierboven kun je zien waaraan Satan de titel vader
van de leugens heeft verdiend! Dat een goede leugen altijd een

58
vleugje waarheid moet bevatten, is bekend. Dit is nog steeds een
beproefd middel in marketing, politiek en wetenschap.

Maar Satan is niet alleen de vader van de leugens maar ook een sluwe
verleider. Ook dat heeft hij in de woestijn laten zien: De duivel nam
hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle
koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: Dit alles zal ik u
geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. (Matt. 4: 8-9)

Satan probeert God in het leven van mensen te vervangen door iets
(geld, macht, rijkdom of succes) anders: Daarop zei Jezus tegen hem:
Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 'Aanbid de Heer, uw God,
vereer alleen hem.' Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen
kwamen er engelen om voor hem te zorgen. (Matt. 4: 10-11)

Jezus Christus doorzag in de


woestijn dat Satan hem
probeerde te bewerken met
halve waarheden en
ontmaskerde hem adequaat.
Ook had zijn sluwe
verleidingspoging geen vat
op Jezus. Maar bij gewone
stervelingen heeft hij
meestal meer succes!
De belofte van Satan, het
athesme, lijkt heel mooi. Je
mag je god voelen in je
eigen universum zodat je
lekker kunt doen wat je zelf
wilt.
Maar pas op: het is eigenlijk
niet meer dan een
gevaarlijke verleidingstruc.
Om maar te kunnen doen wat ze willen, verkopen mensen, zonder
het zelf te weten, hun ziel aan de duivel en worden niet gered.
Laten we net als Jezus op onze hoede zijn en proberen alle halve
waarheden en verleidingstrucs ontmaskeren. 4

Om te onthouden
Wat is Satans doel voor zichzelf en de mensheid?

59
o Satan wil in Gods plaats regeren - over de aarde en de
mensen: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats
ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg
waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken,
ik evenaar de Allerhoogste. (Jesaja 14: 12-16)

Wat is Satans stappenplan?


o Stap 1: twijfel zaaien over Gods woord:
o Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen
enkele boom in de tuin mogen eten?
o Stap 2: Gods woord ontkennen:
o Jullie zullen helemaal niet sterven
o Stap 3: mensen beloven dat ze goden kunnen worden in hun
eigen universum waarin ze zelf kunnen beslissen over goed
en kwaad!
o Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen
opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als
goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en
kwaad.

Wanneer is het athesme ontstaan?


o Het athesme kon al in het Paradijs ontstaan: de belangen van
Satan en de mens vonden elkaar:
o Satan wil regeren in de plaats van God
o de mensheid wil god worden in haar eigen
universum (morele vrijheid)
Belangrijk:
o Satan en de mensheid kunnen beide geen Schepper boven
zich gebruiken!
o Satan en de mensheid rebelleren beide tegen God
o Satan en de mensheid willen beide dus Gods macht breken

Athesme, een religie zonder God? Deel 2: de gevolgen voor de


wetenschap!

60
In deel 1 hebben we besproken welke strategieen Satan volgens de
Bijbel gebruikt om de mensen weg te houden bij het Woord van God,
zodat hij in Gods plaats kan regeren over de aarde en de mensen. In
dit hoofdstuk gaan we dieper in op de vraag: welke invloed heeft deze
strategie op de moderne wetenschap?

Maar voordat we kunnen kijken naar de effecten die Satan op de


wetenschappers heeft, moeten we natuurlijk eerst nog even kijken
hoe zij precies werken en tot hun conclusies komen.

Grofweg zijn er twee vormen van wetenschap:


o empirische wetenschap
o historische wetenschap

Empirische wetenschap
De empirische wetenschap is de meest wetenschappelijke van de
twee stromingen. De empirische wetenschap probeert door middel
van experimenten, die geobserveerd en herhaald kunnen worden, tot
een bepaalde conclusie te komen.
Zo moet het de Duitse astronoom en wiskundige Johannes Kepler
(1571 1630) op een dag zijn opgevallen dat de maan soms
helemaal, soms niet en soms maar een beetje te zien was. Daar ging
hij dan vervolgens eerst eens heel lang over nadenken totdat hij
bedacht dat dit fenomeen misschien optrad omdat de maan om de
aarde draait.
Johannes Kepler ontwikkelde een hypothese; hij maakte dus een
voorspelling. Hij beschreef de observaties die hij verwachtte te
kunnen doen als zijn ideen klopten.
Nu was het turen geblazen, eindeloze nachten lang, net zolang totdat
zijn hypothese klopt en hij precies kon voorspellen wanneer de maan
helemaal, wanneer niet en wanneer een beetje te zien zou zijn.

Belangrijk: hij kon zijn observaties meten aan zijn theorie. Telkens
wanneer zijn theorie niet klopte met zijn observaties, kon hij nieuwe
berekeningen maken. Net zolang totdat hij precies de omloopbaan
van de maan kon voorspellen. Toen pas klopte zijn theorie!

Historische wetenschap
In de media wordt vaak heel generaliserend gesproken over d
wetenschap en als d wetenschap iets zegt dan is het een

61
vastgesteld feit. Voor de empirische wetenschap geldt dat in de
meeste gevallen weliswaar - mits er zorgvuldig is gewerkt, uiteraard.
Daarbij moet je denken aan voorbeelden zoals hierboven waarbij
experimenten net zolang kunnen worden geobserveerd en herhaald
totdat de theorie en de observatie met elkaar overeenstemmen en er
op basis van berekeningen succesvol voorspellingen kunnen worden
gedaan.

De historische wetenschap daarentegen is een hele andere tak van


sport. Wetenschappers binnen deze stroming proberen conclusies te
trekken over gebeurtenissen uit het verleden, die niet getest,
herhaald of geobserveerd kunnen worden.
Om toch iets zinnigs over het verleden te kunnen zeggen, moeten ook
zij een theorie opstellen. Bepalend zijn daarbij de gevolgen die
verwacht mogen worden, als de gebeurtenis precies zo heeft
plaatsgevonden als de wetenschapper heeft bedacht. Ze moeten
de oorzaak dus herkennen aan de gevolgenl!
Hoewel de sterrenkunde zichzelf graag als een exacte wetenschap
ziet, moeten astronomen daar waar ze uitspraken over het verre
verleden willen doen werken volgens de principes van de
historische wetenschap.
Dat geldt zowel voor creationisten als voor athesten die in deze
velden werkzaam zijn in gelijke mateli!
De oorzaak herkennen aan de gevolgen: zo is men ook op het idee van
de Big-Bang-theorie gekomen. Edwin Hubble (1889-1953) heeft in
1927 aannemelijk kunnen maken dat sterrenstelsels verder van de
aarde verwijderd raken; het licht van die sterren wordt uitgerekt en
wij zien hun licht dan niet als een witte maar als een rode kleur. Het
Dopplereffect: hoe roder de kleur, des te meer het licht tijdens zijn
reis is uitgerekt, des te verder de ster van ons wegdrijft.

En als hij er zo niet op was gekomen, had hij natuurlijk altijd nog
Jesaja 40:22 kunnen lezen: Hij spreidt de hemel uit als een doek,
spant hem uit als een tent om in te wonen.

Omdat Edwin Hubble nu aannemelijk kon maken dat het universum


uitdijt, ging men ervan uit dat dit nooit anders was geweest als je de
klok terug zou draaien, zou het universum dus steeds kleiner moeten
worden totdat alle tijd, ruimte en materie opgepropt zou komen te
zitten in een ruimte kleiner dan een punt aan het einde van deze zin.

62
Belangrijk: kan deze theorie wetenschappelijk hard worden
gemaakt? Is het echt zo'n vaststaand feit als wetenschap, onderwijs
en media ons willen laten geloven?

De Big-Bang is lang (14 miljard jaar) geleden gebeurd:


o deze gebeurtenis kan niet worden herhaald
o er zijn geen getuigen van
o er zijn geen bronnen van ooggetuigen die over de Big-Bang
berichten

Wanneer we de oorzaak aan de gevolgen moeten herkennen, zou


gesteld kunnen worden dat het universum als de Big-Bang cht was
gebeurd tot op de dag van vandaag uit zou moet dijen. De Bijbel
leert dat het universum uitdijt Edwin Hubble kon het aannemelijk
maken dus waarschijnlijk is dat waar.
Het probleem: wanneer de Big-Bang cht was gebeurd, hadden we
daarnaast ook nog andere gevolgen moeten kunnen zien; gevolgen
die we echter helemaal niet waarnemen.

En nu wordt het interessant: wanneer Johannes Kepler had ontdekt


dat z'n berekeningen niet klopten, had hij vermoedelijk nieuwe
berekeningen gemaakt; jaar in jaar uit totdat z'n berekeningen
klopten met z'n observaties.
Wat doen moderne, seculiere astronomen als ze de gevolgen van een
Big-Bang niet waarnemen terwijl ze die wl hadden verwacht? Dan
proberen ze met behulp van een verklaring, een oncontroleerbare
aanname, uit te leggen waarom we die verwachte observaties niet
waarnemen.
Vaak kleven aan zon verklaring wanneer die cht een
weerspiegeling van de realiteit zou zijn echter weer nieuwe
gevolgen die we zouden moeten kunnen observeren. En wanneer
die niet worden gevonden? Dan zijn er zelfs aannames nodig om de
aannames overeind te houden en daarmee de theorie.
Een concreet voorbeeld hiervan is het Inflation Model: de Big-Bang-
theorie kon namelijk niet verklaren waarom het in het heelal bijna
overal even warm is. Om dit probleem op te lossen is het Inflation-
Model bedacht deze theorie leert dat direct na de Big-Bang het
universum op een normale snelheid uitdijde, wat nog steeds vrij snel
is.
Daarna werd om onbekende redenen de superboost ingeschakeld.
Door wie? Dat weet niemand. Voor een tijd dijde het universum

63
toen ongelooflijk snel uit om daarna weer rustig terug te schakelen
naar de gewone modus.

Vaak kleven aan zulke aannames ook weer problemen die


wederom om nieuwe aannames vragen:
o waarom begon het universum sneller uit te dijen?
o waarom remde het daarna weer af?

Deze vragen zijn alleen met nieuwe aannames te beantwoorden. De


Big-Bang kan niet getest, herhaald of geobserveerd worden. Dit
probleem komt overigens later in dit boek, in de module Bijbel en
Astronomie, nog uitgebreid aan bod. Dit voorbeeld diende op deze
plaats slechts als illustratie voor de werkwijze van de wetenschap.
Dat het niet gemakkelijk is om de Big-Bang te bewijzen is duidelijk,
maar gelden deze problemen ook voor de schepping?

Jazeker:
o de schepping is lang geleden (6000 jaar) gebeurd
o deze gebeurtenis kan niet worden herhaald
o er zijn behalve God - geen getuigen van
o er zijn geen bronnen van ooggetuigen, naast de Bijbel, die
over de schepping berichten

Maar, zullen wijsneuzen zeggen: de Schepping is een religie, een


mooi verhaal misschien maar toch geen echte wetenschap. Als we de
waarheid willen vinden over de oorsprong van ons heelal, moeten we
de Bijbel loslaten en alleen nog maar vertrouwen op de moderne,
seculiere astronomie.
Laten we kijken wie er gelijk heeft:
Mozes, de editor van Genesis, heeft het verhaal overgeleverd dat God
de hemel en de Aarde rond 6000 jaar geleden geschapen heeft met
zijn Woord. Na 6 dagen was Hij klaar. Wanneer we dezelfde vraag
stellen aan beroepsathest Richard Dawkins zou hij prat gaan op de
Big-Bang-theorie.

Laten wij objectief blijven en beide mogelijkheden naast elkaar


leggen:

Mozes: Joods-christelijke Richard Dawkins: athesme:


traditie:

64
Beantwoordt de 4 grote vragen Beantwoordt de 4 grote vragen
van het leven van het leven
(zie hoofdstuk: Wat is jouw (zie hoofdstuk: Wat is jouw
wereldbeeld?) wereldbeeld?)
Heeft een theorie over de Heeft een theorie over de
oorsprong van het heelal, de oorsprong van het heelal, de
aarde en het leven (het aarde en het leven. (Big-
scheppingsverhaal) Bang/evolutietheorie)
Het scheppingsverhaal kan niet De Big-Bang/evolutietheorielii kan
volgens de regels van de niet volgens de regels van de
empirische wetenschap worden empirische wetenschap worden
bewezen bewezen
Christenen moeten geloven, Athesten moeten geloven, zonder
zonder zichtbaar bewijs, dat de zichtbaar bewijs, dat de Big Bang
Bijbel het Woord van God is en heeft plaatsgevonden
dat de Schepping inderdaad
heeft plaatsgevonden

Het is een religie! Het is een religie!

Opvallend: de discussie over de oorsprong van het heelal en het leven


wordt uitgelegd als een clash tussen religie en wetenschap, waarbij
het standpunt van de athesten niet als theorie (want meer is het
niet) maar als een bewezen feit wordt verkocht.
Dat is het probleem: mensen mogen geloven wat ze willen maar
dring je religie niet met overheidssteun aan iedereen op!

Om te onthouden
Welke twee vormen van wetenschap bestaan er?
o Empirische wetenschap: probeert conclusies te trekken met
behulp van experimenten die herhaald en geobserveerd
kunnen worden
o Historische wetenschap: probeert met behulp van
aanwijzingen / bewijzen die in het hier en nu gevonden en
geobserveerd kunnen worden, het verleden te reconstrueren.
Omdat de gebeurtenissen die wetenschappers willen

65
begrijpen niet geobserveerd en herhaald kunnen worden,
zullen ze de oorzaak (de waarheid) moeten reconstrueren
met behulp van de bewijzen/aanwijzingen (het gevolg) die in
het hier en nu gevonden kunnen worden

Waarom is historische wetenschap nooit objectief?


o Historische wetenschap is nooit objectief omdat dezelfde
bewijzen kunnen leiden tot verschillende reconstructies
(opvattingen) van/over de waarheid. Omdat deze
reconstructies nooit eenduidig en objectief zijn, bepaalt de
persoonlijke voorkeur, het wereldbeeld van de
wetenschapper, welk alternatief de voorkeur geniet!

Waarom is het athesme een religie?


o Het athesme vervult alle kenmerken van een religie:
o Beantwoordt de 4 grote vragen van het leven
o Heeft een theorie over de oorsprong van het heelal en
het leven
o Deze theorie kan niet volgens de regels van de
empirische wetenschap worden bewezen
o Athesten moeten dus geloven zonder zichtbaar
bewijs dat de Big Bang heeft plaatsgevonden

Athesme, een religie zonder God? Deel 3


In de vorige hoofdstukken hebben we een aantal zaken vastgesteld
die we hier ter introductie nog even kort zullen samenvatten: we
hebben gezien dat seculiere wetenschappers niet zo neutraal en
objectief naar de wereld kijken als dat ze zelf weleens denken. Bewijs
spreekt namelijk nooit zelf en moet daarom altijd worden
genterpreteerd in het licht van een wereldbeeld.

Een wereldbeeld wordt beheerst door oncontroleerbare aannamesliii


die voor waar worden aangenomen om berhaupt tot een
conclusie te kunnen komen. In ons geval gaat het vooral om
aannames over:
o het ontstaan van het universum/Aarde
o de leeftijd van het universum/Aarde
o de snelheid van geologische processen

66
Stel: een seculiere wetenschapper ziet een ravijn en wil weten hoe
oud dat is. Hoe gaat hij dan te werk?

Hij denkt dat


o het universum 14 miljard jaar geleden is ontstaan na een
Big Bang
o er geen architect God van het universum is: er is alleen
maar toeval en chaos
o de aarde 4.5 miljard jaar geleden is ontstaan
o de snelheid van geologische processen nooit is veranderd

Deze aannames zitten in zijn hoofd voordat hij naar het ravijn gaat
kijken. Dus onbewust bepalen deze aannames enorm de manier
waarop hij naar dat ravijn kijkt; en daarmee zijn conclusies.
Hij zal merken dat het ravijn ieder jaar, door een rivier die er
doorheen loopt, 1.5 mm wordt uitgeslepen. Het ravijn is 500 meter
diep.

Hoe oud is het ravijn?


Hoeveel millimeter is 500 meter?
Antwoord: 500* 1000 = 500.000 millimeter.
Hoe oud is het ravijn?
500.000/ 1.5 = 333.333 jaar.
Omdat de wetenschapper weet dat de aarde 4.5 miljard jaar
geleden is ontstaan en weet dat de snelheid van geologische
processen zoals het uitslijpen van het ravijn door de rivier, nooit is
veranderd, komt hij hij tot deze conclusie.liv

67
Probleem: hij weet natuurlijk niet of:
o de Aarde cht 4.5 miljard jaar oud is
o de snelheid van geologische processen cht nooit veranderd
is
o of het ravijn cht uitsluitend is ontstaan onder invloed van de
rivier

Hoewel hij er vanuit gaat dat hij deze factoren kent, is er een risico.
Wanneer deze aannames niet blijken te kloppen, heeft dat
catastrofale gevolgen voor zijn conclusies. Bovendien komt iemand
met andere aannames kijkend naar hetzelfde ravijn gegarandeerd uit
op een andere conclusie.
Athesme is een keuze net zoals het christendom een keuze is. Beide
wereldbeelden voldoen aan alle kenmerken van een religie. De
wetenschapper heeft de Big-Bang niet gezien, hij heeft niet lang
genoeg geleefd om te weten of het ravijn altijd door de rivier 1.5 mm
per jaar is uitgeslepen: hij kiest ervoor om dat te geloven. En of hij het
nu wil of niet: deze keuze is niet wetenschappelijk maar uiterst
religieus van aard; hij kiest voor de morele vrijheid die met het
athesme gepaard gaat.

Weet je nog?
Wat had Satan aan Eva, en daarmee al haar nakomelingen, beloofd in
het paradijs?
Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God
weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet,
dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed
en kwaad. (Genesis 3: 1-5)
Satan had beloofd dat wanneer we niet meer naar Gods Woord
zouden luisteren, we goden in ons eigen universum mogen worden;
en vanaf dat moment zelf mogen beslissen over goed en kwaad. Satan
doet al dit werk en moeite echter niet voor ons plezier: hij wil in de
plaats van God regeren over de aarde en de mensen en zegt tegen
zichzelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn
troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden
bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de
Allerhoogste. (Jesaja 14: 12-16)

Om zijn doel te bereiken heeft Satan een stappenplan ontwikkeld:


o mensen laten twijfelen aan Gods Woord

68
o Gods Woord ontkennen
o mensen beloven dat ze god kunnen worden
Satan gebruikt om z'n stappenplan uit te voeren:
o halve waarheden
o de belofte aan de mensheid om god te kunnen worden

Satans leugen: praktijkvoorbeelden


Opvallend: dit stappenplan duikt na 6000 jaar nog steeds overal in
onze maatschappij op. Halve waarheden zijn een beproefd middel in
marketing, politiek en wetenschap. Denk daarbij maar eens aan de
zogenaamde light producten in de supermarkt. Een voorbeeld: het
is waar dat er in Lays light, precies zoals groot op de verpakking
staat, 30% minder vet zit. Dit is inderdaad een halve waarheid.
Waarom? Omdat er niet groot op de verpakking staat dat er veel
meer koolhydraten in zitten. Chips-liefhebbers die af willen vallen,
worden misleid: qua calorien zit er geen verschil tussen Lays light
en de gewone vette chips van dat merk.

Hoewel de wetenschap er prat op gaat, uitsluitend op zoek te zijn


naar de neutrale, objectieve waarheid, vinden we deze halve-
waarheid-strategie ook hier geregeld terug. De seculiere wetenschap
wil ons, net als de chipsfabrikant, ook iets verkopen: hun seculiere,
athestische wereldbeeld.
Net zoals de chipsfabrikant vertellen ze alleen de feiten die hun
wereldbeeld lijken te bevestigen; en verzwijgen alles wat hun
standpunt zou kunnen ontkrachten. Precies zoals Satan Jezus in de
woestijn probeerde te bewerken, proberen fabrikanten en
wetenschappers ons te overtuigen met halve waarhedenlv. Jezus
was de Waarheid; en als de Waarheid de Leugen niet kan herkennen,
wie dan wel? Maar ook wij, gewone stervelingen, kunnen aardig ver
komen als we goed opletten.

Een concreet voorbeeld van een halve waarheid uit de wetenschap


is de homologielvi: De homologie is het stokpaardje van de
evolutietheorie en geldt als haar belangrijkste bewijs. Homologie
wijst op de structuur van skeletten die bij verschillende gewervelde
dieren mensen, zoogdieren, vogels en vissen op elkaar lijken.

69
Hoewel op het eerste gezicht de arm van een mens, het been van een
paard en de vin van een walvis een vergelijkbare skeletstructuur
hebben, is dit niet de hele waarheid: de delen van het skelet die bij
deze verschillende organismen juist zo ontzettend veel op elkaar
lijken, worden aangestuurd door verschillende genen.
Waarom vertelt de wetenschap dit er niet graag bij? Om dezelfde
reden waarom Lays er niet graag bij vertelt dat je van de gewone
chips net zo dik wordt als van de lightversie het haalt in n klap
hun hele argument onderuit!

Wat willen ze dan wel vertellen?


o Skeletstructuren van verschillende gewervelde dieren,
inclusief de mens, lijken op elkaar

Dit betekent: alle gewervelde dieren, inclusief de mens, delen een


gemeenschappelijke voorvader.

Waarom willen ze dat aannemelijk maken?


Als wij allemaal van een gemeenschappelijke voorvader afstammen,
dan
o is de mens niet door God geschapen
o is de Bijbel niet waar
o was er dood voor de mens dus geen Zondeval

Zonder Zondeval is er geen Verlosser nodig. En dus kan iedereen,


de pleitbezorgende wetenschapper voorop, doen wat hij wil: morele
vrijheid. Zonder Schepper is de mens inderdaad het hoogste wezen

70
op aarde en kan iedereen zich inderdaad god in z'n eigen universum
voelen

Dit hele verhaal valt, net als in het voorbeeld van de chips, in duigen
op het moment dat de hele waarheid wordt verteld. De vergelijkbare
skeletstructuren worden aangestuurd door verschillende genen: een
fenomeen dat haaks staat op het idee van een gemeenschappelijke
voorvader. Wanneer de vergelijkbare skeletstructuren inderdaad de
erfenis zijn van een gemeenschappelijke voorvader die alle
gewervelde dieren, inclusief de mens, met elkaar delen, zouden die
ook door dezelfde genen moeten worden aangestuurd.
Dit feit ontkracht het hele argument dat ze willen maken "Er is geen
Schepper", en verschijnt, net als bij het voorbeeld van de chips, niet
groot op de verpakking!

De vraag: wie is de baas?


Stel: ik ben heel creatief en ik kan heel goed schilderen. Ik heb
maanden aan een prachtig schilderij gewerkt en nu mag ik het
eindelijk in een mooie, dure galerie onthullen. Van wie zullen de
aanwezigen denken dat het schilderij is? Ze zullen waarschijnlijk
denken dat het van mij is omdat ik het heb gemaakt. Wie wat maakt
die heeft wat.

Stel: God was 6000 jaar geleden ook creatief en maakte binnen 6
dagen de hemel, de aarde en al het leven, inclusief de mens. Van wie,
zullen alle aanwezigen denken dat het universum is? Ze zullen
waarschijnlijk denken dat het van God is omdat Hij het heeft
gemaakt. Wie wat maakt die heeft wat.

Als God de wereld heeft gemaakt, dan:


o is de wereld van Hem
o mag Hij de regels bepalen
o is het aan ons om Hem te leren kennen en om te doen wat Hij
zegt

Anders hebben we een groot probleem:


o Hij is God/Schepper en dus de baas
o wij zijn mens en dus Zijn schepping/dienaar

Als mensen zich zouden realiseren dat de wereld en zijzelf door God
zijn gemaakt, zouden ze:

71
o begrijpen dat zij Gods eigendom zijn
o Hem willen leren kennen
o naar Hem willen luisteren
o Hem willen vereren

Voor iemand die in Gods plaats over de aarde wil regeren, Satan, en
voor iedereen die zelf god in z'n universum wil zijn, de mensheid,
komt het niet goed uit wanneer iedereen zich dit zou realiseren. De
mensheid moet er dus van overtuigd worden dat er geen Schepper is
maar dat het universum en het leven vanzelf zijn ontstaan.

Om te onthouden
Hoe werkt Satans leugen in de praktijk? De leugen werkt door
o het gebruik van halve waarheden in wetenschap, media,
politiek en marketing
o de plaats van God in het leven van mensen te vervangen
door iets anders: geld, macht, succes of pop-idolen

Wat zijn de tijdelijke voordelen van het athesme?


o Morele vrijheid: wanneer er geen Schepper is maar de mens
het resultaat is van 3.5 miljard jaar stuurloze evolutie, is er
niemand die de regels bepaalt: mensen kunnen doen wat ze
willen. Mensen horen dus graag een reden om te geloven dat
er geen God boven hen is en zijzelf dus het hoogste wezen zijn
zodat ze lekker kunnen doen wat ze zelf willen!

Athesme een religie zonder God? Deel 4: Satans leugen


ontmaskerd!
Een oude belofte vervuld: de wetenschap die er op hamert dat er
geen Schepper is, vervult Satans belofte! De verleiding van morele
vrijheidlvii was voor veel mensen te groot ze hebben hun Schepper
afgewezen. Gevolg: hun ziel zal verloren gaan Satan heeft z'n zin!

Morele vrijheid
De mens beslist nu zelf over goed en kwaad! De mens wil zelf

72
beslissen over leven en dood:
o klonen
o abortus
o euthanasie

beslissen over seksuele moraal:


o huwelijk
o pornografie
o prostitutie

beslissen wat goed voor ons is:


o drugs/ alcoholmisbruik

beslissen over het recht:


o recht van de sterkste:
o geweld
o recht van de slimste:
o bedrog
o chantage/afpersing

De gevolgen van de morele vrijheid zoals die o.a. hierboven staan


vermeld zullen als muziek in Satans oren klinken. Het fundament
waarop deze morele vrijheid is gebouwd, de aanname dat er geen
Schepper is, is een leugen. Als we de kennis die we hebben opgedaan
in het hoofdstuk Wat is waarheid? er weer even bij pakken, zullen
we zien dat: een leugen, hoe geloofwaardig ook, nooit zo consistent is
als de waarheid. Zelfs Satan, de vader van de leugen, kan daar niet
onderuit.

Als het athesme dus niet waar is, en een goede leugen blijkt te zijn,
moet het mogelijk zijn dat aan te tonen. Het athesme zou in dat geval
niet consistent blijken te zijn.
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn: de seculiere wetenschapper kan
vanuit zijn wereldbeeld, het athesme, niet de oorsprong verklaren
van de 4 voorwaarden voor kennis. Alleen de Bijbel kan dat!

Voor christenen zijn de voorwaarden voor kennis dus geen


probleem! We zouden van een God die consistent en liefde is, niets
anders verwachten dan dat Hij zorgt voor:
o goede, betrouwbare zintuigen
o logicawetten

73
o natuurwetten
o moraal
Maar zonder God kan de oorsprong van deze vier voorwaarden
voor kennis niet worden verklaard. Seculiere wetenschappers die
God ontkennen, hebben dus een probleem.

Kunnen athesten wetenschap bedrijven?


Natuurlijk kunnen athesten wetenschap bedrijven. Dit komt omdat
ook zij geschapen zijn naar Gods beeld of ze dat nou willen of niet.
Vergelijk het maar met iemand die weigert in lucht te geloven. Hij
zou kunnen zeggen: Lucht bestaat niet; ik geloof niet in lucht en met
mij gaat het prima!.
Hij kan alleen maar overleven door inconsistent te zijn met zijn eigen
geloof; hij moet lucht inademen om te kunnen beargumenteren dat
lucht niet bestaat.
Zo is het ook met een athest: hij heeft God nodig betrouwbaar
geheugen/zintuigenlviii, logica/natuurwetten en moraal om te
beargumenteren dat God niet bestaat.
De waarheid kan niet inconsistent zijn. Het athesme is inconsistent
en kan daarmee onmogelijk waar zijn!

Om te onthouden
Wat zijn de gevolgen van Satans leugen voor de maatschappij?
o Mensen hebben het gevoel dat ze zelf het hoogste wezen op
Aarde zijn
o Mensen hebben dus het gevoel dat ze god zijn en zelf mogen
beslissen over goed en kwaad; precies zoals Satan de
mensheid in het Paradijs beloofd had
o Mensen ervaren morele vrijheid en doen wat ze willen

Hoe kun je Satans leugen ontmaskeren?


o Een leugen is nooit consistent zelfs die van Satan niet?
o Seculiere theorieen Big-Bang-/evolutietheorie zijn in
strijd met 6 natuurwetten
o Seculiere theorieen hebben geen verklaring voor het bestaan/
oorsprong van de vier voorwaarden voor kennis
Compromissen Christen zijn in een seculiere
wereld

Thestische evolutie

74
In het hoofdstuk Wat is waarheid is al kort het standpunt van de
Protestantse Kerk Nederland ten aanzien van de Schepping/Evolutie-
kwestie aangehaald. Toen hebben we dat standpunt - thestische
evolutie - slechts als illustratie gebruikt om aan te geven dat de
Waarheid geen keuze is de waarheid is eeuwig en onveranderlijk,
onafhankelijk van de mening/het geloof van ons, mensen. De
waarheid is geen deal waarvoor een compromis mogelijk is. We
kunnen, in theorie, althans, de opvattingen van athesten en
christenen op een hoop gooien om iedereen tevreden te stellen, maar
daar komt natuurlijk nooit een consistent verhaal uit.

We weten dat, wanneer een gepresenteerde waarheid niet


consistent blijkt te zijn, maar op theologische en wetenschappelijke
problemen stuit, de kans groot is dat er iets niet klopt. Dit is zeker het
geval met het compromisvoorstel: thestische evolutie.
We hebben gezien dat er op de website van de Protestante Kerk
Nederland (PKN) 10 moeilijke vragen werden gesteld. Omdat we je
niet helemaal terug willen laten bladeren, zullen we het korte citaat
op deze plaats nog even herhalen.
De vragen mogen door de PKN weliswaar als moeilijk worden
omschreven, de antwoorden op deze zogeheten moeilijke vragen zijn
daarentegen opvallend kort. De PKN vat de Schepping/evolutie-
kwestie als volgt samenlix:

Schepping en evolutie sluiten elkaar niet uit.

Wetenschappers zijn het erover eens dat het ontstaan van deze aarde en
de mens een lang proces van evolutie is geweest.
Christenwetenschappers zien daar ook de hand van God in. Dat laatste
is een geloofsuitspraak, je kunt het niet met de methode van de
(natuur)wetenschap aantonen.

Schepping en evolutie hoeven elkaar niet uit te sluiten. De


geloofsuitspraken alles is er door toeval of er is een Schepper doen dat
wel.

Hoewel deze kwestie door de PKN terecht - als moeilijke vraag


wordt gepresenteerd, hebben ze voor het antwoord maar 4 zinnen
nodig,.

75
Het standpunt, zoals dat hier door de PKN wordt omschreven, wordt
thestische evolutie genoemd. Thestische evolutie, hoe kom je
erop? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig: je kiepert je Bijbel uit het raam,
je gelooft alles wat seculiere wetenschappers vertellen over
processen die zijzelf ook niet begrijpen en jij als medewerker van de
PKN al helemaal niet. Dan merk je ineens dat je kerk leeg is en je
roept snel, voordat iemand op het idee komt om je organisatie op te
heffen, dat God toch ook nog een rol heeft en jouw werk dus niet
helemaal nutteloos is.

Belangrijk: deze uitspraak van de PKN heeft niets met het


christendom te maken. De bijbehorende god heeft niets met de God
van de Bijbel te maken; en in dit hoofdstuk zullen we laten zien
waarom in meer dan vier zinnen.

Wat zegt de Bijbel?


Belangrijk: de Bijbel mag misschien een heel dik boek zijn eigenlijk
zijn het zelfs 66 boeken die over een lange periode zijn ontstaan,
maar dat wil niet zeggen dat het los zand is. Als je op de eerste
bladzijde iets verandert, heeft dat directe consequenties voor de
laatste pagina's en alle pagina's daartussen.
Let maar op: in Genesis 1 vertelt God hoe Hij in 6 dagen hemel en
aarde heeft geschapen:

Dag 1: het licht


Dag 2: de atmosfeer
Dag 3: de bomen en planten
Dag 4: de zon en de maan
Dag 5: de zeedieren/vogels
Dag 6: de landdieren en de mens

In Genesis 2 vertelt Adam vervolgens hoe God de Hof van Eden heeft
gemaakt. Belangrijk: Adam heeft in tegenstelling tot Eva God aan
het werk gezien waardoor de slang (Satan) bij hem geen succes had.
Genesis 3 is misschien wel het belangrijkste hoofdstuk in de Bijbel. In
dit hoofdstuk kunnen we lezen dat de slang Eva heeft verleid om van
de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten. Hij deed dat in drie
eenvoudige stappen:

76
o stap 1: Gods woord in twijfel trekken: Is het waar dat God
gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin
mogen eten? (Gen. 3: 1)
o stap 2: Gods Woord ontkennen: Jullie zullen helemaal niet
sterven, zei de slang. (Gen. 3:4)
o stap 3: Eva kennis van goed en kwaad beloven zodat haar
ogen open zouden gaan en zij als goden zouden
zijn: Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen
opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen
zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. (Gen. 3:5)

God, alwetend als Hij is, ging naar de mens Adam op zoek en vroeg:
Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in de tuin en werd bang
omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me." "Wie heeft je verteld dat
je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je
verboden had te eten?" De mens antwoordde: "De vrouw die u hebt
gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom
gegeven en toen heb ik ervan gegeten." "Waarom heb je dat gedaan?"
vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: "De slang
heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.(Gen. 3: 8-12)

God wist natuurlijk allang waar Adam was en wat er was gebeurd!
Door deze vragen te stellen wilde Hij dus geen informatie verzamelen
maar Adam de kans geven om berouw te tonen en om vergeving te
vragen. Maar in plaats daarvan gaf Hij zelfs God de schuld: De vrouw
die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van
de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. (Gen. 3-12)

Met andere woorden: 'Als U (God) niet zo stom was geweest om mij
(Adam) een vrouw te geven, was dit nooit gebeurd!' Met zo'n
houding kan God natuurlijk niet lachen! God bestraft vervolgens dus
niet de daad maar het feit dat Adam geen berouw had getoond. Zo
werkte dat toen en zo werkt het overigens nu nog steeds. God
bestraft nooit de daad; alleen onze houding ten opzichte van de daad.
Als we vergeving willen, zullen we er om moeten vragen en zonder
die vraag is er geen vergeving. Nu niet en in Eden ook niet!

77
In deel 2 van dit boek in het hoofdstuk Waarom God de zondeval
niet voorkwam gaan we dieper in op deze kwestie. Nu is het vooral
belangrijk om te kijken naar de gevolgen van deze gebeurtenis!
Als eerste vervloekt God de slang:
God, de HEER, zei tegen de slang: Vervloekt ben jij dat je dit hebt
gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. (Gen.
3:14)

Dan komt n van de belangrijkste zinnen van de Bijbel:


Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw
nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.
(Gen. 3:15)

Belangrijk: het Hebreeuwse origineel spreekt op deze plaats niet van


nageslacht ( dorot) maar van zaad ( zar-h). De
vertalers van de Bijbel dachten waarschijnlijk: Zaad van een vrouw?
Dat is gek; dat zal God wel fout hebben. Laten we dat maar snel
corrigeren! God maakt echter geen fouten; dat zijn zo van die dingen
die Hij niet kan! Als God Zaad zegt, bedoelt hij ook Zaad!
Bovendien: Zaad is hier gepast omdat dit vers geen betrekking
heeft op nageslacht = mensen in het algemeen, maar op Jezus
Christus, geboren uit het zaad van een (maagd) vrouw! Voordat Hij
Satan (de slang/ de dood) in de vorm van de Wederopstanding kon
overwinnen, mocht Satan hem eerst nog verwonden = in de hiel
bijten. Een verwijzing naar de lijdensweg/kruisiging.

Belangrijk: wanneer mensen Gods Woord niet begrijpen, of het een


beetje raar vinden wat er staat, is hun eerste gedachte: God heeft het
fout. En ze denken vervolgens dat het hun taak is om Hem te
corrigeren. Uit deze houding komt overigens ook de visie van de PKN
voort ten aanzien van de schepping/evolutie-kwestie zoals later in
dit hoofdstuk nog duidelijk zal worden. We moeten ons dus de vraag
stellen: Heeft Jezus Christus de kerk opgericht om God te
corrigeren?

Dat gezegd hebbende, laten we dan nu maar weer snel terugkeren


naar het Paradijs, voordat het te laat is! Inmiddels zijn de vrouw, de
man en de grond onder hun voeten vervloekt. Door deze vloek werd
de mens gescheiden van God. Maar deze vloek ging dus gelijk

78
gepaard met een belofte: de komst van de Verlosser, Jezus Christus,
geboren uit het zaad van de vrouw.
Deze vloek is al deels opgeheven door het offer van het Lam = het
lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus Christus. Iedereen
die dat wil, kan dankzij dit offer zijn relatie met God herstellen. De
vloek, uitgesproken in Genesis 3, zal uiteindelijk pas helemaal
worden opgeheven wanneer Jezus Christus terugkomt en het nieuwe,
hemelse Jeruzalem wordt gesticht.
God vervloekt in Genesis 3 de slang, de vrouw, de man en de Aarde,
maar zet dus ook vanaf dat moment het plan in werking om Zijn
schepping te verlossen. In de Bijbel wordt dus het verhaal van de
generaties verteld die zullen leiden tot Jezus Christus, en hoe zij hun
bijdrage hebben geleverd in het heilsplan van God.

Belangrijk:
o geen zondeval betekent: geen vloek
o geen vloek betekent: geen verlosser
o geen vloek en geen verlosser? Gooi dan je Bijbel maar uit het
raam!

De apostelen beschrijven in de laatste boeken van de Bijbel wat we


moeten doen totdat Jezus terugkomt en de vloek wordt opgeheven;
en de Openbaring van Johannes vertelt tenslotte, hoe alles wordt
volbracht en hoe de wereld er zonder vloek uit zal zien:

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij. (Openbaring 21: 1-4)

De vraag is nu: sluiten evolutie en schepping elkaar uit?


Thestische evolutie impliceert een heel andere god. Deze god heeft
niet hemel, aarde en al het leven gemaakt; misschien hoogstens de
eerste cel. Laten we eens alle problemen negeren die het spontaan
ontstaan van de eerste generatie leven op Aarde vanuit niet-levende,

79
chemische elementen uitsluiten en kijken wat voor gevolgen dat
heeft: de positie van de zon en de maan ten opzichte van de aarde,
zoals die 3.5 miljard jaar geleden moet zijn geweest, had leven
volstrekt onmogelijk gemaakt. En dan hebben we het nog niet eens
over het magnetische veld dat met een halftijd van 1400 jaar veel te
sterk zou zijn geweest.

Stel: in den beginne schiep God een cel


God maakte een cel, 3.5 miljard jaar geleden, die door miljarden
mutaties uit kon groeien tot de biodiversiteit die we nu zien.
Miljoenen generaties wisselen elkaar af voordat de mens vanuit een
aapachtige voorvader ten tonele verschijnt. Wacht eens even!
Betekent dit dat de dood de mens in de wereld bracht en niet de
mens de dood?

Beetje laat misschien, maar de PKN kan de apostel Paulus toch nog
corrigeren: Door n mens is de zonde in de wereld gekomen en
door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen,
want ieder mens heeft gezondigd. (Rom. 5:12)

Maar wat zegt Paulus nu?

Door de overtreding van n mens moesten alle mensen sterven,


maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens,
Jezus Christus, is veel overvloediger. (Rom. 5:15)

Paulus zegt dat Jezus naar de aarde was gestuurd om de vloek,


uitgesproken in Gen. 3 na de zondeval, op te heffen. Door de dood en
wederopstanding van Jezus Christus kunnen wij onze relatie met God
herstellen. Dat is wat Paulus zegt en dat is waar de hele Bijbel over
gaat.

Maar als er al dood in de wereld was voor de mens, was er


o kennelijk geen zondeval
o kennelijk geen vloek
Wanneer er kennelijk geen vloek was, waar kwam Jezus Christus de
schepping dan van bevrijden?
Mensen die denken dat evolutie en schepping elkaar niet uitsluiten,
geloven dus in een leugenaar en een charlatan.

80
Volgens Jezus was de wereld namelijk niet miljarden jaren oud: En
Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de
mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk
gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen
tot n vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar n vlees? Dus,
wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden
(Matthes 19: 4-6).

Jezus praat in dit citaat niet alleen over het instituut van het huwelijk,
maar vertelt ook dat Hij [God] de mens in het begin heeft gemaakt.
Belangrijk: Hij stelt hier dus niet dat de mens miljarden jaren na het
begin was gevolueerd vanuit een aap.

Drie mogelijkheden:
o Jezus wist het niet
o Jezus loog
o Jezus sprak de waarheid
Alleen als Hij de waarheid sprak God is de Waarheid en kan niet
liegen omdat Hij dan in strijd zou zijn met Zijn eigen natuur is Hij
een goede Verlosser. Aan een verlosser die liegt of het allemaal niet
zo precies weet, hebben we niks. Zon verlosser zou net zo zondig zijn
als wij allemaal.

Noach
Bovendien ging Jezus ervan uit dat Noach cht geleefd had.
Was Noach een historisch persoon, en is de wereldwijde vloed echt
gebeurd, of is het aardoppervlak zoals we dat nu kennen, ontstaan
door miljarden jaren van erosie en sedimentatie. Ook hierop heeft
Jezus een duidelijk antwoord:

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de
Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen
maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken,
tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet
wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam,
zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.(Mattes 24: 37-
39)

Emmasgangers

81
Zouden veel moderne christenen Jezus wel herkennen als Hij naast
hen liep; of moet Hij tegen hen hetzelfde zeggen als tegen de
Emmasgangers?

Toen zei hij tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo
traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd
hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie
binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften
over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
(Lukas 24: 25- 27)

Belangrijk: de PKN heeft met de uitspraak Schepping en evolutie


sluiten elkaar niet uit twee belangrijke fouten gemaakt.

De Bijbel zegt namelijk: Stel toch geen vertrouwen op de mens, klein


als hij is en afhankelijk van zijn ademhaling. Hij stelt niets voor!
(Jesaja 2:22)
Hun uitspraak Wetenschappers zijn het erover eens dat het ontstaan
van deze aarde en de mens een lang proces van evolutie is
geweest impliceert dat de PKN meer waarde hecht aan de mening
van wetenschappers mensen die te kort hebben geleefd en te
beperkt zijn in hun waarneming om de diepste geheimen van de
schepping te kunnen doorgronden dan aan het Woord van God. Dat
doen ze zonder te beseffen:
o welke theologische consequenties dat heeft:
o de Verlosser zou niet meer nodig zijn
o welke wetenschappelijke consequenties dat heeft:
o welke observaties verwachten wij te doen als evolutie
waar was, en welke observaties doen we
daadwerkelijk?
Ze ruilen dus Gods Woord in voor een theorie waarvan ze niet eens
weten welke wetenschappelijke consequenties die heeft. Zij weten
niet welke observaties verwacht mogen worden wanneer evolutie
waar zou zijn en of we die observaties dan ook daadwerkelijk doen.

Bovendien roept Petrus juist iedereen op om zijn geloof te


verdedigen: Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft
gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden (1
Petrus 3:15).

82
In plaats dat de PKN het geloof verdedigt, gooien ze het weg voor een
theorie die helemaal niet wetenschappelijk bewezen is. Ze hadden
moeten zeggen dat de evolutietheorie niet overeenkomt met de
observaties die we doen. Dat thema wordt uitgebreid behandeld in
de module: "Bijbel en biologie".

Conclusie: de bezoekersaantallen van de kerken lopen terug.


Waarom?
Dat is simpel: enerzijds wordt er verteld dat de Bijbel niet klopt, God
een mietje is die alleen een eencellig organisme kan maken, Jezus een
leugenaar en een charlatan is, waar je dan toch vervolgens op moet
vertrouwen.
Waarom zouden we moeten vertrouwen op
o een god die ons niet gemaakt heeft?
o een verlosser die liegt?
o een verlosser die eigenlijk helemaal niet nodig is?

Zo'n god en verlosser heeft toch niemand nodig! Met een dergelijk
standpunt leert de PKN niets over de God van de Bijbel. Die hebben
ze ingeruild voor een manke theorie die door geen enkele observatie
wordt bevestigd!

Om te onthouden
Waarom sluiten christenen graag compromissen met seculiere
theorieen?
o Compromissen tussen de Bijbel en seculiere theorieen zijn
niet ontstaan vanuit observaties van de natuur maar vanuit
de wens om christen te zijn en tegelijkertijd intellectueel voor
vol aangezien te worden in een seculiere wereld

Wat is thestische evolutie?


o Aanhangers van thestische evolutie accepteren de
evolutietheorie en wijzen daarmee de eerste hoofdstukken
van de Bijbel af. Wel zien ze de hand van God in dit proces.
Evolutie is volgens hen de scheppingsmethode die God heeft
gebruikt

Wat zijn de belangrijkste theologische consequenties van thestische


evolutie?
o Het belangrijkste probleem is dat deze theorie er vanuit gaat

83
dat er dood voor de mens was en dat de dood dus niet, zoals
de Bijbel duidelijk stelt, als straf voor de zonde in de wereld
was gekomen. De rol van Jezus Christus als
Schepper/Verlosser wordt hierdoor onderuit gehaald: Jezus
bevestigt niet alleen het scheppingsverhaal - een symbolische,
allegorische zondeval vraagt daarnaast uiteraard niet om het
reele lijden, sterven en de wederopstanding van Gods Zoon

Wat zijn de (natuur) wetenschappelijke consequenties van


thestische evolutie?
o Evolutie is niet natuurwetenschappelijk te bewijzen.
Thestische evolutie dus ook niet
o Observaties spreken evolutie tegen. Er zijn dus ook geen
observaties die thestische evolutie bevestigen

Is thestische evolutie een realistisch compromis?


o Thestische evolutie is geen realistisch compromis. Deze
theorie haalt niet alleen het verlossingsplan van God voor de
mensheid volledig onderuit; het wordt daarnaast ook niet
door wetenschappelijke observaties bevestigd

Was er leven vr Adam?


Naast het compromisvoorstel thestische evolutie, dat in het vorige
hoofdstuk uitgebreid aan bod is gekomen - is er nog een andere
populaire theorie. Deze theorie gaat er vanuit dat er voor Adam al
leven was. Hoewel we iedereen zn opvattingen gunnen, kunnen we
niet genoeg benadrukken dat er altijd maar een waarheid mogelijk is.

Wanneer we zelf geen getuigen waren van de gebeurtenissen die we


willen begrijpen zoals het ontstaan van het heelal, de aarde en het
leven zullen wij de waarheid (de oorzaak) moeten reconstrueren
met behulp van de gevolgen (onze observaties in het hier en nu). Die
mogelijke reconstructies van de waarheid noemen we opvattingen.
Nu zijn er meerdere opvattingen denkbaar maar er is slechts n
waarheid mogelijk.

Wij kunnen een theorie hebben over het ontstaan van het heelal, de
aarde en het leven en vaststellen welke observaties wij zouden
moeten kunnen doen als onze theorie een correcte weergave van de
waarheid zou zijn. Dat lijstje moeten we dan vervolgens vergelijken

84
met de observaties die we daadwerkelijk doen. Wanneer dan blijkt
dat we bepaalde fenomenen tegen de verwachting in niet konden
observeren, zullen we met een goede verklaring moeten komen. Aan
zo'n verklaring kleeft dan vervolgens ook weer een aantal
observaties die we verwachten te doen en het spel begint opnieuw.

De theorie die het best overeenkomt met onze observaties en het


minst aantal extra verklaringen nodig heeft, komt waarschijnlijk het
dichtst bij de waarheid in de buurt. De seculiere wetenschap gelooft
(dat denken zij, tenminste) in niets wat niet natuurwetenschappelijk
te verklaren is.

Hun theorien over het ontstaan van het heelal, de aarde en het leven
de Big-Bang en de evolutietheorie zijn echter in strijd met
minstens 7 natuurwetten:
o de Wet van Oorzaak en Gevolg
o de 1e Wet van Thermodynamica
o de 2e Wet van Thermodynamica
o het Impulsmoment
o de Omgekeerde Kwadratenwet
o de Wet van Biogenesis

In het hoofdstuk Geloven in onverklaarbare wonderen! zijn we al


uitgebreid ingegaan op de problemen die de seculiere Big-Bang-
theorie ondervindt met de natuurwetten 2 t/m 7. In het hoofdstuk Is
er een Schepper? Deel 1: Natuurwetten - Module: Bijbel en Astronomie
zullen we uitgebreid ingaan op de problemen met de Wet van
Oorzaak en Gevolg.

Belangrijk is dat we onder een wonder verstaan dat natuurwetten


tijdelijk buiten werking worden gesteld. Dus zelfs athesten moeten
in wonderen geloven. En dus geloven dat er gebeurtenissen (moeten)
hebben plaatsgevonden die zij niet kunnen verklaren en zelfs haaks
staan op de natuurwetten zoals wij die nu kennen.
Daarnaast kan de Big-Bang/evolutietheorie, zoals je inmiddels
ongetwijfeld al weet, niet de herkomst verklaren van de vier
voorwaarden voor kennis:
o betrouwbaar geheugen/zintuigen
o logicawetten
o natuurwetten

85
o moraal
Dat is zon belangrijk argument dat we het niet genoeg kunnen
herhalen!
Om objectief te blijven, kunnen we met vrij grote zekerheid
vaststellen nu we weten dat theorien van seculiere
wetenschappers enorm afwijken van hun observaties dat deze
theorien geen goede verklaring geven voor de oorsprong van het
heelal, de aarde en het leven: ze zijn (waarschijnlijk) niet waar!

Ook christenen hebben een theorie over het ontstaan van het heelal,
de aarde en het leven: het scheppingsverhaal van Genesis 1. Het
scheppingsverhaal leert dat God binnen 6 dagen hemel, aarde en het
leven schiep. God schiep zelfs drie hemelen:
o onze atmosfeer
o het heelal
o de hemel waar Gods troon staat
Dus toen Russische kosmonauten tot de conclusie kwamen dat God
niet bestond omdat ze Hem in het heelal (de 2e hemel) niet hadden
gezien, hadden ze gewoon in de verkeerde hemel gekeken; maar dat
even terzijde.

Belangrijk voor deze hoofdstukken is dat christenen naast de Bijbel


ook worden geconfronteerd met de seculiere theorien, op school en
in de media. Zij proberen dan om die seculiere theorien in de Bijbel
in te passen. Uit dit streven zijn verschillende theorien
voortgekomen:
o thestische evolutie
o progressive creation
o Satansvloed-theorie

Omdat deze theorien dus een compromis zijn tussen twee theorien
die niets met elkaar te maken hebben, kleven daar enorme
theologische en wetenschappelijke problemen aan. Deze theorien
zijn dan ook niet ontstaan vanuit observaties van de natuur en de
daaruit vloeiende conclusie dat een van de bovenstaande theorien
de best mogelijke verklaring biedt voor de betreffende observaties,
maar vanuit de wens om christen te zijn en tegelijkertijd om
intellectueel voor vol aan te worden gezien en de seculiere theorien
te kunnen accepteren.

86
In dit hoofdstuk zullen we ons vooral richten op de Satansvloed-
theorie!

De theorie van de Satansvloed is gebaseerd op het idee dat er een gat


zit tussen Genesis 1:1 en 1:2 van mogelijk 4.5 miljard jaar. Waarom
4.5 miljard jaar? Dat komt uitgebreid aan bod in het hoofdstuk: Sinds
wanneer is de Aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 1: de theorien
module: Bijbel en Geologie.

De Nederlandse Bijbellezer leest: In het begin schiep God de hemel


en de aarde. (Gen.1:1)
En: De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de
oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. (Gen. 1:2)

We moeten ons echter realiseren dat het Nederlands niet de taal is


waarin de Bijbel oorspronkelijk is geschreven. Dat was het
Hebreeuws. We mogen de authenticiteit van het origineel niet
afrekenen op de kwaliteit van de vertaling.

Hebreeuws Uitspraak Nederlands

b-r- In het begin


b-r schiep

-l-hm; God
bepaling voor
accusatief
ha--ma-yim de hemel(en)
w- en
h--re. de aarde

Opvallend aan deze vertaling is vooral het verschil in meervoud. Het


origineel schrijft 'hemel' in het meervoud. Er zijn immers 3 hemelen.
En schrijft 'God' in het meervoud een verwijzing naar de drie-
eenheid.

87
Dan gaat het verder met Genesis 1:2

Hebreeuws Uitspraak Vertaling


w-h--re, En de aarde
h-y-h was

-h zonder vorm
w--h, en leeg.
w--e En duisternis
al- was boven
p-n de oppervlakte
-h-wm; de diepte

w-r-a En de geest

-l-hm, van God


m-ra-e-pe bewoog
al- boven
p-n de oppervlakte
ham-m-yim. van het water

De Nieuwe Bijbelvertaling schrijft echter: De aarde was nog woest


en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over het water (Gen. 1:2).

De aanhangers van de Satansvloed concentreren zich op ( h-y-


h ). Deze vorm van het werkwoord zijn kan afhankelijk van de
context worden vertaald als is, was of werd. Aanhangers van de
Satansvloed vertalen het tweede vers uit de Bijbel als volgt: In het
begin schiep God de hemel en de aarde en de aarde werd woest en
doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde
over het water.

In het begin schiep God, volgens deze theorie, althans, de hemel(en)


en de aarde. Toen volgden 4.5 miljard jaar en de val van Satan.
Resultaat: God vernietigde zijn schepping met een vloed

88
Satansvloed genoemd. De aarde werd woest en doods en de
schepping begon opnieuw.

Vanuit de Angelsaksische wereld wordt dit argument kracht bijgezet


door Gen. 1:28. De King James vertaling (1611) schrijft daar:
Replenish the earth. Moderne lezers zien dit als een opdracht aan
Adam en Eva om de aarde opnieuw te vullen. Over dit argument
willen we graag 2 dingen zeggen:
o De King James Bijbel is niet het origineel maar een vertaling
o Het Engels van de King James Bijbel is 400 jaar oud
waardoor de betekenis van de woorden veranderd kan zijn.
Zo was er een tijd dat de maarschalk gewoon de
paardenknecht was en niets over de strategie te vertellen
had!
In het origineel staat natuurlijk niet replenish maar ( -mil-)
en heeft de betekenis van grondig vullen en is daarmee in 1611
correct vertaald als replenish. In Genesis 1:22 wordt overigens
hetzelfde woord vertaald als vullen. Het voorvoegsel re betekent
niet alleen opnieuw; het betekent ook grondig. Zo betekent
research ook niet 'opnieuw zoeken' maar 'grondig
zoeken/onderzoek' naar de waarheid.

Theologische problemen
Hoewel de Bijbel enorm veel bladzijdes telt, is ieder detail belangrijk.
Wanneer een detail wordt veranderd, omdat je de Bijbel wilt
inpassen in de seculiere wetenschap, heeft dat gevolgen voor de hele
Bijbel. Die klopt dan niet meer.

Dat ( h-y-h ) als was moet worden vertaald en niet als werd,
blijkt al uit de samenvatting van Genesis 2:1-4: Zo werden de hemel
en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God
zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan
had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op
die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis
van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze
geschapen.

Dat wordt later in Exodus 20:11 zelfs voor een tweede keer
bevestigd. De scheppingsweek wordt als voorbeeld genomen voor
de werkweeklx: Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de
aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag

89
rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig
verklaard.

Er is bovendien in de Bijbel geen aanwijzing te vinden voor de


bewering dat de val van Lucifer werd gevolgd door een vloed die al
het leven vr Adam uitroeide. Ezechil 28:17-18 beschrijft de val
van Lucifer als volgt: Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je
had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde
neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen. Door je
grote schuld, door je oneerlijke handel, waren je heiligdommen
ontwijd. Daarom liet ik een vuur in je oplaaien dat je heeft verteerd,
ik maakte van jou een hoop as op de grond, voor ieder die het wil
zien.

Wanneer is Satan gevallen? De Bijbel zegt dat niet precies, maar n


ding is zeker: Lucifer was niet gevallen voor het einde van de
scheppingsweek. Want de Bijbel zegt immers dat: God keek naar
alles wat hij had gemaakt [inclusief Lucifer/Satan] en zag dat het zeer
goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. (Gen.
1:31)

Zeer goed in deze context betekent dat er geen zonde - en dus geen
dood en ziekte was. Een wereld waarin Lucifer al gevallen was, kon
God onmogelijk zeer goed noemen. Wanneer Lucifer was gevallen
na Gen. 1:1 waarna 4.5 miljard jaar met dood, ziekte en verderf
verstreken; God zijn schepping met een vloed vernietigde en de
wereld in de 5 overgebleven dagen opnieuw maakte en Lucifer nog
steeds gevallen was, kon de wereld nauwelijks zeer goed te noemen
zijn.

Het grootste theologische probleem is, net zoals bij thestische


evolutie en andere compromissen, het plan van God om de mensheid
te verlossen! Dat plan wordt al gentroduceerd in Genesis 3:15 en
wordt volbracht in de toekomst wanneer Christus terugkomt en het
Nieuwe Jeruzalem neer zal dalen. Al deze theorien gaan er zonder
uitzondering vanuit, dat er dood vr de zondeval was en dat de
mens niet 6 dagen na het begin van de Schepping ten tonele is
verschenen, maar pas miljarden jaren later!

Jezus bevestigt echter in Mattes 19:4 dat de mens niet miljarden


jaren na de schepping zijn intrede deed maar dat hij in het begin was

90
gemaakt: Hij zei: Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij
het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?
Aanhangers van thestische evolutie en de Satansvloed beschouwen
de fossielen die worden gevonden als levensvormen die in sommige
gevallen miljoenen jaren geleden hebben geleefd. Dit is niet alleen in
tegenspraak met de opmerking van Jezus dat de Schepper [Hijzelf
(Joh. 1:1-5)] de mens aan het begin heeft gemaakt, maar druist ook in
tegen de Bijbelse doctrine dat er geen dood vr de zondeval was:
Door n mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde
de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens
heeft gezondigd (Rom. 5:12).

Wanneer er dus dood vr de zondeval was, en de zondeval dus geen


echte, historische gebeurtenis was, is er ook geen chte Verlosser
nodig: Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de
opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door
Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden
gemaakt. (1 Korintirs 15: 21-22)
Conclusie: als de eerste Adam niet bestond zou de laatste Adam
(Jezus Christus) niet nodig zijn geweest: Zo staat er ook geschreven:
De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen. Maar de
laatste Adam werd een levendmakende geest. (1. Korintirs 15:45)

Wanneer er compromissen worden gesloten tussen de seculiere


wetenschap en de Bijbel, gaat dit altijd ten koste van de rol van Jezus
Christus als Schepper/Verlosser Hij wordt gedegradeerd tot
leugenaar, charlatan; iemand die door grootheidswaanzin ertoe
gedreven werd om z'n leven te geven voor een oude legende zonder
historische waarheid. Uiteraard is dit niet ons standpunt.

Wetenschappelijke problemen
Christenen die voor zulke compromissen kiezen, doen dat vaak
omdat ze gelijktijdig christen willen zijn en intellectueel
geaccepteerd willen worden in een seculiere maatschappij. Maar
niemand zit cht op zulke compromissen te wachtenlxi: aan de
christelijk kant richten die zoals hierboven uitvoerig is geschetst
een theologische chaos aan. De seculiere kant is daarnaast juist bezig
om het ontstaan van het universum, de aarde en het leven te
verklaren zonder God. Uiteraard zit deze groep er niet op te wachten
om via dit soort compromissen, God, die ze vakkundig weg wilden
werken, via de achterdeur weer binnen te halenlxii!

91
De seculiere wetenschappers verklaren de fossielen, die zij via een
hypothetische, geologische tijdschaal gedateerd denken te hebben,
als de geschiedenis van het leven. Ze zien de fossielen die in de
onderste aardlagen worden gevonden als de voorouders van de
soorten die in de hogere lagen worden gevonden.

De evolutietheorie leert namelijk dat:


o de eerste generatie leven, een eencellig organisme, spontaan
is ontstaan vanuit niet-levende, chemische elementen
o door natuurlijke selectie en mutaties uit deze ene cel in de
loop van miljarden jaren de biodiversiteit is ontstaan die we
vandaag zien
o al het leven op aarde, mensen, dieren en planten, allemaal
van dezelfde voorvader afstammen
Aanhangers van de Satansvloed-theorie hebben een verklaring voor
de vondst van de fossielen die echter haaks staat op de Bijbel n op
de seculiere wetenschap. Zijn gaan er vanuit dat er tussen Genesis
1:1 en 1:2 4.5 miljard jaar zitten, terwijl er tussen Genesis 1:2 en de
rest van de Bijbel maar een paar duizend jaar verstreken zijn.
Bovendien geloven ze dat al het leven dat tussen Genesis 1:1 en 1:2
heeft bestaan, door n grote vloed is vernietigd en dat we dat leven
vandaag de dag in de vorm van fossielen terug kunnen vinden.

Daarnaast wijzen zij het idee van een wereldwijde vloed, waarover
de Bijbel vertelt en die door Jezus Christus als historische
gebeurtenis werd gezien, af: En zoals het eraan toe ging in de dagen
van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze
aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de
dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen
verzwolg. (Lukas 17: 26-27)
Belangrijk is natuurlijk dat iedereen mag denken en geloven wat
hij/zij wil; daar gaan wij niet over. Je moet er natuurlijk wel voor
zorgen dat je standpunten ergens op gebaseerd zijn. We zijn geen god
en kunnen niet zelf de waarheid, als in een supermarkt, uitzoeken en
samenstellen. Wanneer we een theorie hebben waarmee we de
waarheid willen reconstrueren, moeten we altijd kijken of we de
verwachte observaties ook kunnen doen; en wanneer we die niet
doen, moeten we daarvoor een goede verklaring hebben.

92
Aanhangers van thestische evolutie, de Satansvloed-theorie of
progressive creation, moeten zich bovendien realiseren dat ze niet
meer de God van de Bijbel vereren maar zelf een god hebben
gecreerd, die niet almachtig, alwetend en alom vertegenwoordigd is;
en dat ze Jezus Christus hebben gedegradeerd tot een
grootheidswaanzinnige leugenaar en charlatan die voor een oude
legende zonder historische waarheid een zinloze dood is gestorven.

Daarnaast is deze opvatting in strijd met wetenschappelijke


observaties en natuurwetten.

Om te onthouden
Wat geloven de aanhangers van de Satansvloed-theorie?
o Aanhangers van de Satansvloed-theorie gaan er vanuit dat er
tussen Gen. 1:1 en Gen. 1:2 een gat zit van miljarden jaren en
dat er dus een schepping bestond voor de onze. De oude
schepping werd na de val van Lucifer/Satan vernietigd door
een vloed de Satansvloed. De fossielen die overal ter wereld
worden gevonden, worden in verband gebracht met deze
oude schepping

Wat zijn de theologische consequenties van de Satansvloed-theorie?


o Naast de theologische problemen die deze theorie deelt met
thestische evolutie met name dood voor de mens, de rol
van Jezus Christus als Verlosser bestaat er het probleem
met de scheppingsweek. Dat het daadwerkelijk om een week
ging, die niet onderbroken werd door miljarden jaren, de val
van Lucifer en een enorme vloed, blijkt uit verzen als: Genesis
2:1-4, Exodus 20:11
o God noemde de schepping aan het eind van de week zeer
goed (Gen. 1:31). Dit betekent dat er geen ziekte, dood en
zonde was; en dat Lucifer nog niet gevallen kon zijn.
o Er is geen indicatie dat de val van Satan gepaard ging met een
vloed

Wat zijn de (natuur)wetenschappelijke consequenties van de


Satansvloed-theorie?
o Seculiere wetenschappers wijzen een wereldwijde vloed (dus
uiteraard ook een Satansvloed) af en zien in de letterlijk
miljarden fossielen die overal ter wereld worden gevonden,

93
de langzame ontwikkeling van het leven

Is de Satansvloed-theorie een realistisch compromis?


o De Satansvloed-theorie is geen realistisch compromis omdat
de theorie niet door de Bijbel wordt bevestigd
o De Satansvloed-theorie heeft een andere verklaring voor het
bestaan van miljarden fossielen dan de seculiere wetenschap
o Met andere woorden: deze theorie wordt zowel door de
seculiere wetenschap als door de Bijbel afgewezen en kan
daarom onmogelijk een realistisch compromis zijn

Test je kennis!
Vragen bij module 1

Op zoek naar de waarheid

94
Wat is waarheid?

o Vraag 1: wat is het verschil tussen de waarheid en een


leugen?
o A: er is geen verschil
o B: de waarheid is consistent en de leugen inconsistent
o C: de waarheid is inconsistent de leugen consistent

o Vraag 2: wat is het verschil tussen waarheid en bewijs?


o A: met bewijs kun je proberen om de waarheid te
reconstrueren
o B: er is geen verschil: bewijs en waarheid zijn beide
objectief en neutraal
o C: er is geen verschil: bewijs en waarheid zijn beide
wat je er zelf van maakt

o Vraag 3: wat is het verschil tussen de waarheid en een


opvatting?
o A: er is geen verschil: iedereen mag zn eigen
waarheid bepalen
o B: een opvatting is een theorie (reconstructie) van een
onbekende waarheid
o C: er is geen verschil: beide kunnen niet worden
bewezen

o Vraag 4: hoeveel waarheden bestaan er:


o Vul in: .

o Vraag 5: hoe kun je tot een natuurwetenschappelijke


conclusie komen?
o Stap 1: een wetenschapper valt een bepaald
op

95
o Stap 2: een wetenschapper stelt een
... op
o Stap 3: de ... wordt getoetst aan de
.:
o Door middel van experimenten die

en .
kunnen worden
o Stap 4: als de experimenten een ander resultaat geven
dan voorspeld, moet de
worden aangepast
o Stap 5: een
wordt pas geaccepteerd, wanneer de voorspelde
resultaten overeenkomen met de geobserveerde
..

o Vraag 6: wat zijn de 4 voorwaarden voor kennis?


o Het /
moet betrouwbaar zijn
o Er moeten
.. bestaan
o Er moeten
.. bestaan
o Er moet

bestaan

o Vraag 7: wat is een natuurwet?


o A: een natuurwet is bedacht door een wetenschapper
o B: natuurwetten zijn een belofte dat de natuur t/m
het kleinste atoom zich altijd aan vaste wetten
houdt en alles in het universum zich dus altijd in een
zelfde, specifieke situatie op een vaste manier
gedraagt
o C: niet belangrijk: het bestaan van natuurwetten kon
nooit worden aangetoond

o Vraag 8: wat heb je aan een natuurwet?


o A: niks, ik ben toch geen leraar!
o B: met behulp van natuurwetten kun je een hypothese

96
testen
o C: daarmee kun je de evolutietheorie bewijzen

o Vraag 9: wat is een wonder?


o A: het bestaan van natuurwetten
o B: een gebeurtenis die alleen mogelijk is als een
natuurwet tijdelijk buiten werking wordt gesteld
o C: allebei

o Vraag 10: welke 6 natuurwetten zijn in strijd met de Big-


Bang-/evolutietheorie?
o 1e wet van
.
o 2e wet van
.
o Algemene ..wet
o momen
t
o Omgekeerde.wet
o Wet van
..genesis

o Vraag 11: waar gelden natuurwetten?


o A: alleen in het natuurkundeboek
o B: alleen op Aarde
o C: overal in het universum

Ik zie, ik zie wat ik wil zien!


Wat is jouw wereldbeeld?

o Vraag 12: wat zijn de vier grote vragen van het leven?
o . ben ik?
o ... kom ik vandaan?
o .. is het doel van mijn
leven?
o .. ga ik naartoe als ik dood
ga?

97
o Vraag 13: wat is een wereldbeeld?
o Een wereldbeeld is eigenlijk niets meer dan een
pakket dat bestaat uit het antwoord op de


plus een (individuele) verzameling aannames.
Hoewel aannames oncontroleerbaar zijn, worden ze
vaak als waar geaccepteerd. Een wereldbeeld bepaalt
je identiteit, hoe je in het leven staat en welke
keuzes je maakt!

o Vraag 14: wat is het verschil tussen wetenschappelijk bewijs


en aannames?
o A: wetenschappelijk bewijs kan worden geobserveerd
in het hier en nu; een aanname is oncontroleerbaar
o B: wetenschappelijk bewijs kan worden geobserveerd
in het hier en nu; een aanname is een empirisch,
wetenschappelijk bewezen theorie
o C: wetenschappelijk bewijs wordt gebruikt om een
aanname te interpreteren

o Vraag 15: wat zijn de gevolgen van een wereldbeeld?


o A: je kunt, als je een verkeerd wereldbeeld hebt,
verdwalen
o B: je kunt, als je een verkeerd wereldbeeld hebt,
wetenschappelijk bewijs verkeerd interpreteren
o C: je kunt, als je een verkeerd wereldbeeld hebt, niet
op je zintuigen vertrouwen

Athesme, een religie zonder God? Deel 1

o Vraag 16: wat is het doel van Satan voor zichzelf en de


mensheid?
o A: hij wil niets voor zichzelf: hij wil de mensheid
ontwikkelen door de mens zoveel mogelijk inzicht in
de schepping te geven
o B: hij wil de rechterhand van God worden
o C: hij wil in Gods plaats regeren over de aarde en de

98
mensen

o Vraag 17: wat is Satans stappenplan?


o Stap 1: zaaien over Gods woord
o Stap 2: Gods woord .
o Stap 3: mensen beloven dat ze .
kunnen worden in hun eigen universum, waarin ze
zelf kunnen beslissen over goed en kwaad!

o Vraag 18: wanneer is het athesme ontstaan?


o A: 1632 na de publicatie van Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo door Gallileo Galliee
o B: in de oudheid na de publicatie van De Mundo door
Aristoteles
o C: door de belofte van Satan aan Eva in Paradijs

Athesme, een religie zonder God? Deel 2

o Vraag 19: welke twee vormen van wetenschap bestaan er?


o enwetenschap

o Vraag 20: waarom is historische wetenschap nooit objectief?


o Historische wetenschap is nooit objectief omdat
dezelfde bewijzen kunnen leiden tot verschillende
reconstructies (opvattingen) van/over de waarheid.
Omdat deze reconstructies nooit eenduidig en
objectief zijn, bepaalt de persoonlijke voorkeur,
het
van de wetenschapper, welk alternatief de voorkeur
geniet!

o Vraag 21: waarom is het athesme een religie?


o Het athesme vervult alle kenmerken van een religie:
o beantwoordt de
van het leven
o heeft een
.over de
oorsprong van het heelal en het leven
o deze theorie kan niet volgens de regels van de

99
worden bewezen
o athesten moeten dus
. zonder zichtbaar
bewijs dat de Big Bang heeft plaatsgevonden
Athesme, een religie zonder God? Deel 3

o Vraag 22: hoe werkt Satans leugen in de praktijk?


o A: zn leugens zijn 100% niet waar
o B: hij vertelt halve waarheden
o C: hij wil de mensen alles geven wat ze nodig hebben

o Vraag 23: wat zijn de tijdelijke voordelen van het athesme?


o A: financiele onafhankelijkheid
o B: morele vrijheid
o C: zorgeloos leven

Athesme, een religie zonder God? Deel 4

o Vraag 24: wat zijn de gevolgen van Satans leugen voor de


maatschappij?
o A: er is geen honger meer in de wereld
o B: iedereen doet alleen nog maar waar hij/zij zin in
heeft
o C: iedereen staat altijd voor klaar voor haar/zijn
buren

o Vraag 25: hoe kun je Satans leugen ontmaskeren?


o Een leugen is nooit ..
zelfs die van Satan niet
o Seculiere theorieen zoals de Big-Bang-
/evolutietheorie zijn in strijd met 6

o Seculiere theorieen hebben geen verklaring voor het
bestaan/ oorsprong van de vier

100
Compromissen Christen zijn in een seculiere wereld
Thestische evolutie

o Vraag 26: waarom sluiten christenen graag compromissen


met seculiere theorieen?
o A: die theorieen zijn de beste verklaringen voor de
observaties van de natuur
o B: om christen te kunnen zijn en tegelijkertijd
intellectueel voor vol aangezien te worden in een
seculiere wereld
o C: omdat ze deze theorieen op school hebben geleerd

o Vraag 27: wat is thestische evolutie?


o Aanhangers van thestische evolutie accepteren de

en wijzen daarmee de eerste hoofdstukken van de
Bijbel af. Wel zien ze de hand van God in dit proces
..
is volgens hen de

die God heeft gebruikt;

o Vraag 28: wat zijn de belangrijkste theologische


consequenties van thestische evolutie?
o A: er was kennelijk dood op aarde voordat de mens
kwam dus er is geen Verlosser nodig
o B: de mens is niet geschapen naar het beeld van God
en is niet in staat om te communiceren met zn
Schepper
o C: de zondvloed was een plaatselijke vloed

o Vraag 29: wat zijn de (natuur)wetenschappelijke


consequenties van thestische evolutie?
o
is niet natuurwetenschappelijk te bewijzen;

101
thestische evolutie dus ook niet
o Observaties spreken

tegen; observaties bevestigen dus ook thestische
evolutie niet

o Vraag 30: is thestische evolutie een realistisch compromis?


o A: ja, het wordt bevestigd door zowel de Bijbel als
onze observaties
o B: ja, het wordt weliswaar niet bevestigd door de
Bijbel maar wel door onze observaties; dus moet het
wel waar zijn
o C: nee, het wordt niet bevestigd door de Bijbel noch
door onze observaties; het is uiterst onwaarschijnlijk
dat het waar is

Was er leven voor Adam?

o Vraag 31: wat geloven de aanhangers van de Satansvloed-


theorie?
o Aanhangers van de Satansvloed-theorie gaan er
vanuit dat er tussen Gen. 1:1 en Gen. 1:2 een gat zit
van
..
jaren en dat er dus een schepping bestond voor de
onze. De oude schepping werd na de val van
..
vernietigd door een vloed de Satansvloed. De
fossielen die overal ter wereld worden gevonden,
worden in verband gebracht met deze oude schepping

o Vraag 32: wat zijn de theologische consequenties van de


Satansvloed-theorie?
o A: geen: een dag hoeft niet per se een dag van 24 uur
te betekenen. Maar kan ook gebruikt worden in de zin
van tijdperk
o B: geen: maar dit betekent niet dat de theorie door de
Bijbel wordt bevestigd
o C: God zou de Schepping aan het eind van de week
niet zeer goed hebben kunnen noemen als Lucifer al
gevallen was.

102
o Vraag 33: wat zijn de (natuur)wetenschappelijke
consequenties van de Satansvloed-theorie?
o Seculiere wetenschappers wijzen een
.
vloed (dus uiteraard ook een Satansvloed) af en zien
in de letterlijk miljarden fossielen die overal ter
wereld worden gevonden, de langzame
....
van het leven

o Vraag 34: is de Satansvloed-theorie een realistisch


compromis?
o A: nee, het wordt niet door Bijbel bevestigd en
seculiere wetenschappers geloven het niet: je doet er
niemand een plezier mee
o B: ja, waarom niet? Als ik me er prettig bij voel; dat is
het belangrijkste, toch?!
o C: ja, in de Bijbel zijn sterke aanwijzingen dat de val
van Lucifer gepaard ging met een vloed. Bovendien
kon het woord dag ook tijdperk betekenen

103
Module 2:

Bijbel en astronomie

104
105
Inhoudsopgave

De Schepper
Is er een Schepper? Deel 1: natuurwetten
Is er een Schepper? Deel 2: Zijn karakter

De schepping
De geboorte van het universum! Deel 1: de theorieen
De geboorte van het universum! Deel 2: de observaties
Sinds wanneer is het universum 14 miljard jaar oud?

De Schepper en Zijn boek


Bijbel en astronomie

Test je Kennis! Vragen bij module 2

106
Wat ga je leren?

De Schepper
Is er een Schepper? Deel 1: natuurwetten
o Waarom natuurwetten het bestaan van een Schepper
vereisen
o Wat de eigenschappen van een Eerste Beweger moeten zijn
o Hoe het einde van het universum eruit zal zien
o Waarom natuurwetten polythestische religies uitsluiten
o Waarom natuurwetten de Big-Bang uitsluiten
Is er een Schepper? Deel 2: Zijn karakter
o Waarom de Schepper een drie-eenheid moet zijn geweest

De Schepping
De geboorte van het universum! Deel 1: de theorieen
o Het verschil tussen ontstaan en gebruik
De geboorte van het universum! Deel 2: de observaties
o Welke observaties we verwachten te doen als de Big-Bang-
theorie waar zou zijn
o Het verschil tussen de Big-Bang-theorie en de observaties in
het hier en nu
Sinds wanneer is het universum 14 miljard jaar oud?
o Wat het actualiteitsprincipe is
o Wat het effect is van het actualiteitsprincipe op het
universum
o Wat de maximale leeftijd is van het universum

De Schepper en Zijn boek


Bijbel en astronomie
o Wat de Bijbel zegt over het universum

107
o Of de uitspraken van de Bijbel kloppen met onze observaties
in het hier en nu
o Welke theorie de Bijbel of de Big-Bang-theorie het best
onze observaties kan verklaren

De Schepper

Is er een Schepper? Deel 1: natuurwetten


In dit hoofdstuk zullen we ons bezig houden met de vraag: is er een
Schepper? In het volgende hoofdstuk willen we dan vervolgens kijken
of de schepping iets prijsgeeft over het karakter van haar Schepper.
Daarover schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente in Rome, het
volgende:

Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de


wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid
zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te
verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem
niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun
overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is
verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze
de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden
van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.
Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan
zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de
waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en
aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden
geprezen tot in eeuwigheid. Amen. (Rom. 1:20-25)

Hoe kan Paulus en met hem de christenen er zo zeker van zijn dat
er een Schepper is? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig: het bestaan van
een Schepper, zoals de Bijbel Hem beschrijft, wordt bevestigd en
wordt zelfs vereist door drie fundamentele natuurwetten:
o de Wet van Oorzaak en Gevolg
o de 1e Wet van Thermodynamica

108
o de 2e Wet van Thermodynamica
Het bestaan van deze drie natuurwetten is volledig onomstreden. Er
is zelfs nog nooit een uitzondering op een van deze drie wetten
gevonden. Deze drie wetten worden bevestigd door de wetenschap
en door onze eigen dagelijkse ervaringen.

De Wet van Oorzaak en Gevolglxiii:


De Wet van Oorzaak en Gevolg wordt gebruikt bij ieder
wetenschappelijk experiment: zonder deze natuurwet, zou
(empirisch) wetenschappelijk onderzoek volstrekt onmogelijk zijn
geweest!

Weet je het nog? De weg naar een wetenschappelijke conclusie:


o Stap 1: een wetenschapper valt een bepaald fenomeen op
o Stap 2: een wetenschapper stelt een hypothese op
o Stap 3: de hypothese wordt getoetst aan de werkelijkheid:
o door middel van experimenten die geobserveerd en
herhaald kunnen worden
o Stap 4: als de experimenten een ander resultaat geven dan
voorspeld, moet de hypothese worden aangepast
o Stap 5: een hypothese wordt pas geaccepteerd, wanneer de
voorspelde resultaten overeenkomen met de geobserveerde
realiteit

Hoe kan een wetenschapper zonder het bestaan van de Wet van
Oorzaak en Gevolg ooit z'n hypothese testen? Stel: we doen net als de
creationist Isaac Newton onderzoek naar de zwaartekracht en
voeren het volgende eenvoudige experiment uit:
o ik gooi een bal omhoog (oorzaak)
o omdat ik de bal omhoog gooi (oorzaak) gaat de bal tja,
omhoog (gevolg)
o omdat de bal omhoog gaat (oorzaak) stuit de bal op de
luchtweerstand (gevolg)
o omdat de bal stuit op luchtweerstand (oorzaak), verliest de
bal energie (gevolg)
o omdat de bal energie verliest (oorzaak), trekt de
zwaartekracht de bal weer naar beneden (gevolg)
o omdat de zwaartekracht de bal naar beneden trekt (oorzaak),
valt de bal uiteindelijk weer op de grond (gevolg)
Dankzij de wet van oorzaak en gevolg is de uitslag van het
experiment, althans als ik niks verander, altijd hetzelfde. Als ik een

109
bal omhoog gooi, zal deze nooit (direct) naar beneden vallen. Ook
zullen we niet meemaken dat de bal eindeloos omhoog zal blijven
gaan. Dezelfde handeling (oorzaak) heeft altijd hetzelfde resultaat
(gevolg).

Niet alleen wetenschappers maar ook ieder kind in de waarom-fase


weet intutief dat deze wet bestaat. Iedere gebeurtenis wordt
voorafgegaan door een oorzaaklxiv. Kinderen die vaak waarom?
vragen, hebben begrepen dat het gevolg van gebeurtenis A de
oorzaak kan zijn van gebeurtenis B.
Wat aan ons hypothetische balexperiment (hierboven) opvalt, is dat
een gebeurtenis (gevolg) nooit op zichzelf staat. Iedere gebeurtenis
(gevolg) wordt voorafgegaan door een oorzaak, die zelf weer een
gevolg was van een oorzaak op een eerder moment.

De Wet van Oorzaak en Gevolg gaat er dus vanuit dat oorzaak en


gevolg in een lange keten met elkaar verbonden zijnlxv. Zoals ieder
kind weet, kan een gevolg weer een nieuwe gebeurtenis veroorzaken
en die kan weer leiden tot een nieuwe; enzovoort. Als je dus maar
lang genoeg in de waarom-fase blijft hangen, kom je dus uiteindelijk
uit bij de volgende vraag: "Kun je letterlijk eeuwig doorgaan of was er
een eerste oorzaak die zelf niet door een andere gebeurtenis werd
veroorzaakt: de zogenaamde Eerste Beweger?

Wie of wat is dan deze Eerste Beweger? Eigenlijk hebben alleen de


monothestische godsdiensten een goed antwoord op deze vraag: de
eerste beweger is God. Mensen die geen monothestisch/christelijk
wereldbeeld hebben, zoals de aanhangers van heidense,
polythestische religies, boeddhisme en athesme, hebben geen goed
antwoord op deze vraag. Hun keten van oorzaak en gevolg gaat dus
eindeloos door.
Is dat erg? Nou, dat zou alleen een optie zijn als het universum
eeuwig zou zijn. Een universum met een begin, heeft per definitie een
Eerste Beweger. En zodra we op basis van natuurwetten vaststellen
dat het universum niet eeuwig kan zijn maar een begin en een einde
moet hebben en er dus sprake moet zijn van een Eerste Beweger, is
het belangrijk om te weten wie of wat dat dan is!

Zoals we eerder in dit boek al hadden vastgesteld, vereren


polythestische religies weliswaar goden, maar deze goden zijn geen
scheppers. En daarom zijn zij per definitie geen Eerste Beweger. De

110
Grieken gingen er bijvoorbeeld vanuit dat hun oppergod Zeus, zoon
van Kronos, geboren was op de top van het Idagebergte. Wat
betekent dat? Dat betekent dat het Idagebergte, de elementen
waaruit het universum en de aarde bestaan, ouder zijn dan Zeus.
Polythestische religies hebben dus sterke evolutionaire trekjes. Ze
gaan er, net als athesten, vanuit dat het universum helemaal vanzelf
zonder de hulp van een architect/Schepper is ontstaan. Ze geloofden
weliswaar dat er een god van de zee was - bijvoorbeeld
Poseidon/Neptunus - maar niet dat deze god de zee ook
daadwerkelijk geschapen had. De god kwam voort uit de schepping,
terwijl aanhangers van monothestische godsdiensten geloven dat de
schepping voortkwam uit God.

Het Boeddhisme is geen religie in de strikte zin van het woord. Het
richt zich uitsluitend op het hier en nu en geeft geen antwoord op
alle 4 de grote levensvragen die je nog kent uit het hoofdstuk Wat is
jouw wereldbeeld? Vragen als:
o wie ben ik?
o waar kom ik vandaan?
o waarom ben ik hier?
o waar ga ik heen als ik doodga?
Boeddhisten gaan er vanuit dat de Aarde en het universum eeuwig
zijn; zonder begin of einde. Hun gedachte is daarmee net als bij de
polythestische godsdiensten, sterk evolutionair van aard.

Het athesme gelooft echter dat ze een Eerste Beweger hebben: de


Big-Bang. Het probleem met deze zienswijze is natuurlijk dat de Big-
Bang niet cht een Eerste Beweger is. Want wat veroorzaakte de
Big-Bang?
De Big-Bang, een enorme ontploffing waaruit 14 miljard jaar geleden
alle materie in het universum is ontstaan, kan zelf geen oorzaak
hebben gehad. Waarom niet? Simpel: omdat de Big-Bang dan niet
de Eerste Beweger en daarmee niet het begin van het heelal zou
kunnen zijn.

Een ander belangrijk aspect van de Wet van oorzaak en gevolg is: n
oorzaak kan vele effecten (gevolgen) hebben. Maar geen effect is
groter dan de oorzaaklxvi.
Dus
o De Eerste Beweger van oneindige ruimte moet zelf
oneindig zijn

111
o De Eerste Beweger van de eeuwigheid moet zelf eeuwig
zijn
o De Eerste Beweger van alle energie in het universum moet
zelf almachtig zijn
o De Eerste Beweger van oneindige complexiteit . moet zelf
alwetend zijn
o De Eerste Beweger van liefde moet zelf liefdevol zijn
o De Eerste Beweger van leven moet leven
Dus moet de Eerste Beweger van het universum een oneindig,
eeuwig, almachtig, alwetend, alomvertegenwoordigd, heilig,
liefhebbend wezen zijn met een duidelijke wil en persoonlijkheid!
De Big-Bang is geen alternatief omdat het geen Eerste Beweger kan
zijn: wanneer we de God van de Bijbel af zouden wijzen, zouden we
dus moeten geloven in een letterlijk eindeloze keten van oorzaak en
gevolg.

Dat is geen optie omdat twee andere natuurwetten uitsluiten dat het
universum eeuwig is:
o de 1e Wet van Thermodynamica
o de 2e Wet van Thermodynamica
Conclusie: als het universum niet eeuwig kan zijn, kan ook de keten
van oorzaak en gevolg niet eeuwig zijn. Als de keten van oorzaak en
gevolg niet eeuwig kan zijn, moet er dus een Eerste Beweger zijn.

1e Wet van Thermodynamica;


Ken je deze wet nog?lxvii

Wet van behoud van energie

Voor energie van welke soort dan ook geldt een belangrijke wet:
energie gaat nooit verloren.
o Energie kan worden omgezet van de ene vorm in de andere,
maar verdwijnt niet
o De som van alle energien verandert niet
De wet van behoud van energie wordt ook wel de eerste Wet van
Thermodynamica genoemd. Thermodynamica is een een onderdeel van
de natuurkunde en betekent letterlijk de beweging van warmte.
Deze wet geeft aan of gebeurtenissen, waarbij energie wordt omgezet,
mogelijk zijn of niet. Een omzetting van de ene energiesoort naar de
andere is alleen mogelijk als daarbij de som van alle soorten energie

112
constant blijft. Energie gaat nooit verloren, maar er komt ook nooit zo
maar energie bij.

Dit was een onnodig ingewikkelde manier om te zeggen:


energie/materie kan niet worden gemaakt noch worden vernietigd.
Als we echter om ons heen kijken, zullen we al snel genoeg
vaststellen: er is energie/materie om ons heen. Nadat we dat
hebben vastgesteld, is de volgende vraag onvermijdelijk: Wanneer
energie/materie niet kan worden gemaakt noch worden vernietigd
waar komt het dan vandaan?

De Bijbel heeft een antwoord op dit probleem!


De Bijbel zegt dat er na de 6e dag, nooit meer energie/materie
gemaakt of vernietigd is! De Bijbel bevestigt daarmee het bestaan van
de 1e Wet van Thermodynamica: Zo werden de hemel en de Aarde
in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk
dat hij gedaan had. (Gen. 2: 1-2)

Het athesme leert:


o het universum begon (tussen de 14 en 20 miljard jaar
geleden) als n punt (singularity)
o dat punt was oneindig klein en oneindig heet
o tijd, ruimte en materie waren samengeperst in dit kosmische
ei
o dit kosmische ei draaide razendsnel rond als een op hol
geslagen draaimolen
o de singularity explodeerde zodat alle materie over het
universum werd verdeeld
o het universum dijt daardoor uit tot op de dag van vandaag

113
Dit is op zich een leuk verhaal, lang genoeg geleden gebeurd, maar
het verklaart niet hoe energie is ontstaan! Het athesme kan niet
verklaren:
o waar de energie vandaan kwam die is ontploft
o waarom de energie, in de vorm van een singularity, rond
begon te draaien
o waarom de singularity uiteindelijk is ontploft
Conclusie: de Big-bang-theorie is in strijd met een natuurwet: 1e Wet
van de thermodynamica!

2e Wet van Thermodynamica;lxviii


De 2e Wet van Thermodynamica noemt men ook wel de wet van de
toenemende entropie. De kwantiteit van de materie/energie blijft altijd
gelijk (eerste hoofdwet), maar de kwaliteit van de materie/energie
verslechtert geleidelijk met het verstrijken van de tijd. Hoe komt dit?

Een belangrijke eigenschap van een gesloten of gesoleerd systeem is dat


willekeurigheid/chaos niet afneemt. De maat voor deze wanorde of
chaos noemt men entropie. Bijvoorbeeld: een gedeelte van de
toegevoerde energie van de automotor gaat verloren door wrijving of
warmteontwikkeling. We kunnen ook zeggen dat tijdens dit proces de
bruikbare energie onherstelbaar verloren gaat door wrijving. Dit is een
voorbeeld van toename van de entropie: de hoeveelheid bruikbare
energie neemt af, en de hoeveelheid onbruikbare energie neemt toe.

Entropie was een ander woord voor chaos/wanorde. Dus wat deze
wet eigenlijk probeert te zeggen is: alles neigt in een gesloten
systeem naar chaos. Met andere woorden: niets wordt beter uit
zichzelf.
Een kamer wordt, zelfs als je er nooit komt, smerig. Als je je huis niet
onderhoudt, stort op een dag het dak in en als je je auto ergens
achterlaat, dan gaat die kapot, helemaal vanzelf: daar hoeft echt
niemand iets voor te doen!

De Bijbel bevestigt het bestaan van de 2e Wet van Thermodynamica:


Voor alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk
van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als

114
kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen,
maar u blijft hetzelfde, uw jaren nemen geen einde. (Psalm 102: 26-
27)

Het is echter goed om deze informatie nog eens te herhalen en te


benadrukken dat de Big-Bang-theorie wat deze natuurwet betreft
(waarop overigens nog nooit een uitzondering is gevonden) toch cht
een groot probleem heeftlxix
Belangrijk: volgens de seculiere wetenschap is het universum uit
het niets ontstaan. Dit niets singularity - begon keihard rond te
draaien als een op hol geslagen draaimolen, totdat het ontplofte. Pas
bij deze ontploffing, de Big-Bang, is energie/materie ontstaan.

Vanuit deze ontploffing, toeval en chaos moest echter eerst orde zijn
ontstaan. We hebben sterrenstelsels, een zonnestelsel; en ook de
maan draait netjes om de aarde. Toch neigt alles naar chaoslxx.

Conclusie: de Big-bang-theorie is in strijd met een natuurwet: 2e Wet


van Thermodynamica!
Natuurwetten kunnen ons helpen om de wereld om ons heen beter te
begrijpen en ze helpen ons om het begin van het universum, de aarde
en het leven te reconstrueren.

