Вы находитесь на странице: 1из 11

ia*-'r:.

+'

t'/.,/rj !'/,;///1, L.si


7/,;'l//Z t/,;,f/Z ?WZ

% .
H.}l.p
"-.apg
.
t
I
.,,
I
I

,r%/,
I({)B(}.TB()
'%2
It 14 ). l[ Ii LLL1.o
'%z
.,,/ }flptl,
lI|{TIt0H
t:::, oABH ocHo oivl
,,,

'%
o P ' { I \ 1 c o A M
,, AIM o H x } t { H A P o | l lx
oA. co lJo oHt
H t r i . N 1. A P | ! t ' A P A M A i

%/t, loPPE.

'?z ",.

'',
Bly .{

.",, ,,z
.,'

MOCI{BA - 1924.
z AH AoPoB'
%.
ru , .,l2,z
o{l"7/zvl/vzri
r2z
,,// .,
--49-

}.s23. .e4-x efi. 13. 0-0-0 6_d4!


ytlp ap6ae 1907 . o pac '(o a p
. apao. ..'ya. yreoo) epe.

7. e2-e4 e7-e5 14. Ce3 : d4 e5:d4


2. gr-f3 8-6 15. 3-b1 c 7- c 6
3. 1_3 g8-{6 16. Cb5-a4 tlo 1-)
4.. Cll-c4 UI-c 17. Ca{-b3 5 : f
o o e e4 . . . : e 4 5 . : e 4
18. a2 : 3 d8-e7
( o o5 . : f 7 + p : 1 7 6 . : e 4 d 5 , 1 9 . d 1 - e 1 a8-8!
. . Pe oya ep
p yellt a) d5 6. d3! de oood5 Pry6e
7. : e4 d6 8. d4 : d4 (en 8. . d, .|pa Id2 Ia |4.
To 9' : 6+!) 9. : d4 d 10' : d4 2, e2- d2 e,I-d7
0_0 11. e lao 6e 6oee060. 2|. f3-2 d6-d5
y py.
Pao p ee 4... 4 5.0-0 22. e4- es
0-0 6. d5! (or 6. d3 : 7. I7oc 22. f o h2 6 6 oep.
.]5 y ep ytrjee pe). eo ae. oo 22. d :d5.
. . .yP ep oy 6
5. d2-d3 o1-oo 60Jy ooy.
o. U l -J
22. vgo- rJ
6. CgS. o 6 7' d5 h6! 23. 12-t4
8. h4 95. lla opoo6 !x
6. C8-g4 oo6eooeooe'o6r-
.. e a oo peoa er'
ot{o px ett o a aa8y ePeoo
ot.o- 60 }!a otlo oPeoil poItl.
6.'. c:e '7. Ic tlttl6,.. 5 7. b3
: 3 B. b, . . orl o 6e o. 24. d2_ e2
ya er'yeo e opx 25. |_d2 C6_ a5
tl I t,t a' 26. e]'_d|
/. U4_ D5
2'1. 1<d2-fL
28. d3 : 4 d5:4
yPox( Po e ep a 29. I1- 93 d4-d3
30. e2_t3 8_8
y6 6roea,{o
7. :5.
f8-d8
7. 32. g3_e4 CfS : 4
8. h2-h3 Cs4- h5 33. l3 : e4 5-4!
9. 92- 94 h5-g6 3'l. 5- e6
10. h3-h4 h7-hs! ee {ey ey' 06 l-
a Pi{ epe peopa,I
ree oo' o e
ee y 6o a poel(o a a a a. P. ,o' M ;
ar]e oo Iooe
ao)eee. eo r,poy. 34. d? e6
r rr oa eoe o.
o)xee o o peoe 35- e4 : 6 T7 e6
aIlo . 36. h1_el b4 3
1, 2 : c3 Uc 3
l1- -d7
r<16 38. e1 : e6 pg8 - t7
11... g4, o 12. Cl6 ep. 39' e6-a6 c 4 | 3I
8p. 3.000. Ie ],Ioy ll y yrpo.
f3. e te y |pa40. a6 | a1+,
. l(. oepg8 41. pb1 a8! y
1'2. d'1_2 0*0 0 I o l4a al.
P]olj.o uloI'lofi rp. 4
- 51 -

