You are on page 1of 24

ANO 3 | Edición nº 31 | Xullo de 2017 | Prezo 2 euros

A oposición
reproba ao
alcalde de
A Guarda decora o verán
Páxina 21
Monforte
Páxina 10

Centro
Integral de
Saúde de
Galicia en
Lugo Páxina 11

Expertos
promoven en
Expourense a
edificación
sostible Páxina 17

Ponteareas
logra
financiación
Entrevistas

para o parque
da Picaraña
Páxina 19

Terreos do
Bispado para
parque en
Goián Marcos Maceira, Xulio Ferreiro,
Páxina 20 presidente da M.N.L. alcalde da Coruña
Páxina 5 Páxina 8
2

Opinión
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

T
non esquecelo-. Arrepíamos coas grava- lle atribuir ao entón
Os sumidoiros do Estado cións onde o Ministro animaba ao Xefe alcalde barcelonés, Xa-
da oficina Anti-fraude catalá para espiar vier Triàs, a titu-
éñome por persoa de lei. Ou, Garda Civil, quer Delegados do Goberno parentes de Francesc Homs, Artur Màs ou laridade dunha
como diría a finada da miña aboa ou determinados Comisarios Xerais pata Oriol Junqueras, prometéndolle apoio conta falsa en
Antonia, por un home de orde. negra, que cren só responder perante o aberto dende a Fiscalía e gabándose Suiza?
Velaí que cando foi o 11-M, no xa lon- seu Ministro e a Historia. ambos os dous de terlles “desfeito a sa- Pois ben, até
xano 2004, acreditase no relato do Mi- Existen xa probas de cargo abondas nidade catalá”. de agora só o Parlament catalá abriu
nistro do Interior polo menos durante as que demostran a conspiración delictiva, Que dicir do comisario Villarejo, sos- unha pescuda oficial sobre estes feitos
primeiras tres ou catro horas, até que cando non a autonomía de actuación á peitoso de ferir a coitelo a unha doutora delictivos, mentres que PP, C’s e, até de
ben clariño ficou que mentía. Como men- marxe de calquera control democrático, supostamente acosada polo Presidente agora, o PSOE (boa oportunidade para
tira o seu Goberno todo poucos meses de enteiras unidades policiais. A cha- de Ferroglobe, Javier López Madrid e de que Pedro Sánchez amose a remuda de
antes, canda a catástrofe (ambiental e mada Policía Política ou Policía Patrió- usar os medios da Administración en be- paradigma) bloquearon até de agora cal-
democrática) do Prestige. Dende entón tica, creada polo anterior Ministro do neficio da súa axencia de información? quera investigación a serio dende o Con-
sigo a defender aos funcionarios poli- Interior, Jorge F, Díaz, semella xa unha Ou das interferencias a respecto das pes- greso dos Deputados.
ciais, mais desconfío sempre dos seus realidade acreditada. Unha Policía usada cudas policiais sobre o duplex do ex pre- Nunha democracia só nos poden
mandos políticos, quer Ministros do In- fraudulentamente para combater o inde- sidente madrileño, Ignacio González, na investigar por orde xudicial. O outro chá-
terior, Directores Xerais da Policía e pendentismo catalán-pacífico, compre Costa do Sol? Ou do absoluto ridículo de mase Estado policial ou Estado autoritario.

Mero Por: Baldomero Iglesias Dobarro

dereitos e liberdades básicas e funda- tes. Está claro que o
Verdugos que matan a mentais para unha vida sen grandes pre-
tensións, pero digna; que cando culpan
sistema, así, non
funciona e dá como

esperanza a alguén somos nós culpables e pagamos resposta unha desi-

A
as desfeitas que eles resolveron –da peor gualdade sui-
maneira, claro; que empregan o diñeiro cida: ricos máis
público coma se fose propio e dilapidan ricos e moitos
índa de lonxe, desde a visión máis da UCO, da UDEF, de todos cantos os in- moreas de millóns en estúpidas compra- máis pobres, moitos deles excluídos xa
obxectiva que puidese exercer ou vestigan e –loxicamente- atopan perver- cencias aos amigos das porcentaxes e be- da narración e relato dos tempos. Pois
desde unha perspectiva allea dos sións e manipulacións inmorais que os neficios en negro, que… etc. Xa saben hai que dicir ben alto que “non vale a so-
problemas que tanto nos afectan, a fan culpables e sospeitosos das marañas todos vostedes a relación de casos e de lución”, que non funciona e non é ope-
cousa é evidente e cae de caixón. Resulta que –minimamente- recibimos nos me- implicados, todos sabemos que nos trou- rativa. De todas formas o peor aínda non
que, os que están no goberno implanta- dios de comunicación, previamente un- xeron a esta desvergoña na que se cren é iso, o peor é ter que asumir que –con
ron a Lei Mordaza –para castigarnos e tados con subvencións deles, para que deuses, onde non ten límite o dano que todos os datos que todos sabemos- haxa
protexerse eles-, ocultan documentación poñan silencios e dúbidas sobre todas as fagan nin o que rouben. Están implicados xente que os vote. Ou está a mesma so-
e destrúen probas –para evadir responsa- certezas que se evidencian pois, senón, e deben pagar por cantas fixeron, pero ciedade podrecida na mesma corrupción
bilidades e erros-, fan o nomeamento dos non hai outra explicación. Habitan por sen estrañarse de que a Xustiza llelo bote ramificada e estendida, ou ten chegado
responsables e xefes de Salas onde se riba da Lei, e esta non vai con eles. En en cara e de que teñan que reintegrar o o tempo dun novo Medulio non que todos
xulga a situación caótica na que levamos fin, que este mundo semella de tolos. que levaron, pagar o que mal fixeron e merecemos inmolarnos. Algúns, máis te-
xa anos, mesmo nomean a dedo aos gran- Contan, pensan realmente que somos es- aplicarse na purga que deban cumprir. merosos, seguimos coa teima de non
des responsables da xustiza e outros pos- túpidos, que tragamos as estúpidas pala- Deben devolver o furtado, que seica aquí ceder nin deixarnos levar pola canseira,
tos de responsabilidades varias, bras e evasivas, as obscenas manobras non o fai ninguén. E deben volver ao máis alá de siglas e eufemismos, segui-
resultando tamén que van contra os in- que resultan ser ocasión para excluírse rego da Xustiza, á Lei que esqueceron e mos a confiar nun mundo mellor e máis
formes policiais –cando estes os atopan da responsabilidade dos seus actos e de- da que se senten superados e indiferen- noso, que é posible, sen dar pasos atrás.
polo medio de escándalos e espoliacións- cisións. Cando resulta que ademais están tes na súa impunidade. O que están a Sabemos, tamén, que os que non se com-
e por riba, despois, eles mesmos, demo- subvertendo a escasísima democracia que facer con todos nós é indignante. Xa está portan como deben son os que ocupan
nizan aos que os investigaron. Todos sa- se podía quizais albiscar, que obstaculi- sabido que mantiñan estruturas mafiosas máis espazo. Pero preferimos o “denan-
bemos que bloquean as informacións das zan a verdade e as comisións de investi- no seu goberno, que lles serven para pro- tes mortos que escravos” con este tipo
axencias tributarias, das anticorrupción, gación, que nos fan retroceder en texerse e protexer así a outros delincuen- de xentes.

Director: Guillermo Rodríguez Fdez. Imprime: Publicaciones Tameiga S.L. Colaboradores:
T.658 58 50 49 Publicidade: Departamento propio e axencias GALIZA: Rocio Rodríguez – Montserrat Rodríguez – Porto Ucha – Raquel Vázquez – C. Méixome
guillermo@novasdoeixoatlantico.com publicidade@novasdoeixoatlantico.com – M. Xiraldez – M. Rguez. Alonso – X. Maure – Uxío Breogán – Pérez Lema – X. Glez. Mtnez. –
Edita: Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L. Fotografía: Hernández e departamento propio M. Bragado – B. Iglesias (Mero) – Nemesio Barxa – Andrea Goro – Anxo Mena – I. Otero Varela –
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD Deseño e maquetación: Fran Eiró Susi Rodríguez – Jesús Losada Dorado – Isidoro Gracia – Roberto Carlos Mirás – Rafael José Adalid
(36860 PONTEAREAS - GALIZA) - T. 986 64 12 69 – Laura de Cáceres – Kiko Neves – Ramón Mariño – Manuel Estévez.
redaccion@novasdoeixoatlantico.com PORTUGAL: Viale Moutinho – Manso Preto – Isabel Varela – Manuel Gonçalves – João Martinho.
MADRID: –Juan Louzán – BARCELONA: Fdez. Valdeorra – PAIS BASCO: Nicolás Xamardo.
CANARIAS: Fco. Puñal.
NOVA IORQUE: Fco. Alvarez (Koki)
Fotografía: Hernández – A. Gutiérrez – M. Preto – Jesús Losada Dorado – Dpto. Propio.
Humor: Tokio, Martirena – Pepe Carreiro – X. Marín – Xosé Manuel Fernández Montes (Her-
manager Producións) – Ignacio Hortas – Francisco Puñal –Felix Ronda – Fuco Prado – Sex.

Depósito legal: VG-138-2015
3

Editorial
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción A CORUÑA

De Galeuzca, que se “fizo”?

E
ran outros tempos en que os vas- máis serio que estamos vivindo. E todo Cataluña, sobre todo Barcelona, xa se a s i s -
cos, cataláns e galegos asinaban porque os cataláns que , durante o go- enfrontou ao goberno de Felipe V (an- tindo a
o Acordo chamado GALEUZCA asi- berno de Zapatero aprobaron un novo tepasado do actual Felipe VI), na coñe- conti-
nado por primeira vez (logo habería estatuto refrendado polo seu Parla- cida Guerra de Cataluña (1713-1714) nuos pa-
novas versións en anos sucesivos) en mento e logo polas Cortes Xerais do Es- sendo sitiada a cidade durante cáseque r i t o r io s
1923. No ano 1933 Castelao propuña a tado comprobaron como o Partido un ano. O Intendente borbónico José políti-
reactivación do acordo coas seguintes pa- Popular se empeñaba en amargarlles a Patiño y Rosales recibiu ordes de recadar c o s .
labras: “Identificados vascos, ca- impostos a calquera prezo Cada quen di vai ser a solución, ata que
taláns e galegos diante da para evitar a bancarrota das se esfarela noutros novos entes e así ata
problemática de liberación dos arcas do rei. Que o Rei orde- o infinito. Hoxe asistimos a un dejá vu
nosos pobos, selamos hoxe baixo nara este cobro de impostos politico que só serve para cabrearnos
a árbore de Guernica o pacto de supuña unha clara vulneración máis. Pouco a pouco vanlle quitando a
mutua solidariedade que ha de das Constitucións cataláns un as ganas de ir votar. Total, para qué?
conseguir a ratificación daqueles porque esa potestade só co- poderíamos preguntarnos. Cantas veces
degoiros” rrespondía ás Cortes de Cata- os galegos se organizaron en opcións po-
Hoxe daquilo xa ninguén se luña. Produciuse un líticas propias; as chamadas nacionalis-
lembra. Mentras os vascos, que levantamento dos cidadáns tas? Cantas veces se desfixeron noutras
non votaron a “marabillosa que tiñan que alimentar aos novas e así ab eternum.
Constitución Española” que nes- cabalos do exército borbón , Estamos diante dunha data impor-
tes momentos se trae á mesa esixindo aos cidadáns dos tante: o DIA DA PATRIA GALEGA. Ata anos
como ungüento de Fierabrás, arredores de Barcelona comida atrás servía para mostrar músculo fronte
están aí, ergueitos fronte o para o exército baixo pena de aos partidos centralistas. Hoxe acabou
Poder Central; negociando bene- malos tratos e serios casti- sendo un escaparate onde se mostren os
ficios para o pobo vasco, sen gos. De aqui sae a frase, que diferentes grupos cada cal polo seu lado.
ningún tipo de prexuízo, ata agora tanto se denigra, “Vai Coma o can do hortelán “nin come nin
apoiando un goberno de derei- fora, lladres!!” (fora Ladróns), deixa comer ao amo”.
tas centralista a macha martillo; por parte dos cidadáns que Os novos, os máis preparados, os me-
mentras os cataláns lle plantan non coñecen a historia, llores vanse fora. Xa o dixo Rosalía en
cara ao Goberno de Madrid ata Daquela Cataluña tiña as versos preciosos: “esta vaise e aquel
obrigar a Rajoy a introducir súas propias institucións, a vaise // Galicia sen homes quedas que te
cambios substanciais na lexisla- súa propia facenda e represen- queiran “representar”. Porque a Galicia
ción vixente, cando tiña maio- tación consular no exterior, non se representa só, presumindo de ser
ría, claro, para logo utilizar o sobre todo en Austria, Francia, os mais castos e puros. Iso da castidade
Tribunal Constitucional para que e Inglaterra. era doutras épocas. Galicia precisa homes
lle quite as castañas do lume, como se festa. O PP levou ao Constitucional O goberno de Rajoy, con él a fronte, e mulleres que traballen para darlle me-
fora a señora da limpeza (con todo o meu aquel estatuto reformado e actualizado debera ler algo máis de historia. Así non llor vida aos novos e aos vellos. A uns
respecto para as limpadoras), os galegos conseguindo eliminarlle varios dos arti- cometerían as tropezas que están come- para que teñen un futuro decente, aos
“non sabemos, non contestamos”. Temos gos nos que se confirmaban principios tendo. A ver en que queda a cousa. outros para que poidan descansar de tan-
representantes en Madrid que non se e poderes para o actual goberno cata- Pero voltemos a esta Terra Nosa. Aquí tos sinsabores como a vida lle ten dado.
sabe ben a quen representan. lán. Nada do que hoxe reclaman. Se os os chamados nacionalistas levan, leva- Que facemos nós? Moito barullo pero
Os vascos defenderon e seguen defen- populares non lles fixeran aquela mos, toda unha vida lambendo as nosas poucas noces. Somos os mellores galegos
dendo os seus poderes históricos, de tal afrenta seguro que hoxe non se verían feridas. Laiándonos do abandono de Ma- pero este pais estase desangrando sen re-
maneira que, de facto puideramos asegu- na tesitura na que se atopan. drid. Sen embargo non somos quen de medio. Non queremos contaminarnos cos
rar que as institucións vascas conforman, Non é preciso demostrar que esa presentar un bloco forte e unido diante que entendemos non son galegos de pro
de facto, un nazón independente. afrenta dos populares fixo que os cata- dos poderes do Estado para que nos teñan e seguimos sendo cabezas de rato. Pare-
Respecto de Cataluña comprobar láns se sentiran traizoados polos chama- en conta. cera que o, importante é presumir de pu-
como nestes momentos é o problema dos estatalistas. Aquí non se tivo en Dende que eu teño “uso de razón po- reza de sangue mentras ao noso arredor
político e social máis importante e conta que a historia xoga ao seu favor. lítica” (e van aló máis de 50 anos)veño o pobo se desangra.
4

Opinión
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Por Xosé González Martínez Presidente do Foro E. Peinador

I+D+I+G cultura. Por iso a publicación rexeitaba
por absurda esa contraposición, xa que a
valores patrimo-
niais deberá

