You are on page 1of 7

B THNG TIN V TRUYN THNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

HC VIN CNG NGH c lp - T do - Hnh phc


BU CHNH VIN THNG

S: /KH-HV H Ni, ngy thng 04 nm 2017

K HOCH
T CHC THC TP V THC HIN TCH LY
KHI KIN THC TT NGHIP

Cc lp: i hc chnh quy kha 2013-2018 (cc ngnh: ATTT, TTT, CNTT,
-T, PT), Lin thng chnh quy kha 2015-2017 (cc ngnh: TTT, CNTT)

Thc hin K hoch o to nm hc 2016-2017 v k hoch cng tc nm 2017 ca Hc


vin, cn c chng trnh o to ca cc ngnh/lp h i hc chnh quy kha 2013 2018
khi ngnh k thut, h lin thng i hc chnh quy kha 2015-2017 khi ngnh k thut, Hc
vin thng bo k hoch v giao nhim v t chc Thc tp, thc hin tch ly khi kin thc
tt nghip (TT, TLKKTTN) ca cc lp h i hc chnh quy kha 2013-2018 (cc ngnh
ATTT, CNTT, KTTTT, CNKT-T, CNPT) v h Lin thng kha 2015-2017 (cc ngnh
CNTT, KTTTT) cho cc n v lin quan. C th nh sau:

1. KHUNG K HOCH THC TP TT NGHIP:

Thi gian thc


TT Ngnh Lp S s n v t chc, qun l Ghi ch
tp

D13VT 1-8 317 Khoa VT1 (ch tr t chc


6 tun: T 10/7 v phn b SV).
1. TTT
n 20/8/2017 Vin KHKTB p/h (hng
L15VT 11
dn khong 130 SV)

D13CNPM1-5 299

D13HTTT1-3 154 6 tun: T 10/7 Khoa CNTT1 (ch tr t


2. CNTT
n 20/8/2017 chc v phn b sinh vin).
E13CN 17 Vin CNTT&TT p/h
L15CN 12 (hng dn khong 150
SV)
6 tun: T 10/7
3. ATTT D13AT 1-3 111
n 20/8/2017

D13TMT 55 6 tun: T 10/7


4. -T Khoa KTT1
D13XLTH 55 n 20/8/2017

D13PTPT 60 Khoa PT(ch tr t chc


D13TKPT 103 6 tun: T 10/7 v phn b SV).
5. PT
D13TTPT 60 n 20/8/2017 Vin CNTT&TT p/h
E13TTPT 10 (hng dn khong 50 SV)
II. CHI TIT K HOCH TT, TLKKTTN:

C ph lc chi tit theo cc ngnh, lp km theo.

