Вы находитесь на странице: 1из 39

‫עבודות הכנה פרק ‪ 00‬מוקדמות‪:‬‬

‫טרם מסירת האתר לקבלן יש לוודא הימצאותם של כל המסמכים הדרושים לביצוע הפרוייקט‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫תכניות לביצוע ‪ -‬לאחר תום התכנון יש לוודא קבלת תכניות לביצוע‪ ,‬יש להקפיד כי התכניות מסומנות "לביצוע" עם תאריך‬
‫ומהדורה ראשוניים‪ .‬בעת מסירת התכניות לקבלן‪ ,‬יש להחתימו על "טופס קבלת תכניות"‪.‬‬
‫יש לוודא הימצאותם של כל התכניות לכל הקומות וכולל פרטים‪ ,‬תכניות קונסטרוקציה‪ ,‬תכניות אדריכלות‪ ,‬תכנית גמרים‪ ,‬תכנית‬
‫חשמל ותקשורת‪ ,‬תכנית מיזוג‪ ,‬תכנית אינסטלציה‪ ,‬תכנית פיתוח‪ ,‬תכנית בטיחות וביטחון‪.‬‬
‫תכניות למערכות התת קרקעיות ‪ -‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬חשמל ותקשורת‪.‬‬
‫מסמכים שונים – כגון יומן עבודה‪ ,‬היתר בניה‪ ,‬תיק עבודה‪.‬‬
‫החוזה – על כל נספחיו ומסמכיו‪ ,‬תנאים מיוחדים‪ ,‬מפרטים מיוחדים וכתבי הכמיות‪.‬‬
‫רצוי מאוד לדאוג כי החוזה יכלול את כל האמור להלן בפרק המוקדמות‪.‬‬
‫הספר הכחול – המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה‬
‫לבניה‪.‬‬
‫תמונות – רצוי מאוד לצלם ולתעד את מהלך הבניה אך גם את השטח טרם ביצוע העבודות‪ ,‬כולל האיזורים‬
‫הצמודים לאתר‪,‬‬
‫יש להקים מערכת קשר להעברה ותיעוד המידע‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫דף קשר – ריכוז שמות הנציגים המעורבים בפרוייקט‪ ,‬כתובתם‪ ,‬תפקידם‪ ,‬מספר הטלפון‪ ,‬הסלולרי‪ ,‬הפקס‬
‫וכתובת הדואר האלקטרוני‪ .‬הדף יכלול את המזמין‪ ,‬הקבלנים השונים‪ ,‬מנהל מפקח‪ ,‬אדריכל‪ ,‬מהנדס‪ ,‬יועץ חשמל‬
‫ותקשורת‪ ,‬יועץ אינסטלציה‪ ,‬יועץ מעליות‪ ,‬יועץ בטיחות‪.‬‬
‫יומן עבודה ‪ -‬יומן העבודה הינו אחד המסמכים החשובים בניהול ופיקוח הבניה המהווה מסמך לקשר ניהול‬
‫ומעקב ביצוע הפרוייקט‪ ,‬ביומן יפורטו הנהלים לביצוע שינויים כולל קביעת מחירים חריגים‪ .‬יומן העבודה אף מהווה‬
‫עדות וראיה כבדת משקל לצורך חקר כשלים במבנה‪ ,‬אישור חשבונות‪ ,‬הליכים משפטיים ועוד‪ .‬היומן‪ ,‬בשלושה‬
‫עותקים‪ ,‬כולל את שם הפרוייקט וכתובתו‪ ,‬תאריך‪ ,‬מספר הפועלים העובדים בכל יום‪ ,‬תנאי מזג האויר‪ ,‬תאור‬
‫העבודה המבוצעת בכל יום‪ ,‬הערות כלליות‪ ,‬הערות המנהל המפקח לקבלן והערות הקבלן למנהל המפקח‪.‬‬
‫מסירת האתר לקבלן‪:‬‬ ‫‪.3‬‬
‫מסירת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫סימון נקודות הבניין והבטחת הנקודות על ידי הקבלן‬
‫מתקני עזר ואישור מיקומם ‪:‬‬ ‫‪.4‬‬
‫מתקני העזר הינם חיוניים לביצוע הפרוייקט ורצוי מאוד‪ ,‬עוד בשלב החוזה‪ ,‬לסגור עם הקבלן את כל נושא‬
‫התקנתם בשטח‪:‬‬
‫גידור האתר‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫שילוט הכולל את שם היזם‪ ,‬האדריכל‪ ,‬המתכנן‪,‬היועצים‪ ,‬הקבלן והמנהל המפקח ושילוט‬ ‫ב‪.‬‬
‫בטיחות‪.‬‬
‫סידורי ניקוז‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬טלפון‪ ,‬מרכזיית חשמל ותאורה‪ ,‬תאורה היקפית ומקומית‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫משרד לרבות ציוד משרדי ואביזרים – הפריטים הדרושים למפקח לצורך ביצוע עבודתו‬ ‫ה‪.‬‬
‫כוללים‪ :‬מטר למדידה‪ ,‬סרגל אלומיניום באורך ‪ 2.5‬מטר ‪ -‬למדידת מישוריות קירות‪ ,‬ריצופים‬
‫וחיפויים‪ ,‬פלס ‪ -‬לבדיקת אופקיות ומשקולת ‪ -‬לבדיקת אנכיות כלונסאות‪ ,‬עמודים‪ ,‬מוטות זיון‬
‫אנכיים וטפסות‪ ,‬נבליר – לבדיקת גבהים‪ ,‬קונוס – לבדיקת סמיכות הבטון‪ .‬על הפריטים הנ"ל‬
‫להמצא באתר הבניה בתוך ארון נעול‪.‬‬
‫חדר אוכל ושירותים לפועלים‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬
‫אמצעי בטיחות‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬
‫אחסנת חומרי בניין‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬

‫על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנית אתר כללית הכוללת מיקום מתקני העזר בהתחשב בדרכי גישה‪ ,‬מיקום המבנה‪ ,‬מיקום‬
‫של תשתיות קיימות ושל תשתיות העתידיות להבנות‪.‬‬
‫קבלני משנה ואישורם‪:‬‬ ‫‪.5‬‬
‫יש לקבל מהקבלן רשימת קבלני משנה הכוללת את תחום עיסוקם ופירטיהם‪.‬‬
‫קביעת נהלי עבודה באתר‪:‬‬ ‫‪.6‬‬
‫קביעת נהלים לבדיקות מעבדת שדה אשר יחייבו את הקבלן המבצע ווידוא שמערך הבדיקות מוכן כולל תכנית‬
‫לקיחת הדוגמאות‪ ,‬דרך לקיחת הדוגמאות ואופן בדיקת ההתאמה לדרישות השונות של התקן או המפרט‪.‬‬
‫קביעת נוהלים עבור פסילת עבודה לקויה וקביעת קנס‪/‬פיצוי‪.‬‬
‫קביעת סדרי מדידת הסעיפים השונים אשר על פי החוזה הינם "למדידה" כולל שימוש בטפסים הנכונים לחישובי‬
‫כמויות וקביעת סידרי הבדיקה )שבועי‪ ,‬סוף שלב וכד'(‪.‬‬
‫קביעת נוהל לאישור שלבי העבודה‪ ,‬המחייב את הקבלן – אין יציקות ללא אישור יציקה על ידי המפקח טרם ביצוע‬
‫היציקה‪ ,‬אין לסגור שלב עבודה אחד המכסה שלב אחר טרם קבלת אישור המפקח‪.‬‬
‫קביעת נוהלי העבודה בהתחשב בנוחיות הציבור ובזכויותיהן של אנשים – תיקון נזקים באתר ובשטחים הצמודים‬
‫לו‪ ,‬לכביש‪ ,‬למובילים אחרים וכד'‪.‬‬
‫מניעת הפרעות לתנועה‪ .‬אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים ואמצעי הגנה נדרשים אחרים‪.‬‬
‫קביעת נוהלי העבודה לניקיון השטח טרם‪ ,‬במהלך ובסיום העבודות‪.‬‬
‫קביעת נוהלי העבודה לפיינוי פסולת‪.‬‬
‫קביעת נוהלים‪ ,‬תאום וקשר לעבודת הקבלנים המבצעים בו זמנית חוזים שונים – קביעת נוהל פגישות באתר‪,‬‬
‫קביעת נוהל העברת מידע‪.‬‬
‫לקבל מהקבלן לוחות זמנים לביצוע העבודה ולאשרם‪.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫ווידוא סדרי בטיחות בדיקתם ואישורם‪.‬‬ ‫‪.8‬‬
‫ווידוא המצאותה של ערכת עזרה ראשונה ובדיקתה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬
‫ווידוא קיומם של ביטוחים‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫מייל‬ ‫פקס‬ ‫פלאפון‬ ‫טלפון‬


‫שם תפקיד‬
‫וכתובת‬

‫‪.1‬‬
‫יזם –‬

‫אדריכל ‪-‬‬ ‫‪.2‬‬

‫ניהול‪/‬פיקוח‬ ‫‪.3‬‬
‫‪-‬‬

‫מהנדס‬ ‫‪.4‬‬
‫קונס'‪-‬‬

‫יועץ קרקע ‪-‬‬ ‫‪.5‬‬


‫יועץ‬ ‫‪.6‬‬
‫אינסטלציה ‪-‬‬

‫יועצים‬ ‫‪.7‬‬
‫אחרים ‪-‬‬

‫מודד ‪-‬‬ ‫‪.8‬‬

‫קבלן שלד ‪-‬‬ ‫‪.9‬‬

‫קבלן‬ ‫‪10‬‬
‫‪.‬‬
‫אינסטלציה ‪-‬‬

‫קבלן חשמל‬ ‫‪11‬‬


‫‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫קבלן איטום ‪-‬‬ ‫‪12‬‬


‫‪.‬‬
‫מעבדת‬
‫‪13‬‬
‫בדיקות –‬
‫‪.‬‬
‫מספר הסכם ‪-‬‬

‫קבלן מיזוג‬ ‫‪14‬‬


‫‪.‬‬
‫אוויר ‪-‬‬

‫קבלן מתח‬ ‫‪15‬‬


‫‪.‬‬
‫נמוך ‪-‬‬

‫קבלן טייח ‪-‬‬ ‫‪16‬‬


‫‪.‬‬

‫קבלן‬ ‫‪17‬‬
‫‪.‬‬
‫אלומיניום ‪-‬‬

‫‪18‬‬
‫גגן ‪-‬‬
‫‪.‬‬

‫קבלן ריצוף‬ ‫‪19‬‬


‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬
‫עבודות עפר ‪ -‬פרק ‪01‬‬
‫יש להקפיד על נקיטת אמצעי זהירות בכל שלבי העבודה‪ ,‬לעובדים‪ ,‬לציוד ובאתר‪ .‬לוודא גידור האתר ושילוט אזהרה‬
‫היקפי‪ .‬לוודא קיומן של גדרות‪ ,‬מחסומים‪ ,‬מעקות‪ ,‬שלטים‪ ,‬סככות ותאורה במקומות הדרושים למניעת אסונות‪.‬‬