E
investigación económica é unha activi- estar sempre
dade cultural cuxos resultados inflúen, presente na xes-
de maneira esencial, no desenvolve- tión empresarial.
n certa ocasión fun levado a coñe- sión perturbadora denuncíabaa a Revista mento da vida económica en canto reali- Pero para que
cer unha Escola de Negocios dunha de Economía de Galicia (REG) que foi dade concreta. isto ocorra a
entidade financieira. O seu director unha publicación única, de recoñecido Desa negación do contexto cultural no medio prazo,
foime amosando as modernas instalación prestixio internacional no panorama eco- que se desenvolve a actividade econó- deben ser os centros universitarios e as
dotadas de todos os medios tecnolóxicos. nómico daqueles anos, polos seus conti- mica e empresarial xorde a desconsidera- escolas de negocios, as que deben mudar
Sentíase fachendoso porque cada aula le- dos ben escollidos por un consello de ción polo marco xurídico que regulan a os seus currículos incorporando a eles o
vaba o nome dun coñecido economista. dirección de gran solvencia académica e cooficialidade lingüística e os dereitos estudo da nosa realidade cultural e os
Pregunteille porque non había ningunha empresarial. lingüísticos dos traballadores e traballa- seus efectos positivos nas estratexias de
dedicada a un galego. Non soubo que con- O editoral do primeiro número da REG, doras e consumidores recollidos na lexis- mercadotecnia e nas potencialidades que
testarme. Pedínlle información sobre os editado en 1958, é ilustrativo: “En Galicia lación vixente. Pero aínda hai máis. Os ela ten nos recursos humanos. As empre-
cursos que se impartían na Escola e nos non é infrecuente que se contrapoñan os estrategas dos estudos de mercado des- sas que asumen esta filosofía teñen me-
temarios editados cun lustroso deseño non conceptos de economía e cultura. Enten- coñecen a importancia que ten vincular llores contas de resultados e a entusiasta
atopei ningunha referencia á historia do demos por cultura dun país o conxunto de as súas marcas comerciais coa lingua de aquiescencia dos seus consumidores. Na
pensamento económico galego. En re- formas dinámicas que articulan a súa vida oríxe. Todo o contrario do exemplo da historia económica de Galicia xa conta-
súme: os alumnos daquel centro poderán en canto totalidade complexa. Cada unha ampla oferta de produtos que nos chegan mos con bos exemplos dese proceder con
saber moita teoría e mesmo experiencias desas formas –realidade económica, estru- doutros países etiquetados na súa propia exitosos resultados.
de planificación económica alén das nosas tura política, peculiaridade espiritual, tra- lingua e que os consumidores galegos Neste camiño de diálogo e reencontro
fronteiras e ao tempo descoñecer as im- dición histórica, etc.- configuran a aceptan con naturalidade, como fan nou- entre a economía e a identidade, no que
portantes contribucións de coñecidos eco- natureza da propia relación economía-cul- tras latitudes xeográficas cos nosos pro- fai fincapé constantemente o Foro E. Pei-
nomistas ao desenvolvemento económico tura que ten que ser de acción recíproca.” dutos etiquetados en lingua galega. nador, é de salientar a decisión da direc-
autóctono. A filosofía da chamada Responsabili- Porque a súa calidade é o que interesa, ción da Escola Universitaria de Estudos
Non é de estrañar que en Galicia os di- dade Social Corporativa ou Empresarial, e o idioma certifica a autenticidade da Empresariais da Universidade de Vigo de
rixentes empresariais amosen indiferenza da que a REG foi precursora, insta a pro- súa oríxe. darlles nomes de emprendedores galeguis-
polos nosos valores patrimoniais. Esa vi- curar esa vinculación da economía e a O sentimento de lealdade cos nosos tas ás súas aulas.

Humor
Por Martirena
5

Entrevista
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Por Moncho Mariño

Entrevista a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística

"O reto está en conseguir mudanzas políticas a favor do galego"

M
arcos Maceira Eiras (Santiago, 1979) chegou á presiden-
cia da Mesa pola Normalización Lingüística en 2014. Logo
da etapa de Carlos Callón, Maceira atopaba unha situa-
ción, senón difícil, si complicada para o galego segundo o presi-
dente da Mesa. Unha serie de feitos con denuncias por
discriminación contra galegofalantes, decreto plurilingüístico da
Xunta criticado e posto en entredito, non aplicación do Decreto
de Normalización e novas plataformas ou asociacións contrarias
ao feito mesmo da normalización. Todo isto é o que ten por diante
tanto a Mesa como o seu presidente.

A pregunta é obrigada. Cal é a dobre prexuízo, primeiro social,
súa visión e conclusión sobre pois parece que en Galiza non
o estado da lingua desde que hai expertos para falar de certos
chegou á presidencia da Mesa? temas, cando aquí temos tres
Realmente non houbo modifi- universidades con expertos nos
cacións na tendencia negativa mesmos temas que falan galego,
do galego. Non se trata só desta e logo que parece que é mellor
etapa, senón que desde hai dé- traer xente de fóra e que fale en
cadas hai unha caída importante español. Tamén hai retroceso no
na utilización do galego. Entre seu uso por parte de cargos pú-
outras cousas porque non se pu- blicos.
xeron en marcha accións ou me- A nivel social hai un aumento
didas concretas ou reais, para da conciencia e de que a situa- ou necesario, unha unidade de normalización lingüística Carta Europea das Linguas,
que poidamos utilizar o galego ción é así, de que hai que ac- todas estas asociacións? efectiva? consideran que debería ter
con normalidade e que ademais tuar. Pero por parte dos poderes Nós desde a Mesa colabora- É difícil establecer cal sería saído hai tempo das propias
estea visible e presente. Con públicos non hai actuación sufi- mos habitualmente con colecti- un concello concreto. Os conce- autoridades españolas e ga-
esta situación global, realmente ciente, ou hai unha actuación vos de moi diferente tipo. llos non son illas á marxe do que legas?
é difícil parar ese descenso. Fan directamente en contra do ga- Mesmo con iniciativas que leva- acontece no resto do país. Por Ese documento fora ratifi-
falta medidas e accións favora- lego. Este goberno do presidente mos agora adiante, unha Inicia- iso é difícil establecer en que cado polo Estado español e era
bles á lingua. Isto para facer un Feixoo, o primeiro que fixo foi tiva Lexislativa Popular, para lugar isto funciona mellor. En de obrigado cumprimento
uso normal da mesma. eliminar unha das probas que garantir os dereitos lingüísticos todo caso, hai concellos que ac- desde o 2001. É increible que
A pesar dese descenso, non cre tiña que ser en galego para ac- no ámbito socioeconómico. Con- túan para corrixir a situación do no 2017 haxa que pedirlle ao
que tamén se teñen dado ceso á función pública. Por tamos co apoio de organizacións galego no seu ámbito. Fixemos Estado que cumpra un acordo
pasos mesmo desde a propia tanto para el, o galego non era empresariais, veciñais ou cultu- propostas a todos os concellos que el mesmo asinou. No caso
sociedade? Hai xente que em- necesario para a función pú- rais. Impulsamos e coordinamos empezando por aplicar as leis no galego, o cumprimento desa
prega o galego nos medios que blica, cando era un requisito a plataforma “Queremos Galego”. ámbito municipal. Pero fai falta Carta é ínfimo, como di cada
usan a lingua do país, aínda para garantir o dereito de cada Esta é unha plataforma de máis unha lei colectiva que empece catro anos o comité de exper-
que logo non. Iso non ten o persoa a ser atendida en galego de cincocentos colectivos de di- por algo moi simple que é facer tos que mira polo cumprimento
seu valor? na administración pública. Logo ferente tipo. cumprir as leis. Porque sempre dese documento. Como foi o
É certo que houbo avances. está o decreto do plurilingüísmo Creo que non está tanto aí o se chega a acordos ou propostas decreto de plurilingüismo que
Non obstante, se nos fixamos en que reduce máis a presenza do problema, como que desde o ám- de lei, coa condición de que foi posto en evidencia en va-
todos os espazos onde o galego noso idioma nas aulas. bito institucional non hai res- logo non se vai cumprir. O que rias ocasións. Nós temos reali-
directamente non existe, son Houbo mobilizacións impor- posta á demanda social que acontece coa Lei de Normaliza- zado iniciativas no Parlamento
moitos máis que onde o galego tantes a nivel social. O que pasa existe a favor do idioma. Por iso ción Lingüística ou do uso do galego, no Congreso dos Depu-
si existe. Mesmo aqueles espazos é que se a mobilización social temos unha sociedade que se galego na administración. tados para a súa aplicación.
nos que se conseguira máis pre- non vai acompañada dunha ac- mobiliza máis a favor da lingua, Logo, no ámbito municipal, a Pero hai que lembrar que é o
senza do galego, hoxe están en ción institucional, pois ás veces e logo un goberno que se move privatización de servizos está a Estado e a Xunta quen vulnera
retroceso. Por poñer un exem- temos sensación de impotencia á contra. O reto está en conse- levar que o galego desapareza esa Carta, que é un tratado in-
plo, os medios públicos. Quen e frustración. Non obstante, de- guir mudanzas políticas a favor de moitos servizos públicos. Por ternacional, por tanto lexisla-
vexa un telexornal ou uns deter- bemos teimar, porque posibilida- do galego. conceder un servizo público a ción estatal. Só para o castelán
minados programas tanto na des de darlle a volta á situación O nacionalismo galego gober- unha empresa privada e que en hai cincocentas disposicións
radio como na TV, vai ver como existen. nou durante tempo nalgúns moitos casos está fóra de Galiza. que amparan o seu uso, pero
ás veces se tira de expertos en Ademais da Mesa, existen ou- concellos. A día de hoxe Sobre a iniciativa que se fixo no caso galego, parece que as
determinados temas que nin se- tras organizacións socias a prol existe algún concello que sexa no Congreso dos Deputados, disposicións fanse para que
quera son galegos. Aí temos da lingua. Non sería máis acaído paradigma dunha política de pedindo o cumprimento da non se cumpran.

www.novasdoeixoatlantico.com
6

Opinión
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Mero Por: Baldomero Iglesias Dobarro

De novo, coma Penélope, que somos, tirándonos coitelos
aos ollos. Agrandando distancias.
A espranza nos teus ollos espre-
dos que
calan e con-
senten, dos
teceremos esperanzas guiza! Gaña a dereita! Nada se que non

N
move e os que ían facer moito, desdín. Xa
calan consentidores aceptando as luxaron os
normas dos que se elevan ao alto s e u s
on hai mellor forma de e chove. O rural esmorece, se- rannos, outro tipo de ignorancia: do poleiro. Aí seguen. Ninguén nomes -unha vez máis- e cando
celebrar a Patria que exer- méntase combustible en forma gobernan contra de nós. Meda- actúa, non hai feitos, non hai ac- ousan falar de Castelao, desde a
céndoa. Todos os días. de eucaliptos. A xente non se dá llas, sempre medallas. Medallas tividade, quizais palabras envol- lonxanía e o descoñecemento,
Exercela é levala dentro e dar ma- conta, pero empeza a estar farta ao valor, medallas ao silencio, ventes, envolvidas en fume, e desde a ignorancia, atrévense a
nifestación do noso orgullo por do insulto e ninguneo, porque os medallas aos amigos, medallas aínda menos se move a Cultura. dicir que, mesmo, estaría con
posuíla, por facela nosa, sabendo Nin música, nin teatro, nin li- eles! Sería un momento para dicir
que é ela a que nos posúe a Nós, bros, nin artes plásticas, ...nada! pecados, pero todos vostedes
a que nos imprime as súas esen- Manexan o mercado ao seu pra- non o merecen. Son provocacións
cias para darnos razón de ser. Pa- cer, convencen porque non se e fano desde a involución, ese re-
tria Galega falando Galego. Patria ven outros. xeitamento que bota máis lixo
galega doéndonos na mesma dor Ah, e todo segue a vir de fóra, sobre o pasado: os mortos,
e a varios anos de Angrois, o ac- todos os de fóra son mellores que agora, que xa están ben mortos!
cidente aínda traxedia, que se os de aquí. Priva esa máxima di- Como en Angrois, como no
converteu nunha fardela de escu- vulgada polos altofalantes. Esa é Prestige, ...como a impunidade
sas, que non razóns, para que os a política dos que organizan. Os dos seus delitos, como en todas
mesmos que manexan os fíos dos soños veñen de fóra e así vai a as traxedias que arrastran ao si-
monicrecres desta chanza, sigan nao, ao ritmo do birimbao. Todo lencio e con el ao esquece-
sen dar a cara. Así estamos, no pola borda e desbordados. Silen- mento. Moitos cómplices dese
mesmo punto de moitas cousas, cio e máis silencio, están aca- silencio. Moitos vendidos, tamén
no mesmo drama, sen solucións bando con todo, están acabando aquí agachados na ramalleira,
mentres non teñamos outra ansia connosco. Pero nós, insistimos no sorriso falso do traidos. O
nin se apliquen responsabilida- en auto proclamarnos únicos he- tempo vai de Parga a Pastoriza,
des. Quizais, mentres non haxa delitos quedan sen resolver. Nin aos do partido, medallas devala- roes. O pobo mira, absorto. Al- como dixo o autor e poeta chai-
persoas capaces no goberno. O sequera unha investigación seria das en lúas, medallas de mentiras gúns din: non nos representan! rego Díaz Castro. A pesar de
tempo pasa, lentamente, e a tea para esclarecer o que pasou, para agrandadas nos medios, medallas Ti envólveste en sabas de mil todo, tempos virán que os
dos teus soños non se move. saber do drama que nos fixo de conivencia e cómplices, meda- anos e en soños escoitas a chu- poñan no seu sitio e os avergo-
Malos gobernantes e malos xes- acender a carraxe. Pasou un llas de ouro, de prata, de sangue, via, maina no petar dos vidros. Xa ñen diante o mundo, polo moito
tores. Traballan contra de nós. tempo xa cheo de vontades, nada de miserias. Sempre medallas nen sequera os bois aran. mal que fan, e polo moito mal
Inopia, falta de sensibilidade e se sabe, todos calan e tapan. Os para calarnos, para que quedaren Quedan festas consoladoras, que fixeron. Moitos non esque-
mala fe conxugan o desastre, o que gobernan dan medallas, tranquilos, para esgotar existen- unha liturxia de voces e palabras. ceremos, deixaremos ditos os
desespero. Súmase a ignorancia como vén sendo normal, para cias. E son eles os que dan os premios. seus nomes, sen medallas. Tra-
que nos leva feito tanto dano, acalar conciencias para ampliar Na Patria Galega, silencios. Na Buscan amigas e amigos. Meda- guerán os camiños algún día a
non saben ou non queren saber, amigos. A ignorancia e a torpeza Patria Galega, divididos. Agacha- llas de Galicia, as medallas Cas- xente que levaron, ...toda cousa
que vén sendo peor. Aran os bois dos que din que xestionan, ignó- dos en siglas e, entre os poucos telao, os xacobeos dos próximos, ha de pagar seu desmo!

