Вы находитесь на странице: 1из 25

VIDYA YOGA

kola YOGE DRAGANA LONARA

KURS ZA OBUKU YOGA INSTRUKTORA


2014/2015
SEMINARSKI RAD
UTICAJ JOGE NA ZDRAV I SREAN
EMOTIVNI IVOT

LIDIJA SPASI
Zrenjanin
SADRAJ
1. RAZUMEVANJE PRIRODE EMOCIJE
2. UVOD O SREI
3. MANIFESTACIJA EMOCIJE KROZ AKRE
4. ISPOLJAVANJE EMOTIVNE BOLESTI NA FIZIKOM
TELU
4.1. EMOTIVNO OSLOBOENJE I POZITIVNE PROMENE U
SLOJEVIMA NAE SVESTI
4.2. OSLOBAANJE EMOCIJE POMOU TEHNIKE DISANJA
4.3. UTICAJ ASANA NA NAE EMOTIVNO ZDRAVLJE

5. ZAKLJUAK
6. KORIENA LITERATURA
1. Razumevanje prirode emocije
Emocije ne mogu biti trajne. Re emocija potie od rei motio, to
znai pokret. One se kreu - zato se i zovu emocije. Od jedne do
druge, vi se stalno menjate. U jednom trenutku ste tuni, u sledeem
ste sreni; ovog trenutka ste ljuti, a ve sledeeg saoseajni. U ovom
trenutku nekog volite, ve sledeeg ste ispunjeni mrnjom; jutro je bilo
divno, a no je grozna. I tako se to nastavlja. Ovo ne moe biti vaa
priroda, jer potrebno je da iza svih ovih promena postoji neto poput
niti koja e ih drati na okupu.
U vencu se vidi cvee, ali ne vidite nit. Emocije su kao cvee u vencu.
Ponekad procveta bes, ponekad tuga, nekad srea, nekad bol, a neki put
procveta patnja. Ove emocije predstavljaju samo cvee, dok je va ceo
ivot venac. Nit mora da postoji; u suprotnom, odavno biste se rasuli na
delove. Vi trajete kao celina. Vaim emocijama, oseanjima, mislima -
itavom paletom alatki uma - manipulie spoljanjost. Um jeste
mehanizam koji snima iskustva iz spoljanjeg sveta, a zatim reaguje i
odgovara u skadu sa tim. To niste vi. Psiholozi, naalost, misle da je um
sve, i da iznad njega nema niega. To znai da ste vi samo skup
spoljanjih impresija; da nemate svoju duu. Iznad uma postoji svest
koja ne potie spolja i koja nije samo ideja. Sutina meditacije je da vam
pomogne da postanete svesni ta je to um i da vam pomogne da se ne
identifikujete sa njim. Kada je um tuan, besan, isfrustriran, zabrinut,
napet, sva ova osecanja dolaze spolja a um na njih reaguje. Ali vi ste
posmatra i nemate nikakvu ulogu. Stoga je cela umetnost meditacije
da nauite da budete svesni, da budete u pripravnosti. Kada oseate
bes, nemojte ga potiskivati; neka bude tu. Samo ga budite svesni.
Posmatrajte ga kao da je neki predmet koji se nalazi izvan vas. Polako
presecajte veze identifikacije sa svojim umom. Tada ete pronai svoju
pravu linost, svoje bie, svoju duu.
Kada otkrijete ovu svest, postaete prosvetljeni - postajete svetlosno
bie. Vie se ne nalazite u mraku i vie niste samo marioneta u rukama
uma. Vi ste gospodar, ne sluga. Sada um ne moe da reaguje
automatski, svojevoljno, kao to je to radio ranije. Potrebna mu je vaa
dozvola. Ako vas neko uvredi i ne elite da se ljutite, onda neete
postati ljuti.
Gautama Buda je govorio svojim uenicima:

Toliko je glupo biti besan da je nesvatljivo da inteligentno bie to


moe da radi.

Tebe ini srenim da me vredja, mene ini srenim da ne besnim

Vrata se otvaraju prema starnosti ne kroz um, ve kroz srce. Najvei


problem sa kojim se savremeni ovek suoava jeste taj da mu je mozak
u potpunosti istreniran, a da je njegovo srce zapostavljeno; i ne samo
zapostavljeno, ve ga i ne koristi. Oseanja se potiskuju i to na fizikom
planu izaziva vidljive bolesti. Oseajnog oveka smatraju detinjastim,
nezrelim. Kada stupite u kontakt sa izvorom svog bia, poinjete da
ivite na drugom nivou. Taj nivo je boanstven. ovek ivi na nivou uma,
ivotinje ive ispod nivoa uma. iveti iznad uma, srcem, znai iveti na
boanskom nivou. A preko srca smo povezani sa celinom. To je naa nit-
veza.
Kada razmiljanje radi u slubi emocija, sve je uravnoteeno. Duboka
smirenost i velika radost proimaju vae bie; to ne dolazi od spoljanjih
faktora, ve potie iz vaih unutranjih izvora.
2. Uvod o srei

Dugo sam verovala da je srea sudbina. Kada sam shatila da sam sama
odgovorna za to kako se oseam, krenula sam da traim sreu u
ljudima, u stranim gradovima, u novcu, u novim poslovima. . . . Srea na
koju sam nailazila bila je kratkotrajna i nestalna. Tragala sam, ne znajui
tano ta je to to traim. Na mom putu pronalaenja sree, yoga mi je
pomogla da promenim nain na koji sam posmatrala ivot. Nauila sam
kako da prihvatim i zavolim sebe.