De hier besproken natuurwetten


o de Wet van Oorzaak en Gevolg
o de 1e Wet van Thermodynamica
o de 2e Wet van Thermodynamica

leren ons dat:


o het universum een begin had
o het begin perfect was maximale orde
o sinds het begin de chaos in het universum toenam
o op een dag het universum zal sterven maximale chaos

Dit beeld is volledig consistent met de Bijbel: de natuurwetten,


waarop nog nooit een uitzondering is gevonden, bevestigen de Bijbel
en spreken daarmee seculiere theorien tegen. Seculiere theorien
hebben niet alleen moeite om te verklaren waar de energie/materie
vandaan kwam, maar vooral ook waar de oorspronkelijke, maximale
orde vandaan kwam. De Big-Bang-theorie leert ons dat
energie/materie ontstond toen 14 miljard jaar geleden niets was

115
gexplodeerd. De meeste explosies die we sindsdien hebben gezien,
hebben voor weinig orde gezorgd. Meestal zorgen explosies voor een
enorme bende; ze vergroten de chaos.

Wat seculiere wetenschappers dus uit moeten leggen is:


o wat veroorzaakte de Big-Bang (wat was de chte Eerste
Beweger)?
o hoe kon er uit een explosie (chaos), de Big-Bang, orde
ontstaan?
o waarom is het proces van chaos naar orde, omgeslagen naar
een proces van orde naar chaos?

De Bijbel heeft een consistente verklaring voor alle natuurwetten die


we iedere dag om ons heen ervaren. Seculiere theorien daarentegen
laten nog heel veel vragen open. In het hoofdstuk Wat is waarheid?
is uitgelegd waaraan Waarheid moet voldoen en waaraan je een
leugen kunt herkennen.
n ding is zeker: natuurwetten bestaan. Een theorie die geen goede
verklaring heeft voor het bestaan en de effecten van die
natuurwetten, is daarom per definitie geen goede weergave van de
werkelijkheid. Die theorie is waarschijnlijk niet waar, moet worden
verworpen en moet worden vervangen door een theorie die wl een
goede, waterdichte verklaring geeft voor de oorsprong en effecten
van alle bekende natuurwetten: de Bijbel.

Om te onthouden
Waarom vereisen natuurwetten het bestaan van een Schepper?
o Een natuurwet vereist dat het universum een begin had:
o 1e Wet van Thermodynamica: energie kan niet worden
gemaakt noch worden vernietigd
o Een natuurwet vereist dat het universum een einde heeft:
o 2e Wet van Thermodynamica: de chaos in het
universum neemt dagelijks toe bij een eeuwig
universum was de toestand van maximale chaos
allang bereikt
o Omdat de 1e en 2e Wet van Thermodynamica laten zien dat
het universum niet eeuwig kan zijn, vereist een derde
natuurwet een Eerste Beweger:
o de Wet van Oorzaak en Gevolg: de keten van oorzaak
en gevolg kan niet eeuwig doorgaan omdat het
universum niet eeuwig is. Er moet dus een oorzaak

116
zijn die zelf niet veroorzaakt is: de Eerste Beweger

Wat moet de eigenschappen van een Eerste Beweger zijn?


o Een belangrijk aspect van de Wet van Oorzaak en Gevolg is:
n oorzaak kan vele effecten (gevolgen) hebben maar geen
effect is groter dan de oorzaak. Dit betekent:
o de Eerste Beweger van oneindige ruimte moet zelf
oneindig zijn
o de Eerste Beweger van de eeuwigheid moet zelf
eeuwig zijn
o de Eerste Beweger van alle energie in het universum
moet zelf almachtig zijn
o de Eerste Beweger van oneindige complexiteit .
moet zelf alwetend zijn
o de Eerste Beweger van liefde moet zelf liefdevol zijn
o de Eerste Beweger van leven moet zelf leven
o Dus de eerste beweger van het universum moet een
oneindig, eeuwig, almachtig, alwetend,
alomvertegenwoordigd, heilig, liefhebbend wezen zijn; met
een duidelijke wil en persoonlijkheid!

Hoe zal het einde van het universum eruit zien?


o De 2e Wet van Thermodynamica leert: de chaos in het
universum zal toenemen. Omdat dit niet kan worden
gecompenseerd met nieuwe energie de 1e Wet van
Thermodynamica sluit dat uit zullen we ooit de toestand
van maximale chaos bereiken
o Omdat de chaos alleen maar groter wordt, moet het begin een

117
toestand van maximale orde zijn geweest. Een toestand die
God, de Eerste Beweger/ Schepper, zeer goed (Gen. 1:31)
noemde

Waarom sluiten natuurwetten polythestische religies uit?


o Polythestische religies kunnen niet verklaren wie/wat de
Eerste Beweger was. Polythestische goden zijn
voortgekomen uit de schepping; de schepping, dus niet uit de
goden. Omdat de schepping ouder is dan de goden, kunnen de
goden nooit de Eerste Beweger zijn

Waarom sluiten natuurwetten de Big-Bang uit?


o De Big-Bang theorie kan niet verklaren wie/wat de Eerste
Beweger was. Een explosie, vroeger en nu, wordt altijd door
iets veroorzaakt. De keten van oorzaak en gevolg zou dan
eeuwig door moeten gaan, ook in de tijd voor de Big-Bang.
Bovendien is een explosie geen goede verklaring voor de
oorspronkelijke toestand van maximale orde. Waar kwam de
orde vandaan en wie/wat zette de 2e Wet van
Thermodynamica in werking en waarom? Een paar vragen
die onmogelijk door deze theorie beantwoord kunnen
worden!

Is er een Schepper? Deel 2: Zijn karakter


In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het op basis van 3
natuurwetten noodzakelijk is dat er een Schepper moet zijn geweest.
Waarom? Simpel: het universum kan niet eeuwig zijn! Hoe weten
we dat het universum niet eeuwig is? Simpel: in dat geval hadden we
onder invloed van 2e Wet van Thermodynamica allang de toestand
van maximale chaos moeten bereiken: het universum zou dan
zogezegd allang dood moeten zijn geweest.

Dit proces van eeuwige aftakeling kan niet worden gecompenseerd


door extra materie/energie toe te voegen. Waarom niet? Omdat de
1e Wet van Thermodynamica ons immers leert: energie/materie kan
noch worden gemaakt noch worden vernietigd. Deze twee wetten, in
combinatie met de Wet van Oorzaak en Gevolg, vereisen dat het

118
universum een begin had - door een Eerste Beweger, een oorzaak die
zelf niet veroorzaakt werd.
Daarnaast moet het begin perfect zijn geweest, een toestand van
maximale orde. Sinds mensenheugenis neemt namelijk de orde in het
universum dagelijks af. Daarom weten we: op een dag zal het
universum een einde kennen een toestand van maximale chaos.

Deze Eerste Beweger noemen christenen God/ Schepper. De simpele


woorden: In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen. 1:1)
geven prachtig de geboorte van het universum weer: het ontstaan
van de chemische elementen. Het origineel vertelt dan vervolgens dat
de aarde - de niet-levende, chemische elementen/energie/materie -
leeg en vormloos was. Het was waarschijnlijk een waterig goedje dat
met de energie van de Heilige Geest in de juiste vorm werd gegoten.
Hemel en aarde zijn nu in de juiste vorm. De aarde is echter nog
steeds leeg, er is geen land, geen zon, maan, planeten of sterren.

Maar geen paniek! Het verhaal gaat verder!

En Schepper, drie personenlxxi


God zei: Er moet licht komen, en er was licht. Hahahaha, dat kan
toch helemaal niet hoor je vaak mensen zeggen; christenen en niet-
christenen. God schiep de zon immers pas op de vierde dag van de
scheppingsweek: God zei: Er moeten lichten aan het hemelgewelf
komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen
aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen
aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde
het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te
heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.
Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om
te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de
duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd
morgen. De vierde dag. (Gen. 1: 14-19)

Wie of wat is dan het licht dat de aarde op dag 1 t/m 3 bescheen?
hoor ik je vragen! Ook daar geeft de Bijbel antwoord op! Lees maar
eens wat de evangelist Johannes over dit Licht schrijft:

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de
wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft
licht dat leven geeft. (Joh. 8:12)

119
Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in
mij gelooft niet meer in de duisternis is. (Joh. 12:46)

Veel volkeren in de oudheid, waaronder de Egyptenaren, vereerden


de zon als godheid, als brenger van al het leven! Niet de zon maar
Jezus Christus is de bron van het leven. En dat is precies wat Genesis
1:3 vertelt!

het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
(Joh. 1:4) De zon is echter niet de bron van het leven.

Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen
door hem zou geloven. (Joh. 1:7)

Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
(Joh. 1:9)
Belangrijk is dus dat Genesis vertelt dat alle personen van de Drie-
Eenheid betrokken waren bij de schepping:
o stap 1: God de Vader schept de niet-levende, chemische
elementen/materie/energie
o stap 2: God de Heilige Geest geeft met Zijn energie aan deze
vormloze, waterige massa de juiste vorm
o stap 3: God de Zoon het licht brengt het leven!
Belangrijk: de Bijbel stelt hiermee dus dat de Eerste Beweger,
God/Schepper, een drie-eenheid was. Kunnen we naast de Bijbel
door observaties in de natuur nog andere aanwijzingen vinden dat de
Eerste Beweger een drie-eenheid moet zijn geweest? Wat mogen we
verwachten wanneer de Schepper van het universum een drie-
eenheid was? Nou, dat Zijn schepping het universum ook een
drie-eenheid is!

Drie-eenheid van de Schepping

120
En wat blijkt? Inderdaad, het universum vormt een drie-eenheid:
ruimte, tijd en materie. Alle fenomenen in het universum, alle
gebeurtenissen =
chemische en
biologische processen,
vinden plaats op een
bepaald moment in
ruimte en tijd.
Ruimte, tijd en materie
zijn enerzijds
verschillend.
Anderzijds kunnen ze
niet zonder elkaar
bestaan:
o geen ruimte: waar ga je de materie plaatsen?
o geen materie: wat ga je plaatsen?
o geen tijd: wanneer ga je het plaatsen?
Maar het gaat verder: de elementen ruimte, materie en tijd die
samen het universum vormen, zijn zelf ook een drie-eenheid. Het
universum bestaat dus uit een drievoudige drie-eenheid!

Ruimte
Realiteit heeft ruimte nodig, en ruimte is drie-dimensionaal.
Wanneer n van deze dimensies hoogte, breedte of lengte weg
zou vallen, zou de ruimte niet langer kunnen bestaan. De lengte = een
lijn, kan alleen worden waargenomen met behulp van breedte, maar
de lijn kan pas echt worden ervaren als alle drie dimensies aanwezig
zijn. Op dezelfde manier kan God de Vader alleen worden
waargenomen door God de Zoon. Maar God kan pas worden ervaren
dankzij God de Heilige Geest!

Tijd
Net als ruimte is ook tijd een drie-eenheid: toekomstige tijd,
tegenwoordige tijd en verleden tijd. Hoewel deze 3 vormen van tijd
van elkaar kunnen worden onderscheiden, kan geen vorm
onafhankelijk van de 2 andere vormen bestaan! Alle tijd heeft
toekomst en zal verleden worden. Tijdens de weg van toekomst naar
verleden komt tijd langs een punt dat heden genoemd wordt. De
toekomst is het oneindige reservoir aan tijd dat niemand heeft gezien

121
of ervaren. Het wordt zichtbaar gemaakt in het heden maar wordt
pas ervaren in het verleden.

Zonder het verleden is de mens niet in staat om het heden te


begrijpen en om plannen voor de toekomst te maken. Maar beide
de herinnering aan het verleden en de verwachting van de toekomst
komen samen in de waarneming van het heden. En deze
eigenschappen van de drie-eenheid tijd doen sterk denken aan de
eigenschappen van de drie-eenheid van de Eerste Beweger: De Vader
is de oneindige bron die door de Zoon zichtbaar is gemaakt. De
Heilige Geest helpt ons om die te interpreteren en te ervaren, zodat
de twee andere personen van de drie-eenheid een betekenis voor ons
krijgen.

Materie
Materie is uiteraard niets zonder ruimte en tijd. Maar ook materie
heeft drie facetten nodig om, net als ruimte en tijd, waargenomen
en ervaren te kunnen worden. Wanneer n van deze drie facetten
zou verdwijnen, zou materie als geheel ophouden te bestaan! Materie
bestaat uit energie, beweging en een gevolg. Energie is de
onzichtbare maar krachtige bron die wordt geopenbaard door een
beweging, door (een bepaalde) ruimte en (op een bepaalde) tijd.
Ervaren wordt energie echter pas door het effect.

Omdat dit nu wel heel erg abstract begint te klinken, zullen we


proberen het met een voorbeeld toe te lichten: zonlicht. Zonlicht is
energie die vrijkomt zodra in de kernreactor van de zon waterstof
wordt samengeperst tot helium. Wanneer die energie niet zou
bewegen richting de Aarde, zouden wij niet van het bestaan van deze
energie af weten. Zonder beweging kunnen we energie niet
waarnemen. Als het zonlicht weliswaar naar de aarde zou bewegen
maar geen gevolg (effect) zou hebben, hadden we het niet kunnen
ervaren. Dan moet je denken aan warmte op je huid of de effecten
voor het proces van fotosynthese bij planten.

Energie, beweging en effect kunnen weliswaar van elkaar worden


onderscheiden, maar ze zijn toch onlosmakelijk met elkaar
verbonden! Energie is de bron; de beweging helpt ons om de bron
waar te nemen en het effect helpt ons om de bron te ervaren. Ook

122
hier vinden we de drie eigenschappen van de drie-eenheid van de
Eerste Beweger terug.

Met deze kennis in ons achterhoofd zullen we merken dat de eerste


zin van de Bijbel een veel fundamentelere betekenis krijgt: In het
begin schiep God de hemel en de aarde. (Gen. 1:1)

Woord Entiteit Bron Waargenomen Ervaren


door: door:
In het Tijd Toekomst Heden Verleden
begin
God Eerste Vader Zoon Heilige
Beweger Geest
Hemel Ruimte Lengte Breedte Hoogte
Aarde Materie Energie Beweging Gevolg

Conclusie: wanneer we alle gegevens die we in de laatste 2


hoofdstukken hebben verzameld, hier gecombineerd zien, kunnen we
niet anders dan vaststellen dat God de Drie-Eenheid van Vader,
Zoon en Heilige Geest de Eerste Beweger van ons universum is en
dat de seculiere theorien niet in staat zijn om een goede verklaring
te geven voor het ontstaan van het universum.

Waarom niet?
Omdat de 1e en 2e Wet van Thermodynamica ons leren dat het
universum een begin (1e wet) had . en niet eeuwig voort kan
bestaan (2e wet). Wanneer het universum niet eeuwig is, zoals
bijvoorbeeld veel polythestische godsdiensten in de oudheid, en het
Hindoesme en Boeddhisme in de moderne tijd dachten/denken,
moet er een Eerste Beweger zijn.

Hoewel seculiere astronomen erkennen dat het universum een begin


had en op een dag een einde zal kennen, komen ze niet met een
goede, waterdichte Eerste Beweger. De Big-Bang, de explosie waaruit
alle materie in het universum zou zijn ontstaan, is geen adequate
Eerste Beweger.

123
Waarom niet?
Omdat een explosie, vroeger en nu, altijd door iets anders
veroorzaakt wordt. Met andere woorden: een explosie wordt niet
door zichzelf veroorzaakt. Wat betekent dat? Dat betekent dat de
Big-Bang dus door iets anders moet zijn veroorzaakt en daardoor
niet de Eerste Beweger kan zijn. De keten van oorzaak en gevolg zou
dan namelijk door moeten gaan tot een tijd vr de Big-Bang zodat de
vraag naar de Eerste Beweger open blijft.

Is dat een probleem?


Ja, dat is een probleem omdat we weten dat het universum niet
eeuwig is en dus een begin/Eerste Beweger moet hebben. Als je dus
iets van het universum wilt begrijpen, moet je weten hoe het
universum is ontstaan; en dat kan niet zonder de Eerste Beweger te
kennen.

Het christendom stelt een Eerste Beweger voor die uit drie personen
bestaan Vader, Zoon en Heilige Geest die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Alle drie de personen van de Drie-Eenheid
zijn, hoewel verschillend, nodig om te kunnen bestaan: een principe
dat wordt gespiegeld door het universum. Precies dat zouden we
verwachten wanneer de God van de Bijbel de Eerste Beweger/
Schepper van het universum zou zijn!

Om te onthouden
Waarom moet de Schepper een drie-eenheid zijn geweest?
o Omdat de Bijbel dit aangeeft;
o Omdat dit aspect van Zijn karakter in de schepping wordt
weerspiegeld: de schepping is een drievoudige drie-eenheid:

Woord Entiteit Bron Waargenomen Ervaren


door: door:
In het Tijd Toekomst Heden Verleden
begin
God Eerste Vader Zoon Heilige
Beweger Geest

124
Hemel Ruimte Lengte Breedte Hoogte
Aarde Materie Energie Beweging Gevolg

De Schepping

De geboorte van het universum! Deel 1: de theorien


Heb je 's nachts weleens naar de sterrenhemel gekeken en je
afgevraagd of er misschien een doel achter al dat moois verscholen
gaat? Dan zou je je in goed gezelschap bevinden, samen met een
beroemde astronoom en een beroemde koning! Opvallend is dat de
meningen van beide uitermate intelligente, geleerde heren, nogal uit
elkaar lopen. Dit betekent dus dat

ze niet allebei gelijk kunnen hebben!

We zien het in dit hoofdstuk daarom als onze schone taak om uit te
zoeken wie er het dichtste bij de waarheid zit, de koning of de
astronoom.

Laten we maar snel beginnen met de oudste mening die van koning
David: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt
het werk van zijn handen. (Psalm 19:1)

Koning David zegt hiermee duidelijk dat het universum, volgens hem
althans, een doel heeft: God heeft het universum, de sterren en
planeten, geschapen om ons als mensheid te herinneren aan zijn

125
almacht. Wanneer iemand rondloopt met een probleem en zich
afvraagt of God hem kan helpen, hoeft hij dus alleen maar naar de
sterrenhemel te kijken: wanneer God in staat is om binnen 1 dag
deze sterrenpracht te maken, zal het Hem immers vast ook wel
lukken om ieder menselijk probleem op te lossen als Hij dat wil en
als Hij daarom wordt gevraagd.

De astronoom Peter Williams Atkins is het daar echter helemaal niet


mee eens, hij steltlxxii:

Nee, zolang we daar geen bewijs voor hebben, komt de enige reden om
aan te nemen dat het universum een doel heeft, voort uit een
sentimenteel, religieus verlangen voor iedereen die op zoek is naar de
waarheid, is deze gedachte onbruikbaar.

Opvallend aan deze uitspraak is dat Peter Williams Atkins zichzelf


een beetje tegenspreekt. De zin Nee, zolang we daar geen bewijs
voor hebben, komt de enige reden om aan te nemen dat het universum
een doel heeft, voort uit een sentimenteel, religieus
verlangen impliceert dat hij bereid zou zijn om in een doel van het
universum te geloven, mits daar bewijs voor zou zijn. Dat lijkt ons
een hele redelijke, wetenschappelijke benadering.

Maar daarna zegt hij: voor iedereen die op zoek is naar de waarheid is
deze gedachte onbruikbaar. Met andere woorden: als jullie bewijs
vinden dat het universum een doel heeft, ben ik bereid dat te geloven.
Maar ik verbied jullie daarnaar op zoek te gaan omdat die gedachte
onbruikbaar is als je naar de waarheid zoekt.

Daarmee heeft hij vr de komst van het bewijs al besloten wat de


waarheid is. En alles wat binnenkomt dat het tegendeel bewijst, dus
zijn waarheid aanvalt, is onbruikbaar. Dit is aan de andere kant wel
een perfect voorbeeld van een tunnelvisie die door een
wereldbeeld kan ontstaan. Zoals we in het hoofdstuk Wat is jouw
wereldbeeld? hebben vastgesteld, gaat wereldbeeld vaak vr
bewijs; en dat zie je ook in dit specifieke geval. Stel: iemand komt dus
met het bewijs aan dat het universum een doel heeft. Dat kan dus
volgens Peter William Atkins toch niet de waarheid zijn. Uhhh, is
dat objectieve wetenschap? Nee, dat is alleen maar zien wat je wilt
zien.

126
Wat weten we inmiddels al?
Als we de vraag willen beantwoorden of het universum een doel
heeft, zullen we naar de oorsprong moeten kijken. De manier waarop
het universum is ontstaan, geeft een duidelijk indicatie of er een doel
achter schuilgaat of niet!

2 Opties
Er zijn uiteindelijk maar twee opties:
o het universum heeft zichzelf gemaakt
o Iemand (God) heeft het universum gemaakt

Wat als iemand daar nog nooit over heeft nagedacht, de vraag hem
niet boeit of het gewoon nog niet weet? Tja, ook dan zijn er nog
maar steeds deze twee opties; meer mogelijkheden zijn er gewoon
niet.
Maar misschien is het universum wel helemaal niet ontstaan en was
het altijd zoals het nu is? Hoe wil je dan bewijzen dat het universum
een begin had?

Het universum had een begin


Zoals we in de vorige hoofdstukken al hebben gezien, is het
noodzakelijk dat het universum een begin had. Op basis van de drie
genoemde natuurwetten de Wet van Oorzaak en Gevolg, de 1e en de
2e Wet van Thermodynamicalxxiii - staan twee dingen vast: het
universum had een begin en zal op een dag ook een einde kennen. Of
je nu christen bent of athest, daar is geen speld tussen te krijgen.
Waar we dus wl over kunnen discussiren, is de vraag: hoe is het
universum ontstaan?

Hoe is het universum ontstaan, Peter Williams Atkins?


Wanneer we deze vraag aan Peter Williams Atkins voorleggen, zou
hij wellicht antwoorden dat het universum het resultaat is van een
Big-Bang: deze theorie leert dat het universum (tussen de 14 en 20
miljard jaar geleden) begon als n punt (singularity). Dat punt was
oneindig klein en oneindig heet. Tijd, ruimte en materie waren
samengeperst in dit kosmische ei.
Dit kosmische ei draaide razendsnel rond, als een op hol geslagen
draaimolen. De singularity explodeerde, zodat alle materie over het
universum werd verspreid. Het universum dijt daardoor uit tot op
de dag van vandaag.

127
Dit is een hele populaire theorie. Het probleem is natuurlijk dat het
geen antwoord geeft op het probleem die de 1e Wet van
Thermodynamica met zich meebrengt: het is fijn dat je weet dat alle
tijd, ruimte en materie waren samengeperst in een kosmisch ei; en
dat je weet dat dit punt oneindig klein en heet was. Maar we weten
nog steeds niet waar de energie vandaan kwam en waarom het was
ontploft. We moeten maar geloven dat er energie was zonder ons af
te vragen waar het vandaan kwam, hoelang het draaide als een op
hol geslagen draaimolen voordat het ontplofte of waardoor de
ontploffing veroorzaakt werd, om maar eens wat te noemen.

Hoe is het universum ontstaan, David?


Wanneer we dezelfde vraag voor zouden leggen aan koning David,
zou hij wellicht antwoorden:
God schiep 6000 (In zijn geval rond de 3000 ) jaar geleden met zijn
Woord de hemel en de aarde; in 6 dagen van ongeveer 24 uurlxxiv; en
op bovennatuurlijke wijze.
Belangrijk: de oorsprong van het universum kan dus, volgens de
Joods-christelijke traditie, niet worden verklaard aan de hand van
dezelfde natuurwetten die we vandaag waarnemen.

Ontstaan versus gebruik


Vanuit onze alledaagse waarnemingen weten we, als we ons
boerenverstand gebruiken, dat er een duidelijk verschil zit tussen
ontstaan en gebruik.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan het ontstaan van een auto:
o stap 1: de auto wordt ontworpen
o stap 2: alle onderdelen worden gemaakt
o stap 3: de auto wordt in elkaar gezet
o stap 4: de auto verlaat de fabriek
o stap 5: de consument kan van zijn auto gaan genieten

128
Dus wanneer we ons alleen zouden focussen op het gebruik hoe de
auto werkt en de motor analyseren, komen we nooit te weten hoe
de auto is ontstaan!
Het ontstaan van de auto is niet te verklaren zonder:
o de intelligente ontwerper
o de machines die gebruikt zijn om hem te bouwen
Door het bestaan van de ontwerper en z'n machines te ontkennen, is
het dus onmogelijk te achterhalen hoe de auto is gemaakt! Hoewel
dat voor iedereen duidelijk is die z'n boerenverstand gebruikt, kijken
moderne astronomen, zoals Peter Williams Atkins, alleen naar de
motor van het universum; en vervolgens ontkennen ze het bestaan
van de ontwerper en zijn machines!
Zullen zij dan wel ooit kunnen achterhalen hoe het universum is
ontstaan?

De 2 theorien
Laten we de verschillen tussen de 2 theorien nog eens op een rijtje
zetten:

David Peter Williams Atkins


Heeft een theorie over het Heeft een theorie over het
ontstaan van het universum: de ontstaan van het universum: de
Schepping! Big-Bang-theorie
Heeft een verklaring voor het Heeft geen verklaring voor het
bestaan van de Wet van Oorzaak bestaan van de Wet van

129
en Gevolg en de 1e/2e Wet van Oorzaak en Gevolg en de 1e/2e
Thermodynamica: God heeft in de Wet van Thermodynamica.
scheppingsweek alle
energie/materie geschapen
daarna is er geen energie/materie
geschapen/vernietigd.
Heeft dus een verklaring waar de Heeft dus geen verklaring waar
energie/materie vandaan kwam. de energie/materie vandaan
kwam.
Maakt onderscheid tussen Maakt geen onderscheid tussen
ontstaan en gebruik van het ontstaan en gebruik van het
universum. universum.
Verwacht dat het universum jong Verwacht dat het universum
is. oud is.

Belangrijk: Niemand was getuige van het ontstaan van het


universum; wij niet, David niet en tja, Peter Williams Atkins dus
ook niet.
Het ontstaan van het universum is dus de oorzaak die we moeten
herkennen aan de gevolgen. Wanneer het universum is ontstaan
vanuit de Big-Bang, mogen we andere gevolgen verwachten dan
wanneer God het universum binnen 6 dagen geschapen heeft.

Belangrijk: we weten alleen cht zeker, dat:


o we bestaan
o het universum bestaat
o materie/energie niet kan worden gemaakt/vernietigd:
o het universum een begin had
o alles naar chaos neigt:
o het universum een einde zal kennen.

We zijn dus op zoek naar een theorie die deze verschijnselen het best
kan verklaren. Hoe minder effecten we zien die volgens een theorie
de Schepping / Big-bang verwacht mochten worden, des te kleiner
is dus de kans dat die theorie klopt!
Nu we duidelijk hebben wat de beide heren geloven, kunnen we in
het volgende hoofdstuk uitgebreid in gaan op de vraag, welke
zienswijze door onze observaties wordt bevestigd! Aan het einde van
deze module zullen we weten welke theorie over het ontstaan van

130
het universum waarschijnlijker is en aan de hand van die kennis
kunnen we een antwoord geven op de vraag: heeft het universum
een doel?
We zullen dan ook weten, wie er gelijk heeft, David of Peter Williams
Atkins.

Om te onthouden
Wat is het verschil tussen ontstaan en gebruik?
o Seculiere astronomen proberen het ontstaan van het heelal te
herleiden door de processen te bestuderen die we in het hier
en nu kunnen waarnemen. Ze maken dus geen onderscheid
tussen het ontstaan en gebruik van het universum.
Dezelfde processen/wetten die we nu kunnen zien, waren
ook verantwoordelijk voor het ontstaan!
o De Bijbel leert dat het Begin de schepping van hemel en
aarde (Gen.1:1) was. Pas na de scheppingsweek traden de
eerste natuurwetten met name de 1e Wet Thermodynamica
in werking. De Bijbel maakt dus een duidelijk onderscheid
tussen het ontstaan en het gebruik van het universum: het
ontstaan vereiste andere processen/wetten dan het gebruik.
De geboorte van het universum! Deel 2: de observaties
In dit hoofdstuk zullen we ons vooral richten op de observaties die
we mogen verwachten als de Big-Bang echt gebeurd zou zijn. Aan het
einde van deze module zullen we ons vooral richten op de effecten
die we mogen verwachten wanneer het universum het resultaat zou
zijn van een recente schepping.

Hoe bewijs je de Big-bang-theorie?


Hoewel de astronomie zich graag presenteert als exacte wetenschap,
valt de ontrafeling van de mysterieuze geboorte van ons universum
daar niet onder. In het hoofdstuk Athesme, een religie zonder God?
Deel 2: de gevolgen voor de wetenschap! hebben we al besproken dat
er een duidelijk verschil bestaat tussen empirische en historische
wetenschap.

Omdat de Big-Bang lang geleden gebeurd is, er geen getuigen van


zijn, en die dus niet kan worden bewezen met behulp van
experimenten die herhaald en geobserveerd kunnen worden, zullen
we terug moeten vallen op de historische wetenschap. We zullen dus

131
de waarheid (de oorzaak) moeten herkennen aan de observaties in
het hier en nu (de gevolgen)lxxv.

Als astronomen conclusies over de oorsprong van het heelal willen


trekken, zullen ze dus een hypothese op moeten stellen waarin zij
beschrijven wat zij verwachten te kunnen observeren als hun
vermoedens waar zijn. Voor ons betekent dat, dat we gaan kijken
naar fenomenen die we zouden moeten zien als de Big-Bang echt
gebeurd was.

Waarom een Big-Bang?


Edwin Hubble had in 1927 geobserveerd dat het universum zich
uitdijt. Op grond van die waarneming draaiden wetenschappers de
klok terug en kwamen op het idee dat 14 miljard jaar geleden alle
tijd, ruimte en materie samen geperst moeten zijn geweest tot een
punt niet groter dan die aan het einde van deze zin. Dat punt begon te
draaien, steeds sneller en sneller, totdat dat punt singularity
uiteenspatte, de Big-Bang.

Vragen als
o Waar kwam die energie vandaan?
o Waarom begon die energie te draaien?
o Waarom kwam het punt de singularity tot ontploffing?
worden door deze theorie uiteraard niet beantwoord. Belangrijker
is echter dat wanneer dit cht gebeurd is, we meer fenomenen
moeten kunnen observeren dan alleen een universum dat zich uitdijt.
Want die informatie hadden we ook wel gewoon uit de Bijbel kunnen
halen: Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een
tent om in te wonen (Jesaja 40:22).

Problemen met de Big-bang-theorie


In het hoofdstuk Athesme, een religie zonder God? Deel 2: de
gevolgen voor de wetenschap! hebben we al kort besproken dat de
Big-Bang-theorie bijvoorbeeld niet verklaart waarom het in het
universum bijna overval even warm is. Ook hebben we in het
hoofdstuk Geloven in onverklaarbare wonderen een aantal
voorbeelden aangehaald van natuurwetten die in strijd zijn met de
Big-Bang-/evolutie theorielxxvi:
o de 1e Wet van Thermodynamica

132
o de 2e Wet van Thermodynamica
o de Algemene Gaswet
o het Impulsmoment
o de Omgekeerde Kwadratenwet
Op die plekken hebben we het probleem van het
temperatuurevenwicht kort aangehaald ter illustratie. Nu willen we
graag wat dieper in deze materie duiken vooral ook om uiteindelijk
tot een zo duidelijk en compleet mogelijk overzicht te kunnen komen,
zodat je deze kennis ook in het dagelijks leven snel en adequaat in
kunt zetten!

Het Inflation-Model
Het is namelijk heel opvallend dat er in het universum nauwelijks
temperatuurverschillen zijn. Voor zo'n gelijkmatige temperatuur
moet eerst energie worden uitgewisseld.
Vergelijk het maar met een kop koffie die in de huiskamer staat: de
koffie wordt kouder en de huiskamer wordt warmer net zolang
totdat koffie en huiskamer even warm zijn. Koffie blijft niet oneindig
afkoelen; het wordt uiteindelijk net zo warm als z'n omgeving de
huiskamer.

In het universum wordt ook warmte in de vorm van energie


uitgewisseld. Dit gebeurt in het universum door middel van licht.
Maar zelfs licht is niet snel genoeg om binnen 14 miljard jaar tot het
huidige temperatuur-evenwicht te komen. De koffie is daar zogezegd
nog warmer dan de huiskamer.
Dit is niet alleen een extra bewijs dat het universum een begin had.
Een universum dat al eeuwig bestaat, zou overal even warm zijn
geweest. Maar dit is, naast het bewijs dat het universum een begin
had, vooral een enorm probleem voor seculiere wetenschappers die
de Big-Bang-theorie als feit proberen te verkopen.

Wat doet een astronoom wanneer hij ontdekt dat het bewijs niet
klopt met zijn theorie? Dan past hij z'n bewijs aan, zodat die weer
klopt met z'n theorie.
hhh is dat goede, objectieve wetenschap? Nee, maar het komt
vaker voor dan je denkt: men probeert dan namelijk in zo'n geval,

133
met behulp van een oncontroleerbare aanname uit te leggen waarom
we de verwachte observaties niet konden doen.

Kan dat zomaar?


Wanneer wetenschappers dus ontdekken dat de observaties niet met
hun hypothese kloppen, betekent dat voor hen nog lang niet dat hun
hypothese fout is?
Nee, zo werd in het geval van het temperatuur-probleem van de Big-
Bang, het Inflation-Model gentroduceerd.

Het Inflation-Model leert dat direct na de Big-Bang het universum op


een normale snelheid uitdijde, wat nog steeds vrij snel is.
Daarna werd om onbekende redenen de super boost ingeschakeld.
Door wie? Dat weet niemand. Voor een tijd dijde het universum
toen ongelooflijk snel uit om daarna weer rustig terug te schakelen
naar de gewone modus.

Belangrijk: vaak kleven aan zulke aannames ook weer problemen,


die op zich ook om nieuwe aannames vragenlxxvii:
o waarom begon het universum sneller uit te dijen?
o waarom remde het weer af?
Deze vragen zijn alleen met nieuwe aannames te beantwoorden,
waaraan weer nieuwe observaties vastzitten die we in zulke gevallen
verwachten te doen: het spel begint dan weer opnieuw! Het
probleem is gewoon dat de Big-Bang niet getest, herhaald of
geobserveerd kan worden.
Een verhaaltje als het Inflation-Model, dat tegenstrijdighedenlxxviii
moet verklaren, is natuurlijk wel leuk, maar uiteindelijk moeten we
vaststellen dat het meer vragen oproept dan het beantwoordt. Het
wordt alleen maar erger!

Andere problemen met de Big-Bang-theorie


De Big-Bang-theorie staat niet alleen haaks op een hele rij
fundamentele natuurwetten, zoals we eerder in dit boek al hadden
besproken. We observeren daarnaast ook nog een aantal andere
eigenaardigheden die moeilijk met behulp van de Big-Bang-theorie te
verklaren zijn. Op deze plaats proberen we een aantal van de
frappantste voorbeelden te laten zien:

Waar is de antimaterie?

134
Herinner je je nog de deeltjesversneller? Die lange buis, diep onder
de Zwitserse bodem, waarmee de Big-Bang kon worden
gesimuleerd?

Nou, dat hebben ze dan dus ook gedaan! Uit dat experiment bleek
dat, wanneer de Big-Bang op deze manier was gebeurd, er net zoveel
deeltjes positief als negatief geladen moesten zijn. In het grote
universum moeten er dus net zoveel positief als negatief
(antimaterie) geladen deeltjes te vinden zijn; vooropgesteld dat de
deeltjesversneller de Big-Bang correct heeft gesimuleerd.
Helaas voor de aanhangers van de Big-bang-theorie: er is maar een
fractie antimaterie gevonden zoals die na een Big-Bang verwacht
mocht worden. Dat is overigens maar goed ook: materie en
antimaterie reageren nogal explosief op elkaar. Leven was dan
waarschijnlijk niet mogelijk geweest.
Maar het wordt nog erger!

Waar zijn de protosterren?


Bij een Big-Bang konden alleen de drie lichtste metalen waterstof,
helium en lithium zijn ontstaan.
Hoe zijn dan de eerste sterren ontstaan zonder zware metalen?
hoor ik je vragen! Tja, dat is een groot mysterie waar de wetenschap
geen antwoord op heeft.

135
Zware metalen ontstaan bij een supernova, een exploderende ster.
Dit betekent dat we een ster nodig hebben om een ster te maken.
Zonder sterren geen zware metalen; zonder zware metalen geen
sterren. De kip of het ei: wat was er eerder? De zware metalen of de
sterren?
De suggestie dat de eerste sterren (protosterren) slechts uit
waterstof, helium en lithium zouden bestaan, is niet overtuigend.
Waarom niet? Omdat zulke sterren nog nooit zijn waargenomenlxxix!

Het wordt nog erger:


We hebben in het vorige hoofdstuk al vastgesteld dat de Big-bang-
theorie geen verklaring kan geven voor het bestaan van de Wet van
Oorzaak en Gevolg en de 1e/2e Wet van Thermodynamica. In dit
hoofdstuk hebben we kunnen laten zien dat de theorie zelfs in strijd
is met een aantal belangrijke observatieslxxx:

Big-Bang-theorie Observaties
Er moeten enorme Het is overal in het universum
temperatuurverschillen in het bijna even warm.
universum zijn.
Alle objecten planeten en sterren Verschillende bekende
moeten in dezelfde richting objecten draaien retrograde
draaien. de verkeerde kant op.
Er moet net zoveel materie als Er is maar een fractie
antimaterie te vinden zijn. antimaterie gevonden die na
een Big-Bang mocht worden
verwacht.

136
Er moeten sterren te vinden zijn die Alle bekende sterren bevatten
alleen uit waterstof, lithium en naast waterstof, lithium en
helium bestaan. helium zware metalen.
Sterren moeten spontaan kunnen Natuurwetten verhinderen dat
ontstaan. sterren spontaan kunnen
ontstaan.

Om te onthouden: hoewel in media, onderwijs en wetenschap de Big-


Bang-theorie altijd graag als bewezen feit wordt gepresenteerd,
zitten er dus nog aardig wat haken en ogen aan. Een simpel
statement als: 14 miljard geleden is vanuit de Big-Bang het heelal
ontstaan is voor velen al afdoende zonder zich af te vragenlxxxi:
o wat er is ontploft
o waarom het is ontploft?
o wanneer het is ontploft?
o wat er gebeurde voordat het ontplofte?
Het kan best zijn dat er in de toekomst fenomenen worden
geobserveerd die deze theorie niet tegenspreken fenomenen die
waarschijnlijk weer met veel trompetgeschal als belangrijk bewijs
voor de Big-Bang zullen worden gepresenteerd.

Belangrijk: een fenomeen dat een bepaalde zienswijze niet uitsluit, is


niet automatisch bewijs voor die zienswijze. Dat wordt hij alleen als
de wetenschapper dat op basis van zijn wereldbeeld graag wil. Dat
kan dan ook alleen als hij alle problemen die onverminderd overeind
blijven staan vakkundig buiten beschouwing weet te houden. Wij
hebben vandaag belangrijke vragen gesteld en zijn tot de objectieve
conclusie gekomen dat de Big-bang niet alleen veel vragen openlaat
maar ook in strijd is met veel bekende observaties en
natuurwettenlxxxii.

Om te onthouden

Big-bang-theorie Observaties

Er moeten enorme Het is overal in het universum


temperatuurverschillen in het bijna even warm.
universum zijn.

137
Alle objecten planeten en sterren Verschillende bekende
moeten in dezelfde richting objecten draaien retrograde
draaien. de verkeerde kant op.
Er moet net zoveel materie als Er is maar een fractie
antimaterie te vinden zijn. antimaterie gevonden die na
een Big-Bang mocht worden
verwacht.
Er moeten sterren te vinden zijn die Alle bekende sterren bevatten
alleen uit waterstof, lithium en naast waterstof, lithium en
helium bestaan. helium zware metalen.
Sterren moeten spontaan kunnen Natuurwetten verhinderen dat
ontstaan. sterren spontaan kunnen
ontstaan.

Sinds wanneer is het universum 14 miljard jaar oud?


Als christen word je nogal eens geconfronteerd met een mening
als:Wie in onze tijd nog niet begrijpt dat met een onbewijsbare niet
vanzelfsprekende God men niet in God kan geloven, heeft een plank
voor zijn kop. Ook beroepsathest Richard Dawkins heeft hierover
een mening:Religie is een genstitutionaliseerd voorwendsel om
ongestraft dom te zijnlxxxiii
Wat hebben deze twee meningen met elkaar gemeen? Beide
stammen, naar wij mogen aannemen, van een athest; twee mensen
die er maar niet met hun kop bij kunnen dat er in onze tijd nog steeds
mensen rondlopen die zo verschrikkelijk dom zijn dat ze in God
geloven. Wij geloven, overigens samen met hen, ook niet graag
in onbewijsbare en niet-vanzelfsprekende zaken en daarom vragen wij
ons altijd eerst af: klopt wat we horen wl met wat we zien?! Dit
hebben we ook gedaan toen we het over de Big-Bang-theorie hadden:

Big-Bang-theorie Observaties

138
Er moeten enorme Het is overal in het universum
temperatuurverschillen in het bijna even warm.
universum zijn.
Alle objecten planeten en sterren Verschillende bekende
moeten in dezelfde richting objecten draaien retrograde
draaien. de verkeerde kant op.
Er moet net zoveel materie als Er is maar een fractie
antimaterie te vinden zijn. antimaterie gevonden die na
een Big-Bang mocht worden
verwacht.
Er moeten sterren te vinden zijn die Alle bekende sterren bevatten
alleen uit waterstof, lithium en naast waterstof, lithium en
helium bestaan. helium zware metalen.
Sterren moeten spontaan kunnen Natuurwetten verhinderen dat
ontstaan. sterren spontaan kunnen
ontstaan.

En dat zullen we vandaag ook doen met onze zoektocht naar de


leeftijd van het universum. De eerste belangrijke constatering die we
moeten maken is: de leeftijd van het universum is niet objectief
meetbaar. Niemand, wij niet en de knapste seculiere wetenschappers
zoals Richard Dawkins niet, heeft lang genoeg geleefd om de
geboorte van het universum meegemaakt te kunnen hebben.

Sommige seculiere wetenschappers hebben weliswaar de neiging om


met een overtuiging over de Big-Bang te praten alsof ze er met een
stopwatch naast hebben gestaan, maar het feit blijft dat ze er niet bij
waren; ze weten niet wanneer het gebeurd is. Sterker nog: ze weten
zelfs niet eens of het berhaupt gebeurd is. Zelfs Richard Dawkins
niet? Nee, ook hij heeft die wijsheid gewoon uit een boekje moeten
halen. Het is mogelijk dat hij de zogenaamde artist impressions van
de Big-Bang verwart met live-beelden, maar ook daar wordt de rele
kans dat er ooit een Big-Bang is geweest, niet groter op.
Bovendien: veel observaties, zoals uitvoerig in het vorige hoofdstuk
is besproken, spreken de mogelijkheid van een Big-Bang zelfs tegen.
Waarom weet Richard Dawkins dat dan niet? Tja, dat stond niet in
zijn boekje.
Het punt waar het in dit hoofdstuk om gaat, is echter: wanneer
niemand bij de geboorte van het universum was en niemand weet

139
wanneer het gebeurd is, waarom zeggen seculiere wetenschappers,
zoals Richard Dawkins, dan dat het precies 14 miljard jaar geleden
gebeurd is?
Omdat niemand op het idee was gekomen om bij de geboorte van het
universum op een stopwatch te drukken, moeten wetenschappers
terugvallen op het actualiteitsprincipe. Dit idee werd in 1795
gentroduceerd door de Schotse advocaat en amateur geoloog James
Hutton. In zijn boek Theory of the Earth legde hij uit dat, althans
volgens hem, de snelheid van geologische processen, zoals erosie en
sedimentatie, nooit was veranderd. Het heden is dus de sleutel van het
verleden. Als de snelheid van geologische processen dus nooit is
veranderd, kun je dus heel gemakkelijk de klok terugdraaien. Dus,
wanneer astronomen dit principe gaan overnemen, gaan ze ervan uit
dat de geschiedenis van het universum kan worden verklaard aan de
hand van dezelfde processen die we vandaag waarnemen: ze maken,
zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben gezien, geen onderscheid
tussen oorzaak en gebruik.

Belangrijk:
o de leeftijd van het universum kan niet objectief worden
gemeten
o de leeftijd wordt benaderd aan de hand van een
oncontroleerbare aanname
o wanneer men kiest voor een aanname - en een leeftijd heeft
bepaald - heeft dat gevolgen voor het hele universum
o wanneer die aanname niet klopt, heeft dat catastrofale
gevolgen voor het resultaat de leeftijd van het universum

De vraag is: klopt alles wat we horen wel met wat we zien met
andere woorden: kunnen we aan de hand van dit principe cht de
leeftijd van het universum en de aarde bepalen?

Laten we daarom maar snel kijken, welke effecten het


actualiteitsprincipe heeft op:
o de sterren
o de zon
o de planeten
o de aarde
o de maan
o de kometen

140
Sterren
Hoe oud zou ons sterrenstelsel zijn? Onze aarde wordt geschat op 4.5
miljard jaar oud, dus zou ons sterrenstelsel in ieder geval miljarden
jaren ouder moeten zijn. Onze aarde draait samen met alle andere
planeten van ons zonnestelsel om de zon. Dat weet iedereen! Maar
wat misschien niet iedereen weet, is dat ook de zon net als alle
andere sterren - ook om haar eigen as en om de hele Melkweg draait.
Sterren draaien, maar niet allemaal even snel. De sterren in het
centrum van de Melkweg zijn natuurlijk veel sneller klaar met hun
rondje dan de sterren aan de rand van het sterrenstelsel.
Waarom? Omdat de sterren in het centrum een veel kortere afstand
af hoeven te leggen.
Dat is allemaal heel logisch, maar er zit ook een belangrijk effect aan
vast: omdat de sterren in het centrum korter over hun rondje doen
dan de sterren aan de rand, rolt de Melkweg zich langzaam op. Als
dit principe nooit veranderd was, en daar mogen we volgens het
actualiteitsprincipe vanuit gaan, had de spiraalvorm van onze
Melkweg al binnen een paar honderd miljoen niet meer herkenbaar
mogen zijn.
Maar hoe komt het dan dat de spiraalvorm van onze Melkweg na
miljarden jaren nog zo perfect is? uhhh misschien is de Melkweg
nog geen miljarden jaren oud?!

Evolutie van de ster


De geboorte van sterren is tja, een moeilijke bevalling: sterren
bevatten namelijk niet alleen zware metalen die niet tijdens de Big-
Bang kunnen zijn ontstaan (zonder ster geen sterren) ze kunnen
bovendien zelfs niet eens op basis van natuurwetten zijn
ontstaanlxxxiv.

Twee dingen zijn echter zeker:


o sterren bestaan
o op een dag zal de ster weer uitdoven

Een ster zal, althans volgens de seculiere wetenschap, na miljarden


jaren uitgroeien tot een rode reus. Een rode reus zal groter en groter
worden totdat die ster uiteindelijk explodeert! Daarna zal er,
afhankelijk van de massa van de ster, een zwart gat, een witte dwerg
of een neutronenster overblijven.

141
We zien rode reuzen, we zien sterren in de vorm van supernovae
exploderen, maar duurt dit proces cht miljarden jaren?
De eerste witte dwerg die is geobserveerd, is Sirius B (1862). Deze
zelfde ster werd echter in de oudheid door zowel de Griekse
astronoom Ptolemaeus als de Romeinse filosoof Seneca omschreven
als Rode Reus.
Seneca leefde in de 1e eeuw na Christus. Binnen 1800, en dus geen
miljarden jaren, is Sirius B veranderd van een rode reus in een witte
dwerg. Er is dus weinig reden om aan te nemen dat een ster cht
miljarden jaren oud kan worden.

De zon
Dit vermoeden wordt alleen maar versterkt door gewoon naar onze
eigen, oude vertrouwde zon te kijken. De zon is, net zoals alle andere
sterren, een grote kerncentrale. In de kern van de zon worden
waterstofatomen zo hard samengeperst totdat er door kernfusie
helium ontstaat; en daardoor natuurlijk ongelooflijk veel
energie/licht/warmtelxxxv.

De voorraad waterstof is natuurlijk niet onbeperkt. Wat betekent


dat? Nou, de zon had duidelijk een begin en zal op een dag doven.
Maar nu wordt het spannend.
Door de kernfusie van waterstof wordt de omvang van de zon
kleiner. Hoe weet je dat? Nou, de wetenschappers van de Stephen J.
Boyle University of London Observatory hebben de zon de afgelopen
300 jaar geobserveerd: de zon kromp gedurende deze tijd gemiddeld
1.5 meter per uur (= 13 km per jaar).
De zon heeft nu een diameter van ongeveer 1.391.000 km.
De diameter krimpt dus gemiddeld 13 km per jaar. In 4.5 miljard jaar
zou ze dus 58.5 miljard km gekrompen zijn.
Wat betekent dat? Nou, de diameter van de zon zou dan 58.5
miljard km groter zijn geweest dat is 390 keer de afstand tussen de
aarde en de zon (150 miljoen km).
Er is gewoon maar n conclusie mogelijk: het is onwaarschijnlijk dat
de zon al 4.5 miljard jaar schijnt!

Planeten
Welke effecten heeft het actualiteitsprincipe op de planeten?
Opvallend hierbij is dat er een sterk verband bestaat tussen het
zwakker worden van het magnetisch veld en het afkoelen van de

142
kern. Planeten zoals Jupiter en Uranus zijn nog steeds heet. Eigenlijk
zijn deze planeten veel te heet voor hun leeftijd (4.5 miljard jaar)lxxxvi.
Wanneer deze planeten altijd in hetzelfde tempo zouden zijn
afgekoeld wat het actualiteitsprincipe suggereert is het moeilijk
om voor te stellen dat dit proces al 4.5 miljard jaar onveranderd bezig
is.
Omdat zoals gezegd een hete kern zorgt voor een sterk magnetisch
veld, heeft het afkoelen van de kern dus direct effect op het
magnetisch veld. Dat wordt dan zwakker. Na 4.5 miljard jaar zou je
dus verwachten dat het magnetisch veld van de planeten die we
kennen - Jupiter, Uranus, Neptunus en de aarde al aardig zwak zou
zijn. Niets is echter minder waar!

150 jaar geleden berekende de Duitse wiskundige Gau het


magnetische veld rondom de aarde. Dankzij zijn werk weten wij nu
dat het magnetisch veld om de aarde in de afgelopen 150 jaar 6%
zwakker is geworden. Hoe weten we dat? Simpel: we vergelijken
onze waarden met die van hem. Wetenschappers hebben bepaald dat
het magnetische veld van de Aarde een halftijd heeft van ongeveer
1400 jaar.

Wat betekent dat?


Dit betekent dat het magnetische veld iedere 1400 jaar de helft van
zijn kracht verliest! In de afgelopen 150 jaar werd het magnetisch
veld gemiddeld jaarlijks 0.04% zwakkerlxxxvii. Als het
actualiteitsprincipe dus echt waar zou zijn, mogen we dus aannemen
dat het magnetische veld 4.5 miljard jaar geleden 180 miljoen
procent sterker kan zijn geweest.

Als de Aarde toen al niet opgeslokt was door de zon, werd het wel
platgedrukt door dit enorm sterke magnetische veld. Ideale
omstandigheden om leven spontaan te kunnen laten ontstaan,
hoeven we rond deze tijd dus niet te verwachten.

Voordat iemand zegt dat het magnetische veld zich af en toe oplaadt
en dan weer zwakker wordt er is geen mechanisme dat verklaart
hoe het magnetische veld van de aarde en van de andere planeten
zich weer op kan laden. We weten dus niet:
o hoe het opladen begint
o waarom het opladen weer stopt

143
Omloopsnelheid
Misschien is het je nooit zo zeer opgevallen, maar er is nog iets: de
Aarde wordt steeds trager; ze doet ieder jaar een beetje langer over
haar rondje om haar eigen as. Om de 2.5 jaar wordt er daarom ook
een schrikkelseconde aan het jaar toegevoegd.

Wat betekent dit?


Dit betekent grofweg dat de aarde nog geen 4.5 miljard jaar draait.
Als de aarde ieder jaar 0.4 seconde trager wordt, dan draaide zij 4.5
miljard jaar geleden 1.8 miljard seconde (= 500.000 uur) sneller!
De Aarde die nu in 24 uur om haar as draait, kan dus nooit 500.000
uur sneller hebben gedraaid.

Maan
De aantrekkingskracht van de maan is verantwoordelijk voor eb en
vloed op aarde. Er gebeurt daarbij echter iets opvallends: de aarde
draait namelijk sneller dan de maan. Daarom is de vloed altijd voor
op de maan.
Dit heeft een bijzonder effect: door het verschil in omloopsnelheid
geeft de Aarde de maan altijd een extra slinger. Op die manier komt
de maan zo jaarlijks gemiddeld 1.5 cm verder van de Aarde af te
staan.
Wat betekent dit? hhh dat de maan vroeger dichterbij stond? Ja,
heel goed.
Nu staat de maan ongeveer 400.000 km van de Aarde aflxxxviii. Dit
betekent: de maan kan niet 4.5 miljard jaar van de aarde afdraaien;
de afstand daarvoor is te klein: na 3 miljard jaar hadden de aarde en
de maan elkaar al aangeraakt, qua afstand natuurlijk. Wanneer de
afstand zou zijn gehalveerd, zou de aantrekkingskracht zijn
verdubbeld dankzij de Omgekeerde Kwadratenwet, weet je nog?

Dus 1.5 miljard jaar geleden was de maan dan al op de Aarde gestort.
Bovendien zou miljoenen jaren daarvoor de megavloed, die de
sterkere aantrekkingskracht van de maan had veroorzaakt, leven op
aarde al onmogelijk hebben gemaakt.

Niet alleen de afstand tussen de aarde en de maan is interessant; ook


het maanoppervlakte zelf. Daar ligt namelijk stof op. De maan draait
om de aarde en trekt stof aan. Op het maanoppervlak wordt op deze
manier gemiddeld 1 cm stof per 10.000 jaar verzameld.

144
Hoe oud dacht NASA dat de maan was, dus ook in 1969 toen ze de
maanlanding aan het voorbereiden waren? Precies: 4.5 miljard jaar.
De heren wetenschappers gingen rekenen en maakten zich grote
zorgen.

Hoe kon de Eagle daar kunnen landen? Er zou immers een meters
dikke stoflaag liggen: 0.0001* 4.5 miljard/100 = 450 meter! De Eagle
zou drijven op het stof en het was onduidelijk of de mens wel op het
maanoppervlak zou kunnen lopen. Des te groter was de verrassing:
er lag minder dan een centimeter stof. De maan is dus jonger dan
10.000 jaar. En de trap van de Eagle was veel te kort.

Kometen
Een komeet is een grote klont van ijs en stof die om de zon draait. De
aantrekkingskracht van de ster bijvoorbeeld onze zon - versnelt de
komeet. De warmte van de ster zorgt er echter voor dat een deel van
het ijs verdampt. Dit is te herkennen aan z'n staart.
Omdat een komeet bij iedere omwenteling rondom een ster materie
verliest, kan hij niet oneindig oud zijn. Gemiddeld kan een komeet
100.000 jaar om een ster draaien voordat alle materie is verdampt;
Hh, een komeet wordt gemiddeld maar 100.000 jaar oud? Maar ...
ons zonnestelsel is toch 4.5 miljard jaar oud? Desondanks cirkelen
er nog een heleboel kometen rond!"

Waar komen die dan


vandaan? Tja, van de Oort
Cloud!
Ideetje van Jan Oort! Met nadruk
op ideetje want dit hypothetische
reservoir aan kometen is nooit
geobserveerd. Het mooie is: dat
kan ook helemaal niet. Het bevindt
zich namelijk op 50.000 maal de
afstand tussen de aarde en de zon.

Pluto planeet of niet draait gemiddeld op 39 maal de afstand


tussen de aarde en de zon (39*150 miljoen km = grofweg 5.8 miljard
km); Nou, de Oort Cloud is dus 1282 keer zover weg. Zelfs Pluto is
al te ver weg om vanuit de aarde bestudeerd te kunnen worden. Dus
over een Oort Cloud die 1282 keer verder ligt, hoeven we het
waarschijnlijk niet te hebben.

145
De enige reden waarom dit wordt aangenomen, is dat een
zonnestelsel van 4.5 miljard jaar geen kometen meer kan bevatten.
Dus moet er een reservoir zijn waar nieuwe kometen vandaan
komen.

Belangrijk:
De seculiere wetenschap maakt gebruik van het
actualiteitsprincipe: het heden is de sleutel tot het
verleden. Ze gaan er vanuit dat de snelheid van de processen die we
vandaag zien, nooit veranderd is. Ditzelfde actualiteitsprincipe
vertelt ons juist dat het onwaarschijnlijk is dat het zonnestelsel 4.5
miljard jaar oud is!

Nou zijn wij dit artikel begonnen met twee meningen:Wie in onze
tijd nog niet begrijpt dat met een onbewijsbare niet vanzelfsprekende
God men niet in God kan geloven, heeft een plank voor zijn kop. Maar
ook beroeps-athest Richard Dawkins had een mening: Religie is een
genstitutionaliseerd voorwendsel om ongestraft dom te zijnlxxxix

In dit hoofdstuk hebben we kunnen zien dat seculiere


wetenschappers, zoals Richard Dawkins, precies dat doen wat ze
christenen verwijten: ze geloven blind in iets wat onwaarschijnlijk is
en wat ze niet kunnen bewijzen. Daarom zijn zij fundamentalistische
gelovigen van de religie athesme!

Het athesme en het christendom voldoen namelijk allebei aan alle


kenmerken van een religie. Het athesme is een religie. Beide hebben
een theorie over de oorsprong van het universum, de aarde en het
leven, die niet met behulp van de natuurwetenschappelijke methode
te bewijzen is!

Ter afsluiting hebben we daarom voor iedereen nog een leuke tip:
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op
grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden,
en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster,
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen
zeggen: Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog
een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit

146
je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het
oog van je broeder of zuster te verwijderen. (Matt. 7: 1-5).

We gunnen iedereen z'n geloof iedereen mag denken wat hij wil.
Noem het alleen geen wetenschap!

Om te onthouden
Wat is het actualiteitsprincipe?
o Het actualiteitsprincipe is het idee, bedacht door de Schotse
advocaat en amateur geoloog James Hutton, dat de snelheid
van geologische processen nooit is veranderd. Dit betekent
dat het heden de sleutel is tot het verleden. Als je de snelheid
van het proces kent, kun je volgens dit principe althans, de
klok terugdraaien en uitrekenen wanneer het begon

Wat is het effect van het actualiteitsprincipe op het universum?


o Als we het actualiteitsprincipe niet alleen los laten op de
snelheid waarmee het universum uitdijt, maar op alle
facetten van het universum, kunnen we niet anders dan
concluderen dat het onmogelijk is dat het universum 14
miljard jaar oud is.

Kijk maar:

Sterren:
De spiraalvorm van de Melkweg is nog steeds herkenbaar
Sirius B vertelt ons dat een ster binnen 1800 jaar kan veranderen
van een rode reus in een witte dwerg

Zon:
De diameter van de zon zou 58.5 miljard km groter zijn geweest.
Dat is 390 keer de afstand tussen de aarde en de zon! (150 miljoen
km.)

147
Planeten:
Jupiter, Uranus, Neptunus koelen snel af! Dit proces kan geen 4.5
miljard jaar bezig zijn daarvoor zijn ze nog te heet

Aarde:
De aarde, Jupiter, Uranus en Neptunus koelen snel af en hun
magnetisch veld verliest daardoor jaarlijks aan kracht. Het
magnetisch veld op aarde zou 4.5 miljard jaar geleden 180
miljoen% sterker moeten zijn geweest (0.04% per jaar)
De Aarde wordt ieder jaar langzamer. Daarom zou 4.5 miljard jaar
geleden de aarde 500.000 uur sneller hebben gedraaid

Maan:
De maan draait jaarlijks 1.5 cm van de aarde weg. Na 3 miljard jaar
hadden aarde en maan elkaar al aangeraakt
De maan heeft voor minder dan 10.000 jaar stof op haar
oppervlakte

Kometen:
Kometen kunnen max. 100.000 jaar bestaan

Wat is de maximale leeftijd van het universum?

o Het is onmogelijk om met behulp van


natuurwetenschappelijke methodes de exacte, objectieve
leeftijd van het universum te geven. Wel is het mogelijk om
een zekere bovengrens aan te geven:
o het magnetisch veld heeft een halftijd van 1400 jaar.
Dit betekent dat het leven op aarde meer dan 10.000
jaar geleden niet mogelijk was
o de maan heeft voor minder dan 10.000 jaar aan stof
op haar oppervlakte
o de maan draait jaarlijks gemiddeld 1.5 cm van de
aarde af. De maan kan echter niet veel dichter bij de

148
aarde hebben gestaan omdat de positie van de maan:
o essentieel is om de aarde in balans te houden
o bepalend is voor eb en vloed
o zodanig is dat ze, vanuit de aarde gezien
althans, precies even groot is als de zon
waardoor zonsverduisteringen mogelijk zijn;
o De positie van de maan is essentieel voor deze
effecten en het leven op aarde, en is dus slechts in
heel beperkte mate variabel!
o Op basis van de bovenstaande gegevens zouden we kunnen
stellen dat het op zn minst onwaarschijnlijk is dat het
universum veel ouder is dan 10.000 jaar.
De Schepper en Zijn boek

Bijbel en astronomie
In het vorige hoofdstuk Sinds wanneer is het universum 14 miljard
jaar oud? hebben we laten zien dat athesten moeilijk christenen
kunnen verwijten dat ze in onbewijsbare en onwaarschijnlijke dingen
geloven. Waarom kunnen athesten dat christenen niet verwijten?
Nou, omdat athesten zelf in
onbewijsbare en onwaarschijnlijke dingen geloven.

We hebben gezien dat de Big-bang-theorie in strijd is met een hele rij


natuurwetten en observaties! Bovendien hebben we gezien dat het
op zn minst onwaarschijnlijk is dat het universum ruim 14 miljard
jaar oud is: de aanname van het actualiteitsprincipe de snelheid van
geologische processen is nooit veranderd is waarschijnlijk niet
geschikt om de leeftijd van het universum te kunnen benaderen.
Nu we al deze gegevens hebben verzameld, zullen we in staat moeten
zijn om de vraag te beantwoorden die we eerder hebben gesteld:
"Heeft het universum een doel?"
Twee wijze, beroemde mannen hadden daar een uitgesproken
mening over.

Koning David: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel


roemt het werk van zijn handen. (Psalm 19:1) Dat betekent: ja, het
universum heeft een doel.

De astronoom Peter Williams Atkins:xc

149
Nee, zolang we daar geen bewijs voor hebben, komt de enige reden om
aan te nemen dat het universum een doel heeft, voort uit een
sentimenteel, religieus verlangen voor iedereen die op zoek is naar de
waarheid, is deze gedachte onbruikbaar. Dat betekent: nee, het
universum heeft geen doel.

Het antwoord
We leven allemaal in ditzelfde universum, maar wat is dat nou
eigenlijk? Het woord 'universum' bestaat uit twee delen: uni en
versum. Uni (= n enkele) + versum (= uitgesproken zin). Wat
betekent dat? Nou, dat we met z'n allen in een n enkele
uitgesproken zin leven: En God zeide: Daar zij licht! en daar werd
licht. (Gen.1:3)xci

De geboorte van het universum was dus geen harde knal, maar, zoals
de naam al doet vermoeden, een uitgesproken zin: In het begin was
het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in
het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets
ontstaan van wat bestaat. (Joh. 1: 1-3)

Wanneer dit cht waar is, mogen we nog veel meer verwachten. Dan
mogen we namelijk verwachten dat alles wat de Bijbel over het
universum zegt, overeenkomt met onze observaties. Omdat de
schrijvers van de Bijbel duizenden jaren geleden hebben geleefd en
dus, in tegenstelling tot Peter Williams Atkins, geen beschikking
hadden over moderne telescopen, is de uitkomst van dit onderzoek
extra bijzonder!

De Bijbel leert ons, dat:


o de aarde rond is
o de aarde in een vacum hangt
o het universum uitdijt
o het aantal sterren ontelbaar is
o de vier voorwaarden voor kennis bestaan

Voordat er iemand roept: Dat weten wij ook wl en wij zijn athest,
dus dat bewijst nog niks of iets in die strekking, willen wij er
graag op wijzen dat de tijdgenoten van de schrijvers van de Bijbel, die
in een andere cultuur leefden, deze vragen op veel fantasievollere
wijze hadden beantwoord. Antwoorden die niet z dicht bij de

150
realiteit stonden zoals wij die met moderne telescopen kunnen
observeren.

De aarde is rond
Er bestaat onder veel seculiere wetenschappers en athesten het
vooroordeel dat de Bijbel zou leren dat de aarde zo plat zou zijn als
een pannenkoek. Dat zijn mensen zoals Ren Stokvisxcii die in dagblad
Trouw dingen roepen als: Neem de wetenschap. Die maakte duidelijk
dat letterlijk nemen van de Bijbel niet kan.

Ze doen dat zonder te weten:


o wat de Bijbel leert
o wat de wetenschap leert
o in hoeverre theorie en observatie met elkaar overeenkomen.
Voordat iemand zich een mening over de Bijbel kan veroorloven c.q.
kan weten of de Bijbel overeenkomt met de observaties die we doen,
zal hij toch cht eerst moeten kijken wat de Bijbel zegt!

Over de aarde zegt de Bijbel:


Hij [God] trekt een cirkel
rond de wateren, langs de
verste grens van licht en
duisternis. (Job 26:10)

Dit is een heel interessant vers


omdat het spreekt over een
grens van licht en duisternis.
Dit betekent dat de schrijver
van deze zin in ieder geval
wist, dat de aarde rond was.
Wanneer de aarde namelijk zo
plat was geweest als een
pannenkoek, zou er immers geen grens van licht en duisternis zijn;
dan was het f overal licht f overal donker, maar niet zoals we nu
kunnen observeren. We weten dat het op de ene helft van de aarde
licht is, en op de andere helft donker. Wanneer je vanuit het heelal
naar de aarde kijkt, kun je letterlijk deze cirkel zien, de grens van
licht en duisternis.

151
Maar Jesaja heeft ook iets over de aarde te vertellen: Hij troont
boven de schijf van de aarde (Jesaja 40:22).

De aarde is dus een schijf wanneer je een foto van de aarde ziet die
vanuit de ruimte is genomen, is dat zeker waar. Opvallend is dat
beide citaten Job 26:10 en Jesaja 40:22 allebei vanuit een
perspectief buiten de aarde geschreven lijken te zijn. De doorsnee
tijdgenoten van Job en Jesaja hadden waarschijnlijk geen idee hoe de
aarde er feitelijk uitzag; dat blijkt uit bronnen van de verschillende
culturen die de aarde en haar ontstaan beschrijvenxciii.

De aarde hangt in een vacum:


In India ging men in de oudheid er bijvoorbeeld nog vanuit dat de
aarde werd gedragen door vier grote olifanten. De Grieken zeiden:
De hemelkoepel rust op de schouders van de Titaan Atlas, dat weet
iedereen toch allang!
In Job daarentegen staat een beschrijving die beter overeenkomt met
onze observaties: Hij [God] strekt het noorden uit boven de woeste
leegte, en hangt de aarde op boven het niets. (Job 26:7)

Het universum dijt uit:


Geen olifanten, geen
titaan Atlas. De
aarde hangt in een
vacum, precies
zoals de Bijbel zegt.

Dat de Bijbel wel


vaker voorliep op de
seculiere
wetenschap, bewijst het volgende Bijbelvers: Hij [God] spreidt de
hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen
(Jesaja 40:22).

Dit is een potische manier om te zeggen dat het universum uitdijt,


een fenomeen dat pas in 1927 door Edwin Hubble aannemelijk
gemaakt kon worden.

Het aantal sterren is ontelbaar

152
Hoewel de schrijvers van het Oude Testament eeuwen eerder leefden
dan de beroemde seculiere wetenschapper Ptolemaeus, zaten zij, wat
betreft het aantal sterren, een stuk dichter bij de waarheid. In 150 n.
Chr. berekende deze Griekse astronoom namelijk het aantal sterren,
en kwam daarbij uit op een getal van 1022 sterren.

De Bijbel impliceert dat het aantal sterren ontelbaar is: Omdat je mij
je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je
zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en
zandkorrels langs de zee. (Genesis 22: 16-17)

Zegt de Bijbel hier nou dat er net zoveel zandkorrels op de aarde


liggen als dat er sterren aan de hemel staan? Jazeker!
Hoewel een mens natuurlijk nooit in staat is om het aantal sterren en
het aantal zandkorrels n voor n te tellen, bestaan er wel
schattingen. En het geschatte aantal is voor zowel zandkorrels als
sterren gelijk: 100000000000000000000000. Een 1 met 23 nullen,
inderdaad. Hoewel de schatting er misschien naast kan zitten, is n
ding duidelijk: de schatting zit dichter bij de waarheid dan de
berekening van Ptolemaeusxciv!

De vier voorwaarden voor kennis


Eerder in dit boek hebben we al laten zien dat de Bijbel in
tegenstelling tot seculiere theorien een goede verklaring heeft
voor het bestaan / oorsprong van de vier voorwaarden voor kennis!
Een universum, geregeerd door chaos en toeval, zonder, doel,
richting of hand van God is uiterst onberekenbaar. Als er geen logica-
/ en natuurwetten zijn, kunnen wetenschappers geen voorspellingen
doen, die ze later moeten testen, met hun observaties moeten
vergelijken om tot conclusies te komen. Als het universum
overeenkomt met het beeld van athesten, is wetenschap niet
mogelijk!
In een universum zoals de Bijbel dat voorstelt, wl: Maar dit zegt de
Heer: Ik heb een verbond gesloten en de hemel en de aarde aan vaste
wetten onderworpen. (Jeremia 33:25)

Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd
om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en
nacht nooit komt daar een einde aan. (Genesis 8:22)xcv

Belangrijk:

153
o het actualiteitsprincipe leidt tot onmogelijke resultaten
o alles wat de Bijbel ons vertelt over het universum blijkt te
kloppen
o de genoemde voorbeelden werden door seculiere
wetenschappers veel later ontdekt en bevestigd
o de seculiere wetenschap liep gedurende de geschiedenis
vaker achter op de kennis van de Bijbel
o veel observaties die we doen in ons universum zijn consistent
met de Bijbelse tijdschaal
Belangrijk: om dat vast stellen is dezelfde werkwijze het
actualiteitsprincipe - gebruikt als de seculiere wetenschap
normaal gesproken hanteert.

Athesten met een mening in de trant van: Wie in onze tijd nog niet
begrijpt dat met een onbewijsbare niet vanzelfsprekende God men niet
in God kan geloven, heeft een plank voor zijn kop nemen, ondanks
hun eigen standaard, klakkeloos over dat:
o het heelal door een Big-Bang is ontstaan
o het heelal 14 miljard jaar oud is
hoewel observaties beide stellingen tegenspreken zo niet
volkomen uitsluiten.

Bovendien geloven zij blind in het bestaan van logica-/ en


natuurwetten hoewel ze geen verklaring voor de oorsprong van deze
en de andere voorwaarden voor kennis kunnen geven. Wanneer zij
gemeten worden met dezelfde maat waarmee ze christenen meten,
zou je kunnen zeggen dat ze een plank voor hun kop hebben.

Omdat wij geen blind geloof hebben en altijd controleren of wat wij
horen wl klopt met wat wij zien, komen we tot de volgende
conclusie: koning David had gelijk.

Observaties sluiten een oud universum uit, waardoor het uitgesloten


is dat het universum op basis van chaos en toeval is ontstaan.
Een universum dat niet uit chaos en toeval is ontstaan, maar is
ontworpen, heeft een architect en daarmee een doel: "Het verhaalt
van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen
(Psalm 19:1).

Om te onthouden
Wat zegt de Bijbel over het universum? De Bijbel leert, dat:

154
o de aarde rond is
o de aarde in een vacum hangt
o het universum uitdijt
o het aantal sterren ontelbaar is
o de vier voorwaarden voor kennis bestaan

Welke theorie de Bijbel of de Big-Bang-theorie kan het best onze


observaties verklaren? De Big-Bang-theorie
o is in strijd met een aantal natuurwetten
o is in strijd met een aantal observaties
o heeft geen goede verklaring voor het bestaan/oorsprong
van de vier voorwaarden van kennis;

De Bijbel
o wordt bevestigd door al onze observaties!
o maakt onderscheid tussen ontstaan en gebruik
waardoor het ontstaan van het universum, de schepping, niet
aan de natuurwetten hoeft te voldoen
o leert dat God de natuurwetten heeft ingesteld! Conclusie:
degene die de natuurwetten heeft ingesteld, God, is Zelf
uiteraard niet gebonden door de natuurwetten
o heeft daarmee dus een goede verklaring voor
gebeurtenissen die niet natuurlijkwetenschappelijk te
verklaren zijn
o heeft een goede verklaring voor het bestaan van wonderen
= gebeurtenissen die in strijd zijn met natuurwetten.
Wonderen zijn voor christenen dus geen probleem omdat de
Bijbel niet beweert dat er niets is buiten de natuurwetten
o bevestigt het bestaan van wonderen terwijl seculiere
wetenschappers beweren in niets te geloven wat niet
natuurwetenschappelijk verklaard kan worden. Wanneer hun
theorieen in strijd zijn met natuurwetten is dat dus wel een
probleem.
De Bijbel is volledig consistent met onze observaties en met het feit
dat er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die niet
natuurwetenschappelijk te verklaren zijn!

155
Test je kennis!
Vragen bij module 2

De Schepper
Is er een Schepper? Deel 1: de natuurwetten

o Vraag 35: welke drie natuurwetten vereisen het bestaan van


een Schepper?
o De Wet van
o De 1e Wet van .
o De 2e Wet van ..

o Vraag 36: wat is een Eerste Beweger?


o Een Eerste Beweger is de eerste oorzaak die zelf niet
werd.

o Vraag 37: het gevolg/ effect van de oorzaak is


o A: groter dan de oorzaak
o B: kleiner dan de oorzaak
o C: even groot als de oorzaak

o Vraag 38: welke eigenschappen moet de Eerste Beweger van


het universum hebben?
o De Eerste Beweger van oneindige ruimte, moet zelf
zijn.
o De Eerste Beweger van de eeuwigheid, moet zelf
.zijn.

156
o De Eerste Beweger van alle energie in het universum,
moet zelf .. zijn.
o De Eerste Beweger van oneindige complexiteit, moet
zelf zijn.
o De Eerste Beweger van liefde, moet zelf
zijn.
o De Eerste Beweger van leven, moet zelf

o Vraag 39: hoe zal volgens de 2e Wet van Thermodynamica


het einde van het universum eruit zien?
o A: een toestand van maximale orde
o B: een toestand van maximale chaos
o C: er is geen einde: het universum is eeuwig

o Vraag 40: waarom sluiten natuurwetten polythestische


religies uit?
o De ..is
ouder dan de goden: de goden kunnen dus niet
van
het universum zijn;

o Vraag 41: waarom sluiten natuurwetten de Big-Bang uit?


o A: een explosie kan niet zichzelf veroorzaken: en de
Big-Bang kan dus niet de Eerste Beweger zijn
o B: het universum dijt niet uit
o C: het universum neigt naar maximale orde

Is er een Schepper? Deel 2: Zijn karakter

o Vraag 42: waarom moet de Schepper een drie-eenheid zijn


geweest?
o A: omdat de Bijbel dat zegt
o B: omdat het universum een drievoudige drie-eenheid
is
o C: een combinatie van A en B

157
De schepping
De geboorte van het universum! Deel 1: de theorieen

o Vraag 43: er bestaat een verschil tussen ontstaan en


gebruik bij:
o A: een auto
o B: het universum
o C: A en B zijn beide goed

De geboorte van het universum! Deel 2: de observaties

o Vraag 44: welke observaties verwachten we te doen als de


Big-Bang theorie waar zou zijn? Kies telkens 1 van de 2
opties!
o Er moeten enorme/geen temperatuurverschillen in
het heelal zijn
o Alle objecten planeten en sterren moeten/ hoeven
niet in dezelfde richting te draaien
o De hoeveelheid materie en antimaterie moet gelijk/
verschillend zijn
o Er moeten/mogen geen sterren te vinden zijn die
alleen uit waterstof, lithium en helium bestaan
o Sterren moeten/mogen niet spontaan kunnen
ontstaan

o Vraag 45: Welke observaties doen we in het universum?


o Het is in het universum overal/nergens bijna even
warm
o Verschillende bekende objecten draaien

de goede/verkeerde kant op
o Er is maar een fractie antimaterie gevonden die na
een Big-Bang verwacht mocht worden: waar/niet
waar
o Alle bekende sterren bevatten naast waterstof,
lithium en helium zware metalen: waar/ niet waar
o Volgens een natuurwet de Algemene gaswet

158
kunnen sterren spontaan/ niet spontaan ontstaan

o Vraag 46: Hoeveel van de bovengenoemde observaties, die na


een Big-Bang verwacht mochten worden, zijn daadwerkelijk
gedaan:
o A: 0
o B: 2
o C: 5

Sinds wanneer is het universum 14 miljard jaar oud?

o Vraag 47: wat is het actualiteitsprincipe?


o Het actualiteitsprincipe is het idee, bedacht door de
Schotse advocaat en amateur geoloog, James Hutton,
dat de ..............................
van geologische processen ..
is veranderd.

o Vraag 48: welk effect heeft het actualiteitsprincipe op ons


universum? Als het universum echt miljarden jaren oud zou
zijn, dan:
o zou de spiraalvorm van de Melkweg nog steeds/ niet
meer herkenbaar zijn
o moet de diameter van de zon meer/ minder dan 10
miljard km groter geweest zijn
o zou het wel/ niet vreemd zijn dat de planeten Jupiter,
Uranus en Neptunus nog niet helemaal afgekoeld zijn

o Vraag 49: waar of niet waar:


o er is geen verband tussen de temperatuur in de kern
van de aarde en de kracht van het magnetisch veld.
Waar/ Niet waar
o als het magnetische veld op aarde al miljarden jaren

159
afneemt, was het klimaat 3.5 miljard jaar geleden al
geschikt voor leven. Waar/ Niet waar
o de maan draait ieder jaar gemiddeld 1.5 cm van de
aarde af. De maan kan dit al miljarden jaren lang
doen. Waar/ Niet waar
o de maan heeft voor minder dan 10.000 jaar stof op
haar oppervlakte. Waar/ Niet waar
o als een komeet langs de zon vliegt, verliest de komeet
materie. Waar/ Niet waar
o een komeet kan eeuwig bestaan. Waar/ Niet waar
o er zijn in ons zonnestelsel geen kometen meer.
Waar/Niet waar

o Vraag 50: zijn er bewijzen voor de Oort-Cloud het reservoir


aan nieuwe kometen?
o A: jazeker, de Voyager is er langs gevlogen
o B: jazeker, Jan Oort heeft de Oort-Cloud met zijn
telescoop gezien
o C: nee, de Oort-Cloud bestaat alleen op papier om de
vele kometen in ons zonnestelsel te verklaren

o Vraag 51: is er een maximale leeftijd van leven op aarde?


o A: ja, 3.5 miljard jaar
o B: nee, het zonnestelsel is eeuwig
o C: ja, 10.000 jaar omdat anders het magnetisch veld te
sterk zou zijn

De Schepper en Zijn boek


Bijbel en astronomie

o Vraag 52: Wat zegt de Bijbel over het universum? De Bijbel


leert, dat
o de Aarde
. is
o de Aarde in een ..
hangt
o het universum

160
..
o het aantal sterren
..is
o de vier
bestaan

o Vraag 53: hoeveel van de bovenstaande uitspraken, worden er


door observaties bevestigd?
o A: 0
o B: 3
o C: 4

o Vraag 54: het is voor christenen wel/ niet erg om in


onverklaarbare wonderen te geloven

o Vraag 55: het is voor athesten wel/ niet erg om in


onverklaarbare wonderen te geloven

o Vraag 56: waar of niet waar


o Christenen geloven in onverklaarbare wonderen.
Waar/ Niet waar;
o Athesten geloven in onverklaarbare wonderen.
Waar/ Niet waar;

161
Module 3:

Bijbel en geologie

162
163
Inhoudsopgave

De leeftijd van de aarde


Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 1: de theorieen
Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 2: de praktijk
Geologische processen na de zondeval

De kracht van het water


De kracht van het water! Deel 1: sedimentatie
De kracht van het water! Deel 2: fossielen

Dateringsmethoden

Test je Kennis! Vragen bij module 3

164
Wat ga je leren?

De leeftijd van de aarde


Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 1: de theorieen
o Wie de wetenschappers waren, die hebben geprobeerd de
leeftijd van de aarde te bepalen
o Hoe snel de aarde de afgelopen 358 jaar verouderd is
o Welke ideeen bepalend waren voor de conclusies
o Hoe een idee kan evolueren

Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 2: de praktijk


o Waarom het actualiteitsprincipe waarschijnlijk niet klopt
o Welke consequenties het wegvallen van het
actualiteitsprincipe heeft voor de evolutietheorie

Geologische processen na de zondeval


o Hoe het klimaat voor de zondvloed was
o Hoe de zondvloed verliep
o Hoe door de zondvloed de moderne oceanen en continenten
ontstonden
o Waarom de Bijbel waarschijnlijk gelijk heeft
o Wat tektonische activiteit is
o Wat Pangea is
o Waarop de Pangea-theorie gebaseerd is

165
o Waarom de Pangea-theorie waarschijnlijk niet waar is

De kracht van het water


De kracht van het water! Deel 1: sedimentatie
o Welke observaties we verwachten te doen als er echt een
zondvloed is geweest
o Hoe de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona
volgens seculiere wetenschappers is ontstaan
o Hoe de Grand Canyon waarschijnlijk is ontstaan

De kracht van het water! Deel 2: fossielen


o Wat er gebeurt als een levend wezen terugkeert tot het stof
der aarde
o Hoe een fossiel ontstaat
o Wat Darwin over fossielen dacht
o Hoe seculiere wetenschappers fossielen interpreteren
o Welke interpretatie beter bij onze observaties past
o Hoe fossiele brandstoffen ontstaan

Dateringsmethoden
o Welke dateringsmethoden er bestaan
o Op welke aannames dateringsmethoden gebaseerd zijn
o Hoe groot het risico is dat deze aannames niet kloppen

166
De leeftijd van de aarde

Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 1: de


theorien
Stel op een willekeurige zaterdagmiddag, bijvoorbeeld in een
voetgangerszone van het centrum van je stad, aan de voorbijgangers
de volgende vraag: Hoe oud is de aarde? Aan het einde van de dag
kun je dan de balans op maken, en twee antwoorden zullen heel veel
op je lijstje staan:
o de aarde is 4.5 miljard jaar oud
o ik weet het niet

Iedereen die de zin De aarde is 4.5 miljard jaar oud uitspreekt met
een glimlach van trots en intellectuele superioriteit tja, die heeft
pech. Dat antwoord is namelijk hartstikke fout! Op deze vraag bestaat
namelijk maar n goed antwoord: Ik weet het niet.

De leeftijd van de aarde kan namelijk helemaal niet objectief worden


gemeten maar moet als je dan toch een antwoord wilt geven
worden bepaald aan de hand van een aannamexcvi. Het is daarmee
een omgekeerde prognose een voorspelling over het verleden. Om
dat te kunnen doen moet je dus een aantal factoren voor waar
aannemen, zonder dat je die kunt controleren. Wanneer die factoren
niet waar blijken te zijn, heb je dus gegarandeerd niet de chte
leeftijd van de aarde berekend! Wetenschappers zijn door de eeuwen

167
heen bij hun berekeningen van de leeftijd steeds weer van andere
factoren uitgegaan, die ook allemaal als waar moesten worden
geaccepteerd, maar ook net zo min te controleren waren.

In dit hoofdstuk zullen we met een paar hoogtepunten beginnen - de


historische antwoorden op de vraag: Hoe oud is de aarde?
o 1656: James Ussher 5662 jaar (4004 v Chr)
o 1795: James Hutton eeuwig
o 1830: Charles Lyell miljoenen jaren
o 1862: Lord Kelvin 20-100 miljoen jaar
o 1913: Arthur Holmes 1.6 miljard jaar
o 1956: Clair Patterson 4.5 miljard jaar

De vraag bovenaan dit artikel lijkt gemakkelijk beantwoord te


kunnen worden:
o Vraag: Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud?
o Antwoord: Sinds 1956

Omdat wiskunde toevallig altijd al ons lievelingsvak was, vinden we


de weg naar het antwoord altijd veel interessanter dan het antwoord
zelf. Met andere woorden: op welke klok heeft Clair Patterson
gekeken? In het hoofdstuk dateringsmethoden zullen we straks
onthullen hoe Clair Patterson op het astronomische getal van 4.5
miljard is gekomen en zullen we uitleggen wat dat onderzoek en
deze uitslag betekent voor onze kijk op de wereld.
Laten we nu maar eerst snel beginnen bij het begin want de tijd
vliegt tussen 1656 en 2014 (358 jaar) is de aarde immers al een
behoorlijk stuk ouder geworden: gemiddeld 24 jaar per minuut!

James Ussher (1581 1656)

168
James Ussher was
aartsbisschop van
Armargh (Ierland) en
zoals het een goede
aartsbisschop betaamt,
vertrouwde hij op de
Bijbel. Iets anders zou
ook een beetje raar zijn,
niet waar Richard
Dawkins?
Ach ja, dat verhaal van
Adam en Eva was toch
slechts symbolisch, is het
niet? Symbolisch?! Dan
heeft Jezus zich laten
folteren en terechtstellen
voor een symbolische
zonde door een individu
dat nooit heeft bestaan? Niemand die niet religieus is opgevoed kan
zoiets anders dan knettergek noemen.xcvii
Precies: een symbolische, allegorische zondeval vereist geen echte
Verlosser. Dat begreep Ussher heel goed, daarom ging hij er bij zijn
berekening van de leeftijd van de aarde ook vanuit dat het antwoord
op deze vraag in de Bijbel te vinden moet zijn. Hij publiceerde zijn
bevindingen in zijn boek: Annals of the World.

In het schema hieronder kun je zien op welke Bijbelse


gebeurtenissen James Ussher zijn berekeningen heeft gebaseerd

Jaar Gebeurtenis Bijbelvers Leeftijd van


de aarde
4004 v. Chr. Schepping Gen. 1:1 3:1 0
3874 v. Chr. Geboorte van Set Gen. 5:3 130
(Adam is 130)
3769 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:6 235
Enos (Set is 105)
3679 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:9 325
Kenan (Enos is
90)

169
3609 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:12 395
Mahalalel (Kenan
is 70)
3544 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:15 460
Jered (Mahalalel
is 65)
3382 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:18 622
Henoch (Jered is
162)
3317 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:21 687
Metuselach
(Henoch is 65)
Jaar Gebeurtenis Bijbelvers Leeftijd van
de aarde
3130 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:25 874
Lamech
(Metuselach is
187)
2948 v. Chr. Geboorte van Gen. 5:28 1056
Noach (Lamech is
182)
2446 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:10 1558
Sem (Noach is
502)
2348 v. Chr. Zondvloed Gen. 7:6 1656
(Noach is 600)
2346 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:10 1658
Arpachsad (Sem
is 100)
2311 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:12 1693
Salah (Arpachsad
is 35)
2281 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:14 1723
Eber (Salah is 30)

170
2246 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:16 1758
Peleg (Eber is 34)
2217 v. Chr. Geboorte van Re Gen. 11:18 1787
(Peleg is 30)
2185 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:20 1819
Serug (Re is 32)
Jaar Gebeurtenis Bijbelvers Leeftijd van
de aarde
2155 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:22 1849
Nachor (Serug is
30)
2126 v. Chr. Geboorte van Gen. 11: 24 1878
Terach (Nachor is
29)
1996 v. Chr. Geboorte van Gen. 11:32; 12:4 2008
Abraham (Terach
is 130)
1921 v. Chr. Abraham vertrekt Gen. 12:4 2083
naar Kanan.
Leeftijd: 75

Deze getallen telde Ussher op bij andere gegevens uit de Bijbel:

Jaar Gebeurtenis Bijbelvers Leeftijd van


de aarde
1921 v. Chr. Abraham vertrok Gen. 12:10; 2083
uit Nachor
1491 v. Chr. Exodus uit Egypte Exod. 12:40; Gal. 2513
3:17
1012 v. Chr. Bouw van de 1. Koningen 2992
Tempel 6:11

171
Jaar Gebeurtenis Bijbelvers Leeftijd van
de aarde
974 v. Chr. Gouden kalveren 1 Koningen 11: 3030
van Jeroboam 42
584 v. Chr. Begin Ezek. 4:4 6 3420
Babylonische
ballingschap

James Ussher wist dat de Babylonische Ballingschap in het jaar 584


voor Christus begon. Hij had uitgerekend dat tussen de schepping en
de Babylonische Ballingschap 3420 jaar verstreken waren dit
betekent: de Schepping vond plaats: 3420 + 584 = in 4004 v. Chr.

De meerderheid van de bevolking van Europa was christen en zag de


Bijbel als het geschiedenisboek van het universum en leefde volgens
het principe: Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is
betrouwbaar, zoals ook geschreven staat: U blijkt rechtvaardig
wanneer u rechtspreekt, u overwint wanneer u vonnist. (Rom. 3:4)

James Hutton (1726-1796)


James Hutton was het daar
helemaal niet mee eens!
James Hutton was een
Schotse advocaat en
amateur-geoloog. Dat
betekent dat hij z'n geld
verdiende met de
advocatuur, maar de geologie
eigenlijk cht leuk vond. Hij
keek dus graag naar de
natuur en hem viel daarbij
iets belangrijks op:
o de snelheid van
erosie / en
sedimentatie is heel
constantxcviii
Wat deed hij dus? Hij observeerde hoeveel sedimenten er in een jaar
werden neergelegd. Vervolgens keek hij naar de totale laag van
sedimenten. Hij wist nu hoe dik de laag sedimenten in totaal was en

172
hoeveel sedimenten er per jaar bij kwamen, dus nu kon hij de leeftijd
van de sedimenten bepalen.

Voorbeeld: een bepaalde laag sedimentatie is 10 meter dik. Na 5 jaar


observeren, hebben we vastgesteld dat er gemiddeld per jaar 1 mm
sedimentatie bij komt. Vraag: hoe oud is de totale laag?
o 10 meter = 10.000 mm
o 1 mm per jaar groei
Antwoord: De laag is 10.000 jaar oud. Weet je nog van het vorige
hoofdstuk hoe dit principe wordt genoemd? Dit principe wordt het
actualiteitsprincipe genoemd; het wordt door seculiere astronomen
en geologen gebruikt om de leeftijd van de aarde c.q. het heelal te
bepalen. Heel goed! Maar wist je ook dat Petrus de komst voorzag
van het actualiteitsprincipe dat James Hutton in zijn boek Theory of
the earth (1795) beschreef?

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen
komen, die hun begeerte volgen en smalend vragen: Waar blijft hij
nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al
gestorven maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de
schepping geweest is. (2: Petrus: 3-5). En hij vertelde er meteen het
grootste probleem bij: Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij
dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door
Gods woord gevormd was uit het water en door middel van het water
en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd
overspoeld. (2 Petrus: 5-6)

Het actualiteitsprincipe gaat uit van de slogan: Het heden is de


sleutel tot het verleden. Om dit principe te kunnen hanteren, moet je
er dus vanuit gaan dat er nooit iets veranderd is; dat alles nog steeds
is zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. De snelheid
van processen is stabiel en alle omstandigheden zijn sinds het begin
der tijden nooit veranderd. Die gedachte is echter niet reelxcix.
Het is best mogelijk dat tijdens een observatieperiode van
bijvoorbeeld 5 jaar de snelheid van alle processen stabiel is gebleven
en dat er ook verder niets geks is gebeurd. Maar wat betekent het
voor de uitslag van een datering als het land door water werd
overspoeld? Een overstroming kan grote gevolgen hebben voor het
sedimentatieproces. Er kan op n dag een metersdikke laag
sedimenten worden neergelegd. Als een overstroming een 2 meter

173
dikke laag had neergelegd, geldt die ene dag volgens het
actualiteitsprincipe als 2000 jaar!

