You are on page 1of 5

RUBRIK UNTUK ULASAN KRITIS (20%)

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU (EDU3083)

Skala
Gred/ Persembahan
100 Kandungan Organisasi Sumber Rujukan
Kriteria Mekanikal
Markah
Amat Maklumat yang dipersembahkan di bawah adalah lengkap dan Pemikiran sangat teratur Persembahan teks Pemilihan sumber rujukan
Cemerlang relevan. terhadap ulasan artikel. penulisan sangat jelas. yang sangat relevan, tepat
(A+) a. Pengenalan: Perbincangan idea utama dan sangat sesuai dan melebihi keperluan.
- Nama penulis, tajuk dan penerangan ringkas dengan gaya penulisan Penulisan rujukan
sangat tersusun dan
tentang tajuk artikel berkenaan. ulasan artikel. keseluruhannya
- Tujuan artikel dan ringkasan dapatan utama atau bermakna dan mengakhiri Format, jarak (spacing) menepati gaya penulisan
hujah yang dikemukakan. ulasan dengan penilaian dan engsotan (indent) APA
- Penilaian terhadap artikel berkenaan secara kendiri yang sangat jelas. perenggan yang sangat
ringkas tepat. Tiada kesalahan
b. Ringkasan: tanda baca, ejaan dan
- Ringkasan idea-idea utama dengan beberapa . laras bahasa.
contoh untuk menyokong hujah-hujah yang
dikemukakan.
90 - 100 - Penerangan yang ringkas tentang tujuan artikel
dan susunatur teks.
- Ringkasan bahagian rumusan artikel.
c. Kritikan:
- Perbincangan tentang kekuatan, kelemahan dan
ciri-ciri penting dalam teks berdasarkan kriteria
tertentu dengan sokongan dari sumber lain.
d. Kesimpulan:
- Pernyataan semula pendapat anda tentang artikel
berkenaan.
- Cadangan dan penjelasan tambahan tentang
penilaian anda.
e. Rujukan:
- Senarai rujukan jika ada tambahan sumber lain.
Cemerlang (A Banyak maklumat yang dipersembahkan di bawah adalah Pemikiran yang teratur Persembahan teks Pemilihan sumber rujukan
dan A-) relevan. terhadap ulasan artikel. penulisan jelas dan yang relevan, tepat dan
a. Pengenalan: Perbincangan idea utama sesuai dengan gaya memenuhi keperluan.
- Nama penulis, tajuk dan penerangan ringkas tentang penulisan ulasan artikel. Penulisan rujukan
secara tersusun dan
tajuk artikel berkenaan. Format, jarak (spacing) sebahagian besarnya
- Tujuan artikel dan ringkasan dapatan utama atau hujah bermakna dan mengakhiri dan engsotan (indent) menepati gaya penulisan
75 - 89 yang dikemukakan. ulasan dengan penilaian perenggan yang tepat. APA.
- Penilaian terhadap artikel berkenaan secara ringkas kendiri yang jelas. Kesalahan tanda baca,
b. Ringkasan: ejaan dan laras
- Ringkasan idea-idea utama dengan beberapa contoh bahasa.yang sangat
untuk menyokong hujah-hujah yang dikemukakan. minima.
- Penerangan yang ringkas tentang tujuan artikel dan

