Вы находитесь на странице: 1из 1

Symbolic Stars

By Day Stem /DM Jia Yi Bing Ding Wu Ji Geng Xin Ren Gui

Heavenly Mentor Wei Chou Shen Zi You Hai Hai You Chou Wei Zi Shen Chou Wei Yin Wu Mao Si Si Mao
Tian Yi Gui Ren
Academic Si Wu Shen You Shen You Hai Zi Yin Mao
Wen Chang
Literacy Hai Wu Yin You Yin You Si Wu Shen Mao
Prosperity Yin Mao Si Wu Si Wu Shen You Hai Zi
Lu Shen
Hidden wealth Hai Xu Shen Wei Shen Wei Chen You Yin Chou
Wealth storage Chen Chen Chou Chou Chen Chen Wei Wei Xu Xu
Yang knife/Sword Mao Yin Chen Wu Si Wei Wu Si Wei You Shen Xu Zi Hai Chou
Yang Ren
Flying knife You Xu Zi Chou Zi Chou Mao Chen Wu Wei
Affair Wu Wu Yin Wei Chen Chen Xu You Zi Zi
Hong Yan Tao Hua
Injury/miscarriage You Xu Wei Shen Si Wu Chen Mao Hai Yin
Golden Carriage Chen Si Wei Shen Wei Shen Xu Hai Chou Yin
Jin Yu
HS Peach Blossom Zi Zi Mao Mao Mao You Mao You Wu Wu You You
Nobleman Tian Yi Wei Chou Shen Zi You Hai Hai You Chou Wei Zi Shen Chou Wei Yin Wu Mao Si Si Mao
Mentor (rok/m-c)
Nobleman Tian Ji Zi Wu Zi Wu Mao You Mao You Chen Xu Chen Xu Yin Hai Yin Hai Si Shen Si Shen
Wealth (rok) Chou Wei Chou Wei
Nobleman Fu Xing Yin Hai Chou Xu Zi You Shen Wei Wu Si Chen Mao
Beneficiary
Tian Chu Culinary Si Wu Si Wu Shen You Hai Zi You Mao
Tian Guan Clemency You Shen Zi Hai Mao Yin Wu Si Chou Wei Chen Xu
Tian Fu Carrer Wei Chen Si You Xu Mao Hai Shen You Wu
Wen Xing Literacy Si Wu Shen You Shen You Hai Zi Yin Mao
Ji Du Virtue Si Wei Si Wei Si Wei Hai Chou Hai Chou