Charles Lyell (1797-1875)


Charles Lyell was net als
James Hutton een Schotse
advocaat en amateur-
geoloog. Hij had daarnaast
een enorme hekel aan de
Bijbel zodat de ideen van
James Hutton hem wel
aanspraken. De
berekening van Hutton
van de leeftijd van de
aarde, hoewel gebaseerd
op een oncontroleerbare
aanname, waren een bom
onder de Bijbelse
tijdschaal; en daarmee een
bom onder de christelijke
theologie. Het is dus niet
zo gek dat iemand die een
hekel aan de Bijbel heeft,
daar wel meer over wil weten.
Lyell gebruikte het actualiteitsprincipe van Hutton als basis voor zijn
eigen theorie: de Geologische Tijdschaal.

Al eeuwenlang worden er in de sedimenten, of gewoonweg de aarde,


fossielen gevonden. Tot de tijd van Lyell gingen de meeste mensen er
vanuit dat al die fossielen waren ontstaan tijdens de zondvloed, en
gezien de manier waarop fossielen ontstaan, was dat nog niet eens
zo'n gekke gedachte.
Lyell gebruikte echter het actualiteitsprincipe van Hutton om de
leeftijd van fossielen te bepalen. Hoe bereken je de leeftijd van een
fossiel? Tja, dat is eigenlijk best heel moeilijk. Je weet namelijk maar
n ding cht zeker: het is dood! Een fossiel praat niet en er hangt
geen label aan met de tekst: Voorzichtig: 65 miljoen jaar oud. Lyell
had van Hutton geleerd hoe je de leeftijd van een aardlaag uit kunt
rekenen. Wanneer je daarin een fossiel vindt, is die dus net zo oud als
de aardlaag.

174
Om bij het voorbeeld van het actualiteitsprincipe te blijven, kunnen
we de leeftijd bepalen van een fossiel dat op 10 meter diepte wordt
gevonden:
We hadden vastgesteld dat er gemiddeld per jaar 1 mm sedimentatie
bij komt. Vraag: hoe oud is de totale laag?
o 10 meter = 10.000 mm.
o 1 mm per jaar groei
Antwoord: de laag is 10.000 jaar oud.
Hoe oud is het fossiel? Tja, dat moet dan ook 10.000 jaar oud zijn.
Charles Lyell ging met dit idee aan het werk, en hij kwam op het idee
dat de fossielen in de onderste lagen ouder moesten zijn dan de
fossielen die in de
hogere lagen te
vinden zijn.
In zijn boek
Principles of
Geology beschreef
hij de verschillende
aardlagen die op de
aarde te vinden
waren hij
dateerde de lagen
en gaf ze een naam.
Wanneer een fossiel
in een laag werd
gevonden die,
althans volgens dit
principe, 100
miljoen jaar oud
moest zijn, leefde
het dier dus ongetwijfeld in het late Krijt-tijdperk, een subcategorie
van het Mesozocum.
Wanneer een fossiel van een bepaalde soort hoofdzakelijk in een
bepaalde laag wordt gevonden, kunnen fossielen van die soort
promotie maken: ze worden indexfossielen. De leeftijd van het fossiel
wordt bepaald door de aardlaag, maar als het fossiel het eenmaal tot
indexfossiel heeft geschopt, wordt de aardlaag met behulp van de
fossielen gedateerd.
Stel een fossiel is gedateerd op 65 miljoen jaar en is gepromoveerd
tot indexfossiel. Dan weten wetenschappers dus wanneer ze deze

175
soort ergens anders vinden, dat de aardlaag en alle andere fossielen
die erin worden gevonden k 65 miljoen jaar oud zijn.
Is het niet raar om de fossielen met behulp van aardlagen te dateren
en dan vervolgens de aardlagen met behulp van de fossielen te
dateren? Ja, dat is heel raar, dubieus zelfs, maar wij hebben die
methode niet bedachtc!

Problemen:
Belangrijk: de
Geologische
Tijdschaal bestaat
alleen in theorie.
Nergens op de
wereld worden de
aardlagen
compleet in deze
vorm/volgorde
aangetroffen.
Belangrijk: soms
worden
menselijke voorwerpen gevonden in lagen die gedateerd werden op
miljoenen jaren. Zoals een hamer, gevonden in een 100 miljoen jaar
oude laag zandsteen in de buurt van Londen! De zogenaamde: out-of-
place-objects.

Charles Darwin (1809-1882)


Charles Darwin had in
tegenstelling tot Charles Lyell geen
hekel aan de Bijbel. Hij had zelfs
theologie gestudeerd. En wat doet
een afgestudeerd theoloog? Die
gaat mee op wereldreis: Darwin
ging aan boord van de Beagle,
verliet Engeland en bestudeerde de
wereld. Tijdens zijn reis had hij
twee boeken bij zich:
o de Bijbel
o Principles of geology van
Charles Lyell
Als afgestudeerd theoloog kende
Darwin de Bijbel natuurlijk

176
ontzettend goed, maar in het boek van Lyell vond hij een paar nieuwe
ideen. Hij ging verder met het idee dat de fossielen in de onderste
lagen het oudste zijn, en ging er zelfs vanuit dat de onderste fossielen
de voorouders waren van de fossielen in de hogere lagenci.

Dit idee beschreef hij in zijn


boek: On the Origin of Species by
Means of Natural Selection, or
the Preservation of Favoured Races
in the Struggle for Life. Hierdoor
werd hij erkend als de grondlegger
van de evolutieleer:
o het eerste leven op aarde is
ontstaan door natuurlijke
processen
o het eerste leven een
eencellig organisme is op
basis van toeval en chaos,
spontaan ontstaan vanuit
niet-levende, chemische
elementen
o al het leven op aarde stamt af van deze eerste
gemeenschappelijke voorvader
o natuurlijke selectie en genetische mutaties hebben, over
miljarden jaren, geleid tot de biodiversiteit zoals wij die nu
kennen.

Belangrijk: de omgevingsfactoren spelen een essentile rol: de


sterkste overleeft. Evolutie ontkent een richting, doel of de hand van
God bij de ontwikkeling van het leven.
Een levend wezen kan natuurlijk niet evolueren. Een idee kan dat
wel:

De evolutie van een idee


o Het actualiteitsprincipe
o inspireerde Charles Lyell
tot de geologische
tijdschaal;
o de geologische tijdschaal
inspireerde Charles

177
Darwin tot de evolutietheorie

De leeftijd van de aarde kan niet worden gemeten. De


bovengenoemde wetenschappers hebben de leeftijd van aarde
gebaseerd op filosofische principes:
o James Ussher:
o Christelijk wereldbeeld
o James Hutton:
o Actualiteitsprincipe
o Charles Lyell:
o Actualiteitsprincipe
o Geologische tijdschaal
o Charles Darwin:
o Actualiteitsprincipe
o Geologische tijdschaal
o Evolutietheorie

Belangrijk: er wordt bij het bepalen van de leeftijd van de aarde sterk
vertrouwd op aannames; op principes die als waar worden
beschouwd hoewel ze oncontroleerbaar zijn.
Belangrijk: onjuiste aannames hebben dus grote gevolgen voor de
resultaten van een onderzoek. In dit geval: voor de leeftijd van de
aardecii!

Om te onthouden:
Wie waren de wetenschappers die hebben geprobeerd de leeftijd van
de aarde te bepalen?
o 1656: James Ussher 5662 jaar (4004 v Chr)
o 1795: James Hutton eeuwig
o 1830: Charles Lyell miljoenen jaren
o 1862: Lord Kelvin 20-100 miljoen jaar
o 1913: Arthur Holmes 1.6 miljard jaar
o 1956: Clair Patterson 4.5 miljard jaar

Hoe snel is de aarde in de afgelopen 358 jaar verouderd?


o Tussen 1656 en 2014 (358 jaar) is de aarde een behoorlijk
stuk ouder geworden: gemiddeld 24 jaar per minuut!
o Als je de verschillende theorieen volgt, zou de aarde in nog
geen 2 eeuwen per minuut 24 jaar ouder geworden zijn. Een

178
van deze geleerden (of allemaal) heeft het dus bij het
verkeerde eind.
Welke ideeen waren bepalend voor de leeftijd van de aarde?
o James Ussher (1581-1656)
o bepaalde de leeftijd van de aarde op basis van de
Bijbelse chronologieen uit Genesis 5 en 11 en
combineerde die getallen met gebeurtenissen
waarvan hij het betreffende jaartal kende: zo wist hij
dat de Babylonische Ballingschap in het jaar 584 v.
Chr begon. Hij had uitgerekend dat tussen de
schepping en de Babylonische Ballingschap 3420 jaar
verstreken waren. Dat betekent: de scheppingvond
plaats: 3420 + 584 = in 4004 v. Chr.
o James Hutton (1726-1796)
o bepaalde de leeftijd van de aarde op basis van het
actualiteitsprincipe. Hij ging er vanuit dat de snelheid
van geologische processen, waaronder
erosie/sedimentatie, nooit was veranderd sinds het
begin van de Schepping. Hij kon zich voorstellen dat de
aarde eeuwig bestond
o Charles Lyell (1797 1875)
o bepaalde de leeftijd van de aarde op basis van het
actualiteitsprincipe. Hij ging er vanuit dat de onderste
aardlagen ouder waren dan de bovenste aardlagen. De
fossielen dateerde hij op dezelfde leeftijd als de
aardlaag. Op basis van dit idee ontwikkelde hij de
Geologische Tijdschaal, waarbij iedere aardlaag een
naam kreeg en gekoppeld werd aan een indexfossiel.
De Aarde moest in ieder geval miljoenen jaren oud
zijn!
o Charles Darwin (1809 1882)
o bepaalde de leeftijd van de Aarde op basis van het
actualiteitsprincipe. Hij combineerde dit principe met
de Geologische Tijdschaal. Hij ging er vervolgens niet
alleen vanuit dat de fossielen in de onderste
aardlagen ouder waren dan de fossielen in de
bovenste lagen. Hij bedacht daarnaast ook dat de
fossielen in de onderste aardlagen zelfs de verre
voorouders van de fossielen in de hogere aardlagen
waren. Omdat dit proces te langzaam was om te
observeren, moest de aarde miljoenen jaren oud zijn!

179
Hoe kan een idee evolueren?
o James Hutton (1726-1796):
o Actualiteitsprincipe: afscheid van de Bijbelse
tijdschaal
o Charles Lyell (1797-1875):
o Actualiteitsprincipe: afscheid van de Bijbelse
tijdschaal
o Geologische Tijdschaal: afscheid van de zondvloed als
historische gebeurtenis;
o Charles Darwin (1809-1882):
o Actualiteitsprincipe: afscheid van de Bijbelse
tijdschaal
o Geologische Tijdschaal: afscheid van de zondvloed als
historische gebeurtenis
o Evolutietheorie: afscheid van de Schepper/Verlosser.
Het maakt natuurlijk nogal wat uit of God de mens geschapen heeft
of dat de mens de laatste is in een rij van miljarden generaties die
terug te voeren is op een gemeenschappelijke voorvader, een
eencellig organisme dat lang geleden leefde in een land hier heel
ver vandaan. Als de mens een gemeenschappelijke voorvader deelt
met al het andere leven en er miljarden generaties dieren voor hem
op Aarde geleefd hebben zal de dood moeten hebben bestaan voor
de komst van de mens.
Deze ontwikkeling had enorme consequenties voor de christelijke
theologie. De Bijbel leert namelijk: Door n mens is de zonde in de
wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor
ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. (Rom. 5:12)

De dood de straf voor zonde of de motor van evolutie?


Charles Darwin leert: al het leven stamt af van een
gemeenschappelijk voorvader, iedere generatie leven werd een klein
beetje beter, sterker of slimmer totdat na miljarden generaties die
werden geboren en weer stierven, de mens ten tonele verscheen. In
dit concept is de dood iets positief, de dood geeft ruimte aan betere
en sterkere soorten zodat je kunt zeggen dat dankzij de dood van
miljarden wezens, de mens uiteindelijk kon ontstaan!
De zonde van Adam bracht dus niet zoals Paulus ons leert de dood
in de wereld maar de dood bracht juist de mens in de wereld. Als

180
Charles Darwin dus gelijk zou hebben, is de noodzaak voor een
Verlosser verdwenen! Als de dood immers voor de komst van de
mens bestond de mens zelfs kon ontstaan dankzij de dood van
miljarden wezens is de dood geen straf voor de zondeval maar iets
positief: de motor van de evolutie. Als de dood niet de straf is voor de
zonde en er dus kennelijk - geen vloek rust op de Schepping sinds
de zondeval is er dus ook geen Verlosser nodig om ons van die
vloek te bevrijden! Daarom is de vraag: hoe oud is de wereld?
essentieel voor de Christelijke theologie en verdient daarom ook
onze volledige aandacht. Een ding is zeker: Bijbel en evolutie sluiten
elkaar volledig uit!

Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 2: de


praktijk
In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat de leeftijd van de
aarde niet objectief meetbaar is, en dat een gokje altijd moet
worden benaderd met behulp van een oncontroleerbare aanname.
Het nadeel daarvan is natuurlijk dat hoewel je op een getal uit kunt
komen je nooit 100% zeker kunt zijn dat je resultaat klopt.
Belangrijk: het bepalen van de leeftijd van de aarde is dus geen exacte
wetenschap.

Waarom niet? Simpel: omdat het resultaat niet met een


(natuur)wetenschappelijke methode kan worden gecontroleerd; het
is een filosofisch concept.
Uiteraard heeft de aarde een leeftijd! Waarom? Omdat de 1e en 2e
Wet van Thermodynamica een eeuwige aarde uitsluiten. Dankzij
deze wetten, waarop nog nooit een uitzondering is gevonden, weten
we dat:
o energie niet gemaakt/ vernietigd kan worden
o energie van vorm verandert - van een hogere naar een lagere
vorm, zodat alles naar chaos neigt
o het begin een toestand van maximale orde moet zijn geweest:
zeer goed (Gen. 1:31)
o het einde een toestand van maximale chaos zal zijn

De kwaliteit van de energie op aarde neemt dus gestaag af en kan


niet worden aangevuld met nieuwe, kwalitatieve energie. Resultaat:
alles neigt naar chaos! Wanneer iets eeuwig naar chaos had geneigd
was de aarde natuurlijk allang verdwenen! De aarde bestaat nog en

181
alleen daarom al weten we dat de aarde een begin had en dus een
leeftijd heeft.

In het vorige hoofdstuk hebben we tevens het actualiteitsprincipe


besproken. James Hutton beschreef in zijn boek Theory of the
Earth (1795) dat de snelheid van geologische processen nooit was
veranderd. Het heden is de sleutel tot het verleden. In het
hoofdstuk Sinds wanneer is het universum 14 miljard jaar oud? kon
je lezen wat dit principe voor ons universum betekent.

In het nu volgende hoofdstuk zullen we er voor het gemak maar even


vanuit gaan dat James Hutton, en alle seculiere geologen met hem,
gelijk had en geloven dat het actualiteitsprincipe een feit is. Wanneer
we de snelheid van geologische processen meten, hoeven we dus
alleen maar de klok terug te draaien om te weten hoelang het proces
bezig is; zo staat het in het boekje, dus moet het wel waar zijn.

Laten we maar snel


beginnen met de erosie-
factor. Door wind en
regen brokkelen de
continenten langzaam
af. Het zand dat
overblijft, komt via de
rivieren in de zee
terecht. Na het lezen
van Theory of the
Earth mogen we dus
verwachten dat dit
gedurende de hele geschiedenis van de aarde op hetzelfde tempo is
gebeurd. Dan valt ons toch iets merkwaardigs op want wanneer de
continenten in dit tempo af zouden blijven brokkelen, zouden alle
continenten over 14 miljoen jaar in de zee moeten zijn verdwenen.
14 miljoen jaar is best lang, hoor ik je zeggen! Dat is waar, maar we
hebben toch nog best veel continenten.
Interessant is dus de vraag hoe hoog de bergen moeten zijn geweest
toen dit proces vermoedelijk miljarden jaren geleden begon! De
bergen de hoogste plekken van de continenten brokkelen volgens
het actualiteitsprincipe, althans al miljarden jaren op hetzelfde
tempo af onder de invloed van wind en regen. Als het miljarden jaren
heeft geduurd om de bergen af te laten brokkelen om tot het huidige

182
niveau te komen, moeten de bergen oorspronkelijk letterlijk tot in de
hemel hebben gereikt!

Regen en rivieren brengen trouwens niet alleen zand naar de zee,


maar ook zout.
Misschien dat je het niet
zo merkt, maar de zee
wordt iedere dag een
beetje zouter. Als je aan
de Dode Zee denkt, zul je
misschien beseffen dat
dit op een gegeven
moment vervelend moet
worden voor het leven.
Maar er is toch nog veel
leven in de zeen en
oceanen? Ja, inderdaad; en als de zeen en oceanen niet
voortdurend worden leeggevist, blijft dat ook nog wel even zo.
Belangrijk is dat de zee niet miljarden jaren oud kan zijn. Wanneer de
zee altijd op hetzelfde tempo zouter was geworden dan zou het
huidige peil al na 13.000 jaar bereikt zijnciii.

Wanneer de aarde echt miljarden jaren oud was, hadden we een


enorm zoute zee en geen continenten meer gehad.
Maar de continenten worden toch gerecycled?, hoor ik je zeggen.
Op school hebben we geleerd dat er vroeger maar n continent was
Pangea dat uit elkaar is gaan drijven. De lichtere (zee)plaat
duikt onder de zwaardere (continentale) plaat en verdwijnt zo in de
vloeibare mantel, en aan de andere kant van de plaat komt magma
aan de oppervlakte: een nieuw stukje aardkorst.
Tja, dat noemen ze tektonische activiteit. Er zijn alleen een paar
probleempjes met deze theorie zodat het erg onwaarschijnlijk is
dat dit verhaaltje, dat in schoolboeken over de hele wereld wordt
verteld, iets met de werkelijkheid te maken heeft. In het volgende
hoofdstuk komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde!

Belangrijk
Het actualiteitsprincipe is een aanname. Hoewel deze aanname
oncontroleerbaar is, wordt dit principe gebruikt als fundament voor
andere aannames:
o de Geologische Tijdschaal

183
o de evolutietheorie
die uiteraard, net als het actualiteitsprincipe, niet alleen
oncontroleerbaar zijn maar bovendien zelfs in strijd zijn met
natuurwetten en onze observaties.

Wanneer dat gebeurt, kun je twee dingen doen:


o accepteren dat je theorie waarschijnlijk niet klopt, en een
nieuwe theorie bedenken die beter aansluit bij de observaties
(een pak werk, trouwens)
o je probeert met een nieuwe net zo oncontroleerbare
aanname te verklaren waarom we de observaties niet doen
die we hadden verwacht te kunnen doen als de theorie waar
was

Een voorbeeld daarvan is de Pangea-theorie. Volgens de huidige


erosiesnelheid hadden onze continenten allang in de zee verdwenen
moeten zijn; tenminste, als we willen volhouden dat de wereld
miljarden jaren oud is (en dat willen alle seculiere wetenschappers,
uiteraard). Ze hebben dus een probleem: er zijn nog continenten, en
dat is, hoe fijn ook, in strijd met het actualiteitsprincipe. Wat doe je
dan, gooi je dan het actualiteitsprincipe overboord? Nee, natuurlijk
niet! Dan bedenk je toch gewoon een excuus, en roep je: de
continenten recyclen.

Maar daar komen de wetenschappers dus ook niet mee weg, want we
hebben nog nooit een zeeplaat onder een continentale plaat zien
schuiven. Als dat al gebeurt, gebeurt het zo diep dat we het nooit
kunnen zien. Bovendien gebeurt het zo langzaam dat niemand van
ons lang genoeg zal leven om een duidelijke verandering te kunnen
zien.

Om te onthouden
Waarom klopt het actualiteitsprincipe waarschijnlijk niet?
o Het actualiteitsprincipe is in strijd met enkele belangrijke
observaties. Bijvoorbeeld:
o de huidige continenten zullen, als de erosiesnelheid
niet zou veranderen, over 14 miljoen jaar volledig in
de zee zijn verdwenen.
o door erosie komt er, naast modder en stenen, ook

184
steeds meer zout in de zeeen. Wanneer we er vanuit
gaan dat de snelheid waarop dat gebeurt nooit
verandert, hadden we het huidige zoutpeil al binnen
13.000 jaar bereikt moeten hebben.

Welke consequenties heeft het wegvallen van het actualiteitsprincipe


voor de evolutietheorie?
o Het wegvallen van het actualiteitsprincipe zou grote
consequenties hebben voor de evolutietheorieciv
o Om geloofwaardig te zijn, is voor de evolutietheorie enorm
letterlijk miljarden jaren veel tijd nodigcv
o Wanneer zou blijken dat de aarde niet ouder dan 10.000 jaar
kan zijn, wat veel observaties suggereren, zou ook de
evolutietheorie verworpen moeten worden
o Als de evolutietheorie verworpen moet worden, is er echter
nog maar een alternatief over: er is een Schepper van hemel
en aarde, en daaraan moet iedereen uiteindelijk
verantwoording afleggen; een gedachte die veel seculiere
wetenschappers zolang mogelijk uit willen stellen!

Geologische processen na de zondeval


God is alwetend, alomtegenwoordig en almachtig; en toch is de
wereld niet perfect. Dit wordt ook wel het theodiceeprobleem
genoemd; een probleem dat filosofen vanaf de oudheid tot nu heeft
beziggehouden. Veel mensen zien de problemen in hun leven en in de
wereld vaak als bewijs dat God niet bestaat. Als God echt zo oneindig
goed en almachtig was, had Hij al die narigheid immers wel
voorkomen, toch?

Laten we eerst eens nauwkeurig kijken naar wat er in de Bijbel staat:


aan het einde van de scheppingsweek, keek God naar alles wat hij
had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het
werd morgen. De zesde dag (Gen. 1:31). Maar we hoeven niet lang
op de wereld rond te lopen om erachter te komen dat niet alles zeer
goed is: er worden mensen ziek, er gaan mensen dood, er is oorlog,

185
er is honger en er zijn natuurrampen; allemaal fenomenen die niet
zeer goed zijn.

Er is dus iets gebeurd!


Adam en Eva waren op een dag rebels geweest en hadden zich laten
verleiden om van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te
eten. Waarom God de zondeval niet voorkwam, is niet het
onderwerp van dit hoofdstuk. Op deze plaats willen we graag kijken
naar de gevolgen. Toen Adam en Eva hadden gezondigd, en de kans
niet hadden aangegrepen om hun schuld te erkennen en om
vergeving te vragen, kon God niet anders dan hen en de aarde
vervloeken. Voor dit ene kleine foutje?

Eigenlijk waren het twee fouten:


o het eten van de vrucht
o het weigeren om de schuld te erkennen en om vergeving te
vragen

De Bijbel leert dat God een rechtvaardige Rechter is: Nu wacht mij
de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan
allen die naar zijn komst hebben uitgezien. (2 Timotes 4:8)

Maar wat doet een rechtvaardige rechter? Veroordeelt hij onze goede
daden of onze slechte daden? Er zijn heel veel mensen die denken dat
ze geen Verlosser nodig hebben. Ze willen vaak wel erkennen dat ze
fouten in hun leven hebben gemaakt, maar ze waren grotendeels toch
reuze braaf en ze hebben toch altijd iets aan die aardige mevrouw
van de kankerbestrijding gegeven? Nou, dus dan is er weinig aan de
hand; en als er toch een God bestaat, kan Hij best die paar slechte
daden tegen al die goede daden wegstrepen, toch?

Zeg eens eerlijk, werkt een rechtvaardige rechter op die manier? Is


een rechter rechtvaardig die een moordenaar vrijlaat omdat er ook
een heleboel mensen zijn die hij niet vermoord heeft? Nee, een
rechtvaardige rechter kijkt naar onze misdaden; en niet naar onze
goede daden.
De goede daden van een moordenaar kunnen hem in de rechtszaal
niet helpen; en zo werkt het ook bij God. Hoeveel goede daden we
ook gedaan hebben in ons leven, we zijn allemaal schuldig: Door n
mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood,

186
en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft
gezondigd. (Rom. 5:12)

Door de fouten van onze voorouders Adam en Eva is de dood in de


wereld gekomen: God heeft de aarde, Zijn schepping, vervloekt. De
wereld was niet langer zeer goed.
God straft ons als een vader: als je luistert, heb je een leuk en
gelukkig leven; als je niet luistert, heeft dat consequenties. Adam en
Eva hadden niet geluisterd en geen berouw getoond, en verloren
daardoor naast het Paradijs ook hun onsterfelijkheid.
Zou de mensheid na deze straf iets geleerd hebben en begrijpen dat
ongehoorzaamheid bittere consequenties heeft? Nee, integendeel!
Een aantal eeuwen later zag God dat alle mensen op aarde slecht
waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. (Gen. 6:5)

Echt alle mensen? Ik ben toch best een goed mens; anderen zijn toch
veel erger dan ik? Nou, heb je dan nooit
o gelogen?
o iets knulligs tegen je ouders gezegd?
o iets gestolen?
o gevloekt?
o afgunst gevoeld?
o andere goden aanbeden?

Die 'andere goden' heten trouwens niet alleen Bal, Zeus of Wodan;
je vindt ze ook in geld, status, succes, of zelfs Apple en Justin Bieber.
Als je ooit in je leven n van de bovenstaande dingen hebt gedaan, al
was het maar n keer, dan ben je schuldig in de ogen van God en heb
je een Verlosser nodig!

Hij [God] kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde
zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de
aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de
kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb
gemaakt. Alleen Noach vond bij de HEER genade. (Gen. 6:6-8)

Betekent dit dat Noach nooit iets verkeerd had gedaan? Nee, dit
betekent alleen dat hij zich realiseerde dat hij schuldig was en dat hij
om vergeving moest vragen. God bestraft niet de daad, maar bestraft
het feit dat mensen de schuld niet op zich nemen en niet om

187
vergeving vragen. Dat geldt voor Adam, dat geldt voor Noach en voor
ons allemaal!

Nu weten we dus waarom de zondvloed is gebeurd; en nu kunnen we


kijken wat er precies is gebeurd en welke effecten dat had. Dat het
ernstig moet zijn geweest, onderschrijft ook de apostel Petrus: Ze
[spotters/athesten en seculiere wetenschappers] gaan er dan
willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is
geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit het
water en door middel van het water en dat de toenmalige wereld
vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. (2 Petrus: 5-6)

Petrus zegt hier een aantal belangrijke dingen en verwijst ermee naar
de eerste verzen van Genesis, waarschijnlijk omdat hij de historische
waarde ervan inzag: God zei: Er moet midden in het water een
gewelf komen dat de watermassas van elkaar scheidt. En zo
gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder
het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het
werd avond en het werd morgen. De tweede dag. (Gen. 1: 6-8)

Boven de hemelkoepel was dus een deken van waterdampcvi. Dat


weten we omdat de Bijbel het zegt maar ook omdat de effecten die
een dergelijke deken zou hebben, overeenkomen met de wereld zoals
die volgens de Bijbel voor de Vloed moet hebben bestaan: een deken
van waterdamp zou leiden tot een hogere luchtdruk:
o de hogere luchtdruk zorgt voor een hogere zuurstofgraad ...
o de hogere zuurstofgraad en het broeikasteffect dat zon
deken met zich mee zou brengen, zorgen voor een
(wereldwijd) tropisch klimaat;

Er was dus voor de vloed:


o een hogere luchtdruk
o een sterker magnetisch veld
o meer zuurstof
o meer landmassa
o meer voedsel
o een wereldwijd, uniform klimaat

Een wereldwijd uniforum klimaat voorkomt:


o wind
o regen

188
o regenboog

Mensen, dieren en planten konden dus niet alleen groter worden; de


hogere luchtdruk vertraagde daarnaast ook nog eens het
verouderingsproces! Een sterker magnetisch veld voorkomt
bovendien dat schadelijke kosmische straling door kan dringen,
zodat de kans op kanker en genetische afwijkingen kleiner was, wat
een extra positief effect had op de algemene levensverwachting.

De Bijbel zegt daarnaast dat er water onder de aarde was, zoals er nu


nog steeds ondergrondse rivieren zijn.
Het water dat (zie Gen. 1: 6-8) gescheiden was, boven de atmosfeer
en onder de aarde, kwam nu (bijna) allemaal terug samen, op het
aardoppervlakte. Al dat water werd gebruikt om de aarde en vooral
al het leven te vernietigen: In het zeshonderdste jaar van Noachs
leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken alle
bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de
hemel opengezet. Veertig dagen en veertig nachten lang zou het op
de aarde stortregenen. (Gen. 7: 11-12)

Met de sluizen van de hemel die werden opengezet, wordt de deken


van waterdamp bedoeld. Die kwam nu naar beneden. De bronnen
van de machtige oervloed is echter niet wat het origineel zegt. Dit is
weer een voorbeeld van een vertaler die het nodig vond om God te
corrigeren. Water onder de aarde? Dat kan niet, dat zal God wel fout
hebben. Wat goed dat ik dat zie en Hem kan helpen om dat recht te
zetten. Nou, laat u maar meneer! God weet heel goed wat Hij gedaan
heeft en wanneer Hij het gedaan heeft, veel beter dan wij! Dus laten
we vooral niet denken dat wij in de positie zijn om Hem te
kunnen/moeten corrigeren!
Door zulke correcties denken mensen: De zondvloed kan nooit echt
gebeurd zijn. Waar zou al dat water vandaan moeten komen? Het
antwoord op die vragen is door de vertalers letterlijk
weggecorrigeerd!
Anno nu is een zondvloed niet meer mogelijk omdat al het water, dat
ooit boven de hemelkoepel en onder de aarde was, op het oppervlak
ligt.

Wat gebeurde er toen?


God was Noach en alle dieren bij hem aan boord niet vergeten. Op
zijn bevel streek er een wind over de aarde en begon het water te

189
zakken. De bronnen van de watermassas onder de aarde hielden op
te stromen en de sluizen van de hemel gingen dicht: de regen hield
op. Langzaam vloeide het water weg van de aarde. Zo begon na
verloop van honderdvijftig dagen het water te zakken. Op de
zeventiende dag van de zevende maand bleef de boot vastzitten op
het Araratgebergte. Het water bleef zakken totdat op de eerste dag
van de tiende maand de toppen van de bergen zichtbaar
werden. (Gen. 8: 1-5)

Wat de vertaler hier eenvoudigweg "wegvloeien noemt, is iets


gecompliceerder. De Bijbel leert dat er onder de aarde waterkamers
waren. Dat water is naar de oppervlakte van de aarde gekomen. Die
kamers zijn dus nu gewoon leeg, inderdaad! Wat gebeurt er met lege
waterkamers als er door een heleboel water druk op uitgeoefend
wordt? Die storen dan in? Precies met als gevolg dat dit
ingestorte deel van de aarde, lager komt te liggen dan de rest van de
aarde. Wat gebeurt er dus nu? De hele aarde is bedekt met water; de
waterkamers zijn ingestort zodat een deel van het aardoppervlak nu
lager ligt. Dan vloeit het water inderdaad weg naar die lagere delen,
en komen de hogere delen droog te liggen, inderdaad!

Tektonische activiteit?
Er zijn dus barsten in het aardoppervlak gekomen. Die kunnen we nu
nog zien. Het water is onder invloed van de warmte van de aarde
(geothermische warmte) met grote druk omhoog gespoten. Daarna
zijn onder de enorme druk van het water de waterkamers ingestort.
Het water zocht vervolgens het laagste punt op, zodat het weg kon
vloeien en er weer droog land ontstond.
Seculiere wetenschappers
hebben het over
tektonische activiteit.
Dat is het idee dat de
verschillende
aardplaten bewegen
en dat bijvoorbeeld
de ene plaat onder de
andere duikt.cvii Het
Het aardoppervlak
recyclet zichzelf op deze manier. Hoe komen ze op zo'n idee? Nou,
wij denken dat ze een boekje hebben gelezen, dat ze blind geloofden,

190
waarin staat dat Zuid-Amerika en Afrika vroeger aan elkaar vast
hebben gezetencviii.
Waarom denkt de schrijver van dat boekje, dat seculiere
wetenschappers blind geloofden, dat Afrika en Zuid-Amerika aan
elkaar vast hebben gezeten? Hij [De schrijver] denkt dat wellicht
omdat beide continenten in elkaar passen; op het eerste gezicht,
althans. Daarnaast moet hij, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben
gezien, met een goede verklaring komen waarom we nog steeds
continenten hebben!

Wat is er dan mis met deze theoriecix? Nou, twee dingen:


o het is niet waar
o het is dom

Waarom is het dom? Het is dom


omdat Afrika en Zuid-Amerika
helemaal niet in elkaar passen.
Omdat voor elkaar te krijgen, moet
Afrika eerst zo'n 35-40% worden
verkleind! Om het beruchte Pangea-
continent te kunnen maken, moeten
we daarnaast heel Midden-Amerika
weglaten en de wisselende
zeespiegels negeren.cx
Op een moderne landkaart lijken
Zuid-Amerika en Afrika op het eerste
gezicht wel goed in elkaar te passen.
Maar als je nooit iets anders is verteld, valt je waarschijnlijk niet eens
op dat Afrika veel te groot is. Nog belangrijkeris dat de vorm van
Afrika, de kustlijn, vooral wordt bepaald door de zeespiegel. De zee
mag op een kaart overal even blauw zijn ze is niet overal even
diepcxi!

191
Als de zeespiegel met slechts 110 meter zou dalen, verliest de
Pangea-theorie al haar belangrijkste argument!cxii Kijk bijvoorbeeld
maar eens naar de lichtblauwe vlakken op de kaart hierboven. De
lichtblauwe delen zijn de ondiepe, vlakke delen van de oceaan. De
overgang tussen de vlakke ondiepe delen en de extreem diepe delen,
is plotseling en extreem! Als je 110 meter water boven je hoofd hebt,
lijkt het best veel, maar in verhouding tot de diepste delen van de zee
valt het erg mee. Als de waterspiegel slechts 110 meter zou dalen,
zouden alle lichtblauwe delen van deze kaart droog komen te staan!
En niemand zou nog op het idee komen dat Afrika en Zuid-Amerika
ooit aan elkaar vast hebben gezeten!
110 Meter is best veel, toch? Nou, de Noordzee tussen Nederland en
Engeland is 95 meter
diep. Het diepste punt
ter wereld is de
11033 meter diepe
Marianentrog bij
Japan. De
Marianentrog is zo'n
ingestorte
waterkamer; de
Noordzee is gewoon
een stuk
ondergelopen land.
Een 1% lagere waterspiegel maakt voor de Marianentrog dus
misschien niet veel uit, maar wanneer het water slechts 110 meter
zou dalen, zouden de kustlijnen er toch al heel anders uitzien! Dan

192
verzamelt het water zich rond de ingestorte waterkamers en komt
een groot deel van het ondergelopen land weer droog te staan!
Dus de zeespiegel hoeft maar 1% te dalen en Engeland zit weer weer
gewoon vast aan het continent, zoals tijdens de ijstijd!cxiii
De Pangea-theorie, en
daarmee de kijk op de
tektonische activiteit, is
gebaseerd op een kaart met
de moderne kustlijnen en is
daarom misleidend! Als
voorbeeld voor een kustlijn
die is veranderd, kunnen we
ook nog kijken naar de
Salinas River en Pajaro
River.cxiv
Beide rivieren stromen
netjes in de Stille Oceaan,
maar niet zo ver als vroeger.
Omdat beide rivieren vroeger verder stroomden, kon de zogenaamde
Monterey Canyon (Californi, VS) ontstaan.
De waterspiegel is gestegen en heeft het oude stroomgebied
overstroomd.

De aardplaten bewegen waarschijnlijk wel, maar minimaal en geen


duizenden kilometers gedurende miljoenen jaren! Waarom niet?

193
Omdat we andere observaties hadden moeten kunnen doencxv,
wanneer dit wl het geval zou zijn.
Als Zuid-Amerika en Afrika cht aan elkaar hadden gezeten, had de
scheur, het Midden-Atlantische Rif waar ook IJsland deel van
uitmaakt, niet op het midden van de oceaan gelegen maar bij de
kusten die blijkbaar in elkaar passen, als je het maar graag genoeg
wilt en sterk genoeg gelooft.
Dus, als we een keer een Rijn-reisje maken en het ons opvalt dat de
oevers heel goed in elkaar passen, hoeven we de kapitein niet meer
te vragen, hoe lang beide oevers al uit elkaar drijven. Dat doen ze
namelijk niet.
Belangrijk: er is tektonische activiteit omdat de aardkorst bij het
begin van de vloed is gescheurd. Uiteraard heeft God de wereld in
n keer goed gemaakt. Hij heeft de wereld slechts gestraft omdat
wij, als gehele mensheid, Hem niet wilden gehoorzamen.
Voordat iemand het bestaan van God afhankelijk maakt van zijn/haar
persoonlijke geluk, zou hij/zij zich eerst af moeten vragen of
zijn/haar relatie met God wel in orde is. Anders ben je net een
ongehoorzaam kind dat maar niet kan begrijpen waarom hij voor z'n
verjaardag niet dat superdure cadeau had gekregen; hij had toch
immers toch duidelijk gezegd dat hij dat wilde hebben? Wat is er
misgegaan? Zijn papa en mama gewoon dom of zijn ze doof? Nee, het
ligt aan z'n eigen gedrag: eerst moet hij z'n relatie tot z'n ouders
herstellen, en dan pas kan hij op iets hopen! Trap dus niet in deze
valkuil!

Om te onthouden
Hoe was het klimaat voor de Zondvloed?
o Voor de Zondvloed was er een beschermende deken van
waterdamp boven de atmosfeer
o Een deken van waterdamp zou leiden tot een hogere luchtdruk

o de hogere luchtdruk zorgt voor een hogere
zuurstofgraad...
o . een hogere zuurstofgraad en het broeikast effect dat
door zon deken zou ontstaan, zorgen voor een
(wereldwijd) tropisch klimaat met uniforme
temperaturen
o Uniforme temperaturen verhinderen:
o wind
o regen

194
o regenbogen
o Er was dus voor de Zondvloed:
o een hogere luchtdruk
o meer zuurstof
o Omdat een deel van het water, dat nu aan het oppervlakte
ligt, was opgeslagen in onderaardse waterkamers en in de
deken van waterdamp waarmee de aarde was omringd, was
er meer landmassa
o Omdat er meer landmassa was, zou er vr de zondvloed
meer vegetatie / voedsel geweest moeten zijn
o Het magnetisch veld heeft een halftijd van 1400 jaar: het
magnetisch veld wordt dus iedere 1400 jaar de helft zwakker.
Ten tijde van de zondvloed zou het magnetisch veld dus
sterker geweest moeten zijn dan vandaag de dag. De deken
van waterdamp en het sterkere magnetische veld zouden
effectief kosmische straling tegen kunnen houden.
Daardoor
o werd het verouderingsproces radicaal vertraagd
o was de kans op genetische mutaties kleiner
o Omdat de kans op mutaties kleiner was
o was de kans op genetische ziektes en kanker
kleiner
o was de algemene levensverwachting veel hoger

Hoe verliep de zondvloed?


o Het water dat (zie Gen. 1: 6-8) gescheiden was, boven de
atmosfeer en onder de aarde, kwam nu (bijna) allemaal terug,
samen op de aardoppervlakte. Al dat water werd gebruikt om
de aarde en vooral al het leven te vernietigen

Hoe ontstonden door de zondvloed de moderne oceanen en


continenten?
o De zeeen en oceanen zijn vooral met water gevuld dat voor de
zondvloed boven de atmosfeer in de vorm van een deken van
waterdamp, of onder de grond, in de ondergrondse
waterkamers was opgeslagen
o Toen de waterkamers leeg waren en gebukt gingen onder de
enorme druk van het water, zijn deze deels ingestort. Het
water zocht het diepste punt en vulde de ingestorte
waterkamers. Op deze manier vielen er weer stukken land

195
droog onze moderne continenten

Waarom heeft de Bijbel waarschijnlijk gelijk?


o Omdat alle observaties die we in het hier en nu kunnen doen,
verklaard kunnen worden met behulp van de Bijbel
o Omdat de Bijbel een natuurwetenschappelijke verklaring
geeft voor onder andere:
o de hoge levensverwachting van voor de vloed
o de herkomst van het water van de zondvloed
o de plek waar het water na de zondvloed gebleven is
o de opvallende diepteverschillen van de oceaanbodem
o de gebarsten aardkorst

Wat is tektonische activiteit?


o Tektonische activiteit is het idee dat de lichtere zeeplaat
onder de zwaardere, continentale plaat schuift. Deze theorie
probeert te verklaren hoe het komt dat we nog continenten
hebben zonder het actualiteitsprincipe op te hoeven geven.

Wat is Pangea?
o Pangea is het hypothetische oercontinent. Dit ene continent
zou in de loop van miljoenen jaren langzaam uit elkaar zijn
gedreven totdat de moderne kustlijnen ontstonden

Waarop is de Pangea-theorie gebaseerd?


o De Pangea-theorie is gebaseerd op het idee dat Afrika en
Zuid-Amerika perfect in elkaar zouden passen; volgens
moderne kustlijnen, althans. Daaruit is de conclusie
getrokken dat dit fenomeen niet anders te verklaren was dan
dat beide continenten ooit aan elkaar vast gezeten moeten
hebben

Waarom is de Pangea-theorie waarschijnlijk niet waar? Omdat


o Afrika dan 35-40% moet worden verkleind
o Midden-Amerika dan moet worden weggelaten
o de scheur, het Mid-Atlantische-Rif, op de verkeerde plaats
zit
o de oceanen niet overal even diep zijn. Wanneer de
waterspiegel 110 meter zou zakken, verliest de Pangea-
theorie haar belangrijkste argument

196
o de theorie niet is gebaseerd op natuurwetenschappelijke
observaties:
o niemand heeft ooit waargenomen c.q. gezien dat een
zeeplaat onder een continentale plaat schoof;
ondanks de vele, kleurrijke afbeeldingen in
aardrijkskundeboeken

De kracht van het water

De kracht van het water! Deel 1: sedimentatie


Grote natuurrampen kunnen niet alleen levens van het een op het
andere moment omgooien, maar hebben ook grote gevolgen voor het
aardoppervlak; dat wordt ook flink omgewoeld! Iedereen die op het
journaal weleens een overstroming of een modderstroom heeft
gezien en vervolgens de beelden vergelijkt van voor en na de ramp,
valt meteen iets op: er is iets veranderd.
Een niets vermoedende bezoeker van een rampgebied kan aan de
hand van de sporen zelf invullen wat er gebeurd moet zijn. Dus
wanneer de ramp groot is of zelfs wereldomvattend, moeten we
duizenden jaren later de sporen nog kunnen herkennen.

197
De Bijbel vertelt over zo'n gebeurtenis: Ik [God] laat een grote vloed
over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen om
alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op
aarde zal omkomen. (Gen. 6:17)

Als je het vorige hoofdstuk hebt gelezen, weet je waarschijnlijk nog


waar dat water vandaan kwam.
God zei: Er moet midden in het water een gewelf komen dat de
watermassas van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte
het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water
erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd
morgen. De tweede dag. (Gen.1:6-8)

De aarde werd dus vr de zondvloed omringd met een deken van


waterdamp, terwijl er onder de aarde grote waterkamers te vinden
waren.
In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag
van de tweede maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed
open en werden de sluizen van de hemel opengezet. Veertig dagen en
veertig nachten lang zou het op de aarde stortregenen. (Gen. 7:11-
12)

De bronnen van de machtige oervloed is een wat ongelukkige


vertaling voor: macyenoth tehm rabbah. Waarom is dit een
ongelukkige vertaling? Het is een ongelukkige vertaling omdat het
niet correct weergeeft wat er is gebeurd. Macyenoth impliceert een
fontein, en tehm rabbah wil zeggen dat deze fontein heel diep onder
de aarde zit. Wat is er dus gebeurd? Onder enorme druk is het water
vanuit de onderaardse waterkamers naar de oppervlakte gekomen.
Hoe zag dit eruit? Dat zag eruit als een fontein, die vanuit heel diep
onder de aarde onder grote druk, met veel kracht het water naar de
oppervlakte spoot een behoorlijk indrukwekkende geiser, dus!

198
De sluizen van hemel is een potische verwijzing naar de deken van
waterdamp waarin de aarde gehuld was en die naar beneden
kwam. We denken dat er een deken van waterdamp was, omdat
o de Bijbel het zegt
o de effecten die zo'n deken heeft, overeenkomen met de
wereld vr de vloed zoals die in de Bijbel wordt beschreven
o de effecten na de vloed verdwenen waren
o deze effecten zoals een hogere luchtdruk, hogere
zuurstofgraad en een wereldwijd tropisch klimaat nodig
zijn voor reuzeninsecten om te kunnen overleven. Deze
reuzeninsecten, waarvan veel exemplaren als fossiel zijn
teruggevonden, zouden in onze wereld niet kunnen overleven

Het water kwam dus van boven de sluizen van de hemel/ deken
van waterdamp en van beneden.
De massa water bleef voortdurend toenemen; zelfs de hoogste
bergen kwamen onder te staan. Tot vijftien el daarboven reikte het
water; de bergen stonden helemaal onder. Alles wat op aarde leefde
kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en
ook alle mensen. Alles wat op het land leefde en ademde, vond de
dood. Alles wat op aarde bestond, werd weggevaagd: de mensen, het

199
vee, de kruipende dieren en de vogels; ze werden van de aarde
weggevaagd. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark
was. (Gen. 7:19:23)

Honderdvijftig dagen lang was de aarde helemaal met water


bedekt. (Gen. 7:24)

Laten we er voor het gemak eens vanuit gaan dat deze


gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Welke gevolgen zouden we
dan vandaag, duizenden jaren later, nog moeten kunnen waarnemen?
We kunnen verwachten dat we
o dikke lagen sedimenten zullen vinden die door het water
zijn neergelegdcxvi
o sedimenten zullen vinden die ooit zacht waren toen ze
werden neergelegd en later, toen het water verdwenen was,
hard als steen werdencxvii
o miljarden dode dieren en planten zullen vinden die
razendsnel door de modder zijn verrast en daaronder dus
werden bedolven
o fossielen zullen vinden op volgorde van verdrinking:
o vissen
o reptielen
o zoogdieren/planten
o vogels
o organisch materiaal zullen vinden dat door de druk en hitte
van sedimenten in steenkool, gas en olie is veranderd.

Belangrijk
Wanneer een bepaalde theorie wordt voorgesteld, verwachten we
bepaalde observaties te kunnen doen. Hoe meer van die observaties
we doen, des te beter: de kans dat onze theorie klopt, wordt dan
groter. Als we de verwachte observaties echter niet doen, hebben we
een probleem: de kans dat onze theorie klopt, wordt dan kleiner.
In dat geval zouden we nog kunnen proberen om met aannames te
verklaren waarom de verwachte observaties niet zijn gedaan, maar
dat is niet zonder risico's. Aan zulke aannames kleven namelijk ook
weer verwachte observaties en het spel begint weer opnieuw!

Voorbeeld:
Onze theorie luidt: De zondvloed is een historische gebeurtenis.
Wat verwachten we te vinden?

200
o Sedimenten
o Fossielen
o Steenkool
Laten we nu onze theorie toetsten aan onze observaties. Komt, wat
we in de wereld zien overeen met onze theorie of moeten we onze
theorie aanpassen?

Sedimentatie
Een interessante
plek op aarde is de
Grand Canyon in
de Amerikaanse
staat Arizonacxviii.
Door deze Grand
Canyon Grote
Ravijn stroomt
een rivier, de
Colorado River. De
rivier stroomt vrij
langzaam en
neemt op haar tocht ook altijd wat gesteente van de Grand Canyon
mee. Met andere woorden: omdat de Colorado River door de Grand
Canyon stroomt, en steeds wat gesteente meeneemt, wordt het ravijn
steeds dieper.
De Colorado River slijpt het ravijn dus ieder jaar een stukje verder
uit, maar extreem langzaam. Als de Colorado River dit altijd op dit
tempo had gedaan, moet het echt miljarden jaren hebben geduurdcxix,
voordat we de huidige situatie bereikt hadden. James Hutton
bedenker van het actualiteitsprincipe (1795) en met hem alle
seculiere geologen - zou zeggen: De Colorado River moet er
miljarden jaren over hebben gedaan om de Grand Canyon uit te
slijpen". Conclusie: de Grand Canyon is dus miljarden jaren oud.
Dit lijkt een solide argument, geen speld tussen te krijgen. Maar er
zijn toch twee puntjes die we willen noemen. Wat voor gevolg heeft
het voor de datering van de Grand Canyon als:
o de rivier de Grand Canyon niet altijd op hetzelfde tempo heeft
uitgeslepen?
o de Grand Canyon niet (alleen) door de rivier is ontstaan en
er misschien nog een andere oorzaak is die een rol heeft
gespeeld?

201
Om een antwoord op deze vraag te vinden, moeten we naar een
ander ravijn kijken. Dat ravijn vinden we aan de voet van een vulkaan
Mount St. Helens in de buurt van Seattle in de Amerikaanse staat
Washington.cxx In veel opzichten lijkt dit ravijn sterk op Grand
Canyon, hoewel het een beetje kleiner is.

Ook door dit ravijn loopt een rivier: de Toutle River. Bovendien
sluiten bij dit ravijn de verschillende aardlagen, net als bij de Grand
Canyon, naadloos op elkaar aan, zonder sporen van erosie. De vraag
is natuurlijk: is dit ravijn op dezelfde manier ontstaan als de Grand
Canyon?
Het antwoord op deze vraag is vermoedelijk: Ja. Waarom? Omdat
we dezelfde sporen vinden en dezelfde sporen doen dezelfde
oorzaak vermoeden. Hoelang heeft de Toutle River er dan over
gedaan om het ravijn uit te slijpen?
Miljoenen jaren, misschien zelfs miljarden jaren? Nee! Dit ravijn
ontstond in 1980 binnen 15 minuten!

In 1980 was er een enorme vulkaanuitbarstingcxxi en als we zeggen


enorm, bedoelen we ook enorm: de uitbarsting stond gelijk aan de

202
kracht van een atoombom die iedere seconde afgaat in de berg, maar
wel even 9 uur lang. Dat zijn 540 atoombommen!

Het gevolg: er stroomde een enorme hoeveelheid as en modder de


berg af!
Genoeg om de Toutle River te blokkeren, zodat er een stuwmeer
kon ontstaan. De laag modder die de rivier blokkeerde, fungeerde als
natuurlijke dam. Het water kon echter nergens naartoe en bleef
maar stijgen en stijgen. De druk van het water tegen de natuurlijke
dam van modder en as werd groter en groter.
Na 5 dagen kon de natuurlijke dam tegen de druk van het alsmaar
stijgende water niet langer standhouden. De dam brak onder de
grote druk van het water en zo maakte de Toutle River dit ravijn
binnen 15 minuten!
Het ravijn is 4.6 meter diep! Slechts 15 minuten en een enorme
hoeveelheid water hebben dus dit ravijn gemaakt. Zulke
gebeurtenissen hebben enorme invloed op het aardoppervlak, en
vertellen ons dus heel duidelijk dat de vlieger die
actualiteitsprincipe heet, niet opgaat. De bevolking heeft met eigen
ogen gezien, hoe een vloed een ravijn maakt. Seculiere
wetenschappers hebben dus waarschijnlijk geen moeite om de
kracht van het water wat dit ravijn betreft, althans - de credits te
geven die het verdient. Maar wat ze niet doen, is kijken naar de
sporen die deze gebeurtenis heeft achtergelaten.

203
Ze durven het niet aan om dezelfde oorzaak te vermoeden voor
ravijnen waar we dezelfde sporencxxii vinden!

Misschien leren kinderen over 1000 jaar hoe de Toutle River het
ravijn in de loop van miljoenen jaren heeft uitgeslepen?

De Hopi-Indianen weten wel beter! Zij weten namelijk wl hoe de


Grand Canyon is ontstaan. Deze indianenstam woont in Arizona, de
staat waarin dit Grote Ravijn te vinden is. Toen missionarissen hen
over de wereldwijde vloed van Noach wilden vertellen, bleken ze dat
verhaal al te kennen!
Opvallend: volgens de vloed-legende van de plaatselijke Hopi-
Indianen is de Grand Canyon door een wereldwijde vloed ontstaan!
(Zie voor de legende: De 4 werelden)

Om te onthouden:
Welke observaties verwachten we te doen als er cht een zondvloed
is geweest?
Als de Zondvloed cht gebeurd is, kunnen we verwachten dat we
o dikke lagen sedimenten zullen vinden die door het water
zijn neergelegd
o sedimenten zullen vinden die ooit zacht waren toen ze
werden neergelegd en later toen het water verdwenen was
hard als steen werden

204
o miljarden dode dieren en planten zullen vinden die
razendsnel door de modder zijn verrast - en daaronder
werden bedolven
o fossielen zullen vinden op volgorde van verdrinking:
o vissen
o reptielen
o zoogdieren
o vogels
o organisch materiaal zullen vinden dat door de druk en hitte
van sedimenten in steenkool, gas en olie is veranderd

Hoe is de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona volgens


seculiere wetenschappers ontstaan?
o Seculiere wetenschappers geloven, op basis van het
actualiteitsprincipe van James Hutton (1795), dat de
Colorado River de Grand Canyon over miljarden jaren heeft
uitgeslepen.

Hoe is de Grand Canyon waarschijnlijk ontstaan?


o Als we de Grand Canyon bestuderen, ontdekken we sporen
die getuigen van de kracht van het watercxxiii:
o formaties die vereisen dat de sedimenten nat en
buigzaam waren toen ze werden neergelegd. Later
toen het water verdween, zijn deze sedimenten
opgedroogd en hard als steen geworden
o het ontbreken van sporen van erosie tussen de
verschillende lagen. Sporen die verwacht mochten
worden als miljoenen jaren wind en regen een laag
geteisterd heeft, voordat de volgende laag er bovenop
werd gelegd.
o het ontbreken van erosiesporen doet vermoeden dat
de sedimenten kort na elkaar zijn neergelegd

o Dezelfde sporen vinden we terug in een ravijn aan de voet van


Mount St. Helens, een vulkaan in de buurt van Seattle in de
Amerikaanse staat Washington, die in 1980 is uitgebarsten
o Wanneer bewijs een theorie tegenspreekt, moet een theorie
worden aangepast; niet het bewijs!

o Het ravijn in Seattle bevestigt, dat:


o water genoeg kracht heeft om in korte tijd een ravijn uit

205
te slijpen
o dikke lagen modder op kunnen drogen en hard als steen
worden
o het ravijn in korte tijd was ontstaan: er was geen tijd voor
erosie tussen de verschillende lagen
o Het ravijn in Seattle spreekt tegen dat:
o een ravijn miljarden jaren nodig heeft om te ontstaan
o het ravijn is uitgeslepen door de rivier die er doorheen
loopt

o We weten dus:
o hoe het ravijn in Seattle is ontstaan
o welke sporen daarbij zijn ontstaan

Belangrijk: wanneer we elders ter wereld dezelfde sporen zien,


mogen we dezelfde oorzaak vermoeden!

De kracht van het water! Deel 2: fossielen


In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe de kracht van het
water het landschap flink om kan woelen. Bij plaatselijke rampen
zoals de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980 is zelfs een kleine
Grand Canyon ontstaan en dat binnen 15 minuten. Daar zijn
ooggetuigen van, en dat is maar goed ook! Anders hadden
wetenschappers het ravijn moeten dateren. Wellicht hadden zij
ontdekt dat de Toutle River, die door het ravijn stroomt, iedere 1000
jaar het ravijn 1mm verder uitslijpt. Het ravijn, dat binnen 15
minuten is ontstaan, kon dan gedateerd worden op 4.6 miljoen jaar!

Naast interessante ravijnen vinden we ook heel veel fossielen. Al


eeuwenlang worden overal op de wereld de resten gevonden van
dode dieren, planten en soms zelfs van mensen! Wanneer we een
fossiel vinden, weten we eigenlijk maar n ding cht zeker: het is
dood! Maar dat is voor veel wetenschappers niet genoeg; ze willen
meer weten! Belangrijk is dan dat je eerst hl goed weet hoe een
fossiel ontstaat. Anders is het heel verleidelijk om tot verkeerde
conclusies te komen.

Het ontstaan van een fossiel

206
Een fossiel ontstaat niet zomaar! Wanneer een levend wezen mens,
dier of een plant sterft, wordt het dan automatisch een fossiel? Nee;
wanneer een mens sterft, wordt hij meestal begraven of gecremeerd
zodat hij weer in de mineralenkringloop wordt opgenomen hij
keert weer terug naar het stof waar hij vandaan kwam (Gen. 3:19).

Wanneer een dier sterft, wordt het soms ook begraven/gecremeerd.


Maar in het wild wordt een dier vooral gedood om te worden
opgegeten. Ook in dat geval keert het terug naar de
mineralenkringloop, het stof waar het vandaan kwam, hetzij via het
spijsverteringskanaal van z'n opponent of dankzij het werk van de
bacterin.
Voor planten geldt hetzelfde. Ze worden opgegeten, of sterven
vanzelf en worden door bacterin verder afgebroken tot het stof
van de Aarde.

In de droge praktijk betekent terugkeren naar het stof waar je


vandaan kwam niets anders dan dat het lichaam weer wordt
omgezet in:
o waterstof (H)
o stikstof (N)
o koolstof (C)
o zuurstof (O)

God had er dus ook voor kunnen kiezen om de mens uit water te
scheppen; of de vogels uit het stof der aarde. De chemische
elementen die nodig zijn om het lichaam te scheppen, zijn zowel in
water als in aarde te vinden; maar dat terzijde!

Belangrijk is dat een levend wezen - mens, dier of plant - zodra het
sterft niet zomaar een fossiel wordt. Een fossiel ontstaat alleen
wanneer een levend wezen razendsnel onder een dikke laag modder
wordt bedolven. Uiteraard moet het nog hebben geleefd toen het
door de modder werd verrast! Waarom? Omdat het anders allang
was weggerot/opgegeten en er helemaal niet meer lag om een fossiel
te worden.cxxiv

207
Charles Lyell en Charles Darwin hadden deze informatie niet tot hun
beschikking en konden deze informatie dus ook niet meewegen toen
ze hun theorien opstelden. Wij hebben die kennis inmiddels wl en
mogen die niet negeren, zoals sommige seculiere geologen dat wel
doen.
Charles Lyell beschreef in zijn boek Principles of Geology dat de
fossielen die in de lagere aardlagen werden gevonden, ouder
moesten zijn dan de fossielen in de hogere lagen. Met het
actualiteitsprincipe van James Hutton in z'n achterhoofd, kon hij zelfs
benaderen hoeveel ouder de fossielen in de onderste lagen waren.
Charles Darwin ging vervolgens verder met dat idee. Hij
las Principles of Geology aan boord van de Beagle. Deze informatie
zat dus nog vers in zijn hoofd toen hij merkte dat variaties binnen
diersoorten rassen - mogelijk zijn.

Belangrijk: Darwin wist, dat


o variaties binnen diersoorten rassen - mogelijk waren
Belangrijk: Darwin nam aan, dat
o de aarde miljoenen jaren oud is
o leven spontaan kan ontstaan
o variaties over miljoenen jaren kunnen leiden tot nieuwe
soorten

Dat zijn aannames in strijd waren met verschillende natuurwetten,


zoals bijvoorbeeld de Wet van Biogenesis en de 2e Wet van
Thermodynamica, en daarom onmogelijk waar konden zijn, kon hij
op dat moment niet weten. Dus dat vergeven we hem dan ook graag!

208
Bij deze ideen voegde hij nog z'n ontdekkingen op het gebied van de
homologie toe; dat is de wetenschap die overeenkomsten tussen
skeletstructuren van verschillende dieren onderzoekt! Terug in
Engeland viel Darwin namelijk op dat veel gewervelde dieren, vissen,
reptielen, vogels, zoogdieren en mensen, een vergelijkbare
skeletstructuur hadden. Dat de vergelijkbare delen door andere
genen werden aangestuurd, dat kon hij toch niet weten! Omdat hij
dat niet kon weten, kwam hij toen op het idee dat al deze dieren een
gemeenschappelijke voorvadercxxv hadden.

De geschiedenis van de evolutie ziet er volgens Darwin dan als volgt


uitcxxvi:
o vissencxxvii
o amfibiencxxviii
o reptielencxxix
o zoogdieren (waaronder de mens)

Ernst Haeckel (Duitse


embryoloog) had
speciaal voor deze
gelegenheid z'n
tekeningen van
embryo's aangepast
zodat het leek dat de
mens tijdens z'n
ontwikkeling in de
baarmoeder al deze
evolutionaire fases
doorliep.
Hoewel dit natuurlijk wetenschapsfraude van het zuiverste water
was, golden deze tekeningen toch ruim 150 jaar als het belangrijkste
bewijs voor de evolutie-theorie!

Dit idee dat alle levende wezens een gemeenschappelijke


voorvader hadden en dus aan elkaar verwant zijn werd gekoppeld
aan de Geologische Tijdschaal van Charles Lyell. De fossielen in de
onderste aardlagen werden dus gezien als voorouders van de
fossielen in hogere aardlagencxxx.

209
Als je dat een beetje snel vertelt, klinkt het allemaal vrij logisch, maar
eigenlijk is het gewoonweg onmogelijkcxxxi:
o je weet niet of het gevonden fossiel nageslacht had
o het is niet logisch om te denken dat dieren vroeger iets
konden wat zij nu niet meer kunnen: iets anders
voortbrengen dan zichzelf
o wanneer een dier jarenlang had moet blijven liggen voordat
het door aarde werd bedekt, was het vast allang opgegeten of
gewoon weggerot.

Dit idee is in strijd met verschillende natuurwetten. Dus als het echt
gebeurd was, moeten enkele natuurwetten voor een tijdje buiten
werking zijn gesteld. Hoe noem je toch zoiets? Dat noemen ze in de
Bijbel een onverklaarbaar wonder! Uiteraard hebben wij niks tegen
mensen die in onverklaarbare wonderen geloven athesten of
christenen maar wees dan wel sportief en geef toe dat het een
onverklaarbaar wonder is; en noem het geen bewezen feit.

Geologische tijdschaal
en de kracht van het
water
Laten we nog eens goed
naar de Geologische
Tijdschaal kijken en
proberen om een betere
verklaring te vinden; een
verklaring die rekening
houdt met:
o de volgorde
waarop de
fossielen worden
gevonden
o de manier waarop
fossielen ontstaan
o de natuurwetten
Met andere woorden: in tegenstelling tot de seculiere wetenschap
willen we ons graag beperken tot een naturalistische verklaring,
zodat we niet hoeven terug te vallen op onverklaarbare wonderen!
Bij de volgorde waarin fossielen worden gevonden, valt toch wel iets
bijzonders op: in de onderste aardlagen vinden we wat we zouden
kunnen noemen simpele levensvormen. Daarboven vinden we:

210
o vissen
o amfibien
o reptielen
o zoogdieren
o vogels

Wat zegt dit rijtje ons? Volgens Darwin, en later Haeckel, was dit de
volgorde waarop dieren evolueerdencxxxii. Maar behalve dat de
evolutie-gedachte in strijd is met natuurwetten zoals de Wet van
Biogenesis en de 2e Wet van Thermodynamica, en dus een
bovennatuurlijk wonder is, heeft het nog een ander probleem: de
soorten waren nooit een fossiel geworden wanneer ze jarenlang
hadden moeten wachten voordat ze met aarde bedekt waren. Ze
waren dan inmiddels allang opgegeten/weggerot.

Dit betekent dat we hier onmogelijk de evolutionaire geschiedenis


van het leven kunnen zien!
We zien hier de dieren gesorteerd op volgorde van verdrinking! Stel:
er is een wereldwijde vloed! Massa's water en metersdikke
modderstromen razen met grote snelheid over de aarde. Wie zijn dan
de eerste slachtoffers? De dieren op de laagste plekken?Natuurlijk.
Welke dieren zijn dat dan? De dieren in de zee? Ja, natuurlijk!
Simpele levensvormen en vissen kunnen toch onmogelijk vluchten
voor het water en de modder! Waar zouden ze dan naartoe moeten?
Amfibien kunnen het water uit en reptielen kunnen proberen een
hogere plek op te zoeken.
Zogenaamde hogere levensvormen, zoogdieren en mensen, hebben
genoeg intelligentie om het verdrinken zo lang mogelijk uit te stellen.
Zij kunnen hogere gebieden opzoeken, net zo lang totdat die plekken
ook onder water zijn gelopen. Waarom vinden we dus nauwelijks
fossielen van zoogdieren, en nog minder van mensen? Omdat zij het
verdrinken zo lang uit konden stellen dat zij niet onder de modder
zijn bedolven. Met andere woorden: zij zijn gewoon verdronken en
hun lichaam is weer n geworden met het water.

Ze zijn weer vervallen tot de chemische elementen die ze waren:


o waterstof (H)
o stikstof (N)

211
o koolstof (C)
o zuurstof (O)

Vogels worden het minst teruggevondencxxxiii. Zij konden immers het


verdrinken het allerlangst uitstellen. Zij bleven vliegen totdat er geen
droog plekje meer was om te landen. Toen ze uiteindelijk uitgeput in
het water gevallen, verdronken en vergaan waren, keerden ze terug
naar het water waar ze vandaan kwamen.

Wacht eens even! Het duurt toch vreselijk lang voordat een fossiel
ontstaat?! Nou, dat valt wel mee! Geloof je ons niet? Breng dan maar
eens een bezoek aan Yellow Stone National Parkcxxxiv! Daar kun je
gefossiliseerde bomencxxxv zien staan, omringd door de dikke lagen
moddercxxxvi.

De aardlagen die deze gefossiliseerde bomen omringen, kunnen niet


over duizenden jaren zijn ontstaan; anders inderdaad, was die
boom allang weggerot!
Hoe weten we dat allemaal zo goed? Nou, dat weten we allemaal zo
goed, omdat we dit proces voor onze ogen kunnen zien
gebeurencxxxvii!

In 1980 was er een enorme vulkaanuitbarsting. Mount St. Helens


barstte uit en stortte een enorme hoeveelheid as/modder naar
beneden. Daarbij werden heel veel bomen ontworteld. Deze bomen

212
werden door de as-/modderstroom meegesleurd naar Spirit
Lakecxxxviii.

Het hout zoog zich vol met het water van Spirit Lake. De bomen
werden zwaarder en werden door hun gewicht naar de bodem
getrokken. Op de bodem zakten de bomen in de dikke laag modder
en as afkomstig van de modder-/asstroom die ze na de uitbarsting
het meer in had gesleurd. De eerste bomen zien er al precies zo uit als
de bomen in Yellowstone National Parkcxxxix!

Het ontstaan van steenkool


Hoe ontstaat steenkool? Nou, er was ooit eens, lang geleden, een bos.
De bomen/planten en dieren gingen dood. Hun overblijfselen
kwamen in het water terecht en werden bedekt door een dikke laag
modder. De enorme druk en de hitte die daardoor ontstonden,
hebben het hout na miljoenen jaren veranderd in steenkool.
Dat is het antwoord dat in schoolboeken van over de hele wereld
staat, maar dat maakt het niet ineens waar.

Steenkool kan namelijk niet op deze manier ontstaan. Waarom


niet? Omdat

213
o bomen wanneer ze duizenden jaren ergens moeten liggen
voordat ze begraven zouden worden, allang opgegeten/
weggerot zouden zijn
o er menselijke voorwerpen zijn gevonden in lagen steenkool
die geschat waren op 300-400 miljoen jaar oud (Out of place
objectscxl)

'Out of place objects' is Engels voor objecten die op die bewuste


plaats niet hadden mogen liggen! Waarom mogen die daar niet
liggen? Omdat dan de schatting van 300-400 miljoen jaar niet meer
klopt; steenkool blijkbaar snel kan ontstaan; de aarde misschien toch
niet miljarden jaren oud is en er misschien toch een Schepper is
waaraan ik ooit verantwoording af moet leggen!
Steenkool ontstaat dus wanneer:
o organisch materiaal bomen/planten/dieren doodgaat

214
o hun overblijfselen razendsnel worden bedekt door een dikke
laag modder
Ze veranderen tenslotte in steenkool door de druk en hitte die
ontstaan door de dikke laag modder de sedimenten die boven hen
liggencxli.

Waaraan doen deze verschijnselen ons denken?


Conclusie: aan de kracht van het water.

Bij de uitbarsting van Mount St. Helens heeft de Toutle River laten
zien waartoe een beetje water in staat is. Op plaatselijk niveau heeft
deze gebeurtenis laten zien hoe:
o ravijnen ontstaan
o bomen in fossielen kunnen veranderen
o steenkool kan ontstaan
Wat zouden de effecten van een wereldwijde vloed kunnen zijn, die
een jaar lang heeft geduurd?

Om te onthouden
Wat gebeurt er als een levend wezen terugkeert tot het stof der aarde?
o Het lichaam van praktisch alle levende wezens, planten,
dieren en mensen, bestaat wezenlijk uit dezelfde niet-
levende, chemische elementen:
o waterstof (H)
o stikstof (N)
o koolstof (C)
o zuurstof (O)
o Wanneer het levende wezen zijn levensadem nephesh
verliest, blijven dus alleen de bovenstaande niet-levende,
chemische elementen over, die weer door de natuur (om het
dode lichaam heen) worden opgenomen. Het lichaam keert
niet alleen weer terug naar het stof der aarde maar wordt
ook weer n met het stof der aarde

Hoe ontstaat een fossiel?


o Een fossiel ontstaat alleen wanneer een levend wezen

215
razendsnel onder een dikke laag modder wordt bedolven. Op
het moment dat dit gebeurt, moet het levende wezen tja,
nog leven. Wanneer de modderstroom na het overlijden van
mens, dier of plant komt, zal het weer geheel of gedeeltelijk
teruggekeerd zijn tot het stof der aarde. Dat kan bijvoorbeeld
via het spijsverteringskanaal van een ander dier of omdat het
lichaam is afgebroken door bacterien. Een ding is zeker: een
fossiel zal het niet meer worden

Wat dacht Darwin over fossielen?


o Darwin ging er vanuit dat al het leven op aarde, mensen,
dieren en planten, een gemeenschappelijk voorvader, een
eencellige organisme, deelt. Hij zag dus in de fossielen die
werden gevonden, de geschiedenis van het leven

Hoe interpreteren seculiere wetenschappers fossielen?


o Op basis van de ideeen van Hutton, Lyell en Darwin werd aan
de hand van de fossielen dus de evolutionaire geschiedenis
bepaald. De fossielen die in de onderste lagen werden
gevonden, werden beschouwd als de voorouders van de
fossielen die in de hogere lagen werden gevonden. Het leven
begon dus met de meest simpelste vormen, die zich verder
ontwikkelden tot:
o vissen
o amfibieen
o reptielen
o zoogdieren (Waaronder de mens)
o Belangrijk: de plaats van een dier/plant of mens in de
evolutionaire geschiedenis is dus afhankelijk van de aardlaag
waarin hun fossielen opduiken

Welke interpretatie past beter bij onze observaties?


o De interpretaties van de seculiere wetenschappers zijn
gebaseerd op de oncontroleerbare aannames van Hutton,
Lyell en Darwin. Het is beter om op zoek te gaan naar een
verklaring die rekening houdt met:
o de volgorde waarop de fossielen worden gevonden
o de manier waarop fossielen ontstaan
o de natuurwetten
o Bijvoorbeeld: fossielen zijn ontstaan tijdens een wereldwijde
vloed:

216
o we vinden de fossielen op volgorde van verdrinking
o fossielen ontstaan niet zomaar: levende wezens,
planten, dieren en mensen, moeten razendsnel
worden bedekt door een dikke laag modder: het
bestaan van fossielen van bijvoorbeeld
rechtopstaande bomen en etende vissen zijn anders
niet te verklaren
o dieren, planten of mensen die gewoon doodgaan en
(langzaam) onder droog zand worden begraven,
rotten weg: ze worden geen fossiel!
o Dus: voor een fossiel is altijd een dikke laag modder nodig.
Een dikke laag modder ontstaat niet zomaar. Daarvoor is een
enorme hoeveelheid zand en water nodig!
o Een enorme hoeveelheid zand en water, modder dus, is
precies wat we zouden verwachten bij een wereldwijde
vloed! Het idee dat de fossielen die we vinden, in miljarden
jaren zijn ontstaan, wordt door onze observaties
tegengesproken:
o de manier waarop fossielen ontstaan
o de natuurwetten.
o Conclusie: de Bijbel geeft dus de beste verklaringen voor onze
observaties!

Hoe ontstaan fossiele brandstoffen?


o Fossiele brandstoffen zijn, net als gewone fossielen,
ontstaan tijdens de wereldwijde vloed. Net als bij gewone
fossielen moeten de resten van planten, dieren of mensen
razendsnel onder een dikke laag modder worden bedekt. De
druk en de hitte die komen door deze dikke lagen
sedimenten, zorgen ervoor dat organisch materiaal redelijk
snel kan veranderen in fossiele brandstoffen
o We weten dat dit geen miljoenen jaren hoeft te duren, omdat
we menselijke voorwerpen hebben gevonden in lagen
steenkool, die voorheen op 300-400 miljoen jaar oud
gedateerd waren

217
Dateringsmethoden

De wetenschap heeft toch allang bewezen dat de wereld miljarden


jaren oud is? Heb je dan nog nooit van dateringsmethoden gehoord?

Fossielen, van onder andere dinosaurirs, bewijzen toch dat er al


miljoenen jaren leven vr de mens is geweest, en dat de eerste
hoofdstukken van Genesis dus niet kunnen kloppen!

Zou het erg zijn als bleek dat de eerste hoofdstukken van Genesis
niet zouden kloppen? Ja, want dan klopt de rest van de Bijbel ook
niet. De Bijbel zegt heel duidelijk: Zo staat er ook geschreven: De
eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen. (1 Corinthirs
15:45)

En

Door n mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde


de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens
heeft gezondigd. (Rom 5:12)

Adam was dus de eerste de mens, en de eerste mens heeft de zonde


in de wereld gebracht. De straf voor de zonde is volgens de Bijbel
dat jij, mens, op een dag terugkeert tot de aarde, waaruit je bent
genomen. (Gen. 3:19). Jezus Christus bevestigt dat Adam de eerste
man was: Hij zei: Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij
het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? (Matt. 19:4)

Waarom is de leeftijd van de aarde zo belangrijk?


In de hoofdstukken Thestische evolutie en Was er leven voor
Adam? zijn we al dieper ingegaan op deze problematiek. Nu is het
belangrijk om te beseffen dat, wanneer de eerste hoofdstukken van
Genesis niet zouden kloppen, Jezus Christus kennelijk niet wist hoe
de schepping in elkaar zat, en dat Hij dus niet kon zijn wie Hij zei dat
Hij was.
We mogen van Jezus Christus verwachten dat Hij wist hoe de
schepping in elkaar stak. Waarom? Omdat Hij de Schepper was
(Joh. 1:1-3).

218
Bijvoorbeeld: als je aan een schilder bijvoorbeeld Rembrandt, de
schepper van de Nachtwacht zou vragen hoe hij zijn meesterwerk
had gemaakt, zou hij je dat precies moeten kunnen vertellen. Als je
daarna het stuk zou onderzoeken en je komt er achter dat er weinig
van zn verhaal klopt hij beweerde bijvoorbeeld een ander soort
verf of een andere schildertechniek te hebben gebruikt is het
moeilijk om te geloven dat hij het werk cht gemaakt heeft, hij wilde
in dat geval waarschijnlijk gewoon een beetje opscheppen en heeft
weliswaar een mooi verhaal opgehangen, maar met de waarheid had
het niks te maken. Als je hem op die leugen zou betrappen, hem erop
aan zou spreken en hij meteen aan zijn verontschuldiging toe zou
voegen dat hij een ander schilderdij wl echt heeft gemaakt, zouden
we hem niet meer automatisch op zn mooie blauwe ogen
vertrouwen.
En zo is het ook met Jezus: als hij tegen ons gelogen zou hebben over
de zichtbare wereld informatie die we kunnen controleren
zouden we hem als blijkt dat hij loog niet automatisch geloven als
hij ons over de onzichtbare wereld vertelt informatie die we niet
kunnen controlen.
Als Jezus de schepping niet begreep en dus waarschijnlijk de
Schepper niet was, zou hij net zo zondig zijn als wij allemaal.
Resultaat: de kruisiging van Jezus Christus heeft niet geleid tot de
verlossing van de mensheid.

Waarom is de leeftijd van de aarde dus een uitermate relevante


kwestie? Omdat Jezus Christus geloofde dat de aarde een paar
duizend jaar oud was en geen miljarden jaren. Als de aarde wl
miljarden jaren oud zou zijn, had Jezus gelogen, was hij geen
Schepper maar een zondig mens net als wij allemaal en is hij
gewoon een zinloze dood gestorven. Een dood, die ons onmogelijk
kan hebben bevrijd van de zonde.

Is de leeftijd van de aarde meetbaar?


Het enige, echt eerlijke antwoord op deze vraag zou moeten luiden:
Nee. Laten we dat eens illustreren aan de hand van een voorbeeld.
Stel, je komt een kamer binnen, en je ziet op tafel een brandende
kaars. Die heeft iemand waarschijnlijk vergeten uit te blazen toen hij
de kamer verliet. Je loopt naar de kaars toe, en na een vakkundige
blik, kom je tot de ontdekking dat de kaars 18 centimeter lang is. Na

219
een uur wachten, blijkt dat de kaars een centimeter korter is
geworden. Vraag: wanneer is deze kaars aangestoken?

Deze vraag is onmogelijk te beantwoorden, omdat je niet weet


o hoe lang de kaars was voordat deze werd ontstoken
o of de kaars altijd 1cm per uur opgebrand is

Omdat je deze gegevens niet hebt, zul je die zelf in moeten vullen.
Hoewel je nooit zeker kunt zijn of deze gegevens, en daarmee het
resultaat, iets te maken hebben met de werkelijkheid, zul je ze toch
voor waar moeten aannemen.
Hoewel dit eenvoudige, alledaagse voorbeeld belachelijk klinkt, geeft
het toch een goed beeld van alle dateringsmethoden die op dit
moment gebruikt worden:
o koolstof-14-stikstof-methode
o uranium-lood-methode
o kalium-argon-methode
o rubidiumstrontium-methode

De bovenstaande dateringsmethoden werken op dezelfde manier. De


snelheid waarmee een radioactief atoom (koolstof-14, uranium,
kalium of rubidium) wordt omgezet in een stabiel atoom (stikstof,
lood, argon of strontium) geldt als klok waarmee de leeftijd van
een bepaald object fossiel of een rots kan worden bepaaldcxlii.

Net als bij het voorbeeld van de kaars moeten wetenschappers


gebruikmaken van een aantal aannames om tot een uitslag te kunnen
komen, waarvan je, op z'n zachtst gezegd, best mag betwijfelen of ze
iets met de realiteit te maken hebben. Omdat deze aannames de
uitslag grotendeels bepalen, is het dus maar de vraag in hoeverre de
resultaten enigszins bruikbaar zijn:
o het radioactieve atoom moet altijd op exact dezelfde snelheid
zijn omgezet in een stabiel atoom. Zolang de aarde bestaat
mag deze snelheid dus niet veranderd zijn!
o het object dat bestudeerd wordt, moet een gesloten systeem
zijn. Dat betekent: de atomen die gemeten worden
radioactief en stabiel mogen nergens anders vandaan
komen
o de uitgangswaarden moeten bekend zijn

220
Hoewel de uitslag van iedere datering enorm afhangt van de
geldigheid van deze aannames, weten we eigenlijk dat geen van deze
drie aannames klopt. Dus kunnen we ook zeker zijn dat geen enkele
uitslag die uit zo'n onderzoek naar voren komt, iets zegt over de
chte leeftijd van het objectcxliii.
We weten bijvoorbeeld dat het klimaat een enorm grote invloed heeft
op de snelheid waarop een radioactief atoom wordt omgezet in een
stabiel atoom. Het is bekend dat het klimaat op aarde niet altijd exact
hetzelfde is geweest, en daaruit kunnen we dus afleiden dat de eerste
aanname waarschijnlijk niet klopt.

De tweede en de derde aanname horen een beetje bij elkaar.


Wanneer er een object wordt gevonden, en er gekeken wordt naar
radioactieve atomen die in stabiele atomen worden omgezet, gaat
men er vanuit dat alle stabiele atomen uit het radioactieve atoom zijn
voortgekomen. Bij een open systeem is het mogelijk dat deze stabiele
atomen vanuit de omgeving op het object terecht zijn gekomen.
Bovendien is de beginwaarde van het stabiele atoom niet bekend.
Daarom wordt er vanuit gegaan dat op het moment dat het object
ontstond een levend wezen overleed of een rots ontstond deze
waarde nul was.
Wanneer deze waarde in de oncontroleerbare werkelijkheid niet
nul was, en het systeem niet gesloten was en er dus van buiten
nog meer stabiele atomen naar binnen werden gesmokkeld, kan de
gepresenteerde uitslag van het onderzoek onmogelijk correct zijn:
het object wordt te oud ingeschat.

Omdat dit allemaal misschien een beetje saai en technisch klinkt,


willen we dit probleem met een paar voorbeelden illustreren.

Koolstof-14 methode
Zoals je wellicht weet, bestaat onze lucht naast zuurstof ook nog uit
een aantal andere elementen. Zo zit er bijvoorbeeld ook
koolstofdioxide (CO2) in de lucht. Mens en dier zijn daar
verantwoordelijk voor; ze ademen zuurstof in en koolstofdioxide uit.
Gek genoeg werkt het bij planten precies omgekeerd; ze nemen
koolstofdioxide op en stoten als afvalproduct zuurstof uit.

221
Naast zuurstof en koolstofdioxide bestaat onze lucht echter vooral uit
stikstof (N); voor maar liefst 80%.
In het universum, buiten de beschermende deken van onze
atmosfeer, is het trouwens heel wat minder gezellig dan hier op
aarde. Nergens is er zuurstof, koolstofdioxide of stikstof overal
loert daar gevaar, en vergeet vooral de dodelijke, kosmische straling
niet! Die kosmische straling gaat trouwens niet altijd netjes langs
onze planeet, maar botst soms tegen de stikstof-atomen (N) in onze
atmosfeer op. Door deze botsing ontstaat er een nieuw atoom,
koolstof-14 (C14) dat radioactief is.
Zoals we hebben gezien, verandert een radioactief atoom altijd in een
stabiel atoom. Koolstof-14 (C14) verandert dus weer terug in stikstof
(N).

Levende wezens en koolstof-14


Planten nemen niet alleen koolstofdioxide op, maar ook koolstof-14
op. Wat kan er allemaal met zo'n plant gebeuren? Die kan worden
opgegeten door een dier; laten we bijvoorbeeld zeggen: door een
grazende koe.
Wat is er toch lekkerder dan om 's avonds, na een dag hard werken,
een lekker stukje vlees op je bord te vinden; en dan uiteraard van een
koe die nog niet zolang geleden lekker gras stond te grazen!
De koolstof-14 werd dus eerst door het gras opgenomen. Het gras +
koolstof-14 werd door de koe opgenomen. De koe + koolstof-14
wordt uiteindelijk door de mens opgenomen. Wetenschappers gaan
er daarom dus ook vanuit dat ieder levend wezen een bekende
hoeveelheid koolstof-14 in zn lichaam heeft opgenomen. Zodra een
levend wezen, plant, dier of een mens, sterft, kan het geen nieuwe
koolstof-14 meer in zijn lichaam opnemen. De koolstof-14 in een
lichaam verandert langzaam weer in stikstof-atomen en 5730 jaar na
het overlijden, zou de helft van de koolstof-14 weer stikstof moeten
zijn.

Rekenvoorbeeld
Laten we dit proces nog eens even verduidelijken met een
hypothetisch rekenvoorbeeld. Omdat het om atomen gaan, en
atomen enorm klein zijn, gaat het in werkelijkheid om astronomische
aantallen. We hebben voor dit voorbeeld gekozen voor aanzienlijk
lagere getallen, omdat een astronomisch getal niets bijdraagt aan het

222
uitleggen van het principe; en dat is nou eenmaal het doel van dit
voorbeeld.

Stel: er wordt een stukje bot gevonden;


Wetenschappers weten dat het dier op basis van de hoeveelheid
koolstof-14 atomen die in onze, moderne tijd in de lucht zitten
tijdens zijn leven een bepaald aantal koolstof-14 atomen moet
hebben opgenomen, laten we als voorbeeld zeggen, 1000 atomen.
Het is trouwens belangrijk om te beseffen dat wetenschappers ervan
uitgaan dat het percentage koolstof-14 atomen in onze lucht nooit is
veranderd zolang de wereld bestaat. Ze gaan er dus vanuit dat het
dier waar van ze (nog) geen idee hebben hoe oud het is, in een
wereld heeft geleefd waarin er net zoveel koolstof-14 atomen in de
lucht zaten als nu.
In het stukje bot dat werd onderzocht, konden 125 koolstof-14
atomen aangetroffen.
Vraag: hoe oud is het stukje bot?
De hoeveelheid koolstof-14 halveert om de 5730 jaar. In het
onderzochtte stukje bot konden nog 125 koolstof-14 atomen worden
aangetroffen. Het aantal koolstof-14 atomen in dit stukje bot, is dus 3
keer gehalveerd:
1000 500 250 -125;
Het stukje bot is dus 5730*3= 17190 jaar oud.

Is deze uitslag betrouwbaar?


Op basis van de aannames van de wetenschapper, is het getal
17190 uit zijn computer gerold. Maar kunnen we zeker zijn dat dit
ook cht de leeftijd van het stukje bot is? Om dat te kunnen
beoordelen, moeten we kijken of de aannames kloppen, waarop deze
conclusie gebaseerd is cxliv.

Dan stuiten we al gauw op een enorm probleem: er wordt nog steeds


meer koolstof-14 door de botsing van kosmische straling op stikstof
aangemaakt, dan er weer wordt afgebroken. Omdat er dus meer
koolstof-14 ontstaat dan er wordt afgebroken (anderhalf keer
zoveel), neemt het percentage koolstof-14 in de lucht dus toe.
Conclusie: de aanname, waarop de koolstof-14-methode gebaseerd
is, klopt niet! Het percentage koolstof-14 in de lucht is niet altijd
hetzelfde gebleven zolang de aarde bestaat. Waarom denken
wetenschappers dat dan? hoor ik je je afvragen. Dat denken
wetenschappers omdat ze weten dat er een evenwicht moet komen

223
tussen de aanvoer en afbraak van koolstof-14; en dan zal het
percentage koolstof-14 in de lucht inderdaad gelijk moeten blijven;
vanaf dat moment, althans.
Wanneer gebeurt dit dan? Deze evenwichtstoestand ontstaat
waarschijnlijk wanneer de eerste atomen die ooit door een botsing
van kosmische straling tegen stikstof zijn ontstaan, weer veranderd
zullen zijn in stikstof. Dus na een halftijd of 5; na zo'n 30.000 jaar
waarschijnlijk. Omdat de meeste seculiere wetenschappers ervoor
hebben gekozen dat de wereld 4.5 miljard oud is, gaan ze er vanuit
dat dit moment allang bereikt is: metingen laten daarentegen een
ander beeld zien.

Het mag duidelijk zijn dat met deze dateringsmethode niet kan
worden bewezen dat de wereld miljarden jaren oud is. Rotsen
hebben nooit geleefd, en hebben dus ook geen koolstof-14
opgenomen, waardoor de koolstof-14-methode ongeschikt is voor
dergelijke metingen. Om rotsen te dateren wordt gebruik gemaakt
van:
o uranium-lood-methode
o kalium-argon-methodecxlv
o rubidiumstrontium-methode

Net zoals bij de koolstof-14-methode, gaat men er bij deze processen


ook vanuit dat de snelheid waarop het radioactieve atoom (uranium,
kalium of rubidium) verandert in een stabiel atoom (lood, argon,
strontium), nooit is veranderd; en daarmee worden verschillen in
klimaat, temperatuur en druk, die de snelheid van deze processen
kunnen benvloeden, genegeerdcxlvi.

Het grootste probleem is echter dat we nooit kunnen weten of de rots


die wordt onderzocht, inderdaad miljarden jaren lang een gesloten
systeem is geweest. Daarom kunnen we ook nooit zeker weten of alle
stabiele atomen (dochter-elementen) voortkomen uit de radioactieve
atomen (vader-elementen).
Deze methoden zijn overigens ongeschikt om sedimenten (lagen die
door water zijn afgebroken, getransporteerd en ergens anders weer
zijn neergelegd) te dateren. De Grand Canyon, die hoofdzakelijk uit
sedimenten bestaat, kan niet met deze methoden worden gedateerd.
Rotsen die worden gemeten, zijn uitsluitend ontstaan vanuit magma
= vulkanische activiteit. Wanneer er in het magma en dus later, na het

224
stollingsproces in de rots die gedateerd wordt, al argon te vinden is,
heeft dat enorme gevolgen voor de uitslag.
Dit bleek ook na de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980. Omdat
deze uitbarsting nog niet zolang geleden is gebeurd, weten we
precies hoe oud de rotsen zijn die daarbij door stollend magma zijn
ontstaan. Dr. Austincxlvii nam in 1986 desondanks de proef op de som
en gebruikte de kalium-argon-methode om de rotsen, waarvan hij
wist dat ze in 1980 bij de uitbarsting waren ontstaan, te dateren. Dit
was de kans om te controleren of de methode betrouwbaar is.
Volgens deze methode waren de rotsen geen 6 jaar, maar 2.8 miljoen
jaar oud.

Hoe kan dat? Dat is vrij simpel! De aanname was fout! Bij de
uitbarsting was er naast kalium ook argon meegekomen. Wat
betekent dat? Dat betekent dat niet alle argon die in de rotsen te
vinden was over miljoenen jaren was ontstaan vanuit het kalium. De
argon zat er vanaf dag n al in!
Dus, als we weten dat de dateringsmethoden niet kloppen voor data
die we kennen (bijvoorbeeld de vulkaanuitbarsting van 1980)
waarom zouden we ze dan wel vertrouwen voor data die we niet
kennen?

225
Waarom denken
wetenschappers dus dat de
wereld 4.5 miljard jaar oud
is? Omdat er nog nooit een
hogere waarde is gemeten
met zon
dateringsmethode! Weet je
nog wie dit record op zijn
naam heeft staan?
Inderdaad, in 1956
gebruikte Clair Patterson
de uranium-lood methode
en kwam uit op 4.5 miljard
jaar. Helaas weten we
inmiddels dat deze
methoden omdat ze
gebaseerd zijn op
oncontroleerbare,
onwaarschijnlijke
aannames uiterst onbetrouwbaar zijn. Test een rots met twee
verschillende methoden en je krijgt twee totaal verschillende
uitslagen Clair Patterson wilde bewijzen dat de wereld oud was en
koos voor het hoogste getal!