nsa/jun2017

susunatur teks.
- Ringkasan bahagian rumusan artikel.
c. Kritikan:
- Perbincangan tentang kekuatan, kelemahan dan ciri-ciri
penting dalam teks berdasarkan kriteria tertentu dengan
sokongan dari sumber lain.
d. Kesimpulan:
- Pernyataan semula pendapat anda tentang artikel
berkenaan.
- Cadangan dan penjelasan tambahan tentang penilaian
anda.
e. Rujukan:
- Senarai rujukan jika ada tambahan sumber lain.
Kepujian (B+, Sederhana banyak maklumat yang dipersembahkan di bawah Pemikiran agak teratur Persembahan teks Pemilihan sumber rujukan
B dan B-) adalah relevan terhadap ulasan artikel. penulisan agak jelas dan yang agak relevan, tepat
a. Pengenalan: Perbincangan idea utama agak sesuai dengan dan mencukupi.
- Nama penulis, tajuk dan penerangan ringkas tentang gaya penulisan ulasan Penulisan rujukan agak
dengan agak tersusun dan
tajuk artikel berkenaan. artikel. menepati gaya penulisan
- Tujuan artikel dan ringkasan dapatan utama atau hujah bermakna dan mengakhiri Format, jarak (spacing) APA.
yang dikemukakan. ulasan dengan penilaian kendiri dan engsotan (indent)
- Penilaian terhadap artikel berkenaan secara ringkas yang agak jelas. perenggan yang agak
b. Ringkasan: tepat.
- Ringkasan idea-idea utama dengan beberapa contoh Kesalahan tanda baca,
untuk menyokong hujah-hujah yang dikemukakan. ejaan dan laras
- Penerangan yang ringkas tentang tujuan artikel dan bahasa.yang minima.
60 - 74 susunatur teks.
- Ringkasan bahagian rumusan artikel.
c. Kritikan:
- Perbincangan tentang kekuatan, kelemahan dan ciri-ciri
penting dalam teks berdasarkan kriteria tertentu dengan
sokongan dari sumber lain.
d. Kesimpulan:
- Pernyataan semula pendapat anda tentang artikel
berkenaan.
- Cadangan dan penjelasan tambahan tentang penilaian
anda.
e. Rujukan:
- Senarai rujukan jika ada tambahan sumber lain.
Lulus Maklumat yang dipersembahkan di bawah kurang lengkap dan Pemikiran kurang teratur Persembahan teks Pemilihan sumber rujukan
C+ dan C) kurang adalah relevan terhadap ulasan artikel. penulisan kurang jelas relevan yang terhad dan
a. Pengenalan: Perbincangan idea utama dan kurang sesuai kurang tepat.
- Nama penulis, tajuk dan penerangan ringkas tentang dengan gaya penulisan Penulisan rujukan kurang
50 - 59 kurang tersusun dan kurang
tajuk artikel berkenaan. ulasan artikel. menepati gaya penulisan
- Tujuan artikel dan ringkasan dapatan utama atau hujah bermakna dan mengakhiri Format, jarak (spacing) APA.
yang dikemukakan. ulasan kendiri yang kurang dan engsotan (indent)
- Penilaian terhadap artikel berkenaan secara ringkas jelas. perenggan yang kurang

nsa/jun2017

b. Ringkasan: tepat.
- Ringkasan idea-idea utama dengan beberapa contoh Terdapat kesalahan
untuk menyokong hujah-hujah yang dikemukakan. tanda baca, ejaan dan
- Penerangan yang ringkas tentang tujuan artikel dan laras bahasa di sana
susunatur teks. sini.
- Ringkasan bahagian rumusan artikel.
c. Kritikan:
- Perbincangan tentang kekuatan, kelemahan dan ciri-ciri
penting dalam teks berdasarkan kriteria tertentu dengan
sokongan dari sumber lain.
d. Kesimpulan:
- Pernyataan semula pendapat anda tentang artikel
berkenaan.
- Cadangan dan penjelasan tambahan tentang penilaian
anda.
e. Rujukan:
- Senarai rujukan jika ada tambahan sumber lain.
Gagal Maklumat yang dipersembahkan adalah umum tanpa Pemikiran tidak teratur Persembahan teks Pemilihan sumber rujukan
(C-, D+ , D pembahagian idea utama yang tertentu. terhadap ulasan artikel. penulisan tidak jelas dan relevan yang terhad dan
dan F) Kebanyakan merupakan penulisan semuala atau ulangan Perbincangan idea utama tidak sesuai dengan kurang tepat.
ayat-ayat dari teks. gaya penulisan ulasan Penulisan rujukan kurang
tidak tersusun dan tidak
Tiada penilaian terhadap artikel berkenaan. artikel. menepati gaya penulisan
Tiada pendapat dikemukakan. bermakna dan mengakhiri Format, jarak (spacing) APA.
<50 ulasan artikel dengan dan engsotan (indent)
Hujah tidak disokong dengan bukti dari teks atau sumber lain.
penilaian kendiri yang sangat perenggan yang tidak
kabur. tepat.
Terdapat banyak
kesalahan tanda baca,
ejaan dan laras bahasa

nsa/jun2017

RUBRIK UNTUK PENULISAN AKADEMIK (30%)
ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU (EDU3083)

