You are on page 1of 9

VIDYA YOGA

kola joge Dragana Lonara

KURS ZA OBUKU JOGA INSTRUKTORA


2011 2012

SEMINARSKI RAD
Hatha Yoga, Tantra, Vedanta, Bhakti Yoga
(Predavanja Swami Satyananda Saraswati-ja)

Ana Nikoli
Odnos izmeu hatha joge i tantre

Mnogi ljudi se pitaju ta je superiorna praksa, hatha joga ili tantra. Ovde, Swamiji
istie da joga izdanak tantre. Pribeleeno na Transmission Seminar-u odranom u
amarandu, Fracuska u septembru 1980.

ta je veza izmeu joge i tantre? Joga je proces fisije i fuzije. Zbog toga, tantra i
joga imaju istovetno znaenje. One nisu dve odvojene filozofije. One su samo dva
razliita termina koja pripadaju istom ivotnom putu. Preciznije, moemo da
kaemo da je joga praktian aspekt, dok je tantra teoretsko znanje. ta tantra
objanjava joga nas ui kroz vebu.
Tantra i joga bi trebalo sagledati kao jednu nauku, ne kao dve. Tantra je majka,
joga je sin. Razliite knjige koje ste itali o jogi su sve izvedene iz tantrikih
tekstova, ne iz drugih kola ili filozofija. Varijacije i razliiti sistemi joge, koji se
praktikuju u celom svetu danas, potekli su iz tantre.
Neki od najveih filozofa Istoka i Zapada su pisali da su sva praktina znanja
zvana joga izdanak Samkhya- e, koja je jedna od est hindu kola filozofske misli.
Meutim, ovo nije tano. Ni u jednom poglavlju sutri u celoj Samkhya-i nema
pominjanja asana, hatha joge, kundalini joge, mantra joge, rada joge ili laja joge.

Hatha joga je ogranak i deo tantre. Priprema za tantru mora biti uraena kroz
praksu hathta joge. Fiziko telo treba prvo proistiti, a zatim praniko telo treba
proistiti. Trebalo di da moete da praktikujete udijana bandu i vadroli; trebalo
bi da moete da se koncentriete na centar izmeu obrva; tek onda ste spre mni
da vebate margu ili druge grane tantre. Zbog toga kada vebate hathta jogu,
morate da zapamtite da ni u jednom delu nije odvojena od tantre.
Veina misli da hatha joga sadri samo poze, ali ukoliko analizirate re hatha,
znaenje je veoma jasno. Ha znai Mesec, a tha znai Sunce. Na nivou fizikog
tela ovu su dve sile bliznakinje; solarna sila predstavlja pranu i svetlost dok
lunarna sila predstavlja um i svesnost. U cilju probuenja mora da se desi
ujedinjenje izmeu ove dve sile a taj proces se zove hatha joga.