40. p 1_b 1 d8-e8 xoporaaa) 6' 4 d6! 7. d3 : d5 9. e4: d5 c6- e1 .24. a3- {8{ ph8-h7
ITaB - e2 8. : d5 0-0 y e Pepa 10. d3-d4 5: d4 25. d3 : f5+
41. h2-f3 p y oo)o oool!]. s7*s6
42. dl : d3 nA-2 _L
)er eI f (Pe). 10...e4, o 11. d2 0_0 (11... 26. C|5 : 96!| Ca.
43. p1-1 I12-a2\ 6 : b4 f5 12.f3) 12' :e4 6 l3. h5 o.
5. |1a 26.', gI oeye 27. :f5+
^^ .]1-d?l pf?* e8 o oo)ee 6eIx. Pg7 28. e6+.
+5. IIa6 '. a7 a2 : a1 11. d1-a4{ ! c 7- c 6
a Ia ePo' .
Ca. arxa ypp.
\2. d5:6 b7:6
13. f3 : d4 C8_d?
..3-x o. 14. f 1_ e1! pe8*f8 Aa apT.
|. 2-4 e7-e5 o yeo e ocao. Ha 1. e2-e4 7-5
j
2' g1-f3 bB-6 14,'. 0-0 oeoao 6 15. le7, |t1-|1 8-6
J- D1_ J
a 14... 5, o 15. 6. 3. c2-3
poe oe 3..' f6, oeo 15. C1-f4 t(oe xvlll ea o xo oxo{J
e6y 4- o, ee oy Po- | 6. a4 _ a' e7 _ B e lla al,'a o-
o ! ( a a e y I , t c o 6 a ; a (oey o aao e a.
y oye ,
17. 1- e3 p{8-g8 aec olralr"), a e-
og.
18. a1-e1 d6-d5 "eo
e olllo aa-a!t oaP
e cey a6oce yope6' ylto.
3. f8-4 P o a l P o o ) + ( a 1 8 . . .
xo 3'.. 3, oa y o 1 y.
I]e Po o)epoo. b6, pIe r'{o ee oaa yoP.
o y!ee ot''e6e Poo. jrr eo e. ece eM .
oe ooee.
xe ae oe yoeo. 1) 6. :5 e7 7. d4 d6 8. de c PaRI1P ex oee
erry Py. ( 8 ' . . : 2 + 9 . : 2 d 1 0 . C b s - ] _ 1'9.c|4 : 7 dB : ? ea' ae epglil o}roo 6ec-
a6ee... 5 4. :5! :e5 (4... oe !x) 9. rd 10. : d4 eeo pePlty c0 I.
l {2+ o06oo)e eP- ! e4+ 11. : e4+ l 4. aoIl] Pe e6 a pa.
Ixeollo' ' . oo6ye 2) 6. d4 d5 7. :e5 de 8. 3 d5 e 0 oepIo e eae.
p 6 e x , . , 5 . : f 2 : e 5 9. 4 0 0 10. 0 -0 6 . . (op-
'l
,{.t ,l < i
6. d4 16+ 7. pgl g4 8, d2 . a-lxep, C-Ce6c 1912).
e h3) 5. d4 cd6 6. de : e5 7. f4 3) 6' 3 6 7. d4 ed 8. 5 4 eIeod(e. Pyo o.
:3+ B. ye o y 6eIx. 9. d d5! ' . (lllee-eMa, o o' o eee apIl-
oxo ... f5?' . . oce 4. d4 f ee 1912). , 3.. {6i oe 4. d4 : 4! 5' d5
5. : e5 f6 6. 4 d5 eae oy pa o ex yP6eo b8l 6. d3 (e 6. :e5, o 65
6e7. : d5! (pee-a, e ?. d3 c6!) f6 7. : e5 5! 8. 0*0
1912l.
. 0-0 9. 4 d6 10. f3 g4 y epI
4. 3_d5 ! 24. e 3-x oe. o e ee Paa Pa.
yP a6ye 1910 . +. Ul_oc
o6oe e oo)ee.
4. b5 oe f6 o e6y ' oaP. 3. Tappar. 4. ed, o :d5 5. d4 f5|
4. oe; y1e 4'.. ge7 5. d4I ed 6. de ;d1+ 7. P:d1 _0_0J-
6' :d4 0.0 7' 0_0 d6 8' C3-a l. e2-e4 e7 -e5 8' bd2 lrih6 9. h 5 1' e1 he8
6e ye. 2. g1- f3 8*6 20. e3-e8}! 11. 5 : e5 12.: eB d3+ 1. PI1
ooeo4. 4 f6 . aP 3 . 1 * 3 t8-4 : f2 yrePo y epx.
I! 23, p. 4,y oy e' 4.'3-d5 Cb4-a5 l(pace o'(oIle, opo- e 4. a4 d7l 5. ed d4 6. d1
1iio yee Iy. : f3+ 7. : {3 16 {5 y lx
4.- g8-f6! l-Iapg c 4,.. f6 ool o' lpeoxoa.
2O. Cd? : eB
Ca6ee 4.'. ce? 5. c4 f6 6. d3 d6 5. Cf 1- 4 d'I-d6 I
'' d5: e4!
21. e1 : e8+ pg8-h7
1. .'7 le1 B' cgsl-y 6ex xoPo- c 5... f6, o 6. 0_0l :e4? 5. t(lJ : ) dB_d5
uJa pa. 22. a4-d3| I7-I5
7. d4 o aa'(oy 6e. yo xopo!] x 5... Cd7 (.
xy)e 4,'' c5, ap,, 5' 4 d6
6' 3 a5 7. h3 h6 B. d4 ed 9. d a7 oce 22,,. 96 6ee la, ap N 25, aaoeP_ap).
6. 0-0 g8- f6 oo)2. : hB+ ph8 24. f8+
10. 0-0,-y 6e Pooa.Pn .1
h7 - h 6 ?
(apo-ae, ap6a 1923):
. .1
ph? 25. f5] 16 ('' 25... e5 6. d 1-a4 g8- e7
26...|7+ PhB 27' h4| e7 28. | e7) 't l2 _ +n-
Mo)o 4..' as, . ap N9 24, o pe; 0 a o a 1
eoap-apaur, 26' :h6-|-gB 27. :96+ fB
?...: d5. (27..'PB 28. h6!) 28. :i6+ f7 7' i6, o :6!
5' d5 : 4 8' c2- f6:d5 29' h6| pg8 0. :c6 c !]eopa- 1. . C8- d7 !
l ypolvth6f :B.
.
xy)e 5, 3 e?l (oe 5'..CaS 6.d4 c B'.. 0-0, 9. 4! a6 10' 4 8. 5 : d7 p8:d7
d 7. 4! 6 B. a4 a6 9. g5 y 6Ix 6 1 1 . : 6 ' 2. e8 : h8+ h7 : h8 9. CbS -4
4*
-5ts--

oxo 9. O o, a o noeye{5 21. t<d2-t3 d4 : 4 lI. 2... 8-6. a(c ooIp.