Om te onthouden:
Welke dateringsmethoden bestaan er?
o Koolstof-14stikstof-methode
o Uranium-lood-methode
o Kalium-argon-methode
o Rubidiumstrontiummethode

Op welke aannames zijn dateringsmethoden gebaseerd?


o Het radioactieve atoom moet altijd op exact dezelfde snelheid
zijn omgezet in een stabiel atoom. Zolang de aarde bestaat
mag deze snelheid dus niet veranderd zijn!
o Het object dat bestudeerd wordt, moet een gesloten systeem
zijn. Dat betekent: de atomen die gemeten worden,
radioactief en stabiel, mogen nergens anders vandaan komen
o De uitgangswaarden moeten bekend zijn

226
Hoe groot is het risico dat de aannames niet kloppen?
o Het radioactieve atoom moet altijd op exact dezelfde snelheid
zijn omgezet in een stabiel atoom. Zolang de aarde bestaat
mag deze snelheid dus niet veranderd zijn!
o Deze aanname vereist onder andere dat het klimaat,
de temperatuur en de druk nooit veranderd zijn. Dat
is echter onrealistisch om te veronderstellen, want
deze factoren veranderen zelfs dagelijks!
o Het object dat bestudeerd wordt, moet een gesloten systeem
zijn. Dat betekent: de atomen die gemeten worden,
radioactief en stabiel, mogen nergens anders vandaan komen:
o Men gaat er vanuit dat alle stabiele dochter-atomen
afkomstig zijn van de radioactieve vader-atomen.
Zonder een goede reden om uit te sluiten dat bij het
ontstaan van het object de betreffende stabiele
atomen aanwezig waren, die dus niet vanaf het
bestaansmoment uit het radioactieve vader-atoom
ontstaan zijn
o Daarnaast wordt er, eveneens zonder goede reden,
aangenomen dat er sinds het ontstaan van het object
geen radioactieve atomen van buitenaf op het object
terecht zijn gekomen

o De uitgangswaarden moeten bekend zijn:


o De uitgangswaarde van het stabiele atoom wordt,
hoewel onbekend, als nul ingeschat. Men gaat er dus
zonder goede reden vanuit dat alle stabiele dochter-
atomen afkomstig zijn van de radioactieve
vaderatomen
o Wetenschappers gaan er bij de datering van
organisch materiaal, resten van mensen, dieren of
planten, vanuit dat de hoeveelheid C14 in de lucht
stabiel is. Er komt echter nog altijd 1 keer zoveel
nieuwe C14 bij dan dat er wordt afgebroken
Een dateringsmethode is net zo betrouwbaar als de aannames
waarop deze is gebaseerd. Dateringsmethoden zijn dus uiterst
onbetrouwbaar. We weten namelijk dat de aannames waarop deze
methoden gebaseerd zijn, onmogelijk kunnen kloppen. En daarom

227
kunnen we er dus zeker van zijn dat de uitslag van een dergelijk
onderzoek ons niets vertelt over de chte leeftijd van een object.

Test je Kennis!
Vragen bij module 3

De leeftijd van de aarde


Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 1: de theorieen

o Vraag 57: hoe snel is de aarde tussen 1656 en 2014 (358 jaar)
gemiddeld ouder geworden, als we afgaan op de toen
gevolgde theorieen?
o A: snel: 1 jaar per dag
o B: normaal: 1 jaar per jaar
o C: supersnel: 24 jaar per minuut

o Vraag 58: sinds wanneer is de aarde ongeveer 4.5 miljard jaar


oud?

228
o A: 1656: James Ussher
o B: 1795: James Hutton
o C: 1956: Clair Patterson

o Vraag 58: welke ideeen waren bepalend voor deze


conclusies?
o 1656: James Ussher:
de
o 1795: James Hutton:
het...
o 1830: Charles Lyell:
de

o Vraag 59: hoe kan een idee evolueren?


o De Geologische Tijdschaal was niet mogelijk zonder
het
.
van James Hutton. Zonder deze twee ideeen was
Charles Darwin nooit gekomen op zijn

Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud? Deel 2: de praktijk

o Vraag 60: hoe lang duurt het voordat onze continenten in zee
zijn verdwenen, als het actualiteitsprincipe klopt?
o A: 4.5 miljard jaar
o B: 14 miljoen jaar
o C: eeuwig: continenten worden gerecycled

o Vraag 61: stel: al het zout in de zee is verdwenen. Hoe lang


duurt het om het zoutpeil van 2014 weer te halen; tenminste
als het actualiteitsprincipe klopt?
o A: 3.5 miljard jaar
o B: 14 miljoen jaar
o C: 13.000 jaar

229
o Vraag 62: op basis van vraag 60/61 kun je concluderen dat
het actualiteitsprincipe klopt:
o A: waar het klopt;
o B: niet waar het klopt niet;
o C: het actualiteitsprincipe heeft hier niets mee te
maken!

o Vraag 63: welke consequenties heeft het wegvallen van het


actualiteitsprincipe voor de evolutietheorie?
o A: geen effect: evolutie is een bewezen feit
o B: een enorm effect: evolutie zou onmogelijk zijn
o C: geen effect: evolutie kan binnen een generatie
optreden

Geologische processen na de zondeval

o Vraag 64: wat was bepalend voor het klimaat totdat de


zondvloed kwam?
o A: een beschermende deken van waterdamp boven de
atmosfeer
o B: vulkanische activiteit
o C: geothermische warmte

o Vraag 65: waarin verschilde het klimaat van voor de


Zondvloed van het klimaat van na de Zondvloed?
o Een deken van zou leiden tot
een hogere
o Een hogere .. zorgt voor een
hogere .graad
o Een hogere .. graad en het
broeikaseffect zorgen voor een (wereldwijd)
. klimaat;

o Vraag 66: een beschermende deken van waterdamp en een


sterker magnetisch veld filterden kosmische straling uit de
atmosfeer. Welk effect had dat?
o A: het verouderingsproces van mensen, dieren en

230
planten werd vertraagd
o B: zware regen-/ onweersbuien
o C: een opvallend hoog percentage koolstof-14 (C14) in
de lucht

o Vraag 67: waar kwam het water van de zondvloed vandaan?


o A: van de oceanen
o B: de sneeuw op de bergtoppen smolt
o C: van boven (deken van waterdamp) en van onderen
(onderaardse waterkamers)

o Vraag 68: waar bleef het water na de vloed?


o A: in de oceanen
o B: sneeuw op de bergtoppen
o C: naar boven (deken van waterdamp) en naar
onderen (onderaardse waterkamers)

o Vraag 69: hoe konden door de zondvloed de moderne


oceanen en continenten ontstaan?
o De ondergrondse
stortten in. Het water zoekt altijd het
. punt. Het water verzamelde
zich in en rond deze voormalige, ondergrondse
. Het overige
land, onze continenten, kwam droog te staan. Dit kun
je herkennen aan de extreme en plotselinge
verschillen op de oceaanbodem.

o Vraag 70: waarom heeft de Bijbel waarschijnlijk gelijk? Omdat


de Bijbel een natuurwetenschappelijke verklaring geeft voor
onder andere:
o de hoge
verwachting van voor de vloed
o de herkomst van het
van de Zondvloed
o de plek waar het . na de
zondvloed gebleven is;
o de opvallende
verschillen van
oceaanbodem
o de

231
.
aardkorst

o Vraag 71: wat is tektonische activiteit?


o A: het idee dat de lichtere zeeplaat onder de
zwaardere continentale plaat schuift
o B: het idee dat het leven op Aarde een buitenaardse
oorsprong heeft
o C: het idee dat verklaart waarom bomen op planeten
met een infrarode zon geel zijn

o Vraag 72: wat is Pangea?


o A: de hypothetische voorvader waar al het leven op
aarde van afstamt
o B: het hypothetische continent waaruit al onze
continenten zijn ontstaan
o C: de hypothetische planeet die 4.5 miljard jaar
geleden tegen onze aarde is opgebotst, zodat de maan
is ontstaan

o Vraag 73: waarop is de Pangea-theorie gebaseerd?


o A: observatie: wetenschappers hebben gezien hoe de
lichtere zeeplaat onder de zwaardere continentale
plaat schoof
o B: ervaring: wetenschappers hebben gemerkt dat
tijdens hun leven de Atlantische Oceaan duidelijk
breder is geworden
o C: cartografie: wetenschappers hebben gemerkt dat
op een wereldkaart Afrika en Zuid-Amerika op basis
van moderne kustlijnen perfect in elkaar lijken te
passen

o Vraag 74: waarom is de Pangea-theorie waarschijnlijk niet

232
waar?
o A: het is nooit geobserveerd
o B: het is gebaseerd op moderne kustlijnen: wanneer
de waterspiegel 10% zou dalen, zouden Afrika en
Zuid-Amerika helemaal niet meer in elkaar blijken te
passen!
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 75: welke continenten zijn op papier aangepast voor de


Pangea-theorie?
o A: Afrika is met 35-/40% verkleind
o B: Midden-Amerika is weggelaten
o C: A en B zijn beide goed

De kracht van het water


De kracht van het water! Deel 1: sedimentatie

o Vraag 76: welke observaties verwachten we te doen als er


echt een zondvloed was geweest?
o A: dikke lagen sedimenten die door het water zijn
neergelegd
o B: miljarden fossielen die we kunnen vinden op
volgorde van verdrinking
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 77: op welke volgorde zouden fossielen worden


gevonden, als deze dieren echt in een zondvloed zouden zijn
verdronken?
o A: vissen reptielen zoogdieren vogels
o B: reptielen zoogdieren vogels vissen
o C: zoogdieren vogels vissen reptielen

o Vraag 78: wat is de volgorde waarop fossielen worden


gevonden:
o ............................................................................................................
;

233
o ............................................................................................................
;
o ............................................................................................................
;
o ............................................................................................................
;

o Vraag 79: wat betekent deze volgorde voor de kans dat de


wereld echt is geconfronteerd met een wereldwijde vloed?
o A: de kans neemt toe
o B: de kans neemt af
o C: geen effect: fossielen en zondvloed hebben niets
met elkaar te maken

o Vraag 80: hoe denken seculiere wetenschappers dat de Grand


Canyon in de Amerikaanse Staat Arizona is ontstaan?
o A: door een enorme vloedgolf
o B: door vulkanische activiteit
o C: de Colorado River heeft het ravijn over miljarden
jaren langzaam uitgeslepen

o Vraag 81: hoe is het ravijn aan de voet van Mount St. Helens
Seattle, Washington ontstaan?
o A: de Toutle River heeft dit ravijn in de afgelopen 4.6
miljoen jaar uitgeslepen
o B: het Ravijn is in 1980 ontstaan als direct gevolg van
de uitbarsting van Mount St. Helens
o C: door tektonische activiteit is het continent
gespleten

o Vraag 82: wat viel op toen wetenschappers het ravijn in


Seattle, aan de voet van Mount St. Helens, onderzochten?
o A: er waren geen erosiesporen tussen de
verschillende sedimentatielagen
o B: de patronen van de lagen die alleen mogelijk
zouden zijn geweest als de lagen nat waren toen ze

234
werden neergelegd; en pas later, nadat de sedimenten
waren opgedroogd, hard als steen waren geworden;
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 83: welke van de bovenstaande observaties (vraag 82)


konden ook bij de Grand Canyon worden gedaan?
o A: A en B
o B: alleen A
o C: alleen B

o Vraag 84: wat betekent dit voor het mogelijke ontstaan van de
Grand Canyon?
o A: niks: A en B (vraag 82) beide antwoorden waren
immers fout
o B: A en B (vraag 82) waren beide goed; dus mogen we
verwachten dat de Grand Canyon door een
vergelijkbare oorzaak is ontstaan als het ravijn aan de
voet van Mount St. Helens
o C: niks: er is al gestemd over de oorzaak van de Grand
Canyon en die beslissing kan niet meer worden
veranderd

De kracht van het water! Deel 2: fossielen

o Vraag 85: Wat gebeurt er als een levend wezen terugkeert tot
het stof der aarde? Als de levensadem nephesh verdwenen
is, wordt het lichaam weer afgebroken tot de niet-levende,
chemische waarvan het gemaakt was:
o .......................................................................... (H)
o .......................................................................... (N)
o .......................................................................... (C)
o ...........................................................................(O)

o Vraag 86: hoe ontstaat een fossiel?


o A: een dood lichaam wordt langzaam door de wind
bedekt met droog zand; soms verandert zo'n dier dan
in een fossiel
o B: een levend wezen wordt verrast door een dikke
laag modder en stikt; soms verandert zo'n dier in een

235
fossiel
o C: een dier wordt na zijn dood begraven en als dat
diep genoeg gebeurt, kan het dier in een fossiel
veranderen

o Vraag 87: wat dacht Darwin over fossielen?


o A: fossielen zijn slachtoffers van een grote vloed
o B: fossielen in de lagere aardlagen zijn de voorouders
van de fossielen in hogere aardlagen. De fossielen
vertellen ons veel over de geschiedenis van het
leven
o C: hij had geen idee: Darwin interesseerde zich niet
voor fossielen

o Vraag 88: hoe interpreteren seculiere wetenschappers de


fossielen? Seculiere wetenschappers zien in de fossielen de
evolutionaire geschiedenis van het leven. De eerste generatie
leven, een eencellig organisme, is spontaan ontstaan vanuit
niet-levende chemische elementen. Daarna ontwikkelde het
leven zich verder.

Plaats in volgorde van boven (lage levensvormen) naar onder


(hogere levensvormen): (Zoogdieren vogels vissen
reptielen)
o ............................................................................................................
;
o ............................................................................................................
;
o ............................................................................................................
;
o ............................................................................................................
;

236
o Vraag 89: welke interpretatie van de fossielen past het beste
bij onze observaties?
o A: de Bijbel vanwege haar verklaring voor:
o de volgorde waarop de fossielen worden
gevonden
o de manier waarop fossielen ontstaan
o de natuurwetten
o B: fossielen vormen het ultieme bewijs dat leven
elders in het universum is ontstaan en door aliens
naar de aarde is gebracht
o C: seculiere theorien vanwege hun verklaring voor:
o de volgorde waarop de fossielen worden
gevonden
o de leeftijd van de aarde
o de vergelijkbare skeletstructuren van
gewervelde dieren

o Vraag 90: hoe ontstaan fossiele brandstoffen?


o A: fossiele brandstoffen ontstaan in de fabriek
o B: fossiele brandstoffen ontstaan wanneer levende
wezens, planten, dieren en mensen, worden verrast
door een enorme modderstroom. Door de druk en
hitte die dan ontstaan, veranderen de organische
resten in fossiele brandstoffen
o C: fossiele brandstoffen ontstaan wanneer levende
wezens, planten, dieren en mensen, sterven en
langzaam door de wind worden bedekt: alleen dan is
het mogelijk dat deze resten over miljoenen jaren in
fossiele brandstoffen veranderen

237
Dateringsmethoden

o Vraag 91: welke dateringsmethodes bestaan er?


o Koolstof-14
..
-methode:
o ..
-lood-methode:
o Kalium-
..
-methode:
o .
strontiummethode:

o Vraag 92: op welke aannames zijn dateringsmethoden


gebaseerd?
o Het radioactieve atoom moet altijd/ mag nooit op
exact dezelfde snelheid zijn omgezet in een stabiel
atoom. Zolang de aarde bestaat, mag deze snelheid
dus wel/niet veranderd zijn!
o Het object dat bestudeerd wordt, moet een
gesloten/open systeem zijn. Dat betekent: de atomen
die gemeten worden, radioactief en stabiel, mogen
nergens/ergens anders vandaan komen
o De uitgangswaarden moeten bekend zijn/ mogen vrij
ingevuld worden

o Vraag 93: hoe groot is het risico dat de aannames niet


kloppen?
o A: we weten dat ze niet kloppen: temperatuur, druk
en klimaat veranderen dagelijks
o B: we weten dat ze wel kloppen: ieder systeem is per
definitie gesloten; alle stabiele elementen zijn
gegarandeerd uitsluitend afkomstig van de
radioactieve atomen
o C: we weten dat ze wel kloppen: we weten dat
temperatuur, druk en klimaat geen invloed hebben op
de transformatie van een radioactief naar een stabiel
atoom. Aannames benvloeden het resultaat niet

238
239
Module 4:

Bijbel en biologie

240
Inhoudsopgave

De eerste generatie leven!


De (te) lange weg naar leven Deel 1: de oersoep-theorie
De (te) lange weg naar leven .Deel 2: informatiewetenschap

Evolutie een athestische religie?


Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 1
Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins aannames

De Schepper en wij
Wat zegt de Bijbel? Baraminologie

Test je Kennis! Vragen bij module 4

241
Wat ga je leren?

De eerste generatie leven!


De (te) lange weg naar leven Deel 1: de oersoep-theorie
o Wat de 6 vormen van evolutie zijn
o Wat de 6 vormen van evolutie betekenen voor athesten
o Welke vorm van evolutie wetenschappelijk kan worden
aangetoond
o Wat de Rus Oparin en de Brit Haldane dachten over de
oorsprong van het leven
o Of Miller en Urey er ooit in zijn geslaagd om leven te
maken in een laboratorium?
o Waarom het experiment van Miller en Urey ons
waarschijnlijk niets over de oorsprong van het leven
vertelt
o Waarom aminozuren niet spontaan kunnen ontstaan

De (te) lange weg naar leven Deel 2: informatiewetenschap


o Welke voorwaarden nodig zijn om informatie te kunnen
versturen
o Dat de kans klein is dat correcte informatie op basis van
toeval en chaos ontstaat
o Wat de overeenkomst is tussen DNA en een
programmeercode
o Wat het gevolg van genetische mutaties is
o Of mutaties de motor van de evolutie kunnen zijn

Evolutie een athestische religie?


Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 1
o Wat Darwin wist
o Wat Darwins aannam
o Wat Darwin observeerde
o Of positieve mutaties de overlevingskansen vergroten
o Wat Darwin deed
o Wat Darwins denkfout was
o Wat het gevolg van Darwins denkfout was

242
Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins aannames
o Waar Darwin naar op zoek moest om de evolutietheorie te
bewijzen
o Wat Darwin verwachtte
o Waarom Darwins verwachtingen niet uitgekomen zijn
o Hoe natuurlijke selectie werkt
o Waarom met behulp van natuurlijke selectie geen nieuwe
eigenschappen gemaakt kunnen worden
o Wat het effect is van natuurlijke selectie

De Schepper en wij
Wat zegt de Bijbel? Baraminologie
o Wat de drie scheppingshandelingen van God waren
o Hoe God de bomen en de planten schiep
o Hoe God vissen en vogels schiep
o Hoe God de mens naar Zijn beeld schiep
o Hoe de kerk in de 19-eeuw de evolutietheorie in de kaart
speelde
o Wat de Bijbel zegt over de aard van het leven
o Wat de Bijbel zegt over moderne genetica
o In hoeverre de Bijbelse genetica overeenkomt met onze
observaties

243
De eerste generatie leven!
Weet waar je over praat: het belang van definities
Ruud Stokvis probeerde ons in een interview in dagblag Trouwcxlviii te
overtuigen dat voetbal inderdaad een vorm van religie is. Volgens zijn
logica kun je in de toekomst je tent dus met een gerust hart een huis
gaan noemen je kunt daarin immers ook droog slapen en wanneer
je alle specifieke kenmerken van een huis buiten beschouwing laat,
kom je daar vast wel mee weg ...

Kijk maar eens naar een citaat uit dit artikel: Neem de wetenschap. Die
maakte duidelijk dat letterlijk nemen van de Bijbel niet kan.

De vraagt die dan rijst wanneer je een citaat als dit leest, is
wat weet Ruud Stokvis
o van de wetenschap?
o van de Bijbel?

Voordat je in Trouw gaat staan met een dergelijke uitspraak, zul je


eerst alles moeten weten van zowel de wetenschap als van de Bijbel.
Zo niet, blijf je met je argument op het niveau van: bijna de helft van
alle sportbeoefenaars in Nederland zijn kinderen. Die worden opgevoed
in de sport. Ik vergelijk het met de zondagschool. Vroeger kwamen
kinderen een keer in de week op de zondagschool.

Sportvereniging en zondagsschool beide iets met kinderen dus wat


is het verschil? Een jacht en een auto beide een vervoersmiddel met
een dak dus wat is het verschil?

Definities zijn bepalend voor de uitslag van iedere discussie. Wil je een
discussie winnen? Weet dan waarover je praat!

De (te) lange weg naar leven Deel 1: de oersoep-theorie


In dit hoofdstuk zal een heel serieus wetenschappelijk vraagstuk
worden besproken: we gaan kijken hoe het leven op Aarde is ontstaan

Er zijn twee mogelijkheden:


o Iemand (God) heeft het leven gemaakt
o het leven heeft zichzelf gemaakt de spontane generatiecxlix

244
Laten we beginnen met het bespreken van het algemeen aanvaarde
standpunt van de seculiere wetenschap: het leven is spontaan
ontstaan vanuit niet-levende, chemische elementencl.

We hebben gezien dat definities bepalend zijn voor de uitkomst van


iedere discussie. Dus moeten we ons afvagen: wat impliceert een
dergelijke uitspraak? Deze uitspraak impliceert dat k het
universum de sterren en de planeten spontaan moeten zijn
ontstaan Het simpele statement: het leven is spontaan ontstaan
vanuit niet-levende, chemische elementen impliceert het bestaan
van de 6 vormen van evolutie:
o kosmische evolutie: oorsprong van tijd, ruimte en materie
o chemische evolutie: oorsprong van de elementen
o stellaire evolutie: oorsprong van sterren en planeten

Belangrijk: biologen die praten over de evolutietheorie moeten


vooraf aannemen dat de bovenstaande vormen van evolutie k
hebben plaatsgevonden, voordat ze kunnen gaan kijken naar de
volgende drie vormen van evolutie:
o organische evolutie: de oorsprong van het leven
o micro-evolutie: variaties die ontstaan binnen een bepaalde
soort rassen
o macro-evolutie: organismen die evolueren tot een nieuwe
soort
Saillant detail: alleen micro-evolutie kan wetenschappelijk worden
aangetoond!

Al het begin is moeilijk


Laten we dan nu maar snel beginnen bij het begin: organische
evolutie. Het geloof in organische evolutie, binnen het athestische
wereldbeeld, is vooral een filosofisch concept. Dat wil zeggen: je kunt
niet het bestaan van God ontkennen en gelijktijdig geloven dat Hij het
eerste leven op aarde heeft gemaakt. Als je het bestaan van God
ontkent, moet je dus k noodzakelijkerwijs geloven dat de eerste
generatie leven spontaan ontstaan is vanuit niet-levende, chemische
elementen. Er is geen andere mogelijkheid!

Het grootste probleem of de grootste uitdaging voor het idee van de


organische evolutie - is de Wet van Biogenesis (bios = leven + genesis
= oorsprong = wet van de oorsprong van het leven). Deze wet leert
namelijk dat leven alleen voorkomt uit leven, dus niet vanuit niet-

245
levende elementen. Hoewel op deze wet nog nooit een uitzondering
is gevonden, geldt in dit geval niet het bewijs; zoals we eerder zeiden,
is het nou eenmaal noodzakelijk om in organische evolutie te geloven
om God buiten te deur te houden.

Er zijn
desondanks
mensen die
geprobeerd
hebben om een
uitzondering te
vinden op de
Wet van Bioge
nesis. Een
beroemd
voorbeeld
daarvan is de
oersoep-theorie van de Rus Oparin en de Brit Haldanecli. Deze
heren dachten in de twintiger jaren dat de bliksem in de atmosfeer
tegen atomen was gebotst en dat daardoor nieuwe atomen zouden
kunnen zijn ontstaan die in de oceaan, een warme soep,
samengeklonterd zouden kunnen zijn tot aminozuren. Dat zijn de
bouwstenen van het leven.

Samengevat zou de lange weg naar leven er zo uitzien - volgens deze


theorieclii, althans.

Gassen in de atmosfeer:
o methaan (CH4)
o ammoniak (NH3)
o waterdamp (H2O)
o diwaterstof (H2 = 2 waterstof atomen)

Deze gassen werden blootgesteld aan een elektrische schok - de


bliksem. Door de chemische reactie die door de bliksem ontstaat,
veranderen de gassen in de elementen:
o waterstof (H)
o stikstof (N)
o koolstof (C)
o zuurstof (O)

246
Deze elementen konden in de oceaan, een warme soep,
samenklonteren tot aminozurencliii.
Belangrijk:
o aminozuren moeten vervolgens gaan samenklonteren
o nucleotiden moeten vervolgens samenklonteren tot DNAcliv
o DNA moet vervolgens samenklonteren tot de eerste
volwaardige vorm van leven: een zelfstandig reproducerende
cel
o en dat moet snel gebeuren! DNA kan immers niet lang
buiten een cel overlevenclv

Het Miller-Urey Experiment


De oersoep-theorie van de Rus Oparin en de Brit Haldane was lange
tijd niets meer dan een mooi verhaal. Het werd echter wl door veel
wetenschappers geaccepteerd. Niet omdat ze overtuigd waren door
het overweldigende bewijs, maar vooral omdat het voor hen
vanwege hun athestische wereldbeeld noodzakelijk was om in deze
theorie te geloven. Het alternatief was immers geloven dat God het
leven op aarde had gemaakt; een idee dat voor een zichzelf
respecterende athest natuurlijk ondenkbaar zou zijn.
Pas in de jaren 50 30 jaar na het ontstaan van de oersoep-theorie
gingen Miller en Urey aan de slag om te bewijzen dat leven spontaan
kan ontstaan.
Wat hebben ze gedaan? Stanley Miller en Harold Urey hebben een
aantal aminozuren gemaakt, door een mix van gassen bloot te stellen
aan een elektrische vonk.

Deze gassen zouden de atmosfeer


van de aarde nabootsen, zoals deze
3.5 miljard jaar geleden moet zijn
geweest:
o methaan (CH4)
o ammoniak (NH3)
o waterdamp (H20)
o diwaterstof (H2 = 2
waterstof atomen)

Dit mengsel werd verwarmd en


blootgesteld aan elektrische ontladingen.
Dat klinkt natuurlijk allemaal erg mooi en plausibel. Er is echter een
klein probleempje met dit experiment, waarschijnlijk maar een

247
detail, maar we willen het graag toch even genoemd hebben: de
aarde heeft nooit een atmosfeer gehad die overeenkomt met de mix
van gassen die Miller en Urey voorstelden.

Miller en Urey kunnen gelukkig met de vinger wijzen naar de Rus


Oparin en de Brit Haldane; zij hadden het immers bedacht. Deze twee
heren wisten namelijk dat aminozuren niet kunnen ontstaan in een
atmosfeer met zuurstof. Daarom namen ze automatisch aan dat de
vroege atmosfeer geen zuurstof kon bevatten.
Inmiddels zijn veel wetenschappers er echter van overtuigd, dat
o het Miller en Urey niet gelukt is om de atmosfeer van de
primitieve aarde na te bootsen
o het werk van Miller en Urey ons dus niets leert over de
oorsprong van het leven

Het mysterie van de spontane generatie aminozuren is in de laatste


jaren alleen maar groter geworden. Aminozuren
kunnen niet ontstaan in een atmosfeer met zuurstof, want de zuurstof
verhindert dat chemische elementen kunnen samenklonteren tot
aminozuren; maar dat wisten Haldane en Oparin al. Daarom dachten
ze dat de primitieve atmosfeer geen zuurstof zou kunnen bevatten.
Anders zou hun theorie nergens meer op slaan.

Stel: er is geen zuurstof in de atmosfeer en aminozuren kunnen


spontaan ontstaan, precies zoals Haldane en Oparin dachten. Dan
dient zich daarna meteen het volgende probleem aan: zodra
aminozuren zijn ontstaan, hebben ze namelijk zuurstof nodig om te
functioneren. Aminozuren kunnen dus niet overleven in een
atmosfeer zonder zuurstof!

Belangrijk: ondanks dit probleem geldt het Miller-Urey experiment in


veel biologieboeken nog steeds als belangrijk bewijs voor de
evolutieleerclvi!
Miller en Urey hebben bij hun experiment niet de atmosfeer van de
aarde nagebootst. Daarom leert hun experiment ons dus ook niets
over het ontstaan van het leven op aarde.
Belangrijk: aminozuren zijn weliswaar de bouwstenen van het leven,
maar de weg van aminozuren naar volwaardig leven is echter nog
steeds zeer langclvii.

248
Belangrijk: iedere tussenstap die genomen moet worden om van
niet-levende, chemische elementen tot volwaardig leven te komen,
verkleint de kans aanzienlijk dat het leven spontaan is ontstaanclviii.

Belangrijk: wanneer iemand er in slaagt om leven in een


laboratorium te maken, bewijst dat slechts n ding: er is
intelligentie nodig om leven te maken! En zoals we hebben gezien in
het hoofdstuk Is er een Schepper? Deel 1: Natuurwetten leert de Wet
van oorzaak en gevolg ons: een oorzaak kan veel effecten hebben
maar geen effect kan groter zijn dan de oorzaak. Daarom kan de mens
dus ook nooit iets maken dat intelligenter is dan hijzelf. De mens
moet volgens deze natuurwet, althans dus ontstaan zijn vanuit
iets/iemand dat groter en intelligenter is dan hijzelf.
Computerprogrammas en robots mogen misschien heel complex
zijn; complexer dan de mens zullen ze nooit kunnen worden!

Om te onthouden
Welke 6 vormen van evolutie bestaan er?
o Kosmische evolutie: oorsprong van tijd, ruimte en materie
o Chemische evolutie: oorsprong van de elementen
o Stellaire evolutie: oorsprong van sterren en planeten
o Organische evolutie: de oorsprong van het leven
o Micro-evolutie: variaties die ontstaan binnen een
bepaalde soort rassen
o Macro-evolutie: organismen die evolueren tot een
nieuwe soort

Wat betekenen deze 6 vormen van evolutie voor athesten?


o Wanneer iemand kiest voor het athestische wereldbeeld,
en God buiten de deur wil houden, moet hij zonder
zichtbaar bewijs in al de bovenstaande 6 vormen van
evolutie geloven
o Wanneer iemand God uitsluit bij het ontstaan van het
leven, moet hij, als hij consistent wil blijven, God ook
uitsluiten bij het ontstaan van het universum

249
Welke vorm van evolutie kan wetenschappelijk worden aangetoond?
o Micro-evolutie: variaties die ontstaan binnen een bepaalde
soort rassen. Er zijn echter geen variaties bekend die zover
gaan dat er een nieuwe soort ontstond. De sprong van mirco-
naar macro-evolutie is nadrukkelijk slechts hypothetisch

Wat dachten de Rus Oparin en de Brit Haldane over de oorsprong van


het leven?
o Oparin en Haldane waren allebei athest. Dat betekent dat
ze vanuit hun wereldbeeld gedwongen waren om te
geloven dat leven spontaan kan ontstaan vanuit niet-
levende, chemische elementen
o De kleinste bouwstenen van het leven, aminozuren,
bestaan uit de chemische elementen:
o waterstof (H)
o stikstof (N)
o koolstof (C)
o zuurstof (O)
o Oparin en Haldane bedachten (NB in tegenstelling tot
observeren) dat deze elementen spontaan konden
ontstaan wanneer een elektrische schok, de bliksem, hoog
in de atmosfeer zou reageren met:
o methaan (CH4)
o ammoniak (NH3)
o waterdamp (H20)
o diwaterstof (H2 = 2 waterstof atomen)
o De elementen die door de bliksem konden ontstaan
zouden wederom spontaan in een warme oersoep
samen kunnen klonteren tot aminozuren, de bouwstenen
van het leven; nucleotiden vervolgens tot DNA en DNA
tenslotte tot een zelfstandig reproducerende cel.

Zijn Miller en Urey er ooit in geslaagd om leven te maken in een


laboratorium?
o Nee! Onder leven verstaan we in de meest simpele vorm
een zelfstandig reproducerende cel. Miller en Urey zijn
er slechts in geslaagd om enkele aminozuren te maken;
de bouwstenen van het leven

250
Waarom vertelt het experiment van Miller en Urey ons waarschijnlijk
niets over de oorsprong van het leven?
o Miller en Urey probeerden met een experiment de theorie
van Haldane en Oparin, de oersoep-theorie, te bewijzen
o De aarde heeft echter nooit een atmosfeer gehad zoals
Haldane en Oparin hadden voorgesteld, en waar Miller en
Urey bij hun experiment vanuit gingen
o De aminozuren die tijdens dit experiment ontstonden,
zijn niet spontaan ontstaan: daarvoor was de intelligentie
van Miller en Urey nodig
o De weg naar leven van aminozuur tot volwaardige cel
is zeer lang en hangt af van vele factoren die de kans
absurd klein maken dat dit spontaan, op basis van
toeval en chaos mogelijk is

Waarom kunnen aminozuren niet spontaan ontstaan?


o Aminozuren kunnen niet ontstaan als er zuurstof in de
atmosfeer zit
o Aminozuren kunnen niet overleven zonder zuurstof in de
atmosfeer
o Een atmosfeer die zowel aminozuren toestaat om te
ontstaan als wel aminozuren toestaat om te overleven, is
natuurwetenschappelijk ondenkbaar

De (te) lange weg naar leven . Deel 2: informatiewetenschap


Wanneer je deze zin leest, weet je een ding zeker: iemand heeft 'm
geschreven! Informatie of het nou een leuke boodschap, slecht
nieuws of een onbegrijpelijke code is, heeft altijd een zender, die
doelbewust de betreffende informatie wilde doorgeven.

Ik kan je dus waarschijnlijk ook niet wijsmaken dat ik een bak letters
heb leeggegooid en dat toen de eerste zin van dit hoofdstuk alleen op
basis van chaos en toeval is ontstaan.

De kans dat zoiets lukt, zou buitengewoon klein zijn: de eerste zin
bevat 78 tekens; voor ieder teken zijn er 47 mogelijkheden (26
letters, 20 leestekens en 1 spatie). De kans dat deze eerste zin
spontaan is ontstaan, is 1: 3666. (47*78=3666).
Wetenschappers hebben allang bewezen dat mensen, wanneer ze
daardoor het bestaan van God kunnen ontkennen, bereid zijn om nog

251
gekkere dingen te geloven. Over dit fenomeen willen we het in dit
hoofdstuk graag hebben.

De kans dat een zin, zoals die hierboven staat weergegeven, op basis
van toeval kan ontstaan, is 1:3666. Dit betekent dat we een bak met
26 letters, 20 leestekens en 1 spatie, 3666 keer leeg moeten gooien
om n keer deze zin te krijgen. De vraag is natuurlijk: wat gebeurt er
in die 3665 andere gevallen?

Dat zullen we je vertellen. Dan


o wordt de verkeerde informatie weergegeven
o gaat er informatie verloren.

Nog een concreet voorbeeld


Stel: we geven iemand 3 letters (K-A-T) met de opdracht: maak het
woord kat.
Er zijn grofweg 3 mogelijkheden:
o de gewenste uitkomst: kat
o de verkeerde uitkomst: tak, akt
o de betekenis gaat verloren: tka, kta

Hoewel de kans om 1 keer kat te gooien geen 100% is, wordt de


kans door een aantal factoren wel vergroot:
o we hebben de beschikking over de juiste letters
o we kennen de gewenste uitkomst/ boodschap
o er is een intelligente zender iemand die de bak met letters
leeg wil gooien.

Het is heel belangrijk om te onthouden dat informatie altijd een


intelligente zender heeft. Op deze regel is nog nooit een uitzondering
gevonden. Dit geldt voor onze voorbeelden, voor gesproken teksten
en natuurlijk ook voor programmeercodes.
Zoals je weet, bestaat een computerprogramma uit een codeclix.
Zonder zulke codes had dit hoofdstuk niet geschreven kunnen
worden en had jij deze woorden niet kunnen lezen. We kunnen al die
leuke dingen doen op de computer omdat een, waarschijnlijk zeer
intelligente programmeur het programma instructies heeft gegeven.
Aan de hand van deze instructies kan het programma functioneren.
Iemand die weleens een uitgeschreven programmeercode heeft
gezien, realiseert zich pas cht hoe gecompliceerd een
computerprogramma feitelijk is. Niemand zou op het idee komen dat

252
toeval, geluk en een flinke dosis tijd genoeg zouden zijn om dat te
laten ontstaan. Wetenschappers hebben immers allang bewezen dat
aan een programma als Windows 8 honderden superintelligente
programmeurs werken, jarenlang.

Maken ze een fout, dan geven ze het programma foute instructies, en


werkt het niet goed meer. Wetenschappers hebben niet alleen
ontdekt dat computerprogramma's uit een code bestaan, maar ook
het leven!

DNA: de programmeercode van het leven


Belangrijk: onthoud alles wat hierboven staat en kijk samen mee
naar het volgende voorbeeld: DNA.
"Wat heeft DNA te maken met informatie of
computerprogramma's?", hoor ik je vragen.
Nou, het leven is geprogrammeerd als een computerprogramma.
In het DNA, de harde schijf van het leven, ligt alle genetische
informatie opgeslagen.

Deze enorme berg informatie vormt de instructies, en aan de hand


van deze instructies weet een cel hoe hij moet functioneren. Net zoals
een computerprogramma z'n instructies krijgt via de
programmeercode, krijgt een cel zijn instructies via het DNAclx.

253
Wanneer er fouten in het DNA sluipen, leidt dit tot problemen bij de
uitvoer van de processen, net als bij fouten in een programmeercode.
Resultaat: de cel werkt niet meer goed!

Alle informatie binnen het DNA wordt


uitgedrukt met behulp van 4 letters:
A
T
C
G
De volgorde van deze letters (de
chemische elementen, nucleotiden:
adenine, thymine, cytosine en guanine)
zijn bepalend voor de betekenis van de
code.clxi
Wanneer de volgorde van de letters
wordt veranderd, heeft dat gevolgen
voor de betekenis van de instructies. Dit
verschijnsel zien we ook iedere dag om
ons heen! Verander maar eens een paar
willekeurige letters van een zin. Wat is
dan het effect voor de betekenis? En voor
het uitvoeren van de instructies?

Voorbeeld:
Haal de kat
Haal de tak
Haal de tka

DNA: gedachte-experiment
Schrijf een goede, Nederlandse zin: Ik breng vandaag de kat naar de
buren.

De volgorde van de letters is essentieel voor de betekenis van de zin!


Dat wordt helemaal duidelijk wanneer we de zin nog een keer
schrijven, maar dit keer laten we sommige letters weg en voegen we
ze elders toe: Bk ireng katdaag de van baar de nuren.

Beoordeel zelf of de zin nog een betekenis heeft.


Belangrijk: de kans dat er ondanks mutaties (fouten) een goede zin
overblijft, is dus heel klein.

254
Zo is het ook met het DNA. De betekenis van een instructie voor een
cel hangt af van de volgorde van de chemische elementen, de
nucleotiden adenine, thymine, cytosine en guanine; de letters, A, T, C
en G. Wanneer de volgorde van de letters wordt veranderd, heeft dit
gevolgen voor de betekenis van de instructie.
Net als bij het voorbeeld van de letters K, A en T kan er dus
o verkeerde informatie worden doorgegeven
o informatie verloren gaan (er wordt dan helemaal geen
informatie doorgegeven)

Genetische mutaties en evolutie!


Dit is een heel reel probleem: ons DNA wordt van generatie op
generatie doorgegeven. De helft van ons DNA hebben we van onze
moeder gekregen, de andere helft van onze vader. Iedere keer dat
DNA op deze manier wordt doorgegeven wordt gekopieerd, dus
kunnen er kopieerfouten ontstaan, waardoor dus de verkeerde
informatie of wanneer informatie verloren gaat geen informatie,
wordt doorgegevenclxii.

Wanneer man en vrouw verschillende kopieerfouten hebben, is er


meestal nog niet zoveel aan de hand. De goede informatie van de
partner kan de fouten corrigeren. Directe familieleden hebben echter
meer kans om over dezelfde kopieerfouten te beschikken. Dit is ook
een belangrijk argument waarom zij niet met elkaar zouden moeten
trouwen: ze kunnen elkaars kopieerfouten niet corrigeren zodat de
kans op genetische afwijkingen bij hun kinderen zeer groot is.

Belangrijk: deze observatie staat echter haaks op wat de


evolutietheorie leert!

De evolutietheorie leert namelijk, dat


o al het leven op aarde n gemeenschappelijke
voorouder deelt, een eencellig organisme
o genetische mutaties, kopieerfouten van de genetische
informatie, over 3.5 miljard jaar hebben geleid tot de
biodiversiteit die we nu zien

Dit is onmogelijk omdat door een genetische mutatie, een


kopieerfout, twee dingen kunnen gebeuren:
o verkeerde genetische informatie wordt doorgegeven
o geen informatie wordt doorgegeven

255
Belangrijk: de evolutietheorie vereist dat er bij genetische
mutaties meer informatie ontstaat. Er ontstaat
weliswaar nieuwe informatie, wanneer er verkeerde informatie
wordt doorgegeven, maar nooit meer: de oorspronkelijke informatie
is immers verloren gegaanclxiii.

Fouten maken is verboden!


Fouten in een programmeercode zijn fataal; het
computerprogramma werkt dan niet (meer) goed. Hetzelfde geldt
voor een DNA-code: de DNA-code moet in exact de juiste volgorde
geschreven zijnclxiv:
o fouten veranderen de betekenis
o fouten zorgen voor verkeerde informatie
o fouten zorgen voor verlies aan informatie

Fouten mutaties in de DNA-code zorgen ervoor dat de cel niet


meer goed werkt en zijn daarmee de bron voor erfelijke afwijkingen/
ziektes:
o Hemofilie: een erfelijke stoornis in de bloedstolling
o Kleurenblindheid: een afwijking die het volledig normaal
waarnemen van kleuren verhindert
o Klompvoet: een aangeboren voetafwijking
o Spierdystrofie van Duchenne: erfelijke spierziekte die de
menselijke spieren aantast
o Syndroom van Carpenter: een afwijking waardoor de
schedelnaden van de foetus van de baby te snel sluiten zodat
de schedel onvoldoende kan uitzetten
o Syndroom van Letsch-Nyhan: een zeldzame
stofwisselingsziekte
o Syndroom van Gilbert: een afwijking waardoor de enzymen
in de lever wat minder goed werken
o Taaislijmziekte: een afwijking waardoor slijm, dat in het
lichaam wordt afgescheiden, abnormaal taai is
o Thalassemie: een afwijking waardoor de rode bloedkleurstof
(hemoglobine) niet goed wordt aangemaakt

Hoewel de evolutietheorie letterlijk vele miljarden positieve mutaties


vereist, waarbij de hoeveelheid genetische informatie toeneemt, is er
nog nooit n dergelijke mutatie waargenomen.

256
Mutatiesclxv komen uiteraard voor, maar zijn
o vaak neutraal (geen gevolgen)
o soms negatief (genetische afwijking/ziekte)
o nooit 100% positief (geen extra informatie)

Geen van de mutaties die heeft geleid tot de hierboven genoemde


genetische ziektes, had een positief effect.
Uiteraard heeft geen van deze mutaties de overlevingskansen van de
betrokkenen vergrootclxvi.

Heb je het eerste deel van dit hoofdstuk goed onthouden? Heel mooi!
Aan het begin van dit hoofdstuk hadden we namelijk uitgelegd dat
het onwaarschijnlijk is dat de eerste zin spontaan op basis van toeval
is ontstaan. (De kans is 1:3666). Ik maak me dus ook geen illusies dat
ik een wetenschapper kan overtuigen dat me dat gelukt is.
Dat is echter best vreemd want als ik ze een nog vl
ongeloofwaardiger verhaal vertel, geloven ze dat allemaal wel.

Luister maar ...


mijn zin had 78 tekens. Ik had de beschikking over alle letters,
leestekens, spaties en een zender.
De simpelste levensvorm, een eencellig organisme, heeft ook een
genetische code, maar die is veel langer dan mijn zinnetje van 78
tekens. Veel wetenschappers geloven echter dat deze code,
ingewikkelder dan alles wat de mens ooit heeft gemaaktclxvii, wl
spontaan is ontstaan; en dat zonder letters, leestekens, spatie en
zonder een zender.
Ongelooflijk: De
hoeveelheid informatie
in n enkele
menselijke cel komt
zelfs overeen met een
bibliotheek van 4000
boekenclxviii.
Een wetenschapper die
niet gelooft dat mijn
zinnetje spontaan kan
ontstaan, gelooft dus
wl onmiddellijk dat de

257
genetische code voor het leven, die miljarden malen gecompliceerder
is, spontaan kon ontstaanclxix.
Daar moet je echt je best voor doen. Alles wat je geleerd hebt over
logica, kansberekening enz. moet je wegdrukken zodat je maar kunt
geloven dat het leven op aarde spontaan kon zijn ontstaan. Vond je
de kans van 1:3666 al klein? De kans dat het leven spontaan op aarde
is ontstaan, is nog miljarden maal miljarden malen kleiner!

Om te onthouden
Welke voorwaarden zijn nodig om informatie te kunnen versturen?
o Een intelligente zender
o Een gewenste boodschap
o De juiste letters/klanken/geluiden geschreven,
gesproken of gebruld

Is er een kans dat correcte informatie op basis van toeval en chaos


ontstaat?
o De kans dat informatie op basis van toeval en chaos kan
ontstaan, is absurd klein
o De kans dat informatie op basis van toeval en chaos kan
ontstaan zonder te voldoen aan de drie voorwaarden
zoals die hierboven staan beschreven, is uitgesloten
o Iedere keer dat er op basis van toeval en chaos niet exact
de juiste informatie wordt doorgegeven, zijn er twee
mogelijkheden:
o er wordt de verkeerde informatie doorgegeven
o er gaat informatie verloren
o Iedere keer dat er op basis van toeval en chaos niet exact
de juiste informatie wordt doorgegeven, heeft dat invloed
op het effect het beoogde doel van de informatie
o Een verkeerde instructie leidt gegarandeerd tot een
verkeerde uitvoer/effect/resultaat

258
Wat is de overeenkomst tussen DNA en een programmeercode?
o Een programmeercode geeft instructies aan een
computerprogramma. Het DNA is een code die instructies
geeft aan een cel
o Net als bij een programmeercode is de volgorde van de
letters A, T, C, G bepalend voor de instructies
o Een fout in de code leidt zowel bij een programmeercode
als bij DNA tot fouten in de uitvoer het
computerprogramma of de cel werkt niet goed meer

Wat is het gevolg van genetische mutaties?


o Genetische mutaties zijn een kopieerfout van het DNA.
Het DNA van de ouders de volgorde van de letters - was
goed maar er is een kopieerfout gemaakt zodat de
volgorde van de letters van het kind anders is dan van de
ouders
o Deze fouten hebben hetzelfde gevolg als fouten in
informatie en andere codes:
o mogelijk wordt er verkeerde informatie
(instructies) doorgegeven
o mogelijk is er informatie verloren gegaan er
worden geen instructies meer doorgegeven.
o Door dit soort kopieerfouten worden er dus
geen/verkeerde instructies aan de cellen doorgegeven
o dit leidt tot genetische afwijkingen/ziektes

259
Kunnen mutaties de motor van de evolutie zijn?
o Nee! De evolutietheorie vereist letterlijk vele miljarden
positieve mutaties waarbij de hoeveelheid genetische in-
formatie toeneemt. Er is echter nog nooit n dergelijke mu-
tatie waargenomen:
o fouten veranderen de betekenis
o fouten zorgen voor verkeerde informatie
o fouten zorgen voor verlies aan informatie
o Wanneer er foute informatie wordt doorgegeven, kan
weliswaar nieuwe informatie ontstaan maar nooit meer
informatie omdat de oorspronkelijke informatie
verdwenen is!
o Hoewel evolutie om van een eencellig organisme tot een
mens te komen letterlijk miljarden positieve mutaties
vereist, waarbij er niet alleen nieuwe informatie ontstaat
maar ook de hoeveelheid genetische informatie wordt
vergroot, is er geen enkele mutatie geobserveerd die aan
deze voorwaarden voldoet. Mutaties komen uiteraard
voor, maar zijn:
o vaak neutraal (geen gevolgen)
o soms negatief (genetische afwijking/ziekte)
o nooit 100% positief (geen extra informatie)
o Onder de omstandigheden die wij in laboratoria kunnen
observeren, is evolutie uitgesloten. Het vereist een
bovennatuurlijk wonder!

260
Evolutie een athestische religie?

Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 1


In de vorige hoofdstukken hebben we al aangegeven waarom de kans
dat leven spontaan op aarde kan ontstaan, extreem klein is. Een
dergelijk kleine kans wordt binnen de kansberekening in alle andere
denkbare gevallen gewoon als volkomen uitgesloten beschouwd.

De kans dat leven spontaan op de aarde kan ontstaan is al extreem


klein, hoewel onze planeet wl speciaal voor leven gemaakt lijkt te
zijn maar de kans dat dit dus op een exoplaneet zou gebeuren, is
wederom nog weer extreem veel kleiner.

We horen je al hardop vragen: Hoe konden ze dan ooit op het idee


komen? en Waarom schreeuwt iedereen zo luid dat de
evolutietheorie allang bewezen is?
Dat vinden we zulke goede vragen dat we daar nu graag uitgebreid
op in willen gaan.

Om te beginnen vatten we nog even kort samen wat de


evolutietheorie leert. Niet veel mensen weten dat wanneer iemand
kiest voor de evolutietheorie en daarmee voor het athestische,
seculiere wereldbeeld hij/zij verplicht is om in de 6 verschillende
vormen van evolutie te gelovenclxx:
o Kosmische evolutie: oorsprong van tijd, ruimte en materie
o Chemische evolutie: oorsprong van de elementen
o Stellaire evolutie: oorsprong van sterren en planeten
o Organische evolutie: oorsprong van het leven
o Micro-evolutie: variaties die ontstaan binnen een bepaalde
soort rassen
o Macro-evolutie: organismen die evolueren tot een nieuwe
soort

Verplicht?! Nou, ja strafbaar is het natuurlijk niet als je niet in alle


6 de vormen van evolutie gelooft; hoogstens inconsistent en daarom
zou zon zienswijze per definitie geen beschrijving van de waarheid
kunnen zijn. Je zou dan willens en wetens in een illusie geloven.
Paulus zegt daarover het volgende: Zijn onzichtbare eigenschappen
zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand

261
waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,
want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank
gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen
zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren
wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergan-
kelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels,
lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage be-
geerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam on-
teren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen;
ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die
moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. (Rom. 1:20-25)

Is de evolutietheorie dan cht kansloos?


Nou en of! Eigenlijk zijn de kansen dat evolutie bestaat nog kleiner
dan je op basis van de vorige hoofdstukken kon vermoeden: de
kansberekening uit de vorige hoofdstukken had namelijk alleen nog
maar betrekking op organische evolutie. Het is duidelijk dat die kans
nog vele malen kleiner wordt wanneer we de andere vormen van
evolutie meenemen in onze berekening.

Opvallend is dat mensen, zodra ze het woord evolutie horen, vooral


denken aan organismen die in een nieuwe soort veranderen,
evolueren macro-evolutie, dus

waarom is dat opvallend, zul je denken? Nou dat is opvallend


omdat van dit hele bovenstaande rijtje alleen micro-evolutie
wetenschappelijk aangetoond kan worden.
Iedereen mag denken wat hij wil dus ook de athesten zolang ze
zich maar realiseren dat het een geloof is en ze dat hun geloof niet
mogen verwarren met wetenschap.

262
Aanhangers van de evolutietheorie geloven, dat
o de eerste generatie leven op aarde spontaan moet zijn
ontstaan vanuit niet-levend materiaal
o dit niet-levende materiaal chemische elementen 3,5
miljard jaar geleden is ontstaan onder invloed van energie
(de bliksem); vervolgens klonterde dat samen tot
aminozuren, de bouwstenen van het leven

Belangrijk:
o nucleotiden zijn de bouwstenen van DNA, de gecodeerde
handleiding van het leven
o de eerste complete DNA-code heeft de aanzet gegeven tot de
eerste, volwaardige levensvorm een eencellig organisme
o al het leven op aarde (planten, dieren en mensen) stamt af
van deze gemeenschappelijke voorvader
o in de afgelopen 3.5 miljard jaar hebben ontelbare genetische
mutaties en natuurlijke selectie geleid tot de biodiversiteit
die we nu zien

Hoe komen ze erop?


Darwin heeft zijn theorie in
1859 ontwikkeld. Hij had
daarom nog niet de
beschikking over de
inzichten vanuit de moderne
genetica zoals wijclxxi. In de
afgelopen jaren is het steeds
duidelijker geworden: zelfs
het allersimpelste leven, een
eencellig organisme, is al veel
complexer dan alles wat de
mens ooit heeft gemaakt.
Omdat Darwin niet beschikte
over die kennis, was het voor
hem dus ook heel
verleidelijk om de
complexiteit van het leven ernstig te onderschatten!
Van de 6 vormen van evolutie moeten de eerste 3 al hebben
plaatsgevonden, voordat leven kon ontstaan. Over deze 3 vormen
heeft Darwin niet veel nagedacht zover wij weten, althans. Over de 3
laatste vormen daarentegen, des te meer.

263
Darwins aannames
Darwin wist, dat
o er binnen soorten variaties kunnen ontstaan: micro-
evolutie de tweede stap.
Darwin nam aan, dat
o leven spontaan kan ontstaan: organische evolutie de
eerste stap
o de wereld miljoenen jaren oud was
o variaties over miljoenen jaren kunnen leiden tot nieuwe
soorten: macro-evolutie de derde stap

Wat dacht Darwin?


Nadat hij zijn studie theologie had afgerond, ging Charles Darwin op
reis. Hij mocht mee op de Beagle, en de wereld rond. Omdat hij een
lange tijd van huis zou zijn, nam hij twee boeken mee die hij 's avonds
in z'n kooi lekker kon lezen:
o de Bijbel
o Principles of geology van de Schotse advocaat en amateur
geoloog Charles Lyell

De Bijbel kende hij als afgestudeerd theoloog heel goed, maar in het
boek van Charles Lyell vond hij allemaal nieuwe, revolutionaire
ideen.
Hij las daarin alles over de Geologische Tijdschaal. Dat weet je nog
wel; dat is kort gezegd het idee dat de fossielen die in de onderste
aardlagen worden gevonden, ouder zijn dan de fossielen die in
hogere lagen worden aangetroffen. Dit idee was de aanvulling op het
idee van James Hutton eveneens Schots advocaat en amateur
geoloog dat de snelheid van erosie-/sedimentatieprocessen nooit is
veranderd zolang de aarde bestaat. Een combinatie van deze twee
ideen betekent: de onderste fossielen zijn miljoenen jaren ouder
dan de fossielen die bovenaan worden gevonden.
Nu hij dit boek had gelezen was Charles Darwin ervan overtuigd
geraakt dat de wereld miljoenen jaren oud was.

Daarnaast dacht hij, dat eencellige organismen eenvoudig zijn en dat


zij spontaan konden zijn ontstaan.
Dat was in de tijd vr de moderne genetica nog helemaal niet zo'n
gekke gedachte. Veel mensen in Darwins tijd waren ervan overtuigd

264
dat vliegen spontaan ontstonden in rottend vlees; dus dat rottend
vlees in vliegen kon veranderen.
In waarheid legden de vliegen natuurlijk alleen maar hun eitjes in
het rottende vlees. Die kwamen uit en mensen zagen de kleine
vliegjes uit het vlees komen en wegvliegen. Darwin en z'n tijdgenoten
hadden dus geen moeite om te geloven dat organische evolutie
mogelijk was. Als een vliegje spontaan kan ontstaan, kan een
eencellig organisme dat natuurlijk ook!

Wat observeerde Darwin?


Darwin en zijn tijdgenoten wisten ook dat variaties binnen
diersoorten voorkwamen. Ook in zijn tijd en ver daarvoor waren
er fokkers die de meest uiteenlopende rassen paarden, honden of
kippen konden fokken. Hoe dit op DNA-niveau werkte, wisten ze
natuurlijk niet. Ze wisten alleen dt het werkte maar dus niet precies
hoe.

Voorbeeld: Hondenrassen

Wanneer bijvoorbeeld een bepaald hondenras wordt gefokt, is dat


uitermate geschikt voor een bepaalde situatie; denk maar eens aan
jachthonden. Dat zou een fervent jager als Darwin vast ook graag aan
gedacht hebben. Darwin kon zich voorstellen dat deze hond betere
overlevingskansen zou hebben, meer voedsel kon krijgen, meer zou
kunnen paren. Wat betekende dit? De hond leeft langer, paart
vaker, dus geeft hij meer genen door dan andere honden.
Uiteindelijk zouden dan alleen de soorten met de positieve mutatie
overblijven. In een miljoen jaar zijn heel veel mutaties mogelijk.

265
Wacht lang genoeg en na vele generaties zullen al die kleine
veranderingen tot nieuwe soorten leiden.
Voorbeeld: Vinkjes
Deze gedachte wordt ook in
verband gebracht met een
observatie die werd gedaan op
de Galapagoseilanden. De
vinkjes op die eilanden hadden,
afhankelijk van hun voedsel, een
afwijkende, specifieke
snavelvorm. Omdat de vinkjes
blijkbaar hun snavelvorm aan
konden passen aan hun voedsel,
konden ze daarmee hun
overlevingskansen vergroten.
Hij ging er vanuit dat die vinkjes
een gemeenschappelijke
voorvader hadden. Dit was
waarschijnlijk de juiste
conclusie: het was een vogel;
waarschijnlijk een vinkje uit
Chili.

Wat betekent dit?


Het probleem is natuurlijk alleen dat al deze mutaties niet zo positief
zijn als ze op het eerste gezicht lijken. Wanneer er sprake is van
natuurlijke selectie; wanneer een bepaalde eigenschap wordt
geselecteerd, verdwijnt (op den duur) de genetische informatie voor
alle andere opties. Darwin dacht dat mutaties kopieerfouten van
het DNA en natuurlijke selectie zullen leiden tot mr genetische
informatie. De moderne genetica heeft inmiddels laten zien dat er in
zulke gevallen juist genetische informatie verloren gaat.

Belangrijk: de hond, die voor een bepaalde situatie is gefokt, heeft


uitsluitend binnen die specifieke situatie een overlevingsvoordeel. In
een andere omgeving en situatie is hij volkomen kansloos. Hetzelfde
geldt voor een vinkje dat z'n snavelvorm aanpast aan het voedsel:
hartstikke slim, dacht Darwin. Maar wat doet het vinkje als dat
specifieke voedsel opraakt? Dan eet hij minder en raakt verzwakt.
Dus dat wordt kiezen: verhongeren of opgegeten worden. Een

266
overlevingsvoordeel voor een specifieke situatie is een nadeel in alle
andere situaties. Dat is dus een voordeel van niks!
Dit is allemaal mooi en aardig, horen we je denken. Variaties, al
dan niet om natuurlijke redenen, blijven natuurlijk alleen maar
variaties. Dat klopt ook: een andere snavelvorm maakt van vinkje
niet tot een ander dier. En ook een hond, hoe doorgefokt ook, is nog
steeds ... een hond, inderdaad. Hoe kwam Darwin dan op het idee dat
dieren in iets anders konden veranderen dan ze warenclxxii?

Darwins denkfout
We hebben gezien dat Darwin een belangrijke ontdekking heeft
gedaan:
o Darwin zag vinkjes op de Galapagoseilanden
o Verschillende soorten vinkjes hadden, afhankelijk van hun
voedsel, een andere vorm van snavel
o Hij concludeerde dat al deze vinkjes waarschijnlijk een
gemeenschappelijke voorvader hadden: een vinkje van het
vaste land van Chili

Belangrijk: Darwin heeft daarmee micro-evolutie beschreven,


maar hij ging toen verder. Deze conclusie bracht hij onterecht in
verband met zijn andere observatie: terug in Engeland bestudeerde
Darwin namelijk de skeletstructuren van de meest uiteenlopende
dieren. Hem viel toen op dat verschillende dieren een vergelijkbare
skeletstructuur hadden!
Darwin ging er vanuit dat ze deze structuur allemaal hadden gerfd
van een gemeenschappelijke voorvader. Dit fenomeen, homologie,
geldt meer dan 150 jaar later nog steeds als belangrijkste
bewijs voor evolutieclxxiii, zelfs nu we allemaal allang weten dat de
delen die bij de verschillende soorten op elkaar lijken, aangestuurd
worden door hl andere genen.

Darwin wist nu, dat


o variaties binnen soorten mogelijk waren

Darwin dacht daarnaast, dat


o de wereld miljoenen jaren oud was
o binnen die miljoenen jaren er zich zoveel variaties voor
konden doen dat er nieuwe soorten konden ontstaan

267
o de overeenkomsten van de skeletstructuur van
verschillende dieren bewijs was voor een gemeenschappelijk
voorvader
Darwins denkfout: micro-evolutie (variatie binnen een soort) +
miljoenen jaren = macro-evolutie (een soort verandert in een andere
soort)clxxiv.

Om te onthouden;
Wat wist Darwin?
o Darwin wist dat variaties binnen diersoorten mogelijk waren
rassen. Dit fenomeen wordt micro-evolutie genoemd en is
wetenschappelijk aangetoond

Wat nam Darwin aan?


o Darwin nam aan dat de wereld miljoenen jaren oud was
o Omdat er in miljoenen jaren heel veel generaties, en dus ook
genetische mutaties/variaties mogelijk zijn, kon hij zich
voorstellen dat al die variaties die hij in zijn tijd kon
observeren uiteindelijk tot nieuwe soorten konden leiden

Wat observeerde Darwin?


o Darwin observeerde natuurlijke selectie een principe dat
leidt tot micro-evolutie en er voor zorgt dat er variaties
binnen een bepaalde soort kunnen ontstaan. Dit kan zowel
door de mens gestuurd worden; maar dit principe komt ook,
onafhankelijk van menselijk ingrijpen, in de natuur voor:
Darwin zag dat dieren voor een specifiek doel/situatie
konden worden gefokt. Ook in Darwins tijd waren er
bijvoorbeeld honden die speciaal gefokt waren voor de
jacht
Darwin zag op de Galapagoseilanden dat de natuur dit
principe zelf ook hanteerde: vinkjes hadden in de loop
der tijd hun snavelvorm aangepast aan hun specifieke
voedselpatroon.

Vergroten positieve mutaties altijd de overlevingskansen?


o Op het eerste gezicht lijken er positieve mutaties te bestaan,
maar dat is echter alleen maar schijn. In de voorbeelden die
hierboven genoemd zijn, maar ook in alle andere denkbare
situaties, is er geen extra genetische informatie toegevoegd.

268
Er is geselecteerd uit de mogelijkheden die in het DNA al
voorhanden waren. Nadat er is geselecteerd, worden alle
andere opties (op den duur) verwijderd.
o Een overlevingsvoordeel in een specifieke situatie, is dus per
definitie een nadeel in alle andere situaties

Wat was Darwins denkfout?


o Terug in Engeland observeerde Darwin de
skeletstructuren van de meest
uiteenlopende dieren: vissen, amfibieen,
reptielen, zoogdieren en mensen
o Hij constateerde dat veel dieren een
vergelijkbare skeletstructuur hadden en
concludeerde dat de dieren deze
structuur allemaal hadden geerfd van een
gemeenschappelijke voorouder
o Het probleem is echter dat de
skeletstructuren, die bij verschillende
soorten op elkaar lijken, worden
aangestuurd door andere genen. Dat kon
Darwin uiteraard niet weten, maar deze
observatie sluit het idee van een
gemeenschappelijke voorvader wel uitclxxv

Wat was het gevolg van Darwins denkfout?


o Darwin wist nu dat variaties binnen soorten mogelijk waren
micro-evolutie
o Darwin dacht daarnaast, dat
o de wereld miljoenen jaren oud was
o binnen die miljoenen jaren er zich zoveel variaties
voor konden doen dat er nieuwe soorten konden
ontstaan
o de overeenkomsten van de skeletstructuur van
verschillende dieren bewijs was voor een
gemeenschappelijke voorvader
o Darwins denkfout: micro-evolutie (variatie binnen een soort)
+ miljoenen jaren = macro-evolutie (een soort verandert in
een andere soort)clxxvi.

269
Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins aannames
In dit hoofdstuk zullen we proberen om de kennis uit het vorige
hoofdstuk verder uit te diepen. In het vorige hoofdstuk zijn we tot de
conclusie gekomen dat de evolutietheorie kon ontstaan omdat
Charles Darwin een observatie in verband bracht met drie aannames.

Darwin observeerde, dat


o er variaties binnen diersoorten kunnen ontstaan:
natuurlijke selectie, een bewezen feit!
Darwin nam aan, dat
o de aarde miljoenen jaren oud is
o leven spontaan kan ontstaan
o variaties over miljoenen jaren kunnen leiden tot nieuwe
soorten

Deze aannames waren in 1859, het jaar waarin Darwin zijn boek
publiceerde, oncontroleerbaar.
Darwin had ze echter als waar aangenomen en dus zoals gezegd in
verband gebracht met de observatie die hij en velen met hem had
gedaan: natuurlijke selectie.

Niets nieuws onder de zon: natuurlijke selectie in Bijbelse tijden


Darwin was namelijk niet de eerste die deze observatie deed. De
Bijbel vertelt immers over een heel succesvolle veehoeder die 20 jaar
bij zijn oom had gewerkt. Deze veehoeder, Jacob genaamd, wilde op
een dag echter afscheid nemen en wilde graag met zijn oom Laban
onderhandelen over zijn loon: Laat mij [Jacob] vandaag uw [Laban]
hele kudde doorgaan en er alle dieren uit halen die gespikkeld of
gevlekt zijn: van de schapen elk zwart dier en van de geiten alles wat
gevlekt of gespikkeld is. Dat wil ik als loon. Of ik eerlijk te werk ga zal
blijken als u mijn loon komt inspecteren: alle geiten die niet
gespikkeld of gevlekt zijn en alle schapen die niet zwart zijn, mag u
als gestolen beschouwen. (Gen. 30: 33-34)

Jacob wou graag bescheiden zijn en was bereid om genoegen te


nemen met de dieren die, in de ogen van de mensen althans, minder
perfect zijn: de dieren die gevlekt, gespikkeld waren of niet de
gewenste kleur hadden.

270
Goed, zei Laban, ik neem je voorstel aan. Maar nog diezelfde dag
zette hij de gestreepte en gevlekte bokken apart en de gespikkelde en
gevlekte geiten, alles waaraan maar iets wits te zien was, en alle
zwarte schapen, en hij stelde die dieren onder de hoede van zijn
zonen. Hij bepaalde dat Jakob drie dagreizen bij hem vandaan moest
blijven. Het vee dat overgebleven was, mocht Jakob weiden. (Gen.
30: 34-36)

Laban wilde slim zijn en haalde alle gespikkelde en gevlekte dieren


weg. Waarom? Omdat Laban, in tegenstelling tot Darwin en Jacob,
geen verstand had van natuurlijke selectie. Laban dacht dat alleen
gespikkelde en gevlekte dieren gespikkelde en gevlekte kleintjes
konden krijgen.

De genen voor een gespikkelde/gevlekte vacht waren bij de dieren


die Jacob wilde hebben, echter dominant, en de genen om gewoon
perfect wit te worden, waren bij deze niet dominant, maar wel
aanwezig. Bij witte dieren is dat natuurlijk omgekeerd.

Wat betekende dit?

271
Jakob brak jonge takken van populieren, amandelbomen en
platanen en schilde ze zo dat het wit van de takken in strepen bloot
kwam. Die afgeschilde takken legde hij in de drinkbakken. Wanneer
de geiten kwamen drinken, werden de wijfjes, die tegenover de
bokken stonden, namelijk bronstig. Als ze bij de takken besprongen
werden, wierpen ze gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. De
schapen zette Jakob apart en hij zorgde ervoor dat hun koppen bij het
paren gericht waren naar de dieren van Laban die gestreept of zwart
waren. Zo vormde hij zijn eigen kudden, die hij gescheiden hield van
Labans vee. (Gen. 30:37-40)
Omdat Jacob door zijn decennialange ervaring als veehoeder wist dat
schapen, geiten en koeien extra gestimuleerd konden worden met
populieren, amandelbomen en platanen, werden er door deze actie
dus mr kleintjes geboren. Van deze kleintjes zal het overgrote deel
gewoon wit zijn geweest totdat er een paar gevlekte en gespikkelde
dieren werden geboren waar Jacob mee door kon fokken.
Door Gods hulp, en zijn kennis van natuurlijke selectie, werd zijn
bezit ondanks de tegenwerking van zijn oom Laban steeds groter.

Dat natuurlijke selectie bestaat, weet de mensheid dus al duizenden


jaren. Nu wordt het daarom tijd om te kijken of het terecht was dat
Darwin dit geobserveerde feit in verband bracht met zijn (in 1859)
oncontroleerbare aannames.

Wat verwachtte Darwin?


Darwin dacht dat al het leven afstamt van een gemeenschappelijke
voorvader.
Als dat echt zo is, moesten hij en zijn aanhangers dus op zoek naar:
o veel positieve mutaties
o veel fossielen van overgangsvormenclxxvii

Waarom zijn al deze verwachtingen in de afgelopen 150 jaar


niet uitgekomen?
Nou, dat heeft te maken met het feit dat de aannames, waarop de hele
evolutietheorie gebouwd is, niet blijken te kloppen. Het fundament
onder de evolutietheorie wankelt dus enorm.

De aarde is miljoenen jaren oud de 1e aanname


De problemen met deze aanname hebben we al uitvoerig besproken
in de module Bijbel en Geologie. Daarom kunnen we hier volstaan met
een korte samenvatting. Het probleem met een dergelijke aanname is

272
natuurlijk dat het niet objectief te meten is. Het bepalen van de
leeftijd van de aarde is geen exacte wetenschap maar een filosofisch
concept. Dat kan ook niet anders: niemand leeft immers lang genoeg
om het begin van de aarde meegemaakt te kunnen hebben.

Darwin liet zich net als Charles Lyell leiden door het
actualiteitsprincipe van James Hutton: het heden is de sleutel tot het
verleden.
De geschiedenis van de aarde kan worden verklaard aan de hand van
dezelfde geologische processen die we vandaag waarnemen.
James Hutton ging er bijvoorbeeld vanuit dat de snelheid van
geologische processen, zoals bijvoorbeeld de snelheid van
erosie/sedimentatie, nooit was veranderd.
Deze principes werken ook door in de filosofie achter de
verschillende dateringsmethoden.

Als de snelheid van de processen nooit was veranderd


o zouden de continenten al over 14 miljoen jaar volledig in
de zee zijn verdwenen
o had de zee al binnen 13.000 jaar het huidige zoutpeil
kunnen bereiken
om maar eens wat te noemen!

Natuurlijk wisten James Hutton, Charles Lyell net zo min als Charles
Darwin, hoe oud de aarde was. Hun idee was gebaseerd op de
aanname dat de snelheid van processen nooit is veranderd. Wanneer
je dan tot een getal komt, heeft dat consequenties voor de hle aarde.
Zo kwam zoals we in de module Bijbel en Geologie hebben gezien -
Clair Patterson in 1956 met behulp van de uranium-lood-methode -
op een leeftijd uit van 4.5 miljard jaar.
Omdat de uranium-lood-methode gebaseerd is op oncontroleerbare,
twijfelachtige aannames en er consequent naast zit wat betreft de
data die we kennen, is er weinig reden om te geloven dat de aarde
cht 4.5 miljard jaar oud is. Bovendien doen heel veel geologische
processen een vl jongere aarde vermoeden zodat de aanname dat
de aarde 4.5 miljard jaar oud zou zijn, in heel veel gevallen zoals de
hierboven genoemde voorbeelden - tot bizarre resultaten leidt; het is
dus op z'n minst onwaarschijnlijk dat Darwins aanname over de
leeftijd van de aarde klopt!

Leven kan spontaan ontstaan de 2e aanname

273
Met de kennis in het achterhoofd, die we eerder in deze module -
Bijbel en Biologie - hebben opgedaan, is het onwaarschijnlijk dat deze
aanname van Darwin klopt.
Niemand kan verklaren hoe een functionerende cel kan ontstaan
vanuit niet-levende, chemische elementen. Iedere tussenstap die
nodig is om van niet-levende, chemische elementen tot een
functionerende, zelfstandig reproducerende cel te komen, maakt de
kans aanzienlijk kleinerclxxviii.
Er zijn misschien mensen die denken dat een eencellig organisme
niet zoveel kan. In vergelijking tot de meeste mensen, althans hebben
de meeste eencellige organismen inderdaad een behoorlijk saai
leven. Maar 1 ding kunnen ze heel goed: ze kunnen zichzelf
voortplanten. Dat is nog behoorlijk moeilijk, trouwens. Een eencellig
organisme is daarmee veel complexer dan alles wat de mens tot nu
toe heeft gemaakt!

Dat weet jij, dat weet ik, maar dat wist Darwin niet! Hij en z'n
tijdgenoten dachten zelfs dat vliegen spontaan ontstonden in
rottend vlees. Echt waar?! Die vliegen hadden toch alleen maar eitjes
gelegd in het vlees en die kwamen toch gewoon uit?! Tja, leg dat
Darwin nou nog maar eens uit.

Belangrijk: het ontstaan van de simpelste levensvorm, een eencellig


organisme is dus veel complexer dan Darwin en zijn tijdgenoten
dachtenclxxix:
o probleem: aminozuren kunnen niet
samenklonteren met zuurstof in de lucht
o probleem: aminozuren kunnen niet
functioneren zonder zuurstof in de lucht
o probleem: aminozuren moeten in precies de juiste volgorde
samenklonteren
o probleem: nucleotiden moeten in exact de juiste volgorde
samenklonteren om een werkend DNA te vormen
o probleem: DNA kan niet lang overleven in het water buiten
een cel
De kans dat al deze stappen op basis van toeval kunnen worden
gezet, is zo absurd klein dat deze aanname van Darwin waarschijnlijk
niet kloptclxxx.

Variaties kunnen leiden tot nieuwe soorten de 3e aanname

274
Wanneer er op school of in de media gepraat wordt over evolutie,
blijkt het in de praktijk alleen maar te gaan over variaties binnen
een bepaalde soort. Een resistent geworden bacterie, een veranderde
snavelvorm van een vogel worden vol enthousiasme gepresenteerd
als bewijzen voor evolutie.
Dat variaties binnen soorten mogelijk zijn, is geen nieuws: dat wist
Jacob duizenden jaren geleden al en hij had die kennis toen al
succesvol ingezet toen z'n oom Laban hem probeerde te bedriegen.

Speel samen met ons het evolutiespel!


Genetische
mutaties lijken wel
een beetje op een
spelletje Scrabble.
Onze eerste

gemeenschappelijke voorvader begon met een aantal letters. (Dat is


dus die hypothetische cel waar we allemaal, planten, dieren en
mensen van af zouden moeten stammen.) De volgorde van de letters
bepaalt zijn eigenschappen. Met die letters kon hij schuiven en
nieuwe woorden maken; door met de letters te schuiven, konden zijn
eigenschappen dus veranderen.
Belangrijk: in de loop van het spel kon hij er geen nieuwe letters bij
krijgen; dus hij kon geen nieuwe eigenschappen maken!

Waarom kan hij dan geen nieuwe eigenschappen maken?


Nou, laten we voor het antwoord op deze vraag nog even teruggaan
naar het voorbeeld uit het hoofdstuk over informatiewetenschap.
Met de letters: T, K en A kunnen we de volgende woorden maken:
o kat
o tak
o akt
Omdat we alleen maar mogen schuiven met de letters die
voorhanden zijn, kunnen we geen woorden maken zoals:
o Kerstmis

275
o Koningsdag

Waarom niet? Simpel: de letters die we daarvoor nodig hebben,


staan niet tot onze beschikking!
Eigenschappen van dieren worden, net als onze woorden, uitgedrukt
in letters: een lange rij van A, T, C en G;

De eigenschap wordt bepaald door de volgorde van de letters. In de


loop der jaren kan binnen een soort geschoven worden met de letters.
Daardoor kunnen er binnen een bepaalde soort, bijvoorbeeld
honden, verschillende rassen ontstaan.
Belangrijk: alle levensvormen spelen weliswaar met dezelfde letters:
A, T, C en G. Maar
sommige soorten hebben meer letters dan andere. Wat betekent
dat? Nou, dat betekent dat soorten die meer letters hebben, dus ook
meer combinaties = meer eigenschappen kunnen maken dan andere.
Een pantoffeldiertje bijvoorbeeld speelt met minder letters dan een
hond. Ook na 10 miljard jaar kan een pantoffeldiertje met zijn letters,
niet de combinaties leggen voor:
o 5 zintuigen
o een vacht
o 4 benen.

Bewijs: na 3.5 miljard jaar evolutie zijn er nog steeds


pantoffeldiertjes! Soorten kunnen alleen door met hun letters te
schuiven variren in hun eigenschappen. Ze kunnen geen nieuwe
eigenschappen crerenclxxxi, precies zoals Jacob dat deed bij de
schapen van Laban.

Dus voor zover wij weten, hadden vinkjes, net als alle andere
vogels, altijd al een snavel: vinkjes variren in hun snavel een
bestaande eigenschap maar dat bewijst niet dat ze iets anders
worden dan een vogel!
o Belangrijk: de vinkjes hebben geen nieuwe eigenschap gekregen!
o Belangrijk: de vinkjes vertonen variaties in bestaande
eigenschappen maar hebben nog steeds alle eigenschappen van
een vogel!
o Belangrijk: variaties zijn mogelijk maar er zijn grenzen
Een uitspraak kan zijn: Door goede gezondheidszorg en goede
voeding wordt de mens steeds langer.
Dat is misschien waar, maar

276
bewijst dit dat hij ooit iets anders wordt dan een mens? Krimpt hij
bijvoorbeeld niet opnieuw zodra voeding en de gezondheidszorg
weer slechter worden?
Belangrijk: variaties van eigenschappen binnen een soort zijn
mogelijk maar die zijn begrensd! Dat geldt zowel voor planten,
dieren als mensenclxxxii!

Gezien de bovenstaande argumenten is het dus onwaarschijnlijk dat


Darwins aanname klopt: variaties kunnen niet leiden tot nieuwe
soorten.
We moeten dus bij gebrek aan bewijs de evolutietheorie afwijzen!

Sinds het verschijnen van Darwins boek in 1859 zijn er geen


overgangsvormen gevondenclxxxiii:
o niet als levend organisme
o niet als fossiel
Darwin verwachtte positieve veranderingen, maar mutaties zijn
echter:
o vaak neutraal (geen gevolgen)
o soms negatief (genetische ziektes/afwijkingen)
o nooit 100% positief (geen extra, nieuwe genetische
informatie)
Evolutie vereist ontelbaar veel mutaties, die
o een overlevingsvoordeel bieden
o extra genetische informatie (letters) toevoegen
Ondanks dat ontelbare van dergelijke mutaties vereist zijn om van
een eencellig organisme tot een mens te komen, is nog nooit n
dergelijke mutatie waargenomen.

De centrale vraag: klopt wat we horen wl met wat we zien?


We hebben gezien dat
o leven niet spontaan kan ontstaan
o de aarde waarschijnlijk niet 4.5 miljard jaar oud is
o variaties voorkomen, maar niet leiden tot nieuwe soorten

Slechts n conclusie is mogelijk: de evolutietheorie spreekt al onze


observaties tegenclxxxiv. Het is daarmee onwaarschijnlijk dat deze
theorie klopt. Er is geen reden om in de evolutietheorie te geloven,
behalve dan als je het een onprettige gedachte vindt dat Iemand deze
wereld geschapen heeft; en dat deze Iemand de baas is over jou en de

277
wereld, en jij dus misschien niet altijd lekker kunt doen waar je zin in
hebt.
In dat geval kun je proberen al het wetenschappelijke bewijs dat
tegen deze theorie spreekt, te negeren en weg te drukken. Dat mag,
iedereen mag denken en geloven wat hij/zij wil. Noem het alleen
geen wetenschap!

Om te onthouden
Waar moest Darwin naar op zoek om de evolutietheorie te bewijzen?
o Veel positieve mutaties
o Veel fossielen van overgangsvormen

Wat verwachtte Darwin?


o De wereld is miljoenen jaren oud
o Leven kan spontaan ontstaan
o Variaties kunnen leiden tot nieuwe soorten, als je maar lang
genoeg wacht

Waarom zijn Darwins verwachtingen niet uitgekomen?


o De wereld is niet miljoenen jaren oud:
o het actualiteitsprincipe waarop deze aanname
is gebaseerd, leidt in veel gevallen tot bizarre
resultaten
o Leven kan niet spontaan ontstaan:
o het leven, zelfs in de meest eenvoudige vorm,
is veel gecompliceerder dan Darwin en zijn
tijdgenoten in 1859 dachten. De kans dat op
basis van toeval en chaos alle stappen kunnen
worden gezet die leiden van niet-levende,
chemische elementen tot een volwaardige,
zelfstandig reproducerende cel is absurd klein
o Variaties kunnen niet leiden tot nieuwe soorten, zelfs niet
als je miljoenen jaren wacht:
o variaties blijven beperkt tot bestaande
eigenschappen en leiden nooit tot nieuwe
eigenschappen en daarmee ook niet tot
nieuwe soorten.

Hoe werkt natuurlijke selectie?

278
o Eigenschappen worden uitgedrukt door een genetische
code een lange rij van de letters A, T, C en G
o De volgorde van deze rij letters, de genetische code, is
bepalend voor de eigenschap
o Wanneer de volgorde van deze letters door een mutatie
(kopieerfout) verandert, heeft dat gevolgen voor de
eigenschap; die verandert dan ook
o Op deze manier zijn er binnen een soort variaties/ rassen
mogelijk

Waarom kunnen met behulp van natuurlijke selectie geen nieuwe


eigenschappen gemaakt worden?
o Soorten kunnen alleen varieren met de letters die ze
hebben; ze kunnen er geen nieuwe letters bij krijgen
o Omdat soorten alleen kunnen varieren met letters die al
voorhanden zijn, blijven de variaties beperkt tot de
eigenschappen die al voorhanden zijn

Wat is het effect van natuurlijke selectie?


o Wanneer een bepaalde eigenschap in een bepaalde
situatie en op een bepaalde tijd een overlevingsvoordeel
oplevert, is het mogelijk dat
o iedereen met die mutatie langer leeft
o iedereen die langer leeft, vaker kan paren
o iedereen die vaker kan paren, vaker zijn
genen door kan geven
o de variatie dominant wordt
o Zodra een bepaalde variatie dominant wordt, kan het
gebeuren dat de genetische informatie, om de andere
variaties te maken, verdwijnt

Waarom is natuurlijke selectie geen evolutie?


o Evolutie vereist dat er genetische informatie wordt
toegevoegd
o Bij natuurlijke selectie wordt er geen extra informatie
toegevoegd maar wordt er uit bestaande informatie
geselecteerd
o Er wordt geen genetische informatie toegevoegd. De niet-

279
geselecteerde genetische informatie wordt zelfs
verwijderd!
o Het overlevingsvoordeel slaat heel snel om in een
nadeel zodra de leefsituatie verandert
o Natuurlijke selectie maakt specifieker en daarmee
kwetsbaarder en niet groter, sterker beter of slimmer
zoals de evolutietheorie vereist

De Schepper en wij

Wat zegt de Bijbel? Baraminologie


De oorsprong van het leven!
Het christelijk wereldbeeld gaat er vanuit dat het leven niet spontaan
ontstaan kan zijn. Zonder God was leven niet mogelijk. De vraag is
natuurlijk: wat deed God precies?

Dat vertelt Hij in Zijn Woord!


Lees maar over de bomen en planten: God zei: Overal op aarde moet
jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die
vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht
jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die
vruchten droegen met zaad erin. (Gen. 11-12)

Of lees over de vissen en de vogels: En God zeide: Dat de wateren


overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het
gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! En God
schiep de grote walvissen [eigenlijk zeemonsters] en alle levende
wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten,
naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God
zag, dat het goed was (1:20-21)clxxxv.

280
En over de landdieren: God zei: De aarde moet allerlei levende
wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo
gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al
het vee en alles wat op
de aardbodem
rondkruipt (Gen. 1:24-
25).
en over de mens:
Toen maakte God, de
HEER, de mens. Hij
vormde hem uit stof, uit
aarde, en blies hem
levensadem in de neus.
Zo werd de mens een
levend wezen. (Gen.
2:7)
De Bijbel zegt hier dus dat het lichaam bestaat uit chemische
elementen: het stof/water der aarde. Wanneer we water en aarde
analyseren, zullen we snel vaststellen dat we daarin allerlei
chemische elementen kunnen vinden, waarmee het lichaam van
planten, dieren en mensen kan worden opgebouwd:
o stikstof (N)
o waterstof (H)
o koolstof (C)
o zuurstof (O)

Dus, wanneer seculiere wetenschappers beweren dat een lichaam uit


chemische elementen bestaat, is dat geen verrassing: dat hadden we
op basis van deze verzen al duizenden jaren kunnen weten. Ze
kunnen dus ook niet beweren dat het raar is dat vogels uit het water
en de mens uit de aarde is gemaakt, omdat beide theorien - wat de
chemische elementen betreft - gewoon op n lijn zitten. Water en
aarde refereren immers aan die elementen.

Maar
chemische elementen, het stof/water der aarde, is kennelijk niet
genoeg: ook dat kennen we uit onze eigen observaties. Iedereen die
namelijk weleens een dood vogeltje langs de weg heeft zien liggen,
kan dat begrijpen. Alle chemische elementen zitten goed op een rijtje,
het DNA-profiel is intact, maar toch blijft het vogeltje liggen en vliegt
niet weg. Wat betekent dit?

281
Nou, dat betekent dat leven kennelijk dus een combinatie is van
chemische elementen, het stof/water der aarde en de
levensadem: Nephesh () .

Wat gebeurt er dus wanneer een levend wezen, mens of dier, sterft?
Dan verliest hij zijn nephesh: Al wat een adem des geestes des
levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is
gestorven. (Gen. 7:22)clxxxvi
En dan blijven de chemische elementen, het stof/water der aarde,
over: Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde,
waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug. (Gen. 3:
19)

Chemische elementen zonder nephesh zijn dus kennelijk heel gewoon


chemische elementen, inderdaad. Daarom kan een organisme,
wanneer het is gestorven, weer gewoon terug keren tot de aarde
waaruit het is gekomen; dat wil zeggen terugkeren in de organische
kringloop.

De aard van het leven


Een belangrijke reden voor het succes van de evolutietheorie in de
19e eeuw was dat de kerk volhield dat alle rassen door God waren
geschapen, en nooit waren veranderd. Voorbeeld: er worden nu in
totaal 356 hondenrassen erkend door de FCI. Dit zou voor de 19e-
eeuwse kerk betekenen dat God 356 hondenrassen had geschapen.
Mensen wisten echter dat er door natuurlijke selectie nieuwe rassen
konden worden gefokt. Deze observatie liet hen twijfelen aan het
standpunt van de kerk. Voor hen klonk het standpunt van de
evolutietheorie dus aannemelijker.

Belangrijk: het standpunt van de 19e-eeuwse kerk wordt niet door


de Bijbel bevestigd. De Bijbel geeft zelfs een voorbeeld van
natuurlijke selectie: in Genesis 30: 33-40 hebben we immers al
kunnen lezen hoe de ervaren veehouder Jacob op basis van
natuurlijke selectie met een witte kudde gevlekte/gespikkelde dieren
kon fokken. Jacob wist dat de genen voor een witte vacht dominant
waren. Dat betekende echter (nog) niet dat de genen voor een
gespikkelde/gevlekte vacht totaal verdwenen waren. Hij stimuleerde
de paringsdrang van de dieren en er werden meer kleintjes geboren,
waardoor de kans op gespikkelde/ gevlekte dieren toenam. Toen die
werden geboren, ging hij daarmee doorfokken totdat er uiteindelijk

282
(bijna) alleen nog maar gespikkelde/gevlekte dieren geboren
werden. Dat is selectief fokken, pur sang!

Om te onthouden: God schiep alle soorten en niet alle rassen: God


maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat
op de aardbodem rondkruipt en God zag dat het goed was. (Gen.
1:25)

Belangrijk: de hierboven geciteerde Bijbelvers is wetenschappelijk


relevant omdat de inhoud overeenkomt met onze observaties.
Wat weten we namelijk inmiddels over de geschiedenis van het
leven?

Onze observaties:
o leven kan niet spontaan ontstaan
o er komen variaties voor bij dieren ...
o maar die blijven beperkt tot de eigenschappen die al
voorhanden zijn
o er zijn geen overgangsvormen gevondenclxxxvii
o variaties leiden niet tot nieuwe soorten
o variaties leiden tot minder genetische informatie nooit tot
meer

Wanneer we deze observaties zetten naast de beweringen van de


evolutietheorie komen we op het volgende rijtje uit:

Observaties Evolutietheorie
Leven kan niet spontaan Leven moet spontaan zijn
ontstaan ontstaan
Er komen variaties voor bij Er komen variaties voor bij
dieren ... dieren
maar die blijven beperkt Variaties zorgen voor
tot eigenschappen die al nieuwe eigenschappen
voorhanden zijn

283
Er zijn geen Er moeten
overgangsvormen gevonden duizenden overgangsvormen te
vinden zijn
Variaties leiden niet tot nieuwe Variaties leiden tot nieuwe
soorten soorten
Variaties leiden tot minder Variaties leiden tot meer
genetische informatie nooit tot genetische informatie
meer

Hieruit blijkt dat de evolutietheorie maar op n punt overeenkomt


met onze observaties. Het punt dat variaties voorkomen bij dieren,
kan niet als bewijs voor evolutie worden gebruikt. Waarom niet?
Omdat deze observatie al duizenden jaren eerder in de Bijbel is
beschreven!

Bijbelse genetica: baraminologie


Het woord 'baraminologie' komt van het Hebreeuwse werkwoord
'bara' = scheppen en 'min' = soort.
De Bijbel gaat uit van het feit dat de 'soorten' geschapen zijn.
Baraminologie is dan ook de wetenschap die het dierenrijk probeert
in te delen op basis van het Bijbelse classificatiesysteem.
In het hoofdstuk 'Bijbel en ras' van de module 'Bijbel en geschiedenis
van de mensheid' - gaan we uitgebreid in op de consequenties van
deze zienswijze voor de mens. Daarom kiezen we op deze plaats
voor het voorbeeld van de hond.

De Bijbel leert dat God op de 6e dag een perfecte hond had


geschapen. Deze hond verspreidde zich over de hele wereld: na de
vloed begon dit proces opnieuw!
Omdat de hond perfect was, beschikte hij over een heel uitgebreide
genenpoel waardoor de meest uiteenlopende variaties mogelijk
waren en hij overal op de wereld kon gedijen. Wanneer een bepaalde
eigenschap op een bepaalde tijd en plaats meer overlevingskansen
bood, kon hij uit zijn enorme genenpoel deze eigenschap selecteren.
Dit had wel consequenties: op den duur zal de hond genetische
informatie verliezen, en daardoor de andere variaties van die
eigenschap niet meer kunnen maken.

Bijvoorbeeld:

284
o in koude gebieden
verloor de hond de
informatie om
kort haar te maken
o in warme gebieden
verloor de hond de
informatie om
lang haar te maken
o in gebieden met
veel voedsel kon
de hond groter
worden
o in gebieden met weinig voedsel, krimpt de hond

Variaties blijven beperkt tot de geschapen soort


n ding is duidelijk: het bleef altijd een hond! Variaties binnen een
soort zijn mogelijk. Dit wordt bevestigd door onze observaties en
door de Bijbel. Hoewel evolutionisten deze observatie onterecht
doortrekken en beweren dat die kleine veranderingen als je maar
lang genoeg wacht kunnen leiden tot nieuwe soorten, is dit nooit
aangetoondclxxxviii.

Zo kunnen wetenschappers wel duizend keer per jaar roepen dat


vogels van dinosaurirs afstammen, maar daar wordt de rele
mogelijkheid dat dit gebeurd kan zijn, cht niet groter vanclxxxix:

Geschapen soort: vogel Geschapen soort: reptiel


(Dinosaurir)
Warmbloedig Koudbloedig
Veren Schubben
Ademt via longen en luchtzakjes Ademt via twee longen

Sommige dinosaurirs hadden toch veren? Tja, alleen op de


reconstructietekeningen. Er is nooit op een fossiel van een
dinosaurir een indicatie gevonden dat ze veren hadden.
Wetenschappers weten echter zeker dat dinosaurirs veren hadden.
Hoe weten ze dat dan? Simpel: anders zou hun theorie toch nergens
op slaan.

285
Wetenschappers kunnen denken en tekenen wat ze willen. Het blijft
een feit, dat
o het aantal kleine, genetische mutaties kopieerfouten dat
nodig is om een reptiel in een vogel te laten veranderen
enorm is
o er geen overgangsvormen gevonden zijn
o er volledig ontwikkelde vogels zijn gevonden in dezelfde
aardlagen als dinosaurirs

Er is geen enkel bewijs dat in de richting wijst dat vogels


getransformeerde dinosaurirs zijn, in tegendeel!

