You are on page 1of 2

XXII O FARELO | Xullo de 2017

Aldea Global
Redacción

Exposición de autores galegos na Fábrica
do Humor, en Alcalá de Henares.
Por Francisco Puñal Suárez seguido por autores como Maside, Ce- Abraham Carreiro, Antonio Sabín (To-
breiro, Torres, Fernández Mazas, nisavski), Pepe Carreiro, Leandro
humor, ao ser arriscado e non Dichi, Seoane, e outros moitos que Barea, Pinto & Chinto, Sabela Arias,

O ter fronteiras no país da ima-
xinación, é capaz de abordar
creativamente, coas súas armas desa-
souberon, mediante o debuxo humo-
rístico, expresar as súas preocupa-
cións sociais e abordar a realidade do
Juanjo Estrada y Siro López.
“O humor gráfico galego actual -
expresa Siro no catálogo- é moi va-
cralizadoras, calquera tema da vida momento vivido. riado. Hai boísimos viñetistas e
deste planeta. Agora, co título de “Humor gráfico caricaturistas que, gráficamente,
Os caricaturistas coa súa creativi- galego actual”, a Fundación Xeral da falan idiomas diferentes. Esta expo-
dade, astucia e enxeño abordan a re- Universidade de Alcalá e o Instituto sición é boa mostra desa diversidade
alidade do mundo sen concesións o Quevedo do Humor ofrecen unha ex- formal. A máis evidente é a dife-
riso fácil e denuncian múltiples aris- posición, comisariada por Siro López, renza entre os cartoonistas e os que
tas dun tema coa súa mirada, que que estará aberta ata o 23 de xullo na fan un debuxo cuidadosamente ela-
pode ser riseira, poética ou satírica. Sala A Fábrica do Humor, rúa Nova 4, borado; pero hai máis e descubrilas
Galicia é unha nación de caricatu- en Alcalá de Henares. será outro aliciente para o visi-
ristas. Son moitos os exemplos na súa Participan na mesma: Xaquín tante”.
historia do humorismo gráfico que así Marín, Xosé Luis González, Juan Car- O Farelo, en exclusiva para os seus
o demostran. Castelao é o maior ex- los Abraldes, Ángel Rodríguez lectores, ofrece algunhas caricaturas
poñente da arte galega da caricatura, (Gogue), María José Mosquera (Sex), que integran a mostra. Xaquín Marín

María José Mosquera. Sex

Juan Carlos Abraldes

Siro López

Xosé Luis González.

Sabela Arias Juanjo Estrada Abraham Carreiro.
O FARELO | Xullo de 2017 XXIII

Aldea Global
Redacción

David Pintor y Carlos López_ Pinto & Chinto Antonio Sabín Anca. Tonisavski

José Ángel Rodríguez López_Gogue Pepe Carreiro

UCGAL e GADISA asinan Unha xunta directiva xestionará o
un convenio de colaboración proxecto europeo Poctep Raia Termal
Ministerio de Agricultura e Pesca, coas cámaras municipais portuguesas de

O Alimentación e Medio Ambiente,
a través da Confederación Hidro-
gráfica do Miño-Sil (CHMS), convocou,
Melgaço e Terras de Bouro.
O ámbito no que se actuará correspón-
dese coas zonas termais transfronteirizas
como beneficiario principal do proxecto do río Miño, Concello de Cortegada e Ca-
Poctep Raia Termal, a reunión constitu- mara Municipal de Melgaço , e do río
tiva da Xunta Directiva como órgano de Limia, nos concellos de Lobios, Bande e
decisión, recepción e emisión da informa- Muíños, e a Cámara Municipal de Terras
ción do proxecto, que estará asistida por de Bouro.
unha Unidade de Xestión e Coordinación Trátase da vertebración dunha rede de
nomeada no mesmo acto. termalismo transfronteirizo; a recupera-
Neste encontro constatouse que a con- ción ambiental e posta en valor de con-
secución de fondos europeos é imprescin- tornas naturais de espazos termais; a
dible para o desenvolvemento intelixente, valorización e recuperación de infraestru-
sustentable e integrador das zonas máis turas e elementos patrimoniais termais;
desfavorecidas de Europa. As entidades a xestión conxunta e a promoción de re-
secretario xeral da Unión de necesidade crecente de crear marcos es- promotoras do proxecto, capitaneadas pola cursos e itinerarios termais de fronteira;

O Consumidores de Galicia, Miguel
López Crespo, asinou hoxe co
director de marketing de Gadisa Reail
tables de colaboración e coordinación
entre o sector da distribución comercial
e as entidades que traballan a prol da de-
CHMS e a Deputación contan como socios e a difusión, coordinación e xestión.

S.L.U. (GADISA), Antonio Cortés Lo- fensa das persoas consumidoras e usua-
bato, un convenio de colaboración rias. O diálogo permanente entre estas
para garantir e mellorar a protección partes axudará a adaptar a información
dos dereitos dos consumidores e usua- e a formación do sector da distribución
rios galegos, así como para potenciar a ós novos requirimentos e circunstancias
información da sociedade en relación á que afectan á sociedade.
distribución comercial minorista ó con- As actividades de colaboración entre
sumidor a través das cadeas de super- ambas entidades abarcarán desde campa-
mercados. ñas de información e sensibilización ata
Ambas as partes consideran que a co- a realización de estudos e calquera outra
laboración entre organizacións cidadás e acción que UCGAL e GADISA consideren
corporacións empresariais contribúe ó de interese para a consecución dos ob-
desenvolvemento e mellor funciona- xectivos comúns pretendidos. O convenio
mento tanto da sociedade como do sis- terá unha duración dun ano e se prorro-
tema produtivo. Así mesmo, ven a gará por iguais períodos de tempo. Representantes portugueses e galegos da xunta directiva.