U tantri, govorimo o ujedinjenju ive i akti. iva je svesnost a akti je kosmika


priroda. iva i akti predstavljaju vreme i prostor. Odnos izmeu vremena i
prostora je osnova tantre. U kosmosu, prostor je pozitivan pol, a vreme je
negativan pol, kao to imamo polove kod elektriciteta. Kada su odvojeni nema
eksplozije ili varnica. Kada se polovi spoje, dolazi do varnienja. Na isti nain
kada su iva i akti odvojene, vreme i prostor ostaju odvojeni i ne dolazi do
stvaranja. Kada se sastave, deava se eksplozija.
Eksplozija se deava u jezgru materije. Svaka stvar ima jezgro. Nuklearna
energija je nazvana nuklearna zato to je ona u srcu materije. Sada dok materija
eksplodira, jezgro se formira. Ovo je nauka hathta joge. Ida i pingala se ujedinjuju
u adna akri, na samom vrhu spinalnog lanca i ovo ujedinjenje je odgovorno za
spiritualno prosvetljenje. Ovo je sr hatha joge. Joga znai ujedinjenje. Hatha
znai Sunce i Mesec, ida i pingala, prana i um, iva i akti, pozitivno i negativno.
Tantra je proces ekspanzije i osloboenja ove dve sile. Kao to naunik u
laboratoriji cepa atom i energija je osloboen, na isti nain se oslobaa energija
iz uma. To je tantra. Ovo nije mistika; ovo je nauan proces. Danas, naunici sede
u laboratoriji razlaui i analizirajui materiju, ali ne cepaju i analiziraju um.
Meutim, moramo da prihvatimo da je um takoe materija.
Sada, ta je materija? Naunici nam jasno kau da je materija sastavljena od 96
elemenata. Iz toga zakljuujemo da nije jedinstvena i potpuna. Takoe um je
materija, u poreenju suptilnija u odnosu na druge materije, ali takoe nije
jedinstvena i potpuna. Um je kompozicija stotine i hiljade arhetipova, svih
impresija ove i predhodnih inkarnacija.
Kao to naunik ima laboratoriju gde cepa i analizira materiju, tantrik takoe ima
laboratoriju: njegov um. On analizira svaku karmu pojedinano i svaku delo
pohranjeno u njegovom mozgu. Na ovaj nain, tantrik cepa i analizira svoj um
kao to naunik radi sa materijom. Kada se materija cepa nastaje nuklearna
energija, a kada se um cepa nastaje prosvetljenje.
Dakle, hatha joga je jedinstvena priprema za tantriku praksu. Meutim, postoje
ljudi koji su u zabludi verujui da su asane samo akrobatski poduhvati,
pranajama samo kontrola kiseonika, azota i ugljenika, a mantra vrsta religioznog
bajanja. Oni ne razumeju nauku.
Asana, pranajama, mudre i bande su neophodni u procesu oslobaanja u ovoj
ljudskoj laboratoriji. Ukoliko naunik sedi u laboratoriji i nema elektrinu
energiju, ta on moe da uradi? Ukoliko nema centralnog hlaenja i grejanja, ta
da radi? Na isti nain, Vi sedite u kontrolnoj sobi laboratorije, pratei sve akcije
uma, sve reakcije uma sa telom. Ukoliko Vas boli stomak, Va pritisak je
promenljiv, Va nervni sistem je preoptereen a Va krvotok je pun toksina, da li
mislite da ete uspeti u svom eksperimentu? Dobiete pogrean rezultat. Zato
molim Vas zapamtite, hatha joga i tantra su meusobno povezane.
Tantra i Vedanta

Mnogi veruju da su tantra i vedanta kontradiktorne, iz razloga to je tantra


bazirana na dualnim silama ive i akti, dok je vedska filozofija striktno
monistika. Meutim, u ovom razgovoru, Swami Satyananda istie kako ove dve
filozofije predstavljaju razliite stadijume istog neprekidnog spiritualnog procesa.
Snimljeno u Biharskoj koli joge, Monghyr, 20.1.1981. tokom satsanga sa joga
posveenicima iz Grke.
U evoluciji ovekovog znanja, negov um doivi razliita stanja. Ono to je
doivljaj deteta, ne moe biti doivljaj odraslog oveka i obrnuto. Tantra je
proces evolucije svesti a vedanta je doivljaj. Dakle, odnos izmeu sadane i
ultimativne realizacije je odnos izmeu tantre i vedante.
Kod tantre postoji postulat dualnosti, dok kod vedante nema dualnosti, postoji
samo jedno samosvesno bice. Ultimativno iskustvo je kada svakodnevna
svesnost biva unitena to je iskustvo jedinstva ili ne-dualnosti. Ovo iskustvo je
takoe poznato kao advaita (a-dvaita, ne-dualnost), advaita filozofija je poznata
kao ist monizam.
Ukoliko analizirate znaenje rei vedanta ona se sastoji iz dve ideje veda i
anta. Anta znai kulminacija, a veda predstavlja ceo proces znanja i svesnosti.
Kada izuavate pojedini predmet, ceo napor koji inite da biste shvatili taj
predmet je poznat kao veda. U drevnoj hindu kulturi, veda predstavlja vie
otkriveno znanje. Upravo kao to se veruje da su Biblija, Kuran i Zend Avesta
otkrivene, na isti nain, trebalo bi znati da se proces spoznaje odvija tokom
ivota svakog prosveeng oveka. Stoga, vedanta predstavlja kulminaciju puta
znanja.
Dok, tokom ivota, prolazite kroz spiritualni proces, nailazite na razliita
psihika, okultna ili spiritualna iskustva. Pojedini aspiranti uju zvuke, vide
svetlost i imaju fantstina iskustva buenja kundalini energije, ali sve su ovo
prolazna iskustva, nikada trajna. Ovo je meutim trenutak kada se dese krajnji
doivljaji. Ovo iskustvo je poznato kao vedanstko iskustvo.

