Вы находитесь на странице: 1из 104

c c c

c
c
DEADLY EDUCATION:
EVALUATING WHICH UNIVERSITIES ARE ATTRACTIVE TO
INTERNATIONAL TERRORISTS

CYNTHIA J. LEE

cc

 

 c
c
c 
c c
c c

c
c 
c c
c 
c cc

cc c
 c cc
c
 c !c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
 c c !c"c
#$"c !c
%c# & c
 #c'(()c
c

c c
c c c

 c c !c"c


#$"c !c
%c# & c
c
c
DEADLY EDUCATION:
EVALUATING WHICH UNIVERSITIES ARE ATTRACTIVE TO
INTERNATIONAL TERRORISTS

cc
 

 c
c
c 
c c
c c
c
c 
c c
c 
c cc
cc c
c
 c cc
c
 c !c

c
 

 c*+c
c
CYNTHIA J. LEE

c


c c ,, -+c
c
c
...................................c
/
c01c2
c
 
c c
,

c c
c
 c
c
c
...................................c
3c2 45c


c c!
6

c
,

c c
c
 c
c
c
...................................c
,c01c* c
&c 
c
c c  c c

c'(()c

c c
c c c

c c
c c c

* c c$c$c

 c 


 +c-
c2c"-
c c


-c
c

 c
 
c
c
*c
c

c01c c


c ccc ,, c
c


c %c'(()c

 c/
c2
%cc


ccc- 
c

c
 
cc5c
c c - ,c c

, c3, c c c  1cc c cc
%c
ccc
ccc

5c
c
c - c
c cc
%c3c cc 
 c
cc

-
c c 1cc*c7 c
c
c

c
 
c 
cc
c
cc

-
c c,c c %cc 
8
c 8 5c 
7ccc

 c
c 
 c3c-
cc 
c5c
c


c
 
c c
cc c

 c-
%c - c c-%c c,cc ,, 

1cc

"-
ccc
c7 cc
 c
c

 c
 
c, ,
 cc

6c ,1ccc, 9


cccc
 c cccc

c

7 c c c-


cc! c
c 
 c3c-
cc 
c


-c
c

 c
 
c5c
cc
c5cc
c - ,c c

 , c %c %c cc3, 1c

c c
c c c

 * c cc

ccccccccc
c c

* ::::::::::::::::::::::::::::c c

 * c c:::::::::::::::::::::::c -c

c c * :::::::::::::::::::::::::11c -c

$ c c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc"::::::::::::::::111c ;c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc "c&2::::::::::::::c <c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc"::::::::::::::::11c <<c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc" ::::::::::::::::::::c ==c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ":::::::::::::::::c ><c

** ! $#:::::::::::::::::11111111111111111111111111111111111c ?@c

::::::::::::::::::::::::::1111c A@c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ,, 7c :::::::::::::::::::c A<c


ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ,, 7c*:::::::::::::::::::11c )@c
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ,, 7c:::::::::::::::::::11c )>c
c
c

c -c
c c c

c c * c

ccccc

c@1;c c c c


c c c c c =;c

c@1'c 
c c c
cc c c c =;c

c@1@c * c c c


c c c c c =;c

c@1<c 6
 
c c c
c c =;c

c<1;c "-
c c-
 c c c c c =>c

c<1'c ,c;=c"-
c


c c6cc c =Ac
 c c

 c
 
c ,
 c
c
c<1@c c c

 c
 
c ccc c c >(c
c 66
 
c
c ,c"-
c c
c
c<1<c c"-
c5c3
c  6  
c 
c >'c
c c
c 1*1;c c"-
c9
c ,
 c
c c c c c )@c
c
c 11;c ! +c
5c c c ,
 cc
c 
cc c )>c
c
 
c
c
c
c

c -c
c c c

c c !"c

ccccc

c'1;c 
8
c c5c ,c
7c c c <;c
c c c c c c

c -c
c c ;c c c

$ c+c"c

 
c ,c3 cc

 ccc -
 c c c 

 %c

c c %c  %c c c 3, %c c - c 3
c
c

c c
c 1c c c 
c c c c c
c c 
c
c -
c

-%c ,
c 
c 8 
 c -
c 3
c c
c 8
c

 
c c ,, 

c c , 
c 
 
c c , 9
1c c 
c c c

5c

c 
c -
%c -c c
c c c c 4%c ,c c ,, 

%c

3cc c5c
c
c
c


c
 
c

 ccc
c5c
c c

c
 
c 4
 1c c c c c -
c c 
c 
 c
c %c c


c-
c c c ,, 

cc 
c%c ccc5c
c


cc c


-c
c
c ,c c
 
c
c
1ccc

c
c ,c c 3 5%c 
%c c -c , 
%c


c cc 5c
cc c cc 


-c
c
 
c5cc
c

 
 c
c 

c %c %c c  c 3, 1c c 
%c 
c c c

5c

c
ccc
 
c
c-c c5cc51ccccc
c

 3c

c
5c ,%c 3c c 8  c - c
c 
c 


 1cc

/ 3c3c c c-


cc 
c5c
c


cc
 
ccc

c
c c 3c 
c c
c, c5c
c,-
c
 %c


c c
c  c c 
c 

 c c 5,c c ,

c c

5 3 c 
c c c 1cc c
c,, c c
c
 %c
c c3cc c c
 
c

c cc 
 c 
c c 
 c,, 1c

c c
c c 'c c c

 c 7 c
c 
 %c ! c 3c c c c c

c c
c -
c
c

,, 1cc! ccc c c c c


c cc ,, 

c

c
c ,1cc
cc cc5 c
c

 c
 
c
-
%c3
c
c


c
 cc
ccB c$ cc 
 c3
c
c)6;;c

5c c
c

"1;c c c
c c 
c c B c ,
-c c
c 

 c
 
%c -c c

! %c
c cc

 c! c-
c c c-cc
 c
cc%c, c3
c
c

c
c
cc
 c5c
c,c - ,c -
 c

3, c c
 
c,, 1cc

c ,, c c


c 
 %c %c c
c 
 c c c 
 c ,, c

 c c-c- c c c ,


 %cc 
c-
c 
c5c

cc


-c
c

 c
 
c
c
cc
c5cc
c - ,c c

c %c  %c c c 3, 1c c ,%c c 


 c
c 5c 
c
c

-
c

c7
c c! %c
c

cc9
1cc
cc , 

c
c
c

c
c


c3c
c 
c3
c c
c
c! c c 
c
 
%c3
c c c 8 31ccc
c3c 
c3
c c
c
c cc


-c
c
 
c5cc
 c 
 c
c 

c%c %c c

 c 3, 1c c c c 


 c  c c ,, c
c c 
%c c c

 ,c c -
%c
c 
 c 3c c 3 c c
c 
c 


-%c c
-c c
c
 
c 5c c
 c 
 c
c 

c %c

 %c c c3, 1ccc

c
 c3c 5c
c 8-c-
c

c cc 8
c 
 %c

3c - c
c 8, c 
-
c c 


 c 
 c 3
c c
,8
c 1cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;
c0c* 5 c 5
%cC 
c
c
c ,%DcV 
 cE
c=%c'((;F%c


,+663331
 
 1 156
1,G
 H;>=;=;I
 H'>1c

c c
c c @c c c

cc3c
5c
c 
c
c %c
 %c c 
c-c
c
c
 %cc3cc
cc ,, 

c c
cc

1ccc

c
 c3c7 c-
c c c, c c

 c
 
c

, ,
 1ccc

 c c c5c
c, - c
c5c
cc
c

- ,c -


 c 3, c 3
c c c , c

c 
c c - 
c


-c
c 

 c
 
%c ,
c
c 

c , 
c c 

 c

 
c ,cc5c
c 5c 6 cc -
 c3, 1c

 

 c c
c
 c

c c 

 c
c
c 
 1c c c 

 c c
c 
c c
c c


1c c c c 3c c c 

-%c c
c 
c c c c


c  
 c 3c c
c 

c c 51c c 2c 
c - c


c
c
c c

 c
 c cc

%c
cc
cc

c
c 7 
 1c c 
c ,c 3
c c c c
c c c
 c

 
c

5c3c
c -
c
c,c 
c c
c,1ccc3c
c

c
c 
c c ,%c 3c c c c 

5c
c c c
c c 1c c c

 
 %c
 c ,c3c
c5c c c
c,4c
c 
 c c ,c 
c

c 

c c ,c 1cc %c
c cc 
c
c 
c c cc c

c 
 c c 5 3c c 5 3c
 
c ,1c c %c 
c
c 
c

5c 
 c c 

 c
 
c c c c 

 c , ,
 c


%c3cc 
 1c

c c
c c <c c c

c
$ c1c "c&2c

2c 5c 
c
c 3c
c ,-
c
 c c c 3 %c
c c 
c

3c
c ,, c
c
,1c c c c 3
c
c ,-
c
 c c 
c

 
c c,-
c
 c c
c 3c 1cc c c
5c

c
c


c 3c
c ,-
c
 c c
c 5,c 
%c 3
c 
 c
 %c

7, -%c c7


c3, %c 
c c
c,c c
c, ,c 
c5c
cc 1cc


c 
c 3 c c ,-
c c 

5%c c c c c c 


%c c

c ccc
c, 
c c

c-
1ccc

c ,, c c


c , 
c 3c c
c 5c c 3c c ,-
c 

 c

 
c ccc
c
c 
 c
cc-
%c3
c! c c

cc

c1ccc)6;;%c
c95c c, 
-c3, c
c
c c 
 c c
c

 5,
1cc$ 3-%c
c c c c
c
%c c
c"c
c %c3c

3c ,,
c c
c c
c 
1'c c *c , 
c

c c
 
c 3 c

 c 

 c 
c c c
c "c
c  c 95c c ,%c -

c

 c-c - , cc3


c
c c 
 c3 c

 cc 1cc cB Jc

)6;;c 95c c -c c ,-


 c c c 7, 
 c c -

 c
c

-
c ,
Jc , c - c 
c 
c 1@c 53%c c c


c c
 
c 3 c c - c 
c
c
c - ,c c c

 -
 c3, %cccc%c %c c c3, %c
ccc
c

 5c
c-
c3cc5cc

c c
c - ,cc3
c
c

c c

-
c

c c


c
 
1c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
'
c"%c 
c cc;)c/ c c)6;;c* %c 
c, 
 cc;<%c'((A%c


,+66
;)5 1 ,
1 6cE c0c'>%c'(()F1c
@
cc -%c„ V cE %c

+c$- c"-
c%c'((?F%cA1c

c c
c c =c c c

c
c 
 %c
c 
8
c c 5c 
 c 3c c c
c

7 c
c c 5c, c cc,

c
 
c
 
1ccc c c3c

c
c 5c
c, c

 c c c-c 
 ccc
c ,%c

c c c c %c 3


c 5 3%c c -c 5c ,c c c

, c

 c
 
c ,c

c c, cc
 c
c

c
c
c"1cc


8
 c c 5cEFc3cc c
c4c
c 
7%c 
c

 c
c
c
c -c c ,%c 
%c  %c 
 
c c

1cc %c

 c, ,
 c
c
c-
c3cc  1cc

c c c c c 


c 

 c
c
c c c 5 3 c c


 c 
1c 
c -c 5 c 5 3c
 
c
c ,%c c ,
c

! 1cc! c


c%cc
c,
%c,, 
 c c c
c
c7

c


c7
 
c ,c c 5 c
c! 1<ccc 2
c c
c
c95c3 c

 c 
c
c)6;;c

5cc
c"%c
cV c! c
cC-c c

 1D=c c 
 c 3c 7 c 3
c c 
c ! Jc -
c c 5c
c


c

 c
 
c c
c,, c cc5c
c c3, c c c 1c

c c -c  


 c c ,
 c

c c c
c
5c 
c

 
c3c7 c
c
,1cc 
%c %c %c cc3, cc


c
c 5%c cc 3 , c 

5cc c -c3 c c


 c

1>c c %c c 

 ,
c
c 5c c c 3, c 3 c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
<
c c %cCc 
 c
c 
c$-cc ,%DcE
c;A%cc
'((;F%c

,+663331- 1 66


 
.-1
1c
=
c 1c
>
c2 c01c* %c
,c%c c0 c!4%cC c
 c +ccc

Kc c5%c %c* %c-c%DcVV cE - c;%c'((;F%c


,+663331
 1 6'((;6;;6(;668
 8 8
8

8858 8

c c
c c >c c c

 - c
c c c
c ,1c c c 
 %c
c ,
 c c

c
c

c - c
%c c
c
c
c, c - c
%ccc
c

c-
c-1cc

 ,+c c c7c

 ,%cc
c-c
%c 3c cc c 7c c
c c
 
1cc

c c ,


c - 
c c
c c c -
c 
,%c c 
 
c

,
cc 

 c c
 
c c

c
c c
 
c, ,
 c3
c


5c 

 c 1c c ,c -
c 


c 
 
c 
c c c

 
c ,%c
c c c %c %c c
c 1c

c ! %c


c 7c c 

 c 
 
c c ,,
1c c c
c

'(((6'((;c c%c! c-


c c;A?%('?c
 c c
 
%c c

c c
 c c
 c c 
 c c! cc 1?cc*c'((=%c
c c

c

 c
 
c
 cc! c9 , cc
c'=)%?)?c
 
1Accc

 c 
 
c c
c ! %c
 , %c
c 
 1c c 2
c c 
5c 
c

! cc

c
c c c

 c
 
c
 cc! c cc

';1;Lc 
3c ;))?6;))Ac c '(((6'((;%c c

c
c c c 
 
c c "c

 
c 
 c c c '1;L%c -c
c 
c c
c 3c 7c c 

 c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccc


 8-8
1
GH ,636$
6%L'( 
 %L'( L'($
L'( ,6 , 7I,
3
 H1c
?
c
c/,
%cC c
 
cc ,+c*
3c c,
c c c %Dcc
E,
 c;A%c'((@F%c


,+66?<1;'=1<?1;@'6GH+(
,
3A!(0+3331 1 6,666
6 3 65,

1, M M


 
MM ,I H;IHI
H5IH1c
A
cc 
 %cC ,cc"c c c
 
cc c ccc
 %Dcca 
c

,+66 13 ,1 6'((?6()6'?6 ,888 8


 8
 
88 8 88 61cc

c c
c c ?c c c


 
c
-c
c! c c
c c
c ,%c %c c 1)cc
c

 ,c 
c -c c c c c c
c c c c 
 
%c

,c
 c c - ,c 
1c

$ 3-%c 
c c c ,c

c ! c c 7, c c c 4
 c
c
c-
c-1ccc
c;))(%c! c

 cc,c
c


c c 
 
%c ,c ,
c ! c c c 
c c c c

 
 1;(c c %c ,c -
%c c
 c c ! %c 3c c c

 cc
ccccc c
c
c ,

-c c


c
 
c3 c

c-c
3c  c

 c-
cc
c"1;;c

 
c c c ,c

 - 
c c c ,%c3c
ccc
c5 c c 
cc


c 7c c %c5 %c c

%ccc,
c, 31cc,, 
c

c c - 
c -c c c , c c 
 
c 3 c c ,c
c 3c c c c c

c c , c


c
c 
c c 3c - 
c c 4
 1c c c 
 %c c 
 
c 3 c c 3c
c
c 
c c -
c c 3c
c 5c 
c

 , ,c c
c 
 
c 3 c c
c c 
 
c c 5 c c

 
1ccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
)
c
c/,
%cC c
 
cc ,+c*
3c c,
c c c %Dcc
E,
 c;A%c'((@F%c


,+66?<1;'=1<?1;@'6GH+(
,
3A!(0+3331 1 6,666
6 3 65,

1, M M


 
MM ,I H;IHI
H5IH1c
;(
c
c/,
%cC c
 
cc ,+c*
3c c,
c c c %Dcc
E,
 c;A%c'((@F%c


,+66?<1;'=1<?1;@'6GH+(
,
3A!(0+3331 1 6,666
6 3 65,

1, M M


 
MM ,I H;IHI
H5IH1c
;;
cc 
 %cC ,cc"c c c
 
cc c ccc
 %Dcca 
c

,+66 13 ,1 6'((?6()6'?6 ,888 8


 8
 
88 8 88 61c

c c
c c Ac c c

c '((?%c c %c c *c 


c 
%c , 5c 
c
c 
 c

 c c 

c 
c c 
c c c c c  c

c c 

 c
 c c "c c ,1;'c c  c
c

%c "c c c -


%c c 3
c
 c c
c 
%c 
c

 
c c3
c
c, 
c

c 
c c

 c
 
c ,c c


c c ,1;@c c c c , 
 c 
c

c c
c "%c
c c c - c c c
 
c c cccc c cE Fc, %c3c

5c
cc 
c
c
c,c
cccc c
c c1;<cc %ccc

,

c

 c
 
cc
5cc
cccc5%c
c c

ccc

cc ccc c,,c c - c c

cc cc

1cc - c %c c


 ccc c%cc 3c c

c c ,c 


c c c c
c 
c 
 
c 3 c c -c
3c

  c cc


c"1;=c

c
c"%c
c&cc c 

 c 3cc
c - c

3
c 

c
c 5c  c c
c c c 
 
c c 3c c
c c 
c c


c ,1c c 2c
c 
c c 
c 
4c 3, c c c 

 %c c

 c 
c c c - c 
c c
c c 
c c 
c c - c
c c

, - c- c

c c ,%c,c c3
c
c ,, 

c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;'
cc,,%cC c,c&c
c %c %Dc? 
?V cE 
c;>%c'((?F1c


,+663331 
 
 1 6
1 G , H;AI 
 H<=@1c
;@
cc,,%cC c,c&c
c %c %Dc? 
?V cE 
c;>%c'((?F1c


,+663331 
 
 1 6
1 G , H;AI 
 H<=@1c
;<
cc,,%cC c,c&c
c %c %Dc? 
?V cE 
c;>%c'((?F1c


,+663331 
 
 1 6
1 G , H;AI 
 H<=@1c
;=
cc 
 %cC ,cc"c c c
 
cc c ccc
 %Dcca 
c

,+66 13 ,1 6'((?6()6'?6 ,888 8


 8
 
88 8 88 61cc

c c
c c )c c c

8 ,c-c c 
%c 
c cc ,c- 
c

c 3c
 
c

c c 
c c 
-c  
1c  c c 
 
c , c  c
c

&c c ,,c c 
c c 
c 
c
c 
1;>c c c -
c

- 
%c3c, c
-
c cc  %c 3c c 
c

c c


c

 c
 
c5c
c
c c
c 1ccc

 c7
 c c c ,c

c c - cc 
c

c c 7
 
c c 

c

 
c c c ,%c
5c -
c c c , c c c 
c 3 c c

5c
c c c ,c
c 7, 
c 3
c 3c c 7,1c c c ;)?)%c

,
c, 
c 3c 
c 3 c,, 
c c 
%c c,
c-
c

7, c c c 0 c %c c 3


c c 
-
c 3
c
c

 c ,c c ,1;?cc;)A;%c c8N3c


 c
c 
c

c ,c 
c 
c "-
%c c c -
c c c c c c

 
1;Ac c 8N3c 3c c c 
c <(c c c
c c ,c 

a    %c cc, 


 c-c ,c
c c 
 c

c
c 
c

- 
%c C c 
c 

c 
c c c
c -
Jc
3 c 
c 
c


O
c c cc 1D;)cc cc;)A;%c
c c ,c

c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>
cc,,%cC c,c&c
c %c %Dc? 
?V cE 
c;>%c'((?F1c


,+663331 
 
 1 6
1 G , H;AI 
 H<=@1c
;?
c c %cC c
c 
c3
cP! cJ+c c$4c
c,
c c
0 %Dcc VV

  %c 1c 


c*1c
 cE2
+cc2
cc cc
c %c'(('F%c;(;1c
;A
c c %cC c
c 
c3
cP! cJ+c c$4c
c,
c c
0 %Dcc VV

  %c 1c 


c*1c
 cE2
+cc2
cc cc
c %c'(('F%c;(;1c
;)
c- c! 

c c
c$
%cCc c0 DcE7 +c,

c cc
c  %c"-
c c7 %c'((?F%c<1c

c c
c c ;(c c c


c
 c

c c,
c c ,c, c 
Jc1cccc

c 7 ,c c 3c c 7 c 


 c
3 c 
c ,c 3
c ,

c c

 c 
c , c
c c 
%c 3c
 c
c 
c c ,c c

,
1ccc

 3c
c c '((<c  c %c V 
 V c c *
c

- c  
 c c c 5 c *
c 
c %c 3
c

c c

C7
 
c c 5 3c
c

c c c c 3c c , ,c c c -c


-c 
c c c c c ,
c
c 7
 
c

 6 
1D'(cccCc c0 %Dc! 

c c$
c c- c

c

C0 c c c 


-c 
 c c c
c 


%c c
c

"-
c c c c %c"-
c %c c* c


c c

 1D';ccc- c ,4cc c ,c%cc%cc c

 
 c c
c c
 
c - 
1cc

 
c
c! c"-
c

cc c,c c
c3 %c! ccc
c c
 c

c c

- - 
c c c c -
c ,1c c ! Jc c c -
c

 
c 
 c c
-
c-c c
c 
c c

 c
 
c

 ,%c c 3c c 


c
 
c ,c

c -c c 
c
c 
c 3
c c 4
 1c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
'(
c 
c2
c c- c ,, %cC 5 c 1c;(c c-c 8B Jc*
cc

%DcV 
V %c0c;(%c'((=%c


,+663331
 1 156
63656
=<'<'(1c
';
c- c! 

c c
c$
%cCc c0 DcE7 +c,

c cc
c  %c"-
c c7 %c'((?F%c<@1c

c c
c c ;;c c c

! c -


c 7, c c c c 
 
8 c - 
c c
c ;)>(c

 c ;)?(1c c c 
 
%c , c
 c 3
c 7
c 
 %c ,
 c c

 c  c, ,


ccc c
c,5c 
c
c,
 1''cc c 
c
 
c

,

c 

 %c c c ,c c c 
c c c
 
c 
%c

cc8 c ,c
c c

5c"c 
c

 1'@ccc

c
 
c ,c5 3cc
c c c 
 cE Fc3c 
c c
c c


 
c - 
c c ! c c 3c c 
c ,c

c 
c
c c 3c

 , %cc 
c5 ,,c cc951'<cc,
c
c,
c c
c

 ,Jc %c


c 4
 c 
c c
c c 
c
 
c ,
c
 c 
c

,, 
c c

 c
 
c ,1'=c

c c c ,c 7 ,c c c 7


 c 
-
c c ! c

-
c ,1cc
c
c
c c
c;)ccB c ,
-c- - c3
c
c)6;;c

5c - c c $ %c ! %c


3 c c 3c 
 c 
c ! c -
%c c

-

c -c

c $ c 3c c c
c 
c 
c c c c B c

 1'>ccN c c0%c


c95c3 c,
 c"
 c c
c)@%c
 c

 ,c c 


c
c "-
c c ,, c c c $ %c ! 1'?cc

 c
c
c )6;;c 

5%c 3c # c 8%c


c 95c 3 c
5c 
 c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
''
cCc
 
c - 
c c cc! %Dc! c
%c


,+663331 
1 166
6.
 