III. T CHC QUN L, HNG DN TT, TLKKTTN:

1. Trch nhim, quyn li v quy trnh t chc qun l, hng dn thc tp, thi tt
nghip ca cc n v c lin quan trong cng tc thc tp, thi tt nghip c quy nh ti: Quy
nh v t chc thc tp, thi tt nghip cao ng, i hc ca Hc vin v Quy trnh t chc thc
tp tt nghip ca Hc vin ban hnh km theo cc quyt nh s 922, 923/Q-HV, ngy
15/11/2011 ca Gim c Hc vin.
Trong qu trnh t chc thc tp, cc n v c lin quan c trch nhim to iu kin ti a
cho sinh vin c thc tp ti c quan, doanh nghip, a phng m sinh vin c nguyn vng
ng k thc tp (theo mu n km), Khoa /Vin c Cn b/Ging vin hng dn theo di v
ph duyt ni dung thc tp, chm bo co thc tp tt nghip.
2. Cc Khoa/Vin:
a. T chc, qun l vic hng dn thc tp tt nghip cho cc sinh vin, bao gm:
- Ph bin, cng b cng thc tp;
- Hng dn cc lp sinh vin ng k a im. ni dung, phn nhm;
- B tr, ph duyt ni dung, a im, CB-GV hng dn cc nhm (c bit i vi sinh
vin, nhm sinh vin thc tp ngoi Hc vin);
- Qun l sinh vin trong qu trnh thc tp;
- Chm bo co thc tp;
- Cng b cng, danh sch nhm, phn cng CB-GVHD v kt qu thc tp cho lp
sinh vin v phng Gio v bit;
- Xc nhn kt qu cng vic v thanh ton kinh ph thc tp;
b. i vi vic t chc thc hin khi kin thc tt nghip:
- C ging vin tham gia ging dy, hng dn hc v thi cc hc phn chuyn mn tt
nghip;
- T chc giao, hng dn lm n/kha lun tt nghip v chm thi, n/kha lun
tt nghip theo ng k hoch, quy nh ca Hc vin.
3. Phng Gio v: Ch tr lp khung k hoch thc tp, hc v thi cc hc phn chuyn mn
tt nghip; Cung cp, cng b danh sch sinh vin cc lp; Phi hp vi Khoa/Vin trong vic thc
hin cc th tc hnh chnh v qun l sinh vin trong qu trnh thc tp, phn cng lm A/KL tt
nghip; Lp lch v t chc cc lp hc cc hc phn chuyn mn tt nghip; Thc hin cc th tc
xt iu kin thc hin khi kin thc tt nghip, ph duyt nhim v lm A/KL tt nghip. Xc
nhn khi lng, kt qu thc hin cng tc thc tp tt nghip ca cc n v, ging vin.
4. Trung tm KT&BCLGD: Ch tr lp k hoch t chc thi cc hc phn chuyn mn tt
nghip, xut thnh lp cc hi ng thi, t chc chm thi, chm A/KL tt nghip theo quy nh.
IV. KINH PH T CHC TT, TLKKTTN:
1. Vic tnh khi lng gi ging, mc chi c thc hin theo cc quy nh hin hnh
ca Hc vin v k hoch hng nm Hc vin giao cho cc n v nghin cu v trn c s khi
lng thc t thc hin.
2. Cc Khoa/Vin: lp d ton (nu c trnh Lnh o Hc vin ph duyt thc hin.
Tng hp, ngh Hc vin thanh ton ton kinh ph t chc thc tp (chi giao dch vi n v
nhn sinh vin thc tp, chi tr cn b cn b hng dn ca n v nhn sinh vin thc tp, chi
cng tc ph ca CB-GVHD). Vic thanh ton c thc hin trn c s: khi lng, kt qu
cng vic thc t thc hin (danh sch phn nhm, c CB-GV hng dn sinh vin thc tp,
n v thc tp ngoi, thi gian thc tp,..) v cc chng t ho n hp php, hp l theo quy
nh i vi cc lp sinh vin c Hc vin c giao n v t chc hng dn thc tp.
3. Phng Gio v: Tnh, xc nh khi lng: gi ging thc tp, hng dn lm
A/KLTN v ging dy cc hc phn chuyn mn tt nghip; Thanh quyt ton cc khon kinh
ph pht sinh (nu c).
4. Trung tm KT&BCLGD: lp d ton, thanh ton kinh ph t chc thi, lm
A/KLTN tt nghip.
Hc vin thng bo k hoch v yu cu cc n v c lin quan t chc thc hin tt
k hoch t chc thc tp, thi tt nghip ca cc lp sinh vin nu trn./.

Ni nhn: KT. GIM C


- Gim c Hc vin ( b/c); PH GIM C
- Cc Khoa/Vin c lin quan ( t/h);
- Cc phng: GV, CT-CTSV, TCKT, HC-BV (t/h);
- Trung tm KT&BCLGD (t/h);
- Cc lp sinh vin, Website;
- Lu VT, GV.

TS. V Tun Lm
PH LC 1: K HOCH T CHC THC TP & TT NGHIP
CC LP D13, L15 NGNH KT IN T TRUYN THNG (317 + 11 SV)

(Ph duyt km theo vn bn s: /KH-HV ngy thng nm 2017 ca Gim c Hc vin)