Por Carlos Meixome

Pode que ninguén pense na urxente re- clave de necesidade
Vinte e cinco: continúa a xeneración económica, política, moral,
cultural, psicolóxica... da cidadanía dun
patriótica; que sexan
quen de actuar
frustración? país do que foxen os brazos fortes e as ao servizo da

O
mentes avisadas; pode que alguén pense mocidade pre-
que estamos ben como estamos mentres caria, do pa-
cada quen teña a súa leira máis ou menos rado sen
outro día acompañei o meu neto gúns minutos despois, os pauciños de aquelada; pode que ninguén pense na ne- esperanza la-
a unha desas festas de “cumpre” sabor intenso chamaron a atención da ra- cesaria e urxente concentración de forzas boral, do terri-
para cativos. Ben saben, unha al- pazada e desencadeouse o conflito que populares; pode que alguén pense que ter torio ameazado, dos mozos e mozas que
garabía miúda e riseira que sempre remata acabou en sufridos choros por parte da unha leira máis grandeira que a do veciño foxen, da xente maior agoniada por amea-
con algunha que outra queixa infantil ou cativa obrigada a ceder na súa pretensión é ao que se pode chegar; pode que nin- zantes recortes de pensións, polos que
choromicada estridente. Unha das cati- de exclusividade. guén pense en botar a peste xa que ao fin vemos que a nosa lingua e a nosa cultura
vas, tan pronto a voluntariosa nai arga- Tal cal o de cada vinte e cinco. e ao cabo como xa estamos todos conta- esvara entre os nosos dedos como se fose
llante do convite exhibiu a variedade de Hai tempo que se leva intentando, pero minados creamos anticorpos de estulticia; area que non damos coutado.
lambetadas excesivas, apañou un cunco sempre as esperanzas e ilusións duns pou- pode, en fin, que moitos pensen que o Cómpre tomar iniciativa pola esperanza.
ben rebordado dunha caste de pauciños cos, estragadas polos laretas de quenda, que queda no país só sexan apestados ou O vinte e cinco é unha boa data para
amarelos enchoupados en sal e de intenso rematan en cínicos laios duns, badocadas aproveitados, barallocas e bulebule. que se apele á necesaria unidade da di-
sabor. Bloqueou o conco chantando con doutros e xestos apesarados dos caman- Négome a pensar así. versidade da esquerda nacional e do na-
fereza os cóbados e rodeando co resto do duleiros. Cómpre que persoas e colectivos de cionalismo para erguer a alternativa.
corpo o recipiente do que apañaba con Xa houbo unha experiencia, por certo amigos e amigas sinceros do país tomen a Cómpre que os amigos e amigas sinceros
ansia todos os pauciños que lle cabían na ben pracenteira para os de “na fronte unha iniciativa; que sexan quen de superar, na do país tomen a iniciativa e lla saquen aos
súa pequerrechiña man. Todos riron a estrela e no bico un cantar”, que poñía na práctica, os crípticos grupos políticos que círculos de misterio, como Prometeo lle
chanza. O resto da xente miúda aínda an- soleira a esperanza derramada, infortuna- co seu xogo curtopracista impiden a cons- birlou o lume aos deuses, aínda que sexa
daba medio apalermada ante a exuberante damente, aos poucos meses. trución dunha alternativa solvente ao Par- á custa de que che coman o fígado.
mostra de lamberetadas. O caso é que al- Foi aquel vinte e cinco de xullo de 2015. tido Popular; que sexan quen de pensar en Ou non hai ninguén aí?
7

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción

Galegos en Asturias celebran o Londres xa celebrou o Día de

A
seu Día de Galicia Galicia
“Asociación Día de Galicia en As- Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo de-
turias”, con sede en Oviedo, or- senvolverase o acto de homenaxe aos
ganiza a edición XXII dos actos Corpos e Forzas de Seguridade do Es-
conmemorativos do denominado Día de tado. Actuará a Banda de Música de
Galicia que serán desde o 8 ao 17 de se- Oviedo e a cantante do Incio, Lucía
tembro de 2017. Desde o venres 8 estará Pérez, a única galega que representou a
aberta na rúa Picasso a carpa con parque España no Festival de Eurovisión. Ao día
temático e restaurantes que ofrecerán seguinte, no mesmo escenario, e despois
xornadas gastronómicas de Galicia. O día da misa cantada na catedral, entrega-
15 na Cámara de Comercio será o encon- ránse as insignias de ouro e os carnés de
tro empresarial astur-galaico no que socios de honra da asociación. No audi-
serán homenaxeados empresarios gale- torio estará aberta unha mostra de en-
gos e asturianos. O sábado día 16, no caixes de Camariñas.

O
Os galegos no exterior seguen conservando a lingua, as tradicións e os vínculos coa súa terra.

vicepresidente da Xunta, Alfonso 50 aniversario.
Rueda, e o secretario xeral da Ademais, resaltaron os valores dos
Emigración, Antonio Rodríguez galegos no exterior, que seguen con-
Miranda, participaron nos festexos orga- servando a lingua, as tradicións e os
nizados polo Centro Galego de Londres vínculos coa súa terra, sen que iso sexa
con motivo da celebración do Día de Ga- un impedimento para acadar unha in-
licia na capital británica. Ambos repre- tegración plena nos países que os aco-
sentantes da Xunta apreciaron o llen. Segundo os datos do Instituto
importante traballo que desenvolven os Nacional de Estatística a 1 de xaneiro
centros galegos no exterior, e felicitaron de 2017, residen actualmente no Reino
de forma especial ao centro de Londres, Unido 13.092 galegas e galegos, dos
un dos máis activos e dinámicos en todo que preto da metade xa naceron na
o mundo e que celebra este ano o seu diáspora.
Lucía Pérez acudiu en varias ocasións a estes actos.
8

Entrevista
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Por Moncho Mariño

Entrevista a Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña

“Si creo que é necesario un entendemento entre as forzas da esquerda”

O
alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, está na metade da lexisla-
tura, como todas as alcaldías de Galiza. O caso é que na Co-
ruña xogan factores como unha igualdade en concelleiros
entre Marea Atlántica e PP, denuncias a concelleiros por cuestións
culturais e unha das grandes cidades galegas, couto desexado para
todos os partidos clásicos e non tan clásicos. Quizais por todo isto,
Xulio Ferreiro cre que o PP está a vingarse coa cidade herculina na
súa persoa.

-Xa no ecuador da lexislatura, -A ver, supoño que sempre ha-
vostede anuncia que volvería berá sectores da poboación máis
presentarse á reelección para a permeables a iso ca outros. Afor-
alcaldía. Confírmao? tunadamente estamos nunha so-
-Realmente foi a resposta a ciedade plural, nunha sociedade
unha pregunta que me fixeron e que recebe inputs de moitos lu-
que se tomou un pouco fóra de gares ao mesmo tempo e de aí
contexto. O caso é que, facendo saen diversidade de opinións.
unha reflexión, a un gustaríalle Polo de agora a sensación na rúa
volverse presentar. Mais esa de- e nas enquisas que se coñecen, é
cisión tena que tomar a Marea que esa diversidade existe.
Atlántica, pero o normal é que, se -As obras para a avenida Al-
as cousas van razonablemente fonso Molina, poderase pechar
ben no primeiro mandato, pode- esta cuestión antes do final da
ríase intentar un segundo. Segu- lexislatura? rrio”, leva un reforzo de pintura autonómicas, levan seguido en -Cal é a valoración que fai de
ramente dous mandatos sexan o -Espero que si, porque para e sinalización horizontal. Pero eu campaña para as municipais, polo Luis Villares tanto como vo-
período abondo para que un pro- nós xa está pechada desde hai un penso que son incidentes meno- menos na Coruña. ceiro de En Marea como voceiro
xecto de cidade se visibilice. ano. Daquela chegaramos a un res e normais na vida dunha ci- -Cal sería o remorso que ten parlamentario?
-Como lle vai ofrecer un ba- acordo co ministerio de Fomento. dade que se solucionan e sempre Feixoo coa Coruña? -Unha valoración axeitada
lanzo positivo da actuación Nós fixemos o que era o noso tra- haberá alguén que eleve a ané- -O que non lle gustou ao PP foi creo, que é a encomenda que tivo
municipal á cidadanía, fronte ballo que era propoñer un pro- dota a outra categoría. perder as principais alcaldías ga- nas urnas de ser a cabeza visible
ás afirmacións de determinados xecto de humanización para as -Sobre os terreos xunto ao mar legas, máis as tres da provincia da da oposición.
sectores sociais, económicos e marxes, e o ministeroi compro- que se pretendían privatizar e Coruña. Entendo que están moles- -O feito de viren os dous, Villa-
políticos da cidade? metérase a espoñer ao público o edificar, cal é a situación? tos con iso. Antes concello e res e vostede, do mundo do De-
-Simplemente cun repaso a proxecto nun breve prazo de -En impás, en negociación Xunta poñían proxectos en mar- reito, dálle un xeito especial á
todo canto levamos feito na ci- tempo. Ese prazo non sei se é aberta con Puertos del Estado e cha de maneira conxunta, agora a súa maneira de facer política?
dade. Polo de agora hai cousas breve ou non, pero é dun ano coa Autoridade Portuaria da Co- situación dos proxectos na cidade -Non se trata tanto de onde
importantes, temos asumido retos nestes momentos. O que non hai ruña. O primeiro paso que era a que dependen da Xunta de Gali- vén un. Outros alcaldes da Co-
que estaban arrumbados desde hai que facer é resolver un conflito, venda da solana, conseguiuse cia, no mellor dos casos van len- ruña viñeron tamén do mundo do
tempo, como a construción da senón executar o acordo ao que suspender desde o marco desas tos cando non están parados. E os Dereito e eran diferentes a min.
Área Metropolitana. Tamén cousas chegamos hai un ano. negociacións. Agora o que quere- orzamentos xerais do Estado din Se non me equivoco o presidente
que seguramente non sexan tan -Sobre as noticias que saen na mos é darlle unha solución global o que din tamén, non hai inves- da Xunta tamén vén do mundo do
visibles, como o propoñernos que prensa, por exemplo de pasos a todos os terreos, tanto Solana, timento na Coruña. Esta non é Dereito, pero temos estilos e for-
non houbese verquidos incontro- de peóns en mal estado, que Fisterra, Batería, Calvo Sotelo e unha sensación miña, senón que mas diferentes de entender a po-
lados na Coruña e antes dos dous pode dicir? San Diego. Buscamos renegociar a comparto co resto dos alcaldes lítica.
anos xa podemos presentar un ba- -Eu o que vin na prensa é un os convenios e asegurarnos tanto de Galicia cando falo con eles. -Considera factible unha
lanzo positivo dese reto. Tamén paso de peóns que non existe a xestión como a titularidade pú- -Tamén son súas declaracións grande coalición de partidos
existen outros instrumentos como desde hai catro anos e restos de blica deses terreos. Ademais, que sobre que a lista máis votada para botar o PP da Xunta?
a renda social, a recuperación da pintura branca. Se esa é toda a se podan integrar urbanistica- non sexa quen leve o timón da -Non sei se unha coalición
memoria histórica ou a dinamiza- noticia, non hai moito que co- mente na cidade dun xeito orde- Marea, cal sería o motivo se- electoral é o camiño, creo que as
ción cultural que está vivindo a ci- mentar. O que si creo é que hai nado e que poidan seguir sendo gundo vostede para que isto cousas están moi verdes para
dade da Coruña. Penso que hai unha cantidade grande de sinali- pulmón produtivo da cidade. ocorrese así? pensar niso. Si creo que tanto
moitas cousas que se poden sina- zación horizontal na cidade, ten -Hai unhas declaracións súas -Ben, sobre este tema xa falei nas cidades como na Xunta, como
lar en positivo. Pero evidente- un desgaste motivado polo nas que di “Núñez Feixoo cas- o que tiña que falar, dei a miña no goberno de Madrid, é necesa-
mente gobernar doutro xeito tempo e que se repón pouco a tiga ás cidades que non lle opinión enon teño nada novo que rio un entendemento entre as
sempre provoca conflito, por iso pouco. Neste ano houbo unha re- votan”. Cre que están preocupa- aportar. forzas de esquerda. Agora mesmo
seguramente hai sectores econó- forma completa de pavimento e dos dentro do PP como para -Non cre que iso serían argu- non creo que haxa unha forza que
micos que sempre entenderon que pintura en vinte pasos de peóns pensaren na perda de voto ur- mentos para a oposición e dicir sexa absolutamente hexemónica
nesta cidade o concello está ao na cidade. No verán sempre hai bano? que as candidaturas cidadás na esquerda. É evidente que ten
seu servizo. Pois agora o concello unha campaña de repintado -O certo é que das sete gran- están rompendo? que haber certa rivalidade entre
está ao servizo da cidadanía. todos os anos. Isto faise no verán des cidades galegas, o PP só go- -Na Coruña A Marea Atlántica as forzas de esquerda, pero creo
-Teme que as políticas mediá- por cuestións climatolóxicas, por berna nunha e con dificultades e o goberno local teñen moi boa que co horizonte de que o ini-
ticas acaben materializándose iso é normal que ao achegarse o abondo. Iso é o que lle preocupa saúde. En Marea ten un salto de migo está diante, é o PP. E para
nunha resposta negativa nas verán poda estar desgastado. ao PP neste momento. Mesmo escala territorial, isto fai que as levar ás institucións políticas di-
eleccións locais? Tamén o programa “A pé de ba- desde o día seguinte ás eleccións cousas sexan diferentes. ferentes hai que tecer alianzas.
9

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción A CORUÑA

Habilitada a tramitación da inscrición O Punto Limpo Móbil
no Rexistro Municipal de Asociacións a pasará en xullo por nove

O A
través da sede electrónica localizacións distintas
Concello da Coruña habili- ofrecer a labor de información, ñecemento a nivel municipal", si- Concelle-
tará, a partir da semana asesoramento e acompañamento nala a concelleira. ría de
que vén, a posibilidade de que vén realizando, de forma ha- Para realizar a inscrición no Medio
formalizar dixitalmente a inscri- bitual, a través do seu persoal téc- REMAC, é necesario presentar a Ambiente vén
ción no Rexistro Municipal de Aso- nico", asevera. correspondente solicitude tanto de informar da
ciacións Coruñesas, REMAC. A O REMAC é un rexistro, inde- no Rexistro Xeral do Concello, situación do
medida, tal e como destaca a edil pendente do autonómico e estatal, como a través da sede electrónica, Punto Limpo
de Participación e Innovación De- que recolle a meirande parte das acompañada de documentación Móbil para este
mocrática, Claudia Delso, ten entidades que forman o tecido acreditativa. No apartado Catá- mes de xullo, no
como obxectivo "facilitar a rela- asociativo da cidade. A súa inscri- logo de servizos da web municipal que o servizo se
ción da cidadanía co seu Conce- ción é gratuíta e constitúe un re- está a disposición das entidades achegará a nove
llo", ao ofrecer unha nova canle quisito necesario para o acceso a interesadas toda a información localizacións distintas da ci- duos entre os días 26 e 28 na
de recepción e remisión das soli- determinados programas, cursos necesaria sobre como tramitar a dade. Hoxe está situado, até as praza Pablo Iglesias, e o sábado
citudes a través da sede electró- formativos ou axudas e subven- inscrición, a documentación nece- 14.15 horas, na rúa Illas Sisar- 29 na praza Elíptica dos Rosa-
nica. A responsable municipal cións convocadas polo Goberno saria, os prazos de tramitación e gas, no barrio de Novo Mesoiro. les.
lembra que este novo servizo te- local. "Aínda que non é obrigato- outra información adicional, así Á semana seguinte, o servizo En horario de 09.00 horas a
lemático será adicional, "e non rio formar parte del, convén que como a descarga da solicitude. A itinerante recalará entre os días 14.15 horas, as persoas que o
substituirá ao Rexistro xeral", de calquera asociación ou entidade Concellería de Participación e In- 4 e 6 na rúa Capitán Juan Va- desexen poderán empregar
modo que todas as persoas e en- sen ánimo de lucro legalmente novación Democrática lembra que, rela, xunto á Audiencia Provin- este servizo para depositar pe-
tidades que así o desexen poderán constituída, e que teña o seu ám- para a utilización deste meca- cial, e de cara aos días 7 e 8 a quenas cantidades de certos
facer a inscrición no REMAC de bito de actividade dentro da ci- nismo telemático, é necesario dis- cidadanía poderá facer uso do residuos do fogar que non
maneira presencial. "En calquera dade da Coruña, se inscriba no por dun certificado dixital ou DNI mesmo na Gaiteira, á altura no teñen cabida nos contedores
dos casos, o Concello seguirá a REMAC de cara ao seu pleno reco- electrónico. número 31. A continuación, o das rúas, tales como aerosois,
Punto Limpo Móbil situarase, aceite doméstico, baterías e
entre os días 11 e 13, na praza acumuladores, pilas CD, cris-
O Concello acometerá en setembro a Luis Seoane (Novos Ministe-
rios), e os días 14 e 15 na rúa
tal, lámpadas e fluorescentes,
pinturas de vernices, radiogra-

O
urbanización do Camiño do Correlo, en Feáns Regata Cutty Sark, en Adormi-
deras. Xa na semana seguinte, o
fías ou tóner, así como roupa,
zapatos, xoguetes e pequenos
servizo da área de Medio Am- electrodomésticos (televiso-
alcalde, Xulio Ferreiro, e proceso de li- biente visitará a avenida de res, microondas e computado-
boa parte de concelleiras citación, e Cádiz (Lonzas), entre os días 18 ras). O vehículo conta cun
e concelleiros do grupo de comprenderá a e 20, mentres que o venres 21 operario para poder axudar á
Goberno participaron nun novo renovación do e sábado 22 situarase na ave- cidadanía a depositar cada re-
encontro Dillo Ti coa cidadanía, pavimento nida da Pasaxe, entre os núme- siduo no contedor correspon-
celebrado no centro veciñal de "para evitar ros 25 e 33. Finalmente, e tras dente. A Concellería destaca
Feáns, e no que o rexedor deu problemas de a festividade do Día Nacional de que este servizo facilita a xes-
conta do traballo que está a de- fochancas e Galicia --na que o servizo non tión de residuos e promove a
senvolver o Concello "para inten- de maleza" e a estará dispoñible--, a veciñanza reciclaxe a través da recollida
tar coidar esas zonas menos separación do poderá depositar os seus resi- selectiva.
visibles da cidade que representan tránsito peo-
os núcleos rurais como Feáns ou A nil e do tráfico
Silva, lugares non tan poboados nunha plataforma á mesma altura, tro de Elviña ou do rego que per-
como outros barrios pero que son ademais da canalización de todos mite canalizar as augas que en A modificación da ordenanza
tan importantes na idiosincrasia os servizos. ocasións anegaron a contorna do
da cidade". Nese sentido, salien- Na súa intervención, o alcalde centro cívico. da ORA permitirá anular os