Klopt wat we horen wel met wat we zien? We leggen de Bijbel er


weer naast:

Observaties Bijbel
Leven kan niet spontaan ontstaan God schiep al het leven op
aarde
Er komen variaties voor bij dieren De oersoort was perfect en
... kon zich aanpassen
maar die blijven beperkt De variaties leiden niet tot
tot eigenschappen die al nieuwe eigenschappen
voorhanden zijn
Er zijn nooit De Bijbel verwacht
overgangsvormen gevonden geen overgangsvormen en
nieuwe soorten. God heeft alle
soorten geschapen op de 5e en
6e dag
Variaties leiden niet tot nieuwe De oersoort was perfect en had
soorten de meeste genetische
informatie: bij iedere variatie
gaat er informatie verloren
Variaties leiden tot minder Belangrijk: de Bijbel bevestigt
genetische informatie nooit tot daarmee de 2e Wet van
meer Thermodynamica!

De 2e Wet van Thermodynamica?

286
Jazeker! Deze wet waar overigens nog nooit een uitzondering op is
gevondencxc leert: alles neigt naar chaos; niets wordt beter uit
zichzelf; zelfs een genenpoel niet!
Wanneer observaties een theorie tegenspreken, moet de theorie
worden aangepast; niet het bewijs!

De evolutietheorie bleek te zijn gebouwd op een rijtje aannames die


toentertijd (1859) oncontroleerbaar waren, en inmiddels
achterhaald zijn:
o de observaties spreken de evolutietheorie op bijna alle
punten tegen
o micro-evolutie is het enige punt dat wetenschappelijk
bewezen kan worden
Hoewel micro-evolutie bestaat, en vaak als bewijs voor macro-
evolutie wordt misbruikt, bewijst dit niet dat een soort kan
veranderen in een andere soort.

o Belangrijk: de observaties spreken de Bijbel op geen enkel punt


tegen
o Belangrijk: in de wetenschap wordt altijd gekozen voor de
theorie die het best overeenkomt met de observaties: dat is
duidelijk de Bijbel

Om te onthouden
Wat waren de drie scheppingshandelingen van God?
o Schepping van de niet-levende, chemische elementen (Gen.
1:1)
o Schepping van het leven (nephesh) (Gen. 1:20)
o Schepping van het beeld van God (Gen. 1:26)

Hoe schiep God de bomen en de planten?


o God schiep de bomen en de planten van de aarde (niet-
levende, chemische elementen)

Hoe schiep God de vissen en de vogels?


o God schiep de vogels en de vissen van water (niet-levende,
chemische elementen) en blies daarin de levensadem
(nephesh)

287
Hoe schiep God de mens naar Zijn beeld?
o God schiep de mens van het stof der aarde (niet-levende,
chemische elementen) en blies daarin de levensadem
(nephesh), en schiep speciaal voor de mens het beeld van God

Hoe speelde de kerk in de 19 eeuw de evolutietheorie in de kaart?


o De 19-eeuwse kerk hield vast aan het idee dat dieren niet
konden veranderen, hoewel mensen in hun eigen dagelijkse
omgeving het tegendeel konden observeren . met hun eigen
ogen! De evolutietheorie bevestigde het bestaan van deze
variatiemogelijkheden en leek daarmee een betere verklaring
te hebben voor de geobserveerde werkelijkheid

Wat zegt de Bijbel over de aard van het leven?


o De Bijbel gaat uit van het geschapen bara soort min. De
Bijbel leert dus dat de oorspronkelijke soorten perfect waren.
Ze waren perfect omdat ze de meeste genetische informatie
hadden. Dit betekende dat de perfecte oersoort beschikte
over een hele uitgebreide genenpoel, waardoor de meest
uiteenlopende variaties mogelijk waren en de soort overal op
de wereld kon gedijen.
o Dit werd vooral belangrijk na de Vloed voor de Vloed was er
op aarde een heel uniform klimaat zodat er mogelijk weinig
verschillende variaties nodig waren c.q. konden ontstaan
o Wanneer een bepaalde eigenschap op een bepaalde tijd en
plaats meer overlevingskansen bood, kon de soort uit zijn
enorme genenpoel deze eigenschap selecteren, en op deze
manier kon een nieuw ras ontstaan!
o Dit had echter wel consequenties: op den duur zal de soort
genetische informatie verliezen en daardoor de andere
variaties van die eigenschap niet meer kunnen maken. Een
overlevingsvoordeel in een bepaalde situatie betekent nou
eenmaal vaak een nadeel in alle andere situaties

Wat zegt de Bijbel over moderne genetica?


o De Bijbel bevestigt dat
o er variaties bij dieren mogelijk zijn

288
o deze variaties kunnen leiden tot nieuwe rassen. De
variaties zijn echter beperkt tot de grenzen van het soort:
de Bijbel ontkent daarmee dus dat er nieuwe soorten
kunnen ontstaan
o door natuurlijke selectie de totale omvang van de
genetische informatie kleiner wordt

In hoeverre komt de Bijbelse genetica overeen met onze observaties?


o De Bijbel heeft een verklaring voor al onze observaties. Kijk
nog even naar ons overzicht:

Observaties Bijbel
Leven kan niet spontaan ontstaan God schiep al het leven op
aarde
Er komen variaties voor bij dieren De oersoort was perfect en
... kon zich aanpassen
maar die blijven beperkt De variaties leiden niet tot
tot eigenschappen die al nieuwe eigenschappen
voorhanden zijn
Er zijn nooit De Bijbel verwacht
overgangsvormen gevonden geen overgangsvormen en
nieuwe soorten. God heeft alle
soorten geschapen op de 5e en
6e dag
Variaties leiden niet tot nieuwe De oersoort was perfect en had
soorten de meeste genetische
informatie: bij iedere variatie
gaat er informatie verloren
Variaties leiden tot minder Belangrijk: de Bijbel bevestigt
genetische informatie nooit tot daarmee de 2e Wet van
meer Thermodynamica!

289
Test je kennis!
Vragen bij module 4

De eerste generatie leven!


De (te) lange weg naar leven Deel 1: de oersoep-theorie

o Vraag 94: welke 6 vormen van evolutie bestaan er?


o .
evolutie: oorsprong van tijd, ruimte en materie
o .
evolutie: oorsprong van de elementen
o .
evolutie: oorsprong van sterren en planeten
o .
evolutie: de oorsprong van het leven
o ...-
evolutie: variaties die ontstaan binnen een bepaalde
soort rassen
o -
evolutie: organismen die evolueren tot een nieuwe
soort

o Vraag 95: wat moet een athest doen als hij consequent wil
blijven?
o A: hij mag alleen in de vormen van evolutie geloven
die natuurwetenschappelijk bewezen kunnen worden
o B: hij moet in alle bovenstaande 6 vormen van
evolutie geloven zonder dat daar zichtbaar bewijs
voor is
o C: niets: alle bovenstaande 6 vormen van evolutie zijn
in de 19e en 20e eeuw natuurwetenschappelijk
bewezen. Het is daarom niet redelijk om niet in
evolutie te geloven

290
o Vraag 96: welke vorm van evolutie kan
natuurwetenschappelijk worden aangetoond?
o A: alle bovenstaande 6 vormen van evolutie
o B: alleen mirco-/ en macro-evolutie
o C: alleen micro-evolutie

o Vraag 97: wat dachten de Rus Oparin en de Brit Haldane over


de oorsprong van het leven?
o De Rus Oparin en de Brit Haldane waren beide
athest. Waar/ Niet waar
o De Rus Oparin en de Brit Haldane dachten dat leven
spontaan kon ontstaan vanuit niet-levende,
chemische elementen. Waar/ niet waar

o Vraag 98: met welke atomen reageerde volgens de oersoep-


theorie de bliksem, hoog in de atmosfeer?
o A: methaan, ammoniak, waterdamp (H2O) en
diwaterstof (2 waterstof atomen)
o B: helium, lithium en waterstof
o C: waterstof, koolstof, zuurstof, stikstof

o Vraag 99: welke atomen klonterden er in de oersoep samen


tot aminozuren de bouwtenen van het leven?
o ..
(H);
o ..
(N);
o ..
(C);
o
(O);

o Vraag 100: waarom dachten Miller en Urey dat zij er in waren


geslaagd om leven in een laboratorium te maken?
o A: het was deze wetenschappers gelukt om een aantal
aminozuren te maken de bouwstenen van het leven
o B: het was deze wetenschappers gelukt om een
zelfstandig reproducerende cel te maken

291
o C: het was deze wetenschappers gelukt om een cel te
klonen

o Vraag 101: waarom is het Miller en Urey niet gelukt om leven


in een laboratorium te maken?
o A: de aminozuren vielen uit elkaar toen ze reageerden
met zuurstof
o B: aminozuren zijn geen leven leven in de simpelste
vorm is een zelfstandig reproducerende cel
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 102: waarom vertelt het experiment van Miller en Urey


ons waarschijnlijk niets over de oorsprong van het leven?
o A: Miller en Urey waren er niet in geslaagd om de
atmosfeer van de primitieve aarde na te bootsen
o B: de aminozuren waren niet spontaan ontstaan;
daarvoor was de intelligentie van Miller en Urey nodig
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 103: waarom kunnen aminozuren niet spontaan


ontstaan?
o Aminozuren kunnen wel/niet ontstaan als er zuurstof
in de atmosfeer zit
o Aminozuren kunnen wel/niet overleven zonder
zuurstof in de atmosfeer
o Een atmosfeer die zowel aminozuren toestaat om te
ontstaan als wel aminozuren toestaat om te
overleven, is natuurwetenschappelijk
denkbaar/ondenkbaar

De (te) lange weg naar leven Deel 2: informatiewetenschap

o Vraag 104: welke voorwaarden zijn nodig om informatie te


kunnen versturen?

292
o Een intelligente


o Een
gewenste
.
o De
juiste .
/klanken/geluiden geschreven, gesproken of
gebruld

o Vraag 105: de kans dat informatie ontstaat, zonder dat de


bovenstaande voorwaarden voorhanden zijn, is?
o A: klein
o B: heel klein
o C: uitgesloten

o Vraag 106: in hoeverre kan tijd de kans vergroten dat dit lukt?
o A: iets: de kans is heel klein, maar niet uitgesloten.
Dus tijd vergroot de kans;
o B: niets: de kans is uitgesloten; tijd helpt alleen om
het geloofwaardiger over te laten komen
o C: veel: het is slechts een kwestie van tijd voordat
informatie, zonder de bovenstaande voorwaarden,
kan ontstaan. Tijd is de held van het verhaal

o Vraag 107: wat is de overeenkomst tussen DNA en een


programmeercode?
o Een programmeercode geeft
.. ...aan
een computerprogramma. Het DNA is een code dat
. geeft aan een
cel
o Net als bij een programmeercode is de

van de letters A, T, C, G bepalend voor de
instructies
o Een
..
in de code leidt zowel bij een programmeercode als
bij DNA tot

293
.. in de
uitvoering. Het computerprogramma of de cel werkt
niet goed meer

o Vraag 108: wat is het gevolg van een genetische mutatie?


o A: soms positief: er wordt soms extra genetische
informatie toegevoegd; de mens wordt sterker, groter
of slimmer
o B: soms negatief: er worden soms geen / verkeerde
instructies aan de cel doorgegeven; de mens wordt
ziek
o C: altijd neutraal: niets, mutaties komen niet (meer)
voor bij mensen; wij hebben de hoogst haalbare
evolutionaire fase al bereikt

o Vraag 109: kunnen mutaties de motor van de evolutie zijn?


o A: ja, waar komt de biodiversiteit op aarde anders
vandaan?
o B: nee, bij een genetische mutatie gaat er altijd
genetische informatie verloren de bron van
genetische ziektes/ afwijkingen
o B: ja, bij een genetische mutatie wordt er altijd
genetische informatie toegevoegd de bron van
nieuwe eigenschappen

Evolutie een athestische religie?


Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 1

o Vraag 110: wat heeft Darwin gestudeerd?


o A: biologie
o B: geologie
o C: theologie

o Vraag 111: wat wist Darwin? Hij wist zeker dat


o A: hij gelijk had
o B: de mens God bedacht had
o C: dat variaties binnen soorten rassen mogelijk
waren

o Vraag 112: wat nam Darwin aan?

294
o Darwin nam aan dat de wereld
honderden/duizenden/miljoenen/miljarden jaren oud
was

o Vraag 113: wat was volgens Darwin in de tijd (antwoord op


vraag 112) mogelijk die sinds de geboorte van de aarde
verstreken moest zijn?
o heel veel generaties, en dus ook genetische
./variaties, die uiteindelijk tot
nieuwe soorten konden leiden

o Vraag 114: wat observeerde Darwin? Hij observeerde dat


o A: er met behulp van menselijk ingrijpen, nieuwe
variaties konden ontstaan; bijvoorbeeld nieuwe
hondenrassen
o B: er fossielen zijn die bewijzen dat er talloze
overgangsvormen zijn geweest. Een soort moet
langzaam veranderd zijn in een andere soort
o C: er op de Galapagoseilanden nog reptielen met
veren rondlopen zogenaamde levende fossielen

o Vraag 115: is een vinkje die zn snavel aan zn voedsel


aanpast, het bewijs voor evolutie?
o A: ja, het is een overlevingsvoordeel! Deze vogel zal
langer leven, zich vaker voorplanten, en uiteindelijk
zullen er alleen nog maar vogels bestaan met die
specifieke snavelvorm
o B: nee, bij natuurlijke selectie gaat er altijd genetische
informatie verloren en wordt er nooit genetische
informatie toegevoegd
o C: ja, de versmalling van de snavel bespaart energie.
Deze ontwikkeling is al 65 miljoen jaar geleden bij de
dinosauriers ingezet en nadert nu haar voltooiing bij
het vinkje

o Vraag 116: verschaffen positieve mutaties een

295
overlevingsvoordeel?
o A: ja, een vogel die zn snavel aanpast aan zn voedsel
en een hond die speciaal gefokt is voor de jacht,
kunnen gemakkelijker eten vinden
o B: ja, een positieve mutatie is een mutatie waarbij
nieuwe, extra genetische informatie wordt
toegevoegd. Dieren die een positieve mutatie krijgen,
hebben een stapje gezet in hun eeuwige ontwikkeling
om een hogere levensvorm te worden
o C: nee, een overlevingsvoordeel in een specifieke
situatie, is een nadeel in alle andere situaties. Een
vogel die zn snavel aan zn voedsel aanpast,
verhongert als dat specifieke voedsel verdwijnt. Een
jachthond is misschien snel maar overleeft een nacht
buiten in de vrieskou niet meer.

o Vraag 117: wat observeerde Darwin terug in Engeland?


o A: skeletstructuren
o B: DNA
o C: gedrag van primaten

o Vraag 118: wat viel Darwin daarbij op?


o A: al het leven op aarde beschikt over DNA
o B: chimpansees zijn agressief en maken veel meer
ruzie dan bonobo's
o C: alle gewervelde dieren hebben overeenkomsten in
hun skeletstructuur

o Vraag 119: wat was het probleem met deze observatie?


o A: de vergelijkbare skeletstructuren worden
aangestuurd door verschillende genen
o B: chimpansees en bonobo's kunnen niet paren
o C: als planten geen DNA zouden hebben, zouden mens
en dier het niet als voedsel in hun lichaam op kunnen
nemen

o Vraag 120: welke conclusie trok Darwin uit deze observatie?


o A: alle gewervelde dieren delen een
gemeenschappelijke voorvader
o B: chimpansees en bonobo's hebben geen
gemeenschappelijke voorvader

296
o C: geen: volgens Darwin was DNA niet belangrijk

o Vraag 121: Darwin koppelde deze observatie aan een andere.


Welke was dat?
o A: micro-evolutie er kunnen variaties (rassen)
binnen bepaalde soorten ontstaan
o B: macro-evolutie een soort kan evolueren in een
andere soort
o C: organische evolutie leven kan spontaan ontstaan
vanuit niet-levende, chemische elementen

o Vraag 122: door deze twee observaties te koppelen met het


idee dat de wereld miljoenen jaren oud is, kwam Darwin op
het idee voor:
o A: het actualiteitsprincipe
o B: de Geologische Tijdschaal
o C: de evolutietheorie

o Vraag 123: welk gevolg heeft het antwoord op vraag 119 op


de conclusie?
o A: de conclusie is fout: als de gemeenschappelijke
skeletstructuren door andere genen worden
aangestuurd, kunnen ze deze structuren niet geerfd
hebben van een gemeenschappelijke voorvader
o B: de conclusie is fout: als chimpansees en bonobo's
niet kunnen paren, kunnen ze onmogelijk een
gemeenschappelijke voorvader delen
o C: de conclusie is goed: we delen dezelfde
gemeenschappelijke voorvader als de boerenkool die
we 's avonds op ons bord krijgen

Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins aannames

o Vraag 124: waar moest Darwin naar op zoek om de


evolutietheorie te bewijzen?
o Veel positieve
..................................................................................................

297
o Veel fossielen van
.................................................................................................

o Vraag 125: wat verwachtte Darwin?


o Op basis van het onderzoek van Hutton en Lyell
verwachtte Darwin dat de wereld
jaren oud is
o Op basis van vliegen die uit rottend vlees te
voorschijn kwamen, verwachtte Darwin dat
spontaan kan ontstaan
o Op basis van nieuwe hondenrassen en vogeltjes die
hun snaveltjes aan hun voedsel konden aanpassen,
verwachtte Darwin dat
.. kunnen leiden tot
nieuwe soorten

o Vraag 126: wie/wat is de grootste held van de


evolutietheorie?
o A: God
o B: tijd
o C: natuurwetten

o Vraag 127: de evolutietheorie is gebouwd op een aantal


aannames. Welke klopte er niet?
o A: de aarde bleek geen miljoenen jaren oud te zijn
o B: leven bleek niet spontaan te kunnen ontstaan
o C: beide aannames waren fout

o Vraag 128: ondanks dat de aannames niet klopten waarop de


evolutietheorie gebaseerd was, zijn er mutaties geobserveerd
die tot nieuwe soorten kunnen leiden:
o A: waar
o B: niet waar

o Vraag 129: uit welke letters bestaat een DNA-code?


o A: A, T, C en G
o B: A, B, C en D
o C: X, Y en Z

o Vraag 130: de volgorde van deze letters bepaalt de instructies

298
die een cel krijgt en is daarmee bepalend voor:
o A: alle eigenschappen
o B: alleen organische evolutie
o C: alleen macro-evolutie

o Vraag 131: wanneer de letters van de DNA-code schuiven, kan


dit leiden tot:
o A: alleen organische evolutie
o B: micro-evolutie
o C: alleen macro-evolutie

o Vraag 132: wat gebeurt er bij natuurlijke selectie?


o A: er wordt extra genetische informatie toegevoegd
o B: er wordt binnen de bestaande genenpoel een
bepaalde eigenschap geselecteerd de niet-
geselecteerde informatie kan verloren gaan
o C: er ontstaat een hogere levensvorm
o Vraag 133: waarom kunnen met behulp van natuurlijke
selectie geen nieuwe eigenschappen gemaakt worden?
o A: er wordt alleen geschoven met bestaande letters
van de DNA-code
o B: als er een bepaalde eigenschap wordt geselecteerd,
omdat die op een bepaalde tijd en plaats een
overlevingsvoordeel biedt, kunnen de andere
variatiemogelijkheden uiteindelijk worden
verwijderd: natuurlijke selectie leidt tot minder
genetische informatie . nooit tot meer!
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 134: kan natuurlijke selectie tot nieuwe soorten leiden?


o A: ja, want dat heb ik op school geleerd
o B: ja, want anders heb je echt een God nodig om de
biodiversiteit te verklaren die we vandaag kunnen
zien, en dat is dodelijk voor m'n levenshouding!
o C: nee, omdat soorten alleen kunnen varieren met
letters die al voorhanden zijn, blijven de variaties
beperkt tot de eigenschappen die tja ... al
voorhanden zijn

o Vraag 135: wat is het effect van natuurlijke selectie?


o A: een soort wordt zwakker: een overlevingsvoordeel

299
in een bepaalde situatie is een nadeel in alle andere.
Natuurlijke selectie maakt soorten juist minder
flexibel en daardoor kwetsbaarder!
o B: natuurlijke selectie is de motor van evolutie; er
ontstaan daardoor nieuwe soorten
o C: er ontstaan weliswaar geen nieuwe soorten, maar
er wordt wel door natuurlijke selectie extra
genetische informatie toegevoegd, zodat de bestaande
soort groter, sterker of slimmer kan worden!

De Schepper en wij
Wat zegt de Bijbel? Baraminologie

o Vraag 136: God deed tijdens de scheppingsweek drie


scheppingshandelingen. Welke waren dat?
o Schepping van de niet-levende
............................................... (Gen. 1:1)
o Schepping van de.. ....................................................................
(nephesh) (Gen. 1: 20)
o Schepping van
het......................................................................................................
van God (Gen. 1:26)
o Vraag 137: bomen en planten bestaan uitsluitend uit:
o A: chemische elementen
o B: levensadem
o C: beeld van God

o Vraag 138: waar zijn vissen en vogels van gemaakt?


o A: water (niet-levende, chemische elementen)
o B: levensadem (nephesh)
o C: een combinatie van beide

o Vraag 139: de mens is

300
o A: een geevolueerde aap
o B: een combinatie van aarde (niet-levende
chemische, elementen) en levensadem (nephesh) en
het beeld van God
o C: geen directe afstammeling van de apen, maar
behoort wel gewoon tot het dierenrijk

o Vraag 140: hoe speelde de kerk in de 19e-eeuw de


evolutietheorie in de kaart?
o A: Darwin moest voor een kerkelijke rechtbank
verschijnen. Dat leverde hem sympathiepunten en een
podium op om z'n ideeen te etaleren
o B: de kerk hield vast aan het idee dat variaties binnen
een soort niet mogelijk waren, terwijl iedereen zelf
met eigen ogen het tegendeel kon observeren
o C: de kerk negeerde Darwin en zijn ideeen volledig

o Vraag 141: wat zegt de Bijbel over de aard van het leven?
o A: de oorspronkelijk geschapen oersoort was perfect
en had de meest omvangrijke genenpoel
o B: er zijn geen variaties binnen een soort mogelijk. Als
er 356 hondenrassen bestaan, betekent dit dat God op
de 6e dag tja 356 hondenrassen geschapen heeft
o C: de genenpoel van alle soorten, planten, dieren en
mensen, wordt in de loop der tijd steeds groter

o Vraag 142: waarom waren de oorspronkelijke oersoorten


perfect?
o A: ze waren van oogverblindende schoonheid
daarmee voorkwamen ze dat er op hen gejaagd werd
o B: ze hadden een enorme genenpoel waardoor ze met
behulp van natuurlijke selectie overal ter wereld
konden gedijen
o C: ze konden praten, net als de mens

o Vraag 143: wat zegt de Bijbel over moderne genetica? De


Bijbel bevestigt dat
o er..................................................................................................
bij dieren mogelijk zijn
o de variaties beperkt zijn: de Bijbel ontkent daarmee
dus dat er nieuwe soorten/rassen kunnen ontstaan

301
o door natuurlijke selectie de totale omvang van de
genetische informatie groter/kleiner wordt

o Vraag 144: in hoeverre komt de Bijbelse genetica overeen met


onze observaties?
o A: Miller en Urey hebben laten zien dat leven in een
laboratorium kan worden gemaakt; leven kan
spontaan ontstaan: de Bijbel heeft dus ongelijk
o B: bij een genetische mutatie worden er altijd extra
eigenschappen toegevoegd. Evolutie is daarmee door
experimenten, die herhaald en geobserveerd kunnen
worden, natuurwetenschappelijk bewezen. De Bijbel
ontkent evolutie, dus de Bijbel heeft ongelijk
o C: de Bijbel bevestigt alle observaties die we in het
hier en nu kunnen doen

302
Module 5:

Bijbel en de geschiedenis van de


mensheid

303
304
Inhoudsopgave

Oorsprong van de mens


Waar komt de mens vandaan? Deel 1: naar het beeld van God
Waar komt de mens vandaan? Deel 2: naar het beeld van de aap

Oorsprong van de cultuur


Na Babel deel 1: voor de vloed
Na Babel deel 2: na de vloed
De Toren van Babel

Oorsprong van verschil


Bijbel en ras

Test je Kennis! Vragen bij module 5

305
Wat ga je leren?

Oorsprong van de mens


Waar komt de mens vandaan? Deel 1: naar het beeld van God
o Wat Gods beeld is
o Waarom God de mensen in Zijn beeld schiep
o Wat de mens moet kunnen voordat hij voor Gods schepping
kan zorgen
o Wat het verschil is tussen bewustzijn (nephesh) en het beeld
van God
o Hoe Gods beeld in de praktijk werkt
o Waarom dieren niet zijn geschapen naar Gods beeld

Waar komt de mens vandaan? Deel 2: naar het beeld van de aap
o Wat Darwin over de oorsprong van de mens dacht
o Wat het belangrijkste verschil is tussen Darwins opvattingen
over de oorsprong van de mens en de opvattingen van de
Bijbel
o Of de missing link al is gevonden
o Wat we van de reconstructies van de missing links kunnen
leren
o Waarom wetenschappers graag geloven dat ze een missing
link hebben gevonden

306
o Welke effecten de drang heeft om een missing link te vinden

Oorsprong van de cultuur


Na Babel deel 1: voor de vloed
o Wat we mogen verwachten als de Bijbel echt het
geschiedenisboek van het universum, de aarde en het leven is
o Waar we naar op zoek moeten gaan als we de authenticiteit
van de Bijbel aan willen tonen
o Wie de geheime God van de Chinezen is
o Wat een taal ons kan leren
o Wat de geheime boodschappen in het Chinese karakterschrift
zijn

Na Babel deel 2: na de vloed


o Welke begrippen de Chinezen associeren met een grote boot
o Hoe de herinnering aan de Wereldwijde Vloed overal ter
wereld levend werd gehouden
o Wat het effect van de drastische klimaatverandering na de
vloed was
o Wat het effect van de drastische klimaatverandering was voor
mens en dier
o Wat het verband is tussen de Wereldwijde Vloed en het
ontstaan van polythestische religies

De Toren van Babel


o Of we allemaal van slechts 8 mensen af kunnen stammen
o Hoe talen zich ontwikkelen
o Waarom de seculiere theorieen een slechte verklaring zijn
voor het ontstaan en de ontwikkeling van de talen op aarde
o Waarom de Bijbel een betere verklaring heeft voor het
ontstaan en de ontwikkeling van de talen op aarde
o Hoe de Chinezen de herinnering aan Babel levend houden

Oorsprong van verschil

307
Bijbel en ras
o Hoe ons wereldbeeld onze kijk op ras bepaalt
o Hoe de evolutietheorie onze moderne kijk op ras heeft
bepaald
o Wat de Bijbel zegt over het ontstaan van rassen
o De observaties: hoe groot de verschillen tussen rassen nou
echt zijn
o Hoe de verschillen tussen de verschillende mensengroepen
zijn ontstaan
o Waarom er eigenlijk verschillen zijn tussen mensen
o Welk wereldbeeld uiteindelijk de beste verklaring heeft voor
onze observaties

Oorsprong van de mens

Waar komt de mens vandaan? Deel 1: naar het beeld van God
Wat maakt een mens tja, een mens. En waar komt de mens
vandaan? Dit zijn de eerste twee van de vier grote levensvragen die
iedere religie probeert te beantwoorden:
o wie ben ik?
o waar kwam ik vandaan?
o waarom ben ik hier?
o waar ga ik heen als ik doodga?

Zoals we al eerder in dit boek in het hoofdstuk wat is jouw


wereldbeeld? hebben kunnen zien, zijn de antwoorden op deze
vragen bepalend voor een groot deel van je wereldbeeld en je
identiteit. De antwoorden op deze vragen bepalen dus hoe je jezelf, je
medemens en de wereld om je heen ziet.

Een christen zou deze vragen als volgt beantwoorden:

308
Vraag: wie ben ik?
Antwoord: ik ben een kind van God, Hij houdt van mij
Vraag: waar kwam ik vandaan?
Antwoord: God heeft mij geschapen in Zijn beeld
Vraag: waarom ben ik hier?
Antwoord: God heeft mij geschapen met een doel
Vraag: waar ga ik heen als ik doodga?
Antwoord: naar de hemel - waar ik eeuwig zal leven in de nabijheid
van God

Een athest zou dezelfde vragen als volgt beantwoorden:

Vraag: wie ben ik?


Antwoord: ik ben een primaat uit de klasse van de zoogdieren
Vraag: waar kwam ik vandaan?
Antwoord: ik stam samen met alle andere vormen van leven af
van een gemeenschappelijke voorvader, een eencellig organisme
Vraag: waarom ben ik hier?
Antwoord: evolutie heeft geen doel, geen richting zolang ik het leuk
heb, is het goed
Vraag: waar ga ik heen als ik doodga?
Antwoord: nergens heen: dood is dood, toch?

Behalve dat de antwoorden op deze vragen zeer bepalend zullen zijn


voor je gedrag, zullen ze toch cht ergens op gebaseerd moeten zijn.
Hoewel meerdere opvattingen mogelijk kunnen zijn, is n ding
zeker: er kan maar n wereldbeeld waar zijn! De waarheid is gn
keuze: die is waar, onafhankelijk van het feit of je die waarheid leuk
vindt of niet; onafhankelijk van het feit of je die waarheid gelooft of
niet. 6 Miljard mensen kunnen allemaal intensief geloven dat de

309
aarde een platte schijf is; ze blijft desondanks natuurlijk gewoon
lekker rond. We kunnen de Aarde niet plat geloven!

Dus f de mens is geschapen naar Gods beeld f hij deelt een


gemeenschappelijke voorvader met de apen. Deze mogelijkheden
kunnen niet allebei waar zijn ze sluiten elkaar uit.

Voordat we deze vragen kunnen beantwoorden, moeten we eerst


goed op een rijtje zetten waarover we praten; met andere woorden:
wat is dat precies: 'naar Gods beeld' en van welke voorouders zou de
mensheid afstammen, volgens het athestische, seculiere
wereldbeeld, althans?
In dit deel zullen we ons concentreren op de vraag wat naar Gods
beeld is. In het volgende hoofdstuk komt vervolgens het seculiere
alternatief uitgebreid aan de orde!

Laten we eerst nog eens heel precies kijken wat God in de


scheppingsweek heeft gedaan. God de Vader schept alle
onafhankelijke chemische elementen: In het begin schiep God de
hemel en de aarde. (Gen. 1:1 )

God de Heilige Geest zweefde over deze chemische elementen: De


aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water. (Gen 1:2)

Het origineel zegt trouwens niet dat de aarde woest en doods was,
maar dat de aarde leeg en vormloos was. Waarom was de aarde leeg
en vormloos? Omdat de Heilige Geest de chemische elementen nog
niet met Zijn energie gestructureerd had. Het was een vormloos,
waterig goedje.
Dit was de eerste scheppingsdaad: de schepping van de niet-levende,
chemische elementen.

God zei: Er moet licht komen, en er was licht (Gen. 1:3). De


sterren, waaronder onze zon, werden toch pas op dag 4 geschapen?
Aan dit vers kun je zien dat Genesis niet klopt! Dat is een veel
gehoorde opmerking. Ach, het vers is niet fout, maar zoals zo vaak
ligt de fout bij de interpretatie van de lezer. Omdat het geen fout is,
hebben we hiermee dus ook geen bewijs dat Genesis niet klopt.
Want laten we gewoon eerst eens kijken wat dit licht was. Of moeten
we zeggen Wie dit licht was? En wie was het Licht van de wereld?

310
Hier lezen we dus de introductie van de tweede persoon van de drie-
eenheid, Jezus Christus!
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de
wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft
licht dat leven geeft. (Joh. 8:12)

Jezus Christus is de bron van licht en leven, en om dat te


onderstrepen, werden de zon, de maan en de sterren pas op dag 4
geschapen maar dat terzijde! Na God de Vader, God de Heilige
Geest zet God de Zoon nu dus het scheppingswerk voort!

God wil dat de aarde wemelt met leven: God zei: Het water moet
wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het
hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote
zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water
wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het
goed was. God zegende ze met de woorden: Wees vruchtbaar en
word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten
talrijk worden, overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen.
De vijfde dag. (Gen.1: 20-23)

God zei: De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee,


kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte
alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de
aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. (Gen. 1:24-25)

Dit was de tweede scheppingsdaad: de schepping van het leven.


Dieren vormen dus een combinatie van niet-levende, chemische
elementen + leven (nephesh/bewustzijncxci).

Maar God kan niet communiceren met dieren, en daarom zei God:
Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij
moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels
van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat
daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij
de mensen. (Gen 1:28)
Het beeld van God is daarmee de derde scheppingsdaad.

Hemel en Aarde Niet-levende, chemische


elementen

311
Dieren Niet-levende, chemische
elementen + leven (nephesh)
Mens Niet-levende, chemische
elementen + leven (nephesh) +
beeld van God

De Bijbel leert dus duidelijk dat er een extra scheppingsdaad nodig


was om de mens te maken. De mens onderscheidt zich daarmee dus
van (zoog)dieren. Het is belangrijk om te realiseren dat er een groot
verschil is tussen scheppen (Hebreeuws: bara) en maken
(Hebreeuws: asah). Scheppen gebeurt uit het niets ex nihilo;
maken gebeurt daarentegen met bestaande, reeds geschapen
elementen.

Alles wat God geschapen heeft


o niet-levende, chemische elementen
o het leven (nephesh/bewustzijn)
o het beeld van God
was vr deze daad in geen enkele vorm aanwezig! Wanneer God
in Genesis 2 de Hof van Eden maakt, gebruikt Hij elementen die hij al
geschapen had, dus schept Hij geen dieren meer maar maakt hij ze.

Waarom schiep God de mens naar Zijn beeld?


Dat vertelt de Bijbel ook: Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees
vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je
gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. (Gen. 1:28)

De mens moet voor Gods schepping zorgen. Wat is de voorwaarde


om voor iets/iemand te kunnen zorgen? Voordat je voor iets/iemand
kunt zorgen, moet je het eerst begrijpen. Dat kennen we allemaal uit
onze eigen, persoonlijke ervaring. Voordat je bijvoorbeeld een hondje
neemt of een konijn, moet je je altijd eerst in zo'n beestje verdiepen.

Dat levert vragen op als:


o wat eet hij?
o hoeveel eten heeft hij nodig?
o hoeveel ruimte heeft hij nodig?
o waar heeft hij behoefte aan?
o houdt hij van aandacht of niet?

312
o hoe kan ik zorgen dat hij gezond blijft?
o waaraan kan ik ziektes herkennen?

Zulke zaken zijn relevant om een huisdier een lang en gelukkig leven
te bezorgen. Een konijn kan in de natuur toch heel goed voor
zichzelf zorgen? Ja, dat is waar! Een konijn weet heel goed wat een
konijn nodig heeft; hij heeft immers bewustzijn (nephesh) maar dat
is iets heel anders dan het beeld van God.

Maar hulphonden kunnen toch heel goed voor mensen zorgen?Ja,


dat is ook waar, maar dat is ook niet dankzij het beeld van God. De
hulphond heeft dat geleerd van inderdaad, een mens! Honden
kunnen dit soort door mensen aangeleerde kennis dan dus ook niet
overdragen op hun puppy. Een moederhond leert niet automatisch
aan haar puppy om ook een goede hulphond te worden. Dus moeten
die puppy's allemaal apart worden opgeleid; inderdaad door
mensen! Ik heb anders echt het gevoel dat mijn hond alles begrijpt
wat ik zeg! Tja, dat is waarschijnlijk wel waar, maar leert een hond
z'n puppy's Nederlands begrijpen? Of heeft de hond daar de omgang
met een mens voor nodig?

Dieren kunnen heel veel leren, afhankelijk van hun intelligentie,


uiteraard circussen hebben eeuwenlang goede zaken gedaan met
dieren die menselijk gedrag vertonen. Bovendien zijn er mensen die
de behoefte voelen om een chimpansee of een bonobo als een mens
aan te kleden en menselijk gedrag bij te brengen. Een dier dat
menselijk gedrag vertoont, blijft gewoon een dier dat menselijk
gedrag vertoont en wordt geen mens.
Speciaal voor de mens heeft God het beeld van God geschapen. Het
is geschapen (bara) en niet gemaakt (asah). Dat wil zeggen dat dieren
dat 'beeld van God' niet hebben. Mensen hebben dan ook een hele
andere taak op aarde dan dieren.

Om Gods schepping te kunnen begrijpen moet de mens in staat zijn


om God zelf een beetje te begrijpencxcii. Waarbij 'God begrijpen'
natuurlijk iets anders is dan God worden; maar dat moge duidelijk
zijn. Omdat wij geschapen zijn naar het beeld van God, zijn wij in
staat om de volgende drie stappen uit te voeren:
o stap 1: natuurwetenschappelijk onderzoek: verzamelen van
kennis

313
o stap 2: technologische ontwikkeling: implementeren van
kennis
o stap 3: onderwijs: doorgeven van kennis

Dieren, met name chimpansees en bonobo's waarvan gezegd wordt


dat ze intelligent zijn en genetisch zeer dicht bij ons mensen staan,
zijn niet geschapen naar Gods beeld. Daarom zullen zij ook nooit in
staat zijn om God of zijn schepping te doorgronden.
Bij het beeld van God hoort een aantal eigenschappen, die alleen
mensen hebben en waarmee de mens zich onderscheidt van dieren.
Deze eigenschappen zijn nodig om de drie bovenstaande stappen uit
te kunnen voeren. Als voorbeeld zou je daarbij kunnen denken aan:
o abstract denkencxciii
o abstract taalgebruikcxciv
o lange termijn planningcxcv

Deze drie eigenschappen zijn heel belangrijk om goed voor de aarde


te kunnen zorgen! Kunnen dieren dan niet denken, hebben dieren
dan geen taal? Eencellige organismen waarschijnlijk niet, maar
intelligentere wezens zoals honden, chimpansees of dolfijnen
waarschijnlijk welcxcvi. Maar hun denken en taal zijn nooit abstract
maar altijd direct gerelateerd aan concrete problemen en behoeften
van dat moment.

Dieren kunnen aangeven dat er gevaar is of waar eten te vinden is,


maar ze denken niet abstract. Dus denken ze niet over dingen die niet
direct met hun eigen leven en situatie te maken hebben. Dan hebben
we het nog niet eens over het schrijven van een gedicht, het maken
van een kunstwerk of beeldspraak maar over veel simpelere dingen:
een chimpansee zal zich bijvoorbeeld nooit afvragen waarom een
vogel vliegt of waarom sommige dieren eieren leggen terwijl andere
dieren levende jongen werpen. Hij zal zich zelfs nooit afvragen hoe
het komt dat uit een heel klein zaadje soms een enorme boom kan
groeien!

Onder abstract denken vallen ook de hypothetische vragen;


simpelweg: de stel-dat-vragen. Een mens die zich opmaakt voor een
reis naar het onbekende zal zich bewust of onbewust zichzelf
vooraf afvragen hoe hij bepaalde problemen die hij onderweg
mogelijk tegen kan komen, op zou lossen. Een mens kan zich deze
vragen stellen omdat hij geschapen is in Gods beeld en vooruit kan

314
denken een chimpansee die niet in Gods beeld is geschapen, kan dat
niet!

Deze eigenschappen zijn een nieuwe schepping die bovenop het


bestaande bewustzijn uitstijgt dat de mens met dieren deelt; precies
zoals de Bijbel aangeeft. Deze eigenschappen zijn ook nodig om
wetenschap te bedrijven; om de schepping te kunnen begrijpen om
er beter voor te kunnen zorgen. Dat is een opdracht voor de gehele
mensheid christen en athest.

Kijk nog maar eens naar de stappen die leiden tot een
wetenschappelijke conclusie:
o stap 1: een wetenschapper valt een bepaald fenomeen op
o stap 2: een wetenschapper stelt een hypothese op
o stap 3: de hypothese wordt getoetst aan de werkelijkheid:
door middel van experimenten die geobserveerd en
herhaald kunnen worden
o stap 4: als de experimenten een ander resultaat geven dan
voorspeld, moet de hypothese worden aangepast
o stap 5: een hypothese wordt pas geaccepteerd, wanneer de
voorspelde resultaten overeenkomen met de geobserveerde
realiteit

Een chimpansee, die volgens seculiere wetenschappers, althans, zo


dicht bij ons staat, is niet geschapen naar Gods beeld en kan niet:
o abstract denken
o abstract taalgebruik hanteren
o een langetermijnplanning maken

315
Een chimpansee merkt natuurlijk heus wel dat het op aarde
afwisselend licht en donker wordt. Waarom? Omdat dit direct
gevolgen heeft voor z'n leven: hij kan geen voedsel meer vinden.
Maar voor stap twee een hypothese opstellen moet hij abstract
kunnen denken. Hij kan dus wel zien dat het donker wordt, maar hij
vraagt zich niet af waarom het donker wordt. Bovendien kan hij niet
de relatie leggen tussen het draaien van de aarde om haar as en de
afwisseling van licht en donker.
Wetenschappers die als eerste een hypothese hadden opgesteld over
de oorzaak van de cyclus van licht en donker, hadden een extreem
groot abstract denkvermogen. Er was immers niets in hun directe
leefomgeving waardoor ze op het idee konden komen dat de aarde
rond is en dat ze zowel om haar eigen as als wel om de zon draait.
Ze moesten zich, met een gedachte-experiment, buiten de aarde
plaatsen, hun eigen leefomgeving en de aarde voorstellen vanuit
een andere positie, vanuit het universum waar ze zelf uiteraard
nog nooit waren geweest!

Dieren kunnen dat niet.


Om een hypothese te toetsen, moet je eerst bedenken hoe je dat wilt
doen in de breedste zin van het woord. Je zult meetinstrumenten
nodig hebben, gegevens moeten verzamelen en interpreteren. Dit
vraagt niet alleen om een abstract denkvermogen maar ook om een
langetermijnplanning. Dieren plannen niet in de toekomst. Zij zoeken
eten en ontwijken gevaar maar bedenken niet wat ze morgen of de
volgende week gaan doen. Maar als je de schepping wilt
onderzoeken, moet je dat wel kunnen.

Het taalgebruik van dieren is in feite ook beperkt tot deze


onderwerpen: het vinden van eten en het ontwijken van gevaar. Ze
kunnen niet iets met elkaar bespreken buiten hun concrete 'hier en
nu' situatie. Een leeuwin zou nooit tegen haar vriendin zeggen:
Gisteren heb jij die gnoe laten lopen, laat mij het vandaag maar eens
proberen. Als mij het ook niet lukt, mag jij morgen weer. Dieren
evalueren het verleden niet en plannen de toekomst niet. Als je de
schepping wilt begrijpen, moet je experimenteren; en morgen niet de
fouten van gisteren herhalen. Wanneer vandaag een experiment
mislukt, moet je je afvragen hoe je het morgen gaat aanpakken.

Dieren hebben deze eigenschappen ook helemaal niet nodig: het is


ook niet hun taak om de geheimen van de schepping te doorgronden,

316
om uiteindelijk voor de schepping te kunnen zorgen. Dat is onze taak
als mensheid. Dat is zelfs n van de eerste opdrachten die we
hebben gekregen en we zouden die dan ook serieus moeten nemen:
geschapen zijn naar het beeld van God is een geschenk maar
tegelijkertijd ook een opdracht en een grote verantwoordelijkheid!

Om te onthouden
Wat is 'naar Gods beeld'?
o Gods beeld is een pakket eigenschappen dat speciaal voor de
mensheid is geschapen op de 6e dag van de scheppingsweek.
Omdat 'Gods beeld' aan de mensheid is voorbehouden,
bestaat er dus een duidelijk onderscheid tussen mens en dier

Waarom schiep God de mensen naar Zijn beeld?


o God schiep de mens naar Zijn beeld omdat Hij met ons wil
communiceren en omdat Hij een opdracht voor ons heeft: het
is de taak van de mensheid om voor de schepping te zorgen

Wat moet de mens kunnen voordat hij voor Gods schepping kan
zorgen?
o Om voor de schepping te kunnen zorgen moet de mens de
schepping begrijpen
o Om de schepping te kunnen begrijpen moet de mens de
Schepper een beetje kunnen begrijpen
o Omdat de mens geschapen is naar Gods beeld is hij in staat
om met zijn Schepper te communiceren, Hem een beetje te
begrijpen; en zo kan hij beetje bij beetje de schepping steeds
beter begrijpen
o Na de zondeval zijn God en de mensheid echter van elkaar
gescheiden, maar dankzij Gods Zoon, Jezus Christus, kunnen
we onze relatie met God herstellen
o De eigenschappen die nodig zijn om de schepping te
begrijpen en om voor de schepping te zorgen zijn nog steeds
herkenbaar. Deze eigenschappen, het 'beeld van God' zijn
exclusief menselijke eigenschappen

Wat is het verschil tussen bewustzijn (nephesh) en het 'beeld van


God'?
o Het bewustzijn (nephesh) is iets wat mensen en dieren met

317
elkaar delen. Planten leven in natuurwetenschappelijke zin
natuurlijk wel. Alleen weet een plant van zichzelf niet dat hij
leeft; de plant heeft geen nephesh
o Een plant leeft dus niet volgens het Bijbelse
classificatiesysteem
o Bij het beeld van God hoort dus een aantal eigenschappen,
die alleen mensen hebben en waarmee de mens zich
onderscheidt van dieren. Als voorbeeld zou je daarbij kunnen
denken aan:
o abstract denkvermogen
o abstract taalgebruik
o lange termijn planning

Hoe werkt 'Gods beeld' in de praktijk?


o De mens gebruikt de bovenstaande eigenschappen om de
schepping beter te kunnen begrijpen. Het is de bedoeling dat
hij die kennis vervolgens gebruikt om beter voor de
schepping te kunnen zorgen:
o stap 1: natuurwetenschappelijk onderzoek:
verzamelen van kennis
o stap 2: technologische ontwikkeling: implementeren
van kennis
o stap 3: onderwijs: doorgeven van kennis
o Het effect van deze bovenstaande eigenschappen is dat de
mens, in tegenstelling tot dieren, in staat is om buiten zijn
eigen, concrete hier-en-nu-situatie te denken
o De mens kan zich inleven in situaties die hem zelf niet
betreffen van zowel dieren, als andere mensen
o Chimpansees en bonobos mogen misschien genetisch dicht
bij de mens staan; ze hebben echter niet het 'beeld van God'
gekregen. De eerste chimpansee die (bijvoorbeeld) abstract
kan denken en filosofeert over de 4 grote vragen van het
leven, abstract taalgebruik ontwikkelt of een

318
langetermijnplanning maakt omdat hij zijn omgeving beter
wil begrijpen, moet nog geboren worden!
Waarom zijn dieren niet geschapen naar Gods beeld?
o Dieren hebben een bewustzijn (nephesh) waarmee ze vaak
heel goed in staat zijn om voor zichzelf en directe
soortgenoten te zorgen
o Het is echter niet de taak van dieren om voor de hele
schepping te zorgen
o Omdat het niet de taak is van dieren om voor de hele
schepping te zorgen, hoeven ze ook niet de hele schepping te
begrijpen
o Dieren zijn uitgerust met de kennis en mogelijkheden die ze
nodig hebben en waarmee ze kunnen overleven. De mens
heeft daarnaast een extra opdracht, waarvoor hij deze extra
eigenschappen nodig heeft

Waar komt de mens vandaan? Deel 2: naar het beeld van de aap
In het vorige hoofdstuk zijn we uitgebreid ingegaan op het
christelijke antwoord op de vraag: "Waar komt de mens vandaan?"
De Bijbel zegt heel duidelijk dat de mens op de 6e dag van de
scheppingsweek is geschapen en dit wordt door Jezus Christus zelfs
nog bevestigd: Hij zei: Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens
bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij
vervolgde: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en
zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen een worden. (Matt.
19:4-6)

Jezus bevestigt niet alleen dat Hij (God de Zoon) de mens heeft
gemaakt (Joh. 1: 1-5) maar ook dat het aan het begin was. Dus niet
4.5 miljard jaar na het ontstaan van de Aarde, nadat
honderdduizenden dieren over miljarden jaren, ontstaan en
uitgestorven zijn; nee, aan het begin op dag 6 van de
scheppingsweek.

Waarom zijn er dan mensen die zeggen dat we van de apen


afstammen?
Mensen die geloven dat we een voorvader delen met de apen, zijn
waarschijnlijk aanhangers van de evolutietheorie. Deze theorie gaat
er vanuit, dat

319
o het eerste leven, een eencellig organisme, spontaan is
ontstaan vanuit niet-levende, chemische elementen
o al het leven, dus mensen, dieren en planten, afstamt van
deze eerste cel en dus een gemeenschappelijke voorvader
deelt
o door mutaties en natuurlijke selectie en een heleboel tijd
de biodiversiteit is ontstaan die we vandaag de dag kunnen
zien
De mens is dus niet
alleen verwant aan
een chimpansee of een
bonobo, maar ook aan
een banaan. En dat is
maar goed ook!
Anders had je lichaam
nooit die banaan op
kunnen nemen en zou
je snel verhongeren,
maar dat even terzijde.
Darwin beschreef in
zijn boek On the
Origin of Species by
Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in
the Struggle for Life dit proces in het algemeen, dus voor al het leven.
Hij ging in dit boek niet speciaal in op de mens. De mens stamt
namelijk volgens zijn visie af van hetzelfde eencellige organisme als
al het andere leven op aarde, waar dus ook de banaan van afstamt die
je deze morgen hebt opgegeten!

320
In 1871 12 jaar later
publiceerde hij echter een nieuw
boek waarin hij dieper inging op
de evolutie van de mens: The
descent of man and selection in
relation to sex. In dit boek
benadrukte hij zijn idee dat de
mens niets bijzonders was: hij
stamt af van dezelfde voorvader
als al het andere leven, het is
gewoon een primaat een groot
zoogdier.
Een eencellig organisme verandert
natuurlijk niet spontaan in een
mens. Daar moeten ontelbare
overgangsvormen tussen hebben gezeten. Het is belangrijk om te
bedenken dat er in Darwins tijd nog nooit een fossiel van een mens
was gevonden. Darwin wist echter en dat schreef hij ook in z'n boek
dat het voor zijn theorie noodzakelijk was dat er zulke
overgangsvormen gevonden zouden worden, zowel van dieren als
van mensencxcvii.

Wat moesten de aanhangers van Darwins theorie dus doen? Ze


moesten op zoek gaan naar deze overgangsvormen; en dat hebben ze
dan ook in aller hevigheid gedaan. Levende mensen en fossielen
werden bestudeerdcxcviii. De (te) grote prikkel om bewijs voor de
evolutietheorie te vinden, leidde echter helaas tot
o overhaaste conclusies
o fraude

Waarom is het zo leuk om het bewijs voor de evolutietheorie te


vinden? Dat is leuk voor iemand die dat wil, omdat de mens dan het
hoogste wezen op aarde zou zijn. Ze beloven dus dat jullie dan als
goden zullen zijn (Gen. 3:5). Zijn alle mensen dan goden? Nee, niet
alle mensen!
De evolutietheorie leert weliswaar dat mensen en apen een
gemeenschappelijke voorvader delen, die zich in verschillende
soorten apen en mensen ontwikkelde, maar niet alle rassen, apen
en mensen, evolueren even snel.

321
Er zijn hogere en lagere apenrassen; en lagere en hogere
mensenrassen. Conclusie: niet alle rassen bevinden zich in dezelfde
ontwikkelingsfase. Strijdpunt: welk ras bevindt zich in de hoogste
ontwikkelingsfase?
In het hoofdstuk Bijbel en ras dat je verderop in dit boek vindt, gaan
we dieper in op deze kwestie en haar bittere gevolgen!

Op zoek naar de missing link


Eerste poging: Java Man
1891 20 jaar naThe Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex
De Duitse embryoloog Ernst Haeckel was een groot aanhanger van
Darwin. Hij wilde zo graag bewijs vinden voor diens theorie, en
omdat dit felbegeerde bewijs niet te vinden was, hielp hij z'n vriend
Darwin een handje. Hij paste zijn observaties aan zodat het leek alsof
de menselijke
embryo door alle
evolutionaire fases
gaat:
o vis
o amfibie
o reptiel
o zoogdier

Hahahaha, dat
hebben ze toch zo
door?! Nou, wees
daar maar niet zo
zeker van! Niet alleen Haeckel wilde graag bewijs voor de
evolutietheorie vinden; ook heel veel andere geleerden! Deze
gefraudeerde tekeningen golden ruim 150 jaar als belangrijkste
bewijs voor evolutiecxcix. De kans is dus aanwezig dat je een keer naar
het ziekenhuis moet en dat je daar een arts tegenkomt die, op basis
van deze gefraudeerde tekeningen van Haeckel, nog steeds serieus
denkt dat jij als embryo kieuwen had!
Ernst Haeckel wilde dus, koste wat het kost, bewijs vinden voor de
evolutietheorie. Hij wist natuurlijk dat er dan overgangsvormen,
zogenaamde missing links, gevonden moesten worden. Haeckel
dacht lang over deze kwestie na en raakte ervan overtuigd dat de
mens onmogelijk in Afrika kon zijn ontstaan, zoals veel antropologen
dachten (antropos is mens, logos is woord/kennis dus antropoloog

322
is Grieks voor iemand met mensenkennis). Hij dacht dat de mens was
ontstaan in Zuidoost-Azi; op het mythische, verzonken eiland
Lemura.

De Indonesische Soenda-eilanden zouden daar een restant van zijn.


Omdat hij zelf te druk was met z'n tekeningen die moesten immers
heel echt lijken inspireerde hij de Nederlander Eugne Dubois om
daar te gaan zoeken. Maar het was niet van meet af aan een groot
succes. In 1887 vertrok de beste man naar Nederlands-Indi, en het
duurde bijna 4 jaar totdat hij een schedeldakje vond! Maar met alleen
een schedeldakje kon hij natuurlijk niet thuiskomen! Hij ging dus
naarstig door met zijn zoektocht en vond in 1892 een dijbeen. Later
dat jaar vond hij drie kiezen.

Probleem? Het dijbeen en de schedel lagen 15 meter uit elkaar. Er


is dus geen reden om aan te nemen dat de schedel en het dijbeen bij
elkaar horen!
Dubois zocht een
missing link. Zijn
missie was duur en
resultaat was vereist. Hij
kon natuurlijk
onmogelijk na jaren
zoeken met lege handen
thuiskomen Dus
kwam hij thuis met:
o 2 kiezen van een
orang-oetang
o 1 kies van een
mens
o een schedelkapje
van een
(vermoedelijk)
uitgestorven aap
o een dijbeen van
een mens
Al deze delen samen vormden: Java Mancc. Hoewel de resten
uiteraard niets met elkaar te maken hadden, en zeker niet als bewijs
voor evolutie kunnen dienen, is Java Man wel prachtig
gereconstrueerd.cci Omdat er slechts fragmenten gevonden zijn, die

323
op zich niets met elkaar te maken hadden, en geen compleet skelet,
hangt veel af van de fantasie van de kunstenaar.
Het dijbeen, het schedelkapje en de kiezen vertellen niets over:
o de huidskleur
o de hoeveelheid haar
o het (door de Java Man) gebruikte gereedschap

Dergelijke reconstructies zien er daarom vaak uit tja, zoals van ze


wordt verwacht dat ze eruit zien: als een missing link, een perfecte
mix tussen aapachtige en menselijke eigenschappenccii!

Tweede poging: Piltdown Man


1912 41 jaar naThe Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex

In 1912 meldde Charles Dawson de vondst van een perfecte missing


link. Hij vond in Piltdown een schedel met menselijke trekken, en
een onderkaak met aapachtige trekken. Arthur Smith Woodward
bood zichzelf meteen aan om de schedel namens het British
Museum te reconstruerencciii. Piltdown Man was een unieke vondst:

324
hij had alle eigenschappen die van een missing link werden
verwacht: half aap, half mens!
Deze vondst werd gebruikt om alle daarop volgende ontdekkingen te
interpreteren. In 1953 bewees o.a. Joseph Weiner echter dat
Piltdown Man was gebaseerd
op:
o een paar duizend jaar
oude schedel van een
moderne mens
o veel jongere
kaakfragmenten van
een moderne orang-
oetang
Tussen 1912 en 1953 gold
Piltdown Man echter als
belangrijk bewijs voor de
evolutietheorie, hoewel het
feitelijk niets meer was dan
een persoonlijk knutselproject van Charles Dawson, die nog zo zo'n
best had gedaan om de kaak met chemicalin te bewerken zodat deze
ouder leek!
Ja, lach maar! Maar waarom hadden wetenschappers maar liefst 40
jaar nodig om te ontdekken dat Dawson een oplichter was? Omdat
wetenschappers in het fossiel gewoon zagen wat ze erin wilden zien:
een missing linkcciv.

Derde poging: Nebraska Man


1917 - 46 jaar na The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex

Harold Cook vond in 1917 een tand in Nebraska, Verenigde Staten.


Omdat hij meer over deze tand wilde weten, bracht bij deze naar
Henry Fairfield Osborn. De expert zag het meteen: deze tand
behoorde toe aan een mensaap, een missing link.
Nog eens 5 jaar later, in 1922, vond de officile onthulling plaats van
de reconstructie die heel toepasselijk Nebraska Man werd gedoopt.
In hetzelfde jaar werd in Science een artikel gepubliceerd: Opnieuw
was er een missing link ontdekt!
Op basis van n enkele tand, werd de Nebraska Man
gereconstrueerd. Dat was natuurlijk een beetje weinig daarom
werd er tussen 1925 en 1926 meer onderzoek gedaan. Met als

325
resultaat: in het gebied waar de tand in 1917 was gevonden, werden
nog meer skeletten blootgelegd. Ondanks reconstructies, artikelen in
prestigieuze bladen, bleek de tand
o niet van een aap te zijn
o niet van een mens te zijn
o zelfs niet van een missing link te zijn.
Nee! Nebraska Man(netje) was gewoon een navelzwijn!

Vierde poging: Australopithecus Afarensis


1974 103 jaar na The Descent of Man, and Selection in Relation to
Sex

Het team van Donald Johanson zocht


in Ethiopi naar menselijke
voorouders. Het team vond in 1974
fossiele resten, die zij Lucy
noemden. Fossiele resten vinden is
n ding; fossiele resten vinden van
een missing link is hl iets
anders.
De vingers van Lucy lijken op die
van een moderne chimpansee;
bovendien kon ze met haar heup
onmogelijk rechtop hebben gelopen.
Waarschijnlijk was ze gewoon een
knokkel-loper zoals de moderne
chimpansee! Maar, wat schetst onze
verbazing als we een
gereconstrueerde Lucy zien?
o Lucy staat rechtop
o Lucy heeft, hoewel er geen resten van voeten bij Lucy zijn
gevonden, menselijke voeten gekregenccv
De reconstructieccvi had duidelijk een ander doel dan de correcte
weergave van een Australopithecus Afarensis. Deze reconstructie
had als doel: de weergave van een missing link!

Inmiddels zijn er meer exemplaren gevonden van de


Australopithecus Afarensis!

326
De kenmerken van Australopithecus
Afarensis komen meer overeen met
chimpansees dan met mensen:
o tongbeen
o vingers
o hersencapaciteit
De kenmerken van Australopithecus
Afarensis, komen meer overeen met
gorilla's dan met mensen:
o nek
o schouderbladen

Conclusie: Australopithecus
Afarensis betekent Oost-Afrikaanse
aap. En dat is precies wat Lucy is -
een (uitgestorven) Oost-Afrikaanse
aap!

Om te onthouden
Wat dacht Darwin over de
oorsprong van de mens?
o Darwins theorie leert dat
mensen afstammen van
dezelfde voorvader als al het
andere leven op aarde: een
eencellig organisme dat in
Darwins tijd althans,
miljoenen jaren geleden
geleefd moet hebben. Door nieuwe inzichten in de moderne
genetica is men erachter gekomen dat het leven veel
complexer is dan gedacht. Daarom was er veel extra tijd
nodig. Nu gaat men er vanuit dat deze hypothetische
voorvader ruim 3.5 miljard jaar geleden geleefd heeft
o Omdat een eencellig organisme onmogelijk in n klap in een
mens kan veranderen, vereist deze theorie dus ook het
bestaan van menselijke voorvaders

327
Wat is het belangrijkste verschil tussen Darwins opvattingen over de
oorsprong van de mens en de opvattingen van de Bijbel?
o Naast het feit dat de Bijbel leert dat al het leven, en dus ook
de mens, door God is geschapen, is er nog een ander
belangrijk verschil: Darwin leert in tegenstelling tot de Bijbel
dat al het leven, inclusief de mens, een gemeenschappelijke
voorvader deelt. Dit betekent dat Darwin geen onderscheid
maakt tussen dieren en mensen. In de praktijk zien we echter
dat de eigenschappen, die wij 'Gods beeld' noemen, zorgen
voor een duidelijk onderscheid tussen mens en dier wat
betreft hun aard en hun doel op aarde

Is de missing link al is gevonden?


o Java-Man is gebaseerd op een aantal resten die niets met
elkaar te maken hadden; niet qua tijd, niet qua soort en
niet qua vindplaats:
o 2 kiezen van een orang-oetang
o 1 kies van een mens
o 1 schedelkapje van een (vermoedelijk)
uitgestorven aap
o 1 dijbeen van een mens
o Piltdown Man was het persoonlijke knutselproject van
Charles Dawson. Het bestaat uit een combinatie van:
o een paar duizend jaar oude schedel van een
moderne mens
o veel jongere kaakfragmenten van een
moderne orang-oetang
o Nebraska Man: was gebaseerd op de kies van een
navelzwijn
o Australopithecus Afarensis was een (uitgestorven) Oost-
Afrikaanse aap. Niets wijst erop dat zij een menselijke
voorouder was

328
Wat kunnen reconstructies van missing links ons leren?
o Belangrijk: reconstructies van menselijke voorvaders zijn
altijd misleidend! Er is van de hier genoemde voorbeelden
nooit een compleet skelet gevonden! En daarom blijkt in de
praktijk dat de reconstructie meer gebaseerd is op de theorie
dan op de fossielen die daadwerkelijk zijn gevonden. In het
geval van Lucy spreken de gevonden fossielen de
reconstructie zelfs tegen!
o Een reconstructie is dus altijd gebaseerd op de fantasie van
de kunstenaar; nooit op hard bewijs!

Waarom geloven wetenschappers graag dat ze een missing link


hebben gevonden?
o Wetenschappers willen graag bewijs vinden voor de
evolutietheorie; en als de evolutietheorie waar is, moeten er
dus ook noodzakelijkerwijs menselijke voorouders, missing
links, te vinden zijn.
o De belangrijkste motivatie om dit te doen, is altijd dezelfde:
als de evolutietheorie waar is, zijn de mensen het hoogste
wezen op aarde, en hebben ze inderdaad geen Schepper
boven zich waaraan ze verantwoording af moeten leggen.
o Seculiere wetenschappers beloven dus datjullie dan als
goden zullen zijn (Gen. 3:5). De mens is het hoogste wezen op
aarde en mag zelf beslissen over goed en kwaad. Deze drang
naar morele vrijheid blijkt soms echter een iets t sterke
prikkel te zijn. Want

welke effecten heeft de drang om een missing link te vinden?


o Wetenschappers willen heel graag een missing link vinden
en daarmee het bewijs voor de evolutietheorie leveren. Het
probleem daarbij is dat ze ook hl graag willen geloven dat
ze een menselijke voorouder hebben gevonden. Die
ongelooflijk sterke wens kan echter leiden tot:
o overhaaste conclusies
o bewuste fraudeccvii

329
Oorsprong van de cultuur

Na Babel deel 1: vr de vloed


Wanneer de Bijbel daadwerkelijk het geschiedenisboek van het
universum, de aarde en het leven is, zou Genesis 1-11 dan niet de
geschiedenis van de gehele mensheid moeten zijn? In dat geval
zouden er overal op de wereld, bij alle volkeren, onafhankelijk van
elkaar nog sporen en herinneringen te vinden moeten zijn van de
gebeurtenissen zoals die in de eerste 11 hoofdstukken van de Bijbel
worden beschreven.

In de volgende hoofdstukken gaan we kijken of we deze sporen ook


daadwerkelijk kunnen vinden! Maar voordat we kunnen gaan
zoeken, moeten we eerst nog even op een rijtje zetten wat er allemaal
is gebeurd!
De Bijbel leert heel duidelijk dat God de hemel, de aarde en de
mensheid heeft geschapen, en dat alles zeer goed was tenminste,
tot aan de zondeval! Daarna ging het bergafwaarts met de mensheid.
Het werd zelfs zo erg dat God moest besluiten om z'n hele schepping
te verwoesten door middel van water! Slechts 1 gezin overleefde de
ramp Noach, z'n vrouw, 3 zonen (Sem, Cham en Japhet) en diens
vrouwen. Na de vloed hadden we dus een wereldbevolking van in
totaal 8 personen! Wat betekent dat? Dat betekent dat de hele
mensheid afstamt van Noach en zijn gezin: we zijn n grote familie!
Hoewel God de mensheid na de vloed de opdracht had gegeven om
zich over de hele wereld te verspreiden, besloot iedereen gezellig bij
elkaar te blijven wonen. Het blijft toch je familie, nietwaar; die laat je
niet zomaar in de steek!

Opdat iedereen lekker bij elkaar kon blijven wonen, bouwde de


mensheid een stad: Babel. Toen de mensen een superhoge toren
wilden bouwen, was de maat voor God cht vol. Vooral omdat die
toren niet Hem als Schepper gewijd was maar omdat daar de
schepping de zon, de maan en de sterren - werden vereerd. Hij
zorgde voor een ongekende spraakverwarring en dreef de mensen
definitief uit elkaar.

330
Als de Bijbel klopt en iedereen op aarde van Noach afstamt, mag je
dus verwachten, dat:
o alle mensen via Noach familie van elkaar zijn:
o de genetische verschillen tussen de mensen mogen
dus maar uiterst klein zijn!
o alle culturen gemeenschappelijke herinneringen hebben aan
de tijd van:
o de Schepping
o de Hof van Eden
o de Vloed
o Babel
o de herinneringen van de culturen pas uit elkaar gaan lopen
nadat ze Babel verlaten hadden!

Gezien de ruimte die we hebben voor deze hoofdstukken, hebben we


een selectie moeten maken van de voorbeelden. Wij denken dat onze
voorbeelden vanwege het enorme spectrum aan talen en culturen,
wat betreft hun tijd, plaats en taal een goede indruk kunnen geven
dat de overeenkomsten t groot zijn om als toeval te worden
afgedaan. Dit betekent niet dat er geen andere voorbeelden zijn.

Laten we maar snel beginnen met het begin de schepping van


hemel en aarde. De Bijbel is hier duidelijk over, maar hoe denken de
Chinezen dat de aarde
en de hemel zijn
ontstaan? De Chinezen
stammen ook via
Cham van Noach af en
daarom zouden er in
hun cultuur nog
elementen te vinden
moeten zijn van de
tijd van voor Babel en
de Zondvloed. In
Peking staat de
Tempel van de Hemel.
Daarin werd tot 1911 de Chinese godheid ShangDi vereerd; een naam
die overigens 'hemelse heerser' betekent. Deze god werd in ieder
geval al vereerd in de tijd van Confucius. Dat weten we omdat
Confucius over deze godheid heeft geschreven. Omdat hij schreef
over een gebeurtenis die, zelfs in de tijd van Confucius, allang geleden

331
gebeurd was, bestaat er de mogelijkheid dat deze god zelfs al ver
vr de tijd van Confucius vereerd werd.

Confucius beschreef in Shu Jing (Geschiedenisboek) een offer dat de


(mythische) keizer Shun (2256 v.Chr. tot 2205 v. Chr.) bracht aan
ShangDi. Als het bericht van Confucius klopt, zou Shun, de eerste
keizer van China, 50 jaar na de uittocht van Babel geboren moeten

332
zijn. In dat geval werd ShangDi dus ruim 4000 jaar lang in China
vereerd.
Confucius beschrijft het gebed dat de keizer tijdens dit offer uitsprak.
Shun noemde ShangDi de schepper van de wereld. Voor het begin
van het scheppingswerk van ShangDi was de wereld:
o zonder licht
o zonder vorm

ShangDi schiep:
o de hemel
o de aarde
o de mens

Belangrijk: ShangDi schiep de wereld met zijn Woord. Wie is dus


ShangDi, is hij de God van Noach?

Een vergelijking van het verslag van Confucius en de eerste verzen


van de Bijbel doet dit op z'n minst vermoeden:

Hebreeuws Uitspraak Nederlands

b-r- In het begin


b-r schiep

-l-hm; God

ha--ma-yim de hemel(en)
w- en
h--re. de aarde.

Dan gaat het verder met Genesis 1:2

Hebreeuws Uitspraak Vertaling


w-h--re, En de aarde

333
h-y-h was

-h zonder vorm
w--h, en leeg
w--e en duisternis
al- boven
p-n Het oppervlakte
-h-wm; de diepte

w-r-a en de geest

-l-hm, van God


m-ra-e-p e bewoog
al- boven
p-n het oppervlakte
ham-m-yim. van de wateren

Alle elementen uit het gebed van Shun komen zonder uitzondering
terug in de eerste 2 verzen van de Bijbel!

ShangDi schiep:
o de hemel
o de Aarde
o de mens

De Aarde was:
o zonder licht
o zonder vorm

Belangrijk:
o athesten leren: in den beginne schiep de mens god
o polythestische religies leren: in den beginne schiep de
wereld god
o christenen/joden/moslims leren: in den beginne schiep God
de mens

334
Twee mogelijkheden:
o de Chinezen schiepen dezelfde God als de Isralieten
o de Chinezen en de Isralieten werden geschapen door
dezelfde God

Maar voordat we een definitieve conclusie kunnen trekken, moeten


we eerst extra aanwijzingen verzamelen. Nadat God de hemel en de
aarde had geschapen, schiep hij op de 6e dag de eerste mens, Adam!
De Bijbel leert dus net als de evolutietheorie, trouwens dat de
mens een gemeenschappelijke voorvader heeft. Het verschil is
uiteraard dat de Bijbel niet leert dat de gemeenschappelijke
voorvader van de mens een eencellig organisme was dat 3.5 miljard
geleden in de oersoep rondzwom, maar dat de voorvader van alle
mensen dus de eerste mens was: Uit n mens heeft hij de hele
mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid.
(Handelingen 17:26)
Zo staat er ook geschreven: De eerste mens, Adam, werd een levend
aards wezen. (1 Corinthirs 15:45)

God schiep de eerste mens uit stof: Zweten zul je voor je brood
totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent gekomen: stof ben
je, tot stof keer je terug. (Gen.3:19)

Als de Bijbel gelijk heeft, en de nakomelingen van Noach deze kennis


hebben doorgegeven, zouden de Chinezen dit ook moeten weten!
Opvallende aanwijzingen vinden we in het Chinese karakterschrift.
Door een taal te bestuderen, kom je heel veel te weten over de
cultuur en de geschiedenis van het betreffende volk. Geschiedenis en
cultuur worden altijd weerspiegeld in de taal. Eskimo's vinden
sneeuw heel belangrijk. Het is voor hen essentieel te weten, wanneer
ze het over sneeuw hebben, om wat voor soort sneeuw het precies
gaat. Daarom hebben ze ook zoveel verschillende woorden voor
sneeuw.

De vraag is natuurlijk of ze ook zoveel woorden voor molen


hebben. Waarschijnlijk niet omdat de molen, in tegenstelling tot
sneeuw, geen grote rol in hun leven en cultuur speelt.
Dus wanneer we naar het Chinees kijken, kunnen we zien wat de
Chinezen belangrijk vonden en hoe zij de wereld zagen, toen het
karakterschrift ontstond. Een heel oud karakter is bijvoorbeeld dat
voor het woord eerste:

335

Het frappante van Chinese karakters is, dat ze zijn samengesteld uit
begrippen die met het woord worden geassocieerd. Zo associren de
Chinezen het woord eerste kennelijk met:

= aarde/stof +levende + man


De eerste was dus een man van levend stof. Adam werd geschapen
van stof = de niet-levende, chemische elementen waar ook de aarde
uit bestaat, waarin God de levensadem nephesh heeft geblazen. Adam
was dus de eerste, een man van levend stof, een levend aards wezen
(1 Corinthirs 15:45)! De manier waarop dit verhaal terugkomt in de
Chinese karakters is op z'n zachts gezegd opvallend te noemen!

Het verhaal gaat verder nadat de mensen zijn geschapen. God heeft
speciaal voor hen een prachtige tuin gemaakt waarin ze volstrekt
zorgeloos konden leven: de Hof van Eden! Eva liet zich echter
verleiden door de slang, Satan, en vertrouwde meer op hem dan op
God. Deze ongehoorzaamheid, en vooral het ontkennen van deze
zonde door het tweetal, heeft geleid tot de zondeval: de schepping
werd vervloekt, en daar zitten we nu nog steeds mee: Maar God, de
Heer, riep de mens: 'Waar ben je?' Hij (Adam) antwoordde: ' Ik
hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom
verborg ik mij. (Gen.3:9- 10)

336
In dit citaat lezen we dus over:
o een levende man
o een tuin
o een geheim.

De Chinezen combineren alle


elementen die we net hebben
gezien om hun woord voor
duivel te maken:
o geheim
o levende man
o tuin

Door deze drie elementen heeft


de duivel zich in Eden
geopenbaard en die kennis is bij
de Chinezen bewaard gebleven:

Duivel = geheim + levende + man+ tuin


Om te onthouden
Wat mogen we verwachten als de Bijbel echt het geschiedenisboek
van het universum, de aarde en het leven is?
o Dat de hele mensheid afstamt van Noach en zijn gezin we
zijn n grote familie!
o In dat geval zouden er overal op de wereld, bij alle volkeren,
onafhankelijk van elkaar, nog sporen en herinneringen te
vinden moeten zijn van de gebeurtenissen zoals die in de
eerste 11 hoofdstukken van de Bijbel worden beschreven

Waar moeten we dus naar op zoek als we de authenticiteit van de


Bijbel aan willen tonen?
o Dan zouden wij aan moeten kunnen tonen, dat:
o de genetische verschillen tussen de mensen dus
uiterst klein zijn iedereen is dan immers via Noach
familie van elkaar!

337
o alle culturen gemeenschappelijke herinneringen
hebben aan de tijd van:
o de schepping
o de Hof van Eden
o de Zondvloed
o Babel
o de herinneringen van de culturen pas uit elkaar gaan
lopen nadat de volkeren Babel verlaten hadden!

Wie is de geheime God van de Chinezen?


o De Zondvloed was in het jaar 2348 v. Chr
o Rond 500 v. Chr ruim 1800 jaar later beschreef Confucius
in Shu Jing hoe de hemelse heerser, ShangDi, met
zijn woord de hemel en de aarde schiep:
o De Chinezen wisten dat de wereld voor de schepping:
o zonder vorm was
o zonder licht was

Wat kan een taal ons leren?


o Iedere taal is een afspiegeling van de geschiedenis en de
cultuur van het volk waaruit de taal is ontstaan
o Cultuur en geschiedenis zijn essentieel voor de
woordenschat. Aan de woordenschat kun je aflezen hoe een
volk tegen de wereld aankijkt en wat een volk belangrijk
vindt

Wat zijn de geheime boodschappen in het Chinese karakterschrift?


o De Chinese karakters vertellen ons dat de Chinezen wisten,
dat de eerste was geschapen van stof
o De Chinezen brachten de duivel in verband met:
o geheim
o levende man
o tuin
Opmerkelijke overeenkomsten met de eerste hoofdstukken van
Genesis! De Chinezen zouden hun karakters niet op deze manier
samenstellen als ze daar geen goede cultuur-historische reden voor
hadden. Wanneer ShangDi niet de God van Noach was geweest,
hadden zij dezelfde woorden wellicht anders samengesteld.

Na Babel deel 2: na de vloed

338
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er in de Chinese
cultuur nog sporen te vinden zijn van de God van Noach, hun
voorvader. Het eeuwenoude karakterschrift bleek daarvoor een
goede bron te zijn. De begrippen die de Chinezen associeren met
eerste of duivel doen denken aan de beelden in de eerste
hoofdstukken van Genesis, de schepping van Adam en de zondeval.

In dit hoofdstuk gaan we snel verder met de volgende grote


gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid: de wereldwijde
vloed. God was ontevreden met zijn schepping en wilde al het leven
op aarde verwoesten!
Maar God vond n rechtvaardig mens en schonk hem zijn genade.
Hij sprak tegen hem: Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij
moet de ark ingaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van
je zonen (Gen. 6:18). Dit zijn dus 8 personen in een grote boot!

Als er echt een wereldwijde vloed was geweest waarbij de hele


mensheid is omgekomen en wanneer we allemaal af zouden
stammen van n man, Noach, wat zouden we dan mogen
verwachten? We zouden verwachten dat bij de meest uiteenlopende
volkeren, waar ter wereld ze ook mogen wonen en welke taal ze ook
mogen spreken, nog sporen van deze unieke gebeurtenis te vinden
moeten zijn.

Herinneringen bestaan er zeker: het thema wereldwijde vloed


vinden we over de hele wereld terug. Indianen, Grieken, Babylonirs,
Indirs, Chinezen en Aboriginals weten het zeker: ooit, lang geleden
was de hele wereld bedekt met water; en alles wat adem had, stierf
op n familie na.

Dus wat associren de Chinezen nog steeds met een grote boot?

339
grote boot = 8 + persoon + boot
Dus de Chinezen combineren nog steeds de begrippen voor 8
personen op een boot om het karakter voor grote boot te maken!

Maar de wereldwijde vloed moet ook sporen buiten China hebben


achtergelaten. De hele mensheid van alle landen, talen en culturen
stamt immers af van de overlevenden van de vloed! Daarom leek het
ons ook leuk om te beginnen met een legende die de Masai, een stam
uit het Afrikaanse Kenia, elkaar al eeuwenlang vertellen. De legende
is het verhaal van een man namens Tumbainot. Er wordt verteld dat
hij een rechtvaardig man was en dat hij zich het hoofd van een
gelukkig gezinnetje mocht noemen: hij had een vrouw en drie zonen.

Hij was niet bepaald de laatste man op aarde. In de tijd van


Tumbainot leefden er juist extreem veel mensen op deze aardkloot.
Deze mensen waren niet allemaal van die aardige gasten. Ze waren
volgens de legende althans, allemaal zondig en niemand dacht nog
aan God.
God kreeg spijt dat Hij de wereld had gemaakt en daarom wilde Hij
de hele mensheid verwoesten, maar Tumbainot vond genade in Zijn
ogen. God gebood Tumbainot om een ark te bouwen en die met
vrouw en kinderen en dieren van iedere soort te betrekken.
Nadat ze aan boord gegaan waren, zorgde God voor langdurige
regenval. Het gevolg? Al het land op aarde kwam onder water te
staan! Mens en dier verdronken! De ark dreef lange tijd en het
voedsel erin begon op te raken!
Toen de regen stopte, zond Tumbainot een duif uit om te kijken of de
aarde al droog was. De duif kwam vermoeid terug. Een aantal dagen
later liet hij een gier los met een pijl aan een vleugel, zodat
de pijl bij het landen zou blijven haken aan gewassen en wat mee zou
nemen. De gier keerde terug zonder pijl!
Toen de vloed voorbij was, landde de ark op de steppe, en de
inzittenden stapten uit. Tumbainot zag vier regenbogen, n in elke
hoek van de hemel, waardoor hij wist dat Gods toorn voorbij was.

Bijbelse thema's

340
Dit is een verhaal dat bij de Masai, een stam in Afrika wordt verteld;
ver weg van Nederland, ver weg van de Joods-christelijke cultuur.
Toch komen in dit verhaal veel thema's terug die ook in de Bijbel
worden beschreven:
o zondige mensheid
o Goddelijke vernietiging van de hele Aarde
o vernietigd door middel van water
o een uitverkoren familie overleeft
o ark gebouwd
o dieren gered
o er verschijnt een regenboog

Het is waar dat christelijke missionarissen Afrika, en dus ook Kenia,


hebben bezocht. Tijdens deze reizen en ontmoetingen met de Masai
werd uiteraard ook over Noach gesproken. Maar wat bleek? Ze
kenden het verhaal al!

Toeval? Nou, duizenden kilometers verderop, in de Amerikaanse


staat Arizona, probeerden missionarissen de plaatselijke Hopi-
Indianen te bekeren. Hopi-Indianen wonen zover van de Masai en
Joods-christelijke culturen af dat we mogen aannemen dat ze niet
regelmatig bij elkaar langskwamen om verhalen uit te wisselen. Toch
kenden ook zij dat verhaal al. De Hopi-Indianen vertellen elkaar
namelijk al eeuwenlang de legende van de 4 werelden. In dat
verhaal wordt verteld dat de wereld ooit werd verwoest door een
enorme vloed. Deze vloed wordt door de Hopi-Indianen in verband
gebracht met het ontstaan van de plaatselijke attractie Grand
Canyon. In het hoofdstuk De kracht van het water! Deel 1:
sedimentatie vertellen we je het verhaal van de uitbarsting van
Mount St. Helens, een vulkaan in de buurt van Seatle in de
Amerikaanse staat Washington. In de nasleep van de uitbarsting
ontstond er binnen 15 minuten een ravijn. De verklaring van de
Hopi-Indianen lijkt ons daarom ook niet wetenschappelijk
onmogelijk te zijn.

Polythestische religies
Als er echt een wereldwijde vloed is geweest, zijn heel veel volkeren
toch de God van Noach vergeten. Waar komen anders al die
polythestische religies vandaan? Voordat we deze vraag
beantwoorden, is het misschien leuk om eerst iets over Gilgamesj te
vertellen. De Babylonirs hebben immers altijd graag over deze grote

341
koning horen vertellen. Er werd over hem gezegd dat hij voor 1/3
mens was en voor 2/3 god. Dankzij z'n goddelijke afkomst was hij
natuurlijk een sterke kerel; sommige Babylonirs zeggen zelfs: de
sterkste held aller tijden!

Z'n volk vindt hem naast sterk uiteraard, vooral ook hardvochtig. Het
volk bidt tot hun hemelgod, Anu, om hulp. Deze Anu komt snel met
een oplossing: hij stuurt Enkidoe. Gilgamesj en Enkidoe krijgen een
bijzondere band met elkaar en hoewel Enkidoe de koning in een
gevecht verslaat, werden ze dikke vrienden!
Deze ervaring, en de vriendschap met Enkidoe, verandert het leven
van de koning uit Uruk. Hij stelt z'n vriend voor, om het avontuur op
te gaan zoeken in het cederwoud. Uruk, waar Gilgamesj vandaan
komt, lag waarschijnlijk in het moderne Irak; en de cederwouden
lagen in Libanon. Gilgamesj en z'n vriend maakten zich dus op voor
een stevige wandeling richting het westen. Omdat het een stevige
reis zou worden en een ongekend avontuur vergaten ze dus ook niet
om eerst de hulp in te roepen van de zonnegod Shamash.
Dat was maar goed ook: de mannen bleken de hulp van Shamash
bitterhard nodig te hebben. Aangekomen in het cederwoud, werden
ze verrast door de demonische beschermer van het woud,
Humababa. Dankzij de steun van Shamash kon het verhaal worden
naverteld!

Gilgamesj was stoer en dapper, en dat was ook de godin Ishtar niet
onopgemerkt gebleven. De liefde bleek echter niet wederzijds te zijn
en de gekwetste godin zeurde bij haar vader, Anu, om de Stier des
Hemels op Gilgamesj en z'n stad af te sturen. Dan had hij haar maar
niet af moeten wijzen, eigen schuld! Gilgamesj en Enkidoe zijn niet
cht onder de indruk en zij doden de stier!
Nu dat probleem was opgelost, diende zich al meteen het volgende
probleem aan: ondanks de hulp van Shamash tijdens het gevecht
tegen Humababa, bleken niet alle goden enthousiast te worden van
deze overwinning. Ze besloten dat er iemand gestraft moest worden
voor de dood van Humababa en de keus viel toen al snel op Enkidoe.
Hij werd ziek en beschreef op z'n sterfbed aan z'n vriend de hemel.
Gilgamesj was kapot van verdriet na het overlijden van z'n vriend.
Niet alleen dat; hem overvalt zelfs een enorme angst voor de dood!
Wat kun je doen als je bang bent voor de dood? Dan kun je
proberen om onsterfelijk te worden! Hoe kun je onsterfelijk
worden? Dat kun je vragen aan iemand die tja, al onsterfelijk is.

342
Gelukkig heeft Gilgamesj al eens van zo'n iemand gehoord:
Utnapishtim en zijn vrouw. Gilgamesj gaat op reis om hen te zoeken!
Utnapishtim en zijn vrouw waren vooral heel erg beroemd omdat zij
de enige overlevenden waren van een grote, wereldwijde vloed. De reis
is lang en gevaarlijk. De voerman Urshanabi helpt de koning uit Uruk
om aan de overkant van de Wateren des Doods te komen. Gilgamesj
ontmoet uiteindelijk Utnapishtim die hem het verhaal over de vloed
vertelt, dat ook terugkomt in een ander Babylonisch epos: het
Atrahasis-epos; en hij vertelt de geheimen van onsterfelijkheid.

Wie is Utnapishtim?
Utnapishtim is een man die een wereldwijde vloed en vele generaties
mensen heeft overleefd. Ook in de Bijbel wordt verteld over een man,
Noach, die een wereldwijde vloed heeft overleefd; en daarna
generaties lang leefde. Toen Noach werd geboren, had hij theoretisch
althans, Adams kleinzoon, Enos, nog kunnen ontmoeten. Enos had
hem de verhalen door kunnen geven van de schepping, Adam, Eva, de
zondeval, de moord op Abel en de geboorte van Set.

343
Toen Abraham en Isaac hun persoonlijke roeping van God hadden
ontvangen, leefde Noach nog gewoon. Hij werd dus geboren in het
jaar 1056 na de schepping en stierf, 950 jaar later, in het jaar 2006 na
de schepping; dus 448 jaar na de vloed. Na de vloed nam de
levensverwachting, die vr de vloed extreem hoog was, drastisch af
waardoor het voor de mensen in de tijd van Gilgamesj daadwerkelijk
leek alsof Noach het eeuwige leven had.

De extreem hoge levensverwachting die mensen vr de vloed


kennelijk hadden, klinkt veel mensen in onze tijd, zowel christen als
niet-christen, ongeloofwaardig in de oren:

Naam Leeftijd
Adam 930
Set 912
Enos 905
Kenan 910
Mahalalel 895
Jered 962
Henoch 367 (stierf niet)
Metuselach 969
Lamech 777
Noach 950

In dit boek hebben we al uitvoerig uitgelegd dat we niet mogen


vergeten dat de wereld vr de vloed drastisch verschilde van de
wereld na de vloed. De vloed bracht immers een ongekende
klimaatverandering teweeg die direct invloed had op de
levensverwachting van mens en dier.

We weten dat er een verband bestaat tussen (kosmische) straling en


het verouderingsproces van de mens. Wanneer menselijke cellen niet
zouden worden blootgesteld aan deze kosmische straling, zouden

344
deze minder snel verouderen, waardoor de levensverwachting van
de mens aanzienlijk hoger zou zijn.
Daarnaast weten
we dat er een
verband bestaat
tussen de
luchtdruk op
aarde en het

verouderingsproces. Wanneer de luchtdruk op aarde hoger zou zijn,


zouden de cellen minder snel verouderen, en de levensverwachting
van de mens zou aanzienlijk stijgen. Dit is ook de reden waarom
sommige mensen graag regelmatig in een hogedrukcabine gaan
liggen; maar dat even
terzijde.
De hogere luchtdruk, die
verklaard kan worden met
de beschermende deken van
waterdamp, zou niet alleen
het verouderingsproces
kunnen hebben vertraagd.
Deze hogere luchtdruk zou
daarnaast ook voor een
hogere zuurstofgraad op
aarde gezorgd kunnen
hebbenccviii. Zowel reuzeninsecten als dinosaurirs zouden in onze
moderne tijd onder de klimatologische omstandigheden zoals we die
nu kennen niet genoeg zuurstof op kunnen nemen: ze zouden
stikken.

Naast de deken van waterdamp, waardoor kosmische straling wordt


gefilterd, de luchtdruk wordt verhoogd en voor een hogere
zuurstofgraad wordt gezorgd, weten we dat het magnetisch veld

345
(vroeger) sterker was. Het magnetisch veld wordt jaarlijks zwakker.
Het magnetisch veld kan ook kosmische straling tegenhouden. Maar
dit magnetische veld kan deze taak steeds minder goed uitvoeren.
Het magnetisch veld wordt namelijk steeds zwakker en zal in de
toekomst dus steeds meer kosmische straling doorlaten.
Het magnetisch veld heeft een halftijd van ongeveer 1400 jaar. Wat
betekent dat? Dat betekent dat het magnetisch veld 1400 jaar
geleden 2 keer zo sterk wasccix.

Jaar Sterkte van het magnetisch veld


in procenten
2014 100,00%
614 200,00%
786 v. Chr. 400,00%
2186 v. Chr 800,00%
3586 v. Chr. 1600,00%
4986 v. Chr. 3200,00%
6386 v. Chr. 6400,00%
7786 v Chr. 12800,00%
9186 v. Chr. 25600,00%

Een sterker magnetisch veld kan beter kosmische straling


tegenhouden en zo meehelpen om het verouderingsproces te
vertragenccx. Er zit natuurlijk wel een duidelijke bovengrens aan. Men
gaat er vanuit dat leven niet langer dan 10.000ccxi ccxii jaar op aarde
mogelijk is geweest.
Onder de omstandigheden van vr de vloed konden mens en dier
niet alleen langer leven; ze konden ook groter worden!

"Wat heeft dit met polythestische goden te maken?"


De goden van de Grieken of de Germanen waren niet de scheppers
van hemel en aarde. Dat dachten deze volkeren zelf ook niet! Hun
goden werden, net als alle andere mensen, gewoon geboren uit het
stof der aarde. Vermoed wordt dat deze goden zijn genspireerd op
de mensen die de vloed hebben overleefd:
o Noach + vrouw

346
o Sem + vrouw
o Japhet + vrouw
o Cham + vrouw
Omdat zij in een volstrekt ander klimaat waren geboren, waren zij
niet alleen groter en sterker; ze leken ook in de ogen van de
tijdgenoten onsterfelijk te zijn. Mensen werden geboren, mensen
stierven, maar mensen zoals Noach en Sem bleven eeuwenlang leven.

Om te onthouden:
Welke begrippen associren de Chinezen met een grote boot?
o Boot
o 8
o Personen
o Opvallend: als een Chinees dus het karakter voor grote
boot wil maken, combineert hij het karakter voor boot met 8
personen. Een verwijzing naar de ark van Noach: een grote
boot met 8 personen

Hoe werd de
herinnering
aan de wereldwijde vloed overal ter wereld levend gehouden?
o Overal zijn er volkeren te vinden met vloedlegendes:
o Babylonirs: legende rond Utnapishtim
o Hopi-Indianen: legende van de 4 werelden
o Indirs: legende rond Manu
o Grieken: legende rond Ogyges
o Altasche cultuur (centraal Azi): legende rond Nama
o Opvallend is vooral dat heel veel themas uit het Bijbelse
verhaal terugkeren in de vloedlegendes van andere volkeren.
Een van de beste voorbeelden is de legende van de Masai

347
rond Tumbainot. Terugkerende themas:
o zondige mensheid
o Goddelijke vernietiging van de hele Aarde
o vernietigd door middel van water
o een uitverkoren familie overleefd
o ark gebouwd
o dieren gered
o er verschijnt een regenboog
o Missionarissen trokken de hele wereld over om over de
Bijbel, en dus ook over Noach en de Zondvloed te vertellen.
Missionarissen werden verrast toen de meest uiteenlopende
volkeren, die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen
hadden, het verhaal van de Zondvloed al bleken te kennen!
Voorbeelden zijn:
o de Masai
o de Hopi-Indianen

Wat was het effect van de drastische klimaatverandering na de


vloed?
o Door het verdwijnen van de beschermende deken van
waterdamp:
o kon er meer kosmische straling de Aarde bereiken
o is de luchtdruk verlaagd
o Door de lagere luchtdruk:
o is de zuurstofgraad verlaagd
o Omdat het magnetisch veld om de aarde steeds zwakker
wordt, kan er steeds meer kosmische straling de aarde
bereiken

Wat was het effect van de drastische klimaatverandering voor mens


en dier?
o Door de toename aan kosmische straling is het
verouderingsproces van mens en dier versneld
o Door de lagere zuurstofgraad konden sommige dieren zoals
reuzeninsecten en dinosauriers niet meer overleven: deze
dieren zijn, net als de mens, door natuurlijke selectie
gekrompen of zelfs uitgestorven

Wat is het verband tussen de wereldwijde vloed en het ontstaan van


polythestische religies?