‫הכשרת השטח‬

‫יש לצלם את השטח‪ ,‬טרם התחלת העבודות ועל פי הצורך‪ ,‬לסמן ולספור מכשולים להסרה‪,‬‬ ‫‪.1‬‬
‫פסולת לסילוק‪ ,‬עצים לגדיעה ולעקירה )אם בגובה ‪ 1‬מטר מעל פני הקרקע קוטר הגזע קטן מ ‪ 15‬ס"מ‪,‬‬
‫אזי הנ"ל מוגדר כשיח(‪.‬‬
‫וידוא המצאותם של תכניות עם סימון גבולות ונקודות הקבע ודו"ח בדיקות קרקע עם המלצות‬ ‫‪.2‬‬
‫לעבודות העפר ולסוג הביסוס המומלץ‪.‬‬
‫יש לדאוג לסימונם של מתקנים תת קרקעיים קיימים כגון קווי מים‪ ,‬ניקוז‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל ותקשורת‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫לבדוק לוודא התקשרות עם מעבדת בדיקה מאושרת לבדיקות הנדרשות על פי המיפרט המיוחד‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫לוודא כי הקבלן אבטח את נקודות הקבע ‪ -‬סימון נקודות הקבע מבוצע על ידי המודד המוסמך‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫במהלך ביצוע העבודות שכיח המצב בו סימון הנקודות נפגע‪ ,‬נתלש‪ ,‬מוזז וכד'‪ .‬בכדי לאבטח את מיקום‬
‫נקודות הקבע‪ ,‬פועלים באופן הבא‪:‬‬
‫בוחרים שני עצמים קבועים הנמצאים בשטח באיזור נקודת הקבע כגון עמוד חשמל‪ ,‬עץ‪ ,‬פינת מיבנה קיים‬
‫וכד'‪.,‬מודדים ורושמים את המרחק בין נקודת הקבע לכל אחד משני העצמים הנבחרים‪ .‬הרעיון הוא ליצור‬
‫משולש אשר שלושת קודקודיו הם‪:‬‬
‫א‪ .‬נקודת הקבע‪.‬‬
‫ב‪ .‬עצם קבוע א'‪.‬‬
‫ג‪ .‬עצם קבוע ב'‪.‬‬

‫צלעותיו של המשולש הם המרחקים שנמדדו בין נקודת הקבע לכל אחד מהעצמים הנבחרים כך שאם במקרה סימון נקודת‬
‫הקבע נעלם או נפגע‪ ,‬ניתן בקלות ליצור שוב את המשולש ולמצוא את מיקום קודקודו השלישי החסר‪ ,‬היא נקודת הקבע‪.‬‬

‫חישוף השטח – במקומות בהם עומק החפירה קטן מ ‪ 20‬ס"מ או מקומות אותם יש למלא בחומר‬ ‫‪.5‬‬
‫מילוא‪ .‬החישוף יבוצע לעומק של ‪ 20‬ס"מ )את הכמות הנ"ל יש להוריד מכמות החפירה הכוללת(‪.‬‬
‫לודא ריסוס השטח בחומר קוטל עשבים‪.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫הגנה על מיבנים או מיתקנים קיימים – לבדוק אם אמורות להתבצע עבודות חפירה או מילוי‬ ‫‪.7‬‬
‫בקרבת מקום מיתקנים או מיבנים עיליים או תת קרקעיים קיימים ולאשר את ביצוע אמצעי הזהירות‬
‫הנדרשים‪.‬‬
‫הפרעה לתנועה – לבדוק אם ננקטים האמצעים הדרושים למניעת הפרעה לתנועה באיזור האתר‪,‬‬ ‫‪.8‬‬
‫כולל‪ ,‬אם נדרש‪ ,‬תאום עם המשטרה‪.‬‬
‫לודא ביצוע הסידורים הדרושים עם מעבדת הבדיקה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬
‫לקבוע מקומות לשפיכת עודפי החפירה וחומר החישוף‪.‬‬ ‫‪.10‬‬
‫לבדוק את איכות החומר המשמש למילוי שאינו כולל עשבים‪ ,‬שורשים‪ ,‬אבנים וגושים גדולים‪.‬‬ ‫‪.11‬‬
‫לבדוק ולוודא סידורי ניקוז מי גשמים באתר וסביבתו‪.‬‬ ‫‪.12‬‬
‫וידוא עובי שכבות פיזור חומר המילוי‪ .‬כאם אין הגדרה מיוחדת במיפרט המיוחד או בכתב הכמוות‪,‬‬ ‫‪.13‬‬
‫"הספר הכחול" קובע שהעובי הכללי לא יעלה על ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫לוודא הידוק השכבות – הידוק רגיל יבוצע על ידי כלים מכניים עד להפסקת שקיעת העפר‪ .‬הידוק‬ ‫‪.14‬‬
‫מבוקר יבוצע לאחר הבאת חומר המילוי לרטיבות האופטימלית לפי בדיקת מודיפייד "אשו" ושימוש‬
‫במכבשים שמשקלם לא פחות מ ‪ 12‬טון‪ ,‬ציוד פנאומטי או אחר‪.‬‬
‫חפירה למרתף‬

‫לבדוק שחומרים המאוחסנים בקרבת החפירה אינם בסכנת התמוטטות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬


‫לבדוק שקרקעית החפירה נחפרה לעומק המתאים‪ ,‬הודקה ומוכנה ליציקת הבטון הרזה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫לבדוק ולאשר האם הקרקע החפורה נקיה מפסולת‪ ,‬אבנים וגושים גדולים וראויה לשמש מילוי‬ ‫‪.3‬‬
‫חוזר בין דפנות החפירה והמרתף‪.‬‬
‫לבדוק ולאשר האם הקרקע החפורה נקיה מפסולת‪ ,‬אבנים וגושים גדולים וראויה לשמש מילוי‬ ‫‪.4‬‬
‫חוזר בין דפנות החפירה והמרתף‪.‬‬
‫לבדוק ולוודא ניקוז‪ ,‬אפשרות שאיבה וסילוק מים‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫לאשר את הכנסת המילוי החוזר רק לאחר בדיקת האיטום על הקירות‪ ,‬סימון כל העבודות‬ ‫‪.6‬‬
‫האחרות המתכסות בעפר כגון צנרת‪ ,‬תשתיות וביוב‪ ,‬וידוא שימת צינור שרשורי מחורר עטוף בבד גאוטכני‬
‫ומכוסה בחצץ בהיקף הקירות בין בורות הספיגה וביצוע שיכבת הגנה על האיטום‪.‬‬
‫לבדוק שהמילוי החוזר מתבצע בשכבות מהודקות של עד ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫כלונסאות‬

‫‪ .1‬לבדוק את סימוני הכלונסאות והתאמתה למיקום המדוייק על פי תכניות‪.‬‬

‫‪ .2‬לבדוק את קוטר הקידוחים‪ ,‬עומקם‪ ,‬אנכיותם ומרכזיות הבור‪.‬‬

‫‪ .3‬לא להרשות הפסקה ביציקת הכלונס העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬

‫‪ .4‬לוודא כי צינור משאבת הבטון מוחדר לפחות ‪ 50‬ס"מ לתוך הבור‪.‬‬

‫‪ .5‬לדרוש ולודא שיציקת הכלונסאות תבוצע ביום הקידוח‪.‬‬

‫‪ .6‬לבדוק שהמרחק המינימלי בין כלונסאות המבוצעים באותו היום יהיה פי שלושה הסכום הקטרים‪.‬‬

‫‪ .7‬לבדוק את מוטות הזיון ופסיעות החישוקים‪ ,‬על פי תוכנית‪.‬‬

‫‪ .8‬לוודא שימוש ברוחקנים )ספייסרים( תעשייתיים‪.‬‬


‫פרק ‪ :02‬עבודות בטון יצוק באתר‬
‫ההכנות לפני יציקת הבטון‪:‬‬

‫אין להתחיל ביציקה לפני גמר כל עבודות ההכנה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬


‫א‪ .‬טפסות‪.‬‬

‫ב‪ .‬ברזל‪.‬‬

‫סידורים להרמת הברזל מעל הטפסות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫ד‪ .‬בדיקת המרחק בין הטפסות ועובי הרצפות‪.‬‬

‫ה‪ .‬נקיון יסודי של שטח המגע משברי עץ‪ ,‬מסמרים‪ ,‬חוטים וליכלוך‪.‬‬

‫טמפרטורה מתאימה ליציקה – )מעל ‪ 4‬מעלות צלסיוס(‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬

‫ז‪ .‬יש לוודא דרכים נאותות ויציבות להובלת הבטון‪ .‬לוודא שישפך קרוב למקום היציקה ולא נסחב‬
‫למרחקים‪.‬‬

‫ח‪ .‬לא לאפשר שימת בטון מגובה העולה על ‪ 2‬מטרים‬

‫ט‪ .‬יש לוודא שימוש בצינורות ומשפכים ‪ -‬אם נדרשת שפיכת בטון מגובה העולה על ‪ 2‬מטרים‪.‬‬

‫יצירת קשר עם המעבדה המאושרת וקביעת סדרי לקיחת דוגמאות‪.‬‬ ‫י‪.‬‬

‫טפסות‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫א‪ .‬לבדוק מישוריות‪ ,‬מידות‪ ,‬עובי‪ ,‬גובה‪ ,‬שיפועים‪ ,‬שקעים ובליטות של האלמנטים הניצוקים‪.‬‬

‫ב‪ .‬לבדוק חיזוקים‪.‬‬


‫ג‪ .‬לבדוק איטום‪ ,‬שימון ותיקון הטפסות אם החומר אינו אחיד וחדש‪.‬‬

‫ד‪ .‬לוודא שימת רוחקנים )מתכתיים בלבד( וסידורי קיטום פינות‪ ,‬אם נדרש‪.‬‬

‫ה‪ .‬לוודא שימת כל ההכנות כגון מעברי שרוולים‪ ,‬פתחים ועוגנים‪.‬‬

‫לבדוק סידורים לתפרים )איטום‪ ,‬התפשטות או הפסקת יציקה(‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬

‫ז‪ .‬לבדוק משקופים לחלונות ולדלתות לרבות זויות )על ידי מדידת האלכסונים( ואנכיות‪ ,‬כולל חיזוק‬
‫למניעת עיוות עקב לחץ הבטון‪.‬‬

‫ח‪ .‬לבדוק נקיון‪ ,‬לרבות השארת פתחים כדי לאפשר ניקוי של הרגע האחרון לפני היציקה‪.‬‬

‫ט‪ .‬לפסול הארכת רגלי פיגומים על ידי הנחת קרשים זה על גבי זה כדי להשיג את הגובה הדרוש‪.‬‬

‫י‪ .‬לבדוק אם ישנם מספיק קשרים אלכסוניים )לפחות פעם אחת בכל ‪ 6‬קטעים בשני כיוונים(‪ .‬הפיגום‬
‫חייב להיות מחובר למבנה אנכית פעם ב ‪ 4‬מטר ואופקית פעם ב ‪ 4.8‬מטר‪.‬‬

‫יא‪ .‬לבדוק שהפיגומים אינם מפורקים בטרם עת‪.‬‬

‫יב‪ .‬לבדוק אם קיימים מעקות בטיחות‪.‬‬

‫יג‪ .‬לדאוג לכך שחוטי קשירה יקוצצו מיד לאחר הפירוק לעומק של ‪ 1.5‬ס"מ לפחות והחלל הנוצר‬
‫ממולא מיידית בטיט צמנט‪.‬‬

‫יד‪ .‬לאשר פירוק טפסות במועדים על פי תקן‪.‬‬


‫בטון מוכן באתר‪:‬‬ ‫‪.3‬‬
‫א‪ .‬לבדוק שהצמנט מאוכסן באופן נאות – שקי הצמנט מונחים על גבי משטח הנמצא לפחות ‪ 15‬ס"מ‬
‫מעל פני האדמה וגובה הערימות אינו עולה מעל ל ‪ 10‬שקים‪.‬‬