Citat Vadim Zeland

U svakome postoji neprocenjivo blago - jedinstvena dua. Svaki ovek


ve ima u depu klju uspeha, ali ga ne koristi. Neka razum uzme duu
za ruku, odvede je u prodavnicu igraaka i dozvoli joj da po svom izboru
odabere igraku.
Znaenje rei Dalaj-Lame: Ljudi ive kao da nikada nee umreti, a
umiru kao da nikad nisu iveli, shatila sam onog trenutka kada sam
bila u velikoj emotivnoj krizi, na ivici nervnog sloma. Tada sam odluila
da ivim drugaije - da postanem arobnjak svoje sree, da mi dani budu
pune boja, muzike, smeha iz dubine due. Najvei izazov je bio da
uskladim obaveze sa decom, roditeljske sastanke, kuvanje, kune
poslove, nabavke, vodjenje firme, plaanje rauna, godinje odmore. . .
i da se oseam dobro sama sa sobom na kraju dana. Da ono to priam -
ivim.
Traganje za delovima due koje sam izgubila u elji da budem drugima
dobra, da se drugima dopadnem, da odgovorim na njihova oekivanja....
Sve to sam nauila traei sebe davalo mi je klju kojim sam mogla da
otvorim neka nova vrata.
Svi smo mi razliiti i dok ne prihvatimo injenicu da treba da potujemo
svoju i tuu individualnost, stalno emo misliti da srea lei negde izvan
nas. Jedini nain da saznamo ko smo, jeste da prigrlimo i zavolimo
to to jesmo. Sve ostaje isto, ali e perspektiva iz koje posmatramo ivot
postati drugaija. Dozvolite sebi da budete svoji, savreni, ba takvi
kakvi jeste. Kada budete pristali da budete ono to jeste, a ne ono to
drugi oekuju od vas, oslobodiete ogromnu energiju koju ste troili da
biste zadovoljili druge. Biti svoj/svoja nastaje iz potrebe due da se
oseamo dobro. Ona ne pravi razliku izmeu ja i svi drugi. Dua je deo
onoga to se naziva Bog, Stvaralac, Univerzalna energija, i ona zna da ne
postoje jednina i mnoina. . . mi smo jedno. Prihvatimo i volimo sebe,
jer jedino tako moemo da volimo druge. Moemo da damo samo ono
to imamo.
Sreu moemo da uporedimo sa leptirom - on moe da nam sleti na
dlan, ali ako pokuamo da ga uhvatimo i zadrimo, pobei e ili emo ga
povrediti. Sreu ne moemo da uhvatimo - ona se nalazi u nama
samima.
Na putu dostizanja sree i duhovno ispunjenijeg ivota moe nam
pomoi yoga. Kroz yoga poloaje, asane, um i telo se povezuju.
Osveujui disanje mi ivimo u sadanjem trenutku, a meditacija nas
povezuje sa energijom Stvaraoca. Srea je subjektivno osecanje radosti,
lakoe, ispunjenosti, zadovoljstva, stanje u kom su nae misli, rei i ono
to radimo u skladu sa onim to elimo, stanje u kom smo u harmoniji sa
energijom Stvaraoca. Prepustite se i verujte svojim ulima, svojoj
intuiciji. Srea postoji samo u sadanjem trenutku. Bez opratanja, sebi i
drugima, svega onoga to vie ne moete da promenite, nema srene
budunosti. Oslobodite se navika i poveajte anse za sreu. Ukoliko
stalno idete istim putem, uvek ete stizati na isto mesto; ako radite iste
stvari, dobijaete isti rezultat. Ako se druite sa istim ljudima, kako ete
pronai srodnu duu? Potrebno je ponekad napustiti zonu komfora.
Srea prati hrabre, jer treba da radite ono to je vama vano a ne ono
to je vano vaim roditeljima, deci, okolini. . . To je hrabrost da istrajete
u susretu sa tekoama. Nema sree bez zdravlja. Pria o srei poinje
brigom o zdravoj ishrani, kretanju, dovoljnom odmoru, pozitivnim
mislima, negovanju tela. Stanje u kome se nalazi nae telo presudno
utie na sve ostale energije koje se nalaze oko njega.
Citat ana Poliakov

Promena je zabavna. Radost, mudrost, blagostanje, zdravlje, svest i


velikodunost su nae prirodno stanje. Mi smo samo refleksija onoga
to je u nama. Ljubav nema rok trajanja.
3. Manifestacija emocije kroz akre
.