348
o Goden van polythestische religies, zoals Wodan en Odin, zijn
weliswaar groter, sterker en zijn zo leek het, althans
onsterfelijk maar ze hebben ondanks dat, sterk menselijke
trekken in karakter en uiterlijk
o Goden van polythestische religies, zoals Wodan en Odin,
werden niet gezien als scheppers van hemel en aarde. Ook
aanhangers van deze religies geloofden dat hun goden, net als
zijzelf geboren waren. Het universum en de aarde waren dus
ook in de ogen van de aanhangers van deze religies ouder dan
de goden. Een opvallend verschil met monothestische
religies
o De eigenschappen van de goden van deze polythestische
religies doen sterk denken aan de eigenschappen van de
overlevenden van de zondvloed:
o de overlevenden van de vloed waren niet alleen groter
en sterker. Ze leken in de ogen van hun tijdgenoten na
de vloed inderdaad eeuwig te leven:
o een voorbeeld hiervan is Utnapishtim, een
overlevende van de wereldwijde vloed die in
de ogen van Gilgamesj het eeuwige leven had
De wereldwijde vloed is een historische gebeurtenis. In de
module Bijbel en Geologie keken we al naar de gevolgen ervan voor
het aardoppervlak! In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de
culturele aspecten! Noach en zijn nakomelingen hebben het verhaal
van de vloed van generatie op generatie doorgegeven. Hoewel, in de
loop der tijd, details zijn veranderd, zijn in alle vloedlegendes de
hoofdlijnen herkenbaar gebleven!

De Toren van Babel


In de hoofdstukken Na Babel deel 1: vr de vloed en Na Babel deel
2: na de vloed hebben we gezien, dat er bij verschillende,
uiteenlopende culturen op aarde nog sporen te vinden zijn van de
gebeurtenissen zoals die in de eerste hoofdstukken van Genesis
worden beschreven:
o de Schepping
o de Zondeval
o de wereldwijde vloed

349
Wanneer de Bijbel gelijk heeft, en de hele mensheid inderdaad van
het gezin van Noach afstamt, zouden we natuurlijk ook niets anders
verwachten. De culturen zouden in dat geval pas uiteen gaan lopen
na een mysterieuze gebeurtenis in Babel!

Nakomelingen van Noach


Toen de Zondvloed eindelijk voorbij was, sprak God tegen Noach: Ga
de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen.
Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en
alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en
talrijk worden en de aarde bevolken. Hierop ging Noach naar buiten,
samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook
alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat
op de aarde rondkruipt. (Gen. 8: 16-19)

God geeft hier een duidelijke opdracht: na ruim een jaar samen met
God te hebben doorgebracht, moesten de laatste mensen op aarde nu
de ark verlaten. De dieren moesten vruchtbaar en talrijk worden, en
zich over de hele wereld verspreidden.

En ook tegen Noach en zijn zonen zei Hij: Wees vruchtbaar en word
talrijk en bevolk de aarde (Gen. 9:1). Als we in de 21e eeuw om ons
heen kijken, en ons realiseren dat alle 7.5 miljard mensen afstammen
van het gezin van Noach, kunnen we vaststellen dat het eerste deel
van de opdracht goed gelukt is!

In het jaar 2348 v. Chr. telt de wereldbevolking 8 personen ruim


4363 jaar later is dat opgelopen tot ruim 7.5 miljard. De vraag is
natuurlijk: kan dat wel?
De Bijbel leert dat de nakomelingen van Noach terecht kwamen op de
vlakte van Sinear. De hele mensheid wilde graag bij elkaar blijven en
negeerde daarmee Gods wil: bevolk de aarde (Gen. 9:1). Maar hoe
groot was dan de groep die in 2242 v. Chr. (106 jaar na de vloed) tegen
elkaar zei: Laten we een stad bouwen met een toren die tot de hemel
reikt. (Gen. 11:4)

We gaan er vanuit dat het jaarlijkse groeipercentage in de eerste


jaren na de vloed extreem hoog moet zijn geweest. Wanneer Noachs
zonen een jaar naar de Vloed allemaal een kind hadden gekregen, was
het groeipercentage: 40%. Daarna zou dat percentage uiteraard snel
flink gedaald zijn. Wanneer we uitgaan van een gemiddeld - jaarlijks

350
groeipercentage van 8%, zouden er 106 later al 27.925 mensen op
Aarde kunnen zijn.

Als het groeipercentage na Babel op 2% was blijven steken, was dat


genoeg geweest om het huidige aantal mensen te verklaren. 7.5
miljard mensen zou zelfs extreem weinig zijn als de moderne mens al
een miljoen jaar op Aarde had rondgelopen. Vaak wordt het argument
aangehaald dat oorlog/honger de bevolkingsgroei heeft geremd. Daar
staat tegenover dat in de 20e eeuw ondanks oorlog, massamoord en
honger de bevolking op Aarde juist sterk is gegroeid. Zonder af te
doen aan de gruwelen van oorlog, honger en onderdrukking, is dit
geen goede verklaring voor de beperkte bevolkingsgroei die voor de
evolutionaire tijdschaal noodzakelijk is.

Babylonische spraakverwarring
Sommige experts zien in de
toren van Babel niet per se een
toren die heel hoog was en
daarmee tot in de hemel reikte.
Veel meer gaan ze er vanuit dat
deze toren juist de hemel
gewijd was een zon-
/maantempel, dus. We weten
in ieder geval zeker dat de
eerste culturen die na de
uittocht in Babel ontstonden
Sumerirs en Egyptenaren
de zon, maan en sterren als goden vereerden.
De mensen in Babel begonnen volgens deze theorie, althans de
schepping te vereren in plaats van de Schepper.
Door ook nog eens bij elkaar te blijven, zondigde de mensheid dus
extra tegen God en Hij zag meteen hoe dit kwam: Dit is n volk en
ze spreken allemaal een en dezelfde taal. (Gen. 11:6). Hoe lossen we
dat op? Simpel: Laten Wij [als heilige drie-eenheid daarom
meervoud] neerdalen en daar hun taal verwarren. (Gen. 11:7)

De zogenaamde taalbarrire is feitelijk het enige wat mensen effectief


van elkaar kan scheiden niet ras en nationaliteit maar taal zorgt
letterlijk voor onbegrip tussen mensen.

351
Mensen kunnen wel proberen zich tegen Gods wil te verzetten maar
dat is altijd tevergeefs: De Heer verspreidde hen van daar over de hele
Aarde en de bouw van de stad wordt gestaakt. (Gen.11:8)
De taalfamilies zijn op dit moment ontstaan en de mensen kon elkaar
niet meer verstaan.

Hoewel er anno 2014 duizenden verschillende talen worden


gesproken, zijn deze allemaal terug te voeren op slechts 70
taalfamilies - die in Babel zijn ontstaan. Veel taalfamilies moeten in de
moeilijke jaren na Babel zijn verdwenen. Dat is de reden waarom er
nu nog maar 37 herkenbaar zijn. Op de volgende paginas vind je een
overzicht van de taalfamilies die in onze tijd nog herkenbaar zijn!

Abchazo-Adygesche taalfamilie
Afro-Aziatische taalfamilie
Algische talen

352
Altasche talen
Andes-Equatoriale talen
Arawak-talen
Austroaziatische talen
Austronesische talen
Caribische talen
Chibchatalen
Dravidische talen
Eskimo-Aleoetische talen
Indo-Europese talen
Irokese talen
Khoisan-talen
Maya-talen
Mixe-Zoque-talen
Mongoolse talen
Nach-Dagestaanse talen
Na-Den-talen
Nilo-Saharaanse talen
Oeraalse talen
Otomangue-talen
Pama-Nyungaanse talen
Salish-talen
Sino-Tibetaanse talen
Siouan-Catawban-talen
Tai-Kadai-talen
Toengoezische talen
Totonaakse talen

353
Tsjoektsjo-Kamtsjadaalse talen
Tupi-talen
Turkse talen
Tyrreense talen
Uto-Azteekse talen
Yuma-Cochim-talen
Zuid-Kaukasische talen

Omdat de mensen elkaar niet meer konden verstaan, verspreidden ze


zich over de hele wereldccxiii. Gevolg? De volkeren begonnen vanaf
dat moment uit elkaar te groeien. De verschillende taalgroepen
bleven maar groeien, en werden zo groot dat zij uiteindelijk ook niet
bij elkaar konden blijven. Door de afstand ontwikkelden zich toen,
net zoals dat nu nog gebeurt, uit deze taalfamilies weer nieuwe talen;
talen die zich sindsdien bleven ontwikkelen en nog steeds aan
verandering onderhevig zijn.

Een opvallend kenmerk van taalontwikkeling schijnt echter


universeel te zijn: de grammatica van de verschillende talen wordt
steeds eenvoudiger. De grammatica van alle talen ontwikkelt zich dus
universeel van uiterst complex naar steeds eenvoudiger
vormenccxivccxv. Omdat dit een wereldwijde, universele tendens is,
zullen seculiere taalwetenschappers nog een hele kluif hebben om te
verklaren waar de oorspronkelijke complexiteit vandaan kwamccxvi!
Taal is dus ook onderhevig aan de 2e Wet van Thermodynamica?
Jazeker! Alles neigt naar chaos dus ook talenccxvii! De 2e Wet van
Thermodynamica de vraag waar de oorspronkelijke complexiteit
vandaan kwam blijft voor seculiere wetenschappers van de meest
uiteenlopende terreinen een grote uitdaging!

Het scenario dat talen zich hebben ontwikkeld van eenvoudige


diergeluidenccxviii naar talen met een uiterst complexe grammatica,
om vanaf het hoogtepunt van complexiteit zich weer terug te
ontwikkelen naar eenvoudigere vormen, is dus moeilijk te
verklarenccxix.

De Bijbel biedt daarentegen een verklaring die niet alleen logischer is


maar die ook beter aansluit bij onze observaties! Bijvoorbeeld: de

354
uiterst complexe Indo-Europese taal is ontstaan door Gods Woord
in Babelccxx.

Sprekers van deze taal trokken weg, vooral richting Europa. Omdat
sprekers van deze taal ook niet bij elkaar bleven, ontstonden er in de
loop der tijd door een steeds groter aantal kleine veranderingen
uiteindelijk:
o Slavische talen
o Indo-Iraanse talen
o Romaanse talen
o Baltische talen
o Keltische talen
o Germaanse talen
o Grieks
o Albanees
o Armeens

Ook de sprekers van deze talen bleven niet bij elkaar wonen toen hun
aantallen toenamen. Daardoor werden de verschillen tussen de talen
van de diverse groepen weer groter. En ontstonder er uiteindelijk
nieuwe talen bijvoorbeeld:
o Slavische talen: Kerkslavisch, Russisch, Pools, Oekraens,
Tsjechisch, Bulgaars, Slowaaks, Servisch en Kroatisch
o Indo-Iraanse talen: Hindi, Bengaals, Punjabi, Perzisch,
Marathi en Urdu
o Romaanse talen: Latijn, Spaans, Portugees, Frans, Italiaans,
Roemeens
o Baltische talen: Litouws en Lets
o Keltische talen: Bretoens, Schots-Gaelisch, Iers en Welsh
o Germaanse talen: Saksisch, Frankisch, Engels, Duits,
Nederlands, Zuid-Afrikaans, Zweeds, Deens, Noors en Fries

Er zijn twee universele ontwikkelingen:


o en taal vertakt zich in meerdere varianten van de taal, en
uiteindelijk in nieuwe (maar desondanks) verwante talen
o de grammatica van talen ontwikkelt zich van uiterst complex
naar (steeds) eenvoudiger vormen. Er is geen taal bekend die
een grammatica kent die in de loop der tijd steeds complexer
wordt

355
Culturele sporen
De Bijbel kan niet alleen deze (taalkundige) fenomenen uitstekend
verklaren. Daarnaast zijn bovendien ook de gemeenschappelijke
herinneringen van de tijd vr Babel nog steeds herkenbaar: bij de
meest uiteenlopende volkeren en culturen zijn er vandaag de dag nog
steeds sporen te vinden die niet anders te verklaren zijn dan door
een gemeenschappelijk verleden van de volledige mensheid!

Bijvoorbeeld: ook de Toren van Babel is nog steeds herkenbaar in het


Chinese karakterschrift!
Bijna 28.000 mensen zouden theoretisch gezien een zodanige
samenleving kunnen organiseren dat de bouw van een toren
mogelijk is. De vraag is dus niet of het mogelijk is, maar of ze het ook
cht hebben gedaan! In dat geval zouden er nog andere volkeren
moeten zijn, naast de Isralieten, die zich deze gebeurtenissen
moeten kunnen herinneren!

De Toren van Babel was een gemeenschappelijk project; de hele


mensheid woonde bij elkaar, iedereen droeg zijn steentje bij. De
Chinezen denken nog steeds

aan een toren als een gemeenschappelijk project!


Opvallend: de Chinezen hadden hun woorden ook anders kunnen
vormen:
o toren gebouw en hoog
o grote boot boot en groot

Taal legt altijd vast hoe een volk de wereld ziet en wat het belangrijk
vindt. Een volk associeert niet zomaar de begrippen stof en
levend en mens met eerste of geheim en tuin en levende
man met de duivel tenzij zij daar vanuit hun geschiedenis en cultuur
een goede reden voor hebben!

De vloed was in 2348 v. Chr. Met behulp van de chronologien in de


Bijbel kunnen we uitrekenen dat de Toren van Babel 106 jaar later,
net voor de geboorte van Peleg, in het jaar 2242 v. Chr. werd
gebouwd. De eerste Chinese karakters ontstonden vermoedelijk rond
het jaar 1587 v. Chr. Dat is dus 761 jaar na de vloed en 655 jaar na

356
Babel! Toen deze karakters ontstonden, moest de herinnering aan de
schepping, zondeval, vloed en de Toren van Babel nog vers zijn
geweest. Zij gebruikten immers begrippen die specifiek met deze
gebeurtenissen worden geassocieerd om de karakters voor de
woorden eerste, duivel, grote boot en toren samen te stellen.

In het volgende hoofdstuk Bijbel en ras zullen we laten zien dat er


niet alleen een culturele maar vooral ook een genetische
verbondenheid is tussen alle mensen, en dat we allemaal ongeacht
onze taal, cultuur en huidskleur van Noach afstammen en n grote
familie zijn:
o Uit n mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij
over de hele aarde heeft verspreid (Handelingen 17:26).
o Zo staat er ook geschreven: De eerste mens, Adam, werd een
levend aards wezen" (1 Corinthirs 15:45).

Om te onthouden
Kunnen we allemaal van slechts 8 mensen afstammen?
o Jazeker! De huidige omvang van de wereldbevolking is zelfs
veels te klein als de mens al cht honderdduizenden jaren op
de Aarde rond zou lopen. Wanneer we uit gaan van een
gemiddelde bevolkingsgroei van 8% sinds de Vloed (2348 v.
Chr) en 2% sinds de uittocht uit Babel is het niet
ondenkbaar/onmogelijk getalsmatig gezien dat de hele
wereldbevolking afstamt van de 8 overlevenden van de vloed

Hoe ontwikkelen talen zich?


o Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen die universeel
zijn voor alle talen in de wereld:
o n taal vertakt zich in meerdere varianten van de
taal, en uiteindelijk in nieuwe (maar desondanks)
verwante talen
o de grammatica van talen ontwikkelt zich van
uiterst complex naar (steeds) eenvoudigere
vormen. Er is geen taal bekend die een
grammatica kent die in de loop der tijd steeds
complexer wordt

357
Waarom zijn de seculiere theorien een slechte verklaring voor het
ontstaan en de ontwikkeling van de talen op aarde?
o Net zoals bij de evolutietheorie voorspellen seculiere
theorieen een ontwikkeling/ tendens die haaks staat op
onze observaties: en opnieuw heeft dit alles te maken met
2e Wet van Thermodynamica
o We observeren de ontwikkeling dat de grammaticas van
talen steeds eenvoudiger worden. De tendens is dus: van
complex naar eenvoudig
o Wanneer talen zijn ontstaan vanuit veredelde
dierengeluiden, zou dit om een omgekeerde tendens
vragen: van eenvoudig naar complex
o Seculiere wetenschappers moeten dus verklaren:
o waar de oorspronkelijke complexiteit vandaan
kwam
o waardoor/ wanneer de universele kentering werd
veroorzaakt; waarom de talen nu niet meer steeds
complexer maar juist steeds eenvoudiger worden
o Een taal heeft de neiging om zich te vertakken, waardoor
er op die manier steeds weer nieuwe talen ontstaan.
Wanneer we de klok terug zouden draaien, kunnen we
vermoeden dat het aantal talen vroeger kleiner was, en
dat de talen die bestonden, complexer waren
o Het is mogelijk om alle bestaande talen terug te voeren op
37 taalfamilies.

Waarom heeft de Bijbel een betere verklaring voor het ontstaan en


de ontwikkeling van de talen op aarde?
o De Bijbel gaat altijd uit van de oorspronkelijke perfectie
en complexiteit: de Bijbel bevestigt het bestaan van de 2e
Wet van Thermodynamica keer op keer
o God heeft de eerste 70 talen geschapen de eerste
taalfamilies. 37 taalfamilies zijn nu nog herkenbaar; dit
verklaart de oorspronkelijke perfectie en complexiteit
o Mensen trokken weg, variaties binnen de taalfamilies
ontstonden, en daarmee uiteindelijk nieuwe talen; talen
die allemaal een beetje minder perfect/complex waren
dan de oorspronkelijk door God ingestelde taal
o De Bijbel heeft daarmee een perfect antwoord op de

358
universele tendensen die we zien bij de ontwikkeling van
talen

Hoe houden de Chinezen de herinnering aan Babel levend?


o Ten tijde van Babel konden er al 28.000 mensen op de
wereld zijn. Al deze mensen woonden in een stad, Babel,
waar een toren gebouwd werd. Die toren was dus een
project waarbij letterlijk de hele wereldbevolking direct
of indirect betrokken was: een gemeenschappelijk project
in de waarste zin van het woord. Het is dus niet zo gek dat
de Chinezen het woord toren eeuwen later nog steeds
associeren met een gemeenschappelijk project!

359
Oorsprong van verschil

Bijbel en ras
Je hoeft niet lang op deze wereld rond te lopen om erachter te komen
dat er mensen zijn die er een beetje anders uitzien dan jij. Sommigen
hebben een andere huidskleur dan jij, anderen vallen vooral op door
de vorm van hun ogen. Waar komen deze verschillen toch vandaan,
en wat betekenen ze?

Het antwoord op deze vragen zal ervan afhangen aan wie je ze stelt;
het wereldbeeld benvloedt namelijk je kijk op de wereld enorm.

In dit hoofdstuk zullen we zowel het athestische, seculiere als het


christelijke wereldbeeld uitleggen, en kom je erachter wat je
wereldbeeld betekent voor je kijk op ons thema: het ontstaan van de
rassen. Aan ieder wereldbeeld kleeft een aantal observaties die we
moeten kunnen doen mits het betreffende wereldbeeld waar zou
zijn.
In dit hoofdstuk willen we dus graag laten zien, hoe een wereldbeeld
het antwoord kan kleuren; en welke antwoorden inderdaad matchen
met onze observaties. De vraag is dus weer: klopt alles wat we horen
wl met alles wat we zien?

Ras en evolutie
De volledige titel van het boek dat Darwin in 1859 publiceerde,
was: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.
Wanneer je dit boek anno nu in de winkel wilt kopen, zul je merken
dat een groot deel van de titel is weggelaten.
Het boek heet nu: On the origin of spieces of kortweg: The origin of
spieces. De originele titel was misschien ook wel wat aan de lange
kant maar geeft wel duidelijk weer, hoe binnen het kader van de
evolutietheorie althans, over ras wordt gedacht.

In dit boek zijn we al een aantal keren ingegaan op de vraag, wat de


evolutietheorie leert:
o de eerste generatie leven op aarde is spontaan ontstaan
vanuit niet-levende, chemische elementen

360
o al het leven op aarde, planten, dieren en mensen, stamt af van
deze eerste protocel
Dus door genetische mutaties en natuurlijke selectie is over een
periode van 3.5 miljard jaar de biodiversiteit ontstaan die we nu zien.
Dit wordt samengevat in het eerste deel van de titel: On the Origin of
Species by Means of Natural Selection.

Het tweede deel van de titel geeft aan dat men in ieder geval de
auteur van het boek, Charles Darwin het belangrijk vond, om dit
proces te kunnen sturen; dus om rassen die de voorkeur verdienen,
te kunnen bewaren in de woelige strijd om te overleven: or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.

Geldt dit ook voor mensen? Dat de mens speciaal is ten opzichte
van dieren, omdat de mens naast een bewustzijn (nephesh) ook het
beeld van God heeft gekregen om met God te kunnen
communiceren en voor de schepping als geheel te kunnen zorgen, is
een christelijk concept. Wanneer evolutie waar zou zijn, stammen we
samen met al het leven op aarde, dieren en planten, af van die ene
gemeenschappelijke voorvader: een protocel die 3.5 miljard jaar
geleden de oersoep onveilig maakte.

Hoewel de evolutietheorie de mens als deel van het dierenrijk


beschouwde, wijdde Darwin in 1871 wel speciaal een boek aan de
afstamming van de mens:The descent of man and selection in relation
to sex.
Deze titel verkondigt, met misschien iets andere woorden, dezelfde
boodschap als de titel van het eerste boek:
o de afkomst van de mens (Decent of man/ the origin of
species)
o het proces waarmee de mens is ontstaan (selection/ by Means
of Natural Selection)
o hoe dit proces gestuurd kan worden (in relation to sex/or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life)

Charles Darwin leert ons dus dat wanneer we natuurlijke selectie


begrijpen, we deze kennis zouden moeten gebruiken om de toekomst
van ons ras in de genadeloze overlevingsstrijd hier op aarde veilig te
stellen.

361
Charles Darwin en zijn tijdgenoten was namelijk iets opgevallen: niet
iedereen zag eruit zoals hij; en niet iedere maatschappij was zo
geavanceerd als het Britse Rijk. Wat betekent dit? Iedereen stamt af
van dezelfde gemeenschappelijk voorvader, die mensen en apen
samen delen; en toch zijn bepaalde culturen verder ontwikkeld dan
andere. Het kan dus vanuit deze redenatie niet anders zijn dan dat
sommige groepen sneller zijn gevolueerd dan andere.

Dit is dezelfde gedachte die Mark van Vugt verleidde tot een
merkwaardig argument voor een eveneens merkwaardige stelling
die hij in de Volkskrantccxxi verdedigt. Hij stelt:

Een waarschijnlijker evolutionair verhaal is dat voetbal zijn oorsprong


kent in de traditie van de stamoorlogen bij onze voorouders, waarin de
mannelijke stamleden met elkaar samenwerkten om een
gemeenschappelijke vijand te verslaan.

Om uit te leggen wie onze voorouders zijn, verwijst hij ons naar een
bevolkingsgroep die volgens zijn gedachtegang althans, nog steeds in
de ontwikkelingsfase zit als onze voorouders tienduizenden jaren

362
geleden. De Papoea's zijn volgens Mark van Vugt dus minder ver
gevolueerd dan wij:

Daarvoor moeten we kijken naar Nieuw-Guinea. Nergens anders ter


wereld leven er zo veel verschillende bevolkingsgroepen en taalgroepen
bij elkaar in n gebied. Tot de 20e eeuw waren die stammen
voortdurend met elkaar aan het vechten. Het minste of geringste
incident leidde tot een stamoorlog waarbij aan weerszijden veel doden
vielen.

Deze racistische gedachte is de noodzakelijke consequentie voor het


geloof in de evolutieleer. Voor 1859, het jaar van de publicatie van On
the origin of species by means of natural selection, or the preservation
of favoured races in the struggle for life, werd het woord ras alleen
gebruikt in de betekenis van nationaliteit:
o het Nederlandse ras
o het Britse ras
o het Duitse ras.

Vanaf 1859 werd er dus met andere ogen in het licht van een ander
wereldbeeld naar de verschillen tussen de bevolkingsgroepen op
aarde gekeken.

Mark van Vugt denkt in de Papoea's een lagere evolutiefase te zien en


hoopt, door hen te observeren, conclusies over ons eigen
evolutionaire verleden te kunnen trekken. Lange tijd golden de
Aboriginals in Australi als missing link = de overgangsvorm tussen
aap en mensccxxii. En deze mensen werden conform de subtitel van
Darwins boek: The preservation of favoured races in the struggle for
life hevig vervolgd en vermoord. Ze zouden de Britse kolonisten
immers met hun primitieve genen weleens kunnen belemmeren in
hun evolutionaire ontwikkeling!

363
Wanneer je deze mensen dus ziet als missing link = half aap/half
mens, is het een logische keuze om ze onder te brengen in een
dierentuin. De Pygmee Ota Bengaccxxiii werd in 1906 naar Bronx Zoo
(New York) gebracht.
Hij deelde daar zijn verblijf met een orang-oetang!

De vraag is dus of wij in onze westerse samenlevingen wel cht


verder zijn dan bijvoorbeeld de Papoea's of Pygmeen. En waaraan
meet je dat? Meet je dat aan geld, technologie? Of zoals de Japanners
aan de hoeveelheid lichaamshaarccxxiv?

Wanneer we vooruitgang meten in termen van kennis, wijsheid,


gemeenschapszin, liefde en geluk, in plaats van geld en spullen,
kunnen de kaarten al heel anders worden geschud. Bovendien
verwacht ik dat de gemiddelde Papoea minder schulden heeft dan de
gemiddelde Nederlander, waardoor hij strikt genomen rijker is; maar
dat terzijde!

364
Stel: een Nederlandse evolutionair-psycholoog gaat naar Nieuw-
Guinea omdat hij meer wil weten van zijn eigen evolutionaire
verleden en hij verdwaalt in de jungle. Dan blijkt hij toch ineens een
heleboel essentile kennis te missen en moet hij zelfs worden gered
door mensen waar hij bewust of onbewust toch op neer gekeken
heeft. Dan kan hij zich uit schaamte even klein maken. Want hij
weet immers vanuit het voetbal dat ontstaan is vanuit
stammenoorlogen - dat de verliezers zich juist kleiner maken, soms
door letterlijk hun kop te laten hangen.ccxxv

Er is nog iets merkwaardigs met lengte wat duidt op een lange


evolutionaire geschiedenis. Net als in het dierenrijk maken de spelers
van de winnende partij zich groter, bijvoorbeeld door beide armen in de
lucht te steken als ze gewonnen hebben, terwijl de verliezers zich juist
kleiner maken, soms door letterlijk hun kop te laten hangen.

Samengevat kunnen we dus stellen:


o de evolutietheorie leert: al het leven op aarde, mensen, dieren
en planten, heeft een gemeenschappelijke voorvader
o door miljarden genetische mutaties en natuurlijke selectie is
de biodiversiteit ontstaan die we nu zien
o mensen en apen delen een (recente) gemeenschappelijke
voorouder
o deze voorvader ontwikkelde zich in:
o verschillende soorten apen
o verschillende soorten mensen
o niet alle soorten apen en mensen evolueren even snel
o niet alle rassen bevinden zich dus in dezelfde
ontwikkelingsfase
o strijdpunt: welk ras bevindt zich in de hoogste
ontwikkelingsfase?ccxxvi

Het Genesis Instituut wijst het concept van evolutie af, en daarmee al
de daaruit voortvloeiende consequenties, waaronder de
evolutionaire kijk op ras zoals we die hierboven hebben
gepresenteerd.

Waarom?
o Het is niet wat de Bijbel ons leert!

365
o Het is niet wat de moderne genetica ons leert!

Wat zegt de Bijbel?


Het meest opvallende is dat in de Bijbel nooit het woord ras wordt
gebruikt om verschillen tussen mensengroepen aan te geven. Er zijn
echter wl twee Bijbelverzen, waarvan in het verleden werd gedacht
dat er het ontstaan van het Afrikaanse ras beschreven werd.
Hoewel dit er natuurlijk niet staat!

Het eerste vers is Genesis 4: 15-16: Maar de HEER beloofde hem:


Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.
En hij merkte Kan met een teken, opdat niemand die hem
tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kan bij de HEER vandaan
en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

Gedacht werd dat het teken van Kan betekende dat hij, nadat hij
zijn broer Abel had vermoord, een donkere huidskleur had gekregen.
Er zijn natuurlijk een heleboel problemen met deze zichtwijze:
o het staat er niet
o Kans nakomelingen zijn allemaal omgekomen in de vloed
Dit vers verklaart dus niet het ontstaan van de verschillende rassen.

Een tweede kandidaat is Genesis 9:25: Vervloekt zij Kanan, knecht


van zijn broers zal Kanan zijn, de minste van zijn knechten.

Cham had zijn vader naakt gezien nadat deze van de wijn had
gedronken, en hem niet netjes afgedekt zoals zijn broers dat hadden
gedaan. Naar aanleiding daarvan zou Noach een vloek over Cham
hebben uitgesproken. Een resultaat van deze vloek zou dan zijn dat
Cham een donkere huidskleur kreeg. Er zijn natuurlijk een heleboel
problemen met deze zienswijze:
o het staat er niet
o van Cham stammen niet alleen de Afrikanen af maar
bijvoorbeeld ook de Fenicirs, Chinezen en Indianen die geen
donkere huidskleur hebben
Het is dus onzin te zeggen dat de Bijbel leert dat een donkere
huidskleur het resultaat is van een vloek en dat je dus met donkere
mensen mag doen wat je wilt. De Bijbel leert heel iets anders, namelijk:
Uit n mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele
aarde heeft verspreid (Handelingen 17:26).

366
De Bijbel is heel duidelijk: de gehele mensheid stamt af van n
voorvader, Adam: Zo staat er ook geschreven: De eerste mens,
Adam, werd een levend aards wezen (1 Corinthirs 15:45).

Wat betekent dit? Er bestaat maar n voorvader, n ras homo


sapiens.

Wordt deze theorie bevestigd door onze observaties?


Wat we ons moeten realiseren is dat mensen elkaar graag indelen op
uiterlijke kenmerken; die vallen immers lekker snel op. Het idee om
mensen in te delen op basis van huidskleur of de vorm van de ogen,
heeft God niet bedacht; dat hebben we zelf gedaan!
Hoewel deze kenmerken op het eerste gezicht duidelijk opvallen, is
het de vraag of we op basis daarvan mensen in kunnen/mogen delen.
Schijn bedriegt: deze zogenaamde duidelijke verschillen worden
veroorzaakt door een minimale genetische variatie!

Afbeelding: zijn dit verschillende rassen of koeien met verschillende


kleuren?

367
De genetische variatie tussen twee autochtone Nederlanders
bedraagt 0.2%. Dat verschil is ontstaan door genetische mutaties,
spreek uit: kopieerfouten van het DNA, uit al onze generaties. Hoe
groot is nou het verschil tussen een autochtone Nederlander, een
autochtone" Oegandees en een autochtone" Japanner?
Dat verschil bedraagt: 0.212%. Het percentage van onze genen dat
verantwoordelijk is voor onze huidskleur en oogvorm bedraagt:
0.012%;
Belangrijk: Ons ras wordt dus bepaald door slechts 0.012% van ons
genetisch materiaal!

Afbeelding: zijn dit verschillen rassen of mensen met een verschillende


kleur?

Verschil in huidskleur
Huidskleur wordt bepaald door de kleurstof in de huid, die melanine
heet.
Melanine wordt ook wel pigment genoemd en wordt gemaakt door
melanocyten, een bepaald type huidcellen. Nederlanders,
Oegandezen en Japanners hebben allemaal ongeveer dezelfde
hoeveelheid melanocyten!
Belangrijk: mensen met een donkere huidskleur hebben dus niet
meer melanocyten dan mensen met een lichte huidskleur!

368
Omdat mensen met een donkere huidskleur generaties lang zijn
blootgesteld aan meer uv-straling, maken hun melanocyten gewoon
alleen maar meer en grotere pigmentkorrels aan.

Belangrijk: iedereen heeft dezelfde hoeveelheid melanocyten.


Belangrijk: bij mensen met een donkere huidskleur hebben die
melanocyten alleen harder moeten werken om hun huid te
beschermen tegen uv-straling.

Na Babel
De gehele mensheid stamt af van Noach en zijn gezin; en hun
huidskleur was waarschijnlijk lichtbruin.

Zij beschikten toen dus nog over de genetische informatie voor:


o een lichte huid
o een lichtbruine huid
o een donkere huid

Hierdoor was het mogelijk om in de volgende generaties een brede


variatie aan huidskleuren te krijgen. Dit is een schoolvoorbeeld van
natuurlijke selectie. Dit proces was een logische consequentie van de
uittocht uit Babel: natuurlijke selectie kan immers snel tot
veranderingen leiden in kleine, gesoleerde populaties zoals die in de
eerste eeuwen na de plotselinge uittocht uit Babel waarschijnlijk
bestaan moeten hebben.
Na Babel spreidde de mensheid zich over de wereld uit. Iedere
taalgroep bleef bij elkaar; mensen trouwden immers om praktische
redenen binnen hun eigen taalgroepccxxvii.

Een deel van de nakomelingen van Cham trok naar Afrika, en werd
daar direct blootgesteld aan veel meer uv-straling dan ze gewend
waren. De melanocyten wisten niet wat hun overkwam; die
begonnen, om de huid beter te kunnen beschermen, meer en grotere
pigmentkorrels te produceren.

De nakomelingen van Japhet die richting Europa trokken, hadden van


uv-straling absoluut geen last. Hun melanocyten werden zelfs een
beetje lui; net spieren die een tijdje niet gebruikt worden. Lekker lui
zelfs want ze produceerden na een paar generaties minder en
kleinere pigmentkorrels dan vroeger; hun huid werd lichter.

369
Daar moet dan wl bij gezegd worden dat het ook wel goed is dat die
melanocyten een beetje lui werden. In Europa schijnt zo weinig zon
dat teveel melanine kan zorgen voor een vitamine-D tekort.

De zon schijnt gewoon niet krachtig genoeg. Mensen met een


donkere huid wordt daarom aangeraden extra vitamine-D te slikken
in de noordelijke contreien. Mensen met een lichtere huidskleur
moeten op hun beurt dan weer niet vergeten, zonnecrme mee te
nemen als ze naar het zuiden gaan, want ze verbranden uiteraard
veel sneller dan mensen met een donkere huidskleur.
We zien hier dus een voorbeeld van natuurlijke selectie. De vraag is
uiteraard of dit dan ook een voorbeeld van evolutie is, en dan is het
antwoord: nee. Waarom? Omdat er bij natuurlijke selectie
genetische informatie verloren gaat, terwijl evolutie juist een
toename van genetische informatie vereistccxxviii.

Noach had de genetische informatie voor:


o een lichte huid
o een lichtbruine huid
o een donkere huid

Omgevingsfactoren zorgen voor veranderingen:


o mensen in Afrika verloren de genetische informatie voor een
lichte huid
o mensen in Europa verloren de genetische informatie voor
een donkere huid

Mensen met een donkere huidskleur kunnen generaties lang in


Europa blijven wonen en omgekeerd. Mensen met een lichte
huidskleur kunnen generaties lang in Afrika blijven wonen; ze blijven
zoals ze zijn want ze zijn de genetische informatie voor de andere
opties kwijtgeraakt. Zolang mensen niet kiezen voor een gemengd
huwelijk, waardoor hun kinderen een deel van de genetische
informatie terug kunnen krijgen, verandert hun huidskleur niet meer.
De mogelijkheid dat gemengde huwelijken op kinderzegen kunnen
rekenen is trouwens nog een extra argument tegen de
evolutietheorie: als de verschillende mensenrassen inderdaad
honderduizenden jaren van elkaar gescheiden zouden zijn geweest
en de verschillen tussen die mensenrassen in die tijd significant groot
zouden zijn geworden hadden gemengde paren geen
gemeenschappelijke kinderen kunnen krijgen!

370
De Bijbel heeft gelijk: er bestaat maar n ras, homo sapiens.
Bovendien betekent het veranderen van huidskleur uiteraard niet
dat een mens verandert in iets anders dan dat hij is een mens!

Om te onthouden

Hoe bepaalt ons wereldbeeld onze kijk op ras?


o Mensen hebben de neiging om andere mensen in te delen op
basis van uiterlijkheden: huidskleur en de vorm van hun ogen
o Mensen worden niet ingedeeld op basis van huidskleur of
naar de vorm van de ogen omdat deze verschillen genetisch
gezien het grootst zijn, maar omdat deze verschillen gewoon
het meeste opvallen
o Wat deze verschillen betekenen, hangt af van de manier
waarop ze worden genterpreteerd. In het hoofdstuk Wat is
jouw wereldbeeld? hebben we gezien dat zon interpretatie
en daarmee de betekenis van verschillen tussen mensen
sterk afhangt van het wereldbeeld
o Dezelfde verschillen betekenen dus voor een christen die op
de Bijbel vertrouwt, iets heel anders dan voor een athest die
in de evolutietheorie gelooft. Deze mensen interpreteren de
verschillen heel anders

Hoe heeft de evolutietheorie onze moderne kijk op 'ras' bepaald?


o De evolutietheorie leert: al het leven op aarde, mensen,
dieren en planten, heeft een gemeenschappelijke voorvader:
o door miljarden genetische mutaties en natuurlijke
selectie is de biodiversiteit ontstaan die we nu zien
o mensen en apen delen een (recente)
gemeenschappelijke voorouder
o deze voorvader ontwikkelde zich in:
o verschillende soorten apen
o verschillende soorten mensen
o dit leidt tot de volgende conclusies:
o niet alle soorten apen en mensen
evolueren even snel
o niet alle rassen bevinden zich dus in dezelfde
ontwikkelingsfase

371
o strijdpunt: welk ras bevindt zich in de hoogste
ontwikkelingsfase?

Wat zegt de Bijbel over het ontstaan van rassen?


o In de Bijbel wordt het woord ras niet gebruikt om de
verschillen tussen mensengroepen aan te geven
o De Bijbel leert dat alle mensen afstammen van een en
dezelfde voorvader, Adam, en ontkent daarmee het bestaan
van het concept van 'ras' voor mensen. Er bestaat maar een
menselijk ras: homo sapiens

De observaties: hoe groot zijn de verschillen tussen rassen nou echt?


o Huidskleur wordt bepaald door de kleurstof in de huid,
melanine. Dat wordt ook wel pigment genoemd en wordt
gemaakt door melanocyten, een bepaald type huidcellen
o Iedereen heeft dezelfde hoeveelheid melanocyten. Bij mensen
met een donkere huidskleur hebben die
melanocyten alleen harder moeten werken om hun huid te
beschermen tegen uv-straling
o De genetische variatie tussen twee autochtone
Nederlanders bedraagt: 0.2%
o Het percentage van onze genen dat verantwoordelijk is voor
onze huidskleur en oogvorm bedraagt 0.012%

372
Hoe zijn de verschillen tussen de verschillende mensengroepen
ontstaan?
o De verschillen tussen de verschillende mensengroepen zijn
ontstaan vanuit natuurlijke selectie. Onze gemeenschappelijk
voorvader, Noach, had waarschijnlijk de genetische
informatie voor alle huidtypen:
o een lichte huid
o een lichtbruine huid
o een donkere huid
o Door lokale omstandigheden werd de genetische informatie
voor het beste huidtype geselecteerd. De informatie van de
andere huidtypes werd verwijderd
o Natuurlijke selectie kan snel voor uiterlijke veranderingen
zorgen in kleine, gesoleerde populaties zoals bijvoorbeeld
in de eerste eeuwen na de uittocht uit Babel hebben moeten
bestaan
o Natuurlijke selectie is dus geen evolutie. Ook in dit voorbeeld
kun je zien dat er bij natuurlijke selectie genetische
informatie wordt verwijderd en niet, zoals de evolutietheorie
vereist, genetische informatie wordt toegevoegd

Waarom zijn er eigenlijk verschillen tussen mensen?

373
o Voordelen van een donkere huid in Afrika:
o je huid wordt goed beschermd tegen uv-straling; je
verbrandt niet zo snel
o Nadelen van een donkere huid in Europa:
o je huid kan niet voldoende vitamine-D opnemen en
dat kan tot vermoeidheidsklachten leiden
o Voordelen van een lichte huid in Europa:
o je huid kan gemakkelijk vitamine-D opnemen
o Nadelen van een lichte huid in Afrika:
o je huid beschermt zich niet goed tegen uv-straling dus
je verbrandt sneller

Welk wereldbeeld heeft uiteindelijk de beste verklaring voor onze


observaties?
o De Bijbel leert dat de voltallige mensheid in de recente
geschiedenis een gemeenschappelijke voorvader deelt: we
verwachten kleine genetische verschillen waardoor
gemengde paren gemeenschappelijke kinderen kunnen
krijgen
o De evolutietheorie verwacht dat mensen en apen weliswaar
in de verre geschiedenis een gemeenschappelijke voorvader
delen, maar leert ook dat de verschillende mensen en
apenrassen uit elkaar zijn gegroeid en dat sommige rassen
een hogere evolutionaire fase hebben bereikt dan andere: we
verwachten grote(re) genetische verschillen waardoor
gemengde paren geen gemeenschappelijke kinderen kunnen
krijgen
o We hebben gezien dat de genetische verschillen tussen de
verschillende mensengroepen uiterst klein zijn en gemengde
paren gemeenschappelijke kinderen kunnen krijgen
o Omdat bij natuurlijke selectie genetische informatie wordt
verwijderd, moeten bij onze voorvader de genetische
variaties voor alle opties nog aanwezig zijn geweest. Zoals we
in de module Bijbel en Biologie hebben gezien, wordt deze
observatie door de Bijbel bevestigd

374
o De observaties, de geringe genetische verschillen en het
principe van natuurlijke selectie, zijn dus precies wat we
vanuit de Bijbel zouden verwachten, maar staan haaks op de
evolutietheorie die grote(re) genetische verschillen verwacht.
Bovendien verwacht de evolutietheorie dat er extra
genetische informatie wordt toegevoegd bij het bereiken van
een hogere evolutionaire fase!

Test je kennis
Vragen bij module 5

Oorsprong van de mens


Waar komt de mens vandaan? Deel 1: naar het beeld van God

o Vraag 145: wat is 'Gods beeld'?


o A: bewustzijn
o B: emoties
o C: een pakket eigenschappen

o Vraag 146: voor wie is 'Gods beeld' bedoeld?


o A: alleen voor mensen
o B: alleen voor dieren
o C: alleen voor planten

o Vraag 147: welke consequentie heeft het antwoord op vraag


145?
o A: geen: al het leven stamt immers af van een
gemeenschappelijke voorvader die 3.5 miljard jaar

375
geleden de oersoep onveilig maakte
o B: de mens is een groot zoogdier
o C: er is een duidelijk onderscheid tussen mens en dier

o Vraag 148: waarom schiep God de mensen naar Zijn beeld?


o A: Hij wilde met de mensen kunnen communiceren
o B: Hij wilde dat de mensen voor Zijn Schepping
zouden zorgen
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 149: wat moet de mens kunnen voordat hij voor Gods
schepping kan zorgen?
o Om voor de schepping te kunnen zorgen moet de
mens de schepping

o Om de schepping te kunnen begrijpen moet de mens
de

een beetje kunnen begrijpen

o Vraag 150: wat is het verschil tussen bewustzijn (nephesh) en


het 'beeld van God'?
o A: er is geen verschil
o B: mensen hebben het 'beeld van God' dieren en
planten hebben nephesh
o C: mensen en dieren hebben beide nephesh;
daarnaast heeft de mens het 'beeld van God' omdat hij
voor de schepping moet zorgen

o Vraag 151: welke eigenschappen horen bij 'Gods beeld' en


zijn daarmee strikt menselijke eigenschappen?
o .
denken
o Abstract

o Lange

planning

376
o Vraag 152: planten en bomen hebben geen 'beeld van God' en
geen nephesh wat betekent dit?
o A: planten en bomen leven niet volgens het Bijbelse
classificatiesysteem
o B: planten en bomen leven wl volgens het Bijbelse
classificatiesysteem maar weten dat alleen niet van
zichzelf
o C: niets: nephesh heeft niets te maken met leven of
dood

o Vraag 153: welke drie stappen kan de mens - dankzij 'Gods


beeld' - doen die dieren en planten niet kunnen doen?
o Stap 1:
..
: verzamelen van kennis
o Stap 2:
..
: implementeren van kennis
o Stap 3:
..
: doorgeven van kennis
o Vraag 154: wat kunnen chimpansees en bonobos niet en
mensen wel?
o A: de mens kan denken buiten zijn eigen hier-en-nu-
situatie
o B: de mens kan filosoferen over de vier grote vragen
van het leven
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 155: waarom zijn dieren niet geschapen naar 'Gods


beeld'?
o Dieren hebben een bewustzijn (nephesh) waarmee ze
vaak heel goed in staat zijn om voor zichzelf en
directe soortgenoten te zorgen: waar/ niet waar
o Het is de taak van dieren om voor de hele schepping
te zorgen: waar/ niet waar

o Vraag 156: is er een verschil tussen dieren en mensen?


o A: ja en dat is logisch want dieren zijn uitgerust met
de kennis en mogelijkheden die ze nodig hebben en
waarmee ze kunnen overleven. De mens heeft

377
daarnaast een extra opdracht, waarvoor hij deze extra
eigenschappen nodig heeft
o B: nee en dat is logisch want er is geen verschil tussen
dieren en mensen; beide stammen af van dezelfde
gemeenschappelijk voorvader
o C: nee en dat is logisch want mens en dier hebben
beide een bewustzijn gekregen

Waar komt de mens vandaan? Deel 2: naar het beeld van de aap

o Vraag 157: wat is het belangrijkste verschil tussen Darwins


opvattingen over de oorsprong van de mens en de
opvattingen van de Bijbel?
o A: geen verschil: Darwin was immers afgestudeerd
theoloog
o B: de Bijbel maakt duidelijk onderscheid tussen
planten, dieren en mensen. Volgens Darwin is er een
voorvader voor al het leven op aarde
o C: de Bijbel vertelt dat rassen niet kunnen veranderen
en volgens Darwin veranderen rassen voortdurend en
ontwikkelen deze zich tot nieuwe diersoorten

o Vraag 158: wat was een belangrijke consequentie voor


Darwins theorie?
o A: mensen, dieren en planten zijn allemaal familie van
elkaar. Ze stammen immers allemaal af van dezelfde,
gemeenschappelijke voorvader
o B: mensen en apen delen een gemeenschappelijke
voorvader; er moeten dus fossielen te vinden zijn van
half mens, half aap, waarmee de evolutionaire
geschiedenis van de mens gereconstrueerd kan
worden
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 159: is Java-man de missing link?


o A: jazeker, er zijn zelfs levensechte reconstructies van!
o B: moeilijk te zeggen: de gevonden resten doen het in
ieder geval vermoeden
o C: absoluut niet: de gevonden resten hadden niets met
elkaar te maken

378
o Vraag 160: waaruit bestond Java-man?
o 2 kiezen van een

o 1 kies van een

o 1 schedelkapje van een (vermoedelijk)
uitgestorven.
o 1 dijbeen van een

o Vraag 161: waarom was Piltdown Man geen missing-link?


o A: het was een persoonlijk knutselproject van Charles
Dawson
o B: het was slechts een hypothetische voorvader; er
zijn nooit resten van hem gevonden
o C: omdat er niet over hem is gepubliceerd in een
erkend, prestigieus natuurwetenschappelijk vakblad

o Vraag 162: waaruit bestond Piltdown Man?


o A: een paar honderd jaar oude schedel van een mens
o B: kaakfragmenten van een moderne orang-oetang
o C: een combinatie van beide

o Vraag 163: waarom duurde het zolang voordat men had


ontdekt dat Piltdown Man een knutselproject was?
o A: wetenschappers wilden graag in Piltdown Man
geloven
o B: alles wat in schoolboeken staat moet waar zijn, dus
niemand twijfelde eraan
o C: het knutselproject was van een extreem hoge
kwaliteit en niemand was in die tijd in staat geweest
om het bedrog op te merken

o Vraag 164: Nebraska Man was geen Missing Link omdat


o A: het prestigieuze Science niet over hem wilde
schrijven
o B: Nebraska Man op niets anders gebaseerd was dan
op de kies van een navelzwijn

379
o C: Nebraska Man niet is uitgestorven; heb je de
verhalen over Big Foot niet gehoord?

o Vraag 165: Australopithecus Afarensis betekent Oost-


Afrikaanse aap. Waarom?
o A: omdat het een (uitgestorven) Oost-Afrikaanse aap
is
o B: omdat het een menselijke voorouder is in een ver
gevorderde ontwikkelingsfase
o C: hoewel het al duidelijk menselijke eigenschappen
had, leefde hij waarschijnlijk nog grotendeels in de
bomen

o Vraag 166: welke les kunnen we trekken als we goed naar


reconstructies van missing links kijken?
o A: hoe onze voorvaders geleefd hebben en hoe ze er
uit hebben gezien
o B: dat evolutie een bewezen feit is
o C: dat reconstructies meer zijn gebaseerd op de
theorie dan op het bewijs

o Vraag 167: waarom zijn reconstructies van missing links


niet gebaseerd op bewijs?
o A: er is geen bewijs. Van de missing links die in dit
boek zijn behandeld, zijn talloze reconstructies te
vinden, maar geen enkel compleet skelet
o B: de botten zeggen niets over de huidskleur, de
hoeveelheid haar en de gereedschappen die ze
gebruikt hebben. Deze details moeten allemaal
worden ingevuld met behulp van de fantasie van de
kunstenaar
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 168: waarom geloven wetenschappers graag dat ze een


missing link hebben gevonden?
o A: omdat de mens het hoogste wezen op aarde is
wanneer de evolutietheorie waar blijkt te zijn
o B: omdat de mens zelf wil kunnen beslissen over goed
en kwaad: de seculiere wetenschapper belooft ons
morele vrijheid

380
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 169: met welke methode proberen seculiere


wetenschappers in de 21e eeuw evolutie te bewijzen?
o A: evolutie van bacterien resistentie
o B: het vinden van buitenaards leven
o C: het bestuderen van fossiele resten van menselijke
voorvaders

o Vraag 170: de drang om eindelijk bewijs te vinden voor de


evolutietheorie leidt, vroeger en nu, vaak tot:
o A: overhaaste conclusies
o B: fraude
o C: A en B komen in de zoektocht naar bewijs voor de
evolutietheorie veel voor

Oorsprong van de cultuur


Na Babel deel 1: voor de vloed

o Vraag 171: welke consequenties heeft het als de eerste 11


hoofdstukken van Genesis echt gebeurd zijn?
o Alle mensen op aarde zijn via Noach allemaal
.
van elkaar
o De geschiedenis van de eerste 11 hoofdstukken van
Genesis is de
.
van de hele mensheid
o Gemeenschappelijke
.
aan de tijd voor Babel, zou een sterk argument
kunnen zijn voor de authenticiteit van de Bijbel
o Als de eerste 11 hoofdstukken van Genesis echt zijn
gebeurd, is ook de

381
en
de
van Jezus Christus echt gebeurd, en kunnen we hopen
op de vergeving van de zonden en het eeuwige leven
in de nabijheid van God

o Vraag 172: waar moeten we dus naar op zoek als we de


authenticiteit van de Bijbel aan willen tonen? We zullen aan
moeten tonen dat
o de
.
verschillen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen uiterst klein is
o alle culturen gemeenschappelijke herinneringen
hebben aan de tijd van:
o de
o de Hof van

o de wereldwijde

o de Toren
van
o de herinneringen van de culturen pas uit elkaar
gaan lopen nadat ze

382
.
verlaten hadden!

o Vraag 173: wie was de geheime God van de Chinezen?


o A: Wodan
o B: Darwin
o C: ShangDi

o Vraag 174: wat is de overeenkomst tussen aanhangers van


Wodan en de aanhangers van Darwin?
o A: beiden geloven dat de wereld vanzelf is ontstaan
o B: beiden geloven dat de mens en de aap een
gemeenschappelijke voorouder delen
o C: beiden geloven dat er een leven na de dood is

o Vraag 175: wat is de overeenkomst tussen aanhangers van


ShangDi en christenen?
o A: beiden geloven dat iemand (God/ShangDi) de
wereld met zijn Woord geschapen heeft
o B: beiden geloven dat voor de schepping er geen
licht/vorm was
o C: A en B zijn beide waar

o Vraag 176: wat kan een taal ons leren over het volk waarin de
taal is ontstaan?
o A: aan de taal kun je aflezen hoe een volk naar de
wereld kijkt hun cultuur
o B: aan de woordenschat kun je de geschiedenis van
het betreffende volk aflezen
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 177: de Chinezen stellen hun karakters samen uit


begrippen die ze met dat betreffende woord associeren.
Waarom doen ze dat?
o A: deze associaties zijn ontstaan vanuit hun
geschiedenis en cultuur
o B: deze associaties zijn zo voor de hand liggend en
universeel dat ze hun karakters praktisch niet op een
andere manier hadden kunnen samenstellen
o C: christelijke missionarissen hebben de Chinezen
leren schrijven; als we de karakters onderzoeken,

383
kijken we dus eigenlijk naar de associaties van de
missionarissen en niet naar die van de Chinezen

o Vraag 178: met welke begrippen associeren de Chinezen het


woord Eerste
o /
o
o

o Vraag 179: de Chinezen brachten de duivel in verband met:


o
o
o

o Vraag 180: aan welk Bijbelboek doen deze teksten je denken?


o A: aan Genesis: de schepping van Adam/ zondeval
o B: aan Exodus: de ontvangst van de 10 geboden
o C: ik heb alleen de film gezien daarin kwamen deze
woorden niet voor

o Vraag 181: als ShangDi niet de God van Noach was


o A: hadden de Chinezen waarschijnlijk dezelfde
woorden op een andere manier samengesteld
o B: hadden ze niets over het scheppingsverhaal / de
zondeval kunnen weten
o C: A en B zijn beide waar

Na Babel deel 2: na de vloed

o Vraag 182: welke begrippen associeren de Chinezen met een


grote boot?
o
o
o

o Vraag 183: welke historische figuur deelde een (grote) boot


met 7 andere personen?
o A: Noach

384
o B: Confucius
o C: Keizer Shun

o Vraag 184: hoe werd de herinnering aan de wereldwijde


vloed overal ter wereld levend gehouden?
o Overal zijn er volkeren te vinden met vloedlegendes.
Welk volk hoort bij welke legende?
o .
: legende rond Utnapishtim
o .
: legende van de 4 werelden
o .
: legende rond Manu
o .
: legende rond Ogyges
o .
:legende rond Nama
o (Altasche cultuur, Grieken, Indirs, Babylonirs,
Hopi-indianen)

o Vraag 185: welke themas uit de Masai-legende rondom


Tumbainot vinden we ook terug in de Bijbel?
o Zondige

o Goddelijke vernietiging van de hele

o Vernietigd door middel van

o Een uitverkoren
.
overleeft
o .
gebouwd
o .
gered
o Er verschijnt een
.
o Vraag 186: hoe komen de Masai aan dit verhaal?

385
o A: christelijke missionarissen hebben dit verhaal in de
19e eeuw aan de Masai verteld
o B: een herinnering die hun voorvaders van generatie
op generatie vanaf het verlaten van de stad Babel
hebben doorgegeven tot op de dag van vandaag
o C: ze hebben het verhaal van de Hopi-indianen

o Vraag 187: christelijke missionarissen vertelden onder


andere aan de Masai en de Hopi-indianen over de Bijbel en
het verhaal van Noach. Wat viel de missionarissen toen op?
o A: beide volkeren spraken vloeiend Engels
o B: beide volkeren waren al christen
o C: beide volkeren kenden het verhaal van de
wereldwijde vloed al vele generaties lang

o Vraag 188: na de wereldwijde vloed was het klimaat


o A: hetzelfde als voor de vloed
o B: onbekend, de Bijbel zegt daar niets over
o C: extreem anders dan voor de vloed

o Vraag 189: voor de vloed was er een hogere luchtdruk. Hoe kwam
dat? Er was een hogere luchtdruk
o A: omdat de aarde was omgeven door een
beschermende deken van waterdamp
o B: omdat er meer bomen op aarde waren dan nu
o C: omdat er nauwelijks bergen op aarde waren

o Vraag 190: welk effect heeft een hogere luchtdruk op de


zuurstofgraad?
o A: die wordt hoger
o B: die wordt lager
o C: geen: zuurstofgraad en luchtdruk hebben niets met
elkaar te maken

o Vraag 191: voor wie was de lagere luchtdruk en zuurstofgraad


slecht nieuws?
o A: voor Satan
o B: voor dinosauriers en reuzeninsecten

386
o C: voor de oliebedrijven

o Vraag 192: fossielen van dinosauriers en reuzeninsecten


bewijzen dat
o A: ze hebben geleefd
o B: het klimaat op aarde ooit extreem anders moet zijn
geweest
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 193: wat hebben de beschermende deken van waterdamp


en het zwakker wordende magnetische veld met elkaar gemeen?
o A: beide hielden vroeger schadelijke kosmische straling
tegen, zodat het verouderingsproces van planten, dieren
en mensen werd vertraagd
o B: beide zorgden ervoor dat het op aarde nooit regende
o C: beide zorgden ervoor dat er op aarde nooit wind was

o Vraag 194: wat hadden de overlevenden van de wereldwijde


vloed en de goden van polythestische religies met elkaar
gemeen?
o A: ze waren beiden groter en sterker dan hun postvloed
tijdgenoten
o B: ze hadden, zo leek het althans, in de ogen van de
postvloed-tijdgenoten het eeuwige leven
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 195: wat is een opvallend verschil tussen de God van de


Bijbel en de polythestische goden?
o A: polythestische goden zijn geboren
o B: polythestische goden zijn jonger dan de schepping
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 196: polythestische goden lijken het meest op:


o A: de God van de Bijbel
o B: de overlevenden van de Zondvloed

387
o C: evolutionair-psychologen discussieren nog over de
oorsprong van polythestische religies

De Toren van Babel

o Vraag 197: kunnen we allemaal van slechts 8 mensen afstammen?


o A: nee, uitgaande van een startpopulatie van duizend
mensen op aarde, zijn er nog honderdduizenden jaren
nodig voor een wereldbevolking van 7.5 miljard
o B: ja, als je uitgaat van een jaarlijkse bevolkingsgroei van
2% sinds de uittocht uit Babel, is een wereldbevolking van
7.5 miljard haalbaar binnen de Bijbelse tijdschaal
o C: ja, het groepje mensen dat volledig tot homo sapiens
gevolueerd is, moet klein geweest zijn. Om tot het huidige
aantal van 7.5 miljard mensen te komen, moet er echter 1
miljoen jaar verstreken zijn

o Vraag 198: hoe ontwikkelen talen zich?


o A: talen zijn ontwikkeld vanuit dierengeluiden en worden
steeds complexer
o B: talen zijn ontstaan in Babel en worden steeds
eenvoudiger
o C: moeilijk te zeggen: er zijn talen bekend die steeds
eenvoudiger worden, maar minstens net zoveel talen zijn
er bekend die steeds complexer worden

o Vraag 199: in Babel zijn


o A: alle talen ontstaan die vandaag de dag op Aarde
worden gesproken
o B: alle 70 wat we nou noemen taalfamilies ontstaan.
Daarvan zijn er nu nog 37 herkenbaar. Deze taalfamilies
zijn in de loop der tijd verder uit elkaar gegroeid zodat
nieuwe talen konden ontstaan die echter allemaal terug
te voeren zijn tot n van de oorspronkelijke taalfamilies

388
o C: helemaal geen talen ontstaan, je gelooft toch niet in
sprookjes?!

o Vraag 200: waarom kunnen seculiere wetenschappelijke


theorieen niet goed het ontstaan en de ontwikkeling van talen
verklaren? Seculiere wetenschappers kunnen niet verklaren
o A: waar de oorspronkelijke complexiteit vandaan kwam
o B: waardoor/ wanneer de universele kentering werd
veroorzaakt, waarom de talen nu niet meer steeds
complexer maar juist steeds eenvoudiger worden
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 201: waarom geeft de Bijbel een betere verklaring voor het
ontstaan en de ontwikkeling van talen?
o A: de Bijbel gaat altijd uit van de oorspronkelijke
perfectie en complexiteit van de grammatica
o B: God heeft de eerste 70 talen geschapen. Dit verklaart
de oorspronkelijke perfectie
o C: A en B verklaren perfect de universele tendensen die
we zien bij de ontwikkeling van talen, de afnemende
complexiteit van de grammaticas en de toenemende
vertakking van talen. Het aantal talen groeit, maar de
complexiteit neemt af

o Vraag 202: hoe houden de Chinezen de herinnering aan Babel


levend?
o A: door opnieuw de hoogste toren ter wereld te bouwen
o B: door hun karakterschrift: toren wordt geassocieerd
met de begrippen voor gemeenschappelijk en project
o C: een jaarlijks vuurwerkspektakel

Oorsprong van verschil


Bijbel en ras

o Vraag 203: bepaalt ons wereldbeeld hoe we kijken naar rassen?


o A: ja, een wereldbeeld bepaalt hoe wij de wereld om ons
heen interpreteren het bepaalt dus ook onze
interpretatie van ras
o B: nee, een mens, christen of athest, kijkt altijd objectief
en neutraal naar de wereld om hem heen; hij ziet alleen

389
dat wat echt bestaat. Christenen en athesten nemen de
wereld om zich heen dus ook verschillen tussen
mensen/rassen op dezelfde manier waar
o C: wereldbeeld, is dat een televisieprogramma?

o Vraag 204: de gangbare indeling van 'ras' wordt gemaakt op basis


van
o A: de grootste genetische verschillen
o B: de opvallendste uiterlijke verschillen
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 205: hoe heeft de evolutietheorie onze moderne kijk op


'ras' bepaald?
o A: mensen en apen delen een gemeenschappelijke
voorvader
o B: niet alle rassen van mensen en apen evolueren even
snel
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 206: wat is de consequentie van het antwoord op vraag


205?
o A: alle mensen zijn gelijk ze delen dezelfde voorvader
o B: mensen zijn niet gelijk sommige rassen zijn verder
geevolueerd dan andere
o C: door menselijk contact kunnen apen sneller evolueren
en wellicht leren praten

o Vraag 207: welke twee vragen zijn de logische consequentie van


de evolutietheorie?
o Welk ..
bevindt zich in de

ontwikkelingsfase?
o Welk .
bevindt zich in de

390
ontwikkelingsfase?

o Vraag 208: wat is het meest opvallende wat de Bijbel ons leert
over 'ras'?
o A: Afrikanen stammen af van Kain
o B: Afrikanen stammen af van Cham
o C: de Bijbel leert dat alle mensen afstammen van een en
dezelfde voorvader. Er bestaat dus maar een ras

o Vraag 209: hoe ontstaan de verschillen tussen 'ras' nou echt?


o Huidskleur wordt bepaald door de kleurstof in de huid
... - dat wordt ook wel
pigment genoemd en wordt gemaakt
door .., een bepaald type
huidcellen

o Vraag 210: wat weet je over melanocyten?


o A: alle mensen op aarde, ongeacht hun 'ras', hebben
dezelfde hoeveelheid melanocyten
o B: Europeanen hebben minder melanocyten dan Aziaten
o C: Afrikanen hebben meer melanocyten dan Aziaten

o Vraag 211: de melanocyten van Afrikanen moeten harder werken.


Waarom?
o A: het is warm in Afrika en omdat Afrikanen meer
melanocyten hebben dan Europeanen, die bovendien
harder werken, hebben zij minder last van transpiratie
o B: Noach vervloekte Cham, en daarom moesten de
melanocyten van al zn nakomelingen harder werken
o C: de melanocyten moeten harder werken om de huid te
beschermen tegen uv-straling

o Vraag 212: hoe groot zijn de verschillen tussen 'ras' nou echt?
o De genetische variatie tussen twee autochtone
Nederlanders bedraagt:
%
o Het percentage van onze genen dat verantwoordelijk is
voor onze huiskleur en oogvorm bedraagt:

391
.%

o Vraag 213: rassen ontstaan door


o A: natuurlijke selectie
o B: Goddelijke interventie
o C: evolutie

o Vraag 214: wat is de consequentie van het antwoord op vraag


213?
o A: aan de hand van de huidskleur kun je de evolutionaire
fase aflezen
o B: God houdt niet van alle rassen evenveel
o C: de gemeenschappelijk voorvader Noach had
waarschijnlijk de genetische informatie voor alle
huidtypen: een lichte huid/een lichtbruine huid/een
donkere huid

o Vraag 215: wat was waarschijnlijk de huidskleur van Noach?


o A: Een lichte huid
o B: Een lichtbruine huid
o C: Een donkere huid

o Vraag 216: wat gebeurde er nadat de mensheid Babel verlaten


had?
o A: ze gingen ergens anders een nieuwe stad bouwen; de
mensheid bleef desondanks bij elkaar
o B: de mensheid verspreidde zich over de hele wereld.
Door lokale omstandigheden werd de genetische
informatie voor het beste huidtype geselecteerd en de
informatie van de andere huidtypes werd verwijderd
o C: door de nieuwe omstandigheden kreeg de evolutie een
sterke impuls waardoor sommige groepen een hogere
evolutionaire fase konden bereiken

o Vraag 217: waarom zijn er eigenlijk verschillen tussen mensen?


o A: omdat ieder ras is ontstaan vanuit lokale voordelen
o B: om slaven beter van meesters te kunnen
onderscheiden

392
o C: evolutie heeft geen doel of reden rassen dus ook niet

o Vraag 218: wat zijn de voordelen van een donkere huid in Afrika?
o A: je huid wordt goed beschermd tegen uv-straling; je
verbrandt niet zo snel
o B: de extra melanocyten zorgen ervoor dat je niet zo snel
transpireert
o C: je herkent meteen wie je kunt vertrouwen

o Vraag 219: wat zijn de nadelen van een donkere huid in Europa?
o A: je huid kan niet voldoende vitamine-D opnemen en dat
kan tot vermoeidheidsklachten leiden
o B: sommige mensen denken dat jij nog in een lagere
evolutionaire fase bent blijven hangen
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 220: wat zijn de voordelen van een lichte huid in Europa?
o Je huid kan
gemakkelijk
.opnemen

o Vraag 221: wat zijn de nadelen van een lichte huid in Afrika?
o Je huid beschermt zich niet goed
tegen
..; je verbrandt sneller

o Vraag 222: welke observaties die we op basis van de Bijbel


konden verwachten, hebben we echt gedaan?
o A: iedereen is familie van elkaar, zij het met kleine
genetische verschillen gemengde paren kunnen dus
gewoon gemeenschappelijke kinderen krijgen
o B: de oorspronkelijke schepping was perfect. Bij het
selecteren van een huidtype gaat er ondanks lokale
voordelen genetische informatie verloren
o C: A en B zijn beide goed

o Vraag 223: waarom is evolutie ongeschikt om de verschillen


tussen mensengroepen te verklaren?
o A: natuurlijke selectie, het selecteren van bijvoorbeeld
een bepaald huidtype, zorgt ondanks lokale voordelen

393
voor het verlies van genetische informatie, terwijl
evolutie een toename van genetische informatie vereist
o B: de genetische verschillen tussen de verschillende
mensengroepen zijn te klein voor de vele millennia
evolutionaire geschiedenis waar evolutionisten vanuit
gaan als mensengroepen waren gescheiden door een
millennia lange evolutionaire geschiedenis, hadden
gemengde paren geen gemeenschappelijke kinderen
kunnen krijgen
o C: A en B zijn beide waar

o Vraag 224: waarom is racisme onzinnig?


o A: het is een evolutionair concept en evolutie bestaat niet
o B: racisme is onmogelijk omdat er maar n menselijk ras
bestaat
o C: A en B zijn beide goed

394
Deel 2

Vraagt iemand u waarop de hoop die


in u leeft gebaseerd is, wees dan
steeds bereid om u te
verantwoorden. (1 Petrus 3:15)

Inhoudsopgave

Introductie

Het belang van Genesis


Wie is jouw Verlosser?

395
Liegen christenen?
Vertellen christenen sprookjes?
Worden christenen gendoctrineerd?

Is de Bijbel onlogisch?
Waarom God de zondeval niet voorkwam

Is er bewijs voor God?


Bestaat God?

Is er bewijs voor de Big-Bang?


Het bewijs voor de Big-Bang
Exoplaneten, aliens en evolutie
Het ontstaan van een ster
Oorsprong van de maan

Is er bewijs voor evolutie?


Bijbel en evolutie
Is leeftijd meetbaar?
Gevonden: vliegende dinosaurus
Evolutie van de vogel
Evolutie van het mannengezicht
Is voetbal een religie?
Is voetbal oorlog?

Introductie
In deel 1 van dit boek hebben we een heleboel stof aangeboden die je
kan helpen om je geloof naar buiten toe te verdedigen en naar
binnen toe te verdiepen. In deel 2 willen we geen nieuwe stof
aanbieden maar de stof uit deel 1 toepassen in praktijksituaties.

396
Als praktijksituaties hebben we gekozen voor bronnen uit de
openbare media. Regelmatig wordt in kranten met verve het
seculiere standpunt verdedigd als enige geldige waarheid. Maar nu
we de kennis uit deel 1 op dit soort berichten en opmerkingen van
athesten los kunnen laten, zullen we al gauw merken dat de
fundamenten waarop seculiere meningen, ondanks hun gevoel van
intellectuele en rationele superioriteit ten opzichte van christenen,
gebaseerd worden niet altijd even hecht en solide zijn als ze zelf
denken.

We hebben gekozen voor themas, onderwerpen en argumenten die


christenen in het dagelijks leven tegen kunnen komen. Door te laten
zien waar de zwakke punten van de seculiere argumentatie zitten, zul
je, wanneer je deze themas, onderwerpen en argumenten
daadwerkelijk in je dagelijks leven tegenkomt, in staat zijn om
effectief je positie als christen te verdedigen.

Deel 2 is ook interessant voor christenen die door berichten in de


media of door discussies met athesten zelf aan het twijfelen gebracht
zijn. We zullen ook hen in dit deel laten zien dat twijfel niet nodig is
en dat de christelijke positie veel sterker is dan velen, waaronder
zelfs veel christenen, hadden kunnen en durven denken.

Wanneer deze twijfel kan worden weggenomen door redelijke,


rationele, natuurwetenschappelijke argumenten die iedereen kan
begrijpen, zijn christenen niet alleen in staat om hun geloof naar
buiten toe effectief te verdedigen. Ze zullen ook leren dat ze volledig
op Gods Woord kunnen vertrouwen. Hun relatie tot God zal met
behulp van dit boek versterkt kunnen worden waardoor de christen
nog meer kan gaan genieten van de vele vruchten die het geloof hem
te bieden heeft.
Het belang van Genesis

Wie is jouw Verlosser?

397
Veel christenen vertrouwen op Jezus Christus als hun Verlosser; of
toch niet? Geloven ze echt alles wat Hij heeft gezegd; en zo niet, wat
zijn daar dan de consequenties van?

Let even op deze reactie naar aanleiding van een artikel in


Trouwccxxix

Bonifatius
@lotty.ro "Beste Thomas Hobbes, het zijn niet 'de gelovigen'. Het is een
groep fundamentalistische gelovigen. Ik kom uit een gereformeerd
gezin en leerde gewoon over de evolutie, thuis en op school. In de jaren
'50." U bent dus een oudje! Maar wat vond men thuis en op school
ervan?

Deze Bonifatius hoort dus kennelijk niet tot de fundamentalistische


gelovigen, en daar blijkt hij dankbaar voor te zijn. Maar is dat
terecht?
We hebben ervoor gekozen om deze reactie eruit te lichten omdat
deze zeer kenmerkend is voor veel moderne christenen. Een houding
die op het eerste gezicht een goed compromis lijkt: je kunt
gewoon christen zijn Jezus is ook voor jouw zonden gestorven en
weer uit de dood opgestaan, terwijl je je gelijktijdig voor kunt blijven
doen als intellectueel. Dit standpunt noemen we thestische evolutie.
Wanneer we de kennis uit het hoofdstuk dat niet toevallig ook
thestische evolutie heet, ons nog herinneren, kunnen we hierop
effectief reageren.

De Bijbel leert ons immers: Stel toch geen vertrouwen op de mens,


klein als hij is en afhankelijk van zijn ademhaling. Hij stelt niets
voor! (Jesaja 2:22).

Daar valt zeker de evolutietheorie onder, zoals snel zal blijken!


Belangrijk: we weten inmiddels dat de evolutietheorie is gebaseerd
op aannames die in 1859, het jaar waarin het boek van Darwin
verscheen, oncontroleerbaar waren en inmiddels achterhaald zijn!
Darwin wist namelijk en dat is een geobserveerd feit dat variaties
binnen een soort mogelijk waren. Zo kun je verschillende
hondenrassen fokken, maar het beestje blijft altijd een hond. Ook al
houd je een hond 50 miljoen jaar onder water, het wordt nooit een
walvis!

398
Dit feit bracht Darwin echter onterecht in verband met een aantal
oncontroleerbare aannames. Deze aannames worden echter voor het
gemak als waar aangenomen en zijn zo heel bepalend geworden voor
de conclusie. Wanneer een aanname niet blijkt te kloppen, heeft dat
catastrofale consequenties voor het resultaat.

Dus, wanneer
o de Aarde niet miljoenen jaren oud is ...
o leven niet spontaan kan ontstaan ...
o genetische mutaties verlies van informatie betekenen en
geen toename ...
zakt de hele theorie als een kaartenhuis in elkaar. Darwin dacht dat
deze aannames waar waren, en daarmee z'n theorie. Maar wat dacht
Jezus?

God schiep de mens


Delen de mens en de aap zoals Darwin dacht een
gemeenschappelijke voorvader of heeft God de mens geschapen?
Jezus heeft daar een antwoord op: En Hij antwoordde en zei tegen
hen: Hebt u niet gelezen dat Hij die de mens gemaakt heeft, hen van
het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft:
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn
vrouw hechten, en die twee zullen tot n vlees zijn, zodat zij niet
meer twee zijn, maar n vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft,
laat de mens dat niet scheiden. (Matthes 19: 4-6)

Jezus zegt hier dus hl duidelijk dat de mens is geschapen en dus


niet is gevolueerd vanuit een aapachtige voorvader. Daarnaast zegt
Hij hier hl duidelijk dat dit aan het begin is gebeurd en dus niet
4.5 miljard jaar na het ontstaan van de aarde.

Noach was een historisch persoon


Was Noach een historisch persoon en is de wereldwijde vloed cht
gebeurd; of is het aardoppervlak zoals we dat nu kennen, ontstaan
door miljarden jaren van erosie en sedimentatie? Ook hierop heeft
Jezus een duidelijk antwoord: Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de
dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met
trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark
binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die

399
kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de
Mensenzoon komt. (Matthes 24: 37-39)

Dit statement van Jezus impliceert hl duidelijk dat Hij de


wereldwijde vloed als een historische gebeurtenis beschouwde en
dat Hij zeker wist dat Noach cht geleefd had. Als Jezus zich op dit
punt had vergist, was Hij er kennelijk niet lang genoeg bij om de
wereldwijde vloed met zijn eigen ogen gezien te kunnen hebben en
was Hij dus niet wie Hij zei dat Hij was maar een mens zo zondig als
wij allemaal; zijn lijden en dood kan de mensheid in dat geval dus
ook nooit hebben bevrijd van de zonde.

Emmasgangers
Zouden veel moderne christenen Jezus wel herkennen als Hij naast
hen liep, of moet Hij tegen hen hetzelfde zeggen als tegen
de Emmasgangers?
Toen zei hij tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo
traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd
hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie
binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften
over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de
Profeten. (Lukas 24: 25- 27)

De schrijver van de hierboven weergegeven reactie, Bonifatius,


beweert christen te zijn. Hij gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat
Hij voor zijn zonden gestorven en opgestaan is. Maar tegelijkertijd
gelooft hij liever een wetenschapper die de oorzaak moet herkennen
aan de gevolgen en die, om berhaupt tot conclusies te kunnen
komen, oncontroleerbare aannames moet maken!

Is het dan niet veel beter, niet alleen Jezus' daden maar ook Zijn
Woorden te geloven? Als wij kunnen geloven dat Hij de Zoon van God
is, kunnen we toch moeilijk verwachten dat Hij liegt? God is de
Waarheid. Wanneer Hij zou liegen zou Hij in tegenspraak zijn met
zichzelf. Wat zou dat dan voor een slappe God zijn?

Belangrijk: christendom en evolutie sluiten elkaar volledig uit. Ze


kunnen onmogelijk beide waar zijn!
Maar nu, Christus s opgewekt uit de doden en is de Eersteling
geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door
een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want

400
zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden. (1 Corinthirs 15: 20-22)

De verlosser van Bonifatius is niet alleen een slappe god en een


leugenaar, Hij had niet eens hoeven te komen. Een Verlosser is nodig
om de vloek op te heffen die na de zondeval op aarde is gekomen.
God heeft een perfecte wereld geschapen, zonder dood. De dood
kwam pas in de wereld nadat de mens, Adam, had gezondigd.
Volgens de evolutietheorie heeft de mens natuurlijk niet de dood in
de wereld gebracht. Integendeel: de dood van miljarden dieren
bracht volgens de evolutietheorie, althans juist uiteindelijk de
mens in de wereld!
Wanneer de dood van miljarden dieren de mens in de wereld heeft
gebracht, er geen zondeval was en geen vloek wat komt de
verlosser van Bonifatius dan eigenlijk doen? Wie is hij?

Liegen christenen?

Vertellen christenen sprookjes?

401
Peter heeft een interessante vraag:

Ja, vertel ze maar sprookjes en wat zeg je als z'n 30-jarige moeder
plotseling kanker krijgt? Waar is die persoonlijke God dan die zo om
hem geeft?

Hoewel deze vraag waarschijnlijk retorisch bedoeld is en Peter


waarschijnlijk dus helemaal geen antwoord verwacht, draagt hij met
deze vraag een belangrijk thema aan dat we graag op deze plaats
willen bespreken.
Wat direct opvalt, is het woord sprookjes. Hiermee wordt in deze
context waarschijnlijk niet het literaire genre bedoeld, dat verschilt
van fabels, legendes en mythes, maar gebruikt Peter het in de
betekenis van onwaarheid.
Peter hecht dus grote waarde aan de waarheid.

De waarheid is altijd consistent


Het idee dat liegen slecht is, is een christelijke waarde, voortkomend
uit een Boek dat hij juist beschouwt als sprookjes c.q. een
verzameling van onwaarheden.
Het interessante aan de seculiere cultuur waarin we leven, is dat we
haast verplicht worden om de evolutietheorie als feit te accepteren
en de Bijbel als ultieme Waarheid af te wijzen om als een verstandig
mens te kunnen worden gezien. Maar
als we vervolgens consequent gaan leven volgens de regels van de
evolutietheorie, zitten we binnen een half uur op het politiebureau!
Een onbegrijpelijke paradox!

De evolutietheorie leert toch immers dat


o al het leven op aarde, planten, dieren en mensen, afstamt
van een gemeenschappelijke voorvader, een protocel
o deze protocel is spontaan ontstaan van uit niet-levende,
chemische elementen
o door mutaties en natuurlijke selectie ontstond er nieuwe,
extra genetische informatie, zodat we 3.5 miljard jaar later
van de biodiversiteit kunnen genieten die we om ons heen
kunnen zien

De evolutietheorie gaat er dus vanuit dat al het leven dat we vandaag


zien, afstamt van soorten die op hun tijd en plaats een
overlevingsvoordeel hadden. De soorten zonder dat

402
overlevingsvoordeel zijn immers gestorven voordat ze hun
genetische informatie konden doorgeven; dus voordat ze konden
paren.

Als de evolutietheorie waar is, en de Bijbel niet waar, wat is dan mijn
doel in het leven?
In zo'n geval moet ik ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk
overlevingsvoordelen verzamel ten opzichte van mijn soortgenoten,
zodat ik zoveel mogelijk genetische informatie kan doorgeven. Dat
dus wil zeggen: zo vaak mogelijk kan paren.

Peter gelooft dus dat de Bijbel een sprookje is; hij is vermoedelijk een
athest. Er zijn namelijk niet veel meer keuzes:
o het leven heeft zichzelf gemaakt
o iemand (God) heeft het leven gemaakt

Het is evident dat het leven wanneer het door iemand is gemaakt
alleen tot stand kan zijn gekomen met de hulp van een kracht die
intelligenter is dan het leven dat hij gemaakt heeft. Er is op aarde
daarom ook niets gemaakt geen computerprogramma of robot
dat slimmer is dan z'n schepper, de mens. Een principe dat, zoals we
hebben gezien, ondermeer een fundamenteel onderdeel is van de
Wet van Oorzaak en Gevolg. Een oorzaak kan veel effecten hebben
maar geen effect is groter dan de oorzaak.

Dus veel meer opties dan de twee hierboven zijn er niet. Peter gaat er
vanuit dat er geen persoonlijke God is, dus blijft er voor hem maar
n optie over: het leven is vanzelf ontstaan.

Peter is in zijn vraagstelling niet consequent; hij eet van twee


walletjes:
o hij wil voor zichzelf de morele vrijheid die het athesme hem
biedt
o hij wil voor anderen de beperkingen van de Christelijke
moraal
We mogen van hem namelijk geen sprookjes vertellen, dus niet
liegen. Wat is er mis met liegen wanneer, zoals Peter zelf denkt, de
evolutietheorie waar zou zijn? Er kan immers een
overlevingsvoordeel voor ons inzitten zodat we meer genetische
informatie door kunnen geven.

403
Moraal kan geen product zijn van evolutie omdat moraal contra-
evolutionair is. Iemand met een goede moraal, zoals de Bijbel die
voorschrijft, zit de principes van de evolutie vierkant in de weg.

Welke overlevingsvoordelen biedt de moraal?


o Gij zult niet doden
o Gij zult niet echtbreken
o Gij zult niet stelen
o Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste
o Gij zult niets begeren wat van uw naaste is.

Hoewel iedereen het in de maatschappij waardeert als we ons aan


deze simpele regels zouden houden, verkleint het wel de
mogelijkheden om te overleven en zoveel mogelijk genen door te
geven zoals de evolutietheorie voorschrijft.

Opvallend: iedereen leert op school over de evolutietheorie, maar


niemand mag volgens haar principes leven!

Dit was even een voorbeeld om aan te geven hoe inconsistent het
athesme is. De Waarheid, hoe die er ook uit mag zien, kan nooit
inconsistent zijn. Alleen goede leugens zijn dat (Zie daarvoor het
hoofdstuk: Wat is waarheid?)

Maar Peter wil natuurlijk vooral weten wat we tegen een zevenjarig
jongetje zouden zeggen als z'n 30-jarige moeder ineens kanker zou
krijgen.
Het beste is om deze vraag twee keer te beantwoorden; n keer
vanuit het christelijke en ook een keer vanuit het seculiere,
athestische standpunt.

Genetische mutaties: vriend of vijand?


Maar voordat we daaraan kunnen beginnen, moeten we even in een
paar zinnen uitleggen wat kanker is. Kanker is ongeremde celgroei
cellen die dus ongeremd groeien; teveel cellen op de verkeerde plaats
die samenklonteren tot een tumor. Deze tumor is een parasiet en
leeft van de voeding van de gezonde cellen. Tumoren pakken hun dus
het eten af. Daarom is het voor kankerpatinten ook heel moeilijk om
op gewicht te blijven. Enerzijds kunnen ze minder eten omdat ze niet
vrolijk worden van de zware behandeling; anderzijds heeft het

404
lichaam juist veel meer voedingsstoffen nodig dan wanneer het
gezond zou zijn geweest.

Voorbeeld: een vrouw eet normaal 1500 calorien per dag. Door de
behandeling krijgt ze maar 750 binnen terwijl haar lichaam omdat
de tumor ook honger heeft 2000 calorien nodig heeft. Ze valt dus
enorm af.
Waardoor ontstaat deze ongeremde celgroei? Deze celgroei
ontstaat wanneer de genen de celgroei niet meer goed kunnen
reguleren. De genen zijn veranderd, gemuteerd, en doen daardoor
hun werk niet meer goed: ze gaan fouten maken!

Aanhangers van de evolutietheorie geloven dat genetische mutaties


ervoor hebben gezorgd dat we over een periode van 3.5 miljard de
biodiversiteit hebben gekregen zoals we die nu zien. Zoals je zult
begrijpen zijn er ontelbaar miljarden positieve mutaties nodig om
een protocel in een mens te laten veranderen.
Evolutie is moeilijk te geloven omdat we iedere dag de gevolgen zien
van negatieve mutaties, ook wel genetische ziekte/afwijkingen
genoemd. Er is nog nooit een mutatie geobserveerd die 100% positief
was. Bij iedere geobserveerde mutatie ging er dus informatie
verloren.
Het is duidelijk dat genetische mutaties kopieerfouten van het DNA
en de daarbij behorende genetische afwijkingen/ziektes maar
zelden de overlevingsvoordelen bieden die de evolutietheorie zo
bitterhard nodig heeft.
Bij iedere generatie, iedere keer dat het DNA van de vorige generatie
wordt gekopieerd, ontstaan er meer fouten. Terwijl de
evolutietheorie juist vereist dat onze genenpoel steeds beter wordt
en wij als mens dus ook steeds groter, beter en slimmer worden, is
dat niet het beeld dat de moderne genetica ons geeft.
Wanneer twee partners niet dezelfde kopieerfouten hebben, kan
waarschijnlijk niet door toeval en chaos die fout gecompenseerd
worden door het gezonde gen van de partner. Wanneer beide
partners dezelfde fouten hebben en er dus geen kans is dat de fout
door een gezond gen kan worden gecompenseerd, is een genetische
afwijking gegarandeerd. Dit is ook de reden waarom directe
familieleden niet met elkaar mogen trouwen. De kans is dan groter
dat beiden over dezelfde kopieerfouten zouden beschikken.

405
God is liefde, of toch niet? De oorsprong van ziekte en dood!
Wat zegt de Bijbel? De Bijbel leert dat aan het einde van de
scheppingsweek, God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat
het zeer goed was. (Gen. 1:31)
Alles was zeer goed, de planten, de dieren en de mensen. Dit
betekent dus ook dat Adam geen kopieerfouten in zijn DNA had
maar dit paradijs was t mooi en kon niet lang blijven bestaan. De
mens werd verleid, droomde ervan zelf god in z'n universum te
mogen zijn, zelf te mogen beslissen over goed en kwaad. Eva at op
aandringen van de slang, Satan, het mysterieuze fruit en trok Adam
mee in haar lot.

Hoewel ze dachten god te worden en te mogen beslissen over goed


en kwaad, kwamen ze erachter dat ze alleen kennis zouden krijgen
van goed n kwaad. Het goede kenden ze uiteraard al. Het kwaad
was alleen dat wat ze nog niet kenden, maar daar zou nu gauw
verandering in komen!

God had ze door en sprak tegen de vrouw: Je zwangerschap maak ik


tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren,
en hij zal over je heersen. Tegen de mens [Adam] zei hij: Je hebt
geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had
verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul
je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er
groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je
brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen:
stof ben je, tot stof keer je terug. (Gen. 3: 16-19)

Hier zien we de Big-Bang van de 2e Wet van Thermodynamica.


Zoals je inmiddels weet, is dit een natuurkundige wet, waarop tot op
heden geen uitzondering is gevonden. We weten dat deze wet leert,
dat alles naar chaos neigt: niets wordt beter uit zichzelf!
Hoewel deze wet het bestaan van evolutie volledig uitsluit omdat die
het tegendeel leert, zien we de gevolgen van deze wet iedere dag om
ons heen; het zorgt immers voor de meeste uitgaven in ons leven:
o boodschappen
o verwarming/ airconditioning
o reparaties
o nieuwe kleding.
Slijtage van kleding en spullen, het verouderingsproces van de
mens, getuigen iedere dag van deze wet!

406
De Bijbel vat dit proces als volgt samen: Voor alle tijden hebt U de
aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen
vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, u
verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar u blijft
hetzelfde, uw jaren nemen geen einde. (Psalm 102: 26-27)

In het geval van Adam betekent dit dat z'n verouderingsproces begon
te werken. God is consequent; Hij waarschuwde Adam immers dat hij
van alle bomen mocht eten, maar niet van de boom van de kennis
van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk
sterven. (Gen. 2: 17)
Belangrijk: God zei niet Je zult ter plekke dood neervallen maar zei
dat hij (Adam) onherroepelijk sterven zou. Het verouderingsproces
was in gang gezet; dat was onherroepelijk, het kon niet meer worden
teruggedraaid of worden gestopt en zou doorgaan totdat hij
terugkeert tot de aarde waaruit hij is gekomen.

Het verouderingsproces had niet alleen betrekking op hem zelf


alleen, maar ook op al zijn nakomelingen. Dat wil zeggen: ieder mens
op aarde. We worden niet alleen geconfronteerd met een
verouderingsproces van ons lichaam, maar ook de kwaliteit van onze
genenpool wordt daardoor, iedere keer dat die wordt gekopieerd,
slechter. Er sluipen steeds meer fouten in.
Voor de eerste generaties was dit nog niet zo'n probleem, die hadden
nog weinig kopieerfouten in hun genenpoel. De eerste mensen
trouwden daarom ook gewoon met hun broer of zus: het was niet
verboden, het was niet gevaarlijk; en er was verder niet veel keus.

Wie niet horen wil


Na de zondvloed ontstond er een gelijkwaardige situatie. De hele
populatie was, op 8 personen na, verdronken in een wereldwijde
vloed.
Waar kwam dat water vandaan? Dat vertelt God ons zelf: God zei:
Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassas
van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en
scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij
noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen.
(Gen. 6-8)

407
Boven de atmosfeer was er dus een dikke, beschermende deken van
waterdamp. En deze deken had zoals we hebben gezien, enorme
voordelen voor het leven op aarde!
Een deken van waterdamp die de aarde omringd had, beschermde al
het leven tegen kosmische straling en zorgde ook voor een hogere
luchtdruk.
Een hogere luchtdruk biedt ook voordelen: het zorgt bijvoorbeeld
voor een hogere zuurstofgraad. Dat er een hogere zuurstofgraad was
vr de vloed, weten we omdat er toen dieren leefden die bij de
huidige zuurstofgraad niet meer zouden kunnen overleven.
Maar vr de vloed, bij een hogere zuurstofgraad, konden mensen,
dieren en planten dus gewoon groter worden.

Belangrijk: een hogere luchtdruk vertraagt bovendien het


verouderingsproces en zorgt voor een hogere levensverwachting.
Reminder: kanker ontstaat dus door kopieerfouten in het DNA. De
genen reguleren daardoor de celgroei niet meer goed zodat deze op
hol kan slaan.
Deze kopieerfouten worden nog eens versterkt door de kosmische
straling. Vroeger werd de komische straling deels gefilterd door de
deken van waterdamp, deels tegengehouden door het magnetisch
veld. De deken van waterdamp is weg. Bovendien neemt ieder jaar de
kracht van ons magnetisch veld af. Het magnetische veld heeft zelfs
een halftijd van slechts 1400 jaar. Er wordt daardoor meer straling
binnengelaten, zodat de kansen op genetische fouten nog eens extra
zijn toegenomen.