Skala
Gred/ Persembahan
100 Kerelevan Kandungan Kesepaduan Organisasi Sumber Rujukan
Kriteria Mekanikal
Markah
Amat Fokus yang sangat jelas dan Secara keseluruhan idea dan Idea utama mudah Persembahan teks Rujukan yang relevan dan
Cemerlang relevan dengan tajuk ayat-ayat yang dibina telah dikenalpasti; perenggan penulisan, jadual dan rajah menunjukkan bacaan yang
(A+) kepimpinan guru dan disusun secara koheren dan ditandakan dengan jelas, yang sangat jelas. sangat luas daripada
peranan guru sebagai pengenalan dan rumusan Format, jarak (spacing) dan pelbagai sumber dan
kohesif.
pemimpin guru. yang menyeluruh serta engsotan (indent) perenggan melebihi keperluan.
Liputan menyeluruh dengan mengikut kelaziman bidang. yang sangat tepat. Penulisan rujukan dalam teks
90 - 100 skop yang luas. dan senarai rujukan secara
Tiada kesalahan tanda baca,
Hujah disokong dengan bukti . ejaan dan laras bahasa keseluruhan menepati gaya
yang amat relevan. Penggunaan bahasa, penulisan APA.
tatabahasa, gaya bahasa
dan sangat sesuai dengan
topik.
Cemerlang (A Fokus yang jelas dan Sebahagian besar idea dan Pada amnya perenggan Persembahan teks Rujukan yang relevan dan
dan A-) relevan dengan tajuk ayat-ayat yang dibina telah dibahagikan dengan baik; penulisan, jadual dan menunjukkan bacaan yang
kepimpinan guru dan disusun secara koheren dan pengenalan dan rumusan rajah yang jelas. Format, luas daripada pelbagai
peranan guru sebagai berkaitan rapat dengan teks jarak (spacing) dan sumber dan memenuhi
kohesif.
pemimpin guru. penulisan serta mengikut engsotan (indent) keperluan.
Liputan agak kelaziman bidang. perenggan yang tepat. Penulisan rujukan dalam
75 - 89 menyeluruh dan agak . Kesalahan yang teks dan senarai rujukan
luas. sangat minima sebahagian besar menepati
Hujah disokong dengan dalam penggunaan gaya penulisan APA.
bukti yang relevan. bahasa, tatabahasa,
gaya bahasa dan
agak sesuai dengan
topik.
Kepujian (B+, Fokus agak jelas dan Sebahagian kecil idea dan Perenggan disusun agak Persembahan teks Rujukan yang agak relevan
B dan B-) relevan dengan tajuk ayat-ayat yang dibina telah baik, pengenalan dan penulisan, jadual dan dan menunjukkan bacaan
kepimpinan guru dan disusun secara koheren dan rumusan agak berkaitan rajah yang agak jelas. yang memuaskan dan agak
peranan guru sebagai dengan teks penulisan Format, jarak (spacing) dari pelbagai sumber dan
kohesif..
pemimpin guru. serta mempunyai dan engsotan (indent) mencukupi.
Liputan kurang kesalahan yang minima perenggan yang agak Penulisan rujukan dalam teks
60 - 74 menyeluruh dan kurang mengikut kelaziman tepat. dan senarai rujukan tidak
luas. bidang. Ada beberapa kesalahan mengikuti keseluruhan gaya
Hujah disokong dengan . dalam penggunaan penulisan APA.
bukti yang terhad bahasa, tatabahasa, gaya
bahasa yang kurang
sesuai dengan topik.

Lulus 50 - 59 Banyak aspek yang tidak Kekurangan transisi ayat Perenggan tidak disusun Persembahan teks Hanya beberapa rujukan

nsa/jun2017

C+ dan C) berkaitan dengan tajuk yang mengganggu dengan baik, pengenalan penulisan, jadual dan yang relevan dan bilangan
kepimpinan guru dan pemahaman dan dan rumusan tidak rajah yang kurang jelas. sumber yang agak
peranan guru sebagai menyebabkan hubungan berkaitan dengan teks Format, jarak (spacing) mencukupi dan sumber
pemimpin guru. penulisan serta mempunyai dan engsotan (indent) kurang pelbagai.
antara ayat kurang jelas
Ffokus dan skop yang kesalahan yang besar perenggan yang kurang Penulisan rujukan dalam teks
terhad, mengikut kelaziman tepat. dan senarai rujukan kurang
Sangat kurang mempunyai bidang. Banyak kesalahan kurang menepati gaya
hujah-hujah yang . dalam penggunaan penulisan APA.
menyokong dengan bukti. bahasa, tatabahasa,
gaya bahasa yang
menjejaskan
kefahaman dalam
penulisan

Gagal Kurang penjelasan dan Secara umum Tiada organisasi yang Persembahan teks Kurang atau hampir tiada
(C-, D+ , D tumpuan berkaitan dengan keseluruhan idea dan jelas, pembahagian penulisan, jadual dan rujukan yang relevan dari
dan F) dengan tajuk kepimpinan ayat-ayat telah disusun antara perenggan tidak rajah tidak jelas. Format, sumber yang tidak pelbagai.
guru dan peranan guru dengan tidak koheren dan jelas, pengenalan dan jarak (spacing) dan
sebagai pemimpin guru. tidak kohesif. rumusan tidak berkaitan engsotan (indent) Penulisan rujukan dalam teks
Skop yang sempit; tiada dengan teks perenggan yang tidak dan senarai rujukan tidak
hujah-hujah yang penulisan. tepat. menepati gaya penulisan
menyokong Kesalahan yang besar APA.
Penjelasan tidak tepat, dalam tanda baca, ejaan
<50 terlalu pendek dan tidak dan laras bahasa
fokus Gaya bahasa yang sangat
tidak sesuai, banyak
kesalahan tatabahasa yang
menjejaskan kefahaman
dalam penulisan

nsa/jun2017