Вы находитесь на странице: 1из 530

3THOrpUHQECROE BIOPO KHH3H B. H. TEHIUllEBA.

KEEUTHAH UBnA.

COllHH6Hi6

O. B. MAKO HMOBA.

C.-llETEPBYPI"L

'I'naapaurecrno 1). rOJIHKE Ii A. BH.lILtiOl'n, 3seRHrOpO,ll;CKLtB, lL 1903.

HEQI1CT A5I CI1JIA.

1.

QEPTM -llbHBOJIhI.

(B1> ChI).

B'1 HapO)l;HOM'1 C03HaHiII rJIy60Iw YIWpeHIIJIOCb B1>pOBaHie, lITO COHMb1 3JIb1X'1 )l;yXOB'1 HeIIOllICJIIIMbI. Osens MaJIO na 60JKbeM'1 CB'BT1> TaKIIX'1 3arrOB1>)I;HbIX'1 CBlITbIX'1 M1>Cn, B'1 1WTOP1Ul OHII He zepsaza 6b1 rrpOHIIKaTh; )l;aJKe rrpaBOCJIaBHb1e xpaMbI He OCBo6oJI{)I;eHhI OT'1 IIX'1 )l;ep3EIIX'1 namecrsin. 3TH 6e3rrJIOTHb1JI cymecrsa, OJIIIIIeTBopmom;iJl C060IO canoe 3JIO,IICKOHHb1e spara '!eJIOB1>'!eCRaro pona; OHII He TOJIbEO HarrOJIRJIIOT'1 6eBB03)1;YIDHoe rrpOCTpaHCTBO, OEpYJKaIOm;ee BCeJIeHHyro, He TOJIbKO 'rrpOHHKaIOT'1 B'1 JKHJIHm;a, )l;1>JIali xaoria 1I3~ HHX'I> .Heo6IITaeMhlMH*), HO )l;aJIW BCeJIJlIOTCJI B'1 JIIo)l;eii, rrpeCJI1>)l;YJl ·HX'1 6e3rrpeCTaHHbIMH IIcKymeHiJlMH.

HaCKOJIhKO MHorO.'!IICJIeIIhI 8TH aespaxue JIIO)I;CKie HeHaBIICTHHI{lI, MOJKHO CY)l;IITb no 60raTCTBY CaMb1X'1 . paBHO-

*) Hanp., TPY I\HO npel\CTaB[{Tb ceoll JIJOoott OOJIbillOtt pyccRitt ropozs, B1> ROTOPOM1> He YRa3I:.1BaJIH OI:.1 aa IIOMa, HaCeJIeHB:b1e llepTllMH H ncaaHYTDI6 no nplIlIwd; paSHI:.1X'b npORaS1> HelIHcTott CHJII:.1, npOK3BO;Vtll~e:ll:

DIyM'D H BOSHIO, illBI:.1plUo~ett RltMHflMI1, menoa, lleCROM'D Ii. T. nOli·

1*

06pa3HbIX'b np03BllII(1, :lTOH HemHTll, JIYKaBOH H He'IHCTOH CHJI])I. Eo,wBe TI'GM'I, 1\,'1 coposa HMenaM'b TlepTa, HaC'lHTaHHblM'b B. II. )I;aJIeM'b (m" oro TOJIIWBOM'b CJIOBapi> BeJIHKOpyccsaro H3hma), erne c,a1>,D;yeT'b rrpHCOe,D;HHHTb TOT'b ,D;eC51TOI~'b II:YXOB'b, - IWTOPMM'b npacnoeasr ocorieamaa HMeHa If npennaarraxeau Orrpe,D;'BJIeHHbI51 MicTa ,D;JIJI rrperismania, H caepxs roro rrepe'IHCJIffTb T'5 nposaanta, IWTOPWI Bparn;aIOTC51 B'b ,iKIfBOM'b lIapO,D;HOM'bH3bIKt, HO eme He nO,D;CJ1YI1lalIbI H He YJIOBJIeHbI *). IIOBceMtcTHoe .iKe rrpe6bIBaHie qepTeil II HX'b CB060,D;HOC rrpOHHKHOBeHie rrOBCIO,D;Y JJ;oKa;mBaeTeJI, Me,iK,D;y npO'IHM'h, CYIIIeCTBOBaHieM'b 06IIIHX'b IrSpOBaHiH II 06bl'IaeB'b, YCBoeHHbIX'b na BCeM'!) rrpocrpancnrb Bc.rIHIwH npaBOCJIaBHOR Pyca, Taxs, narrpHM'np'b, BTl II:CPCBCIICKHX'b H36ax'h 1l0TITH neBoaMO.iKHO HaRTH TaKHX'h eoeYII:OB'b JJ;JIJI lIHTbeBOR BO,D;b1, noropue He 6wH:r 6hf 1l0KPhlThI, e('.JIlI no )(OC1laToH KPI>II1lIWR RJllf TpHrrRl(eit, TO, B'b IqmfmcM'h C..1lylllL'B, XOTb ,D;nyM51 JIY'IRlmaMH, rrOJIO,iIWHHMMH «xpecn. na I~poeTh, 'lTo6M t[CllT'l> ne BJI'B3'Il»' PaBHbIM'b 06paaoM'b, CPO)(H pyccxaro npOCTOIIapOlI:hH IIc,:remo HaTOJIKHYTbCJI rra T<tIWl'O pa;~dlmmal'O ruIH :m6bLB'la saro

*) BOT'b ;I,JlK ;llOOO:IH&'re,lhHhIX'b BTl{ HaaB8.HUJ.: arc)pHBJUrI. lfJll{ orapa- \ lIlfH'b (OPJl. ryo. H y1l31\a), 611c'b, R6l1tRTl?, He'llHCTh,,_MOA .WX'b, p;eKOR'b, earaaa, ,Il,bliBOJl'b, 'IIepn, seJThseBYJrD, n;apI. ThMhI, ItHHSI. TI.MhI, n;aph a.Jla, u;aph rrpeHCnOp;He!!:, aMi!!:, ltpoM'llnIm:.J:f!:, span, "Ton", "OH'b", BOPOI"b, Bp8JithH caaa, HeAPyn, ReHcToBLIi!:, JlYltaBhlft, HeqHCTT.:rfi, .ryxaasxa, lle-H8JII.'h, HeJlo6pr,rA, HC;1,OOPHX'b, HCJ1CI'Ititi, HCJlel'ltan, HCqHCTaJ! ClIlIII, lI&1lec'tRm.rl!:, HeJla.u.HhlA, COOJla3HIITem" oJla:IHIITeJIJ" )'IIJpOI{II, Mapa, ,[!I xn !!: , .u"peD;'b, !IIyT1>, mait'ran1>, qOPUM "I1JIII. IleplII.:rti, l!eK;1I0qIIMall l\I{JIII, ~IIIBlilI: (T. 0, HO 'mcTTd: IIJlI{ nOr&Hllldfl), IWHlLBIlCTIIIIK1, po"a 'liMOsSt:t6Clt&I'O, rimUt, Jl'lltlOB II R1> , ABOPOBI>lA, (1II.IlIllIlt1" I'PWIlIlHK'b, ICII KHMllpa, wcaJut&, tt()Jl&BOit, nOJlIlBHK1" BO)J,JIIIOA, xmllIKiI'I>, XOXJUlK'b, IlUUU'b, 1111111111- Il<>pllo, 1lIl£U1l1'&, lUHJlKKYlI'b, OTlilUl. lW'l'yqlll:, IIrmnntNA 8M'Mt, WII:nTIIIC'b, po;t'&'t"EidI:, np"'""" KOIrlHITNf.I, IItIMhITIIK1., J!'hKHIIt. H)l;OJ!'lt, IIKaaUK", IlK.lI'JllKA, mexl.t&TJl&~. Oy!tpM'lf8It1Ut'h, lwxupmltlA, aUI,(YTKIl (1{lIlIlIlTNt. p())l;ln(e~, IlynoCT&n, m}"l'Ol!'lB&, ,ll,eP'M> (11'1> IIIyAcK, yilll, n,UAIiMip,'f(, ,'yll, ;J; IIM1!<"!'o 'II), 'r, e. tlopn. "

'IP.l:OB'BKa, ROTOpw'l:, S1>BHYBIlIH, He nepeapecram, 6h1 CBOOro pra, tITOObI CBJlTbIM'b 3HaMenieM'b sarpa,!l;liIT1 Ty~a BXO)l;'b He'IR(",TOMY lI.yxy. To me caxoe, C'b IIpOH8HeCeHieM'b C.1IOB"b «CBaTb, cnars, csars», HCIIOJIIIJleTCJI. H BO BpeMll rposa npa It'lJKlI.Oll'L paCKaT1> rpoxa, TaR'b ItaK'b 'Iepn 60lITCH MOJIHiH 11 npa'I eTCH sa cnaay JIIO)I;eit, 'ITOOhI rOCIIO;!l;1 He rropaaam ero. 3TH OOblqaH H npiexsr, MOmeT'I, 6hITb, , CTOJlb jRe npesaie, I.aK'b caao xpacriancrso na PYCH, nOMep.mHBa.JIHCl> nOTOn tX)JI1>e nOS):(H1>:ii:IDHlfH, ,HO 'eTOJIh ./Ke n01JTeHHoit CTapm, nsporaaxa JIereHlI.aMH*).

OopaTHMCH K'b onacaniro MHor0paMHqHblX'b KOBapc'.l'B'1> II pasHooopasH1>:iiIDnX'b noxoJKJJ;eHii 3THX'b ~YXOB'b W>.!IBOJIl,('ltOE 1I0POJl:bI, He OrpaHHlJeHHbIX'b B'b csoea t(furTeJI])1I0Cft YIta3aHillMH llBHO onpe):(1)JIeHHaro Mi>c.t:a (ItaK'b ;H;OMa, .Jrllc&., HOlI,hI a rrp.) H TOtIHO OOOSHaqeHHafO BpeMeHH.

I. ,n; 0 M A.

XOTll tIepTllM'!> ):(JIll HX'b 1I0XOmJl:emH H OTBe)I.eHa, no napO):(HOMY IIpe):(cTaBJIeHiIO, BCH rrozaeoecnaa, T1>M'!> He Merle, Ii Y IUIX'b HM1>IOTCJI. HSJIIOOJlerrrrbIH M'BCTa )I.JIll nOCTOJIHHarO

*) O)I;Ha HS'h TaIWBhIX'b, '1IiC'TO BCjJ,IlRopyecKa1'o npOHCXOlKlJ,eHiH H JII)I9Oe, HlleT,110 pacnpocrpaaeaaaa, HOBi>cTByeT'b, 'ITO Hifmiii CBHTO:ll: 1I0~Bli!lKHHlt'b (no npep,aHiHM'b IIoBOJIlKl>H-AHlJ,peit (L1alKeHHLIli:) lICT:{ltTJilJI'b 6tca, scero Bl>lll&'lR.aHHa1'O .

..:. H,D;1f 06MOite.H BO,D;oit pif)"IIHOO, - nocossroaaes CBHTO:ll:: 'ITO TbT T&KHM'b rraEOCTIILIM'b XO,D;DIITb?

- K'b ptEt xeaa He rrycaaers aH1'eJI'b, a BeJIIIT'b H)\TIf B'b TY nepsyio K*6y, 1';lt CTOIIT'b HenOKpl>lTOIO ltaARa C'b BO,D;Oli: If 1')l;t OHa He orpazsaeae, ItpeCTHl>IM'b smnreHicM'b. Ty)l;8. II H HAY. :MJ,r Bet T8.M'b BCerp;8. II 06HHlIa.eMCH.

IIop'leHHLIe If RJIlfKyllIltH BO BpeMH npmI8.p;ROB'b 6tcHOBaHix I'pOMOl'JlMHO, npa BeeM'b HapOp;HOM'h MHOlRecTBt, orrpe)l;tJIHIOT'b, )l;8.lKe no~I!f~lI'b C'IeTOM'b, llHCJJO 6tCOB'b, ROTOPy,re aaJIenJilI R'b HHM'b 'lCpes'b pO'l.'1> .. l'J!oatYT'b KX'b lItIfBOTJ>l (tIa~e BeeI'O COpOR'b).

\

(j

RJUI OC06eHlIO· 'laCTarO IIpe6bI1~aHiH. OXOTHte BCC~PHR iIaCeJIJIIOT1> Tt Tpy:rn;06bI, r)l;t ;n;peMyqie rrtca pa3ptJKaIOTCJI CnJIOIIIH1IMR IIOJIOCaMII He;n;OCTYIIHbIX1> 60JIon, aa xoropsur HRKOr)l;a He crynana lleJIOB'llqeCKall nora, II JIRIII1 OCTOPOjItHO IIIaraIOn ;n;JIRHHOHOriJI 60JIOTH1IJI IITRU;bI. 3)l;iCb na TpJICRHaX'h HJIR 3arJIOXIIIJIX1> II 3apOCIIIRX1> 03epaX1>, r;n;i erne coxpamUOTCJI IIJIaCTbI 3 eMJIJI , crrsmeamre KOpRlIMH BO;n;OpOCJIeJ·[. '[cJIoBiqeCKaJI nora 61ICTPO TOHen, a HeOCTOpOJKHarO OXOTIUIRa JI nepsnaro rryrnana sacacusaers B'1 r.lIy61 nO)l;3eMHaH CYtTIa R npanpsrsaers ClIpbIM'1 JI XOJIO;n;HbIM1> IIJIaCTOM'1, KaK'h rp060BOH ;n;OCIWH: TyT'I> JIll He BO;n;JITbCJI 3JIOH ;n;1JIBOJI1CIwij CllJli II RarC1> He C'IHTaT1 'IepTilM'1 raaia xouara, TOIIII, XO;n;YH1ITPHCllHbI II I>p1>l1II-3apOCJIll 6JraronpiJITHbIMJI H POCIWIIIRhlMli ]IJ'LCTaMH ;n;JIH naae.snaro I1 y;n;06naro jItlITeJILCTBa?

- Oruero TbI, ue Pl"b, CHJ(HIIII, nceraa In, 60.I1OT'I; '? - (,lIllalIIHBaeT'1,o6eil,ll;o.TWU![f>Iii (iO.lIOTHCToi'i II MOI~pOti: pO}I;ImOi'i. ri'f~JIOpycC'[, cnoero porararo n XBOCTaTal'O uopra.

- ITPHBbIlt'h!- lWPOT11:O H JICHO OTlrll'laOT'h TOT'h, II

oTBt'laeT'h ItaWI, sa CC6JI JUl'lHO, Talt'I> II sa )l;PYl'I1K'h, (,TOJIb JKe HeOXOTHO rrepeM'BHllIo:rn;HX'1 crapoe II HaCYDIWIIIIO{~ .\['BCTO .iI'HTeJIbCTBa na Hell3BicTHoe, XOTJI 6bI H JIY'IIIIec. HOBoe.

- B'I, TllXOM'b 60JIOT'B uepra BO;IJ:JITCJI, - HeH3MTIHHO

B'SpaT1> !l('JIIII'OpyCCr.r.

\ - BhfJIO-Or,[ O(),lIOTO (1l0/~[qrIHIJlmOT'f> OItH. C'l, ,l,PF0l1

CTOpOHbI), a 'WpT![ ()y)~yT'l),

- He XOJ(II II pn OOJI01"f.: 'WIlT'I> ylIIll oih,o,WTllT'['.

i~()OpO.iKeJ[a'l:eJII>lIO wlrflTyoT'h 'l'pOThli 11:1'1. M 11O,I(P(,TBll H

rTOJlh xce pacnpocrpauenna» 110(,.'IOlllll(lt :1:),

.') If»'!. 1I0p,OOI:lIoIX'b 110('11011111\'1> U'!. JlIlIHIA'Il upallllLlu'rl1n. uaup., 11lI~(J eJl'II' p,YK)lII;ln: "uaBeJIl! na. ollC8., !talt'l> caw'lt 111\ tiOJIOTO"; "XOAII1'1. IIOP'l"" no "'XU'b, llO 6opaM'l>, IlO OOJIOTaM'b"i ~"II(~HKUI: 'U)!>'!"b caoe (\UJ!()TO XlIrLJlI1'l"b"i "BOJlI>UII 'IepTy UIL eaOeM'l, iiOJI01ll ()paTb"; I!uoll Rl)pOllae'M, lI'h AOM't., "IIK'1t IIOIYM>

· - JI BbI.JIT,3'1 OM sepn, R3'I, 60.JIOTa, R I10IIIeJI'b 6hI Ifb j~epeBIIIO ~'b MyJInIKY na CBall:bOY, lI:a Ilona OOHTCH - BbIlI:alOT'b sa RCTHHHO npOBT,peHIIOe Ha6JIIolI:eHie.

BO.JIOTHbIC 'WPTIf JKHByT'b ceMbflMR: HMT,IOT'b acem., I!JIO)I,RTC.lI H MHOJKaTCJI, coxpaaaa CBOil: POA'b na 6e3IwHe'llIbUI speaeaa. Os IIX'b II:T,TbMR, 60il:RIIMH II IlIYCTPbIMII 'lepTeflHTaMlI (XOX.JIHItaMII), TaKIIMII jKe 'IepHbIMH (B'b OT.JIH'lie 0T'b \\j HtMeIl,RHX'b spacnernnaxs) *), MOXHaTbIMII II B'b IlIepCTR, C'b j~ByMJI OCTpbIMII poraxa ua MaKYIlIRT, rO.JIOBbI II MHHHMM'b XBOCTOM'b, He TO.JIbKO BCTpT,'laJIHC]) nepeseacaie pyccxie .1lOIl:H, HO II BX0II:H.JI1I cs HIlMII B'b pa3Ho06pa3HWI CHOllieHiJI. 06pa3'lHKII H il:OI~a3aTe.JI])CTBa TOMY B'b 1I:0CTaTO'lHOM'f, IWJIIIJ{eCTBT, paaopocanu B'b Hap0II:HbIX'b CKa3KaX'I, II, MejKAY rrpO'lHM'b, B'b H3BT,CTHOil: BcT.M'b IIYIlIRIIHCKOil: CI\a3K13 0 pa60THIIId BaJIlI:t. OIl:IIH'b COJIlI:aT'b, CTpOrHX'b HIIKOJIaeBCItIIX'f, BIlllMeH'b, rrpOHOCHJI'b xepreasa B'b TaBJIRHKT, II,T,JIhIII rojrs co AHeM'b. IHKOTopbIe YBT,PHIOT'b, 'lTO xepnr - BOCTpOrOJIOBDIe,

Ita II '1 llTHII,hI ChI'lII, a xnorie, csepxs roro, YST,peH1I, 'lTO 3TH II:YXH HPHpeMtHHo xpoasre. OIm eJIOMaJIlI ceO'B HOrf[ erne 11:0 COTBOpeuia 'leJIOBtRa, BO BpeMJI COI\~pYIIIIITeJI1HarO nanenia scero couua 6tCOB'b C'b He6a *). TaE'b RaR'b na aeMJIIO 6bI.JI0 eBepJICeHO ne'lHCToil: CRJI])I O'leHb xaoro, TO OHa, BO 1I30t.lKanie BpaJKAbI H CCOP'b, O'lepTRJIa CBOH BJIadHiJI. :KPyrOM'b. mon Kpyr'b B031IMtJI'b ocorioe II:til:cTBie II CHJIY: BC.lIKiil: noIIamniil: B'b Hero H nepecrynasmia C.JIt,n;'b He'lHCTarO, 06JI:~aTeJIbHO 6JIYJIc,n;aeT'1 H 6e3'b nOMOm;H OCOObIX'1 cpeACTB'1 lIn Hero

lIe HhIIlAeT'I) Ii He H36aBIiTefi on A1flBOJIbCICaro naBOJR)I,enifi.

11'1, (iOJIOTi> H IIpaBH~"b i\OMOM'L, Kalt'b TOT'L me l{epT'L OOJIOTOM'b", "rHllwaro V i\OJIOTa H l{epT'L UOilTCK" H T. /I,.

') Y HaIIIHX'b ueprea KpaCRIilM'I. Uf>IBaeT'b TOJIbKO KO.maK'L na rOJIOBt. ~) Rart'L COOuIl\aIOT'b 1{3'L CMOJIeHcKo.li: ryG., qep1'H jICTi>JIH cs. HOOa l',tlIHIK'L )\IICD: H COpOK'b HOl{CD:, H KTO 1')\1; yrrairs, l'OT,]; TaM'b H OCTaJICK XO:II!ilHO~[1>.

s

Eoraa napomaa tpaIlTa3ia na,!(,G,lll'!.!la 'IepT('il: MIIOI'ffMII QeJIOB1>'IeCKHMII cBoficTBaMII, nOCJI1>Jl:OBaTeJlbIIOCTb aooopaaconis ncrpeoosaaa IIB06p'hTeniH ,n:aJII)Ir1il:IlIHx'b cxoncrm. I1 yno,n;06JIeHifl. Bescnopno IrBmeHO, 'ITO 8TH ,n;yXI1 no,n;BO[))l\elll>! MHOrHM'b ,TIIO,n;CKffM'h npI1Bbl'lItaM'b J:I ,n:a}Ke CJIa60CTHM'b: .'lI06JlT'b XO;K;HTb B1> rOCTH JJ:pyr'b K'b )J,pyry, He npoxs nOllIIpOBaTL C'b pasaaaoxr.. Ha ("BOIIX'h .1II06IIMbIX'b M1>CTaX'b (nepeKpOCTRaX1) II p03CTaUHX'b noporr.) uepra myxuo CnpaBJIJlIOT'b eBa;J;b6bI (06bmHOBenIlO eb B'BII:I)MaMII) II B'b ITJIJleK'B no,n;bIMalOT'f> IIbmb CTOJI60Mb, npoassoas TO, lITO MbI IIa3bIBaeM1> BHXpHMII. Ilpa 8TOM'b JIIO,n:II, 6pocaBmie Bl> ranie nhIJI1HbIe CTOJI6hI HOJKII lIJIII ronopu, y,n:a'IHo pa3roHH.TIII cBa,n:b6y, IIO na TOM1) MiCT1> HaXO)l,I:J.lIII scerna c,Th)J,bI KpOBff H, l1oe,lf'f; roro, naxaa- HII6Y,IlJ) CJI1IBYIIIaJl B'B)J,bMOI~I IW.lIJJ;}'mH JJ;OJlrO xona.ia ,m60 ("T) 06BJI- 3aHI{bIMl> ,JmI~eM'b, .1II60 C'I) JIOABJIaalIIlOfr PYlIOM. Ila unpaxr., YCTpaIIBaeMhIX'h no e,lIY'IalO Oe06(\IIHb[X~I, IIOO'j;)(,I, IlairI" [[O;~hMH, paBHO 1"al,'I. II na C06('.TBClllIl>lX'h cna)v,Oax'I,. rTaphl(\ H MO,'IOJI;bIC 'lOpTli OXOTHO III)JOT'h BIIIIO Ii lIanHimIOT('J[; a. (,[WPX'h TOJ'O JII06JlT'1 1\~'PHTh Ta6ali.l), llOJIY'IaOMI.Ilf In) )J,ap'" OT'I, ;~Ol'a:r..IllBbIXl> II TPYCJIIIBbIX'b JIIo,n:eM *). CaMOO ,il,C .'lT06II~!o(\ aallJITip. npesparanureeca y 'lepTell B'1 IICYTO.1IIlIrYIO crpacn., !)TOarpa fib Ii.apTf>I II IWCTII, Br, nqrh )(.:fH 'ICPT(\jf IrhT'h y)J,OpiKy II He yeTaHOB.110HO ~~aIWHOBb: uponrpsmarorr, B(,(,. 'ITO O(,T!, sa JJ;ymoM (a Jwma liM'1> IIOJIaI'aeTCH uaoroamaa, nO'IT1I TaWlH ate, Ital\,b Y .IHOAoii), BIIPO'IPM'h, (,(,.llII lIoiiJJ;eT'l) ;rll..:IO 1111 nO.lI'HyIO OTKpOnp.IIIlO("Th. TO OImJKOT('JI, -rro )~hHBO.lh('lm,H ('n,1:1 BIiIHOBHa B'b IIao6p'hT(,lIiu H ('ltMO[,() nrnta H Ta6a'IIHU'O :II',lhll. Aa II H~llHCTIl.fI HI'PIt In) ImpThl ("" I1(11)(lilnpjltlwA II 110;naeOBli.01l: oraecena I1pHMO 1\'1) ()'[i('OIl('li"M'h iltfl IIlo1MloI('.:I1Un. II nayrd\. ItoHotIHO, IIdl aT" IIIUrfiThl TIIP6YIOT'I> TlllI\T(\.;lhIlOli

*) OJIOIl'III.1{(· i,allt!! Wit p,"01lJl[)IIHlolM't. 1','hT8101'h II pwBS1UIaUl&llI'M. .1Il<:'I~j" BoA TIl.OaK'Io.

IIPOB'BPKH B1> BHAY roro, 'ITO yjK(' CJ1IfIlIIWM'b EO MHOrOn 06mmHIOT'b 'IepTeR, nanp., )1,aJKC E'b H&OOp'llrCHiu ralmX'b 3JI&IWIrb, KaK'b qaR H Kapro1Je.IIb,-He )1,a.JI'ne naxana npomnaro cro.lIilTUr BOme,n;HIHX'b BO sceorimee yrrorperueaie. Bs IIOCJI'B)1,lIen CJIy'lat osaaasaerca JlBHhU'l IIOIi..lIeU'b; nepsoe .lite 06BIfHeRie-B1> IIs06ptTeHiIl BHHa Il Ta6a'lHarO 3e.IIbH-SaTeMHHeTCH n:POTlIBOpt'lIIBhIMII nOKasaHiHMH. OqeBIIJJ;HO, CBHJJ;tTeJIIf, nezoCl'8.TO'lHO YBtpeHHble B1> CaMOM'1 qlaKrt, CTpeMHTCH JIHml>· ItaCTO:ffqRBO naaaaars TO, B'1 'ley'1 caxa He BlIOJIrl y61l.lIt)l;eHhI If eme KO.JIe6JIIOTCH. TaR'1, aanp., BOJIorJItaHe Jl;YMaIOTl>r ':I.TO lIpe)1,ItOB'1 HX1> BhIY'IHJI'1 napars secenoe 1I0iiJIO ItaItOH:

TO CTpaHIIHR'b B1> OJIarO)J,apHOCTl> sa TO, 'iTO O)J,HH'1 )J,oophIi MyJKlIK'1 lIpiI6THJ1'1 ero: nOC3.,lUf.JI'1 SaCTOJI'1, napsaam ntcROJIbIOO .lIoMTeii XJIt6a, IIOCTaBlI.J1'1 CO.JIOHKY C1> CO.IIbIO, JItOaH'D C'I> ItBaCOM'1. B,n;BOeM'l> OHH· OTRPbIJIH rlCItO.JIbItO Ka6aItOB1>, II 1I0TJlHY.JICJl Ty,n;a Hapo,n;'1 6eS'lIlCJIeHHbIMlI TOJInaMII. Bo BJIa)l,KMiPCItOH ry6. 'Iepn. (TaItiKe B1> BH;U;t crpaanasa, B'b JIaIITJlX'1, B'1 Ita<pTaut H C'b IWTOMItOH sa IIJIeqaMH), IIOB'Bl!:3JI1> TaRHY napars lIHBO BCTpttlHOMY IO'BIJ,HHrt, IWTOPbIR BhIn.JIaItaJI'1 eMY CBOC JItIITCHCItOe rope n paSJItaJIOOHJI'b ero. CqaCTJIHBhIH MYJItnqek'b BIIOCJIt,n;CTBin nOXBaCTa.JlCJI CBOHM'b YMtUben napro, a neHsBtcTUhlH n;apI> BeJIM'1 BaplITI> BO BCeM1> rOCY,l(apcTBt 3TO caaoe naso, xoropoe reneps npOShlBaIOT1> BHUOM1>. Y CMOJIHIWB'b 'lepT'b CO CBOIIM1> ·BIIHOItypeHUbIM1> MaCTepCTBOM'l> nanarca B'1 pa60THHItH II HaTIIDI'b ,n;06paro xosaaaa rI-IaT]) BO,l(RY, !taR'b paS'b HaKaHYHt CBa,n;I>Ohl ,n;O'IeplI If T. ;0;.

B'1 pascsaaaxs 0 rrpOIICXOJIt)J,eHiH Ta6aRY eme OOJII>IIIe paSHOrJIaCm: TO OU1> BblPOC'b IIS1> MorHJIhI ItPOBocMtcIITeJIeH (ceCTphl H opaTa), TO HS'I> rOJIOBbI eBaUreJIbCItOH OJIY,l(HH~ (BHTCR. r.), TO HS'b Ttna CBIIXHy:smeHCJI llepHJIlIRH, yOIITOH rpOMOM'I> (ITem. ry6.), TO, HaROHeI('I>, IlS~h MOrHJIhI KaItOrO-TO

10

HCB-B)I;OMaI'O tle.1J:OB-BKa (CHM6. I'.). Y BOJ'IOI'JKaII'b ecrs noubpse, 'ITO pa3BO)l;IITb Ta6al'~T) BbrY'!I1)I'b BCTIYB'lImrO B'b Jr1>cy nOM'Durasa ReIISB-BCTHbltr lI8plI~IIl OXOTIII1I';,T" 11 T. )1;.

Rb nO,n;06H1IX'.!) )!,ora)!,ll,aX'b If p03bICh~aX'b )l;OIlIJIH )1;ocYJEie ~IIO)I;II )1;0 3a6aBHarO U secenaro, Pa3'.!) y uepra (pa3CltaS1IBaI0T'b MCur;OBCEic Ita.rrYJh:anc) IIOMcp.TIa rema II aaxorfurs om, CC nOMHRYTb nO,'!Y'11lI8. C06pa.TIT' OR'b Bc:hT, rp-BllIlUIIWB'b ITO 8TOll: 'raCTH, T. e. I'ypH.Jlbm;HrWB1) II IIIOXaJI1m;HIWB'b. BOT'b EypHTeJIb ItypIIT'b-I~ypUTT> na tlUIIOIICT1,. qepT'b yBI:I)I;aJI'b 8TO II BCJI-BJI'b BC'BX1> I~ypHJI111~HIWB'h rtportrars: onn Tem;'£ ero BC-B r JIa3a 3arm8BaJIH. A IfIOXU,lII,Il\lIIWB'], BC'BX'b OCTaBllJI'b: ORR nomoxarort II I1X1> npOIIIROCT'I> cnesa - 3Ha'lRT'b, R XOPOlliO ,n;JI1! nOMHIIOI~T,-TO 'ICPTOBOII TCU\II. Y T'lX1> JK8 Ita.JrYJEau'b, rrpII)1;ep.lKIIBaIOU~llXef[ cTapoii: B'hpI>I (B'I> MClllOB("IWM'f> ytS)I;-B), eJIO.iKRJIaC1 lIaC?rI'BllIJIHBaa noronopua: « nama TpOl!I\H B'I> THOalt'B POOTCR.)} (naMCE'b na TO, 'ITO IlIOXtWlhII\llIiH POliIT(',H B'h Ta6aIWpKaX'b TpCMH na.Jlbn;aMH, H Kalt'h paa'h :l"bm, liO'I'OPhW C.TIaraIOTCH AJIH npecnraro suaxeuia).

II. B IJ, JI IO ,n;.H X IJ,.

Bd3 npaM1lJJ. OTHOIIIeuilI IIC'IIICTOIi: CIUhI h~'" 'ICJIOB'Il'ICelwMY po)!,y t.BO)VITC.H K'l) TOMY, 'ITO '!CpTI! JIlInO IlPOli,WIT1" npR6tr8JI h:'b paSJIll'IIIhIM'r, IIIYTIta!tI1>, IWTOPWI y lUI X''', cooopaarro RX'b npapozs, 6hIB<tIOT'h Be{)I')~a a.UI, .rntio mW()('HT'r, rrpHMOO aJIO Bt pa3JIH'IH hl Xl) eI'O q)OPM<tX1. II, Me)K)~y npo-non., S'h BlIJrf; 6oJIt:meit C.'IOBOM'b - t!(\jlTll yr:rpauuaiOT'1> nporum, :1I0J~tli\

I' neflltLH IWHrHt If Ur,IIO,iIHlIIO'r'f, 1'.II!UItlOP t'HOH mt~mM(\lIi(l, (',()(:THIi nmeo BT) MHOl'oo6pn:lJlhlx'l) !f('I\YlIIllllinx'(,. )~JU[ O()JWI"HllliH ('Boe,1!!: 1~1IHT£\,r[I>HO(',TM, 110 IId,x'(' PH nanpantenisxu, J~I>HB()Jth('.ltaH crura O)l;ap(l1l1L tllO(,OOUO(,1 hl() IlpmlpallV\IIiii, '1'. n. '[(IPTU M Of'YT'!' (',OBO)lIll(lIIlIO UpOllaU{).[hIlO ('M'!iIIH'l'h (',BOlO 1l{))~OapH'1'(\Jlh-

1l

HyIO H crpamayio 6tCOBCI~yIO IImypI~y, IIpHITHMaH: .ifHlUllty, CXOp;HYIO C'I) .lIIOP;CIWIO II Boo61I~e npllHIIMM qwp?tl&, 6mrte 8HaROMbIll H npnasrman )l;JIll 're:Wn'BtreCli.al'O nnasa.

Ilpespamenia. IIepeBepTI.I scasaro poaa II paHHOBH)J;If&e rrepeRHp;bIllH npOH8nop;flTell tWpTllMH C'(, Tah:OIO OhICTPOTOIO If BH;esarrHOIO CTpeMffTe.JIbHoeTbIO, ItaKofr ne B'h caaaxr, npescraBUTb ce6t .1II0JJ:CIWC nooripaacenie: IIOC:rBI~OBaTeJIbHO npocirsAlITb 6nrCTpOTY 8THX'I) npenpameaia He MOjIWTf! cai\n.ril: aopI,ili: rJIan.

Bcero uanre tWpTH rrpHIIYIMaIOT'b o6pan tIeprroil: nonrua, rrOlJ:eMY, BOBPCMllI'P08hI, )l;Ora)l;.llHBble )l;epCBcnCI.ie X0311CBaBcerM Bnr6paCbIBaIOT'b jfOIBOTHbIX'I, <3ToIIMaeTH sa )l;Bepb H ns YJIIIn;y, C'IHTall, trTO B'b HHX'b npacyrcrayers ne'IHCTbIfi )l;YX'b (OTCIOM asrpazenie, lITO npn ccopf rrpo6traen Mem)l;y JIIO)l;bMH xepHall xornxa). He MeH'Be roro 'IepTH o6mo6oBaJIlil oopawb xepHOll: coriaua, JKlilBbIX'b JlIO)l;eii: (npn Cc1Y'Ia'U, )l;a.iKe xamro peoeusa) II neJIHItaHOB'I, orpounaro pOC-Ta, BpOBeHI) C'h BhICOqall:llIIMH cocuaxa II )l;y6aMH. Ec.m 3a)l;YMaeT'r, 'IePT'I) BbI)l;TH II3':b caoero 60JIOTa B'r, 'IeJIOI3'B'IeCIWM'I) 06pa~rh II }lBHTbCH, nanp., 6ao'B B'b BHld; aepnysmarocn US'I> OTJIYtIlaI My~Ka, TO OH'I, rrpeJJ:CTaBJIJIeTCJI acerna CI\Y'laIOll~IlM'(, II ;raCIWBhIM'I). ECJIII me BCTpttraeTCJ{ OII'I) na ~opoI"l), 06epHYBllIIICb Ii.YMOM'[, IIJIIl CBaTOM'b, TO JIBJ15IeTCJI IIelIp~M'"BmlO IIbJIIIbIM'h H rOTOBhIM'h CHOBa BhIIIIlTb, )l;a C)l;tJIaeT'b TaI~'b, 'IT06M csars O'IynmCJI rrOTOM'b mf60Ha Itparo rJIYOOIi.arO onpara, !1H60 B'b IWJIOAu;t, B'bIlOMOlmoH B:Mt, ,[HOO Y ~&!1bHHrO coctJJ:a II ~a.iKe na cy'mt suconaro )l;epeBa C'b eJIOBOll: llIHmIWll: B'I) pyli.t, BMteTo pIOMlm: nana,

OCTam.ubIH npespaurenia H)l;YT'b BT, rroe.1J'BAOBaTo.'I1HOM'h IlOPJI~It'B. qepTH 060pa'IIIBaIOTCJI: B'b CBlIIII,IO, JIOIlIat~I" 8Mtm, Bom,a, aafn~a, MlJmy, MbIllih, JIJIryrru.:y. phI6y (rrpeAIIO'lTIITeJlbHO l~YI,Y), B'Il copouy (lil3'£, IITIPlb}]:rO pona :)TO JII06IIMI,Ill: 06pa8'b) H pasmrxr, APyrlilX'(, IlTfIIJ;'h II jf'IIBOTHf,I::\'h. IL{'b noe.wBAHIIX'I),

12

Me~y npO'lIIM'D, B'.b HeII3B13CTHhIX'.b, neonpejrfnennaro II CTpaIIInaro BII)I;a *). ITepeBepTbIBaIOTCH )I;aJRe B'b I\.lJy6l~1I HIITOl''.b, B'1 sopoxa csna, B'1 RaMUH II np, Boorinre xepra npIIHHMaIOT'b CaMbIa paaaooripasasra 'i>OPMbI, I~r~iH TOJIbKO cnocoeno )I;OnycTHTb IIbIJIsoe JIIO)I;CKOe nooopaxcnie, O)I;HarW JRe ne 6e3'b n13lwToparo orpaHII'lHTeJIhHarO sanonnaro rrpedlJIa. TalWH: npe)J)'.iu cymecrsyerr, II ynopno orieperaerca: ne sceraa, nanp., p'ImraIOT('.51 sepra npe,ll;cTaBJIHTlJC5I lWPOBON, CaMhIM'D )I;OpOrIIM1, II lIOJIe3- nhIM'D )I;OMallIHIIM'.b JKHBOTIIhIM'1, )I;a rrO)I;06noMY nepesepruury II CaMaJI rnynaa 6a6a ne nOB13pIIT'.b. He )I;ep3aIOT'1 3JIhIe )I;yXH rrpHRH)I;lJIBaTlJCJI rr'BTyxaMII-BtcTHHKaMII rrpH6JIlIJKeHiJI CBi>Taaro )I;HH, KOTOPbIH: CTOJIh nenaeacrerrs BC.lIKOH: 3JIOH ClIJI'B, II rOJIy6JIMH - caMON 'IHCTON II neBIHIHof1 lITIIu;e:fi B'r. !~1>JIOM'h mpt, naMJITYJI, KTO Y)I;OCToIIBam, rrplIIIlIMaTlJ na ee6JI 06p3.3'1 8TIIX'1 MlIJIhIX'.b H .lJaeIWBhIX'b BOPKYHOB'.b H3'b J~apCTBa rrepuaThIX'1. TO'lHO TaI"JltO IIIII\,TO ire BII)I;a.1I'1 3JIOH Ue.ilCHTII B1, OCJIHHOft mI"YIYB, Tal,,'£, l,ah~'1 Bcef[ lIX'[, HC'lll('.TOM Ilopo/d;, co BPf~MeH'1 JIB.JIeniH Xpncra ua HOM.wh. ('.T(1JW nH[rfw,TlIh[M'(" '[TO CaM'.b I'ocrrons 6.rrarOBO.JTlI.JI'!) H36paTh oc.ra, ;~,;[}[ (',B()(,I'O lIoo'i;nonocnaro mecrnia BO ellJITOH I'pa/rh. I,:h IIpO(·.Ian.Tf'l[iIO ('.BOf'ro 60JKeCTBemIaro IIMeIIII 11 Y'IelIiH.

KaIwf1 6bI oepasr, lUI rrpHITJIJI'h lilt ec6Jl ;~{,}mO.Th. (\['0 ,. BCer)I;a BhI,n;aeT'b CIIIIJIhHi, O'LCHlJ rpoMldrr. 1'0.10(':[' (':[, IIjlHM'BehIO \ YCTpamaIO:ru;lIX1, II :mOB1>rU;UX'h aBy!WB'h «qYX'h eo crpaxy V 8aXBaThlBaeT'1»). IIrror,n;a 01['[, !\.<1PlI.aCYh 'ICPI£hIM'h BOPOI£OM'b

Mil CTpmW'ICT'[, UPOI(,.tIHTOJi (',opm;ofr. 110 Ilf'pllOMY f~ailTy meptTH JKHBOTIIhIX'h H IITH'lbJ1X'h fj(lpJ,(IH'I>. TOiK{' pacnoSHae'l'CJi rrpHCYTCTBir XHTphl X'[, fHW(lII'l,. II npHTOM'h UMNIII<I

*) B1> .ll1ocy ('.1> Jlll()OM'I. ~ (lll.lItJfI'h·', ·l'IIIIUPIl'M> 11'1. ( :II.INlTlY .1L<'.l(uW'I. ~'llll.ll.l BaTcxoA ry6.,· .. ··:8'T:o nOJlll ('.'1, "plI.lIuR, It. 1I't. mn;VIX'b 1~'1. 1I(1J1<l811IWW'b ql""I'U'!o T. e. CIOat1».

13

6ilCOB'lJ, rrOTOMY, ~ITO. 'Hanp., KO.1I,n:VHbI H :sil,n:1MbI, B'lJ OTJIIPlie OT'l)

, .

'lepTeM, 61IBaIOT'lJ nepeseprsmraaa IICltJIIO'lIITeJI1HO 6ilJIbIX'lJ R

dp1rX'lJ I~BilTOB'lJ. 3aTo npn BCJIKOM'lJ npesparnerria xeprall:1JIBO.JI11 TarC'f) IICltYC\HO rrpJI'lyT']) CBOII ocrpsre POJKKII II noara- 6aIOT'h H CBepTbIBaIOT'lJ ,n:JIIIIIHl>IM XBOCT']), 'lTO HilT']) HIIKaItIIX'lJ CIIJI'lJ y.lIII'IHT1 IIX'lJ B'1 06MaHil II OCTepe%CJI IIX'lJ.

}lCl~ymeHiH. ,CMym;aTb 'le.lIoBil'leCKiM po,n:'lJ' C06.lIaSHOM'lJ m lLJ1I1 SaBJI~KaTb JIYKaBCTBOM'lJ - npauaa ~t.lIb' p;bHBO.lIbCKaro I~ npe61IBaHlJI na seM.lIil. IIpII1IeM'lJ .lIIO,n:II IICltymaIOTC.lI rro :irp.JI-~ MOMY npemncaaho IIS'lJ rrpencrronaefi II no OC060MY BbI60py caaoro KITJISH TbMbI II.lIH CaTaRDI. CTapaIOTC.lI COBpam;aTb, C'lJ nYTH 6JIara II HCTHHl>I Til HaH6o.lI'Be IICKYCHDIe 'IepTH, .y KOTOPbIX'1 lIaYKa IIcKymeHit1 nosenena ,n:o BbICOKOM CTeneHII COBepmeITCTBa B'I> rexeaie 6eStIIIC.lIeHHarO paaa .lI'BT'I> HeYCTaHHOM II Heoc..lIa6nOM pa60TbI. lICltYCIITe.lIb ncema Ha.lIII~O:

SaSBeH'B.lIO B'I> JI1mOM'I> YX'B-8TO OH'I> .lIeTaJI'lJ c,n:aBaTb caTaHil rp'BxII roro 'leJIoBillta, c,n:1;.lIaHHble sa AeHD II BOT']) reneps npIl.lIeT'll.lI'I) Hasa,n:1, 'IT06l>I CHOBa CTaTb na CTpaJK'B II BbDKfIilaT1 c.JIY'laJI II nosona K'I> C06JIaSHa~n. Hcnycnrem., no naponHOMy npencramerriro, neHs6rBJKHO Haxo,n:IITC.lI Y 'Ie.lIOB1ma C'h ( JI'lmaro 60Ka II men'IeTD eMY B'1 .lI'1moe yxo 0 TaltlIX'1 SJIbIX'lJ ( ll:ilJIHiax'I> , xaaia caMOMY 'le.lIoBilKY II B'I> yM'I> He npanrna 6bII oea'J:. KOBapRDIX'I> HaBilTOB'I> xepra. «tlepT'I> norrYTaJI'J:.»-YBilP.0FIHO II 06WIHO rOBOpJITD Bc1l, acnsrraamie Hey,n:a'ly B1), aa1iBHaID.lIx'J:., a erne xante Til, soropsre HeJK,n:aHlIO snanx B'1 nperpsnreaie. MorYT'h rrorryrars CBOIl rphxa, Moryn. nonyran, ne,n:06pI)IC JIIO,n:H, no, ITO napO)l;III,IM'I) nonnriaar., H B'lJ TOM'll, H ,n:pyrOM'b e.lIY1Ia'B ,n:'BHeTUYWT'h IW.II;n;yHhL B'hJ~Mr1hl 1I 3.lII>Ie P;yXH KPOM'IlIllIlaro ana. J~JUI nO(,.Jl'hl~IlHX'Il JIH'lHhlH: npHMoti pascxen, 8aICJIJO'IaeTtn He B'h TOM'h, 'l'1'oor.r ClHUlhIuarsca, nanp., C'I) aopaxa H pa300H:llHrtaMH _,_ JrrO)~MH yiKfI nCIIOp'ICIlIlhIMH, a 1'.lH1BHlJM'I, O()pa~WM'h Ln, TOM'b, 'I'l'o6hl Yllll-

14

(, • c

II naT1CH 0IW.iIO xopoumxn .nonea, IICnbIT,UlHOM TBCP)J;OCTII npa-

~ InIJI1> II ,u;06phIX'h HpaBOB'1. Bo Bd,X1, TaI~MX'1 c.rrY'IaHX'1 6ic11

pa60TaIOT1, C'1 IIO.lIIW:fi YBipeHHOC1IO B1, no6'I,)I,'B H C'1 BipOH E'1 CBOIO BeJIIIKYIO CIIJIY: «'1('PT'1 rOpaMli Ka'laeT'1» - rOBOPHTCH HCIIOIWH'1 BiI~a. Bon H'BCKO.lI1KO HapO)lH1IX'.b pasCKaSOB'1r XapaItTepHsYIOIIlIIX'1 BJIaCT1 'lepTen Ha)l'1 ':!eJIoBiKOM'1.

JEH.lI'1 B'1 )lepeBIli napens xoponrifl, O)lIIHOI~i:fi, II B'1 lIOJIHOM'1 )lOCTaTKi: JIoma)lefi IIMiJI'1 scerna lllTYI~H no xersrpe; 60rOMOJI1HbIII6wn-H JKlfT1-61I eMY ,u;a paaosarsc», Ho B)lPyr'b. IIH C'h roro, HH C'1 cero Ha'la.lI'1 OIl'1 II1HHCTBOBaTb, a rrOTOM'1, -repeas He,lIiJIIO rrOCJI'B roro, CBOro nepeemo rrO)lJKor'D. MYJKHKH no:fiMaJIH ero na MicTi: H CIIH'lKH HS'D pyI~'b erne He ycrriJI'D BbI6poCHTb. CBH3aJIlI ero r\:pimw, HaJIa,u;HJIHCb BeCTIi B'D BO.IIOC11. Ha sa)lax'D rrO)lJKIIraTeJIb OCTaHOBIiJICH, CTaJI'1 C'D napo;J;0~I1, npOIIlaT1eH, nOIWOUIIJICH B'1 SCMJIlO H saro.rocnm.;

. - IIpoeTHTe MeUH, npanocnaunue! II eaM1, IIC wIlJ(alo, I"aK'I, Tal\oII qrI;x'1 npII.lIY'IJI.ileH,-1I OAlIIf'J, .IIll a lI()I~·ilil!l'a.II'h, MJIlf nro IIOMora.Wb II 1I0)lrOBapIIBa.iI'h - el,.aaaTh lIP ~101'y. IIoMHIo O,lIEIO, 'ITO I\:TO-TO MIrY; cynym, B'b pylill :lail,iliPIIIIYIO cIIII'my. H ,lIY1rIa,l['b, 'ITO )(acT'h npaxypnn, T(hll'apl;y. a OH'I> BaHJI'D MOIO PYl,y n IIO)(BC.lI'I, C'b orneM'[, IIO)('h 'IYjli:YIO Iq)!,mry. II TO 61I.1I'D neSHaIWMbIJI 'ICJIOB1H\.'h, Beel, 'IepIfI>IIl. H OT,lICPHyJI'b PYI,y, a xpsnua yaw saropfuacr.. .a XOT'B.lI'1 6hIJIO CnOItaHTlCH, a om. mcIII Iy.1I'b: «IIo6'BJlOilM'1> 01'1> nItx'h!» ItTOTO ;n;orna.'I'h MeHH. Tlill ~'.II'h H'I> IlIPIO, ('·Ba.m.!'£' ('.'f, 1I00"f,-·-BOT'n. II CBH33JIK. OI'.lIJIIIY.lH·}( -1I0.rIOBIlIla )(f'I)(\BIIII ropnrr •. II pOCTHTe, npa:aOCJI<UlHlIC!