‫ב‪ .‬לפסול צמנט שיש בו גושים קטנים‪.‬‬

‫ג‪ .‬לבדוק שהמים יהיו טובים לשתיה‪.‬‬

‫בטון מובא לאתר‪:‬‬ ‫‪.4‬‬


‫א‪ .‬לבדוק שהמפעל שמייצר את הבטון מאושר להפעלה בתנאי בקרה טובים‪.‬‬

‫ב‪ .‬לבדוק שלא עברו יותר מ ‪ 90‬דקות מזמן ייצור הבטון ועד לשפיכתו‪.‬‬

‫ג‪ .‬לבדוק את תעודת המשלוח בה יצויין סוג הבטון‪ ,‬דירוג הסומך‪ ,‬מועד הוספת מים‪ ,‬כמות המים‬
‫שמותר להוסיף ושעת יציאה מהמפעל‪.‬‬

‫יציקת הבטון‪:‬‬ ‫‪.5‬‬


‫א‪ .‬לבדוק ששימת הבטון ביסודות‪ ,‬משטחים‪ ,‬קורות ותקרות נעשית בפעולה אחת לכל העומק‪.‬‬

‫ב‪ .‬לבדוק ששימת הבטון בקירות ועמודים מתבצעת בשכבות קטנות מ ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬

‫ג‪ .‬לבדוק שמבוצע ציפוף לבטון בעזרת מרטט מחט )ויברטור(‪.‬‬

‫ד‪ .‬לבדוק שיש באתר מרטט חלופי נוסף עבור תקלות אפשריות‪.‬‬

‫ה‪ .‬לא לאשר שימוש במרטטים אם לבטון נוסף מוסף על פלסטי או אם הבטון בסומך ‪ S7‬ומעלה‪.‬‬
‫במיקרים אלה הריטוט ייעשה באופן ידני‪. .‬‬

‫ו‪ .‬לאשר את הפסקת הריטוט רק לאחר סיום התהוותן של בועות אויר‪ ,‬או עם הופעתם של מי הצמנט‬
‫על פני היציקה‪.‬‬

‫ז‪ .‬לוודא אשפרת הבטון )למשך ‪ 7‬ימים לפחות בהם הבטון חייב להיות במצב רטוב כל הזמן(‪.‬‬

‫הזיון‪:‬‬ ‫‪.6‬‬
‫א‪ .‬לוודא את סוג הברזל )מעורגל‪ ,‬חלק וכו'(‪.‬‬

‫ב‪ .‬לוודא שאין חלודה מתקלפת במוטות‪.‬‬

‫ג‪ .‬לבדוק סידור הברזל בהתאם לתוכניות‪.‬‬

‫ד‪ .‬לבדוק שמוטות הארקה נמצאים במקום הדרוש‪.‬‬

‫ה‪ .‬לבדוק קשירה והמצאותן של תמיכות מתאימות מבטון או מפלסטיק קשיח‪ ,‬כדי להבטיח את יציבות‬
‫הזיון בעת היציקה‪.‬‬

‫ו‪ .‬לוודא שימת רוחקנים )חרושתיים( כדי לשמור על המרחק בין הזיון והטפסות‪.‬‬

‫ז‪ .‬לבדוק את אורך הקוצים והתאמה לתוכניות‪.‬‬


‫פרק ‪ :04‬עבודות בניה‬
‫לבדוק שהבלוקים חדשים‪ ,‬שלמים‪ ,‬אחידים במידות ובגוונים ונושאי תו תקן‪ .‬לפסול כאלה שלא‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לבדוק את הרכב הטיט לבניה והאם הינו מתאים לדרישות יצרן הבלוקים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫יש לוודא נקיון תחתית קירות הבלוק על מנת להבטיח הידבקות טובה של השורה הראשונה וזיפות‬ ‫‪.3‬‬
‫בלוק ראשון‪.‬‬

‫לודא שהבלוקים או הלבנים הורטבו היטב לפני הנחתם‪) .‬בלוק יבש "ישאב" את מי הטיט וישבש‬ ‫‪.4‬‬
‫את הליך התקשות וכושר הדבקת הטיט(‪.‬‬

‫לוודא שהתקדמות הבניה אינה יוצרת הפרש גובה של יותר ממטר אחד בין קטעים רצופים של‬ ‫‪.5‬‬
‫בניה‪.‬‬

‫לבדוק שמישקי הקיר )החיבורים בין הבלוקים(‪ ,‬מלאים ואחידים בעוביים‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לבדוק את הזיון בחגורות‪ ,‬תעלות‪ ,‬עמודים חלולים ושטרבות )פרט חיבור הקיר לאלמנט צמוד(‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫במידה ובונים קיר כפול דופן לדלת הזזה יש לוודא השארת פתחים בשורת הבלוקים הראשונה‬ ‫‪.8‬‬
‫שמעל הרצפה לאפשר ניקוי יסודי של החלל הפנימי‪ .‬הפתחים יסתמו לאחר הבניה‪ .‬יש לוודא שהדופן‬
‫החיצונית נבנית ראשונה ומטוייחת מבפנים‪ .‬הדופן הפנימית תבוצע רק לאחר ניקוי החלל הפנימי‪.‬‬

‫לוודא הנחת חוצץ רטיבות על גבי קורות היסוד טרם בניית שורת הבלוקים הראשונה ווידוא זיפות‬ ‫‪.9‬‬
‫קורת היסוד ושורת הבלוקים הראשונה‪.‬‬

‫בדיקת מישקי הבניה שעובדו באמצעות מוט ברזל שהינם אחידים בעוביים‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫וידוא כיחול )רובה( המישקים על פי דרישות המפרט‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫בדיקת מידות‪ ,‬אנכיות ופילוס האלמנטים‪:‬‬ ‫‪.12‬‬

‫א‪ .‬סטיית ציר הקיר ממקומו המתוכנן )הסטייה לא תעלה על ‪ 20‬מ"מ(‪.‬‬

‫ב‪ .‬סטייה במישוריות האלמנט שנבדקה על ידי סרגל אלטמיניום באורך ‪ 2.5‬מטר )הסטייה לא תעלה‬
‫על ‪ 10‬מ"מ(‪.‬‬

‫סטיה מהאנך לכל גובה הקיר בכל קומה )הסטייה לא תעלה על ‪ 10‬מ"מ(‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫ד‪ .‬סטייה במידות רוחב או גובה של פתח )הסטיה לא תעלה על ‪ 15‬מ"מ(‪.‬‬

‫ה‪ .‬סטיית ציר פתח ממקומו המתוכנן )הסטייה לא תעלה על ‪ 15‬מ"מ(‪.‬‬

‫לבדוק את השטרבות )הקשר האנכי בין קירות בלוקים לעמודים או קירות בטון(‪ :‬שהנם בעובי‬ ‫‪.13‬‬
‫מינימלי של ‪ 10‬ס"מ לפחות כולל מוטות זיון הבולטים מהבטון באורך של לפחות ‪ 60‬ס"מ וברווחים של לא‬
‫יותר מ ‪ 40‬ס"מ‪ ,‬אלא אם מפורט אחרת בתוכניות‪.‬‬
‫לבדוק שהחיבור בין קירות חיצוניים למחיצות נעשה בצורה שיננית או באמצעות חגורת בטון‬ ‫‪.14‬‬
‫אנכית‪.‬‬

‫לבדוק שהחיבור בין שורת הבלוקים האחרונה לבין תחתית התקרה או הקורה נעשה במישק עשוי‬ ‫‪.15‬‬
‫מלט צמנט ועוביו לא עולה על ‪ 15‬מ"מ ובעזרת תריזים משיברי לבנים לחוצים לתוך מישק המלט לאחר‬
‫התקשות ‪ -‬דואגים שבשורת הבלוקים האחרונה יהיה בלוק שלם על ידי חישוב הגובה וחלוקתו ב ‪) 21‬גובה‬
‫בלוק ‪ +‬מישק(‪ ,‬עם גובה החגורות ניתן "לשחק" להתאמת גובה הקיר עם בלוקים שלמים‪.‬‬

‫לא להרשות שימוש בשיברי לבנים או בבלוקים המונחים על הצד‪.‬‬ ‫‪.16‬‬

‫יש לדאוג שאלמנטים טרומיים שלא אמורים להתכסות עם טיח או ציפוי אחר‪ ,‬יהיו מכוסים ומוגנים‬ ‫‪.17‬‬
‫בכל זמן העבודה‪.‬‬
‫פרק ‪ :06‬נגרות אומן ומסגרות פלדה‬
‫כללי‪:‬‬

‫טרם ייצור החומרים והפריטים יש לדרוש לקבל דוגמאות לבדיקה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לבדוק מראה כללי וגוון של הפריטים כולל כיוון סיבי העץ‪ ,‬אחידות‪ ,‬שלמות‪ ,‬כמה שפחות "עיניים"‬ ‫‪.2‬‬
‫בעץ וכד'‪.‬‬

‫יש לוודא שכל הפריטים‪ ,‬מעץ או ממתכת‪ ,‬דלתות‪ ,‬חלונות תריסים וכד' המגיעים לאתר‪ ,‬נצבעו‬ ‫‪.3‬‬
‫בבית המלאכה בצבע יסוד מתאים ולדרוש פירוק של כל חלק שהורכב ללא צבע יסוד‪.‬‬

‫לדאוג שהפריטים שהגיעו לאתר יהיו מוגנים מהשפעת מזג האויר‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫במידה ועברו יותר מארבעה חודשים שהפריטים נמצאים באתר וטרם הורכבו‪ ,‬יש לחדש את‬ ‫‪.5‬‬
‫שכבת צבע היסוד‪ .‬הפעם הדבר יתבצע באתר וסמוך למועד ההרכבה‪.‬‬

‫לבדוק שרשימת הנגרות‪/‬מסגרות כוללת ‪:‬‬ ‫‪.6‬‬

‫מספר סידורי ומקום ההתקנה‪.‬‬ ‫•‬

‫מידות הפתח )מידות הפתחים המופיעות בתכניות הינם מידות הבניה בין הבלוק‪/‬בטון‬ ‫•‬
‫וללא האלמנטים(‪.‬‬

‫אופן וכיוון הפתיחה‪.‬‬ ‫•‬

‫סוג הנעילה‪.‬‬ ‫•‬

‫פרטי הפתח – סוג הפרופיל‪ ,‬סוג המילוי‪ ,‬משקופים‪ ,‬סוג הפרזול‪ ,‬מנגנון נעילה‪ ,‬מנגנון‬ ‫•‬
‫הידרולי‪ ,‬סטופרים‪ ,‬סוג הציפוי‪ ,‬דרישות בטיחות )דלת אש‪ ,‬מנגנון בהלה‪ ,‬הדף( וכד'‪.‬‬

‫זיגוג – סוג הזכוכית‪ ,‬עוביה‪ ,‬מידת השקיפות‪.‬‬ ‫•‬

‫רשת זבובים‪.‬‬ ‫•‬

‫איטום ובידוד‪.‬‬ ‫•‬

‫לבדוק סימון תו תקן על האלמנטים‪.‬‬ ‫‪.7‬‬


‫הרכבה‪:‬‬

‫משקוף‪:‬‬

‫המשקוף משמש מסגרת מדוייקת להרכבת החלון‪/‬דלת‪.‬‬

‫לוודא שעובי המשקוף מותאם לעובי הקיר כולל החיפוי‪ ,‬והגימור )אבן‪ ,‬קרמיקה‪ ,‬טיח(‪ ,‬לדוגמא‪,‬‬ ‫‪.1‬‬
‫עבור גימור טיח פנים רגיל יש להוסיף למידות עובי המשקוף כ – ‪ 2‬ס"מ מכל צד‪.‬‬