AKRE su glavni vitalni centri za napajanje tela energijom. Svi imamo


unutranji svet i ne treba sumnjati u to. Razumevanje akri je jedan od
najefikasnijih naina da se dostignu razliiti nivoi svesti koja nam je
dostupna. akre nam otvaraju put ka identifikaciji tipa energije koji
doivljavamo kao iskustvo. U istonjakoj medicini i filozofiji, koja je
davno pre zapadne otkrila da je sve energija, akre - ili energetska
sredita - ustanovljena su i priznata ve hiljadama godina, a danas se sve
vie uvaavaju i u zapadnoj kulturi. akre ili energetski centri se nalaze
na glavnom meridijanu koji zapoinje u korenu lumbalnog dela kime i
zavrava na temenu glave. On se zove jo i kundalini ili glavni ivotni
stub naeg organizma. akre su energetska sredita, transformatori
energije koji nae telo povezuje sa univerzalnom kosmikom energijom.
akre ovu energiju upijaju, razlau i po energetskim kanalima
(meridijanima) alju u lezde sa unutranjim luenjem, u nervni sistem i
krv. Iako postoji vie akri, najee se govori o sedam glavnih, koje su
smetene u sredini tela, rasporeene odozdo prema gore na kimi, tako
da svaka sledea akra podrazumeva vii nivo postojanja. Grafiki
posmatrano, akre su kupasti vrtlozi koji se vrte velikom brzinom u
smeru kazaljke na satu i transformiu energiju. Svaka akra je druge
boje koja je povezana sa frekvencijom energije koju transformiu. Svaka
akra ima prednju i zadnju stranu, odnosno to su glavne akre I njihovi
pandani.
Prednja strana na telu povezana je sa ovekovim emocijama, a zadnja
strana tela du kime je usko povezana sa naom voljom.
Ukoliko vam opadne volja, to se odmah primeuje po dranju tela.
Ukoliko imate neki emotivni problem, tada se manifestiraju razni
poremeaji u organima na prednjem delu tela, kao to su creva, eludac,
srce, titna lezda i drugi. ovek je zdrav ako su mu akre (vrtlozi)
usklaene i otvorene za protok energije. to vie energije protie kroz
akre, ovek je zdraviji. Ako akra ne moe da apsorbuje energiju, onda
je blokirana i pojedini delovi tela nisu snabdeveni sa dovoljno energije.
U tom sluaju, usled nedostatka napajanja tela ivotnom energijom,
postepeno nastaju bolesti ili razliite psihike tekoe. Sedam glavnih
akri su smetene napred i nazad.

Prva, korenska akra


Crvene je boje i lei na poetku karlice. Na fizikom nivou ova akra je
povezana sa rektumom I upravlja karlicom I bubrezima. Odgovorna je za
pravilno funkcionisanje i luenje nadbubrenih lezdi, kao i za
oslobaanje tela od toksina. Deluje na koliinu fizike energije i volje za
ivotom, tj. za ouvanjem, preivljavanjem i prizemljivanjem. Otvorena
prva ili bazna akra na svom vibratornom nivou razvija instikt za
opstanak i sigurnost, omoguava da u sebi prepoznate ta je vaa prava
potreba u ivotu i da privuete takve ivotne situacije uz pomo kojih
biste u sebi i oko sebe pronali dovoljno snage i izvora da ih ostvarite.
Razvija vam se instikt za realnost i sa obe noge stojite stabilno na zemlji;
ona otklanja vae strahove i blokade vezane za zadravanje starih misli i
starih problema. Korenska akra jaa, oslobaa i kanalie vae
umetniko stvaralatvo i kreativno izraavanje (pisanje, slikanje,
vajarstvo, muzika, nove misli i ideje, pronalasci itd. ). U ovoj akri lei
kundalini energija, jaka stvaralaka snaga koja pomae skladnom radu
svih akri, oslobaa od stresa i deluje na podizanje svesti na vie
duhovne nivoe. Ako je prva akra blokirana, blokirana je i ovekova
vitalnost; ini se da ovek deluje kao da nije prisutan. Javlja se duevni i
telesni umor, bezvoljnost, strah, nedostatak samopouzdanja. ovek ima
oseaj da je spoljanji svet neto strano, da za njega nikog nije briga i
da je na svetu sasvim sam.
Blokirana prva akra moe uzrokovati: anemiju, artritis, hemoroide,
iijas, tumore ili rak na tim podrujima, proirene vene, slabu cirkulaciju.
Druga, sakralna akra
Narandaste je boje i lei nad genitalnim organima, otprilike tri prsta
ispod pupka. Deluje pre svega na na oseajni ivot, ali kako je
povezana sa reproduktivnim organima utie i na sposobnost raanja, na
nae delovanje, uenje i stvaranje. Ova akra ukazuje na na odnos
prema telu, ulnom uivanju, kvalitetu ljubavi prema partner, kao i
pruanje i primanje telesnog, umnog i duhovnog zadovoljstva. Ako je
druga akra otvorena, ovek osea svoju polnu snagu. Ako je blokirana,
kod ena se moe manifestovati kao nemogunost doivljavanja
orgazma i ulnog uivanja, a kod mukaraca dolazi do prerane
ejakulacije i smetnji pri erekciji. Blokada druge akre moe izazvati
tekoe kod uenja i pamenja, razdraljivost, herpes, bolne i neuredne
menstruacije, ciste, impotenciju kod ena I mukaraca (probleme sa
prostatom).