ypooC5{, g+ h5.
22. e3 '' d3 d6 : d3 py xo. Pooree . f4
ee .y 60, ax M
o d5_{5 23. a : d3 c4 : a2 )t(yoPy y' o aa* e-
10. 0-0 24. f3_5 oollo , ooy 3. f4 a
ee c peycopeoea po. nPeeeP c0pe8o e pe-
c 1 0 . 3 ' o 8 ! 1 1 . : b 7 d 6
12. : aB 95! ' o aPlo e Pa
ye e. lII. 2... gB_f6l ce oe,
10. a8-d8 l'. t(' oPeay oood5.
24. e4 ..12 6e oe oo 2 Itlx poo(e-
11. d2-d,4 e4: d3
2 5 . pg1 : 12 a2 : b2| : 1) 3. f4 d5 2) . 4 : e4. o6a
12. .:4 : d3 f5-5+ 2 6 . p|2-g| 2 : 5 coo6pal a.
l3. pg1_h l pd7-8 oee EeecIl.l eo aP
27. d3--4f g8_h8 Iia 2.', c|8-4 6ee I'oo.
pa px peoTTee. 28. 4 : 6 h7-h6 3. f4.
29. d 1 - 1 f5-f4! oPoo 2... f5?' . ' oe 3. of
.}li 25. AHfia apri ePe alo pto oe
o}i{e, o ee Pa opoe.
o Pe' Po
ll ee 1918 . pIl0' ea ,I!ro (2. 3).
. Tapaop. l. 'nrap ' 30. 6: ? e5-3f t.
1. e2--e4 ?-e5 3 1 . p g 1 - f 1 2. Cf8_5
b8_6 - 31. Ph1 f 32. gf ;f3f
2. g1_{3 33. 3. g1-f3
3. c2-c3 pgl f6 . .
yoe oMo(oee oo)e-
4 . C f1 - b 5 d5: 4 1. f4---f3 e . g t6 4' cs2' pt{e e
5. f3 : 5 C8-d7 32, c7 _c2 h6-h5! ye ce )oo
o. \. D : o Uo1 : o po. /rlB'ap. ypo)a h4 h, ee y)l. oo6xoo)eoa d5.
oe 3. 4 '6 4. f3 (oxo
1. e5 : o b7:6 l ea o oo ee, o.
6 e n l 4 . [ 4 : 9 1 ! 5 . : 9 1 : 4
1 9 . : d 3 ' o : d 2 p . e eo 6I oo oPro6e.
aP epx y)*e yrl . t ell]- e.
6. c|t74- P:f7 7. :4 8)6
a e4 P ye eoxooy a oll lloy pay
6e <e eId. 3. s2-s3 f3-12 e 4-x oe.
34. 2-d 1 e3_4 , 14,ee iiaI{oyt(ooe.
8. dl_a4 d8_d5 oy a6y(. x).
9. 0-o g8_{6 Ca.
J.... o 1-oo
10. 3-4 d5-6 4. d2-d4
11. d2-d4 Ba a}l. 4' I{4' 06I pM ol]' r]e
eIe )pylo y, 06 tlMe 1. e2-e4 ae Peye; .
olto)r.o pl, o yP, e e ep 4... e7.
2. 1_ 3
6ooe, o 6ea e a d a<ec
o e e p o o .o a o , a r e , r o o e o / t e ! e p a o . n, 5:d4
ltp aeaeo yo oy. J r 6 0 r ] o o c e e o y F o . o 6 o 5. f3 : d4 g8-f6
o, aao 6, oeerto l l l 4 e e a J e .
6. Ctl-e2 8 _ 6
6e tjlo. l ] l 1 4t + a , 1 y e o y , a y .
:t i]Pe e6 rPe o- ?. Cl-e3 C5- 6
11 e4: d3 ]5o peo: oyaKa 6el B. 0-0 0-0
19. e6_{6!
12. Ccl-d2 aaa o coo pol . pa p a a .
1 3 . f1 _ l t6-e4 o1e olri(o! 20. :7 epe' p ] e ' o ^ , l y2 . 3 e e
14. d2_e3 Uc : J o.6 d.1! (c ypoo : f2) c l o l } l o o ' e 2 . l ( f 3 , y . It.
2|' I3 |2|. I3 :2 22' :c4 l oee o ooo !e. .)
15. 1 : e3 0-0! b8_6
23. :d6 :2| Jrp,' |<|d2 22 o oll! p e p'
3. CI1,-c4
16. 1-d2 : d 2 4 I2 . h ] f d 8 ! ( o 2 . , , eptoI{ooo' Iiepo e.
cI.| 24. oh2 fdB 25. :!5| vl 4 . oe' ',11 B 1,4a'1- e x oporUa cea
ePeooo)eelH
16' f3? . h6l 17.ie4 1J- ep'l n" Pa' . . d6_d? l(ylo aP. Heoo )li apa opeo g g2, - I(.
1 B . ,
' :b2+. e o l r l o o y : d 3 I ) , p e eao op'ta]'i oot'y re e ye e o d5,
o a p'. . c a I o 6 o L r r o , Pooree 3' t4 eo py .
24. : f5 !y 96. e cPe e. 6 ! t o ' 6 x e o a e r ' 1 o y -
1 7, a 4 - a 3 a8 - d8! tllx pooe ye eyIoe: n,t' o ep oero 0l|.
18.a1- dt d8-d6!
20, a7-a3 f6-d4! I . 2 . . . c f 8 * 5 . B l r o e e ) | < t o ' l. Ioe yIo oea epl
o 3. f4 d6: p ePexo oa. 3.,, ef! oec y 6 aa,
19. a3 : 7 o q : 1 2 o y { 4 . oPoe ' ooy! ltyoeoPeIt.
_L_

a6l 9 ey: 6oe ye6e pa tL 5.'. g4 6. e2! : 3 ?. d (o- 5. Cf8-e?!


1) 4. f 95 5. d4-r6 . eoaptey op o'<- oo 7. b. Pooa ae e'
a. yIe poorReo o6x ooe. d4 4) d7 8, C|4 CeI 9. 0-0_0 6 oce 5..' 6 oyae ePeoe
opo 5... 94| 6, cc4! gf 7. 0_0! a Pyo6 oo)er 6e . 10. h3. odoloooPoeoo)e;6. 5! 96
ei{ ay' otlo ep !.oy c f1_4 (. A). o, pyo yae y 6eIr ?. f3 f5 (oxo ?... f5 8' g4 a6 9. gf
yexo aa' oo)a7... d6 xy)e 3. g ( pi N 29, - PeooaPa. a 10. fg) 8. d5 e?! 9. :?t
_Aa). d8 l0. :a8 6 11. f3 C?'_y 6e-
2) 4. I g5 5. h4_al't6 a. 6. d2-d4 x oae aco, o Par .
r-aea. oe 0600 J. . . . O/-O)! Pyeo ae p; 6c 0p
Poo}.<e 5... s4 6. g5 h6 7. : f? eeP 6. e2 60 6 oo .a o. a h3, o a o r,{o'i{oep.
p: f? 8. d4 y epx Prpa- y o . o o . e f , . .o f5!, o eoo,o p 5... 4 y aitr oe oPco h5
lrla oo 8... ds B.. f3. ,t. e5e7 5. e2 ep pr!o 6 i... g4; oc6 7. d3 5 8. d4 e4 95.
3) 4' d4-!a6 e1{. oyl,] oe a g8' 9. cf4 0-0 oe yPoa Plltt
oe 4... h4.]. 5. Pe2 d6! 6. f3 pePao llootee oye y aaa oa 95 5 6. g1-f3
cs4 7. cI14 f5! oo(e oPo 6e oe ,.. d6 4' d4| (a - ox, e-lllay
aoo oo' o ea oo,i(o 1.922\. o(o tt 6. : o5 0_0 7. g2 cI6
e rr ap. 4, f.4 : eS 6. d3 : 3 ?. bc 0-0 oey. 8. h5 pao fpo.
l{!af6 ao e e!lI!4Pe(Pyto
eoaoo opo 4. d3 elI y. b8_6
3. g8-f6 5' c|I4 (|4|a 5. e5 d4I 6. ef dc ( .I-
4. d2-d oe ePx) 4 6. ed (a 6. e5 o. ?. f3 : e5
0-0
eye d4!-. p J 27' r-
oo 4' f4, o ee ltoy 7. f 1_d3 fl -t5 oro 6,to 6 6ex 7' d3 96
-o) : d5 y eP 60. 8. h3 f5 9. 94 fd4,-y ep
i e4 5. : e4 d5' 5. c: f7+ ee o6oa 'ja' e4 : 3
l f? 6. : e4 d5. oo6a ot{6- oo il, e.
o ea oa o o. f6 : e4 potore ool pe,ro.
pol oop oye o0)o rio . aoDo. 1' 6 : e5
oy ee. e o 006o
5 . g 1 - f 3 8. h5 : 5
rot . . 6!e ce o f4, oo 5. 2 6| 6. f (6. :4
9. 2: 3 CeI : f6 pa pa.
oa alirio{ yae 6e. d4! ?. d3 de 8. : 4 f5) f5 ?. d3 10. 0 -0 b8_6
oe.
yoeoPerro 4. |<g2(ct(.
(r,t elry e 7. 5. . . oe
7... : 3 8 d 6! 6ee lioy P
Paoo)e6ex yp qoo Js 26. B.
p N! 26' aaI_ xe). Ilt lly 9' 5) I(5 8. d4 e4- yrD' o a6oc 6x }lPlr6eP, 1897 .
oce 4. f3 oyalo a pIirPltx ye. e oll e,a .
o'aoexle' 3. apa. ' xrep.
e * o P o o 5 . d : 3 6 . b d 4 ! pa p6rro
Paa.
Ioee' 1'' e2- 4 e?-e5
4' f8-b4 A.
ooeo 5. I3 . ap Jt 28, 2. Cll - c4 g8_f6
oo 4,.. 5 5. 3 d6! ina_Pce. 3. Cf 1-4 f6 : 4 3 . 1 _ 3 b8_6
5. f8 7! eo oo epMoPoL]loPa 4.1<gI-e2
n1-no 3... C4, P., 4. d3 c6l 5. f3! d5
6. ed d 7. 5+ d? 8. : d?+ jd? eyooei xo, a
o P0. e o(o ay paI
o e 6 . . . : t 6 7 . g e 2 0 - 0 e . p 3''. 5 3... 6 a 06. Py. eye pa 4. d3'
Ie e o oeaor.{y oro o o oy aP!'ay
o d5.
6a4. o. 4. {6 : e4!
7. 2|c3 d8 : f6 5. 3 : e4
4. d1_h5 6. 4-d3
8. g1_2 d7- d6
9. 0-0 LleoPoo4. : f7 i_ P: f7 5. ; e4 oe 6' :d5 :d5 7. 23
d5 6. f+ pg8 7. q5 d?! y e. d8 8. d ce? p e o oPoo.
py oy f4. x P ye Pa pe xoPoII,
10. C4-5 ep. 6. d5:e4
lle.o'ro 6e 4. :e4 d5 7. d3 : e4 d8-h4!
ee noo0|o aye0 5. cd3 de 6, C:4 C5.
eP6' p0r ey y ep a. 8. d2-d3 t7-f5
a Po opoeoo a (ex-
4- d6 9. Ce4_d5 C8-d7
e_eoap. ee 1912 '). y xo' 6ee 5'.. cb4 , 4... g5, o 5. d4. 10. 0-0 _|4|
pa p6e]Ioparta. 5... g4' o y 6ex e
o0pooee oor'1 Ho6xoo oIII oy 11. 14.
l. e2. o oo'(o 60 r a o-
I.5... c4 (06 oelrlaoy d) po,lP ee 5. : e5+ e7 Peco 10.. 95, o o aP}'
2. g8-f6 6. c2! : ?. b! 0_0 ( R6,) 6. :e7 1 :e7 7' 0.0 8. d ce' . . aPae o 1
. f2-f4 8. r3! . . o e2.
_7 -

