O FARELO | Xullo de 2017 V

Galicia
Redacción

O Fórum Metropolitano acollerá o ciclo de verán 'Cinenterraza',
Cult Movies, con proxeccións en 35 mm
Fórum Metropolitano ini- Mércores 5 de xullo. Rosemary's dona á súa familia para compartir a

O ciará no mes de xullo a
quinta edición xuño do
seu ciclo Cinenterraza. Cult mo-
baby (A semente do diaño.
Roman Polanski, 1968)
Rosemary e o seu marido traslá-
súa vida coa da moza equilibrista.
O xestor cultural e artista Eduardo
Fernández será o responsable da
vies, a proposta municipal que danse a un inquietante edificio análise do filme.
ten como obxectivo achegar á xunto a Central Park. Ao pouco Mércores 19 de xullo. Taxi Driver.
cidadanía, no período estival, tempo, ela queda embarazada, pero (Martin Scorsese, 1976)
películas consagradas e de unha serie de sucesos e estraños Travis Bickle ten quenda de
culto. A iniciativa, que este ano personaxes fanlle sospeitar que noite co seu taxi. As rúas de Nova
aposta por algúns dos traballos algo diabólico está a tomar o con- York e a súa fauna nocturna prodú-
máis coñecidos do sector nás trol da súa vida. A película de Po- cenlle cada vez máis odio e males-
décadas dos 60, 70 e 80, e que lanski é un fito na historia do tar, ata que toma a decisión de
inclúe obras de Polanski, Lynch cinema de terror, e será analizada poñer remedio á situación. Este
ou Scorsese, estenderase dende por María Núñez, codirectora do clásico de Scorsese, que conta coa
o 5 de xullo até o día 27 do da noite e, como principal no- de luns a xoves, de 09.00 a FKM Festival de Cinema Fantástico fotografía de Chapman e a música
mesmo mes. vidade, tal e como avanza Tri- 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 da Coruña de Herrman, será comentado polo
As proxeccións, que terán gales, este ano as sesións de horas, se ben tamén se despa- Xoves 6 de xullo. Tulitikkuteh- fotógrafo Isra Cubillo.
lugar no vestíbulo do centro Cinenterraza pasarán a proxec- charán directamente o día da taan Tyttö (A moza da fábrica de Xoves 20 de xullo. Le mépris. (O
municipal, contarán con convi- tarse no seu formato analóxico, función desde media hora antes mistos. Aki Kaurismäki,1990) desprezo. Jean-Luc Godard,
dadas e convidados do mundo en 35 mm, "polo que o son do do inicio das películas --no caso A vida dunha moza calquera que 1963)
do cinema, fotografía, cómic, proxector acompañará ás e aos de que queden--. O prezo de traballa nunha fábrica nun posto Un dramaturgo acepta o traballo
xornalismo e da xestión cultu- asistentes mentres gozan dunha cada unha das entradas é de 3 mecánico e alienante. Cando chega de reescribir o guión da Odisea, pe-
ral, que debaterán co coordina- experiencia máis sensorial, tác- euros, agás para as persoas que a noite trata de combater a súa soi- lícula baseada na obra de Homero.
dor do ciclo, Javier Trigales, til e verdadeira". se atopen en situación desem- dade e atopar persoas coas que re- A aparición do produtor da película
tras acabar as películas. A cita As entradas para as proxec- prego, teñan máis de 65 anos ou lacionarse. Pero non é fácil. A provocará que a relación do escritor
terá lugar todos os mércores e cións venderanse de forma anti- posúan Carné Xove, que aboarán película de Kaurismäki é unha coa súa parella entre nunha pro-
xoves de xullo, ás 22.30 horas cipada na conserxería do Fórum 2 euros. adaptación do conto de Hans Chris- funda crise. A xornalista e progra-
tian Andersen, na que o director madora Andrea Franco será a
mestura de laconismo e humor convidada deste coloquio sobre o
Juan Luís Guerra o 20 de xullo no Coliseum negro. A directora Ángeles Huerta
será a responsable de comentar o
traballo de Godard.
Mércores 26 de xullo. Rumble
presentación, é un dos artistas filme. Fish. (A lei da rúa. Francis Ford
latinos máis importantes da mú- Mércores 12 de xullo. Blue velvet. Coppola, 1983)
sica, referencia e icona que acu- (David Lynch,1986) Coppola adapta a novela xuvenil
mula un número 1 tras outro. Un mozo atopa unha orella hu- de Susan E. Hinton para convertela
Son trece discos xa os que pu- mana entre a herba. O macabro nunha fábula moderna, na que
blicou este señor do merengue, achado lévalle a internarse nun Rusty James non deixa de meterse
salsa e son. Máis de 8 millóns de mundo estraño e cheo de perversos en problemas nun intento de estar
seguidores en Facebook e 6 mi- personaxes que se esconden baixo á altura da lenda do seu irmán
llóns de seguidores en Twitter, a superficie da tranquila poboación maior, que abandonou a cidade. A
máis de 650 millóns de reprodu- de Lumberton. Esta obra de David autora de cómics Emma Ríos será a
cións en Youtube, por non falar Lynch, que se erixe como unha das responsable de analizar a película.
das máis de 950.000 persoas que grandes obras mestras do cinema Xoves 27 de xullo. Manhattan
escoitan as súas cancións ao americano, será comentada pola re- (Woody Allen, 1979)
s entradas para o con- Unha vez finalizada a pre- mes en Spotify, é un idolo de alizadora Olga Osorio. A vida de Isaac no Nova York dos