Trea, solarna akra


Sredite je moi volje; ute je boje, vezana je za osveivanje solarnog
pleksusa. Ova akra lei na podruju eluca, u solarnom pleksusu. Utie
na nau svest i linearni nain razmiljanja. Povezana je sa pankreasom,
elucem, jetrom, ui i nervnim sistemom. Trea akra omoguuje
oseaj povezanosti izmedju materijalnog i eterinog tela.
U sreditu solarnog pleksusa se deluje na nae zadovoljstvo, duhovnu
mudrost i svest o univerzalnosti ivota. Iako je ovo mentalna akra,
njen pravilan rad povezan je sa emotivnim ivotom, odnosno sa
sveoptoj ljubavi prema svima i svemu to nas okruuje. Za razvoj
ispravnog oblika ove akre potrebno je razviti unutranju duhovno
aktivnost, kontrolu misli putem svesnog odnosa prema stvarima,
kontrolu nad oseanjima i nad nesvesnim elementima u duhovnom
ivotu, tako da ovek potpuno zagospodari nad onim to na njega deluje
iz spoljanjeg sveta. A za to je potrebna velika paljivost I briljivost i
razvijanje sposobnosti realne analize, poto su informacije nesvesnih
seanja ovde neizmerno jake. Dete je povezano s majkom enegetskom
(eterinom) pupanom vrpcom u toj akri, koja se prekida samo u
sluaju da neko umre od njih dvoje. Ako je solarna akra blokirana,
strast i srce deluju odvojeno jedno od drugog tj. strast nije povezana
sa srcem. Takodje, zatvorenost ove akre izraava se kroz strah,
teskobu, sebinost, manipulaciju, oseaj manje vrednosti, ir na elucu,
bolestima jetre, eernoj bolesti, anoreksiji, bulimiji i artritisu. Trea
akra je povezana sa ovekovim odnosom prema sopstvenom zdravlju.
To je i sredite isceljivanja i jako je povezana s duhovnim isceljivanjem.
Solarni pleksus je akra koja je najvie izloena okolnim uticajima. Ova
akra, koja se nalazi u predelu eludca, nekih tri-etiri prsta iznad pupka,
zaduena je da prima energiju i informacije iz okoline i da ih obrauje.
Svaki kontakt sa drugom osobom, svaka nova okolina ili situacija,
automatski aktivira solarni pleksus da prima nove informacije i da nam
omogui da ih obraujemo, posmatramo, analiziramo i da uimo iz
svega toga. Solarni pleksus je kod veine nas zaprljan, prosto zato to
smo u ovom svetu stalno okrueni pritiscima i negativnostima iz okoline,
sa kojima jednostavno nemamo vremena da izaemo na kraj. Zato se
takva energija skladiti u solarnom pleksusu i tu moe da ostane i itav
ivot. Mnogi ljudi koji su doiveli traume i neprijatna iskustva u
detinjstvu, a sa kojima se nisu pomirili, imaju nagomilane energetske
prljavtine u ovoj akri u vidu informacija. Ovo moe kasnije da izazove
probleme sa varenjem i sa elucem. Takoe, moe da se desi da
nefunkcionalnost solarnog pleksusa izazove probleme u drugim
akrama. ienje solarnog pleksusa se moe obavljati na mnogo
naina: pomou terapija bioenergijom, pomou raznih vebi tokom
kojih energetski proiavate blokade i neutraliete negativnu energiju
(tako da moete slati energiju ljubavi u taj deo tela), zatim se mogu
koristiti yoga, terapije sa kristalima, masiranje akupunkturnih taaka,
aromaterapija, meditacija na tu akru, psihiko reavanje problema koji
vas mue itd. Kako raste vaa Svest, tako se podie vaa vibracija, pa i
vibracija solarnog pleksusa u kojem se onda omoguava ponitavanje
negativnosti. Ovaj proces prati i suoavanje sa odreenim psihikim i
emotivnim blokadama, opratanje sebi i drugima, prihvatanje sebe i
drugih, pronalaenje unutranjeg mira. Takoe se deava i promena
ishrane, poto e va solarni pleksus diktirati unos energije viih
vibracija, pa ete tako imati potrebu da izbacite ono to je tetno za vas,
tj. ono to ima nisku vibraciju. U procesu podizanja Svesti dolazi do
promene na energetskom nivou u telu. Reavaju se blokade u
energetskim tokovima, polje aure se iri, rad akri se usklauje i vi
poinjete da zraite energijom koja e mnogo vie uticati na okolinu
nego ranije. Meutim, poto ste energetski otvoreniji, vae akre e
slati mnogo vie energije i mnogo lake ete primati energiju iz okoline.
Solarni pleksus postaje otvoreniji, poinje da prima mnogo vie energije
iz okoline, prvenstveno od ljudi. Iako se vaa vibracija penje, i dalje ste
deo ovog sveta u kojem jo uvek vladaju razne negativnosti, a takoe i
vi sami imate jo nereenih situacija koje su nakupljene u solarnom
pleksusu. Primetiete u jednom momentu da vas kontakti sa ljudima
iscrpljuju i zamaraju i da prosto gubite interesovanje za druenja. Ovo
je prosto zato to postajete svesni kako va solarni pleksus u stvari radi,
a kroz to iskustvo ete poeti da uite i kako da kontroliete protok
energije u njemu. Potrebno je neko vreme da ovo savladate. U tom
periodu i sami ete reavati preostale blokade u solarnom pleksus, na
iju energiju se zapravo kae sline negativnosti iz okoline. tavie,
moe se desiti da u va ivot privuete neke vrlo problematine ljude
koji e jako eleti da se drue sa vama. Ovi ljudi su odraz problema koje
imate u vama, pa posvetite vreme posmatranju odnosu koji imate sa
tim ljudima, uoite ta je to to ih je privuklo u va ivot i oprostite i sebi
i njima. Takoe se moe desiti da odjednom postanete popularni.
Mnogi e eleti da budu deo vaeg drutva, zato jer e im prijati vaa
via vibracija i pozitivna energija. Meutim, bie i onih kojima uopte
neete prijati, koji e vas izbegavati. To su ljudi koji se jo nisu otvorili
za vie vibracije, i koji imaju otpor prema promeni. U tom periodu e se
deavati filtriranje ljudi oko vas, neki e prestati da se drue sa vama, a
pojavie se novi ljudi u vaem ivotu. Novi ljudi oznaavaju i nova
iskustva i nastavak vae energetske transformacije i uenja. Dok traje
ovaj preobraaj, verovatno ete imati potrebu i za izolacijom od ljudi.
Trea akra u solarnom pleksusu je vrlo osetljiva i utie na emotivno
stanje pa se osoba povlai u sebe, jer ne eli da se izlae situacijama
koje aktiviraju nereeno emotivno stanje te osobe. Ovo je sasvim
normalno, jer na taj nain dajete sebi vie vremena da svarite ono to
je u vama i da eventualno nadoknadite energiju koju ste izgubili u
kontaktu sa drugima. Nakon to nadoknadite energiju, ponovo e biti
dana kada ete eleti drutvo, da bi zatim ponovo posvetili vreme
samom sebi. Treba paziti da potreba za izolacijom od ljudi ne preraste u
potpuno izolovanje od sveta. Razlog tome moe biti podsvesni strah od
povrede, nesigurnost u sebe, oseaj da ne pripadate (ovo e biti
prisutno dok traje filtriranje ljudi koji vas okruuju), strah od osude i
nerazumevanja. Za reavanje ovog problema, potrebno je da osoba
bude spremna da prepozna ovakvo stanje i da strpljivo i naizmenino
dozira kontakt sa ljudima i vreme za izolaciju. Ako nita drugo, aljite
sebi mnogo ljubavi, volite sebe.
Ljubav prema sebi je klju za sve, negovati svoje telo, psihu, pravilno se
hraniti i odmarati, istiti um od blokada - znai raditi na sebi kroz ljubav.
Samo nemojte da pomeate ljubav i sebinost, koja je odraz ega.