O
tou que unha parte dos 15 millóns tamén avanzou a próxima recupe- No curso do encontro, o con-
de fondos europeos para as estra- ración ecolóxica do río de Feáns celleiro de Rexeneración Urbana avisos de denuncia
texias DUSI obtidos polo Concello para dotalo dunha senda peonil, tamén aludiu ao importante re-
se dedicará á mellora de núcleos "unha actuación urbanística que forzo dos investimentos para o día 1 de xullo entrou cado no tícket, sempre que se
rurais como o de Feáns. Igual- traerá aparellada unha recupera- mantemento, tanto de beirarrúas en vigor a modificación aboe dentro dos seguintes 60
mente, o rexedor avanzou o pro- ción etnográfica, dos nomes tra- --dos 2,4 millóns de euros aos da ordenanza da ORA minutos desde a finalización
xecto que se desenvolverá en dicionais", e falou tamén das 3,2-- como do pavimento --ac- que permite aos e ás usuarias do tempo autorizado; 3 euros,
setembro, para a urbanización do melloras que se efectuarán neste tualmente en licitación-- reali- anular os avisos de denuncia cando o recargo por exceso de
Camiño do Correlo, no que se pro- exercicio para mellorar a accesi- zado polo Goberno municipal por impago do estacionamento tempo se aboa entre os 60 e os
cederá a canalizar pluviais, refor- bilidade e pacificar o tráfico na dentro do esforzo e a aposta pola en zona habilitada ou ben por 120 minutos posteriores ao
zar a iluminación e realizar outras zona do colexio do barrio, froito mellora do espazo público, e fixo exceso de tempo, a través dun final do tempo autorizado polo
melloras, "en resposta ás deman- do primeiro proceso do Orzamen- mención a actuacións neste sen- recargo de entre 1,5 e 6 euros. tícket e 6 euros para aquelas
das dos e das veciñas da zona". tos Participativos. Do mesmo tido como a renovación das bei- En concreto, as tarifas para persoas que carezan de tícket
Como indicou a este respecto o xeito, Ferreiro lembrou algunha rarrúas da urbanización Breogán, deixar sen efecto o aviso de ou este no sexa válido, sempre
concelleiro de Rexeneración Ur- das actuacións xa realizadas polo "que non se melloraban desde denuncia ascenden a 1,5 euros que o pagamento deste recargo
bana e Dereito á Vivenda, Xiao Va- executivo coruñés na zona, como 1976 e nas que se investiron no caso de exceso de tempo de se aboe nos 60 minutos poste-
rela, o proxecto está listo e en a recuperación do camiño do Cas- arredor de 250.000 euros". aparcamento respecto ao mar- riores ao aviso de denuncia.
10

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción LUGO

A
A oposición reproba ao alcalde de Monforte Accesos para

O
moción de reprobación
A Barca
que se debateu e apro-
bouse o día 26 de xuño Goberno local do Concello de
no pleno de Monforte non ten Sober vén de rematar os tra-
transcendencia municipal. Tra- ballos de mellora dos accesos
touse de escenificar pública- ao lugar da Barca. Grazas a esta ac-
mente o rexeitamento da tuación, os veciños e veciñas pode-
oposición á conduta do alcalde, rán acceder ás súas vivendas de
o socialista José Tomé Roca. Foi maneira máis doada e segura, ao
un acto simbólico e, conside- igual que os visitantes que deciden
rando cantidade de público asis- achegarse á zona, unha das máis es-
tente ao pleno e a presenza pectaculares do municipio. Nas últi-
varias cámaras de televisión, os mas semanas leváronse a cabo
grupos que a promoveron logra- importantes traballos de consolida-
ron o seu obxectivo. ción dos camiños de acceso e interio-
A iniciativa saíu adiante con res dos dous barrios habitados deste
catro votos a favor do PP (fal- lugar emblemático pertencente á pa-
taba un edil deste partido), dos rroquia de Anllo Santo Estevo.
catro exintegrantes do BNG e da En concreto, o Goberno local des-
representante de Esperta Mon- tinou 25.000 euros á mellora de ca-
forte. A abstención foi do único O alcalde entrando non salón de sesións. miños neste lugar situado na
edil do Bloque que queda. Os desembocadura do río Cabe no río Sil,
seis votos en contra foron o PSdeG. José tros, nos que consideran que non tivo a que as tres portavoces menten prácti- con beneficios directos para os veci-
Tomé Roca escoitou como a oposición lle deferencia de escoitar á oposición a pesar camente cada vez que falan, que o único ños e veciñas e para os turistas. O al-
tachaba reiteradamente de “prepotente, de estar en minoría e nos que non actuou que queren e "gobernar a pesar de estar calde, Luis Fernández Guitián,
ditatorial, pouco humilde e irrespetuoso”. correctamente. na oposición”, que as concelleiras “usan reafirma o compromiso do seu Go-
Pilar López, Maribel García e Julia Rodrí- O alcalde rexeitou defenderse per- este espectáculo para tapar a súa in- berno coa mellora das parroquias e
guez debullaron decenas de afirmacións e soalmente e delegou no seu portavoz, competencia e os problemas internos do rural. Así, séguense a facer obras
expresións que nos últimos tempos usou Iván Torres dixo: “non se cómo os mon- dos seus partidos” e que lles amola ex- de mellora de camiños e vías de titu-
o alcalde que consideran fóra de ton e re- fortinos non as corren a gorrazos”, dí- cesivamente “que este equipo de go- laridade municipal, amais dos desbro-
pasaron casos como os de Aqualia, o xolles ás portavoces dos grupos que berno estea a facelo ben e poida gañar ces das pistas que comezaron en
porto seco e o Hotel Comercio, entre ou- promoveron a reprobación. Asegurou outra vez as eleccións”. xuño e seguen a bo ritmo.

A oposición di que o alcalde de Monforte A provincia promocionouse

O A
presiona aos técnicos municipais en Vila Real
s partidos que integran provincia de Lugo pro- sobre destinos clave como
a oposición ao goberno mocionouse no Expoci- son os Camiños de Santiago;
municipal (PP, BNG e dades 2017, a feira as Reservas da Biosfera Terras
Esperta Monforte), que teñen turística que se celebrou na lo- do Miño e Ancares Lucenses,
maioría no pleno, con once con- calidade lusa de Vila Real do a Ribeira Sacra, A Mariña e a
celleiros, asinaron unha decla- 15 ao 17 de xuño. Expocidades Terra Chá. Durante a fin de
ración conxunta na que foi un escaparate para dar a semana, realizáronse tamén
destacan que os técnicos muni- coñecer a diversidade turística de xeito paralelo outras acti-
cipais, “en particular no que se lucense non só no país veciño, vidades como degustación de
refire á elaboración de informes senón tamén de fóra xa que produtos típicos de cada mu-
en relación ás mocións presen- logo esta feira de turismo nicipio, actuacións musicais e
tadas pola oposición, sofren conta cuns 6.000 visitantes de teatro, proxección de do-
presións”. Tamén se refiren á chegados de diferentes países cumentais e encontros turís-
actitude “ditatorial” do alcalde, de Europa. ticos para profesionais do
algo que, aseguran, vese na Casa Consistorial de Monforte de Lemos (Lugo). Lugo ofreceu información sector.
forma que ten de tratar aos
portavoces dos grupos da opo- calde socialista, Xosé Tomé ción ao partido nacionalista na
sición, pero tamén cara a un Roca, e o secretario municipal, sesión plenaria da noite do lúns.
funcionario, o secretario, “que Xosé María Baños Campo quen O secretario reprochou ao rexe-
soporta unha gran carga de tra- acusou ao rexidor de utilizalo dor que se escudase nel para de-
ballo, sendo o sostén da xes- políticamente. A disputa xurdiu fenderse dos partidos da
tión municipal”. Neste sentido, cando o alcalde xustificou a im- oposición, neste caso do BNG.
criticaron que non conte co posibilidade de responder a Xosé Tomé requiriuno varias
apoio doutros traballadores unha pregunta do BNG debido a veces para que calase, momento
municipais. que o secretario non lla pasou no que os concelleiros da oposi-
Esta declaración conxunta ata as once da mañá, non dán- ción abandonaron o salón de
dos tres partidos produciuse ao dolle tempo para dispoñer de plenos e o alcalde deu por fina-
día seguinte da rifa entre o al- datos para dar unha contesta- lizada a sesión. Tren turístico da Ribeira Sacra por Doade (Sober).
11

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción LUGO

O
O primeiro Centro Integral de Saúde de Galicia estará en Lugo
presidente da Xunta, Al- esta infraestrutura estará rema-
berto Núñez Feijóo, tada a finais de 2019. Ao res-
anunciou a construción pecto, o presidente da Xunta
no barrio da Residencia en Lugo afirmou que trasladar ao barrio
do primeiro Centro Integral de o PAC que ata agora estaba en
Saúde de Galicia, unha infraestru- Fingoi supón un grande avance,
tura que concentrará nun mesmo ao facelo máis resolutivo e máis
edificio todos os servizos dunha accesible, coa incorporación de
sanidade pública de primeiro servizos como o de radioloxía.
nivel: o Servizo de Saúde Mental, Ademais, o espazo que se libera
a base do 061, o Punto de Aten- no centro de saúde de Fingoi
ción Continuada e un moderno permitirá aumentar as consultas
centro de saúde. Cun investi- de atención primaria deste cen-
mento de máis de 7 millóns de tro e facelo máis cómodo para
euros e unha superficie de máis usuarios e traballadores.
de 5.600 metros cadrados de ac- Transformación
tividade sanitaria, Feijóo preci- Así mesmo, esta nova infraes-
sou que os lucenses contarán co trutura acollerá parte dos servi-
maior centro non hospitalario zos do Centro de saúde da
feito no Servizo Galego de Saúde Milagrosa, un dos máis concorri-
nos últimos anos; o que suporá dos de Lugo. “Os veciños e os tra-
“un antes e un despois para este balladores disporán dunhas
barrio e para Lugo”. instalacións máis modernas, am-
Nesta liña, incidiu en que, se plas e cómodas: cun novo servizo
a construción do Lucus Augusti de fisioterapia, con melloras no O titular do Goberno galego presidiu o acto de presentación do novo proxecto.
foi un gran paso adiante na servizo de odontoloxía e coa
atención hospitalaria na provin- concentración de toda atención investimento, a sanidade lucense na provincia con maior investi- zando para poñer a disposición dos
cia, esta nova obra suporá un de obstetricia e xinecoloxía”, ex- completará a enorme transforma- mento público por habitante de lucenses novos servizos. “E espero
enorme avance para a atención plicou, ao que engadiu que o ción que comezou en 2011 coa Galicia e que dotará, ademais, a para iso, no mes de xullo, asinar
primaria. “Hoxe presentamos un proxecto deixa marxe para que posta en funcionamento do cidade da Muralla dunha residen- co Ministerio de Emprego un
novo impulso para o antigo Hos- este centro sanitario poida evo- Lucus Augusti. cia da terceira idade. acordo para transferir á comuni-
pital Materno-Infantil; para a lucionar, medrar e adaptarse ás Con esta infraestrutura sanita- No tocante ao barrio, Feijóo dade autónoma todos os edificios
Sanidade pública lucense e para novas demandas que poidan exis- ria, a Xunta segue cumprindo os aseverou que o compromiso da que agora están en posesión da
os comercios e os veciños da tir no futuro. Feijóo concluíu in- seus compromisos con Lugo. Un Xunta non remata neste centro in- Tesourería da Seguridade Social
zona”, abundou, subliñando que cidindo en que, con este novo compromiso que converte Lugo tegral, senón que seguirá avan- para cambiarlles o uso”, adiantou.

O
Concello de Sober reci-
biu o menhir Marco da
O menhir “Marco da Pedra Longa” queolóxico das obras de mellora
da vía férrea entre Monforte de
Pedra Longa, que será
rehabilitado no Centro de Re-
exponse no centro de visitantes de Sober Lemos e Canabal. Atopábase
caído contra unha pequena
cepción de Visitantes. A Direc- canle de regadío no lugar da
ción Xeral do Patrimonio ción e a mellor función cultural Veiga, parroquia de Canabal, en
Cultural da Xunta de Galicia au- e científica”. Dende o orga- Sober. O menhir está realizado
torizou o cambio de depósito da nismo autonómico sinalaron sobre unha pedra granítica
peza arqueolóxica ubicada que o Centro de Recepción de alongada de sección xeral cua-
dende o ano 2002 no patio do Visitantes de Sober é un lugar drangular sen arestas. Mide 176
Museo Provincial de Lugo. Os idóneo para a nova ubicación centímetros de longo e ten un
traballos de rehabilitación co- do menhir, pois “reúne as con- diámetro de entre 110 centíme-
rrerán a cargo de Pepe Barxa, dicións de conservación preven- tros na parte superior e 180
restaurador, quen indica que tiva axeitadas para os materiais centímetros no corpo.
nas próximas semanas se fará arqueolóxicos que garanten o No momento no que se ato-
unha limpeza en profundidade cumprimento de todas as condi- pou estaba caído sobre unha
da peza para a súa posterior co- cións necesarias para o depó- canle de regadío, pero o propie-
locación no espazo expositivo. sito de este tipo de pezas”. tario da parcela asegurou que a
Procederase ao seu adecenta- Ademais poñen en valor que o peza sempre estivo no lugar,
mento retirando os musgos e lí- Centro de Recepción de Visitan- fincada a poucos metros. Nesa
quenes que acumulou ao estar tes “é un edificio de recente Os expertos aseguran que se trataría dun menhir do Neolítico. zona localízase un linde de pa-
exposta no exterior. construción, aberto ao público rroquias e tamén se atopa preto
Para esta concesión, dende con persoal de atención aos vi- un límite de concellos, polo que
Patrimonio tívose en conta “a sitantes e orientación para as rrecta custodia”. hir, sen dúbida, se converterá a súa función final sería a de
proximidade co lugar do visitas turísticas”. E sinalan que O alcalde soberino, Luis Fer- nun atractivo máis para os visi- marco de adscrición medieval. E
achado” (o lugar da Veiga, na ““situado ao pé da Casa do Con- nández Guitián, amosouse moi tantes que acudan ao noso mu- ao parecer, xa nos documentos
parroquia soberina de Canabal) cello, conta cun horario accesi- satisfeito do traslado desta nicipio”. antigos se sinalaba esta pedra
así como “as circunstancias que ble e regular durante todo o peza “de enorme valor arqueo- O menhir foi atopado polo como o límite entre as propie-
fan posible na súa nova ubica- ano para a visita pública e me- lóxico” ao Concello soberino. E arqueólogo Iván Álvarez Merayo dades da Casa dos Andrade e a
ción, a súa adecuada conserva- didas de seguridade para a co- puxo en valor que “este men- durante as tarefas de control ar- Casa de Tor ou da Bastida.
12

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción OURENSE

O PSdeG denuncia insalubridade na O PSdeG reclama a
gardería infantil de Xinzo de Limia