TT Ni dung cng vic Thi gian n v ph trch

1 Thc tp tt nghip (4TC~6 tun) T 10/7 n 21/8/2017

Hng dn, t chc cho SV ng k thc tp (1 -T 9h00 th 2


-
bui ti HT s 2). (19/06/2017) Khoa VT1 (ch tr);
Phn nhm, c CB-GV hng dn, duyt cng Vin KHKTB p/h
thc tp (Danh sch nhm, CB-GVHD, cng do
- 20/06 -03/07/2017 (hng dn khong 130 SV)
Khoa, Vin ph duyt thng bo cho sinh vin v gi
v Phng Gio v trc ngy 03/07/2017)
Cp giy gii thiu cho sinh vin thc tp l, thc Phng Gio v cp theo danh
tp theo nhm bn ngoi Hc vin (nu cn):
- 03/07-10/07/2017 sch v Khoa,Vin trc ngy
GVHD hoc sinh vin lin h tr l Khoa, Vin
10/7/2016
nhn cng vn, Giy gii thiu ca Hc vin.
Thc tp theo ni dung, cng c phn cng
- 10/07-20/08/2017
(06 tun) Gio vin hng dn; sinh vin
Sinh vin vit, np bo co thc tp tt nghip cho v nhm sinh vin
- 22/08-29/08/2017
GVHD, B mn/Phng (1 tun)
Khoa (B mn); Vin KHKTB t chc chm, - Khoa VT1
2 cng b im thc tp (1 tun) v gi bng im 29/8 07/9/2017
-Vin KHKTB
cho phng Gio v trc ngy 11/09/2017
Thc hin khi kin thc tt nghip (6TC~10
3 tun ): Lm A/KLTN, hc v thi mt s hc phn T 18/9 - 26/11/2017
chuyn mn)

Xt, cng b kt qu xt KDT tt nghip, lm Phng Gio v s thng bo kt


- 11/9 17/09/2017
A/KL tt nghip, hc cc hc phn tt nghip. qu trn Website
T chc giao A/KL tt nghip, ng k lp hc Khoa VT1,Vin KHKTB,
- T 18/9 24/9/2017
v thi cc hc phn chuyn mn tt nghip. Phng Gio v
Thc hin A/KL tt nghip, hc v thi cc hc
- 25/9 26/11/2017 Khoa VT1;
phn chuyn mn tt nghip
- Np A/KL tt nghip 27/11 03/12/2017
Khoa VT1
- Bo v A/KL tt nghip 04/12 17/12/2017
4 Th tc tt nghip Thng 12/2017
- Cng b kt qu thi, bo v A/KL tt nghip 18/12 24/12/2017 Trung tm KT&BCLGD
- Xt, cng b kt qu xt iu kin tt nghip 25/12 08/01/2018
Phng Gio v s thng bo kt
Cp Giy chng nhn tt nghip, bng im, tr h
- T 15/01/2018 qu, lch c th trn Website
s sinh vin c cng nhn tt nghip.

- Cp bng tt nghip Thng 2-3/2018 Phng o to

Ghi ch: - Phng HC-BV b tr m ca v b tr trang m phc v trong ngy 19/06/2017 theo lch
- Phng Ti chnh k ton r sot, thng bo, nhc n, thu n hc ph ca sinh vin trc cc thi im
xt KDTTN v TN.
PH LC 2: K HOCH T CHC THC TP & TT NGHIP
CC LP D13, L15 NGNH CNTT, AN TON THNG TIN (581 SV+12 SV)

(Ph duyt km theo vn bn s: /KH-HV ngy thng nm 2017 ca Gim c Hc vin)


TT Ni dung cng vic Thi gian n v ph trch

1 Thc tp tt nghip (4TC~6 tun) T 10/7 n 21/8/2017

Hng dn, t chc cho SV ng k thc tp (1 -T 14h00 th 2


-
bui ti HT s 2). (19/06/2017) Khoa CNTT1 (ch tr);
Phn nhm, c CB-GV hng dn, duyt cng Vin CNTT&TT p/h
thc tp (Danh sch nhm, CB-GVHD, cng do
- 20/06 -03/07/2017 (hng dn khong 150 SV)
Khoa, Vin ph duyt thng bo cho sinh vin v gi
v Phng Gio v trc ngy 03/07/2017)
Cp giy gii thiu cho sinh vin thc tp l, thc Phng Gio v cp theo danh
tp theo nhm bn ngoi Hc vin (nu cn):
- 03/07-10/07/2017 sch v Khoa,Vin trc ngy
GVHD hoc sinh vin lin h tr l Khoa, Vin
10/7/2017
nhn cng vn, Giy gii thiu ca Hc vin.
Thc tp theo ni dung, cng c phn cng
- 10/07-20/08/2017
(06 tun) Gio vin hng dn; sinh vin
Sinh vin vit, np bo co thc tp tt nghip cho v nhm sinh vin
- 22/08-29/08/2017
GVHD, B mn/Phng (1 tun)
Khoa (B mn); Vin CNTT&TT t chc chm, - Khoa CNTT1
2 cng b im thc tp (1 tun) v gi bng im 29/8 07/9/2017
-Vin CNTT&TT
cho phng Gio v trc ngy 11/09/2017
Thc hin khi kin thc tt nghip (6TC~10
3 tun ): Lm A/KLTN, hc v thi mt s hc phn T 18/9 - 26/11/2017
chuyn mn)