. - 
.
 1
1cc
'@
cC
 
c - 
c c cc! %c1Dc! c
%c


,+663331 
1 166
6.
 
. - 
.
 1
1c
'<
cC2 c3c
c* 8 cGDc__? cE c;'%c'((?Fcc


,+66311 156;663 6 ,6>@;<==)1


1c
'=
cC
 
c - 
c c cc! %c1Dc! c
%c


,+663331 
1 166
6.
 
. - 
.
 1
1c
'>
c c 
 %cV 
a  cE3c# 5%c c%c'((?F%c)=1c
'?
c;)c/ c c)6;;c* %c%c

,+66
;)5 1 ,
1 61c

c c
c c ;'c c c

"
 c c 
c ;?=%c
- c
c - c 
%c -c c ! c c c 3c

%c
 c
ccc


cc* %c! 1'Accc

 cc ,c

 ,ccc3 c-


c c
 
c ,%c c c ,c-cc
 c
c

c
c 
cc c,, 
c-c1cc$ 3-%cc
 
c ,c5c
c


 
c 6 cc 

 c
cc


 c
cc%c cc
c1cc

4
 c c ,c c c
c *c 
 c c 
c E Fc ,%c

 c
c c ,c c E F%c - 
 c ,Jc 
c E F%c

- 
 c ,Jc 
 c 
1')c c %c 3c ,
c c c ,c c

%c c c 


c 
 c c ,

 c c c 
c 
c
c


cc , 
c c 1@(cc2c
c
 
c ,c-c c
c


c c c c ,c c ,%c c 
c c 7
 
c -c


 c
c3 3 c
 
c,

cc
c1c

c
c%c c
c-c 5 c
c ,cc, 
 c

 1@;cccc c
cc c c
%c c c7 c 
 c c

-c31cc2
cc
c, ,
 c c - c c c
c 
c cc


c
 c c c c c , ,
 1c c c c 7 c 
 c c

-c
cc ,c c -

c cc
c, ,
 c c7
 
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
'A
c"%c 
c cc;)c/ c c)6;;c* %c 
c, 
 cc;<%c'((A%c


,+66
;)5 1 ,
1 6cE c0c'>%c'(()F1c
')
c"c,

c c

%cC*5 c 
 c c c 
c4
 %Dc


,+663331

1 -66
66,
6
6'A(;1
1c
@(
cc c
c
c c

1cC*5 c 
 c c 
c! ,1Dcc


,+6633311 6,6

6
 .)'651
1c
@;
c c %cCc 
 c
c 
c$-cc ,%DcE
c;A%cc
'((;F%c

,+663331- 1 66


 
.-1
1c

c c
c c ;@c c c

 c 9 c 3
c
 c c , ,
 %c 3 c 
c c 
c ,
c

 ,c
1ccc

4 c& c3


c

%cC ,cc cc
c c 
c
 
c

 c, 
c - , 
%Dc
c

c c *
 c c3 c 
 c
c

 ,%c c3


c
c 
%c -c c
c
c c,c
 
c

 ,1@'ccc7c c c7


 
c
c ,c cc3
c
c
c ,, 

c

 c c

c c 87
 
c c c ,c c
 
c
-
1ccc

 c
cc 
c
c 
 c7
c 3c c ccc
c ,c

 
%c
 
c 
c

%cC
3c;=c c'(c c c 3cc ,c

 c c 5c ,c c


c -c ,
c c 
c

c , ,
 : c c
c 
c

, , 
 c c c E-c
c
c ,
c c 
c

c , ,
 F%c  3 c c
c


 %c ! %c 5%c 3 %c
c "
 c / %c c 
1c c !-c

 
 c 
 c c 

c
%c
c
 c
c c, 9
c

c

 ,Jc c, ,


 c3c cc'('=1D@@cc

 c7
 c

 c
cc$5%c
c
c c3 c

5 c
c"c c)6;;%c c


c
 
c ,%c c c B %c 3 c 
c
c 5c 

 c c
c "%c

5c ,c c c 


 c c %c 9 c c 9 
1@<c c 7
 
c -c c

 

c
c
c- 
c -
 3c c
c
c

 c 
cc- c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
@'
c 4 c& %cCc c*
 Jc 
c c ,%DcV

 
! %c2
c'((=%c- 1cQQ%c1c;%cc


,+663331  1 6>A?6
8 8
 8 
8 8 ,1c
@@
c 
c1c 5%cC ,Jc c %Dc" cE'((=F+c;'(1c
@<
cc$5%c# cE3c$-c c +c#c"-
c%c'((>F%c<1c

c c
c c ;<c c c

c c

1@=c c
c)6;;c95c3c %c c
c c
 c c3c

 c c 1@>c c


c3c 8%c38 
 c c3
cc,

c

 c c 
c 
%c c
c c 
c  c c c 

 c c 
c
c -
c

-1@?cc c
c
cc95c
c 
c c
%c
cc
c c
c c

3
c 
c, cc5c 1@Accc, 3c 
%c7 ,c

c 
 
 c c c
c c -c
c 
c c
c 3 %c c 3
c 5c ,c
c

 c 7
 
c 

1c c c 7
 
c %c 3-%c 9
c c 7 ,c c
c

5 c c
 
c3 c 
c5c
cc3, c c c 

 %c c
c3cc

  cc


c7 
 %c c3
c
c, c

 c
 
c ,1c

 
c ,c 3
 
c ,, 
c ,
 %c c c 8B c c
c
c

 c 7
 
%c c ,
c %c c
c c 
c 
c
c ,c%c c c $4c c $ c %c c
c c c 

c

c  c c c

 
cc
c

c c,, 
c
 1@)ccc

 c7
 cc! c

 c
c)6;;%c! c3cc
c


-c 
 c c 

c c ,1c

! c 5 c 3c c c


 
c c 3 5c c c c

 
 c c c 3%c cc, c c c c
cc

 cc! c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
@=
cc$5%c# cE3c$-c c +c#c"-
c%c'((>F%c<1c
@>
cc$5%c# cE3c$-c c +c#c"-
c%c'((>F%c=1c
@?
c"%c 
c cc;)c/ c c)6;;c* %c 
c, 
 cc;<%c'((A%c


,+66
;)5 1 ,
1 6cE c0c'>%c'(()F1c
@A
cc$5%c# cE3c$-c c +c#c"-
c%c'((>F%c>1c
@)
c c %cC c
c 
c3
cP! cJ+c c$4c
c,
c c
0 %Dcc VV

  %c 1c 


c*1c
 cE2
+cc2
cc cc
c %c'(('F%c;(@1c

c c
c c ;=c c c

-
c 3
 
c -c ,c c
c c
c 1c c %c 
c
c $ 
%c

! c
 cc7 c, c
3 c c
 1<(cc %cc

! c 


 c ,, 7 
c @c c c c
c 
c ;))(%c c c 3c

 
 c c 1<;cc

c B Jc $ c c ,, c c


c )6;;c 95c c c $ %c

! c ,1c c c c  c  c

c c c 8
 1cc

  c

c 3c
c c 95c c
c 
c 9
c
c c 
c
c 2 c c


1<'cc c
c-cc! %cc
 cc c! cc 1<@cc c

8
 %c c c 
 c -c c $ %c 3c c c c
c

Cc Dc c
c)6;;c951<<ccc

c 5c 


c $ c c c c c c
c 
c 
c -
1cc

$ c c,, 7 
c;@(%(((c %c ,cALc c
c
Jc, ,
 %c

3c c 5c ,c <Lc c


c -c ! c , ,
 1c %c
c $ c

c "-
c c c c c 
 
c , ,
 %c c
c c B c ,
-c

3c5cc
c cccc

 c c
 
1<=cc

 c
c c 7
 
c -c c 5 c
c ! 1c c  c

 c c - c c ! c c


c ;))(c , c
c c
c 1c c c ;)))%c c

 c c c c c %c c c ,c


c
3
 c 

5c c
c c

c

 c , 
1<>c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
<(
c c 
 %cV 
a  cE3c# 5%c c%c'((?F%c))1c
<;
c c 
 %cV 
a  cE3c# 5%c c%c'((?F%c))1c
<'
c
c# %c 1%cV V cEc +c!-c%c'((@F%c;>=1c
<@
c"%c 
c cc;)c/ c c)6;;c* %c 
c, 
 cc;=%c'((A%c


,+66
;)5 1 ,
1 6cE c0c'>%c'(()F1c
<<
c c 
 %cV 
a  cE3c# 5%c c%c'((?F%c;((1c
<=
c c 
 %cV 
a  cE3c# 5%c c%c'((?F%c)>1c
<>
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c;A;1c

c c
c c ;>c c c

c ,
 c =%c '((?%c c
3
 c c c 

5c

c c

 c"c

 cc! 1<?ccc ,c c c7, -c-
c
c==(c5c

c%c c3c,cc c

51<Acc c
c
c %cc! c -
%c


4c 
c ! 34%c c
c c c
c c 0 c " c
 c %c

 c c '((@c 


c
c "-
c c ,, c c c " c c c c

1<)cc

c c

 c 
cc! c

 3c
c )6;;c 

5%c ! c 


 c c c -c 
%c


3c 9 c c c
 
%c 
c
c - 
c
c 
c
c 
3c

 c 4


 c - c
c c
 1c c ! Jc C c

 

 c5
Dcc'(('c-c
c - 
c
c
c
c 
c
 
c

,
Jc 
-
c c c c 3c c - c
 c
c 

c 
c

 
 1c c  
c 
c
c )6;;c 

5%c c , c 


 c 
 c ;(%(((c

C, c 
 
Dc c $ c %c c , 
c
c
c c c 
c

-

 1=(cc

c
c,c7 ,c c$ Jc 
c
c, c
 
%c
cc- 
c

c

c c3c
c5c 
 c c c
c - c3 c3c 5c
cc c

1cc

$ 3-%c
 c ;(%(((c 
 
c 3c 5c 
 c c c
c c c 
 
1cc

 c c 3 c 
c

c 
c c ;(%(((c 
 
c , c c 
c

1c c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
<?
c- c! 

c c
c$
%cCc c0 DcE7 +c,

c cc
  %c"-
c c7 %c'((?F%cA;1c
<A
c0 c0 %ccC! c 
c
c %Dc„ 
_ %cE'((?F%c


,+663331 
 

31 6-6 .
 
.,
. 61c
<)
c- c! 

c c
c$
%cCc c0 DcE7 +c,

c cc
  %c"-
c c7 %c'((?F%cA;1c
=(
c c 
 %cV 
a  cE3c# 5%c c%c'((?F%c))1c

c c
c c ;?c c c

 
 %c cc 
c
 , 
%c
c3 cc7
 c 
c c
 8 c
c

c 
c - c 5 c 5c c c  
c 
-3c 3
c c ;(%(((c


 
1cc$ 3-%c c
 
c 
c, cc c
c

c
c
%c cc


 c
c 3c
c 
c 3c
c c c c c c , c

 - c 3 c 5c


c
5c c 
c c ,

c
 
c c 1c c c 3c

 
c c 3c

c
c c;(%(((c
 
c 3c
cc c c c


c c, c
 
%c
c-

 c3 c5cc c
c c
-1ccc

c 
ccc -c c c
c 3c
c 
c c 
 
c c c

 c -c 


1c c c c c ,, %c 
c
c 9
c ,c 
 
c

 c c
 
%c c c c, c
1cc c
%c
cc5c

c
c


c c
 
c c
 
c c c-
%c,
cc-
c c c

, 1ccc
c
c
%c
cc
 
c cc

 c1cc c
%cc


 
c 
 c 

c 
c c -c c -
c c 
c 5c
c -c
c c

 
 c cc,
 ccc
 
c,cc 
c cc 
c
cc

%c 8 


 c -
1c c %c c 
 c
c 
 c 3c

-
c ,, 
c
c 
 c c c c ,

c
 
c 5c
c 5c
c

 cc3, c3 cc-c,cc 3c


c
c c
 
c

c c

, - cc 
c

cc

 c
 
c3
c c,
1c

c c
c c ;Ac c c

 
c c" -
 c2, c

c c cc
 
c  c 
4c -
 c 3, c
c c c c
c-c 1ccC cc3, :cc c 
1DcRc c

c %c;)))1=;c2cc JccB c ,


-c 

 c c
c)6;;c

5c

c
 
c c
c cc -
 c3, c
cc 
cc
 %c
c

c c
c-c

c c c c
c
ccc3, 1 ='ccc)6;;c

5c

 

 c

c
 
c c 
c
c c c
c
cc 

 c c
c


c7, cc

c
 
c c 
c
c c -
 c3, %ccc

 c cc3, %c c ,c 


-c 
1=@cc

c
c,, c c
c
 %c
c ,
 c3cc

c
 
cc 5c
c

c
c5 3 c
c 

c3, c c c 

 1ccc 
c

%c

3c 
%c
 
c ccc 
c c-c ,
c3, 1c

-%c 3 c 3
c   c 3 5 c c 
c 
Jc 2
c

$ c
 c
c c
c c;))>8'(((%c c3
c"cc 
c


c, %cc3cc
c"c,

c cJc
c

 cc


c, 1cc  c
c-%c
ccc
 c c c
 
cc

c 
c c3, 1cc$c
 
c c
 c c! c
cc
c 
+c

2c-c c

c
cc
c c
c c c, 
c cc
 
c
 ,c
c 
cc3, 1ccc-c 
c3  c3c
ccc
c c
c c c c, ,c
c,
c:cc
 c c
 3c c
c , 
c c 7
 c c
c 
,c :c
c

 
c c c ,

c :c c c  c 3 c c

1ccc ,
ccc

c
cc7
cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
=;
c05c-%c  cE2
, 
%c 

+cc
c

 %c'((AF%c;1c
='
c0 
c%cC2, c cc

 cc c c
c c
+cc c"c %Dcc
 VV

  %c 1c 


c*1c
 cE2
+cc2
c


c
 cc
c %c'(('F%c;';1c
=@
c*cc05%c V a %cE 
%c#+c 
c* 5%c'((AF%c;))1c

c c
c c ;)c c c

3
c
c
 1=<c
c

c2, c

c
c
 %c
ccc
c 
 c
c
c

c
 
c3 c c

- ,c c 3, %c 3


c c 
c
c 3 c c c
c - ,c c

3, %c c 3c
c3 cc
c 
c cc3, 1ccc'((<%c
c

0 ,c* c, 
 c cc7, 
c c 
cc
 c 
c
c 
 c

c
c c
 
c 

ccc3, %c%c

c 
 c
c c c c
c 
 c 
c c 5 c
 c c
 ,c 
 1c c c %c Pc 3 c 5c c
c c5c
c c 
c
 c
c
c c c c 
c c c c 
-c  c
 
c
 ,c 3
c c
c c c 

1c c  c c %c c
c
%ccc -Gcc
cc 
c %c
c 
c

c3 c

c
c c 
 c Rc c 
c 1Jc c c c 5c -c 
c

c c %cP2c
c 1Dccc,
c
ccc c c7, c 3O

%c c
c %c 3
 
c c 
c O
c 
c
 

 c
c -1==c
c
c7 ,c c
c* Jc
 c 
c7, 
c 

 c

cc
c


%c 
 c

%c-c
c
 %c 
%c c -%c
cc, c
c 

c

c c -1c c 


c 
c 
c 
c c 
 
c
c
c ,

c , ,c

 c ,-
c c
 1c c c „  V c -c 
c

c c

 c c ,7c cc
c c c c ,
%c c 
c c 
c
c 
-c

- ,cc
 c c 
cc
 1=>cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
=<
c! c
%c ? $ ? cE3c# 5+c$, %c'((?F%c'?)8
A(1c
==
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c?=1c
=>
cc -%c„ V cE %c

+c$- c"-
c%c'((?F%c=1c

c c
c c '(c c c

 c
c c 
ccc c
c 5ccc c3
 
c
c

 c
c7
-c 
c, 1=?c c
c
5,c c c c

c,
 c cc,c
3c
c, ccc3, 1cc

* c

c
 
c 
c
 -cc5 3cc , - cc-c

EF%c c c 
c 5c c c 
c 
1=Ac c c '((=%c
c 9 
c c c

 ,c c c7,


c 
 c

c
 
cc c5c
c 
ccc

3, c
cc 1=)c

c c c 


 c

c 
c 
c 
c ,c c -c
c c c

c3, 1cccc;))AcV c


-3%c cc c %cC cc

3, c c
c c c ccc c 
1cccc-c c c
c

3, %c
cc
5c c cc c
c c 1D>(cc

,
c
c 
c

c - c 
c

c 
c
 
c c 5c
c c

c3, %c
cc 
1cc0 c1c! c%c c - c c&c

 c c c
c - c c
c c 
c , c ,
c c

 c- -c2, c cc %c %cCcc c 
c

c
c c

c c 3, c c ,,c


c
 
:#
%c
c 
c
c
c 
 c c


 c cc3, cc
 
c c  1D>;c  c
c c

%c c , c c 
 c 
c c c 

%c - ,c c c

3, c c 
c c
-c
5%c c 3 c c c c ,c c c 5 c , ,c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
=?
cc -%c„ V cE %c