CTOHT'h HR IW.I'i;IlHX'I. O.'['hJ~III>ln, TOC'l;,lnlIlO un Helix'l> [,.'UI)J;1IT'L Ii rOJIOCOM'f, '!iR.!lOO!IO Ir(O.HlT'h; ('.lwaaMH ('!lIIUMlt I1l1hIX'I. B'h ('JIO:UlI: BOl'IIaJl'h, ItTO-TO BhlMO_III11Jl'h:

['JrHAHTC un. Hero: Talth, Jill 1Ih1l11tlO'l"h ,lltxo)l'hlt'~ ... IhfIIUMOE>: :dlJIO: tlepT'b nouYTIl.'I'''.

o T 'b VI 3 JI ATE JI ]{.

IIpednpu'HJl6'O U3C.!trbdo6auie tiuma ae.;7UliOpYCCJtu:ro «penn'b,R,uo-3e.M.!tenam'l.lje(0) ,R, o6pamu.!tc,R,Jto nOJiouuo.MYC. E. ]faJiCU.M06Y, JiC/Jio '/f,o 3uamo1CY uapoduuxo 6rbP06auiu) npoNt ew nO.M01t'b .MUm pa306pam'bC,R, 63 uamepiaxaas, COGpaUU'btxo no .Moet'i npOlpa.M.Mrb oms wncmuwx» compyouuIW60.

TpyOo) Jiomop'btU ocmaeuus .MU1'b C. B. 1lfa1CCU.M060, ue ,o6.!te21tU.!to .MoeU 3aOa1tU) 3aJi.!t101ta6UteL'icR in mous, 1tmo6bl) onupa,R,G1J sea coo6~euu'bte ¢aJimbt uapoOlwt'i OIC1(.J1t'M} npuomu Jro 06tlljUJllo 6bt600a~lto n ycmauo6umb C6Rdb .lW'JICdy (JI'bp06ant,R,Jltu 1Cpecm'b.fluuua U eio Orb.flmeJt'bUOcm'b1o, nOOn xomopod f1, PMy.Mrb1O nocmunscu. U noeeoenie «esoenma 6oo6~e.

Ho caua no ce6rb pa60ma C. B. Ma1(,CU.M06a U.Mrbem'O .()O.!t'bUti,R, oocmouucmea, U emo OOUO nasauiems na .Me1l.fl ()6,R,3auuocm'b 6'btnycmUm'b ee 60 C6rbmo) ne W60P,R, YOICe 0 mous, wmo U.M,R, aemopa, ocmaeueuauo maxie mpyobt, xaxo «Cu6up'b U Eamopia», «Too» na Cneepn.», «Epbt.!tam'bl,R, O.!t06a») U np., uacmosexo 6'blCOXO cmoums 60 uameu uapodHl.(,1teCXou .!tumepamyprb) wmo .cuuucm» PYCC1fUXo uumame.fe'ii noC.!trbd'HJlw C01f,uueui,R, C. B. MaJ(cu.Mol3(( 6'bt.lto 6bt npecmyn.!teuie.Mo.

En uacmO.fl~eJlto C60e.Mo mpyd1'b C. B. Ma1icu.Mol3o nO.!Zb.IOI3(l.ZC,R, ne mO.!ZblW ¢a1f,ma.Mu" COOOtU;P1lUbl.MU .MOU.MU col

mpY0'HU1WMU) 'HO Ii C06Cm6e'H'H'blMo mpOJt'HblMo sanacous 'Ha- 6.il1Ode'Hi1~) C06pa'H'HblMo11,Mo euie 60 MOJtod'ble Wdbl, «ou)« no o6paay nTbUUUO xO'JICde'HiJi) Od'fbm'bl1'i cmpa1t'HunOJto) O'HO ommpaessiscs: 60 1-tapOOo. Bz 'JICU6'blXo 06pa3axo pucyemo G61nOpo U .It.l}'JICuna) u 6a6y) lwno meuemauu. onyma'H'H'blXo 6'fbpO'ii 60 ue1J,Ucmy1O CU.lly; Co M1'bm'ICUMo 1OMOPOMo xapa'ICmepussem» npocmoeamaso pyccnaw uopma U ew 'He3am'fbI'i.llU6'blJi nposuun« U 60 mo 'JICe epeu« Co ydu6Ume.llb'HOU uy- 6U'Hoti Omm1b'HJiemo my 60Pb6y Me'JICOY MipOMo Ji3bl1J,eCm6a U xpuomiomcmea, «omopan 11, dodlWCb 'He 3anO'H1J,U.llaCb ew;e na C6JimOU Pucu.

fI3bl'IC0 C. B. _Zlfa'ICCUJlt06a c6oeb6pa3'HO - napOd'J-lblU U" 'He npeY6e.ltU1J,U6aJi MO'JIC'HO cnasam», wmo yM'fb1OW;UXo npuM'fbMmb eta mauz, 'lCa'ICo smo d'fb.lta.lto aemop» « Cu6upu U Kamopiu» 60.llbUle ne 6ydemo.

3(( pY'lwnUCb1O) ocmaexennuno nO'ICOUUUMo aemoposcs, npUUl.llOCb noptuiomam», wmoti»: npuiomoeum» ee 1(0 neuamu, a noc.lt'fbd'HJiJi «acm» 'lr!p'lt.llo/,iu-« Hpecmuas; CU.JUl» 6bM(l da'JICe 'He enoxus» 8aIWn~te1la, maxz 'IlInO ee npnu(·.r.oCb donosnum» npu nOJlOW;U co6pau1tuxo Jlt1lMi uamcpiauoe». Bees smoms mpyoo :wBepUW'Ho A. A, fJ6.tlOnOBCliIlJto, .

1.'1/. R. II, t» uuiuees.

qepn nonyram napnal - TaR'b Bet H ~arOJIOCHJIH CY~HJIII-PMFIJm:, II IIOp1lmHJIII BC'I,M'1 MiPOM'1 ero rrpOCTIIT1 • .n;a CTapmIIHa HaCTpam;a.JI'1: BceH-~e .n;epeBHeH sa Hero OTB'hqaT}, IIpII~eTCjJ. OOCJIaJIII ero na IIOCeJIeH1e. r.n;t JKe reneps P031ICRaTb roro, RTO TOJIKaJI'1 ero IIO.n;'1 pyRY 1I IIIenTa.JI'h eMY B'1 yxo? Pa3B1l CaM'1 no ce61l, B1l)l;OMbIH rrapeas-s-caapeaa, na rasoe neaoopoe .n;1lJIO p1lmHJICJI 6bI?

O~IIII'1 MOJIO)l;eI('1 C'1 MaJIbIX'1 JI'£T'1 npi06bIK'1 R'1 BO.n;R1l, )l;a TaIn, 'ITO Ror~a CT3JI'1 X03JlHHOM'b H nesoro 6bIJIO 60JITLCJI, rrpOIIHJn, ace na CM1lX'1 JIIO~JIM'1, aa rrym;ee rope llIeHbI H ~1lTeH. HaCM1lmRH H pyraH1 lie ~aBa.JIH eMY npoxona.

- .n;aH-Ra jJ Y)l;aBJIIOC1, onpocraro pysa. HeRoMY 6y~eT'h II rOJIOCHT1, a em;e Bd 6Y)l;YT'1 pa,u:bI! - nO)l;YMaJI'b MOJIO)l;eI('b npo ce6JI, a BCROP1l H BdM'I) CTaJI'b 06'1 STOM'b paacxa- 31IBaT1.

O~IIlI'1 CTapH'IeR'1 R'1 ero p1l'laMn npIICjlYIIIa.lJCa H nocoB1lTOBaJI'1 :

- TbI BOT'b lJ:TO, )l;pyr'1:-IWr)l;a rrOH)l;CIIlb ~aBIITbca HJIII 3aJIHBaT1CJI (TorrIITbCJI), TO CRa}J{H: ,rt;YIIly CBOIO OT,rt;aro Bory, a T1lJIO xepry. - IIym;aH rorna HeqHCTaJI CHJIa BJIaA'BeT'[, TBOHM'1 T1lJIOM'1!

PaCnpOCTHJICJI MyiKIIIt'1 co CBOIIMII, 3aXBaTHJI'1 BO}J{}J{II H nomem B'b JI1lC'1. A TaM'1 see TaR'b II CJIYlJ:HJIOC1, RaR'b 6bITb naao. .HBHJIIIC1 ,rt;Ba uepra, nO,rt;XBan'IJIH rro,rt;n pyrtH II nOBeJIH It'b rpOMa.n;HOH OCHH1l. A OROJIO OCHHbI c06paJIOC1 BeJIHROe C60pHm;e BCJIIWH HelJ:HCTH: 6bIJIII H IWJIJJ;YH1I, H B1l)l;bMbI, H yronJIeHHI:UtH, H YJJ;aBJIeI-IHHRH. EpyrOM'1 CTOJIT'b TpJIcY'-liH OCIIHbl H na RaJIt,rt;Oit CH)l;HT'1 no 'IcJIoB'fmy II Bd, MaUJlT'1.

- IbllTe nocaopbe: MbI BaC'1 )l;aBHO O.iItHJJ;aeM'1!

Onna OCHna H MaltymIty CBOro naltJIOIIHJIa:-upHfJIamaeT'IJ.

Y BII)l;a.JIH lIepTII nosaro ronapanra, aaUJIJICaJIH II Bau'J3JlH; IIa paJJ;oCTJlX'b ItIIHYJnreb na nCTp1l1IY, npIIIUIJIH HWb pylt'1 BOjK.iItH,

IG

3aXJIeCTHYJIII 3a Kpiinti:tl: CYlt1J-IIaJla,n;IUUI neTJlIO. ,lI,BOO paCTOllhIPIIJIII eo II nepxarr, na roross, TpeTifi YXBaTRJI'b sa !IOI'M II llo,n;ca;rr,IIJI'1 rOJIOBo:tl: npRMO I~'b Y3JIY. TYT'b MYJItRlt'b M BClIOMHILrr'1 CTapIIKa IT imrOBOpITJI'b, 'lTO TOT'J) eMY BeJIim,.

- Hms, BeJIIIKO ,n;tJIO rsoe MRCO-3aI~pII'laJIII Bci 'IepTM. 1!TO M11 C'1 HllM'h 6y,n;eM'b ,n;'BJIaTb? HaM'I> nyma HYJKHa, a 110 Tt.TIO BOHIO'lee.

C'b 3THMH CJIOBaMH IihIXBaTITJIII ero H3'[, ner.m II llIB[,[PnyJIII B'b CTOPOHY,

Br, nepeaaf 1I0TOM'b 06'bRCHRJ['h OMY Ton ace crapmrr.:

- IIolIIJIa 6br TBOR KOJKa HMb na 6YMary. Ilmnyn, OHH aa TOR 6YMart norosopu T'Bx'b, 'ITO nponarorr, 'iepTRM'b ("BOH ,n;ymH, H rromacsraarors CBOOW n:POBbIO, BhIrry:w;eIIHoil: H:n, 'ITaJl:P'£3a na npaaom, MH3HHII'B.

TaK'b ItaI~'h BO ncanaro '18JIOB'fma, xoroparo . 610T'1 XM'hJICHHKb (CTpaJ.I:aCT'J) aanoesn.), nenpeabnno BCeJIRCTCJI 'rapT'I., TO H BJIa,!l;'IlcT'b o lIT, aanoitlIf>IM'1> B'I> IIOJIIIYIO nDIY: JIBJ[HH<h B'b 'IOJIOB'BtJCCItOM'I, BHJI:'Il, MaHITT'[, ero TO B'h J['l;c.'h, TO In, OMYTT,. A TaK'1 I,ar,:J, 6'BC:1 BhI6upap'f[' (',00']; ~l'kT() II PHMO BT, cepnru. TO l[ IIO 6bIBaeT'h TO~Iy necuacmoxy HIII'xl; llOlWH II M'£c,Ta OT'I> crpaumof rocxrr. Iloxa )1.0l'aJ(aIOTC,JI IICI~'IlJIIf'l'I. TalWI'O 'IC.1IOB'llI-ca ep;I1IIc,TBCHllbIM'I, Haj(eJKIII>IM'h ('peJ(eTBOM'h-~' «OT'IHTI,maIlieM'b», T. e. nona He npO'IIITaIOT'h nal('I, HHM'" Breil: nca.rrrrpu TpH paaa, - IWBapm.n'[ Bpal~h '{(uoB'h'mCltal'() poRa ne IlCI)(\(,T<tIIO'f'[' oryn«l,Tl> oro II lIPOII:!BOJUlTb csoa Ko:nm,

OBJ(owluH. IlaIIIHur[,P'F"Oi(IUt oaoa, :(a II :lIlTpKH:ra 1I0 M'y.ati.:

HalUlJIa YX(Wnl> l1:n. naohl II 110 :m;UlOpl(l1M'I> ('h:p"maTM',jr, gem. Qua, CI\JIOHHU1.I'O,i10HY Ira. JlyIW, (,HIlIl'rlo IULJIIO)(lIX'h. TO IC&IK(m:a. 'ITO oua COUd;M'b O)(fllllHl(ll['(;:m XOTit TOllOpOM'I. IItl (·:bltll. Or8JIR A(}}La.nmin npm'Mlrrpllllll.'!'" alL lloA ~t:l1} ()lI8.(~(\JliSl. KaK''' ()"I oaa pyKH Ha et~n: till 1U1JlfmCllJUL, 110 1m Y('JUJ)~'IIJUf:' t)(){)(~",II&C.}) 6a()a BIIK3'l. l'OJIOliOft U'D l'JlyGOldn 1(0.IIOJ(03». T'''''t'b "

17

uanrra OIW'IeHIDlhIti H rrocHH'llJIl)1l1 rpyrrs ea. ,II;o6pble JIIO)J;lI ee He 06BHHlIJIH, a rrO.iKaJIt.lIH:

- lJepn CMYTHJI'b, CKOPO rrocrrtJI'b, B'b Cpy6'b rrHxnyJI'b: r)J;t cJIa6oil: 6a6t ooporsca C'L HHM'b?

BJIarO'leCTHBble .iKe, crporie mOAH, nOJIO.iKHBJIl"i;r sa rpfnnJIYIO )l;ymeHllKY specraoe snaacnio, He npeMlInym[OTKplITO BbITOBOPHTh, B'b cy,n;'b H B'b OCY)K)l;eHie caMoy6i:itU;bI, saB'llTHyro MbICJIb:

- KOJIH caM'L 'leJIOBtK'b HaJIO.iKHJI'b na ceria PYKHsaasars, OH'b «'l~TY 6apaH'b» *).

« qepTy 6apaH'b» B'b paBHoil:Mtpt H Ton, KTO npH?traers K'b HaCHJIbCTBeHHo:it CMepTH, H TOT'b, KTO cosepmaers nop;.iKor'b, y6iil:CTBO no SJIoil: BOJIt (no [BHymeHiIO ,n;bJIBOJIa) H Tt, soropne nonaxarom B'b necuacrie OT'b aepaeaosbcia ,n;ymeBHbIX1> cam. nepexonaaro noepacra. Ed! )l;ynreBHo- 60JIhHhle H neaopaaasmre CyTh JIIO;n:H nopxemae, BOJIeIO IWTOPlIX'b ynpaBJIaeT'b He'lHCTaJI CIIJIa, KtM'b - JIH60 nanymenaaa H Sa'laCTYIO HaTaITKHBaIOru;aJI na sJIoAi>JIHiece6t na nOTtxy. Ttman 8TH JIIO)l;1I lIepTa-;n:tJIaIOT'b IIS'b ceoa p;JIa nero «6apaHa»-B'b T'Bx'b cJIyq:aJlX'b, Kor,n;a BS;n:yxaers 6'Bc'b npoxararsca, IIorYJIHTh, norfnnan, ceria, a TO H npOCTO BOSHTh aa HHX'b BOp;y, KaK'b na cyrnecraaxs COBepmeRHO 6esoTBtTHhlX'b, 6essaru;HTHbIX'b, nO)l;06HO OBu;aM'b, If BII()JInt nO)l;'lHHeHHbIX'b. ,II;JIH roro TO co6CTBeHHO II BhI6p-ano ::ITO caaoe KpOTKoe 6eSOTB'llTlIoe .iKIIBOTHoe. OlIO .iKe y 6tCOB'b JII06llM0e, B'b rrpOTIIBOnOJIO.iKHOCTh K03JIY, noroparo sepra 60.JlTCa OT'b caaaro COTBopeHiH xipa (BOT'b noseay iepiKan )~O caxt, IIOj)). IW::l.'lOB1) na IWHIOmHHX'b). KpOMt roro, aa ca¥oy6iitu;ax'b na TOM'b CBtTt caM'L caraaa paS'b1lS.lRaeT'b

*) l;laOl'p;a-l! ropasno plliKe-llTo nsrpaaceate 8aMllHHeTcH )l;ByMl! I\VYI'HMI!: qepTy cB1ltIKa, lIepTy uoxepra (yroxsa M'llmaTb Bl> reeHHll oreea-

110:(:1:). 2

18

Ta.KIIM'b 06paSOM'b, '[TO aanparaert O,lI;rnrX'b m.r1>CTO .rrOllla)l;el1:, )l;PyrIIX'b caaaers sa I~yqepa rrpasars, a CaM'b Ca)l;IITCH na r.rraBHOM'1 M1lCTt B'b paSBa.lIKY, rronyxaers II rrO)l;x.rreCTbIBaeT'h. TIo BpeMeHaM'b sa1>SJKaeT'b OH'b na HIIX'b B'b KYSHRIIbI R TaM'b rrO)l;KOBhlBae.T'b6apaHbR sonsrra rrO)l;06HO .rroma)l;RHbIM'b. Kor)l;a J[ce caraaa CR)l;RT'b na CBOeM'b TpOH1l B'b npeacnonaea, TO scerna )l;epJKIrr'b na KO.rr1lHHX'b I Y)I;Y, Xpacronponasua II caMoy6iHIIY, C'b Kome.rrbKmr:o B'b PYKaX'b, 1I3'b noroparo BcilM'b 6tcaM'h orrrycaarorca )l;eHbrR aa pasnsre pacxozsr no )l;1l.rry corora»HOB'b II Bs:orcKaHifi sa CO)l;1lHHHOe rp1lmlIbIMR .rr1O)l;bMII. Ih TaKOM'1 BII)l;1l caraay II na IIKOH3u,{'b rranryrs, .a TtX'h KapTlIHaX'b Crpamaaro CY)l;a, :K~ToPbm 06:orqHO ManlJ10Tea na sanamsrxs cTtHaX'f) rrpasocaaasrcs XpaMOB'b. A 'IT06f>l BtpH1le II Y)l;06H1le uonans BO BJlaCTb neqIICTOH ClI.IThI Bd YTorr.rre~IHIIKII Ii Y)l;aB.rreHHRKII,-liX'b cTapaIOTCH rrOXOp0H.HTI. TaM'1, r)l;t OHII coeepmana Ha)l;'b c06010 THJKKifi rp'Bx'I, caaoy6ificTBa, rrpaxexs rrorperiaror-s 3TIIX'I) HeC'IaeTIlhIX'h IIO)];'!' ronoro uacunsro, COBC1lM'b 6es'b xpecra Ii BII'l; [cJmJ~OnIU;eIlCKofi orpamr,

IIpOIl:aSDI lIepTei. IIepBhIMI! ,I[CepTBltMII Hpl! aaouBa,XI.

He'lHCTOH CUJlbI HB.iIHIOTL:JI 06hlImOBCHllO 1l hJIlIhIC .11OJ.I,U: TO xepm eo611OT'b C'b nopor« nomammuruxi, xpecn.am., 803- Bpa~a1OIIlI1XCJI )l;Ol\WM: C'f, xpaxoaoro npa:wnma n:n, eocrB)l," HHX'b )l;CpeBeIIb, TO. no,JI;'l, BIf)l;OM'I. I~yl\m n.m cnara. Bbl30- BYTCH Era TarWH pain B'b npouoacarue, BeJ~YT'h BHJl.HttI~ no ~lHaKOM"IM'l. M'fW,TltM'h. a na ('a:l-W~[,h lrn.1I'1l. caorpnun., 'lO.lIOBilt'l, O'[Y'nfJH',JI .;11100 I1a Kparo ()(jphIBH ropu, :llI(io 1I8J(,I> I1pOpy6b1O, Jm60 lin.)~l' B01WIO. ua ('1IIL'h lIH1.'lhIllI'IlWR :lllnpY)lh!, III T. n. O)(UOI'O nhHIIlU'O Mymlll\a !lO(·,ttJ~I1.Jl'h JlhSlIIOJl'h n'l, 1.11 e J[O~e[('h, 110 1\'!Ll~'h H I\.Ol'J(lt'~"lIll<'tme'rlthIR 1{tI.llOll1l1\'1o ne MOno cooripaann, H npHllOMII11'J'1o: (H,I. f'I, 1I!l urpnurl; IIhlltW.I1'!. IUt

1\)

I~PbI.ilhI~O npOX.JIa.u;HTI.(·JI. )l;a II nponam.. CTiUIIl utI.UTh II YCJIhIxami I'PHI;'[. B'b l\o.lIo.u;rr!;. BhIHY.1UJ H vana.ru CJrBJJ;YIOm;ee:

- II08Ba.1!'L (,BaTI. IIIfTI. 'rafr .u;a nuno. Bumon, lfaumy nnsa II yrm.u;a.JJ'!., 'ITO ne y ('BUTa H Bl, rOCTHX'!., U B'b IW.romrb, ;~a II He IIlIEO III,IO, a XO.lIO;a,nYIO BO.u;y. II He eraI\.aH'lln,o~n. f'O III.IO. a rrpaao BT. aax.lf'6h;Y .

. OJJ;rrUIW, na pH;a,y ('.T, 8TH1IUI 8.'lhIMH IIIyTltaMR, xepra, no B08- spimiJIM'!. napona, cnnonrs II PJI;a,OM'!., npRIIUMaIOT'!. n1JIIIhTX'I. nom. cnoe nOKpOBHTeJI1CTBO II OKaS1IBaIOT'!. HM'!. paanooripaaau» YCJlyrR. Ha nepB1TH BSrJIa.u;'!., B'!. TaKOM'!. noseneaia lfepTefi MOJKHO(£, J!.10TpilT1 KaK'!. 6y.u;TO I-dmOTOpoe nporaaopsxie. B'!. CaMC»I'B .u;tJIt: xoprr., SJIaa cana, npe.u;CTaBIITe.l11SJIOrO Ha'IaJIa, II

. B.u;pyr'I" onaauaaers JIIO)l;aM'I, )l;06p1Ia y(,Jlyrn. Ho na eaMOM'!.

)~t.l1t nporaaopfma S.u;tC1 HtT'!.: KaJK.u;blif maH1IH ecrs npeaore

utero c.lIyra 'lepTa: cBoei! rp'BXOBIrMI crpacn.ro I'T. BIUIY,

OH'!. «TtIIIHT'I, 6t('a», II nOTOMY 'JepTy npOC'TO Hi,T'[' pas-

csera npHlfIIHHTI) CBOlIM'!. BtpH1IM'!. C.'lyraM'l, RaIl:oe-HII6y.u;1 nenonpannxoe SJIO,-HanpOTIIB'!., eCT1 pascnerr, 0I{(tShIBaT1

lIM'!, IIOMOm;b. Cnepxs roro, HHICTO )l;pyroH, I,aK'!. RMeHHO

uoprr, naTaJIICIIBaeT'I. na 1I1HHCTBO, naBO;IJ;I1T'!, na JIIO)l;eH Ty 60.lItSH1, soropaa SOBeTCH xMtJIeBm;o:-.{'J., IIJIlI sanoesrs: OII'1, .... i\/ e.llt.u;OBaTeJI1HO, B'!. BIIHt, OH'!. H B'!. OTBtTt. He HaKasaHieM'!.

.iKe e'IRTaTI) ero sa60Tbr 0 n1aU1IX'B II ero XJIOnOT11 OKOJIO

TtX'!., noropue npJIMO JIt3YT'!. B'!. crcm. lIJIli1 BO.u;y, II He xa-

paeT'!. .IKe OI-I'J., B'!. CaMOM'I, .u;tJI'B, eCJIII 3a6aBJUIeTCH C'!. OXMt.1ItBIlIIIM'!. lfeJIOB-BKOM'!. II llIyTlIT'I> nryraa, XOTa 611 .u;aJKe 11

amra (xro eMY II IC'!..lIIIIIY, II no npasy). IIpuBeJI'I, nsanaro

I~'!. I~yMy B'!, rO(','fII-BCJItJI'!. pas.u;,rmaTJ,(·H; saxoT'IlJIOC1 III,JInOMY IUIT1-YKa3a.lI1, na 1~'1.lI1I:fi Yllian C'b nIIBOM'l,: neH ;;a,a 3y6£>1" \;(. tre paaOCH,-;IJ;O.lII'O OlIO na l~BOp'rl CTOJJ.1JO. 3I1MCpaJIO. Pas,u;'bB1IIIH'1, IIr.IIbITyeMl>Jir CTaJr'f, paavnar nca, 03.Ht')-r •• Ocuorpfuca

2"

20

II BII,n:IIT'L, lITO CII,n:IIT'f) rra CJIOMaHHOM'b nnf II 60caa nora CTOIIT'1 B'1 CH-Bry, a B,n:aJIII orOHeI~'1 CB'BTMT'L. Y BM,n:a,lI'1 ero, CXBaTMJIca 6-BJKaT1, H 6-BJI{aJI'b, ItaR'1 yrop-BJI1IIL Ha reps no 06p1IBY rrocJI-B,n:HiM caner-s norepans; y ORHa CBaTa cTYlIaJI'1 H ItPH'laJI'1: sasrepaaro, rrycrarel - I:I rrpe,n:cTaJI'1 pasyT1IM'1, pas,n:-BT1Un, 6e3'1 maIIRH. CBaT'1 C'1 ,n:oca,n:bI cnpanmsaers: «r,n:i Te6a: xeprs HOCMJI'1?»-OTB-BlIaeT'1 C'1 YB-BpeHHOCT11O II TBep;n:hJM'L rOJIOCOM'1:-«OH'1 TO xena II HOCHJI'b!» II B'1 caMOM'1 )l;-BJI'B: na OTRod Ba.rreI·miI canors namnr, mamty M rrOJIymy60R'1 CHa:JIU C'1 cylIRa B'1 .rr-Bcy, a pYRaBIm;1I Ba.lI.lIJIII{'}, rro;n:JI'B rrpopy6u na P-BR'£, HS'1 IWTOpoiI yrOrrra,rr'b )~aBHmHhliI RyM'h XOJIO;n:HbIM'I, lUmOM'b.

lIepT'1 JII06HT'1, rOBOpa:T'1, nDJIH1IX'1 no TOM npI1QUH1>, lITO TaltHX'b JIIO,n:eiI eMY .rerse HaTaJIltHBaT1 na BC.lIKiiI rp-BX'I>, BHymaT1 ;n:ypII1I.lI M1IcmI, rro;n:CKaS1IBaT1 lIeplIbI.lI H CpaMHI>IJl CJIOBa (OlIeHI> '!aCTO XJIeCTlti.lI H OCTPOYMHhl.lI), rrara.rItHBaT1 sa ;n:paKy II na ncaxte rauie nocrynun, lVIH IWTOpuxr, y BC-BX'J), aa neuM'lmieM'h rrhpuaro, 0('.'1'1> ())(J(() .J(nmnnoe ]I B-B'IHOe o upasnaino: «'IOPT'I> nonvram.».

- no Trh.lITIOMY-TO )\,h,iry lIlHJIO-JIl, '101'0 IIi' OhIBHCT'h,TO,!I;YIOT'I, OlIT,ITIU)Ie ,JIIo;n:n,-llltIIY(''f1l1''h «Oil'!'» ,lIi~"I'r, (CTpaX'I», ,;IlIOO TOCIty, TaIt'1 II nesnaao 'ITO npCACTltBJI'1'(,H. Co crpaxy ;n:H TOCIm pvirn na W()}! HlMOjlimm,. a om, II parr.; lIaQIIOT'I, 1I0,n:'1) 60I~a lIOj(TaJIICIIBa:rI>, Ira yxo rra IlIPIlTJ.! nan., 'I'bI 'rOJlbitO nCT,lIIO JIaIiIlI[f" a OIl'I> nOl(,!' pyI~y llOI(TO.:mlHlT'h-- H aaTSmeT'b. 3aT'IIM'I> OfIl! Il na aeMJIlO J)fl.:IHIOT(,5I, 'ITOO!.I nnocm 'WJIOll'l.IKa B'h rp'hX'h, II.iIll WUWCTII IiH.h'ofl-,'IlIOO npPirr..

Tpeanuo H CTflIlfllI II !>((I ,'If( I;~II llaIlOj~lIT'r. lilt O'I;(,O.ll('I;YIO t'IMy ITA M!I .. ro 11 i~pyI'IIX'h i10Ii,'IIlIlOII'" II Ot)1H11lIII01"" nnll'!> eaMtJX'" paalfOOOpl1anl>lX'h a.!IO)rhHlliHX'Io I( JUt:-IW 11'10 U()('Hl'Il'I"',!Ih<'.'flmX'f, ua lfOJIOWhIHI('''YI<) .i1(Wl1tl.. TUI\'I., nu up., 110 BIlI.\M II 1'11();II.l r;'!W:h, ,IIPO(',II'ht(yoMhlfr CTp'll.IUtMII \lo.llllill. llllJl'HlT('j{ :m '1I'.'lOlI'til\!t. 110,1\-

21

sepraa ero .lIBHOfi onaCHOCTH. IIop3.lKaJI 61lca, IbM IlpopOK'I> HJIH MHXaHJI'b ApXaHreJI'I) MorYT'b y6RTb R HeBHIIHaro. BOT'b lIO'IeMY BO npexa rpossr HaAO I'peCTHT1CJl. Haao nocrynars rroA06H11M'b JKe oopasosn. nepem, llAOIO II nIIT1eM'1, rrOMH.lI, 'ITO He'IHCTaJI CIIJIa JII06IIT'h rrposaaars, ocssepnaa HeOCB.lIIIJ;(}IIH1Ie COCYAbI lI'BM'b Ill! HOllaJIO. fho (IIO CBH)l;tTeJI1CTBY JKIITifi), MeJKAY IIPO'IIIM'b, JII06UMbUI maJIOCTII xepTefi, K'b KaKOBbIMt OHII Talolcenpn6traIOT'b AJI.lI C06JIaSHOB'b.

IIoXHmaroT'D dTeii. Bpaiuaerca 'laCTO B'b nepeseacnoxs 6bITY pyraremaoe CJIOBO OMM1bUZ, (T. e. 06MtH'b, 06MtH1Im'b), OCHOBaHHoe na TBepAOM'b B13poBaHiII B'b TO, 'ITO A1.lIBOJI'b rrO)J;MtH.lIeT'b CBOIIMII 'IepTeHJITMI!lI neapememrxa 'leJIOBt'IetKlIxi MJIaAeH:o;eB'b. Besr, pasriopy xepnr YHOCHT'b n T13X'b, KOTOP1IX'b B'b cepmaxs npOKJIHHaIOT'b xarepa, H TaIiJIX'b, KOTOP.bIM'b B'b He)l;06p1lfi 'lac'b CI{aJKYT'b HeJIa)l;HOe (uepnoe) CJIOBO B'b pO)l;k XOT1 611 JItmi:fi Te6.lI YHeC1>. Y HOCHT'b II MJIa)l;eH:o;eB'b, OeTaBJIeHH1IX'b )1;0 Itper:o;eHiJI 6e3'b HaAJIeJKaniaro npzcaorpa, T. e. aorna MJIaAeH:o;aM'b )J,aIOT'b 3aCHYT1 He nepespecraamn !IX'h, AaIOT'I> lIllxnYTL 1I He 1I03ApaCTBYIOT'b aHreJI1CI,YIO Aymy, He nO)KeJIaIOT'b pOCTa II 3;n:OpOBMI. OCOoeHHO He COBtTyIOT'b simaT1 B'b 6aHJlX'b, r;n:t 06.bIIUIOBeHHo pOJKeHu:O;bI rrpOBo;n:JIT'I) nepnue AHI:! nOCJIt PO;n:OB'b. He'lJICTaJI CHJIa 30pIW CTOPOJKIIT'b n rrOJILsyeTC.lI KaJK)I;bIM'b CJIYlJaeM'b, KorAa poaenana BSApeMHeT'b nmr OCTaHeTC.lI oAHa. Bors no'IeMY OrrLITH.bIJI rroaaryxn CTapaIOTCJI He rrOKll;n:aTL MaTepen lUI ua O)J,HY MHHyTy, a B'L ItpanHeM'b CJIY'Iat, npa B1IXOJ.I;t U3'l) 6aHH, KPCeTHTT) nd; yrJIhl. EC.TIl ,[;.e DTII Mtp1I npenoCTOP0.iKHOCTH He 6YAYT~h IlpIIHHT11, TO MaTh H H(, :laM-BTHT'b, Italt'l) aa Itphlmeii 3amyMHT'1 CIIJIhH1IH: B'BTep'I), cuyCTHTC.lI lIe'IIIeTaJI CHJIa 11 06MllHHT'h perienna, HOJIO,KHllT, IlOJ.I;'[,

60K'b pOJKeUH:O;11 cnoero «JI'IllllaQOI-IIta» HJIH «06~d)Hl>IIlLa». Y'

8TU OOM'Im1IIIlH OhIBaTOT'[' OlICHJ, TOIIJ;rr T'IlJIOM'h n ItpaA:H<I

ypO)l,.'IllBhI: HOrH Y IHlX'b . ncerna TOH8HbI\,i}I, PYItH nacan. lIJleThIO, oproxo orpouaoe, a rO.lIOBa nerrpexhuno OO.JhIlIM II CBIICllIaa na-cropony. Cacpxs roro, OHn OTJIIl'!aIOTCH npnpO)l,HofI rynocrsro M 3JIOCThIO II OXOTHO TIOI,H)l,aIOT:h ('BOHX'I, npieMHhIX'b PO,lI;YIT8.lIeH, yXO)l,a B'b .'.['Be'b. BrrpO'Ie~I'I', j[,JIBYT'b OHM ne ,lI;O.JIro II '!aCTO nponaaaiors oea'1, B'nCTII. lI~IH oopaIIIaIOTCH B'b rOJ10BllIImy.

• LITO sacaerca CY,ll;bOhI TIOXHIIIeHHhIX'b)l,'tTeH, TO '[CPTlI

06bIEHOBeIIIIO nocars IIX'b C'b C060ll, 3aCTaB.lIHH PU3AYBUTb Ha'IaBJllieca na 3eM.lI-B noatapst. Ho OhIBaeT'I, II nnaae. Iloxnmenuua A'ETH OT)l,aIOTCJl na nocnnramo pycaJII,aM'l, 1I.lI1I npOItJIHThnI'b )l,-BBKaM'b, y IWTOPhIX'b OlIII Ot.TaIOTCfl, npeBpaIIIaaCI, BIIOCJI-B)l,(',TBiu: A'Imo1lItu B'b pycanous, }·m.llh'UIKIri B'b ~I'JlllrHX,[). CrOAa 'JIW, 1,'1, lICU3B1JCTHhIM'I) «TaI1III,UI1, .noAHM'b» IVIH Ii'l, CUMUM'h )l,1JIBO.naM'b, uocrynarori, «npncnannsra )J;'£rII» , T. e. c.IY'Jaihro aa.u,ymcmlI,w MaTcp.HMH HO BPPMH ('.IW. If B'J, TOM'h, If BT, J~pyrOM'J) ('.11Y'l(1:11 JWmlt peonm.a ("IllTaPT(',J1 fIOrnOIll(,ll, ec.m (\0 ire cuacort. ca~m ~mTI> 11()(,.T())[IIIII>IMli 1\10- JIHTBaMII WI> T(\I[('l[je 40 I~"m"!, "1)[1 ('Tp();r;ailI11(,~t'" tI()('1"h. PeO(,IIOI"I). YIIC("CIIIfI,lfr «rann hDllt .1I()l~[,.\IIt». xll.la(,T('JI ('am, T811- IlblM.'b '1C'.'IOIrhl;oM'h: IIemt)~ml() iipOi~[[T'j, IlO o'll.wMY cainy. OTbICliIlBa}1 (:('{)1; nponnranie. 1 IW'!"h ~lO.IOI;(). O('T'U!.iWI moe B'b ropmuax'i, .ne6JIarOCJIOB.'H'llllJ,IM'j,. ('IIm-WI'T'j, ("r, liPblIIOK'J, el\feTany. Er.lllI )IW pe6P.1IOI\'j, Il()XHII~elI'l> ;~MIBO.IOM1" TO 110- c.lI'Jwriil lIoMilI.u;acn (\[,0 B'I> T<1Mllo(r H T'!;rrroi% TPMIIHI{,J;. X.OTH In, Te.MlIIII~'h lI'kl"h lIll ()I'IlH. IlII lilt II Hmpi'l ('MOil!.l, l.aK'h a'l> ItpOM'I\lIlllO~1'h It)l:h, aaro 1)(\(\(,)[01,'1, mUI('PI')UI .'IIfIWlP1TH ('Il'hl\l~ R 6y)~cT'r, 1r!i'fHO lIp0li.llIl1aTI, ('11010 mtTI. alt TO. '1'1'0 omt II!' y6eper,II!l ero, BIlP01IOM'h, ;r,.:llI MltTPpn. ()('.hIllIWMOn yllp<'lmWt I1oc:ropOHHRX'r. II (':rpaJ~a!oll~~ln OTt. .IW!lUlI'O IlR('lilllllllH, HM'I;<l'J'('Jl Jlll'h :IT!H'O MY'lllTf\lhlllll'O 1I0.ifOiKPllilJ IlhIX()Jrh. H(I()(ho,VtMO TpH !lO'HI Il}lO('TOaTh B'" I~OplilHt ([1\ ~1O.rrl1'1I'1I; 110 o'IWt II'I> TOM'I"

23

'ITO He BCJIRin cnanrennmcs paap1llllaCT'h ;,ITO. 'f'(;M'h HC MeII'l'le, HCC'laCTHbIJI xarepa e,wlmo BtpyIOT'b, 'IToeemI periemca IIOXHTnJIH TanHble ,'IIO,ll;II. TO om., no l'IWJII1TBt, JIBHTC.lI na CBoeM'J) M'BCTt l~tJIbIM'r, 11, no OI~pOIIJIeHiII tBJITOJO BO,ll;OKJ, OtTaneTCJI lIPBpe,ll;WMbIM'b. Ho 3aTO lVIaT€'PRM'h C'b 'lepTJIMH npencroara xuoro XJIOIIOT'b, TaIt'h KaI~'b npaxojrarea rronsepran, ce6JI TRJReJIhlM'b nCIIhITaHi.l:I11'b, IWTOPbIJI He no CllJIaM'h JKeHcKoti: npIIpO,ll;t •

.JInllh 10JIbIW HaCTYIIHT'h HO% H, .lReHIIIHHa, OCTaBllHCh oma B'h ~epKBII, BCTaHeT'b na MOJIIITBY, Kalt'h TOT'laC'h .IRe na'lJiIHaen OHa IIO,ll;BepraTbC'JI BCSIUIM'h Y.IRaCaM'h: 1l0Sa,ll;II IIO,ll;HilMaeTCH XOXOT'h II (,BHCT'h, CJIblllaTCJI ronaase, nJIJICKH, BpeMCHaMII ,ll;tTCKiti: IIJIa'I'b J1 yrpossr, Pa3,ll;aIOTCH 6tcoBCKie ronoca na C06JIaSH'h II IIOrH6eJIb:

.:...._ Or,]JIHII(,b,-OT,ll;a)I)Il'rI'b!.. l~PIPIIIT'h II pe6CHOI~'h:

- He MaTb Tbl 1IIH'B, a 3MtJI nO,ll;IWJIO,ll;Ua.ll!

OrJI.llIIYTbtJI na Ton paS1>_;3HatIHT'h, na BtRH uoryoan, CeO}1 n petiemca (paaopsyn, ueprn na 'raCTH). BI,I,ll;epJRaTh )H'!,ymeHic-SHatIIIT'h yBII,ll;tTh csoero peoenaa 'IepHhlM'h, ItaK'b yro.n., rnroparo na OiUlY lVIl1HyTy IIOKaJRYT'h llepC,ll;'h TtM'J), Kalt'b aarrsrs BTOPb!:M'h II'£Tyxall'l'h.

Ha BTOpyIO HOlJ:b IIPOIICXO;I(IIT'h :TOJKe caxoe, HO cs riM'b nnun, pa3JIJ.ipIieM'h, 'ITO na :1TOT'h pass pe6eHOK'h He RJIJ'IHen CEOC!! MaTepII, a TBep;I(IIT'b en OIl:HO CJIOBO: MOJIHch!-lIoCJIt nepnaro IItTyxa 1l0JIBJIHeTCJI ;I(HTJI !Ha IlOJ10BIIHY TtJIa 6tJIbIM'h.

TPE'TMI HOl.lb-CaMaJI OIlaCHaJI: .6tC11 na'HIHaIOT'h I~pIIlraTh A'[;TCI\IIM'b rOJIOeOM'h, llIIIIIaT'b M .IlJIatIYT'h, aaX.lre6bIBaJICb n ('.'b OTlIaJIHHbIMH B3BIIsraMII YMOJIJIJI B3JITL HX'11 WI PYIUI. Cpeaa ,n;1>JIaHHhIX'I) ROTIJlen ;I(O lIYTltarO yxa JII06H~(>A MaTepn, xpaopo Bhl;I(epjI(HBaIOll~eii Hnty(''b. ;I(OIIO('.JIT(·JI II ll'llJliHhlP :myliH lIUlI'ItaI'O roaoca, (,OB'hTYIDII(arO MO.'TJ1Th('JI:

24

- MaTYIIIKa, pO,!l;Ha}1 T11 MOJ:l! MOJUltL, MOJll!(;b - (;IWPO SaMOJInmb.

Ilponosrs TpeTiit pa3'b n1lTYX'L - 11 ,!I;bJIBOJI'b 6pOCaeT'1.

I

nepem xarepsro COBepIIIeHHO 6ilJIaro perienaa, T. e. TaI~HM'I.,

KaKHM'b OHa ero pO,!l;HJIa.

- Teneps TbI MHi pomaa MaTL-CnacII6o: 3aMOJ1IIJIa!npOKpIIlJIIT'b il:IIT.lI II MepTBbIM'b~ HO cnacennuar., OCTaeTC)! JIeJKaTI> na :u;epKOBHOM'b nOJIy.

3a OTKa30M'b CBm:u;eHHIIKOB'b, 6e3noKoitcTBa cospyuraIOITIIIXC.lI MaTepeit ,!I;OXOil:J:lT'b ,!I;O I~paitHnX'b npe,!l;tJIOB'1, H Tom)!W 6JIaro,!l;ap.lI 60rOMOJIbHbIM'b nacrpoesiaxr, OHt HaXOil:JlT'I. Y("1IOxoeaie B'b xoacrentaxs no MOHaCTblpJIM'b II B'b yBtr:u;aniHX'1> 6JIarOlJeCTIIBbIX'b crapnear., npII3HaBaeMlIX'b sa CBHTDIX'h. OT'1> crapneas rocxyionn» xareprr II npIIHOCllT'b .n;OMOil: YBtpeHHOeTI> B'b TOM'b, lJTO II ,!I;YIIIa sacnannaro MJrail:eIrqa not1:,!I;eT'h TYJJ:lt jKe, I~y,!l;a Bci )l;yrnl1 npOlII1X'b YMeprnUX'b .n;tTei1:, T. e. npJIMO B'b CBJ1TOH paa, It'b caMoMY I'ocnony Bory.

C06U3HJIIOT'L meHm;HH'L. H~'I) ll'1mmophlx1. ;Ial'l'i(r ("iI}IThIX'I.··· OC06eI:IIIO no aqioH(',IwMY IfaTcpMI_Y-Il nn lIap{)!~I!J,I:\'h rIill- 30K'b ,!I;OBOJIhHO I13B'kTHhI c.ilaj(ocTpaeTHwl H<1Ii.lOlIIIOCTll 1I("(1I'i 611cOBCIWH IlOpO.n;1I. 8TH rrax .. lIOIlIIOr'fII llI)()}lB.lJIIOTCH. I~ali'h B'j, JIfllIHbIX'b rrocrynsaxs OTA'hJLhHbIX'h o'neOll'I, T,Ui'l> II H'I> xapaxrepf JIIO)l;CKIIX'1 HCI~yIIIeHiH. UOTOMY 'ITO O'l;n.I Been) 0:\OTI[':80 HCEyrnaIOT'b JlIO)l;eli HMOUIIO B'I. 3TmI'l, nanpunxentu. Bt, HCTOpill 60pl>61>I xpncriaur-mn ("L J:l3hllJel'TBOM'h B'I, BuaalITin OCT!> He MaJIO YKa3auitl: na TyilW 6.1IYJ(UYIO HlUiJIOHllO('Th ,![I>HBO.'IOB'J, H na C.BJ131> HX'b e'[) rpO'llLIlIOLMII TO{,O BIHlMlHm. CT<HiT'L II II'" HaUIl1 )l;UH, y uacr. na l'y(~111 1l0('I\YIUlrr, M().lfOJloA 6a6'11 no ymen;meM'b rra aaplloomH ~t yjl~'II. II'!. oro(i(lI!lI<WTlt il\.(1 11)1.081. no YMOPUWM'L, II.aK" (i'I)('.1I1 11 1'()1'Ollloi )'ilW lin y,.hxy n na y(':~IY"'t. IIOJII.ay.m:r, ello('o(iIlO!:ThlO ll(lll(lKlti~hmll'r"(.'JI (llllltUU!ttRTb ua ee(ia B("RKiJr JIWmUhl) H .lOmm('.Tl>lO 11'1> ('o():m:max'h II 1I0:lOlmTe'rnnx'"

25

6-BCbI .n;06IIBaroTc,51 rrOJIHhIX'I> ycrrsxosr, Haaaaaiors, aanpaJd.tP'1, 3aWB'laT1 COC'.s.n;H, 'lTO 6Ma-B.n;OBa naoraa, TO C)1;-B.,. .IaeTC.lI rmK'I, 61! na nozoatealn 6epeMeHHo:ii:, a TO M OrrJIT1 HH'Iero He3awIlTIIO, H'BT'I> HHItaltIIX'1 rrepeM-BH'I>. B'I> TO .iKe BpeMJI OHa CO B(',JIItO:ii: pa6OToH enpaBJI5IeTCJl OTJIH':lHO, JItTOM'I> BhIXO.n;HT'I> B'I> nOJIe oaaa, a J('BJIaeT'l> sa TPOHX'I>. Bee ::lTO, BMtCTt B3JITOe, npHBOJ(HT'L It'l> rrpemo.aoaceairo, 'lTO 6a6a HaXOJ\HTCJI B'I> npeCTYIIHOH CBJI3H C'b .n;bJIBOJIOM'I>. Y 6tjKAaIOTCJI, B'I, TOM'I> , Itor.n;a Ha':lHeT'I> 6a6a Xy.n;tTb II J(O roro Hcxy.n;aeT'l>, ':lTO OCTaHYTCJl TOJIbIW IW.iKa .n;a IWCTII. IIp030pJ1HBhlJI tOet)l;ItH BH)l;JlT'I> )l;aJKe, ItaIt'l> BJIeTaeT'l> B'I> H36y He'IHCTblH, B'l, BH)l;'£ ornenaaro 3MtH, II C'I> KJIHTBOIO yB-BPJlIOT'I>, 'ITO na rnaaaxs y BctX'I> 6tC'1 BJleT-BJI'I> B'I> Tpy6y IT pa3C1>I'lIaJICH orHeHHbIMII IICItpa1tIlI Ha.n;'b I~PbIIIleH.