11. d3-d4 20. Cd6 : e5 19. pdl_1 g4_fa!!


o !,l ye ay ep}tI. 2|. a'7_a9j_ p8- d?
yre 60 6t 11. 3 o b4. 22. a8 : 1 e6_h3 t
o o o l l p o o xoa 6e
e ae o a.
ooo ay a epeo ae. 23. d5-e3 pd7-e6I
24. 7 -3 I
25. b3-c2 d8 - d4

i'
zo. w!_az d 4- h 4
ac.

i 27. Bea.
oyaorta ap.
I
o, ].899.
. . op. Co.
l. e2- e4 e7-es
2. 1-3 g8-f6
d7-d5
4. d2-d3
e a.
11. o-0-0 Cea a P !'i xoo
exopoul. y 4. fe.
e ay ocpoyy -
J{i 28. Be.
e5 : f4!
y aay. yplr ae 1908 .
cf8-4 Py'ollla.
12. d4 : e5 6. e4_5 a. . Ilpor.
Fleoow 6o 72- c3. y 6. d :d5 7' d2 0-0, o 1.. e2-e4 e?-e5 8. d4:3
oa ePIpa y]e. 2. b1-3 g8_{6 yrur 6o e 6p e, po.
12. f4-f3! 6. d5- d4! 3. 12-14 d7_d5 o(alteco 8. 6.
73. e2_14 7. e5:t6 d4: 3 4. f4:es -tt
8' d1_e2f 5 . d1 * f 3 . ".- 9. d3- d4 C8.-6
ooeo yee.H 13. :f3 C8-6
l0. g1-h3!
c e o 6o f 5 1 4 . e 1 : e 5 9. b2- g7 tt6 I y 5. f o r I ] o e p o .
eopao aot.i. 10' e2-e4 06 noe f4 yo o
e6 aae o 2.g8.
yc 6l0 oy oPe a 12,
lJ. . '. o: 5 f7_f5!
14. g2-g
xo o yae oo)+(ee6eI i 0. c|-e7
oao ayel{.
x y ) e 5 . . . 6 l p ' '6 . b 5 : 3 1l. h3-f4 d8 _ d7
Heo yjo y 6 e. 10. b 8- 6 7. h4+ 8' g3 e4+ 9. :e4 de 12. I4 : e6 d7 : e6
10. :6+ (o e 10' d4? ed 11. d l3' f 1-d3 g7 - 9 6
14 h4_f6 1 1 ' g1 * f 3 d8-d7 d7l epe paey) bc
12, a2-a3
T
1 5 . d 1 - -d 4 Cd1-c6 0-O-0! 1l' c2 |oe 6 lpoaa_ o e 1 . . .0 - 0 14. 0-0 g6 15.
o6oo ' P a a M o p a t 9 2 3 . ; . 2 y 6lxeocoapa,
16' f 1- 1 cf8-d6 oepuJeo oe o{epo9a.
ex ee ay lrPero
Il yP. epe oy o.
II 6. d2-d3 14' t2-e2 e 6- d 5
y ' oopy ePo oo.
eo'
o o'].
lleooo f, . . o oo 6I
l|
el
17. d4 : a7 C6 : d5 13. 3 : b4 Uo_ o):
a.
oo 6. d4 4 o e4 cope
18. t4 : d5 {6-6 1'4' e4_ e2 d8 - 8 0 Peayr,
1'9, c2-4 h8_f8 t 5. CI4-e3 d5 : f3
e4 : 3
o pee ap. 6e rre a6ee 606 l5... : 3 16. e2: e 7. 2: c ds-d4
yoeoeopoypo. eB . . p pool aP.
19.. h3 g4' e ooo ee oxp e
8' ,f3-l2|
er'y'
op-a' a oo oo)e' ee epy ey' 06r ,ly.
I{ rP p
20. e1 : 5 16. e2 : f3 6-d4 p. ry o)Iio o.
20. e4, o h5 21' h4 96 17. I3_|2 ;{ oo B. q'
eoo a. d2 |c2) d; 9 : 3
li . 18. pel*dl d7-g4f 4! 10 i b4 4+ ia : b4.
-58- - 59 -