‫לבדוק פילוס אופקי ואנכי ) שיוויון מידות האלכסונים תעיד על ניצבות המשקוף(‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לוודא שמזוזות מלבני הדלתות מוכנסות לפחות ‪ 6‬ס"מ מתחת לפני הריצוף‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫לוודא שהמידות מתאימות לפתח הקיים ולפרטי האדריכל‪.‬‬ ‫‪.4‬‬


‫חלון‪/‬דלת‪:‬‬
‫לוודא שהרכבת החלון מבוצעת על אדן קיים שנבדק לפי דגשים של איטום והרחקת מים‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫תשומת לב לחומר הגמר על קירות החוץ והפנים )אבן‪ ,‬טיח‪ ,‬קרמיקה וכד'(‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫בגמר ההרכבה יש לוודא אטימה מלאה‪ ,‬פעולה תקינה של מכלולי האלמנטים )פתיחה‪ ,‬סגירה‪,‬‬ ‫‪.3‬‬
‫נעילה וכד'(‪ ,‬ציפוי צבע או גמר אחר לפי פרטי האדריכל‪.‬‬
‫מסגרות‪:‬‬

‫לוודא שסורגים מפלדה מתאימים למפרט הטכני ולרשימת המסגרות‪ ,‬שהרווח בין המוטות אינו‬ ‫‪.1‬‬
‫עולה על ‪ 12‬ס"מ וקוטר המטות אינו מתחת ל ‪ 12‬מ"מ‪.‬‬

‫לוודא שמידת הצינורות או הפרופילים של המעקות תהינה לפי פרטי התוכניות והרשימות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לבדוק את יציבות המעקה שהורכב בריתוך או על ידי עוגני פלדה מבוטנים בתחתית המדרגות‬ ‫‪.3‬‬
‫או על ידי חדירת רגל המעקה לחור שנקדח בהתאם‪ .‬מקום החדירה יתוקן לאחר מכן בצורה שתתאים‬
‫לשטח הסובב‪.‬‬

‫לבדוק תקינות ושלמות ריתוכים וצביעתם למניעת חלודה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬


‫דלתות עץ‪:‬‬

‫דלת כניסה חיצונית‪:‬‬

‫דלת כניסה חיצונית תהיה מעץ גושני המתאים לתנאי מזג אויר חיצוניים‪ ,‬דלת החשופה לחלוטין עלולה לשנות‬
‫צורתה עקב שינויים של חום וקור‪ ,‬קרינה ולחות לכן מומלץ לתכנן קירוי לפני דלת הכניסה ולבצע סף כניסה מוגבה‬
‫למניעת מגע של מים עם תחתית הדלת‪.‬‬

‫יש לצבוע את הדלת בחומר אוטם )לכה(‪.‬‬

‫דלתות פנים‪:‬‬

‫דלתות הפנים הינן בדרך כלל חלולות או חלולות חלקית‪ ,‬עשויות מלבידים בעובי של כ ‪ 4‬מ"מ מכל צד‪ .‬הלבידים‬
‫מורכבים על מסגרת עץ פנימית‪ ,‬החלל הפנימי ממולא בחומר אוטם‪ ,‬כוורת או קושרות‪.‬‬

‫פרופיל בלגי‪:‬‬

‫דלתות או חלונות העשויים ממסגרת ברזל עם זיגוג‪.‬‬

‫בדלתות או חלונות מפרופיל בלגי ניתן להרכיב את כל סוגי הזיגוג כוללת זיגוג כפול‪.‬‬

‫האלמנטים מפרופיל בלגי מיועדים לפתיחה צירית בלבד‪.‬‬

‫פרופילי הברזל יהיו מגוללנים וצבועים‪.‬‬

‫יש לבדוק כי פני שטח הפרופילים הינם חלקים ללא גבשושיות צבע‪.‬‬

‫את הפרופיל המגולוון יש לצבוע בצבע יסוד ולאחר מכן צבע אפוקסי‪.‬‬

‫יש להשתמש באטמי ‪ EPDM‬שהנם בעלי עמידות וחוזק גבוהים הרבה יותר מאטמי ‪.PVC‬‬
‫פרק ‪ :07‬מתקני תברואה‬
‫כללי‪:‬‬

‫לבדוק תוכניות האינסטלציה מול תכניות האדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה‪ ,‬חשמל‪ ,‬מיזוג ואחרים ולוודא‬ ‫‪.1‬‬
‫שאין סתירה בין שילוב המערכות‪.‬‬
‫לוודא שמיקום הארקות יסוד ידוע לקבלן המבצע אשר ידרש לחבר את השרוולים המתכתיים לפסי‬ ‫‪.2‬‬
‫השוואת פוטנציאל‪.‬‬

‫לאחר קבלה סופית של המתקן – יש לדרוש מהקבלן תכניות עדות )‪.(AS MADE‬‬ ‫‪.3‬‬
‫לוודא שהחומר ממנו עשויים הצנורות תואם את המפרט הטכני‪ ,‬התכניות וכתבי הכמויות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫לוודא שהצינורות ושאר האלמנטים המגיעים לאתר הינם חדשים ונושאי תו תקן‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לוודא שהצינורות מותקנים במקום הנכון הכל לפי תוכנית‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לוודא שלא נעשים כיפופים בצינורות‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫לוודא את יציבות הצינורות לאחר הרכבתם וקיבועם‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫צינורות לאספקת מים‪:‬‬

‫לוודא שהצינורות המוכנסים לתוך הקיר‪/‬רצפה‪/‬תיקרה‪ ,‬מוגנים ברשת מתכת אל חלד מתוחה‬ ‫‪.1‬‬
‫מרוחה בשכבת טיט בעובי ‪ 1‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫במיקרה של מעבר דרך קיר חיצוני‪ ,‬לוודא שהמרווח בין השרוול לבין הקיר אטום לחלוטין בחומר‬ ‫‪.2‬‬
‫איטום אלסטומרי‪.‬‬

‫לוודא שאביזרי התפשטות של צינורות למים חמים הותקנו על פי התוכנית ובהעדר סימון‪ ,‬יש‬ ‫‪.3‬‬
‫לדרוש אותו‪ ,‬כולל פירטי עיגון‪ ,‬מיועץ האינסטלציה‪.‬‬
‫לוודא התקנת "רקורדים" אחרי כל שסתום הברגה ובחיבור למכשירים‪ .‬לא לאשר אוגנים ורקורדים‬ ‫‪.4‬‬
‫מתחת לריצוף‪.‬‬

‫לוודא שאין קווים לאספקת מים מאחורי או מתחת לארונות‪ ,‬אמבטיות‪ ,‬כיורים‪ ,‬אסלות או ריצוף‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫אם בכל זאת יש להניחם מתחת לריצוף אזי יש לעוטפם בבטון רזה ברוחב ‪ 10‬ס"מ ובעובי ‪ 4‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫לוודא שהמרחק בין קווי המים לקווי החשמל מאושר על ידי יועץ החשמל‪.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫לוודא שהברגת צינורות פלדה מגולוונת הינה מלאה לאורך כל התבריג‪ ,‬נאטמה על ידי מריחת‬ ‫‪.7‬‬
‫פישתן וצבע מיניום‪.‬‬
‫לוודא שאין מגע בין צנרת נחושת למתכות אחרות‪.‬‬ ‫‪.8‬‬
‫במידה ומשתמשים בצנרת פלסטיק‪ ,‬לדרוש מהקבלן הוראות התקנה של יצרן הצינורות ולפעול‬ ‫‪.9‬‬
‫בהתאם‪.‬‬
‫לא להרשות כיפוף או שינוי הצינור או האביזרים באתר‪.‬‬ ‫‪.10‬‬
‫לוודא שעומק התעלות הנחפרות עבור קווי אספקת מים אינו קטן מ ‪ 60‬ס"מ מפני הקרקע‬ ‫‪.11‬‬
‫הסופיים‪.‬‬

‫בידוד‪:‬‬

‫לוודא שקווים לאספקת מים חמים מבודדים בהתאם לאמור במפרט הטכני‪/‬כתב כמויות כולל‬ ‫‪.1‬‬
‫הקשתות‪ ,‬ההסתעפויות וכל האביזרים‪.‬‬
‫לאשר התקנת הבידוד אך לאחר בדיקת אטימות קטעי הקווים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫לוודא שקצות חומר הבידוד מחוזקים באמצעות טבעות פח מגולוון‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫לבדוק שמעטה הפח מעל הבידוד וכל החיבורים צבועים כראוי‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫לוודא שצמר הסלעים או הזכוכית מחוזק בסרטי אלומיניום‪ ,‬חתוך בצורה חלקה ומודבק בדבק‬ ‫‪.5‬‬
‫מתאים‪.‬‬
‫לוודא שעטיפת הבידוד עשויה מאחד החומרים הבאים‪:‬‬ ‫‪.6‬‬

‫נייר אלומיניום הניתן להדבקה לאורך‪.‬‬ ‫•‬


‫שילוב של נייר אלומיניום וארג זכוכית רווי ביטומן‪.‬‬ ‫•‬
‫פח מגולוון בעובי ‪ 0.6‬מ"מ – חיבורי הפח ייעשו בחפיה של לפחות ‪ 2‬ס"מ‪.‬‬ ‫•‬
‫סרטי פוליאטילן עם חפיות באורך העולה על חצי מרוחב הסרט‪.‬‬ ‫•‬
‫אביזרים‪:‬‬
‫)מדי מים‪ ,‬ברזים‪ ,‬מגופים‪ ,‬שסתומים‪ ,‬מסננים(‬

‫לבדוק מיקום לפי תוכנית‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לבדוק מרכזיות וציריות של האביזרים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬


‫לבדוק מרכזיות‪ ,‬סימטריות ופלס הברזים והסוללות למים חמים וקרים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫לוודא שברזי המים הקרים נמצאים תמיד מצד ימין‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫לוודא שסוללות תאי המקלחת נמצאות בצד התא ולא מול הכניסה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫לוודא את גובה הברזים כדלהלן )אלא אם נקבע אחרת בתוכניות(‪:‬‬ ‫‪.6‬‬

‫עבור סוללה לכיור – ‪ 1.05‬עד ‪ 1.1‬מ' מפני הריצוף‪.‬‬ ‫•‬

‫עבור סוללה לאמבט – ‪ 0.6‬עד ‪ 0.65‬מ' מפני הריצוף‪.‬‬ ‫•‬

‫עבור ברז דלי – ‪ 0.6‬מ' מפני הריצוף‪.‬‬ ‫•‬

‫עבור ברז פנימי במקלחת – ‪ 1.08‬עד ‪ 1.1‬מ' מפני הריצוף‪.‬‬ ‫•‬

‫עבור שסתום חצי אוטומטי לאסלה – ‪ 0.9‬מ' מפני הריצוף‪.‬‬ ‫•‬

‫עבור ברז גן – ‪ 0.7‬מ' מפני הריצוף‪.‬‬ ‫•‬


‫עבור סוללת האמבט – אם האמבט הוא אמבט שכיבה יש לוודא שהסוללה ממוקמת במרחק מן המוצא השווה‬
‫לשליש מאורך האמבט או מעל המוצא‪.‬‬
‫במקרה של אמבט ישיבה הסוללה תותקן מעל המוצא במרכז רוחב באמבט‪.‬‬

‫לקבל תעודות ואישורים מתאימים עבור תקינות דוד החשמל לחימום המים‪ .‬ולגבי המערכות‬ ‫‪.7‬‬
‫הסולאריות‪.‬‬