HOB'.sPbH 06'1> orHeHHbIX'I> 3M-BJIX'1 HaCTO.1IbItO pacnpo-' crpaaenu, a cnocoria H36aBJIHTbCH OT'b HX'l, 1I0ct~eHiH )1;0 roro pa3Ho06pa3H1I, liTO IIepelII1CJIeHie rJJa.BHbIX'I> H OIIHcaHie cyII~ecTBeHHbIXT, MOJIteT'I, II 0 CJIY.lKI1TI, npe)l:MeTOM'b ocooaro }J3CJI1l)l;OBaHiH. Pa3CIta3bI 0 Tal"IIX'I, npaumouemaxr, nopajKaIOT'1 CBoeIO MHOrO'lIICJleHHOtTbIO, lIO B'L TO.IRe spexa II ,rr.OKYLIII1IM'b Q)l;IIo06pa3ieM'I>. Bxomrr, 6'1,(;'1> BO spexemryro C,ILtJIIty t'I, necxacraoa, IIoMaBmeHcH o6:r.mHy H co6JIa"3HY, II scero uame CT, .fKeH~HHo:ii:, )l.OrrycTHBme:ii: ceria ,n:o rrOJIHarO pacnyrcrsa. 06a CTapaIOTCH, no YCJIOBiIO, 11 nOA'I> cTpaXOM'I>

. THJKeJIarO HaKa3aHiH, )l:ep.iKaTb ::lTy CBH31 B'b BeJIH':laHmen TaHH'£, HO rpsxonuoe ,n:1lJIO C'b ne':lllCThlM'b yraarsca He MO.iKen. Haxonnrca )1;OCTO:ii:IIblH ':leJIOB'Blt'L, IWTOPOMY ,n:OBtpJleTCa Ta:ii:Ha ~I OThICltllBaeTCH cpeJ(CTBO 6JIarOrrOJIYLIIIO npexpamn. ::lTO caourenie. Iloxoraem B'L TaItHX'b CJIY1laHX'J, nalunrYThlH na 6'Bca (06bPIHO J:IBJIJIIOn~arOCJI B'I, BIIiJ:t nopomaro My.iK'IHHhI)

, .iIoma,~~llI-Il>l:ii: ne,n:oY3AOI,'[,. OTBaJKllBaIOT'[' OT'], llodl~eHiii erne T'IIM'b, 'ITO HalI~ym;IBaIOT'h y COO.l[a3HHTCJIH cnmmoa Xpe6eT'D,

2()

KaKOBoro OObl'IHO Y 3THXT) orioporaeil uc OhlBaCT'.b. IIIlbJx'b 6a6'b, cnepxr, roro, cnacarorr, OT'II1ThlBaH1ei\{T> (OT'b O,IY)!,Haro 6:sca- no Tpeommy II eTP'I, Mornnsr): ,u:pyrmI'b noaoraors

<» lJepTOnO,iIOXT, (cislum II carduus) - IiOJIIO'IHJI copaaa rpasa, pasno HeIIaBlICTHaH BeOIl. IIO'IIICTOIl. (,WI'll. Ilpnraamasm, TaI(.)Ke B'1 ,u:OM'b (,BaII~8HHllIm C,:rY.iItIlTh 1IO.;reOeH'1; nrunyn, BO BC:BX'.b vr.rax» ~dum[T, Jl ;J;erTe~n lipecTbI, I~ypHT'h II~J'b PY'IHOII ,il,apoBeHI;n ,Ia;WHo~n 1I npou. ::').

Pa3Clia3hIBaIOT'J,. uro nnorna n eaMII l10pTH na,irOT<UOT'J, na ot)l,Y II OCTaIOTCH BT, )l,ypaIiaXT,: yo'IH'C1IOT'J, OT'], CBap,iJ.HBhI X'I, 0'1>:[0- BbI·X'h oath, oupoxerrao, :~OOpOBO,lIbHO II naacerna, BO,1THrOT'h Tar,Jl\C, uro OT'], nO)l,oouor"r OUlall pOiK,u;aIOTCJl uepmr», r.ryIIb1H ][ :3.:IbUI )l,'l>TlI. liOTOPWI :.roryT'f, il\llT], O'Ienl> 1](,;~O, 11'0. Tali'I> 'ITO !lX'I, i~aJl"e 1IIIKTO no llH)l,HT'I).

,llbJIBOJIMlROe naBom,n:eHie. Ih cosuauiu UPO(,ThIX'h . [((W~H euie m;Q]pmT(UI,HO ire piHIlD1IO, B'b '!PM'I, 3al\.iIIO'll:WT('.JI f[>1I1llma oo.It:melr, HOCTlll'a.IOIlUIX'[, 1J('.'IOWj;I[{ltliiii pom.; Wh oOllw('.Vmn.HI nOIIyII~eHi][. n.ru WI, l~hHB(),'lh('liO:\I'I, lIallOil\.)~Pllill. 110 (',lllll(,l!in cwlwl;ni{l. llO,I)"IOllllhl\']' on,!'!;p '1'lim, ll:l'!, ~)() ,\I'l;CTllO("]'f'tl' OTlIO('IITP,'lhHO Ilj)()lll' \()ili)Wll i H pa:I.IIl'lIIl>IX'J, IJP,~~'I'( )11'],-'( )liaablBaOTC'll. liTO :lllHlllITP,lhllhl(1 IlPpl'wl;("]' WI ("fOPllIl'li uor.rlunaro }Il!'lmiJf. IIpn ;),fOM'h ll:~B'l)(,'l'JlO. liTO 11'];liOTOphI H (io, rh:lllll. liali'h, nanp., .mxopan.n. Wi> mlpO)lIl())I']' 111H,;("mB,IPllill PI!('YIOTCli B'I. (IlOp~rl; .il\llBhl\'l> CY"(WTB']" 1l'~l'llI()lllll\'I, Ollpt'.l'h,IPlIllhIi'i crapueemu Hll)rh II lill ili;lHll ('BOP ()('()()()(~ IDl H. li(Ui'(, ,lllll'PIl II 1l0- iWBhl. OOllW<' liO,lll'l()CTBO .rn \0 IHWlli'(, .io \O,(lI'n :l() :lll'hmU!lltT~1

*) HfIK'J, IIdi~I'I, 11;111'111''1'(111. XII'I'lI (1101 !If I 1'.11111111('10 1I11111'IO;\Y pnl'1I1"1l"l'pa·

IH'IIIIf1fi 1l0l'OH"prw 111'1"1'11 111'1'1'11 {;o.1101II1' (l1ll11'I'fi .1II;~nIlY (,,;111,'011'1> 1I1l'lI'!l"('~, 'rlll[lI,MII· HlIlIlil'"ll'h" J. IL 1I1".I'II,,,,,,"11' '1'01'" II 1Ilt£l,,\llHltl1I1. lIillollll\U I'YIlH'lIm· ;1Il;~OfIK.r, 1!O{~nM"'illlM'11<'1'111"h liPI,(",'IlMlilln 1111"'11, JI'It 'tlucill (')I'In'IIUI IIUIlIIIIIIIIH'n., IjW!w'I"fIWb ItlJ.ltoll·,lIIl10 <:1111'1'1.111'11, H)'t'tlIIlCII :n'lllt 1II~!o.ylldt ('\III;IIUI. Bldtll~trM •• Bllt)()IH!M'1>,llIt1Iltl"l'Y"1 II '1'111('" (Ill> 11111'.11111:11\,11 ,iii'), Il'I'tJ r I!IlI~X1, ".111;("11'" »a HOPO'I'Y. It 'lI'p'n, 1111 ml"!i" ,

27

r)

I

(a no I-rimoTopblM'b CB1>,IJ;'lmillM'b )l;aJl{e AO CeMJ1)J;eClITH1~ rrpn-

, 'IeM'b Bd OR1> npexcraaaarorca B'b BK)l;1> lWCMaTb1X'b, pacnoacaaHhlXT, cTapyX'b. IIpoTHB'b .IJIIXOpa;U;OI{'b II3AaBHa spamaerca B'b HapOA1> n;1>JIbIii: ~IOm1.TBeIUIhIii: CnHCOR'b, npHCYTCTBie xoroparo B'h ;U;OM1> C'IHTaeTCJI, nOA06Ho TaKmry JRe anoI{.pJI(IlH'lecRoMY cnaaanuo 0 GH1> Boroponauu, sa ;U;'hii:cTBMTeJlbI-IOe II CMJIbI-IOe I~'hJIe6Hoe cpeaerao. liaR'}) Sa60JI1>BIIIie, Tal{'b paBHO M JKe.narorrne rrpenoxpaaars ce6JI OT'b 6Y)1;yrn;MX'b aanacrea, ,n:OJIJKHbI HOCJfT.b TOT'b II )l;pyrofi CIIIICOK'b na IIIeii:HOM'b I~peCT1>, saIIIMTblMH B'b TpllIIwmy.

JIIIllIb B'b H'EROTOPbIX'b ~I'BCTHOCTllX'b Y)1;aJIOCb pa3JIII'UITlJ npJftIJfHbl 60JI1>SHeii:, pacnpe)1;1>.UJfB'b HX'b no )l;ByM'b OCHOBHbIM'b pa3pll)1;aM'b. BbIXO)1;J1T'b rarcs, 'ITO scs 60JI1mHH (ocorieuao 8nH,n:eMH'IeCI{iJI, B'b pO)1;'h XOJIepbI II TI1.<pa) , nOCbIJIaeT'b CaM'b Bort., B'b naxaaaaie Jf.IJII )l;JIll spasyaaenta, H JIHIIIb HeMHOriJl 3aBIICJl.T'b OTT, HaCbVIa 3.1JblM'b lIeJlOB1>ROM'b, II.1JH OT'b IIOP'IJf ROJI)J,yHa~m II B'13)1;bMaMII. 3a TO Bd )J,YIIIeBHbIll 60JI1>SHII'1 11 ,n:aJl{e nponaay, acerna 11. 6escnopHO HaCbIJIaeT'I> ueprs. Ha I Hero II nOI;aS.bIBaI-OT'I> ca~III 60JI.bHble, B1IKJIlmaJl I1MJl. roro lW.UOB1>Ra, IWTOPblii: npnaecs, no YKasaHiI-O II Hayrn;eHiIO )J,bJIBOJIa, nop-ry II lWP'IY II HallIeIITaJI'b BCJl.RiJl TJIJKeJIbIll CTpa)1;aHiJI.

Br, H1>KOTOPbIX'b ~I1>CTHOCTJl.X'b cymecrayen. noauas yst.peHHOCTb B'b TOM'}), 'ITO na BCJl.KYI-O 60JI1>3Hb noaaraerca OCO:" ObIH )1;y:X.'b II 'ITO lta:II{)J,blii: 11.3'0 8TIIX'b )1;YXOB'b JIM1>eT'b CBoil BR)1;'b: Hanp., ,U.JJl. .raxopama - BII)1;'b 6a60tIKII, JJ;JlJl OCIIbIJWrYIImn, )1;.:m IWPJI-f_\iKa II T. n. Caepxs np01!IIX'b, cymecrsyen, erne _ oco6eIIllhIi:i 6'hc'1, IIaCbIJlaIOII~ill lIeOJ!U!Jj;aHIIWI J1 6e3UplI'IIII-lIIbIll OCTPWI 60JIYI, npo6'13raIOln;iJl CXBaT"aMH B'h CllRH1>, P YI{.ax '1) H noraxr., Talwii: 61>C'1 naauaaerca «UPHTI('oM'l,» (oTCIO)l;a 1I 061JlIHOe ustpaacente «110rrpIlT1m.1IOC-I»». Au,}! nr.amnn, IlPpTII I1fml'OTOB.lUII{)T'h WI, BOAld; ocoriaro IIf'PBH

28

(6tJIaro, BeJIIflHfHOii: C'D BOJIOCOlt'D): npOrJIOTHBmie ero ,n:'I;narorca ropbltHMH n1aHFfu;aMII, Ff T. non.

Bet 6 OJI'I>3HFf , IWTOPI>IMl'I uame ncero crpararors JIWHIIll'IHbI, I~aK'b, aanp., I,JIFfKymecTBo, II sooome nopua ncasaro poaa (FfCTCpiII) rrpanncsrearorca 6e3cnopHo 6tcaM'b. ITPWIeM'b caMFf JlteHru;FfHDI TBep,n:O II nenoKoJIe6IIMO y6tm,n:cHbI, 'ITO aTO 6tC11 BCeJIFfJIIICb BHyTp1 HCnOpqCHHbIX'b, 'ITO OHI! BOillJIH uepess HcnepeKperu;eHH1Iii POT'b BO spexa 3tBOT1I lIJI}! B'b nFfTbt H til:-B. IToil:06mIa 60JI-BSHII Y'IeHDIC nosropa ,~tqIITb He yMtroT'b; TYT'1 noxoraron. TOJI1IiO OIlbITlIbIC snaxapn na Tt 6aTIOmI\H, Y IWTOP1IX'1 B0il:HTCJI ocoone, npennie :.wmITnCHHHKH, KaKie FfMtroTCJI He Y BCJIKarO 1I3'b AYXOBHhIX'!,.

XOTa H npHAYMaHa AaBHO nepeaencsaa IlOCjIOBIll~a: «Bory MOJIFfCb, a xepra HC nrssn», -lIO cymecrsyen, II raicax HCTHRa, KOTOpaJl BbIIlIe BCJllWi1 ql'£XOBI!Ofi 60JITOBIlII II ,[01'1\.0- MbICJICHH:bIX'L npaBHJI,»: «6C3,» BOjI\beR BOJIFf 11 no.roct. lin rOJIOBt 'leJIoB'In<;a He nponaaacn.». ECJIH 'Iep'l"b - .'lIIxo;rllii .IJ:JIa 'IeJIonima TOJIbIW no BOJIcim 1I0llY mern 10, TO BO nemWM'J, CJIy'Iat 6'IlCOBCIWMY nmaituo IIOJIOJIW!I'h 1131l'lleTllhli% npe)J,'hJI'l> H caMOO nperianamc nC1lHC'l'OII ("VI]I!>I na aOMJrl; orpannueno onpe,n:tJIeUII1IMII cpoxaan. TaR'b, erne nOB(',lo;~y coxpaun.rocs y6ilm.n;enie, 'ITO IIplI OJraroB'.bcT'J; WI. nepnnaxr, IIOCJIil rpersaro y,n;apa, BC}l 6'I,coBCaJl cn.ra npoua.muaerc» II'!. npeHCIIO,n:HrolO. B'1 TO JIW BpC1rIR ('oamtTC.lII,IW TBep;~o ;l,flpmUT(,}{ Bipa, 'ITO ItO BCRIWMY 'IC.TIOIdmy, npn pro POjIW\llill, upnCTaBJIJIeTCH IICpTIl II aIlI'OJI'b. Qoa ornr 110 OeTaIUHlO1"f, 1((1:10- BilKa UIi na o)~ny MHlIyTY, IIPIJlll1M'h aure.n, (~TOIIT'f, 110 upaByro CTOPOII¥, a J(hHBO,l!'I, 110 JIiIllVIO '" I. Ml'iKllV 1\llI'nJIHM'h-

. .

"') Cri,ll,yIOII\lI! JlIlW' "nJl"tn'r~ II, 1I1'il1W:1'I<l 1111,,11(11181'11 It'lIllUIIIUlIJI. 'rt1l~1 IIp&BKJIa, liTO HIIKOl',II,a 110 ItJlI<IIIl'r'" 1111 nplulyl" '11'UI~IIlY ., .11I1I(1I't'I'" <llt"TI. If" .nilaOM'b GOEY, lITolI'>l i\lIpmftTI> ;lI1I~1I 1I('i"UI\I'llIlIoI\I' .. !C'" !'1I111'MY 11111'1';1)' It HI.I 1111)1;&1'1> DO cllll Abllllonll,

29

XpaHI1TE'JleM'I. II ).U>HBOJIOM1>-Coo6JraamITeJIeM'b ('TOIIT'I. llO('.TOHHHaH Bp3JI{lJ;a. RaJK)I;hItt IfS'b HRX'b SOpKO CJItJl:I1T'b Jl:pyr'f, aa JJ:pyrOM'b, y('TynaH rrepBeHCTBO conepanay .mun. B'I. :'jitBllCIIMOCTII on noseaenia 'IeJIOBtlta: panyerc», YMlfJIJUICh, anrem, npa BR)I;t ;n;06pbIX'b ;n;tJI'b; oCKJIa6mIeTCJI, XOXO'Ien II xaonaers B'b JIalJ:Omll ;n;OBOJIhH1IH lJ:1liBOJI'b, npn Bl!lJ:t rrOCJIymania ero 3JIbIM'b HaBtTaM'b. AHreJI1> aarmcsrnaen, Bet lJ:06- pbIJI ,n;t.iIa, ,n;1HBOJI'D Y'IHThIBaen 3JIhUI, a xorna 'IeJIOBtK'b yMpen, anrezs cnopars C'b ;n;1HBOJIOM'b 0 rptmHoH ,n;ymi ero. RTo H3'b ,n;ByX'b no6t,n;HT,])-H3BtcTHO e;n;IIHOMY Bory.

Bnpo'IeM'b,,n;o roro BpeMeHH aa BCHI\.iH uacs rOTOBO lJ:JIJI YTimeHiH MOJIHTBeHHoe CJIOBO:

«AHreJI'b MOH, coxpanarens MOtt! coxpanz MOIO ,n;ymy, yKpirrll Moe cepnne aa BCHK'b ,n;eH1, na BCHK'b 'lac']), na BCHKyro MllHyTy. ITo yTpy BCTaIO, POCOH YMbIBaIOCb, neJIeHOH yTHpaIOC'b Cnacosa ITpe'lIl:CTOBa oripasa. Bpar-s-carana OTmaTlIHer; OT,]) MeHH na CTO aepcrs-na ThICJI'lY, na MHt ecn, specrs I'ocnoaeas! Ha TOM'b xpecrf HanHCaH11 JIylta n MapK'b, H HHltIITa MY'leHHK'b: sa XpIICTa MY'laIOTCJI, sa nacs Bory MOJIJITCJI. ITpe'IHCThle 3aMltH KJIIO'laMII saneprsr, 3aMItaMIl: aaneuaraasr, HhIHi H npncao, II BO Btlm BtKOB,]), aMIl:H1».

II.

nOMoBot1: - nOMO}f{I1J1b.

BbI,ll,13JIHJICJI H3'.b OCUpOT13JIOfI CeM1II craputiil 6paT'h II 3a;I;yItIaJI'I> c061> H36y CTpOHTb. BbI6paJ1'I> OH'I> nO)l;'L cTpofmy 06JKHTOe M13CTO. kl3C'h py6HJI'Il ({U36JIHOIi: rrOMO'lbIO»: eTO 6peBOH'1-CT~ noaosarn., TIT06bI Bblpy6HTb n BhIBcaTH IC3JK)l;OMY IIO 6peBHY. AeCJITl.O:llI'h TOIIOPOH'£' ycn'BJUI nOBaJIllTI, Jrnc'1 n03)l;Ho:fi .. OCOHbIO, IWrJ1a )l;CPCBO He B'1 CORY, 11 BhIBO~Jm 6pOBHa no nepsorryrny: n pa60Ta 6WIa JIer1Ie, II JIOIlla)l.l1 xeasnre HaJIOMamreI). Ilnornnsn 113JI.'IlICI> «Cpy611TIl It nOCTUBHTI> H36y», a CeJUI C.rIa)l;HT(;JI XOaJIHH'h cr, ;~OIrr)r'aMH B'[, :)1'01"[, )ItO pass, TO II ({HapR)~HTh» ee. T. e. e,ll,'hmtTh Beo nrryrpeunee y6paneTBO. J\ocTynrroo TOIIOllY II cl~06e:llO. Il, lOT II II I,U 1l0,ll;O- 6pamrCb pe6JITa na,IJ;C;KllW\ H3'1 U.TIlDIClIJII'O roe'l;,~rTBa, 1',lI:f> HerrOIWH'1-B'BI,Y aarrmrarorca ::lTlIM'" pmmc.HHI'I>. II ynrBJIlI rrpOCJIaBIITh(,R na N1JIhIIhIR ()h:OJlhIHH~TJI. I Io~ro,;n!.lIIeh aa BOCXOJ\'I> CO.lfHI~a, BMIlII.Ul «aapY'IHYIO», ([ na-ra.m TJUU1Th ("I. pannen 3apII ;J;O caMOll lIo;IJ~HeiL

KorJ\a I!O.!J()i!WJUI xua H1liI\lIiJI OP!lI!lnt--;um nopsuo B'iama TaIt'b, 'ITO rid; JWiKl1JIO opmmo IWMJ[{lr.t'h. TIlM'" lHUUl.JUfJUt apyroe nepnm Ilon, IlPHX(»)~If.iI'h XOaJIHlIJ., IlPH!l(WIVI'h UOJl.Ry:

IU!JIH «:I~Ui.;Ia)~OlmhW». Ilo)l'I. 1H1[lP-)lHlIM'I>, C1UIThIM'h Yl'JlOM'Io, no jlwJ!lwiw xo:mnB'h, ;lIl1tl1l1hnm.!(l1 MOIWl'Y HIl uOl'fl'ret'uo. .1 lIJIOTlUlIm cttMH O'!"h ('(\OH·"··I'Y<'O'I(ll~'" mlJl<lHy ;WH ('IU1Tt)('.TU.

31

IlYCTh-Ae lIC AYMaIOT'J, npo HHX'1, C/b OUOMIX'h 6peAHc1'1, xynaro, n He 60JITaIOT'b, 1!TO OHH 3HalOTCJI C'l, HeTJ:HCTOI"r C.v!.JIOI1:

JI MoryT'b vorponn, TaW1~ 'ITO AOM'l) AJIJI jItHJI1JI e)1/h.rraCTea HeYA06HhIM'1.

Ilepexom, WI, HOBYIO H36y nJIH «BJIa3HHbI», noaocenr.e-> B'1 ocooeHHOCTH .iKYTEaJI nopa H onacaoe dJIO. Ha HOBOM'[, M-BCrl CJIOBHO 6bI HaAO nepepom'rsca, 'IT06bI HaTJ:aTb HOBYIO TJIJRe.rryIO jKH3H1 B'1 nOTeMltaX'1 H onrynuo. JRrY'IaJ'I 60JIb :reJRHT'1 na cepAIIi, xoropoe He 'lyen (a 3HaT1 X01J~T'1) xero

"" .iK»:aTb nrrepem: XOT-BJIOCI) 6bI xopomaro, EorAa BOItpyr'h 60JIbme xYAoe. IIpC.iKJ!.e ncero nanpanraaaerca HeOTpa3HMoe .iKeJIaHie noraaars na CTJ:aCTbe. ,lI;JIJI 3TOro nnepem. ce6JI B'1 HOBYIO H36y rrYCEaIOT'h niTyxa H ROIIIEy. ECJIl'I CY.iKAeHO CJIYTJ:HTbCJI O'BA-B. TO nYCTb OHa HaA'1 HHMH H CTpaceTCJ:I. 3a Hlum Y.iKe MO.iKHO CM-BJIO BXO,n;HTh (",1) JlIWHOH II XJI'£60M'I)co.rsto. ncero JIY'Illie B'h noanoaynie II OOJI3aTeJI1HO HO%IO *).

IIeI\.YmeHHblJI ./J{UTeHCIUIM'1 OIIhITOM'b, X03JIHltlI-6a61I, noCTaBIIB'b ImOHY B'b ItpaCHhIH yrom., oTp1>3aIOT'b OAHH'I, CyKpOH OT'b xapanaa x.wHOa II KJIaAYT'b ero nom rreTJ:lty. 3TO-TOMY He~~p:HMoMy X03JIHHY, IWTOPbIH Bo06IIIe 30BeTCJI «l!;OMOBhIM'I),n:OMOJItII.rrOM'h». B'1 TaKHX'1-.iEe MicTaX'b, rl!;i fl:OMOBOMy cosepllIeHHO B'BPJIT'b, H JIHIIIb naoma, rpimHhIM'1 l!;iJIOM'1, no- 3BO.lIJIIOT'b ee6i COMHiBaTbCJI, C06JIIOJI:aeTCa OTJ:eHb JI:peBHiH o owraH , 0 IWTOPOM'1 B'b JI:pyrHX'b MicTaX'l> JI:aBHO Y.iKej H sa- 6bIJIH. Roe-rA'B (aanp. no HOBr. ry6., OEOJIO BOpOBH'IeH) X03JIHKa l!;OMa ;n;o, paacssra (1!To6hI HHETO He BH;n;aJI'1) CTapaerca TpH pasa o6iJI~aTI) HOBYro J'I36y rrarnnrovs, cs IIpHroaopoas: «IIocraBJIIO JI OIWJIO JI:Bopa JIW.1I'B3HhIH TbIH'I" tImor,[ 'lepra'h aTOT'I, TbIH'I, lUi JIIOTblH 8B'BpI) He llCPCCIWt1I1JI'I),

*) Housio ,Ke B'b HOBIil.til: /.\OM'h H CIWTHHY neperonaxm., (jtI!WI'JIHBfdMH: iJ,lIJIMII i\JIJl HOBOCeJII>Jl C'!I!'rarOTCIl iJ;RYHa)1;eCJlTIile npaBIIHllltH, n Mellt)J,Y I!({MU B~. ()('()OeHHIIl'1'II Bueaente BO xpaM'!, Boroxarepn.

32

=

• HII raA'I, I·Ie rrepeHO.:In, lUI :UIXO:H 'IeJIOB1)l~'b noron ne nepecrynars, II AiAymKa-JIieHOH 'lepe3'1 nero He 3arJIJI)I;hIBaJI'1». A 'ITOOhI OhIJI'1 8TOT'1 «saMOK'1» I~pinOlt'!), 6a6a B'1 BOP0TaX'1 nepeIW)]J,IBaeTeH KyoapeM'1 TaK,iIW )1;0 TpeX'1 pan II TOJKe e'1 3aYlfeHHhIM'I, npnrosopnuat nOJKeJIanieill'1, rJlaBHhIH . eMhleJI'1 soroparo BbIpaiKaeT'!) OARY 3aBi'rHYro :1fmeJIb, 'ITOObI

«POA'1 II !IJIOA'!) B'1 HOBOM'J, Aorrli YBeJIII'IIIBamIe1».

o rrponcxoacteain )IOMOB1IX,!) paacsaausaiort e.rr1>AYro~yIO .rrereHAY. EorAa I'ocnons, rrpn corsopeain nipa. cripocu.n, na 3eMJIro nero uenoxopayro II :3.1IYro He6eCHYro CIIJIY, IWTOpaa B03rOp)l;IIJIaC1 II rrOAR.lIJIa M.lITeJK'h npOTHB'h caoero C03)IRTeJIH, na JIIO)I;CKi.lI JKHJII>.lI TOJKe nonaaann He'lHCThIe. )l;YXlI. IIPII 8TOM'1 HeII3BicTHO, OTOOPaJIHC1 JIll CIO,l(a Ti, xoropue 6bIJIlI HO,l(oopie nposaxs, IIJIIiI yJK'D TaK'D CJIY'lHJIOCI" 'ITO. npIICeJIHBIDnCb IIOOJIHJKe It'1 JIIO,l(HM'b, OHIl 06.iKlIJIHCI, H 1l0- OOM.lIIUIH, HO TOJI:bIW 3TH AYXH He C,ll;'i>JIaJIHCI, 3JIhIMI! nparaxn. I(,UK'1> BO)l;.lIHhle, JI1>mie II rtpoxie 'IepTH, a KaR'!. OM IWpOpOI1.lI.TIIlCI,: rrpeBpaTIIJIHCf, B'£, JI:06POXOTOB'h H npn "'TO)[,I> )~ail\tl 0I-.:aaa.JTIIC1 C'l, npHBhPmaMII jIIo.n;et'£· necenaro II ruvrmnaro npaua. BOJIf>IlU1.lI 'laCTh I~pCe!rJ,.lIII,!) TaItT, WI. IIlDl'I. IIpIIBhIl(;m, Tal,:I, IIpIlMIIj)n.:mel, CT. IImUl, 'ITO Ill'. COI'JIaCll<l upusnaaan, JI:OMOBbIX'I, aa 'IepTeJ'[ If C'IHTaCT'f, l!XT, aa ocorivro tlTX!UII.HYK> p:06pyro IIOpO,II;y.

HIII,TO HO no:mO.iIJWT'f, ('eo'!; llhlpymTl>(~'}I IIX'f, InIl'HC:\{1 •• Bcerna 1I Bd; OT~3hIBaIOTCH o(i'J, lIlIX'I, (~'I. JlBllhlM'h ;WOPO,'lymicM'I, II )~aJI;:n (':1. Idl<ImOe'I'I.IO. : ho 1I110.!I11'1; Ollpl')dl.llOnlIO BblpaJKlt('TC.lI BO IH::lix'h pa:l('.l,a:IIl~'h 11 ('.OI'.llll<'IIO 1I0,lI,TII(IPil\,'(I\OTC.H Bd}MII t:wfwlmiHMIl. IIWIY'(Ollllhl.\lll (1'1"1, ('OTPY)(IUIIWII'" WI. OTB11'!"!. ua I1jH)!'IULMMil hl!1 1I01lPO('hl 110 «,~f'MOIIO"lOdll» Ita''' pa:mhIX·r._ nounom. BOJilmopo('('ill.

[~ru!t~aH i1wmtH ;teIHlIl(\ltel~UI lIaiin IH\IIP(l~dillllO ml'bl)T'l.

OjWO!'O mIWI'!) 1I(llnt)I,HM!U'() jI0l,lI,I(1I, liO'l'UIII.I(1 II 1111.1111"1'('11

33

=

CTOpO.lKeM'.b He TOJI1EO caaoro crpoeaia, HO, rJIaBHbIM'.b oopa- 30M'.b, BC'l3X'.b .lKllByill;llX'.b: II JIIOfl:e:fi, II CKOTllHbI, H IITH:O:bI.

JRllBeT'.b-CJIbIBeT'.b OR'.b OOWIRO He rrofl:'.b CBOHM'.b npapoJItfl:eHHbIM'.b HMeHeM'.b «,!l;OMOBoro», soropoe He BCJIEi:fi p1mIHTca rrpOH3HOCllTb BCJIYX'.b· (OT'IaCTH II3'.b YBalKeHia E'.b He1tfY, OT'IaCTII n3'.b CEPbITO:fi ooaSHII OCEOPOIIT1 ero TaEIIM'.b npo- 3BIIIIJ;eM'.b). A BeJIII'IaIOT'.b ero, sa O'IeBII,II;H1Ia II fl:OEa3aHHbla YCJIYrII,-IIMeReM'.b «xosaaaa» II sa fl:peBHOCT1 JItT'.b ero .lKII3HU na Pycu-«fl:tfl:YIIIIW:fi» *).

ITo CEOJIbEY see 8TO pasHooopa3ie UMeH'.b U rrp03BIIIIJ;'h CBu,!l;tTeJI1CTByeT'.b 0 .lKIIBY'IeCTII fl:OMamHJIrO nyxa U OJIU30CTII ero It'.b JIIO,!l;CEIIM'D IIHTepeCaM'D, rro CTOJI1EY OH'D CaM'D U HeYJIOBIIM'D II HeyasBIIM'D. Pt,!l;Ei:fi MO~eT'D rrOXBaJIUT1Ca TtM'D, 'ITO BOO'IiIO BU,!l;aJI'D noaosoro. RTO CEalKeT'D TaE'D, TOT'D JIUOO OOMaHYJICa cs rreperryry U ,!l;06pO,!l;yIIIHO BB0fl:UT'D fl:PYrIIX'D B'D

*) PaSCRaSHBaJI 0 AOMOBOMl>, ncero qam;e Haa;b1BaIOTl> ero npocro-e"OHl>" HJIH " CaMl>", HO erne ';Ia~e ",n;oOPOlItHJIOMl>" II: ",n;OOPOXOTOMl>", a Bl> BOJIor. r. (KaAH. y1>3.) AalIte "KOpMHJIhn;eM:.b". ITo Bceuy JI:BCHOUY cllnepy POCCiH,. aa cnoe OXOTJIHBOe COBMtcTHoe lItHTeJIhCTBO Cl> IIpaBOCJIaBHhlMl> PYCCRHMl> JIIOAOMl>, AOMOBOit 30BeTca "CYCtI\KOM:.b" II "BaTaHYIUROMl>" (oaTaHOMl>-He TO Bl> CMbICJIt oaTIl-OTn;a, He TO GpaTaHa, T. e. nepozaaro tipara). Bl> CeMhllXl> OJIOHen;ItarO RPaJI BeJIRlIIllIOTl> ero I\ame nolleTHhlMl> HMeHeMl> "I\pyrall rrOJIOBlIHa". Bo BCllROM:.b CJIYllat OHl> ,,)I;OMOlItHJIl>" H sa 06hPlait lKHThli Bl> TenJIt H XOJIt-"lItHpOBIIltl>"; sa HllKOTOPhIll lItHTeitcRill IIpIlBbI1lKH-:"JIHSYH1>". 3a TO, llTO 0Hl> BCe-TaKl!I' cymecrao neapaMoe, 6eSCnOpHaJI H nO)l;JIJlHHaJI "HelItllTI>" (HJI )l;YXl>, HII lleJIOBtKl» )l;OMO-. BOit, Bl> OOXOI\l> aacroamaro H npaxaro 8BaIDli ero, IIpOSHBaeTCJI erne I! CllIITaeTCli "nocTllHOMl>" (a TaKlIte' "nO-CT-Bm,"-OTl> CT-BHH HJIIl T-BHH), Kaltl> rrpaspauaoe cymecreo, npHBIl)l;-BBie. 30BYTl> ero eme HHorl\a "KapHOYXHM:.b" all, TO, 'lTO GYI\TO 6bI Y Hero, 13l> OTJIJlllie OTl> HaeTOllID;IUl> JIro)l;e:l!:, ne zaaTaeTl> ol\Horo yxa. Bl> 13Hl\aXl> ocoearo HCltJIIOTICHiJI, nasIJBaIOT1> er;i> eme ":aeltOl1IllhIMl>" (nereounroz) B'b T-BXl> TOJIhEO e.u:Y\laJIXl>, KOl')I;a OlI'!> He JI8.AIIT'h cs xOflsresaMI{ HAGT.!, XOTsr aTO rrposaante GOJI'SO nplIJlllq:a:o (II \I8.U\O npIIM13· HHTCJIhHO) zo BCJlKI1M'h )l;pyI'Il.M'.l> lICPTHM'b, lIanpI1M11p'l>, It'r. BOIV.lHhIM'I> If JIllmIlM1>, 8. It'!> .v;OMOBOMY I\YXY no npUJII1l!tHBILC'I'CJl, H codcrnonrro IlO 1l0A-'

XO,l1;I1T'b. 13

34

=

3a6JIY.iK)J;cnic, JIROO naMipCHHO "DKCT'1, 'IT06bl noxsacrarsca. BII)J;1>Th )J;OMOBOI'O rte.n.an: ;)TO no WI> cn.raxr, 'leJIOB1>I,a (B'], 'IeWh cosepmemro COI'JIaCIIO 60.iIhIIlHlICTBO JlIO)J;eIi CB'B)J;YIIlJIX1>. lICI,YCRBlllHX(,JI )l;OJII'IlM'I> OllbITOM'[, JKHSHU). II eCJIU ETO rOBOpHT'1, 'ITO BII)l;a.lI1> ero B1> nII,ll.'B nopoxa ofma, B'I> 06pas1> xaxoro.JIROO un )J;OMaIIIIIIIX'b .iKUBOTHbIX'I>, TOT'1 .lIBHO YBJIeEaeTCJl, J[ eTpOHT'l, ('BOIl )l;Ora)J;RH TOJIbIW na TOM'I> npemo.roacerrin, 'ITO )J;OMOBm"I, I,.aK1> BC.lIIdfi lIeBH)J;I!Mblfi )J;yX'I> c,'I> He'leJIOB1>'leCI~l1MI! eBoiICTBa~lIl, na)J;1>JIeH'b cnocotinocrsro npeapamarsca, npHHHM3JI na c,eoJl pa3HOBII)l;HWI JIII'lHHbI n )J;aJKe 6Y)J;TO ObI ncero oxortrsc OOpa3'I> caxoro xoaanaa )J;OMa. T1>~I'1, ETO IIO.iKeJIaJI1> ObI ero BII)J;1>T1, npeaaararort neaerzia sa)l;a'lII: Ha)J;O na)J;1>Tb na ceria, HerrpeM1>HHO B'b IIacxaJIbHYIO HO%, JIorua)J;UHblfi XOMyT'b, nOI,pbITbCJl OOPOHOM Sy6b.lIMH na ceria H CH)J;1>Tb MejK)J;Y Jroma.,!I;MfH, IWTOPbIX'I> ons OC06eH1IO .1IIOOUT'h, u;iJIYIO HO'Ib. fOBOPJIT'b )l;a.iKe, 'ITO eCJIH ,n:OMOBofi yBHJ~IIT'l) 'IeJIOB'BIm" KOTOPblfi sa HIIM'b TaKHM'I> OOpaSOM'I) norcaaepnaaers, TO ycrpaneaers ram. , 'ITO JIOIIJa,n:H HaqrmaIOT'l> 6UTh :m,n:OM'1 no OOPOHt, II xoryrt, )1;0 CMepTH SaOI1Th JIIOOO~maTe.JIhHaro. BipHO H BIIOJIH1> nonaaarro TOJIhKO O)l;HO, 'ITO MOjruro eJIbUnaTI) rOJIOC'1 )l;OMOBOro (II B1> 3TOM'1 coraacnu Bet IIOrOJIOBHO), (,JIhIruaTh ero TIIXifi IIJIatI'1 H rnyxie cnepaannue CTOHhI, ero M.lIrEitt .H JIaCROBblfi, a nnoraa H OTPbIBHcTo-KpaTRifi II rJIyxofi rOJIOC'1 B'b BII,n:t MIIMOXO,n:HbIX'1 OTBiTOBl), Ror,n:a YMiJIble H )l;ora,n:JIHBbre X03JleBa ycrrssarcn, OMHRHYTh II C'h YMiIOT'h cnpocars ero npa IIO)J;XO)l;IDIJ;IIX'1 CJIY'l3JL"X'1. BllpO'IeM1>, Bd ETO rroYMHlle H rrOOrraCJIHB1>e, He nblTaIDTC.lI HI[ BH)J;1lTI) 3TlIX1, JIyteB'1, lIH rcsopars cs HIlMII, nOTOMY 'ITO CCJIH :lTO H Y)J;aCTCJl, JIo6pa ae 6Y)I;8T'1: MOXtHO )J;aJlte onacrro 3aXBOpaTl). BrrpO'[CM'h, ,n:OMOBOil: no JIOOPOMY CBoeMY pacnonoaeuim (IC'h 60JILIIIaEaM'b ceMbH-IIpeHMYIIIeCTBeUHO H K'1UpO'II'IM'h 'lJIeUaM:'J,'-B'h lICKJIIOueaie) , UM'neT'1 SaB1>TUYro npHBwmy naaamaan.ca BO ClIll

HR rpyil.!. II AaBnT!.. liTO, npocayamacs, uocrrsmrm, ('II pOCIfTb oro: «IL'h xy,n;y, H.JIU n;o6py?»-oH'h OTBtTIIT'h IIC:IOB'h1le('.KRM'b l'O,:rOCOM'h, CJ10BHO B13TCP'h .JIIICTMIMII npoutancrrrm.. TO.JIbIW nUi,IIM'I, IIaopaUHblM'h II ocooeuao H3JIIo6JICIlI£blM'I, y)I;aJIOCl> yanars QTO OH'h MoxnaThIt!:, 06POC'f, MJlrKot!: urepcrsro, lITO ero nospsm; il:3.jJ(e JIa)lOUH pyK'b ero, COBBpmeHHO TUI\HX'h .lKe, EaR'h Y qe.JIOB13Iw" lITO Y Hero, naaoaerrs, m<t13IOTCJI, csepxs nOJIO.lKeUiR, pora II xuocrs. lJacTo rarcse OU'b rJIa)lHT'b 'COHHl>IX'h CBoeIO ·MHrIWIO .ranoa n rorna ne rperiyerca HHI\aKHX'h BOilpOCOB'I,-)I;OBO~Il>HO RCHO, xro 3TO 1''h )l;o6py. 3JIa JIIO)I;llM'b OII'h no )I;'G.:racT'b, a rranporast., crapaerca il:a.lKe npexocrepexs OT'b rpllJl.ym;nX'b necuacria II BPCMCIIHOH onae-HOCTH.

ECJIII OH'h npeaenaxn CTY'IlIT'h no HOllaM'b B'h nO)l;'hff36nU;-B, \v II.JIH B03HTCJI sa IIe'lbIO, IIJIII rpoauxaem, B'b rrocraauaxs nOCYAOH,

TO aTO il:13JIaeT'h OH'h npOCTO OT'b CKyKH H, no CBOHCTBY cnoero secenaro apaaa, 3a6aBJIJleTCJI. ,lI,aBHo II BciM'b II3B13CTHO, QTO ,n:OMOBO:H-BOo6m;e 60JIbmO:H nposasrrasa, cBoeo6pa3HbIH nryrHHR'b If fil:13 06.lKIIBeTCJI, TaM'b 6essa6oTHo II 6e3IIpHllHHHO p133BIITCJI. Om II COHHbIX'b mexouers, II KOCMaTOH rpYAbIO

na MO.JIOil:bIX'b HasaJIHBaeTCJI TaK.lKe OT'h 6e3il:-BJIbJI, pail:II mYTKH. IIOil:YPIIT'h H nponaaem cs TaKon 6bICTPOTO:H, liTO H1,T'[, HIIKaRon B03MO.lKHOCTII 3aM1,TIITb, KaIWB'b OH'h BIIil:OM'b (xro oaaano y,n;aJIOCb Y3HaTb npo JI1,rnaro, sonaaoro II npOQIIX'b ,n;YXOB1>-nO;rr:JIIIHHbIX1> neprea). Br, CMOJIeHCI\On ry6. (B'b

,lI,oporo6Y.lKCIWM'b y1,3)1;1,) BII;rr:aJIII ;rr:OMOBoro BO 06pa31, ciJJ;aro (

CTapHKa, o;rr:f,Taro B1> 61,JIYIO ;rr:.JIIIIDlyIO py6axy II C1> HeIIO- ,

RpbITon rOJIOBon. Bo B.JIaJJ;IIMipCIWH ry6. OHT:. O)!;tT'b B1> CBIITI~y .lKeJITarO cysaa If scerna HOCIIT1>, 60JIbmyIO JIOXMaTYIO nranzy; BOJIOCa na rOJIOBt II na 60po)!;1, y Hero JJ;JIHHHble, CBaJIJlBmieca. II31>-IIO;rr:'h IIeH3bT IIIImyT'h, QTO 3TO crapasem, Ma.rremrun, «C.JIOBHO o6py60K1> IIJIII I~PR.lKT:.», HO C'b 60JIbrnOH

3*

36

C'B)I,OH 60PO)l,OH II nerrOBOpOT.1HBbIH: Bc,m6H MOJKeT1>. yBH.n;tTb ero TCMIIOIO HOI{bIO )1,0 BTOpI)IX1> rrtTyxOB1>. B1> TtX1> JKe M':BCTa:X'b, 1I0)l,1> ITeH30H, OH1> IIHOr/l:a npHHHMaeT1> BH)l;1> 'IepHOH KOIlIKH HJIH MimKa (;1> X.JI'fi60M''b.

Ilocensscs na rrOCTOJIHHOe JKHThe B1> JKHJIOH H TerrJIOIl:

H36'h, /l:OMOBOH rass B1> HeH rrpHJKHBaeTCJI na npaaaxi, 'X03JIHHa, 'ITO BrrOJIHt 3aCJIYJKHBaeT1> npacaoeaaoe eMY B'b H'hKoTOPbIX'b MtCTHOCTJIX'b nassaaie /l:OMOJKHJIa. ECJIH OlIT, 3aMt'laeT'b noxymeaie na II3mo6JIeHHOe IIM1> ')KIIJIJZ£III;e CO CTOPOHbI cocsnaaro /l:OMOBoro, eCJIII, nanp., OH1> yJIII'IHT1> ero B1> Kpamt y JIOma/l:eH osca HJIII csna, TO nceraa acrynaers Bn )l,paKY II Be,n;eT'b ee cs TaKIIM'b OJKeCTO'leHieM'b, KaKoe CBOIICTBeHHO TOJIhKO MorY'leH HeJKHTII, a He CJIa60H JIIO)l;CKOit CHJIt. Ho O,n;Hl! JIHIIIh 'IyrKie JIIO,n;H Moryr'b cnaman, STOT'I> myM'b B'b XJItBaX'b II KOHIOmHJlX1> H OTJIH'laTh B03HIO ,n;OMOBhlX1> OT'b JIOIIIa)l;HHarO ronora II IIIapaXTaRbJI maJIbHhlX'b onerrs. E3JKAhIH ,n;OMOBOH npaaaxaers K'b CBoeH II36t B'b TaKOH CHJIhHOH crenemr, 'ITO ero Tpy,n;HO, rrO"'lTH HeB03MOJKHO BhlCeJIHTh HJIH BbIJKIITb. He AOCTaTO"'lHO )l;JIJI roro BctM'b II3- BtCTHhlX1> MOJIIITB'b H 06bI'lHbIX1> upiexoas. Hano BJIa)l;tTb OC06bIMH rrpHTJIraTeJIhHbIMH Ao6phIMH CBOHCTBaMH )l;ymH, 'lTo6hI OH'b BHJIJI'b MOJIh6aM1> H He npnsaam, 6hI JIaCKaTeJIhmre npnsera sa JIHn;eMtpHbIH rromoxr., a npeaaaraexsre noAapKH, ysasaamre 06bI'laeM'b H COWBTOM'b saaxapa, sa myT~ JIHByIO BhlXO,n;Ky. ECJIII npn nepexonf H3'b CTapOH pascsmaameHCJl H36bI BO BHOBh OTCTpoeHHYIO, ne CYM'BIOT1> nepexaHHTh craparo AOMOBaro, TO OH'b He 3a)l;YMaeTCH OCTaTLC}I JKHTh na CTapOM'b uenenanrf cpena TpyXH Pa3BaJIHH'L B'b XOJIO)l;HOH II36t, HeCMOrpJI aa B'll,n;OMyro JII060BI) ero It'b TeTIJIOMY .IKHJILIO. OII'b 6y.n;eT'b JKHTh B'I> ToeIt'll H Ira XOJIO;a;t H B'b IlOJIHOM'b O)l;HIIO'IeCTB'B, ,n;3JKe 6e:1'h cocfncraa MI>IIDeH H rapaaarroas, IWTOPbIf', BM'BCT'n co BcilMR ;a;pyrHMH

37

.iRHJlhIJ;aMH, ycn'ilBaIOTh neperiparsca n03BaHbIMII. OCTaBlIIiMCJl 1I3'b ynpaxcraa, no .1II'IHhlM'D coo6pa.iReniHM'D, lIJIH OCTaBJIenliMit no 3a6hlB'lHBOCTII ne}l;oraMHBhIX'D X03JleB'D, }l;OMOJltHJI'b npC}l;nO'IHTaOT1> crpaaars, TOMJICh II CKy'IM, Kale'b }l;'h.IIaJI'.b 3TO, MC.iRAY npoumn., TOTh AOMOBOit, soroparo Sa6hlJIH npaI':laCHTh C'D co6oit nepeceneausr B'D CH6nph. On'D AOJIrO ruraKa.J.['b U CTOHaJI'.b B'D rrycTo:a: H36t, - 1I He MOTh yrlIIIHTbCJl. TaKoil: .iRe CJIy'lail: 6hIJI'b 1I B'b OPJIOBCKOM ry6. 3A'BCb, IWCJIt noaapa n;t.JIoii: nepesaa, AOMoBble TaK'b saTOCKOBaJIII; 'ITO n;tJIhlJI no-ra 6hIJIlI CJlhIIIIHhl lIX'b rrJIa'l'b H CTOHbI. QTo6hl KaK'b-nn6Y)l,h yrlIIIIITb HX'b, zpecrsaae BhIHYjR)l,eHhI 6hIJIH CKOJIOTHTh na CKOPYIO pyKy spexeaaae IIIaJIaIIIlIKlI, paaopocars rroMt nHX'b JIOMTII noconeaaro xJIt6a, U sartM'b nparaaCHTh AOMOBhIX'b na apexeaaoe .iRHTeJInCTBO:-«XOSHHH'J,-)J;BOPOBOM, lI}l;II nOKeJI!> na cnOKOM, He oT6uBaii:CJl OT'b ABopa csoero».