O
licitación inmediata das
PSdeG-PSOE de Xinzo de
obras do AVE entre

O
Limia presentou un es-
crito no rexistro munici-
Taboadela e Ourense
pal esixindo que se proceda á
limpeza e desinfección inmediata PSdeG-PSOE reclama a DIA formulada sobre un pro-
da gardería pública da vila ó licitación inmediata xecto construtivo, xa se pode
constatar numerosos casos de ca- das obras do tren de proceder á licitación. O vo-
tivos con picaduras de carracha e alta velocidade entre Taboa- ceiro provincial do PSdeG-
araña. Estas picaduras, segundo a dela e Ourense, tras ser for- PSOE, Francisco Fraga, esixe ó
información recabada, parecen mulada e enviada o Boletín PP que se deixe de “escusas
provir tanto do interior do re- Oficial del Estado (BOE) a de- baratas e se poña a licitar de
cinto, dependente do servizo de claración de impacto ambien- inmediato as obras dos últi-
limpeza municipal, coma da súa tal (DIA) que aínda estaba mos 17 quilómetros da liña de
contorna. Nenos afectados polas picaduras. pendente do subtramo Taboa- alta velocidade entre Madrid e
Hai tempo que o PSdeG cons- dela-Seixalvo. Os socialistas Galicia”. Nos Orzamentos Xe-
tatou que no solar contiguo á tes animais, ou ben por arañas, Para os socialistas é “intolera- esixen que o PP se deixe de rais do Estado de 2017 que
área de xogo dos nenos e nenas provintes do interior da gardería. ble” que o goberno do PP chegase escusas baratas e se poña a li- están a ser tramitados nas
se acumulaba a maleza e o lixo, Para os socialistas esta situación, a tal punto de desleixo que non citar pois, unha vez formulada Cortes Xerais, o PP atrasa de-
sen que ninguén fíxese nada por sexa cal sexa a orixe, é absoluta- sexa capaz de mandar recoller os esta DIA, non hai ningún im- liberadamente o inicio desta
subsanalo. Asimesmo no interior mente indignante. restos das rozas no solar e permita pedimento técnico que impo- obra clave ata o ano 2019 ou
da escola hai teas de araña que Ante as reiteradas queixas dos que se poidan estender pragas de sibilite a realización das obras 2020. “Agora xa non hai im-
non poden ser acadadas polo per- pais e nais, Elvira Lama, portavoz parásitos que ataquen ós nenos e destes 17 quilómetros de fe- pedimentos para cumprir a
soal que realiza a limpeza cotiá e socialista en Xinzo, explica que nenas e consigan infestalos. Elvira rrocarril que o PP se empeña palabra e o atraso deliberado
que tiñan que ser eliminadas em- “esiximos que se proceda á lim- Lama engade que “o mínimo que en adiar deliberadamente para que figura nos orzamentos é
pregando medios especializados peza inmediata das teas de araña se lle pode pedir a un goberno aforrar e meter o tren de alta unha burda mentira para
doutro tipo. Sen embargo, grupo do interior, algo que corresponde municipal é que garanta o benes- velocidade polo vello trazado meter o AVE polo medio da ci-
de goberno do PP no fixo nada exclusivamente ó Concello, e que tar en todos os servizos que de- que atravesa a terceira cidade dade indefinidamente, recor-
por atallar esta problemática, se adopten todas as medidas de penden del, e este goberno non de Galicia. tando e marxinando a Ourense
salvo cortar a herba do solar hai desinfección que garantan a salu- garante nin unhas mínimas condi- O pasado martes día 13 de unha vez mais”, advirte Fraga.
15 días mais deixaron alí aban- bridade tanto para os nenos e cións de limpeza para os cativos xuño, a Dirección Xeral de Ca- Os socialistas demandan a
doados os restos, fomentando nenas coma para os profesionais que van á gardería da Xunta”. A lidade e Avaliación Ambiental execución inmediata desta
que se acumule a suciedade e que da gardería”. “Tamén lle solicita- portavoz socialista conclúe: “Che- do Ministerio de Medio Am- obra, outorgándolle a máxima
aparezan pragas. Os cativos afec- mos a este goberno que se asegu- gamos a un momento que hai ata biente formulou a DIA do prioridade administrativa,
tados, examinados por médicos, ren de que o entorno estea excrementos nas inmediacións, co tramo Taboadela-Seixalvo. O para evitar un novo agravio a
presentan ronchas típicas de correctamente desinfectado e perigo enorme que iso supón. Os documento co número de ex- Ourense, xa que o plan oculto
seren picados ou ben por carra- limpo, tanto os parterres coma as pais e nais acudiron a nós deses- pediente 20150129 xa foi en- do PP pasa por adiar este
chas, co cal se confirmaría a sos- zonas axardinadas e o propio perados, fartos de que non se es- viado ó BOE e nos vindeiros tramo do AVE sine die coa es-
peita de que o solar e o areeiro solar, posto que é obriga do con- coiten as súas queixas ante unha días será publicitado, tal e cusa da millonaria adaptación
no que xogan están inzados des- cello”, insiste Lama. situación intolerable”. como esixe a lexislación. Con do vello trazado convencioal,
este trámite quedan supera- feito hai case sete décadas,
das todas as trabas que impe- que non foi nin deseñado nin

Manoel Carrete asesor de dían licitar as necesarias
obras que completarán a alta
construído para trens de alta
velocidade e que, para colmo,
velocidade galega e que afec- inclúe unha ducia de curvas
emigración na Deputación tan á toda a provincia ou- como a de Angrois impropias
rensá, xa que o tratarse dunha dunha liña de alta velocidade.
valor a importancia histórica, eco- alto, así como a súa cultura". Con
nómica e social que tiveron os estas palabras recibírono en oc-
emigrantes ourensáns. Un dos pro- tubro de 2014 no Concello de Qui-
xectos nos que traballará Carrete roga onde lle entregaron o
será o Museo Galego da Emigra- pergamiño e medalla de ouro do
ción, que se ubicará no Pazo de municipio.
Vilamarín. Este recinto mostrará o Manoel Carrete foi presidente do
que foi a historia da emigración Centro Galego de Barcelona e vice-
ourensá e galega con obxectos, presidente da Federación de Enti-
relatos e recordos. dades Culturais Galegas de
Manoel Carrete, avogado de Cataluña e da Irmandade A Nosa

M
Manuel Carrete no castelo de Castro profesión, non naceu no municipio Galiza de Mollet. Entre as súas pu-
Caldelas en 2016. de Quiroga, pero está ligado a blicacións figuran os libros sobre a
este municipio lucense porque os emigración: Máis que nós, ninguén.
anoel Carrete tomou po- seus pais sí son orixinarios del e 1892-2007 (2007), Centro Galego
sesión como asesor de porque Carrete pasa longas tem- de Barcelona dende 1892 (2012),
emigración da Deputa- padas nesta terra e traballa na Os nosos devanceiros (2015) e Cen-
ción de Ourense unha área que diáspora "preocupándose por man- tro Galego de Barcelona. Concien-
pretende seguir poñendo máis en ter o pavillón dos galegos ben cia de Galicia (2016). Trazado do AVE no tramo Taboadela – Seixalvo (Ourense).
13

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción OURENSE

O fiscal, Florentino Delgado, pediu apertura de xuízo oral
contra a muller que demandou ao presidente da Deputación

O
O BNG quere que o Parlamento galego reprobe e
reclame o cesamento do fiscal xefe de Ourense
fiscal xefe de Ourense, Flo- “axuda que me prometiches”. “Esa
rentino Delgado, pediu a promesa vai a misa”, asegura o
apertura de xuízo oral con- presidente da Deputación nesa
tra a muller que demandou ao pre- conservación que a xuíz recolle no
sidente do PP e da Deputación de auto de sobresemento.
Ourense, Xosé Manuel Baltar O fiscal Delgado apóiase nese
Blanco, por haberlle supostamente mesmo argumento para dar a volta
ofrecido un emprego no organismo á situación inicial e converter en
provincial que entón presidía o seu acusada á denunciante no caso de
pai Xosé Luís Baltar Pumar, a cam- que se acepte o recurso. O ministe-
bio de que mantivese relacións se- rio público sostén que as grava-
xuais con el. cións ás que dá credibilidade a
A petición do ministerio pú- instrutora e nas que se basea a ape-
blico prodúcese despois de que a lación de DO evidencian que a mu-
xuíz instrutora que os imputaba a ller “reiterou a súa petición ilícita
ambos (ademais da o pai e ao xefe en distintos contactos” que man-
de persoal da institución provin- tivo con pai e fillo utilizando como
cial) decretase o arquivo da causa. elemento de presión esa relación Teresa Fernández Cruz e Xosé Manuel Baltar Blanco entrando no xulgado de Instrucción número 3 de Ourense o 15 de
O fiscal Delgado basea a súa peti- sexual “inventada ou real” que, marzo de 2016.
ción contra a demandante no auto precisa, “non podería constituír en
de sobresemento no que a maxis- si mesma un ilícito penal”. Entende cedente de desamparo e inseguri- Piden a dimisión porque todos puidemos escoitar as
trada recoñece que a muller tentou o fiscal xefe que ambos os dirixen- dade” para todas as mulleres que Diferentes formacións políticas gravacións, agora a Fiscalía no
obter un emprego público ob- tes políticos sentiron presionados nalgún momento sexan agredidas pediron a dimisión do fiscal xefe canto de perseguir aos agresores
viando os requisitos legais. A ins- pola muller (militante do PP e ex- e tomen a decisión de denuncialo. de Ourense, Florentino Delgado, ponse ao lado destes”, dixo. Ana
trutora considerou probado que trabajadora eventual da Deputa- “Este feito demostra que en Ou- por “pretender culpabilizar” á mu- Pontón indicou que “o feito de
Xosé Manuel Baltar Blanco com- ción) “para realizar un acto ilegal, rense non hai separación de pode- ller que denunciou ao presidente que a persoa denunciada sexa o
prometeuse tamén pola súa banda aínda que non realizaron ningunha res e a actuación do fiscal xefe da Deputación provincial, Xosé señor Baltar explica a situación de
“a facer o posible” para que a mu- acción tendente á consecución do lanza unha mensaxe a todas as Manuel Baltar Blanco, por ofrecer- absoluto disparate”. “O fiscal xefe
ller obtivese o emprego “sen cum- desexo da investigada”. mulleres: o baltarismo e o ma- lle supostamente un posto de tra- de Ourense o que acaba de demos-
prir os requisitos legais”. O BNG chismo son intocables e por iso, o ballo a cambio de sexo. trar é que é o Moix de Galicia”,
ministerio público mantense na A deputada nacionalista Noa fiscal, Florentino Delgado, debe En Marea pide a súa dimisión aseverou. Ante unha situación tan
súa posición inicial de exculpar a Presas considerou de “gravidade ser apartado inmediatamente do “pola súa intolerable actuación” grave “non imos quedar cos brazos
Baltar Blanco. extrema” a “operación de persecu- seu cargo”, manifestou. ao “perseguir á vítima do presi- cruzados porque sabemos os vín-
O fiscal xefe de Ourense fai a ción política” debido á apertura de Marcha Mundial das Mulleres dente da Deputación de Ourense” culos que hai en moitos casos
súa petición despois de que a acu- xuízo oral contra a muller que de- O argumento da Fiscalía foi ta- cando, segundo explica, “o propio entre o Poder Xudicial e o Partido
sación popular, exercida pola par- nunciou a Manuel Baltar. O Bloque chado de “machista” pola coordi- auto da xuíza asegura que quedan Popular”. "Por iso imos pedir que o
tido Democracia Ourensá (DO), con Nacionalista Galego esixiu o cesa- nadora local da Marcha Mundial probadas as actitudes vexatorias e Parlamento de Galicia reprobe e re-
dous deputados na corporación mento do fiscal xefe de Ourense, das Mulleres. O colectivo feminista humillantes cara á vítima”. clame o cesamento do fiscal xefe
provincial, recorrese o sobrese- Florentino Delgado, por “perseguir sostén que, coa súa decisión, o fis- Para a deputada de En Marea, de Ourense, porque é intolerable a
mento no que respecta aos delitos ás vítimas” despois de que solici- cal xefe de Ourense “non só de- Paula Quinteiro, trátase de “unha situación que estamos a vivir”,
de tráfico de influencias e suborno tase a apertura dun xuízo oral por mostra estar ao servizo da xustiza proba máis do grave problema de concluíu. “Non imos calar ante un
imputados a Manuel Baltar á vista un delito de coaccións contra Te- machista senón do PP e da saga machismo na sociedade” que, ao intento claro de amedrentar ás
de que a maxistrada consideraba resa F.C, a muller que denunciou Baltar” a cuxos integrantes define seu xuízo, “reflíctese en compor- persoas que denuncian o caci-
no auto de sobresemento que o ao presidente da Deputación Ma- como “auténticos padriños da tamentos como do fiscal Floren- quismo e abusos da familia Bal-
presidente “solicita ou polo menos nuel Baltar, por ofrecerlle suposta- mafia provincial que estende as tino Delgado”. “Quen debería tar”, sentenciou.
acepta” da demandante “un favor mente un posto de traballo a súas tentáculos ata a propia Fisca- defender á vítima colócase ao lado Ourense en Común sumouse á
de natureza sexual para realizar no cambio de manter relacións se- lía”. O colectivo reclama que se do agresor non só deixando inde- petición de dimisión “inmediata
exercicio do seu cargo unha acción xuais. Noa Presas di que “é un es- aparte o fiscal xefe de Ourense do fensa á muller senón que vai máis por culpabilizar á vítima do caso
ou omisión” tendente ao nomea- cándalo que pon aínda máis en seu cargo e investíguese a súa re- aló e pretende impulsar unha ca- Baltar”. Así, reproba o “vergoñoso
mento da muller para desempeñar dúbida unha xustiza que persegue lación co PP. O ministerio público, zaría contra ela culpabilizando á exercicio de violencia machista” e
un emprego público sen cumprir os ás vítimas de violencia machista sostén esta coordinadora, “está vítima do sucedido”. alerta "sobre o sector escuro que
requisitos legais. en lugar de protexelas”. A parla- para defendernos, non para crimi- Ao Parlamento se move ao redor de Baltar nas es-
A instrutora sinalaba ademais mentaria nacionalista asegurou nalizarnos”. A portavoz nacional do BNG, truturas de poder da provincia".
que Manuel Baltar “comprome- que o acoso sexual é “un delito e Democracia Ourensana Ana Pontón, tachou de “auténtico Mentres, a Asociación Feminista
tíase a facer o posible” para ese unha forma de violencia machista” Gonzalo Pérez Jácome, líder de escándalo” que o fiscal pida a Falando Nós expresa a súa “má-
fin. “Despois de botar a todos recollida na Lei galega. Por iso, Democria Ourensana, ironizou res- apertura dun xuízo oral por un de- xima repulsa” despois de que a
estes imos facer unha historia de asegurou que “de ir para adiante pecto diso. “O mundo ao revés; lito de coaccións contra a muller muller “moi valientemente” deci-
servizos sociais; eu vouche a solu- esta operación de acoso e derriba parece que os paxaros disparan ás que denunciou a Baltar. “Estamos dísese “a denunciar a representan-
cionar o problema”, sostén nesas da muller que denunciou a Baltar”, escopetas”, sostén tras puntualizar a ver como unha muller que de- tes do poder política da provincia
gravacións Xosé Manuel Baltar na súa opinión, incorreríase “nun que a cuarta entrega do Padriño nuncia un caso claro de acoso se- por uns feitos que ben lembran
Blanco cando a muller reclámalle a erro gravísimo” que “senta un pre- “rodarase en Ourense”. xual de violencia de xénero, aos tempos medievais”.
14

Novas das empresas
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción OURENSE

Catro novas acreditacións de
calidade para El Carmen

C
entro Médico El Carmen, ción nas decisións, aclaración de mitigar as consecuenciasde os
de Ourense, acaba de dúbidas, control da dor)”. “A ca- fallos cando ocorran.
obter catro novas acredi- lidade é unha das principais ISO 9001:2015: certifica o
tacións de calidade. Trátase das prioridades do noso hospital e é sistema de xestión dentro do
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, un dos alicerces da nosa estrate- hospital e confirma o compro-
OHSAS 18001:2007 e UNE xia”, afirma Carlos Rodríguez miso coa excelencia. Particular-
179003:2013, que se unen a ou- Morante, xerente do centro. mente, acredita os seguintes
tras que xa tiña como a EFQM Novas acreditacións aspectos: toma de decisións ba-
400+ ou a Q de Calidade Turís- UNE 179003:2013: certifica- seada na análise de datos, xes-
tica. Desta forma, o hospital ción específica para o sistema tión orientada ao paciente,
privado é un dos centros de re- sanitario, acredita a seguridade relacións equilibradas entre a Unha habitación do Centro Médico El Carmen.
ferencia en calidade asistencial para o paciente na súa estancia empresa e os seus provedores,
e sanitaria en Galicia. De feito, no hospital. A norma está orien- persoas líderes, persoas com- ISO 14001:2015: asegura a ble á vez que rendible.
nun recente estudo elaborado tada a desenvolver procesos prometidas e participativas, completa integración da xes- OSHAS 18001:2007: acredita
por unha consultora indepen- para: reducir a probabilidade de modelo de xestión baseado en tión ambiental coas estratexias unha xestión ordenada da pre-
dente, concluíuse que un 90,8% aparición de fallos no sistema, procesos, planificaciónde os de negocio, polo que acredita vención de riscos laborais para
dos pacientes afirmaba sentirse evitar os erros das persoas, au- procesos como un sistema inte- ao hospital como organización conseguir un mellor clima la-
“seguro con respecto á atención mentar a probabilidade de de- rrelacionado e a mellora conti- respectuosa co medio am- boral e o incremento da produ-
recibida (información, participa- tectar os erros cando ocorren e nua como obxectivo. biente, capaz de ser sustenta- tividade.