+c$- c"-
c%c'((?F%c;=1c
=A
c 1%c'>1c
=)
c c %cV&  '(  V 
)*%c1
1 -cE c
c;;%c'(()F%c;?1c
>(
c2 c%c" + 
V    cE3c# 5+c-c %c
'((=F%c'<@1c
>;
c*cc05%c V a %cE 
%c#+c 
c* 5%c'((AF%c''1c

c c
c c ';c c c

3 5c c c c
 1>'c c 
c -c c -
c c

c
c c 
c


3 5cc,-
c 
cc,
 c
 %c cc
-%c

5cc c 
c

c
c -c cc
1>@cc$ 3-%c
c 
c

 c3c
cc5c
c c 
c

cc
cc 
 1c


ccc
cc 5c
c
c7 ,c c
 
c ,c c3, c

- , 
1ccc
c;)>(%c
c ,
c c 

 c
 c c
c%c
c

c
 
c c 3c 5%c 
c 3
c 
c
c 5c 

c 1cc

 
%c c c 
c c 3, c c
c c c
 
c c
c

 %c-c
 c- c3 c 
c

cc - c3 c 5c
c5c


cc
c - ,cc ,7cc3, 1><cc

c;)><%ccc

 ,
c
c 3c

c
 
c3 c
c c
c 4c
cc 9
c
c 

c c c %c c 
c 3c - c

 
%c c %c 
 c c 3c c , 

c ,
c
c c c
c

 c cc3, 1cc2


c cc
c c 
 %cc
3
8
c 
%c

c 

 cc c

c3, c c 
 c c3 51>=cc

c
c35c cc

 c
 %cc ,c  cc;)A>c
c c

 c 7 c


c c
 
c

1>>c c c 
 c 


%c c c


c c c ,-
c c , 
 c c
 %c
 c ,c 3
c
cc"-
c c3c# 51ccc
5c c cc-
c c
c - 
c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
>'
c 1%c'))1c
>@
c c 
%cC2, c cc

 cc c c
c c
+cc c"c %Dc
 VV

  %c 1c 


c*1c
 cE2
+cc2
c


c
 cc
c %c'(('F%c;')1c
><
c*cc05%c V a %cE 
%c#+c 
c* 5%c'((AF%c@)1c
>=
c 1%c<(1c
>>
c*cc05%c V a %cE 
%c#+c 
c* 5%c'((AF%c='1c

c c
c c ''c c c

,-
c
c

c c,

-1>?c c c,
c c
c, 9
%c
c
 c

c ,c c -c c 3
c c 3, c 7,c 
c c c 
%c

3 c  c

%cC
 
c c cc cc -cc
c3, 8

 c 
cEc c c c,
 8'@)Fc c 
c c cc

c c
cE c c c c c,
 F1c *
c 
c3 c

c c c c c 


c
c c
c 
c 

c c 
c  c c
c


c
c3, 1D>Accc c  c

c
c3c
c
c c

cC c


c
Dc c, - c
c
 c5 3 c c5c
c - ,ccc

3, %c
c
c 

ccc c3 c%c
c
c-c
%cc
 c3
c

,
cc,%cc 
%c 
%c c7, -1cc3 c c c

,c, 
1>)cc

cc c
c, 
c

c7, c

c3c
c c3 
3c

c c-c
 c5%c c, c 
%c
c
 
c c
c
c,%c c9
c

c
c 3
c
1c c c c -c 7 ,c c 38 4 c c c
c


c 
c c -c c 
 c 3
c
 
c ,1cc


c$%c c c

c
 c
cB 88 4 c"-
cc %c

, 5c c1c
c %c c
c!c c
c5
c
cc

 %c 3 c 3c ,


 c c -c 
 c 3
c
c %c %c

C c3c c c


cc351c ,cc

cc3cc-c,c

c

 cc-c,c%c
cc c
c

c4c 8
1D?(ccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
>?
c 1c
>A
c 1%c=@1c
>)
c 1c
?(
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c;(=1c

c c
c c '@c c c


c 7 ,c c

c c
c 
 c 1c c B c /%c 3 c 
c

,
c c 
c c c c
 c 
c
 c c

" %cc
,8
c c 
c,
cc
c
 %c3cc3 5 ccc

1c c *c
 c c
%c c 3c c 

%c 
c c c 

%c c

5 c
c 
c
c , 
c
c c c
c 
4c
c 
1?;c c /c

- c c c c 


c c c
c 
 c "-
c c -c c

* c c;)?<%c c,


 cc, 
 c3
c
ccc 
c c
c


 %cc 

c c
c"
c
c cE" F1c/c c
c

 c ,
c c
c c
5c
 c
c5
c
c,c c  c cc

c, 31?'cc c
c7 ,%c
cc 
c

cc

c cc

cc5 3 c c


c5c
c c
 
c cc,, %c cc - c

3
c c , 3c c c
c c 
c 3 c 5c c c
c ,,c

c, 
c c 
c
c cc
 
1c


c c

c
 
c ,c c
 
cc
c 
cc


c
c 

cc3, c3 cc
cc 
cc
%c c,c cc


 1c c 
c c 

 c 
c c ,
 c 
c 
 c "-
c

, 
 c c'(('c

c c
c 
c5 c c c c cE$"Fcc

c , 
 c c c c c =(c
c 
%c c %c %c

! %c c
c  %c c

c
c 
c 
c c c $"c c
c
 c

c

 
1?@c c c
c 
c 
c c c $"c c ,
 %c *c /c

3
%cC c 
c cc 
c
c
c
3
c5c3c 
cc
c

 c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
?;
c 1%c;(>1c
?'
c 1%c;'<1c
?@
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c);1c

c c
c c '<c c c

 c
c -
c " c
c 1D?<c c c

c 
c c
c 
 c %c 
c  c

5cc3
cc cc
 
c ,%c c c

cc
 
c ,c 
ccc

c , c
c c -c
c 
1c c !-c

c %c

c
c
 
c ,c

 ccc
c
c 
%cc

c3 cc ccc, c c ,c3
c
c


c
c 

c
c3, 1ccc3 cc5c
c -cc
 
c 4
 c
c

 c c


c 
c c c c
c E5c
 c c

-
Fc c
c
c 
c cc-
c385 3c c cc ,

-c


c 
 1c

c c7
 
%cc 9 c c 
ccc c
c
c%c

3%c c
cc cc c %cc cc Jc 3c %cc
c c


cc 
1?=cc  c
c%c c7
 
c c-c
c3c
ccc

3, 1c $c , 


c
c
c ;))@c c '((;c 2 c c 
c 

51c c ;))@%c 4c

# c c5c c c c , c


c5c
c c
 %c
cC-
c c

cc 

 1D?>cc'((;%cc c7,
 c
c c
 c
c cc31??cc

*cJc%cc
c c7
 
c7,
 ccc 
c
%c
c3 c

c5c
c5c
c
c ,, 

c
cccc3, 1c

05c ccB %cC


c3 Jc
c
 
cc, 3c3
 
%c c

c 3c 5 3%c , c c c c 3, 1D?Ac  c


c 05%c c B c c

C
c
c
c
 
c ,c
c-ccc, %Dc ccc5cc

3, c c


c 8;))(1?)c c c B Jc 
 c 

c c c 3, %c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
?<
c 1c
?=
c2 c%c" + 
V    cE3c# 5+c-c %c
'((=F%c'<@8'<<1c
?>
c 1%c'<<1c
??
c 1c
?A
c*cc05%c V a %cE 
%c#+c 
c* 5%c'((AF%c'<;1c
?)
c 1c

c c
c c '=c c c

 , c3
c
cccc 
c
c)6;;c

5%c c
c
,c c
c
c%c

-c  c
c c c 
c c c %c 3
c c 
c c c B c c


c-cccc3, 1A(c

 c
c c 2 %c
3 c *
c 
%c c c 
%c  c

 -c c c 


c c c - - c 3
c c c c c %c

c c
c c B c c 
c c c

c c B c 3c c c


c c cc c - ,cc  c -1 A;cc c
c- c
c

 c
c 4c 8*
%c 3 c 3c c c c =%c *
Jc 
c

-%c3 c5 c
c3c c
 cc cc c

%cc

2cc c3
c
c
c, 
c cc c cc -
 c


5c

c c c %c %c  %c cc
S*Tc3, 1cc2c5 3c c

c-c ,
 c3
cc
B c c, - c
 c3
c
c5 3 c
c c
c - ,c
c
3, 1cc
cc cc 

c c
 c cc c- c cc*cc
 c cc2
c
c c
cc cc 

c c
 c c
c c
3, c c c ,

 1A'c
c

* c c c2, c

c 
c

c c c 3, c 3 c c
c 

c 3 , c

c c 

 c c
c c c
 
1c c $ 3-%c c 3, c c c


c 
c c 
c
c , %c 3c c c c
c 
c ,c c

, c
 c
c 5c c
c c c 

 1cc* c c c3, c

c5cc
c - ,%c
 c
 
c3 c c
c c3
c
c 

 %c c

-c c c 

5c 3 c 
c 5c c c 

-c c c c 

51c c 
c

c c 
c
c ccc'((>c! c
+c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
A(
c 1%c'<'1c
A;
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c)<1c
A'
c 1%c)=1c

c c
c c '>c c c

2cc 
-c c c,
%c
c
ccc,

c

c
 c - c
1c U* Uc c UUc 7,
c 3c c c
c
 1c
c c
cc%c,8,, c
cc cc
3, 1c -c c c , c 3c -c
c ,
c
c c
3 , c ,
 c
 c c c
 1c c 3c 3c c

 c %c c
c U-Uc c c 7
c c -8 31c 
c
3 c c c
c 
c c 5%c -c 3
c -c 
-c
-1ccc c-c3c-c
c c-c 
1A@c
c

Jc c
c c
c 9
c c
c 8c %c3c3c c c c

c7
c
 1cc
c c 

%c
c c7

%c 3c 
c
ccc
c 
c

c c c
 1ccc

 c3, c%cc 


 %c
-c7,-c, c3, c


c 
c c
 c
c
7c , ,
c c
c 1A<c c c c 
c c

4
 c3
cc c 
cc
c,
c
c 
c
7c %c

 c
c c
 c c c

c  c
c c c c c

3, 1A=cc  c


c
c 
 c c c

%c-c, ,
 cc

, c,, c c c

5%c cccc c c


cc5c

c , c -c 


1A>c c %c  c 3, c C -c
7c c

 %ccc-c c


%c cc
c 
c
c c c

, ,%c %c c 


1DA?c c c
c  c 3, c 
 %c 
7c c

 , 7cc
c 
c-c
1AAcc 
7%cc,
%ccc c
c1A)cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
A@
c
c%cC5c
%Dca 
c0c;(%c'((>%c


,+663331 1 156 


6'((>696;(61 
1c
A<
cC c2, c 1Dc 
 c c c

1cc


,+6633311 6,6

6 
)A8'6,'(<1, cE c0c'(%c'(()F%c8<8;1c
A=
c 1%c8<8;;1c
A>
c 1%c8<8=1c
A?
cC
 
 c
c* c2, %Dc 
 c c c

%c


,+6633311 6, 6,6 6 631
1c
AA
c c 
%cC2, c cc

 cc c c
c c
+cc c"c %Dc
 VV

  %c 1c 


c*1c
 cE2
+cc2
c


c
 cc
c %c'(('F%c;'>1c

c c
c c '?c c c

 c
c ;)<=%c c c c - c 

c c 
c c 3
c  c

3, 1cc*
 JcC! c Dc
5c,c
c
c c c
c

c
%c

c 

c c 
c ,c c 
 c 
 c %c c c 
c

- , cc

cc
cc c 
c,,
 1ccc2 c2c%c! c c 
c
c 

5c 
c 
c c 3
c c c c 
7c c

 1)(c 3c 2 c 2c %c cc
c 7
c 
c 
c 3 c - -c c


c c c c c c c  c 3, c , c 
%c c

 %c %c! %c$%c


%c0,%c
c -
c" %c
c"/%c c
c"%c

c - ,c c  c 3, c c c 1);c %c 
c 
 c 
 c

2 c2cc3
c
c
c c
c7, c
c c3, c - , 
1ccc

$ 3-%c
c "/c 3c
c c 
c c ,c c 
c c
c c

, ccc  c3, c c


c31ccc"/c, c ,

 cc 5c 3
c 
7c , c
c c c
c ! c c -
 c 3, c


c
c %c
c
c3c
c1)'c$ 3-%cc %c0,c c c

 c c3, c


c
c%c c5 cc cc c c
 c

c c
 ,c c -1)@c c ;)'=c c c
c !-c 
 c c

 c c c3, cc31)<cc

 c
c * %c c 
c c c c c  c c c ,
c

 c3cc c

c

c c8

c,  cc, c-c

c - cc ,


c1cc c7 ,%cc
c c -
c" %c
c
c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccc
A)
c 1c
)(
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c@1c
);
c 1%c<1c
)'
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c<1c
)@
c 1c
)<
c 1c

c c
c c 'Ac c c


c c %c 
c - c c ,%c c c 
c
c 5c c  
 c c


c c 
-
1)=c %c
3

8
c 

8,  c 3c c

, c-cc  cc c 


%c c! 1)>cc

c ;)A;%c
c 
c c 
c c %c !c c %c


 4 cc
c c c c3, c, %c  c 9
c 
%c

c 
c ,
 %c c
c 
c c c 1)?c c ,
c c

 
cE Fc3c c
c c
c

1)Acc 
c c 
c 1c

21cc/5c-c c
c c3, c, ccc%c-c

3c 
c c c %c Cc c c 9
c 
c c

c c -
c c c

- , 
c c c c  c 3, c c
c 
 
c c , 
 c

 c c


c 
-c c 
c c c c c  c 3c
c

, - c
c 
c c 
c c 3
c c c c  c 3, c

,
c  3c
c c c  c 3, c , ,c c 

1D))c


c c c c - c %c - , 
%c c

%c c 3
c

,-
4
 c c ;));%c 3
c 
c 

c c c - c 
 1;((c %c

c
c 8 3c ,%c  c 3, 8
 c
c , 
c 3
c


 4 c c c -1;(;c c
c c
 c , %c 
c c 3c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
)=
c*c* %cC$ 3c cc2 5Gcc/,c c c
cc
c$
c c
c"/c
* c2c %Dcc (' %c 1c*c,,
c c
 c c
E +c
%c'((?F%c;?<1c
)>
c 1c
)?
5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c;)'1c
)A
cC ,
cc 
1Dc, 
    
)  c

,+663331 1 6, 6


6, 8
;A<?1, c
))
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c;)=1c
;((
 1%c'(>1c
;(;
c 1%c'(?1c

c c
c c ')c c c

7,c3-c c, 
c c c 
cc
c

 c
c 1;('c

 c
c1cc! %c
c 
c c 
c c %c c
c35c c
c

 c %c
c3c

c c -


%c c

c

c
5c
c
c
c

5,c 
%c

c c -c c 
 c
c  c 3, c %c c 
c

1;(@c 2
c c 
c
c 3c c c

c c
c , 8 c c c

c 
%c
c c7 ,c c 
c

cc 
c c
c3c c

3cc c3, c, %c cc
cc5c

c ,c c, 
c cc


c c c3
 
c 1;(<cc


 c c 
c
c c , c c 

c
c 7, c c c

 c 3, 1c c  c


c 2c c %c
 
c ,c -c

7, c 

cc c c  c3, %c
c
c
c 
c
c
 c

 ,c 
c 
c c c c c c 

 c c 5c c 7,
c c

1;(=c c $ 3-%c
c c 
 c 
c - c c
 
c ,c 
c

c
 1ccc ,
 cc

c
c
 
c ,c3 c c
c - c
c c

c c c c
c
%c 
c c 

c
c c 3c 
1;(>cc

 c
c2c c %c
 cc c 
+cCE;Fc
c 
c

%c c
c

c c%c c c
c c
7cE'Fcc - c c ,cE
c


c

FcE@Fc
c 
c

cEcc-c c
c

FcE<Fc
c

-c c , 
%c  %c c c 1D;(?c 2c
c -c c c
3 c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;('
c 1%c';'1c
;(@
c 1%cc'(?1c
;(<
c 1%c';'1c
;(=
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c'A=1c
;(>
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c'A<1c
;(?
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c'A<1c

c c
c c @(c c c

  c

 ,
c
cc c3, ccc
c c

c %c
c-c

 c c c c  


c E c 3, c c c c c c , 
F%c

 7c - -c  c 

5%c c 
 c c  c 3, c c 
c

,
c c 1;(Accc

c c B Jc =%(((c ,c C , c c 0 %Dc
c -
c - c c

c 

c c c  c 3, 1;()c c  c
c
c 0 c 
c


c c , 
 c 
 %c c c c 3c
c 

c c 8


55%cc -c
c ,c c %c c c- ccB c3
c

c '((=%c c
c -c 3c c
c
c c 
 c c c c
c 
 c '((@c

3c # 5c 
c 3c 

51;;(c c  c
c
c , 
%c 
c ,
 c c B c

c 
c , 
 c
c c c 
c c , c
c 7 4c 7, c c
c 9 c

 
%c c
cc5c

c
c

 c3c, 
 c7
-1;;;c

 c
c 2c c %c
c -c c 
c

c c B c c

 3c 

c c - ,c 
7c c c  c 3, %c 
c c - c 
c

3
c c 
c c ,c c c
c c 7,
c c 
%c 
c c

 
c 
c

c c - c 
 c 3
c c B c -c 

 ,
 c
c

 
c%cc,

c
7c c
cc
c%c c
cc
-c ,c

c 
1;;'cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;(A
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c'A=1c
;()
c c/
c %cC 
c
-
 c c c c* c2, cc
"+cc
c
cc 
7
1DcEc'A%c'((@F%c

,+6633311 6,66 @;A@;1, 1c


;;(
c c %cC,c, 
+cc c c c2, c
c*c" cc3c# 5c
3c
c -c c cB c2
cc 
c'((=1Dc+  ? *  

cE0c'(%c'((>F%c

,+661 1 6,6


6 .(>(?'(1
1c
;;;
c 1c
;;'
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c@(;1c

c c
c c @;c c c

 c
c
c 0 c 
c 
c c , 
 c 
 %c
c -c

c c 
c cc c c, %c, c c
 c%cc
c

;)?(1;;@c c %c 3c c -c 


 c c ,,
 %c 3 c c cc
c c c c c
 c
1c c $ 3-%c c c 
c c =((c

 cc5cc %c c ccc c
c 5c, ,c c %cc

3c
c c 3
c
c c c c '((A%c 3 c c c c c c &c 
c

 1;;<ccc

c 
c c
 
c c c  c 3, c 
c c c
c

;)A<c 
5c c

8 c ccc%c %c c 
cc

c c c 


 c3
c
c
c cc*3cEC
 c DFc

c 91;;=c cc 
%c c 
 c c 
 c  c c c c

 c
 c c 3c
c
3-c, ,c
c
-
c c 
c
c 
%cc

c c 
c 
1;;>cc


c 7 ,c c
c c c 
 c 
c c 3c
c c

5 c c 


Jc 

5c 
3c ;))(8;))=1;;?c "c c 38 
 c

  
c ccc ,

 c 
%c
c
c c 
 c
 c

7%c _   E


7F%c c 1;;Ac c c
c ;))=c c 

5c c
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;;@
c cN5%c0 
c*1c5%c c*5cN %cC- c 
c- -c
c
"6 c c%Dc

,+661 1 6


6, 6(A('').1, 1c
;;<
c/-c* %cC +ccc
c 
 c
c7, c
c%Dc?%cE c')%c'((AF%c


,+6633311 6'((A6"6('6')61
6 71
1c
;;=
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c')(1c
;;>
c 1%c');1c
;;?
c c/
c %cC 
c
-
 c c c c* c2, cc
"+cc
c
cc 
7
1DcEc'A%c'((@F%c

,+6633311 6,66 @;A@;1, 1c


;;A
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c')A1c

c c
c c @'c c c

 5 c 3%c %c c -c 


%c 5 c
3-c , ,%c c 9 c =%(((1;;)c c

3 c -c 5c c 5 c c


c
 
c c c c ,, 1c c c ,c

7, c c 3
c 
 %c , c 

 %c c 3 5c 
c

 
 c c -c %c c 3c -
c 
c c c 3
c c

 1;'(ccc3c5c 
c 
 c3
c

c7,
%c ,
c
c
c


c
c ,c c-cc
cc 
 c, ,
 c c,
c,, 7 
c'(c

 c"c c,,


 c3 51;';cc

c

c c c3, c

5c


c

 c


 1cc c

 
c
 
c -c c
c  c 3, c c c , 
c c c
c

c;))(%c,cc
c

c,c
 
c

5c %c5ccc
c c

 
c -c 
c c
c  
 c c c 
c ,
c
c - ,c

 c c  c 3, 1;''c 


7c 

c

5c c '((;c 


 c c c


c 
 c 

c c  c 3, c c 

 c
 
c

4
 %c 3c ,
c 3c  c c c c
c "1;'@c c *- c c 
 cE* F%cc 8 c c
%c- c
c
c c
cc

B c c
 
c
c 3 1;'<c c * c c c c - - c c
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;;)
c c 
%cC2, c cc

 cc c c
c c
+cc c"c %Dcc
 VV

  %c 1c 


c*1c
 cE2
+cc2
c


c
 cc
c %c'(('F%c;'=1c
;'(
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c'))1c
;';
c 1%c@(@1c
;''
c c/
c %cC 
c
-
 c c c c* c2, cc
"+cc
c
cc 
7
1DcEc'A%c'((@F%c