B'b QeM6apCKOM'b yt3At (Ileas. r.) AOMOBhIX'b saShIBClIOT1> B'b MtmOK'b 1I B'b HeM'b nepeHOCJIT'b na aosoe neneJIIIII}e, a B'b .III06HMCKOM'b y. (RpOCJI. r.) saMaHIIBaIOT'h ropmnoxs saara, EOTOpyIO CTaBJIT'b na sarHeTI"t.

Ilpa BhI60pt B'b IIs6t onpejrsneaaaro MTICTa AJIJI jRIITbJI, ,!I;OMOBOii: He pa36op'lIIB'b: .iRlI13eT'b H sa rre'lKo:li:, II rrO}l;'h IIIeCTKOM'b, rrOCt)JIJIeTCJl rrOA'b noporoxs BXO,!l;HhIX'h JJ;Bepefr, H B'h rro,n;'hIIs6IIIJ;t 1I aa rrO,!l;BOJIOKt, XOTJI saMt'IaIOT'b B'b neM'h naH6oJIhIIIYIO OXOTY npononars BpeMJI B'b rOJI6IJ;ClX'h (p;OllIaThIX'b rroMllII}eHiHX'b OKOJIO nesa GO crrYCIWM'b B'h

.rrO)l;IIOJIhe) II B'b TryJIaHaX'b. JKeHa P;OMOBOI'O «P;OMaHJI» (m. ntKoTOpbIX'h MtCTa.."X'h, nanp., BO BJIap;IIMipclwii: ry6., AOMOBbIX'h na,!l;tJIJIIOT'h ceMeii:cTBaMII) JlI06IIT'b JItIITb B'h nO,ITnO:Ib'h, nplI'IeM'b KpeCThHHe, rrpn nepexonf B'h HOBYIO IIs6y, 3011YT'h na nOBOCeJIhe 1I ee, npnroaapasaa: «P;OM'h-P;OMOBOM, rroii:AcM'I) CO MIlOM, Be}l;II II }l;OMOBHxy-rocrrO.iKY-I"aI(''h yM1nO narpaacy».

38

=

Kor,D;a «COCt,D;KO» IIOCC.urCTCH na BOJ1.bHOM'1 B03,D;yxll, aanp., na ,D;BOpt, TO H 30BCTeH YJKe «,D;BOPOB.bIM'.b», XOTa C,D;Ba JIH rrpe,D;CTaB.1UICn C060IO OT,D;klbHaro Ayxa: 3TO TOT'1 zce «XO- 3HHH'.b», B3J1BIlJii1: B'.b cnoa pyI~n Ha6JIIop;eHie aa BdM'.b ceMei1:HhIM1, ,D;06POM'h. Ero raicse He cMtIDHBaIOT'.b C'1 JItlmyrn;HMH B'.b 6aIDlX'1 6acHHhlMH II 6aUII.bIMH (eC.'IH OH'1 6.bIBaCT'.b JIteHcxaro IIO.1Ia, TO Ha3. «BO"10caTIwi1:»), C'1 rrOCeJIHBmHMllCa na rYMuaX'1, OBHIIH.bIMII II T. rr. (CM. 06'1 HIIX'h ,D;aJI.bme). 8TO nee 60.1Ibme Hep;06poxOTbI, 3.11bIe P;yxH: na 611,D;y JIIo,D;ei1: aane.11HCb ona, II 6bI.'I0 6bI 60Jl.bIIIIIM'1 C'IaCTbeM'.b, Iwrp;a 6.bI OHII Bc1l HC'1e3.11lI C'1 JInu;a 3eMJIn. Ho KaK'.b 060HTHCb 6c3'.b noaoaaro? KTo npep;ynpep;HT'1 0 rpH,D;yrn;eH HanaCTH, ETO CI~aJIteT'.b, xaEOii: MaCTII Hap;o noxynan, JIoma,n;ei1:, EaKOil: nrepcra BbI6llpars KOPOB'1, 'IT06bI BOP;ll.'lllCb Ollt no )l;o.11ry? EC.11II rOBOparr, 'ITO CIWTnna «He EO ;n;BOpy», TO 3TO 3Ha'IIIT'.b, 'ITO ce He B3JlIo6IIJI'1 cBoe06pa31IbIi1: KanpH3HIIK'.b «;n;BOpoBbIil:

X03J111H'1}). KTO YM'lleT'1 cayman, II '1yTI\o C.11blllUIT'1, TOMY P;OMOBOil: CaM'b CBOHM'1 rO.11OCOM'b CKaJKeT'.b, I~aI~yIO Ha)l;O noI~yrraTb CKOTIUIY. Pa3'1llSJKaH aa rre.11I06lIMoil: .11OmaJeI{"B )l;OMO- \

. BOil: M01KeT'b npesparars ee 1I3'.b csrraro Epyr.11hlma B'.b TaKYIO KJIJI'IY, 'ITO maypa 6y;n;eT'b BHc1lT'.b, KaIt'1 aa naJIKll. Bs Meneasaxr, (Bnaa. ry6.) OP;HH'.b ;n;OMOX03JIHH'.b cnPJIT3..rrCJl B'.b JIC.11JIX'1 :iiI YBH,n;t.11'1, KaK'.b ;n;OMOBoil: COCKO'IHJI'.b cs cynrana, nO;n;OIDO.11'1 It'!, .1IOmap;H II p;aBail:. mesars eil: B'.b MOPiI:Y, a JIllBoil: .1Iarroil: y Heil: KOPM'.b surpeoan; X03JIHH'.b llcrryraJICJl,' a ,D;OMOBOil: BOP'IIIT'b npo ceria, lIO TaIt1) , 'ITO oxeas CJT1illIIHO:

- Kynnm 6hl Iw6bIJIIty rrsronsuy, 3a,D;OK'1 6'J3.lIem· ROil:!

Ilocrymanacs cro II KymuIll. M OIIHT!> H3'b-nOp;'h .fIC.1Ieii X03HI1R'1 BII;n;llm I~I~'.b cs cYIIIHJla eOCIW'rHJI'I. !l;OMOBOii B'1 .JIOXMaTo:ll: marncs, B1, 1KC.1IToii ('.BHTK1>, 060IIlOJI'h KpyrOM'h .1Ioma!l;b, OCMOTp'.BJI'll ee JI;a H aaroaopn.rs:

39

- BoTI) ;)TO JIOlllR,JJ;b! ;:'hy CTOll.T'h KOPMll.Th, it TO KylIll..]'}) KaKYIO-TO I\JHI'ly.

I1 ,JJ;OMOBOI\ CTM'h ee rJla,rJ;HTh, 3aIIJIeJII) na rpll.B'B IWCY, 11 na'I3.,;l'h !IO,JJ;'}, eaMYIO MOP,rJ;y nonrpeoar» efi OBeC'h.

8'1 OAlIol\ ;~epeBl[ll qepeIIOBeIIltarO iS3,JJ;a (Hoar. ry6.)

;~OMOBOH, Hl.LBa.1HIHlllleh eMY ['PYAh II ,(!(lIBOTI), ).I;l1TO! ):

- fA'B nBpKO'? Ilpaseaa ero na3a!l:'h AOMOM.

Haao OhWO na ,JJ;pyroe ,(IW yTpO k.;:aTh B'h TY AepeBHIO I.YM nponam, xosaam, ,10lIla}l;1 H paaM'BIIlIBaThcH. A TaMI> TOMY paAhI: II Y IIIIX'h, IwrAa BBO,JJ;IlJIH JIOllIaAb na ,1l;BOp'1, OHa (PblpI~a.:1a n aprauanacs, a na i~pyroe yrpo HaIIIJIII ee aero B'hMhI~TB. O}l;IIH'h XOaHIUI'f) BI) ynop'1 CIIpOCll.JI'h ).1;OMOaaro, KaIWM mepcrn noxynan, .roman., II AOMOBOM eMY lIOBeJIll.Te;lhIIO OTB'BTHJn: «XOT1 crapyro, Aa lJ:a.JlYIO» II T. n.

BI>IBaIOT'h .1IOIlUt,1l;ll. «,1l;BpaLI1IIbIH'> (nepexom, OT'1 mea Kh XOJIKB paamoeumra), Wb pa60Ty IIerOAIIhUI: Old CJIY.iItaT'h TO,11KO aa AOMOBaro. KTO 06'1 aTOM'h )l;03HaeTCJI, TOT'h C11'£!lIMTD HpoAaTh TaKYw .ronran; sa Oe3IrBnOIt'h, HOTOMY 'ITO eCJIH OHa OKOJI'neT'h na ABOVB, TO CIW.lJbKO JIOllla).1;eM lIll. HOKyrraM HOTOM'h-BC'B OHt nepenoxayn, (C'leTOMI> ~O 12-TH), H HeJIb3H 6Y).1;eT'h 60.1hme )l;ep;ItaTh 3Ty CIWTHHy. BOT'h TOJIhEO B'h 3TOM'h e)l;HHCTBeHHOM'h eJIY'la1l, BCHItiM ).1;OMOBOM, I~aIt'h OH'h HH )l;OOP'h npasoxs, OhIBaeT'h He yCTyrr'IlIB'h, II lJ:TOOnr npeaorBpaTIITh ero rnilB'h, npooyion, rroKoJI'IlJIYIO JIOma.u;b BbITaCKMBaTb He B'h sopora, a B'h OTBepCTie, HapO'IlIO rrpOJIOMaHHOe B'h CTtHTI xrsna, XOTJI II 8TO ne scerna nouoraert,

3lIM npo nOAOOHbIJI nanacra II He aaOhIBaJI nposaet, ll. KanpH:30B'h AOMOBoro, .!IIOAll Bhlpa60Ta.1IH no BcefI BeJIlIKo:ii:

PYCll, 06IIIie .u;JIJI BC'llX'h, 06hIlJ:an npn nOI,ynwh .II IIpo)l;aJK:h JIOma.u;eM n eIWTa, a TaItiKe H npn yXO)l;'B aa mum.

HO'IhIO ua MYJI:tHKa II na)J;aBJIHBaJI npaao cnpocam. (ll. TaKOBO cep-.

40

Eor}l;8. Ityml'r'D IWpOBy lIJIl! JIorua}l;]), TO nOBOA'[, on

y3)I.])I IlJIIl KOHeI~'1 BepeBO'IIII1 ncpCl~aIOT'1 lI3'1 IIOJI])I B'1 nOJIY n roaopars nOJ!\eJIaHiR «JIemoi1 PYI\J1». TIoItynaTeJI1 CHMnaers C'1 rOJIOBbI manny Jf npOBO)I.MT'1 ero OT'1 rOJIOB])I 11 mea, B}l;OJIl> cnansr If 6pIOxa «nOBOI(,ymUI». A IWr}l;a «HOBOI;YIIKY» BeJl:YT'1 Jl:OMOH, TO H3'1 nOJl:'1 HOr'1 no nopor-f nonIlMMaIOT'1 menoxny MJIll naJIOlJKY H eIO IlOrOHJIroT'b. EorJl:a jJ:e npHBeJl:yT'!> IWpOBy BO ;n;BOp'1, I10rOHRJIKY [:JTy 3a6paCbIBaIOT'!>:

_ EaI,'!> ~enOllKt He 6hIBaT1 na CTapOM'!> MtCTt" ;KaK'1

naJI01IKil 0 TOM'1 JIte He TyJItHT1 M He TOCIWBaT1, TaR'1 6nr M I:YITJleHHaJI JItIlBOTHHa He BcnOMMHaJIa CTap1IX'1 X03JIeB'1 II He emma no HIIM'1.

3aTilM'1 «HOBOKynIty» npllKapMJIllBaIOT'1 KYCOlJKOM'1 XJIi6a, a K'1 ;n;OMOBOMY npaxo 06pa~aIOTca II OTKP11TO, npa CBIl)I.tTeJIaX'1, KJIaHJIIOTCJI B'1 XJItBaX'1 BO Bet lleT11pe yraa M npoCJlT'!): nOMTb, IWPMHT1, JIaCI;aT1 II XOJIHT1 II 8Ty HOBY10, KaK'1 6bIBaJI11X'1 rrpearaaxs.

C'!> ;n;OMamHJIrO CIWTa ;n;oqpnri1 f(OMOBOH nepenocars CBOH 3a60Thl H na JIIO;n;ei1. OXoTHte ncero OR'1 CTapaeTCJI npe.n:ynpeJI{f(aT1 0 necsacnaxr., 'IT06b1 YMtJI11e X03JIeBa ycnllB3JIJ:I IlpnrOTOBIIT1CJI K'1 BCTP'B1lil n OTBpaTIlT1 OT'!) ce6JI nanacrs 3a6JIarOBpeMenHO. JIIOf(H Jl:OraJl:.lIMBhle B'1 Ta:I\IlX'1 CJIYllaJIX'1 6e3'1 CJIOB'1 pa3yMtIOT'1 Tt 3HaKM, KaItic OH'!> nonaers, soma eMY B3;n;YMaeTca. TaK'1, naIlpllMtp'1, eCJIM casmrarcs nJIalJ'1 f(OMOBOro, nnoraa B'1 caMOH H36t, TO 611T1 B'1 }l;OMt IlOKOHunIty. ECJIH y Tpy6:bI na ItP1IIII'B aaarpaem B'1 3aCJIOIIKY- 6YAeT'1 cy}l;']) H3'1-3a xanoro IIll6YAI, ;u:t,Jla H 06HJl:hl; 06MOIIHT'1 ,n:OMOBOH HOl!1IO - 3a60JI-neT'1 TOT'.& lleJIOB11It'!,; nozcpracrs sa BOJIOCbI - ocreperaaca JKCna: lIO BBJI3bIBatl:ca I1'I, crropi, cs MYJKeM'D, ne rpsrsncs (;'1 RllM'b,-OTMaJl'lHBafrCJI, a TO B1>PHO npaosers n O'IeHb 60JIhHO. 3arpeMHn ;U:OMOBOfr B'I, 1l0CTaBI~1>

41

IlocYlI:oA- OCTOpO.iKII'Be oopamaaca C'b oraexr, H 30pIW norJIJI.JU>IBaA, He 3apOHH HCKPDI, He Bcrr1IXHYJIa 611 nenorymenlIM rOJIOB1mma, He CI!;1lJIaJICH. 6DI 60JI1IDofi noaaps H T. )l;. IIJIatIeT'l> H oxaers )l;OMOBOfi - K'l> repro, a K'b pa,n;oCTJIM'I> CKaTIen, rrscaa zrpaers, CMTIeTCJI; anorna, IIO)1;))Irp1IBaJI· na rpeoemas, rrpenyrrpeactaers 0 CBa,n;D611 B'b ceM:Dl1, H T. n.

Bd xoporno 3HaIOT'l>, ':ITO )l:OMOBofi JII06HT'l> Tl1 CeMDH, EOTOPblJI .lR.IIBYT'l> B'l> nOJIHOM'l> COrJIaCiH, H Tf,X'l> X03JIeB'l>, soropue paTIHTeJI1HO OTHOCJITCH. R'l> CBoeMY )l:06py, B'b nopJI)l:R13 H ':IHCTOn )l:ep.iKaT'l> CBOil: ABOP'l>. ECJIII HS'l> TaRHX'b RTO-HH- 6Y)1;)) sa6YAeT'l>, nanp., 3aMl1clIT1 KOpOBaM'l> KOPM:'l>, 3aAaT1 JIOmaAJIM'l> csna, TO AOMOBoil: CaM'l> sa Hero n03a60THTCH.. 3a TO rlHHBDIM'l> H HepMIIB1IM'l> om OXOTHO noxoraers sarrycxars X03JIfiCTBO II CTapaeTCJI BO BCeM'l> BpeAIIT1: 3ai3JEIIBaeT'l> JIOmaAefi, :Mf'IMT'l> II 6beT'l> CKOTIIHY; 3a6lIBaeT'b ee B'b yro.rs JIcJIefi, RJIaAeT'l> ee ssepxr, HoraMII B'l> KOJIOAY, 3aCOpJIeT'l> HaB030M'b )l:BOP'b, AaBHT'l> KalR,1l;YIO HO% II copacasaers cs nesa II no.JIaTeil: na nom X03JIIIHa, X03.lIMKY, II AiTeil: HX'l>, II T. ,n:. Bnposeas, nOMlIplITCJI cs pa3Cep.iKeHH1IM'l> AOMOB1IM'b He Tpy)1;HO,-)l:JIJI aroro CTOIIT'b TOJIDKO nOJIOJElIT1 eMY nOAn JICJIII HIOXaTeJI1Haro Ta6aKY, )1;0 KOTOparO OH'l> 60JIDIDOfi OXOTHIIK'l>, IIJIH sooome CAiJIaT1 KaKoil: - H1I6Y)l;1 nonapons, BpOJJ;i pa3HOn:BiTHDIX'l> JIOCRYT1eB'l>, CTaPIIHHOfi Koniil:KII cs 1I306paJKeHieM'I> ErOp1JI na ROHi, IIJIH rrpOCTO ropriyms« xJIi6a, orpssaanoa OT'!> nenosararo napasaa. OAHaRO, HHOr)l;a 611- naerr, H TaK'l> , 'ITO, . JII06JI XOPOIDIIX'l> X03JIeB'l>, OH'b, Me.iKJJ;y TiM'b, MYTIaeT'b CIWTIIHY, a xoro JII061IT'l>, - na roro nasa.JIlIBaeTCJI BO CHl; II aa JIBY, He pa36lIPaJI HII )1;HJI, Hn HOTIII,

,. HO npemoxaraa, OJJ;HaKO, CYMepKH. 3aXO'IeT'l> JIH ,n;OMOBOH 06'bJIBIIT1CJI cs rreTIa:ll'H1IM'b IIJIII paJJ;OCTHl>IM'!> 1I3BicTieM'b, lIJIH rrpOCTO nomyran, II nonpOR33IIT1,-OH'l> npemouaraen, BO Bcix'l> TaRIIX'l> CJIY'IaJIX'l> nplIHlIMaT1 na ce6JI BIIA'l> CaMIIX'l>

42

xoaaess. Toasso ([;al;'h YClrhBa.1U 3aM1>'IaTb Hi,KOTophle) He YM'neT'b OH'b npn aTOM'I.. npnrars CBOMX'h "10IIIa,UMHHhIX'b ymeii. lh TaROM'h 06pa3'J; J.\OMOBOfi HC npous II nocooan, pa60'IHM'b, H Yl'OCTHTh IIHOrO J.\a'RC KypnTc.lhHhIM'h Ta6aKOM'h H nOM1>IIIaTh IWHOIq)a)l,aM'1, Bhlp>1J.\HBIIInC1 ,UJIJI aroro B'b X03JIiicIWe n.rarse If paCXaJKIfBaJ[ IIO J.\BOpy ~1>JIYIO HO'lb C'b BHJIaMH B'h PYI\aX'h II T. II. IIoJ.\'h r. OpJl0M'b pa3CKa3bIBaIOT'h xro O)~Ila.iK.ubI .uO}fOBbIC TaK'b pas,U06pHJIIICb ,UJIH CBOMX'b JII06IIMbIX'h X03>18B'h, 'ITO nOMora.1II HM'h B'b nOJIeBbIX'b paooraxr., a onaoro HeYJ.\a'IJIHBarO X03>Ilma CnaCJIII T'BM'h, 'ITO Ha..1aJ.\II.llI ero na ToprOB.1IO II ,n:a.lIH B03MO)KHOCTh pacroprouarsca <:'h TaIUIM'b ycrrsxoa», 'ITO Bd J.\IIBII.:IHCb II 3aBII,n;OBaJIII. 3a60TbI ll.lJ060Bb CBOJOI\'b CCMbJIM'b lIHOH «,UOMOJRIIJI'b» npOCTIIpaers zo TaKOH CTcrrCHH, 'ITO M'BIIIaeT'b TallHbIM'b rp'BxaM'b cynpy!'OBb II. I;Y)I;a He nocnfers BO BpeMJI, HaIU13bIBaeT'b BHHOBaTaro 'd'>M'h, 'ITO HaBa.1IIBaeTCJI ua nero If Ita,KJ.\YIO HO'lb ,UymHT'b. UPII 8TOM'h, TaR'b r,aI,'b Bcefl nC'IHCTOll CMJI1> socnpemeao eaMIfM'b BOrOM'h rrpIII,aCaTbCJI K'1 Aym1> 'IeJIOB'B1ICCIWH, TO, lIM1>JI BJIaCTb aairs O,UHHM'b T1>JIOM'h, ,n;OMOBbIe He ynycRaJOT'b (,JIY'Iaf! rrYCKaTb B'b XO,U'h n m.1CIII-;n ,n:o 60JIM n ~HnRH ,n;o CIIHJIKOB'b. He ycrrieT'b BHHOBHaf!, yzeruracs cnars, xopoIIIeHhlW 3a6bITbCf!, RaIt'b nO'lYBcTByeT'I, B'b noraxs TJIJReCTb II rroil:,n;eT'b 8Ta TJIJReCT1 no,n:HMMaTbCJI It'b ropJIY, a TaM'b H nasners ],;IJITb TaIt'b CHJIbHO, lITO sarpemars ROCTH H CTaHCT'b 3aXBaTbIBaTb ,n;hIxaHie. Br, TaKHX'b CJIYlIa>IX'b CCTb TOJIbRO O)l;HO cnacenie MO.iIIITBa, .~. H TO naao Xl3JIOlPIgTbCfi, cYMilT1 e06paTbCf! cs .n;yXOJ\I'b II yen'BTb nporosopars BCJIYX'b Ty caMyro, ROTOPYJO HE' .lJ06JIT'b Edt ne'IMCTbIC: «)~a nocapecaers Bori,» *) ...

*) Eo MHornx'b l'JIyxl1X'b M'l:lCTIIX'b KOC1'p. ryo., n no cn'l\I\1>lllllM'b OT'b ('OTpYJiHHltOB'b J.I B'L KaJIymcltofi, C()XpaIUlJIcn: Ol(CHE> Jl;peBHltl: o(\r;rl(litl: nOABlllUHBa1'b H!lA'b CTofiJI!lMll ltOHIOlIleH'b _ J.I nal\'h nadlt!TaMI! B'h ltypn:THJ.lltal'h

43

HOlm nacrymrrs ra (i.'r3.iKCHHaJI nopa, xoraa ora BeJIHI,M MO.1HTBa rpOMIW paaracrca na BCK) CBJITYJO PYCb H OI~1>IH'JI'h~T"b IIa-M~pTBO BCJI He'IHCTaJI CHJIa, HaIIBHble )J,cpeBCH("!;ip xoaaesa ,,(0.111'0 erne 6y,n:yT'b, TeMHOIO HO'lI>IO, 6e3'I) manna, B'b o)J,HoA py6ax1>, XO,n:HT'b B'h CTapbIH ,ll;OM'h II C'h IIOKJIOHaMH yrrpamaaars JI.OMOBOro nyxa IIO.iK&Jl0BaTb B'I) HOBhIJI XOPOMbI, r,ll;-B B'h IIo,ll;'hIIa6II~1> caMOH X03JIHCKOM IIpHrOTOBJIeHO eMY yromeaie: rrpIIco~leHbIll: He60.1bllIo:li x.wB6e~'h H BO)l,Ka B,]) 'IanU;1>. CyeB1>piJI. OCHOBaHHbIJI na noaapsnnr na npapony, T'BM,]) noporn II MH;lbI npOCTOMY, HeTpOHYTOMY COMH1>HiIDfH YMY, 'ITO ycnoxonre.u.no npaapsraarorr, xepcreyro II XOJIO)l;nyro )l;1>HCTBHTCJlhHOCTb II )l;aroT'b B03MO;KHOCTh 06,])JICHJITh CJIO.iKHhIJI JIBJleHiJI caMbIMII rrpOCTbIMII II IIO,ll;PY'IHbIMH cnocooaMH. ITpOKa3aMH noxosaro 06,])JICHJIJOT'b IIaK,]) HeHOpMaJIbIIbllI YKJIOHeHiJI II 60JI1>3HeHHbIJI OTrrpaBJICHiJI opranaaxa, Tal,'b H BceB03MO.iKHhIC CJIY'IaH IIOBCCJI.HeBHOIl: JKBSHH. BOT']) U1>CKO.lbKO npHM1>pOB'b. Y CIIJIeHHO I,aTaeTCJI rro rrOJIY JIOmap:h II MY'IHTe.llbHo 'IemeTCJI 06'b CT1>HKY H .llCJIII He rrOTOMY, 'ITO ue,n:06pbI:Ii 'IeJIOB1>K'b nocsmon, e:li B,]) rpIIBY H XBOCT'b B1>TKY mIIIIOBHHKR, a rrOTOMY, 'ITO ee He B3JIIo6HJI'I) ;IJ;OMOBO:li. Ha YTpeHHe:li sapf XOJIeHhIH HHOXO;IJ;e~']) OKaSaJICJI sees B'b MbIJI-B ne orroro, 'ITO ce:li'Iac']) BepHYJICJI na HeM'b MOJIO;IJ;O:li napeas, nero HO'Ib rYJIJIBmi:li Ta:liKOM'b OT'b OT~a H 'B3,ll;IIBmi:li no COct;IJ;HHM'h rroct;IJ;KaM,]) c']) rr-BCH.llMII II roaapmnaaa, a IIOTOMY, 'ITO na HeM']) -B3;IJ;IIJI,]) ;IJ;OMOBO:li. ITO;IJ;H.llJIOCb Y MOJIO;IJ;O:li 6a6bI B,]) spoaa oymeaaase II IIO'IY;IJ;IIJIOCb cM, 6y;n;r0 rrO,ll;XO;IJ;HT'b K'h HeB MIIJIbI:Ii .lKMeT,]) II ;IJ;aBIIT'b,-OII.llTb BIIHOBaT'b ;IJ;OMOBOB, IIOTOMY 'ITO KaK,]) TOJIbIW 6a6a USJ10B'IIIJIaCh IIpO'IllTaTb «OT'IY»-Bce II nponano.

"KypHlllilX'b H lIoIIIap;HllhlX'b 60rOB'b". )l;.111 KOHCil: TaKOBbIM'b nOorOM'b" elIYlKHT'b oco6eHHbIil: KaMeH}' C'b JI;bIpoil:, iJ,.111 Kyp'b - rop.1I.rIIIKO OT1, ItYBIIIHHa.

III.

,llOMOBOM- ,llBOPOBOtt

EaE'b HH npOCTO nepenencxne xosancrso, I,aK'h Hll MenKa, IIOBH,uHMOMY, sea 06CTaROBKa noxamaaro 6hITa, no OP;HOMY P;OMOBOMY-JJ;OMOJKHJIY co BC'BM'b ne ynpaBllThca. He TOJIhEO Y 60raTaro, HO Y BCJmarO MYJKHKa )I.ITa )IOMOBOro II3.upeBJIe nOJIaraIOTCa nOMOID;HIIKII. IIx'b pariora, B'b O)IRllX'b MilcTaX'b, He C'1IITaeTCJI sa caMOCTOaTe.lIl;HYIO, II nca IIilJIIIKOM'h npanacaaaerca OJJ;HOMY «xosaany». Bs )IpymxT> ace M':BCTaX'b YMtIOT'b JJ;orap;JIIIBO paSJIIIqaTh Tpy)Ih1 Ea.lI{,JJ;aro zoxamaaro ,uyxa B'b OTJJ;tJIbHOCTII. ,I!;OMOBOMy-,uOMOJKU.lIY npmansr B'b noMOID;h: JJ;BOpOBOii:, 6aHHlIIt'b, OBUmIlIl\:'b (OIlT> Jlte II rYMeHnUK'b) -II mamaaopa-aaanxopa; JI'BrneMY noxoraers «nonenoa», BO,uJIROMY «U'1eTUKU II nranmra» BM'BcT'll C'I> pycaJIKaMII.

,I!;BOPOBOfi-JJ;OMOBOii: nOJIY'IuJI'b csoe UMa, no MilcTY 0611'1- naro JKIITeJIhCTBa, a no xapanrepy oraonrema ItT> .uOMOBJIaw1lJIhIIaM'b, OH'b rrpnsncrerrs I,'b SJIhI1!'b JJ;yxaM'b, II Bcil pasCRaShI 0 aexs CBO)IaTCJI K'b MY'leHiaM'l> TtX'l> )IOMarnRIIX'l> JKHBOTRhIX'l>, xoropsrxs ORT> He B3JII06UTT> (nceraa II ReII3MilRHO )IpymHT'b TOJIhItO cs c06aKofi M K03JIOM'b). 8TO OR'l> YCTpaMnaers Tart'b, 'ITO CIWTMHa cnaaaers cs TilJIa, OT6HBaJICb OTT> KOPMY; OR'b .lIte nyraers eM rpnay, o6pil3aeT'I> U 06IIIHIIhIBaeTT> XBOCT'b II npox. 8TO npornm, Hero BCRICiM X03JIHR'l> Ira nOTOJIKt XJI'llBa UJIH KonIOmHH nOJJ;B'llnHIBaoT'l> y6HTym coporty, TaE'b KaK'bp;BOpOBOM-JJ;OMOBOM neuaBIIAHT'L aTY CnJIOTIUIIWnTHIIY· 8TO ero, HaROHeI~'l>, CTapaIOT<:jI y6JI!lJItltT1 BCJIKHMH

. M'llpaMII, npe.uynpOJKJJ;aTT, oro .lIwJmHij'j, yrOJItAaTI, oro nnycaas: He ,n:ep.lItaT'b 6f,JTI>lX'h IWIlICTt'I" 61lJII,IX'h ('06aK'I. II CII-

45

BLIX'D JIoma,n;efi (COJIOBhIX'[, II 6YJIaUbIX'b OlI'I, TO.iKe ODllJKaeT'h, a XOJIllT'b II rJIa,rJ,IIT1> BOPOHbIX'b II d1PbIX'b). EC.JIII <.iKe CJIy'I1ITCJI TaK'b, 'ITO HeJI13JI OTK3.3aTbCJI OT'b rroKyrrKII JIOma)];eH HeJII06lIMOfi tiaCTII. TO llX'b BBO)VIT1> BO )IBOp'D, rrplIrOHJIJI (','b

'...... '

6aaapa, He anase, KaK'b'Iepe3'b OB'IlUIHYIO my6y, paaOCTJIaH-

lIyIO B'b aoporaxs, mepcrsio ssepxs. C'D OC06eHHbIM'b mIHMaHieM'D TO'llIO TaIWKe X03JIBKII YXaJKIIBaIOT'b OKOJIO HQBOp0JliJ{eUHbIX'D JKIIBOTHhIX'D, saaa, 'ITO )IBOPOBOH He JIIQ61I'J;D HII TeJIJIT'b, HII oserrs: JIll60 113JIOMaeT'b, JIlI60 II [BOBc.e : saAyrrIlIT'b. IT03TOMY-TO TaKft'X'b HOBOpO.lK)IeHHbIX'b II CTapaIOTCJI scerna ynecra lI3'b xJIima II rrOCeJIJIIOT1> B'b 1136t BMtCTt C'D peoaraxa, OKPYJKaH IIX'b TaKIIM'b ace rrorre'IeHieM'h: npaaecenaaro CeB'IaC'D JKe CYIOT1> rOJIOBOB B'D YCToe nesa, IIJIll, ItaK'b rOBOp.lIT'b, «BO)IOM.1JJIIOT'b» (CpO)IH.lIIOT'b [C'b )IOMOM'b). Ha }(BOpt 3TOMY )IOMOBOMY He rrO)I'IIIHeHhI O)IHt TOJIbKO fKYp:bI:

Y HIIX'b IIMteTCJI CBOB 00r'D.

Ilpzrisraa K'D TO'IHO TaKIIM'D.iKe MtpaM'b YMIIJIOCTIIBJIeHi.ll )IOMOBOrO-)IBOpOBOro, KaK'b II )IOMOBOrO-)IOMO.lKIIJIa, JIIO)I1I He scerna, O)IHaKO, )IOCTRraIOT'D u;tJIII: II ,!l;BOPOBOH TO'IHO TaK.iKe TO MIIPBOJIllT'b, TO, 6e3'b BCJIltIIX'D Bll)IlIM:bIX'b rrOBO)IOB'b, aaxnHaeT1> rrpOK3.3IIT:b, JJ;ypllT:b, rrplI'IIIHJIJI rrOCTOJIHHbIJI 6e3rrOKo}ICTBa, JIBH:ble y6hlTKR B'D X03.l1HCTBt 1I npox. Bs TaKlIX'D CJIy'IaJIX'b rrplIMtH.lIIOT'b p'surarensnua MtphI R, BMtCTO JIaCKII II YI'OJliJ{eHiH, BCTyrraIOT'b C'D HRM'b B'b OTKp:bITYIO 60p:b6y II Hept)IKO B'D pysonamayro )IpaKY.

ITo BOJIOrO)ICKRM'D MtcTaM'b, xpecrsaae, 06e3YMtBIrrie OT'b 3JIhlX'D rrpouaas )IBOPOB1IX'D, ThI'IYT'b HaB03H:bIMII BIIJIaMII B'b HIIJKIIiJI 6peBHa )IBOpa C'b npnroaopoxs: «BOT'b Te6t, Bon Te6t, sa TO-TO II BOT']) 3TO». ITo HtKOTOPbIM'D M'BCTaM'b (nanp. ED HOBrOpO)ICKOH ry6.) )IOra)IJIIIB:bIH II 3HaIOru;iH X03JIIIH'b 3Unacaerca HIITKOH 1I3,!) casaaa xeprsena, nnaeraerr, ee B'D TpeXXBOCTHYIO peMeHHYIO rrners II 3aJItrr.lIJIeT']) BOCKOM'D. HI,

46

caMYIO noauo-n., 3aCB'hTHB'h ;)TY Hl1TKY, Ii Jl:Cp.lKa ee B'b JI'lmofi P)'ltt, OH'b II,n;eT'L no ;~BOP'[. 11 61eT'1. nnersro no Bd'M'b yrJfaM'b XJItBa J[ I10,n;'b JICJIJI~ur:-aBO(,1 l;aI~'L-HJI6y)l1 nonaaers

n'b naaoanaro.

Hepbasc )lOMOX03JIena TepIIJIT'1 OT'L CCOp'L, RaldJI 3aBO-

)lJIT'b MeJK)lY c060fi coet.n;Hie )lBOpOB1Ie-HeC'IaCTbC, soropos HeJIb3JI HII OTBpaTIITb, HH rrpe)lYCMOTptTb. Bs BOJIor. r. (B'b M)l;HHIWBCl\OM'b y1>3.n;1>, Bac1JIHoBc:rwH BOJIOCTH) 3JIOH «.n;BOpOBymKO» rr03aBl'I)lOmi_'I'b CBoeMY CO et.n;y , .n;06pOMY .n;BopoBymR'fl, B'b TOM'b, 'ITO Y roro H IWpOB11 C1IT1I, H Y JIOma.n;eH mepcn, rJIa,n;Ka H )laJKe JIOCHUTCJI. 3JIOH rrpOBepTtJI'J) .n;bIPY B'b "'laHt, B'L KOTOPOM'b ,n;06PJIK'})-)lBOPOBOH B03IIJI'b B'b nOJIHO'lb C'b ptItH BOJJ;y • .lIHJI'b IIOTOM'1 JJ;06PJIK'1, JHIJI'1 BO)lY B'b 'laH'b, H see JK.n;aJI'1, nosa OHa CpaBHJIeTCJI cs ItpMMII, )la TaK'b H He )lOJK.n;aJICJI:

H C'b rOPJI na MtCT'B nOBHC'b rroA'}) HII)KHeH ry60H JIOma)lRH JIeJJ;JIHOH COCYJI1KOH B'1 BHA1l· «MaJIeHI>Itaro "'le.rron1ma B'1 IlIepcTII» •

OTTYAa .iKe (lI3'1-rrO)l'b Ra.n;HIIIwna) noaysena H TaEM TIOBtCT1 (3aTIIICaUHM B'b nep. KYPOBCI\oH, I,aI,'L Co61ITie 80-X'b rOJJ;OB'1 TIpOIIIJIarO CTOJItTiJI).

«JRI;l.rra Y nacs crapaa )ltm, a, He3aMYJKHJIJI; 3BaJIII ee OJfLroH. Hy, see II XO.n;IU'L K'b Hell JJ;BopoBymI\o cnan, no HO'laM'b, II BCJIROi'!: pan 3arrJIeTaJI'1 efl I;OCY II nasasuaaas: «eCJIH T1! 6YJJ;eIlIL ee pacnaerars, .n;a uecars, TO JI Te6JI 3a.n;aBJIIO». TaK'1 OHa II .iKII.rra He'ICcoir .n;o 35 rO)lOB'L, - 1I He MLlJIa rOJIOBLl, II rperiaa y ce6JI He AepjltaJIa. Tom-no B1IAYMaJIa OHa BbI.n;TII 3aMYJK'b, n Iwr.n;a IlaeTaJI1, lI:iJBII'lHHE'h, nomaa )J;1lBKII B'1 6amo IT ee IIOBeJIIl C'b cooot'I, nC:.IaMYJKlIfOIO-TY, erapyro }I,t.BIty, HeB1leTY-TY. Ih (laIr!; cramr co MhlTI.. Ha'laJIH pacrueran. nocy 11 Jl:OJfrO ne MOl' JUI 00 pae'wcaTf.: Talt'l.-TO RPYTO 3aKpimFIJI'I. ee )(BOponYIIlIW. Ira APYI'oe yrpo na,n:o 6hIJIO B1lH'IaThCJI-npIUIIJIll It'£> Hon'il('.T'Il, a OHa fl'£, nOmeJIH

47

J1€'-'KHTI. MepTBaH, II BCH 'ICpHaH: ,u;BOPOBYllII\o-TO ee II 3a,u;aBIIJI'h».

He TOJII.IW B'b rpynaxr, II ,u;'ilJIaX'h CBOIIX'b f];BOPOBOH noXO.IK1. na iJ:OMOiKHJIa, lIO II BHtmmIM'1 BlIAOM'1 0T'h Hero 1lI1 B'h '1CM1, He OTJIIPlaeTC.JI (TaK'h .iKe IIOXOjjt'h na KaiKAarO JlUIsaro 'leJIoB1lKa, TomKO necs MOXHaTbIii). 3aTtM'h nee, 'ITO npanacuaaerca rrepsoay, CJIY.lKIIT'h JIlImb JIOBTOpeHieM'h roro, 'ITO rOBOpHT'h HpO sroparo. II 3aMt'IaTeJI1HO, 'ITO BO Bdx'b nO,ll;06H1Ix'b pa3CKa3aX'1 HtT'h JIPOTIIBOpi'liH MeJKAY nOJIY'IeHHhlMH H3'h cssepasrxr, JI'ilCHhlX'h ry6epHiii II TiMH, KOTop1Ie npHCJIaHbI H3'b 'IepH03eMHOH nOJIOChl BeJIimopocciH (1I3'h ry6. OPJIOBCKOiI, Ileaaencsoa H TaM60BcI\,0ii:). B'b co06;m;eniHX'b 1I3'h 3THX'h ry6epHiii: 3aMiQaeTCJI JIHm1 paaaana B'h rrpiexaxs YMHJIOCTHBJIeniJI: 3Aic)) HaIIJIaCTbIBaeTCH nall60JI1mee IWJIII'1eCTBO nptexom, CIIMBOJIH'leCKaro xapanrepa, cs HBH1IMII npn- 3HaKaMlI ,u;peBHiii:maro IIPOIICXOiK)l;eHiJI. Bon, aanp., I\aI~'b ;l(apHT'l) ABopoBaro B'b OPJIOBCKOH ry6.: 6epyT'h pasaomrsrHbIX'h JIOCKYTIWB'h, OBe'lneii: mepcrn, MumypbI II3'h 6JIeCTOK'h, XOTH 611 6YMaiKH1IX'b, cTapIIHnyIO RonifIRy cs II306paiKeHieM'b ROIIH, rop6yillIcy XJIi6a, orpssanayro OT'h n;'imaro IWpOBaH, II uecyrn Bee aTO B'h XJIiB'b, II xararcrs MOJIIITBY:

- I.J;ap1 ABopOBOii, X03JIUH'b f];OMOBOii, CyC'l"f];YIIIIW-,u;06poxorymxol=-a Te6H JJ;apro-6JIaro,u;apro: CKOTIIHY JIPHMH-JIOIIOII n aaaopxa.

STon ,u;ap'b, JIOJIOiKeHHbIH B'h JICJIII, )1;aJIeI~'b JIO CBOeMY xapaxrepy OT'b roro, KOTOPbIH JIO)1;HOC.HT'b aTOMY J{te )1;yxy na ciBepi, B'h JIiCaX'b,-Ha HaB03HbIX'b BIIJIaX'b IIJIn as ROH'1IIKi .lKecTKoii JIJIeTII.

AOMoB1Ie-ABopoB1Ie 06.ll3aTeJI1HO JIOJIaraIOTCJI )1;JIJI I~ajjtAaro ;l(epeBeHcKaro )1;BOpa, KaK'h )1;OMOBOM-)lOMOjjtIIJI'b )l;JIJI KaJIt)1;oii II361I, a 6aeHHlIKu .Jl:JIJI BC.llKOll 6aHII, OBIUIHIIKII IIJIH rYMeHHIIKH )1;JI.ll Bdx'b 6e3'h HCltJIlO'ieHiJI pur'b U ryxem, (rYMeI-l'J>,

48

OTKPbIThIX'b CO BeBX'b CTOPOfI'f>, 1I pnr'b, npIIRpbITbIX'b 6peBeu'IaTbIMH cpy6allIIl C'l, HenpOTeI,aIOll\IIMI1 KpbIIllaMII). BCJ! 3Ta HelflICTb-T'h Jlte I~ONIOBbre, OT.7III'IHhIB JIIIIIIb no 60JTBe 3.JIo6- HhIM'b cBoiicTBaM'b, no M'BCTY ,iIWT8JIhCTBa H no 3aT'B:llHbIM'b npOI~a3aN[,1.

IY.

EAEHHI1Ho.

!1aIWIIT'BJIhnnr 11 06BeTllIaJIhIMII CTOJIT'h spaacarrayio, no oaparaxs Ii xocoropasrs, YT.1IhIJI 6aHhKH, HapO'lHO BbICTaBJIeIIHhlJI HS'h nOpJIAI,a rrpouaxs )lepeBeHCIlHX'I, CTPOt'HiH, rOTOBhIJI BcrrbIXHVTh. KaK'h HOPOX'h, nerrpounsra Ii lleAOJIroBt1IHhIJI. TIo Betn BWmHHM'I, npasaanaxs BMARO, 'lTO 06'h IHIX'h HlIKTO He Sa60THJICH H, H3iKHBaJI He;n;o.'Irifi Bf,K'h B'[, 1l0.1IHOM'h 3a- 6poct, oaHH scema HM11IOT'h BH)!;,}, S;n;Hlli}r. oope'ICHHbIX'I, na C.lIOM'h. A :Me;R,ll;y TBM'h MX'h 3a)U,BI.iJt'HHhIll cT'Im:&I cnsnnam. IWJlBbIe KpiutII HOBOpO.iK)leHHarO pyccKof[ Kpec'TbJIHCKOI1 CCMbH 11 rrepnsre B3JI:OXH 6y;n;YI!~aI'o I;OpMMJII,I~a:- naxapa. 3/rBc1. B'h JKapROM'h napy, pacnpamaers om., EOI';n;a npJIJI,PT'h B'f. B03- pacre, HaTpY.lKeHHhle TJIJIC8JIolI parioroit 'l.1IE'IIDI T'h.1Ia n c~rhInaers Tpy;n;oBofr non, llT06hl, OCBt.lKf'HIIhIM'h H no.n;60;n:peHH1IM'h, H;n;TH HaHOBhle 6e3ROHe'lHhIC TpYAhI. C:(oAa HCCeT'h CBOro TOCKY MO.'IO;n;Hu'l;n;tBYIDRa, oopeuemra» rrOCBJITIIT1, CBOIl nIJThI 'lYJKOH C8M1t Ii OT;n:aTb CBOro BO.1IO B1> HIIWI pyRII; S)l;tCh B'h IIOCJIt;n;Hifr paas ToeKyeT'I. OHa 0 pO;n;HTCJI1CIWM'I, .II.oMi; HaEaHynt roro ;n;HJI, Kor;n;a nplIMcn «SaKO:H'h» n 6JIarocnoseme ~epKBM. TIO.II.'h TaKHMH TH:roeTH1IMM Bne'IaTJI1lHiJIMH B'b O;n;:HOM'h HS'h rrpmerons, SaC,l{l[ThIBaIOIIII1X'1 6aHIO-napymy ,H9) 'lHCJIOJKHBbIX'h He1(06poXOTOIn, BhIrOBOpHJIOC,I. npo nee raaoe YKopII3HeHHoe eJIOBO:,

-1.

50

Ha 'IVi"O{1 TO. Hn (·TOpDH~'lIlli'l;. r Ia :U()xTitili'I; I[(,:{ I[;U;o.\W([:

Ha 00, I ()T'Y; oal£:[ P)·o.[eFIa. llo (,hlpml)' OOp)' liWrlUra.

Ha .1TOTbL\,i> :lB:Y;pil\'r. 1I0;r;(,1I(\,

IIa 11 pDI;:ul'rmrl> wheTi; crannena,

Yr;()pr.l ('llpaBC')(,1HBhl. HeO[OTpH [13. 'TO, 'ITO «{)(I.IIJl ImpUT'h, oana IljlHlllfT'[,. O;l.lfH BeC' nenp:wrrrT,»'.-OHa ll:{,u:pelne rrpasnaerc» lH"[IJeTbrm, :\[i;(,1'O'l['b, a. nor. I'l, nO,I[yr-rO'lH ("HITaeTea ;(ctiI,e onarrrum. H ('TpaIIIHbBl'b: He B(,HKiI'r p'BIIIa.eTUi: Ty)!;a 3ar.llHlYTI). J[ [;ailil~b!l~1 1'OTOB1, O;I"H)(aorh Kal,Oll-TIlIOYJ(1 nerrpiHTHOLTH, [iR,I;OII-IIlIO~')~J, C,1Y'IaIIIIOlJ: II HP01KH)WHHoC[ B(,TJ)11'lH. Tal;aH Be"rp1l'Ia )fOiIU'TT, nponaorrnr ('1> rk\fT) He ' lU('.TblMT, lJ.y\0)1'1 JI3'r. Hf'iIWTIl. I;OTOPhIlt nO)!;1, n'llelI('~[,r. oaerrrnma, noeemreTca EO B(',[[Wt[ OlUl'B aa [;mleHlWfi, IweI'O ;[~(' 'Ia~e nO)!;T> IIOjII\O~['b, Tnt I;OTOpO~[,[, OOhl'IHO IlaPHT(,H. B('mfY PYC('KOMY c1lOJ(Y nHBi;nCll'h orrs ;la, anoro HP)W6po\OTa. «H -BTl) anae 6amIlma, ;n;a [1'£n ero )(oopa(I».-I'OBOpH'.rl, In, IWpeHt-lOH HOnrOpOJ(lIlmi> nO)l;'J, B'h,rrORepn;,O)['f); IIO ;l)l;'£eh ,/I~(, TBep)!;O n1lpH'l'l> BT> ero B("('rJ(armnorn rOTOBHOCTT, BlleJ(TITI) n: crporo ('o6JIIO)!;arOTT, It pasn.ra yrO)~HII'I<'CTBa II :{aHCl\IIBaHI,a.

