8 NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Entrevista
Por Moncho Mariño

Entrevista a Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña

“Si creo que é necesario un entendemento entre as forzas da esquerda”
alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, está na metade da lexisla-

O tura, como todas as alcaldías de Galiza. O caso é que na Co-
ruña xogan factores como unha igualdade en concelleiros
entre Marea Atlántica e PP, denuncias a concelleiros por cuestións
culturais e unha das grandes cidades galegas, couto desexado para
todos os partidos clásicos e non tan clásicos. Quizais por todo isto,
Xulio Ferreiro cre que o PP está a vingarse coa cidade herculina na
súa persoa.

-Xa no ecuador da lexislatura, -A ver, supoño que sempre ha-
vostede anuncia que volvería berá sectores da poboación máis
presentarse á reelección para a permeables a iso ca outros. Afor-
alcaldía. Confírmao? tunadamente estamos nunha so-
-Realmente foi a resposta a ciedade plural, nunha sociedade
unha pregunta que me fixeron e que recebe inputs de moitos lu-
que se tomou un pouco fóra de gares ao mesmo tempo e de aí
contexto. O caso é que, facendo saen diversidade de opinións.
unha reflexión, a un gustaríalle Polo de agora a sensación na rúa
volverse presentar. Mais esa de- e nas enquisas que se coñecen, é
cisión tena que tomar a Marea que esa diversidade existe.
Atlántica, pero o normal é que, se -As obras para a avenida Al-
as cousas van razonablemente fonso Molina, poderase pechar
ben no primeiro mandato, pode- esta cuestión antes do final da
ríase intentar un segundo. Segu- lexislatura? rrio”, leva un reforzo de pintura autonómicas, levan seguido en -Cal é a valoración que fai de
ramente dous mandatos sexan o -Espero que si, porque para e sinalización horizontal. Pero eu campaña para as municipais, polo Luis Villares tanto como vo-
período abondo para que un pro- nós xa está pechada desde hai un penso que son incidentes meno- menos na Coruña. ceiro de En Marea como voceiro
xecto de cidade se visibilice. ano. Daquela chegaramos a un res e normais na vida dunha ci- -Cal sería o remorso que ten parlamentario?
-Como lle vai ofrecer un ba- acordo co ministerio de Fomento. dade que se solucionan e sempre Feixoo coa Coruña? -Unha valoración axeitada
lanzo positivo da actuación Nós fixemos o que era o noso tra- haberá alguén que eleve a ané- -O que non lle gustou ao PP foi creo, que é a encomenda que tivo
municipal á cidadanía, fronte ballo que era propoñer un pro- dota a outra categoría. perder as principais alcaldías ga- nas urnas de ser a cabeza visible
ás afirmacións de determinados xecto de humanización para as -Sobre os terreos xunto ao mar legas, máis as tres da provincia da da oposición.
sectores sociais, económicos e marxes, e o ministeroi compro- que se pretendían privatizar e Coruña. Entendo que están moles- -O feito de viren os dous, Villa-
políticos da cidade? metérase a espoñer ao público o edificar, cal é a situación? tos con iso. Antes concello e res e vostede, do mundo do De-
-Simplemente cun repaso a proxecto nun breve prazo de -En impás, en negociación Xunta poñían proxectos en mar- reito, dálle un xeito especial á
todo canto levamos feito na ci- tempo. Ese prazo non sei se é aberta con Puertos del Estado e cha de maneira conxunta, agora a súa maneira de facer política?
dade. Polo de agora hai cousas breve ou non, pero é dun ano coa Autoridade Portuaria da Co- situación dos proxectos na cidade -Non se trata tanto de onde
importantes, temos asumido retos nestes momentos. O que non hai ruña. O primeiro paso que era a que dependen da Xunta de Gali- vén un. Outros alcaldes da Co-
que estaban arrumbados desde hai que facer é resolver un conflito, venda da solana, conseguiuse cia, no mellor dos casos van len- ruña viñeron tamén do mundo do