Upainade su pozadina ili osnova vedantske filozofije. Ukoliko je potrebno da


vedantu objasnimo na jednostavan nain, to je da je jedinstvo konani cilj, a da je
mnotvo ekspanzija jedinstva.
Meutim, tantra se ne obraa konacnom oslobodjenju, ve procesu prosveenja.
U tantri postoji dualnost; postoje dve stvarnosti iva i akti. U hatha jogi imamo
nadije - idu i pingalu koje predstavljaju itu i pranu, istovremeno, na kosmikom
nivou imamo ivu koja predstavlja materiju i akti koja predstavlja energiju.
Sada, ujedinjenje koje se odvija izmeu ive i akti se smatra vrhunksim
doivljajem. Ovo znai sva ikustva koja imamo u spiritualnom ivotu su rezultat
ujedinjenja ili kombinacije dve sile u nama samima. Sa filozofske take gledita,
moemo da kaemo da su sva iskustva u spiritualnom ivotu proizvod dualnosti.
Moete da vidite svetlost ili da ujete glasove; moete da imate bilo kakvo
spiritualno iskustvo, ali ono je proizvod dulanosti a ne ne-dualnosti.
Kao takva, sva iskustva koja imamo tokom ivota, su ili ulna ili duhovna ali nisu
vrhunska. Doivljaj sidha, udotvorca, vidovnjaka, telepate, proroka ili bilo koga
drugoga, je doivljaj koji je nastao interakcijom ove dve sile. Osnova svih
iskustava ljudske svesti i ovih doivljaja su podpomognute ulnim kanalima.
Kada su ula i um u interakciji jedni sa drugim, oni izrode istinito ili lano
iskustvo. Ukoliko je Va um oien i Vaa ula pod kontrolom, imaete
opipljivija iskustva, ali ne i vrhunsko, konacno iskustvo. Ukoliko Vaa ula nisu
pod kontrolom a Va um nije proien, onda ete iskusiti lane doivljaje.
U osnovi, tantra i vedanta mogu da se sagledaju kao dve razliite tradicije, ali na
kraju kada je potrebno da ih razumemo u kontekstu ljudskog iskustva, moraju
biti sagledane kao sistematski povezane. Na primer, u matematici, prve
razdaljine, mere i teine su nauene. Naa deca ue o njima u osnovnoj koli, a li
kada dou u srednju kolu, ue da su sve nauene mere pogrene. Ukoliko su
pogrene, zato su onda morali da ih ue? Zato to postoje dve forme znanja.
Jedna je relativna a druga je potpuna.
U duhovnom ivotu, sve dok delamo kroz um i ula, trebae nam relativno
znanje, ali im prevaziemo ove alate znanja, osvane nam apsolutno znanje. ak
iako je istina apsolutna, ne moemo osporiti neophodnost relativnog procesa
uenja. Kako bismo uspeli da se popnemo na krov, potrebne su nam stepenice, na
isti nain, da bismo doli do vrhunskog iskustva, moramo da proemo kroz
relativan proces iskustva. Upravo ovo je veza izmeu dualistike tantre i
monistike vedante.
Veina naunika imaju potekoa u razumevanju ovog koncepta. Oni misle ako
postoji dualnost, treba uvek da bude dualnost, i ako postoji jedinstvo, trebalo bi
da uvek bude jedinstvo. Ovo je greka. Kada kaemo da je apsolutno Jedno, mi
zamiljamo da je jedno isto to i recimo jedan rupi, jedna funta ili jedan dolar. Ali
jedno nije ograniena jedinica, ona je celina svega; to je sinonim koji koristimo za
apsolut je poznato kao purnam (potpunost, savrenstvo) i postoji uvena mantra
koju ste moda uli: Ovo je punoa; ono je punoa. Iz punoe, punoa nastaje.
Kada se od punoe, oduzme punoa, ono to ostaje je punoa. (Ia Vasya
Upaniada).
Sada, da postavimo to u matematiki princip: beskonanost plus beskonanost je
jednaka beskonanosti. Beskonanost minus beskonanost je jednaka
beskonanosti. U redu, ako kaemo nula plus nula, ne moe biti jedan, i nula
minus nula takoe nije jedan. Ovo je upravo odnos izmeu dualistike tantre i
monoistike vedante. Kada je Ajntajn bio upitan da definie relaitivnost i
apsolut on je dao svoju uvenu jednainu. Ljudi kau, Ne, mi elimo da
razumemo na drugaiji nain. Pa je on rekao, Oba su faze ljudskog iskustva;
jedno zavisi od spoljnjih faktora a drugo od stvarnosti.
Bhakti joga