HI,j)llT1>, 'ITO OaTIHHlC'I, scema '1IOeTCJI nOC,II-B Bcix'h, 06hII~HOBeHHO pa3)dl.ITHlOllIIIXea TIa TpII O'Iepe)J;H, a 1I0TO:MY uerBepTon ll<'p8wlmbI nmr uersepraro napa oci OOflTCH: «OJ:l'1)) uaRlureTCH-CTaHeTT> opocaTbCH rOpH'lJIMII l,a~fHlIMH H3~ .1i.a- 1IeHIIH, nnecuarsca I\II[[HTI;OM'I); C'CJIII HC y6'BJRHIIlI) YMiilO'I'Jj[, T. e. aa)!;OM1) nanepP)l;'I" om, ~roil,(,T'h ('ondn.rr, fls.mnapHTD. 8TO'TT, 'ra(-or, IWX1, C\IIITaCT'h ('BOHM'I, n: Il03BO.lIHf.\T'h M:NT:bCJi TO.IT1T\O 'IepraM'h; )(JUI JIlO.rr.eli. .iIte Gamma nopa B'[, ~r>eBKl'IA."'I> OOi.,1l\HOBBHHO ITOJraraeTCH OI\OJTO ;)-7 'IM',O'R'T, 110 uoJfY)!;H'R.

Ilocnf TjH)X1> Ilpp(,~I'IlTl'[' ·lIociTHTI'.lICi'l:, B'f, t'htlrn ~[OlO'1'Ci£ l[PPTIL .1I'BIUie, onmnrur.u II (',a~IH oam[J[liH. E('.m Ii'ro-rrH0y.n:b.

;)1

Ifh »ro BI)('){}I llC)li)~('T'I. na.pUThr}l ll'l. oaum, TO ~KIdBJ.lM'l. ()'rry)~a Ill' BblH)I,e'n.: 'lepTH oro ~a).l;yllIaT'I), a .iJIO).I;HM'l> IIORa.iKflTCll, 'ITO TOT'}) 'IP,lIOR'hR1. FoptE!. lUll ;::a,napH.'l('H, 8TO nOBlipw 0 '1<'TIWPT0i!: pOKosoii: oa.uHoii «('M'lilrll» paerrpccrpaaerm.ara Pycn IIOBn' Y'jWTIJ(),

aaUl"lCfmalOT'h pacuo.roacnie OamIHItn T'£MT) , 'ITO npKHO~ ('lIn. eMY vromeaie mn KYC.Ka paeanarc xJrMa. l'1)YTO rroChUraHHM'O KPYITHOIO COJIbIO. A 'rro6u aasoeraa OTH1'ITL y HPro nfJIY II OXOTY BP!l)~HTb, cMY npnnocsrs B'I> ;n.ap'1 qep ... nylO l .. ypHn;y. Ko1',1I;a BhH·Tp05In., noc.rh noacapa, ]l[OSYIO 6amo, TO TaI<YIO K.ypnllY, He oumnusaa uepsess, .n;ym&n (a I!((' pfuKyn) JI B'b TaI\OM'1 BII)J;'B. ;:ml,.anhIBaIOTb B'b .3e~UIO no.1n> 1I0pOrOM'h oamI. CTapaliCh 1I0J~orfIaTl> BPPMlI no,ll;'h 'lilt-T.bUi xereepr-s. 3al~O[raBIIIH I:ypHU;y, YXOlVIT'h H3'b 6aHH ~mJl;OM'b H see spexa OTB'llmIIB3.fOTh nOI"lIOHbI na oaHFO 6e3cMl>HHOMY H Cep.lOITOMY JKH,[bU;Y ell. BaHHlfK'b CTpeM.liTCJI BJIaJJ;'llT1 6al£eti: nepa.1:)I,1mbHO U HC,II;OBOJleHT) BClIr~lIM'b: nOItYCliIBillIIMClI :a:a. ero npasa, XOTJi Ohl II BpCMCHHO. 3Haa npo TO, p'll1l;({'ili nyTIDI~'b, 3aCTHrHYThIH: HO'IbIO, P'BlllIIT("H HCK.aT1 3).1;1>C1 npiiora, l:'pOM'll pa:3B'B (,H6uPCKUX.'b 6PO)J;HrD II i5'llr.TbIX'1, IWTOPbIM'1, I; a 1;:1) II3B'BCTHO, see rra CB'ET'B HIIIIO'ICJ.{'h. HAyru;ifi JRe na ;'\apa60Tl\ . .Ii If He ll~d)IOIl~ili, 'I'BM'f, aannaran, sa nouner-s, npemouaraeri, nucnartca rAt-H1l6YAL B'b crory, no)!;'))

capaexs, IIO,II;'b par;:UToBI)IMT) IIJIlI ~IOJIwKeBeJIeBhlM'1Ity-

CTOM'b. H3.CIWJILIW 6aeHHIIKT) BbICOE:O ~'llHHT'b npaayro n;1lm. Ha3Ha'Iel£ia CBoe1'O :;InIJHI1l~a, BfI)I;IW un TOPO, 'ITO OWb MCTHT'b T"kW:b X031Ie:saM'b, xoropxe aTO nasaaaeaie M3M'InUlIO'f'b. TaK'b, EO MHOI'HX'b c1mepHbLX'1) JI'BcHhIX'1 M'llC1'HOtT.llX'1 (aanp., B1) Bozeron. ry6.) B'b 6aHIO BOBce He XO;r;HTI., rrpeJ1.IIO'lIuan: naparsca BT, rreur.axr., IWTOPh[}{ :{~IIlL\IaIDTb U;1JIYIO 1/~ 1I36hI. Baij:H jIW :~jrj;tL XOTJI II c.yru;<'CTBYIOT'L, lIO 6,rraro,'I,"apa xopo-

4"

-<)

.l_

IUIfM'[, ypoiKaH.\l'h .JlbIIH, II 110 II [)H'lHfrB yomcHHhIX'.b sarpaHlI'lHhIX1> TveOouanlI1. »roru llPO)~yI;Ta, c6hIBue:t.mro 'lel)c:n, apXaUl'eJlh("~ili uoprr, Old. uppupalll,eHhI B'J, :NlaJI(lHhl~iH <fJa6- pH'fJm-TpenaJII,HII II 'f(,CH.u,mr. T1'>x'I" I,TO 33JdJ3aeT'h B'h ness, ()arHffIIli'h. IIOMIDIO BJn.ttTH 11 pa:WBmeHiH )l;mfOBorU, HHOr)l;a TaR'!. lIJIOTHO ;!3tTHB.Tl5leT'!. aaCJIOHlw:tL 'lTO JHr60 BhITam;aT'f> YIX'f. ·R'b o6~wpod.. .rnrio : OHII COBC'1NI'l. aMoxnYTCJI "). He }rI061IT'b oaeHHHWI, Tal;,/l{e 11 T'BX'.fi C:r.dlJIh'faJ\OB''&, soropsre 'XBaC'rl1,IOTCJI nccfnueaiex» ero "KIIJIHIQU He B1> YI,asaHIIOe Bpt'MJI. TaitT, 1(,aI~T, ua He:r.n JleE.lIT1> npJIMaJI 065ISUHHOCT1 Y)J;UJIJITL, un oaHlI yrup1>, TO B'b ero .iKe npaB'S HaBO)J,HTh yrap'h na rlX1>, 1i:1'>M'b OH1, nenoaorem; Ha ranie e.lIy'rarr cvmecrsverr. xnoro pa3CKaSOB'b.

, HapymaroU(IlX'h yc.TanOB.I8UHhlH lIM'l, IIpa.BlI.lIH II rperioBIl.HiJI oaemIIU;'l, ~HeMe)l;nelII-1O H3I\a:H,IBaeT'li '(·BOll:r.l'f, CY)J;OM'Il, xoer 6bIB,}) pO;D:f, CJI1;)J;YJ(llll,aro; ],OTOPbLH: HCllbITaJI'b H3 cMil pUSCKa3'HII,'[' Hn neU3eUn,IIX1> MY.iKU'lI\OB'h. Kal,'h,TO 3an03- l.(aBIDU B'L ;D:Opori;, S<topaJICJI OH'I" nepcnr. llpa:~l!;HlII'OM'I". B'b CBOIO' 'uamo, nocJri no.tvnounoro uaca. Ho,' paaJdmH,JICo, B'h TOponJIX'h, B)l'fle~dJ (':0 py6axoH, npHXBaTUJI'h C'I) mea xpecrs, a :l\or)J;u IrOJ1'Bn na IIO.rrOK'I, napHT10l, TO Hlma[,'£' rre xori, OTl'y;u;acn'£3T.b no ;a:06py no snopoav. BtHlu,H ('(t)lH c060iI TaR!.bH otIOT'b no 60I,aM'h. KOP-I\aII:'.&, O,ll,Ha:KO, cnis'1" CyHyJICJI B'1 ,lI,B eps , a OHa TaK'b nparsopena, 'ITO M ne ornepenu. A Bimllm see CBoe )J;tJIaIOT'h- xnern;YT'b. . CnOXBanmaC1 .. oa6a, '![fO . ,n;OJIro H'ST'1 MYjr,a, 'crana B'1 ononno 3BaTb-ire OTIt.Jl1tKaeTCJI,' na'l3.Jla.JfOMHT1C,H B'f, ,!(BepI)-lIe I10MaeTCJJ. Bhn:IBOFm:JIa OHa penosn, 'Coct;u;el1:. 8TH npmnrx nOMoraTII: py6HJIll )];Bept TonopaMII -TOJII,IW nCKpI,[ JrCT!I'r'h. a ri~(' no It'!, HilT1,.

*) Bo' BJIa)l;~pCItoit ry6., ~I~t)l;y lIPOTUIM'I,;. Jl,cp}Kl1'rCll ranoe U()Bllp~e, 'ITO MI,rry,cn: B'I> 6&HHX'D He rp11111l!f) TOJIY,ItO MYlRlUIM'b lReHaM'!>. a lI)1;OB&M1> it )lllBII'n;aM'D rp1>UIHO: "HO, ermr C'b Mn.Il1TRot, 'l'0 H Inn. IIPOU\lIeT('II",

npHIIlJIa na BhIpy'l&y OaOa-SHRXapI;a. OKpOmUa. P,Bnp1 CRaTOM R();~()ll, nponra C8010 MO.'IHTBY If O,]BOpIfJIa. My.lRHR'h JIE'.Jf'R.Th 6ea'1 naMHTlI; HaCILJlY OTTCpJIH .ero CH1>rOM1 ••

OIIhITHwe .IIOJI;1I OTBpam;aIOTI. 3JlhIe HaBi>TlI CBOHX'b 6aeHUHI'OR'I. T1>M'1 . BHHMMucn, Ita.KOe OK.3J3hIBaIOT'1: RM'1 BCfn~iii. pas'I. IIpR BbIX().,1I.1> RS'1 oaHR. Bcerna B'l) KaAymKax'b OCTaBJIJil()T'I. IH'MHOrO 80)1;11 H XOT1 M:3.JleIThltiA RyCOqeJ~'b M1IJIa, eCJIlI T()JIbIW He M1UIRCI. u:r;eJIOIWM'1; n-BHRK,H .lRe HRRorAa He YHOCHTI. B'1 R36y. BoT'1 IIO'lCMyaa'IacryIO pascsaasraaron., MR'1. npoxona HO'l1IO MRMO 6aHH, CJI1IIIIaJIR, C'1 KaKRM'bOaOpeTBOM'1 R ycepaiex» XllCu:r;YTCJ.l TaM'1 sepra R npa 3T.OM'b .lRYJl\,jKaT'1, CJ10BHO 61>[ pasrosapasarors, HO' 6eB'1 CJIOB'1. OAHH'1 npoxo.lRi:ii O('M'nJIlIJICJI H aaI'pJPIa.T('1: «(nonpH6aB1Te napY!»-1I BJI;PYf'b Bee aaTHXJIO,a y Hero y caxoro xopoas noo'!>JRaJr1 no Tfury. H BOJIOChI BCTaJIH AhI6oM'b., '

I" Booome, nryran, e'b co60:ii oaeUHHR'1 He n03BOJlJ.leT1>, HO paspsmaen, aa CBHTRaX'b npnXOAIITb R'I,HeMY aasopaatanarr.ca, npll'leM'1 caxoe rananse npOllCXO)I.IIT'1CJI-BAYIOIIIllJ!M.'J, 06pa30J.1'b: ra)I.aIou:r;iii. rrpocoasrsaers B'1 ,ll;BepH oaHH rOJIYIO CIIIIHY, a OaeHHHK'I> mI60 6LeT'l, ero KorTHCTofr JIano:ti:-(R'1 6t).J:':s), JUl60 H'B.ai.HO rJlaiWT'b MOXHaTOM II }IJ.lrIWI1. ItaR'b, meJIK.OBaH, 60JIhIIIOH Jla)J,OH11O-( R'1 (;'H\.C'fhIO). C06paJIHCb 0 CmITKaX'l, (OKOJIO KaJIHHKOBa, BOJIOrOJI. ry6,) AtByiliRH na 6eci>AY,' a peoara Ha 'I'IO""TO pa3CepAHJIIICI:. Ha HIIX'1, - He . :Tlp'HIII.lIll. C)l;'tJIa.IIOC1 CRY'IHO, oAHa JI-EBlta H rOBOpHT'1 IIOJIpyr.aM'1::;

; - IIO'llAeMTe, JI;tBKH. CJIymaT1 I~'1 naHt, ~ITO Ha1JI'J,. 6aeHBHK'1 CR8JKeT'b. .

hi> AilBKH COrJIaCIIJIHCb H IIOIlIJIH. OAHa:'IlToBOPHT'1;. CYHb-Ka A1>BKa, PJRY B'1 OKHO:' 6aHHHR'b-OT'1 naCafl:HT'h Te6t 30JIOTbIX'1 IWJIeu'1 aa naasma.

---::- A HY-Im,# )rl'mI'a., ARBaM TM CH~l{aJIa eYJlh, a lJOTOM'h H fl.

fi4

'fa II ('yHyJra~ tI OaHlm[n.-OT'h J[ rOBOpHT'I.:

BOT'I. T].I n nona.racs M 1['1;.

:~a py"y ('.Xml.TIl.IT. II ['().IOIrl. ll(lCaiVI.TI>, )1,(1 .;!WJl'lBHbl'X'h:

Bel; nam.nu <.;IWBa.I'h B'i> onno :WhcTO, Tan,,!. lITO H paB~I;aTl. HX'I. IW.n.:m OI.!.'fO. I{oe-l'a!''J. Bblp;epl-IYjIn OIlH IIH'I> osaa pyr,y, rrpII6i3,ilm.J[l:t ,!l;Ojo!OH nuoiruxax». JI B'b CJJ(~BaX'b, XI jIHI~a aa HeM HiT'!. (rT'I, 60JIII. Ei~Ba t:oopa.TatI. OHlI C'b TlIIOBlH CJIOBaMn:

- BOT'b, wlmym.IW, ('MOTJ)JITC, 1'~Imx'J) oaHHHI\,'b-on sonem. mtea,Itam.. !{aI:'!, .;I;e JI reneps 6Y)I;Y .;[\.I1Tb C'1 TaIWII, pyKOil:!I II KaKOlI OaHHIfh"I>-OT'I. eTpaIIlHhIit Bec}' MOXHaTlIM H pYKa-TO Y Hero rauaa Oo.1fWmH II .TO"I;\' xoxnaraa .. EaK'1

lIaCajR:UBaJI'b om, !\mi l,om.U;lt, JI nee peB'uJra. Terreps Y)IC'.h nom,IDe He nofIAY It'b OUnJIM'r. c,JIymltT1 ").

Bs Cy~HOCTII 6a:mum:1 crapaerca 01>11'1 lrelnI~UIMhIM'I>., XOTJI nim:OTOpbIe II YBipSIfIT'b, lITO IHIJJ;ctJll1 ero, II 'ITO OH1> CTaP,H:It'I., KHWf. Jl ndi nyxn, P;I1Y rpOp;1l1Ie: He Aapmr'f. jIW OIDI llfl{};rmJnI HU iYt.l0M'[> cl'rkd; H WI> pyen;oM'b Mipi TaI;OO HeHClJRCJnEMOe ·KOJHI'IeCTBO .!diT"I ••

Bnpouear, XOTJI 3TOT'[, ;a:YX1. 11 Hmmi1)IM'I>, HO il.BHJKeHiH ere BCerJI;a MOJICHO C.i[bllIHtT1 B'I> IIO'IHOH TI1111HHi-H IIOJJ;'[) 1I0.lIIWM'b, II sa KaMeHKOH, II B'I> r;y-'I'll CB'S.iIUIX'b neonapeuaaxr, B'l;.mIKOR'!.. OC06eHHO 'IyTKH K'!. nO,!l;06H1TM'I. ;iBYKUM'l. pmIWlHrJJ;hl, KOTOPllX1> no :lTOlI np1I1IIIH'l; HHROl')JJt He oeTaB.J!fllOT'l. lr1 oarurx'1 B'1 OAJIllOlleCTB'£: BCerffct npa HlIX'!, lIeOTJIY'IHO, naxo,!l;HTCH KaKan-]mOO .;h:(,HII~lnra, eCJIH He caxa 6a6K~HiO.llilTYxa. Bcs rsepro y6'IDKAeHhl, lITO oaeumm'I. O'lerTh mOOllT'I., sorxa npaxozan, R'1 HeMY ;nIT1 ])(),!l;HJIl>IlI1lihl i~() rpen .. HI'O )J.EUI lUreD PO,lllOllfb, a T'BM'J'" nauo IIa HeJdulO, ItaK'I. ~)TO lWiVITeH y 00- ramx'I. H ,Il;O(~!l1IX'h MY.}I(lfIiOB'f>. TOIIHO THI;;IW lid; ()~a'<:IrollIIo

*) C006m;ItBwHl: lITOT'b cJlY<lait ll{lnoIUMHeT'I., '11'1.1. MlIC'l'Hl.Ie upec,TI>SiRe Cl!KT8.10T'h paSCKaWh Ill[OJIH1l ,!I,()r.T()B'hpm~w(,.

BtP.HT'I.. 'ITO Oallllll~a-:r.rJ;cTa norauua II O'WlII, ouacnua, II (,CJIIi T1oil\apy IIPllB{~;~eTCJ.! OCB060iUl'rr, lIS'I. If 0'1 IlCTHTb, TO rra O)J,lfH'h A06pIJI1 .xO:JJflfH'h ne p'.BIIlIIT(,lI IlOCTaBHT1 TYT1> Jla6y H IIOel'.lll1Th('H: ~IlI()O oJl,o.da{)1"h li.)]OIlhl, J[JIOO OOe'll\o.lIIIT'b MblllII, II HCIIOPTHT'I. BeCL I[OCII.:[J,f1bIll: CRapO'l,. lh dlmcpHHX'b .;"e ':1'.BeHhlX'h M'BeTaX'I, TBep,lI,O y6fuK,n;eIlI,I, ljTO (iaerrIIlfK'b He J~aC'iI, nOIWR II rrepe)IYUII1T'I> BeCL )J.OM<tllIlIiI"r cnors: lie IIOMOJKeTI, TOI',I(a HH 3aK.i1a;n:lm ;~eIII'I"I) B'b YI'JmX1> mORHaro

cpyoa, mr p<taBOi\wt !>IypaBei1HJ!Ti3 CPCj\H 1\80pa II Tom' IIO)J,OOHoe.

Y.

OBI1HHI1Hb.

(l'YMeHHIIK'h).

Ha IV:'PCB8HCI>HX'J, :mllBOpKa.X'h TOP'Ul.T'I, oe306pa3HbIH. 6P8B8H'IaTbIJ1 ('.'lllOeHiJl.-OBIIHbI. CJIOBHO '[YJJ;OBHlI(a C1> pasaHYTOH 1IepHoi,i lIaCTbIO, rOTOBOIO npOrJIOTHTb '1eJIOB111~a I~-BJIk IWM'.1, oocrynaxm. OHII eo Bd,x1> CTOPOH'l, pJIJJ;bI npH3eMHCThlX'b jKIIJIbIX'L 1[::361,. B1> cyuepsa, a ocooeaao HO'JbIO, npJi JIerIWM'h npOCB-BT1; IIa yrpeHInIX'I, sopaxr., OBHRbI CBOlIM'1 neYK.JIIOJKIIM'.1 BH)I,OM'h mtCTpaIIBaIOT'L uooopaxcenie ITpOC1'oro xeJIOB-BI\a na lpa,II'raCfIl'IeCItiM .J[a,!('1 H i6Y,!(Jl.Tb B'b ;U;YIll'.B ero cyeB'BPHblfr crpaxr.. :la)~bI~f.JIeHHbIe H II011epH-BJIhle I~alt1> yroas, OBHHbl JIBJUIIOTT, wn, ceria (ItaI\'J) IIO)J,cI~a3bIBaeT'I> 3ara,!I;Ka) «JIIOTarO BO.'I'1HI~a. Y Hero BhIXBa'!eH'J) 60'IIIlI(e, He ).(hImers, a IIbIUleT·h».

1'al\'1 KaKh oe3'b orna OlHUI'h ue sucyununs, a cyxie CHOIIbI-'lTO J[OPOX'1, TO Ii cyiK)!,eno osaaaas rophrs, II rOPJITb OBHHbI cnnouu. H ]lJI)!,OM'b Be3A'~ H ItaIIC;U;YIO oceas. Ito My JKe npIIITHCaTb :mI Hee'JaeTill. COITpOHOJK,!(aIoU~iJIC>l, 3atmcTyIO~ TilMb, 'ITO orom. ncueue.nm. Bee ['Y!lUIO co BC-BM'1 XJrB6HbIMb CTaphlM'1 3aITaCO~I'I, H HOBbIM'[, c6opo~rr,'? KoI'O iKe 38.rHIHHTI> B'.D TPY)!,HO nonpaaaxosn, roph, Itltli:h lIn aJIOI'O l~yxa, II InpHToM'b cosepmeaao ocorieaaaro?

BOT'L OR'h H eU,IJ;HT'h B'h IIH.iKuefI 'UtCTH cTpoeHiH, r,ll;r.s· Pa3BO,IJ;JITb 'rell.nIH!.! II ;~lIeM'h HeKy'!"!. ,IJ;cpeBeHcKie pe(5srr&

57

Ka)rrOIlIIlY,-tH)J:H'l"J. Ifh r:aMOM'f, yJlI'y I10,il,.aaaa, ,il,HeM'h Ii nO'H>ID. YBH)J,im, oro MOjKHO.JlUIlb 80 npeua CBilTJIOii .rayrpeaa XPHcrosa ;l:IHI: rnaaa Y Hero ropars KaJIeHhIMH yrOJlhllMH, RaK'.b Y KOlllRU. It eaM'h OII'I, JI.OXO.iIC'h na orposnraro I\OTa, BeJlII'UIHo:fi e'h j.(BOpOUyIO eooaI.y,-Becr. lrepHbdi H .'lOX~mThIi1. OBIIITHHK'h YM1>eTl, :nul'f!, !f0 eOOa'lhII H, Iwr,n;a Y.il.aeTCJI eMY HaualWCTHTb MYJKHI.aM'£', XJIOIIaeT'l, B'.b JIa.,!(OIIIH II XOXO'leT'.b no xyJI\.e ,)1tmaro. CU,n:1;Tb IIOA'.b ca.n;HJIOM1) ll'b aMlIH1> (or-taro uame :10B¥n ero «no,n:oBUHIIJUi.OM'.b») YKa3aHO eMY ,!Q1Jl roro, 1lT06hI CMOTpsn. sa nopnmaxn l~a.n:l{H CHOHOB'I" Ha6mop;aTb aa npeMeHeM'h' H CpOKa~Uf, Iwr.il.a H Ital,'b ;mTOII.JIJITb OBJlH'h, ue n03BOJIJITb ;~t.rraTI) aroro HO)l'h OO,;[hlIIie rrpa3,1I;InIIW, OC06CHIIU na B03)1;BHJKeHbeB'.b )l;cm. II HORPOB'l), sorna, KaK'.b H3BicTHO, Bd> OBHHnI OW3<tJOT'.b «I1MaHHHIIlIKaMH» H, no c'TapHHHbLld:o )l;epeneHCKHMD 3aKOHaM'b, j.(OJl.iKHhr OT.n;blxaTh (C'.b uepsaro Cnaca HX'.b rorosart.). TonHTI) OBIIHbI B'.b 3aB'ETHnIe ,n;HH rYMCUInIK'I, He n03B0.1UieT'b: II na Ao6phlfi CJIYlfati-llHXHeT'.b y IWCTpa B'.b OOK'.b Talt'h, IITQ eaaa cooepeuu mrxaaie; na xY)I;ofi JKe KOuem., pasrtrsaaerca TaK'h, 'ITO 3aKHHeT'.b Y I'OJIb MeJKn;y KOJIOCUIIKaMII H i-I;acT'.b BceMY OBHIIY 3aH.aTbCJI II cropiTh. He II03- 1l0JraeT'J. Talt.iICe cymars x.rrt6a BO spexa CHJIbHhIX'b BilTpOB'I) H 6e&JKaJIOCTHO OOJIhHO aa aTO nasaauaaers.

rYMeHHHK'.b, XOT'}I H C'I1ITaeTCJ:I JJ;O.MOBhIM'.b ').(YXOM'J" HO caMhIM':h BJIhIM'I, H3'b . BC'EX'.b: ero rpynro y6JIaJICIITb-C!>HIPHTb, eCJ1H OR']) pa3cepJJ;HTClI II B'.b cepanaxs 3aJIJOTyen. Torna aa OBHH'.b PYEOJI MaXHH: HH KpeCThI no BciM'.b ymaM'b, lIH MOJIHTBhI, HH HKOHa Boroaarepn HeOnaJIHMOfI .RYIIHHbI He UOMOryT'.b, Ii XOTb llIy6y BhIBopa1IHBail M'BxOM'h HapYjKY II CTepera ryxna C'h EOlleprofi B'.b pYKaX'h na Ara<!JoHa-orYMeHMeHHIIKa (22-1'0 ABrYCTa). XO)l;J:IT'h e.rIYXH, 'ITO B'b HHhIX'l> M1>CTaX'b (uanp., B'b Eocrp. ryo.) onaanaua yn;aeTc.a saaa,OpnBa.Tb Wh ero lfMeHHHHhIe ),(Hlf. Or) ::1TMr T~1>.lIhJO upnuo-

tJI',r'I. nnporn II lrh'ryxa: Il'h'l'yxy nn llOp<Wt ()'rJlyiial()T'[, ro.rouy u [~POBhj() Ii pOI I ll'l"l, no Bd;.\f'h yl'.IaiVl'h, a unporr, OCT;tll,1IHIOT'[' H'h nOi1::rawl;. O)(WiliO. rIrh)l,~'[(Ill~ie .'f10)(11 :nmn, llpiCMHM'f) He )WB1,PHfOT'h 11 pa:w,rw a 1>1 IIPlIHlDWIO'I"l> :;a, Uia:ll;I1.

B'J. BpHHCrWX'[. ,T[WII hI X'!> WIWTlIX'b (B'[, Op, [OB. 1'.), paa('.I>a3hlBH]OT'h Tal;Oj,j r:[y'mCr, WYl'opf>Ifr npOn;{OIIIC.Th cr. 6a601r, :mXOT1>BUI('i\ B'J, '11H'Thl ii JlorIeir];:[hIlJtIli'h In) pm-l, .leH'h rpenan, )~Jl5! npJ[iKII. '1'0.1:&1;0 '[TO ycu'h.:ra OHa. BoiiTII, I~aI\,'h 1\.TOTO 3a'J0I!aJI'[., 'ITO .rourau., II :{aSOXOTHJ1'£' Tali'l., 'ITO Bo:roca na 1'0:101.1'1; BCT3Jlll ).(l,rOOM'{,. Tonapra :I'foi,[ iiaoJ.I, eo npaxy, KllHY!IaC], 01,:r;aTJ" a oI'ilJIaJl 6aoa I!POi~O.Ii!W:ra. rpenan, zem, CTO.1IJ) i1:0jII'O, 'ITO )I.mmllIB:ie uauamr OC:3lIOliO[[T1.(,H. 1I0rnJHr IHlIa.TI. J[ He uam.rn: r,a1;"b 13'£, 1l0i1:Y i.any.ta. Hacra.ra nopa MHTI. nelIhli,Y, upuiu.aa BClI eeMbJI 11 BII)(JI'l"h na r'peoH'1; ],altYIIOTO BHCJI'lyrO IWi[,Y. Ha'llUII B3r.TJI).(bIBaThtJl II nepenvra . .1InCb:

Enl KO:ll\a l~'h:rra, n MOJl,HO iiJ.I.W pa:lJIH'IIlTh [[(1 H('~i H .'lJIU;O, .J[ BOJIOCJ,!' II (;Jl'B,n;hI na.l£LI(f'B'I) ira JlYl;a.X'!> 11 [IOl'(\X'h. Br, OMO ... JleHll~llll'l> (OIW~[O IOXHOB<1 ') Ba)~y~raJ['[, M Y,i1(11 r;'J. (' ~'llI11T]' OBHlrb Ha MIIXa}[jIOB'£, )I.CHI,. fYM8TfHlIIi'b, ~l(\, '['(\J;()(' [iOl!~y [1(·1'BO., m.Inecs ero ,113'£, «nO)1:,'Ia3a» ~ na fI'O rnaaaxr, 1l0)1)rO,i"l!.lIT, UO)~1, 'KaJK,II;hIli yrOJI1> OBIlHa rOJIOBeUIlm C'h Ol'IIeM'b II C'fOJIh sa ... crpamam. BHHOEHaro~ 'ITO OR'h an onum, ['0)1;'1> l!O('.'B)I.'RJI'h KaK'h .rryH1 •. B'h BOJIOro,n;CIClfx.1, I.;,pallx.'h rYMeUIUma HaCTOJILIW, OO.flTCJ.l, QTO ire OCM'BJUmaIDT('.Jl ronnrr, H. 'H!(·,'r.l1Th o BlfH1, 'B'h O)I.HHO'IKY: ncerna .'\O)l;JIT'h B)l;BOPlIl'h IIJrB BTPO(,M'[,.

113'1 •. 1~aJIJ·';'J\Cl\.OH 1'. (MCIlWOClilU'O v.) [[OJIY'lHmfeh 1~\I.i}l B'BCTII. JHT'I, 40-50 'fOMY na3a,II;'l), ()i~HOrO cu.rm'Ia, no U1w:emr Ba.n:yJI, OBHIlHIIK'b eOI'HYJI'b B'b AFY nn 11('.[0 .il\.H~u!h ~Ia '1'0, 'ITO OII'I, TOIlHJI'{, OIlHH'[. 11(' B'r. YKaa<tlIHhIH )~(lHr. II ('.a.M'I) eUA'h.;rr, OK.OJlOllMhr *'). llpiuue.n. :l1'01vl> [[(,fHl)~HMlm ... t'I'OpOil"h In) SH)d.

*) Ha (IleR.IlY·lllljlUBHI(Y (aapeuo l)'l"j, OBIUIB.LlX'!, Ol'aei), IlL)oI.[()X()i~T'I, 06J;,IR1WlItlIlHO naaMOJlOTItIl" lUll.lUmll.lO'1'1, ~lOJI()'l'Wl'b 110 y'l'IIIIAl'h I"~ ODH'M'i», ll'1'O lIPjlEr.ltt IlMI'JrUIlJlf,lf.! OI1ll111,: ua J[OJ(pOH1 .... • .I:ITO[llM! IlMC·HllIH~.

59

qeJfoB'l;!;a If !ltII'm.n, nlBa'Th Ba.:rpl B'h OBILl£HYIO nelll'y,,.(<t HO Morl. H;j~KapIfTl. CIUa<IU, U TO.TI1IW IlOMRJ['J, ero II COrRy.I1>. CaMom nBHfnrH~l CXBaTU..il'h Myil>IIK'l> Fl, oxanuy H aaKlfHy.Th BJ. orous. O)\IIUI.t), :1'1'0 lie npmIL10 eMy ~~\POM'!>: BJ,[MeCTn~la 3JIo(}naa Hf''IHCTh na ""lUt Ba..;rYR:-TO.iRe I)(IjKeM'b )l;'ImIHt n CJLlI3'it, H 'roiKe a3.TOnHBIJWM'h OBHH'h IIO~'b Be.lHucii1: f[pa:~AHHE1>: ryMeHHHI~I, HO)l;~I"], ORHll'I, H CnllJIHJI'I> xanaro. HalliltH ero aaOHThlM'h IIO)l;l, CriHY H Bet pYIm El, Cea,IOfH3X'b-;maT1 OT6HBalIC}{ XYJla&aMH.

Ha KYJ18iKaX'b Ate Be,ll;yn COOK pascseru Bet 8TH JJ;yxlli, H Tor,rr;a, l(;or)l;a r.rry'laeTO[, 'ITO OHH )[e.iKJJ;Y COWl{) He noaa)l):!T'!>. BoT'!> 'ITO lIHIII}'T'!> na :)TOT'I, ellen IIfl'b BiJI03epnmro ~ (HOBr. r.) .

.&1'> O,ll;HOMY KpeCThRHHHy 1IIHlXO).vIT'hBellepOM'.E> aaXO.iKrn lJ.eJIoBiI.."'b 1[ UPOCIfT1,:

- YKpoH MeUH n HO'lH,-nyeTH HOqeBaTL •.

- BHIII.h, Y caxoro KaI;,aH T'GeIIOTa. Oryna:fr B'1 6aHIO:

ceronsa TOIIHJIH.

- Hy, sors II cmtCH60, 51 Ta~1'.b ,Ii nepeaoayio.

Ha JI:pyroe YTpo BCPHYJIC}I 'IY.iKaK'b lI31> 6aHH H l}aSCIQl- 3:hIB3eT.b: •

«JIen }{ aa IIOJIOlt'1 H 3acHYJI',h. B,lI;pyr'!> BXOM1Vb B1> 6amo TaWH My.lImn,poBHo 6hI IIOjIOBHlIHH.Ii,'L, H ronopars: - ::h1:? X03.lU:UI'.b. Ha 6ed)(y It'!> c('6t MeIDl 3BaJI'!> , a e3n nymaeurs HO'lJle.lKHHKOB'!>: R: ROTh ero 3a)1;yrny. llO,tUIaJlCH TOB: lIopon nOJIOBHIra. H ImlllejI'b CaM1> 6aHHllK'b.· ,

- .a ero nyC'ul.iI'l>, TaK'!> .H ero n~alllH~o .. He .rpous. II aasaaa OHM 6opoThca. Boponacs ,n;OJlro,a. ace He Morfl".b o.n;oJTkrI> J(pyr1> )~ryra. BJ(pyr1> oaH.IlIHt'n KPHKUYXL MyJICHI~y:

- «C.hIMH }~peCT'.b, ,'l;lt xrema ero.

nO

nO~HH.;rC}[ a l'j HHW,jt'h, e-ra,'I'f, XJIf'C'J;ltTh, ,- ooa OHn .;0:

H po 1Ia.'IH » . ;, '

y rQjK~elIilI I1 llO'IeT'j, rYMeUHHII.'o Ta.I~'1-iK.e JIro6HT'1, .Itali,'1 Bet ero nC'II1CThle PO.u:H'IH. /~ora,lI;JIHBhIC .H OIThITH;bIC.JIIO)l;" He HHa'IC HalUmaIOT'I, TOlIHT]' OBHH'b, ,I~aK1 nonpocnm, y «X03.l:IHHa» n03BOJIeHia •• \. B(MOrjItarre (Ka.a:HlIIWB. y.) coxpa .... IDIIOT'1 erne TaIwii o01I'laii:: nOCJI'£ roro, ItaWLMY.JKMR'1 .copoCRT'1 C1. osarra IIOC.1I'B,II;Hift CHOn'1,. OH'L, nepem. Tt.M:'b .RaR'1 eMY yXOJ~IfT]) JJ;OMOH, 06paIIIaeTCH I~'1 osarry jIHII01r'.b, CIIIIMaeT'1 manxy II C']) HH31,lIM']) rrOKJI01I']) rOBOpHT']):-;-«CnaC1I60, OaTIOll1lta-OBHHHHI •. n: lIOCJlYjItMJI'b ThI HhIH'BmHerIoceHh)t) Bi>POfr

II npaB~ojl:».· .' "

He OTKa3hIBaeT']) OBHHHHK'f, B'b CBOPi"I lIO]4:0IJJ;I:I (no 'IacTlI npeacsasaaia CY.B:hOhI) lITT,M'1 )l;T,mIll;aM'b, IWTOPhLJI HacTQUIhRO CM'£.JIbI, ':lTO ~ep3aIOT'1, )HIMO 6aHh, XO,u:HTb' ra.a:aTh K'bHe1(y Ha ryano, Ta, IWTOPOH nocranac» osepens ra)~aTb uepsoz, nO,ll;HlIMaCn uaro.1IOBY HJlaT1e (I~aR'h II B'l, f)a,IUIX'b) H CTa-

HOBHThC51 3aJJ;OM']) I,'J, OI~HY cYlIIHJla: ' , .I

- OBHHHHK'b-POAHM'lHR'h, CYJK,u:elIo, lITO JIlf, ~LI£,B :B'I, HOUT,mHeM1> rony :3aMy,il~T, 'lIJ~TH:

A ra.u:aIOT'.b 06'1 !jT01['(, BCer,ll;it ua BaCI1JlbeB'b::ae'ICp'b (B1l KaHyHn Hosaro roaa) , B'1 nO.JIHO'Ib MC.JKJIY B:rOPllIMH H 1I TpeTbluIH rrT,TyxaMH (H3.JIIOOJIeIlHOe BPPWI. Y OBlIHIDIKa. H Ca1tIOe Y)J;o6Hoe )~JIJI sarOBOpOB'1).

IIOmaAlIT'I> OBHHHHR':b rOJIoi1:· PYloo{r - )J;T,BYIlI.&a . ,oY~'I!1> :JJrnl'b saMYjItCM'b 6T,)J;HO, IlOr.JIa,n;HT'bMOXHaTOii -60raTo: HtHTb. lIHWI B'b ca)J;HJIO CylOT'h PYI\,y, H JIT,JIaIOT'h lIo)J;o6HllIe'.lIte BhIBO;U;hI CMOTP51 ,JIOTOMY, Kart']) ee lIorJI8JU[T'b. A ecaa I[KItTO

He TpOHeT'b,-3Ha':lHT'I. If I> JdmKaX'I" CH)rh'fh. ".,'1;,

VI.

HI1HI1MOPA.

, He CTO.:1I,MIIOrO'mCJIeHHbIe II He oc06eFIHO onacnsre ).!;yXH H3':b He'IHcru, IIO).!;'b HMeireM'1 «KUlillMOPbI», npIIHa,1(J!e.JKaT'D HCKJII{)'IHTe3hHO Bennsopoccia, XOTJI, xopem, sroro CJIOBa YKa3hIBaeT'1 na ero npeuaee U 06IIIE'CJIa,mmCKoe rrpOIICXOJK,n;eme. Ha TO JKe YKa3hmarOT'D U OCTaTI~U uaponaus's BipoBaHii1, coxpaHIIBIIIHXC5I Cpf',H;H CJlaMHCKHX'b IIJIE'MeH'1. TaK,]) B'1 :&B.;. JIOpYCCiH. coxpamramef IIO)l;'1 mYMOIt,])OOPb6bI )l;Byx'1 Bipo~ Y'IeHiir .:___ npaBOCJIaBITaro II saro.rauecnaro, - ocrtosn .H:3l>I'IeCKarO KyJIbTR, cyriV'C'fByen, TaR']) nasusaexaa, Mapa. 3)J;1>Ch YKa3bIBaIOTI> II T'B ~fhcTa, r)J;'I; oua 3ltBt)J;OMO ,;llfmE'T'h (TaI,IIX'b MtCT'h numYll(('3ry ;·YrH CTPOI\II na MOrIIJH'BCKOM'1 ,I(HtrrptlI ero npIIToKa."\.'1' YlmaaJIU ("leTOM'b )(0 H.HTJrI) II IrOB'1>cTBYIOT'b 06i ell .HBJleHilIX'I, BJKUB-B. B'I) dmepHoH JI<BCHot'r. POCCilI 06'1' Mapf 'c6xpaHIDIOc1> canoe cMYTHoe npe)J;CTaB.JIenie, II TO B'D O'IeHh }l('MHOrlIX'b ~\f'l>cTaX'h *). 3aTQ B'b Manopoccin .HBHO TacKai<Y.r'b no yJIIID;aM'b rrpn BCTpt'l'B BeCHb! (1 ~IaPTa) cs II1>me:~I,]) «BeCH.l!HOK,]») lIY'Ie.TJ:O, aasrrnaexoe Mapofr IIJIII xape,

"

. '*Y Hanp., B'h Ilomexomzs, r,lI;h "Mapy" npencraaaaior-s l'pacIiBoii:, BhTCOEOit iJ,ifl.BYITlEO:lt, OI1;$TOit ,BO see oboe, .HO SOBY,T'b ee "TIOlIYi\HIH\eit'·. OWp,c,o; IIpff_MO K'h "ITOlIeBhIM'h )J;yxaM'h". B'h O:rromD;Kolt ryo. Mapa-HeBK)J;moioe' cymecrso, lRKBYrnee B'h)l;OM1i llOMHMO ~OMOBOro, no 'C'h SIBHhIMH npaSIIaltaMR 1tllltimOpbI (npJI)J;eT'hIiO IIO'IaM'h na rrplIlIItt', ROTOPy'ro 31tlihIJUI u;ral'OC-ll\6:rru;"", pBeT'h ItY)J;elITO, TIYTaeT'h nplllEY H, .'f'. II.).

Hoi'!. 11 B('.IHI~OPY(·CI;ill .\WPOli'b-T:l ;1;(' :\[pa'IIlOCTh IUII Tf'MHOTCI-Bhlalm.ra ()COOPIUIYI() .\ro.[rrTB~· Ira 'd; C.rrY'IaII. Iwr)J,a :)T(1, .\[OPOI;a. il;.('.JaTP.Il,HH n.m Bpe;(rra ;(.ur: ypo,iKaJI.

'1'11.[;"[,. nanp., In, 1;,orrl('I; iIO.UI, fIaahlJm,e~[QWf> «I\,a.;UIHIIl;a.\I[[». (0'["], ..\lY'[('IIII!;,a]);a, lJIHl I ra, :2 9 i ro.ru) , ira Bce"\I'b pyc(',riom) (;-llBPP h :vro:ll!T'l, Dora UPOHCCTII l"a.IlIHIII"II :\WPOIW.\['1, T. e. rY..\£afIo:\T'I" rr:n, onace ni iT fTrC'IaCTI,ll OT'[, npo, IIIUH1IX'b ,:r;o",,)I,ew, ocooemwil;e 0'1"[, rpa.;~ooOlI. Ec.tn ~I~(~ na :)'1'OT'1 )l,eHI, lI'O)I,HlDraeTCJI TY,\[Cl.f{'Tl, TO pa.:3C'IIlTWmIOT'J) na ypo~Ka)I JIPOB1IX'T) XJ1'EOOB'T) ((Iqnrnacair aaI~]101[~' ua OnCC'l, Cl) }l'rMeHCM'1»). CO.ilHD;<' ca).(HTCH WI> ..\roPOKb-Bcer.:r:a. ri'h ).(OiI\.Jl,IO II II]IOlI.

Ee.HI 1,'1) caMOCTOllTe.1I)IIOll[~· CJIOUY <OLOP'T») npncrasars C.10BO «I'liIE<\.», nr, suaueuiu nTII'IbJIl'O l;p'Il~a n.ra I.m\~l,IIMI, TO II<UY'II1Tca TOT'1 cmfl,I(r ;\BOPOBbIlI )\YX'[" 1;,OTophIir C"UIraerca :l.'!['u,I'f, II BJ)e;(llJ,[.\I'b J(JI}! .il.0.\Ul,I1IlIe(r u'ruur.r. STet I~1mliI.\[opa O)J,H03Ha'lyux:a «c'r, uuuuusroporl»: UOJI;'T) IIMCHeM'T) (\H OHa, :;a'IaCTYlO, 11 CJIhIBeT'b 130 :mrofux'b B(Hln;.opyecIWX'l) ~[tcTno- ' CTHYl). .\ B'b 3TOM'b CAY'Ia'5 IUrBeTC[ Yjli.e III)}D.[Oe yI'~I.3aHie aa «urmneft» KITH «mnnrnry» - ITBlryI0 IW'lllc:ryro carry, ,KIIBYID;YIO 06bI'IHO B'1 OB[lIIlLX'I), Ill'[HI,IO[U;Y[O CBa.rr;b6hI CBOI.I B'1 TO BjW:\{l!, IWf,n:a ITa npO'B:3il;,l1X'h ;\OpOI'aX1, BIIXPH nomaM<LIOT'b l1bIJlb cTo.rr6oM'1. :)TO T'B caxae ununn, IWTOPbIC CMyIrr;aIOTJ) IIpaBOc.mBHhIX'[). Kll nrmuaers rrOC1Lla1OT'1 B'1 rH'l>B'B ;J;OItYIIHbIX'h run neIllliHTHJ,IX1) ,11O)I;eI1. Hauoueirs, «XMt.l.bm.i:e UlHIIIII» 6bIBaIOT'Il y '.lIo,u:efr, )~OllIIBillHXCH J~O 6'JUOII ropaxsa ()I;O ':ICpnn;OB'I,).

Un oo:vraH'IIlBaro, .IeTY'ltt.l'O II .Wl'l\,(t.I'O, !i.<tl"b uyX'h, upH3parta IOj[iHOIT Poccin, )l;yx'r. «xapa» y dlIlE'pIIIJX'1 npaaTfI'ICerUTX'[, BB.ilHl;,ollOCCOfl'l, IIp(,BpltnrJI(~lL B'[, rpyoaro ,n;yxa" B1> ){~'IH()e upnaursuie, .l'()'fOP(H' i~~IeM'h <'.ll)I,lI'f'J. «m·BH;vtM.· [.otb> sa noo,lO, a IIO HOllltM'h BhIXO)~HT'h llpO~IWrl>. .Ih UHT>TX'T, H'IOax'[, ~mpa ,i['H1Wr'f. Pill(' OXOTlf!;(' 11'[,' 'N"MRl>TX'I> ' J4:

II ('bl!lhl\'!. ~rI;('THX'h. 1,~tIn" mwp., H'I, I'O,IOI~aX'h H,IH IIO)rr,lIa(illl~X'h. (heIO}1,1l If BhlX())~HT'f, oua, I!TOObI ll])()Wt"lHTh c:r. nf'IWTPHaMlf, II(lH,'lr;,OIl I[ II altarmi IIPHiKdt *). Ona 6epeT'I. TO J{ ;~]lYI'0(" ('(WIT('l1 Ilplle'r!> WI. .IrOOHMOM']' CflOf':lfh WBCT":

Ill. llpaBOM'(' OTt. H\(1;(C1 yr.IY, lIoll:,r1 omorI [l()IIlf. Ciona ()Ohl'1II0 n,wraro,(,'h ('OP'f., 'ITOOhl [fOTOM'f, COil\.UntT1> ero B'I> rrelJ:M, a lIe BhIllOtHTh mn. l!aOhl lilt B'IlTf'p'(' H He naJl..1U1IC<tTI. O'B,!l,bL U3ypOliMI II IltHlWii: IlOp'HI. Bupo-rcsrs, XOTi:I KFmM1ropa If npH)~(,T1.. IIO OTT. TI!'H r[l' i~Oil;!~f)IIlr.CH py6axII, rOBOpHT'J> l]3WBCTlutH II()C,ifOBIH~a, a (rrCIOi~a II uacu'1Im;,a, EIa,JI;'h ,JrBHHBI.I.m: «cnn. ,T(;BYIlllia: I;nKn~IO]lH.;m Tt{)H cnpaJJ;BT'&, a MaTh BhITI;PT'J,».