!( _nl 8. h7-h5r r7oo | 2.., g5? 3. f! : 92 o8 ?. h6 q6 8. e3 : e4 9. d3 d5


4. s1 h 5' g3 h6 6. d4 . . -o ep) Itf6 e 6. 5, o
9, h2-11,3 g4 7. '4.( e 7. e4 d5 8. ed
o )*epa lre' oI o.
Pl l,. \ a. r'a e. 9 . h , [ o e o a o 6 9'.. q5! 3. d2-d3 o:d6 epi xoPore pae)d6
e y peoxoo. o d 8_ d 7 B. b5 0_0 oPoruetrpoy eprix
pye Poo{Il' Pe- oe xoolo e Pa
15. d5 ; d4-l_ 10. pg1_h2 i'lve e e a: oa a 97 (. p Ne 30'
11. d3-d4 e5-e4 i) . + ( x y ) e3 ' . . : e 4 4 . d o o6op_ (6eP).
eep yulo 6to 15... 6 pI e" oy P 5 .a
0- 0-0_ 12' e2*t4 d5 : f4
5. C:f?|) 4. f :.4! 5. :d4 ). D t-J
lo. Ul_eJ d4-d5 13. Cl : {4 0-0-o {61 6. 5 e7 7. 3 6 . h4 d6
14. f2-13 h5-h4! 9. 0_0-0 pao po' ocoy p e yl{ '
o e1 6 ' . . : e 5 1 7 . f 2 ! y P o - 2) 3. f4 dsl 4. ed f 5. d4 :d5 6oeeeoo6p!] x -
o d4 y 6e lteoaaaa. eoPoto 6o 14... e i 1 5 . : { 3 o e tloooa !{o po-
:d4 y 16. b5. 5,.. c4 6. f3 e7+ a<e pao
tpo. po'
1?. a1_d1 d5_a5 15. d4-d5 '..:* ) 3. f3 po Pyco P b6ee 5. Ce2 e7l 6' c3 d5! 7. d
16. ph2-h1 e ylt 6eIx Doo)ee t(4 * or epx (Mo_ep'
!{opa17... : e5 .1. (:'1.p. 16' III). o 1900).
: f5 qf 19.'h5+d8 20. c:fs+ d6 1 6 .c : g 3 f 4 ! 4) 3. c Po ljo p Aeoooo,5' 5 q4! 6. e4 (6. e2
21. g5+' npoo}ee a{e e e d6l), . . Poo(6... dsl eple
6. ova oo'oc op.
18. d3 : {5! h8_{8 A ep roa. o"."n'" ', 7. d+ 6 8. d
!9' e2_g4 96 : f5 3. d?-d5! j ' + I s".p,
. p: d1 : 12+ l0. pe]
20. g4_h5+ f8-f7 !1, f4: g3 f5-{4! 4. e4 ids f6:d5 : eq tr. t+ c5 12. f3 f2+ 1.
2|. 5_ e6 Cac. 18. d5 : 6 d7 : 6 5. g1_{3 p d l b 6 y r I p o y e ,
19. d1-el ' f4:93
c. . . . cf8-4
J$ 29. Bea. yxe 5' e2 6 6. {4 5! 7. fe
20. e1 : g3 Ce7-d6
0-0 ye .o y epix. 6. Ccl-d2 0-0
yp a 1918 ' 2|, g3-e1 C6 : h3 f8_e8
8-6 ?. 0-0-0
. Irl3 . . Aao. 22. 3 : e4 h3- f5 + 5.
e7-e5 23. ph1- g1 d6-h2+ pa paa.
.1. e2-e4
z- D.t _J gB-{6 24. pg|_|2 6: 2+
Ca. par .T.
|f4 25' e2 acI\e| C ! e 4 y o , L. e2-e4 7_e5
o xo xopoI rx e y'
o d2. 5: d4
o.a ePI{e e yea ea 0
oelt xPaeP Iloo - 2. d2-d4
d5' , ap', Ftr 2.'' 6.
ea P. o cpay eP, e oo.
3. o 6oe pe y. H.
4. e4: dS f6 : d5 ocoM oo 6a e o'
8-6
oa.
.II. o ne 3. : d4 ePe P
5. Cll-g2
'1.. e7-e5 e eceeo0rooo)et]
6. gi _e2 8-6 e2-e4 6eoo eP uepe o. tpy
t. oz-ot 2. Qll-c4 f]DootM l o-
*"p'"o"u'n" e]xoo3. 3 e
o I o o7 . d 4 : 3 8 . . : 6 + o i o o n p a 6 o
oyay'_M. Pl a.
(8. b d5!) 9. b d5 10. g1 d6 eee crtlt' e 2. f, pe. xpepo rrpa0o e0
6lla. oo,e}te: 6ee ye .
rr. d3 o-0 yrrreo y p. e oo1ro Peo. oe . l3 6! Pa o
x (aoe-e. e, ce oeolt o opo ep- tly poPoy, a a
oaol'i naP$|4 ''| llloco. opojee ooe!]e a 0' oao
1922|.1. .v o ae y .
j' 4 6: 4' f (4. ? oe}t a6a ea e4, ooy epe
7. . CfB-? 2. g 8_ { 6 ! o) rlp o
paa I] .
f6!) oye ro ai'. Do oo y e yoo-
xye 7... 5 8. 0-0 0_0 9. 4 a . , , 6 e p r < a p g . e p . 8-6 pn,en"*o .n'",, . . 8. 13 oe.
plo)t( olyloo|'' 7, !e ooo d5.
3. d1 : d4 ve d5, oo' oy eooPIl']
. . a 9'.. 6 oeoao6t 1. po oo o<o pa 2... C5 4. d4- 3 n;",'y'"'"o' Parl 6to-or
4! 16 (1o... e7? 11. 5 Ca' 12. a3 || 2'.. Kc6, xo o6a pooel{n *"o'""u." .y e* oo 8. 4.
lP.)11. g5 roe. ' 2... {6l o6 o!, oo) 4. a4' a o . p . . 8 . . . : 3 9 . C : 3 : 4
oo e'{ 2'.. f5? . d3. ). o epr'!ye eo oea 16. lo. i4! i6 ll. f3 d6 12 g5 e6
8. 0-0 ya oe oo o oa. 1 '._II\ r. d h6 14. h4 y 6t,lx xoolU
e)epeeo; ye 60 8. f4. aoo toPoeoo a6a eo. aa{a (aeP . e, He'
ee ?I oyay o- a ePi' . . poll ye ooo 4.'. Cel 5. f (epa. 1896 .). oy o0-a 8. c4
poPoi'r. ye r xo . d3. PtlIIq o(epEo,
,rye!rte PllI{Ma
6 5. g3 t<|6|6: |g7
"';;'.;;"
-60- _ 6t _