etvrta, srana akra


Zelene je boje, a njenim osveivanjem ljudsko bie postaje ovek.
Ljubav je temelj ove akre. Direktna spoznaja. Oni koji dostignu i ovaj
nivo stvarnosti, sa delikatnim prodornim uvidom u mnoge oblasti,
aktivnosti i znanja, postaju vodii, savetnici, mentori, oni koji mogu da
reavaju tue probleme. Za nju se kae da je pokreta ljubavi, ne samo
prema pojedincu, nego i prema oveanstvu uopte. Ova akra
smetena je na podruju srca, iza grudne kosti i povezana je s timusom
koji u znaajnoj meri deluje na imuni sistem. Poto lei u sredini, srana
akra je posebno znaajna jer je provodnik i posrednik medju ostalim
akrama. Za razvoj pravilnog oblika i ispravnog rada srane akre
potrebno je u sebi razvijati osobine doslednosti, kako mentalne tako i
doslednosti u delima. Takoe i osobine postojanosti, istrajnosti,
tolerancije, poverenja, odnosno nepokolebljive vere u ispravan put i
otvorenost za sve mogunosti, kao i odravanja ravnomernog
raspoloenja i ivotne ravnotee, bilo u radosti ili patnji.

Peta, grlena akra


Svetlo je plave boje, Boanska ljubav. Lei u podnoju grla i povezana je
s viim oblikom boanske volje i snagom rei. Deluje na titnu lezdu,
upravlja razmenom materija, bronhijalnim sistemom i glasnim icama,
pluima i organima za varenje. Ova akra je sredite sporazumevanja,
utie na nau volju, odlunost i mogunost biranja, na stvaralatvo na
mentalnom nivou, na prihvatanje sveta i prilagoavanje svetu, kao i na
doivljavanje sebe i na prihvatanje u drutvu. Razvoj ove akre direktno
je povezan sa kontrolom misli. Ispravan razvoj grlene akre
podrazumeva razvoj iskrenosti i potenja, jer su to stvaralake snage
univerzuma, dok la, neiskrenost i nepotenje jesu razarajue snage.
Ovde treba naglasiti da se ne radi samo o dobroj nameri, ve i o
stvarnim delima - istini onakvoj kakva ona to zaista jeste, bez obzira da li
se ona nama dopada ili ne.