Pulpería A Feira abriu La Llorea Golf,

A
en Xixón
empresa ourensá A Feira mellor pulpeiro de Galicia en modo e agradable e uns prezos
Galega abriu o 30 de xuño 2015. axustados que fan que esta fór-
pasado un novo local: A Esta é a cuarta pulpería da mula teña unha gran acollida.
Feira La Llorea Golf, a sete quiló- franquía A Feira que existe en As- Todo iso conseguido grazas a un
metros de Xixón. Tamén en xuño, turias. A primeira foi a situada na excelente grupo de profesionais á
pero do ano pasado, abriu o es- praza do Carbayón de Oviedo e fronte dos que se atopan Paco
tablecemento A Feira, pulpería e que está a cultivar un gran éxito Gómez e Miguel de Deus, afa-
taberna galega situada na rúa do de críticas e público e lle seguiu mado restaurador asturiano con
Forno 3 de Xixón, onde se pode a da rúa San Bernardo 23 de preto dunha decena de estable-
gozar do mellor polbo á feira de Xixón. cementos hostaleiros no Princi-
elaboración propia coa garantía Combinan nas pulperías A pado como O Bodegón de
de Paco Gómez, afamado pulpeiro Feira o mellor sabor de Galicia Teatinos, La Posada de Overo e
de Carballiño galardoado como cun espazo actual, elegante, có- No te Cortes con el Jamón.
O establecemento galego recentemente estreado.

Primeira feira do bebé en

R
Expourense
eunir nun só espazo os produ- En Bebega teñen cabida sectores Tamén haberá espazos dirixidos ao
tos e servizos que precisa un como a nutrición, puericultura, roupa, entretemento dos máis pequenos.
bebé e os seus proxenitores, calzado, fisioterapia para mamás e Bebega coincidirá con Celebra, salón
cubrindo as necesidades dende o pro- bebés, servizos médicos pediátricos, de vodas, bautizos, comuñóns e
pio embarazo ata chegar á idade es- seguridade, hixiene, educación, mobi- actos sociais que cumpre xa 18 edi-
colar (3 anos). Este é o obxectivo de liario, electrodomésticos, viaxes diri- cións presentando todo o necesario
Bebega a primeira Feira do Bebé de xidas ás familias, organizadores de para organizar calquera evento fami-
Galicia que se celebrará en Expourense actividades de lecer e tempo libre, liar ou empresarial. O comité asesor
a fin de semana do 14 e 15 de outubro animación infantil, servizos de axuda xa está a preparar a pasarela de
e que pretende converterse no espazo á lactancia, clases preparto e pos- moda nupcial e festa que adoita ser
especializado de referencia tanto para tparto, etc. Contará cun programa pa- o punto forte desta cita á que aco-
as empresas do sector como para as ralelo composto por actividades den cada ano máis de 5.000 persoas,
familias, xa que na actualidade non se complementarias como charlas sobre a meirande parte delas público ob-
celebra na nosa comunidade ningunha o embarazo e o parto, lactancia, pri- xectivo que busca asesoramento para
feira destas características. meiros coidados e estimulación. un evento.
15

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción OURENSE

A oposición considera nefasta a actuación do alcalde
durante dous anos
A
valoración que fan os
tres grupos da oposición
no Concello de Ourense
(Democracia Ourensana, PSOE e
Ourense en Común) sobre os
dous anos de goberno do PP, é
de “nefasta” ademais de reite-
rar a petición de dimisión do
alcalde, Jesús Vázquez, que
aprobaran, a iniciativa de De-
mocracia Ourensana, co apoio
dos socialistas, pero que non é
vinculante.
O portavoz de DO, Gonzalo
Pérez Jácome, esgrime que "o Gonzalo Pérez Jácome, D.O.
que non é medible non é opi-
nable", e denuncia a "inac-
ción" do goberno popular, e
sinala que "non hai nada que
criticar", para volver presentar Jesús Vázquez, alcalde do P.P.
unha "lista da súa indolencia,
que se concreta nos 25 "atra- peor goberno que tivo a cidade Ourense en Común que se producisen acontece-
sos" en temas de interese para na Democracia" e o seu alcalde O portavoz de Ourense en mentos que lle fixeron cam-
a cidade como os orzamentos "pasará á historia" como "o Común, Martiño Xosé Vázquez, biar. É o caso de Jorge Pumar,
municipais, o PXOM ou a apro- peor dos últimos 40 anos", asegura que estamos ante que cos seus suspenso reco-
bación da Relación de Postos polo que asegura é "unha xes- "dous anos de desgoberno" mendábanlle "necesita mello-
de Traballo (RPT) no Concello, tión lamentable." O portavoz debido a "nula capacidade de rar", pero no pasado pleno
e "sen mencionar a chapuza socialista sinala como argu- xestión" do alcalde Jesús Váz- apoiaron a iniciativa de DO
que está a facer coa estación mentos a ausencia dun Plan de quez, e estar convencido" de pedindo a súa dimisión por
intermodal". Sostén Jácome Urbanismo, que en dous anos que "a xestión municipal desé- considerarlle responsable da
que non se imaxinaban "que o non se aprobasen uns orzamen- ñase desde o despacho do pre- perda dunha subvención de
José Ángel Vázquez Barqueiro, PSOE
alcalde fóra tan indolente. Ha- tos, e que o "paso de tres con- sidente Manuel Baltar na fondos europeos de 15 mi-
bería que poñerlle un cero por- celleiras" pola área de Deputación". llóns. Da cualificación de "moi
que non conseguiu Comercio non serviu para resol- Alumno deficiente con dimisión enga-
investimentos de calado por ver os "problemas graves que O grupo socialista publicou dida" sálvanse o edil de De-
parte da Xunta e ten unha lista existen", e cita o que acontece un boletín de notas sobre o portes, Mario Guede e o de
case interminable de temas coas prazas de abastos: a da "alumno Partido Popular do Seguridade e Participación Ci-
postergados". E lembra a Jesús Ponche pechada desde hai máis Concello de Ourense", relativo dadá, Carlos Campos. O resto,
Vázquez que foi "reprobado" no de dous anos e a central con ao 1º e 2º curso de nivel ele- incluído o alcalde, na lista de
seu momento por estas cues- risco de perder fondos euro- mental, período 2015-2017, moi deficiente están: Xosé Cu-
tións, sen que durante os dous peos para a súa remodelación. referido ao alcalde e aos 9 deiro, de Urbanismo; Ana Mo-
anos "fixese nada". Barqueiro acusa o alcalde de concelleiros “populares”. Váz- renza, de Facenda; Flora
PSOE "traballar no seu propio bene- quez Barqueiro, profesor uni- Moure, de Persoal; Belén Igre-
José Ángel Vázquez Bar- ficio" coa vista posta en "o seu versitario, deu un "suspenso xas, de Cultura; José Araujo,
queiro, portavoz do grupo So- futuro político dentro do PP.". xeneralizado" a todo o grupo de Infraestruturas e portavoz,
cialista, afirmou con E recrimínalle a súa "obsesión" de goberno e ao alcalde, aínda pero sobre todo, Sofía Godoy:
rotundidade que nos dous anos coa "propaganda de fotos e que con diferentes notas, al- “a peor edil de Servizos So-
de mandato do PP foron "o selfies". gunhas asinadas antes de ciais de todos os tempos”. Martiño Xosé Vázquez, O.C.
16

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción OURENSE

Haberá un curso básico de termalismo na Semana Termatalia

N
egocio e capacitación nistración de distintos países rectivos de centros de distintos
profesional. Estes son que queren profundar o seu co- países.
os dous grandes eixos ñecemento sobre cómo funcio- Semana Termatalia
sobre os que virará Termatalia nan estes programas cunha Durante esta reunión presen-
2017, Feira Internacional de traxectoria contrastada no noso touse a estrutura da denomi-
Turismo Termal, Saúde e Benes- país. nada Semana Termatalia, xa
tar, que celebrará unha edición Nesta edición poñeranse en que, aínda que a feira celébrase
exclusivamente profesional en marcha novas accións dirixidas xoves e venres, organizáronse
Ourense entre o 21 e o 22 de ao canle comerciante polo accións dirixidas aos profesio-
setembro e na que se espera miúdo. Coa colaboración de Bal- nais que cobren desde o lúns 18
que participen máis de 30 paí- nearios de Galicia, o clúster de de setembro ata o sábado 23.
ses de América Latina e Eura- Turismo de Galicia e a Confede- Estas actividades están espe-
sia. Para definir as accións de ración Española de Axencias de cialmente dirixidas ás delega-
negocio e formación da feira, o Viaxes (CEAV), organizarase cións internacionais de
comité asesor de Termatalia ce- unha xornada formativa dirixida profesionais que van participar
lebrou unha reunión en Expou- ás axencias de viaxes de España na feira. O obxectivo é que poi-
rense na que participaron 25 para que coñezan o produto ter- dan optimizar a súa viaxe e re- Reunión en Expourense do comité asesor de Termatalia 2017.
expertos en turismo de saúde mal dos destinos presentes en alizar cursos de capacitación,
desde distintos ámbitos. feira, facendo especial fincapé asistir ao Symposium científico, rán sesións prácticas en cen- dos a este campo.
Centro de Negocios nos galegos. e as rutas termais que permiti- tros termais e de talasoterapia A Semana Termatalia con-
Una das principais accións de Formación rán visitar in situ centros de Ga- de Galicia ou visitas á ruta ter- cluirá o sábado 23 de setembro
negocio volverá ser a Bolsa de Polo que respecta á forma- licia e Portugal. mal da Eurocidade Chaves coas Rutas Termais. A presenza
Contratación Turística, que este ción, seguirá estando moi pre- As actividades desta semana Verín. Estas accións constitúen en Ourense de delegacións pro-
ano estará orientada á presen- sente en Termatalia a través do inclúen un Curso Básico de Ter- unha verdadeira oportunidade fesionais de máis de 30 países
tación de produtos turísticos in- seu programa académico deno- malismo que ofrece catro mó- para recibir formación moi es- converterá á cidade en capital
novadores e con paquetes minado Encontro Internacional dulos formativos diferentes pecializada baseada no know- termal mundial os días da feira.
enfocados directamente ás can- sobre Auga e Saúde que celebra que abordarán temáticas como how. Estes profesionais realizarán
les comerciais. Un destes pro- xa a súa 12ª edición e que in- a Planificación do Destino Ter- O día 20 comeza en Expou- tamén rutas por Galicia para
dutos destacados será o cluirá un encontro de cidades mal; Peloides e Cosmética Ter- rense o II Symposium Interna- coñecer a oferta de benestar da
termalismo deportivo. termais, unha sesión dedicada á mal; Iniciación á Hidrología cional sobre Termalismo e contorna. Espérase a visita á
Outra das accións profesio- Hidroloxía Médica e outra á co- Médica e Técnicas Hidroterma- Calidade de Vida organizado feira de numerosos profesionais
nais será o Encontro de Políticas mercialización turística do sec- les e Integración do centro polo Campus dá Auga da Univer- do turismo de saúde do veciño
Públicas de Termalismo que es- tor. Este ano, como novidade, termal ou talaso en ou centro sidade de Vigo. Este evento Portugal, xa que Termatalia é a
tará centrado no termalismo so- inclúese un encontro de Direc- wellness. Incluirán sesións convocará a numerosos investi- súa feira de referencia para
cial en España e ao que ción e Xestión de Wellness no teóricas a cargo de reputados gadores que presentarán os seus promocionarse como país cun
acudirán responsables da admi- que se espera que participen di- profesionais galegos e inclui- traballos máis recentes aplica- enorme potencial termal.

Primeira reunión do comité asesor

E
de Sportur Galicia
xpourense acolleu a pri- Os principais obxectivos desta Haberá tamén un espazo adi-
meira reunión do comité cita son: dar a coñecer Galicia cado ás distintas asociacións e
asesor de Sportur Galicia, como destino activo e saudable e federacións deportivas de Galicia
o I Salón do Deporte e Turismo promocionar a multitude de op- para que poidan promocionar as
Activo que se celebrará no re- cións que esta comunidade ofrece actividades que organizan. For-
cinto feiral ourensán os días 17, para os afeccionados ao deporte man parte deste comité as fede-
18 e 19 de novembro, coinci- e ás actividades ó aire libre ani- racións galegas de deportes como
dindo coa celebración da Carreira mando ao mesmo tempo aos pro- as actividades subacuáticas, os
Popular de San Martiño. A secre- pios galegos a practicalas. Foilles deportes de inverno, caza e pesca
taria xeral para o Deporte, Marta presentada ademais a estrutura e casting, golf, piragüismo, remo, Cada membro do comité comprometeuse a organizar actividades para realizar
Míguez; a directora de Promoción da feira onde terán cabida dende surf, espeleoloxía, vela e monta- durante Sportur Galicia.
da Axencia Galega de Turismo, destinos locais ou internacionais ñismo.
Carmen Pita, e o director xerente ou outras entidades que queiran Tamén forman parte deste co- a Federación Galega de Turismo prevención de lesións deporti-
de Expourense, Alejandro Rubín, promocionar os seus recursos mité a concellería de Deportes de Rural “FEGATUR”. vas, nutrición, xestión de in-
conduciron este encontro no que vencellados a este sector (rutas Ourense, o INORDE, a Universi- Durante esta reunión tamén fraestruturas deportivas, …),
foi presentado o proxecto a unha de sendeirismo ou acuáticas, ins- dade de Vigo-Campus de Ourense, lles foi explicado aos membros presentación dos destinos turís-
quincena de representantes rela- talacións deportivas, carreiras, o Cluster de Turismo de Galicia, a do comité que o espazo exposi- ticos participantes nesta cita,
cionados co turismo e bo deporte andainas, etc.), ata empresas de Estación de Inverno Manzaneda, tivo deste salón estará comple- exhibicións deportivas, etc. No
de entidades públicas e privadas, equipamentos para o deporte e a o Grupo Caldaria, a asociación de mentado coa organización de ámbito profesional, organiza-
empresas e federacións deporti- aventura ou especializadas na empresas concesionarias de por- actividades paralelas como se- ranse accións de networking
vas de toda Galicia que estean venda de paquetes turísticos que tos deportivos Marinas de Galicia, minarios e charlas especializa- entre empresas e potenciais
vencelladas a produtos turísticos. inclúan actividades deste tipo. a Federación de Veciños Limiar e das (preparación física, compradores.
17

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción OURENSE

Termatalia celebrou o Once expertos de España e Suíza promoven


Día Mundial do Benestar en Expourense a edificación sostible
Que a edificación teña que
ser sostible é algo evidente
e chegará o momento no
que sexa ata redundante calificala
así, pero aínda queda moito por
facer”. Esta declaración do arqui-
tecto catalán Jordi París de Pich
Architecs resume boa parte das
ideas defendidas durante o XI
Simposio Internacional sobre
Enerxías Renovables celebrada en
Expourense e que nesta ocasión
estivo adicada á aplicación da efi-
ciencia enerxética á arquitectura
e á edificación. Un cento de pro-
fesionais destes sectores asistiron
a esta xornada que reuniu a once Cen profesionais asistiron a xornada sobre enerxías renovables.