‫צינורות איוורור‪:‬‬

‫לוודא שצינור האיוורור בולט לפחות ‪ 30‬ס"מ מפני המעקה העליון והותקן כובע איוורור או כובע מרושת )ברדס(‬
‫מפח מגולוון‪.‬‬

‫מאספים‪ ,‬מחסומים‪ ,‬מאריכים‪:‬‬

‫לוודא שחומר הקופסאות )עופרת או פוליפרופילן( תואם את המפרט וממוקם על פי התוכניות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫לוודא שקופסאות מעופרת שקוטרן ‪ 4‬או ‪ 5‬צול תהיינה בעלת עובי דופן של ‪ 3‬מ"מ וימרחו בשתי‬ ‫‪.2‬‬
‫שכבות אספלט מנופח לפני התקנתן בריצפה‪.‬‬

‫לוודא שמחסומי רצפה מכוסים ברשת המתחברת למחסום‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫לוודא שצינורות המחוברים לקופסאות הביקורת על ידי הלחמה של רקורד מתאים‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫קבועות תברואתיות‪:‬‬
‫לבדוק אטימות ויציבות חיבורי הקבועות לקירות‪/‬רצפות ולוודא שהברגים ואמצעי החיבור עשויים‬ ‫‪.1‬‬
‫מפלדה מגולוונת או מפליז‪.‬‬

‫לוודא שיש שיפוע נכון של משטחי השיש‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לוודא שהברגת האסלות לרצפה נעשית על ידי ברגי פליז‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫לקבל עותק מהוראות היצרן עבור אסלות תלויות או סמויות ולפעול על פיהן‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫לוודא שהחיבורים נמרחו במרק או יושמו טבעות גומי לשם איטומם‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לוודא שהחיבור של האסלה לקולטן יכלול אביזר עם עין ביקורת‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫ניקוז מי גשם‪:‬‬

‫לוודא שקוטר המרזב אינו קטן מ ‪ 4‬צול‪.‬‬ ‫‪.1‬‬


‫לוודא שמוצא חופשי מסתיים בקשת של ‪ 45‬מעלות כשרום המוצא ‪ 10‬עד ‪ 15‬ס"מ מעל לפני‬ ‫‪.2‬‬
‫הקרקע המתוכננים‪ .‬אגנית ניקוז מבטון טרומי תותקן בצורה יציבה‪.‬‬

‫לוודא שאין מוצא חופשי במדרכות או מעברים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫בדיקת הקווים והמתקנים‪:‬‬

‫לא להרשות כיסוי של קווים לפני בדיקתם‪.‬‬ ‫‪.1‬‬


‫לבצע בדיקת לחץ לקווי אספקת מים בלחץ הידראולי של ‪ 12‬בר לפחות ולוודא שהלחץ לא יורד‬ ‫‪.2‬‬
‫לפחות ‪ 4‬שעות‪.‬‬

‫לדרוש ביצוע שטיפה וחיטוי קווי מים לפני קבלתם‪.‬‬ ‫‪.3‬‬


‫לבצע בדיקת קווי ניקוז חיצוניים הנעשית באטימת הקצוות ומילוי הקו במים‪ ,‬על מפלס המים‬ ‫‪.4‬‬
‫להשאר קבוע לפחות למשך שעה‪.‬‬
‫פרק ‪ :08‬מתקני חשמל‬
‫פרק זה מתייחס לבדיקות שמפקח הבניין מבצע‪ ,‬בעיקר מובילים‪ ,‬אביזרים וגופי תאורה‪.‬‬
‫לבדיקת החלק ה"חשמלי" כגון קטרי מוליכים‪ ,‬תקינות מכשירים‪ ,‬הרכב לוחות החשמל וכד'‪ ,‬יש להעזר ביועץ‬
‫החשמל ‪.‬‬
‫הפרק מתייחס לעבודות חשמל במתח נמוך )עד ‪ 10000‬וולט(‬

‫כללי‪:‬‬

‫בשלב ביצוע יסודות הבטון‪ ,‬יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע טבעת גישור ואטלקטרודות הארקת‬ ‫‪.1‬‬
‫יסודות על ידי ריתוכים וחיבורים מגולוונים בין חלקי פלדת הזיון של המבנה והיסודות‪.‬‬

‫לפני יציקת רצפת הבטון יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע צינורות הזנה עבור חיבור חברת‬ ‫‪.2‬‬
‫חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬טלויזיה בכבלים‪ ,‬תאורת חוץ וכל הנדרש על פי התכניות‪.‬‬

‫בשלב יציקת הקירות והתקרות יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע צינורות‪ ,‬קופסאות מעבר‪,‬‬ ‫‪.3‬‬
‫קופסאות סופיות ומעברים בין הקומות על פי התוכניות‪.‬‬

‫לאחר ביצוע צד אחד של קירות גבס יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע צינורות‪ ,‬קופסאות מעבר‬ ‫‪.4‬‬
‫וקופסאות סופיות ורק לאחר מכן לסגור את צידו השני של קיר הגבס‪ ,‬הכל לפי תוכניות‪.‬‬

‫התקנת אביזרי החשמל והתקשורת כגון בתי תקע‪ ,‬מפסקי מאור‪ ,‬לחצנים‪ ,‬טלפון וכד'‪ ,‬תתבצע‬ ‫‪.5‬‬
‫לאחר גמר הטיח‪.‬‬

‫התקנת גופי תאורה ומכסים סופיים של אביזרי החשמל והתקשורת תתבצע בשלב הסופי של‬ ‫‪.6‬‬
‫הבניה‪.‬‬

‫מובילים‪:‬‬

‫לוודא שהצינורות מותקנים אך ורק בקווי ישרים‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא שהחיבורים לאביזרים ומנועי החשמל עשויים צינורות משוריינים שרשוריים עם ציפוי פלסטי‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לבדוק שהקוטר הפנימי של הצינורות במבנה מגורים הינו לפחות ‪ 16‬מ"מ ובמבנה שאינו למגורים‬ ‫‪.3‬‬
‫בקוטר ‪ 23‬מ"מ לפחות‪ ,‬אלא אם צויין אחרת בתוכניות‪.‬‬

‫לוודא שחוטי משיכה מותקנים בתוך הצינורות הריקים‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫לוודא שלא מתבצעת חציבה בחלקים קונסטרוקטיביים של המבנה‪ .‬אם בכל זאת נדרשת חציבה‬ ‫‪.5‬‬
‫כזו יש לאשרה עם הקונסטרוקטור‪ .‬את החריצים יש לסתום בטיט לאחר התקנת הצינורות‪.‬‬

‫לא להרשות מעבר בין צינור למתקן כבלים אלא באמצעות תיבה מתאימה‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לא להרשות מעבר מצינור מסוג אחד לצינור מסוג אחר אלא באמצעות תיבה מתאימה‪.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫צינור פלסטי קשיח )להתקנה גלויה(‪:‬‬

‫לוודא שהמרחק בין החבקים אינו עולה על ‪ 60‬ס"מ ושהחבק הראשון נמצא במרחק שאינו עולה‬ ‫‪.1‬‬
‫על ‪ 25‬ס"מ מהיציאה‪.‬‬

‫לוודא שהחבקים מעוגנים לברגי פיליפס או שווה ערך‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫במקרה של שלושה צינורות סמוכים זה לזה‪ ,‬לוודא שהחיזוק נעשה על ידי רצועת פלדה מגולוונת‬ ‫‪.3‬‬
‫‪ 30/3‬מ"מ עם חריץ לכל אורכה באמצע ועל ידי חבקים מוברגים דרך החריץ‪.‬‬

‫לבדוק שתיבות החיבור והמעבר תואמות את התוכניות לרבות מספר היציאות והכניסות התיבות‬ ‫‪.4‬‬
‫יכולות להיות משלושה סוגים‪ :‬חומר פלסטי קשיח כבה מאליו‪ ,‬מתכת יציקה או פח פלדה בעובי ‪ 2‬מ"מ‬
‫לפחות‪.‬‬

‫לוודא שתיבות סמוכות זו לזו מותקנות באותו מפלס‪ .‬לא לאשר כל סטיה הפוגעת באסטטיות כנ"ל‬ ‫‪.5‬‬
‫לגבי החורים בכל תיבה‪.‬‬

‫לוודא את עובי בליטת התיבה מהקיר בהתחשב בחומרי הגמר על הקיר )טיח‪ ,‬אבן חשוף וכד'( כדי‬ ‫‪.6‬‬
‫להבטיח שמכסה התיבה יתיישר עם פני הקיר המוגמר‪.‬‬

‫לוודא שמפסקי זרם או בתי תקע המורכבים זה ליד זה או אחד ליד השני‪ ,‬מורכבים בצורה‬ ‫‪.7‬‬
‫אסטטית בשורה אחת ישרה ומפולסת או בטור אחיד וישר‪.‬‬

‫צינור פלסטי כפיף‪:‬‬

‫לוודא שלא בוצעו חיבורי ביניים בצינורות ושקיימת רציפות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא שצינורות המונחים מתחת לריצוף מכוסים לכל אורכם בטיט בעובי ‪ 10‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫צינורות תת קרקעיים‪:‬‬

‫הצינורות ממתכת או מחומר פלסטי מונחים בתוך תעלות חפירה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא מריחה חיצונית בביטומן חם לצינורות מתכת בילתי מגולוונים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫סוגי הצינורות‪ :‬צינורות פלסטיים בקוטר עד ‪ 42‬מ"מ מטיפוס קשיח או כפיף‪ ,‬צינורות פלסטיים‬ ‫‪.3‬‬
‫קשיחים או כפיפים בקוטר ‪ 75‬מ"מ בתנאי שעובי הדופן הינו ‪ 3.2‬מ"מ לפחות‪ .‬צינורות בקוטר העולה על‬
‫‪ 75‬מ"מ יהיו מחומר קשיח בלבד בעובי דופן של ‪ 3.2‬מ"מ לפחות‪.‬‬

‫לא לאשר שינוי כיוון בקו צינורות אלה במקום בו מותקן תא‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫לבדוק שעומק התעלה תואם את התוכניות ולפחות בעומק של ‪ 60‬ס"מ מפני הקרקע המתוכננים‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לבדוק את רציפות הריתוך מסביב לשני קטעי צנרת מתכת שאינה מגולוונת‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לבדוק את הברגת המצמד המחבר שני קטעי צנרת מגולוונת‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫לבדוק את הטבעת האוטמת שני קטעי צינורות פלסטיים כולל מריחת קצה הקטע בדבק מגע‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫לוודא העגלה בטיט של כניסת הצינורות לתאי הבקרה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬

‫לא לאשר את כיסוי החפירה לפני בדיקת כל הקווים‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫לא לאשר תעלות פח עם עובי דוםן קטן מ ‪ 1.5‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫לבדוק את ההכנות עבור חברת חשמל‪ ,‬בזק וכבלים המבוצעות בהתאם לדרישות הרשויות‬ ‫‪.12‬‬
‫המוסמכות‪.‬‬
‫חשמל‪ :‬שוחה מתחת ללוח חשמל ראשי‪ .‬צינור מהשוחה עד קצה הבניין‪ .‬צינור בין השוחה לארון הראשי‪.‬‬
‫שרוולים בין הקומות‪.‬‬

‫הארקות‪:‬‬

‫לוודא שכל ההארקות המופיעות בתוכניות הותקנו ושהן מוגנות מפני פגיעות מכניות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא שאורך היציאות לאלקטרודות מטבעת הגישור הוא ‪ 30‬ס"מ ושהן מכופפות בצמוד לקיר‬ ‫‪.2‬‬
‫ומחוזקות אליו באמצעות בורג‪.‬‬

‫לדרוש התקנת שלט "הארקה"‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫אביזרים‪:‬‬