Wat is het christelijke antwoord op ziekte en dood in deze


wereld?
Maar nu terug naar ons voorbeeld van de jongen met die zieke
moeder.
Krijgt een 30-jarige vrouw kanker omdat ze een slecht mens is?
Nee! Ze krijgt kanker omdat ze in een wereld leeft die slecht is en die
al twee keer door haar Schepper zwaar is bestraft. In beide gevallen
had de straf een enorme invloed op de kwaliteit van het leven en de
genen, en daarmee op de levensverwachting.

Sluit dit uit dat er een persoonlijke God bestaat die naar een 7-jarig
jongetje omkijkt? Integendeel: Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn

408
naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van
weduwen. (Psalm 68: 5-6)

Samenvattend kunnen we zeggen, dat


o we in een vervloekte wereld leven
o de zonden van de mensen onze wereld kapotgemaakt
hebben
o we daarom niet meer zo gezond en onbezorgd kunnen
leven als aan de begin van de schepping

Maar we kunnen ook zeggen dat de vloek voor ons zal worden
opgeheven wanneer we op Jezus vertrouwen de Vader van de
wezen. Er zal een nieuw, hemels Jeruzalem verrijzen waar iedereen
die Hem wil leren kennen, eeuwig in Zijn nabijheid kan doorbrengen,
zonder pijn, dood en ziekte (Openbaring 21:1-22:5).
De Bijbel heeft geen zorgeloos leven op aarde beloofd. Integendeel: er
is een vloek waaronder wij allemaal moeten leven en lijden. En als
wij dat volhouden tot onze laatste dag zien we de vervulling van de
belofte dat er voor ons een plaats zal zijn in dat nieuwe Jeruzalem.

Wanneer de moeder van dat jongetje op een dag vooruit zou moeten
gaan, is dat het resultaat van de vloek en niet omdat God zijn
schepping graag ziet lijden. Zijn genade leren we kennen wanneer we
volhouden ondanks dat we leven onder een vloek, waarvan we weten
dat we die zelf hebben verdiend.
Wanneer de vraag over deze zieke moeder gebaseerd is op een rele
situatie, zullen we bidden tot Jezus of Hij als een Goede Herder het
jongetje in z'n leven bij wil staan zodat hij op een dag weer herenigd
mag worden met z'n moeder; in een wereld zonder dood, ziekte of
pijn.
Dit is de manier waarop je deze vraag als christen zou kunnen
beantwoorden. Maar zal Peter echt wel zo'n doorgewinterde athest
zijn als dat hij zelf denkt; of is hij net als Job gewoon alleen maar
boos op God?

Wij mogen geen sprookjes vertellen, terwijl daar volgens de


principes van het athestische, seculiere wereldbeeld niets op tegen
zou mogen zijn mits er een overlevingsvoordeel mee te behalen
valt.
Daarnaast is de dood binnen de evolutietheorie, althans eerder
een motor dan een rem. Volgens evolutionisten bracht de dood juist

409
de mens in de wereld, en niet zoals christenen zeggen: de mens de
dood.

Wat is het athestische, seculiere antwoord op ziekte en dood in


deze wereld?
Wat is er erg aan de dood als de evolutietheorie waar was?
Als evolutie waar was, zouden we niet veel meer zijn dan een
verzameling chemische elementen en elektronen die op basis van
toeval, chaos en dood bij elkaar zijn gekomen. Als evolutie waar was,
zou het leven absoluut geen enkele waarde of betekenis hebben en
zou er dus ook niets ergs aan de dood zijn. Zeker niet wanneer dit
een overlevingsvoordeel voor de rest betekent: meer voedsel, meer
ruimte, meer mogelijkheden om genen door te geven.

Een antwoord van een overtuigde en consequent denkende


evolutionist zou zijn:
o het leven is door toeval ontstaan vanuit niet-levende,
chemische elementen dus niets waard
o de kankerpatinte had slechte genen, anders had ze immers
geen kanker gehad. Daarom zou het niet goed zijn voor de
soort als ze die verder had doorgegeven
o zodra de kankerpatinte dood is en zij de soort c.q. de
maatschappij geen geld/voedsel meer kost, vergroot dit de
overlevingskansen van het gezonde deel van de bevolking

We kunnen ons niet voorstellen dat iemand dit antwoord aan een
kind zou willen geven. Dat komt omdat zelfs de meest
onverbeterlijke athesten gewoon nog steeds zijn geschapen naar het
beeld van hun Schepper. Ze zijn boos of teleurgesteld en willen die
kennis wegdrukken; ze willen God wegdrukken door zichzelf wijs te
maken dat Hij niet bestaat.

God is, net als lucht, een deel van onze realiteit. Het bestaan van God
en van lucht hangt er niet vanaf of je erin gelooft het is altijd om je
heen, of je het nu wilt of niet!

410
Worden christenen gendoctrineerd?
In Trouwccxxx geeft Diese haar ongezouten mening:

Dise
"Ik begrijp best dat gelovigen hun overtuiging niet zo maar opgeven,
als je van jongs af aan gendoctrineerd bent met een bepaalde
godsdienstige overtuiging, dan laat je die niet makkelijk los. Er zijn
maar weinig katholieken met protestantse ouders en andersom. Het
aantal mensen dat zich door een kerk het geloof laat voorschrijven is
flink afgenomen doordat steeds meer mensen beter opgeleid zijn.

Aan deze mening valt een aantal steekwoorden op. Dise spreekt
over:
o gelovigen
o indoctrinatie
o opleiding

Christenen worden in onze seculariserende maatschappij steeds


vaker geconfronteerd met vergelijkbare standpunten in hun
omgeving, op school of op het werk. Daarom is het goed om even te
analyseren wat deze Dise feitelijk zegt. Dise maakt hier een
onderscheid tussen wat zij noemt gelovigen en mensen zoals zijzelf,
die de moderne wetenschap hebben omarmd en die dus precies
weten, bevrijd van mythes en legenden, hoe het universum, de aarde
en het leven zijn ontstaan.

Daarnaast spreekt Dise over indoctrinatie. Dat is: iemands


gedachten sturen door het systematisch afvuren van eenzijdige
informatie.
Mensen die worden blootgesteld aan eenzijdige informatie en die
niet wordt geleerd om kritische vragen te stellen klopt wat ik hoor
wl met wat ik zie? lopen inderdaad het risico om gendoctrineerd
te worden! Dat is een terechte angst van Dise.

Tenslotte maakt Dise de constatering dat mensen tegenwoordig


beter worden opgeleid. Daardoor zouden christenen minder snel
geneigd zijn om de fabels, mythen en legendes van hun ouders en de
kerk te geloven.

411
Dise zou het dus goed vinden dat kinderen niet langer worden
gendoctrineerd door gelovige ouders en de kerk, maar door een
goede opleiding zelf tot de waarheid kunnen komen.

Een nobel doel


maar Dise ontpopt zich in haar woorden zelf als een
gendoctrineerde gelovige, die met een ongezond
fundamentalistische ijver haar geloof aan anderen probeert op te
dringen.
Een betere wereld, zonder indoctrinatie, begint bij jezelf!

Belangrijk: deze hele discussie draait namelijk maar om n vraag:


o heeft het universum en alles wat daarin is zichzelf gemaakt?
o heeft iemand (God) het universum en alles wat daarin is
gemaakt?

Uit de woorden van Dise kan worden afgeleid dat zij waarschijnlijk
voor de eerste mogelijkheid zou kiezen. Zij zou, goed opgeleid als ze
is, zeggen dat het universum 14 miljard jaar geleden is ontstaan uit
de Big-Bang. Een kleine 10 miljard jaar later is dan de aarde
geboren en al het leven op aarde, planten, dieren en mensen stamt
allemaal af van die ene protocel die 3.5 miljard jaar geleden ontstaan
moet zijn.

Hoe Dise dat weet is simpel: ze heeft het vermoedelijk op school


die goede opleiding waarover ze sprak geleerd en op de televisie
gehoord. Maar hoe weet de leraar hoe het universum ontstaan is? Of
de astronomen die in televisiedocumentaires zo willig zijn hun
verlichtende wijsheid te delen, altijd bereid ons te bevrijden van de
duistere ketenen van onwetendheid waarmee het christendom ons
gevangen hield?
Het antwoord is ontnuchterend simpel: ze weten het niet, ze geloven
het. Dise is een gendoctrineerde gelovige van de religie athesme.
Op TV en op school is ze altijd structureel, eenzijdig genformeerd; en
bovendien heeft ze nooit geleerd om kritische vragen te stellen!

Bijvoorbeeld: hoe weet de wetenschapper z zeker, dat


o het universum is ontstaan vanuit een Big-Bang?
o de Big-Bang 14 miljard jaar geleden plaatsvond?

412
Daarvoor is geen ander woord dan indoctrinatie. Ze heeft deze
informatie blind overgenomen zonder zich af te vragen waarop die
gebaseerd is.
Laten we daarom snel even onze kennis uit de module Bijbel en
Astronomie er bij pakken, en eens kijken wie er nou eigenlijk cht
gendoctrineerd is!

Hoe oud is het heelal? Actualiteitsprincipe en indoctrinatie


Problemen met de seculiere tijdschaal
Belangrijk: 14 Miljard geleden waren er geen mensen bij toen de Big-
Bang plaatsvond.

Hoe weten we dan, dat


o ... de Big-Bang berhaupt plaatsvond?
o de Big-Bang 14 miljard jaar geleden plaatsvond?

Deze kennis is gebaseerd op 2 simpele aannames. In 1927 had Edwin


Hubble aannemelijk kunnen maken dat het universum uitdijt.
Christenen wisten dat trouwens al duizenden jaren. Jesaja had het
hun namelijk al verteld: Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant
hem uit als een tent om in te wonen. (Jesaja 40:22)

Maar nu Edwin Hubble het ook zei, moest het wel waar zijn. Uit deze
observatie volgde een ontnuchterend eenvoudige conclusie: als het
universum groter wordt, dan was het vroeger kleiner.
Wetenschappers deden dus niet veel meer dan de klok terugdraaien,
en berekenden dat alle ruimte, tijd en materie 14 miljard geleden
samengeperst moeten zijn geweest in n punt: singularity.

Het probleem is:


o wanneer de Big-Bang echt gebeurd is, verwachten we nog
andere gevolgen te zien behalve het uitdijen van het
universum
o wanneer het heelal 14 miljard en ons sterrenstelsel 4.5
miljard jaar oud zijn, verwachten we ook sporen van die
leeftijd te zien
Op de problemen met de Big-Bang, zijn we uitgebreid ingegaan in het
hoofdstuk: De geboorte van het universum! Deel 2: de observaties. Op

413
deze plaats willen we eerst de kennis toepassen die we hebben
opgedaan in het hoofdstuk: Sinds wanneer is het universum 14
miljard jaar oud?

Zoals we in dat hoofdstuk hebben besproken, is de leeftijd van het


heelal nog nooit objectief gemeten. Bovendien staat er nergens een
klokje, bijvoorbeeld in een hoekje van het heelal 14 miljard jaar lang
te tikken. Niemand heeft de Big-Bang gezien en adequaat z'n
stopwatch ingedrukt om mensen die ooit nog eens zouden geloven
dat God het universum heeft geschapen, met dit bewijs om de oren te
kunnen slaan.

De leeftijd van het universum wordt benaderd aan de hand van een
aanname. Het is duidelijk dat de uitslag, de leeftijd van het
universum, enorm afhangt van de aanname. Een andere aanname
leidt gegarandeerd tot een andere uitslag. Een verkeerde aanname
leidt tot een verkeerde uitslag, inderdaad.
Om de leeftijd van het heelal te kunnen berekenen, gaat men uit van
het zogenaamde actualiteitsprincipe, maar we hebben gezien dat juist
dit principe vaak tot onmogelijke resultaten leidt:

Sterren:
De spiraalvorm van de Melkweg is nog steeds herkenbaar
Sirius B vertelt ons dat een ster binnen 1800 jaar kan veranderen
van een rode reus in een witte dwerg

Zon:
De diameter van de zon zou 58.5 miljard km groter zijn geweest.
Dat is 390 keer de afstand tussen de Aarde en de zon! (150 miljoen
km)

Planeten:
Jupiter, Uranus en Neptunus koelen snel af! Dit proces kan geen 4.5
miljard jaar bezig zijn. Daarvoor zijn ze nog te heet

414
Aarde:
De Aarde, Jupiter, Uranus en Neptunus koelen snel af en hun
magnetisch veld verliest daardoor jaarlijks aan kracht. Het
magnetisch veld op aarde zou 4.5 miljard jaar geleden 180
miljoen% sterker moeten zijn geweest (0.04% per jaar)
De Aarde wordt ieder jaar langzamer; 4.5 miljard jaar geleden, zou
de aarde 500.000 uur sneller per dag hebben gedraaid. Hh? Dat
kan toch niet? Een dag duurt maar 24 uur! Inderdaad, dat is
precies het punt dat we willen maken!

Maan:
De maan draait jaarlijks 1.5 cm van de aarde weg. Dus 3 miljard jaar
geleden zouden de aarde en de maan elkaar al aangeraakt hebben
De maan trekt iedere 10.000 jaar gemiddeld 1 cm stof aan tijdens
de maanslanding (1969) bleek dat er minder dan 1 cm stof lag

Kometen:
Kometen kunnen max. 100.000 jaar bestaan

Vaak nemen mensen zoals Dise maar ook de media en het onderwijs
klakkeloos informatie over zonder zichzelf de essentile vraag te
stellen: Klopt wat ik hoor wl met wat ik zie? en zonder zich af te
vragen hoe de informatie die ze verdedigen tot stand is gekomen!

Indoctrinatie: de risicogroep
Mensen die de grootste kans lopen om gendoctrineerd te worden,
zijn dus mensen die
o eenzijdig worden genformeerd
o klakkeloos de mening van andere mensen overnemen
zonder te controleren of wat ze zien klopt met wat ze horen
o geen kritische vragen stellen
o zich niet afvragen hoe de informatie die zij verdedigen
tot stand is gekomen:

415
o hoe komen wetenschappers tot hun conclusies?
o hoe weet je zo zeker dat het universum 14 miljard
jaar oud is?

Opvallend: veel christenen leren beide standpunten. Ze leren de leer


van de Bijbel, het christelijk wereldbeeld en de leer van de seculiere
wetenschap, het athestische wereldbeeld.
Christenen worden dus, in tegenstelling tot veel athesten, niet
eenzijdig genformeerd. Juist mensen zoals Dise en met haar vele
andere athesten informeren zichzelf juist wl eenzijdig en vragen
zich niet af hoe de informatie die ze klakkeloos overnemen tot stand
is gekomen.

Dise weet ondanks haar goede opleiding helemaal niet hoe het
universum is ontstaan. Ze neemt klakkeloos over wat iemand,
bijvoorbeeld een wetenschapper, heeft verteld zonder zich af te
vragen waarop hij z'n informatie heeft gebaseerd. Ze doet alsof ze
heel kritisch is maar in werkelijkheid heeft ze een blind geloof. Ze is
inderdaad gendoctrineerd!

Mensen dus ook Dise mogen geloven wat ze willen, maar:


o noem het geen wetenschap, en doe niet of jouw standpunt
een bewezen feit is
o noem geen mensen die een ander geloof het Christendom in
dit geval hebben dan jij, dom en onwetend, en
o dring je geloof niet met fundamentalistische ijver aan
anderen op
Is de Bijbel onlogisch?
Waarom God de zondeval niet voorkwam
Op deze plaats willen we graag een leuke vraag behandelen: Als ik u
goed begrijp moet dat verhaal over Adam en Eva en het Paradijs
verstaan worden als een journalistiek verslag dat weergeeft wat
precies op dat moment gebeurde. Maar wat ik niet begrijp is waarom
deze God die alles weet, de kat op het spek bond en Adam en Eva
waarschuwde niet van die boom te eten, terwijl Hij natuurlijk allang op
de hoogte was van de aanwezigheid van die slang en van hun zwakte. Is
het dan niet raar dat hun maker hen daar dan later voor strafte?

416
Deze meneer lijkt eigenlijk twee dingen te willen weten
o waarom greep God niet in voordat Adam en Eva van de
boom aten?
o waarom bestrafte Hij hen voor iets wat Hij zelf makkelijk
had kunnen voorkomen?

maar eigenlijk trekt hij met deze vraag de alwetendheid van God in
twijfel. Veel mensen wijzen het bestaan van God af omdat ze als ze
naar de wereld om zich heen kijken moeilijk kunnen geloven dat er
een God aan de touwtjes trekt die liefde, alwetend en almachtig is.

In het hoofdstuk Vertellen Christenen sprookjes? hebben we


bijvoorbeeld ook een klassiek voorbeeld van het zogenaamde
theodiceeprobleem gezien: Als God echt almachtig, alwetend en
liefde is, waarom is er dan ellende in de wereld?

We hebben deze vraag hier in deze vorm opgenomen omdat


christenen in hun directe omgeving kunnen worden geconfronteerd
met athesten die proberen het athestische, seculiere wereldbeeld te
verdedigen door te beargumenteren dat er geen almachtige,
alwetende God kan bestaan die liefde is.

Dat is namelijk ook precies wat deze meneer probeerde te bereiken


toen hij deze vraag naar ons opstuurde. Daarom willen we in dit
hoofdstuk juist aan de hand van dit authentieke voorbeeld van de
zondeval laten zien dat God inderdaad alwetend is, en dat je Hem op
Zijn Woord mag geloven!

Maar voordat we deze vraag kunnen beantwoorden, moeten we eerst


de kennis uit het hoofdstuk Waar komt de mens vandaan? Deel 1: in
het beeld van God erbij pakken en ons afvragen waarom God de mens
uberhaupt heeft geschapen.

De Bijbel vertelt: God zei: Laten wij mensen maken die ons
evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over
de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de
hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens

417
als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk
en vrouwelijk schiep hij de mensen. (Gen. 26-27)

God schiep de mens naar Zijn evenbeeld. In de praktijk wil dat zeggen
dat Hij de mens een pakket eigenschappen gaf, zodat de mens
o met zijn Schepper kon communiceren
o zijn Schepper kon begrijpen
o de Schepping kon begrijpen
o voor de Schepping kon zorgen

Dieren hebben dit pakket 'Gods beeld' niet gekregen. Gewoon


omdat zij een hele andere rol op aarde vervullen dan wij. Mensen zijn
dus geen zoogdieren; die hebben immers alleen een lichaam en een
bewustzijn (nephesh) gekregen.

De nephesh is de plek voor emoties en instinct; dat deelt de mens dus


met dieren. Gods beeld heeft de mens gekregen om te kunnen
communiceren met God. Hij heeft ons dus geschapen om contact met
ons te hebben.
God was daar zo blij mee dat Hij bereid was alles voor de mens, Zijn
kind, te doen als een echte, trotse vader. Hij maakte speciaal voor
hem een tuin om in te wonen: God, de HEER, legde in het oosten, in
Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had
gemaakt. (Gen. 2:8)

Belangrijk is het om hier te benadrukken dat er geen twee


scheppingsverhalen zijn zoals sommige mensen denken. Dit is dus
ook geen contradictie en daarmee geen argument dat gebruikt kan
worden om de historiciteit van de Bijbel en daarmee het bestaan
van God - in twijfel te kunnen trekken.
Genesis 1 gaat over de schepping van de wereld. Genesis 2 vertelt hoe
God de Hof van Eden maakt. De Bijbel maakt dus ook een duidelijk
onderscheid tussen scheppen (bara) en maken/vormen (asah).
Scheppen gebeurt uit het niets ex nihilo en maken/vormen uit
bestaand materiaal. Voor de Hof van Eden gebruikt God dus
materiaal dat Hij al geschapen had, en daarom schiep Hij niet de Hof
van Eden maar maakte Hij hem; speciaal voor de mens. Adam is
inderdaad de enige mens die God in de eerste week actief aan het
werk heeft gezien.

En

418
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te
bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: Van
alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de
kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je
onherroepelijk sterven. (Gen. 2:15, 16)

We hebben gezien dat God alles gedaan heeft om de mens Zijn liefde
te bewijzen. Hij maakte voor hem een prachtige tuin waar de mens
absoluut zorgeloos kon leven. Adam hoefde zich geen zorgen te
maken over z'n eten, z'n huur, z'n baan, z'n gezondheid; en op dat
moment zeker ook nog niet over zijn huwelijk.

Belangrijk: gehoorzaamheid is het product van liefde. God wil dat


mensen van Hem houden, zoals Hij van de mensen houdt. Maar dat
moet wel een vrijwillige keuze zijn.
Liefde die niet vrijwillig is, heeft immers geen betekenis. God had dus
ook niets aan een teddybeer die I love you roept zodra je op z'n
buik drukt. Zoiets is leeg en betekent niets.
Als iemand liefheeft, is hij ook bereid om te gehoorzamen. Hoe kun je
dus zeker weten dat liefde vrijwillig is en inhoud heeft? Door de
mens de mogelijkheid te geven om te kiezen; dus een mogelijkheid te
geven om ongehoorzaam te zijn. Wanneer mensen God dus oprecht
liefhebben, zullen ze Hem gehoorzamen, ook wanneer de
mogelijkheid (verleiding) bestaat om dit niet te doen.

God heeft een zorgzaam karakter en zag meteen dat Adam eenzaam
was.
God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een
helper voor hem maken die bij hem past. (Gen. 2:18)

God voorzag dus al in alles wat Adam nodig had, voordat hij er zelf
om hoefde te vragen. God deed alles uit liefde. Hij schiep Adam uit
liefde en zorgde voor hem; inderdaad, uit liefde. Wat wilde God
daarvoor terug?
God wilde geen rijkdommen want alles wat de mens kan maken, kan
God zelf beter.
Hij wilde slechts liefde en dus gehoorzaamheid als product van die
liefde terug. Misschien dus niet eens zoveel meer dan andere vaders
graag van hun kinderen zouden ontvangen.

419
We hebben gezien dat deze liefde alleen iets waard is wanneer die uit
vrije wilgegeven wordt. God had Adam gemaakt en hield van hem,
onvoorwaardelijk. Maar Adam moest uit vrije wil kunnen kiezen om
van God te houden en om Hem te gehoorzamen.
Adam had daar geen moeite mee. Hij had immers met z'n eigen ogen
het werk en daarmee het bestaan van God kunnen zien. Eva had dat
niet gezien. Satan, in de vorm van de slang, wist dat natuurlijk ook.
Daarom koos hij ervoor eerst met haar te praten. Satan is de gevallen
engel Lucifer met een missie: God van Zijn troon stoten en in Zijn
plaats over de mensen en de aarde regeren.
Lucifer moet daarvoor de band die bestaat tussen God en de mens,
gebaseerd op liefde en gehoorzaamheid, kapotmaken.

Satan zei tegen de vrouw:Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie
van geen enkele boom in de tuin mogen eten?We mogen de vruchten
van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de
boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de
vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we
dat toch, dan zullen we sterven.Jullie zullen helemaal niet sterven,
zei de slang.Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan
zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis
zullen hebben van goed en kwaad. (Gen. 3:1-5)

Wij weten inmiddels dus, dat hij de vrouw overtuigde met behulp van
de drie bekende stappen:
o stap 1: hij trekt het woord van God in twijfel: Is het waar
dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in
de tuin mogen eten?
o stap 2: hij ontkent het woord van God: Jullie zullen
helemaal niet sterven
o stap 3: hij belooft dat jullie dan als goden zullen zijn en
kennis zullen hebben van goed en kwaad

Satan maakt de relatie tussen God en de mens kapot


Bij iedere relatie is vertrouwen essentieel. Dat geldt uiteraard ook
voor de relatie tussen God en de mens. Wanneer Satan er in slaagt

420
Eva te overtuigen dat ze God niet op Z'n Woord kan geloven door Zijn
Woord in twijfel te trekken en te ontkennen, heeft dat gevolgen voor
de relatie die zij met God heeft: ze gaat twijfelen aan Hem en Zijn
liefde.
Alsof dat niet genoeg is, doet hij haar ook nog een gevaarlijke belofte.
Hij belooft haar dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen
hebben van goed en kwaad. Een belofte die inderdaad uitkomt, maar
anders dan zij zich hadden voorgesteld.

Wat is er nou precies gebeurd?


Adam en Eva zijn aan de liefde van God gaan twijfelen. Ze hebben
daardoor hun relatie met God in gevaar gebracht en daardoor
konden ze worden verleid tot ongehoorzaamheid, het eten van de
Boom van Kennis van Goed en Kwaad.
En de vraag is nu: Is het dan niet raar dat hun maker hen daar dan
later voor strafte?

Straft God de mensen cht omdat ze van de Boom van Kennis van
Goed en Kwaad hebben gegeten?
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de
avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor
hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: Waar ben
je? Hij antwoordde: Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik
naakt ben; daarom verborg ik me.Wie heeft je verteld dat je naakt
bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had
te eten?De mens antwoordde: De vrouw die u hebt gemaakt om mij
terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen
heb ik ervan gegeten.Waarom heb je dat gedaan? vroeg God, de
HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: De slang heeft me misleid
en toen heb ik ervan gegeten. (Gen. 3-8:13)

Als we dit fragment hierboven goed lezen, vallen ons bepaalde zaken
direct op: Maar God, de HEER, riep de mens: Waar ben je?
Belangrijk: God is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. Hij stelt
deze vraag dus niet omdat Hij niet weet waar Adam is.
Dan antwoordt Adam: Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik
naakt ben; daarom verborg ik me.Wie heeft je verteld dat je naakt
bent?

421
Belangrijk: Waarom vraagt God: Wie heeft je verteld dat je naakt
bent? Zou Hij zelf niet allang weten waarom Adam door heeft
gekregen dat hij naakt is?
Tenslotte vraagt God: Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je
verboden had te eten?

Belangrijk: God stelt 3 vragen, en zoals we zagen deed Hij dat niet om
informatie te verzamelen maar omdat Hij Adam de kans wilde geven
om zijn schuld te bekennen, z'n excuses aan te bieden, zodat God hem
kon vergeven.
In plaats daarvan zegt Adam: De vrouw die u hebt gemaakt om mij
terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb
ik ervan gegeten.
Daarmee geeft Adam God de schuld voor zijn ongehoorzaamheid. Als
God hem die vrouw niet had gegeven, zou er niets zijn gebeurd. Dus
het is Gods eigen schuld dat hij van de boom had gegeten.

God richt vervolgens het woord tot Eva: Waarom heb je dat gedaan?
vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: De slang
heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. (Gen. 3:13)
Eva nam ook niet de verantwoordelijkheid op zich voor haar
ongehoorzaamheid. Ze schoof die af op de slang.

God reageert als een echte vader


God reageert hier niet heel anders dan vaders in een vergelijkbare
situatie zouden doen.
Stel: een vader is heel gek op z'n zoontje; samen kijken ze naar alle
voetbalwedstrijden. Als het zoontje jarig is, krijgt hij van z'n vader
een voetbal, waarmee hij pardoes het raam van de keuken aan
diggelen trapt.
Het jongetje schrikt, schaamt zich en probeert zich te verstoppen.
Z'n vader kan hem op z'n kamer horen huilen en weet precies
waarom! Toch wil hij met z'n zoontje praten en het uit zijn mond
horen!
Hij roept: Waar ben je? maar hij krijgt geen antwoord en gaat naar
z'n kamer toe. Oh, was je hier? vraagt hij gespeeld verbaasd.
Waarom huil je? vraagt hij, hoewel hij dat allang weet. Het jochie
zwijgt. Is er iets gebeurd? Het jongetje haalt z'n schouders op.
Vader begint z'n geduld te verliezen en zegt streng: Ik zag dat het
raam van de keuken kapot was.

422
In plaats van z'n schuld toe te geven en om vergeving te vragen, roept
het kind: Dat komt door die stomme bal die je me hebt gegeven.
Vader wordt boos: wat een ondankbaar kind; waarom geeft hij niet
gewoon z'n schuld toe?, dan praten we er niet meer over. Resultaat:
het jongetje krijgt straf.

Waarom krijgt hij straf? Belangrijk: hij krijgt geen straf omdat hij het
raam van de keuken heeft ingetrapt. Hij krijgt straf omdat
hij weigerde z'n schuld toe te geven en om sorry te zeggen. In plaats
daarvan legde hij de schuld bij zn vader: hij had hem immers die
stomme bal gegeven.

Hetzelfde is aan de hand bij Adam en Eva! Zij worden niet gestraft
omdat ze van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad hebben
gegeten, maar omdat ze weigerden hun schuld toe te geven, hoewel
God hun daar drie kansen voor gegeven heeft. In plaats daarvan legde
Adam de verantwoordelijkheid bij God: Hij had hem immers die
vrouw gegeven.
De mens wilde kennis van goed en kwaad nu kreeg hij dat ook. De
uitwerking van de belofte was echter anders dan dat zij gedacht
hadden. Ze hadden in Eden namelijk al kennis van het goede de
liefde van God en alles wat daaruit voortkwam. Ze hadden alleen nog
geen kennis van het kwaad, maar daar zou snel verandering in
komen.

De vloek die kwam, was het resultaat van de onstilbare honger naar
kennis van goed die ze (ongemerkt) al hadden en kwaad.
Dus
waarom greep God niet in voordat Adam en Eva van de boom
gingen eten?
Omdat liefde, en de daaruit vloeiende gehoorzaamheid, een vrije
keuze moet zijn. Wanneer liefde en gehoorzaamheid geen vrije keuze
zijn, hebben ze geen waarde. God had geen behoefte aan de
teddybeer die I love you zegt zodra je op z'n buik drukt, maar wilde
een zelfstandig wezen scheppen dat van Hem zouden houden met al
z'n kracht, heel z'n hart en al z'n verstand.

Die keuzemogelijkheid werd geboden met behulp van de bewuste


boom.
En

423
waarom bestrafte Hij hen voor iets wat Hij zelf makkelijk had
kunnen voorkomen?

God bestrafte de mens niet om de actie maar omdat hij z'n schuld niet
wilde toegeven; sterker nog: Adam wilde de schuld zelfs deels in
Gods schoenen schuiven. Dat is een heel verschil!
Belangrijk: liefde en gehoorzaamheid twee kanten van dezelfde
medaille moeten vrijwillig zijn. Gods liefde is groot en
onvoorwaardelijk; ook voor jou.

Is er bewijs voor God?

Bestaat God?
De krant Trouwccxxxi vertelt het verhaal van de 7-jarige Anco. Deze
jongen zit met een brandende vraag: bestaat God? Omdat hij geen
antwoord op z'n vraag krijgt, besluit hij een brief te schrijven die
uiteindelijk op het bureau van hoogleraar sterrenkunde, Peter
Barthel, terechtkomt. Een sterrenkundige, zo wordt gesteld, staat
immers dicht bij de hemel.

424
Hoewel hij dicht bij de hemel staat, is deze vraag voor Peter Barthel
moeilijk te beantwoorden:

Zelfs met een sterrenkijker kun je die [God] niet zien.

Hij zet deze vaststelling kracht bij met een interessant argument:

Vraag je aan ruimtevaarders: Zijn jullie God tegengekomen? Dan


zeggen ze: Nee, niemand gezien.

In het hoofdstuk Was er leven vr Adam? hebben we al vastgesteld


dat de Bijbel leert dat God geen hemel (enkelvoud) maar hemelen
(meervoud) schiep. De Bijbel onderscheidt totaal zelfs drie hemelen:
o onze atmosfeer/onze hemelkoepel
o het heelal
o de hemel waar Gods troon staat

Dus toen Russische kosmonauten, waarnaar Barthel hier refereert,


tot de conclusie kwamen dat God niet bestond omdat ze Hem in het
heelal (de 2e hemel) niet hadden gezien, hadden ze gewoon in de
verkeerde hemel gekeken. Maar dat even terzijde.

God zelf heeft uiteraard niemand gezien (Joh. 1:18) maar je zou
desondanks best kunnen zeggen dat God zich letterlijk overal heeft
geopenbaard omdat letterlijk alles de drie-eenheid van Zijn karakter
weerspiegelt, zoals we in het hoofdstuk Is er een Schepper? Deel 2:
Zijn karakter hebben laten zien.
Bovendien is iedere gebeurtenis in het universum ieder woord uit
onze mond, iedere beweging van onze ledematen met behulp van
de Wet van Oorzaak en Gevolg terug te voeren op de Eerste Beweger
van het universum die wij God noemen.

Peter Barthel is sterrenkundige; hij beoefent een exacte wetenschap,


dus hij zal ook alleen maar iets zeggen als hij 100% zeker weet dat
het klopt, toch?
Nou, hij gaat al meteen verder met een opvallend statement:

425
Zolang er mensen bestaan zon tweehonderdduizend jaar hebben ze
geloofd in goden die in de hemel woonden en die alles op Aarde
bestuurden.

Hoe weet hij dat? Hoe weet Peter Barthel


o dat er 200.000 jaar geleden mensen bestonden?
o dat mensen 200.000 jaar in goden hebben geloofd?

Even nadenken
De feiten: we weten dat er inderdaad volkeren hebben bestaan en
nog steeds bestaan, die hebben geloofd in verschillende goden. Maar
dit weten we alleen zeker van volkeren die een schrift hebben. Uit de
schriften die ze ons hebben nagelaten, weten we wanneer deze
volkeren leefden en in welke goden zij hebben geloofd.
De oudste culturen waarvan wij dat zeker weten, stammen uit het 3e
millennium voor Chr. Hierbij kun je denken aan o.a.
de Sumerische cultuur, in het gebied waar nu Irak ligt.
Waarom legt Peter Barthel aan Anco dan uit dat er 200.000 jaar
geleden mensen hebben geleefd die in goden hebben geloofd? Dat
idee hoort bij zijn religie, het athesmeccxxxii.

Peter Barthel heeft op school gezeten, huiswerk gemaakt en goede


cijfers voor proefwerken gehaald. Toen heeft hij in z'n hoofd
gestampt dat 14 miljard jaar geleden het universum vanuit een Big-
Bang is ontstaan; 10 miljard later de aarde; nog eens een miljard jaar
en veel bliksemschichten later was het tijd voor de eerste cel om te
ontstaan, en van deze ne cel stamt al het leven, planten, dieren en
mensen, op aarde af.
Peter Barthel heeft niet uit experimenten die geobserveerd en
herhaald kunnen worden, geconstateerd dat de wereld en het leven
op deze manier zijn ontstaan. Net zo min kent hij de mensen, noch
weet hij iets over hen, die 200.000 jaar geleden geleefd hebben.
Hij gelooft het!

Het athesme en het christendom, zoals we dat in het hoofdstuk


Athesme, een religie zonder God? Deel 2: de gevolgen voor de
wetenschap! uitgebreid hebben besproken, voldoen beide aan alle
kenmerken van een religie. Het athesme is een religie, je moet
geloven dat er geen God is:

426
Mozes: Joods-christelijke traditie: Peter Barthel: athesme:

Beantwoordt de 4 grote vragen Beantwoordt de 4 grote vragen


van het leven van het leven
(zie hoofdstuk: Wat is jouw (zie hoofdstuk: Wat is jouw
wereldbeeld?) wereldbeeld?)
Heeft een theorie over de Heeft een theorie over de
oorsprong van het heelal, de oorsprong van het heelal, de
aarde en het leven (het aarde en het leven (Big-Bang-
scheppingsverhaal) /evolutietheorie)
Het scheppingsverhaal kan niet De Big-Bang-/evolutietheorie
volgens de regels van de kunnen niet volgens de regels
empirische wetenschap worden van de empirische wetenschap
bewezen worden bewezen
Christenen moeten geloven, Athesten moeten geloven,
zonder zichtbaar bewijs, dat de zonder zichtbaar bewijs, dat de
Bijbel het Woord van God is en Big-Bang heeft plaatsgevonden
dat de schepping inderdaad heeft
plaatsgevonden

Het is een religie! Het is een religie!

Peter Barthel heeft gekozen voor het wereldbeeld 'athesme'; hij kiest
ervoor om te geloven dat er geen God is. Maar hij gaat verder: hij
probeert te bewijzen dat de religie 'christendom, niet waar is door
aan te nemen dat zijn religie, athesme, wl waar is. Dat is een
argument van het niveau: jij hebt ongelijk omdat ik gelijk heb.

De keuze voor het athesme biedt schijnbare voorbeelden.


Bijvoorbeeld: morele vrijheid.
Er is echter n probleem: het wereldbeeld van Peter Barthel is niet
consistent.
En dat kunnen we bewijzen door te wijzen op de 4 voorwaarden voor
kennis, zoals we in het hoofdstuk Wat is waarheid? hebben gedaan.
Om berhaupt kennis te kunnen vergaren, moet er namelijk aan 4
voorwaarden worden voldaan, voordat je er zeker van kunt zijn dat
je iets (kunt) weten:
o je zintuigen/ geheugen moet betrouwbaar zijn

427
o er moeten logicawetten bestaan
o er moeten natuurwetten bestaan
o er moet moraal bestaan

Peter Barthel kan braaf opdreunen wat hij voor zijn eigen
proefwerken uit z'n hoofd heeft moeten leren maar hij kan niet
vanuit zijn wereldbeeld het athesme de oorsprong verklaren van
deze 4 voorwaarden voor kennis. Alleen de Bijbel kan dat!

Kunnen athesten wetenschap bedrijven? Natuurlijk kunnen


athesten wetenschap bedrijven. Dat geldt natuurlijk ook voor Peter
Barthel. Dit komt omdat ook hij, of hij dat nou wil of niet, geschapen
is naar Gods beeld. Vergelijk het maar met iemand die weigert in
lucht te geloven. Hij zou kunnen zeggen: Lucht bestaat niet; ik geloof
niet in lucht en met mij gaat het prima!
Hij kan alleen maar overleven door inconsistent te zijn met zijn eigen
geloof. Hij moet namelijk lucht inademen om te kunnen
beargumenteren dat lucht niet bestaat.

Zo is het ook met Peter Barthel: hij heeft God nodig, een betrouwbaar
geheugen / zintuigen, logica / natuurwetten en moraal, om te kunnen
beargumenteren dat God niet bestaat. De waarheid kan niet
inconsistent zijn. Het athesme is inconsistent en kan daarmee
onmogelijk waar zijn!
De Bijbel geeft antwoord op alle vragen, zelfs op de vraag waarom
Peter Barthel dit antwoord heeft gegeven: "Want ze [de athesten]
hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden
niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding zodat ze
dwalen en de leugen geloven. (2. Tessalonicenzen 2: 10-11)

Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de


wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid
zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te
verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem
niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun
overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is
verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze
de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van
vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom
heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid,
waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God

428
ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene
in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in
eeuwigheid. Amen. (Rom. 1:20-25)

Is er bewijs voor de Big-Bang?


Het bewijs voor de Big-Bang
Je kent vast wel het spelletje: ik zie, ik zie wat jij niet ziet ...
... maar ken je ook het spelletje: ik zie, ik zie wat ik wil zien? Dat is een
populair spelletje onder wetenschappers, zo weet ook de
Volkskrantccxxxiii.

Eind maart heette het nog de wetenschappelijke ontdekking van de


eeuw en een garantie voor een Nobelprijs, nu liggen Amerikaanse
cosmologen er zwaar over onder vuur. Hun directe bewijs voor de
oerknal, op radiobeelden van de Zuidpoolhemel, kan volgens critici
zomaar een foto van stofflarden in de Melkweg blijken.

In maart 2014 was de hele seculiere wetenschap door het dolle heen:
het ultieme bewijs voor de Big-Bang was geleverd, andere
genomineerden voor een Nobelprijs zoeken was tijdverspilling
eindelijk, eindelijk!

429
Een nobelprijs leek gegarandeerd.

Na aanleiding van deze gebeurtenissen is het goed om een paar zaken


op een rijtje te zetten zodat we een volgende keer niet meteen weer
onterecht in het enthousiasme van wetenschappers worden
meegezogen.

Want

Ze hebben duidelijk steken laten vallen en zijn te voorbarig geweest.

Wat is er gebeurd?
In maart 2014 was het nieuws: wetenschappers hebben op de Zuidpool
straling ontdekt die in verband werd gebracht met de Big-Bang.

In een mededeling zoals hierboven staat worden twee dingen als


n pakket verkocht speciale aanbieding, twee voor de prijs van n.

Je kunt op de Zuidpool straling meten als je de goede spullen hebt,


moet dat mogelijk zijn. Maar de interpretatie van dat feit het in
verband brengen met de Big-Bang is een hele andere tak van sport!
Voor een seculiere wetenschapper iemand die heeft gekozen voor
het athestische wereldbeeld is het een droom om het bewijs voor de
Big-Bang te vinden.

Waarom?
Hij heeft een keuze gemaakt tegen God, dat is nogal een risico. Stel je
voor dat God toch bestaat, wat doe je dan? Het bewijs voor de Big-
Bang zou voor hem, althans het ultieme bewijs zijn dat God niet
bestaat, het leven lekker zinloos is en hij weer rustig kan slapen
vannacht.
Wanneer wetenschappers graag iets willen vinden zoals bijvoorbeeld
het bewijs voor de Big-Bang, zijn ze niet cht objectief in het
analyseren en interpreteren van de feiten. Ze willen zo graag bewijs
zien voor hun geloof dat alles wat hun theorie lijkt te bevestigen,
meteen enthousiast naar buiten wordt gebracht.

Het lijkt wel een beetje op het verhaal rond het persoonlijke
knutselproject van Charles Dawson. Charles wie? Charles Dawson
was toch die man die in 1912 op het creatieve idee kwam om een

430
enkele honderden jaren oude menselijke schedel te plakken op de
onderkaak van een orang-oetang?Wat zochten de wetenschappers?
Een missing link! Hoe ziet een missing link eruit? Half mens, half
aap! Hoe zag het knutselproject van Charles Dawson eruit? Half
mens, half aap.

In het hoofdstuk Waar komt de mens vandaan? Deel 2: in het beeld


van de aap hebben we het verhaal verteld dat het 40 jaar heeft
geduurd voordat iemand zag dat deze zogenaamde Piltdown Man
geen missing link maar het resultaat van een creatieve uitschieter
van Charles Dawson was. Wat doe je dan met al die talloze
gereconstrueerde Piltdown Mannen die overal ter wereld in musea
verspreid stonden en al die schoolboeken die er prat op gingen dat
evolutie een bewezen feit was en dat onze voorvader eruit zag als
Piltdown Man?

Waarom zagen die zogenaamde experts niet dat dit geen echte,
authentieke schedel was? Omdat ze, net als de astronomen in maart
2014, zagen wat ze wilden zien.
De astronomen hebben blijkbaar een stofwolk ontdekt, die
schijnbaar heel gemakkelijk verwisseld kon worden met straling,
maar er speelt nog iets anders. Wanneer een fenomeen ontdekt
wordt dat de Big-Bang niet tegenspreekt, is het daarmee nog lang
niet bewezen dat de Big-Bang ook daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.

Er zijn talloze fenomenen geobserveerd die, ook wanneer er op de


Zuidpool geen stofwolk maar straling was gevonden, nog steeds
haaks staan op de mogelijkheid van een Big-Bang. Die problemen zijn
met het ontdekken van straling niet in n klap opgelost, hoe graag je
dat ook wilt en hoe hard je dat ook hoopt!
Dus dit nieuws in de Volkskrant is een mooie gelegenheid om
iedereen astronomen, boeren, burgers en buitenlui uit te leggen
dat wetenschappers nooit objectief en neutraal zijn; en de uitkomst
van hun werk dus ook geen objectieve, neutrale weergave van de
werkelijkheid is, maar dat het resultaat van hun werk altijd wordt
gekleurd door hun wereldbeeld. Met andere woorden: ze zien
letterlijk wat ze willen en hopen te zien!

431
Astronomen proberen conclusies over de oorsprong van het heelal te
trekken door een hypothese op te stellen. In die hypothese schrijven
ze wat ze verwachten te kunnen observeren als hun vermoedens
waar zouden zijn. In dit geval kijken we dus naar fenomenen die we
zouden moeten zien als een Big-Bang echt gebeurd was.

Wat doet een astronoom wanneer hij ontdekt dat het bewijs, de
observaties in het hier en nu, niet klopt met zijn theorie? Dan past
hij z'n bewijs aan, zodat die weer klopt met z'n theorie. Hij probeert
met behulp van een oncontroleerbare aanname uit te leggen waarom
de verwachte observaties niet gedaan konden worden. Zo werd in
het geval van het temperatuur-probleem van de Big-Bang, het
Inflation Model gentroduceerd. We hebben in het hoofdstuk De
geboorte van het universum! Deel 2: de observaties gezien dat aan
deze en andere aannames ook weer problemen kleven, die wederom
om nieuwe aannames vragen.

Bijvoorbeeld in het geval van het Inflation-Model kun je je


afvragen:
o waarom het universum sneller uit begon te dijen?
o waarom het weer afremde?

Deze vragen zijn alleen met nieuwe aannames te beantwoorden,


want de Big-Bang kan niet getest, herhaald of geobserveerd worden.
Het Inflation-Model dat deze tegenstrijdigheid moet verklaren,
roept dus meer vragen op dan het beantwoordt.
In het hoofdstuk De geboorte van het universum! Deel 2: de
observaties hebben we een overzicht gegeven van observaties die,
ongeacht of je straling op de Zuidpool kunt meten of dat het toch
gewoon een stofwolk was, de mogelijkheid dat er ooit een Big-Bang
heeft plaatsgevonden, volledig uitsluiten:

Big-Bang-theorie Observaties

Er moeten enorme Het is overal in het universum


temperatuurverschillen in het bijna even warm
universum zijn

432
Alle objecten, planeten en sterren, Verschillende bekende
moeten in dezelfde richting draaien objecten draaien retrograde =
de verkeerde kant op
Er moet net zoveel materie als Er is maar een fractie
antimaterie te vinden zijn antimaterie gevonden die na
een Big-Bang mocht worden
verwacht
Er moeten sterren te vinden zijn die Alle bekende sterren bevatten
uitsluitend uit waterstof, lithium en naast waterstof, lithium en
helium bestaan helium zware metalen
Sterren moeten spontaan kunnen Natuurwetten verhinderen dat
ontstaan sterren spontaan kunnen
ontstaan

De Big-Bang kan dus onmogelijk hebben plaatsgevonden. Toch zijn er


astronomen die z graag een bewijs voor de Big-Bang willen vinden,
om status, geld of gewoon de Nobelprijs, dat ze ieder fenomeen dat
de theorie niet tegenspreekt als dusdanig proberen te verkopen.

Wanneer een fenomeen geobserveerd kan worden dat de Big-Bang


niet tegenspreekt, biedt dat nog geen verklaring voor de hier
gepresenteerde problemen en is het dus zeker geen bewijs dat de
Big-Bang ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Wat gold in 1912, in de tijd van Charles Dawson, geldt nog steeds: Ik
zie, ik zie wat ik wil zien.

Exoplaneten, aliens en evolutie


De NASA is al sinds jaar en dag op zoek naar buitenaards leven, niet
alleen op Mars maar ook verder van huis. Verder blijkt trouwens niet
altijd slechter te zijn, zo weet ook de weerman. Hij kan nauwelijks het
weer van volgende week voorspellen, terwijl de prognoses voor 2050
al zijn uitgezonden! Dat is ook makkelijker: wie gaat er immers
klagen als juni 2050 de koudste en natste maand van de eeuw blijkt
te zijn?
Gek genoeg geldt hetzelfde voor de astronomie: over objecten die
verder weg liggen, valt blijkbaar gemakkelijker conclusies te trekken
dan over objecten die dichterbij liggen. Bijvoorbeeld: we weten niet

433
of de kern van de maan nog vloeibaar is, maar over de exoplaneet
Kepler-10c weet Dimitar Sasselov te melden: Hij is 2,5 keer zo groot
en 17 keer zo zwaar als de aarde toch bestaat Kepler-10c niet uit gas,
maar volledig uit rotsen. Een nieuwe puzzel voor astronomen

Dit bericht wordt door


de Volkskrantccxxxiv opgesierd met
een zogenaamde Artist
Impression, dat overigens Engels
is voor fantasie-tekening.
Heeft de maker van deze
afbeelding of tenminste Dimitar
Sasselov Kepler-10c weleens
gezien, die een paar jaar geleden
al is ontdekt? Nee!
Belangrijk: niemand heeft de
planeet gezien, maar de maker
van de artist impression annex fantasie-tekening denkt ons precies te
kunnen vertellen hoe deze eruit ziet. Bewijs maar eens dat ik
ongelijk heb zal hij gedacht hebben.
We kunnen vanaf de aarde de Kuijperbelt, de gordel om ons
zonnestelsel waar ook de dwergplaneet Pluto deel van uitmaakt, niet
eens waarnemen.
Uiteraad kunnen exoplaneten dan al helemaal niet direct worden
waargenomen. Hoe weten ze dit dan allemaal? Nou, Sasselov en z'n
collega's houden de hoeveelheid licht die een ster uitstraalt in de
gaten. Wanneer een deel van dat licht wordt geblokt door een planeet
die er omheen draait, kan dat worden gemeten: Kepler komt
exoplaneten op het spoor doordat ze een beetje licht onderscheppen
waar ze vanaf de aarde gezien voor hun moederster langs bewegen.
Uit de metingen leidden sterrenkundigen indertijd al af dat de planeet
2.3 keer zo groot is als de aarde en dat hij een omlooptijd heeft van 45
dagen.

Een andere indicatie is dat de zwaartekracht van een planeet z'n ster
een beetje kan laten schommelen, met nadruk op een beetje,
uiteraard: Harvard-astronoom Xavier Dumusque heeft nu de trage
schommelingen van de moederster opgemeten, veroorzaakt door de
zwaartekracht van de planeet. Daarvoor gebruikte hij de gevoelige
Harps Northspectrograaf op het Canarische eiland La Palma. Uit de

434
gemeten schommelingen volgt dat Kepler-10c maar liefst zeventien
keer zo zwaar is als de aarde.

Wat weten we dus?


o De hoeveelheid licht die door Kepler-10c wordt geblokt zodra
hij om zijn ster draait
o De mate waarin de ster schommelt onder invloed van de
zwaartekracht van Kepler-10c

Deze informatie zegt echter niets over:


o de samenstelling van de atmosfeer van Kepler-10c
o dus ook niet over de kans op zuurstof in de atmosfeer
o de temperatuur op Kepler-10c, die naast de afstand tot de
ster vooral afhangt van de samenstelling van de atmosfeer
o de samenstelling van de bodem
o de kans om water te vinden
o bovendien: als er kans is om water te vinden, is dat
geen bewijs dat er ook daadwerkelijk water is. Als ik
kans heb om 10 miljoen te winnen bij de Postcode
Loterij, kan ik ook beter nog maar even voorzichtig
zijn met grote aankopen
o de kans om leven te vinden

Niet alleen rond Kepler-10c was er sensationeel nieuws te melden;


om de Ster van Kapteyn blijkt een bewoonbare planeet te draaien.
De vraag die in de Volkskrantccxxxv niet wordt beantwoord is: wat is
een bewoonbare planeet? Een mogelijk antwoord zou kunnen zijn:
een planeet zoals de aarde.
De aarde is inderdaad een bewoonbare planeet, maar dat komt strikt
naturalistisch gezien, omdat er heel veel factoren samenkomen die
leven mogelijk maken. Wanneer n van die factoren zou ontbreken
of af zou wijken van de waarden die we nu kennen, zou dat
dramatische gevolgen hebben voor de bewoonbaarheid van de
aarde.

Wetenschappers schrijven in de Monthly Notices of the Royal


Astronomical Society: De bewoonbare planeet draait in 48 dagen
rond de ster en is minstens vijf keer zo zwaar als de aarde. De tweede
planeet heeft een omlooptijd van 121 dagen en is nog een slag
zwaarder, schrijven de sterrenkundigen in Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society.

435
Deze planeet draait om de De Ster van Kapteyn, een koele rode
dwergster.
Uiteraard is ook deze planeet nooit direct met een telescoop
geobserveerd. Opvallend: voor objecten die wl direct kunnen
worden waargenomen en waar de mens, of in het geval van Mars, een
robotwagentje is geland, is het moeilijker om vast te stellen of er
leven is dan bij planeten die z ver weg staan dat we ze zelfs nooit
hebben gezien.

Op basis van de gegevens van de planeet die om de Ster van


Kapteyn draait, valt echter wel wat te zeggen. Opvallend is dat er
wordt gesteld dat de planeet vijf keer zo zwaar is als de aarde, wat
betekent dat iemand die op de aarde 80 kilo weegt, daar ineens 400
kilo weegt!
De zwaartekracht zal zo sterk zijn dat alles op het oppervlak wordt
platgedrukt. Ook al is er zuurstof om te ademen, water om te drinken,
een vruchtbare bodem om onze aardappels te kweken en een
magnetisch veld om ons te beschermen tegen kosmische straling. Het
zou ons weinig helpen. We zullen het geen minuut uithouden op deze
planeet.

Wat weten we?


Hetzelfde als bij de planeet Kepler-10c:
o de hoeveelheid licht die door de planeet wordt geblokt zodra
hij om zijn ster draait
o de mate waarin de ster onder invloed van de zwaartekracht
van de planeet schommelt

Belangrijk: de massa die de wetenschappers hebben berekend voor


deze planeet maakt leven al onmogelijk. Daarbij weten we niets van
de andere factoren die allemaal in precies de juiste mate aanwezig
moeten zijn om leven mogelijk te maken.

Waarom denken wetenschappers dan dit een bewoonbare


planeet is?
De belangrijkste reden is misschien wel het banaalst: ze willen
gewoon graag een bewoonbare planeet vinden en juichen meteen

436
als er een factor wordt gevonden die leven op een planeet niet per
definitie uitsluit.

Bijvoorbeeld: de temperatuur op een planeet kan, berekend op basis


van de afstand tot / en de grootte van de ster, goed zijn zodat
vloeibaar water op het oppervlakte kan bestaanccxxxvi.
Belangrijk: wanneer de temperatuur vloeibaar water toestaat, is dit
nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk vloeibaar water is.
Hoewel de Artist Impressions anders doen vermoeden, heeft nog
niemand ooit een exoplaneet direct waargenomen! Niemand weet
dus of er daadwerkelijk meren, zeen of oceanen bestaan op andere
planeten dan de aarde!

Bovendien: vloeibaar water is slechts maar n factor die nodig is om


een planeet bewoonbaar te laten zijn. Voor zover wij weten is de
planeet aarde de enige planeet die aan alle factoren voldoet. De Bijbel
leert ook dat de aarde geschapen is om door mensen te worden
bewoond. Andere planeten zijn niet geschapen voor dat doel en
voldoen niet aan de bijbehorende factoren.

Op basis van de feiten, enthousiast gepresenteerd door seculiere


wetenschappers, is er geen reden om aan te nemen dat er leven op de
besproken planeten mogelijk is!

Bovendien
o is er een duidelijk verschil tussen een bewoonbare en een
bewoonde planeet. De mens kan wellicht op een andere
planeet overleven, maar de vraag of op die planeet spontaan
leven kan/is ontstaan, is een hele andere tak van sport
o is het onwaarschijnlijk dat de planeten er zo uit zien als
met behulp van de Artist Impression wordt gesuggereerd

Exoplaneten en evolutie
Wanneer er buitenaards leven gevonden zou worden, zou dat echter
het ultieme bewijs zijn voor de evolutietheorie.
En daar doen ze het allemaal voor. Het zou namelijk inderdaad
bewijzen dat leven spontaan kan ontstaan, onafhankelijk van elkaar,
op meerdere plaatsen in het universum. De aarde zou niets
bijzonders meer zijn; niet meer speciaal geschapen door God om

437
leven te herbergen maar gewoon n planeet uit
honderdduizendenccxxxvii.

In het verleden hebben we al vaker gezien dat het fanatiek zoeken


naar bewijzen voor evolutie, en de frustratie omdat deze niet
gevonden werden, heeft geleid tot overhaaste conclusies en tot
fraude.
Denk maar eens aan de artist impressions, de regelrechte fraude,
van de Duitser Ernst Haeckel die wilde bewijzen dat een menselijk
embryo tijdens zijn ontwikkeling in de moederschoot alle fases van
zijn evolutionaire voorouders doorliep. Door zijn tekeningen van de
embryo's aan te passen, wekte hij de indruk dat de mens eerst op een
vis, dan op een amfibie, daarna op een reptiel en uiteindelijk op een
zoogdier zou lijken.

Hij was ook de man die Eugne Dubois naar Nederlands-Indi


stuurde. Dubois verzamelde resten van apen en mensen, die niet
gelijktijdig, op dezelfde plaats werden gevonden, en construeerde uit
deze bonte verzameling botten zijn Java Man.
Het knutselproject van Charles Dawson Piltdown Man voldeed aan
alle verwachtingen van een missing link. Het duurde 40 jaar
voordat men door had dat het de onderkaak van een orang-oetang
was en de schedel van een moderne mens die slechts een paar
honderd jaar oud was.

Haeckel, Dubois en Dawson, mensen die we hebben leren kennen in


het hoofdstuk Waar komt de mens vandaan? Deel 2: in het beeld van
de aap, delen dezelfde ambities als de astronomen die anno nu
enthousiast vertellen dat ze een bewoonbare planeet hebben
gevonden: het vinden van het ultieme bewijs voor de evolutietheorie!

Het voordeel: we zijn nu gedwongen om blind te geloven dat op verre


planeten leven mogelijk is en dat evolutie dus een bewezen feit is.
Wie gaat er immers heen om te controleren of de bevindingen echt
kloppen?
In de afgelopen 120 jaar hebben de aanhangers van de
evolutietheorie dus toch iets geleerd: plaats het gevonden bewijs in
een wereld zover weg dat niemand het kan controleren. Als niemand
het kan controleren moeten we het immers wel geloven! Dat geldt

438
voor het weer in 2050 en dat geldt voor leven op verre, onbereikbare
plaatsen.

Het ontstaan van een ster


Ontstaan van de beroemde 'Zuilen van de schepping' verklaard
schrijft de Volkskrantccxxxviii op 26/06/2014. De term Zuilen van de
Schepping verwijst naar de zogenaamde Eagle Nebula
(Adelaarsnevel) op een geschatte 7000 lichtjaar van de aarde, met
nadruk op 'geschat' uiteraard.
Dit bericht biedt ons echter een mooie aanleiding om te laten zien
hoe de moderne, seculiere wetenschap werkt.

Om te beginnen: de afstand
"Hoe bereken je een afstand van 7000 lichtjaren?" hoor ik je vragen.
Nou, dat kun je doen met behulp van een driehoek. Denk nog maar
eens even terug aan die fijne wiskundelessen! Wat heb je onthouden?
Precies! Als je 2 zijdes van een driehoek kent, kun je de derde
uitrekenen.

Maar hoe je doe je dat op zo'n enorme schaal?


Astronomen beginnen met de basis van de driehoek dat is het
kleinste streepje aan de onderkant. Om een zo lang mogelijke streep
te kunnen krijgen, bekijken ze de positie van de aarde op 21 juni en
op 21 december.
Op basis van deze gegevens trekken de astronomen het eerste lijntje
van de driehoek, dus de onderkant. De aarde draait binnen een jaar,
dus 365, 25 dagen, n keer om de zon. Dat is rond de 940 miljoen
km. Omdat astronomen twee punten moeten hebben die zover
mogelijk uit elkaar liggen, kiezen ze ervoor om te meten op 21 juni en
21 december; die twee punten garanderen de grootst mogelijke basis
van de driehoek. Maar nu moeten ze nog de hoek naar de Eagle
Nebula berekenen.

Het licht legt per jaar 9500 miljard kilometer af. De Adelaarsnevel
bevindt zich dus op een afstand van 66500000 miljard km.
Kun je dus zulke afstanden met deze methode meten? Nee, eigenlijk
zijn afstanden tot 10 lichtjaren het uiterste maximum van wat
astronomen enigszins accuraat kunnen bereken. Probeer zelf maar
eens een driehoek te tekenen: een basis van een centimeter en een
hoek van 1400 km lang. Heb je dan enig idee hoe groot de hoek is?

439
"Dat is onmogelijk", horen we je al door de kamer roepen!Inderdaad,
dat lukt niet, maar nu heb je wel een idee van wat voor soort
driehoeken deze astronomen proberen te tekenen wanneer ze deze
afstanden proberen te berekenen. Natuurlijk doen ze dat via hun
computermodellen.
Conclusie: weet iemand exact hoe ver de Adelaarsnevel van de aarde
is? Antwoord: nee, dat weet niemand. Afstanden groter dan 10
lichtjaren zijn niet te berekenen.

Laten we dan nu maar eens naar het artikel zelf kijken:

Sterren die meer dan zestien keer zo 'zwaar' zijn als de zon leven kort,
maar hevig. Tijdens hun stabiele fase hebben ze een
oppervlaktetemperatuur van meer dan 30.000 graden en produceren ze
intense ultraviolette straling en een krachtige 'wind' van deeltjes.

Deze factoren hebben een grote uitwerking op hun omgeving. Het daar
aanwezige interstellaire gas wordt verhit, waardoor bellen ontstaan die
zich als sneeuwschuiven een weg banen door het omringende koelere
materiaal. Hierdoor ontstaan opeenhopingen van gas waaruit weer
nieuwe sterren ontstaan.

Sneeuwschuifproces
Scott Balfour, astronoom aan Cardiff University, heeft dit scenario
uitgewerkt tot een computermodel. Uit de modelberekeningen blijkt dat
het 'sneeuwschuifproces' niet altijd even gladjes verloopt. De bellen die
de zware sterren veroorzaken kunnen blijven uitdijen, maar soms stokt
de uitdijing of trekken de bellen juist weer samen.

Alleen wanneer de uitdijing van de bellen tot stilstand komt kunnen


grote aantallen nieuwe sterren ontstaan. En zelfs dan gebeurt dat alleen
onder heel specifieke omstandigheden. De rol die zware, hete sterren
spelen bij de vorming van volgende generaties van sterren steekt dus
veel ingewikkelder in elkaar dan gedacht.

Dat Balfour op de goede weg is met zijn computermodel blijkt uit het feit
dat de heldere randen en zuilen op de beroemde Hubble-foto netjes
reproduceert. De resultaten worden vandaag gepresenteerd op de
National Astronomy Meeting van de Royal Astronomical Society in
Portsmouth.

440
Afbeelding: Eagle Nebula

De analyse:
Het artikel begint met de mededeling dat enorm grote sterren van 16
keer de massa van onze zon enorm heet zijn. Als we deze astronomen
eens voor de verandering op hun woord zouden geloven en
accepteren dat zij kunnen weten dat deze Adelaarsnevel 7000
lichtjaren (66500000 miljard km) van ons vandaan staat. Hoe kun je
dan de oppervlaktetemperatuur van die sterren zo precies meten en
op 30.000 graden uitkomen?
Het is natuurlijk niet waar dat je die hitte hier op aarde nog kunt
voelen. Wat ze doen? Ze kijken eerst naar onze eigen zon en
benaderen de temperatuur en de massa. Wanneer ze er vanuit gaan
dat een ster 16 keer de massa heeft van de zon, berekenen ze op
basis van die gegevens de verwachte oppervlaktetemperatuur van de
betreffende ster, zodat de gegevens en dus ook het resultaat niks met
het object van onderzoek zelf te maken hebben.

441
We weten dus niet hoe ver de Adelaarsnevel feitelijk van ons
verwijderd is en we weten ook niet hoe warm het oppervlakte van de
ster is.

Vervolgens doet het artikel ons de mededeling dat deze hitte, 30.000
graden dus, grote invloed heeft op de omgeving: Het daar aanwezige
interstellaire gas wordt verhit, waardoor bellen ontstaan die zich als
sneeuwschuiven een weg banen door het omringende koelere
materiaal. Hierdoor ontstaan opeenhopingen van gas waaruit weer
nieuwe sterren ontstaan.

In het hoofdstuk De geboorte van het universum! Deel 2: de


observaties hebben we al uitgelegd dat iedereen die thuis weleens
water heeft gekookt, weet dat gas waterdamp in dat geval
condenseert zodra het afkoelt. Het gas verandert dan weer in z'n
oorspronkelijke toestand = vloeibaar water.

Maar wanneer je de volgende keer weer eens water kookt, moet je


eens goed opletten: klontert gas samen als je het verhit? Wat?Nee,
gas dat wordt verhit zet altijd uit. Wanneer gas samen wordt geperst
door bijvoorbeeld zwaartekracht zal er inderdaad veel hitte ontstaan.
Maar deze hitte zorgt er juist voor dat het gas weer uit elkaar wordt
gedreven en dat er in het geval van een gesloten ruimte zelfs een
explosie kan ontstaan!

Natuurwetten gelden overal, in het hele universum. Wanneer de


omstandigheden gelijk zijn, is het resultaat van het experiment altijd
hetzelfde, of het nou op de aarde uitgevoerd wordt, op Mars of in de
Adelaarsnevel. Dat is een logisch gevolg van de Wet van oorzaak en
gevolg dat uitgebreid aan de orde komt in het hoofdstuk Is er een
Schepper? Deel 1: Natuurwetten.

Belangrijk: het universum is een vacum! Dat wil zeggen dat


wanneer het gas daar door hitte uitzet, het veel sneller uit zal zetten
dan op aarde. Omdat er in het universum in tegenstelling tot op de
aarde geen atmosfeer is die tegen het uitzettende gas aandrukt.

Alleen wanneer de uitdijing van de bellen tot stilstand komt, kunnen


grote aantallen nieuwe sterren ontstaan.

442
Waardoor zou in een vacum, wat het universum toch feitelijk is, het
uitdijen van de bellen tot stilstand kunnen komen? We zien gewoon
een hele normale kringloop die we iedere dag op aarde kunnen
ervaren: gassen koelen af en worden (weer) vloeibaar, klonteren
samen waardoor er hitte ontstaat en ze veranderen weer in gassen.

En zelfs dan gebeurt dat alleen onder heel specifieke


omstandigheden. Tja, helaas zullen we nooit weten welke dat zijn.

De volgende observatie is wel interessant: De rol die zware, hete


sterren spelen bij de vorming van volgende generaties van sterren
steekt dus veel ingewikkelder in elkaar dan gedacht.

Er zijn dus kennelijk sterren nodig om sterren te maken! Maar wie


maakte dan de eerste ster? Wanneer de Big-Bang echt gebeurd zou
zijn, konden daardoor slechts de drie lichtste elementen ontstaan:
waterstof, helium en lithium. Iedere ster die we kennen, bestaat
naast waterstof, helium en lithium ook uit zware metalen die, zo
wordt gedacht, ontstaan bij supernovae. Er moet dus eerst een ster
ontploffen om aan de zware metalen te komen die al nodig waren om
de eerste ster te maken.

Dat Balfour op de goede weg is met zijn computermodel, blijkt uit


het feit dat de heldere randen en zuilen op de beroemde Hubble-foto
netjes reproduceert.

Goede weg?

We weten nog steeds niet


o hoe ver de Adelaarsnevel is
o hoe warm/koud het daar is
o hoe sterren op basis van natuurwetten zijn ontstaan
o waar de zware metalen voor de eerste sterren vandaan zijn
gekomen

443
Als seculiere astronomen ons willen laten geloven dat ze alle
geheimen van de schepping hebben ontdekt, zouden ze kunnen
beginnen met het beantwoorden van deze vragen. En net als hun
strenge wiskundeleraar van vroeger, interesseert ons niet zozeer het
antwoord, maar veel meer hun weg naar dat antwoord.

Oorsprong van de maanccxxxix


In het hoofdstuk Wat is jouw wereldbeeld? , hebben we beschreven
hoe de manier waarop iemand naar de wereld kijkt, diens
interpretatie van bewijs/observaties kan benvloeden. Het
ADccxl geeft ons de mogelijkheid om een recent praktijkvoorbeeld
daarvan te bespreken waarvoor dank!

Het AD meldt:

Een nieuwe chemische analyse van de maanstenen heeft nu toch die


bewijzen [voor de oorsprong van de maan] opgeleverd, zeggen Duitse
wetenschappers. Bij de analyse werden verschillen ontdekt tussen de
zuurstofisotopen op aarde en in de maanstenen, wat erop wijst dat er
wel degelijk sporen van Theia zijn te vinden in de maanstenen.

Dit citaat bestaat uit twee delen. De mededeling dat:


o er verschil bestaat tussen de zuurstofisotopen op aarde en
die op de maan (Een geobserveerd feit).
o dit erop wijst dat er wel degelijk sporen van Theia te vinden
zijn in de maanstenen (Interpretatie van de feiten in het licht
van het wereldbeeld van de wetenschapper)

Het wereldbeeld van de verantwoordelijke onderzoeker, de


Duitser Daniel Herwartz van de universiteit van Gttingen:
o het heelal is het resultaat van een Big-Bang ruim 14 miljard
jaar geleden
o toeval en chaos, zonder doel, richting of hand van God,
hebben geleid tot de eerste sterren en planeten
o 4.5 miljard jaar geleden is ons zonnestelsel ontstaan
o ook 4.5 miljard jaar geleden is de Aarde gebotst met een
andere planeet, ter grootte van Mars, Theia genaamd,
waardoor de maan is ontstaan.

444
Dat hier geen ooggetuigenverslagen van zijn, moge duidelijk zijn. Dit
moet Daniel Herwartz gewoon geloven. Alles wat hij vandaag in het
universum ziet, moet hij dus interpreteren in het licht van dit blinde
geloof.

Wanneer wetenschappers zoals Herwartz conclusies over het


ongeobserveerde verleden willen doen, moeten ze een hypothese
opstellen. In het geval van het ontstaan van de maan, zou zo'n
hypothese kunnen zijn: wanneer de maan is ontstaan als gevolg van
een botsing met een andere planeet zoals bijvoorbeeld Theia, zouden
wij resten van die andere planeet op de maan moeten vinden.

Belangrijk: niemand heeft 4.5 miljard geleden Theia gezien en al


helemaal niet hoe dit op hol geslagen hemellichaam onze
thuisplaneet heeft doorboord. We kunnen dus wel stellen dat het
heel moeilijk te bepalen is, hoe Theia eruit heeft gezien en welke
chemische elementen op de maan van Theia en welke van de aarde
afkomstig zouden zijn geweest.

Omdat we alle chemische elementen op aarde kennen, zo luidt de


ontnuchterend eenvoudige conclusie, moeten alle elementen die niet
op de aarde voorkomen, maar wl op de maan, afkomstig zijn van de
hypothetische planeet Theia.

Wat moet een wetenschapper dus doen om deze theorie te bewijzen?


Hij moet op zoek gaan naar verschillen tussen de elementen op de
aarde en op de maan en dat hebben ze dus ook gedaan.
Na jaren zoeken hebben ze een minimaal verschil gevonden tussen
de zuurstofisotopen op de maan en die op de aarde.

Wat zochten de wetenschappers voor hun theorie?


o Verschil tussen chemische elementen van de aarde en die op
de maan
Wat hebben wetenschappers gevonden?
o Een verschil tussen chemische elementen, zuurstofisotopen,
van die op de aarde en die op de maan
Conclusie?
o De theorie is waar

Wat is hier gebeurd?

445
Herwartz heeft de observatie ingepast in zijn wereldbeeld.
Herwartz dacht, ook al voordat hij dit bewijs had gevonden, dat de
maan was ontstaan na een botsing van de aarde en Theia. Het bewijs
dat gevonden is het verschil tussen chemische elementen op de
maan en de Aarde wordt in dit licht gezien.

Belangrijk: de conclusies waren er dus al eerder dan het bewijs.


Maar ...
wat zou er gebeurd zijn wanneer Herwartz en zijn team hun
conclusies nog niet klaar hadden voordat ze het bewijs hadden
gevonden of andere conclusies hadden bedacht? Wat had dit dan
betekend voor de interpretatie van het bewijs?

De interpretatie van het bewijs hangt af van het wereldbeeld en een


ander wereldbeeld kan leiden tot een andere interpretatie van
hetzelfde bewijs.
Stel: Herwartz had niet gekozen voor het seculiere, athestische maar
voor het christelijke wereldbeeld?

Als hij had geloofd, dat ...


o God 6000 jaar geleden met zijn Woord hemel en aarde had
geschapen
o God de aarde heeft geschapen voor de mens om te wonen
o God twee grote lichten maakte: het grootste om over de
dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en
ook de sterren. (Gen. 1:16)

dan had hij ook verwacht om verschillen te vinden tussen de


chemische elementen van de aarde en die van de maan. Beide, aarde
en maan, vervullen namelijk volgens de Bijbel verschillende
functies. De aarde is geschapen zodat de mens er kon wonen. De
maan is geschapen om 's nachts het zonlicht te reflecteren zodat we
nooit in het duister zouden tasten.
Omdat beide wereldbeelden een verschil vereisen tussen chemische
elementen op de aarde en op de maan, kan deze ontdekking niet als
bewijs worden gezien voor n van de beide zienswijzen.

We zullen dus op zoek moeten naar andere argumenten; en die


hebben we ook. Het AD schrijft namelijk:

446
De theorie dat de maan is ontstaan na een botsing van de aarde met het
hemellichaam Theia, ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, wint aan kracht
na nieuw onderzoek van de maanstenen die werden verzameld tijdens
Apollo-missies. Dat staat in een onderzoek van Duitse wetenschappers
dat werd gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Science.

Dus volgens hetzelfde artikel in het AD gaat Herwartz er vanuit dat


deze spectaculaire botsing 4.5 miljard jaar geleden heeft
plaatsgevonden. Herwartz hanteert daarmee dus een extreem andere
tijdschaal dan creationisten doen. Nu hebben we dus een strijdpunt:
is de maan 4.5 miljard jaar of slechts 6000 jaar oud?
Of de maan inderdaad slechts 6000 jaar oud is, kunnen we
onmogelijk zeggen. Zelfs Adam was er niet bij toen de maan werd
geschapen. Wat we wl weten is dat er bepaalde factoren zijn die
uitsluiten dat de maan 4.5 miljard jaar oud is. Er is dus een duidelijke
bovengrens.

De maan staat nu ongeveer 400.000 kilometer van de aarde af. Deze


afstand is nagenoeg perfect: de maan houdt door haar
aantrekkingskracht de aarde in balans. Als de maan niet precies de
juiste massa had en niet op precies de juiste afstand stond, had ze
deze taak niet zo perfect uit kunnen voeren.

Mars heeft bijvoorbeeld een maan die veel kleiner is dan die van
ons. Het gevolg is duidelijk: de aantrekkingskracht van deze maan
is erg klein en daarom kan zij, in tegenstelling tot onze maan, Mars
niet stabiel houden. De Aarde staat altijd in een stabiele hoek, een
belangrijke voorwaarde voor leven, terwijl Mars schudt.

Bovendien lijkt de maan, vanaf de Aarde gezien, precies even groot te


zijn als de zon. De positie en omvang van de maan zijn daarmee niet
alleen gerelateerd aan de aarde maar ook aan de positie en omvang
van de zon.

Het zou dus wel hl toevallig zijn als de maan op basis van toeval en
chaos na een botsing van een object zo groot als Mars precies de
juiste massa en afstand heeft om haar taak perfect uit te kunnen
voeren.

447
Hoewel de afstand perfect is, draait de maan ieder jaar 1.5 cm van
ons weg. Dit betekent uiteraard dat de maan vroeger dichterbij
stond. Het is duidelijk dat we hier een bovengrens hebben wat de
leeftijd van de maan betreft. Ze kan onmogelijk 4.5 miljard jaar op
hetzelfde tempo van de aarde afdraaien.

Als we de klok terugdraaien, zullen we zien dat de afstand 400.000


km bij de huidige snelheid binnen 3 miljard jaar kon worden
afgelegd. Aarde en maan zouden elkaar dus ergens in de geschiedenis
hebben aangeraakt. Een effect dat nog eens wordt versterkt door de
Omgekeerde Kwadratenwet zoals we in het hoofdstuk Geloven in
onverklaarbare wonderen! hebben gezien.

Dus de maan draait dan niet al 3 miljard jaar van de aarde weg?
Nee! Wanneer de afstand tussen de maan en aarde kleiner was
geweest, zou de aantrekkingskracht veel groter zijn! Dit betekent:
Aarde en maan zouden op elkaar zijn gebotst.

Een ander argument is misschien een beetje stoffig maar toch heel
belangrijk en laat ook maar weer eens zien hoe een verkeerd
wereldbeeld kan leiden tot verkeerde conclusies.
NASA heeft berekend dat de maan door haar aantrekkingskracht
iedere 10.000 jaar een centimeter stof aantrekt. Wanneer een
wetenschapper die denkt dat de maan 4.5 miljard jaar oud is, gaat
rekenen, zal hij tot de conclusie komen dat er een metersdikke
stoflaag moet liggen op de maan.

Dat was dus ook precies wat NASA dacht bij de voorbereiding van de
maan-missie in 1969. Maar wat bleek? Eenmaal aangekomen op de
maan, lag er nauwelijks een centimeter stof; en geen meters dikke
laag. De trap die uit voorzorg lekker kort was gehouden, kwam dus
lang niet tot de grond. Een rekenfout door een verkeerd wereldbeeld!

Is het ontstaan van de maan dus bewezen? Nee, absoluut niet! Ten
eerste omdat het verschil tussen de chemische elementen op de
aarde en die op de maan met hetzelfde gemak kan worden
genterpreteerd in het licht van een ander wereldbeeld; en ten
tweede omdat deze ontdekking geen verklaring biedt voor de
observaties die onverminderd tegenstrijdig zijn met een 4.5 miljard
jaar oude maan.

448
Dit is een klassiek schoolvoorbeeld van: Ik zie, ik zie wat ik wil
zien ...

Is er bewijs voor evolutie?

Bijbel en evolutie
Dagblad Trouwccxli heeft een artikel gepubliceerd dat de gemoederen
van de lezers flink bezighield. In dat artikel wordt een argument
tegen de authenticiteit en historiciteit van de Bijbel opgevat als een

449
argument voor de seculiere evolutietheorie. Dat zien we ook vaak in
het dagelijks leven. Het bewijs tegen n zienswijze is uiteraard niet
meteen een bewijs vr een alternatieve zienswijze. Dat is een enorme
drogredenering!

De Bijbel op die manier wegzetten is dus niet goed genoeg.

Een argument tegen de Bijbel is dus geen argument voor


evolutie
De Bijbel is namelijk helemaal niet het probleem voor de
evolutietheorie! Deze theorie heeft zelf al problemen genoeg!
Evolutie vereist bijvoorbeeld dat er bij mutaties nieuwe, extra
genetische informatie wordt toegevoegd; en dat is nodig ook
wanneer je een pantoffeldiertje in een mens wilt laten veranderen!
Mutaties hebben echter vaak geen en soms een negatief effect, (denk
maar eens aan genetische ziektes/afwijkingen) maar nooit een
positief effect!
Hoewel de evolutietheorie miljarden van zulke positieve mutaties
nodig heeft om van een eencellig organisme tot een mens te komen,
is er nooit n geobserveerd. Wat zeg je daar? Is er nog nooit n
mutatie geobserveerd waarbij de hoeveelheid genetische informatie
is toegenomen?!
Nee, nooit, never, niemals; is nooit geweest, gaat nooit gebeuren, het
zit er gewoon niet in!

Een argument dat in Trouw tegen de Bijbel werd aangehaald, was er


n dat heel vaak terugkomt. Daarom willen we dat als voorbeeld
hier graag extra belichten. Het artikel stelde dat er twee
scheppingsverhalen zijn. Wat deze lezer van de krant dus eigenlijk
wil zeggen is: omdat er twee scheppingsverhalen zijn, is de Bijbel niet
waar en daarmee is evolutie bewezen!
Het is dan opeens kennelijk niet meer erg dat er nooit n positieve
mutatie is geobserveerd. Een tegenstelling in de Bijbel hoewel dit er
geen is kan per definitie niet als bewijs wordt geopperd voor
evolutie, alleen empirisch bewijs kan dat!

Bovendien: er bestaan geen twee scheppingsverhalen: Genesis 1


vertelt over de schepping van hemel en aarde; Genesis 2 vertelt over
de aanleg van de Hof van Eden. In het hoofdstuk Waarom God de
Zondeval niet voorkwam hebben we uitgelegd dat Adam God aan

450
het werk heeft gezien. Daarom werd ook niet hij maar Eva (die God
niet aan het werk had gezien) verleid door de slang!

Belangrijk: een argument tgen de Bijbel is dus nooit een bewijs vr


de evolutietheorie! Zelfs wanneer de Bijbel nooit was geschreven,
was de evolutietheorie nog geen empirisch bewezen feit geworden!

Is leeftijd meetbaar?
Met de kennis van de hoofdstukken De kracht van het water! Deel 1:
sedimentatie, De kracht van het water! Deel 2: fossielen en
Dateringsmethoden in het achterhoofd gaan we eens kijken naar
een artikel dat het ADccxlii op 6 juni 2014 heeft geplaatst:

Vissers hebben vanaf de bodem van de Noordzee een stuk schedel van
ongeveer 9500 jaar oud opgevist. Het is een van de oudste menselijke
resten die ooit in, of bij, Nederland zijn gevonden, zei de Noord-
Hollandse gedeputeerde Elvira Sweet vandaag.

Het stuk schedel is afkomstig van een voorhoofd. Aan het voorhoofd zit
nog een stuk schedeldak vast en een stukje van de wenkbrauwboog. De
schedel is van een man, zo is door deskundigen vastgesteld.
De prehistorische man heeft waarschijnlijk geleefd op de plek waar de
schedel is opgevist. In die tijd bestond de Noordzee namelijk nog niet.
Het schedeldeel is al een poos geleden gevonden, maar vanaf vandaag
te zien in Paviljoen Welgelegen in Haarlem.
Vanaf volgend jaar maakt de schedel deel uit van de tentoonstelling in
het nieuwe archeologiecentrum van Noord-Holland, genaamd Huis van
Hilde.

Ze vertellen daarin dus aan hun lezers, hoe vissers een 9500 jaar oud
stukje schedel uit de Noordzee hebben gevist. Het stuk schedel is
afkomstig van een voorhoofd. Dat lijkt ons wel een adequate conclusie,
daar is geen speld tussen te krijgen maar hoe weten ze zo zeker dat
het toebehoort aan iemand die 9500 jaar geleden geleefd heeft?

De grote vraag is dus: is leeftijd meetbaar?

451
Wetenschappers gebruiken bij het bepalen van de leeftijd van
organisch materiaal, resten van planten, dieren of mensen, de
zogenaamde koolstof-14 methode. Het object van onderzoek is een
schedel; het behoort toe tot iemand die ooit heeft geleefd, dus
daarmee kan het stukje schedel met behulp van deze methode
worden gedateerd.
We hebben gezien in het hoofdstuk Dateringsmethoden dat de
uitslag van een dergelijk onderzoek sterk afhankelijk is van een rijtje
aannames die, hoewel oncontroleerbaar, als waar moeten worden
geaccepteerd om berhaupt tot een uitslag te kunnen komen:
o het radioactieve atoom moet altijd op exact dezelfde snelheid
zijn omgezet in een stabiel atoom. Zolang de aarde bestaat
mag deze snelheid dus niet veranderd zijn!
o het object dat bestudeerd wordt, moet een gesloten systeem
zijn. Dat betekent dat de atomen die gemeten worden
radioactief en stabiel nergens anders vandaan mogen
komen
o de uitgangswaarden moeten bekend zijn

We hebben daarnaast gezien dat wetenschappers er dus vanuit gaan


dat alle levende wezens op aarde, planten, dieren en mensen, in hun
lichaam een bepaald percentage koolstof-14 in hun lichaam hebben
als er in de lucht om hen heen zit. Dat is waarschijnlijk een redelijke
gedachte.

Maar betekent dit dat levende wezens gedurende de volledige


geschiedenis van de Aarde altijd hetzelfde percentage koolstof-14 in
hun lichaam hebben gehad als anno nu? Nee, absoluut niet! Er wordt
namelijk door de botsing van kosmische straling tegen stikstof-
atomen nog steeds meer koolstof-14 aangemaakt dan er weer wordt
afgebroken. Omdat er dus meer koolstof-14 ontstaat dan er wordt
afgebroken, anderhalf keer zoveel, neemt het percentage koolstof-14
in de lucht dus toe. Conclusie: de aanname waarop de koolstof-14
gebaseerd is, klopt niet!

Maar wetenschappers moeten daar wel van uitgaan om een object te


kunnen dateren!
Zoals we hebben gezien verandert koolstof-14 weer langzaam in
stikstof. Als een levend wezen sterft, neemt het geen nieuwe koolstof-
14 meer op. De hoeveelheid koolstof-14 in de betreffende resten
begint dus af te nemen. Wetenschappers hebben uitgerekend met

452
nadruk op uitgerekend dat het 5730 jaar duurt voordat de helft
koolstof-14 in de resten van een levend wezen is afgebroken en weer
in de vorm van stikstof in de atmosfeer is opgenomen.

Niemand heeft lang genoeg geleefd om dit proces 5730 jaar te


kunnen observeren, dus we moeten maar geloven dat deze snelheid
nooit veranderd is, hoewel dat onder invloed van temperatuur-,
klimaat- en drukverschillen natuurlijk best denkbaar zou zijn.

Stel: er wordt op de Noordzee door vissers een stukje schedel


opgevist. Wetenschapper berekenen in het geval van dit strikt
hypothetische voorbeeld - dat in het stukje schedel op het moment
van overlijden 1000 koolstof-14 atomen te vinden geweest moeten
zijn.

Waarom zou immers wat vandaag geldt niet automatisch voor de


hele geschiedenis van de aarde gelden, niet waar? Nou, omdat we
weten dat de hoeveelheid koolstof-14 in de atmosfeer, de
temperatuur, het klimaat en druk steeds aan verandering onderhevig
is en dat die veranderingen de omzetting van radioactieve atomen
naar stabiele atomen (dus ook de omzetting van koolstof-14 naar
stikstof) kunnen benvloeden; maar die details mogen wij van de
serieuze, seculiere wetenschapper kennelijk best naast ons
neerleggen!

In de schedel worden 338 koolstof-14 atomen aangetroffen. Hoe oud


is de schedel?
o Beginwaarde: 1000 atomen
o Huidige waarde: 338 atomen
o Halftijd: 5730 jaar

In de eerste 5730 jaar wordt de helft van het totaal aantal koolstof-14
atomen afgebroken. Na 5730 jaar zouden er dus nog 500 atomen te
vinden moeten zijn (gemiddeld worden er per jaar 0.087 atomen
afgebroken).
In de tweede 5730 jaar wordt de helft van het overgebleven aantal
koolstof-14 atomen afgebroken, dus na 5730 jaar zouden er nog 250
atomen te vinden moeten zijn (gemiddeld worden er per jaar 0.044
atomen afgebroken.
In de eerste halftijd zijn 500 atomen afgebroken:
1000 500 = 500

453
In de tweede halftijd zijn 162 atomen afgebroken. De tweede halftijd
is niet compleet om! In de tweede halftijd worden er gemiddeld per
jaar 0.044 atomen afgebroken (250/5730). Om tot het huidige aantal
atomen te komen, moeten er dus 3724 jaar zijn verstreken (3724 jaar
* 0.044 =162 atomen).

We hebben hier dus te maken met 1.65 halftijd.


o 1 halftijd = 5730 jaar
o 0.65 halftijd = 3724 jaar

Hoe oud is de schedel?


1.65*5730= 9454 jaar.

Of toch niet? Eigenlijk zitten we gewoon in dezelfde situatie als in het


voorbeeld met de kaars die brandt als we de kamer binnenkomen.
Niemand die een kaars in een kamer ziet branden, kan weten hoe
lang de kaars al brandt!

Omdat niemand weet


o hoelang de kaars oorspronkelijk was
o of de kaars altijd met dezelfde snelheid van 1 cm per uur
opgebrand is

Hoewel we deze parameters niet kennen, zullen we ze moeten


invullen met behulp van oncontroleerbare aannames als we tot een
uitslag willen komen.

Precies hetzelfde is gebeurd in het voorbeeld met de schedel:


o de beginwaarde koolstof-14 is onbekend
o het is onbekend of het koolstof-14 altijd op dezelfde snelheid
is afgebroken

Omdat we die waarden niet kennen, worden ze ingevuld met


waarden die we uit het hier en nu kennen!

Als we dit vertalen naar het voorbeeld van de kaars, kunnen we


zeggen dat:
o we als beginwaarde 20 cm invullen omdat kaarsen gemiddeld
20 cm lang zijn

454
o we ontdekken dat de kaars 18 cm lang is op het moment dat
we meten
o we hebben gezien dat tijdens ons verblijf van een uur de
kaars 1 cm is opgebrand, dus vullen we deze waarde in

Conclusie: de kaars brandt 2 uur.

Deze procedure zou nog verdedigbaar zijn als wetenschappers


inderdaad een goede reden zouden hebben om aan te nemen dat de
beginwaarde nooit veranderd is, en dat koolstof-14 altijd met
dezelfde snelheid is afgebroken. Ze hebben daarentegen juist een
goede reden om aan te nemen dat dit niet het geval is en dat effect
wordt bovendien nog eens versterkt omdat ons magnetisch veld
steeds zwakker wordt: 159 jaar geleden had de Duitse wiskundige
Gau (1777-1855) namelijk al een adequate studie afgerond naar
het magnetisch veld om de aarde. Hieraan besteedde hij zelfs de
laatste jaren van zijn leven (1831-1855).

Wanneer we in onze tijd zijn procedure herhalen zullen we


vaststellen dat het magnetisch veld jaarlijks gemiddeld 0.04% is
afgenomen (totaal 6.36% sinds 1855). We weten inmiddels dat het
magnetisch veld ongeveer een halftijd heeft van 1400 jaar.
Wat betekent dit? Vroeger was het magnetisch veld sterker, dat
betekent het! We gaan niet dezelfde fout maken als de seculiere
wetenschappers en beweren dat deze waarde conform het
actualiteitsprincipe tot het begin der tijden geldig is, maar
waarschijnlijk was het magnetisch wl sterker. En dat heeft
consequenties: een sterker magnetisch veld houdt namelijk meer
kosmische straling tegen. Wanneer dit gebeurt, kan er dus ook
minder straling tegen stikstof-atomen aanbotsen en kan er dus ook
gewoon minder koolstof-14 in de lucht ontstaan.

Wanneer er minder koolstof-14 in de atmosfeer kan ontstaan, komt


er minder koolstof-14 in de voedselkringloop terecht; dus minder in
planten, dieren en mensen.

Onze aanname: de 'eigenaar' van deze schedel leefde in de eerste


generaties na Babel op het gebied waar nu de Noordzee ligt; een
gebied dat toen droog stond vanwege de ijstijd die de aarde teisterde.

455
Wanneer hij of zij dus geen 9500 jaar geleden geleefd had maar
slechts 4000 jaar geleden, direct na de vloed, welke beginwaarde
zouden we dan verwachten?
Dan zouden we een veel lagere beginwaarde verwachten dan de
huidige waarde. Dit vermoeden wordt gerechtvaardigd door de
wetenschap dat het magnetisch veld jaarlijks zwakker wordt. Een
paar duizend jaar geleden kan er daarom onmogelijk net zoveel
koolstof-14 in de lucht en dus in de betreffende schedel hebben
gezeten als nu.

Uiteraard vinden we nog steeds 338 koolstof-14 atomen. De uitslag


hangt niet alleen af van de atomen die je vindt, maar vooral ook van
de beginwaarde die je aanneemt.
Misschien was z'n beginwaarde geen 1000 maar slechts 500, onder
invloed van het sterkere magnetische veld.
Aan het einde van de eerste halftijd zouden er 250 atomen
afgebroken moeten zijn, maar het zijn er slechts 162: de eerste
halftijd is maar voor 0.65 procent voorbij.

Met een andere beginwaarde is de schedel ineens nog maar:


o 0.65*5730 = 3744 jaar oud.

Dat is een waarde die we zouden verwachten binnen de Bijbelse


tijdschaal. De schedel is waarschijnlijk van een nakomeling van
Japhet die vanuit Babel naar het noordwesten was getrokken. Een
grote groep mensen zou nu echter direct roepen: Daar heb je geen
bewijs voor, vertel geen sprookjes!

En daar hebben ze dan gelijk in, maar daarachter vind je dezelfde


reden waarom wetenschappers niet kunnen bewijzen dat de schedel
9500 jaar oud is; aan dezelfde reden waarom we niet konden
vertellen hoe groot de kaars was voordat deze was aangestoken: de
waardes die de uitslag bepalen, de beginwaarde en de snelheid
waarop koolstof-14 weer in stikstof verandert, zijn onbekend!
Om toch tot een conclusie te komen worden die met behulp van
oncontroleerbare aannames ingevuld.