esta, eona akra


Ona je indigo plave boje i poznata je kao tree oko ili oko mudrosti.
Boanski pogled. Povezana je s univerzalnom ljubavlju. Lei iznad
korena nosa, u sredini. Povezana je sa hipofizom i upravlja radom
ostalih lezda sa unutranjim luenjem, malim mozgom, nosem, oima i
nervnim sistemom. Kad smo u budnom stanju, ona je sredite nae
due. Na nivou razvoja svesti este akre naroito je bitno da ovek
razvije i ovlada zdravim rasuivanjem kao i bistrim i logikim uenjem.
Deluje na intuiciju, sposobnost paranormalnih vienja, na seanje i
sposobnost vizuelizacije, kao i na sposobnost ostvarivanja zamisli. Ono
to oveku postaje jasno kroz oseanje istine, kroz razum i um, to sada
postaje lini doivljaj stvarnosti kroz koji on ima neposredno znanje o
svom boanskom Ja. Na ovom nivou razvoja ljudske svesti unutar
oveka se budi novi ovek koji je sposoban da ispravno gleda u Duhovne
svetove i da razume uzroke fizikih pojava. Na ovom nivou razvoja svesti
ovek je uskladio svoje etersko telo sa strujanjima i kretanjima koja su u
harmoniji sa zakonima i razvojem sveta. Ako je esta akra u blokadi,
ona ne funkcionie pravilno i nai mentalni pojmovi mogu biti
pomeani, a predstave o stvarnosti mogu da budu pogrene i negativne
i zbog toga emo teko ostvarivati svoje zamisli. Kod neuravnoteenosti
ove akre imamo strah za svoje intuitivne potencijale, jer imamo
ubeenje da nismo dovoljno inteligentni. S druge strane, usled
poveane aktivnosti ove akre moemo zloupotrebiti svoju
intelektualnu mo.
Blokada este akre uzrokuje bolesti sinusa, migrene i glavobolje,
tekoe sa vidom, nervni slom, potitenost, izofreniju, tumore na
mozgu. Blokada ove akre povezana je s tremom, nemogunou
izraavanja sebe, uznemirenou, sa anginama koje se ponavljaju,
bolestima titne lezde, bolestima zuba i desni, glavoboljama koje
nastaju zbog napetosti u gornjem delu vrata.

Sedma, krunska akra


Ljubiaste je bolje, nosi prosvetljenje, pobonost i vrhunac svetlosti
energije svesti. Ona lei na vrhu glave, tik iza temena. Povezana je s
viim umom, znanjem i integracijom uma i tela. Odgovara epifizi i
upravlja velikim mozgom, nervnim i miinim sistemom, koom. Sedma
akra je akra duhovnosti. Preko nje dolazimo u dodir sa svojim viim
Ja, kanaliui energiju iz Univerzuma. Budui da krunska akra obuhvata
ceo ovekov ivot, njena blokada dovodi do nedostatka samopouzdanja,
duhovne tj. line krize, oseanja besmislenosti ivota. To dalje dovodi
do degenerativnih bolesti, nervnog rastrojstva, pa i raka kostiju. Ako je
krunska akra otvorena, svoju duhovnost oseamo na poseban nain i
kao poseban oblik postojanja koji se prostire s one strane materijalnog
sveta. To nam prua oseaj ispunjenosti, osmiljavajui nae postojanje.
Kao symbol, znak i znamenje otvorene sedme akre i ovekove veze sa
boanskim izvorom, indijanske poglavice su na glavi nosile perjanicu a
kraljevi krune sa dijamantima i kristalima. Ako je krunska akra
blokirana, osoba je u konfuznom, mentalno neuravnoteenom stanju, sa
problemima nepravilnog rasuivanja duhovnog odsustva.
4. Ispoljavanje emotivne bolesti na fizikom telu
Tokom vebanja na asu yoge, dok isteemo i jaamo miie, organe,
zglobove i kosti, mi oslobaamo blokiranu ili uspavanu energiju - kako
fiziku tako i energetsku i emocionalnu. Nae telo, misli i emocije su
povezane. Ukoliko vas neto uznemirava duhovno, emocionalno ili
mentalno, to e se odraziti i na fizikom telu. Menjajui nae emocije mi
automatski menjamo nae fiziko stanje. Smatra se da je upravljanje
emocijama jedan od oblika prevencije bolesti. Dok leimo emocije,
leimo telo. Oseanja koja su bila duboka i nesvesna tokom
praktikovanja yoge mogu se aktivirati i dovesti do emocionalnog
oslobaanja. Asane otvaraju energetske kapije.
Delovanjem na bilo koji nivo nae aure ili fiziko telo promena se deava
na svim ostalim nivoima. Struktura aure je vrlo odreena i sastavljena je
od sedam omotaa koji se nalaze oko naeg fizikog tela.
1. Eterino telo (indikator naeg zdravlja)
Marme su mesta u kojima se susreu nae fiziko i suptilno telo. One su
projekcija akri na fizikom nivou. Mudrama, poloajima ruku,
delujemo na eterino telo, povezujui marma take oslobaamo
energetske blokade. To moemo osetiti na fizikom nivou.
2. Astralno telo (telo naih emocija)
3. Mentalno telo (telo naih misli)
4. Karmiko telo (ima veliki uticaj na na sistem vrednosti, nae misli,
oseanja, postupke)
5. Telo intuicije (tu se ogledaju naa jedinstvenost i identitet, telo
kreativnosti)
6. Spiritualno telo (nivo bezuslovne ljubavi)
7. Dua ili kauzalno telo (povezuje nas sa univerzalnom, kosmikom
energijom)
Sa fizikim, eterinim, astralnim i mentalnim telom se raamo i sa njima
umiremo. Ostala etri omotaa su besmrtna. Na ovim suptilnim nivoima
uskladitena su naa iskustva iz svih predhodnih ivota. Ovaj deo naeg
bia zna da smo deo onoga sto zovemo Stvaralac.
Mamomaja koa (astralno telo) - kada se nae emocije zaglave u ovom
sloju (strah, bes, tuga, radost ili bilo koja druga emocija), energija ostaje
zarobljena negde u fizikom telu, ukljuujui i unutranje organe. Dolazi
do vidljivog fizikog oboljenja ili do zatvaranja za dublja oseanja.