‫להקפיד על הצד האסטטי של התקנת האביזרים )מפסקים‪ ,‬בתי תקע‪ ,‬טלויזיה‪ ,‬כבלים‪ ,‬טלפון‬ ‫‪.1‬‬
‫וכד'(‪.‬‬

‫לוודא שהאביזרים תואמים את המפרט מבחינת הטיפוסים‪ ,‬הדגמים‪ ,‬הצבעים וכד'‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לוודא שהגופים המותקנים זהים לדוגמאות שנמסרו לאישור מוקדם‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫הנחיות כלליות לביצוע חשמל בדירת מגורים‪:‬‬

‫להלן פירוט דגשים למערכת חשמל מקובלת בדירת מגורים סטנדרטית‪ .‬יש לבדוק את תוכניות הביצוע ולוודא‬
‫קיומם של כל האלמנטים המפורטים‪.‬‬

‫הול כניסה‪:‬‬
‫לוח חשמל דירתי עם מא"זים וממסר זרם פחת בעל זרם הפעלה של ‪ 30‬מיליאמפר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫א‪ .‬הלוח ימוקם בתוך הדירה ויהיה מחומר פלסטי כבה מאליו‪.‬‬

‫ב‪ .‬אין למקם את הלוח בחדר אמבטיה‪ ,‬מקלחת או מרפסת‪.‬‬

‫הלוח ימוקם כך שתתאפשר גישה נוחה לכל חלקיו ומקום התקנתו יהיה מואר ומאוורר‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫ד‪ .‬קביעת הלוח תהיה יציבה ופירוקו יתאפשר על ידי כלים בלבד‪.‬‬

‫ה‪ .‬הגובה המינימלי של קצהו התחתון של הלוח יהיה ‪ 1.4‬מ' מפני הריצוף‪.‬‬

‫ו‪ .‬המרווח המינימלי בין הלוח לקיר ממול יהיה ‪ 1‬מטר לפחות אם המקום משמש למעבר ו ‪ 80‬ס"מ לפחות‬
‫אם המקום אינו משמש למעבר‪.‬‬

‫בחלקו התחתון של הלוח יש להתקין פס השוואת פוטנציאלים שיוגן בתוך קופסא‪.‬‬ ‫ז‪.‬‬

‫נקודת מאור‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫נקודת פעמון עם טרנספורמטור ולחצן מחוץ לדירה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫נקודת אינטרקום‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫לחצן הדלקת תאורת חוץ או חדר מדרגות‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫חדר מגורים‪:‬‬

‫נקודות מאור עם מפסק כפול ווו תליה המתאים לשאת משקל של ‪ 10‬ק"ג לפחות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫נקודות בתי תקע על מעגל מאור‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫נקודות בית תקע על מעגל נפרד עם מוליכים ‪ 2.5‬ממ"ר עבור מזגן‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫נקודות טלפון‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫נקודות טלויזיה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫נקודות כבלים‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫פינת אוכל‪:‬‬

‫נקודות מאור עם מפסק‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫נקודות בית תקע על מעגל המאור‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫חדר שינה‪:‬‬
‫נקודות מאור עם מפסק‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫נקודות בית תקע על מעגל נפרד עם מוליכי ‪ 2.5‬ממ"ר‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫נקודות טלפון‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫נקודות טלויזיה וכבלים‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫מטבח‪:‬‬

‫נקודות מאור עם מפסק‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫נקודות בית תקע על מעגל נפרד עם מוליכים ‪ 2.5‬ממ"ר עבור תנור בישול‪ ,‬מקרר‪ ,‬מדיח כלים‪,‬‬ ‫‪.2‬‬
‫משטח העבודה וכד'‪) .‬הנקודות במשטח העבודה ועבור מדיח הכלים יהיו עם בית תקע מוגן מים(‪.‬‬

‫מרפסת שירות‪:‬‬

‫נקודות מאור עם מפסק )במידה והמרפסת אינה מקורה הנקודות יהיו עם אביזרים מוגני מים(‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫נקודות בית תקע מוגן מים עם מוליכים ‪ 2.5‬ממ"ר עבור מכונת כביסה ומייבש‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫שירותים‪:‬‬

‫נקודות מאור עם מפסק‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫בשירותים ללא איוורור טבעי חיבור למאוורר עם מוליכים ‪ 1.5‬ממ"ר מחובר למפסק הדלקת‬ ‫‪.2‬‬
‫התאורה‪.‬‬

‫חדר אמבטיה‪:‬‬

‫נקודות מאור עם גוף תאורה מוגן מים ומפסק מחוץ לחדר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫נקודה לתנור חימום אמבטיה כולל מפסק דו קוטבי מואר מחוץ לחדר על מעגל נפרד עם מוליכים‬ ‫‪.2‬‬
‫‪ 2.5‬ממ"ר‪.‬‬

‫נקודה עבור דוד חשמל עם מפסק דו קוטבי מואר מחוץ לחדר בגובה ‪ 1.8‬מ' מפני ריצוף על מעגל‬ ‫‪.3‬‬
‫נפרד עם מוליכים ‪ 2.5‬ממ"ר‪.‬‬

‫פרוזדור‪:‬‬

‫נקודות מאור עם מפסק חילוף‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫בדיקות‪:‬‬
‫לפני הזמנת נציג חברת החשמל‪ ,‬האמור לאשר את מתקן החשמל‪ ,‬יש לדרוש מקבלן החשמל ‪ 2‬מערכות של‬
‫תוכניות עבודה מעודכנות הכוללת סימון מצב האלמנטים השונים כפי שבוצעו למעשה )‪ (AS MADE‬התוכניות‬
‫חייבות לכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬החיווט‪ ,‬הסימנים שעל גבי המהדקים‪ ,‬החוטים והלוחות‪.‬‬

‫יש לקבל מהקבלן "הצהרת חשמלאי מבצע" בה הוא מציין שהמתקן בוצע לפי התוכניות ובהתאם לחוק החשמל‪.‬‬
‫לוודא שכל ברגי החיבור בלוחות החשמל מהודקים היטב‪.‬‬

‫לאחר שהמתקן אושר על ידי נציג חברת החשמל יש לדרוש מקבלן החשמל לבצע הפעלה נסיונית של המערכת‬
‫כדי לוודא שאכן היא פועלת כראוי‪.‬‬
‫פרק ‪ :09‬עבודות טיח‬

‫כללי‪:‬‬

‫לדרוש מהקבלן לבצע דוגמאות מכל סוגי הטיח המוגדרים בכתב הכמויות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא שכמות המוספים הסינטטיים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬אינה עולה על ‪ 5%‬מכמות החומר היבש‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לוודא שהצמנט המשמש להכנת טיח באתר‪ ,‬טרי‪ ,‬יבש‪ ,‬נקי וללא גושים‪ ,‬שהסיד הוא בן ‪ 4‬שבועות‬ ‫‪.3‬‬
‫לכל היותר והחול גם הוא נקי וללא חומרים אורגניים‪.‬‬

‫במיקרה והקירות בנויים מבלוק איטונג או אשקלית ודומיהם‪ ,‬לוודא שהחומרים והמוספים תואמים‬ ‫‪.4‬‬
‫את הוראות יצרן הבלוק‪.‬‬

‫לוודא שהטיח הצמנטי מורכב מחלק אחד של צמנט על כל שלושה חלקי חול‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לוודא שהטיח המוכן באתר טרי ולא התחיל להתקשות‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לוודא שטיח מובא מוכן ליישום יהיה בשימוש על פי הנחיות היצרן‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫הכנת הרקע‪:‬‬

‫לוודא שעברו שבועיים לפחות מגמר עבודת הבניה או היציקה לפני תחילת ביצוע עבודות הטיח‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא מישוריות המשטחים המיועדים לטיח – לדאוג להסרת בליטות‪ ,‬סתימת חורים וסדקים‪ ,‬מילוי‬ ‫‪.2‬‬
‫שקעים וכיסוי ברזל חשוף ע"י תערובת צמנט מחוזק‪.‬‬

‫לוודא שמקום מפגש בין שני חומרים שונים כגון חיבור קיר בלוקים ליציקת בטון‪ ,‬יחופה ברשת‬ ‫‪.3‬‬
‫חיזוק ברוחב ‪ 15‬ס"מ לפחות‪.‬‬

‫לוודא התקנת רשת חיזוק עם עוגנים וכיסוי בטיט משופר בחומרים מתאימים על גבי גשרי קור‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫לוודא התקנה )זמנית( של סרגלים במקומות מפגש בין שטח שיטויח לשטח שנשאר חשוף‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לוודא ששכבת ההרבצה הצמנטית הראשונה אינה כוללת סיד‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לא להרשות הרבצת טיח בעובי העולה על ‪ 8‬מ"מ או קטן מ ‪ 5‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫אין לאשר ביצוע עבודות טיח בימי שרב‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫לבדוק את יציבות הפיגומים והתאמה לדרישות הבטיחות‪.‬‬ ‫‪.9‬‬

‫לוודא שהשטח העומד לקבל טיח‪ ,‬יורטב עד לרוויה יום אחד לפני התחלת עבודות הטיח וכן בכל‬ ‫‪.10‬‬
‫ערב לפני יום המשך עבודות הטיח‪.‬‬

‫עבודות הטיח בחלקי מבנה יבוצעו ברציפות‪ ,‬אין להפסיק ביצוע טיח על חלקי תקרה‪/‬קיר‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫טיח חוץ רגיל‪:‬‬

‫עבודות הכנה‪:‬‬
‫סתימת חורים וסדקים כולל אשפרה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫הסרת בליטות‪ ,‬מיצי בטון‪ ,‬חוטי קשירה וכד'‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫ברזל זיון חשוף יכוסה במלט צמנטי בתוספת חומרים מתאימים‪ ,‬איזורי חיבור בין בטון לבלוקים‬ ‫‪.3‬‬
‫יכוסו ברשת ברוחב ‪ 15‬ס"מ שתמרח במלט צמנט‪.‬‬

‫אלמנטים חיצוניים מבטון יטופלו באמצעות לוחות קלקר רגילים או מצופים בחומר צמנטי )לוחות‬ ‫‪.4‬‬
‫אדקס(‪ ,‬אלו הם גישרי קור ולפני ביצוע הטיח יכוסו ברשת חיזוק ושכבת הרבצה צמנטית‪.‬‬

‫יום לפני התחלת העבודות יש להרטיב את השטח עד לרוויה‪ ,‬במידה והטיח מבוצע ביום חם‪ ,‬יש‬ ‫‪.5‬‬
‫להרטיב שוב מעט לפני הטיוח‪ .‬איו לבצע טיוח ביום גשום או בחום העולה על ‪ 35‬מעלות‪.‬‬

‫בפינות יש לקבע פינות מרשת מגולוונת לחיזוק‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫שכבת הרבצה‪:‬‬

‫שכבה ראשונה בטיח חוץ בעובי ‪ 4-6‬מ"מ היא שכבת הגנה ואיטום האלמנטים של החזית‪ .‬ניתן‬ ‫‪.1‬‬
‫להשתמש בתערובת מוכנה הדורשת רק תוספת מים‪ .‬ניתן לבצע את שכבת ההרבצה באופן ידני‬
‫או ע"י שימוש במכונת התזה‪.‬‬

‫יישור שכבת ההרבצה יבוצע על ידי סרגלים או מאלג' מתכת עד לקבלת מישוריות אחידה אך‬ ‫‪.2‬‬
‫מחוספסת לשיפור אחיזת השכבה השניה‪.‬‬

‫למחרת יום הטיוח לוודא ביצוע אשפרה במים ניגרים מלמעלה‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫שכבה מיישרת‪:‬‬