,+6633311 6,66 @;A@;1, 1c


;'@
c5c2%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1%c
? cE %c


+c$- c"-
c%c'((>F%c;1c
;'<
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c<'1c

c c
c c @@c c c

- , 
c c 3, c c c 

 %c c , 7c c c 
 
c c

 1;'=c


c/ 3 cc 
c$ c

2c  c


c ,c c
 c c
c 3 c c
c c c

 
c
cc3, c c c 

 %c
cc c c c cc
c


 , 
1c c $
c c , 
 c 
c

c
 
c -c
c c c 
c
c c

 %c c
c c -c
c 
c
c 

c -c c 
c
 -c 3
 
c

c %c c %c , 1c c $ 3-%c c c c
c c 5 c c

5%c -c 3c
 
Jc c 

 c c c 
 c c
 c


1;'>c

c c c 3c cc
 
c ,c c -c c c
c


c5 3 c c
1cc2
c

c5 3 c c
c5c c,

c


%cc
 
c ,c c-cc
c
c,

 c 3c
 c
cc


c
 
c
c3
c
c, c c 1ccc

2
c c 
 c ,, 

%c c
 c 
 c
c
c c

%c c c c ,-c c  c 
 
c 

 c ,c

-
%c
 
c  c c
 -c 3
c 
c ,, 

c
c -c

c 
 c
c -c 1c c  c
c /%c 

c 
c

c


c
 
c 4
 c c , c c 

c c  c 
1;'?c c c

 - %c c


c 7,c c 
c c
c - ,c c , c 3, c c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;'=
c 1c
;'>
c c/
c %cC 
c
-
 c c c c* c2, cc
"+cc
c
cc 
7
1DcEc'A%c'((@F%c

,+6633311 6,66 @;A@;1, 1c


;'?
c c/%c  V cE
%c3c0+c
c"-
c%c'((?F%c<<1c

c c
c c @<c c c %c  c c
c 

c , 3c
c 5c 
c - c 
c

,
1cc %cc c,c c -
%cc
c

 c
 
c, ,
 c

 3c
c ,, 

c c

 c
 
c
c c%c cc5c c

5 3 c3
cc
c c c 
1c


ccc c7
 c

2c c c -c  c - 
c 
c c ,c -
c  c

 3c c 

 c
 
c c 
c ,, 

c
c c c 3
c
c ,c

, ,
 %c c
5c -
c cc
c5%c- c
c

c
c

c c ,
c
 c c c 7
 
c ,c c
c c 

c c

1;'Acc c8, cc B c c -c cc%c

 c c- c, 
c
c7
 
c
c
c
c 
c c
 c

 ,1c c c %c c c ,c c  c 
c 
c

c E Fcc %c3


c,
 
Vc c  c
 c

c 
 c c ,
 c c c B c 1;')c c $c 
c 3 c

c c

@=Lc c - c c c 


 %c c c <=Lc 3c c c 5 c

, 1;@(c c c c -c 


 c

c c c c 
 c  %c

,%c cc
c/c c 44c"-
cc0 1;@;c

c Cc c 0 %Dc ! 

c c $
c 7 c
c ,-c c

%c %c cc 


cc
 
c 4
 %c c

cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;'A
c- c! 

c c
c$
%cCc c0 DcE7 +c,

c cc
c  %c"-
c c7 %c'((?F%c<@1c
;')
c c/%c  V cE
%c3c0+c
c"-
c%c'((?F%c@)1c
;@(
c c/%c  V cE
%c3c0+c
c"-
c%c'((?F%c<<1c
;@;
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c'@1c

c c
c c @=c c c

 - c c -8,


 c c 
c - 
c c
c c 3 %c 
c 
c

 c 7
 
c c ,c

c  c c 2
c 
1;@'c cc c , 
c


c

c ,c c c C
 c -8,
 Dc c - 
c 
c 3
c

 c - 
c c 
c
c c 3 c c 2
c 
1;@@c c ! 

c c

$
Jc c c 3c
c 
 
c 7,c 3c
c c c 5c 
3c c

 c c c c 1;@<c c ! 

c c $
c c c 
c c

c
c
,%cc
c c
c c 
 c c ,
 c 
 c c

c c
c c, ,
 %c c
c c7 c9
c c3c
c c c

 
 1cc

c
c %c ! 

c c $
c  c

c 2
8 c

 c 7
 
c
 c
c c c c 3c c 5 c
c c 
c

 c 7
 
%c c
c c c 
 %c 
c 
c 3c c c , , 
 c c

1;@=cc! 

c c$
c c7 c
c,c cc c 8

 c 7
 
%c
c 
 c c %c c %c c 5 c
c 7
 %c c

 c

c 
83c 7
 
c  c -
c c %c c

c 
83c

7
 
c c 
c c 1;@>c c c 7 ,%c 5c *
%c c 
 c

 %c c 2 c 

%c
c c c c 

c 
8 - 
c ,%c 
c

3 5 cc1;@?c

2c ! 

c c $
c  c

c c c 
 c c c

 c ,c c


c
c 5%c
c  c

c
c 5c c ,,c
c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;@'
c- c! 

c c
c$
%cCc c0 DcE7 +c,

c cc
c  %c"-
c c7 %c'((?F%c'1c
;@@
c 1c
;@<
c 1%c>1c
;@=
c 1%c'<1c
;@>
c 1%c@(1c
;@?
c 1c

c c
c c @>c c c

c -c c -c c  c


c
c - c c c ,1c c $ c 3
c c

CDccc c

1;@Acc! 

c c$
c c  c

c 
 c c

- 
c 
c ,%c
c c
c c c , 
c c
 c c 3
c

7
 c
83c - 
%c,cc
c"c c! %c3cc,
cc c c c c - 
c
 c
c -c 3c 
 1;@)cc


 %c
c 5 c *
c c

c - c

c c 7
 
c 3c


c c c ,c c 
 c

c
c 
c 3c ,c


c 
 
c 3
c C
c c , c 
 %c ,
c

c cc 1D;<(cc

 c  c c Rc 5c c $9c Rc 


c c c c

 c c c Jc C


c 1D;<;c c c %c c ,
 c c Jc c

$9c ,%c c c c c , 


c
c , 
c 7, -c c 
 c c

 

 1;<'c $c c c c
c , 
c c c
c 
 c c c

3, c c c


c c
c 3 c c 8
8c c 3, c c c

 c c c,


 c ccc
c, 
 c c
c 1;<@c

 c
c -%c
 
c ,c c ,
c ,
c
 c


c,, %c c c 
c3
c
c ,%c c c 
 c-1;<<c

cc ,c
c
c
c 
 c

 cE
 c-
c c
c
c


F%c
c c c 
c c c c
c c 5c
c c 
c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;@A
c 1%c<(1c
;@)
c 1%c?A1c
;<(
c 
c2
c c- c ,, %cC 5 c 1c;(c c-c 8B Jc*
cc

%DcV 
V %c0c;(%c'((=%c

,+663331
 1 156
63656
=<'<'(1c
;<;
cc 1c2 %cV  $V     

cE 
%c#+c
 
c* 5%c'((?F%c')1c
;<'
c 1c
;<@
c 1c
;<<
cc -%c„ V cE %c

+c$- c"-
c%c'((?F%c;<?1c

c c
c c @?c c c

c,
%c
c cc
c5c c- -c8

 c - %c c
 c

c
cc c c
1;<=cc
cc c
c)6;;c

5%ccB c c 
c

85%c c %c


c
 cc,
%cc3c c 3c
%c
c

 c 
c c 
c %c c c c 
c 3c 
c 3 c c c

ccc,
1;<>cc %c
c c
c c)6;;c,
c3ccc 
 c c

 %c 3c

c
c3c38 
 c3
c
c,
1;<?c

c8cc

c 8c c


c c

c
c - 
c c c  c

c - ccc


cc 1ccCccc c c
c 
c

1D;<Ac c 

 
c 
c
c 
c c c c c - , 
1cc


c 
c 3 5c c 
c c ,
 c c ,  c
c 
c c

cc
c,

c
c , -c
c
c cc c 
 c c%c 
c %c

 c 5c 
c c c c 7,-c
c 5,c , ,c 
1c c $ 3-%c c 
c

5 3 c c
c c %c 3
c c 
c c 3
c 

c c c %c c

 cc c 

 c c
1cc

 c -c 


 
ccc c c c c
 
c,, cc

 c -c c c 1;<)c c c 


c c 3c %c c
c c -c 3c
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;<=
c 1%c<?1c
;<>
c 1%c<)1c
;<?
c- c! 

c c
c$
%cCc c0 DcE7 +c,

c cc
c  %c"-
c c7 %c'((?F%c<(1c
;<A
c c
c c
c -%cC cc c
c+c,,c
c*c 3 c
c3
c
%c %c c 3%Dc (' %c 1c*c,,
c c
 c c
E +c
%c'((?F%c;)1c
;<)
c c
c c
c -%cC cc c
c+c,,c
c*c 3 c
c3
c
%c %c c 3%Dc (' %c 1c*c,,
c c
 c c
E +c
%c'((?F%c;?1c

c c
c c @Ac c c

,

c
cccc,,
cc
c,
 c c c1;=(cc

;>'>%cc c* c3


%cC c
c3c c +c3c-c 

 %c3c c
c

-
 c c7,c3c3c-c - ccc, %c c3c
Kc

 c
5c c c 
c c %c c
c c c
 c 3c 3c
5c 
c
c 5,c


Kc
 c c c
 c3c c-c 
 c
c
c

%c c c 
1Dccc

 3c

c c  c c %c 

c -c 4 c
c c c , 
c
c

,-
c
cc c
c - 
c c
c,, c c c 1;=;cc

c '((=%c
c 
  c c c 

 c %c c c 
3 5c c

c  %c  %c Cc 
c %c 
c c c 
 c 3c c

7,
 c 5 3 c c
 c

c c , 
 c ,, 

c
c

 , -c c c c


c c- 
c 
 1cc*
c cc c

 c c c c c -c ,, %c c 3c c c 

-c ,, 1ccc-cc,c, 
c3c
c c
c, c cP cJc c
c

c cc c
 1D;='cc

c 
 c 


c c $
c 
 c
c 
 c c - c

* c c * 
c E **Fc c c "c 

-c
c c , 

c c

9
-c 3c 
c 
 c 
c %c c 
c c
c c 
c
c
c c 
%c c
c 
 c
c ,
c c -
c-1;=@ccc'((<%c c %c c
c"-
c c*  %c"/%c c*c

,,
%c c
c,

c c  c c ,c
c
c"-
c c7
%c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;=(
c c
c c
c -%cC cc c
c+c,,c
c*c 3 c
c3
c
%c %c c 3%Dcc (' %c 1c*c,,
c c
 c c
E +c
%c'((?F%c;A1c
;=;
c 1c
;='
c 1%c;)1c
;=@
c c
c c
c -%cC cc c
c+c,,c
c*c 3 c
c3
c
%c %c c 3%Dc (' %c 1c*c,,
c c
 c c
E +c
%c'((?F%c';1c

c c
c c @)c c c

"/%c c ,c 3
c c 
 8 83%c 

-c c c
c ,
c

 
 c 
3c 

%c
c
5c 
c 8c c3
 
c

c
c

c
c

c c 
1;=<c2c
c ccc
c"/%cc'((?%c

c3c c c


c,cc7c 
%c3
c c cc! 1;==cc

 c
c c%c3 c- cc, 
c c
c c 
c c

  c c'((;8'(('%c ,


c
c
c

c
 c
 cc
%c


c c  c 
c c  1c c c 
 c

c
c c 7c c

 
 c c , 

c
c
c 
c 
1c c c 7 ,%c 
 c


 cc,
 c c
c
 
cc 
 c
c 
c
c


%c 
c 
c
 c 
 c 3 c 
c
c c 5c
c ,
c


1;=>c

 c
c ,,
%c ! c c c 
c

c c  c
c c cc
cc 
 c
c, c
 c
c%c

%c3c-c
c
c

3 c - %c c -c ,c c 
%c c 
 c

c 
c

cc3
c
cc-cc
c 1;=?cc


8
 c c5c

 c 7 c
c

c c -
%c
 c 
 c c ! %c 

c

 8 5c EFc ,, c


c ,
c
c 
c ,, 1c c c c c

c 
c 3c 9
c c 

c
c c -
 c c , c c c c 
c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;=<
c*c,,
%cC 
 c c
c c+c c c%Dc (' %c 1c
*c,,
c c
 c cE +c
%c'((?F%c=)1c
;==
c 1%c>;1c
;=>
c c%cC
cc c
 c c
c*c

 %Dcc" 
_ c 1c c# cEc +c!-c%c'((<F%c;;'8;;@1c
;=?
c*c,,
%cC 
 c c
c c+c c c%Dc (' %c 1c
*c,,
c c
 c cE +c
%c'((?F%c=@1c

c c
c c <(c c c


1;=Ac c c c 
 %c
c 9
c c -
 c  1c c c %c c

-
 c

c
c 9
c -c c c 
 %c c

 c c c c


7c c
c

c c 3c

c9
Jc-
 c c
c
c
1cc c

7 ,%cc c'1;%c,


 c %c*%c ccc-
 c c c
cQ%c#%c cN1cc

c-cc c
cc ,
 c c
c-cc

 c
c
c
c c
c 
71ccc

%c*%c ccc-
%c c
cc c-
 c c,
%c
 
cc

,, 

%c c9 c, 
%c3
cc)cc
c
8, c

c %c"-
c

*c3 cc
c
c -c-
%c3
cc

c c c?1cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;=A
c 
 c c 85c c
c- , 
c cc cc
 c- ,c

1cC
8
6 cc c51Dc


,+6633311 66
-6
 6 
6 6 
 6
1
c

c c
c c <;c c c

c'1;+c
8
c c5c ,c
7c
c
c c 
c
c c Qc #c Nc c
c c ;c 'c @c 
,
 c *c 'c @c 'c 7
c @c ;c ;c 5
c

c 3 c c c c


c c -
c -
%c c c 3c

 c
c
cc 
,c
 %c c
 
cc5c
c cc c c
c

3cc cc-
1cc
ccc
c - ,cc
c c
c

c
 
c

c 5c
c  c 3c c c c -
%c c - ,c c 
 c c

-
c-
c c
 c
1ccc

c
c 
%c ,- c c ,
 c c c c 3 
3c

7 ,c c 3c
c c  c c c 
1c c /5c 
c 1%c 7 c
c

, 
c c , - c  
 c c ,,c
c 
 c
cc cc
c7 c c 5c c - 
c, 9
1;=)cc

c c
c 7 c c c c 8 5c
c c
c %c c

- 
c , 9
c 
c c 3
c c -
c c 
%c c c 3c c 
c c

c -
 c c
c 
c c c ,,c 
 c 3
c - 
c

 1ccc

c c c


c c 
 c 3
c -
c -
c c
c 
 1cc

c,, cc
c
cc
c-
cc-cc5c c


c
 
Kc

c,, cc
c7 c3
c
c 
 c3
c-
cc5c
cc 
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;=)
c! c 1c/5%c
c1%cC ,,
 c c

c c cc- 
c c
5%Dc 
 '  
 c;%c 1c'cE'((=F%c


,+663331,1 6, 6 8(;8('.)=.;(A1, 1c


c

c c
c c <'c c c


-c
c
 
1c c c c c  c
 c 3c c c -
c

-
c
c 3c
c 5 c

c
 
c 3c  c 
 c 
c
 c

-
c
cc
c5 3 c
c 

c%c %c c c3, 1cc c

* c c
c 7 c 

%c
c c ,c c
c c c

3 
3c 
 1c c c c 
 c

c %c %c c  c

3, c c c cc c
c c c c 

 c
 
c ,%c c


c- c 
c

c ,cc5c
c
c
ccc c
c3, cc

c 
1c c c c 
 c

c - c 3
c c c c

5 c  c c c c


c
 
c ,c 

 c c - ,c

3, c c c  1c c 2, c c c 

 c c - c

 c 5c c , 


%c c
c 
c 5c c c c c c

 c

5cc
c,
cc 
c,,
 1ccc

c c 


 c

c
 
c ,%c c %c c 5c
c  c


c -
 c3, %c c
c c %c
cc5c
c
c c

3
cc 6 cc51ccc,, c c
c, 
cc 
c
c
c

c

! c3 c5ccc


,c 
 c c
c 
1ccc,, c c
c, 
c

c
c
c

c

 c
 
cc 5c
c c 
c-
8-c

c
c - ,c 3, %c c

c 
c c , c
c 
 c 3c -
c c


c5c
c


c
 
1ccc

! c3c
 ccc

cc c-c 1cc
cccc ,c, c

c 
 c 


 c c c c
 c ,%c c c

c c
c c <@c c c c 
 
c , ,
 %c c 
c
c 


c c 
 
c c 3c

 c
c 
 c c ! 1;>(c c %c ! c - c 


 c 3c 
c 3c

 - c

c c c
c )6;;c 95c 

 c ! c -


Kc
 %c

! cc5c
ccc c

c1ccc

c 
c,
c c
c 
 c c

cc 
8
c c 5c c

cc - , c
c7 c-
c c 
 c3c-
c3cc 
c

5c
cc


-c
c

 c
 
c5cc
c 
 c
c 

c

3, c c c  1c c c  c ,
c c

c
c 
 c c c

,, c
c ! %c c c

c %c
c 3c

c 
c ! c -
c c c

5c
c
c
cc


-c
c

 c
 
c5cc
c 
 c

c c3, c c c  1c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>(
cC! c


c c
 
%Dc a cE - c';%c'((>F%cc


,+663331 8 1 6-


8 
 6-
8 
 6
6?=;)A;6 88 8
 
1
1cc

c c
c c <<c c c

$ c1c"cc

c c 
 c , 
 c c 
 c c 

-c c 


-c c1c c c c c ,8 c  
 c
c 
c 
c
c c c
c

%c c
c7 c-
c c
c! c

c%c
c
4 c 
8
c

 8 5c
c4c c ,c
c
1ccc

c 

c 3c
c 
c c c c  
 c c ! c

-
%cc
c

c 
cc 
 c c
c %cc3c

c c  
 c c c %c %c c , 9
%c c

 
1c c c 

c 3c c
c , c c c  
 c  c c, ,
 cc! 1cc!
cc3c
5c
c- 
c 
c c7

c

 
 c c

3 
c 1c

c c
c
 %c
c c c
cc3c
c 
c 
%c 4c 
 %c

 c 3c c c c


c 
c-1ccc

c 
c 
,c
c c
c 
 c 3c
c ,c c 
c c -
c c

-
 1c c c 
 c ! c c c

c c c
c 
c  c ,, 

%c c c
 
c, ,
 %c c 
 c3
c
 
c%cc cc
cc -31c c 2
c 
c 3 c c c -
c c ,c 
c  c

%c c3


c! Jc
c- c c
 
c
-
%c! cc

5c
ccc3 
3c c cc

cc c
c
 1c

 c - ,c c 
c c c
c 7 %c c c -c ,
 1c c c 
c

3c

c c ,

c 

 c
 
c 3 c c 5c
c 5c 
c c 
 c

 cc -c 8, %c3 8 3 c-


1cc c 8, c-
c c c

c c
c c <=c c c

5c
c


c


 %c,c c
c %c c,

c
 
cc5c
c

3
c
c
c c
c 1cc
c c c c

cc,

c
 
c

 cc

c
c c 5c
c 

c 3, c c c 

 %c 3 c 
c c

-
c c c
c Jc c c
c
c,
1cc %c
cc

c , 

c cc c
c-c 
c c ,, 

c
c cc c
c

c c 5 c c c c 


c c c 
c c  1c c %c c 

 c

 
c3 c c5c
c c,cc c -c-
c c

 c

c c 
 c 3 c c 
 c 
c
c 
c 1c c c 3 c c c c

 c ,,
 c , %c , c 3
c 
-3c c 7
c c 
 c 3
c

c,,1cc %cc

 c
 
c3
cc,c 
 c c3 c
c

c  c 3
c c 
c 
 c 3
c 

c ,
 c
c c 

 c c

,
 c-
1cc 
 %cc c,
 c-
cc5c
c 
c c

c

 %c cc

 c
 
c3 c5c3
c
c- c,c7
c
c 
c

c 
 1c

c c c
c ,
 c

cc

 c
 
c3 c cc5c
c

 c c -c 385 c 1c c 


c c %c c 385 c c c 5c
c -c c


c c
 
c, ,
 1cc
c3 cc c 
c cc

 %c
 
8

 c
 
c
c cc3
cc c
 
c, ,
 1cc %c c c
 c
c

 c c c 


 c 
c
c c %c c , c c c 5c
c ,c

 c


 c
c
 
1cc c
 
8  c
 
c3 c
c3
c
c
 c 
c
cc

 c 


 c c 3 c 
c 3
c , c
c ,
c

c c c c c ,c
c


c
c
c 
cc
 
c 
 1ccc

c c
c c <>c c c


 %c c ccc5c
c-c - c, cc

c , - c 
c 5c c
c 

c 3, c c c 

 1c c c

7 ,%c 


c c 5c ,,8-%c ,4 c 
c c ,c

 %c 3c ! Jc 0 c !