tempo, como a construción da senón executar o acordo ao que suspender desde o marco desas tos cando non están parados. E os Dereito e eran diferentes a min.
Área Metropolitana. Tamén cousas chegamos hai un ano. negociacións. Agora o que quere- orzamentos xerais do Estado din Se non me equivoco o presidente
que seguramente non sexan tan -Sobre as noticias que saen na mos é darlle unha solución global o que din tamén, non hai inves- da Xunta tamén vén do mundo do
visibles, como o propoñernos que prensa, por exemplo de pasos a todos os terreos, tanto Solana, timento na Coruña. Esta non é Dereito, pero temos estilos e for-
non houbese verquidos incontro- de peóns en mal estado, que Fisterra, Batería, Calvo Sotelo e unha sensación miña, senón que mas diferentes de entender a po-
lados na Coruña e antes dos dous pode dicir? San Diego. Buscamos renegociar a comparto co resto dos alcaldes lítica.
anos xa podemos presentar un ba- -Eu o que vin na prensa é un os convenios e asegurarnos tanto de Galicia cando falo con eles. -Considera factible unha
lanzo positivo dese reto. Tamén paso de peóns que non existe a xestión como a titularidade pú- -Tamén son súas declaracións grande coalición de partidos
existen outros instrumentos como desde hai catro anos e restos de blica deses terreos. Ademais, que sobre que a lista máis votada para botar o PP da Xunta?
a renda social, a recuperación da pintura branca. Se esa é toda a se podan integrar urbanistica- non sexa quen leve o timón da -Non sei se unha coalición
memoria histórica ou a dinamiza- noticia, non hai moito que co- mente na cidade dun xeito orde- Marea, cal sería o motivo se- electoral é o camiño, creo que as
ción cultural que está vivindo a ci- mentar. O que si creo é que hai nado e que poidan seguir sendo gundo vostede para que isto cousas están moi verdes para
dade da Coruña. Penso que hai unha cantidade grande de sinali- pulmón produtivo da cidade. ocorrese así? pensar niso. Si creo que tanto
moitas cousas que se poden sina- zación horizontal na cidade, ten -Hai unhas declaracións súas -Ben, sobre este tema xa falei nas cidades como na Xunta, como
lar en positivo. Pero evidente- un desgaste motivado polo nas que di “Núñez Feixoo cas- o que tiña que falar, dei a miña no goberno de Madrid, é necesa-
mente gobernar doutro xeito tempo e que se repón pouco a tiga ás cidades que non lle opinión enon teño nada novo que rio un entendemento entre as
sempre provoca conflito, por iso pouco. Neste ano houbo unha re- votan”. Cre que están preocupa- aportar. forzas de esquerda. Agora mesmo
seguramente hai sectores econó- forma completa de pavimento e dos dentro do PP como para -Non cre que iso serían argu- non creo que haxa unha forza que
micos que sempre entenderon que pintura en vinte pasos de peóns pensaren na perda de voto ur- mentos para a oposición e dicir sexa absolutamente hexemónica
nesta cidade o concello está ao na cidade. No verán sempre hai bano? que as candidaturas cidadás na esquerda. É evidente que ten
seu servizo. Pois agora o concello unha campaña de repintado -O certo é que das sete gran- están rompendo? que haber certa rivalidade entre
está ao servizo da cidadanía. todos os anos. Isto faise no verán des cidades galegas, o PP só go- -Na Coruña A Marea Atlántica as forzas de esquerda, pero creo
-Teme que as políticas mediá- por cuestións climatolóxicas, por berna nunha e con dificultades e o goberno local teñen moi boa que co horizonte de que o ini-
ticas acaben materializándose iso é normal que ao achegarse o abondo. Iso é o que lle preocupa saúde. En Marea ten un salto de migo está diante, é o PP. E para
nunha resposta negativa nas verán poda estar desgastado. ao PP neste momento. Mesmo escala territorial, isto fai que as levar ás institucións políticas di-
eleccións locais? Tamén o programa “A pé de ba- desde o día seguinte ás eleccións cousas sexan diferentes. ferentes hai que tecer alianzas.