‫שכבה שניה בטיח חוץ בעובי כ ‪ 12-16‬מ"מ‪.‬‬


‫השכבה תבוצע בהרבצה ידנית או בהתזה על ידי מכונה‪ .‬יישור נעשה על ידי סרגלים לשני הכיוונים והחלקה עם‬
‫מאלג'‪ .‬למחרת יום הטיוח יש לבצע אשפרה במים ניגרים מלמעלה‪.‬‬

‫שכבת גמר )שליכט(‪:‬‬

‫שכבה שלישית בטיח חוץ בעובי ‪ 1-2‬מ"מ‪ .‬השכבה תבוצע ‪ 48‬שעות לפחות לאחר השכבה המיישרת‪.‬‬
‫ה"שליכט" יבוצע במריחה על ידי כף טייחים בשכבה אחת או שתיים‪ .‬יש לבצע אשפרה במשך שלושה ימים במים‬
‫ניגרים מלמעלה‪) .‬ראה בהמשך פירוט שכבות גמר בטיח חוץ(‪.‬‬

‫טיח חוץ טרמי‪:‬‬

‫טיח מבודד עומד בתקן ישראלי ‪ .1414 ,1045‬תכונותיו המיוחדות הן מניעת עיבוי )קונדנסציה( בתוך המבנה‪,‬‬
‫מונע מעבר בגישרי קור‪/‬חום‪ ,‬מבודד היטב וחוסך באנרגיה‪.‬‬
‫הטיח הטרמי מורכב מ ‪ 3‬שכבות‪:‬‬
‫א‪ .‬שכבת הרבצה צמנטית )ראה פירוט לעיל(‪.‬‬
‫ב‪ .‬שכבת טיח טרמי – עובי השכבה יקבע לפי האיזור הטרמי בו נימצא המבנה ולפי התקן לעיל‪ .‬מינימום עובי ‪20‬‬
‫מ"מ‪ .‬מומלץ להשתמש בתערובת אבקתית מוכנה לשימוש על ידי הוספת מים לקבלת עבידות‪ .‬השכבה תיושם ‪24‬‬
‫שעות לפחות לאחר גמר שכבת ההרבצה ואשפרתה‪ .‬השכבה תיושם ידנית או בהתזה מכנית ותיושר בסרגלים‪.‬‬
‫בחיבורים בין בלוק לבטון יש להטביע רשת אינטרגלס‪ .‬יש לבצע אשפרה במים ניגרים מלמעלה למחרת גמר כל‬
‫שכבה‪.‬‬
‫ג‪ .‬שכבת גמר – מורכב מ ‪ 2-3‬שכבות בהתאם לסוג הגימור )ראה להלן פירוט שכבת גמר בטיח חוץ(‪.‬‬
‫שכבות גמר בטיח חוץ‪:‬‬

‫שפריץ צמנט אקרילי – מיושם על שכבת טיח מיישרת‪ .‬השכבה תבוצע בהתזה ומורכבת משכבת פריימר ושתי‬
‫שכבות שפריץ‪ .‬תחילה מורחים את הפריימר ולאחר מכן מיישמים את השפריץ שכבה אחת‪ ,‬לאחר כשעתיים‬
‫מיישמים שכבה שניה לאחריה יש לבצע אשפרה במשך ‪ 3‬ימים‪ 3 ,‬פעמים ביום‪.‬‬

‫שליכט ציבעוני‪:‬‬

‫שליכט ציבעוני על טיח רגיל מיושם על שכבת טיח מיישרת במריחה‪ – .‬על קיר לח מורחים שכבת שליכט בעובי ‪2-‬‬
‫‪ 3‬מ"מ וכשעדיין רטוב משפשפים את השכבה עד לקבלת מרקם אחיד‪ .‬אשפרה תבוצע תוך ‪ 24‬שעות ומומלץ‬
‫לרסס חומר אוטם שקוף לאחר ‪ 4‬ימי יבוש‪.‬‬
‫שליכט ציבעוני על טיח טרמי – שכבה ראשונה היא שכבת טיח מגן בעובי ‪ 6‬מ"מ לפחות ושכבה שניה שליכט‬
‫צבעוני בעובי ‪ 2-3‬מ"מ‪ .‬אשפרה וחומר אוטם כנ"ל‪.‬‬

‫טיח פנים‪:‬‬

‫טיח פנים יבוצע בתוך מרחב סגור על גבי תיקרה וקירות )במרפסת הסגורה בתריסים יש לבצע טיח חוץ(‪.‬‬
‫החומרים והביצוע יעמדו בתקן ישראלי ‪ 1920‬חלק ‪.1‬‬

‫טיח פנים רגיל‪:‬‬

‫עבודות הכנה ‪ -‬סתימת חורים וסדקים‪ ,‬הסרת שכבות חלשות ומילויין בטיט צמנטי‪ ,‬הסרת בליטות‪ ,‬מיצי צמנט‬
‫וחוטי קשירה‪ ,‬זיון גלוי יכוסה בטיט צמנטי עם תוספים מתאימים‪ .‬המפגש בין בלוקים לבטון יכוסה ברשת‬
‫אינטרגלס עמידה‪ .‬בפינות אופקיות ואנכיות יש להשתמש בפינות רשת לטיח‪.‬‬

‫אופן הביצוע‪:‬‬

‫שכבת הרבצה – בעובי ‪ 4-6‬מ"מ תבוצע במיקרה והתשתית מאוד חלקה )יש להוסיף לתערובת מוסף משפר‬
‫הידבקות( או במיקרה והתשתית נקבובית מאוד )יש להוסיף מוסף המגביר את כליאת המים של התערובת(‪.‬‬
‫שכבת ההרבצה תיושר על ידי סרגלי עץ נשלפים או סרגלי מתכת ותוחלק ע"י מאלג'‪ .‬אשפרה ביום שלמחרת גמר‬
‫הטיוח‪.‬‬

‫שכבת טיח מיישרת – ראה פירוט בטיח חוץ לעיל‪.‬‬

‫שכבת גמר – "שליכט לבן" – שכבה בעובי ‪ 1-2‬מ"מ מיועדת ליישור‪ ,‬החלקה והכנה לצבע‪ .‬מורחים על ידי מאלג'‬
‫ולאחר ייבוש ראשוני מחליקים ע"י ספוג לח‪.‬‬

‫שכבת גמר – "שליכט בגר" – כמו שליכט לבן‪ ,‬משמש כשכבת גמר לטיח רגיל ובמערכת טיח טרמי פנימי‪.‬‬

‫טיח וחיפוי קירות בחדרים רטובים‪:‬‬

‫יש לבצע שכבת הרבצה בעובי ‪ 4-6‬מ"מ ולאחריה שכבה מיישרת‪ .‬לכל שכבה יש לבצע אשפרה‪ .‬הדבקת‬
‫הקרמיקה תבוצע רק אחרי כשבועיים לאחר גמר הטיח‪ .‬האריחים יודבקו לקיר על ידי דבק מתאים – בעזרת מאלג'‬
‫משונן מורחים שכבה אחידה של דבק על הקיר ועל האריח‪ .‬מדביקים ומהדקים בעזרת פטיש גומי‪ .‬לאחר ‪24-48‬‬
‫שעות יש להחדיר רובה בין האריחים המתאימה לחדרים רטובים‪.‬‬
‫מעל לאיזור חיפוי הקרמיקה יש לבצע שכבה מיישרת‪ ,‬שכבת שליכט ולאחר מכן צבע המתאים לחדרים רטובים‬
‫)ראה פרק ‪ – 11‬עבודות צבע(‪.‬‬

‫טיח ממ"ד‪:‬‬

‫עובי כל הטיח עד ‪ 17‬מ"מ‪.‬‬


‫עבודות הכנה – ראה ראה לעיל הכנה לטיח פנים‪.‬‬
‫שכבת טיח מיישרת – בעובי ‪ 5-15‬מ"מ ממולץ שימוש בתערובת מוכנה מתאימה לממ"ד‪.‬‬
‫מיישמים שכבה בעובי ‪ 6-10‬מ"מ‪ ,‬בתוך השכבה מטביעים רשת אינטרגלס עמידה באלקלי‪ ,‬כשהשכבה עדיין‬
‫רטובה ומיישמים שכבה שניה בעובי ‪ 4-5‬מ"מ‪ .‬יישור ע"י סרגלים לשני כיוונים והחלקה במאלג'‪ .‬לאחר ייבוש‬
‫ראשוני יש לשפשף את השכבה עד קבלת פני שטח חלקים‪ .‬אשפרה ‪ 3‬פעמים ביום במשך ‪ 3‬ימים‪.‬‬
‫שכבת שליכט – שליכט בגר בעובי ‪ 1-2‬מ"מ כהכנה לצבע‪.‬‬

‫טיח על רשת רביץ‪:‬‬

‫רשת רביץ מגולוונת בלבד‪ .‬לבדוק שהרשת מתוחה ומחוזקת היטב‪.‬‬


‫שכבת הרבצה – בעובי ‪ 1.5‬מ"מ לפחות תכסה את כל חורי הרשת‪ .‬מומלץ להוסיף מוסף משפר הדבקות‪ .‬אין‬
‫להכניס לתערובת סיד התוקף כימית את הרשת‪ .‬יש לבצע אשפרה בגמר השכבה‪.‬‬
‫שכבת טיח מיישרת – בעובי ‪ 5-15‬מ"מ‪.‬‬
‫שכבת גמר – בעובי ‪ 1‬מ"מ כהכנה לצבע‪.‬‬
‫פרק ‪ :10‬ריצוף וחיפוי‬

‫כללי‪:‬‬

‫לדרוש דוגמאות מכל סוגי המרצפות והאלמנטים האחרים‪ ,‬הדוגמאות תהיינה מלוות בתעודות‬ ‫‪.1‬‬
‫מתאימות של מעבדה מוכרת או תו תקן‪.‬‬

‫לבדוק שפני האריחים השונים חלקים‪ ,‬מלוטשים עם מקצועות ישרים‪ ,‬נקיים וללא פגמים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לבדוק שהשיש המיועד לריצוף משטחים טופל כראוי בחומר לסתימת חורים המצויים בו‪ ,‬אם הוא‬ ‫‪.3‬‬
‫לא אטום ואחיד מעצמו‪.‬‬

‫לקבל מהאדריכל תכנון מפורט של הריצוף )העמדה‪ ,‬פריסה‪ ,‬דוגמאות וכד'(‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ריצוף פנים‪:‬‬

‫סוגי האריחים הקיימים לריצוף‪:‬‬

‫אריח טרצו ‪ -‬מרצפת מעובדת המורכבת מאגרגטים בגדלי גריסה שונים ובדרגות שחיקה שונות עם חומר מלכד‬
‫של מלט לבן‪ ,‬שחור או עם פימנט צבע‪.‬‬
‫עובי המרצפות כ ‪ 3‬ס"מ במידות סטנדרט של ‪ 25-30‬ס"מ‪.‬‬
‫האריח בעל מראה שאינו אחיד‪ ,‬אינו עומד בפני חומצות וכימיכלים ובעל ספיגות בינונית‪.‬‬

‫אריח שיש – אריח מאבן טבעית שעברה ליטוש‪ ,‬בעובי כ ‪ 1‬ס"מ‪ .‬מידות סטנדרט ‪ 30-60‬ס"מ‪ .‬שמה של האבן בא‬
‫ממקור חציבתה לדוגמא‪ :‬קררה‪ ,‬חברון‪ ,‬ג'מעין‪ ,‬קבטיה וכד'‪.‬‬
‫לאריח מראה לא אחיד בגלל מבנה עורקי השיש‪.‬‬
‫האריח רגיש לחומצות וכימיכלים ובעל ספיגות גבוהה‪.‬‬