al a 8... 5 ael.I d6 o o d + . 1 5 . 1 o - 6. Kg1- e2


y B..' d6, oe eo oye o 6 ad8 o e y.oo.
a Pa. eep cy e a. 6. f3 6 7. 0_0 6 8. d5
oxo 6e (po eJy 16 9' 3 8 10. g5 dB 11. f.l
oeo 8. g3, aP.' 8... : e4 c7 1'2,C|e6 : e6! 'roe epIxi
9. cd3 g4 10. h3 d5 11. f3 d4! te oao 13. : f7 : f? 14. f5 I8
12' ts C:g4 13. :h?l- Pf8 14. d a a.
d 15..;3 :dl p. 1. g8-f6 o ceoa8 aa oo 6. f4,
8' b1-3 d5-a5l nPeo)e eopa
(eal aT. y LlceolooIalo a"
xy)e 8... b4, . . o oe 9. t<oP; 6... d7 1. f3 5! 8. g5
l. e2 -e4 e7-es 0 - 0, .ree>e c, 6 9. 0-0 o ao y e
2. d2-d4 e5: d4 ya eIiP 6et,,t4 oep ( e ' 9 , . ' g 4 y 1 0 . : f 7 . ]) .
e oy Pe.
a 8'.. h5 6e!aye oo1 6. 8_ 6
epe oy epy clI.. ea popol(y poo(9. e 7. 0-0 C 8_ 6
oe 3... d4l3 4' fl_4: o l'o. $ a1ev cL u a, 8. C4-d5 g8-f6
y Poo(a 4'.' d7-d5' ooy. 9. d1_ d8_8
oo ujo (. a ! 32, 9. C1_e3 cf8-d6
ol.t-Pe), ,(e 6Pa opy 10. 0-o 0-0 1o. e2-t4 Uo : ol
ty, 4... c3: 2, o eo oy. pa p6o paa. f6-a6!
a6 .. a2|, o t o o 6 t 1 0 . . . d 8 1 1 . : 1 6
e e e t t 6 ( . . gf 12. h5 6 13. 1! e7 14. f]
oe 10... 0-0-0 11. 5! 6ee
IlD N9 31, e.apo). o 1 7. C d 2 - e 3 Cg? : 3!
pyo yae y eP M. oy ay a peoar.
Ca.
ee oo oPae . 11. 4 : d5 t(o - )I
oMo(lio rp e a ! 30. epaeT. Js 3l. eBepl a.
o)e0ata oo8a o0!4 paa e 1894,
ypP oe apo 190 .
J....O1-O) o6op. . pl|. ll. /vlrie. . /tlpo'
op Peooyeeu]eo ,.. 7. 1. e2-4 e?_eS 1. e 2 - e 4 7_e5 12, 1|_e| Cl\- e1
oo0lo) Prrt e. 2. d2-d4 e5 : d4 2. d2* d4 e5:d4 13. Cb2 : 5 d6: 5
c o o6e oo oo)e. 3. d1 : d4 b8_6 d4:3 14. 1 :e5 8_d?!
l4!Ilp': 4. d! (4' :d4 f5 ae
payo py) : e4+ 5. e2! (o'e 4. d4_3 s7-s6 4, CII-4 3: 2 on !p xo! . 15. : 7
5 e c4+ 6. 3 d5 epe y(. 5. C1_d2 Cf8-g7 5. C1 : b2 d 7- d 6 ooo6 0_0 y oo.
Io erlly P!|6eoaol,1
oo)x) 6, b1_ 3 g8*e? '(r y ep.
e o'(eoae 6ee
: 92 (o l3 0-0' oe eo 7 . O- 0 - 0 0-o oy ao eoo 15. 3-g3 0-0-0
rooo oo)elleoo
8 . 1 2- . 1 4 ? a' ol{' o p o 16. g3 : 97
ep 6ee oy y) 6. f3 po. p oopoo Po
96 7. 3 C4 8. g2 7 9. f4 o6. Ieo60o6o Peype.
f5 10. e3 a g1. p o o)i( opa a!(y o. etc opr' oe o)epoar
d5, P 8. 4 8. d5 xp epaoe Peyeo e(' o ePo a o 0 .
4. e4: d5! oe3. ' o po6pe'te e' o- eeo Pel:yea ooie
y yUler oo(ee. oero
oe 4. l d4 6 5. I3 5 6. C5f
R d7 -,d 5 epa 'o p aPo, 16. d7_d6
d7 .P Prl oe!ee 9. e4:d5 6-b4! o68py)l{ y6ooe noa!'e 1?' g7-g5 h8-B
H!]eo e a 6e}4 po'relle 10. cf 1-4 C8-f5! ao0l|0i!e' e){y ep
18. b l _d2 -d'I
r<t6
4 , e 5 J 5 . : 6 ' e P l eo I . ae er o'i o.
11. C4-3 t11 : o) 19. e5 : e7 d6:e7
rue eo. 6A ol,l ea
12, 3 : d5 4 : d5 xooi,l 5... d6 e' o. 20. g5_ g3 e?-b4 !
l d8:d5 l3' e3-{3 r'oy, eiiJe. 21 . d2_ |3 8-gB
5. 3:d4 8 - 6] Pye oo)rje i: 22. g3-h4
o e 1 3 . c : d 5 : d 5 p e . I' 5,.. 4+ 6' 6 7. f! t6
y]e o. 5...[6 e 6eI60. 6I e|rja2 92' 8. c2 d6 9. 0_0_0 y 6x o oe oro o ee p '
e o6oyPy' p.. 6. 3 b4 yPy' o 22. t<ss r cn^cao ap1|1-.
?. f q4 8. e2 6 9' 0_0 d7 d8-f6! It. 5... f6 oe 6. 6 7' i 22... 6 23. cL:g5 24' :c7-]- :7
70. a3 Ce1 11. d5 :f3 12' :f3 e5. 14.2_c3 d5-4l C4 pa o l( IpeIyrey . 25. e6+ pb6 26. ?-l. pa6,
oxo 5'.. 5?, . . oe 6. pay.
: d4 7. 5+! 6 B. e2+ ae 96P yeo Pe Ill. 5.'. e7 6. 6 ?. 2 d6 8. 22. b 4_ 3 l
e3 f3 y 6e a ey lpo- J r p o 0 a a y o o o . 0_0*0 6 9. d5: o o)ePo- 23. al_b 1 3 : f3
oe pe. o ap . i' 2yt ae ll4ay' ooPy
ea Ir o)llo o. 24. 4-h6 d7-b6
6' g1-f3 C8-g4 15. C3-4 ] v . 5 . . ' d 5 ' M . a . t3 2 . Q!,ac.
-bz- -- 63 -