Xt, cng b kt qu xt KDT tt nghip, lm Phng Gio v s thng bo kt


- 11/9 17/09/2017
A/KL tt nghip, hc cc hc phn tt nghip. qu trn Website
T chc giao A/KL tt nghip, ng k lp hc Khoa CNTT1,Vin CNTT&TT,
- T 18/9 24/9/2017
v thi cc hc phn chuyn mn tt nghip. Phng Gio v
Thc hin A/KL tt nghip, hc v thi cc hc
- 25/9 26/11/2017 Khoa CNTT1;
phn chuyn mn tt nghip
- Np A/KL tt nghip 27/11 03/12/2017
Khoa CNTT1;
- Bo v A/KL tt nghip 04/12 17/12/2017
4 Th tc tt nghip Thng 12/2017
- Cng b kt qu thi, bo v A/KL tt nghip 18/12 24/12/2017 Trung tm KT&BCLGD
- Xt, cng b kt qu xt iu kin tt nghip 25/12 08/01/2018
Phng Gio v s thng bo kt
Cp Giy chng nhn tt nghip, bng im, tr h
- T 15/01/2018 qu, lch c th trn Website
s sinh vin c cng nhn tt nghip.

- Cp bng tt nghip Thng 2-3/2018 Phng o to

Ghi ch: - Phng HC-BV b tr m ca v b tr trang m phc v trong ngy 19/06/2017 theo lch
- Phng Ti chnh k ton r sot, thng bo, nhc n, thu n hc ph ca sinh vin trc cc thi im
xt KDTTN v TN.
PH LC 3: K HOCH T CHC THC TP & TT NGHIP
CC LP D13 CNG NGH K THUT IN IN T (110SV)

(Ph duyt km theo vn bn s: /KH-HV ngy thng nm 2017 ca Gim c Hc vin)


TT Ni dung cng vic Thi gian n v ph trch

1 Thc tp tt nghip (4TC~6 tun) T 10/7 n 21/8/2017

Hng dn, t chc cho SV ng k thc tp (1 -T 09h00 th 3


-
bui ti HT s 2). (20/06/2017)
Phn nhm, c CB-GV hng dn, duyt cng Khoa KTT1
thc tp (Danh sch nhm, CB-GVHD, cng do
- 20/06 -03/07/2017
Khoa, Vin ph duyt thng bo cho sinh vin v gi
v Phng Gio v trc ngy 03/07/2017)
Cp giy gii thiu cho sinh vin thc tp l, thc Phng Gio v cp theo danh
tp theo nhm bn ngoi Hc vin (nu cn):
- 03/07-10/07/2017 sch v Khoa,Vin trc ngy
GVHD hoc sinh vin lin h tr l Khoa, Vin
10/7/2017
nhn cng vn, Giy gii thiu ca Hc vin.
Thc tp theo ni dung, cng c phn cng
- 10/07-20/08/2017
(06 tun) Gio vin hng dn; sinh vin
Sinh vin vit, np bo co thc tp tt nghip cho v nhm sinh vin
- 22/08-29/08/2017
GVHD, B mn/Phng (1 tun)
Khoa (B mn): T chc chm, cng b im thc
2 tp (1 tun) v gi bng im cho phng Gio v 29/8 07/9/2017 Khoa KTT1
trc ngy 11/09/2017
Thc hin khi kin thc tt nghip (6TC~10
3 tun ): Lm A/KLTN, hc v thi mt s hc phn T 18/9 - 26/11/2017
chuyn mn)

Xt, cng b kt qu xt KDT tt nghip, lm Phng Gio v s thng bo kt


- 11/9 17/09/2017
A/KL tt nghip, hc cc hc phn tt nghip. qu trn Website
T chc giao A/KL tt nghip, ng k lp hc
- T 18/9 24/9/2017 Khoa KTT1, phng Gio v
v thi cc hc phn chuyn mn tt nghip.
Thc hin A/KL tt nghip, hc v thi cc hc
- 25/9 26/11/2017 Khoa KTT1
phn chuyn mn tt nghip
- Np A/KL tt nghip 27/11 03/12/2017
Khoa KTT1
- Bo v A/KL tt nghip 04/12 17/12/2017
4 Th tc tt nghip Thng 12/2017
- Cng b kt qu thi, bo v A/KL tt nghip 18/12 24/12/2017 Trung tm KT&BCLGD
- Xt, cng b kt qu xt iu kin tt nghip 25/12 08/01/2018
Phng Gio v s thng bo kt
Cp Giy chng nhn tt nghip, bng im, tr h
- T 15/01/2018 qu, lch c th trn Website
s sinh vin c cng nhn tt nghip.