c "-
c 4c c c 


c c

c 
c cc 
c,4 cc3
cccc
1;>;cc


c c 5c

c c 

 c
 
c 

 c c 

c 3, c c c c 3 c  c c c -
%c ,c c
c - c
c c

5c
cc-1c

c 8c c c 


c 5c
c c c c 
 %c ,, 

c c

 - c 3 5%c 


%c c 1c c c 
 %c
c c 5c
c c c


 
c c , ,
 c

c c -c c
c 3c 

 c
 
8  c


 
c
c c%c3
 
c


c


 c c, c c
 
1c

c c
c
,c
c cc
c
c c-
c
c7 c3c
c cc
c c

! c -


1c c c c -c 3c
c -
c ! c -
1c c c


c 5 c 
c 
c E F%c c ! c  c 7c

-%c c 9


 c 3
c
c 
c c $c 
 c - , 
c E$Fc

c 
 c5c c! c"-
1ccc

c
c
c c c$c- c

c
c


 cc5c
cc

c 
c,
c c
 c
 c c5c! c


 %c c

c 
c3c

 c
c -
c
c -
1c c c ! c c - c c
c 5c c

, c c c Cc N%Dc c c ,c 


 c - c c
c 35c 3c

41ccc$6cNc5c 
c
c 
c ,-c5c
 %c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>;
cC
c
c4c"-
c!
c"
 c
 c
c
c! c
1Dcc
 ? cE c')%c'((AF%c

,+663331
1 636
1,,GH(A;'')(A8
,
8
8 48-
8
8
 8
 8
8
8
8
1c

c c
c c <?c c c

 
c 
c c ')(c ! c -
c c -c c c
c @((%(((c


 
c c@;%(((c, 1;>'ccc

c ,, c c ,c


c 5c c
c c c 3c
c c c 
 
c c ,, 

c
c c c
 c 
 c c ! c

-
c 1;>@c c c c ,
c c c
c 
 %c c ,

c c
 
c c c 5c cc-
c c! c
cc5c
c

 cc
 
c
c , 
c%c %c c c3, 1cc c
 
c

c! c cc


c

cc5c
c c c
c5%c c

, c,5cc c cc c


c 
 c, - cc
c51cc %c
cc

-c,,c c
c,, c c
c
 1c

cc
c c c 
c
c5c c-
c c c
c c

3
%c c c

c ! c c 
 c 


 c c c c -c

31c c ! c c ;>?c c E $F%c 3c c -
c c ,, c

1c c c c c c


c -c c 
c c c ,
c 7,c
c


 
%c c -c c
c
c %c 3 5c 3 c ,,
 1c c 2
c
c ,c c

 c 
,%c , c 
c
c c -c
c ,

c
c 

c ,,c


 
c c
c3 5c3 %c c ccc
 %c%c 
%c

 c 1c c c , c c


c c c
c , c c c
c "c 
c

c c c


 c %c 3c 
 
c c 5c c c ,
c 9 %c

3c
 
c3 c

 c-
ccc c

c%cc 
c%cc,, c

cc -c-
c c,

c9 1ccc c3 c
cc cc-
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>'
c! c  c7c-1cC2
Jc c,c 
c
c$c6ccNcc
-
c5GDc

,+663331 1 6 
 6 6 56(>=<<11
1c
;>@
c 1c

c c
c c <Ac c c

c* Jc c


Jc c
c
 
 c-
%c
c-
c c,, c

c c
c3 c 
c %cc
 
 c-
c 1c

c
c,, c c
c, 9
%cc c
c 3c 
 c
c
cc
c

c 1cc c
c c-
c5c, 
%c! c-
c3c
 c

cc5 c c


c9
1cc c
%cc
 c
c c c c8%c

 8%c c c 1c c c c ,, c


c ,
c c c

 
 c c c 3
c
 c ,, 

c c c 
 1cc

7
%c
c 5c --3c c 
 c 
c -
c 3c 
 1c c c 
 c

-
%c c ,, c
c -
c c ,, c %c c c c
c

 ,
 c

c
 
8  c
 
c3 cc c5c
c c-
cc

! 1c c c
 
c 3 c c c 5c
c 
c c -
c -c c -
c c

,, c%cc
c
 
Jc cc
ccc cc, c
cc
 c

5c c 

 1ccc3 c
cc ccc

 cc-
c c,, c

c
c c 5c
c c 
c c 9 %c c , c c 
c c c c
c

 , 
cc ,, 

c-c
ccc-
1c

 c
c '((?c c 
c c -
%c c c
c c

c - c c

 c ,c E , - %c %c c 


Fc 
c c
c C -c 
 c 

 Dc


 c3c  1ccc cc
c c;=c 1ccc

c c , c 3c c 


c c
c 
c 9
c c c c

c c
c"-
c
 %c
c, 
 cc'((>1cc 
c3c
 c -c

 ccc,c c %cc 


c c
ccc c

c%c

c 
c 
c , 
c c -
c c c c ,c c  %c c 3c c

 
1c c 
c 
c , c c 
 
c
c
5c c c ,%c

c c
c c <)c c c


 
%c c 1cc c
cc, cc5c
cccc c

-cc
c 
c, 1ccc

 c
c c -
 %c
c 3c @;c "-
c 
 4 c c c

 ,c c
c -c
 c

 1cc c c,, c
3c c
c c
%c

c
c c 
c
c 8
c 
 c c 
c c c 
1c c c c

 
 c
c ,
c E
 c c

c c
c c
c 
c c 
c

c c 
F%cc cc
c c<(c 1ccc

c 
cc
c c<(c c cc 8
c-
c c! 1ccc

 c c -


Jc 3
%c c  c

c @)c c 
c 
c c 8


 c
c ,c c - c
c c 1c c c 
c %c c c  c 
c

c
c 
4c ! c

c
c

c 
c 3c ,c
c c c

 
 c
c 3 5c c
c -
1c c c
c c c

c c c c


 c-%cc c c c
c! c

c
 c
c
c 
1cc

c
c-
 cc c
c<(c-
c3
cc c


-c,, %c

c 
8
c 8 5cEFc
c 
 c3
c c
c
c-cc

 
c

c3 c 5c
 c,
c


-c
c
 
c5cc 
 c

c 

c3, c c c 

 1c

c  c
c -
c c -
c c c 
c ,, 

c c ;Fc ,c

 
 6c ,, 

%c 'Fc c 
 6c ,, 

%c @Fc

 c 
 6c ,, 

%c c <Fc 6 
 
c

 
 6c ,, 

1c c c ,
 c c c

c c c c c

,
c c c 
c %c c 7 ,%c c ,%c

c 3 c c 
c

c cc
 
c5c5c
c ccc 1cc %c c cc

c c
c c =(c c c

c 5c
c c c -c c ,c 
 %c 3
c 3c ,, 

c c

 c c c 


1c c %c c c c 5c
c -c 
c

,, 

c ccc,
c c
c
c 1cccc,
c, c

c 
c c 
 c ,, 

%c c ,c c , 
%c 
c c

5c

c
 
c3
cc c -c c c 
 c3c -c ,, 

c

 c, c
 cc 
c 
c1ccc
c-c
 c
-%c
 c


 
c c
5c -
c c

c
 c
c7, 
c3
c c c
 c

ccc
cc - ,cc c3, 1cccc

2c -
c c c 
c c -
%c c c c c c ;8=c c c


 1ccc-
cc %c
%c
ccc@1ccc c3c 3 c
cc'c

c;%c c c
cc<c c=%cc
c-
cc
c 
c c ,, 

c

c

5c 
c %c c c 5%c,
-%c
c-cc
 
cc 
 c
c ,
c

c
cc 1cc c - ,cc c
 
c,, c
c-
c-
%cc

- , cc
c c 
%c 3ccc@1;8@1<%c
c,c
 4c cc
c

,%c 
%c %c c6 
 
c ,1ccc

c c
c c =;c c c

c@1;+cc c c


c
 c 
c
;c c,c c c-Kcc, c
'c c c c-c
@c c 
c c-c
<c * 6
c, cc
c,%c c
c,4 c,c
 c
=c c 
c c-%c ccc %c c,4 c
,c%c c3 5c3
c c c
c
c@1'+c 
c c c
c
 c 
c
;c c 
c c c-Kcc, c
'c 
6 
c c c-c
@c 
6 
c 
c c-c
<c 
c6
 c 
c c-%c c
, 6,  c, c
=c 
6 
c 
c c-c
c
c@1@+c* c c c
c
 c 
c
;c c c c c-Kcc, c
'c * c c
 c c c-c
@c * c c
 c 
c c-c
<c * c c cc 
c c-%c c c
c
=c * cE c
 c Fc 
c c-c
c
c@1<+c6
 
c c c
c
 c 
c
;c c 
6c c Kcc, c
'c 
c 
c cc c c-c
@c 
c 
c cc 
c c-c
<c *
c 
c cc 
c c-c
=c c cc 
c cc-c
c

cc c cc c cc


 %c
c c3c

 cc
c 
71cc

* c c
c c %c c3
cc cE

c c;=8'(Fc,
c
cc 5 c

c c
 
c 3 c  c 

 c

c 


 c
c c


c5c
c c c3, %c c3
c 
c cE>8;<Fc,
cc

c c
c c ='c c c


c 5 c

c c
 
c 3 c  c 

 c

c 


 c
c c


c5c
c c c3, %c3c c3
c 3c cE;8=Fc,
c

c 
c 5 c

c c
 
c 3 c  c 

 c

c 


 c
c c


c5c
c c c3, 1c

%cc c
c-
c
c-
Jc
 
c, ,
 c c 

 c


 
1cc,%cc c
c 
 c
c

 c
 
c, ,
 c3
c

%c 
%c c c ,

c 
c c 
 c 


 1c c c
c 
c

 c c c -%c


c, c3 c -c c , 1cc$ 3-%cc c
c

c
c 
 c -c 
c
c 
c c ,

-c -c
c 
c
c

,, 7 
c

 c
 
c, ,
 c3
c
c616 
c ,c
c

c


 c
c 3c c , c
3c-
1c


%cc c
c ,
 c

cc 

 c
 
c3 c cc c

3cc cc3cc5c
cc, 1ccc 
c c,, c
c- c

c3 cc
c
cc c3c
ccc
c c1cc
c3 cc
c cc c 
 
c
c -c  
c 
c c 


 c 3
c c c 

 c


 
c, ,
 %c,cc
c ,

c3cc cc3 cc
 1cc c

7 ,%cc

 c
 
c3 ccc5c
c c, cccc

,c ,

cc
cc ccc c c

 c
 
1ccc

"c
c Jc7
-c3
%cc3cc
c
c c 
c c

c 
 
c  c c
c c c c 1c c c 3
c

 c  
 c 
c 
c -
%c c
c c c 
 
c c

, , 
 c c

 c
 
cc,c ,

1ccc  c
c

c c

c 
 
c 
c
c 


 %c c 3c c
c ,
c c
c 
 
c , ,
 c

c

c c
c c =@c c c

3c  c c


c c c c ,1c c c 
c c  c c

,, 7c*1c*c 
,c
c

c
 
c, ,
 cc
c,
c-%cc3c

c
c 
 c
c c c 
 
%c c c -
%c

c 3c  c c

c c 8
 c %c
c 
c
c 616
c , ,
 1c c c


cc  ccc<1'1c

7
%c c 3
 c
c 
 c
c c c 

 c 
 
c 3
c
c

616
c , ,
 c 
c c 


 1c c c c 3
c -c 
c c

 c , c -c 
c c -
1c c c c 68
 c

, c c3c 
c3c-%cc  c
c c c
 
c %c c
c

,
c c 

 c 
 
1c c c 
c c c  c c ,, 7c *1c c *c


,c
c c c 
 
c  c c c -c , c c
c ,
c c c 
 
%c c 3c c
c 
c
c c c 

 c 
 
c c c

-c, 1ccc,


 c
c c-c 66 
 
c, c
cc

-c %c 


c c  c
c

c c c 

 c 
 
c c
 c

,

1ccc
c c
c

c c c
 
c c
 c ,

1cc %c

c - c
c c c 

 c 
 
c  c c

66 
 
c , c c
c

c c c 
 
c c
 c

, %c c  c c -c ,


c c 

 c 
 
c c
c

66 
 
c - c cc 1ccc


%c c 
, c
c -c ,
c c 

 c 
 
c  c c

%c 
 
%c c c ,%c c
c

c c c 
 
c

 cc%c 


 
%c cc ,c
c 
 c
c c c c
 
c cc
c, c
cc c
c
,c;=c-
1c

c c
c c =<c c c

cc
,c
c4c
c 
c3c
ccc5c
c
c
,c;=c-
c

 c c
c
c c
c-c, cE c
c c-
 c Fc c
c

-c c , c  
c Ec
c c c 

 c 
 
c  c c

66 
 
c , F1c c c c 3
c
c 
c c

-
 c 3c 5 c C;%Dc c
c c 3
c
c 7
c 
c c -
 c 3c

5 cC'%Dc c
c
c c
c-
c3c %cc %c 1ccc
c

c 
c

c c c
c c c c c -
 c %c
 c c

- c
c c c 51c c c 
%c -c c - c c

c c

-
 c c;>%c c
cc3c5 c@cc
cc 
7%cc
c
 c c-c

c
 8
c c-
 c

1cc%c
c;=c c3c5 c c
c

c c c 

 c 
 
c  c c 66 
 
c

, %c 3
c
c c 3
c
c 
c c -c c ;1c c c c 3c

 , c  c


c
c ,, 7 
 c 

 c 
 
c , ,
 %c c c c

 c c c


 
%c c
c cc ,cE3c, ,
 c c c

c 
c;=(c
 
c c3Fcc- c
c c-c c
c, ,
 c51ccc

%cc c
c
,c;=c c- c
3 c-1cccc Jc, c


c 3c
c 
c 
 c 
c

c 3 c 5c c c 


-c
c c c
 
%c
c, c
c5c3c3
 c
3cc-cc
c

,, 7 
 c 

 c 
 
c 51c c c 3
 c -c 3c - c c
c


7%c c c  6  
c 
%c c
c -
c 3c 8

5 c  c


c
c 
1ccc-
c3
c 3c  6  
c

 
c
c-
c3
cc
c c, c c3
c
cc ,, 

c c

 c
 
c
c-cc-c c, c 
1c

c c
c c ==c c c

$ c&1c" c

c ! c -


c 3c 
c -
 c c c -c c 
c
c
 1c c c 


 c 3c -
 c c c -c ,%c 
%c

 %c c 6 
 
8
 c 1c c c 
c c c
c


 c3c c
ccc c
cc -
c cc9
%c c
c c


c c c -c c 3c 
 1c c c c

c ,
c c  c

--3c c
c-c c6 
6c c
c
c-
1cc"-
c


c3c 
 c c-
c3
%cc 3cc ,, 7c 1ccc 
 c

3c c
c 
 c
c c-
 c 3ccc<1;1c

c c
c c =>c c c

c<1;+c"-
c c-
 c
Course
University Physics Chemistry Biology Eng./Math total
4c"-
c c$ -c =c =c =c =c '(c
cc"-
c =c =c <c <c ;Ac
 
5c"-
c =c =c =c @c ;Ac
 387 cc"-
c @c <c =c <c ;>c
*
c"-
c <c <c <c <c ;>c
"-
c c8Vc @c <c <c =c ;>c
"-
c c 5
c =c =c =c ;c ;>c
"-
c cc =c =c ;c =c ;>c
*cc"-
c @c <c <c <c ;=c
 
 cc"-
c ;c =c <c =c ;=c
 cc"-
c @c <c <c <c ;=c
$8$c"-
c <c <c <c @c ;=c
/c"-
c @c =c <c @c ;=c
0 c!
c"-
c4c <c <c <c @c ;=c
" c"-
c @c <c <c <c ;=c
*3cc"-
c @c <c @c <c ;<c

8 
c"-
c c/c @c @c <c <c ;<c
"-
c cV
cc @c <c <c @c ;<c
 c"-
c @c <c <c @c ;<c
"-
c c2V4c @c <c <c @c ;<c
2$c c"-
cc 'c <c <c @c ;@c
c"-
c* c 'c @c <c <c ;@c
* c"-
c @c =c @c 'c ;@c
"-
c c$ c @c <c <c 'c ;@c
/ 
4c"-
c @c <c @c @c ;@c
"-
c c c <c @c @c @c ;@c
 
4c"-
c c c @c <c ;c <c ;'c
"-
c c c 'c <c <c 'c ;'c
"-
c c
 c @c @c @c @c ;'c c"-
c @c 'c 'c =c ;'c
"-
c c2,,
c @c @c 'c <c ;'c
c"-
W
c*c 'c <c @c 'c ;;c
"-
c c8cEc ,Fc @c @c ;c <c ;;c
"-
c c8cEc ,Fc ;c <c @c @c ;;c
 c"-
c @c @c ;c <c ;;c
"-
c cVcc ;c <c <c ;c ;(c
* c"-
c c c @c ;c ;c <c )c
 cc"-
c 'c 'c 'c 'c Ac
* 3cc"-
c ;c ;c ;c <c ?c
$ c"-
c c c ;c ;c ;c @c >c

c c
c c =?c c c

c
c 7 c -
%c
c 3c 
c c 3
c c -
 c


c c ;=8'(%c 
c

c c
 
c  c 

 c c 
 c
c c


c 5c
c c c 3, c c c 5c
c  c 

 c c c

 c
c %c c
cc c c 1cc 4c "-
c c$ -c

 c c

c c -
 c c '(%c
c 
c , %c 
c

c 4c "-
c c

$ -c c
c

c -
c c ,
c c8-c
c 1cccc

"-
c c 
5c "-
c c

c c -
 c c ;A1c c 387 c

"-
W
c %c *
c "-
%c "-
c c 8V%c "-
c c

5
%c c"-
c cc c

c c-
 c c;>1cc %c*cc

"-
%c 
 c c "-
%c c c "-
%c $8$c

"-
%c/c"-
%c0 c!
c"-
c4%c c" c"-
c c


c c -
 c c ;=1c c c
c '=c -
c c

c c -
 c c c


3c>c c;<%c c
ccc3
c
c,
 c cc 
c5 c

cc
 
c

3 c c

 c

c


 c
cc
c5c
c c c3, %c

 c
c 3c c -
c 3
c c 3c 5 c

c c
 
c 3 c  c

 c

c


 c
cc
c5c
c c c3, 1c

c 
c
,c -
c 3c  c -
c c c c  c

c c 66 


 
%c c 3c 8  c
c 
 c

5 c c c 

 c
 
c 
c c c
c c c 
c c c
 
c
c c1ccc

c <1'c 3%c c c c


c
,c ;=c -
%c
c

c

66 
c, ,
 %c
c66 
c

 c
 
c

, ,
 %c c
c616 
c

 c
 
c, ,
 %c cc
c

,
c c

 c
 
c cc66 
c ,1c c

c c
c c =Ac c c

c
c<1'+c ,c;=c"-
c


c c66
 
c
 c
Percentage (%) of Science/Eng./Math
Total International International
Science/Eng./Math Students in Student
University Student Population Science/Eng./Math Population
"-
c c c
c <%;')c <;1<)c ;%?;@c
 
 c ;%)<'c
c
"-
c ;;%';@c ;?1@'c
cc '%?<(c
"-
c ;>%><?c ;>1<>c
*cc '%;)@c
"-
c ;<%=(=c ;=1;'c
/c '%(A)c
"-
c ;<%('(c ;<1)c
4c"-
c ;%<(;c
c$ -c )%<)@c ;<1?>c
 cc =='c
"-
c <%<@?c ;'1<=c
"-
c c ;%(('c
8Vc ;;%;?@c A1)?c
$8$c >?(c
"-
c ?%=@?c A1A)c
" c"-
c >%=?)c A1?=c =?>c
c
 38 c
7 c c
c"-
c c ;<%;@>c A1')c ;%;?'c
"-
c c A<)c
5
c ;(%'='c A1'Ac
 