Ovde, Swamiji govori o bakti jogi i opisuje je kao proces preusmeravanja ljubavi od
materije ka duhu. Snimljeno u Bihar koli joge, Monghyr tokom kursa za
instruktore joge u martu 1980.

Bakti joga je proces u kome su Vae emocije upletene u Vau svesnost i usmerene
i posveene viem biu. Vie bie moe biti ishta devata ili Va guru, svetac,
atman ili Vi sami ili preanje vreme i prostor. Kada god su Vae tenje i um
usmerene prema suptilnim sferama postojanja, sa potpunom posveenou, to je
poznato kao bakti. Kada iste tenje teku prema spoljnjem svetu kroz ula
(indriyas), bilo sa pozitivnim ili negativnim aspektima (shuddha ili ashuddha), to
nije bakti ve chitta vritti (promenjeno stanje uma).
Ukoliko volite boansko bie ili svemoneg Boga, Vaa ljubav je u potpunosti
obuzimajua; ona nije podlona reakciji. Zbog toga, bakti joga je preusmeravanje
ljubavi od materije ka duhu. Pevate ime boanskog bia, ponavljajui, mislei na
svu njegovu raskonost i veliinu, pokuajte da ga zadrite u svom srcu i umu sve
vreme, kao to inae radite sa obinim stvarima u svom ivotu. Kada su Vae srce
i um vezani za stvari, onda oseate bol, agoniju i razoarenje; uvek postoji
odvajanje. Kada posvetite Va um Bogu ili boanskom biu, tada pronalazite
potpuno zadovoljstvo, a u isto vreme i oseaj ispunjenosti.

Bakti joga je kulminacija ovekovog ivota i ako se desi da se bakti dogodi u


Vaem ivotu bez sluanja mene ili itanja Gite ili Ramayana-e; ukoliko se javi
prirodno, onda ste dostigli summum bonum zemaljskog ivota. Doli ste do
vrhunca ljudske evolucije.
Bakti nije laka i jednostavna kao to se misli. Ustvari, ja sam pronaao bakti
veoma teko. Ona se ne moe nauiti, mora biti uroena. Ne moete postati
naueni bakti i upravo tu veina nas pogrei. Sve na svetu moe biti naueno, ak
moete da savladate nirvikalpa samadi bez mnogo potekoa, ali koliko je teko
razviti ak i parence bakti! To je iskustvo koje e Vas kompletno premestiti iz
ovog podruja u podruje iskustva u tren oka. Nisu potrebne godine ili meseci,
samo nekoliko sekundi.