OAHU I'OBOl)}lT'J, (B'h HOB. r.), uro l,m;JUIOphl IlIa.JIHTh no nd; (,BlITlm: .tpyrie :~aTm'I. rurI. ;(:m nporaar. OAHY TOJIbRO HO% IIOIl:'J, POiK,!l,eCTBO XPlICTOBO. TOI')J;lt otrb Tpen.JJIOT'b II (ARIImIOT'J, l;qr.iITo, ocranrennyro y npHJIOI,'!) 0('3'1> IcpeCTHaI'O oJIarOC.:rOB.WHiH. DhIBaeT'I) TaJl;l;e, 'ITO orrh ~HTn;Hl!I'leClm CTlHIryrr, OBeI(,h. Bo Bd;x'J, AP!TllX'[, BP.IIII;OPYCCI;UX'[, ryoepHiax.'b llpOI;a;{ll)rT. unnnmropu-ummaopu OTBO)J;HTca oeapas.TIIIlJ:HO nee l'OAHIIlIOe Bpe:V[JI. Heajl); 11 Bd yWllpeHhl raicne, 'ITO ItIIlm:i\Wpa crapaerca ci.pusarr.ca OTT) .1IO)WII, noroxy 'ITO Gem! IleJ10B'Br,y Y,!l,aCTCH HaJ;UUYTI) na HCG [;peCTI>, TO ona TaI,'h H OCTltrIeTC}f Ira. ;I['llcT'I;.

Tsepro yM;';h:.u;e,HHbIH B'& cym;CCTBoBaHiII 3JIblK'1> CU.JJ'b, 06IITaTGJII>lliIJJ;hI cfmepauxr, J1'llcOin (Wb POA'I> Bo.TIOrJI,ltIIOl~'&), yB'BpaIOT'h, 'ITO Ill1irll.iHI r;UI,HMOIlY .iKIIBOrn II ;J:ltiKG P,).3CI;.a:u.lBal,OTT. na ::lTOT'b CIICT'bIIO,!l,POOHO('.TH:

*) Br, KaJIY1KlOIWii 1'1'0. (B'b ,rl{1131\[lFIHCKllll'b y,) 3'£0 aw IlIHlHIIXhHic, soropoe BlI,\IIIOT1'> B1'> .~yHHI,TJl 1I0tIlI sa casrorrpnnxoa I!JII! 311, llIHThCM1,,' TItR,!) I{ Ha3I>IBalOT1,-Mapoii, 3Ta crpanmaa pacrperrannaa Mapa ('[{)J;U.~"L II rpexnrs callOuplIm;:.Jii. Em;'!, II01'PCMI1T1'>. TaR'I> II GY,l,cmr, 0ilRY Ryp;eJIlO upacrs n;llJII,Il! ;\eRb; lIO]]]j,CT:r, y ItOI'D, TOTh ONlY PYOIVllh:Y' H1, IJC;\,l:;_110 He IWHtIllT1,: see GYi\l"!"!, llcpr'napl>IBaTf, H. '1', ;1.,

_ OA'B.JIaCh oua no Oa01.CMY B'I. capaqlaH'I., TOJIr.rlO na 1'0- .iIOB'S RMIOI rre OM.IIO, a BOJIOeI>I OWIll pacirymeusr. BbIIDJIa ()JUI. II3'h rOJI6r~a, dum na noporf IIOJJ)I1l J~BepH If nalJ:aJIa OrJI}!AbTB~l.'r(',hlf. I\amb a aBlIJdlJIa , lITO mJl B'I. 1130'1; no.rrer.iIH CHaTI, H xpanarn onn nOAOIDJIa m. .1Jo6IIMOMY M'llcTY - I,'1 nopouuy (illnpOI~Oll II TOJIeTofr JwcR'll B'h BHJr£ nO.lIIeH, na I;OTOPOil: JIe.([{aT,]) noranr), CHJI.ra Co Hero npanry 11 CiJIa na JlaBKY npscrs. II e.lIbIIJIrrO, ll"aK'h CBIICTHT'h Y Hen: Bl, I)YJ{,ax']) sepereao na scto 1I36y, II liaI,'f, npYTflTc,JI HHTltII II eBepThIRneTCII C'b rrpHJIWI IiYAeJIJI. CHAHT'h JIII, npHAeT'b Jur:

Olea oe3rrpeC'l'aHHO nonupuranaer» na O)J;rrOM'r. )l'llcT'll (TaKaa Y1Jie y Heil: ocoriaa rrpIIBhIlJ:I\a). Ror~a npIIBHAHT(',a OHa e'b npmmoil: na rrepe~Hen: .rraBIi:B, OhrrI. B'b TOIl: naM; IIOIWn:HHI\',Y.

~']) 6i)J;ofi JEe y ~'BBl'III,['-I\',pyJI{eBHHII'1 (BO"lOrOJ~CltIIX'I') OHa Ha"II11IaeTI, llepe6npaT1 II CTY'IaTb IWli.1TOIIIliaMII, IlOAB1>meHHbIMH na I{,YTYS1l'-IIOAYIDrdl.:Koro ne BB.1l00nT'h - U3'f, TOn: }I36ht' nctx'}) BJ,Il'OlIIIT'I"

B'h Tix'!> JIW BO.lIOl'O~c,Jmx'[. .TheaX'IJ (In, 1l1ll;O.ill>Cl\OM']) ytsA1» 1n OAHOn: H361;, XOJ~II.'m. IOIICHMopa ITO rroiry IIllJIhflI HO"III II CIIJIhliO CTJnm.Jnl, llOraMI1. Ho II 'foro pj! sta.ro: CTMa rpOM'£Th noey.n:on:, 3BOlUI.TI> 'IalliRaMH, OUT!> rO]lIIII;J[ U n.romsn. H:36y nst-aa HeJI 6pOCIf.1Uf, II C,±OH.lIO TO ,)I\HJJf,e nrrycr+, HOM ne npIIIIIJUf cepraxa cs I1JIHCYHOM'ldf('J~B'fW"}{'J). ORR Hoce.lIH.'IIIC1 B'I; ::lTOn: nyeton: Hs61\ II ],nKMMOpa, ("~ypy, He :3H3JI C'[)' 1;-£:[11'1 cB}iabJIlaTbCJI, HaOpOCHJI3(']' aa Me.n:Bi,ll;H. ~"eABiA1 rrOMffJI'I, ('0 TaR'Ll 'InI OHa 3apewh.)[(-t M HOI,IIUYJIa IIs6y. TOI'l(a nepeopanacs B'b nee II xoanoua, HOTOMY lITO TaM'}) COBc:b~11, rrepectano «MaHMTI>)) (uyra'rl,). l.{ppmn. M'llCUl(1) nOAOIllJIa I,'f, I~OMY [~aIULH-T() .iK.eHLlVl:lfH Ii ell palH.lfllae'l;1, y peOHT'I,:

- YmJIfI. .'lH O'l"h mW:h I\OIIlI\lI~

65

=

- KomK8. .iKHB& ,n,a II ROTan IIpHHec.rra, - OTB1>'laJIH pOOHTa.

KUKHMopa IIOBepHYJ1&Cb, IIOIlI.JIa 06paTHo, H CKa3aJIa na

Xo.n;y.

--- Teneps cOBctn 61>lJ.&: saa 6hIJIa KOIDKa, xorna OHa o.n;Ha jfCH.rra, a cs KOTHTaMH )1;0 HeH H He Jl:OCTYIIHIDhCH.

B'b rilx'b lKe ld,CTaX'1>, nOBaJOiI.nacb KHKIlMopa Y MYlKHRa 1>3,!I,HTb no HO'laM'1> na K06hIrl H 6hIBa.rrO 3arOHJIeT'b ee )1;0 roro, 'ITO OCT3JUIT'b B'b JIC.[JIX'1> BCIO B'b MhI.n1>. 1I3.noB'lH.J[CJI

.~

X03JHIH'b YCTepetIh ee paao yTpon Ha .nomaaa:

- CH,!!,HT'b He6o.nbID8JI 6a6eHKa, B'1> maMmyp1> (rozoeHon y60pt-Bo.noCHIIK1» H 1>3)(HT'b BOKPYr'b JIc.neit ~ ee no ro.nOB1>-TO II.neThIO,-COCKO'lIl.na H KPH'lHT'b BO see ropno: - He YIDIl6'1>, He ymIi6'b, TO.[bKO IDaMmypKY CIlIH6'b. lI30 BctX'1> 3THX'1> PMCKa30B'b BH)VIO .nHmb OP;HO, '!'FO 06pan KIIKHMOPhI, KaK'1> .1.KH.[b~a B'1> II36ax'1>, HalJa.rr'b 06e3-

.rrH'lIIBaThCJI. Hapon, C'lIITaeT'b RIIKHMOpy, TO sa CaMOrO)(OMOsoro, TO sa ero lKeHY (aa KaKOBYIO, Me:JK,JJ;Y npO'lIIM'b, IIPHSHalOT'b ee II B'b Hpoc.naBCKOM'1> IIomeXOHb1>, H B'b BJITCKO:fi:

CTOPOH1», a B'1> CII6IIPH nonarca eIIJ;e H .n1>CHaJI KHKIIMopa.n1>ma'lHxa *). Ma.rro roro, )1;0 CHX'1> nops He YCTaHOBHJIOCb IIOHHTia, K'b KaKOMY no.ny npaaaaaeacrrs 3TOT'b Jl:YX'b.

Orrpe)J;1>.neHH1>e . AYMalOT'b TaM'1> , rA1> 3Toro npOKa3HHKa IIoce.nJIIOT'b B'1> KYPJITHHKaX'b, B'1> T1>X'b yro.nKaX'1> mBOB'b,

*) BJlTCKie o6pyct.llNe nepM.lllt!I, TaB:!> naasrsaesraro, 3lO}l;JIIlRClt8l'O KpaH, npoxoza lIfll'MO Jfe1l1lCTaI'O riCTa, r}l;t lKllBeT'l; !IX'b »KYCh,ll;H}l;H" cs :m:e:s:oil:,,1t1IXmI:Opoil:", CJIIilxaml B'b :s:olllfYlO nopy }l;iflTCKitl: nJIR'l'b a ronops, Baa- 1IIlT'l>, lKllBYT'h OH!I CeMhJlM!I.

B'b XJIiflBRX'b Y BTnX'b BHT'laH'b aa MtCTO KnKnMOpIil lKllBeT'I> "CTpn:m:'b", ltOTOpIiltl:, IIOCeJIHBnmCb cpe}l;H oserrs, BMiflcTO BCJlRIfX'b napa8IITOB'b, nsrcrparaeT'b Y HeJIlO6lIMIilX'b lKHBOTHIilX'b nO'lTH aero mepers p;O-rOJIR. IIpe}l;cTaBJIHlO'M> coot sroro SJrO}l;iflH B'b BH}l;ifl nTm:J;Iil CIil'la C'b KPIilJIbJlMH .IlB'b MHrKofi

KOlKH, aerroapsrroa ~epbJlMIf.

5

r,rr:i; ea,!UlTUI ua lIar'hen I'YJlhl. :~;rLCh ;mHJITIC I,lJl\lmOp1, [(p.H~['lif'. rr raM3JI paOOTlL nn.urho. EC.:lIl [;YPhi OTb x)',!I;oro sopaa casm y (,POJ[ B['llI~MJI['ll!(lIOT'h Bd; nepua, TO 06BHII51IOT'b KlItJnIOpy. lfTOOhI HC BpC)l)UIa orra, WLmaIOTb nom, KY])]IHOH rramorruo :[OCI\YThJI [,YMa'Ia n.ru ropauunro OT'b pa30IITarO J'JHHlmIarO Y"'fhmaJI1HIII(a, H.Jll1 OThICI,UBaIOT'b cax oro «KypIi'lbaro 00 ra». 010 l,aMeH1, Hep'£JI,KO norraaarouuacn B'b ITO.JlJIX'h [-;'1 IIPll]lO)LJlOJO C!{BOaHOIO ,!I;hlpOIO. Ero II TI]Hl!{P1HIJUIIOT'L HU JIhlR'li J:1, il\PPJ(H, na IWTOPOil: ca)lJITCJI I\yp1I. TOJI1IW npM

. TaKllX'b yc.l0Bi51x'b ue nananaers na I"yp'b «BCllTYH'b», (KOr)la . OHt l,p}"f1;aTU[, I;aln) yroptJI1IJI, II rra,IIaIOT'b oIwJI'ImmI1MIl}

B'1 so.roroncrnx's JI'BcaX'h (nanp. B'b OT,ll;aJIeHHOH 'mCTII HII:;O. [bCI'. y.) aa !{Hl\fIMOpolI 'lH('.lJlT('f[ n ,II06phIJ! CBolIcTBa .. YMt.JlhLM'b II cTapaTCJlbHhlM'b XOilJIllliayl'j, OHa JJ;ajlte ITOI"POBHTeJIbCTByeT'D: y6aIOKIIBaeT'l, ITO lIoqam, ~aJH'IH,j;UX'[) pe6J!n, HeBMJ(JlMO nepexusaers rqJllIII;1I [[ ORa:lhIB,U'T'[, paaH[,[J! JqlyriJI yCJIyrH IlO XOaJJl1:(,TBY, T<U,'b 'ITO HIm (\JI uwlrlh'.TBiH II TheTO XOPOIIIO B;;O:fi,rr:CT1), Jf nnporn 0YJl:YT'l> XO]lOIllO BI>IllP'ICllbI 1I IIp. Haotioport., JdlllI1BhIX1, oao'I> r,m,HMopu nf'ltaBI1)lJIT1,: OHa mesosen, xansrxt, pe6aT'b Tali'h. 'ITO T'I> Id'.nhUI noun pesyn, 6JIarnM'b )raTOM'b, rryraoT'f) IIO,Il,PO(,TIWB'b, nucoasmaa CBOIO rOJIOBY ct, 6JIeCTJIIIJ;IIMH aa BbmaTt rJra3aMU II C1> K031IIMH pOJKKa:t.Uf, II nooome BCJ!'leCKIf BPC,!I;IIT'1. Tam, 'ITO HepaJJ;IIBOii 6a6t, Y ROTOPOH He CITOPHTCR )].t.lIO, OCTaeTCJI O,Il,HO epCJJ;CTBO: , 6iJKaT1 B'b .rite'D, OTI,ICKaTb IIaIlopOTIIHK'b, nsrxonan, ero rop1Kift sopem., HatTORT!, na Bo).d, II IIcpeMhITl> Bet rOpUIItlI . II KplIBItn - KHI(IIMOpa O'IPHI, :rro0 lI'1'1, narroporrunn, Ii sa rasoe yrOlK,rr:enic MmIWT'f) OCTaBIITh In) 1l0IW·!I.

Ho e,rr:unCTIlCfmo BllPHhIM'[' II BllOJIIl'Il Mor'YII~eeTBCHHblM'1 . Cpe,!l;cTBOM'I, nporans ;lTo:A HOt[lf(',Tl! ('.JIy,nCl!'I'1. eBHToir npecrs.

He BOSbMeT'I, tly.iKO:A npJIJIIW I\liliHMOpn, ne POCliJIOK01£en' na HeM ItYJJ:eJUf, HC CIIYTUCT'h IlWr()[,1, y IIpRX H, Ii no o()op-

67

sers naxararo nJIeTOHbJI Y KpyJIWBHJII~'h, eCJUI OEd; e'h ~IOJIHTBOii nOJIOiImJIII na MllCTO II npJIJIKII e'l, seperenaxa H KYTy:m e1, KOKJIIOXaMII.

Ha CRMOJlWHCI:HX'I, IIOJIJlX'b (Bonoroa. ry6., KaJl;IIHlWB. y.) B1, JltTHee Bperrur ocoriaa KIIKIIMopa CTOpOmIIT'b ropoxoBHIl\a. Ona XOJI.HT'h lIO IIHM'b, Jl;epma B'b pyKaX'b KaJIeHYIO JI.o-6fua meJI1l3HYIO CKOBOpO)l;y orpoanurs pa3M'BpOB'h. Eoro nOAMaeT1, HR 'lymoM'h nOJIll, roro II asacapars.

MlIehI 0 KHKHMOpt IIpHHa!l;JIemaT'b K'h lUICJIY aaaxerrse XapRKTepHhIX'h, H napO)J;HaJI q,aHTa3iJl, OTJII'I'Iaro:m;aHCJl TaEIIM'h 6orRTcTBOM'h xpacom., B'h )l;RHHOM'I> cJ1Y'lat He OTJIIIJIaCb B'h onpe)J;fueIUIYIO ~OPMY II He C03)1;a.1Ja 3aKOH'leIIHarO oripasa *). 3TO MomIIO BH)J;tTb Y.JKe II3'h roro;: 'ITO IIMJl Ii,HKlIMOPI>!, C)J;t.JIaBIDeeCJl 6paHHhIM'h C.JIOBOM'h, ynorpeoaaerca B'b CaMbIX'h paaaooripaaauxs CJIyqaJIX'I> II no CaMhlM'h pa3Ho06pa3HbIM'h nOBO)J;aM'h. RIIKlIMOpoA OXOTUO 30BYT'h II Ue.JIIO)I;IIMarO )l;OMOct)l;a, II Jli,eu:m;IIUY, KOTOPaJI osens npIIJIemHO 3aUIIMaeTCJI npameA. lIMJI mIIIDIIMopbI cB060J];HO npacrerasaerca KO BCJlKOMy llJIyry II o6MaHuvmy (KyPJlHaMII), KO BcmwMY rreaspauaoxy nOBII;U:Y 'leJIOBtKY (cMOJIJlHaMlI II KaJIymauaMII), K'h CKpa:rt II ronsmry (TBepII'laMII), npaneamoxy, no KOnOTJIIIBoMY pa- 60'leMy (KOCTpOMlI'IaMII), nepeaomasy BtcTen II uaymHlIKy B'h cTapIIHHOM'h CMhlCJIt CJIOBa,' Kor;ua «manrsr» 6bI.JIII nasyr'IIIKaMII II: COr.JIH;uaTaJIMII, II sorna «Jl;JIJl mIIillIIMOpCTBa» (KaK,]) llIICa.JIII B'h axraxs) ;u:aBa.JIIICll (EaE'h nanp., npa IIIyncKIIx']», csepxs OEJIa;u:oB'h, nOMtcTllH sa yCJIyrII, OKa3aHHhlJI mnionCTBOM'h.

*) HllC!tOJThlto IIOllR'Be o6pnCOBI>IBaeTCli om, B'b CaMblX'b rJIYXHX'b JItcRblX'b Tp~o6ax'b. 3Ate!> COXpaHI!JICli paacaasn a TOM'l>, lITO ltl!ltHMOphl O. CBllTltax'b, B'b HeHaCTHYIO IIorofIT', pOlEaIOT'b ,ll.-BTe:tl:, IIpl!1leM'b CTpallIHO CTO:ayT'b II Bam. HOBOpOlEAeHHhle lEe =1'0, roruaes IIO llBJIeHiI! aa CBtT'l>, BhlJIeTaIOT'b If5'b I!s6or lIepeS'b Tpy6y aa YJIHJJY, rJI:JJ Ii lRHBYT'b /I,o Rpem;eHl>H. 5"

VII.

J113lIIIM

«CTO.HT'1 JrBca TeMHDIe 0T'1 SeMJIH H )];0 He6a»-IIOIOT'1 CJrImble CTapU;bI UO .HpMapKaM'1, BOCXBaJI.H.H IIO)l;BIIl'H Mory'IHK'1 PYCCKIIX'1 60raThlpetl:, II 60p16y IIX'D C'1 CHJIaMIl IIpIlPOJ(hI. II Bi CaMOM'1 )];{mT.: HeO)];OJIIIMOH IIJIOTHOtl: cTfmOR KamyrC.H CIIH1>IOm;ie B)];aJIII, pOCKOmHbIe XBOHHhIe JI1>Ca, II H1>n

. 'IepeS'1 HHX'1 HH IIpOXO)];a, HII IIp01>S)];a. TOJI1KO IITlIU;aM'1 IIO)];'1 CTaT}, II IIO)];'1 CIIJIY Tpym;06hl eJIOBhIX'1 II COCHOB1IX'1 60pOB'1, 3TH TeMHhIe «CI03eMhI» HJIII «paxerrsa», I~aK'1 IIX'1 30ByT'1 aa etBep1>. A 'IeJIOB1>I~y, eCJIJI II y)];aCTC.H CIO)];a BoIiTII, TO He y)l;aCTC.H B1IHTII. B'1 oTO:it lIam;t OCTaIIaBJIIIBaIOTelI II rJIOxHYT'1 )];ame OmeIIHhl.H MOp.H JI1>CH1IX'1 IIOjKaPOB'1. CI03eMbI T1>M'1 Y.iKe CTpaII:IHDI, 'ITO 3)1;1>C1 na I~a.iK)1;OM'1 mary, PlI)1;OM'D C'1 MOJIO)1;Otl: .iKIISH1IO CB1>JKIIX'1 rropocaea, CTO.HT'1 TYT'1 .iRe )1;epeBD.H, rrpzroBOpeHH1I.H It'1 CMepTIf II BaJI.HIOTC.H Y:lKe OltOmaTeJII>HO craasmia If IIOKPhIT1IJI, KaK'1 rp060Boii )1;OCIwii, MOXOBhlM'1 nOKpOBOM'1. Ho em;e crpamrrse CI03eMhl TtM'1, 'ITO B'1 HlIX'1 rOcnO.II:CTByen BlllJHlIH MpaK'1 H nOCTOmma.H BJIaJKlraJI rrpoxxana Cpe,ll;H JKapsaro riTa. Bcaaoe )1;BH.iKenie 3)1;'Bcb, nazeerca, aaMepJIO; BC.HIllr KPHK'I>. nyraer» )1;0 .II:P0.iKH If MypameK'b Brr, rlJI'B. EOJIeClJIOMbI8 BllrpOM'1 . .II:peBeCHhIe CTBOJIhl rpyrc» O.a;HII'L 0 .n;pyroit H CKPHIDIn C'1 TaKOIO CHJIOI<l, 'ITO BbI8hlBaJOT'I, Y lIa(')JIlo.n;aTeJUI OCTPYIO, HOIO~yro 60JII> rro.D:'b Cep.D:IIOM'I,. 3,11;lleL lIya<:TBO TJlrOCTHaro O,ll;HHO'IeCTBa H HOlIo(')'n)l;HMaro y.)!{aca nocrarsers BC.HKarO,

69

R&KiH. 6bl YCHJliJI: on R8.A'l> co6oA RII ,lI,M8..II'b. ;3,lI,1iCIl BC.lIKif'[ YiKaCaeTC..JI caoero RHqTOlKeCTB& II 6eSCII,Ilm. 3,lI,tCb po,lI,n,laCI. ~pa'nrM 6e3H~elKnaJI Btp8. ,lVIKapeA II CJIOJKIIJIaC1 B'D <POPMY llIMlaHCTBa C'b :mWMII, UeMIIJIOCTIIBblMII 60raMII. Bs 3THX'h TpyII~06ax'J, nocezaerca II H3,l1;peBJIe .lIUIBCn Ton xeprs, C'h KOTOpWM'b )1,0 CHX'h nops eute He HO.iKCn pa3JIy<lHTbC.lI aanyrannoe sooopaaeaie pyccssro rrpaBOCJIaBHarO JIIO;n;a. Opena .rr.epeBbeB'b C'1 naaacmaxa JIamaJIMJI, yKpamalOm;H~~ ax'1 na no;n;06ic 6opo,!('b, B'1 napo,ll;UhlX'b CKa3KaX'1 II B'1 peJIHriosHOM'1 EyJI1rl nepB06hITHhlx'1 llJIeMeH'1, R3'!(peBJIe IIOMtm;CHhI .iKIIJIJ1[~a 6oroB'1 11 mHhlX'1 .n:YXOB'1. B'1 eJIOBbIX'b rlcax'b, npemosraTeJIbHO npe~'b COCHOBlIMII, CCJIIITC.lI II JI1mliH, MR, RaE'I> HaShlBalOn ero Ta.K.iKe, JIllCOBII1."'1, JItrnaK'b *). B'b oTIIX'1. JIilcax'1 HaH60JIlle qYBCTByeTC.lI .iKIIBOH rperrers II JIllmilt .HBJI.lIeTC.lI ero OJIRD;CTBOpeHHhlM'b npe;n;CTaBHTeJIeM'1.

*) B'b Hosropoz, ryG. (B'h 61lJIOSepCEHX'b RP8JIX~) R B'J) HpOCJI&BCltO){']) llomexonll 9TOMy' /I,Yxy /I,8.IOTh eme aasaaaie nBOJrLHaro" R see C'J) roro :ate ~lI.n.ro, 'lTOCLI He 06IDR&Tl> ero o6m;enpRHaTLIM~ nposaamexe. fu OJIOHe~o:il: :ate ry6. JllImaro SOB~ n.[a,ll;OM'l>" (nJIJ!,!J;'b TSl B08:bMII", nnOllleJI'b It'l> .[S{,ll;&M'l>", T.-e. CTynajj: RO BdlM'l> 'lepTS{M']) R em;e npom;e rrpaxo "dlco){'])" C03HaTe.ll:bHO Bllpya B'b TO :ate BpeMJI, 'lT0 "JIllc'J) npaBe/I,eH~,-He TO 'lT0 qOpT'])". llpoSBRm;eM'b "np&Be/I,Haro" JIllmi:l!: HeH8M'BRHO rroassyerca BO BClIX~ Jlelle6m.rx'b B8.I'0BOpaX'b. BeJIRKie 8HlI.TOltR Bcllx~ JItCHLIX'b nop~oB'b K TP~:m.u:'b OOLI'l&eB'b-oJIOH'l8.He H OHe.lKaHe--8HaIOT'b He TO.ll:bRO 0 TO){,]), 'lT0 Y JItmn= RMteTca CBO:ll: naps=-aoeaona, HO H KaE'b Ha/I,O 3BaT:b ero no HMeRl!. EcJIII ETO-JIROO H3'b ero n0/I,/I,a.IlJTh1X'b 'ltM'l>-JIHOO OOH/I,HT~ JItc- 1IlIJta,-IIOCJIt,ll,Bil!: rosopar-s S&KJIllT:b6, litaJIYaC:b B'J) HeM'b aa "npase/I,H&ro JrB.ca", IIpJiIllmnmmsro JIIlXO, R npOCHT'b H86aBHT:b OT'b 6t/I,LI. B'b npOTRBHOM'b/I.e CJIYlIat 6Y/I,eT'b nOCJIaH8. rpaMOTKa napro B'b MOCItBY H napcsoe BeJIlIqeCTBO npKmJIeT'b /I,BS npasaaa (orpana) MOCKOBCItBX'b cTptJl:bn;OB'b /I,a /I,Bt

, COTHa /I,0HCItBXl> KaSaROB'b H BLJ:Py6SlT'b ORl! JItc~ B'b neas". B'b nO/I.TBep:at/I,eH:ie T8Jt()jt OCTpaCRll OROJIO pa6HHLI RJIa/I,eTCSl H rpaaorna, CTapo:atK.llLI Jl1;cOBIIRH, nepejrs omp&BJIeHieM'l> H& cnJI&B~ JlJIR py6RY, YMtroT'b IIpe)l;Oxpa.HJin. ce6a:, 8H8.roT'J), EaR'b. n5aRJIllCT:b d;ca". OHH OTLICEHBaroT'b JIll/I,HHY,

,.. e. TaRYro B08BLIllieHHOCT:b, ROTOPaSl oGpOCJIa MeJIRHM'b JItCOM~ H r/I,t Me:at)U'. IIPO'lHM'b, rrpacocsnaaac» paORHa. B'b He:l!:-To H aca CJfJIa o{i0POHLI. BLIpy.'{f:

70B'1 JIPOCJIaBCIWM'b IIoIlIexOHb'B JI'£IlIarO nasunarcrs ~ajKe npOCTO «MYJKIPICIt'b», a Bb BOJIOrO~CIWM'1 nOJItcOBI/S JItmeMY )J,aHbI ~ajr(8 npHMtTl>I: ltpaCHhIi:t ItYillaI,'1, .lI'£Ban nOJIa KaqlTana 06bIRHOBeHfW 3anaXHYTa sa npanyro, a He Ha060poT'1, Kart'1 Bet HOCHT'1. 06yB1 nepenyraaa: npaB1IH JIanOT1 Ha~tT'1 na .lltBYro nory, JItB1IM-I-Ia npaBYIO. I'xaaa Y JItmaro SeJIeHUe II rOp5IT'1, r;,aE'1 yrJII-I. liar,'1 611 OHb Trn;aTeJIbUO HII CKP1IBaJI'1 csoero nC'IHCTaro npOIICXOJKJJ;eHilI,eMY He yzaerca 3TO C~i)JIaTb, CCJIn rroCMOTP'£T1 na nero '!CPCS'll rrpasoe yxo JIOma)J,lI.

JItIIIiM OT.'Ill'IaCTCJI OT'b npO'lllX'Jl JI:yXOB'1 OC061IMlI CBO:fiCTBaMH,' npllCYIIllIMlI eMY 0JJ;I10MY: CCJII-r OIl'1 lIJJ;eT'b JItCOM'1, TO POCTOM'h paBRJleTC5I C'1 caMbIMH BbICOKlIMll ~CpCBb}IMll. Ho B'1 TO JKe spexa OIl'1 06JIa,u:aCTb cnocorinocrno II YMaJI5ITbCJI. Tas», BhIXO~H MH rrporynovs, Sa6aB'1 II IlIYTOKh na JItCHWI orrymsa, OU'!> XO)J,HT'l> TaM']) (IwrJ~a CMY rrpencroarr, Bll T01rn nyJ:[{)J,a) Ma,'!oir 6 bIJIll IIIW iI, ITlDRe rpanrr, CBOOOJJ;1l0 yuprrnaacs no)J,'1 JII06hIM'b JIrO)J,H1IM'b JIlICTO'IKOMT,. Ho na .ilyra, cooCTBeHHO, OU'b BbIXO)J,IIT'1 piww, crporo corimonaa rrpasa coet)J,a, naasmaexaro rrOJICBllIWM'1 nJIII «rrOJICB1IM'1». He saXO)J,HT'1 JInmiM H B'b )J,epCBmr, 'lT06bI ne CCOPlITbC5I C'1 )J,OMOBbIMlI II 6amUIKaMII, - ocooenuo B'b Tt, r~n IIOIOT'1 COBC'BM'1 'lepm.re rrsryxn, .iKHByT'1 IIpI! H36ax'1 «AByrJIaShln» co6aKH (C'1 IIiITHaMR HaA'1 rJIa3aMH B'I) BR,Il;,!, BTOPI,IX'1 raass) R rpexmepcrnsra IWIIIr'lI. 3aTO B'h JIicy, JIiwi:fi .llBJIJIeTCJI IIOJIHOIIpaBHbIM'b II neorpanmeunsnrs X03JIRIIOM'h: Bci SBipR R IITlID;bI HaXOAflTCJl B'r, ero Il'n)J,inilI, Ii nOBllllYWTCJI e.M.y

oaeTclt Taltalt B'l!TK& y It(rropoll: (iJ.rJIIL Ol.r COTpOr1'I!JIIIIlIU (oTI!IJloI(~K'b), 11: 0IIJ;6 ullCROlII,RO pltOI!HOBI>IX1, IUI.JlO'Wlt'h. 0,1,1111 KJI8.AP"I, II I)(J'rli n'l, NlpJI,I\8., APyl'ia HI' cnKHHoi!: xpeOe'f'h, a. O!lil'l> ,'1IX'L It Jl,pyt'IIX'" :ml'OIlOp'u I\lLlliO My'C8.1I:JL'Y

" .. ¥,e ,ll;1lll:cTBlU'eJleK'b, H .rrpomeule 011'1> Ot'·TlLlIlI'f'b Y lwpun (llIumlhl 60ll1> noi~iirllinJl,CTBil, Ii HHltIl.K~ yrpOH'h HO IIOiiOIl'I,,\j[.

71

(ipaOTBtTHO. Oeo6eHIIO nO.u;QHHeHhl eMY aa'A:U;hl. Onn y Hero nit TIO.lIIOM'h KpimoCTHOM'I> npass, TIO Rpafinen M'Bpt, OR'l, ;~aiKe lIM'Be1'h IUaCT!, npoarpusan, HX'D E'h xapra COC'BJI;HeMY .rluuexy. He o{:WJOO.iR)V'lIhI 01'1, Talwii .iRe 3aBHCHMOCTH H fi'h.IlIllblI crana, n pc:m OHR. nepecemacs HeCM1lTHhIMlI IIOJI·· "I H IU;a.MII , II aaOhlBali BCliKiit crpaxs nepem, qeJIOB1lIWM'h, aaOilraIOT1. If!> 60~lhlllie C1I6npCKie ropoza, npuqeM'h CKa'IyT'h no xpumaxr.. 06phlBaK)TCR B'b lle'IRDIJI Tpy61I II npnraron, ;~a.lRe B'h oxna, - TO ~i:IO HCHoe: 3Ha'lUT'h .I1ilIIIie n;tJIoii apre.nro senn a3apTHyIO IIrpy, u IIo6-B.iK.u;eHHaH cropona rnaaa npoarpsnnr, BO atarsnin C'IaCTJIlIBaro conepnasa. ITo paacnaaasn, CTapOJRII:lOB'!>, OiJ;Ha lIn TaKIIX'h rpamiosauxs urp'h se.racs B'b 1859 rOIl:Y ~re.iRi~y PYCCKUMII II cII6IIPClm.MII .rsmaxa, npnuesrs n06t,!l,II.1I1 pycczie, a nponyamieca clI6upaxa rna.'ll[ aaT'BM'h n;rb Taiiru cBol'i nponrpsmrs xepear. To60.lhCK'h na YPa.iILCKilI ropsr, B'h nexepcnyro II )Ie3el~CKYIO Taii60.TbI. Epmrt oO:Ihmoil: nrph1 apreaaxa, .1tmie OXOTHO Bei-\YT'h II Ma:ryIO, Me.iR;J:Y C060ID, C'h 6JInJKai1:mU~IH coci>JI;llMII, II neperoamors 3ail:u;eB'h II 6-BJIOK'h Ha'h rWJIKa B'1 KOJIOK'h JlO'ITII e.iKe,!l;HeBHo. .A TO CJ1YQaeTC.lI II TaK'h, QTO rraronars 8'1) 3TH KOJIKII 3aI'In;eB'b IT yronar» Mblmeil: II T. )1;. Y JI-BIlIlIX'h .iKe B'h nozuaueuia naxoaarca II IITIIIIhI II B'h noaaon aasaCIIMOCTII 0T'h naxr, BC'£, OXOTIIHItII: JII06IlMu;aM'h CBOIIM'h ORII CrOHllIOT'h nepaarsrxs lI"J'"Tb He rrOJI;'h caaoe .u;yJIO. Eoro me sa.u;yMaIOT'h aasasars aa HeIIO'ITeHie K'h ce6t, - y T-BX'h scerna oci>'IKa.

EOMY y.u;aBa.10Cb Blf)l;'BTh .1Itiliaro, XOTJI 611 II sepees .nonraaanoe yxo, Tt pa3C-Ka3hIBaIOT'h, 'ITO y Hero qeJIOB-B'IeCRi:lt oopaas. Tans, aanpmrsp»;: B'h HOBrOpO;rI;':IHH'B BH,n;aJIll .rsnraro BO otipasf pacnoscamraro CTapIIIta B'h 6-BJIoil: O)l;eJK.Il:t II 6-BJIoil: 60.JIhmoil: maarrs. OJIOH'IaHe JKe na CTOJIhKO IICKyCMIlCh B'h orr03HaBaHiII Bceit JI-BCHOil: He'IIICTH, 'ITO yrlIOT'h

72

OTJHI'IaTb HaCTOJnn;HX'b JTlmIlIX'b B'b n;'il,JIbIX'b ro.maxi, IIX'1 OT'b Tf,X'b «3aKJHITbIX'b» JIIOJl:eir, IWTopble 06pelJ:eHLI HelJ:HCTOll: CIIJIf, B'b He)l;o6pLlfr 'laC'b JIHXIBI'b IIPOKJIHT1eM'b. JHmitl:

OTJIIIBaeT'L CIIneBaTLIM'b II;Bf,T01fb, TaK'b I,aK'I, I,POBb y Hero ClIHJIJI, a y 3aKJIJITLIX'b na JIIIn;aX'b PYMJIHeu;'b, Tar,'b RaE']) JKlIBaH RPOBb He nepecraers IIrpaTL na IIX'1 nresaxs. 0PJIOBcRill: JIf,miil: - IIY'IerJIa3bIfr, cs rycrsnrn 6POBJIlIfll, AJIIIHHOil: 3eJIeHoil: 6opOJl:oil:; BOJIOCbI y Hero IIfIj!,e Ime'I'f, II AJIIIHHte, '1f,M'b y IIOIIOB'b. Ho, srrposesrs, BT, 'LCJlHo:~e:\[!IOii: 0pJIOBCEOil: ry6epHirr .TJ:trnie cram ptl-\Im, aa IIeTpe6.;IcIIic~['h IIX'1 .ilmJI1IIII'.b (T. e. JItCOB'.b), a nOTOM}r,:3a HRIIoo.:rhc ;J;OCTOBi,PIII>IMlI cB'bf,HiJIMH 06'1 3TOH IIe'IIfCTll, c:rhJ1.YcT'I> o(ipaII~aTbCJI R'b ./KIiTeJIJIM'1 cfmepa, 3,ll;f,CL 3Ta neuncn. C()XpaIlHPTCH. MtcTa~nr B'.b He1I3~rf,IIHOM'.b cTapOaaB'I>TIIOM1, lIII,l:J; (nanp .. 111> BHTCIWfr Ii BOJIOrO)l;Clwii: l'y6.).

__ ./ Hacroataift ,idHIIifl Il'hM'h, 110 I'O,IO!'UCT'h: pr!;nTl, [JilTh 6e3'.b CJIOB'.h II llO)J.OO)q)}I(lT'h ('nOlI x.rouau h('~l'h II'I, .taaonm. Hoerr, OUT, HIlOI'J((I, 110 B(,(\ rOIl,J() ("t. Talwii )JW (,lfJIOti, Ii.aI,'.b rnyMIIT'I •. TI'hc'j, H'[, ()yplO) 1I0'lTll ("t. 1I1"IPpa ,(0 noxynosa, HO He .IWOIIT'I> I rhn iJI irlrryxa II ("I> ll<'jlBlHn. BhlltpUIi.OM'b ero lIeMCjylCllllO :IaM(I.'II;;tf'T'h. Horurcn .rlmlifi 110 CBOIi~r'b .'I'IiCM[,b. 1m,,'!> ymp'h.lltliL ("(, 11(lt':lBhl'!(UIIWH OI>lt'TPOTOa: II scerra 603'1 nrarnar :I: I. I> POBI'il II p"lirlllllrh Y Hem He BII.J;IIO, IIO MOjK[[() }J('1I0 paar:IH,rh'n .. 'ITtI OIl'Io---lwqllloyxili (rrpasaro yxa 111;1'1.1. uro Bo:uwa na ['0.1011'1; y 111'['0 :J&ll('cann na .'rimo. :)TO qa(~T(~.J1 :lIuri'TlITIo. IWI'.lll Oil'" IUHU')T,a. I10~XO,lI.IlT'b Kh TPII,mmUI'It ;lI}OIlopyliollh lIoqrIiTt.('H, xora n'lo ;)TllX1, e.rytuI.IIX'f, 011'1. mr(;HTt, (.ohllillllllt·Jlit' 1l1UITaTh ('SOH) pO.4ty. B.lll,rlul, IilLli'l. II IIPO'UUI 111"1111'1'1.. 1'1I0('O(IIIIICrftlfl 1I1'(I(\~ III1I>ThIHlt'l'J,(',JI, ;rhmiri 'I aCTO 1J{llIliII.lltllllll"l'l'll lI(1o\!lilaun. ~1tI~1O •

.. ) B'I, 1(!lI'lIl1t·'W'wx·,. II li,.ltIh·IHll'l •• dh'Kvl. "I'll Ih"'I';V1, III1,tIl1·1. ,"I. (ll'POMIIIlt\ .\yliIIllOt\ II'!. I'YKIIX')..

73

B1;IWM'b CT, KOTOMKOH sa nnexaaa. IIpH 3TOM'b H1;KOTOPbIM'1 y)l;aB3..;10C1 pa3JIH"lraT1, lITO OH'b BOCTpOrOJIOB1IH, KaK'b Bc1; nepra. 0'1 nOCJI'IWIHM'b noaasaniesrs, O)l;HaKO, CB1;)l;YIIIie .UO)l;M ne COrJIaIIIaIOTC.H; npasuaaaa B'b JI1;meM'b, Kal\'b M B'b .D:OMOBOM'b, HelIMCTL, npM6JIIDKaIOIIIYIOC.H K'b 'leJIOB1;lIeCIWH rrpaponfi, a MIIorie rrpmro-rasn BII)l;HT'b B'b HeM'b «060pOTH.H» T. e. 'leJIOB1;Ita, 06paIIIeHHaro B'b JI1;maro.

Jamie YM'BIOT'b xoxorars, aYKaT1cH, CBIICTaT1 II IIJIaKaT'b nO-JIIO)l;CKH, H, eCJIM OHII )l;tJIaIOTCfl 6e3CJIOBeCHbUflI, TOTOJI1KO npa BCTP1;'lt C'b naCTO.HIIIHMII )!{HB1IMII JIIO.D:1MH. Bo BJIa)l;IIMipcKOH ry6. *), r)l;t, ntIIIIIX'b KpeCT1.HHe Ha3bIBaIOT'b «rapKYHaMH», npaxo yBtpeHbI B'b TOM'b, '1TO 3Ta He)!{IIT1/" rrpOH30mJIa OT'b CB5:I3H )!{eHIIIIIH'b C'b He'IMCTOH CIIJIOH II OTJIH'laeTC.H OT'b '1eJIOBtKa TOJI1KO TtM'b, '1TO He HMteT'b TtHII •

.Jaillie He CTOJIbIW Bpe)l;.HT'b JIIO)l;5:IM'b, CKOJIbKO npoaaaars H mYT.HT'b H, B'b 3TOM'b CJIY'Ia1;, BrrOJIHt yrrO)l;06JIJIIOTC.H CBOnMn pO)l;n'1aM'b-)l;OMOBbIM'b. IIpOIta3JIT'b OHH rpy60, KaK'b 3TO n npaaaxao HeYltJIIOJItHM'b JI'BCHhlM'b )!{IITeJIHM'b, II myTaT'1 3JIO, rrOTOMY TITO nce-raxn OHH He CBOH 6paT'b, ItpeIIIeHbIH 'leJIOBtE'b. Caxsre 06bI'lHble rrpiesnr npozaas 11 mYTOK'b JItIIIHX'b 3aKJIIO'laIOTCH B'b TOM'b, 'ITO OHM 06XO)l;HT'b 'leJIOBtKa, T. e. scanaro, yrJIy6HBmarOCH B'b lIaIIIY, C'b II1;JIbIO c06IIpaTb rpM6bl IIJIH JIrO)l;bI, OHn JIII60 «3aBe)l;YT'b» B'b raaoe MtCTO, II3'b xoroparo HnKaK'b He BbI6paTbca, JIH60 HarrYCTaT'b B'b rnasa raaoro TYMana, lITO COBCtM'b C06bIOT'b cs TOJIIty, M 3a6JIYAMBIUiiiCJI 'IeJIOBtlt'b nonro 6Y)l;eT'b KPYJItHTb uo JItcy na O)l;HOM'b M TOM'b J1;:e MtCTt. Ho saro, BbI6paBIIIHC1 nooRaE'b Ha'b 'IallIH, nareprrlrsmiaca crpaxy IICltaTeJIb rpM6oB1l rrenpcsrtmro rrOTOMT, 6Y)l;eT'b pa3CIta3bIBaTI) (H MOJIWTT, 6J,IT[), BrrOJIIr1l lIIICTOCOP)(()lIf[O) lITO 0Il'I) llMil.'GJI'J) JI'hmaro JItlIBhIM'[),

"') 110 CIl1lJl,'IlHJSM1, H3'b MCJlCHROBCKlll'O y-BH,~I\.

74

cmnnart, ero CBHCT'h, ero aynarrss H xaonam.e B'b. JIa;u;olIUI.

O;U;HaIW, BO BC'BX'b TaI~HX'b rrpHMIO'IeHiHX'b, uepf>;U;KHX'L B'1 )l;epeBenclwfr JEHSHH, ( ocotiemro rrOCJr£ ryJI.lIHOI~'L ~O CBaTaM.II II nnpoas C'L l\,YMOB1HMH), maJl0BJIllB1IM H CaM'b ry.lI1- JIHBhliI, J1tmiil sce-raxn He Be;u;eT'L .;no;u;efr ua rrp.lIMyro noI'H6eJI1, EaR'£> AtJIaeT'b 3TO uacroanua ,n;b~OJI'b. IIPlITOM'L JKe OT'b nponass JI'£CHarO MO;'h:HO aerno OT'IypaTbC.lI, - IWHeTffiO, npeaue ncero MOJIHTBolr H I{peCTHL1M'b arraaeniem., a 3aT'£M'L npa nOMoIIlu u:m'BcTIIhIX'L npiexorrs, KOTOP11M'L Y'Ian C'b MaJIOJItTcTBa, no ;mrroBtAHM'L OTI.(OB'[, II rrpa,D;'I>,n;OB'L. TaR'L 3a6JIY;U;HBIIleMYCJI pesouenryerca npacfcn. ua rrepBoM KOJIO;U;t, CHHT1 C'h ceoa II B1IBOPOTHT1 nansaarrny IIOCHJr1HOe ruarse H 3aTtM'h B'b TaIWM1, BHJI:B Ha;u;'Jm, na ('.COH. 06.lI3aTeJI1HO irpa 3TOM'b TaK;.Ke .I'ImhII"[ .rarrors na,n;'IlTh ITa npasyro 1Wry, HJIH npasyro pyl;aBIrll,~' na .1tBY10 pyr,y. EeJIII .lIW Bl, 6t;u;y I10rraJIO ,n;noe lIJIII rpoe, TO lIM'I, (',.whAYCT'[' Bl':hJ.,l1, uepesrsI1HTbCJI oll,eJK,n;oiL npeJ(IHqHlTCJI1IIO BhIBOPOTll'B'[, 0.P na l1arraHli.Y (U'1 3TOM'1 cJIY'Ia'b pCr;O])IOH,ll;yeTca nO)~[Ht,ltaT1 OO&I'Ia10 roro .lIte JItmaro, y norcparo nee HaBh1BOpO'r'f, II rraII3IIaH1ty). MOJKHO T01IHO Tal\JKe Bh1;mO~II{TbeJl rIWI> 6'hJl,b1, nporoBopIIBIIIH ,1I06:IIMYIO norosopxy ~I'BmarO, lWTOPYro y,n;alLlIIB11e JIIO;n;II ycrrtJIII nO;U;CJIymaT1 Y Hero, H3)J;aJIII: «meJI'L, nanreirs, HOTe.., PJlJI'h». A KTO cnoxsanrrca saspnuars: «OBe'I1.lI xopna, OBet[1H mepcrs», nepe,n;'1T1>M'b .T!'i;mii'r IICQe3aeT1 C'1 KpHKOM'1: «a, noraaancal»

B1IBaI{)T'1, anpososn, CJIYTIalI. Iwr)~a ad; cIIoeouI,1 60P16hl cs JI'.BmlIMII 01~a3I>IIlalOTCH Ueaell.'1bII J,[l',IH. 3To l'J!Y'laOTCJI pan 111) rO)J;'l> , E1) Ton aa[[OId)i~l!hlil neru.. I\()['i~a .rlnnie 6tCHTCJI (4-1'0 0ItTJI6pJI). lh aTOT'h )~(\IIl. :lIIa!{)![~i(l 1\.p(\('ThHIW B'f, JIrllC'b lie xo;u;aT'b.