5c"-
c >%<?=c <1)=c @'(1=c
0 c!
c <A;c
"-
c4c ;(%>;Ac <1=@c
*
c"-
c @%@'Ac '1')c ?>c
c

c 
c 3c

c
c c c ,c c 

 c 
 
c , ,
 c

 c

c c -
c 
c
 -c ,
c c
c c - 
c

c

c

 c
 
c
c cc c1cc  c
c
c
 %c
c

"-
c c c c c ,c 66 
 
c , ,
 c

c c
c c =)c c c

 ,%cc

 c
 
c ,c<;1<)Lc c
 c ,

c c3c


c 3c -1c c 
 c c "-
%c c c "-
%c

*cc"-
%c/c"-
%c 4c"-
c c$ -%c c

 cc"-
cc
c
c
c 3%cc-c
3c;'Lc c;ALc

c
c 6c ,

c , c c 

 c 
 
1c c "-
c

c8V%c$8$c"-
%c" c"-
%c 387 c

c"-
%c c"-
c c 5
cc-c-c c

 c
 
c

, ,
 c ,
%c 3
c
c 6c ,

c c -c 
3c

A8)Lc 

 c 
 
1c c 
5c "-
c c 0 c !
c "-
c

4c c 
c 3 c 

 c 
 
c , 
 %c 3
c 

 c


 
c 5c,c<1)=Lc c<1=@L%c,
-%c c
c6c
 
1cc

*
c "-
c c
c 3
c 

 c ,

 c 
c

6c 
 
%c 3
c 

 c 
 
c ,c c '1')Lc c
c

6c
 
1c

c <1@c 3c


c
,c ;=c -
%c 5c  c c
c c c c
 
c cc616 
1c

c c
c c >(c c c

c<1@+c c c c
 
c cc
66
 
c
c ,c"-
c
Number of International Students
University Enrolled in Science/Eng./Math
cc"-
cc '%?<(c
*cc"-
cc '%;)@c
/c"-
cc '%(A)c
 
 cc"-
c c ;%)<'c
"-
c cc c ;%?;@c
4c"-
c c$ - c ;%<(;c
 387 cc"-
c ;%;?'c
"-
c c8Vc ;%(('c
"-
c c 5
cc A<)c
$8$c"-
cc >?(c
" c"-
c c =?>c
 cc"-
c c =='c
0 c!
c"-
c4c <A;c
 
5c"-
c c @'(1=c
*
c"-
cc ?>c
c

* c c
c -c 
%c c c "-
c c
c 

c

 c c 

 c 
 
c  c c 616 
%c  3 c c *c

c"-
c c/c"-
%cc c3c c -c'%(((c

 c


 
c c
 c ,

1c c 
 c c "-
c c
c 7
c 
c

 c cc
 
%c3
c;%)<'c 

 c
 
%c  3c c
c "-
c

cc3
c;%?;@c 

 c 
 
%c 4c"-
c c$ -c3
c;%<(;c c 
 
%c 387 c "-
c c c 3
c ;%;?'c c
 
%c c
c"-
c c8cVc3
c;%(('c

 c


 
1c c c c -c -
c c c 3c
c ;%(((c 

 c


 
c cc616 
c ,1c

,
c
c 
c

c
c 616 
c ,

c 
c
c "-
c c

c c c c c ,


c c 

 c 
 
%c
c "-
c c

c c
c c >;c c c

cc c5 c


c c c
c
c c c

 c
 
1cc cc c
 
c 

 ,
c
c c c
c c 616 
c ,

c 
c c

! c -


%c
c "-
c c c 3 c 5c c 


-1c c $ 3-%c
%cc
cc c

 c
 
c
ccc"-
%c

*c c "-


%c /%c c 
 c c "-
%c
c c

c 5c
cc 

 c
 
c
c
 c


 c3c -c c, c c c
 
1ccc

c
cc-
 c c-
%c
c
,c;=c c3c c c

 c
c5c
 c c
c, c
c c
c-c c, c 
c

 c 

 c 
 
1c c c c 5c c 
c c

c -c c

 , c c


c, c
c c, c-c c 
%c c c c

cc
c c51ccc, c
c5c3c3
 c
3c
c
c
c


c , 
cc
c -c5%c c
c
c-c3c c
c
c
c

 6  
c 
1ccc-
cc 3c5 %c c
c
c

 
%ccc<1<1c

c c
c c >'c c c

c<1<+c c"-
c5c3
c  6  
c 
c
Program Level of Presumed Academic/Anonymity
University Quality Anonymity Coefficient
4c"-
c c$ -c ;c 'c 'c
cc"-
c 'c ;c '1=c
*cc"-
c <c 'c =c
"-
c cc @c <c =c
/c"-
c <c @c =1=c
 387 cc @c >c >c
"-
c
 
 cc"-
c <c =c >1=c
"-
c c8Vc @c ?c >1=c
 
5c"-
c 'c )c >1=c
"-
c c 5
c @c Ac ?c
$8$c"-
c <c )c A1=c
" c"-
c <c )c A1=c
 cc"-
c <c )c A1=c
*
c"-
c @c ;;c A1=c
0 c!
c"-
c <c ;(c )c
4c
c

c 
c c c
c - c
c -
%c  c
c  6  
c

 
%c 
c
c
1c c 3 c -
c -c  6  
c 
c


3c'c c'1=%c
c-
c-c  6  
c 
c
3c=c

 c?%c c -c-
c -c  6  
c 
c
3cA1=c c)1cc

4c "-
c c $ -c c c c "-
c -c

 6  
c 
c c 'c c '1=%c ,
-%c c
c 5c ,c
c 
c

c c-
%c ccc  c c-
cc
 c c, c
c

 c
c -c c , c  
c c 

 c 
 
1c c %c
c c

 c -
c c 
c
c c 


-c
c 

 c
 
c 5c 5c
c

 

c 3, c c c 

 1c *c c "-
%c "-
c c

%c /c "-


%c 387 c c "-
%c 
 c

c c
c c >@c c c

c "-
%c "-
c c 8V%c 
5c "-
%c c

"-
c c 5
%c-c  6  
c 
c
3c=c c?%c 5c

,c
c c
c c-
%c c cc  c c-
cc
c

c c 


-c
c 

 c
 
c 5c 5c
c 

c 3, c c c 1cc$ 3-%c
c c
c c-
cc5c
cc
cc


-c

c
c 
c
c c -
c
c 

 c
 
c 5c 5c
c 

c

3, c c c  1c c %c $8$c "-
%c " c "-
%c

 cc"-
%c*
c"-
%c c0 c!
c"-
c

4c-c  6  
c 
c
3cA1=c c)%c 5c,c
c
 c
c

c-
%c c cc  c c-
cc
c
cc


-c
c c
 
c 5c 5c
c 

c 3, c c c 

 1cc


 %c
c
 c
c c -
c c 5c
c c 
c c 


-c
c c
 
c 5c 5c
c 

c 3, c c c 

 c
c
c


c c c
c-
1c

c c
c c ><c c c

$ c&1c "c

c c,, c c
c
 c3c
c 
 cc 
 c c7 c c c

-
c c 
c 3c c 3 c -c
c 

c 5 c c


c 

 c
 
c 

 c c c
c 5c c
c - ,c

 -
 c 3, c c c 

 1c c ! c c c -
c 3c

 cc,
c cc

cc
c7 c
c 
 1ccc

*c ,,c
c 
 c 
,c
c -
c
c -
%c 
c 3c - 
c

c c


c 3c %c c

c 
c -
c c c 5c
c
c
c

 
c c 


-c
c
 
c 5c 5c c
c c 1c c 2
c
c

! c

8%c 
c 3c  c

c 4c "-
c c $ -c c c

c "-
c c ,c
c 
c
c c -
%c *c c "-
%c

"-
c c %c /c "-
%c 387 c c "-
%c

 
 c c "-
%c "-
c c 8V%c 
5c "-
%c

 c"-
c c 5
c c,c
c c
c c-
%c c$8$c

"-
%c " c "-
%c c c "-
%c *
c "-
%c c

0 c !
c "-
c 4c c ,c
c
 c
c c -
%c , c

 c
c  6  
c 
1c c c -
c c c
c c c

  c c -


c c
 c c , c 
c c
c -c c , c

 
c c 

 c
 
%c c%c
 %c c-
c c
c
c

c 


-c
c 

 c
 
c 5c 5c
c 

c 3, c c c 1ccc c

c
c,
c c
c
 c3c
 %ccc 
8
c c

5c c 3c - , c


c 7 c -
c c 
 c 3c -
c

c c
c c >=c c c

3c c 
c 5c
c 


c 

 c
 
c 5c c
c 
 c
c

 

c 3, c c c 

 1c c c c  3 c c ,
 %c c

  c

c c 

 c 
 
c 5c 5c
c 

c 3, c c c c 3 c c 
c 

 c c -c c c 
c 
 c 
c c
 c3
cc
c

 c
 
c, ,
 c
c 3cc-c c, c

 
1c c c 

 c 
 
c , ,
 c c
5c c 

 c 
 
c 
c

 
%c c c
c 

c
3c

 c
 
c3 c 
c c c

c 5c
 c c cc5c
c,
5cc
 
c
-
1cc2c
cc 
c
c

, -c3
c c
c
c
c c 
 c cc c 
cc5c
cc
c

c 
c 

 c
 
c c  c 3c 
c c -
%c
c


cc-c 5c
cc , 

1ccc
c c
c 
 c c , 

c
cc c
 
%c c 

c 3, c c c 

 c c c c

c c c 5c -cc c 
c c 
 c 
c -c 


 1c c %c
c c

3
c 3c c 

 c
 
c c c c 3
c
c 
 
c , ,
 c ,c c


c cc3
c c
c

c - Jc
-
c c, c c ,%c

 c3
c c
c c,c c

 cc c 
1c

c  c ,


c 3c 
 %c c
c 
 c 3c ,, c
c

! %c c cc %c
c 3c

c 
c ! c -
c c c 5c
c


c
c


c

 c
 
c5cc
c 
 c
c c3, c c

c 

 1c c c 3c c 
c 3c

c %c c c
c <(c c

-
%c;=c c
c
,c ,c c c c 
 1cc c;=c3c4 c

 c c c 
7%c c , c 
c
c
c c -
1c c 2c
c

-
c 3
c c c
c
,c
c 3c  c c -
%c
c

c c
c c >>c c c


 c c, -c

c
c
c c c-
c cc 3 %c, c

c c %c, 
4 c
c c-
c c3c 
c
c c 1c

 ,
 c c
c c

c c c , c ,


 c c
c 
 c c 
c
 1c c c c


 c
c
 , 
%cc3ccc c
c
 , 
%c 
c, 
c
c
c
c


c
 
c c 5c
c  c -
 c 3, c

c c ,c c c 1c c - c 

 c cc3, c 
c c c3c
cc
c

c 5 3 c


c 

c c , c
 %c c c c c c
 c

 c c c c -


1c c c c
c 
c 
c  c c

3c

c
ccc,

c

%c c

c
c-
cc c
c


c c

 
c
c
1cccc

2c ,, c
c c 
c c -
%c
c 
 c c c c
c


 c 3c -
c c 
c 


-c
c 

 c
 
c 

 c c

5c
c 

c 3, c c c 

 1c c 2c
c -c
c C3
c 
Dc c

,

c-
c c


cc - %c
c 
c
c 
 c
c7

c c

c

cc5 3c
c c, 1cc c3c 
c c-
c c3c

-c
c 
c c
c 
 c3 %cc %cc
c

c,

c cc

c

 c
 
1c

2c
c cc c 
c
c,, 
c-
c

cc c


-c
c

C 3Dc
 
%c
c
 c-c

c
cc 
c-c
c 3c
c
c c

, c-
c

c c


c

 c
 
1cc2c
c 
c c 
c


c c c
c -
c

c c c
c 
%c
c  c c c 358,c c
c

c c
c c >?c c c


c

c
c-
%ccc
c c 
 c c c ,%c

,
c c c 


-c - 
c c ,, 

c 

 c
 
c 3
c

,
 c c c 

 1ccc


c-
c c ,
c c , 
cc c c5 85c

, c
c c -
c ,,
c c c 

 ,
c
c c 
 
c 3
c

,

c c 
c c 
 1c c c 
 %c c 
c c
5c
c 
c

 cc,

c
 
c c c
 
1cccc-
c c c3c c
c

,

c 


 c c 

 c
 
%c
c 3c ,c c , %c

%c c -
c , %c ,c c 
c ,

%c c c

 
c%c
cc,c3c cc, c
-
c cc
c
c, 
c
c


 
1cccc

c c, 
 cc
cc
c
5c %c
c

c c


c c - ,c
c 
c c 1c


c c -c , 

c
c 
c

c
c 
c c
c , c c c 1cc

c c c 
c -c c 
c c c - c c c
 
1c c 
c c

c c 
c 

c 
c c , c c c
 
%c c c 
c c c c


c c
5c
c  c c 
c c c c - c c c
 
1c c c

c cc , 

c c c
c35c c
c5c 
 c3
c
c&c

 c
Jc'(()c 
c c
c
 
c

cc&1ccc 
%c c

c
c&c c
%c 
 c

c
cccC
Dc,

c c&c

cc

 cc
 
c c
cC
c,c c7
 
%c- c c
 c5 c
c

 %c c


c c c,

c

1D;><ccc 
c- cc
c c

c
 %c,
c cc
c c ,c c3
c
c 
%cc3c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;><
c&c c
%cÄ -  V V cEc'(()F%cc


,+663331 31 6 6-  
1, c1c

c c
c c >Ac c c

c
c&c c c-
ccC c c 4
 1D;>=ccc, 
c

 
 cc c c c c-
cc-c
c5c c 
 c

3
c 
c 4
 %c c c 
c 7
 
%c
 c 

c
 c

-
c ,
c c c c ,1c c c ,c 
 c c 
c

-
c c c ,c , - c
c c c , c

%c c
c
c 
 c

 
 c3
c
c&c c
Jc, 
1ccc

%c3c
c 
 c c, cc 3 cc c
c 
c c

c 
c 5c 

 c
 
%c 

 c
 
c  c 
c c 
 c


 c c

c 3 c 1c c %c 
c c , 

c
c c 3c

c 

 c

 
c c
cc
c-
c3c c3 ccc5c
c7,
c
 1cc


cc
c-
c

c3c 
c c
 c
c c5,cc ,c c c

c3c
c c

c

 c
 
c c c c -c 
 %c

 c
cc , 

c
c
c cc

c cc

 c
 
Jc3 
1c

 
c c 
c
 c

c c c ,, 

c c 
c c c 
 c 
 c
c
c 3 5c

 c c
c 
 1c c ,
c
c 
c

c
c

c c - -c ! %c
c c

,, c c 
 c  c
 
c c ,, c
c c 
c c ,c c

-
1ccc


%c 
 c
c c
c c -
%c c 3
-c 
 c c

-c Ec
c

c %c ! c c 
c 3c 5c 
 c
 c
c F%c

c 7 c


c -c c c c -c
c -c c c c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>=
c 
 c 1c/ %cC&c c
c, 
c3c 
 c %c*5cc
%DcE ,c)%c'(()F%c

,+663331
16 

6-36A(;@6;<)61c

c c
c c >)c c c

 c cc


c 
 c c
c
 1cc%c 
 c
c,
c

c 

 c 
 
c c 66 
 
c c
c c c c 
 
c c 66 
 
1c c c ,
c c c 
 
c , c c - 
c c  -c
c 3c ,

c c
 
c
c c%c ccc c c

 c
 
c, - c

c 
c , 
c

c 

 c
 
c  c c c
c 
 
c , ,
 1c c c

5c 
c 3 c c 7
 c %c c c 
 c 
c 
 , 
%c
c 7 c

-
c c c %c c c c
c )6;;c 95c 

 c c c

-
1;>>c


c3 c ccc
c7 c
%c %c c-
c c
c

- c c c
 
c
-
1cc$ 3-%c

c3 c,
cc c
c

,, %c %c c
c ,, c c
c 
 %c c
c 3c
c ,,
 c c
c


 c
c
c ,c %c
c c c c
ccc


-c

 
c
c c c
c-
1c


c c ccc
c c
c

 c, ,
 c c
c
c3cc

-
c c 
 1cc
c
c c c c 5c
c


c

 c 
 
c

 c ,
c 
c c
 c 
c -c c 
 c 
c c c 
cc c 

 c 
1c c %c c c 
c 3
c c c 

 c

, ,
 c c 
c ,, 

c c c 

 c , c
c c %c 
c c c


 
%c
c-
c- 
cc5c
cc
c 
c , 

c
c cc

 
%c c
cc5c
cc c , 

c
c-ccc

 c, ,
 c c

 ,%c cc , 

c

c
c
cccc

 c, ,
 1c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>>
c;)c/ c c)6;;c* %c%c

,+66
;)5 1 ,
1 61cc

c c
c c ?(c c c

c
c c c

 c
 
c cc6cc

5c c 

 c 
 
c 
c  
 %c 
c c 
c c 
c c
c c 
 
c 
c 5c
c 
c c
 
1c c c c c 

 c


 
c cc

 c
 
%cc 
c c
cc 
 c
c 

c


3c
c ,c 
 
%c c 

 c 
 
c c c ,c


c1cc" c
c ,
 c

cc

 c
 
cc 
c5c
cc


c
 
c 
-
c c c 
c c c c c ,%c - 
%c 
%c c

 c
c 
 c3
cc cc
-c %cc

 c
 
Jc5 c c

 
c - - 
c c 
c 5 c
c 
c c 1c c c 
 c 3c 5c c , ,
 c c
c , c
 
%c 
c c , 

c
c 
 c 3c

 c, ,
 cc 1ccc

c 
 c
c c
c c
c 

c 3
c c , c 
c c 
c

c c


 4 cc

c

c, c
 1ccc"c,

c c

c,cc
c

c 
c

c 
c
c , 1c c  c
c
c 

c ,

c 3
%c
c


c c 

c 
c 
c c 

c , c c
 c c
c -c

C,
 c , - c ,, 
c c 
c c 

 c
 1D;>?c c 
%c
c

3
c 
c%c%c %c ccc

c, c c
 1 ;>Ac


c c
cc c
c
c3c 
c c%c%c %c c

c c c ! 1c c c 


c 3 c c c
c ,, 
c
c 
 c 
c

,
c
c 

 c
 c c
c 

 c c 
c c 

c

, c c
 1ccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>?
c"c,

c c

%ccC

c, c c %Dcc
c 

,+663331

1 -66
6;<;=;1
1c
;>A
c 1c

c c
c c ?;c c c


c 3c 
 c c
c 
 c c 


Jc 
c $c
c 
 c

c 
c c c c
c c , ,
 c c ! 1c c c 
c 3c c

,, 7c c 


c '((?c 
1;>)c c 
c 3c 
 c

c 
 c
c , ,
 c c

c c c c c ! %c 


c c 
c 3c -c c c c

 c c c ! 1c c  c


c
c -c 
c c '((?%c =>%;?Ac

 
c c c -c c ! %c c 'A%;>;c 
c c c -c c

! 1cccc 
c c-c

c c'((?%c
c3c>%?<<%A?)c, ,c ,c

c c , ,


 c c ! c c c 
1c c %c
 c A<%@@)c

 - c3 c 


c c cc  cc"c

c,

c

c, c c

 %c 3
c
c 5 3c 
c -%c ,c ;1'=(<Lc c
c

c c

, ,
 c cc! 1c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
;>)
c
 c c


%cC 
c c ,
-c
%Dcc


,+663331 
  
 1 6
$6 
 
6 
1 c1c

c c
c c ?'c c c

** ! $#+c

c
c

%c c c
c -1cC cc c
c+c,,c
cc
*c 3 c c3
c
%c %c c 31Dcc (' %c
 
 cc*c,,
c c
 c %c;=8@;1c +c
%c'((?1c
c
*5%c%c c
c1c/ 1cC c
 7 cRcc3c cc
 c2, GDc+  ? *  
%cE ,c
;@%c'((<F%cc

,+661 1 6


6(<(<;@1
1c
c
* %c*1cC$ 3c cc2 5Gcc/,c c c
cc
cc
$
c c
c"/c* c2c 1Dcc (' %c
 
 cc*c,,
c c
 c %c;?@8;A=1c +c
%c
'((?1c
c
C* c21Dc?_?„ %cE c;A%c'((<F%cc
c 

,+66333116365 6 3, 61c


c
* %c/-1cC +ccc
c 
 c
c7, c
c1Dc?%cE cc
c ')%c'((AF%c

,+6633311 6'((A6"6('6')61
6 71
1c
c
* 
%c2 1cC! Jc c 
+c c c* 8 1DcV cc
E c;>%c'((AF%c


