Вы находитесь на странице: 1из 9

FOND EVROPSKI POSLOVI AP VOJVODINE USPEAN U

FOND EVROPSKI POSLOVI AP


PRVOM POZIVU INTERREG-IPA PROGRAMA PREKOGRANINE
VOJVODINE USPEAN U PRVOM SARADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2014-2020
POZIVU INTERREG-IPA
PROGRAMA PREKOGRANINE U okviru prvog poziva Intereg-IPA programa prekogranine saradnje
SARADNJE HRVATSKA-SRBIJA Hrvatska-Srbija u finansijskoj perspektivi Evropske unije koja pokriva
2014-2020 period od 2014. do 2020. godine uspeno je odobreno finanisiranje za
24 prekogranina projekta. Za ukupan budet poziva u iznosu od
PET ODOBRENIH STRATEKIH 15.009.809 evra (od kojih 12.758.338 evra finansira Evropska unija, a
PROJEKATA IZ INTERREG-IPA preostalih 2.251.471 evro predstavla nacionalne sufinanasiranje)
PROGRAMA PREKOGRANINE konkurisalo je 127 projektnih predloga.
SARADNJE SRBIJA-MAARSKA
Projekti koji su odobreni u okviru 4 prioriteta programa predstavleni
u sledeoj tabeli:

Broj
Broj
podnetih Stopa
Prioritetna osa odobrenih
predloga prolaznosti
projekata
projekata
1. Pobolanje kvaliteta
usluga u oblasti javnog
21 4 19.05%
zdravla i socijalnih usluga u
OTVORENI KONKURSI: programskom podruju
2. Zatita ivotne sredine i
prirode, unapreenje
COSME JAVNI POZIV ZA prevencije rizika i
41 8 19.50%
promovisanje obnovlive
KLASTERE: CLUSTER GO energije i energetske
INTERNATIONAL COS- efikasnosti
CLUSINT-2016-03-01 3. Doprinos razvoju turizma
i ouvanja kulturnog i 35 6 17.14%
prirodnog naslea
4. Unapreenje
KONKURS ZA PRIJAVU NA konkurentnosti i razvijanje
SPECIJALISTIKI PROGRAM 30 6 20%
poslovnog okruenja u
Upravlanje regionalnim programskoj oblasti
razvojem kroz EU fondove UKUPNO 127 24 18.9%
Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine se javla kao partner na tri odobrena
projekta ukupne vrednosti oko 3,7 miliona evra od koji je priblino 60% namenjeno partnerima
iz Vojvodine, tj. iznos od okvirnih 2,17 miliona evra.

Projekat pod nazivom Kontrola komaraca u pograninom podruju (eng. Mosquito Control in
Cross-border Area MOS-Cross) odobren je u okviru prioritetne ose 1, a kao nosilac projekta se
javla Zavod za javno zdravle Sombor, dok je Zavod za javno zdravle Osijeko-baranjske
upanije partner iz Hrvatske uz Fond Evropski poslovi AP Vojvodine.

Projekat Eksploatacija razliitih izvora energije za proizvodnju zelene energije (eng.


EXploitation of Different Energy sources for GReen Energy production X DEGREE) odobren je
u okviru prioritetne ose 2. Kao nosilac projekta se javla Univerzitet u Novom Sadu, partnerska
institucija iz Srbije pored Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine je JKP Vodokanal Sombor,
dok su Vinkovaki vodovod i kanalizacija d.o.o. i Poloprivredni institut iz Osijeka partneri iz
Hrvatske.

Trei projekat nosi naziv Virtuelni i kulturni turizam (eng. Virtual and Cultural Tourism
ViCTour) koji predvodi Vukovarsko-srijemska upanija, a koji je odobren u okviru prioritetne ose
3. Partneri iz Srbije su Turistika organizacija Vojvodine, Ekonomski fakultet Subotica i Fond
Evropski poslovi AP Vojvodine, dok je sa hrvatske strane u projekat ukluena Turistika
zajednica Vukovarsko-srijemske upanije.
PET ODOBRENIH STRATEKIH PROJEKATA IZ INTERREG-IPA PROGRAMA
PREKOGRANINE SARADNJE SRBIJA-MAARSKA

Tokom marta 2016. godine, raspisan je prvi poziv za podnoenje predloga projekata u okviru
Stratekog poziva Intereg-IPA programa prekogranine saradnje Maarska-Srbija za period od
2014. do 2020. godine. Ovaj poziv bio je namenjen projektima od strateke vanosti za
pogranini region izmeu Maarske i Srbije projekte koji su usklaeni sa relevantnim
nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju kapacitet da ostvare veliki uticaj i unaprede
kvalitet ivota u pograninom regionu.