4.1. Emotivno osloboenje i pozitivne promene u slojevima nae


svesti
Mentalni i emocionalni obrasci se mogu pojaviti kao energetske blokade
u telu, na razliitim nivoima, i nazivaju se energetska zatita; kao
miina napetost, organska napetost u nervnom sistemu, kao inhibicija
prirodnog dubokog toka disanja.
-Emocionalni i psiholoki problemi vezani su za nesigurnost; stalna
potreba za ljubavlju, odobravanjem i naklonou, problemi u uivanju u
seksualnosti, kao i potiskivanje spontanosti ili pitanja u vezi
komunikacije, autoriteta, depresije...
-Fiziki simptomi glavobolje, bolovi u leima, astma, problemi sa
telesnom teinom...
-Simptomi koji se odnose na nervni sistem, kao to su nemir, nesanica i
sl.
Viak straha oteuje bubrege, previe ljutnje oteuje jetru. Previe
uzbuenja teti srcu, preterana tuga oteuje plua. Previe saaljenja
oteuje slezinu, depresija unitava mozak a brige oteuju stomak.
Kada se oseamo frustrirano, to obino znai da ne klizimo kroz iskustva
ivota; umesto toga ili neto guramo od sebe ili se opiremo neemu.
Frustracija se onda nakuplja u telu. Najvie se osea u ramenima, vratu,
donjem delu lea i kukovima. Problem u ramenima simptom je
razdraljivosti i otpora prema promenama. Problemi u leima mogu da
se odnose na represiju ili restrikciju u vaem ivotu, bolna iskustva iz
prolosti, ili potrebu da nosite teinu sveta.
Potisnuta ljutnja stvara napetost u vratu, dok potiskujete svoja oseanja
niz grlo umesto da kaete ta imate. Moete bukvalno da osetite bol u
vratu zbog nekoga ili neega to vas ljuti. Emocionalni bol iz prolosti
moe ostati uspavan u fleksorima kuka.
Asane su osmiljene tako da utiu na suptilno telo u cilju duhovnog
preobraaja. Razvoj zavisi od prodiranja kroz mesta u suptilnom telu
koja su blokirana sa nereivim pitanjima i energijom. Svaki put kada
radite sa telom, vi radite i sa umom i energetskim sistemom - kao most
izmeu tela i uma. To podrazumeva rad sa emocijama. Emocionalna
oslobaanja se mogu videti kao znaci napretka na linom i duhovnom
putu. Oseanja nas pokreu, utiu na nae interese, daju smisao naem
svetu.
Yoga nam otkriva da unutar tela drimo emocije i pogrene misli koje
nas spreavaju da dostignemo Samadhi (svesno prosvetljenje). Bilo koji
oseaj nelagode ili bolesti u telu nas ometa u dostizanju i doivljavanju
ovog stanja.
Asane su put ka blaenom zadovoljstvu, one rade na tome da nas
priblie fokusiranom umu i osloboenju bilo koje emocionalne ili
unutranje tenzije u naem telu. Postoje dva razloga za ostajanje u
negativnim emocijama.
- Samskare, karmiki vorovi, koji se razvijaju kao odgovor na svaku
traumu ili gubitak neeg dragog. Izvoenje asane dok se fokusiramo na
dah pomae nam da se oslobodimo karmikih vorova, oslobaajui
nae emocije i sa njima povezanu napetost u telu.
- Drugi razlog je nedostatak prane, vitalne ivotne snage u sistemu.
Kada nam je nivo prane nizak zbog stresa ili prekomernog rada, skoni
smo da se oseamo tromim. Praktikovanjem yoge, sa panjom na
disanju, iri plua, dovodei vie prane, stvarajui stanje mentalne
budnosti i umurujui telo.