,+663331
 1 6
 63 6
6(%A=))%;A>>?A=%((1
1c
c
*5 %c 1cC
c c 
 c c! 1Dc
c ,
 1cc
c 

,+663331
, ,
 1 6
 1
cE c ,c'<%c'(()F1c
c
* %c2 c01%c
,c%c c0 c!41cC c
 c +ccc

Kc c5%c %c* %c-c1DcV
V cE - c;%c'((;F%c

,+663331
 1 6'((;6;;6(;668
 8
 8
8

8858 8 8-8
1
GH ,636$
6%L'( 
 %L'( L'($
L
'( ,6 , 7I,3
 H%cE ccA%c'(()F1c
c
* 5%c*9 c$1cC 
c cc2, +c 1Dc+  
? *  
cE0c@;%c'((?F%c


,+663331
1 6.6@.A)1
1c
c
* 3%c
,1cCc! cc c
1Dc    cc
c E 
c'@%c'((>F%c

,+6633311 636'((>(A'@;('<<<1
1c
c
 %c0 c0 c5c 1c
1c 
  cc3c# 5+c!38$%cc
c '((=1c

c c
c c ?@c c c

c c
-%c051c   c2
, 
%c 

+cc
cc
c 

 %c'((A1c
c
,,%c1cC c,c&c
c %c 1Dc? 
?V cE 
c;>%c'((?F1c


,+663331 
 
 1 6
1 G , H;AI 
 H<=@1c
c
%c 
1cC$- c c
c5c c
c" 1DcV  „ cE0cc
c '(((F%c

,+663331


1 66'(((6(>61
1c
c
C c2, c 1Dc 
 c c c

1cc
c 

,+6633311 6,6

6 
)A8'6,'(<1, 1c
c
 %c 1cC$4c
8+c c c
c
c"11c

cc
c 1Dcc
V " 
 Ec@(%c'((@F%c


,+663331
1 66 6*!;>=>1 1cc
c
 3%c 1cC! cc"c cc ccc
1DcV
V cE0c''%c;))=F%c

,+663331
 1 6;))=6(?6''63 6 8
88 8,8 888
1
1c
c
 %c c/
1cC 
c
-
 c c c c* c2, cc
"+cc
c
cc 
7
1DcEc'A%c'((@F%c


,+6633311 6,66 @;A@;1, 1c


c

c2c
1cC,c* c/ cc,
 c c 
1Dc
„)&E c<%c'((AF%cc


,+663331 383 1 6 36


6(%%@A<A(<>%((1
1c
c
 c2
1c

,+6633319 3
1 6 3
6-6((@((>1,,1c
c
C c c 
c 
-
cc! 1Dc! c
%cc


,+663331 
1 166
6. .
 1
c
E cc'?%c'(()F1c
c
CV c
c c

%c! 1Dc

,+66333138

 1 6, 9


6 
 36%cE c ,c'(%c'(()F1cc
c
c 
%c 1cC2, c cc

 cc c c
c c
+ccc
 c"c 1Dcc VV

  %c 


 cc 
c
*1c
 %c;'=8;@(1c2
+cc2
c


c cc
c %c
'(('1c
c
C 
 c c c
c'=c

c"%c1Dcc

c c
c c ?<c c c

,+663331166, 6,36,'=6,'=., .1, cE c


c'A%c'(()F1c
c
%c 1cCc 
 c
c 
c$-cc ,1DcE
c;A%cc
'((;F%c

,+663331- 1 66


 
.-1
%cE c0c'>%c
'(()F1c
c
5
%c0c* 5 1cC 
c
c
c ,1DcV 
 cc
E
c=%c'((;F%c


,+663331
 
 1 156
1,G
 H;>=;=;I
 
H'>1cc
c
! 

%c %c c
c$
1cCc c0 1Dc7 +c,

c cc
c  %c"-
c c7 %c'((?1c
c
!
 %c 1ccCc cc 
51Dc* „ cE0c@%c'((?F%cc
c 

,+663331,1 6

 6 6(%;=;A%<A>@@(%((1
1c
c
!%c

%c c#c1cC 
c 
c c-cc

5cc! 1Dc* „  %cE,


 c=%c'((?F%c


,+663331,1 6

 6 6(%;=;A%=(<(@?%((1
1c
c
!%c 34c 1c+ + 
$
    +c$ 
%cc
c 1%c'((>1c
c
! c  c7c-1cC2
Jc c,c 
c
c$c6ccNcc
-
c5GDc


,+663331 1 6 
 6 6 56(>=<<11
c
E c0c'=%c'(()F1c
c
C! c


c c
 
1Dc a cE - c';%c'((>F1cc


,+663331 8 1 6-


8 
 6-
8
 
 6
6?=;)A;6 8


8 8
 
1
1cE c
c)%c'(()F1c
c
C! c8cc
 
c - 
c c 1DcE 
c;))=F%cc
c 

,+663331 
8 
1 68668<A)(1
1c
c
!,%c c21%c0 c 1c 3%c5c %c

c %c c0 %c

cc
*
%c c0 c! 441cC c cc +c c ,,
 c c
* ,c c c

c 1DcV  )' c
E c;?%c'(()F%c

,+6631 
1 6 
6'(()6 6 88 1, 1c
c
! 
c c c 
 %cc0 c c"-
1cC  c5c cc
c 2 c"-
1Dc

,+66333131 61cE c'(c0c'(()F1c


c

c c
c c ?=c c c

!
%c&
%c
c,%c c$c2 1cC$ 3c
c95c3
cc

 1Dc"  V cE - c')%c'((;F%c


,+66,1
1 6

5 
 6 @ 0>""1
1c
c
$5%c1c#  3c$-cIc +c#c"-
c%c'((>1c
c
$%c
1cC! +c c
 
c3
8
 1Dc
  cc
c E
c>%c'((;F%c

,+663331331 6
6'((;6 
'((;6 8 (>1
1c
c
$%c
%c c c 1cCcc c
c 
c
1DcE c ,cc
'(%c'(()F%c


,+663331 ,1 66  

 6 
 6 ,6'
(()6
(;6(;>6, ;A1, 1cc
c
c
C$"8 c cc
cc!GDc ? . cE
c;@%cc
;))=F%c


,+66333;(1
1636 71
G

,+66333;(1
1636<<;6<@=
@1
1c
c
$ %c7c 1cCc  c c c c +c2 c* cc 
cc
 c2GDcV&  ? cE,
 c;)))F1c


,+663331 1 -66 6, 86 .. . 1, 1c


c
C$ c c

c 
c -cc! %cc1Dc& /  cc
c E c;>%c'((AF%c

,+663331

1 6
'@<=1
1c
c
 
 c c 85c c
c- , 
c cc cc
 c- ,c

1cC
8
6 cc c51Dc


,+6633311 66
-6
 6 
6 6 
 6
1
c
E cc'A%c'(()F1c
c
C
 
 c
c* c2, %Dc 
 c c c

%cc


,+6633311 6, 6,6 6 631
cE cc
''%c'(()F1c
c
05%c*c1cc V a % 
%c#+c 
c* 5%cc
c '((A1c
c
0 %c0 1cC! c 
c
c 1Dc„ 
_ %cE,
 c=%cc
c '((?F%c

,+663331 
 

31 6-6 .
 
.,
. 61c
c
/%c 1cC$ 3c
c c$, c! c c c
1Dc* „ cc
E,
 c;(%c'((?F%c


,+663331,1 6

 6 6(%;=;A%=(<A@?%((1
1cc
c

c c
c c ?>c c c

/ %c1cC! c c


c 
c4
 +c
c* 3cRc cc
7 
 c c
c 
 c c
 
c 4
 1Dcc, c
c! cc 
c
 %c 1c@>AcE - 6 c;)))F%c


,+66';'1;=(1=<1;'@6
6
 
1 G
 H;'(1cc
c
/,%c!1c+ 
$VV (  cc %c

+ccc
c *5,cc c$- c"-
c%c'(('1c
cc
/5%c! c 1%c c1c* %c c&%c c1c%c c c 5 -1cc
C ,,
 c c

c c cc- 
c c
51Dc 
 '  
 c;%c 1c'cE'((=F%c


,+663331,1 6, 6 8(;8('.)=.;(A1, 1c


c
/ %c 
 c 1cC&c c
c, 
c3c 
 c %c*5cc
c 1DcE ,c)%c'(()F1c

,+663331
16 

6-36A(;@6;<)61c
c
/%c 1c  V cc
%c3c0+c
c"-
cc
c %c'((?1c
c
/,
%c
1cC c
 
cc ,+c*
3c c,
c c c 1Dcc
E,
 c;A%c'((@F1c


,+66?<1;'=1<?1;@'6GH+(
,
3A!(0+3331 1 6,66
6
6 3 65,
1, M M
 
MM ,I H;IHI

H5IH1cE cc)%c'(()F1c
c
5%c1cC cB cc c7, 
1DcV V %cE0c;)%c
'(()F%c

,+6633313

 1 636'(()696;)68 88
 87, 
61c
c
 %c ,1cC! +c 
c ,,c*c$4c"
8c$
c*cc

c*
3c 
 %c

 1Dc)
" *)
& cE
c
'>%c'((<F%c

,+6633311 6 

6
6;(==='?1
1c
c
 %c51cC! c c 
c@cc 
c
1DcVV cc
E,
 c>%c'((?F%c


,+663331
 1 6'((?6()6(>63 6 ,6(> 1
G.H;I,3

 H,
1cc
c
 %c51cC
c c, +c
Kc* c
c 5c! c
cc


 c
1DcVV cE 
c''%c'((>F%c


,+661
 1 6
6,1
GH)(');'@ )@; ;=?=*(
)>()A*>@IHI, HI,3
 H1cc
c
c 5%c 
c1cC ,Jc c 1Dc" cE'((=F+c;'(8;@=1
c
-%c1c„ V c %c

+c$- c"-
cc

c c
c c ??c c c

c %c'((?1c
c
-
%c1cC,
 c
 
c
 c c/ c,cc! 1DcV *
„ cE,
 c'>%c'((AF%c


,+663331
,1 156363 36 ,6 6@(A??=(6,

8
 
8
 8 8/ 8,88! 1
1c
c
%c 1cV&  '(  V 
)*%cc
c 1
1 -cE cc;;%c'(()F1c
c
 c 1cC c
c 
c3
cP! cJ+c c$4c
cc
,
c c0 1Dcc VV

  %c 


 cc
 
c*1c
 1c2
+cc2
c


c cc
c %c
'(('1c
c

c 
 1cC
6 
c c c! 1Dc
c c
 1cc
c 

,+66
 
 16
6 6X.@cE c ,c'@%c'(()F1c
c
 %c
 %c 1%c c*c,,
%c 1c (' cc +cc
c 
%c'((?1c
c
%c
%c c 
c
1cCcc c
c*-c1Dcc


,+663331
  3 1 66 
6
88 8
8-8

cE - c;;%c'((AF1c
c

 c c


1cC 
c c ,
-c
1Dcc


,+663331 
  
 1 6
$6 
 
6 
1 cE c
,c'@%c'(()F1c
c
%c0 
1cC2, c cc

 cc c c
c c
+ccc
 c"c 1Dcc VV

  %c 


 cc 
c
*1c
 1c2
+cc2
c


c cc
c %c'(('1c
c
C

 cP-c# c c
cc*
c&%JDc c0cc
c ')%c'((?1c
c
%c#%c cc 1cC! c,c c$ 3c cc
1Dc* „ cE ,c;>%c'(()F%c


,+663331,1 6

 6 6(%;=;A% 58>;)@A;%((1
1c
c
c c
c
c c

1cC*5 c 
 c c 
c! ,1Dcc
c 

,+6633311 6,6

6
 .)'651
cE cc'?%c'(()F1c
c
%c2 1cc" + 
V    3c# 5+c-cc
c %c'((=1c
c

c c
c c ?Ac c c

C
c
c4c"-
c!
c"
 c
 c
c
c! c
1Dcc
 ? cE c')%c'((AF%c


,+663331
1 636
1,,GH(A;'')(A8,
8
8
48-
8
8
 8
 8
8
8
8
1cc
c
C

c c c-
c c@(c 
c'((AcccE! F1Dc
 
"
" _ cE c ,c'(%c'(()F%c


,+663331 
  1 6 6?A1c
c
,,
%c*1cC 
 c c
c c+c c c1Dc 
(' %c 
 cc*c,,
c c
 c %c=;8>@1c +c

%c'((?1c
c
%c
1cC5c
1Dca 
c0c;(%c'((>%cc
c 

,+663331 1 156 


6'((>696;(61 
1cc
c
 
 %c 1cV 
a  3c# 5+c c%c'((?1c
c
 
 %c1cC ,cc"c c c
 
cc c ccc
 1Dcca 
c


,+66 13 ,1 6'((?6()6'?6 ,888 8


 8
 
88 8 88 61cE cc)%c'(()F1c
c
C ,
cc 
1Dc, 
    
)  c

,+663331 1 6, 6


6, 8
;A<?1, cE cc'A%c
'((AF1c
c
 %c 1cC,c, 
+cc c c c2, c
c*c" cc
c3c# 5c3c
c -c c cB c2
cc 
c'((=1Dc
+  ? *  
cE0c'(%c'((>F%c


,+661 1 6,6


6 .(>(?'(1
1c
c

 %c 
c*1%c 1c VV

  cc2


+ccc
c 2
c


c cc
c %c'(('1c
c
%c 1cC
cc c
 c c
c*c

 1Dccc
" _ c 
 cc c# 
%c;;'8;;@ cc +c!-c
%c'((<1c
c
3%c 7 1cC %c" 5c c 1Dc* „ cE 
c';%cc
c '((>F%c

,+663331,1 6

 6(%;=;A% 58<@'?<>%((1
1c
c
Cc c,
c 
c 
c -
 c c

51Dc„)&cE,
 cc
c =%c'((?F%c

,+663331 383 1 6 36


6(%';<<%'?>=)?;%((1
1c
c

5%c$ 1cC,
cc! c* c
cc$c
1Dc* „ cc

c c
c c ?)c c c

E - c;=%c'((?Fc


,+663331,1 6

 6 6(%;=;A%=;?>()%((1
1cc
c

%c! 1cCc
c c0 
c cc! 1Dc)   cc
E0c;;%c'((AFc


,+663331


 1 63,6, 
6 .6 

G2.! 
* .QH6 .6N .6 ;<'8'((A1cc
c
C
 
c - 
c c cc! %c1Dc! c
%cc


,+663331 
1 166
6.
 
. - 
.
 
1
1cc
c
C c/45cRcc 
 c cc!1Dcc


,+6631951 6,6;'''@6/458 8 


 81
cE c
c'?%c'(()F1c
c

%c! 1c ? $ ? 1c3c# 5+cc
c $, %c'((?1c
c
C 
c

c
c

5c! 1Dc

 V cE0c'A%c'(()F%cc
,+663331 
 1 6
6'(()6(;6'A6
 
.

.
.

5.
6?<?61c
c
C 
c" c! cc*1Dc 0 %cE
c'<%c'((;F%cc
c 

,+66-13 71 6-6


6'((;6;(6'@6;=@)'>1
1c
c
C c

 c,c c3c cc! 1Dc„)& cE


c'>%cc
c '((AF1c

,+663331 383 1 6 36


6(%';<<%@?<;=<)%((1
1c
c
Cc 
c c,
c 
 cc! 1Dc* „ cE,
 c=%cc
c '((?F%c

,+663331,1 6

 6 6(%;=;A%=(@)=)%((1
1c
c
5%c0 
c*1cC* 3, c c+c
 c
c 31Dc  
 
V cE'((?F%c

,+6633311 6;=1@6,.
51
1c
c
"c,

c c

1cC*5 c 
 c c c 
c4
 1Dcc
c 

,+663331

1 -66
66,
6
6'A(;1
cE cc'?%c'(()F1c
c
"c,

c c

1cC

c, c c 1Dcc
c 

,+663331

1 -66
6;<;=;1
cE c ,c''%c'(()F1c
c
& %c 4 1cCc c*
 Jc 
c c ,1DcV

 
 ! %c2
c'((=%c- 1cQQ%c1c;%cc


,+663331  1 6>A?6
8 8
 8 
8 8 ,c
E cc'A%c'(()F1c

& 
%c 1cC$4c
8c8c c c 
c4
 c8ccccc

c c
c c A(c c c

c ,1Dc( *& 1cE c;)%c'((AF1cc
,+663331,,31 6'((A6$48
88 8 8 
8
4
 81
1c
c
&c c
1cÄ -  V V  cEc'(()F1cc


,+663331 31 6 6-  
1, cE c
c;A%c'(()F1c
c
2%c5%c 1%c 9 c 4%c 1%c c c %c 1cc
?  cc
c  %c

+c$- c"-
c%c'((>1c
c
2
 %c 1cC*cc0 
GDc +  cE,
 c;=%cc
c '((AFc

,+663

9 1 6 

6-36;))6@(61c
c
C2 c3c
c* 8 cGDc__? cE c;'%c'((?Fcc
c 

,+66311 156;663 6 ,6>@;<==)1


1c
c
2 %cc 1cV  $V     

1cc
c 
%c#+c 
c* 5%c'((?1c
c
2
%c 
%c c- c ,, 1cC 5 c 1c;(c c-c 8B Jc*
cc

1DcV 
V %c0c;(%c'((=%c


,+663331
 1 156
63656
=<'<'(1cE cc'(c
'(()F1c
c
# %c
%c 1cV V ccc +c!-c%c'((@1c
c
# 
%c %c 1c" _  cc +c!-c%c'((<1ccc
c
N5%c c%c0 
c*1c5%c c*5cN 1cC- c 
cc
- -c
c"6 c c1Dc


,+661 1 6


6, 6(A('').1, cE cc'?%c'(()F1c
c
C@c 
 c cc

5c c 5
c , 
%c"c*1Dc# V, cE cc
,c'(%c'(()F%c


,+6633315
1 6
G
H,
I H)=A;A('I,
H636
 1cc
c
;)c/ c c)6;;c* %c1c

,+66
;)5 1 ,
1 61c
c
c

c c
c c A;c c c

c c
c c A'c c c

+c

c c
c c A@c c c

,, 7c +c

Aachen Universityc
2
+c

,+6633313
81 6 6 6 46c
+c* Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c 
cc
* +c* Jcc %c
 6 c
 Kc
Jcc
 c%c
 c

 
6+c* Jcc 
 
%c
c%c c
%c 
cKc
Jcc 
cc
c
Bayreuth University
2
+c

,+6633318
1 6c
+c* Jcc,%c
c,%c ,Kc
Jcc,%c
 c,c
 
+c* Jcc 
%c 
%c, c c  c 
Kc

Jcc 
c c c %c 
c 
c c
%c

c c c
%c, c%ccc c
 %c

cc cc
* +c* Jcc  
%c %c ,Kc
Jcc  
%c
 -
c c %c c,%c
 c c, c%c
c c

 
6+c* Jcc 
 
%c
 
 
Kc
Jcc


-cc , 
c c
 %cc ,
c
c
Berlin Technical University+cc
2
+c

,+663331
81 6 6 6, 
66c
+c* Jcc,Kc
Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c 
cKc
Jcc 
%c, c
%c 
cc
* +c* Jcc
 Kc
Jcc cc

 
6+c* Jcc 
 
%c
c%c c
%c
 c 
 
Kc
Jcc cc
c
Brandenburg University of Technologycc
2
+c

,+663331
8

1 6
61
c
+c* Jcc,%c
Jcc,c
 
+c6 c
* +c* Jcc* c3c 
c
 %c
Jcc* c
, 
%cc c c c3
c

 
6+c* Jcc 
 
%c
c%c
Jcc
,, c 
 
%c, 3c%c c%c, cc
 c,
c c

c c
c c A<c c c

Braunschweig Technical University


2
+c

,+663331
831 6c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c 
c%c, Kc
Jcc 
Kc
cc 
c
* +c* Jcc %c
 %c Kc
Jcc %c

 %c c

 
6+c* Jcc
c%c c%c

 %c 
 
Kc
Jcc
c%c 
 
%c

 c
c
Bremen University
2
+c

,+6633318 1 6 7.1


c
+c* Jcc,Kc
Jcc,%c- 
c,c
 
+c* Jcc 
Kc
Jcc 
Kc! 
c3 5cc
 
c
* +c* Jcc Kc
Jcc c %c c
 
6 


%c c

 
6+c* Jcc 
 
%c c%c

 
 
c

Bundeswehr Munich University


2
+c

,+66333138 1 6
6 781
c
+c6 c
 
+c6 c
* +c6 c

 
6+c* Jc c
Jcc
cc c
 
 c
 %c ,c%c 
 
c%c c
c

Chemnitz University of Technology


2
+c

,+663331
8 
41 66c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
Kc
Jcc 
%c c c 
 c
* +c6 c