Kako moemo razviti bakti? Ramakrishna je rekao da pojedinac mora da


preusmeri sveprisutno, samo tada e se dogoditi. Kao to volite svoju enu ili
mua, Vae dete ili majku, ili Vae bogatstvo i imovinu, sebe i svoj ivot, ta
sveukupna ljubav mora biti preusmerena ka Bogu. Ona e se on desiti sada i
ovde.
Za gyani, Bog ne postoji, ali za bakti, Bog je ovde i svuge oko nas. Koncept bakti
kompletno menja svaki deli postojanja i onda vie niste ovek. Sada, u isto
vreme, morate da razumete da kod bakti postoji dualnost.
Postoji ljubavnik i onaj koji je voljen. Ova dwaita ili dualnost je neto sa im bakti
ne ele da se rastavi.
Gospod Krina, koji je sada Yogeshwar, gospodar joge, je jednom poslao svog
uenika Uddho-a do Gokula da odri joga asove gopis-ima. Kada se Uddo sastao
sa gopis-ima one su zapitale, Kako je Krina? Zato si doao? Uddo odgovori, Ne
brinite za Krinu, doao sam da vas poduim jogu. Poeemo sutra. Najpametnija
od gopis-a upita, Koju jogu e nas poduavati? Mi imamo samo jedan um i jednu
svesnost a one su kod Dwarika-e gde se Krina nalazi, pa koji es nam um vebati?
Ukoliko je Va um jednosmeran kao kod gopis-a, koja Vam je korist od bilo koje
vrste joge?
Zbog toga, kulminacija svih puteva tantra, rada joga, karma joga, ak i ana
joga je bakti. Kao to sve reke koje teku sa Himalaja na kraju zavre u
Indranagaru, celokupnost ovekove svesti njegove mistike, okultne svesnosti,
psihe, podsvetsi i svesnog uma, sve se sastaju u jednoj taki bakti. Kada se
jednom osvesti bakti, ne postoji nita dalje. Bakti je najmoniji metod pri
suoavanju i shvatanju bezoblinog, bezimenog, transedentalne paramatme u
svim oblicima. Ona definitivno nije mit.

Om Tat Sat
Mo bhakti

Swamiji govori o mogunosti manifestacije Boga ili gurua racionalizacijom


emocija i pojaavanjem bakti. Iako je ovo veoma zahtevan zadatak za obinog
oveka, mnogi su uspeli. Swamiji pria priu o jednom takvom bakti Saint
Mirabai. Snimljeno u Collbato-u, panija u septembru 1979.