Ha Epo~eJI MyT[(1l1Hlm Yl\lt:mllo JI'hIIIHM'h IIpOlla)~aTh lfJIII ;HtMHpaT1. Ilepem. ;)THM'[, OIUl Y'IHlUIIO'L"h lIeI1(','l'OllhIH )~PaIm:,

75

:IOMUIOT1, C'b rpecsoar, ,n:epeB.bR, 3pR rOHRIOT'.b 3B'hpe:.lt II, aaI:OHerJ;'.b, npOBaJIIIBaIOTC5I ("RBOSb 3eMJIIO, '1TOOb! RBlITbCJ:I Ira Hei!: DHOBI) , Kor,n:a ona OTOfi:,n:CT'.b IIJIII OTTaeT'.b neCHOIO, II uasan, CHOBa csoa nposasu see B'b O,ll;HOM'b II TOM'b JIre pod;.

Bo06~e, no6aHBMCh 3JIhIX'1 II HeO.lKII)],aHHbIX'.b sanA .1'BillarO, JItcHofi HapO.ll;'h He rrpo-n. na.ll;'.b HIIM'h nocxharsca, a IIOJI.hSOBaThCR ero HMeHeM'h, RaE'.b pyrarexsnsnn, CJIOBOM:'.b, BCR spemeaaa Pycs csnraers nepnsnrs Y.ll;OBOJI])CTBien (<<H,lOI R'.b JItmeMY», «JItmiil: 0])1 TeOJl 3aJJ;aBHJI'.b» JI T. n.).

CYIIJ;eCTBOBaHie «JIteoBhIX'b» BHeCJIO B'h .lKH3Hh JI OLIT'.b .I1tCHI>IX'.b OOIITaTeJIefi csoeoopaaaua B13POBaHiR, HeJIIIIIIeHHwI HtROTOPhlX'b HpaBCTBeHHhIX'.b rrpasam, TaR'b 'ITO MlIe'b' 0 .1'BmHX'.b He)],apOM'h rrpOCYIIJ;eCTBOBa.l'.b na 3eM.JIt ThICJ:I'leJItTiJr. ITo HapO.ll;HbIMl> B03sp'lmiRM'.b, JItmifi: CJIY.lKHT'.b KaRl> ON 6eSC03HaTe,lhHhlM'.b opyniexs aaaasaaia sa BOJIhHhle R HeBOJIl>Hlle rptxII 'leJIOBtKa. 'I'aics, rrOMIIMO roro, 'llTO OHl> sacraanaers oeSROHe'IHO OJIy.lK.ll;aTI> no mcy pascsaaasrxs JIIO,Il;eif, 3aOhIBmHX'.b OctHIITI> ceria RpeCTHhIM'h aaaxeaiexs npa BXO,ll;t B'1 rnyxia TPYIIJ;OOhI, - OH'b .lKC .}mJIReTCJ:I MCTIITeJIeM'B II BO MHOrJIX'.b npyrnxr, CJIY'IaHX'.b. B'.b HHROJIhCIWM1> yt3)],13, (Bonoroz. r.) aanpusrspr., JItmiif na BH)],Y Y BctX'.b YHeC'.b B'.b JItC'.b My./AHRa sa TO, 'ITO TOT'.b, H,ll;.lI na ROJIOROJIl>HIO, pyrazca HenOTpeOHhIM'.b C~IOBOM'.b. Eme CHJIhHte napaers JItmiif sa npoaauecenie npoanariii, H, eCJIJI Cny'IHTC.lI, HanpHMip'.b, 'lTO poacenaua, norepaarna B'.b MYKaX'.b PO)l;OB'.b BCJlIWe reprrsme, npORJIHHeT'.b ceria II peoensa, TO peOeHOR'.b C'IHTaeTC.lI c06- CTBeHHOCTbIO nfmraro C'.b roro MOMeHTa, RaR'b TOJIhRO 3aMep'.b nOCJIt)l;Hiif 3ByR'.b npOJI3HeCeHHaro npororaria. Oofnnaaaaro eMY peoeaaa JI'BmiJi: YHOCIIT'.b B'b JItC'.b TOT'IaC'.b no pO.lK;n;eBiII, nO)l;RJIa,n:LIBaR BMtCTO Hero «JI13cHoe ,Il;tTHru;e»-6oJIhHOe II OesnORoHHoe.' Br, cJIY'lai me, ecaa RaRHM'.b-HHOY)],h llY""

76

JJ;OM'1 aasaararo peoensa YCII-BIOT'L OI,peCTlITh paHte, Ta:m. ':lTO BsaTh ero cpa3y HeJIh3.a, TO JItmili J:Kn;eT'I. JJ;0 7 JItn OTpOTJ:eCTBa II rorna CMaHJfBaeT'I. ero' B'L JItC'1. ('[tmeMY nana OJJ;Ha MIIHyTa B'1 CyTKII, xorna OH,]) MOJ:KeT'D CMaHHT:r,' lleJIOB-BKa). B'L .IItCy IIPORJIJIThIO JI(}IBYT'D 06hIKHOBeHHO HeJJ;OJIro II CKOPO yMHpaIOT'1. A eCJI:fI II CJIyTJ:HTC~ ':lTO RTQHIf6yJJ;h H3'1 HIIX'1, no YCMJIeHHhIM'1 MOJIIITBaM'1' MaTepn, BhIJ:KHBeT'b, TO HaXO,IJ;.aT'1 ero B'L CaMOM'L J:KaJIKOM'1 Bll:JJ;t:

XOJJ;HT'1 OH'L OJJ;IITJ:aJIhIM'1, He IIOMHHT'1, 'ITO C'L HIIM,]) 6hIJIO, a coxpaaaers IIOJIHtHillee paasoaymie, KO scezy, TJ:TO ero MOJICeT'I. O.lKHJJ;aTh IIpH COBMtCTHOH .lKH3HII C'1 JIIOJJ;hMH *).

,n;epeBeHcltie CJIYXII OTJ:eHh HacTo:fi:TJ:I1BO IIPHIIHC1IBaIOT'b, MeJIC,lI;y npOlJIIM'1, JItIIIIIM'1 CTpaCT1 It']) J:KeHlU;HHaM'L II 06BHH.aIOT'1 HX'1 B'1 Hep-B,lI;RHX'L IIOXHrrreHiJIx'L dBymeR']). Koe-rJJ;t pascI~a3hIBaIOT'I. 06'1 3THX'L CBJI3JIX'1 cs MeJIRHMH IIo.n;p06HOCTJIMH H YBtpaIOT'1, lITO IIOXHrrreHHhlJI ,n;imymRII HHROr,ll;a He pOJ:KaIOT'b ,lI;1>Te:fi:. Bi, TYJI1CIWH ry6. (B'L O,ll;OeBCROM'I. y.) YRa31IBaIOT'b aa OIcpeCTHOCTH cena AHaCTaCOBa II yBtp.aIOT'b, TJ:TO B'L CTapIIHY, noraa OKOJIO cexa 6WIH 60JI1mie JIT,ca, ,lI;ilBynum caxa y6traJIII I,,]) .1I'Bm lIM']) , JI{II.1II cs HIIMH rosa ,lI;Ba-TpIl, II 3aTT,M'L B03BparrraJIHCh ,lI;OMOll C'1 RYlle:fi: ,lI;eHen II T. II. E,lI;Ba JIlI, BIIpOTJ:eM'L, BO Bdx']) IIO,ll;o6HlIX'1 pasczasaxs, JIt.mie He CM-BmlIBaIOTCJI C'L 3a,BT,,lI;OMO CJIa,o;OCTpacTH1IMlI xepraxa JJ;1.aBOJIhCRoli IIOPO,ll;hl. .[ tmnM,]) TaIOKe HaBJl31IBaIOTl> J:KeH'L OJJ;HHaKOBOH C']) HIIMU IIOPOAhl (JIT,UIalIRXa, JIT,myxa) H

"') Y OJlOHlI:aH'l> 1I'h 11)('1. ITcTr,zX'h II nenOI(&Tt.l:X1. JlllC&X'l>. «pori riIUHX1., mHByT'b milO (i('OtillllllhHl "J1llc.m.1H ('.,'apllltll" IIJUl "OTlI,f,z", ItOTOplilt6 colkr8eHHCl H :laIlIlMAIOT(·.H T'lIWh, 1['I'n ('.MIUIIHlIU()T'h D'h nilc" ,1I,lITell:, 110 C'l> It&Itoro II1lJlbKl /l.l!PlK&'M. 11)('1. ','awl. II '111M'h ItopMHT'b- ··c&~([.re cBlI,1I,y~e l1.tOTI;J! CltaaA1'L He 14orYT'I ..

77

.l\-BTem,zmeA: (4tJI-BmeHJI»), HO B'D WRX'b .l\yxaX'b OTtIacTH noaoap1JBaIOT'b jKHByrn;HX'b B'D KrufE,zmaX'b pyca.nOK'b 1£3'b rrexpemeaaaxs N.JIa..n.eH~eB'b, oruscra npOKJIJITDlX'b JIIO,n;eA, KOTOPhIe, B'l> OZHAllHill CB1lTOnpeCTaBJIeHia, OT'b 6eg,n;iJI1Jl TaKJKe npoKaSJIT'b (orsero II 30ByrCH, }{e-'K,n;y npOtIIDfb, «myrlIXaMlIY».

YIII.

rroJiEBoM.

Oana 6tJI03epCKaJI BJJ;OBa pascnaasmaers Y KO.rrOJJ;u;a COd;a;rl:

- JER.rra JI Y AJIeHbI na rOpRt. Ilponana ROpOBbI)-JI II nom.rra IIX'b IICI~aTb. B;a;pyT'b TaIWH BllTep'b XBaTllJI'b C'1 noaa, ':ITO rOCIIO,Il;II' BOJKe MO:i1! Ornaaynacr, JI - BIIJKY:

CTORT'1 KTO-TO B1> 6tJIOM'b, f];a TaI~1> II nyers, ;a;a TaR1> II ,ll;yeT1> , ,ll;a ente II npIICBIICrreT'b. a II npo ROPOB'b 3aOhl.JIa, H Clwpte f];OMO:i1, a Anena MHt II 06CI~a3bIBaeT'b:

- I{OJIR B1> 61lJIOM1> BII.D:tJIa, 3Ha'IIIT'b «Ilo.reson» 8TO. Y 0PJIOBCIUIX1> II HOBropO;a;CRHX1> srrarontaxr, JIIO;a;eH rracoopers, srors .u;YX1> , npII('.TaB.rreHHbIM OXpaHJITb XJItOHhlJI nOJIJI, RMten TtJIO xepnoe, Ii.ar;'h aeM.iIJI; rorasa y Hero pa3Hou;DiTHble; BMtCTO BOJIOC1>, rO.lIOBa IIORPbIT3. ;a;.JIIIHHoil:

SeJIeROH TpaBOH; manna II Of];ejJ~,ll;bI rrtn HIIRaRoH.

- Ha CBtTt IIX1> xnoro (TOJII~yIOT'b TaM'b): rra KaJK,II;yro nepeamo ,Il;a,Il;eHO no xersrpe nOJIeBIIRa.

8TO II IIOR.HTHO, nOTOMY ':ITO B'J, 1fepH03eMHhlX'b MllCTan IIOJIeH xaoro, 1I MYAPcno Oi~nOMY IIOJIeBIIRY IIOCII'Iman IIOBCIOfJ:Y. 3aTO JItcHble JKRTeJIll, MOId,o npOaOpJIIIBbIe, HO He Menie TPYCJIIIBJ)Ie, Bfff];aJIII «IIOJICm.IX'I,» OIIenI> P'BARO, XOTJI lIaCTO cnaxana IIX'J, rOJ10C1,. 'l"I; JKe, RTO BII.D:tJI'L, ¢pam, 11TO nOJICnHR'h .fl13JLHJICH I1M'1> B'J, BH)l;-B ypo.D:JIlmaro,· MaJIeHbI\aI'O IIeJIoBitma, 06JIa.n;aIOU~aI'0 cnocoeaocmo rOBOPIITJ). Bon uro paacaassrsana na 3TOT'I, ClLeT'b OAHa nonroPOP;CItaJI 6aoa.

79

- Ill.na fl MUMO crora. B.n;pyr1) «OH~b» II BhI(',IW'mJn., 'ITO nynups, H I~pH'mT'h: «,1I;0pO:lfmXa, CK3JKII KYTHX'B, 'ITO CTOPOJKHXOHbRa IIOMCpJIa». IIPII6'BiK3..'Ia a )!,OMOil: - lIII iKHBa na xepraa, 3aJI1l3JIa K'1 My.iKy H8. rro.rara, .n;a H roropio: «OH)!'peti:, 'ITO 11 raxoe caumana?» TOJI1KO JI nporosopara eMY, KaR1> E1> rro).J;'r)ua6uII,i 'ITO-TO 33.CTOHaJIO: «oil:, CTOPOiKHxonsna, oti:, CTOP0.iKIIXOHblm,». IlOTOM1> BbIIlIJIO 'ITO-TO'IepHOe, OnJlTh CJIOBHO MaJIeHbltiil: QeJIOB1>'Iell:1>, 6pOCHJIO HOBHHY noJI~THa II BOH1> ITOIIIJIO: ).IBepH II31> II36bI caxa eMY OTBOPHJ!HCh. A OHO Bee BOeT'h: «OR, CTOPOiKHXOHhKa». Msr H30- MJI-B.JIH: CII,1I;HM1> C1> X03JlHHOMD CJ10BHO K1> cMepTII nparosopeHHhIMH. TaK1> H yIIlJ10».

OTHOCIIreJIbHO .u;o6paro, HO npOIi.a3JIIIBarO npasa nOJIeBlIK1> mrileT'h xaoro orimaro C1> .u;OMOBhlMD, lIO ITO xapazrepy CaMb[XD lIpOKa31> OH1> HanOMIIHaeT'h JI-Brrraro: TaK1> iKe C6IIaaers C1> nopora, 3aBo.u;IIT'h B1> 60JIOTO, II B,]) ocooeaaocra norsmaerca Ha.u;1> nhJlHhlMH naxapasn.

01> nOJIeBHKOM']) ocooeaao 'IaCTO MO.lKHO BCTp-BTlITbCll Y MeiKeRblX']) JlMD. OnaT1, nanp., rra TaKHX1> M-BCTax']) COBc-BM1> HeJIb3H, ITOTOMY 'ITO .n;-BTKH nOJIeBHKOB1> (<<Mejl{eB'IIIKlI» II «JIyroBHKH») 6-BraIOT'h no MeJKaMD II JIOMT'h IITIIII,1> poaareJIJIMD B,]) IIHIII,y. ECJIII jlW OHII Haii.n;yn 31\1>C1 JIeiKaIIl,arO 'IeJIOB1>Ka, TO HaBaJIIIBaroTCJI na Hero II .u;yrrraT1>.

MK,]) Bc-B He'IlICTbIe .n;yXII, ITOJIeBIIKII-B3JlTO'IHlIKII, rop.u;eIl,bI II KanpII3HHKII. II C']) 3TIIMII CBOIICTBaMlI IIX1> specrsane BbIHYJK.n;em.I C'IIITaTbCH. TaK1>, HanpIIM-Bp1>, OPJIOBCKie seaaenamIII>I paas B1> ro.n;y, no}1,']) ,I!;YXOB1> .u;eHb, n.u;YT1> rJIYXOH HO'IbIO, KY}1,a-HlI6y.n;h nonaxsme OT,]) IIp0-B3iKeii .u;oporlI H OT'h .u;epeBHH, K1> KaKOMY-HlI6Y}1,1 pBy II necyrr, napy JlIIII,1> II Kpa.u;eHaro y )l;06phIX1> cod.n;eK craparo II 6e3rOJIOCaro n-BTyxa-HecYT1> B']) .u;ap'b nOJIeBIIKY, II npIIToM,]) TaK1> , 'ITo6bI HIIKTO He BH)l;&J1,]), IIHa'Ie IIOJIeBIIK1> pascepzarcs II IICTpe6IIT1> B1> nOJITI sees XJIi6']).

80

Y IIO.rreBIUWB'1, B'1 OTJIH'!ie OT'b nposea HelJIICTH, JIIOOH-' Moe BpeMJI- rrOJI,n;eHb *), xoraa H30paHHbIM'1 ClJaCTJIHBn;aM'1 Y,!l;aeTCJl ero BH,n;TITb na JIBy. Bnpoaesrs, osesamsr 3TH OOJI1me XBaCTaJOT'1, lJlm'1 OO'.bJlCHJlIOT'1, 60JI1me rrYTaIOT'1, lJiM'1 rOBOpJIT'1 IIpaB,n;y. TaK'1 'ITO, B'1 IWHn;i KOHn;OB'1, BHimm 06JIHK'1 rrOJIeBHKa, KaK'1 paBHO II ero xapaereps, BbIJlCRltIOTCJl OlJeH1 MaJIO, H BO Bceil: aapomoa MII80.lloriH 3TO ezaa JIH He CaMbIa CMYTHblil: 06pa3'.b. II3BicTHO TOJI1KO, lITO IIOJIeBHK'1 3 OJI'1 , H lITO IIO,!l;lIaC'1 OH'1 JII06I1T'1 CI>IrpaTI> C1. qeJIoBiKOM'1 He,n;06pyIO myTKy. .

B'1 3apail:cKOM'1 yi3,!l;i, HarrpHMip'1, CO CJIOB'1 KpeCT1JIH'b,

3aIIHcaHa rasaa 6bIBamID;HHa: ,

«CrOBopmm: Mhl 3aMY.lK'1 cecrpy CBOIO AHHy sa JIOBen;- . zaro KpeCTDHHHHa PO,!l;iOHa EYPOBa. BOT']) na cBa,n;n6f>-To, EaK,]) BO,n:HTCJI, IIO,!l;BhlIIHJIH IIOPJl;IlKOM,]), a rrOTOM'I> CBaTbI B,]) HOlJHOe BpeMJI IIOf>XaJIH B,]) csoe ceJIO JIosn;hl, lJTO HaXQ,n;HTCJI OT'1 HaC'1 He,!l;aJIeIW. BOT']) CBaTI,I-TO tXaJIII-tXaJIH, .n;a B.n:pyr']) H B3,!l;yMaJI'1 Ha,!l;']) HHMH nomryrms rrOJIeBHK,]), - IIOnaaa B,]) pf>tffiy 06f> IIO,!l;BO,n;hI C,]) JIoma,n;1MH. Eoe-zass JIOma,n;eil: H O,n:Hy TeJItry BbIPY1JHJIH H ytXaJIII ,n;OMOit, a aaae

H HtmKOM'1 IIOmJIH. Eorza .lKe ,!l;OMOit -S:BlIJIHCI>, TO CRam, xarepa TO .lKeHHXOBoH H He HamJIH. KHHYJIHCI> K'I> ptllKt, r,n;f> OCTaBHJIII TeJItry, rronaaaa ee, a IIO,n;']) TeJItroH-TO JJ I HamJIH csaxy COBdM,]) OKOlIeHtJIOIO».

*) B1> .HPOClI8.BCKOM'b llomexoHhll SHaroT'b ocoearo AYX8. (1l0.llYil;lDlII;P~ KpacllByro asrcoayro P;'BBym:lty, OA'BTYro RO Bee <iilIoo. .lIlITOK'b, BO Bp6¥4' :m:aTBhI, OHa XOP;RT'!> IIO IIOJlOCIU('b plRR H KTO B'b (l&IW:A nOJlp;a:al> pe.($oTaeT1>, nX1> GepeT'!> sa rOJIOBY HH8.tIHHae'I'h BCllT'JITD, II01t& He HATPY~ m810 ]1,0 lItI"Y"Ieit (ion:. OHa lRn naM8.HItI!&eT'& R'b pom JOJIDIX'b ~ II[ a&CT8.BlIs:eT'b JU'b ]1,OJIro Ci.nYlR,II.8.Tb T8.K'b, i{/i,iCh, 01{(lBKp;HO, Ha.pop;llOG ~oBlIp:&e ClIHBaeT(',S: C'L HIJ,I{B!Iolt ]1,OpCII()H(~ItOa MOpaJlI,IU, npIlAYW:&UlloA: lI)1J1. ocrpacrsa POOIl'1'1>,

I -,

IX.

BODJ[HOH.

Me'leTCH 1I II.llR'leT'b, ItRK'h 1\1lTH GO.llbHOe B'h aecnoxoaaoa .ll!O.~bKll, oaepo .11llcHOe.

Bt, ,JTOM'h ,u:BYCTIIIIII;1; rOBOpIlTCJI 0 He60JIbIIIOM'h oaepb, 6epera IWTOparO Bd na BII.u:y n RaCTOJIblW OTJIOrH, 'lTO pas- 6YIIIeBaBIIIincJI BtTep'h rORIlT'b )l;Bt BOJIHbI, HarORHYIO H OT- 6UBHYIO, pa3BO)U1 OnaCHOe BO.1HeHie, TaK'b Ha3bIBaeMYIO, TOJIxero. Br, 6ypIO, OHO nenpncrymro ,u:J1JI pbI6a'lbI1x'h 'leJIROB'h, XOTH IIMeHI-IO B'h ::JTy nopy o6tIIIaeT'h OOJ1'Be 60raTYIO ,u:oOr.!'!y. Ho II BO ucauoe npyroe Bpe',M}I, I~aK'h Bo06IIIe Bd; oaepa !(,pyr:WII (llop1fI>I, OlIO nonsayerca ne,u:06pon CJIaBOn 6Yllnaro II oe3nolwlmaro: camre MaJIbIe B'BTPhI SaCTaBJIJIlOT'!) ero IWJIhIXaTbCH, !taK'h OhI OT'h rpenoacasrxr, ,u:BI1J1wnin ~ KaKOM-TO ReBI1,ll;IIMOH 'ly,u:OBHJIJ;I-IOii: CliJIbI, nOIWIOJIJ;eMC.H na ,u:nt ero. II ,u:OCTaTO'lHO omoro CJIyqa.H I-Iey.u:a'lI-Iaro B11- ia,u:a B'b aanonoapfiauoe osepo, OKOI-I'lHBIIIaroC.H rH6eJThIO 'leJIOBtKa, 'lTo6'h B'h OIWJI1I-IOCTH, r.u:t BCliKiM I-Ia C'leTY H KaJlt;n;aro maJIKO, npOC.llbIJIO OHO «npORJI.HTbIM'h». IIpon:,u:yT'h rona, aa6y,u:eTC.H HMH necsacraaro, no CJIyqaH OCTaHeTC.H B'h naM.HTII cs RaCJIOMKOIO npH,u:aTIWB'b Re61IBaJIaro: npocroa c.lIyqaM npeBpaIIIaeTCJI B'b JlereI-I,u:y aa YCTpaIIIeRie HJIH noY'leHie rp.H,u:YIIInM'b BiKaM'b. Oma n3'b TaltlIX'b JIereH,u:'h CB.H- 31IBaeTCJI C'b IIMeneM'J, cysaamcaaro KHJl3J1 Arnpea Boro-

6

82

JII06CKaro, YCTpOI1TeJIJI 8a.lI'BCCIW([ CTpaHbI, naMHTHarO TaKlKC no CBOI1M'1 6.lIarOrreCTIIBbIM'1 ,IJ;'BJIHiJIM'1. B'1 TeMHYro no-n., na 29 ilOHJI 1174 r., KOBapiIDIe napeasopnu, B'1 sarosopf C'1 rnyp1JIMl1 II JKeHOlO lWJI3JI, 113M'BHlIl1rreCKJ2[ y6H.lIII ero. BpaT'1 KHJI3}I, MIIXaI1JI'1, CBaJIII.lI'1 Ita3HeHHbIX'1 y6iitU;'1 B'1 sopooa II 6pOClI.lI'1 B'1 osepo, soropoe C'1 roro BpeMeHH )"(0 CHX'1 nop'1 B'1 POlWBYlO HO% BO.JIHyeTCJI. Eopooa C'1 ueratromaaa, npoKJIJITbIMFI TtJIaMII y6FITbIX'1, B'1 BII)"(1J MrnnCT1IX'1 3eJIeH1IX'1 KO'leK'1, KOJIlIXalOTCJI lIeJK)"(Y 6eperaMu, IT CJIblrnHTCJI ynbIJIlIfi CTOH'1: 3TO MyrraIOTCJI 3Jl06Hble KyrrKoBIFm. KOBapHaJI II xaJIOAyrnHaJI cecrpa FIX'1 ripomena, C'1 TJIJKeJI1IM'1 JRepHOB1IM'1 KaMHeM'1 aa mefi, B'1 TeMHYlO rJIy61 )"(pyrofo, 60JI'Be fJIy6oxaro, osepa «Iloraaaro».

Ha BceID rrpocrpaacrsf Be.JIIUWII Poccin nenana B'1 ClIJIbHOe nonoapsme H rrpi06pt.lIH A06PYIO II XYAYlO CJIaBy, B'1 OC06eI-IROCTlI, neriom.mta, HO rJIy60KiJI oaepa, HcptAIW B'1 ypOBeH1 HarrOJIHeIIH1IJI TeMHofi BOAoil, onpamenaoa JltCJIt3- HOlO 3aKI:lCbIO. OmI 06UJIylOT'1 rroA3eMHbIMIl I{'JIIOrraMH II T'BMI1 yrJIy6JIeHiJIMII ma, B'1 (POPM'B BOPOHItH, IWTOPbIJI 06pa3yIOT'1 IIY'II1HbI, fAt BbI6l1BalOTCJI BOA11 lI3'1 6e3AHbI) HJIII nornomalOTCJI eIO. TeMHbIMH HO'lalIII, B'1 O)"(HHO'ICCTBt, K'1 TaKIIM'1 BO)l;OeMaM'1 HIIKTO He pstnaerca rrO)"(XO)"(I1T1. MHOrlIM'1 'ly,!l;IITCJI TyT'1 II rpoxxoe xnonanse TO'IRO B'1 JIa,!l;OrnH, II 3aAaBJIeHHbIH XOXOT'1, nO)l;06HO COBIIHOMY, n noorime, npII3HaKII npe- 6bIBaHiJI HeB'B)I;OM1IX1> JKHBhlX'1 cymecrst., pIIcyrom;HXCJI narryraaaoxy Bo06paJKeHiIO B'1 BRA'h TyM:aHHbIX'1npH3paKoB'l>. A Talt'1 KaK'1 3TOMY Bo06paJlwniIO;'IIe YRaSaIIO rrpc)I;ilJI1HbIX'1 PaMOK'1, TO II Til CB'BTJIhlJl osepa, IWTOPhlJ{ O'lapOBhlBaIOT'b CBOIIMII KpaCRBhlMH OTJIOrIiMH: UJm OOel>IU'IIL1'bIMI1, !tpyTI>lMH oeperaaa, II{lIfBJIeItarOJlI.llhl}! BOeOJU>IM'f, It JIae!rnIOlI~nM'b' BI1- )l;OM'1, ne 1I36aBJIOrn>I TaIWlW OT'l. lIOltJIenOB'I) 11 HO OCBO-

. 60JKAerlbI, B'1 nap O,lI;IIO M'I. npe,lICT1LBJIOuiu, OT'h nO,ll;oap'Imiil:.

R3

Bo MHornXl, UWh HlIX'b see, rrasmraa OT'b Ilpp:lBhl1Iari- 1!brX'b I'J1y6rrll1" OT'b pasHoo6pa3Hoti: Hrphl B'l, IlC[)()JIHllaX'h ctrhTa II nplPly~IlIBhIX'b OTpa.iKClIiti: na J[CJ[OM 3eplWJlr.rrofl nOBepXI[OCTIf~ - naCTpal1BlLCT'I, nOCJlyrlHroc nooripaaceuie ua npCACTaBJICuie KapTlUI'I> B'h BlfAi CJIiAOB'b lfCIICSIIYBIIIlIX'r, ecJIcnif! 11 I~i.lIhIX'b rOpOAOB'b, I~el)1WCI1: II xoaacnrpez. Cr, oripaana Jl npuMipa qCTl>IPCX'b On6JICilclmX'h rOpOAOB'b, norpe6eIIllbIX'b sa eOAOMCKie rpfixn B'I, c.DJIeIIhIX'I, BOAaX'b MepTEarO MOpJI, lIapO;J;HaJI <paHTa3iH C03AaJIa rd,CKOJIbKO IIOAO~HhlX'b JIereHA'b 0 HaIIIHX'b pyCCKIIX'b 03CpaX'b. II y nacs, KaK'b II y ll:pyrlfX'b naponos», OKa3aJIIICb raxie JKC IIOJJ;3eMHhlH ~epKBII II IIO.u;BOJJ;HbIC ropona. Tam. lITO B'b 8TOM'b OTHOmenta <ppan~y3eKaJl Bperans, rmqiM'J, He OTJIlIqaeTCH OT'L PycCKoti .JhITB.hI. Eo <ppaH~y3cIWti Bperana, B'b He3anaMJI.THWI speaena, rrororomem MOpeM'b ropojrs Hcr., II p.hIOaKH, BO BpCMH 6ypf1, BHJJ;HT'L B'b BOJIHaX'b mIIII~.h1 nepnnen, a B'll TIIXyIO noroay CJIhlmUTCH IIM'b, H:aK'b 611 HCxOAHm;iti: 1I3'b rJIy611H11, 3BOH'b rOp0JJ;CKMX'b KOJIOKOJIOB'b, B03Bim;aWm;IIX'.h YTpeIIHIOro MOJIMTBY. «MIlt lJaCTO KaJKCTCH, 'ITO B'b rJIy6lIHi xoero cepnna (nnmers 8pHeCT'L Peaam.) HaxoJJ;IITcH ropom, IIc'b, nacronlIMBO 3Bonam;iti: KOJIOKOJIa:lIHi, nparaaaraaonmxa K'.h CBJIm;eHHOM CJIYJK6i Bipyrom;IIX'b, KOTOP11C YJKe He CJI.hIITIan. IIHorJJ;a H OCTaHaBJII:IBaIOC'b, IIPIICJIYIIIIIBaHCb I~'b 8TIIM'b ;n:pOJKam;IIM'.h 3BYKaM'b, II MHi rrpe;n:CTaBJIHIOTC.lI OHM lICXO;n:.lIm;IIMII lI3'b 6e3- IWHelJnOH rJIy6IIlIbl, CJIOBHO rOJIOca H3'b npyraro xipa. Bs oco6eHHOCTII, cs IIpIIOJIHJKenieM'b CTapOCTII MHi npiHTHO, BO BpeM.lI JIiTHJlrO OTA1Ixa, npeACTaBJIHT1 ce6i 8TH AaJIeKie orro.JIOCKII HClJe3HYBllleii ATJIaHTH;n:1I».

Bs 30 nepcraxs OT'1 rpomencxaro HOBorpYJJ;Ita pa3JIII.JIOC1 He6oJI1IIIOe osepo (BepcT11 na ABi B'b AiaMeTpi) ITO HMcnFI CBlITJl31-KpyrJIOe, C'b KpyThlMYI oeperOBhlMYI CKaJIaMH, IrOrJIOTllBIIIee ropom roro Jf\e' HMeITU sa rpfsxu .fKIITeJICM,

0*

84

Hapynumum:x'1 06m;Cc..JIaBHHCKYro 3arrOBTIA1 M Ao6pOA'BTeJII> l'ocTenpilIMCTBa (OHM ne npUHHMa.JIH nYTlIUIWB'1, M HII O)UUI'h n3'1 TaIWBbIX'1 B'h IIX'1 ropOA'B HC HOllCBaJI'1). IIOaT'1 JIMTBhl MIIIv"eBH'I'1 BhI:ma.ll'h H3'1 HtAP'h aroro osepa nOaT}PleCIti:fi 06- paas JKeHnrMHhl (<<CBMTJI3JIHKH»), rrpeBpaTHBIIIe:fiCJI, rroA06HO JKelIt .Iora, B'1 KaMeH1 sa rasoe JKC aapynrenic 06ifim;aHia: ne Or.JIJI)l;hIBaTbca Ha3aA'1 nocrf BhIXOAa M3'1 ropona, oopeQCHHarO na rU6e.JIb. Ente B'1 50 rO)l;ax'b rrpournaro CTOJItTia:

IHIAtH'1 6hl.JI'b B'1 3TOM'1 osepf KaMeH1, II3Aa.JIM rroxoJKifi ua JKeHnrMHY C'1 pe6eHKOM'b, HO reneps OH'b 3aTOnJIeH'1 BOAOH II psers Y HCOCTOPOJKHbIX'b phl6aIWB'b dTM *).

B'1 RepJKeHCKMX'b 3aBO.JIJKCltMX'b .JItcax'b, II'BIWrAa 3HaMenIITbIX'1 B'b I1CTopiM namero paCIW.JIa, B'1 40 sepcraxs OT']). r. CeMeHoBa, 6.'!1I3'b cena JIIDHAhI (OlIO JlW II B.JIa}l;MMipc.lwe) paCnO.JIOJKM.JIOCb 03CpO «CB'£TJIOJIpoe», ira 6epcI'a xoroparo B'1 3aBtTHble JI;Hli (na npa3JI;IllIKH B03IIeCCHJ,JI~ TllOI1I~f>I, Cphrenia H 'leCTBOBaI-lia HMeIIM B.lIaJI;lIMipCIWM: BOIRMH Marepa, <:'I> 22 na 23 ilOHJI) CTCKaeTCJI BeJIMIwe MHo.nCCCTBO 601'0- MO.JIbHarO .JIroJI;a (0C.06ClUIO na nOC.JI'll)l;IIIOIO IIWb yuaaanuuxr, HO'l1). Harmamacs CBa:TOM: BOJI;If[~hl liS'b osepa.. IWTOPOC lICycraaao IW.JIhIlII('TCJI, II oT/.(OxnYBlllII OT'I> 11'l;lIIarO xOJ[t)I,PHiJI, Btpyrom;ie u)l;YT'1 C'b )I,O.lt1amInIMH 06pa8aMH, eo craponesarHhIMIi Tpe6nlIltallfII II HOBbIMTI rrCaJITHpJIMII, :'lO.lII1TLCJI K'b TOM:Y XO.JIMY (yropy)~ IWTOPhIII B03BMlIlaeTCJI II<t 101'0 - 3arra,1I;IIOM'b

*) IIOl\o6HHMII, IIpOBa;Il!BIUIIMIIeH lI,OPKBIlMU, H()OOll~e, OOI'U'M> necs OOJIOTHCTndl: H JI1lcuCTJ,Ifi c1lBepn-~!lmtl\H1Jtt Kpafi. fh JIII'!'lli. npOU!l.JIIiJICH 1'0, pOI\'!> Pail: B1, OItpeC'l'lIoe.THX'I, 1\1IJW()[[!ll'O M1)(;'1'()'1KII )~PY"lwl!lIrt'l>. D-bJlOpyccaie npOBaJIIiI 1I1'CI\CTIlBJIJIIOT'h "Y11\e{'l'IWl!H1dJ[ an1'PYI\lWlIin ,~.Ul ytul'rll. Hd',X'h TtX'!> mUJIhlX'!> MtC'l''b IX B())lthHX'J, X[lltMOB'h, IW'!'OlllJO 1I00'JIOlIVlIlfd ROAnA j[ CKphIThI B'h oaepaxu. O'r'!'y 1\11. TltlOIW ('.JlhI11t11.1'('.S! 1I IW('.'l'H:Jl,IlIJO tlUOUI.t j[ l\OpKOBHoe uimic, myM'I, II JI1<W··lwfi l'()MOl!'h Ml!!lI'OJIl!WlhIX'h lIJl!lIl~al1.ett; aa nOBepXHOCTh BONi! Bpe~WJl!lMlI IIhIllJlldIUUO'I"" ('U. KI)(!("!H II lWIJ('I!, I';n!l.IU'o!lin II T. II,

orpery oaepa. Pa3Iril.J'nIBIlIHC1 B1, MO.JlHTWh rra OTIJ:IJ.lI,Hhlll KyqKlI, MOJIRTCR ryrr, J~O TtX'h 1101)'1, noxa HO O)l;O.TI'1CT1, il.llCMOTa H He CK.JIOHHT1 lCO crry, Ha ;lJ,IOI;I1X'!> 60JlOTIICT1IX'h oeperaXl, BKym3IOT1> Be'l; c.;raJI;Itiit COH'h, - C1, nfiporo, l£TO 3)~imlHRR TpJl('JlIIa y6aIOKHBaOT1>, KaK1, MaJIhIX'h )];i;Tefi B'h JIIOJH,K'B, H C'b Hail.CJK)1;OIO, 'ITO, eeJIH npHJIO.iKIIT1 K'h 3eMJ!'B na yropt yxo, TO IIOC.'IbIllUITCR TOp.;ReCTBOHHI>lH 6JlaroBtCT'h H JIHKyIOrn;iil: 3BOH'h II O)l;aeM II hI Xl, lCOJIOKO.'IOB'h. ,lI,ocToiirIblO MOryT'h il.3.iKO BHil.tTI, OI'lBI aa3j1GKOnIlhIX'h CBtq'h, 3 na ,1Y'IaX'b BOCXOJVlrn;aro CO.'IHlIa orpaxenie T'ImH lIePIWBHhIX'h I~pO<:TOB'h. XO.TIM'h II BO)];a CRpJ,IBaIOT'h ne'le3HYBIIIit1: npaBOCJIaBHbLH: ropom, «EOJI1IIIOIl hHTO.iKl,», nOCTpOCIIIIhIit HeCqaCTHhIM'h repoeas nepxnaro I10BOJIiK1H, PYC(,I,IIM'h I\HfI3eM'h I'eopriesn, BCeBOJIOil.OBIIqeM1>, y6IIThlM'h (B'h 12:38 1'.) rarapana B1> POKOBOfi 6IITBt na ptld; OHTIf, aaspbnocruemetl' PYCh -rarapaars. Kor)];a, no Hap0il.IIoMY rrpenaniro, 6e360.iKHblil: uapr, Barhdt C1> TaTapcKIIMII nO.TI'IIIrn;aMH pa36IIJI1> KIIR3JI, CKpbIBmaroca B'h EOJI1IIIOM'b KIITeJKt, II y6IVI1> ero (4 (IleBpaJIJI), EOJKbJI CMa He nOIIYCTHJIa JIHXarO rarapana OBJIa)1;tTh 1'0- P0il.OM'h: ItaK1> 6hIJI1> H CTORJI'h 3TOT'h ropom, CO BctM'I) npaBOCJIaBHDIM'1 napoil.0M'h, TaK'1 II CKPbIJICH nom, sexnero :II CTaJI'1 HeBII)1,IIMhIM'h, II TaK'1 II 6Yil.eT'1 OH'1 ('TO 51Th il.0 CIWHuania BtKa.

Erne 60JIte crpaHHhIMII BtpoBaHiHMII, B1> BII)];y ptil.KIIX1> II JII060IThITHhIX'1 JIBJIeHiii: IIpIIpOil.hI, nopaaaers rpoaamaa crpana, 3aIDIBillaH sees ctBepo-3a1Iail.1> Poccia II I13BtCTHaJI IIOil.'1 lIMeHeM'h «Osepnojt 06JIaCTII».

3i1.tCb RenoKOpeHHaJI, )l;IIKaJI II CBOeBOJIbHaJI npnpona rrpen:CTaBJlJ'leT'h TaRiH rropaararomis II ycrpamaiomia JIBJIeHiJI, 06'1Hcneaie KOTOPbIX'h He TOJIhKO ne IIOil.'1 CII,'1Y M.TIail.eHqeCTBYIOru;eMY YMY, RO EOTOPhIJI 3aCTaBJIRlOT'1 il.OBOJIhCTBOBaThCJI )1;ora)1,RaMII II npe)l;IIOJIO.iKeHiRMH il.aJKe pasaaroa II npoCBtrn;er{fIhlIl

Sli

ym •. CpCiJ:1! OJWIlCI(li.lIX'!. o:lelYI, cy~ecTByloTCb, Hanpl1MtP1'r ra lti}! , IWTOPbIlI Bpe~!cllfro I1C'W;laIOT'b, nnoraa Ul:1 ,ll;oJIrie CPOItH, 110 HCeJ';(lt ("f, Bo:mpaTml'I. HCClr BDlJIlfBIIICI1:ClI BO,ll;bI BCb crapyro OOCOXJIYIO IiOTJIOBlIIry *). 13'1., 0,ll;IIOM'1 osepf (IlIl1M03ept, B']). 10 un, BOlleT1> BC.III 'UIIIJ.I, 11 ,ll;0 4 CalR. r.'Iy6IIHhI) BCJI BO,Qa IIC1fCaaCT'h ra K1. , 'ITO 1I0 I1YCThIHIIOMY nomo, 6hIBmeMY ,n:HOM'h, mmmlaCTCH TOJlbIW ne60JII>IIIMr PY'IeI1:, npo,n:O.JDltaIOII.J;iii: Tell]), Ii IIO,ll;O JIbJJ;OM'J.. IIy'uIHa ,n:pyraro osepa (,II;oJIraro) HMIWr,ll;l:1 He YCbIxaeT1. OIWII'IaTe3bHO, KartCb BCb nepBOM1J, HO Bo,n:a II 3)(tCb y6bIBaen 3Ua'Il1TeJIbHO; Id. PO"",ll;eCTBY JIe,ll;Cb caaarca rrpJIMO na JJ;HO, 06pa3pI XO.'IMlI, JIMhI II TpeII.J;IIHlI; BeCHOH BO)l;a aanomaers osepo, nepenOJIHJlen ero II 3l:1TtMCb, aaxauaers rrORa3bIBaT1 nosoe lIy)l;O - reuenie oopanroe, BO)l;a TpeTbJITO Oil epa (I{,YIIIT03epa), BhIChIXaJI, YBo,n:l1JIa CCb C060IO Ky,n:a-TO II phI6y, .n;oXO,lV1mYID BCb osepf ,n:o 6aCHOCJIOBHlIX1J pasMilpOBn. P1I6a CHOBa B03BpamaJIaCb CIO)1;a, IWr)1;a cs npoJIHBHhIMrr ocemIIIMII ,!(O,iK)1;JIMH osepo CHOBa rrl:1rrOJIHJIJIOC]). BO.n;O:l1: Bn ypOBeII1 CT> BhICOI;:rrMH 6eperaMl1, a llHOf)l;a H ssrrue, )1;0 ropHofI rpaasr, oKai'rMJI51IOII.J;efr oseprryio lCOTJIOBHHY. qeTseproe osepo (Eaancnoe) BhIChIXaJIO TaI~T>, 'ITO ,n:HO ero RaaaJIOCb .n;mwIO CTeIIbIO: !IIO,!(IT XO,!(IIJIH S,l('ECb !taItT> no cyrna. O)l;Ha.lK,ll;bI, .n;Ba rona KPR,ll;Y, ItpeCTbJIHe KOCIIJIlI 3,!('BCb cfino, 11 ,!(OBOJIbHO y,!(alJHO CtJIJIII OBeCT>.

8TH, BCb sucmea CTeileHII mo60IIbITHbUI, JIBJIeHiJI, necoMHtHHO JI\,ll;yn eIIIe nayanaro 06n.lICHCniJI, XOTJI II reneps BSBoJ:crao, 'ITO ORIT 3aBHC.lIT1J om crpoenia wmCCTIWI3I>lX'b ropmrxt, noPO,!(1J, rOcnO,l((;TByroIIIIIX1) B'I, 3TOMn I_paro,-II OT'1> CyII~(I(',TIlOBaHiH

*) TaRiJI IiC'leaaIOLI~iJI oaepa Jleli,11T:& nil. 10l"!> 0'('1> Ouo)[wr,al'1l oaopa 6JlHB'b rpanarnr Hoaroponcxca ryo, JiIx'b noxa nIlC'l1l1'II.JIIf CUMl., II paerroJ[oJlteEr:&I OII.!! B'B p;ByX'b yt~p;ax'b: B'b BT.rreropcltOM'b --ItYfUTOllepo,RltIDiCRoe, Ynp;osepo, Eauoaepc U AHP;OHCPO, U R'n J!OAc1iI{O[WJI(,CItOM'b: Illroroaepo K ,TI;oJII'osepo.

87

nOJ(aCMHl>IX'b p'J;K'I., CJrflJ(h1 ROTOPhlX'b .HCHO YJIOB.JICHhI, n CRpbITOe 1I0J(:lCmIOC TC'ICHie acuo nosaaano. Bn;D;HMbIe CJIllJ(LI nx'b o6napyjKCIll.I 'Iel)c:n. T'I; npOBaJIhI, ROTOPbIC Sa1IaCTYIO SJ(llCb nOHB.JI.HlOTC}!, II naB'kTIll>[ nOJ('b IIMCHCM1. «rJIaSHHROB'b» lIim «OROII'b». CBCPX'I, T01'O, cnpuroe nom, aCMJICIO, nperisraanie :3THX'b PllR'b .n;OIta3I,maCTeJI T'1M'Il, 'ITO na rflX'h MllCTaX'b, r;n;ll, BhlIIJ;eJIaIUlIBaaCL, od\ll;aCT'b 3eMJI.H II oripaayers nYCTOThI, sucrynarori, na nOBCpXnOCTI, ~raJIeHhI~ia oaepa. Bs ;n;pyrllX'b CJIy'IaJIX'b ra j}\,e p'Blta BhIXO)l;IIT'b B'f. BTI)!;ll orpoansrxa paaxspoas pO)!;HTIRa ()l;O 1 0 C~K. B'b )!;iaMCTpll), HTIROr)!;a He 3axepaaromaro, a BO)!;a OLeT'h cTpyMr, narrOMTIHarorn;eti KJIy6H ,IJ;hIMa TI3'b 60.lILJlJOti napOXO;D;HOH Tpy6h!.

Italt'b JKe 06'bJICHTITh nO)l;06HLUI 3ara)l;01IHhIH .HBJIema y, BocmnaHHOMY Ha cycBllpiJIX'b, eCJIH He npa-

»<:»:« ............ --<;_

3BaTLHa nOMO:rn;I> HeqTICTYro CTIJIy? IT HapO)!;'b uann, TaR'b R

;n;llJIaen.