O
Acto celebrado na contorna das fontes termais As Burgas. expertos de España e Suíza entre
os que se atopaba César Portela, posio foi o catedrático de Cons- eficiencia enerxética e autores do
Premio Nacional de Arquitectura, trución e Tecnoloxía Arquitectó- libro “Concepto enerxético na ar-
urense sumouse á cele- O Día Mundial do Benestar é ou Óscar Martínez, o consultor de nica da Escola Técnica Superior quitectura”, que se converteu na
bración do Día Mundial un evento que transcende fron- enxeñería ao que acoden os gran- de Arquitectura de Madrid, Javier guía de deseño a seguir polos
do Benestar cun acto teiras; celébrase a nivel global des arquitectos internacionais Neila, que é a gran referencia en profesionais do sector.
que reuniu na piscina das Bur- o segundo sábado de cada mes cada vez que queren facer unha Europa á hora de falar de arqui- O arquitecto catalán Joan
gas a distintos representantes de xuño; na actualidade máis obra en España. tectura bioclimática. O seguinte Lluis Casajuana, autor da rehabi-
institucionais, empresariais e de 74 países xa teñen unha Este simposio analizou o con- relator foi o representante de litación arquitectónica e enerxé-
sociais. Estivo organizado por participación activa. O fin cepto de “arquitectura sostible” Pich-Aguilera Architecs de Barce- tica da Residencia Infantil Joan
Termatalia e contou coa cola- desta xornada de reflexión é que inclúe dende os materiais lona, empresa precursora a nivel Riu, sirve de referencia para os
boración do Concello. O obxec- impulsar o benestar e fomen- que se utilizan na edificación mundial do concepto de “arqui- profesionais do sector. Pola súa
tivo deste encontro foi situar tar un estilo de vida saudable. (de kilómetros cero, con mate- tectura sostible” e en aplicar o parte o enxeñeiro vasco Ricardo
a Ourense como un destino Con esta iniciativa, búscase riais locais) ata o estudo porme- respecto ao Medio Ambiente nas García San José, falou sobre os
saudable e de benestar. Terma- crear conciencia social sobre as norizado do clima existente no súas obras. O delegado en Galicia “Parámetros clave na eficiencia
talia, Feira Internacional de consecuencias e a importancia lugar onde se vai construír o edi- de Gas Natural, Fernando Campos, enerxética dos edificios, leccións
Turismo Termal, Saúde e Be- que teñen a prevención e o be- ficio. Baixo a máxima de “produ- xplicou as “Tecnoloxías que em- aprendidas”.
nestar, conta unha rede estra- nestar na saúde das persoas. cir o máximo empregando o prega Gas Natural. O mellor socio O consultor cántabro David
téxica internacional na que se A primeira celebración tivo mínimo” os relatores impartiron para o desenvolvemento das Rodríguez falou sobre “Edificios
inclúen moitas das entidades lugar en Turquía no ano 2012 e as ponencias incluíndo exemplos enerxías renovables”. Falou das conectados para a mellora da
que promoven o turismo de aquilo que naceu como un pe- prácticos de edificios e instala- ventaxas do gas natural como a eficiencia enerxética” e presen-
saúde a nivel mundial xa que queno evento local, en tan só ción realizadas por todo o Mundo mellor enerxía para hibridarse tou novos sistemas de monito-
un dos obxectivos de Termata- cinco anos, converteuse nunha que puxeron en valor o papel coas fontes renovables transfor- rización e sensorización para
lia é fomentar un estilo de celebración de magnitude glo- que xoga a arquitectura na cons- mándoa, por exemplo, en biogas controlar o consumo de enerxía
vida saudable e un turismo de bal. Hoxe máis de 600 empra- trución de edificios autosostibles ou biometano. Óscar Martínez, no fogar o una empresa. O úl-
calidade respectuoso co medio zamentos xa alcanzaron a máis que consomen unha enerxía pró- enxeñeiro consultor, presentou “a timo dos relatores foi Manuel
natural. Ourense celebrou este de 100 millóns de persoas. E o xima a cero. Un deles foi César solución xeotérmica na integra- García Álvarez, xerente de Ma-
día para promocionarse como movemento segue crecendo. As Portela, que presentou as vanta- ción arquitectónica de edificios garal Ingeniería (A Coruña) que
destino saudable, un concepto actividades que promove esta xes do uso da madeira en edifi- emblemáticos” presentando va- presentou o caso práctico da re-
que vai máis aló do seu poten- celebración son: camiñar unha cacións, poñendo como rios casos prácticos como o edifi- habilitación como eficiente do
cial termal e que inclúe tamén hora ao día, levar unha vida exemplos obras realizadas por el cio Canalejas, ubicado no centro edificio Parque de Ourense (an-
os seus recursos naturais e respectuosa co medio natural, en España e no Xapón e defen- de Madrid. A sesión de tarde co- tigo Hotel Parque). O 65% da
unha gastronomía de calidade beber moita auga, elaborar un deu a importancia tando cali- mezou coas ponencias dos repre- enerxía que vai consumir ese
con moitos produtos “quiló- menú diario san e con produtos dade da materia prima como das sentantes de Suiza que edificio procede da xeotermia
metro cero” producidos, trans- frescos e locais, pasar tempo mans que a traballan. representan ao estudio Chiché Ar- que abastecerá os sistemas de
formados e comercializados na coa familia e durmir un mínimo Relatores chitecs, unha das principais refe- calefacción, auga quente e re-
provincia. de oito horas. O primeiro relator deste sim- rencias europeas no sector da frixeración.

www.novasdoeixoatlantico.com
18

Guía Gastronómica
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción OURENSE

O
Pinchos da miña terra San Campio e San Xoán
en Celanova restaurante San Campio atópase
a escasos metros da Estación de
iso con produtos de primeira calidade e
prezos moi atractivos (de 9 a 12 euros).
tren de Ourense, nunha locali- O ambiente é familiar e o trato atento
zación tranquila e próxima ao centro da e amable. Conta con zona bar, salón co-
cidade. Conta cun xeneroso menú diario medor climatizado, salón de eventos,
con elaboracións especiais do coci- conexión WIFI, Canle + bar. O día de
ñeiro, ademais dunha carta variada que san Xoán o dono convidou ós clientes
ofrece a cociña tradicional galega. Todo a sardiñas asadas.

U
Interior da Taberna Casa Berta, local con máis de cen anos de historia.

n total de 23 bares e restaurantes máquinas chupa cartos. O café é de pota,
de Celanova, Vilanova dos Infantes o viño de varias adegas e os pinchos e
y Vilaflor (Ramirás) participaron tapas abundantes e moi variados. Espe-
na V edición do concurso gastronómico cialidade en carrilleiras e sobremesas ca-

O
"Pinchos da miña Terra". Os clientes dis- señas. Recibiu o terceiro premio no
frutaron dunha variada oferta culinaria
con propostas que oscilaron entre os 1,5
concurso de pinchos por ofrecer “Tera-
lito”: pechuga de polo con salsa de quei-
Tapa refrescante Ribeira Sacra
e 2 €. Tapería Gaia recibiu o primeiro pre- xos. Casa Berta pecha os luns y abre de aperitivo refrescante deste verán aceite Galán (Parada de Sil) e a ofrecen
mio, seguido por café Nuevo Sol e Casa 11,00 a 15,30 e de 19,30 a 22,00 horas. en Ourense é a tapa Ribeira en bar Fuentefría do casco vello ou-
Berta, segundo e tercero, respectiva- Vísperas de festivos, venres e sábado Sacra. Está composta de tomate rensá. Os tomates da parroquia de Santa
mente. A taberna Casa Berta abriu en no- pecha hora e media máis tarde. A taberna de Viñoás (Nogueira de Ramuín), viño María de Viñoás son da horta de Pepe Ca-
vembro de 2014 nun establecemento que dispón de instrumentos musicais (guita- Mencía de Adega Vella (A Teixeira) e llos, propietario do establecemento.
desde 1908 estivo adicado a almacén de rra, acordeón, pandeireta, clave cubana…
teas. Conserva mostrador e estanterías de ) para uso dos clientes. Para o 16 de xullo
madeira e non dispón de televisor nin de preparan a festa mariñeira.
19

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción

Ponteareas logra financiación para O PP volve a esixir á
crear o parque forestal da Picaraña Deputación que limpe as

A
súas estradas en

U
subvención da Deputación
tamén mellorará á área fo-
Ponteareas
restal de San Cibrán-Muí-
ños de Couso e o Plan do parque n ano máis, o Grupo Segundo o PP os veciños
Viveiro-Seixiforna Municipal do Partido teñen que andar pola propia
A Deputación de Pontevedra Popular de Ponteareas calzada, e para evitar males
ven de publicar ás solicitudes de faise eco das denuncias que maiores, en determinadas
subvención para a creación de lles transmiten os veciños que zonas, puxéronse de acordo e
Parques Forestais en terreos de viven ao pé das estradas de eles mesmos tiveron que des-
montes veciñais en man común competencia provincial que brozar as beirarrúas, para na
entre as que se atopan as solici- discorren polo termo municipal medida do posible evitar posi-
tudes presentadas polo goberno de Ponteareas, salientan que bles accidentes.
municipal de Ponteareas por un no que vai de ano non se lim- Tamén queren recordarlle
importe total de 124.133,78, so- paran nin rozaran os beirarrúas ao Alcalde, Xosé Represas, que
licitudes que previsiblemente re- e noiros destas estradas, pondo cando estaba na oposición
cibirán unha axuda de máis de en perigo a circulación dos au- esixía a urbanización da es-
99.000 euros, 0 80% do total, tomóbiles, xa que as silvas e as trada provincial CP9003 que
nesta primeira convocatoria de ramas das árbores invaden a vai desde Areas a Alxén, agora
achegas da Deputación. calzada, polo que os vehículos xa non se lle pide que urba-
Esta actuación é consecuencia mento do ponteareáns, pondo en ñanza en xeral” e que nos vin- vense obrigados a circular polo nice os tramos urbanos desta
do compromiso do alcalde, Xosé valor os elementos culturais e na- deiros anos tratará de incorporar centro da estrada e ao non estrada, que tamén, pero a lo
Represas, e do concelleiro de turais dentro da oferta turística outros espazos de parques fores- rozar o mato, a maleza tapa os menos que limpen e rocen os
Medio Rural, Manuel Troncoso, de de Ponteareas. tais nas diferentes comunidades sinais verticais, pondo en pe- beirarrúas para que as persoas
convertir A Picaraña nun gran O goberno local tamén prevé de montes. rigo a circulación; ademais nas poidan camiñar e os vehículos
parque forestal. Á financiación da mellorar os espazos de lecer nas A Picaraña zonas máis boscosas e de circular e así tamén loitar
Deputación o goberno local terá áreas forestais, en colaboración Na actualidade A Picaraña dis- monte provoca que se poidan contra os incendios e as súas
que sumar unha aportación do coas Comunidades de Montes, e pón de dúas rutas de sendeirismo producir lumes. posibles consecuencias.
vinte por cento do importe total neste sentido logrou tamén homologadas, varias pistas de
do primeiro plan de actuacións. axuda da Deputación para mello- descenso de BTT, varias áreas re-
O Concello de Ponteareas xa rar á área forestal de San Cibrán- creativas así como elementos de
dera no pasado ano, coa aproba- Muíños de Couso, nos montes atractivo turístico como a Pedra
ción en Pleno dun convenio de veciñais de Guláns e Couso, e do Equilibrio e, nas proximidades,
colaboración as Comunidades de para financiar o Plan do parque o Penedo dos Namorados, ade-
Montes Veciñais en Man Común forestal Viveiro-Seixiforna nos mais de varios xacementos cas-
de Ponteareas, Arcos, Bugarín e montes veciñais de Ribadetea e trexos. Algunhas comunidades
San Lourenzo de Oliveira, o pri- Xinzo como a de Arcos teñen proxectos
meiro paso para recuperar A Pica- Represas manifestou que xa elaborados para actuacións ar-
raña a nivel medioambiental, estas iniciativas irá en beneficio queolóxicas, creación dunha
convertindoo nun lugar de refe- de todos, “dos veciños destas senda micolóxica ou a habilita-
rencia para o ocio e o esparci- parroquias e tamén da veci- ción dunha zona de escalada

A Confederación Miño-Sil quere
privatizar as traídas de augas veciñais
concesións, “froito e exemplo do malizadas e legalizadas na dé- Prado, quen reclamou da Xunta
compromiso veciñal, do seu traba- cada dos anos oitenta. “un rápida intervención” ante
llo e achega económica, un es- “Son traídas que están legali- esta situación.
forzo comunitario para ter un zadas, que cumpren con todos os O Bloque traslada esta cues-

O
servizo que a Administración non requisitos legais, análises, rede, tión ao Parlamento, tal e como se
facilitaba”, indica na proposición tubaxes, cloración correctos, e comprometeu tras reunións pre-
non de lei rexistrada no Parla- que regularmente reciben sub- vias con representantes dos e das
BNG denuncia no Parla- privatizar este servizo que existe mento para o seu debate. vencións para levar a cabo o co- afectadas por este veto da Con-
mento que a Confedera- precisamente polo esforzo das Prado, recolle os “múltiples metido de subministrar auga á federación Hidrográfica Miño-Sil,
ción Hidrográfica Miño-Sil comunidades. atrancos” que a Confederación veciñanza”, argumentou a depu- incluída unha xuntanza mantida
está vetando a renovación das Ante esta situación, a depu- Hidrográfica Miño-Sil está a tada nacionalista. Esta negativa coas comunidades das traídas de
concesións de traídas de augas tada por Pontevedra Montse Prado poñer a diversas comunidades de a renovar as autorizacións “está augas no Concello de Tomiño, na
veciñas desestimando as peti- presentou unha batería de inicia- montes, en particular no Baixo a crear malestar e preocupación que tamén participou a portavoz
cións das distintas comunidades tivas na Cámara nas que reclama Miño, ao longo dos últimos entre os veciños e veciñas, por- nacional, Ana Pontón, ademais
o que, para a formación naciona- á Xunta modificacións lexislativas meses que conclúen coa negativa que se lles quere ilegalizar un da propia deputada e a rexedora
lista, agocha un claro intento de para garantir a renovación destas á renovar estas concesións for- servizo comunitario”, critica Sandra González.
20

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción

Recepción de infantís e xuvenís O Concello compra unha finca do
do Club de Mar de Bueu Bispado en Goián para crear un parque

O
que una o auditorio co centro da vila
Concello de Tomiño vén de adquirir unha das actuacións previstas na “Modifica-
ao Bispado de Tui-Vigo, unha parte ción Nº 8 do PXOM relativa á configuración
da finca da antiga Reitoral, que per- de espazos públicos e usos no núcleo urbano
mitirá facer realidade unha vella aspiración de Goián”.
do goberno local. A obra permitirá a comunicación peonil
Trátase dunha carballeira duns 7.000 entre a zona dos equipamentos (auditorio,
(sete mil) metros cadrados, situada entre a escola de música, pavillón de deportes e
actual Escola de Música e a igrexa parroquial. Campo de Fútbol O Regatiño) e o centro do
Logo dun tempo de negociación, acadouse pobo. Ademais, o futuro parque servirá de
un acordo por importe de 50.000 euros, xa zona verde de lecer e descanso para a veci-
incluídos nos orzamentos deste ano. ñanza, especialmente, para os usuarios da
A división da actual carballeira fíxose Escola de Música, que o terían xusto ao lado
tendo en conta a orografía do terreo, dei- do edificio onde se imparten as clases.
xando unha parte para a Reitoral. Para o A alcaldesa de Tomiño, Sandra González,

O
acondicionamento e peche da futura zona manifestou a súa satisfacción polo acordo
verde destinaranse 200.000 euros proceden- acadado co Bispado, e agradeceu a vontade
tes do Plan Concellos da Deputación. deste e do párroco de Goián, para contribuír
salón de plenos do Concello de falou tamén do apego que sente a ci- O acondicionamento da carballeira coma a que este espazo verde tan céntrico, poida
Bueu acolleu este martes a re- dadanía por este deporte que tan vin- gran parque no centro urbano de Goián, é ser disfrutado por todos os veciños e veciñas.
cepción oficial que o goberno culado está co sentir da vila
local quixo organizar para o Club do morracense, ao tempo que animou a
Mar de Bueu, concretamente aos infan- todos os rapaces a continuar facendo
tís e xuvenís, aos que quixo dar os pa- que ano a ano "o futuro do Club estea
rabéns pola súa extraordinaria asegurado", e que sexa recoñecido
temporada de bateis e traineriñas tanto social como deportivamente.
2017. Así o salientou o concelleiro de No acto estiveron ademais as conce-
deportes na súa intervención, na que lleiras do goberno Silvia Carballo e Ana
aproveitou a ocasión para lembrar os Isabel Otero, e o edil Martín Villanueva.
grandes logros deste club. "Sodes un Por outra banda, hai que salientar
orgullo para nós, pois Bueu reflíctese que o Club do Mar de Bueu organiza
en vós", declarou o edil destacando o entre o 1 de xullo e o 31 de agosto as
enorme traballo feito dende a directiva. Escolas de Verán dirixidas a rapaces e
Así mesmo, o alcalde non desapro- rapazas nad@s antes do 2008. As ac-
veitou a ocasión para lembrar os seus tividades terán lugar todos os luns,
comezos como remeiro, sobre o que sa- mércores e venres de 11 a 13 horas.
lientou que "empecei a medrar na vida Para máis información, pódese chamar
facendo o mesmo ca vós". Félix Juncal, ao 696 444 912.