- Cp bng tt nghip Thng 2-3/2018 Phng o to

Ghi ch: - Phng HC-BV b tr m ca v b tr trang m phc v trong ngy 20/06/2017 theo lch
- Phng Ti chnh k ton r sot, thng bo, nhc n, thu n hc ph ca sinh vin trc cc thi im
xt KDTTN v TN.
PH LC 4: K HOCH T CHC THC TP V TT NGHIP
CC LP D13 NGNH TRUYN THNG A PHNG TIN (233 SV)

(Ph duyt km theo vn bn s: /KH-HV ngy thng nm 2017 ca Gim c Hc vin)


TT Ni dung cng vic Thi gian n v ph trch

1 Thc tp tt nghip (4TC~6 tun) T 10/7 n 21/8/2017

Hng dn, t chc cho SV ng k thc tp (1 -T 09h00 th 3


-
bui ti HT s 2). (20/06/2017) Khoa PT (ch tr);
Phn nhm, c CB-GV hng dn, duyt cng Vin CNTT&TT p/h
thc tp (Danh sch nhm, CB-GVHD, cng do
- 20/06 -03/07/2017 (hng dn khong 50 SV)
Khoa, Vin ph duyt thng bo cho sinh vin v gi
v Phng Gio v trc ngy 03/07/2017)
Cp giy gii thiu cho sinh vin thc tp l, thc Phng Gio v cp theo danh
tp theo nhm bn ngoi Hc vin (nu cn):
- 03/07-10/07/2017 sch v Khoa,Vin trc ngy
GVHD hoc sinh vin lin h tr l Khoa, Vin
10/7/2017
nhn cng vn, Giy gii thiu ca Hc vin.
Thc tp theo ni dung, cng c phn cng
- 10/07-20/08/2017
(06 tun) Gio vin hng dn; sinh vin
Sinh vin vit, np bo co thc tp tt nghip cho v nhm sinh vin
- 22/08-29/08/2017
GVHD, B mn/Phng (1 tun)
Khoa (B mn), Vin CNTTTT: T chc chm,
2 cng b im thc tp (1 tun) v gi bng im 29/8 07/9/2017 Khoa PT; Vin CNTTTT
cho phng Gio v trc ngy 11/09/2017
Thc hin khi kin thc tt nghip (6TC~10
3 tun ): Lm A/KLTN, hc v thi mt s hc phn T 18/9 - 26/11/2017
chuyn mn)

Xt, cng b kt qu xt KDT tt nghip, lm Phng Gio v s thng bo kt


- 11/9 17/09/2017
A/KL tt nghip, hc cc hc phn tt nghip. qu trn Website
T chc giao A/KL tt nghip, ng k lp hc Khoa PT, Vin CNTTTT,
- T 18/9 24/9/2017
v thi cc hc phn chuyn mn tt nghip. phng Gio v
Thc hin A/KL tt nghip, hc v thi cc hc
- 25/9 26/11/2017 Khoa PT
phn chuyn mn tt nghip
- Np A/KL tt nghip 27/11 03/12/2017
Khoa PT
- Bo v A/KL tt nghip 04/12 17/12/2017
4 Th tc tt nghip Thng 12/2017
- Cng b kt qu thi, bo v A/KL tt nghip 18/12 24/12/2017 Trung tm KT&BCLGD
- Xt, cng b kt qu xt iu kin tt nghip 25/12 08/01/2018
Phng Gio v s thng bo kt
Cp Giy chng nhn tt nghip, bng im, tr h
- T 15/01/2018 qu, lch c th trn Website
s sinh vin c cng nhn tt nghip.

- Cp bng tt nghip Thng 2-3/2018 Phng o to

Ghi ch: - Phng HC-BV b tr m ca v b tr trang m phc v trong ngy 20/06/2017 theo lch
- Phng Ti chnh k ton r sot, thng bo, nhc n, thu n hc ph ca sinh vin trc cc thi im
xt KDTTN v TN.