Postoje dve vrste bakti. Postoji samostalna posveenost i postoji ritualna


posveenost. Kada odlozite u hram, damiju, crkvu, kapelu ili katedralu i molite
se, to je ritualna bakti. Ovo je vrsta treninga. Ukoliko moete da kanaliete sve
svoje emocije samostalno, onda bakti nastupa veoma snano. Kada je bakti
velikog intenziteta, mogue je osetiti pristustvo osobe kojoj ste posveeni. Mogao
bih navesti stotine primera posveenika koji su uspeli da postignu ovo, ali ovaj
bakti koji moe da materalizuje osobu ispred nas nije lak za intelektualne osobe.
Za one koji su nevini kao dete, koji ne preispituju i koji su predani u
nepokolebljivoj veri, ovaj najvii bakti je mogu.
Meutim, takvi ljudi su retki, u veini nas je ovaj tok bakti rasut. Volite svog
brata, prijatelja ili dete, to je emocija; volite oveka, oca ili majku, to je emocija.
Kada volite svoju imovinu, bogatstvo i materijalne stvari, to je takoe emocija. Na
ovaj nain se nae emocije rasipaju. Ukoliko moete sve drugo da odstranite
kompletno, onda moete da se poveete sa Bogom i guruom. U sadanjosti Vaa
posveenost je razdeljena, imate 80% panje ka ovozemaljskom, a samo malo za
Boga i gurua.
Ukoliko Vas uhvatim za nos i pokuam da Vas zadavim, ta e se desiti? Boriete
se grevito za svoj ivot. Ta vrsta strepnje i oaja koju iskusite za ivotom je
srodna do te mere sa posveenosti neophodnom za materijalizacijom Boga ili
gurua. Ukoliko ste iskren bakti ili posveenik i pitam Vas da me pratite kao pas,
neete prvo razmisliti pa odluiti da li je ovo dobro ili loe, Va um e biti
fokusiran. Zbog intenziteta i dubine bakti da osoba moe da naini da se guru ili
Bog manifestuju.
Bakti je najjaa sila, ali je veoma teka. Moete da pozvonite zvono na hramu,
proitate molitve u crkvi ili uradite bilo ta eksterno, ali dubina Vaih emocija je
skoro nesaglediva. Meutim, u bakti jogi morate da uradite ba to. Guru je Va
otac i majka, ovo je jedna emocija. On je Va sin, to je druga. Guru je Va
gospodar, to je trei aspekt. On je Va prijatelj, to je etvrti. Guru je Va sluga, to
je peta forma emocije. On je veoma lo ovek i Vi ga prezirete, ovo je esti
kapacitet. to vie mrzite svog gurua to vie razmiljate o njemu. Ukoliko ste ljuti
na njega i konstantno ga zlostavljate, razmisljate o njemu stalno. Ovo su est
formi emocija koje nalazimo tokom ivota. Pokuajte da ih sve usmerite ka
guruu. Zato ljudi kau Bog je moj otac moj mu ili ena i moj sluga. Ovo je bitno.
Ukoliko moete da kanaliete sve svoje emocije, ne treba Vam novac, ne treba
Vam joga, ne treba Vam nita. Bakti je atomska bomba duhovnog ivota.
Postoje mnoge prie o hindu, hrianinskim i muslimanskim svecima koji su bili
veliki bakti. Svi oni su bili isti ludi ljudi, ludaci. Oni nisu bili loi, oni su bili isti.
Jedna od njih je bila hindi devojica koja je ivela pre vie od 500 godina tokom
perioda Velikog Akbara. Ona je bila princeza jedne od najmonijih drava u Indiji.
Kada je bila veoma mlada, data joj je statua gospoda Krine i ona je poela da
misli da je on njen mu.
Kada je porasla, udata je za princa iz druge velike drave. To je bio njen svetovni
brak, ali je ona uvek mislila da je udata za Krinu. Kada je pored mua postala
kraljica, slukinja je pronela glasine da razgovara sa nekim tokom noi u svojoj
sobi. Jednom je njen mu ekao ispred vrata, spreman sa maom jer je uo da
razgovara sa nekim u sobi. Govorila je, Oh moj dragi, volim te. Njen mu se
razbesneo i razvalio vrata. Naravno da nije pronaao unutra nikoga do svoje
ene.
Pitao je sa kim je razgovarala i ona mu je odgovorila da je razgovarala sa
Krinom. Pitao je ko je Krina i ona mu je odgovorila da je to njen mu. On ree,
Kako je to mogue? Udata si za mene. Onda je pitao gde je Krina. Ona je
odgovorila, On nema telo. Ja sam udata za Boga. Naravno da je jadan ovek nije
razumeo.
Kako god, njeni roaci su reili da je ubiju zato to se ponaala protiv svih pravila
kraljevske porodice. Bila je ena veoma monom kralju i bila je erka takoe
veoma monog kralja, ali je imala obiaj da poziva sve svamije i sadhue u hram
gde je obavljala kirtan i igrala celu no. Ovo nije bilo prihvaeno od strane
drutva. Kraljica Elizabeta nikada ne bi to radila, niti panska kraljica. Odluili su
da je otruju. Dali su joj mleko sa otrovom, ali kada ga je popila nita joj se nije
dogodilo. Onda su joj poslali paket koji je imao kobru unutra. Meutim kada ga je
otvorila unutra je umesto kobre nala, mali simbol gospoda Vine. Ukoliko to nije
bilo udo, ne znamo ta jeste.
Kada je shvatila da nije mogue da ostane u glavnom gradu, otila je u Delhi,
Maturu, Agru, Vridavan i Varanasi. Poslednje godine ivota provela je u Maturi i
kada je bilo vreme da umre, ula je u Krinin hram i dezintegrisala se u svetlost.
Bila je jednostavna ena, ali na raun njenog nevine posveenosti Krini, bila je u
stanju da materiju pretvori u svetlost. S toga, svetlost moe da se pretvori u
materiju i materija u svetlost. Ali kako je to postigla? Bila je u stanju da odvoji
estice. Postoje na stotine takvih ljudi kroz istoriju.
Prema tome, put posveenosti je put privrenosti, slube, posveenosti, totalne
predaje, ljubavi, predaje uma, tela, due i svega. ta onda ostaje od nas? Nita. To
nita je osloboajue, to je sve.