U okviru ovog poziva ukupno je odobreno 5 projekata za finansiranje, a re je o sledeim


projektima koji se odnose se na unapreenje prekograninim upravlanjem vodama,
smanjivanje uskih grla u prekograninom saobraaju i stimulisanje saradnje u oblasti turizma i
kulturne batine: Snabdevanje vodom i razvoj vodne infrastrukture u graninim slivnim
podrujima, Kompleksno unapreivanje vodoprivrednih podruja kanala BajaBezdan,
Dream Railway, Razvoj prekograninog puta Kibekhaza (HU) Rabe (SRB) i Colorful
cooperation , ija ukupna vrednost iznosi preko 28 miliona evra.

Fond Evropski poslovi AP Vojvodine zajedno sa svojim partnerima JVP Vode Vojvodine'' iz
Novog Sada i ADUVIZIG Baja iz Maarske, uestvuje na projektu pod nazivom Kompleksno
unapreivanje vodoprivrede podruja kanala Baja-Bezdan'', ukupne vrednosti 8.997.486,14
evra od kojih je partnerima JVP Vode Vojvodine'' namenjeno 3.343.853,05 evra, a Fondu
153.633,09 evra.

Cil projekta je stvaranje uslova za spreavanje tete od izlivanja glavnih vodotoka u


prekograninom regionu Maarske i Srbije. To podrazumeva revitalizaciju prevodnice Bezdan
i ustave ebefok, kao i unapreenje funkcionalnosti kanalske mree DTD.
COSME JAVNI POZIV ZA KLASTERE: CLUSTER GO INTERNATIONAL COS-CLUSINT-
2016-03-01

Agencija za mala i srednja preduzea Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru
COSME programa za unapreenje saradnje klastera i poslovnih asocijacija irom Evrope, a u
cilju formiranja Evropskog stratekog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster
Partnerships).

Javni poziv namenjen konzorcijumima u kojem su partneri klasteri ili poslovne asocijacije

Javni poziv Cluster Go International COS-CLUSINT-2016-03-01 usmeren je na klastere i


poslovne asocijacije aktivne u zemljama uesnicama u okviru COSME programa
zainteresovanim za formiranje i funkcionisanje European Strategic Cluster Partnership-
Going International (ESCP-4i). Javni poziv e se realizovati u dve faze faza pripreme (Strand
1.a i 1.b) i faza implementcije (Strand 2).

Aplikanti moraju da formiraju konzorcijum u kojem svi lanovi predstavljaju aktivne klastere
i poslovne asocijacije registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na Evropskoj
platformi za saradnju meu klasterima (European Cluster Collaboration Platform (ECCP).
Ukoliko ste konzorcijum, traite partnere u cilju apliciranja za navedeni javni poziv u okviru
COSME programa, ili konzorcijum koji je aktivan u sektoru/ima u kojima vi poslujete vie
informacija moete da pronaete na Evropskoj platformi za saradnju meu
klasterima: http://www.clustercollaboration.eu/partner-search.

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: kree se od 200,000 evra
(Strand 1.a i 1.b) do 448,750 evra (Strand 2).
Vrsta javnog poziva: Grant
Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv


dostupna je na linku EASME: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-
cluster-go-international
FORUM KREATIVNA EVROPA 2017
Forum Kreativna Evropa se organizuje svake godine u aprilu i predstavlja najveu
meunarodnu konfenciju Deska Kreativna Evropa Srbija posveena promovisanju programa
Kreativna Evropa i temi regionalne saradnje kao strategije evropskog kulturnog razvoja.
Tema Foruma bie obraena na dva nivoa: saradnja regiona i teritorija u Evropi na makro i
mikro nivou, kao i saradnja i repozicioniranje drava Jugoistone Evrope. Pored teme
evropske regionalne saradnje, uesnici Foruma treba da prepoznaju snage i specifinosti
kulturnog i kreativnog sektora regiona, da odgovore kako region moe da razvija svoju
kulturnu prepoznatljivost, da li moe da koristi dobra i loa iskustva drugih evropskih regiona
poput skandinavskog, baltikog ili centralnoevropskog, kao i ta su najbolje prilike za razvoj
Jugoistone Evrope i koje je mesto programa Kreativna Evropa u tom procesu.
U svrhe zajednikog definisanja preporuka za razvoj regiona Jugoistone Evrope u
okviru Foruma, Desk Kreativna Evropa Srbija je organizovao sprovoenje istraivanja
(Re)pozicioniranje regiona Jugoistone Evrope kroz kulturu. Pored debata, bie predstavljene
prezentacije projekata organizacija iz Srbije koje su ostvarile podrku programa Kreativna
Evropa, obuke za konkurisanje na program, trening za profesionalce u kulturi koji sprovodi
grupa vodeih francuskih strunjaka, pravna i raunovodstvena savetovanja.
U okviru foruma odrae se i etiri pratea programa: program za mlade i budue
profesionalce u kulturi (u saradnji s Univerzitetom umetnosti u Beogradu), program
disonantno naslee i regionalna saradnja (saradnja s organizacijom Evropa Nostra Srbija),
Evropske prestonice kulture (u saradnji s Deskom Kreativna Evropa Grka, Deskom Kreativna
Evropa Kipar i Fondacijom Novi Sad 2021) i Forum franais (u saradnji sa Francuskim
institutom i Relais culture Europe, Pariz).
Forum Kreativna Evropa 2017 bie odran od 18 do 21. aprila 2017. godine u
prostorijama Doma omladine Beograda, Evropskog centra za kulturu i debatu Grad,
Zadubini Ilije M. Kolarca, Galeriji Zvono, Aeroklubu, Francuskom kulturnom centru u
Beogradu i EU Info centru u Beogradu.
Desk Kreativna Evropa Srbija zajedno sa partnerima Antena Kultura Deska Kreativna
Evropa Srbija i Media Desk Srbija vas pozivaju da se pridruite!
PROSVETNI RADNICI NA OBUCI ZA PRIPREMU EVROPSKIH PROJEKATA

Fond Evropski poslovi AP Vojvodine i ove godine uspeno nastavla realizaciju obuka pod
nazivom Mogunosti fonansiranja putem EU fondova za zainteresovane institucije.
Kao i prethodnih godina, prosvetni radnici su iskazali veliku zainteresovanost za temu
projektnog finansiranja, te su u toku marta meseca odrane dve obuke i to u Osnovnoj koli
Aleksa anti u Stepanovievu i Srednjoj koli Vuk Karadi u Senju. Trodnevne obuke
su imale za cil usavravanje nastavnog osobla za samostalnu pripremu i implementaciju
projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.
Tokom obuke polaznici su imali priliku da se blie informiu o novinama u okviru drugog
ciklusa Instrumenta za pretpristupnu pomo (IPA II) u okviru finansijske perspektive Evropske
unije od 2014. do 2020. godine, sa posebnim osvrtom na programe prekogranine saradnje
dostupne institucijama u AP Vojvodini, uvaavajui posebne zahteve svakog pojedinanog
konkursa. Pored Instrumenta za pretpristupnu pomo, polaznici su upoznati sa veim brojem
internih programa Evropske unije koji se finansiraju iz zajednikog budeta Evropske unije, a
koji su u ovom trenutku na raspolaganju institucijama iz Republike Srbije, pre svega
obrazovnim institucijama.
Praktian deo obuke je fokusiran na pisanje projekata po pravilima Evropske unije, izradu
strukture projekta kroz pripremu logike matrice i pripremu budeta, prioritete programa i
ogranienja koje treba uzeti u obzir prilikom apliciranja, da bi projekat bio uspeno napisan i
predat u skladu sa zahtevima konkursa. Rezultat praktinog i timskog rada na obukama je
sedam projektnih ideja, to predstavla znaajno iskustvo za buduu samostalnu pripremu
projektnih predloga.
U narednom periodu Fond Evropski poslovi AP Vojvodine nastavie sa realizacijom obuka
koje imaju za cil da kod svakog polaznika priblii nov nain razmilanja-projektno
razmilanje i podstakne to vei broj institucija da apliciraju za bespovratna sredstva iz EU
fondova.
KONKURS ZA PRIJAVU NA SPECIJALISTIKI PROGRAM

Upravlanje regionalnim razvojem kroz EU fondove

Fond Evropski poslovi AP Vojvodine raspisuje konkurs za treu generaciju polaznika


Specijalistikog programa pod nazivom Upravlanje regionalnim razvojem kroz EU fondove (u
dalem tekstu Program).