4.2. Oslobaanje emocije pomou tehnika disanja


Pranajama - yogiko disanje
Postoje nekoliko tehnika disanja kojima se emocije mogu stimulisati,
izneti na povrinu i osloboditi. Pranajama donosi energiju i svest u grudi,
stomak i kukove i doputa emocijama da se oslobode iz dubine tela.
Kapalabhati - snano stimulie i pokree emocije koje se nalaze u blizini
povrine tela, dovodei ih na povrinu i oslobaajui ih.
Hara disanje (izdah sa haaa... na usta) - veoma je efikasno u
izraavanju i oslobaanju emocija koje su dovedene na povrinu - boli,
tuge, ljutnje i frustracije. Stvaranje zvukova koji otvaraju grlenu akru
moe dovesti do oslobaanja tenzije i emocije iz tela. Brujanje poput
pela oslobaa radost, uzdisanje ublaava strah, zavijanje oslobaa od
tuge.
Kukovi, ramena, grudi i grlo su primarna mesta u telu gde se nakuplja
emocionalna napetost. Dosezanje fizike ili mentalne granice u bilo kom
zadravanju poze, moe aktivirati emotivno osloboenje.
4.3. Uticaj asana na nae emotivno zdravlje
Asane
- Adho Mukha Svanasana - moe duboko istegnuti ramena, kimu,
zadnju lou, noge, Ahilove tetive, kao to utie i na smanjenje depresije i
anksioznosti
- Mardariasana - duboko disanje oslobaa od frustracije u leima, dnu
karlice, u abdomenu i potiljku; moe umanjiti strah
- Navasana povezana je sa optim telesnim frustracijama, bolovima u
telu, problemima sa varenjem i strahom.
- Savijanje unapred ili unazad dobro je za kanalisanje i izbacivanje
tenzije izazvane besom i ljubomorom, kao i drugih negativnih strasnih
emocija. Fleksije razvijaju poniznost, introvertnost.
- Paimottanasana - sedei preklop unapred
- Upavita Konasana
- Danu irasana
Ekstenzije: otvaranje u grudnom kou, otvorenost za primanje dobrog,
loeg ili runog, za odgovor na ivotne izazove. Dolazi do porasta
samopouzdanja, smanjuje se stidljivost i lei slomljeno srce.
-Utrasana - u ovoj pozi srce je otvoreno (i ranjivo); moe dovesti do
dramatinih emotivnih izliva, od kikotanja do jecanja.
- Asane sa uvrtanjem - imaju veze sa raspertljavanjima vorova ivota.
Pokreu oseanja prevazilaenja prepreka sa kojima se suoavamo i
razvijaju snagu da se suoimo sa bilo ime to nam ivot donosi.
Uvrtanja zajedno sa izvijanjima unazad nam razvijaju samopouzdanje
kroz redovnu praksu i otvaraju preterano introvertne osobe.
- Ardha Matsjendrasana
- Marijasana
Balansirajue asane - osobe sa nemirnim emocionalnim stanjem ili sa
umom okupiranim sa previe emocija, ove asane e biti veoma teke.
Ove poze pomau da se izgradi miran, stabilan, otporan um .
- Vrikasana
- Utthita Hasta Padanguthasana
Asane za otvaranje kukova
Gipki kukovi vam mogu ublaiti bol u leima, dati agilnost i ak
poboljati cirkulaciju u nogama. U karlici zadravamo stres i negativne
emocije kao to su strah, krivica, tuga. Kad god ne znamo ta da
uradimo sa nekim oseanjem ili iskustvom mi ga potisnemo i odloimo u
karlicu. Veoma je vano da dovedemo pranu u taj predeo.
Telo je dnevnik naeg ivota i mi u njemu sve beleimo. Karlini pojas je
posebno interesantan, poto su duboki miii u trbunoj dulji (psoas i
iliacus) neverovatno moni, neverovatno duboki i uvaju neka od naih
najmonijih oseanja. Otvaranje kukova i miia kuka su znaajni za
oslobaanje emocija kontrole i otvaranja sebe za raanje novih ideja,
zadovoljstava i novih kreacija. Ukoliko se oslobodimo kontrole, slobodni
smo da izrazimo sve aspekte nae ljudske kreativnosti. Najee mnogi
od nas imaju oseaj stezanja dok su primorani da se potine tuim
eljama (porodine i profesionalne obaveze i sl.). Emocionalne reakcije
povlaenja ili preteranog davanja zategnue nae miie kukova.
Moramo postepeno osloboditi zategnutost miia zgobova kuka.
- Namaskar
- Baddha Konasana
- Andanejasana
- Eka Pada Radakapotanasana
- Hanumanasana
Izvrnute asane - potpuno menjamo nau perspektivu, okreemo nae
obrasce ponaanja naopako. Pomae nam da vidimo sebe i svoj svet iz
drugog ugla. Inverzije nam pomau da proistimo um, donose nam veu
harmoniju i smirenost ak i kada nam je pogled na svet uzdrman.
- Sarvangasana
- irasana
Relaksirajue asane - potpuna relaksacija uma i tela, mirovanje; moe
pokrenuti potisnute misli i oseanja.
- Bebi poza
- Savasana
Ukoliko ste povezani na svim nivoima, iveete u jedinstvu i ostvariete
sreu, mir, istinu, blagostanje, harmonine odnose, radost,
samoprihvatanje, ljubav - kroz povezivanje sa boanskim povezaete sa
sa svojom svrhom.
5. Zakljuak
Praktikovanje Yoge slui da postepeno opustimo nakupljenu napetost u
telu i da oslobodimo emocije koje su zakljuane u telu iza ove
napetosti. Korienje asane, kako bi uklonili stare mentalne i
emocionalne blokade, duboko disanje i centriranje u pozi, zdrav su
nain da se oslobodimo takvih tenzija.
Dozvolite sebi da doivite emocije u potpunosti. ivotno putovanje je
zamreno i esto tajanstveno. Nikad ne moemo tano da znamo zato
se neto dogaa. Nae due se koriste svim moguim putevima kako bi
nas obrazovale i prosvetlile. Bolest sama po sebi ne treba uvek da znai
negativan dogaaj, iako nije ugodna. Ba kao i sve drugo u ivotu to
nam se dogaa, i bolest je prilika da uimo i rastemo i produbljujemo
svoja iskustva i mudrost. Sve ono to nam se dogaa u ivotu, dobro i
loe, treba uvek da prigrlimo kao jo jednu priliku da zavirimo u sebe i
svoj ivot i da iz toga neto nauimo i promenimo.
Pustite da vas emocije vode i budite ono to vi elite a ne ono to drugi
od vas oekuju. Izbor uvek postoji za zdrav i srean emotivni ivot.
6. Koriena literatura
-Osho Zdrav emotivni ivot

-Swami Vidyanand Transformaciona yoga

-Swami Satyananda Saraswatija Yoga i leenje

-Dorin Virtju Proiavanje akri