 
6+c* Jcc 
 
%c c%c

 %c
cKc
Jccc cc c
 ,
c8
 c c
c
Christian-Albrechts University of Kiel
2
+c

,+663331851 6 781


c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jc c
Jcc 
%c 
%c 
cKc
c c, 
c ccc 6cc
* +c* Jc c
Jcc Kc! 
c3 5cc %c 

c

c c
c c A=c c c


 
6+c* Jc c
Jcc
c c 
 c
%c 
 
c
c
Dortmund Technical Universityc
2
+c

,+663331
8 
 1 66

 6 71
c
+c6 c
 
+c* Jcc 
%c c Kc
Jcc 
%c c
 Kccc 
%c c c
* +c* Jcc Kc
Jcc Kccc %c
 Kc,4cc c c c
 cc

 
6+c* Jcc c%c
cKc

Jcc c%c
cKccc c%c

cc
c
Dresden Technical University
2
+c

,+66
8 1 6 7.
63 .-3GHc
+c* Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c, cc 
cKc,4 cc
c 
c%c 
c c
 c
* +c* Jcc %c c
 Kc,4 ccc

-c c c c c

 
6+c, cc c%c
c%c
c%c 
 
%c 
 c
c
University of Duisburg-Essen (Duisburg campus)
2
+c

,+6633318 81 66 71,,c


+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jc c
Jcc 
c c 
c %c cc
* +cc6 c

 
6+c* Jc c
Jcc
c c
 c
%c c%c 
 
%c
 c 
 
c
c
University of Duisburg-Essen (Essen campus)
2
+c

,+6633318 81 66 71,,c


+c6 c
 
+c* Jc c
Jcc 
%c
Jcc, 
c Kc
,4 ccc  
c c ,,
 c c
 c
* +c* Jc c
Jcc c Kc! 
c3 5cc %c
,4 ccc!
c c c c* c

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c
c

c c
c c A>c c c

University of Erlangen-Nürnbergc
2
+c

,+66333181 6c
+c* Jcc,Kc
c c c,c c
 c
 
+c* Jcc c c %c 
Kc
Jcc - c

c c, %c c c %c 
cc c%c
c c
* +c* Jcc %c c Kc
Jcc Kc! 
c3 5c
c 

%c c

 
6+c* Jcc
c%ccc%c

cc c%c 
 
%c c%c 
 Kc

Jcc - c ,
c
 %c
c%ccc
%c c%c 
 Kcccc
c
University of Frankfurt
2
+c

,+66333185
1 66 71
c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jc c
Jcc 
Kc 
c3 5cc, c
* +c! 
c3 5cc c

 
6+c6 c
c
University of Freiburg
2
+c

,+66333181 6 7.1,,c


+c* Jcc,Kc,4 cc3
c$ c c
 
+c* Jcc 
%c
 Kc
Jcc
c
%c

 c
* +c* Jcc Kc
Jcc  
c c
 c Kc
! 
c3 5cc c

 
6+c* Jcc 
 
c
c
Freie Universität Berlin
2
+c

,+66333181 66 71


c
+c* Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c 
%c, c
* +c* Jcc  
%c


c c* c

 
6+c* Jcc 
 
c
cc
University of Hamburg
2
+c

,+6633318 1 6 7.1


c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c cc c
 Kc! 
c3 5cc
, c
* +c* Jcc %c ccKc 
Jcc Kc 
c
3 5cc %c 

c

 
6+c* Jcc 
 
cc

c c
c c A?c c c

Hamburg University of Technology


2
+c

,+663331
81 6 7.1
c
+c6 c
 
+c6 c
* +c6 c

 
6+c* Jcccc%c , c
%c
c%c c%c 
 %c, c
E cF%c ccc-c
c
Heinrich-Heine Universityc
2
+c

,+6633318 1 6c


+c* Jc c
Jcc c,%c,c
 
+c* Jc c
Jcc 
%c 
%c c 
Kc
! 
c3 5cc, c
* +c* Jc c
Jcc Kc 
c3 5cc Kc,4 c
cc
 c

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c
cc
Ilmenau Technical Universityc
2
+c

,+663331
8 1 66;M=<())?(A>'1(1
c
+c* Jc c
Jcc
c,c
 
+c* Jc c
Jcc 
c%c 8c c
 c
* +c* Jc c
Jcc ccc

 
6+c* Jc c
Jcc
c, 3c c 
 c
%c c%c 
 
%c 
 %c ,
 Kc,4 c
cc %c, cc c, c 
 ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c
Johannes Gutenberg University Mainz
2
+c

,+6633318 41 66c


+c,4 cc3
c
c7c5c


c c, cc
 
+c, c-cc 
%c c 
Kc! 
c3 5cc
,  c
* +c* Jcc c Kc
Jcc Kc! 
c3 5cc
,  c

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c
c
Karlsruhe University
2
+c

,+663331851 6 7.1,,c


+c* Jcc,c
 
+c* J%c
J%c ccc 
c
* +c
Jcc c

 
6+c* Jcc
c%c 
 
%c c
Kc
Jcc
cc
c

c c
c c AAc c c

Konstanz University
2
+c

,+66333185 
41 6 71,,GHc
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jc c
Jcc 
%c c 
cc
* +c* Jc c
Jcc cc

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c
c
Leibniz University of Hannover
2
+c

,+6633318 -1 66 71,,c


+c* J%c
J%c ccc,c
 
+c* Jcc 
%c 
Kc
Jcc 
%c 
%c

c 
c c 
%c c c
c, 
c 
%c

 Kccc 
%c 
c 
c c 
c
* +c* Jcc Kc
Jcc Kccc c

 
6+c* Jcc c%c 
 
%c

 Kc
Jcc c%c 
 
%c 
 %c ,
c

 Kccc c%c 


 
%c 
 %c ,
c

 c
c
Ludwig-Maximilians Munich University
2
+c

,+66333118 1 6 71


cc
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c 
%c, 
c%c
Jcc
 - c 
ccEc F%c 
Ec F%c 
%c
, 
c%c! 
c3 5cc c
* +c* Jcc  
%c %c
Jcc  
%ccc
 cEc F%c 8 8
 cEc F%c! 
c3 5c
c-
c %c 

%c c

 
6+c* Jcc 
 
%c
Jcc 
 
%c 
3c
c
c
Munich Technical University
2
+c

,+66, 
1 
 1 63 6 
.-3Gc
+c* Jcc,%ccKc
Jccc,Kc
c-cc,c
 
+c* Jcc 
%c 
Kc
Jcc - c 
c
%c 
%c 
Kcc-cc 
c
* +c* Jcc  
%c %c c
 Kc
Jcc
  
%c %c c ,
c

 
6+c* Jcc c%c
c%c
c c, c
 %cccc%c 
 
%c c
%c 
 %c cKc
Jcc c%c

c%c 
 
%c 
 
ccc c%c c
%c 
 %c c%c 
 %c 3-c
%ccKcc-cc c%c

cc

c c
c c A)c c c

cUniversity of Münster
2
+c

,+6633318 
1 66c
+c* Jc c
Jcc,Kc,4 ccc,cE c c
 ,%c ,%c c,%c,
c,%c c 
Fc
 
+c* Jcc 
Kc
Jcc 
%c c 
%c
, 
cKc! 
c3 5cc, c
* +c* Jcc Kc
Jcc %c
 %c c
 Kc! 
c3 5cc c

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c
c
University of Oldenburg
2
+c

,+6633318 1 66c


+c* Jc c
Jcc,%cc,Kc,4 ccc
 
 c - c c  
c,c
 
+c* Jc c
Jcc 
c
* +c* Jcc Kc
Jcc %c  c

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c

Paderborn University
2
+c

,+6633318, 1 66c


+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jc c
Jcc 
c
* +c6 c

 
6+c* Jcc
c%c c%c

 
%c
 
 
Kc
Jcc ,, c 
 %c
c
%c c%c 
 
%c
 
 
Kccc
, c8 c
c
University of Potsdam
2
+c

,+6633318,
 1 66c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
%ccKc
Jcc 
c
* +c* Jcc Kc
Jcc  
%c
 %c c

 c

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c
c
Rostock University
2
+c

,+6633318 
51 6c
+ccc,c
 
+c* J%c
J%c ccc 
cc
* +c* Jcc c%c c
 %c c

 Kc
Jcc c
 Kc! 
c3 5cc Kccc
 c c
 c c3c 
c

 
6+c* Jcc
c%c 
 
%c c
Kc
Jcc
cc
c

c c
c c )(c c c

Ruhr University Bochum


2
+c

,+66333188 1 6 6 7.1
c
+c* Jcc,c
 
+c* Jc c
Jcc 
%c 
c
* +c* Jc c
Jcc Kc! 
c3 5cc c

 
6+c* Jc c
Jcc
c%c c
%c 
 
c
c
Saarland University
2
+c

,+6633318 1 6c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c 
cc c%c 
 c
 c 

Kc
Jcc - c 
cc cKc! 
c
3 5cc, c
* +c* Jcc Kc
Jcc  
%c
 Kc! 
c
3 5cc %c 

c

 
6+c* Jcc 
 
%c 
 Kc
Jcc,, c

 
cc
c
University of Siegen
2
+c

,+66333181 66

6 71
1GHc
+c* Jc c
Jc ccc,c
 
+c* Jc c
Jc ccc 
c
* +c6 c

 
6+c* Jc c
Jccc%c
c
%c 
 %c 
 
Kccc 
 %c 
 
c
c
Stuttgard University
2
+c

,+66333181 6 711
c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
c c 
cc
* +c* Jcc
c c

 
6+c* Jcc ,c%c
c%c
c
%c 
 %c c%c 
 
Kc
Jcc

cKccc - c 
c%c - c c

c
c
c
University of Tübingen
2
+c

,+6633318
1 66-68@(6 @(8(;1
c
+c6 c
 
+c* Jcc 
Kc! 
c3 5cc, c
* +c* Jcc c %c %c  
Kc
Jcc
 c c- c%cc c c %c
  
Kc! 
c3 5cc c

 
6+c6 c
c

c c
c c );c c c

Ulm University
2
+c

,+6633318 1 66-
831
c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jcc 
%c 
Kc
Jcc 
%c 
%c
 - c 
cEcFcc
* +c* Jcc c %c Kc
Jcc c %c
 Kc! 
c3 5cc Kccc c c

 
6+c* Jcc
c%c 
 
%c

 
c 
Kc
Jcc
c%c 
 
c
c
University of Würzburg
2
+c

,+6633318341 66 6c


+c* Jcc,%c 
 
c,Kc
Jcc,c
 
+c* Jcc 
Kc
Jcc 
%c
 c c
 c

%c 

c
 c
* +c* Jcc %c Kc
Jcc Kc! 
c3 5cc
 Kcc c c c
 c

 
6+c* Jc c
Jcc 
 
c
c
University of Wuppertal
2
+c

,+66333183,,
1 6 781
c
+c* Jc c
Jcc,c
 
+c* Jc c
Jcc 
c
* +c* Jcc c

 
6+c* Jcc
c%c c%c

 
Kc
Jcc
c%c 
 
c
c
c

c c
c c )'c c c

,, 7c*+cc

c 1*1;+c"-
c9
c ,
 c
c
Total
Number Percentage of Students in
of Science/Math/Engineering Percentage International Students in
University Students Departments Science/Math/Engineering Programs
* 
+c''Ac8c=LKc* +c@=c8c
;;LKc 
+c<<>c8c;=LKc c
+c;=c8cA?LKc
c
+c>)c8c=ALKc
 +c?@c
8c;<LKc
ccE 
F+c
;;<c8cA>LKc
 cE
F+c;=c8c
A(LKc 
 
+c'A<8c;)LKc
4c c+c;''@c8c;;LKc
"-
c 
6
cc';LKc +c@'=c8c;'LKcc+c
c$ -c ';=?=c c+c'@Lc AAc8c;>Lc

c+c;'@)c8c@ALKcc
E 
FcAAc8c?>LKc +c;@@?c8c<LKc
* 
+c)?c8c@LKc* 
c

c8c=<c8c'LKc 
+c>;c8c;'LKc
 
cE 
Fc'(c8c'(LKc 
+c'>'c
8cALKc
 
+c;<;c8c=LKc 
c
E 
Fc@c8c>?LKc 
c c
 ,c+c='Ac8c;'LKcc8c
c +cALKc 
6
c A'c8c;@LKcc 
c<<c8c><LKc,c
c +c'>LKcc >?>c8c'LKcc,+c@'c8c;'LKc
"-
c ';)(<c +c<'Lc c,cE 
Fc;)c8c?)Lcc
* +c='Ac8c;LKc 
+c;?(c8c>LKc
 +c;'LKc 

+c;''c8c?LKc+c'('c8c)LKc 
+c
 
5c 
6
c+c';LKc ;;@c8c;>LKc
 
+c'@c8c(LKc,c
"-
c ;<(?>c c+c;@Lc ;>@8c'LKc,cE 
Fc+c'c8c;((Lc
 
c c +c@''c8c<LKc
 cE 
F+c=c8c(LKc +cA;=c8c
 38 @LKc 
cE 
F+c@@c8c(LKc
7 c c;'LKc 

+c=))c8c;;LKc 
+c@<<c8c;=LKc
c 
 
6
c 
cE 
F+c'@c8cA@LKc, 
c
"-
c <<;?<c c'(Lc +c'?c8c<LKc, +c>?=c8c)Lc
+c;=<+c@Lc
Kc
c+c

6
c+c'ALKc ;';8'Lc
Kc- 
cIc
*
c +c'LKcc c+c'=@c8c'Lc
Kc
"-
c )'<=c +c>Lc  +c<;c8c6 Kc 
+c<=c8c6 c
 
+c'>>c8c=LKc c+c
;('c8c(LKc ccE
F+c
';c8c(LKc
c+c='>c8c
;=LK
 +c<=Ac8c>LKc
 +c;;L%c 
 
+c'(Ac8c;;LKc
"-
c 
6
c+c 
 
+c?(c8c>LKc
c
c8 '(LKc+c +c'>;+c@LKc cc
Vc '=)A@c ;'Lc E 
F+c)'8c>'LKc
cc

c c
c c )@c c c

E 
F+c'<c8c@ALKc+c@A?c8c'Lc
 +c')Ac8c=Lc
* 
+c;?)c8c>LKc*  
+c
 +c;(L%c ;(Ac8c>ALKc

+c=;@c8cALKc
"-
c 
 
6
c 
 
+c;=@?c8c=LKc +c>>=c
c 5
c @<;?<c +c'(L%cc 8c?Lcc
* +c<@c8c'LKc 
+c==c8c;ALKc
 
cE 
F+c>?c8c)>LKc

 +c)'c8c)?LKc 
+c><c8c;'LKc

cE 
Fc'c8c;((LKc+c;A(c8c>LKc

 cE 
F+c)'c8c)?LKc
"-
c 
6
cc+c;ALKc ,+c=;c8cALKc,cE 
F+c;(>c8c
cc ;'=;'c c+;=Lc @'Lc
 
+c<A<Kc;=Lc
%c
c
+c>(8c@'Lc
Kc
c
cE
F+c@=c8c?;Lc
Kc
*c 
 
+c=@;c8c;@Lc
Kcc
c 
6
c+c'@LKc 
 
+c>';c8c'(LKc+c?A>c8c
"-
c '?@>?c c+c@(Lc )Lc
c
 c +c'(?c8c'Lc
Kc
 
cE
F+c?c8c')LKc c
 cE
F+c';;c8c>LKc 

 c
 c 
cE
F+c)=c8c)>LKc
 
 c 
 
+c'?<c8c=LKc c
c 
6
c+c'ALKc cE
F+c=)c8c)?LKc+c
"-
c ';%=><c c+c'<Lc @=?c8cALcc
 c
c 
6
c+;AKc 
c+c?=c8c;'LKc
"-
c >>'@c c+c<)Lc * c+c>;c8c;@LKcc
* 
+c=>c8c?LKc* +c;(')c8c
=LKc 
+c@A'c8c;=LKc 
c
 
+c;A@c8c?LKc

+c@((c8c)LKc
$8 +c;?LKc 
+c@;Ac8c;=LKc 
cEc 
F+c)c8c
$c 
 
%c
c =>LKc, +c=A=c8cALKc,+c<;c8c
"-
c ;?)<>c +c'=Lc ;=Lcc
* +c'))c8c@LKc 
+c<=(8c;'LKc
+c'?>c8c'ALKE 
F+cA'c8c)<LKc
/c 
6
c+c@ALKc 
c'@?c8c;(LKc
 
+c;'@c8c@LKc
"-
c ;?)?=c c+c<(Lc +c'');c8c;?LKc+cA@<c8c>Lc
* +c;;A?c8c'LKc c +cA<c8c(LKc
 cE 
F+c;?c8c;'LKc
0 c 
+c>'?c8c<LKc c
!
c 
+c<<@c8c'LKc 

+c>')c8c
"-
c +c;(LKc ;<LKc 
+cA;c8c=LKc, +c<A;c8c
4c @<'='c 
6
c+c';Lc =LKc,+c=))c8c'Lc
 +c><c8c'LKc cE 
F+c<c8c
(LKc +c@<@c8c'LKc 
+c';<c8c
 +c@ALKc <LKc 
c 
+c?)c8c;(LKc
" c 
6
c+c<ALKc 

+c'A>c8c;;LKc 
+c;@)c8c=LKc
"-
c ?(?<c c+c?Lc ,+c'<?c8c>LKc - c 
c

c c
c c )<c c c

Ecc 
c F+c<'c8c
;((LKc +c'(A(c8c)LKc c
 +c@=c8c>Lcc
c

c c
c c )=c c c

,, 7c+c c ,


 c
c

c 11;+c! +c


5c c c ,
 cc
c 
c c
 
c
Region/Sub-region/Country of Citizenship 2007
All countries 744 79

Africa 29 937


  @<%@>=c

 ,c ;(%')@c
?  @;%;=>c
 c ;<%>=(c
 %c 
c,c ;;%;=(c
  ;;)%(?)c
c ;@%';?c
,
c ;;%';?c
  c >?%)A)c
c '@%''Ac
  ;>%'(Ac
 
c c <%A>@c
  >A%@='c
! c '(%@)'c
c ;>%?<?c
 c ;;%<=<c
Americas 215 
  ;;@%'='c
"
 c

c ))%A);c
?  
?  ')%)@<c
  ?'%<=@c

c <%>@<c
*4c @;%<>;c
c =%)=)c
Asia 2 527 242
 
?  '>A%;;)c

c <)%A(Ac
c ?A%()>c
0,c @(%'@(c
/45
c ==%@)@c
/ %c,c '@%=)=c
3c <%>?>c
   'A<%A;;c
 c <'%<)=c
 c ;;%'@@c
5
c 'A%)))c
,,c ;)%'<>c
c 5c ')%)??c
 c =@%)='c
&
c c A@%@@@c

c c
c c )>c c c

  ;%)?;%<')c
 c )%?'?c
49c ;<%=A>c
,c A?=c
! c ;@%>'?c
c ?'%=)?c
c =>%;?Ac
c )%?<'c
0 c ?%A<(c
 c @A%>;@c
5c ;%?;@%==;c
c 'A%;>;c
Europe 3 2 1
c ;(%(()c

c ;?=%A?=c
*c ;A%'>>c
* c ''%==)c
* c c$4 -c ;=A%;=Ac
*c <>%A;Ac
 
c ''=%@()c
4c,c @<%'>>c
 5c ;A%>=Ac

c <%(>=c
 c ;@%@)<c
c ;(>%=<)c
!c ')<%A);c
$c =>%;>=c
 c ;%''<c
 c ;(%(=)c

c ='A%@;Ac

-c )%A(>c

 c ;)%A@@c
7 c )%?)>c
 c >'%<?<c

c <;(c
 -c ;'%@>=c
 
 c '%>@'c

 c ;'A%;)'c
 3c >%@=?c
 c @A<%A(Ac
 
c ;;<%=='c
 c A<%=A<c
c 
 c ;A?%A@=c
c );%='=c
c c 
 cE Fc '@>%<=;c
 -5c '<%<=Ac
 -c '(%)?;c
,c ;(>%@(;c

c c
c c )?c c c

3 c ;?%;'>c


3
4 c @?%');c
"5c ;'>%)>(c
"
 c/ c )?%(?(c
Australia and Oceania 11 11

c A%?A>c
Stateless or not reported 5 732


c ;@%@;(c
"5 3c c 
c c <=%<''c
c c
SOURCE:
c
c c c
c

c c