Belangrijk: bij onze aanname hebben we in tegenstelling tot de


seculiere wetenschappers wl rekening gehouden met de moderne
kennis over het magnetisch veld.

456
Belangrijk: de oncontroleerbare parameters bepalen de uitslag, niet
het aantal koolstof-14 atomen dat daadwerkelijk in de schedel is
aangetroffen.

Gevonden: vliegende dinosaurus


Op zaterdag 07 juni 2014 vonden we in de Telegraafccxliii een artikel
dat direct onze aandacht trok. De kop: Vliegende dinosaurus ge-
vonden deed meteen ons hart vol verwachting kloppen:

Een spectaculaire ontdekking in China waar de restanten zijn


gevonden van een vliegende dinosaurus.
Onderzoekers hebben een 120 miljoen jaar oud ei gevonden van de
Hamipterus tianshanensis, een vliegend reptiel. Het is het vijfde ei ooit
gevonden van deze soort. "Deze is het meest intact gebleven en is
absoluut de belangrijkste", zegt paleontoloog Zhonghe Zhou, directeur
van de Chinese Academie van Wetenschappen.

De Hamipterus tianshanensis had een kuif bovenop zijn schedel en


langwerpige, puntige tanden voor het vangen van vis. Het had een
spanwijdte van meer dan 3,5 meter. Ze leefden in grote kolonies en
legden hun eieren vlakbij zoetwatermeren. De eieren werden begraven
in het zand.
De krant opent het artikel met de mededeling: Onderzoekers hebben
een 120 miljoen jaar oud ei gevonden van de Hamipterus
Tianshanensis, een vliegend reptiel.

Aan het artikel in de Telegraaf vallen twee interessante zaken op die


we graag wat verder zouden willen belichten:
o de mededeling dat de gevonden eieren 120 miljoen jaar oud
zijn
o de foto's van het dier die het persbureau Reuters heeft weten
te leveren

In de eerste plaats wordt natuurlijk al snel duidelijk dat er helemaal


geen vliegende dinosaurus is gevonden; hoogstens de eieren van de
betreffende soort. We begrijpen dat deze kop spectaculairder klinkt
de Telegraaf moet kranten verkopen dus zullen we ze dit
misleidende beeld maar vergeven.
Interessanter is de vraag: hoe weten de Chinese wetenschappers hoe
oud de eieren zijn? Mama dinosaurus heeft haar stopwatch tijdens

457
het broeden laten vallen, is weggelopen en die stopwatch is zomaar
120 miljoen jaar door blijven tikken; made in China, niet waar?

Nee, natuurlijk niet!


Belangrijk: wanneer wetenschappers een fossiel vinden van een dier,
een plant of een mens, weten ze n ding cht zeker: het is dood!
Als de Chinese onderzoekers zich alleen hadden moeten baseren op
de eieren die ze hadden gevonden, was datering absoluut onmogelijk
geweest. Om ze te kunnen dateren, maken ze gebruik van een aantal
oncontroleerbare aannames die niets met de eieren zelf te maken
hebben.
Wat betekent dit? Een foute aanname leidt tot een fout resultaat,
dat mogelijk door de Krant van wakker Nederland als bewezen feit
kan worden gepresenteerd.

Om fossielen te kunnen dateren, wordt niet gekeken naar de eieren


maar wordt er gebruik gemaakt van het actualiteitsprincipe van
James Hutton (1726-1796). Een jaar voor zijn dood publiceerde deze
Schotse advocaat en amateur geoloog zijn ideen over de snelheid
van geologische processen in zijn boek: Theory of the Earth (1795).
Dit principe hebben we in dit boek al uitgebreid behandeld; daarom
volstaat op deze plaats de korte samenvattende opmerking dat
volgens James Hutton de snelheid van geologische processen nooit is
veranderd zolang als de aarde bestaat. Voor het dateren van fossielen
gaat men er volgens dit principe dus vanuit dat de snelheid van
sedimentatie en erosie nooit is veranderd.

Stel: een berg in China staat bloot aan erosie door wind en regen.
Stukjes berg brokkelen af en komen uiteindelijk in de vallei aan de
voet van de berg terecht.
Op deze manier wordt er iedere 10.000 jaar een centimeter aan
nieuwe sedimenten neergelegd. Zolang men deze berg, en daarmee
dit erosie-/sedimentatieproces, in de gaten heeft gehouden, is dit niet
veranderd.
Op een dag zijn er paleontologen aan het werk en vinden op maar
liefst 120 meter diepte een skelet van een vliegend reptiel. Het gaat
daarbij om een nieuw ontdekte soort. Daarom mogen de
wetenschappers er zelf een naam voor bedenken. Ze kiezen
voor: Hamipterus tianshanensis.
De paleontologen willen uiteraard weten hoe oud hun vondst is; dat
het skelet hun dat zelf niet meer kan vertellen is duidelijk. Dus wat

458
moeten ze doen? Ze gaan rekenen! Ze hebben bij plaatselijke
geologen genformeerd naar de snelheid van de erosie-
/sedimentatieprocessen en, omdat ze er vanuit gaan dat de snelheid
van dat proces nooit is veranderd zolang als de wereld bestaat,
kunnen ze een simpel rekensommetje maken:

Wat weten ze?


o De snelheid van de sedimentatie is 1 cm per 10.000 jaar
o Het skelet lag op 120 meter diepte

Het enige wat ze uit hoeven te rekenen is, hoeveel jaar er nodig is om
op basis van de voorgegeven snelheid een 120 meter dikke laag
sedimentatie te krijgen. Een knappe paleontoloog komt dan snel tot
het volgende rekensommetje: 0.0001 cm per jaar sedimentatie *
120.000.000 = 120 meter.
Het skelet is daarmee dus gedateerd op 120 miljoen jaar!

In 2014 wordt er een nieuwe ontdekking gedaan: er worden eieren


gevonden. Na onderzoek blijken deze toe te behoren tot
de Hamipterus Tianshanensis. Hoe oud zijn deze eieren?
Paleontologen weten inmiddels al dat de Hamipterus
Tianshanensis 120 miljoen jaar geleden leefde midden in het
geologische tijdperk Krijt. Wetenschappers gaan er dus vanuit dat de
eieren ongeveer uit dezelfde periode stammen als het al gedateerde
skelet, dus ongeveer 120 miljoen jaar oud.

Op basis van de aardlagen werd de leeftijd van Hamipterus


Tianshanensis bepaald. Hamipterus Tianshanensis is vanaf dat
feestelijke moment een index-fossiel geworden. Dit betekent dat de
lagen waarin fossielen van deze soort of in dit geval de eieren in
de toekomst worden aangetroffen, worden gedateerd met behulp van
dit indexfossiel: de laag is 120 miljoen jaar oud omdat vastgesteld is
dat het indexfossiel 120 miljoen jaar oud is. Door deze unieke logica
wordt dus eerst het fossiel gedateerd met behulp van aardlagen, om
even later aardlagen met behulp van de fossielen te gaan dateren.ccxliv

Op die manier kun je altijd een getal noemen, in de Telegraaf


bijvoorbeeld, maar koester dan niet de illusie dat dit getal iets te
maken heeft met de rele leeftijd van de eieren. Aan de andere kant:
wie controleert het?

459
Probleem: wat als de snelheid van de processen van
erosie/sedimentatie niet altijd hetzelfde was zolang de aarde
bestaat? Welke gevolgen heeft dat voor het resultaat van de datering?
Wanneer de aanname niet klopt, heeft dat catastrofale gevolgen voor
de uitslag!

Daarnaast zijn er nog andere redenen om te twijfelen aan de datering


van fossielen! In het hoofdstuk De kracht van het water! Deel 2:
fossielen hebben we al duidelijk laten zien dat een fossiel dus ook
deze eieren alleen ontstaan in uiterst specifieke omstandigheden:
ze moeten onverwacht zijn bedolven onder een dikke laag modder.
Wanneer deze eieren alleen maar verlaten waren, had een roofdier,
ergens in de afgelopen 120 miljoen jaar, ze wel gewoon opgegeten. En
zo niet; dan waren ze gewoon weggerot en weer in de
mineralenkringloop opgenomen.

De Chinezen dachten, net als James Hutton en Charles Lyell, een


fossiel te kunnen dateren op basis van de aardlaag waarvan men al
uitgerekend had hoe oud deze was voordat het fossiel gevonden was.
Maar als die methode correct was om deze eieren te dateren, tja, dan
hadden de wetenschappers geen ei gehad om te dateren, omdat dat
in dat geval immers allang was uitgekomen, opgegeten of weggerot.

Wanneer we naar de geologische tijdschaal kijken de volgorde


waarin fossielen worden gevonden zien we niet de geschiedenis
van de ontwikkeling van het leven van eencellige organismen tot
mensen, maar de volgorde van verdrinking tijdens een wereldwijde
vloed. Zonder vloed = een reusachtige hoeveelheid water en modder
kan geen fossiel ontstaan. Zonder wereldwijde vloed hadden de
letterlijk miljarden fossielen die we overal op de wereld kunnen
tegenkomen, onmogelijk kunnen ontstaan.

Belangrijk:
Interessant is altijd dat wetenschappers nooit duidelijk scheiden:
o wat ze cht weten
o wat ze op basis van hun oncontroleerbare aannames
daaruit concluderen

In tegenstelling tot de Telegraaf, zullen we dat voor ons standpunt op


deze plaats wel doen:

460
o wat we weten: hoe fossielen ontstaan
o wat we aannemen: er is een wereldwijde vloed geweest
o wat we verwachten te zien wanneer die aanname waar is:
fossielen in volgorde van verdrinking

Gewoon in een krantenartikel schrijven: Onderzoekers hebben een


120 miljoen jaar oud ei gevonden van de Hamipterus Tianshanensis,
een vliegend reptiel is niet wetenschappelijk zonder duidelijk uit te
leggen waarop deze conclusie gebaseerd is. Waarschijnlijk wordt dat
verzwegen omdat daaruit zou blijken dat de methode die gebruikt is
om tot deze uitslag te komen, allerminst wetenschappelijk is!

Om over na te denken:
o de datering van de Chinezen is gebaseerd op een
oncontroleerbare aanname - het actualiteitsprincipe
o wanneer deze aanname waar zou zijn, hadden er er geen
fossielen kunnen ontstaan
o wanneer deze aanname niet waar zou zijn, konden er
weliswaar fossielen ontstaan, maar klopt de datering niet!

Hetzelfde geldt voor de bijbehorende foto die door het persbureau


Reuters was aangeleverd!
We zouden graag in contact komen met de fotograaf die er in
geslaagd is om een 120 miljoen jaar oude Hamipterus Tianshanensis
in kleur op de gevoelige plaat vast te leggen!
De foto is desondanks een prima illustratie van het artikel: beide,
artikel en foto, worden als bewezen feit verkocht terwijl beide slechts
gebaseerd zijn op oncontroleerbare aannames en een ongezonde
dosis fantasie!

Evolutie van de vogel


De Telegraafccxlv opent met een opmerkelijke kop: oervogel kon
vliegen en daarmee gaf de Krant van wakker Nederland ons een
mooie aanleiding om het eens te hebben over de evolutie van de
vogel:

De vondst van de overblijfselen van een Archaeopteryx zorgen voor


een nieuwe kijk op de oervogel, zoals het dier wordt genoemd. De
allereerste vogels konden vermoedelijk toch vliegen. Dat stellen
onderzoekers van een Duits instituut voor paleontologie en geologie. Ze

461
hebben hun onderzoek gepubliceerd in het Britse
wetenschapstijdschrift Nature.
In de Duitse deelstaat Beieren ontdekte een verzamelaar een fossiel van
de oervogel, zo werd woensdag bekend. Dat is niet de eerste keer, maar
het gaat volgens experts nu om het best bewaarde exemplaar.
Lang werd gedacht dat de oervogel niet kon vliegen, maar de nieuwe
vondst maakt duidelijk dat de vogel een verenpak had waarmee het in
staat was om te vliegen. De assen van de vleugels zijn in kracht
vergelijkbaar met die van moderne vogels. Ook had het gevonden
fossiel veren op de poten.
Sinds de eerste ontdekking in 1861, is de Archaeopteryx onderwerp
van veel discussies over de evolutie van vogels, vooral als het gaat om
de evolutie van vliegen. Er werd gediscussieerd over de vraag of het
dier op de grond woonde of in bomen, of het kon vliegen of niet, zegt
paleontoloog Oliver Rauhut van de Beierse Collectie voor Paleontologie
en Geologie.
De Archaeopteryx leefde zo'n 150 miljoen jaar geleden en was
ongeveer even groot als een kraai.
Het belang van definities: weet waarover je praat!
maar voordat we iets kunnen zeggen over de evolutie van een
vogel, moeten we eerst even duidelijk vaststellen wat een vogel is.
Daarom vallen we maar meteen met de deur in huis, met de vraag:
"wat is een vogel?"
Volgens onze eigen, trouwe Dikke van Dale is een vogel: (de; m); met
veren bekleed warmbloedig gewerveld dier dat vleugels heeft en zich
door eieren voortplant.

Nou hoor ik je zeggen: Ik weet heus wel wat een vogel is, hoor. Ik
ben cht niet dom, of zo. Nee, jij bent beslist niet dom, maar laten we
toch maar eens deze kenmerken van een vogel op een rijtje zetten.

Een vogel
o is met veren bedekt
o is warmbloedig
o is gewerveld
o plant zich met eieren voort

462
Opvallend is dus dat het dier niet hoeft te kunnen vliegen om een
vogel te mogen worden genoemd. Bijvoorbeeld een struisvogel
o is met veren bedekt
o is warmbloedig
o is gewerveld
o plant zich met eieren voort

Hoewel een struisvogel niet kan vliegen, voldoet hij wel aan alle
kenmerken van een vogel, en is dus gewoon tja, een vogel dus!

Nu we weten wat een vogel is, zijn we meteen klaar voor de volgende
vraag: "waar komen vogels vandaan?"

Wanneer je deze vraag aan een evolutionist,


bijvoorbeeld Thomas Henry Huxley alias Darwins buldog, zou
voorleggen, zou hij je ongetwijfeld hebben uitgelegd dat
o al het leven op aarde, planten, dieren en mensen, afstamt
van een gemeenschappelijke voorvader
o door ontelbare mutaties en natuurlijke selectie - over
ontelbare generaties - de biodiversiteit kon ontstaan die we
vandaag de dag zien.

Anno nu denken seculiere wetenschappers dat deze


gemeenschappelijke voorvader 3.5 miljard geleden heeft geleefd.
Thomas Henry Huxley kon dat uiteraard niet denken omdat in 1862
Lord Kelvin net had ontdekt dat de aarde tussen de 20 en 100
miljoen jaar oud is. Maar dat even terzijde.
Het idee van een voorvader, die in ieder geval lang geleden op een
plek hier heel ver vandaan geleefd moet hebben, is gebleven. Wat
moest Thomas Henry Huxley dus doen om de evolutietheorie te
bewijzen? Precies, hij moest op zoek gaan naar overgangsvormen!

Zijn vogels gevolueerde dinosaurirs?


Huxley kon zich heel goed voorstellen dat vogels gevolueerde
dinosaurirs zijn. Dit idee werd in 1861 versterkt door de vondst van
een fossiel. Het leek de lang verwachte overgangsvorm te zijn. De
Duitser Hermann von Meyer vond Archaeopteryx (oude vleugel).
Uiteraard werd het fossiel toen niet gedateerd op 150 miljoen jaar
oud. Waarom niet? Toen was de wereld nog maar slechts maximaal
100 miljoen jaar oud. Maar ook dat even terzijde!

463
Waarom werd dit dier beschouwd als overgangsvorm?

Nou, de specifieke kenmerken van Archaeopteryx zijn:


o veren
o tanden
o klauwen aan de vleugels
o lange staart

Uiteraard was dit precies wat ze zochten: een dier dat half-vogel en
half-reptiel was. De veren waren toch immers typisch iets van een
vogel; en tanden en klauwen aan de vleugels was toch echt iets
typisch voor een reptiel. En in de Archaeopteryx kwamen beide
eigenschappen samen.

Dit is echter een denkfout op twee punten:


o zijn tanden en klauwen cht een exclusief kenmerk van
reptielen?
o het hebben van tanden en klauwen speelt geen rol bij de
classificatie van dieren, noch voor vogels, noch voor
reptielen, noch voor mensen

Klauwen aan de vleugels is voor vogels echter best speciaal, maar


niet uniek. Bijvoorbeeld de hoatzin, toerako en de struisvogel hebben
klauwen aan hun vleugels. Zijn deze dieren nu minder een vogel dan
de gevederde vrienden zonder deze eigenschappen? Nee, natuurlijk
niet! Deze eigenschappen bepalen niet of een dier een vogel is of niet.

Hetzelfde geldt voor de tanden: de website Dier en Natuurccxlvi heeft


de zienswijze inclusief de denkfout van Huxley al volledig
overgenomen.
Op de vraag of vogels tanden hebben, antwoordden zij:

Hebben vogels tanden?


Alle vogels met tanden zijn uitgestorven. De Archaeopteryx macrura uit
de Jura-periode had tanden. Dat komt omdat vogels afstammen van een
bepaalde groep op twee poten lopende reptielen. Omdat hedendaagse
vogels hun eten niet kunnen kauwen, hebben ze een spiermaag. De vogel
slikt af en toe steentjes in en door het samentrekken van de spiermaag
kan zo het voedsel worden gemaald.

464
Hoewel Dier en Natuur maar vier zinnen wijdt aan dit uiterst
complexe onderwerp, valt er gelukkig nog een heleboel over te
vertellen.
De uitspraak Alle vogels met tanden zijn uitgestorven. is een slechte
leugen. Waarom is dit een slechte leugen zul je je misschien afvragen.
Nou dit is een slechte leugen, omdat
o het niet waar is
o het extreem gemakkelijk is te controleren dat het niet waar
is
Wanneer deze mensen niet de hele dag naar een beeldscherm
hadden gestaard maar af en toe eens naar buiten waren gegaan, al
was het maar om hun grijze cellen van wat frisse zuurstof te
voorzien, hadden ze zomaar een tamme gans kunnen zien.

Afbeelding: een tamme gans is een vogel met tanden

We hoeven niet te verwijzen naar een extreem zeldzaam vogeltje dat


we ergens midden in de Amazone vermoeden. Nee, een alledaagse
tamme gans heeft tanden. Niet alleen de tamme gans heeft tanden,
maar ook de grauwe gans en de bruine katvogel; om er maar eens
een paar te noemen.

465
De Archaeopteryx Macrura uit de Jura-periode had tanden.
Ja, dus?
Antwoord: Dat komt omdat vogels afstammen van een bepaalde
groep op twee poten lopende reptielen.
OK, als we het dus goed begrijpen, heeft de Archaeopteryx Macrura
dus tanden omdat vogels afstammen van een bepaalde groep op twee
poten lopende reptielen? Dat is heel interessant; dat moeten we
inderdaad even laten bezinken!
Laten we maar eens de verschillen en de overeenkomsten rustig op
een rijtje zetten:

Vogel Tamme zwaan Archaeopteryx Reptiel

Met veren Met veren Met veren bedekt Met schubben


bedekt bedekt bedekt

Warmbloedig Warmbloedig Onbekend Koudbloedig

Gewerveld Gewerveld Gewerveld Gewerveld

Plant zich met Plant zich met Plant zich met Plant zich met
eieren voort eieren voort eieren voort eieren voort

De vogels stammen, althans volgens Dier en Natuur dus af van


tweebenige reptielen. Aan de verschillen tussen de vogels en
reptielen die hier genoemd zijn, moet nog worden toegevoegd dat
vogels een heel ander ademhalingssysteem hebben dan reptielen.
Reptielen hebben, net als zoogdieren, gewoon twee longen terwijl
vogels daarnaast nog over luchtzakjes beschikken.

Dat Thomas Huxley dacht dat vogels gevolueerde dinosaurirs

466
waren, kunnen we hem gerust vergeven. We mogen namelijk niet
vergeten dat dit idee ruim 150 jaar geleden is ontstaan en dat er
sinds die tijd heel veel meer duidelijk is geworden over de
complexiteit van het leven. In de tijd van Huxley ging men er
bijvoorbeeld nog vanuit dat leven heel gemakkelijk spontaan kon
ontstaan en dat een vergelijkbare skeletstructuur het bewijs was
voor een gemeenschappelijke voorvader. Blader voor meer details
maar eens terug naar de hoofdstukken: Evolutie, hoe komen ze er op?
Deel 1 en Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins aannames.

De skeletstructuur van een tweebenige dinosaurier deed Huxley


denken aan een struisvogel en met die informatie moest hij het doen
om zijn conclusies te trekken. Wij weten ruim 150 jaar later dankzij
de moderne genetica, dat de vergelijkbare skeletstructuren worden
aangestuurd door verschillende genen. Kennis die Huxley niet ter
beschikking had en dus niet kon meewegen toen hij tot zijn conclusie
kwam. Wij hebben die kennis nu wel en het zou niet alleen heel dom
zijn maar ook uiterst onwetenschappelijk om die kennis te negeren;
alleen maar omdat we bang zijn tot een andere conclusie te moeten
komen dan Huxley.

Het leven is ongelooflijk complex. De simpelste levensvorm, een


eencellig organisme, is veel complexer dan alles wat een mens ooit
heeft gemaakt. Een enkele cel is complexer dan de hele stad New
York!

De overgang van een reptiel naar een vogel, ongeacht de eventuele


vergelijkbare skeletstructuur, vereist miljarden uiterst complexe en
gerichte mutaties in een extreem korte tijd!

Waarom extreem korte tijd?


Het Telegraaf-artikel dat ons tot dit onderwerp inspireerde, meldt:
Sinds de eerste ontdekking in 1861, is de Archaeopteryx onderwerp
van veel discussies over de evolutie van vogels, vooral als het gaat om
de evolutie van vliegen. Er werd gediscussieerd over de vraag of het

467
dier op de grond woonde of in bomen, of het kon vliegen of niet, zegt
paleontoloog Oliver Rauhut van de Beierse Collectie voor Paleontologie
en Geologie.

Dit is een belangrijke discussie binnen de evolutionaire biologie: is


het vliegen ontstaan omdat dieren de boom in wilden, of is het
vliegen ontstaan omdat dieren de boom juist uit wilden. Biologen zijn
in twee kampen verdeeld.

Even een vraagje


Stel: een reptiel, nog niet helemaal tot vogel gevolueerd, wil naar
beneden. Dat lukt waarschijnlijk wel. Maar hoe komt het dier weer
terug in de boom voordat hij wordt opgegeten door grotere
roofdieren?
Omgekeerd is nog moeilijker: denk aan een dier dat graag de boom in
wil; z'n vleugels zijn nog te kort om te vliegen; z'n benen zijn
inmiddels te kort om hard te lopen. Hij heeft echt een probleem: een,
twee, drie en hap; zwaai maar naar het vogeltje.

Seculiere wetenschappers gaan er prat op dat ze pas bereid zijn iets


te geloven zodra dat natuurwetenschappelijk bewezen kan worden.
Dan hebben ze nu echt een probleem:
o hoe transformeert een dier van koud-/ naar warmbloedig?
o hoe krijgt een dier naast twee longen ook twee luchtzakjes?
o hoe krijgt een dier veren in plaats van schubben?

En dat allemaal zo snel dat de overgangsvormen die overigens


nooit gevonden zijnccxlvii konden evolueren voordat ze zijn
opgegeten? Omdat
o hun benen te kort zijn om snel te kunnen lopen
o hun vleugels te kort zijn om te kunnen vliegen

Is vliegen exclusief voor vogels?


Zoals we hadden gezien is vliegen geen specifiek kenmerk voor een
vogel. Bijvoorbeeld dodo's en struisvogels zijn 100% vogel zonder te
kunnen vliegen. Wacht eens even? Betekent dit dat vogels wel
genoeg tijd hadden om te leren vliegen? Ze konden immers wl
weglopen? Ja, struisvogels zijn sterk en kunnen hard weglopen,
maar daardoor zijn ze veel te groot en te lomp om te kunnen vliegen.
Voordat zij kunnen leren vliegen, zullen ze eerst kleiner en lichter
moeten worden; en grotere vleugels moeten ontwikkelen. Totdat ze,

468
inderdaad, op het punt komen dat ze te langzaam worden om te
vluchten, en hun vleugels nog te klein zijn om te kunnen vliegen.

Wanneer we zeggen dat vliegen geen specifieke eigenschap van


vogels is, bedoelen we eigenlijk dat ook niet-vogels kunnen vliegen.
Denk maar eens aan:
o zoogdieren: zoals bijvoorbeeld de vleermuis
o reptielen: zoals bijvoorbeeld de pterosaurir

Uiteraard zijn vleermuizen geen gevoleerde dinosaurirs. De


Archaeopteryx waarover de Telegraaf dus schreef, was geen
overgangsvorm tussen een reptiel en een vogel. Het was gewoon
een vogel inderdaad. Ondanks z'n tanden en de klauwen aan z'n
vleugelsccxlviii.

De verschillen tussen reptielen en vogels zijn gewoon


onoverbrugbaar groot. Op het eerste gezicht lijkt de skeletstructuur
vergelijkbaar, maar als we goed kijken, blijken de vergelijkbare delen
te worden aangestuurd door verschillende genen. Bovendien weten
we uit de moderne genetica dat er bij iedere mutatie van het DNA
genetische informatie verloren gaat en dat terwijl er in extreem korte
tijd miljarden mutaties nodig zijn, die extra genetische informatie
toevoegen om van een reptiel tot een vogel te komen. En dat ook nog
voordat ze worden opgevreten omdat hun benen inmiddels te kort
zijn geworden om snel te kunnen lopen en hun vleugels (nog) te kort
zijn om weg te kunnen vliegen.

Het idee dat vogels gevoleerde dinosaurirs zijn, vereist dus het
complete tegenovergestelde van wat we waarnemen. Met andere
woorden: het is een onverklaarbaar wonder!

Evolutie van het mannengezicht


De Telegraafccxlix bericht 9 juni 2014 over de meest recente
ontdekking van David Carrier. Hoewel dat al een sensatie op zich is,
willen we, naast de inhoud van het artikel en de wetenschappelijke

469
consequenties van het onderzoek, ook graag aandacht besteden aan
het gebruik van taal in het artikel:

Mannengezicht gevolueerd door geweld'


Gevechten hebben mogelijk miljoenen jaren geleden geleid tot de
evolutie van het gezicht van mannen. De sterke neusbotten en kaken
zouden ontwikkeld zijn om klappen beter op te vangen.
Dat melden Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Biological
Review. De wetenschappers onderzochten schedels van de mensensoort
die twee tot vier miljoen jaar geleden leefde in Afrika.
Uit het onderzoek blijkt dat de onder- en bovenkaak van de oermens
Australopithecus boisei tijdens die periode steeds dikker en robuuster
werd, net als de kiezen en neusbotten van mannen. Het is volgens
hoofdonderzoeker David Carrier zeer aannemelijk dat dat veroorzaakt
is door geweld. "Over het algemeen raken mannen vaker met elkaar in
gevecht. Ze raken dus ook vaker gewond", aldus Carrier op BBC News.
Volgens Carrier is die evolutie nog steeds zichtbaar. De botten die het
meest verschil tonen tussen mannen vrouwen, zijn de kaken.
Eerder werd gedacht dat de gezichtskenmerken veranderden door
voeding. De theorie van Carrier wordt door veel andere
wetenschappers daarom ook verworpen.

De kop luidt expliciet: Mannengezicht gevolueerd door geweld


Dit is duidelijk een vaststelling. Een kop als dit zegt, heel duidelijk:
we hebben jarenlang intensief onderzoek gedaan, alle
mogelijkheden onderzocht en er bleek maar n conclusie mogelijk:
het mannengezicht is gevolueerd door geweld.

Zo'n mededeling maakt ons natuurlijk nieuwsgierig, dus gauw


doorlezen dan maar: Gevechten hebben mogelijk miljoenen jaren
geleden geleid tot de evolutie van het gezicht van mannen. De sterke
neusbotten en kaken zouden ontwikkeld zijn om klappen beter op te
vangen.

Uit deze zin straalt al meteen een stuk minder zelfvertrouwen dan uit
de eerste zin. Bovendien roept die al meteen een heleboel vragen op:

470
o het woord mogelijk impliceert dat er meer mogelijkheden
zijn die kunnen hebben geleid tot de evolutie van het gezicht
van mannen. Welke zijn dat?
o wanneer is dit gebeurd? Het is miljoenen jaren geleden
gebeurd. Dat is de tijdspanne tussen 2 en 999 miljoen jaar
geleden. De tijdsbepaling is voor het gemak dus maar lekker
vaag gehouden. Wie gaat dat immers controleren?

Daarna gaat het verder met de mededeling dat de kaken zouden zijn
ontwikkeld om klappen beter op te vangen. Deze mededeling is
eigenlijk het echte nieuws uit het artikel omdat het een ongekende
implicatie heeft.

Bijvoorbeeld: een bumper is ontwikkeld om klappen beter op te


vangen. Maar als je een auto vele miljoenen jaren, wellicht tegen
een muur aanrijdt, groeit er toch nog niet spontaan een bumper aan
de voorkant? Een bumper wordt ontworpen door een slimme
ontwerper en, inderdaad, ontwikkeld om beter klappen op te vangen.

Met deze mededeling impliceert David Carrier dus eigenlijk dat


evolutie op z'n minst een doel en een richting heeft. Hij zegt niet dat
de betreffende kaken zich door chaos, toeval en zonder richting op
een bepaalde manier hebben ontwikkeld, en dat toen dat eenmaal
zover was, bleek dat de man daar beter klappen mee op kon vangen.

Volgens hem zouden de kaken immers zijn ontwikkeld (door


wat/wie?) om beter klappen op te kunnen vangen (ontwikkeld voor
een bepaald doel).

De wetenschappers onderzochten schedels van de mensensoort die


twee tot vier miljoen jaar geleden leefde in Afrika.

Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk dat hij botten heeft onderzocht


waarvan hij gelooft dat ze twee tot vier miljoen jaar oud zijn. En dan
noemt hij de naam van de soort: Australopithecus boisei.
Australopithecus betekent Oosterse aap/ aap uit het oosten. Deze
specifieke soort is ontdekt door Charles Boise.
Uit het onderzoek blijkt dat de onder- en bovenkaak van de oermens
Australopithecus boisei tijdens die periode steeds dikker en robuuster
werd, net als de kiezen en neusbotten van mannen.

471
Wanneer wij mensen op straat zien die steeds dikker en robuuster
worden, kunnen we dus getuigen zijn van het evolutieproces?

Het is volgens hoofdonderzoeker David Carrier zeer aannemelijk dat


dat veroorzaakt is door geweld. want zo luidt de conclusie na
jarenlang intensief onderzoek: Over het algemeen raken mannen
vaker met elkaar in gevecht. Ze raken dus ook vaker gewond.

Als mensen bijvoorbeeld mannen vaker met elkaar op de vuist


gaan, lopen ze een groter risico om gewond te raken. Daar waren wij
cht nooit opgekomen!

Volgens Carrier is die evolutie nog steeds zichtbaar. De botten die het
meest verschil tonen tussen mannen vrouwen, zijn de kaken.

Dit betekent dus dat mannen en vrouwen zich in twee verschillende


soorten ontwikkelen? En wij maar denken dat iedere nieuwe
bevruchting ontstaat wanneer er nt zoveel vrouwelijke als
mannelijke chromosomen bij elkaar komen. Gelukkig weten wij nu
beter!

Nog veel werk te doen


Toen we dit artikel lazen, realiseerden we ons dat er nog veel werk
aan de winkel is want wanneer zelfs de wetenschappers die het
bestaan van evolutie willen aantonen, niet meer weten wat dat is,
terwijl zij geacht worden dat te geloven, dan moeten wij het hun
maar even uitleggen.

De evolutietheorie bestaat eenvoudig gezegd uit twee


hoofdgedachten:
o de eerste generatie leven op aarde moet spontaan zijn
ontstaan vanuit niet-levende, chemische elementen
o in de afgelopen 3.5 miljard jaar hebben ontelbare genetische
mutaties en natuurlijke selectie geleid tot de biodiversiteit
die we nu zien

Samenvattend: de eerste cel is spontaan ontstaan vanuit niet-


levende, chemische elementen en daar stammen we allemaal van af.
De vraag is natuurlijk niet alleen wat evolutionisten geloven, maar
vooral of dat berhaupt allemaal wel genetisch mogelijk is.

472
In het hoofdstuk Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins
aannames speelden we al het evolutiespel!

We hebben gezien dat evolutionisten geloven dat variaties ontstaan


uit genetische mutaties en dat die variaties over een periode van
miljoenen jaren groot genoeg kunnen worden om nieuwe soorten te
kunnen laten ontstaan, die beter, sneller en slimmer zijn.
Wanneer we er voor het gemak vanuit gaan dat we allemaal, dus ook
de mensen, afstammen van die protocel die 3.5 miljard jaar geleden
in een oersoep ronddreef, wat moet ons dan opvallen? Met andere
woorden: wat hebben wij, wat hij niet had?

Wij hebben
o een huid
o ledematen
o organen
o een skelet
o spieren

Wij kunnen
o denken
o praten
o plannen
o rennen
o religieuze ervaringen hebben

Wanneer we onszelf gaan vergelijken met deze protocel, die volgens


de evolutionisten onze voorvader is, kan deze lijst natuurlijk
eindeloos zijn. De voorbeelden hierboven gelden alleen ter illustratie.
Wat wij willen weten, is namelijk: wie heeft er meer genetische
informatie (eigenschappen) in z'n DNA de protocel, of de mens?

Wanneer je keihard roept De mens heeft David Carrier straks een


groot probleem! Als je het evolutiespel al kent, kun je ook al uitleggen
waarom: we hebben namelijk gezien dat je genetische mutaties wel
een beetje kunt vergelijken met een potje Scrabble. Onze voorvader,
de protocel, was de eerste speler. Hij heeft de volgende letters
gekregen: A, T, C en G. Deze letters zijn de bouwstenen van het DNA.
De volgorde van de letters bepalen zijn eigenschappen.

473
Belangrijk: hij krijgt aan het begin van het spel een aantal letters.
Hiermee mag hij in de loop van het spel schuiven, zodat z'n
eigenschappen kunnen variren. Het spel verbiedt echter dat hij er
nieuwe letters = nieuwe eigenschappen bij krijgt.

Wat betekent dit?

Probeer het zelf maar eens uit met de letters: T, A, K. Je opdracht:


probeer op basis van toeval het woord tak te gooien.

Je hebt 3 mogelijkheden:
o Tak (Goede informatie)
o Kat, Akt(Verkeerde maar nieuwe informatie)
o TKA (Verloren informatie)

Hoelang je dus ook gooit een uur, een dag of een miljard jaar - je
zult nooit mr informatie krijgen. De kans is zelfs reel dat je
informatie kwijtraakt! Dit probleem bestaat ook bij genetische
mutaties. Een genetische mutatie is
o vaak neutraal (geen gevolgen)
o soms negatief (verlies van informatie/eigenschappen)
o nooit 100% positief (geen extra
informatie/eigenschappen)

Hoewel de evolutietheorie miljarden positieve mutaties nodig heeft


om een protocel te kunnen laten veranderen in een mens, is er nooit
een mutatie gevonden waarbij informatie werd toegevoegd. Daar
staan talloze voorbeelden tegenover van genetische
ziektes/afwijkingen die dus het gevolg zijn van het verlies van
genetische informatie.

De kans op het verlies van informatie, en daarmee op genetische


ziektes/afwijkingen, is reel. Kijk nog maar eens naar het volgende
voorbeeld:
o tak (goede informatie)
o kat, akt (nieuwe informatie maar daarvoor is de informatie
voor tak verloren gegaan)
o tka (100% verlies van informatie)
Bij iedere genetische mutatie, een fenomeen dat niets anders is dan
een kopieerfout, gaat altijd informatie verloren. De moderne genetica
heeft daarmee de mogelijkheid van evolutie uitgesloten.

474
Het onderzoek van David Carrier dan? hoor ik je vragen. Nou,
simpel: hij keek niet naar evolutie van een soort maar naar variaties
binnen een bepaalde soort en dat is een fenomeen dat we iedere dag
kunnen zien.

Heb je weleens een sumoworstelaar gezien? Iedere keer dat ik een


sumoworstelaar zie, valt mij n ding op: hij heeft een groter hoofd
dan ik. Maar daar blijft het dan ook bij. Het zou niet in mij opkomen
daaraan de conclusie te verbinden dat hij bezig is om in iets anders te
veranderen dan wat hij is: een mens.

Het kan best zijn dat er Oost-Afrikaanse apen zijn, uitgestorven of


niet, die een grotere kaaklijn hebben dan andere exemplaren in dat
gebied. De conclusie van het artikel Mannengezicht gevolueerd
door geweld kan onmogelijk worden getrokken op basis van het
onderzochte bewijs: de resten van een uitgestorven Oost-Afrikaanse
apensoort.

Belangrijk: vaak worden variaties binnen een soort misbruikt als


bewijs voor evolutie.

Wat zegt de Bijbel?


Belangrijk: de Bijbel leert dat God alle soorten schiep en dus niet
alle rassen: God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al
het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt en God zag dat het
goed was. (Gen. 1:25)

Dit Bijbelvers is wetenschappelijk relevant omdat de inhoud


overeenkomt met onze observaties:
o leven kan niet spontaan ontstaan (Wet van Biogenesis)
o er komen variaties voor bij dieren ...
o maar die blijven beperkt tot eigenschappen die al
voorhanden zijn
o er zijn geen overgangsvormen gevonden
o variaties leiden niet tot nieuwe soorten
o variaties leiden tot minder genetische informatie nooit
tot meer

De Bijbel leert dat God op de 6e dag een perfecte aap heeft geschapen.
De aap verspreidde zich in eerste instantie na de schepping; in
tweede instantie na de wereldwijde vloed over de hele wereld.

475
Deze aap was perfect. Hij beschikte dus over alle genetische
informatie die hij nodig had. Hij kon dus op iedere plek op de wereld
de specifieke eigenschappen selecteren die hem op die tijd en plaats
de beste overlevingskansen boden.
Maar daarvoor betaalde hij een prijs want hij verloor de genetische
informatie voor de andere eigenschappen. Een aap die zich
ontwikkelde om snel en wendbaar in de hoogste boomtoppen te
overleven, kan nooit meer een zilverrug gorilla worden.
Ook niet na 3 miljard jaar. Omgekeerd wordt een zilverrug tot in de
duizendste generatie geen klein, sierlijk aapje meer dat van boom tot
boom kan springen.

De oorspronkelijke perfecte aap had nog de genetische informatie in


zich voor beide wegen. De huidige soorten zijn tijdens hun
ontwikkeling die informatie kwijtgeraakt. Alleen een mooi verhaal?
Misschien, maar het is geen verhaal dat haaks staat op de moderne
genetica, zoals bijvoorbeeld de evolutietheorie.
Maar n ding is duidelijk: hoe een aap zich ook heeft ontwikkeld
het is en blijft altijd een aap. Daar kan niemand, zelfs David Carrier
niet, ooit iets aan veranderen.

Is voetbal een religie?


Ruud Stokvis weet het antwoord al en probeert ons in een interview
in Trouwccl van zijn gelijk te overtuigen. Maar voordat we echt de
vraag kunnen beantwoorden of voetbal een religie is, moeten we
eerst bepalen waar we over praten; met andere woorden: wat is een
religie? Daarna kunnen we kijken of voetbal inderdaad voldoet aan
alle kenmerken. Alleen in dat geval, zou voetbal echt een religie zijn.
In de hoofdstukken Wat is jouw wereldbeeld? en Athesme, een
religie zonder God? Deel 2: de gevolgen voor de wetenschap! hebben
we al uitgebreid besproken hoe je wereldbeeld bepaalt hoe je naar
jezelf en naar de wereld om je heen kijkt. Niet alleen het christendom,
jodendom, de islam, het hindoesme, natuurgodsdiensten, maar zelfs
het athesme voldoet aan alle kenmerken van een religie.

Een belangrijk kenmerk van een religie is dat er een antwoord


gegeven moet worden op de vier grote vragen van het leven:
o wie ben ik?
o waar kwam ik vandaan?

476
o waarom ben ik hier?
o waar ga ik heen als ik doodga?

We hebben gezien dat zowel het christendom als het athesme prima
in staat zijn om deze vragen te beantwoorden. Maar hoe voetbal
deze vier grote vragen van het leven zou beantwoorden, is ons nog
niet helemaal duidelijk. Omdat wij kennelijk niet kunnen vertellen
waarom voetbal een religie zou zijn, kunnen we beter kijken welke
argumenten Ruud Stokvis voor zijn idee aandraagt: Is geloof in God
noodzakelijk voor het welzijn in een samenleving? Nee, zegt socioloog
Ruud Stokvis. Vorming, binding en zingeving - het is allemaal te vinden
in de sport. Voor het welzijn van de samenleving is religie zelfs
overbodig geworden, stelt hij. Sport heeft de rol van religie
overgenomen, betoogt hij in zijn recente studie 'Lege kerken, volle
stadions.

Hij noemt hier drie functies voor zijn religie:


o vorming
o binding
o zingeving

Vorming
Vorming is opvoeding, het bijbrengen van normen en waarden.
Daarover zegt hij: De algemene aard van waarden en normen
waaraan mensen zich conformeren is historisch gevormd. Religie heeft
daar zonder meer aan bijgedragen. Nu is het belang van religie in
West-Europa verschrompeld.

Dit is alvast een leugen: de algemene aard van waarden en normen


waaraan mensen zich conformeren, je zou ook kunnen zeggen:
waaraan mensen zich vrijwillig houden, is een christelijk concept.
Sterker nog: de oorsprong van de moraal kan niet buiten de Bijbel
worden verklaard.

Even een paar punten waaraan mensen zich conformeren:


o moord is verboden
o diefstal is verboden
o geweld gebruiken is verboden

477
o liegen wordt niet gewaardeerd

Waarom?
Moraal kan niet voortgekomen zijn uit voetbal, omdat al deze punten
mijn kans om te winnen verkleinen. Deze moraalregels, een
christelijk concept, zijn binnen het voetbal gemplementeerd omdat
het anders gauw een puinhoop zou worden.

Het bestaan van moraal binnen het voetbal, bewijst dus nog niet dat
het een religie is. Stokvis zou met iets beters moeten komen: Mensen
zijn van nature niet religieus maar sociaal. Het gevoel in een stadion is
niet anders dan dat in een kerk.

Ik zou zelfs durven te beweren dat het omgekeerd is. Wanneer we


God helemaal wegdenken, zou alleen het overlevingsaspect
overblijven. Hoe vergroot ik mijn overlevingskansen op deze aarde?
Soms kan dat door samen te werken maar soms ook niet. Wanneer je
samenwerkt moet je in ieder geval je voorraden delen met je
partners. Samenwerking vereist daarmee een hogere opbrengst.
Zolang die opbrengst hoog genoeg is, is samenwerking interessant
maar wanneer de opbrengst niet hoog genoeg meer is, moet de
samenwerking worden beindigd om de eigen overlevingskansen op
peil te houden.

Stel: ik ga alleen op diefenpad en mijn buit is 50 euro. Na mijn


nachtdienst kom ik een collega tegen die mij voorstelt om samen
te werken. De volgende nacht gaan we samen op pad. Onze buit: 80
euro. Hoewel de totale opbrengst groter is dan de vorige nacht, is
mijn persoonlijk aandeel met 10 euro gedaald. Samenwerking is dus
alleen interessant als de totale opbrengst minimaal verdubbeld was.

Belangrijk: religie is natuurlijk meer dan een sociale bezigheid. Het


geeft zoals wij hebben gezien antwoord op de vier grote vragen van
het leven. Mensen vragen zich in eerste instantie af wie zij zijn en
waar zij vandaan komen. De antwoorden op deze vragen, bepalen
hun gedrag. Mensen worden dus sociaal vanuit hun religie, en niet
religieus vanuit de behoefte aan sociale contacten.

Ren Stokvis denkfout blijkt dus vooral te zijn dat hij religie
reduceert tot een sociale bezigheid; een ochtend weg met vrienden
en kennissen: Het gaat in beide gevallen om het gevoel dat je samen

478
opgaat in een groter geheel, in een gemeenschap, en om het besef van
onderlinge verbondenheid.

En hij laat daarbij de functie van religie, het beantwoorden van de 4


grote vragen van het leven, compleet buiten beschouwing.

Maar er is meer: Neem de wetenschap. Die maakte duidelijk dat


letterlijk nemen van de Bijbel niet kan.

Behalve dan:
o de Wet van Oorzaak en Gevolg
o de Wet van Biogenesis
o de 1e/2e Wet van Thermodynamica
o het feit dat fossielen ontstaan wanneer organismen levend en
snel worden bedolven onder een dikke laag modder

om maar eens wat te noemen. Bovendien is wetenschap zonder de


Bijbel niet mogelijk. Wat zou een wetenschapper eigenlijk moeten
doen?

De weg naar een wetenschappelijke conclusie:


o stap 1: een wetenschapper valt een bepaald fenomeen op
o stap 2: een wetenschapper stelt een hypothese op
o stap 3: de hypothese wordt getoetst aan de werkelijkheid:
o door middel van experimenten die geobserveerd en
herhaald kunnen worden.
o stap 4: als de experimenten een ander resultaat geven dan
voorspeld, moet de hypothese worden aangepast
o stap 5: een hypothese wordt pas geaccepteerd, wanneer de
voorspelde resultaten overeenkomen met de geobserveerde
werkelijkheid

Dus om wetenschap te kunnen beoefenen, moeten we:


o kunnen vertrouwen op ons geheugen / onze zintuigen
o geloven in het bestaan van natuur- / logicawetten

Kan voetbal ons een goede reden geven waarom we op onze


zintuigen zouden kunnen vertrouwen? Er schiet me er geen een te
binnen.

479
Kan een christen erop vertrouwen dat z'n zintuigen goed werken?
Jazeker, want een christen beweert niet een product te zijn dat vanuit
voetbal is ontstaan, of vanuit 3.5 miljard jaar stuurloze chaos en
toeval; een christen weet dat hij geschapen is naar Gods beeld.

God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en
de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles
wat daarop rondkruipt. (Genesis 1:26).

Logicawetten
Wij mogen op God lijken en Hij heeft ons gemaakt, zodat wij mogen
verwachten dat onze organen en zintuigen goed werken! Onze God is
ook een logische God. Hij (God) is immers geen mens dat Hij van Zijn
besluiten terug zou komen. (1 Sam. 15:29)

God is geen mens dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen
op Zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, Zijn woord geven
en het niet gestand doen? (Num. 23:19).

De 'religie voetbal' kan niet terugvallen op een logische God, de


oorsprong van de logicawetten! Zonder logicawetten zijn
voorspellingen niet mogelijk, en zonder voorspelling is wetenschap
niet mogelijk. Omdat logica nodig is om wetenschap te bedrijven, is
het voor een wetenschapper essentieel om te weten waar de logica
vandaan komt waarop hij vertrouwt; bij het maken van
voorspellingen en bij de uitvoer van zijn dagelijkse werk.

Natuurwetten:
Hoe kan een wetenschapper die denkt dat voetbal een religie is,
verwachten dat
o er algemeen geldende wetmatigheden bestaan die hij kan
onderzoeken?
o hij voorspellingen over de toekomst kan doen?

In een universum zoals de Bijbel dat voorstelt, kan dat wl: Maar dit
zegt de Heer: Ik heb een verbond gesloten en de hemel en de aarde
aan vaste wetten onderworpen. (Jeremia 33:25)

480
Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd
om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en
nacht nooit komt daar een einde aan. (Genesis 8:22)

Niet alleen geeft voetbal ons geen antwoord op de 4 grote vragen van
het leven maar het heeft ook geen verklaring voor het bestaan/de
oorsprong van de 4 voorwaarden voor kennis:
o betrouwbaar geheugen/zintuigen
o bestaan van natuurwetten
o bestaan van logicawetten
o het bestaan van moraal

Zingeving
Toch geeft Ren Stokvis zich niet gewonnen:Bijna de helft van de
sportbeoefenaars in Nederland zijn kinderen. Die worden opgevoed in
de sport. Ik vergelijk het met de zondagschool. Vroeger kwamen
kinderen een keer in de week op de zondagschool.

Op de zondagsschool leren kinderen het antwoord op religieuze


vragen. Op de voetbalclub leren ze voetballen, misschien? Beide
leuk en belangrijk, maar niet uitwisselbaar.

Sport veronderstelt een ander soort samenleving. Maar die is niet per
se slechter. Het gaat om wedstrijden houden, competitie, willen winnen,
doorzetten, hard trainen.

Daarmee is hij al vergeten dat hij nota bene in hetzelfde artikel


beweerde: De algemene aard van waarden en normen waaraan
mensen zich conformeren is historisch gevormd.
Hij legt aan het einde van het artikel uit wat hij bedoelt met een
ander soort samenleving. En dat zouden we, om in de voetbalsfeer te
blijven, een no-time-for-losers-samenleving kunnen noemen: "Een
van de vroegste dingen die kinderen leren is: ik moet beter worden. Ook
al lukt het bijna niemand kampioen te worden, die gedachte is wel een
belangrijke aanzet om het leven in te richten. Het heeft een heel grote
betekenis, ook zingevend. Je leert wat je moet doen in het leven.
Kinderen leren: doorzetten is zinvol en luieren is zinloos. Tegelijkertijd
leren kinderen ook dat je afhankelijk bent van anderen. Met de hoop op
een beloning. Het is een andere moraal en een andere betekenisgeving
dan die van het christendom, maar het is er wel degelijk."

481
Eerst vertelt hij de leugen: De algemene aard van waarden en
normen waaraan mensen zich conformeren, is historisch gevormd. En
nu vertelt hij de waarheid dat hij een andere samenleving voorstaat:
die gebaseerd is op evolutionaire principes.
Iedereen die bij kan dragen om te winnen is welkom. De kinderen die
niet zo goed zijn, maar wel graag willen voetballen, komen aan de
kant te staan. Winnen, winnen of ondergaan. Vindt u het heel erg dat
uw religie de mijne niet is?

Is voetbal oorlog?
In dit laatste hoofdstuk willen we ter afsluiting graag nog even een
artikel uit de Volkskrantccli bespreken. Deze krant was nieuwsgierig
naar de evolutionaire oorsprong van voetbal. De concurrentie had
allemaal al z'n gewone dertien-in-een-dozijn-WK-bijlage. Dan wil je je
als krant toch onderscheiden en nodig je Mark van Vugt uit voor een
interessante analyse. Als evolutionair-psycholoog en hoogleraar aan
de Vrije Universiteit Amsterdam heb je dan de juiste man te pakken.
Dus zijn wij heel benieuwd wat hij te vertellen heeft.
Mark van Vugt verdedigt de stelling dat voetbal zijn oorsprong kent
in de traditie van de stamoorlogen bij onze voorouders, waarin de
mannelijke stamleden met elkaar samenwerkten om een
gemeenschappelijke vijand te verslaan.

Dat is een interessante mededeling. Jammer bijna dat de oorsprong


van voetbal een stuk minder spectaculair is. Het moderne voetbal
heeft zijn oorsprong in het middeleeuwse Mob Football waarbij
twee dorpen/gemeenschappen tegen elkaar speelden. Iedereen
mocht meedoen; het aantal spelers was onbeperkt. En het doel?
Simpel: de bal zo snel mogelijk in de (stads)poort van de buren
schieten. Sinds die tijd is gewoon het aantal spelers beperkt tot 22 en
is het speelveld kleiner geworden en duidelijk afgebakend. De poort
is in de vorm van een doel gebleven. Op een aantal nieuwe regeltjes
na, is het basisprincipe herkenbaar gebleven: de bal in de poort van
de tegenstander trappen.

Sommige wijsneuzen zullen nu zeggen: De Chinezen trapten al


duizenden jaren eerder tegen een bal aan. Dat kan, en wellicht
deden de Romeinen, Grieken en de Egyptenaren dat ook wel. Leidden
deze spelletjes echter direct tot de sport voetbal zoals dat in
Engeland gereglementeerd is? Nee, dus hoewel het wl balsporten
zijn, vind je daarin niet de oorsprong van het voetbal. Mob footbal

482
moest gereglementeerd worden want er konden in de oude vorm
immers gewonden en zelfs doden vallen. Dat is gebeurd met als
resultaat het moderne voetbal zoals wij dat nu kennen.

Met zo'n verhaal kun je als evolutionair-psycholoog natuurlijk niet


aankomen. Dan heb je het liever over stamoorlogen bij onze
voorouders.
Wie bedoelt hij hier met onze voorouders? Wat weet Mark van Vugt
van onze voorouders, behalve dan dat hij ervan uitgaat dat we die
moeten hebben. Bewijs: we zijn immers hier. Maar behalve dat we
voorouders gehad moeten hebben, wat weet hij cht van ze? Die
mensen die kennelijk zoveel stammenoorlogen hebben uitgevochten,
al dan niet met een bal.

Belangrijk: de evolutietheorie leert:


o de eerste generatie leven op aarde is spontaan ontstaan
vanuit niet-levende, chemische elementen
o al het leven op aarde, planten, dieren en mensen, stamt af van
deze eerste protocel

Dus door genetische mutaties en natuurlijke selectie is over een


periode van 3.5 miljard jaar de biodiversiteit ontstaan die we nu zien.

Belangrijk: een evolutionair-psycholoog moet ons dus uitleggen hoe


ons brein in de afgelopen miljoenen jaren is ontwikkeld, zodat we op
het idee konden komen om te gaan voetballen.
De grote vraag: bewijzen zijn argumenten de evolutionaire
oorsprong van voetbal?

Afgezien van de vraag of het verstandig is om een stammenoorlog uit


te vechten, zijn de betrokkenen natuurlijk gewoon mensen; 100%
homo sapiens zoals er miljarden op deze aarde te vinden zijn. Deze
vergelijking met stammenoorlogen en voetbal is dus betekenisloos
en zegt net zo min iets over onze ontwikkeling tot mens als over de
ontwikkeling van een sport.
Tenzij je er vanuit gaat dat onze voorouders net zo leefden als
groepen die we nu nog in Papoea Nieuw-Guinea kunnen vinden.

Waarom kijkt hij naar deze groepen? Evolutionisten gaan er


namelijk vanuit dat niet alle groepen mensen even snel zijn
ontwikkeld. Mark van Vugt denkt dat deze mensen in een lagere fase

483
van ontwikkeling dan bijvoorbeeld hijzelf zijn blijven steken. Als hij
dus iets over de oorsprong van zijn voorouders wil zeggen, zoekt hij
op de wereld bevolkingsgroepen op die nog in die ontwikkelingsfase
zijn blijven steken: Daarvoor moeten we kijken naar Nieuw-Guinea.
Nergens anders ter wereld leven er zo veel verschillende
bevolkingsgroepen en taalgroepen bij elkaar in n gebied. Tot de
20ste eeuw waren die stammen voortdurend met elkaar aan het
vechten. Het minste of geringste incident leidde tot een stamoorlog
waarbij aan weerszijden veel doden vielen.

Hij maakt hier dus gewoon een racistische opmerking; en wij zijn
bovendien nog niets wijzer; noch over de ontwikkeling van de mens,
noch over de ontwikkeling van voetbal.
In Amsterdam noem je dit fenomeen een bendeoorlog, op Papoea
Nieuw-Guinea een stammenoorlog, maar zolang ze elkaar nog niet
met ballen bestookten, zie ik dit geweld nog niet in voetbal
veranderen!
Er ontbreekt kennelijk nog een belangrijke schakel: Pas toen de
missionarissen op het eiland arriveerden en de dodelijke wapens
werden ingeleverd ontstond de mogelijkheid van een gepacificeerde
stammenstrijd. Nu kan er zelfs op Nieuw-Guinea worden gevoetbald.

In Brazili en zelfs in Nederland wordt er met kinderen voetbal


gespeeld om ze uit handen van drugsbendes/criminaliteit te houden:
hen wordt zo geleerd om hun energie en kracht in iets positiefs om te
zetten. Dat is toch geen bewijs dat voetbal in Brazili is ontstaan
vanuit het geweld van drugsbendes?

Welke bewijzen zijn er dan nog meer dat voetbal is ontstaan vanuit
stammenconflicten?

Ten eerste zijn er de bekende historische voorbeelden van


internationale voetbalwedstrijden die overgingen in een gewapend
conflict tussen twee landen.

Ten tweede zijn er de interventies door een derde partij, de


scheidsrechter die de gereguleerde stammenoorlog mogelijk maken.

Mark van Vugt maakt een fout die veel wetenschappers maken: hij
begint met de conclusie. Nu hij de conclusie heeft, gaat hij daarbij
argumenten zoeken. Waaraan kun je dat herkennen?

484
Gedachte-experiment
Laat de conclusie Voetbal is ontstaan vanuit stammenconflicten los
en kijk dan met een open blik naar de twee argumenten die Mark van
Vugt aangeeft:
o een oorlog tussen twee landen naar aanleiding van een
voetbaluitslag
o de inbreng van een scheidsrechter om te voorkomen dat het
niet uit de hand loopt.

Dit betekent: voor beide partijen is het kennelijk belangrijk om te


winnen. Maar betekent dit automatisch dat voetbal over een periode
van duizenden jaren is ontwikkeld vanuit stammenoorlogen? Nee,
natuurlijk niet!

Maar er zijn nog meer bewijzen:Er is nog iets merkwaardigs met


lengte wat duidt op een lange evolutionaire geschiedenis. Net als in het
dierenrijk maken de spelers van de winnende partij zich groter,
bijvoorbeeld door beide armen de lucht in te steken als ze gewonnen
hebben, terwijl de verliezers zich juist kleiner maken, soms door
letterlijk hun kop te laten hangen.

Net als in het dierenrijk maken de spelers van de winnende partij


zich groter, schrijft van Vugt. cht opvallend zou het zijn als er in het
dierenrijk ook voetbal gespeeld zou worden. Maar hij bedoelt
waarschijnlijk winnen in het algemeen.

Daarbij maakt hij nog steeds een denkfout: Winnen is niet de reden
waarom mensen of dieren zich groter maken, maar trots. Wanneer
ik tegen mijn kleine neefje voetbal speel en ik win, maak ik mij niet
groter. Waarom niet, ik heb toch gewonnen? Ja, maar het was geen
grootse prestatie. Ik ben fysiek sterker dan hij, dus heb ik weinig
reden om trots te zijn.

Lucifer daarentegen was wl trots, hij was de Morgenster, de mooiste


cherub van allemaal; en door die trots maakte hij zich groter dan hij
was: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn
troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden
bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de
Allerhoogste (Jesaja 14: 12-16). Maar hij viel!

485
Zie ook: Jeremia 48:29: Wij hebben Moabs hovaardij gehoord (hij is
zeer hovaardig), zijn trotsheid, en zijn hovaardij, en zijn hoogmoed,
en zijns harten hoogmoed.

terwijl de verliezers zich juist kleiner maken, soms door letterlijk


hun kop te laten hangen. Deze uitspraak is net zo min waar. Mensen
maken zich niet kleiner omdat ze verliezen; ze verstoppen zich uit
schaamte. Ik kan een middag voetbal spelen tegen Messi, hartstikke
verliezen en me toch niet klein maken. Ik heb geen reden tot
schaamte. Ik, een absoluut non-talent, heb gespeeld tegen een van de
beste voetballers ter wereld. Alleen daarom kan ik al heel blij zijn!

Mensen die zich schamen, willen zich klein maken, en het liefst zich
verstoppen. Net zoals Adam en Eva zich schaamden nadat ze van de
Boom van Kennis van Goed en Kwaad hadden gegeten: Toen de
mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind
door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen
de bomen.. (Gen 3: 8).

Zie ook: Jeremia 48:39: Hoe is hij verslagen! zij huilen; hoe heeft
Moab den nek [met] schaamte gewend! Alzo zal Moab allen, die
rondom hem zijn, tot belaching en tot een ontzetting worden.

Gevoelens van trots en schaamte hebben dus altijd al onderdeel


uitgemaakt van Gods schepping. Omdat voetballers, net als de
bewoners van Papoea Nieuw-Guinea, gewoon mensen zijn en
daarmee dus ook onderdeel uitmaken van Gods schepping, is het dus
niet zo gek dat zij die gevoelens ook kennen.
Wanneer voetballers trots en schaamte kennen, bewijst dat
natuurlijk nog lang niet dat zij afstammen van een aapachtige
voorvader; tenzij je dat hl graag als bewijs wilt zien, uiteraard!

Maar niet alleen gevoelens spelen een rol, ook kleuren: Kijken we
naar de kleuren waarin de teams zich hullen dan zien we ook ons oer-
oorlogsinstinct terug. Zo blijkt dat sporters en sportteams die zich in de
kleur rood hullen vaker winnen.

Uitzonderingen zijn natuurlijk: Brazili, Duitsland, Engeland,


Frankrijk en Itali; maar dat kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn.

486
Ben je nog niet overtuigd van de evolutionaire oorsprong van
voetbal? Dan zijn er gelukkig nog meer bewijzen: Nog een
merkwaardig psychologisch verschijnsel is dat toeschouwers niet zo
veel verschillen van de spelers in hun lichamelijke en mentale beleving
van de wedstrijd. Dat komt omdat bij de vroegere stammengevechten
iedere toeschouwer automatisch deelnemer was.

Dat is natuurlijk onzin: een toeschouwer, thuis of in het stadion, voelt


natuurlijk niet de spierpijn die de speler voelt die kilometers op een
avond moet rennen. Wanneer een speler een fout maakt, en het team
daardoor de wedstrijd verliest, wordt hij de volgende dag
afgemaakt in de media, terwijl de toeschouwer weer gewoon naar z'n
werk kan. De psychische druk voor de speler is dus vele malen groter
dan die van de toeschouwer.

Er zijn natuurlijk wl voetbalfans, en die zijn in de regel vr het


team waarmee ze zich het meest kunnen identificeren: het team van
hun kind, hun dorp, stad, provincie of land. Omdat je je met een
bepaalt team kunt identificeren, hoop je dat ze winnen, en kun je
(deels) ook meedelen in gevoelens van trots en schaamte. Dit
natuurlijk in bepaalde mate.
Wanneer een speler een essentile strafschop mist, schaamt hij zich
meer dan wij als toeschouwer
en als hij de strafschop in het doel schiet en daarmee de wedstrijd
beslist, voelt hij meer trots dan de man op de bank.

Het vierde argument is feitelijk hetzelfde als het tweede: Een vierde
bewijs dat voetbal uit oorlog voortkomt is het bekende thuisvoordeel
dat ook op het WK weer een rol van betekenis gaat spelen. Uit de
evolutionaire biologie is bekend dat bij de territoriumstrijd tussen
dieren er altijd een thuisvoordeel is.

Er zijn bij een thuiswedstrijd meer mensen die zich met het
thuisteam kunnen identificeren. De druk om zichzelf, en daarmee het
publiek, trots te maken, is groter dan bij een uitwedstrijd; en
daarmee de motivatie om beter je best te doen.

487
Het laatste argument: Voor de overwinnaars was er status, voedsel en
seks beschikbaar.

Dat laat zich ook weer terugvoeren op trots. De verliezer schaamt


zich en wil zich verstoppen terwijl de winnaar blij, uitbundig en
vrolijk is. Afgezien van het feit dat niemand kan weten of en met wie
onze hypothetische voorvaders al dan niet honderdduizenden jaren
geleden seks hadden na een gewonnen stammenoorlog; maar dat
even terzijde, uiteraard!

Een evolutionist moet ons uitleggen hoe onze soort, de homo sapiens,
is ontstaan vanuit lagere levensvormen t/m onze
gemeenschappelijke voorvader, een protocel die 3.5 miljard jaar
geleden kan hebben geleefd.
Hoewel we zouden verwachten dat een evolutionair-psycholoog daar
een hoop over kan vertellen, gaat dit artikel eigenlijk helemaal niet
over evolutie.
Legt hij dan uit hoe wij als soort zijn ontstaan? Nee, de argumenten
die hij aanvoert, hebben niets met de conclusie te maken. Dit doet
vermoeden dat de argumenten bij de conclusie zijn gezocht. Wanneer
deze conclusie niet vr het onderzoek was getrokken, hadden deze
argumenten onmogelijk tot deze bevindingen kunnen leiden.

Dit is manipulatie van observaties om een bepaalde vooraf bepaalde


conclusie te verdedigen. Dat is propaganda en zeker geen serieuze,
objectieve, neutrale wetenschap.
Emoties als trots en schaamte zijn weliswaar sterk en kunnen
veel gevolgen hebben maar zijn al zo oud als de wereld zelf. Trots
was de eerste zonde (waardoor Lucifer werd verstoten) en
ongehoorzaamheid de tweede (met als gevolg: schaamte).

Belangrijk: wanneer voetballers, Papoea's of gewone saaie


huismussen trots of schaamte ervaren, bewijst dit niet dat ze in
iets anders veranderen dan wat ze zijn: een mens!

488
Appendix

489
Wat heb je geleerd?
Checklist Vink hier je kennis af!

Module 1: introductiemodule Check

Op zoek naar de waarheid Check

Wat is waarheid?

Het verschil tussen waarheid en een leugen

Het verschil tussen waarheid en bewijs

Het verschil tussen waarheid en opvatting

Hoeveel waarheden er bestaan

Wat wetenschap is

Hoe je tot een natuurwetenschappelijke


conclusie kunt komen
De 4 voorwaarden van kennis

Geloven in onverklaarbare wonderen!

Wat een natuurwet is

Wat je aan een natuurwet hebt

Wat een wonder is

Wat de 6 natuurwetten zijn die in strijd zijn met


de Big-Bang-/evolutietheorie

490
Hoe je deze natuurwetten in het dagelijks leven
kunt herkennen

Ik zie, ik zie wat ik wil zien! Check

Wat is jouw wereldbeeld?

Wat de vier grote vragen van het leven zijn

Wat een wereldbeeld is

Wat het verschil is tussen wetenschappelijk


bewijs en aannames
Wat de gevolgen van een wereldbeeld zijn

Athesme een religie zonder God? Deel 1

Wat Satans doel is voor zichzelf en de mensheid

Wat Satans stappenplan is

Wanneer het athesme ontstaan is

Athesme een religie zonder God? Deel 2

Welke twee vormen van wetenschap er bestaan

Waarom historische wetenschap nooit objectief


is
Waarom het atheisme een religie is

Athesme een religie zonder God? Deel 3

Hoe Satans leugen in de praktijk werkt

Wat de tijdelijke voordelen van het atheisme zijn

Athesme een religie zonder God? Deel 4

491
Wat de gevolgen zijn van Satans leugen voor de
maatschappij
Hoe je Satans leugen kunt ontmaskeren

Compromissen christen zijn in een Check


seculiere wereld
Thestische evolutie

Waarom christenen graag compromissen sluiten


met seculiere theorieen
Wat thestische evolutie is

Wat de belangrijkste theologische consequenties


van thestische evolutie zijn
Wat de (natuur) wetenschappelijke
consequenties van thestische evolutie zijn
Of thestische evolutie een realistisch compromis
is
Was er leven voor Adam?

Wat aanhangers van de Satansvloed-theorie


geloven
Wat de theologische consequenties van de
Satansvloed-theorie voor de evolutietheorie zijn
Wat de (natuur) wetenschappelijke
consequenties van de Satansvloed-theorie zijn
Of de Satansvloed-theorie een realistisch
compromis is

Module 2: Bijbel en astronomie Check

De Schepper Check

Is er een Schepper? Deel 1: Natuurwetten

492
Waarom natuurwetten het bestaan van een
Schepper vereisen
Wat de eigenschappen van een Eerste Beweger
moeten zijn
Hoe het einde van het universum eruit zal zien

Waarom natuurwetten polythestische religies


uitsluiten
Waarom natuurwetten de Big-Bang uitsluiten

Is er een Schepper? Deel 2: Zijn karakter

Waarom de Schepper een drie-eenheid moet zijn


geweest
De Schepping Check

De geboorte van het universum! Deel 1: de


theorieen
Het verschil tussen ontstaan en gebruik

De geboorte van het universum! Deel 2: de


observaties
Welke observaties we verwachten te doen als de
Big-Bang-theorie waar zou zijn
Het verschil tussen de Big-Bang-theorie en de
observaties in het hier en nu
Sinds wanneer is het universum 14 miljard jaar
oud?
Wat het actualiteitsprincipe" is

Wat het effect is van het actualiteitsprincipe op


het universum
De maximale leeftijd van het universum

De Schepper en Zijn Boek Check

Bijbel en astronomie

493
Wat de Bijbel zegt over het universum

Of de uitspraken van de Bijbel kloppen met onze


observaties in het hier en nu
Welke theorie de Bijbel of de Big-Bang-theorie
het best onze observaties kan verklaren
Module 3: Bijbel en geologie Check

De leeftijd van de aarde Check

Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud?


Deel 1: de theorieen
Wie de wetenschappers waren die hebben
geprobeerd de leeftijd van de aarde te bepalen
Hoe snel de aarde de afgelopen 358 jaar
verouderd is
Welke ideeen bepalend waren voor de conclusies

Hoe een idee kan evolueren

Sinds wanneer is de aarde 4.5 miljard jaar oud?


Deel 2: de praktijk
Waarom het actualiteitsprincipe waarschijnlijk
niet klopt
Welke consequenties het wegvallen van het
actualiteitsprincipe heeft op de evolutietheorie
Geologische processen na de zondeval

Hoe het klimaat voor de zondvloed was

Hoe de zondvloed verliep

Hoe door de zondvloed de moderne oceanen en


continenten ontstonden
Waarom de Bijbel waarschijnlijk gelijk heeft

Wat tektonische activiteit is

494
Wat Pangea is

Waarop de Pangea-theorie gebaseerd is

Waarom de Pangea-theorie waarschijnlijk niet


waar is
De kracht van water Check

De kracht van het water! Deel 1: sedimentatie

Welke observaties we verwachten te doen als er


echt een zondvloed is geweest
Hoe de Grand Canyon in de Amerikaanse staat
Arizona volgens seculiere wetenschappers is
ontstaan
Hoe de Grand Canyon waarschijnlijk is ontstaan

De kracht van het water! Deel 2: fossielen

Wat er gebeurt als een levend wezen terugkeert


tot het stof der aarde
Hoe een fossiel ontstaat

Wat Darwin over fossielen dacht

Hoe seculiere wetenschappers fossielen


interpreteren
Welke interpretatie beter bij onze observaties
passen
Hoe fossiele brandstoffen ontstaan

Dateringsmethoden Check

Welke dateringsmethoden er bestaan

Op welke aannames dateringsmethoden


gebaseerd zijn
Hoe groot het risico is dat de aannames niet
kloppen

495
Module 4: Bijbel en biologie Check

De eerste generatie leven! Check

De (te) lange weg naar leven Deel 1: de


oersoep-theorie
Wat de 6 vormen van evolutie zijn

Wat de 6 vormen van evolutie betekenen voor


athesten:
Welke vorm van evolutie wetenschappelijk kan
worden aangetoond
Wat de Rus Oparin en de Brit Haldane dachten
over de oorsprong van het leven
Of Miller en Urey er ooit in zijn geslaagd om
leven te maken in een laboratorium?
Waarom het experiment van Miller en Urey ons
waarschijnlijk niets over de oorsprong van het
leven vertelt
Waarom aminozuren niet spontaan kunnen
ontstaan:
De (te) lange weg naar leven .Deel 2:
informatiewetenschap

Welke voorwaarden nodig zijn om informatie te


kunnen versturen
De kans, dat correcte informatie op basis van
toeval en chaos ontstaat, is klein
Wat de overeenkomst is tussen DNA en een
programmeercode
Het gevolg van genetische mutaties

Of mutaties de motor van de evolutie kunnen


zijn
Evolutie een athestische religie? Check

496
Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 1

Wat Darwin wist

Wat Darwin aannam

Wat Darwin observeerde

Of positieve mutaties de overlevingskansen


vergroten
Wat Darwin deed

Wat Darwins denkfout was

Wat het gevolg van Darwins denkfout was

Evolutie, hoe komen ze er op? Deel 2: Darwins


aannames
Waar Darwin naar op zoek moest om de
evolutietheorie te bewijzen
Wat Darwin verwachtte

Waarom Darwins verwachtingen niet


uitgekomen zijn
Hoe natuurlijke selectie werkt

Waarom met behulp van natuurlijke selectie


geen nieuwe eigenschappen gemaakt kunnen
worden
Wat het effect is van natuurlijke selectie

De Schepper en wij Check

Wat zegt de Bijbel? Baraminologie

Wat de drie scheppingshandelingen van God


waren
Hoe God de bomen en de planten schiep

497
Hoe God vissen en vogels schiep

Hoe God de mens naar Zijn beeld schiep

Hoe de kerk in de 19e eeuw de evolutietheorie in


de kaart speelde
Wat de Bijbel zegt over de aard van het leven

Wat de Bijbel zegt over moderne genetica

In hoeverre de bijbelse genetica overeenkomt


met onze observaties
Module 5: Bijbel en geschiedenis der Check
mensheid
Oorsprong van de mens Check

Waar komt de mens vandaan? Deel 1: naar het


beeld van God
Wat 'Gods beeld' is

Waarom God de mensen naar Zijn beeld schiep

Wat de mens moet kunnen voordat hij voor Gods


schepping kan zorgen
Wat het verschil is tussen bewustzijn (nephesh)
en het 'beeld van God'
Hoe 'Gods beeld' in de praktijk werkt

Waarom dieren niet zijn geschapen naar Gods


beeld
Waar komt de mens vandaan? Deel 2: naar het
beeld van de aap
Wat Darwin over de oorsprong van de mens
dacht
Wat het belangrijkste verschil is tussen Darwins
opvattingen over de oorsprong van de mens en
de opvattingen van de Bijbel?

498
Of de missing link al is gevonden

Wat we van de reconstructies van de missing


links kunnen leren
Waarom wetenschappers graag geloven dat ze
een missing link hebben gevonden?
Welke effecten de drang heeft om een missing
link te vinden
Oorsprong van de cultuur Check

Na Babel deel 1: voor de vloed

Wat we mogen verwachten als de Bijbel cht het


geschiedenisboek van het universum, de aarde
en het leven is
Waar we naar op zoek moeten gaan als we de
authenticiteit van de Bijbel aan willen tonen
Wie de geheime God van de Chinezen is

Wat een taal ons kan leren

Wat de geheime boodschappen in het Chinese


karakterschrift zijn
Na Babel deel 2: na de vloed

Welke begrippen de Chinezen associren met


een grote boot
Hoe de herinnering aan de wereldwijde vloed
overal ter wereld levend werd gehouden

Wat het effect van de drastische


klimaatverandering na de vloed was
Wat het effect van de drastische
klimaatverandering was voor mens en dier
Wat het verband is tussen de wereldwijde vloed
en het ontstaan van polythestische religies
De Toren van Babel

Of we allemaal van slechts 8 mensen af kunnen


stammen

499
Hoe talen zich ontwikkelen

Waarom de seculiere theorien een slechte


verklaring zijn voor het ontstaan en de
ontwikkeling van de talen op aarde
Waarom de Bijbel een betere verklaring heeft
voor het ontstaan en de ontwikkeling van de
talen op aarde
Hoe de Chinezen de herinnering aan Babel
levend houden
Oorsprong van verschil Check

Bijbel en ras

Hoe ons wereldbeeld onze kijk op ras bepaalt

Hoe de evolutietheorie onze moderne kijk op


ras heeft bepaald
Wat de Bijbel zegt over het ontstaan van rassen

De observaties: Hoe groot de verschillen tussen


rassen nou echt zijn
Hoe de verschillen tussen de verschillende
mensengroepen zijn ontstaan
Waarom er eigenlijk verschillen zijn tussen
mensen
Welk wereldbeeld uiteindelijk de beste
verklaring heeft voor onze observaties

Antwoorden

1: B

2: A

500
3: B

4: 1

5: Fenomeen/hypothese/hypothese/werkelijkheid/geobserveerd/herhaald/
hypothese/hypothese /realiteit

6: Geheugen/zintuigen/logicawetten/natuurwetten/moraal

7: B

8: B

9: C

10: Thermodynamica/Thermodynamica/gas/impuls/kwadranten/bio

11: C

12: Wie/ waar/ wat/waar

13: Op de vier grote vragen van het leven

14: A

15: B

16: C

17: Twijfel/ ontkennen/goden

18: C

19: Empirsche/ historische wetenschap

20: wereldbeeld

21: 4 grote/theorie/emprische wetenschap/geloven

22: B

501
23: B

24: B

25: Consitent/natuurwetten/voorwaarden van kennis

26: B

27: Evolutietheorie/evolutie/scheppingsmethode

28: A

29: evolutie/ evolutie

30: C

31: 4.5/ lucifer

32: C

33: Wereldwijde/ontwikkeling

34: A

35: Oorzaak en gevolg/ thermodynamica/ thermodynamica

36: Veroorzaakt

37: B

38: Oneindig/eeuwig/almachtig/alwetend/liefdevol/leven

39: B

40: Schepping/de Scheppers

41: A

42: C

43: C

502
44: Enorme/moeten/gelijk/moeten/moeten
45: Overal/retrograde/ verkeerde/ waar/waar/niet spontaan
46: A

47: Snelheid/ nooit

48: Niet meer/meer/wel


49: Niet waar/niet waar/niet waar/waar/waar/niet waar/niet waar
50: C

51: C

52: Rond/ vacum/ uitdijt/ontelbaar/voorwaarden van kennis


53: C

54: Niet

55: Wel

56: Waar/ waar

57: C

58: C

59: Bijbel/ actualiteitsprincipe/ geologische tijdschaal


60: Actualiteitsprincipe/evolutietheorie
61: B

62: C

63: B

64: B

65: A

66: Waterdamp/luchtdruk/luchtdruk/zuurstof/zuurstof/tropisch
67: A

503
68: C

69: Waterkamers/laagste/waterkamers/diepte
70: Levens/water/water/diepte/gebarsten
71: A

72: B

73: C

74: C

75: C

76: C

77: A

78: Vissen/reptielen/zoogdieren/vogels
79: A

80: C

81: B

82: C

83: A

84: B

85: Waterstof/stikstof/koolstof/zuurstof

86: B

87: B

88: Vissen/reptielen/zoogdieren/vogels
89: A

90: B

504
91: Stikstof/uranium/argon/ rubidium
92: Moet altijd/niet/gesloten/nergens/moeten bekend
93: A

94: Kosmische/chemische/stellaire/organische/micro/macro
95: B

96: C

97: Waar/ waar

98: A

99: Waterstof stikstof/koolstof/zuurstof


100: A

101: C

102: C

103: Niet/ niet/ ondenkbaar

104: Zender/ boodschap/ letters

105: C

106: B

107: Instructies/ instructies/ volgorde/ fout/ problemen

108: B

109: B

110: C

111: C

112: miljoenen

113: mutaties

505
114: A

115: B

116: C

117: A

118: C

119: A

120: A

121: A

122: C

123: A

124: Mutaties/ overgangsvormen

125: Miljoenen/leven/variaties

126: B

127: C

128: B

129: A

130: A

131: B

132: B

133: C

134: C

506
135: A

136: Chemische elementen/ levensadem/ beeld

137: A

138: C

139: B

140: B

141: A

142: B

143: Variaties/ soorten/kleiner

144: C

145: C

146: A

147: C

148: C

149: begrijpen/ Schepper

150: C

151: Abstract/ taalgebruik/ termijn

152: A

153: Natuurwetenschappelijk onderzoek/ technologische ontwikkeling/ onderw

154: C

155: Waar/ niet waar

507
156: A

157: B

158: C

159: C

160: Orang-oetang/mens/aap/mens

161: A

162: C

163: A

164: B

165: A

166: C

167: C

168: C

169: B

170: C

171: Familie/geschiedenis/ herinneringen/kruisiging/wederopstanding

172: Genetische verschillen/Schepping/ Eden/Vloed/Babel/ Babel

173: C

174: A

175: C

176: C

508
177: A

178: Aarde/stof/levende/ man

179: Geheim/ levende/man/tuin

180: A

181: C

182: Boot/8/personen

183: A

184: Babylonirs/ Hopi-indianen / Indirs/ Grieken/ Altasche cultuur

185: Mensheid/Aarde/water/familie/ark/dieren/regenboog

186: B

187: C

188: C

189: A

190: A

191: B

192: C

193: A

194: C

195: C

196: B

197: B

509
198: B

199: B

200: C

201: C

202: B

203: A

204: B

205: C

206: B

207: Ras/hoogste/ras/laagste

208: C

209: melanine/ melanocyten

210: A

211: C

212: 0,2%/ 0,012

213: A

214: C

215: B

216: B

217: A

218: A

510
219: C

220: vitamine-D

221: uv-straling

222: C

223: C

224: C

Eindnoten

i
Alle Bijbelcitaten in dit boek zijn mits anders aangegeven ontleend aan de
Nieuwe Bijbelvertaling. Nederlands Bijbelgenootschap 2004
ii
http://www.pkn.nl/geloof/moeilijke-vragen/schepping-en-
evolutie/Paginas/Default.aspx
iii
Martin Lings is probably right in saying that more cases of loss of religious
faith are to be traced to the theory of evolution than to anything else. Smith,
H: Evolution and Evolutionism Christian Century. 14 juli 1982. P. 755
iv
We see a universe marvelously arranged and obeying certain laws, but only
dimly understand those laws. Our limited minds cannot grasp the mysterious
force that moves the constellations. Brian, D: Einstein: A life. J. Wiley New
York, 1996. P. 186

511
v
Aw, S.E. Chemical Evolution: an examination of current ideas. Creation-Life,
1982. P. 206
vi
There is no mechanism in Darwinian evolution to add new information to a
species at the macro level by a meaningful set of changes to the DNA letters, be-
cause forward information as to what the changes are aimed at is needed. Oth-
erwise the intervening mutations have no advantage. Behe, M.Darwins Black
Box Free Press New York, 1996. P. 220-221.
vii
No fossil structure transitional between scale and feather is known, and recent
investigators are unwilling to found a theory on pure speculation Barbara J.
Stahl: Vertebrate History: Problems in Evolution Mc-Graw-Hill, New York,
1974) p. 349
viii
(1) evolution is grounded not on scientific fact, but on a philosophical be-
lieve called naturalism; (2) the belief that a large body of empirical evidence sup-
ports evolution is an illusion; (3) evolution is itself a religion; (4) if evolution
were a scientific hypothesis based on a rigorous study of evidence, it would have
been abandoned long ago. Johnson, P: Darwin on Trial Regnery Gateway,
Washington D.C, 1991)
ix

x
Stanley L. Jaki legt een verband tussen de verwachting dat er een Schepper
bestaat en het ontstaan van de natuurwetenschappelijke methodes. Jaki,
S:Science and Creation Academic Press, Edinburgh 1974.
xi
Voor meer informatie over de vier voorwaarden voor kennis en de
toepasbaarheid van dit argument in discussies met atheisten: Lisle, J: the
ultimate proof of creation: resolving the origins debate Master Books, Green
Forest, 2009. P. 57-59
xii
The human brain is the most astonishing and mysterious of all know complex
systems. Inside this mass of billions of neurons, information flows in ways we
are only starting to understand. The memories of a summer day on the beach

512
when we were kids; imagination; our dreams of impossible worlds. Conscious-
ness. Our surprising capacity for mathematical generalization and understanding
of deep, sometimes counterintuitive questions about the universe. Our brains are
capable of this and much more. How? We dont know: the mind is a daunting
problem for science. Sole, R en Godwin, B: Signs of Life Basic Books, New
York, 2000. P. 119
xiii
The first of the improvable premises on which science has been based, is the
belief that the world is real and the human mind is capable of knowing its real
nature the second and best known postulate underlying the structure of scien-
tific knowledge is that of cause and effect . The third basis scientific premise
is that nature is unified. Beck, S: Natural Science and Creationist Theology
Bioscience, 32, oktober 1982. P. 739.
xiv
The most incomprehensible fact of nature is the fact that nature is compre-
hensible. Weisskopf, V: The frontiers and limits of science American Scien-
tist, 65, juli-augustus 1997. P. 405.
xv
These scientific premises define an limit the scientific mode of thought. It
should be pointed out, however, that each of these postulates had its origin, or
was consistent with, Christian theology. Beck, S: Natural Science and Crea-
tionist Theology Bioscience, 32, oktober 1982. P. 739 of Klaaren, M: Reli-
gious origins of modern science Eerdmans, Grand Rapids, 1977.
xvi
Naar Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21
xvii
Afbeelding: 10 Geboden. De Oude Maurtiuskerk (N.H kerk) te Silvolde
xviii
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/289.html
xix
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/310.html
xx
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/207.html
xxi
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/going-the-whole-
hog/97718.article

513
xxii
Oh, but of course the story of Adam and Eve was only symbolic, wasnt it?
Symbolic?! So Jesus had himself tortured and executed for a symbolic sin by a
non-existing individual? Nobody not brought up in faith could reach any verdict
other than barking mad. (Part 2, 00:30:25) Richard Dawkins, The Root of all
Evil (January 2006) Part 2: The Virus of Faith
xxiii
Scientific beliefs are supported by evidence, and they get results. Myths and
faiths are not and do not. Dawkins, Richard River Out of Eden, (Windfield &
Nicolson, 1995), p.33.
xxiv
we have a prior commitment, a commitment to materialism. Lewontin, R:
Billions and Billions of Demons. The New York Review, 9 januari 1997. P. 31.
xxv
McCrea, W.H. Cosmology after half a century Science, 160 (21 juni, 168):
1298
xxvi
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/richarddaw402494.html
xxvii
Dawkins, Richard River Out of Eden, (Windfield & Nicolson, 1995), p.132
xxviii
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=217840
xxix
According to the big-bang theory, the universe began about 10 to 20 billion
years ago as an inconceivably small volume of space and matter/energy which
has been expanding ever since. However, we are entitled to ask the question:
what went bang? In simple terms: nothing cant go bang. A related question is:
When did natural laws governing the physical world come into being? Are we to
believe that these laws also are the product of chance? Professor Werner Gitt has
recently reviewed the big-bang theory and notes: many discoveries in recent
years with improved instruments and improved observational methods have re-
peatedly shaken this theory. Creation ex Nihilo, 20(3) 1998. P. 42.
xxx
Energy can be transferred from one place to another, or transformed from
one to another, but it can be neither created nor destroyed [] The total quantity
of energy in the universe is constant. [] All that anyone can say is that in over
a century and a quarter of careful measurement scientists have never been able to

514
point to a definite violation of energy conservation, either in the familiar every-
day surroundings about us, or in the heavens above or in the atoms within Asi-
mov, A: In the game of energy and thermodynamics, you cant even break
even Smithsonian, juni 1970. P. 6.
xxxi
http://wetenschap.infonu.nl/natuurkunde/80314-thermodynamica-tweede-
hoofdwet.html
xxxii
The universe is constantly getting more disorderly. Viewed that way we can
see the second law all about us. We have to work hard to straighten a room, but
left to itself, it becomes a mess again very quickly and very easily. Even if we
never enter it, it becomes dusty and musty. How difficult to maintain a houses,
and machinery, and our bodies in perfect working order; how easy to let them
deteriorate. In fact, all we have to do is nothing, and everything deteriorates, col-
lapses, breaks down, wears out, all by itself and that is what the second law is
all about. Asimov, A: In the game of energy and thermodynamics, you cant
even break even Smithsonian, juni 1970. P. 8.
xxxiii
The greatest puzzle is where all the order in the universe came from origi-
nally Davies, Paul Universe in Reverse: can time run backwards? Second look,
1 (1979) p. 27.
xxxiv
http://nl.wikipedia.org/wiki/Impulsmoment
xxxv
http://www.roctechniek.nl/meetenregel/gaswetten/wet_van_boyle.html
xxxvi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_gaswet
xxxvii
http://www.allesoversterrenkunde.nl/#!/actueel/nieuws/_detail/gli/ontstaan-
van-de-zuilen-van-de-schepping-verklaard/
xxxviii
http://nl.wikipedia.org/wiki/Omgekeerde_kwadratenwet
xxxix
You see, if you say something positive like the whole life all living
things is descended from a single common ancestor which lived about 4.000
million years ago and that we are all cousins, well thats exceedingly important
and true thing to say and that is what I want to say: http://www.timeshigheredu-
cation.co.uk/news/going-the-whole-hog/97718.article

515
xl
There have been detailed studies of this problem published in recent years,
which show that the generation of new functional complexity by accidents is so
improbable that it would never happen, even in the evolutionists billions of
years. Mutations cause loss of information, loss of functional complexity not
an increase as evolution requires. Spetner, L:Not by chance Judaica Press,
New York, 1997.
xli
Dit Bijbelcitaat is ontleend aan de Herziende Statenvertaling Nederlands
Bijbelgenootschap 2010
xlii
While concepts of faith and reason are different to evaluate and quantify we
generally recognize that we have to exercise a degree of faith to believe in any-
thing, be it science, evolution, creation or the bible. Roth, A: Do we need to turn
of our brains, when we enter a church? Origins 23, 1996. P. 63-65
xliii
Ondanks dat de atheist Isaac Asimov beweert geen God nodig te hebben,
heeft hij toch een aantal wonderen nog om met behulp van een Big-Bang het
universum te doen laten ontstaant. The Bible describes a Universe created by
God, maintained by him, and intimately and constantly directed by him, while
science describes a Universe in which it is not necessary to postulate the exist-
ence of God at all. Asimov, I: In the Beginning Crown, New York, 1981. P.
13.
xliv
Voor meer informatie over de wereldbeelden voor kennis en de toepasbaar-
heid van dit argument in discussies met atheisten: Lisle, J: the ultimate proof of
creation: resolving the origins debate Master Books, Green Forest, 2009. P. 25-
59
xlv
Humanism believes that man is a part of nature and that he has emerged as the
result of a continuous process. Holding an organic view of life, humanists find
that the traditional dualism of mind and body must be rejected it follows that
there will be no uniquely religious emotions and attributes hitherto associated
with belief in the supernatural. American Humanist Association: Humanist
Manifesto I The New Humanist, 6, mei-juni 1933. Paragraaf 2 en 10.

516
xlvi
We do not understand the process of dying, nor can we say anything clear,
for sure, about what happens to human thought after death Thomas, L: On Sci-
ence and Uncertainty Discover 1, oktober 1980. P. 59.
xlvii
Afbeelding: Denker van Rodin
xlviii
Im Auerbachs Keller Scene uit Goethes Faust. Dr. Faust en Satan
Mephisto sluiten een pakt waarbij de eerste zijn ziel aan de laatste belooft.
xlix
From first to the last it is a dish of rank materialism cleverly cooked up
and why is this done? For no other reason, Im sure, expect to make us independ-
ent of a creator. Sedgwick, A:The survival of Charles Darwin Random
House, New York, 1984. P. 139.
l
Darwinism is not a testable scientific theory, but a metaphysical research pro-
gram a possible framework for testable scientific theories. Darwinism, from te
beginning, has been essentially a materialistic, atheistic framework for thinking.
Its a world view, a paradigm.Popper, K: Unended Quest Fontana-Collins,
Glasgow, 1976. P. 139
li
No scientist is entirely objective. We are always governed by our assumptions.
If a scientist does not believe in God, then his starting point of atheism will be
bound to affect his judgment as he looks at the world around him. If his mind is
closed to the possibility of a designer, his own assumption will force him to
adopt what to many will seem an unlikely explanation for what he observes.
McIntosh, A: Genesis for Today: showing the relevance of creation/ evolution
debate for todays society Day One Publications, London, 1997. Hoofdstuk 2:
Genesis and Science
lii
Ook de evolutietheorie kan niet worden geobserveerd en kan daarom net als
de big-bang-theorie niet worden bewezen met behulp van de natuurweten-
schappelijke methode: To a very large extent, the formation of a spieces is a
phenomenon which has occurred in the past, so that the recognition of the events
surrounding the actual division of an ancient gene pool cannot be directly ob-