A certo da Coruña, que terá
lugar o 20 de xullo no Co-
liseum, puséronse a venda o 26
venda das localidades de pista e
Premium, con preto do 50% da
capacidade despachada neses
masas. Poderase cantar con Juan
Luis Guerra as cancións que ixe-
ron a banda sonora das nosas
Xoves 13 de xullo. Elvira Madigan.
(Bo Widerberg, 1967)
O traballo de Widerberg narra a
anos 70 móvese entre o odio ao seu
traballo e os seus problemas senti-
mentais coa súa ex-esposa, a súa
de xuño a través de Ticketea, sectores, agora están á venda a vidas e que sabemos de memoria historia real do romance entre El- noiva adolescente e a parella do
Clicktaquilla e o despacho de bi- totalidade da capacidade, in- como "Burbujas de amor", "Ba- vira Madigan, unha artista circense, seu mellor amigo, da que se namora
lletes da praza de Ourense. Os cluíndo as localidades de ban- chata rosa", "La bilirrubina", e o conde Sixten Sparre, tenente do perdidamente. O realizador Santos
prezos van desde 40 a 100 euros cada. "Ojalá que llueva café" ou"Visa exército sueco a finais do século Díaz comentará a película de Woody
segundo localización. Juan Luis Guerra non necesita para un sueño". XIX que deserta do exército e aban- Allen, historia viva do cinema.

Director: Guillermo Rodríguez Fdez. Imprime: Publicaciones Tameiga S.L. Colaboradores:
T. 658 58 50 49 Publicidade: Departamento propio e axencias GALIZA: Rocio Rodríguez – Montserrat Rodríguez – Porto Ucha – Raquel Vázquez – C. Méixome – M.
guillermo@novasdoeixoatlantico.com publicidade@novasdoeixoatlantico.com Xiraldez – M. Rguez. Alonso – X. Maure – Uxío Breogán – Pérez Lema – X. Glez. Mtnez. –
Edita: Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L. Fotografía: Hernández e departamento propio M. Bragado – B. Iglesias (Mero) – Nemesio Barxa – Andrea Goro – Anxo Mena – I. Otero Varela – Susi
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD Deseño e maquetación: Fran Eiró Rodríguez – Jesús Losada Dorado – Isidoro Gracia – Roberto Carlos Mirás – Rafael José Adalid – Laura de
36860 PONTEAREAS - GALIZA - T. 986 64 12 69 Cáceres – Kiko Neves – Ramón Mariño – Manuel Estévez – PORTUGAL: Viale Moutinho – Manso Preto
redaccion@novasdoeixoatlantico.com – Isabel Varela – Manuel Gonçalves – João Martinho – MADRID: Juan Louzán – BARCELONA: Fdez. Val-
deorra – PAIS BASCO: Nicolás Xamardo – CANARIAS: Fco. Puñal – NOVA IORQUE: Fco. Álvarez (Koki).
Fotografía: Hernández – A. Gutiérrez – M. Preto – Jesús Losada Dorado – Dpto. Propio.
Humor: Tokio, Martirena – Pepe Carreiro – X. Marín – Xosé Manuel Fernández Montes (Hermanager
Producións) – Ignacio Hortas – Francisco Puñal –Felix Ronda – Fuco Prado – Sex – Ortifus (España) –
Xornal Cultural Omar Pérez (Galicia) – Mauricio Parra (Colombia) – Cébula (Polonia) – J.Bosco e Fernández (Brasil) –
Marlene – Pohle (Arxentina) – Guy Badeaux (Canadá).
para o Lecer
Depósito legal: VG-14/2017