1 0 . C : 6 b 1 1 . : 4 y 8 ! 1 2 . yr aae loy ep,


.ItB32. pafi a}r.
yPP ce 1914 .
d4 : b2. opoar. o o perrteoo onpoePe,
a6e o!.. o cx oD e.
' HrioItl. P. . 10. 1-3 d8_e7 1, e2-e4 e7-5
1r . a z - 4 5 cb4-d6 2. t2-14 a o.
I. e2- e4 e7-e5 |2. a|-e| 6_e5
2. d2-d4 e opocoo lla a.
5: d4 rJ. tllJ : ) \,OO : e) aa ollt' o' )ePy eury'
1. e2-e4 7_ e 5
. c2_3 d.t : 3 14. Cd5-4 c7 - c6l 2. t2-I e5:f4
ePeerre ePto aeI e5
4. Cfl-c4 15. h2-h4 ee ooe oe f4. oa 3. g1_{3 g8-f6!
epo ' e epe 6yy aIa
oe 4. :3 d6 5. l 6 a- o6 oce g3 pg2 y y ey xoo g7_g, er'loM Pa- erxo. Aa cpy rl.
l{e e 'ryIe'o, Ilooy' o a h1. oao, o alio c0l. o lyP aaoa oPo. y e4, eplrl ee eY ooo.
oePyeoe0a. olt 60!110 oe6 pe, p . d?_dS.
a ePrt, oatl .
ooy 6ee )epy, oPy r oyla. )Relte lre g. 6ee 3... d5 4. ed (a 4. e5 ep
11ey.
o opoeoo a6a op .oo i,roy oe g5) f6! 5.
ulxao P oe ea. .o a- 4 6 6. d4! d 7. : t4 PoPo'
4. d7-d5 16. Cc4-e2 C8 _ e6 peee xvl ee' o . xy)e 3... f5 4. 5! d6 5. e2! de 6.
xo, peoeotlLLIeepo. |1 . _c2 e7_c5 yell ea eto ye o :e5 e7 7. d4 95 8. h5+ Pd8 9,
lo):,{e, 6Pa ery ' ee 1B. e1 _c1 f8 - d8 .oo Pe. oo a. : g5!,- 6eo o ye.
ePea a o e!]Iy' 6 6 o aM e Hoe ept aPi
p oy oy Pay yt
19. sz._g e6o. Pe I{eI]o p- a!.{6 yra, ... r7,
poo)4... d6, ap.,5 : 3 Ce6 20. c2-L ooe 6 o ap'' 4. 4! h4+ 5. pf1! d5 6
,6. :e6 f 7' h5+ 96 8. 5+ 6 Ha 2o. pgz oeoao6| 4 2L' eul f4 oPo g7_g5- oy. :d5 f6 7. 0_0 8. d4 6 9. 4
9. : 7 d4 r0. g5! 8 11. : 8+ a a 22. I i c2 2. II | 2 a2 ru p o oel aya . g4 10. e2,_oo)e 6ex yrrre.
: 8 12. 0-0-0 g7 . . o) a e ()e ooeo. xo 3... g7-g5, oe ooPooo-
. .' eopoaao.
apaey p px rijepo' ya c0 oye capy
5. C4 : d5 20. dB-d2! y,e Iaa o0 pr oo. a6, y aeoo6oe po.
21. -d5 o so al4 oee o- coo oopooe(3,'.f6!),
Hoo ye e 5. ed, ap., er ap. Oo6pao ee [I l,rpeo e peae-
5'.. 6. :2 f6 7. ! d6 8. l{ Pae 0 apao p. eeopeoG oe.
c2 0-o 9, 0_0-0 yIPa- oo 6a !'a oeIto lti- po pee !|x 60
l{ a y. o Pa yeo Iaxao ytl! o6e oo oo)r.
P ' lt!:
c|2 oeoe cea, P- 1) 6 epoi 4.
6. 1 : 2 g8_f6 ''ooor] rrr0'.'p h4 94 5. r5. oe 5... Cs1 6. d4
7. g1_ f3 I Iio0 e0oel'oa co.- |6| 7' Cc4 dsl 8. d h5! 9. 3! 0-0
e' Pcl{oeooe!epea 10. e2 5! 11. 3 d 12. d d7! 13.
oce 7, ci17+ D: 17 8. :d8 pea opoe , a : d? : d7 crlr o llpeoxollo.
4+ 9. d2 :2+ 10. :d2 5! ep' oIr yae oa. oe xopoa epx a
(e 10... e8, o 11. f3! e tIoe.o xooii 2... cf8-5 [oRa. 5... f6 6. 4 d5 7. ed d6 8. d4 (8...
:e4? y 12. e5+) y lte a t opo r a6) 0 - 0 0 6 6 P .
ePeoaeo ee. 2'.. d7 - d5 (oP.6 ePe oy P tepy'poo.
a6ee). 06 poo>e ) a B . . . : e 5 9 . e 1 e 7 1 0 ' h 5
7. f8-4+! Io P e e ae'ry 3a. 11. d4 d?l' rl,1)e eo oo-
y' np< c g7-g5, a ee ool8... 0_0) 0-0 9. l f4
Ia 6x PPol Py. 2I. ' d2 | 2|| eo e aeo e h5, y 6el e yoeoeoo
e eo a hl oe ee yPoato py. eoPeee coo- ooe.
P.Ja o6a!
e aP aeo. a o6a e Pe !{ . 2) 6 Aae:4. h494
22' b| : b2 oPeeo li Ka 5. g5. Pe)e oo 5'.. h6 o6o
8 . p e1 _ f 1 oy ex. 6I ypPr pa eJmo,eye )ep.
t 7 o 2e2 ' i 1 6 + g | 2 3 . | 2c | 2 (e 1903 .. A66 1912 |. a. y y I, o e 6 . | I 7 p i f 7 7 .
oe 8' c3 : d5 9' d 7f e 1914 .) oep to 60P' d4 |,.|,1 Cc4+ 6e oya ylo
6I o( 6 6 pa pf1, 24' !1ic5 Cia 25' j6 4, o y
oxpo Itee ro' oPoc at'r o coerrreEo ay. oo' pe 6e Pya oy.
. . no. aea epe ljl ee pa|l. a yuly lPy' ti np )eP'
oao Pooe e e eo
fleIa ePx e eja P. tloell,l aeop aec eo o . ., 5... f6! 6. cc4 (a 6. d4 ||,|
ai{'
yleo. )e yp r'(6y o. ae a. 6. e5 oeye e7!) d5 7. ed Cd6 8.
22. 5 : d5 a2... e3..f4 . g1-f3 98-16!, 6oe e2+ pf8 9.-l'2. d4 pg7 1. 0_0 e8
8. 0-0 23. e4 : dS ue) : oz al e P)r' ea 11. d3 e7 c : f4 c |I4 1. 11|f4
9. dl-3 b8_ 6! 24. 1-2 epx e o noyeol 0 e1+ 14. f1 :h4 ' !,.' L1| |4.
e6:d5 o Peao o. fl :f1+ 15. :f1 h6 lP.
p aepl e e oy o a l r 6 a o a ( 2 . . . 5 : f 4 3) l.{6 lvIyo:4' c4 g4 5'
p ltPI!yP opeo 3' fl_4)' o' xo eop o 0_0. oe 5'.. gf 6. ; f 16 7. e5
* 6,1 -

: e5 8. d3 h6| 9. 3 e? 10. d2
0-0 11. ael 5+ 12. ph! b6
6. 3 : d5
0plaollaa 1924.