Asesoramento Festas de San Benito no

O A
psicolóxico en Arbo Porriño
concello de Arbo acaba de adxudicar o s Festas de San Benito, que se bena coa Orquestra
contrata de servizos para o asesora- desenrolarán o vindeiro do- Saudade.
mento psicolóxico individual e familiar mingo, día 9 de xullo, luns, día O martes, 11, em-
para os/as usuarios/as que soliciten ditos ser- 10 e martes, día 11, abranguen un pezará ás 10 e media
vizos dende os servizos sociais básicos do completo programas de actuacións da mañá co Pasarrúas
Concello de Arbo musicais e actos relixiosos, todo pro- da Banda Popular de
Dada a necesidade da Área de Servizos So- gramado pola Comisión de Festas de Tui; seguirá ás 12 coa
ciais do Concello de Arbo e para completar o San Benito, coa colaboración do Con- misa solemne na
citados servizos e que teñen como destinata- cello do Porriño. Igrexa de Santa
rios aos habitantes do Municipaioo de Arbo, O domingo, día 9, ás 8 da tarde, María, co Coro Orfeón
e dado o excesivo volumen de traballo deste está previsto o Concerto folk das Aso- Porriñés, dirixido por
departamento e dado a necesidade e a de- ciación Cultural San Xurxo de Mosende; Antonio Paz.
manda de aumentos de horas de sesión tal ás 9 e media chegará a primeira das De seguido, Pro-
como se informa de Servizos Sociais, e nece- distintas verbenas previstas, neste cesión ata a Capela
sario a contratación de servizos para o ase- caso a cargo da Orquestra Salazar. de San Benito, co
soramento psicolóxico individual se familiar O luns, día 10, ás 8 da tarde, Con- acompañamento da Banda Popular Ás 8 da tarde, Concerto da Banda
para os/as usuarios/as que soliciten ditos ser- certo folk da Asociación Cultural Os de Tui; posteriormente, será a poxa Popular de Tui; ás 9 e media, Verbena
vizos dende os servizos sociais básicos do Zoqueiros, do Porriño, ás 9, Concerto das uvas do santo e as ofrendas coa Orquestra Quien lo diría, e pechará
Concello de Arbo de Argonat Band e ás 11 da noite, Ver- diante da capela. as festas co Concerto de Best Boy.
21

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción

A Guarda decora o verán

A
campaña “Decora o teu sas lucen con motivos castrexos, reiro, a Praza da Cabina por
Verán”, promovida pola xa que se quixo buscar unha vin- San Xerome, a Alameda da
Concellería de Cultura e culación coa II Festa Castrexa e Guarda por Fibromiño e o Cen-
na cal participan seis asocia- co Centenario do MASAT. tro Cultural a cargo de O Per-
cións da vila guardesa, pre- Nesta ocasión as zonas de- camino.
tende unha vez mais decorar coradas foron a Torre de Fe- Ademais desta iniciativa, sa-
prazas ou lugares significati- nosa que está na entrada a lientamos tamén a decoración
vos da nosa vila para fomentar Guarda a cargo de Xamaraina, por parte do comercio local das
o traballo en equipo, visuali- os “bloques” da Praia do Ca- nosas rúas, acompañando a esta
zar as asociacións e pór en rreiro pintados pola Sociedade II Festa Castrexa organizada
valor o noso patrimonio. Atlética do Trega, a Praza do polas Comunidades de Montes da
Nesta ocasión as rúas guarde- Reló decorada por Vento Ma- Guarda, Camposancos e Salcidos. Decoración realizada pola Sociedade Atlética Trega

Decoración realizada por O Percamino Decoración realizada por Fibromiño
22

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción

A Milleiros de comensais gozaron
Festa da Lagosta celébrase estar “moi satisfeitos” co éxito
de modo ininterrompido da celebración, que xa no seu pri-
dende o ano 1991 e dende meiro día superou as súas expec-
o ano 2000 incluíu tamén unha
mostra da gastronomía local con
novos mariscos e moluscos polo
da XXVII Festa da Langosta tativas de venta. Entre os
productos de confitería máis de-
mandados atópase a tradicional
que pasou a denominarse Festa rosca de xema, ademáis da tarta
da Lagosta e da Cociña Mariñeira de Santa Trega, un postre de fru-
da Guarda. tos secos con lámina de milfollas
O arranque da festa tivo lugar especialmente elaborado para
a noite do venres co nomeamento esta festa. A Adega do Rosal,
por parte do alcalde da vila, An- pola súa parte, esgotou xa du-
tonio Lomba, dos seus pregoei- rante o sábado as cantidades de
ros: o actor vigués Bruxo viño coas que contaba para
Queiman e a cantante e actriz to- afrontar os tres días de festa,
miñesa Andrea Pousa. O pregón tendo que recurrir as adegas para
estivo marcado por un conxunto reponer o produto.
de sons e letras evocadoras das A vixésimo sétima edición da
lendas, a historia e as caracterís- Festa da Langosta chegou o seu
ticas propias da Guarda. Así, fin trala tamén exitosa xornada
mentres Queiman emocionaba ó de gastronomía, música e anima-
público cun sentido reclamo ó ción infantil do domingo, coa
mar da Guarda e a súa tradición noite de fado de María do Ceo,
castrexa, Pousa acompañou coa que ofreceu un concerto na carpa
interpretación de cancións tradi- da esplanada do Porto.
cionais (Camariñas e Romeiro ó A gastronomía guardesa goza
lonxe) e outras adaptadas ó dis- gosta, 300 racións de pulpo e ata os 40 euros da lagosta com- e as croquetas de langosta, con de recoñecida fama grazas á ex-
curso, como temas dos coñecidos 150 kilos de percebes. pleta. Os asistentes tamén puide- algo máis de 150 racións servi- traordinaria calidade dos seus
filmes Braveheart e Gladiator. A enorme carpa preparada pola ron degustar percebes (10 euros), das. A estes datos cabe engadir ó produtos e, en especial, da la-
A celebración dedicada ó crus- organización, de 1.000 metros nécoras (4,5), polbo (12), ensa- éxito das empanadas elaboradas gosta; unha especie migratoria
táceo mariño rei na Guarda vivíu cadrados con mesas e cadeiras ladilla de lagosta (15), navallas con produtos do mar, das que se que vive nos fondos rochosos da
o sábado día 1 o seu día grande, para os comensais, quedou pe- (8), chocos (9), lagostinos (8), serviron máis de 300 racións, e os costa Atlántica. No século XIX
con preto de 5.000 comensais quena nos momentos de maior gambas (8) ou empanadas varia- 15 kilos de pementos de padrón foron construídas na Guarda va-
que pudieron degustar até 24 afluencia. Os prezos variados das das. que saíron das cociñas dos esta- rias cetáreas ás que só se podía
pratos elaborados con produtos racións animaron aos visitantes, Tiveron moita demanda, blecementos da festa. acceder con marea baixa co fin
do noso mar. Os establecementos con opcións para todos os petos, tamén, pratos como a paella, con Tanto a Pastelería Montserrat de conservar crustáceos vivos,
hosteleiros colaboradores (res- posto que se podía gozar dos 4 preto de 140 racións servidas até como a Adega Gran Novas, que se sobre todo lagostas, lumbrigan-
taurantes Casa Olga, O Cangrexal euros por unha vieira ou 6 euros o sábado; as tapas de mexillóns, estrean este ano como establece- tes, bois de mar, nécoras, cento-
e Xeito) serviron 200 kilos de lan- polo prato de fideos con ameixas, das que se serviron 120 racións, mentos participantes, aseguran las e ata camaróns.
23

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2017

Redacción

Máis de 70 persoas rematan a

A
XXII Travesía a nado no Porto de A Guarda
vixésimo segunda edición do Concello de A Guardia, Antonio Tajes Lede, de 9 anos e membro
da Travesía a nado no Lomba, deu a orde de saída da do Clube de Natación Galáctico.
Porto de A Guarda, cele- proba, que se dividiu en dúas ca- Pouco despois, alcanzaba a meta
brada o 1 de xullo, arrancou con tegorías. A primeira delas, con o seu compañeiro de equipo, Ni-
115 personas inscritas para os 400 metros de percorrido, deu colás Vázquez Fernández, de 11
dous percorridos da proba, de oportunidade de participación as anos; e nun terceiro lugar, Naiara
entre os que finalmente 77 conse- nenas e nenos de até 12 anos. Dos Eijo Gil, do Clube de Natación de Entrega de premios aos gañadores absolutos Martín Carrera e Laura R. Novoa,
guiron rematar o traxecto polo in- seis participantes que consegui- Redondela. ambos do club Natación Ponteareas.
terior do porto guardés. O alcalde ron rematar, a gañadora foi Sara O segundo percorrido contou
con participantes masculinos e fe- Novoa, de 17 anos e tamén mem- guardés e a concelleira de Tu-
mininos de entre 12 e 68 anos, bro do clube ponteareano, que rismo, Montserrat Magallanes,
cun traxecto de 1.600 metros polo conseguiu o terceiro posto do agasallaron cunha medalla ós tres
interior do porto guardés. O pri- podio, realizando o percorrido en competidos e competidoras máis
meiro posto nesta categoría foi pouco máis de 19 minutos. rápidos por rangos de idade. Por
para Martín Carrera Costas, de 20 A entrega de premios tivo outra parte, e como recoñece-
anos e membro do Clube de Nata- lugar na carpa instalada na expla- mento de excepción, o rexedor e
ción de Ponteareas. Rifándolle a nada do Porto con motivo da ce- a concelleira quixeron premiar ó
victoria en todo momento, o seu lebración da XXVII Festa da esforzo de participantes como An-
compañeiro Francisco Cobelo Re- Langosta e da Cociña Mariñeira. drés Jesús Rodríguez (68 anos), o
presas, de 21 anos, que acadou o Ademáis do recoñecemento ós ga- nadador máis veterano; e Alberto
segundo posto. A poucos metros ñadores absolutos nas categorías Pérez Paz que, ós seus 8 anos, foi
deles chegaba Laura Rodríguez feminina e masculina, o alcalde o participante máis mozo.
Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L.
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD
(36860 PONTEAREAS - GALIZA)
T. 986 64 12 69
redaccion@novasdoeixoatlantico.com

"Castelao non era separatista" dixo Carlos Mella
na Delegación da Xunta en Madrid/Casa de Galicia
O economista, escritor, político e
presidente da Fundación Castelao falou
da “existencia e presenza política” do


emblemático intelectual máis universal

Castelao non é separatista; sobre Mella. Carlos Mella (A Es-
para él o separatismo é trada, 1930), é economista, es-
unha idea anacrónica e critor e político: é Doutor en
non pode ser o ideal de ningún Dereito pola Universidade Com-
galego”, dixo o presidente da plutense de Madrid e Diplomado
Fundación Castelao, Carlos Mella en Economía Financieira pola
no relatorio "Castelao: existen- Sorbona. Foi Director Xeral de
cia e presenza política", que Política Financieira no Goberno
pronunciou na Delegación da Central, profesor de Economía
Xunta en Madrid/Casa de Gali- Política na Complutense de Ma-
cia. E engadiu que “Castelao re- drid, Vicepresidente da Xunta de
coñece que Galicia é unha Galicia, conselleiro de Economía
nación con tódolos dereitos, e Facenda e deputado no Parla-
pero que está disposta a renun- mento Galego en de los legisla- Na mesa, o conferenciante Carlos Mella, o delegado da Xunta en Madrid e director da Casa, José Ramón Ónega e o
cia deses dereitos, en xusta co- turas. Foi tamén presidente da avogado e expresidente do Consello de Contas Xesús Palmou.
rrespondencia dos dereitos dos Asociación de Escritores en Len-
outros, para construir unha Es- gua Galega durante catro anos. blemático do galeguismo, mesmo se puxo a tarefa de remediar os A existencia real está garantida
paña forte”. Mella empezou a súa diserta- do nacionalismo galego foi recla- atrancos loitando coas armas polo pobo, pero a presencia po-
Na tribuna estiveron o dele- ción lendo o documento editado mado por tódalas tendencias do democráticas da palabra, a es- lítica realízase a traveso dos
gado da Xunta en Madrid e di- polo Goberno cando morreu Cas- abano político e, non poucas crita e o dibuxo”. deus representantes e estes non
rector da Casa de Galicia José telao en Bós Aires, no que o cha- veces, o seu pensamento veuse O relator sinalou que Caste- cumpliron .Por iso Castelao pide
Ramón Ónega; o avogado, ex- maba separatista, e contiñas as deturpado. Por elo é necesario lao “se preguntaba por qué un un estado federal que permitiría
presidente do Consello de Con- indicacións precisas de cómo facer un mínimo resumo da cos- país de tan acusada personali- que a presencia política de Ga-
tas de Galicia, e patrono de la había que tratar a noticia nos movisión de Castelao para com- dade e de identidade ben defi- licia fose moito máis efectiva.
Fundación Castelao, Xesús Pal- medios de comunicación (páxi- prender millor a súa teima por nida non foi quén a converter a “Os partidos nacionalistas
mou e máis o conferenciante, nas interiores, fotos pequeñas e facer presente políticamente a súa existencia en presencia po- non foron quén de ilusionar ós
Carlos Mella. sin mencionar algúns libros e de- existencia real de Galicia”. lítica. E decir, analiza teimuda- galegos,non conseguiron conso-
Para Ónega, “Castelao ensi- buxos…). “Castelao deixou todo Mella explicou que “Castelao mente a discordancia entre o lidarse como movemento de
nounos o que era a emigración o seu pensamento escrito polo mirou a Galicia e non lle gustou que é Galicia e o que pesa no masas.En realidade e para des-
e o exilio. Esa Galicia desterrada que non hai ninguha dúbida, así o que víu. Onde outros miraban concerto político”. gracia de Galicia, a historia do
e profunda, doente e sentimen- que está claro que non era sepa- prados verdescentes, paisaxes “Canto máis o leo máis me nacionalismo parecese moito a
tal”. Citando a Castelao sinalou ratista como se di no docu- engaioladores, solpores tingui- gusta”, dixo. “Que Galicia existe historia dun fracaso.
que “o verdadeiro heroísmo con- mento. En relación a palabra dos de rubios e amárelos e de- xeográfica e socialmente e un Trala exposición abriuse un
siste en converter os soños en nación, como é polisémica, pode máis poéticas belezas, el mirou feito evidente. Que Galicia animado coloquio onde os asis-
realidades e as ideas en feitos”. ter moitas lecturas”. “Castelao ó un país asoballado, pero non se exista políticamente e cuestión tentes poideron preguntar toda-
Tamén expuxo una breve reseña se convertiren en dirixente em- deitou na queixa fácil senon que merecente dunha cer reflexión. las dúbidas.