Obzirom da se svake godine znaajna EU sredstava odobravaju za sprovoenje projekata na


nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou irom Evropske unije i drava koje se nalaze u
pretpristupnom procesu, cil Specijalistikog programa je upoznavanje sa politikama Evropske
unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata to je podrano
velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavaima, kao i interakcijom
izmeu polaznika tokom realizacije zajednikih radnih zadataka. Specijalistiki program prua
detalne informacije o irokom spektru raspoloivih EU fondova i programa kojima se finansiraju
projekti u razliitim oblastima (zatita ivotne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr),
pripremi uspenih projekata, upravlanju odobrenim projektima i kontroli troenja EU sredstava.

Kao specifini cilevi izdvajaju se sledei:

Sticanje znanja o razliitim akterima i institucijama u donoenju odluka i zakonodavnim


procedurama u Evropskoj uniji, naroito u oblasti regionalne politike;
Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne
korisnicima iz Srbije;
Razumevanje znaaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomo (IPA);
Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
Uspostavlanje institucionalne mree izmeu polaznika.

Prednosti Programa:

Sticanje kvalifikacija za upravlanje sredstvima Evropske unije


Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
Fleksibilnost u pohaanju nastave
Kvalifikovani predavai sa iskustvom
Struna praksa u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 4 do 6 dana)
Sertifikat na kraju Specijalistikog programa
irenje mree potencijalnih partnera
Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
Predstavlanje uspenih projekata
Nastavni plan i program predvia realizaciju Programa kroz etiri modula (Ekonomija, pravo
i politike Evropske unije i proces pridruivanja, Upravlanje lokalnim i regionalnim razvojem,
Programi Evropske unije i Upravlanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom
od 200 asova aktivne nastave.

Vremenski okvir odravanja Programa je 13 radnih nedela (za sva 4 modula). Nastava e se
izvoditi petkom posle podne i subotom. Nain izvoenja nastave obuhvata klasina
predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija sluajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi
konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto odravanja: Novi Sad.

Predavai na Programu su strunjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktino iskustvo u


upravlanju EU fondovima i programima, kao to su IPA programi i programi Evropske unije.

Program je namenjen zaposlenima u:

pokrajinskoj administraciji,
jedinicama lokalne samouprave,
razvojnim agencijama,
kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
optinskim turistikim organizacijama,
javnim i javno-komunalnim preduzeima,
institucijama kulture,
organizacijama civilnog drutva (udruenja graana, nevladine organizacije itd.)
visokokolske institucije, institutima i istraivakim ustanovama,
drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Kriterijumi za polaznike:

Steeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske


studije master, specijalistike akademske studije, specijalistike strukovne studije),
odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje etiri godine
Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru
svojih radnih aktivnosti;
Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Specijalistikog programa
(motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
Poznavanje rada na raunaru (MS Office paket);
Mogunost prisustva na svim modulima;
Kriterijumi za odabir:

Ravnomerna ukluenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji


nacionalnih i meunarodnih projekata, u cilu razmene i prenoenja iskustava i
izmeu samih polaznika tokom interaktivnog rada,
ukluivanje kandidata iz svih optina u cilu podsticanja ravnomernog regionalnog
razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
ravnomerna zastuplenost svih obrazovnih profila visokokolskih institucija.

Poetak Specijalistikog programa predvien je za mesec maj 2017. godine. Zavretak


nastave predvien je za mesec oktobar 2017. godine (pauza tokom meseca jula i avgusta).

Prijavni formular moete preuzeti na vebsajtu Fonda: office@vojvodinahouse.eu

Rok za dostavlanje potpisane i overene prijave je 28. april 2017. godine u 12.00
asova:

potom na adresu:
Fond Evropski poslovi AP Vojvodine
Bul. Mihajla Pupina 16, p.p.2, 21108 Novi Sad,

ili lino (i nainima koji se smatraju linom dostavom: POST EXPRES, DHL i sl.) na
adresu:

Fond Evropski poslovi AP Vojvodine


Hajduk Velkova 11, 6. sprat, 21000 Novi Sad

ili putem elektronske pote na adresu:

office@vojvodinahouse.eu

Za dodatne informacije moete kontaktirati arnu Zelkovi i Jelenu Tokovi na tel:


021/3101559 ili 021/4830662