I..=
1. : f4 g?l rpe l{ }.exo!l

nnt!,{"nf
c 6. Cc4' o :! oey
cd6 oe ep]x. yPa
aeee8Ifi
4) 6 My o.o: 4.4
94 5. C: |7|. oe 5... p : 17 6. es.L d8 : d5
pB! ?. qi: 94 i6| B. : f4 d6: 9. 1 1- d2-d4 Q{8-e'l!
g 3 ! l 0 , 0 - 0 g 4 1 1 . 3 : e 4 y e P .
P yL!e.
5) 6 M.o!re: 4' oaE peari3 tl. . peos, . . 3, . A. 8e'
c4 94 5. 3. e oe 5''. gf B. . Hpoo, B. H. oI, H. . eo.
6. : f3 d6| 7. 0-0 e6 8. d5 6 9.
d 10. | hB d 11. : g8 b6f
12. phl 6 a pl y,e. ollGllA HA:
6) o 4. 4 94 5. e5 h4+ 6. tt 1 ( l.o . o 3l.e a6p1924.) ePeofl
f1 oya P o: a r.'- o a o f' l . . .6p._.
6 a0-6... i6' 6 tla t/o . eDIo ' 2 ' 0 '.
o-6'.' f a 6 . a-oeoo lroepa a 1924. 0 o. ( pe.).JlBo'o
o- 6ep -6'.. h6. oep ||2_76 o. 3a rparry fla o 3 oapa.
eo yal]l xoo epl!l
o Io . 6'.. 6!, eI(o oy-
AP .l{ .IlH}tllxPBo.oB:
yy py (. p .l]! 34' ,y. lvlo,peo-Co,N! 20, . 3l'
6.}t6)). BapyaovyHAPooB.
?) a6 opa: 4. 4 o lrto(oe o ocpooH. oopa o 2 o 6.
g7 5 h4. oo)o epl,1 oJga a ej f4, . , lloafi ao po.
Pop.
opa Pooe oo)e.: 5''. h6: 8. : f4? oeye G4 .
6. d4 d'6! 7. . 6! 8' e2 e7 9, o e, e 7..' d6 ' 4]
d d7 10. d2 0-0-0. e4+ 9. Pf2| i5 [ae Cd3 1)
8) 6 auIe: 4. 4 10. 5! ? 1I. b5+! c6 1.2. c4! c
c7 5. 0-0. )xe e e 6 . 13. e1 . . oe 6el. Il3 PJlAl{lt}l"AxlA. Ill0}l{0BllllBA
a o: 5..' d6 6. d4 h5 7. 93 (y
6e e yoo cc6a po)|( 8. f l-d3 .llyI3jlAllll:
aa!: ec|, ?. c, o e7' )c ?.
po1 ' . peoB . . ll aPooa' Pyooo y
3, o e6l) 94! 8. 4 f 9. 3 16! 94 : 92. rrrofl p. yp op! ulofl pr,ofl
10. : f3 gf 11. : f3 e7 12. ct4 c6
1. d2 d7' oeoy . 9' dl-2 8-f 5 oItio tlolu eopqe oIl ti{ oe
llyllpoll ylltlpo' o. .llo ollIll,t p
py y 6ex e oa,]oo aa'
o y p o r
e4 ;g5. oeB peo.t,yo8oonpoEo o[,{
pall oppetuluIo. B tl
4. 1-3 10. d : f5 d5 : f5 y l-4, lI )oo46 o. oflo y 5-6' eg
g0 io. oosi ell tl(le loie yi 7-E 9_l0,
pye 006 o - ept p ol,lo o)lj:' tl x(oro 90 o.
e a e,y e4 eo e a e. oxP eu]. a 11. 94 (oj . . p e o . . H f l a p o o .A 3 6 y Luaao
' anp.: o : 94? o 12. g1) e: -p a 54- ap'oll.
p. Pvooo
4. e5 h5! 5. Ce2 @ 5. d4 d6 o. d?!, t( o Py6h- ei 5. opp.,o(8 1924. Ir l p.
4 d5 7. d3 g5 8. 0-0 h6 9. 3 c, acrc 1922 r. ll. . peo' u p - a a a fl . yu
6 10' e2 d7 11. fB 12' 4ss o H' . peo, a . p P. Pe, Pri
paoli o y ept-. Jfg 33. a o ' p tl' opetr 060 i,tpo. o l92. e Z o.
6.,P Hv. An6q I9]2 ,) 95 6.
yP A6a 1912 . x . P . a a 6 a a I. v l o I t p e p . o
0_.0 (6' : s5? ]: 7' h] (l, : s5) 6 arrfloo B. . He,. errpa 1924. rs l . 60 o.
? ' d 4 ( ? . : g 5 ? c 5 + 8 . p h 1 g 3 + Ivl.. Jlolr. . tlo''i . P. aaaa.ottor t x I r o f l . e e o
9 . h g : g 5 ) g B B . 3 d 5 y l } ] l , e 2 - e 4 e7*e5 a' ,. .|Vl.oIr,n pe. . o. BaIIr. . 2-. .
Do y jx,
5:f4 llp 1924. r l p. 80 .
4. d3 d5I 5. 5 hsl . . P. Per' lo- l' I|Ixi{tloi p. o
3. g1-f3 g8--f6 B. . Hfl C. M. Co pejoi,t H. . props.
4. 4. bl_3 d7-d5 o 1924' e 65 o.
5. 4: d5 5. e4-e5 f6. h5 ,.axMa". ot oiie yPtls 3 1923 . 4 p6.
6. d2-d4 g7-ss 'anra Bli.. ooc o p.r l9l3,
H 5. e5 noye h5: l(}{ l9l4 (6e N l)' l9l5 1916 (6e } ] 2l _24)-||o 2 py6. )fl.
1. C I I - 1 2 g5-g4 BIt|ae 3 Pea|| a neI{y tle a. pt.
oe ol (. ap } , o.
_ Ilo).
8. 0-0. h8-g8i t( l|o( f l!l ae}flo aoro 3a a 35_4 o.
'opore. Cylr fle l l p. oo ipl|aT ooat
o B , . .g f 9 . : f 3 g ? 1 0 . : . . 1 apa.
5. f6 : d5 6eIeoi,lIt 6I y aay.
ll. . pe B. ll. Heapoo.

PI3fiI{tQ

JAxiblATt{o!,I
rPb|.
Hyp eop |.!aMaHopt' oaei.{t"i
oaHo lloe] l oeecLl/teo-
alt4 aHHl|ex N{e{yapo |
y p H p o , o | ! l o l t ' a p a a a -
oex pe}}{l-|x
coa.
''Py1toBoGo(. poBaIlo
oeaM
Iax axt"IaoB.

''PltoBoco.t BIo
l.
(o
10)'
rlrr 6ve 6o o l924
v]r v l 9llllv l

Blllylltf,
00
g 5. 30.
llssl,lo
: ooBl]il rAA.-
,lVto)I(tto
rrr* E lltr).ala oT.( ! B!.
rryi<o rrpollt, '1rettl
t'IE.q\ :<.a A. ..5.

3.AI{ P()ATc
lv1ocE Eytol lvlAA}lAx:
,,Bona( (pafl,l o). ,,,!1aqi(..(eo, 7).
(.l). 'oolrt )'l3!r.. ( eoo.
"yy"
,,l(* (yllll o)' a, l6) pyx pyt ita.
tIliPA!
.1I{fi 40).
'I{oHoI{A )3H. ,
R P:

er. 45 r!n. ao|

Вам также может понравиться