Bs OJIOHeJ$,OM'b spare, 60raTOM'L n:o Qpe3MllpHarO TI36hlTIta 6e~ntOHe'lHoro n:BTILIO oaeps, HMllIOTCJI ranis, r;n;ll, 3aBll,n;OMO BC-BN'b OKpeCTHhlM'b JKHTe.JI.HM'b, nOce.JIH.JICJI BO;IJ;.HHOH. II C.IThIllHO ero X.ITOnaHhe B'.b JIa;:J;OJlJH, H cnil;D;LI CBOH na MOKPOH rpaaf OH'b OCTaB.JIJIeT'b B'bJIBll, a Iwe-KTO BH;n;aJI'.b ero BOO'lLIO H paaCKa3LIBaJI'b 0 TOM'b JlJenOTKOM'.b H He K'b noua. THXHMH .'IyHHLIMH HO'laMH BO;n;.HHOH 3a6aBJI.HeTCJI TllM'b, 'ITO XJIOnaeT'b .lIa;n;OHJIMH no Bon;il ropasro 3BoHQile BCJIKarO 'leJIOBlllta, a noma paacepmrca, TO H nOH;n;eT'b pa3pLIBaT1 nJIOTHHbI H .lIOMaTL MeJILHUIJ;bI: 06MOTaeTC.H TTIHOH (OH'b sceraa rOJIbIH), nO,IJ;nOJImeTCJI TTIHOti JKe, Ha.n;llHeT'b na BOCTPYIO rO.JIOBr mamcy lI3'b KyrH (eCTL TaIWe) 6e3JIIICTHOe, OOJIOTHOe pacreHie, noropoe II.n;eT'b' aa IIJIeTymKII pasnaro poza n ClI.n;llHLe B'.b CTYJIb.HX'b), CJI;n;eT'b na KOpJIry II IIOIIJIhlBeT'b npOKa3:HTb. Bs;n;YMaeTCJI eMY Od;n;.JIaTb 6hIKa IIJIII ItOPOBY, HJIE: .n;06pYIO .JIoma;n;b, c'IHTaii: lIX'b sa HIIM'.b: OHn .lIlIOO B'b 03epHLIX1>

6epera..x'b aaBJI:myT'b, m160. B'L oaepHofr HO,n;t nOTOHYT'b. Bo,JI,.lIHOMY BCJIKali li3'b IIliX1, rO,il;fITCJI .B'b mII:O;y *). OII:11H'h OJIOHelvtitl: BO,ll;JIlIOH TaI~'b paSLIrpaJICJI 11 paariymenancs, 'ITO OCMtmIJICJl R lIa,ll;'C, JII{))I;1Mll B1IillY'IHBaT1 CBOll 3JIbIJI npOEa31I:

B3,ll;YMaeT'b RTO B'b ero oaepf IIcKynaTbca - OH'b CXBaTIIT'b aa Hory II Tam;FIT'b K'b ce6t B'b rJIy6b OMYTa na caxoe )J;HO. 3,rJ;'BC1 CaM'I> OH'b npFIBhPIHO CFI)J;RT'b :o;tJIbIMII ;n;Hmm '. (nasepxs BbIXO)l;FIT'b JIIIIllb no HO'IaM'b) FI np11Jl:YMbIBaeT'b pasRbIJI rraKOCTFI FI maJIOCTR.

JKRJI'b OH'b, KaIt'b FI Bc1:; ero rOJI1Ie H MOKpble pO;n;H'IH, ItBJIoii: CeMbeR:, KOTOPM y aroro oroaenxaro BO;n;aHoro 6bIJIa oseas 60JIbIIlM, a nOTOMY OH'b, KaK'b rroaarasors, 60JIbme Bc1:;X'b TOBaplim;eH CBORX'b II Hym;n;aJICJI B'b cBtmIIX'b MepTBbIX'b rlJIax'b. CTaJI'b OKpeCTHbIH uapom. O'IeHb II06aHBaTbca, nepecraas HS'b roro osepa BO)l;Y 6paTb, a nasonerrs II nonxo)OlTb 6JIIISKO E'b HeMY, ;n;ame ;n;HeM']). ,I!;YMaJIII-ra;n;aJIII, KaK'b Hs6aBHTbCJI, H HH'IerO He FI306p'ilJIII. O;n;HaEO, HameJIC.lI O;n;HH'b MY)I;PbIR: 'IeJIOBtE'b RS'b CTapHKOB'b-OTilleJIbHHIWB'b, .)ItHBmHX'b B'b JItcHofi EeJIeHKt HerrO)l;aJIeKY. OH'b II nO;n;aJI'b ;n;06pbIH COBtT'b: <<Ha,n;o, rOBOpIIT'b, IIKOHbI nonsars, na TOM'b 6epery MHKOJI1l yrO,ll;RHKy nOMOJIIITbCJI, BO,ll;OCB.lITHOH MOJIe6eH'b 3aKaSaTb II TOR: CBJITOH BO)J;ofi no6pbIsraTb B'b oaepnyro BO.n;y cs KpOnIIJIa». IIOCJIYIllaJIIIC1 MymII'IKFI: saSBOHFIJIFI FI santJIH. Bnepera nOHeCJIFI u;epEOBHbIH 4>oHap1 FI n06tmaJIFI MaJIb'lIIIllKII, a csa.n;H nOTJIH}'JICJI .n;JIIIHH1IH XBOCT'b FIS'b 6a6'b H P.lI-

*) B'b OJIOHe~OM'b nparo BOl\lIHI>Ie 1\0 roro npiDitHJIIICI>, 'ITO aaBeml nOllBI>lJI l\epeBeHCEia xoaaacrsa, If B'b cTapmry IIS'b OMy'TOB'b BT>IrOWIJIH eBOH CTal\a naCTHCI> Ira 6epery pllEIi: ROPOB:&! 6:&!JIK Bci> 'lepH:&IH H rJIal\x.iJI. Ol\IIoil: TaEoil: qepHymItoil: C06JIaSHIIJICa RpeCTPHHIIH'b CClIa Y XTLl (BDIreropcsaro y.) If, rrOI\EpaBillKCI> E'b CTa)l;Y, JIOBltKM'b rrpie~wM:1> OTOl'BaJI'b ee, I\a TaR'b Yl\a'lllO, 'l:T0 Y Hero, npa Bceil: 6i>I\HOCTH,OI\HII. ROp()Sa HKItOTl\a ae nepeBOp;HJlaCI>, Ii OLIJIa OHa c:orrlle, RpyrJI1ie H MOJIO'lHlle BC1lX'b coct)l,eItlIX'L.

89

.rr.OM'1 <:'1 HIlMI! nonaeaacr, crapnrm C1, !UIOKaMIl. Ilo.rr.WI.JICH 6YPHhIU wf>Tep'1, BCKO.1hIXHy.1JOCI, TIIXOC oaepo, IIOMYTI!JlaCI, Bo.rr.a-I! BC'BM'I, CTa.10 IIOHHTHO, 'ITO C06pa.JICH BO)l;HHOll: xo- 3HIIH'b BOII'1 BhIXO)1;IIT1 •• \ I;Y)l;a CMY 6i)jf~aTI)? .EcmI na BOCXOA'1 CO.JIHrra. B'I, pimy IIIOIaIIY (n nyn. ne)l;aJII,uiii-Bcero BepCT11 ,nBt) , TO rmK'1 eMY o I>IT I, C'1 BO)l;Oll:, ROTOPaJ.I aenpeMimro IIOTe'IeT'1 aa IIIIM'1 CJ1i!l:OM'J), KaR'1 ee rroJJ;HHTb: - na nynl CTOIIT'1 ropa RpYTaJI II nncosaa? ItUHYTbCJI eMY sa dBep'1 B'1 Openaeacxoe 03epO-Tal,'1 onars naao npoxsrBaTb HaCRB03b II.JIII COBC'BM'1 B3phIBaTb ropy: BO)1;HHOll: 'IepT'1, EaR'1 AOMOC'B)1;'b II Ma.JIO 6bIBa.JIbIH, IIepeCRaRIIBaTb 'Iepe3'b ropsr He yMteT'b, He Bbly'III.JIC.a. .II;YMa.JI'b 6bI.JI0 OH'b ~yeTIIT])CJI (scero crro,npY'IHte) B'b rOH'-IIIHCROe osepo IIO COC'BAcrsy, TaR'b oTTY)l;a-TO IIMeHHO rerreps II HapOA'b Ba.JIIIT'1, II HKOHbI necyrs, H .JIaAOHOM'b 'Ia,n;JIT'1, II KpeCT'1 na CO.JIHhlIIII,t arpaers, CBep.KaH JIY'IaMH: cTpaIIIHo eMY II B3r.JI.aHYTb B'b 'Ty CTOpOHy. «EC.JIII (AYMaeT'b 0H'b) IIYCTIIT])CH cMaxy H BO

BClO CII.JIY na piEy OHTb (K'b tory), -)1;0 nee ncero neBlITb sepcrs, - TaR'b OIIHTb jKe If Ty.rr.a nopora II)l;eT'I, no 3Ha'IIITe.JIbHOMY B03BbIIlIeHilO: CIff!)! aa pi'IHOii KO.JIOAt, TyT'b He rreperperienn,». AYMa.JI'b - AYMaJI'b BO,n;JIHOll, X.JIona.JI'b ro. .JIbIMII pYKaMII no rOJIbIM'b 6eApaM'b (BC'B ::lTO C.JIblIIIa.JIH) II nOpiIIIHJI'b na TOM'b, '-ITO nYCTH.JICJI B'b ptEy 1lI0KIIIY *). II '-ITO ~TOT'b '-IepT'b nOHaAiJIaJI'b! OH'b n.JIbIBeT'b, a sa HHM'b If3'b oaepa IIi.JIbIH IIOTOK'b yrriIIH.JICJI, H BOAa nOM'IaJIaCb, EaK'b llTIIIIa IIOJIeTtJIa, IIO CTOJI'-IHM'b .JItcaM'b II IIO 3bI6yqIIM'b 60-

'.JIOTaM'b, C'b IIIYMOM'b If TpeCIWM'b (c,n;i:ra.JICH IICTOR'b H3'b oaepa B'b ptEy 1lI0EIlIY). IIJIbIBeT'b ce6i BOAJIHOfi TIIXO II MO.JI'-Ia, If Bupyr'b YC.JIbIXaJIII Bd MO.JIeJI])IIIIIl~H onpnrrs: «3bI6KY

*) ,ll;tJIO npoHCXO;lHJIO OJIH3'b rOIn'HHCKal'O IIOl'OCTa IlI>mf>lUHHI'o JIo,n;el:tHOnOJIbCKarO yts,n;a, OJIOHen;Rol:t ryo.

90

;m6wl1), 3l>IOltY 3aObljI'b!» .H B'b <.;a:r.IOM'b )I,'£.I'B- YBlI.u;a.JIlI B'1 O,n;rrOM'1 ItyTY (yrJly) osepa HCOOJI.bIIIOii: rrpO.u;OJIrOBaT1Iii: OCTpOBOK'l) (ero )1,0 ClIX'I> nopt 30BYT'1 «3116IWii: sonaaaro»). Ilpoon:paflC.b B.u;aJIL no pird, IIIoI{ill'B, BO.u;HHOit 3au'ImHJICH sa OCTPOB'1, COpBaJI']) ero C'1 W£cTa, TailIlIJI'1 sa C060H OIWJIO rrHTII BepCT'1, If ycniJI'1 C6pOCHT.b C'1 HorII JIHID.b no cepemaf ptmI. CaM'll PHHYJICfl )l;aJI.bIDe, no ItY)l;a- HeH3BicTHO. IIoJIaraIOT'1, lITO :3T0T'1 BO,n;HHOii: YIDeJI'1 B'1 JIa,n;O)ItCKOe oaepo, r.u;t BctM'1 BO,n;HHDIM'1 'IepTHM'1 )KIlT.b npocropno rrOBCIO,!(Y II nenosamo TOJI1ltO B'1 ,!(ByX'1 MicTaX'1, OIWJIO CBHT1IX'1 OCTPOBOB'1 EoHeBeI\KarO II Banaaxcxaro. Ton )Ite OCTPOB'1, 'ITO CTaI:o;IIJI'1 BO,n;JIHOii: CO craparo MtcTa, II ceii:qac'1 He CM1IT'1, 1I BCHEiii: ero nosaaers B'1 IDeCTH BepCTaX'1 OT'1 BHHIII\ItarO norocra, a B'1 rraMJIT.b 06'1 ptIti Illomrrs ero 30BYT'1 illOKIDOCTPOBOM'1. C'1 YXO,!(OM'1 roro BO,!(JIHarO, CTaJI'1 ero npe)KHiH npaTOH'1 BdM'1 )l;OcTyneH'1. Hecxorpa na 60JI1IDyIO rJIy6lIHY osepa, ,n;o CHX'1 nopt, B'1 HeM'1 HIiKTO )II~e He YTOHYJI'1, H Ha3Ba.JIH 8TO osepo EpeCTIIbIM'1 (I-tpeCT03epOM'I») II PY'IeH Ton, rrpoBe,n;emmfi BO)Umoii: CI1JIOH, EpeCTH1IM'1.

BO,!(HHOH HaxO,!(HTcH B'l) HeIIpHMHpHMO Bpa)l{,!(e6H1IX'1 OTHOIDeHiJIx'1 C'1 ,!(t,!(YlimOH )l;OMOBbIM'1, C'1 IWTOPbIM'1, npn CJIyqaii:HhlX'1 BCTpi>'IaX'1, HeYKOCBHTeJI1HO scrynaers B'1 ,!(palty. C'1 ,n;06pHKaMII-,n;OMOBbIMII Bo,n;JIHDle Be CXO)KH xapanrepoas, OCTa. BaJIC.b 3JI06HbIMH ,n;yxaMII, a rrOTOMY BctMU Ii rrOBCIO)!,y npa'llICJIJIIOTCH It'1 HaCTOJIIUHM'1 lIepTHM'1. JIIO)!,HM'1 rrpIiHOCHT'1 OHII OJ(IIH'1 JIIIIDL Bpe,n;'1 II pa,!(OCTlIO BCTP'D1IaIOT'1 B'1 CBOHX'1 BJIaJ(tHiHX'1 BctX'1 OIIJIOIDaBIDlIX'1, CJIY1laHHhIX'I) II IIaM'liPOHHhlX'1 YTOIIJIeHHIUWB'1 (caMoy6iHD;'I»). Ha yTOII.lIeIIIn!l~aX'1 OBR jEeHHTCH, a ente oxomfe na T'nX'f> )I:hBlII~aX'I), IWTOPl>IH npOEJIHT11 pO,!(HTeJIHMR.

B'1 B1160p'B MtCT'1 ,!(JIH .iKHTCJII,CTBlL, BOiJ:HIIhlO nepasoop'llIB11 II, BMtCTO lIHCTLIX'I) n npoepasuuxu 030PIlhIX'I) try-

!Il

lll1II1,. OXOTIIO ('('.'UITCH II'J, Tr!;I\aX'h. nr)l[lI('~!1. 1I:n. 1),(;li'I, IIIU';n:I!O'Il!TaIO'f'h T'B, liOTOPhIH IIPOI)'l;:3(tfOTCH Clim);H. I! ('II jlO II III laI'MhllI 'mIU;If e.'IOBf,IX'J, OOPOB'h I! TIIXO, II .MeJ~j[(lIII!O IlP0(\IIpaIDTCJI B'L IIH3MemrO(,TlIX'L II Blla)~lInaXT,. Crena, CIWO:lh dJTI, cnnennnxca nopneii, nnuorna He npOlUlKaIOTT, co.meuHhIC JIyqM; SA'Bel, OIIPOIWHYThIll B'I, BO)lY nepesr.a oypeJIOh-ra HMldn.1'h He npn6npaIDTCJI II HllIWMY He HYJKHh1. OHn llJIIl 06pa3YIDT1> eCTeCTBeIIHble MOCThI, I1JIll-CaMopo,n;HbIJI IIJIOTIlHhI, a MeJKAY HlIMll IIOJIyqaIDTCJI rl rJIy60Kie, 06PhIBlIcTh1e OMyTl>I, KaKie HaMtpeHHO YCTpallBaIDTCJI OKOJIO MeJI.bHIlU;'b. TYTb J1ID6JIT'h BO)lI!Tl>CJI spymrsra rU;yKll, 1I Hept)lKO npllCeJIHIDTCJI pt'IH.bIe 60raTbIpI!, npHl1:0pOJKH.b1e pa360HHIIKlI, ycasa-coxu. He 6pesryJI HI! .rrtCH.bIMll, HR MeJI.bHll'IH.blMlI OM-yTaMR, BO,lt;HH.hIe ~yXR, npe)lIIO'IRTaIDT'h, O,n;HaKO, «naaa» nojrs MeJI.bHUnasra, r)];t 6.bICTplIHa MyTHT'h BO)];y II BhlMhIBaeT'b JIMRH.bI. IIO)l'.b MeJI.bHlI'IHhIMII ltOJIeCaMR OHR 6P;TO 6.b1 06hIKHOBeHHO JIro6JIT'1 C06HpaT.bCH na HO'IJIer'.b. Bt, :'JTO-TO BpeMJI JIOBKie Ii sopsie MeJIhHIIKH BII,n;aJIlI )lYXOB'L B'.b 'IeJIOBt'leCKQM'b 06pa3t cs )l)II1HHhmH nan.naxn na noraxt., cs JIal1aMII BMicTO pyK'h, C'h ;n:By1trH, II3pJI;n:llO:t'r ,n;.lIlIIIhI, poraxa na rOJIOB'£, C'L XBOCTOM'h Ha3a;n:II, II C'I, rJIa3a111I, ropnumxn nonoouo paCKaJIeHHhIM'h yrOJIhHM'h (8TO B'b CMO,1eHCKoii ry6.). Bo BJIa,n;llMipCIWH ry6. BO)l;JIHaro SHaIDn ct,n;1IM'h CTapMK01['h; B'h HOBropo,n;CIWH ClepenoB. y.) BII)l;aJIII ero B'L BlI)J,t rOJIOH 6a61I, KOTOpaJI, cma na xopar-f pacuecusaaa rpe6HeM'.b BOJIOCh1, lI3'h KOTOPbIX'h 6tJKaJIa Hey)];epJItlI~IOID crpyero sona. Y BOJIOrJKaH'h (nanp., HUKOJIbCKarO y.) BO)J,HlI.bIe )l;yxH, UMtJI tleJIOBi'IeCKifi:

BII)l'h, oopocna TpaBofr II MOXOM'h H pOCTy 6hIBaIDT'h 0'IeH1 BhICOxaro, a B'h rp}!30Be~IWM'h yiS)l1:l-0mI xepnue, rnasa y HII~'I> npacnue, 60JI.bIIIie, B'h 'IeJIOB1:l'IeCKYIO JIa;n:OHh, HOC'h BeJIHtlHHOID cr. p.bI6aU;RiH caner-s: B'h Ra)l;HHKOBCKOM'h BlI)J,aJIH )l;yxa B'h BII,n;t TOJICTarO 6peBHa, cs He60JIhIDIlMll RP1IJI1JIMlI y

\)2

nepezaaro IWHl~a, JICTHII~HM'L J:Ia)J;'L CaMOJO BO,n:OJO. Y 0PJIOBcsaro BO)J;HIIaro 60po,n:a 3eJIeHarO U:BilTa, II TOJI1IW na IICXO,n:i JIYHJ,I-O'l;.IJaH, d)J;aH; BOJIOCbI TOTIHO TaJ~me ,n:JIIIUH1Ie II 3eJIeHble. lIs'L BO}l;h[, B'[, 3TIIX'L MicTaX'L, ORT, nOI~a31IBaeTca: TOJI1KO no IIORC'h H O'Il'llb P'B,lI)W BbICTaBJIReTC5I 11 BbIXO,n:IIT'L sees. 5IpOCJIaBcKi:ho/l:HHOM eB'L Ilomexonsfi) JIJ06HT'L rymIT1 no 6epery, HapRJKaT1C.lI B'L npacayro py6axy; yJIOMCI~ifi BO,n:.lIHOM (Honropon. r.) RicKOJI1IW pan YJIH'IeU'L 61IJI'L caMOBH,n:u:aMII B'L TOM'L, 'ITO rrpHI\H):(bIBaJICR IIHor)J;a CBIIHI>eH. B'L BOJIOro,n:CliliX'L piKaX'L BO,lVIHOH rrpIIRHMaeT'L IIHor)J;a BH)J;'L Ii 06pa3'L rpoMa,n:Hofi P116bI (ny,n:oBoIi: nrysn), O,n:iTOH.IIIOXOB1IM'L nOltpOBOM'L, IWTOpaJI, B'L {)TJIIl'Iie OT'L Bdx'L p1J6H1Ix'L nopom, npa nJIaBaHiH nepJKHT'L MOP,n:y 061I'IHO He npOTHB'L reseaia, a no Bod. Pass BH,n:imr TaEYJO p116y Kp1IJIaToIi: (B'L .n:B11HcI~ml B0-!I0CTH), BH,n:iJIH Bd ,n:o eaanaro, II HII O;n;IIH'L 'IeJIoB'Im'L He ;n;ep3M'L it'D 3TOH piEi nO;n;XO)J;IIT1. HameJICJI, O;n;HaIW, CM'hJIbllaI~'L, KOTOPblfi H pa306paJI'L B'L 'leM'L )J;iJIo: OEa3aJIOC1, 'ITO JIcTpe6'b BOHSIIJICJI IWrTJIMII B'L orpoxayro ~yI~y II CTOJII, I'JIy60IW II I~pimEO, 'ITO He Mor'L HX'L BbITaru;nT1 H3'L pJ,I6befi cnnnsr B'L TO BpeMJI, sorna rrorpyaanca B'L Bo;n;y. TaM'L OH'L 3axJIe6nYJIcJI 11 norH6'L, a saTiM'L, MepTBbIM'L TiJIOM'L, C'L pacnpOCTepT1IMH B'L npeacaepmsu's cy,n:oporax'L KPbIJIbJIMH, 3aEO'leHiJI'L H CTM'L nOHBJIJITbC.lI TaKIIM'L 06pa30M'L na ~YKi no,n:'L BO,n:OJO II Ha,n:'L aozoio. B'L TYJI1CKOH ry6. (B'L O,ll;OeBCKOM'L y.) B'L 3apOCJIJIx'L

. piEII Yll11 (OIWJIO cena AHaCTaCOBa) nOCeJIIIJIaC1 IITIIu:a, BOMIHOfi 61IK'1, IIJIH B1III1 *), HeBH,n:aHHaJI 3.n;':bCb ,n:o T13X'1 nops n HeCJlbIXaHHaH. He 61IJIO CIIJI'1 pa3YB'BpHTb ItpeCT1JIIU, B'b

*) Ardea SteUaris - OYKaJUnu;e, HanOMHlI&IOIIV!C [lOlVIl:!III'O liOJlCHOB&· .TfiIlI4.'b ~llTOM'b HOI''b II RJlIOBa, H CXO,ll;HOO C'b 8JIOBllll~()IO <:OBOIO cllPlilM'b omlpemem. ROrp;&BOp;iIHo1l: RPII'UIT'b Br.rIII,IO, 8H&IIIIT~. 0111. n(!pnKJlllK&eTcl! Cl. .JIllmIIM'b.

TOM'I,. lITO :)T01'1 HOIIHOil: pees, IIOXO.iKiil: ua pem, It0POUhI, He uponasoxarr, BOiVIHoi!: xeprs, a lIa,IJ;aeTb IITIIu;a, BO upexa ('II,IJ;I(lI na mll~ax'Jlo ••

Hr/~o6po.iK(,JlaTe~ILCTBO sonanaro It'I, JIIOll)IM'!> II 3JI06HhIIT xapaercpi, .rroro Mlca BMpaJKaeTCJI B'L TOM'L, lITO OH'b neYCTalIJro CTOPOJIOI1'I, sa Ra.iK,IJ;hIM'L 'IeJIOB'BIWM'L, JIBJIJIIOru;UMCJI, no paalIhlM'b na]w61I0CTjIM'b, B'I, ero CblPbIX'!> H MOKPbIXT> BJIadmiJIXY Om YHocIIn B'L CBOH IIO)1;3eMHbIJI KOMIIaTbI, aa 6e3B03BpaTHoe .iKJiT1e, Bdx'!>, KTO B3)1;YMaen JI1lTHett nopoa synarsca B'b P1lKaX'b H 03epaXT>, IIOCJI1l COJIHelJ:HarO aassra, MH BT> caMbIH IIOJI)1;eHL, HJIH B'L caayro nOJIHO'lh. (3TH «,lWeBHble ynosona» CIIHTaeT'I> OIl'!> IIpeH~eCTBeHlIO JlI06HMbIMH H Y}J,06HbIMH }J,JIH npOJIBJIeHiH cBoeil: He}J,06poit H MOIIIHOti: CH"lbI). RpOM1l roro, tra BceM'!> npocrpaacrsf rpoMa)1;IIoIi BeJIHKOpOcciu, OH'L XBaTaeT'L U;1lIIKHMH JIanaMH II cs 6bICTPOTOIO MOJInin YBJleIw,eT'I> B'L rJIy61 Bdx'L 3a6bIBIllHX'L, npn norpysceain B'L BO}J,Y, odmHTb ce6JI EpeCTHbIM'L 3HaMCnieM'L. C'L oc06eHHbIM'L TOpjKeCTBOlf1, II y}J,OBOJI1CTBieM'L 01l'L TOIIIIT'I) ranaxr., IWTopI,Ie BOBee He nOCJIT'L T1lJIbHbIXJI. EpeCTOB'L, 3a6bIBaIOT'L IlX'1> i1.0Ma HJIII CHHMahlT'b C'b mea rrepejn. h:ynameM'b. IIo}J,'b BO}J,OIO OH'b oripamaen. 8TY }J,06bIlJ:Y B'L Iw,6a.lhubIX'L pa60lJ:IIX'L, 3aCTaBJIHeT'b UX'L nepenssars BOAY, TaCKaTb II nepeasrsan, neCOK'L II T. ):I. CBepX'L roro, BO-

. )l,HHOH 3aMy'ulBaeT'I> II IIPOH3BO}J,IIT'!> CBOH 3mra IIIYTKII cs npoXO)1;JIru;HMH, 3a6bIBIIIIIlIUI nepeKpeCTIIThCJI BO BpeMH npoxona HelJ:IICTbIX'L M1l CT'b , r}J,t OH'b IIM1leT'I> 06bI'IaH CeJIHTbCJI II H3'b BO,lWbIX'L rJIy6IIH'b 30PKO CJI1l;n,IIT'L aa OIIJIOIllaBmHMII. TaKIIX'b «noramrxr.» MtCT'b xaoro, B'L JI1lCliCT1IX'!> M'BCTHOCTJIX'L cfisepHOM Poccin, H nO'ITH BC1l OHll H3B1lCTHbI TallI'b na nepevers.

Eponononreua, B'L BH;n,t CHHiIKOB'L na T1lJlt, pam; II naparrnmr, 3aMt'IaeMbIH na rpynaxs, BbIHYTbIX'h lI3'b BO}J,!>I 'YTOII.rreHHIIKOB'b, CJIYJKaT'b HarJIJI;n,HbIM'I, CBn;II,'BTe.rrhCTBO~I['I" lITO·

94

3TH HCCIlaCTllhIO lI06hIBaJII! BT) .ranaxr, BOjjJIHarO. TpYIIhr JIIO)I;ell ons soaapamaern rre sceraa, PYIWBO,II;JICL J1IPIHhIMII KanpnaaMH II co06pa)]wrriJ1MM, no TpylIhI ,iIWBOTHbIX'h rroqTII scerna OCTaIlJIJICT'h )l;JUl ceMe~iIIaro rrpO)l;OBOJIbCTBiJI.

XOPOIIlO OCB'B)I;OMJICllIIble mOJl,l! npansrnro He 13,1];51T'h paIWB'b II rOJIJ,lX'I, PbIO-I, (B'h pOJI.'B HaJIlIMOB'h II yrpen), !taIt'b JII06HMbIX'h 6JIro,lI'h na CTOJI'B BO,lIJ1IIarO, a TaIORe H COMOBIIHY sa TO, lITO na COMaX'h, BM'BCTO JIOIlJa)III, 'B3JI.JIT'h rro,n:'h BOJI.OH 3TH xeprz;

EaK'b II BCJI 613cOBcEaJI CHJIa, BOJI.JIII:hIe JIro6JlT'h aanaaan, nap sr, II na Hl1X'h yro:m;aTb pO,lIIPlei'r H3'h 6JIIDItHHX'h II nanHHX'h OMYTOB'h, H BeCTM CMJIblIbIJI a3apTHWI nrpsr. Tart'1 JI3BtcTeH'h pascsaas 0 T9M'h, li~alt'b EYiliTosepCIWIr BOJI.lII-IOH EHJl3b CBJl3aJICJl na aaapraon nrpf B'h IWCTH C'h Moryqn:M'h u;apeM'h TartIIX'h 60JIbIIlIIX'1 BJIaJI.13rriH, ItaItT, osepo Onere. ,lVrJI sroro 60raqa II PMCIt'h 6hIJI'1 IIIIIIOlIeJI'b, H B'h Mrpt OH'1 6hIJI'b IICEYCH'Be, J2[ rrOTOMY 3aXOJIYCTlIbIlf I~apCIc'r,-ItHJI- 3ert'1 rrpOMrpbIBaJICJI BCJIRiM pan, ItaI"'b TOJIhIW ("HIIMaJICJl nrpars cs MoryqMMl> napesrr, na npyrmux» craenaxr.. Bcf TaItiJI CTaBItH 06bIltHOBeHHO IWWIaJIliCb T13~I'h, lITO nponrpsmam OHl> II BO,n:y, M pbI6y, a 3aT'BMl>, II ee6JI caxoro I~a6aJIIIJI'1. Ilpoarpaamacr B'h nyxa, OHl> II yXOJI.IIT'1 It'h uapro=-Oaery 3apa60TbIBaTb npoarpsrnrs II JfmBeT'h Y Hero B'b oarpanax», noaa He OQIICTIITCJI. Eoraa ,Re nCrrOJIIIHTCJI JI.OrOBOpHhIH CPOIt']), OHl> B03Bpa:m;aeTCJI Bl> cnoe JIOrOlllIIIJ;C C'I, BOJJ;OM H 063aBO)l;IITCJI HOBon pbI60H.

lIo H3BtCTiJIM,]} 113'1 'Iepn03CMHhIX'l, lId3CT'h BC.lHmopocciH (ry6. EanyJKcKott, PJI3aIIerWH, TYJIM'.IWii II )lPYI'.), BO)VIHble, JI.JIJ! CBOHX'b I!HPOB,]}, lIM'hroT'b xpY<:TaJII)IIbIJ[ 1Il1JlaTbl. 0 PJlOBU;bI npn6aBJIJIIDTl> enre, It'h npO'II1M'I, YlcpaIllcni>IM'I) xpycransaaro zsopua, 30JIOTO II cepe6po Yin IIOTOHYllllIHX'h eYiWll'[), H Itl1MeHb «caMOI$1>T1>)), apse ('.OJIIIl~a oCB'Im~aIOn~in Mopclwn JUW.

\li)

Haxorna He YMupaH, BO)l;RHble uapu, T'llM'b He Mml'lle~ na nepeafmaxr, .1IYHhl II3MtHHIOTCH: sa MOJIO)l;IIIdl ona II eaMH MOJIO)l.hI, na ym;ep6'I; npeapantaaorcn BI, CTapUKOB'b. OKO.lIO OpJIa noroaapnuaiors 0 6u6JICMCKIlX'b !fJapaOHaX'b, IIOTOIIJIeHH'bIX'b B'b qepMHoM'b MOP'B: HM'I> TOjKe YKa3aIIO .!KHTb B'Y, BO)l;'B, HO, B'b OTJllltIie OT'b 6iCOB'b, OHIi }J;OJI.iltHhl yMHpaT'b, a npa .iR.U3HU HeII3MtHIIO OCTaBaTbCH B'b O)l;HOM'b II Ton .iKe 06pa3-B: B'b lleJIOBilJeCKOM'b TYJIOBIIII\i, HO C'1 p116bIIM'b XBOcrosrs, BM-BCTO aorr.. Haoriopors, BO)J;JlHhle dBepHbIX'b XOJIO)l;HhIX'b JIiCOB'b, llYMa3ble H porarsre, BMicTO BCHKHX'b xPYeTaJI'bHhIX'b nanars C'b cepeopamraa nOJIaMH II 30JIOThlMH nOTOJIKaMJI, )l;OBOJIbCTBYIOTCH necsaasnn. nOJIOM'b 06mIIpHhIX'b BO)l;OeMOB'b.

IIO)l;o6HO TOMY, KaK'b n.lIOTHHKaM'b He M-BmaeT'b )l;pY.iK6a cs ,n;OMOBhlM'b, a ,n;JIH OXOTHHKOB'b 06H3aTeJIbHa CM3b cs JI1mIHMII,-C'b BO)l;HHbIM'b TaK.iIi.e nplIXO)l;lITCH JIIO,lI;JlM'b BXO)l;HTb B'b 6JIII)KaMruiH caomeaia, aaxonarsca B'b nO)l;tIHHeIDII Y HIIX'b II 3aIICKIIBaTb.

OT'b BO,n;JlHhlX'b 'IepTeH ,n;OBO,n;IITCH Tepntn II scero 60JIbme crpanan., Kone'lHO, MeJIbHIII\.aM'b, XOTH myrKlI myTJlT'b ona II lIa)l;'b phl6aKaMII, II lIa)];'b n'IeJIOBo.n;aMII. IIPIIBbl'lHhIe BCIO CBOIO JltlI3Hb IIMtT1 .u;-BJIO cs BO.u;OH, MeJI1lIIIKU ,u;OCTIIraIOT'b TaKIIX'b y)l;06CTB'b, lITO He TOJIbKO He 60JlTCJl 8TIiIX'b 3JIbIX'b .u;YXOB'b, lIO BCTynaIOT'b cs HIIMIiI B'b .u;PY.iR.eCIUJl OTHomeHiH:. OHII .iKIIBYT'b MeJK,n;y C060IO COrJIaCHO, na 060IO,n;HhlX'b yroacreaiax», PYROBO,n;JlCb YCTaHOBJIeHHIilMH npieaaxa II YCJIOBJIeHHhlMH npaBIIJIaMII.

IIOCJIOBIIu;a rOBOpIIT'b, tITO «BO)l;OH MeJI1HIIIJ;a CTOHT'b, )l;a OT'b BO)J;hl IiI nornriaen,», a nOTOMY-TO scf noaacmr II XJIOnorsr MeJI1HIIRa cocpenoroseaa na nJIOTIIHt, IWTOpyIO pa3- xsraaers II npopsrsaers He IIHatIe, RaR'b no BOJIi II CIIJIaMU BO)J;JlHaro xepra, Orroro BCJlKiil: ;n;eH1 MeJIbHUR'b, XOT1 .u;'llJla

11'1;'1'1>, a H:rL pyIt'h ronopa He BhlllYCltaeT'h II, caepxs roro, CTapaeTCJ'I B('5JRHMlI cnocoriaua y6JIamHTb BO,D;JlHarO no sawllTaM'I> npa,!!,'I>,D;OB'L, TaKb, nanpIIMtp'.b, ynopno ,D;epmlITCJI, IIOBCK),D;Y C:IYX'b, 'ITO BOJJ:J'IHOH Tpe6yeT'h ')KepTB'h .iRlIB1IMH eyru;eCTBaMH, oc06eIIHO on TtX'D, ltOTOp1Ie CTpOaT'J:, HOBbIJ'I Me.'I1HUJJ;1I. C'h 3TOM I!'f;JI1Kl, B'h He)l;aJIeRYKl CTapHHY, CTa.:nmBamr B'b OMyT'h KaKoro-mr6Y)l;1 3an03)1;aJIarO rrYTHlIKa, a B'L HaCTOJm~ee BpeMJI 6pOCaKlT'h . )l;OX.il1IX'h .1KfiBOTH1IX'h (aenpeasano B'h IIlltypt). Booome, B'1 H1IHtiliHia speneaa YMHpOTBopeHie cepAHT1IX'h )l;YXOB'1 crane )l;eIlIeBJIe: BO)l;JlHhle, nanp., )l;OBOJI1CTBYKlTCJI 11 MYKOH C'h BO.D:OM B'b XJIt6HOM 'IamKt, H spomxaaa xJI'Ma, CKonIIBIlIHM11ca na CTOJIt BO BpeMJI 06il;n:a H T. n. TOJI1KO no IIpa3AHln~aM'1 OHH JIKl6an, 'lT06hl HX'1 rr06aJIOBaJIII BOAO'lKOM. Csepxr, 3THX'1 06WlHhlX'1 npiexom, 3a;n:a6pHBaui!! BO)l;!!H1IX'1, xnorie MeJI1HHRH HOC!!T'h npa ce6t mepcrs uepnaro K03JIa, l\lUt'1 .JlmBOTlIaro, oco- 6eHHo JII06e3lIaro BO~!II{QMY ·'IepTy.OcTOpOJIUlbIe II 3anaCJIHssre X03JIeBa, npn nocTpOMltt MeJI1HHD;'.b, no,!!;'1 6peBIlo, r,!!;t 6Y)l;eT'1 ;n:Bep1, sapsrsam mHBbIM'1 uepnaro rrsryxa H TpH «cynopuana», T. e. cTe6JIJI p.iKH, cJIY'laIIHo BblPOCIlIlIX'1 C1>AByMa KOJIOCbJlMliIi reneps C'h TaRJU,f'h .lIW ycrrsxoa» o6xo)l;JITCJl JIOIIIa)l;IIHbIM'1 ueperroxs, 6pomeHHbIM'L B'h BO,!!;y C'h npHrOBOpOM'1. B'1 TtX'1 jf{e U;tJHIX'1, na MeJIbHHu;aX'1 see erne 6epemHo nocnnrsraarorca Bet mHBOTHbIJI 'lepnOM IlIepCTH (B1>oco6eHHOCTH ntTyxH H KOIIIKH). 8TO - na Ton CJIY'la:ti, Kor!l:a BO,!!;JIHOM Ha'IHen 03JI06JIeHlIO cpunar» CBOi1: rntB'1· ira X03J'IeB'.b, npopuaaa 3anpY)1»I II IIPJIBOil.H WI, IICI'O!l:HOCTJ>. .lKepHOBa: Iloi1:,lI,eT'1 .iIWPHOB'h, aaCTY'UlT'I>, aarnen 1[(\1''h .u;a 11 OCTanOBHTCJl, CJIOBHO sa l1TO,- IlHGY,!!;l> aaid.mLCT'I>.

Y;n:atlH pbr6oJIOBOB'l> TaI{.1[;:C lIaXO)~HTeJI no lI.meTH BO!l:JIIlhIX'b. CrapHRH .u;o CIIX'h HOP'!' J~()pjlmTeH )~lIyx'[, I'JIaBHbIX'fJ. npaBHJI'1: naBJl3bIBaK)T'b cefH, !IlL lIHlnIIr.rlI r:p(I(','r'[, TpaBY

!J7

Ilerpom, specrs *), 'ITOOI.l: 1If>, «113ypO'!HJIOCh», T. C. He 110- HBI1JI(,.JI ON 3JIOH ,ll,YX1> If He ncnopncn, ncero A'BJIa, II IIWJ. rrepsarn y.lJOBa 'IaeTL ero, I1JIH nepsyio phl6y KII,ll,aIOT'h oriparno B'h BOJ~y, 1,I\K1> ,ll,aHh II JKepTBy. H,ll,Y'In na :roBJIIO, OhIBaJIhIH phloaK'h IUlIWr,ll,a III' OTB'llTlIT'b na uonpocs, BCTpil'IHarO, 'ITO 0H1) UJ~PT1> )IOBI1TI> PhIOY, TaR'!> RaK'!> BO,ll,HHOH .1J100IIT'b cexperu 11 YBaJKaeT'h T'!>x'b .1JIO,ll,e:i1:, IWTOPbIC YM'BIOT'1) XpaHIITh TaihlhI. Hsxoropue CTapIIKII-phIOOJIOBbl ,ll,OBO,ll,.llT'h CBOH yrOJK).I;8- HiH BOAHOMY X03H1UIY ).1;0 roro, 'ITO opoealOn eMY ~eIIOTKII TaoaKY (sna Te6i>, BO).l;HHOll, TaoaKY: ).I;aBall MHi> phlOl\y») 1I, C1> TOIO .iRe I~tJlblO uonayna, IIOARypIfBaIOT'h CHaCTh 60ropo).l;CROll TpaBROH If T. ).1;.

A 3aTtM'1, H Y pbIOaKOB'h) 1{.aI''h If Y OXOTHIfROB'h, coxpaHJIeTCJI MHOiKeCTBO pasCKa30B'1) 0 HeY).I;a'IHbIX'h BCTpt'IaX'h cs BO).l;HHbIMIf, 0 mYTKaX1>, IIpOKa3aX'h 3TIIX'b ).I;YXOB'h II T. II.

Ilsexosonu nOCTaBlIJIH csoe -mcroc .ntJ1O - yxo.n;'h sa npocnamemron «BmKbeII yrO,ll,HII~ell» - n'IemWH -TaK.lKe B'b 3aBHCIIMOCTb on nonanaro H If3CTapH IIplI,ll,epiI,IIBaIOTCJI OOhI'Ia}I IWPMIITb ero CB'BJKIIM'I) .MC.nOi\[1, II )l;aplITh BOCIWM'h, noaeanot-y U3'h Kailt;n,aro YJIbH, HaKaHYHi> Cnacona }l;HH (IlpeoopaiK8ui51 I'ocnozna), nouuo, ).1;0 rrhryxoar; TO'lHo Talt.IKe OO'b TY iKe IIOPY necers n'IeJIOBO)l,'h nepBhIH POH lIJIH «rrepsaxs» B'b npy)l,'h lIJIlI OOJIOTO, 1I Ta~['b ero TOIIlIT'b. Ilpn 8TOM'.h OH'b Cy)l,lIT'b TaR1> , 'ITO soma BO;rJ;.llHOMY CTaHeT'l> B'h BO)l,i> ).I;ymHo,-OH'h .roaaers JIe)l,'l>, noxa IIpII6bIBaeT'l>, ;n;i>JIaeTCH paSJIlIB'l>. TaltOn paSJIlIB'b, :XOTJr, OhITh MO.lKeT'b, 1I He 3aTOIIlIT'l> 11'IeJIbHIIIrn, ;rJ;a xy)I,O YiKe TO, 'ITO HalWnJIJIeTCJI B'b " B03,ll,yxi> II3JIlImH.llJI C1IPOCTh, a OHa-TO II COCTaBJIHen ;rJ;JIJI II'IeJIOK'l> CY~ylO II0rJ10eJIb, HeYCTpaHBMoe HeC'IaCTie: KO BceMY BhIHOCJIlIBO OOJKbe (03).1;aH11I~e, HO HilCKOJIhKlIX'b K(\-

*) Ilerpos s KpeCT'b-OH'b ate 3a1l1li:lt ropourexs.

7

98

=

neJlb xocoro )J;OJEiVI )1;OCTaTO'lRO )1;JUI roro, 'IT06bI IIorrr6'b n;'i>JIhlfi YJlefi. Onacaasse cyeB'i>phI IIn II'leJIOBO,!J;OB'1 He sa;n;YMhwaIDTCJI 6pocaTb BO)1;JIHOMy- con C'1 Me,!J;OM'1 nepsoa Hapi;3Kll <PYHTOB'h no 5 - 10 aapass. Bs Harpa)1;y sa raaie nOJl;apRll BO,rVlHOH aaers RyRymRY II npHRaSbIBaeT'1 XOSJ.IlIHY n'leJI'h nOCa)];IITb 9TY nTl'IU;Y B'h OT)l;tJIbHbIH YJIeH H nOCTaBHT1 ero r)1;t-HII6Y)];b B'h CTOPOHR'B, 'lT06'1 RHRTO He BH,!J;aJI'1 H He OTKpbIBaJI'1. ECJIII RTO 9TOT'1 YJIeH OTKpOeT'1, TO nTHD;a yJIeTIIT'h, a sa ReID YJIeTJIT'b II Bet mens. IIpH9TOM'b anatomis JIIO)];II TOJll~ylOT1" 'lTO Me,!J;'b OT'b TaRlIX'h m:eJI'1, ROTOPbIX'b HanYCKaeT'b BO,n;JIHOH, 6y,n;en nJIOXOH na BEyC'1 H He CTOJI1 CJIa)l:Kifi, II COTbI He ranie, EaR'b y HaCTOJIID;IIX'1 m:eJI'1: Y 3TlIX'b JIYHO'lRlI B'1 COTaX'1 BbIXO)1;JIT'1 RpeCTHEaMH, a' rrsena BO)l:HHarO CTPOlOT'b COThI RpYJEe'IKaMH.

Eporl yCJIyr'.b npo<fJecciOHaJIbRarO xapasrepa, BO,!J;JIHbre 6bIBalOT'1 nOJIeSHbI II B'h RtEOTOPhIX'.b )l:pyrHX'D CJIyqaJIX'b. Tass, aanp., P;JIJI roro, 'lT06bI OThICKaTb MtCTO HaXOJEll:eHiJI TtJIa yronJIeHIDIRa II HCXHTJiITb ero JiIS'I, 06'.bJITifi BOp;JIHarO, nocraroxao nycran, aa BO)1;y )1;epeBJIHHylO 'lamRY C'D TpeMJ:I BOCKOBhIMH cBt'laMH, npJiIRp'i>nJIeHHbIMli ITO RpaaM'D: norpySHBIIIHCb, OHa OCTaHaBJIHBaeTCJI-H BCJ:Ilci.fi pan Ha,n;'1 T'£M'b M'i>CTOM'.b, r)1;t JIeJEJiIT'1 YTOITJIeHHHK'.b. STO IIOB'£pne JlIIIIIIDfI pan p;OKaSbIBaeT'h, HaCROJIbKO erne cymecrsenaa H JKHBa B'D HapO)l;t Btpa B'1 BOp;J:IHaro JiI xorymecrsem. 6eSnpH'IHHHbIH crpaxs, nopOJEp;aeMbIH 9TOfi B'i>pofi. BOp;JIHOrr, nO,!J;o6HO BCtM'1 )1;yxaM'1 HS'b He'llICTII, He TOJIbIW «.rI'll,!J;YlllIW», l~aI\'b npassnno SOByT'b ero, HO a nO,!J;JlllIIIlblfi «npamyps», I~KOBhIM'b lIMteT'1 OH'b oescnopaoe npaao C11lITaTbCJI.

BnpO'IeM'1, nO)l;06HO TOMY, KaK'D C'l, HCTpeOJI(miflM'h Jr1;COB'D, OCJIa6tBaeT'b Btpa B'b JltiliHX'J" a sa enpam~!tMK 0 IUiX'I, npaXO)1;HTC!I 06pam;aTbC!I YJEe ua ).(aJleKiJI OI~paHHbI, B'b TeMHhle aoaororcsie CIDseMbI H UenpOJIR3IIbI.H IWCTPOMCldsl paMOJlI,J:I,--

99

TaR'b H C'b BbleblxaHie~n pim,'b H ocymeniesr, 6oJIOT'h, IIOCTeneHHO rycKHllen o6pas'b BO,Il.JInOro: Ha'IaBI1liJICR Cpe,Il.H BO,!VIHbIX,}, rrpeacxeprmra 6callOIWHCTBa BhlpaJKalOTCJI nosa B'b nepeceneniaxr., ITJIn nCpenJII,IBax'J, ITS'b CMTbIX'b oaeps B'b noransrs. HO,IJ.JIR HHX'b see .IKe erne xrroro OCTaeTCJI npHBOJIl>51 H npocropa B'b rpOMa,Il.HOH osepHo:A: OJIOHer.uwit CTpaH-B H B'b TllX'b Heo,n:OJIHMbIX'b 60JIOTaX1>, ROTOPbIJI pas.rrerJIHCh BO MHO.IKCCTB'B M-BCT'b rpOMa,Il.HbIMH ITJIoru;a,!VIMR, COCTaBJIJIlOlliHMH :u;llm:'IJI CTpaHbI, ITO)l;06HO 6-BnopYCCROMy Ilo.rhcr,ro, BJITCKOMY 3103,I1.HHCKOMY sparo, H T. JI.. 3)l;ilCb, B1> YJI.06HbIX1> MtCTaX1>, .lKHByn He ITO O)1;HOMY, a )l;a.lKC ITO HtCKOJIbKY BO)l;RHblX'b BMtCTt. K,pyroM'b .iKe II OROno, B6nmm II B,Il.aJIH, OCTaIOTCJI see Til .IKe MbICJIJIm;ie .iKlIBble JIIO)l;II, Hecnocoriasre B1> CBOHX1> BilpOBaHiJIx1> OTp-BmaTI>CJI on tilX'D Bem;eCTBeHHblX1> H MaTepiaJII>HbIX1> oopasom, xoropue PHeyers HM'b sooripaaterrie, OrpaHH'IeHHOe JIlImI> ITRTT:.IO qYBCTBaMH.

7*