‫אריח רזינה – מרצפת מעובדת‪ ,‬מורכבת מ ‪ 95%‬פירורי שיש עם תערובת מלכדת‪ .‬עובי האריח כ ‪ 1‬ס"מ במידות‬
‫סטנדרט של ‪ 30-60‬ס"מ‪ .‬לאריח מראה אחיד‪ ,‬אינו עמיד בפני חומצות וכימיכלים ובעל ספיגות בינונית‪.‬‬

‫אריחי קרמיקה לריצוף – אריח מעובד בכבישה בלחץ גבוה‪ ,‬בעובי ‪ 0.5-1.5‬ס"מ במידות סטנדרט של ‪20-60‬‬
‫ס"מ‪ .‬ניתן לייצור בכל צורה או צבע כולל עיטורים‪ .‬חוזק האריח לפחות פאי ‪ ,4‬בעל עמידות גבוהה בפני חומצות‬
‫וכימיכלים‪ ,‬עמידות בפני שחיקה ורמת ספיגות נמוכה‪.‬‬

‫אריחי גרניט פורצלן – אריח קרמי ללא גלזורה בעל חוזק רב‪ .‬עובי האריח ‪ 0.8-1.2‬במידות סטנדרט של ‪20-60‬‬
‫ס"מ‪ .‬ניתן לייצור בכל צורה או צבע כולל עיטורים בגימור מט או מלוטש‪ .‬בעל עמידות גבוהה בפני כימיכלים‬
‫וחומצות‪ ,‬דרגת שחיקה גבוהה מאוד וספיגות שואפת לאפס‪.‬‬

‫רצוף באריחים‪:‬‬

‫אופן הביצוע‪:‬‬

‫יש לדאוג להזמנת הריצוף בזמן כדי למנוע עיכוב בלוחות הזמנים של הביצוע‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫כמות הריצוף המוזמנת תכלול פחת של ‪ 5%-7%‬תלוי באופן הריצוף‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫כל האריחים לאותה רצפה יהיו מאותה סידרה וללא פגמים‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫לפני תחילת הביצוע יש לקבל מהאדריכל את סידור הריצוף‪ ,‬במיוחד אם קיימת דוגמא הדורשת‬ ‫‪.4‬‬
‫צורת הרכבה מיוחדת‪.‬‬
‫האדריכל‪/‬מזמין יקבע את רוחב המישקים )פוגות(‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫הריצוף יבוצע לאחר גמר טיח וסיום ביצוע כל המערכות )צנרת חשמל‪ ,‬צנרת אינסטלציה ומיזוג‬ ‫‪.6‬‬
‫וכד'(‪.‬‬

‫גובה פני הריצוף כ‪ 2-3 -‬ס"מ גבוה יותר מריצוף החוץ‪ .‬מומלץ שגובה פני הריצוף יהיה כ ‪ 15‬ס"מ‬ ‫‪.7‬‬
‫מפני הבטון עקב הצטלבות מערכות מתחת לריצוף‪ ,‬הנמכת מרפסת וחדרי אמבטיה ושיפועי חדרי‬
‫אמבטיה ומרפסות‪.‬‬

‫גובה הריצוף נקבע לפי מפלס דלת הממ"ד לכן יש לתת דגש על מיקום משקוף דלת הממ"ד בזמן‬ ‫‪.8‬‬
‫היציקה‪.‬‬

‫לביצוע יעיל של עבודות הריצוף יש לסמן על הקיר גובה אבסולוטי של פני הריצוף )שטיכמוס או‬ ‫‪.9‬‬
‫צ'וקליין(‪.‬‬

‫מצע הריצוף יהיה חול נקי‪ ,‬יבש וללא חומרים אורגניים וגופים זרים מעורבב עם צמנט )חול‬ ‫‪.10‬‬
‫מיוצב(‪.‬‬

‫המצע יפוזר על רצפת הבטון בגובה פני ריצוף פחות עובי האריח והטיט‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫הטיט יהיה ללא סיד‪ .‬ניתן להשתמש בתערובת אבקתית של טיט לריצוף הדורשת רק תוספת מים‬ ‫‪.12‬‬
‫לעבידות‪.‬‬

‫יש למרוח את האריח בטיט ולהניחו על המצע תוך שמירה על פילוסו וגובהו האבסולוטי‪.‬‬ ‫‪.13‬‬

‫יש למנוע תנועת אנשים על הריצוף לפחות ‪ 24‬שעות לאחר יישומו‪.‬‬ ‫‪.14‬‬

‫לאחר כ ‪ 48‬שעות ניתן ליישם רובה במישקים )ראה פירוט רובה בהמשך(‪.‬‬ ‫‪.15‬‬

‫ריצוף חדרים רטובים ומרפסות‪:‬‬

‫מומלץ לתכנן את פתח ניקוז המיקלחת רחוק מהכניסה כדי לאפשר שיפוע רחוק מהכניסה לחדר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫מפלס פני הריצוף בחדרים רטובים ומירפסות יהיה נמוך בכ ‪ 4-5‬מ"מ מפני ריצוף הפנים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫בסף הכניסה יונח פס פליז להגנה על קצה הריצוף‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫בפתח הכניסה לחדרים רטובים‪/‬מרפסות יש לצקת הגבהה מבטון ברוחב הדלת ובעובי מילוי החול‬ ‫‪.4‬‬
‫כדי לאפשר ביצוע רולקת איטום סביב כל החדר הרטוב למניעת מעבר מים לחדרים יבשים‪.‬‬

‫יש למרוח חומר אוטם על בסיס צמנטי על הבטון והקירות מתחת לחיפוי‪ ,‬כולל רולקות בחיבור‬ ‫‪.5‬‬
‫רצפה‪/‬קיר בהיקף החדר‪.‬‬

‫יש לבדוק אטימות רצפת החדר על ידי הצפתו למשך ‪ 24‬שעות לפחות‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לאחר התייבשות המשטח‪ ,‬יפוזר המצע ועליו יונח הריצוף‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫הריצוף יונח בשיפוע מתוכנן לכיוון הניקוז‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫יש לבטן את הנקז ולאטמו ברולקה עד מפלס פני הריצוף‪.‬‬ ‫‪.9‬‬


‫הדבקת אריחים על ריצוף קיים‪ ,‬מדה או בטון מוחלק‪:‬‬

‫הכנה‪:‬‬

‫לבדוק שהתשתית תקינה וללא חלקים רופפים‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא נקיון התשתית מאבק‪ ,‬לכלוך ושומנים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫להדבקה על ריצוף קיים יש לשטוף את המשטח עם חומצה מלחית בריכוז ‪.10%‬‬ ‫‪.3‬‬

‫אופן הביצוע‪:‬‬

‫להדבקת אריחי קרמיקה‪ ,‬שיש וגרניט פורצלן‪ ,‬יש למרוח על המשטח ועל האריח שכבת דבק בעזרת מאלג' משונן‪,‬‬
‫להדביק ולהדק עם פטיש גומי‪.‬‬

‫רובה‪:‬‬

‫יש לבדוק תחילה אם קיימת דרישה לריצוף עם פוגות או ללא פוגות ובאיזה רוחב הפוגה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫הפוגה תקובע על ידי ספייסר בהתאם לעובי הנדרש‪ ,‬מיקום סוג הריצוף ועובי הפוגה יקבע את סוג‬ ‫‪.2‬‬
‫הרובה‪.‬‬

‫מילוי הפוגות ברובה למניעת חדירת מים לחול יבוצע כ ‪ 48‬שעות לאחר גמר ביצוע הריצוף כולל‬ ‫‪.3‬‬
‫פנלים‪.‬‬

‫בריצוף טרצו האריחים מונחים האחד צמוד לשני ללא פוגות ואין רובה‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫רובה צמנטית אקרילית – למילוי מישקים ברוחב עד ‪ 5‬מ"מ לאריחי קרמיקה‪ ,‬חרסינה‪ ,‬פסיפס‪ ,‬שיש‪ ,‬רזינה‬
‫וגרניט פורצלן‪.‬‬

‫רובה פולימרית – רובה סינטטית למילוי מישקים ברוחב עד ‪ 12‬מ"מ גם לחדרים לחים‪.‬‬
‫לפני הנחת הרובה‪ ,‬יש לנקות את המישקים בנקיון מיוחד מכתמים ושומנים‪.‬‬

‫רובה פולימרית מיוחדת – כמו רובה פולימרית אך למישקים רחבים מ ‪ 12‬מ"מ‪.‬‬

‫רובה אפוקסית – למילוי ואיטום מישקים ומשטחי בטון‪ .‬אריחים‪ ,‬אבן‪ ,‬חדרים רטובים וכד'‪.‬‬
‫לפני הנחת הרובה יש לנקות את המישקים מכתמים ושומנים‪.‬‬

‫משטחי טרצו יצוקים באתר‪:‬‬

‫לוודא נקיון והרטבת תשתית הבטון טרם תחילת העובודות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא שמצע הבטון לטרצו הינו מסוג ב‪ 20 -‬לפחות ותערובת הטרצו הינה לפחות ‪ 450‬ק"ג צמנט‬ ‫‪.2‬‬
‫למ"ק‪.‬‬

‫לוודא שיציקת שכבת הטרצו מבוצעת באותו יום בו יוצקים את תשתית הבטון‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫לוודא את עובי השכבות הניצוקות‪ 3 :‬ס"מ לפחות עבור שכבת המצע‪/‬תשתית ו ‪ 15 -‬ס"מ לפחות‬ ‫‪.4‬‬
‫עבור שכבת מדרך הטרצו לאחר ליטוש‪.‬‬
‫לוודא שהיציקות מתבצעות בהתאם לחלוקת המקטעים בתוכניות ושהשדות מופרדים על ידי פסי‬ ‫‪.5‬‬
‫הפרדה מסגסוגת נחושת‪ ,‬אלומיניום או זכוכית בהתאם למפורט בתוכניות‪.‬‬

‫לוודא ששטחו המירבי של שדה כלשהו אינו עולה על ‪ 3‬מ"ר או שאורך צלעו אינו עולה על ‪2‬‬ ‫‪.6‬‬
‫מטרים‪.‬‬

‫לוודא ששטח הטרצו ילוטש לפחות פעמיים באבן קרבורונדום למחרת היציקה‪ ,‬תוך השקיה‬ ‫‪.7‬‬
‫רצופה‪ ,‬ובאבן קרבורונדום עדינה לאחר מריחת השטח בתערובת טיט בעלת הרכב זהה לטרצו‪ ,‬עם קמח‬
‫שיש במקום אגרגט דק‪.‬‬

‫במקרה וטרצו ניצוק באדני חלונות‪ ,‬כרכובים או מעקות‪ ,‬יש לוודא עיבוד אף מים וקיומו של שיפוע‬ ‫‪.8‬‬
‫מתאים להרחקת מי גשם מהמבנה )לפחות ‪ 1%‬שיפוע‪ ,‬אם לא צויין אחרת(‪.‬‬

‫לוודא שאורכם של ספים‪ ,‬אדנים וכד' אינו עולה על ‪ 1.2‬מטר ובמיקרה ואורכם גדול יותר‪ ,‬יש לבצע‬ ‫‪.9‬‬
‫הפרדה על ידי פסי הפרדה מסגסוגת נחושת‪ ,‬אלומיניום או זכוכית‪.‬‬

‫לוודא שהטרצו היצוק מוחזק במצב רטוב לפחות ‪ 6‬ימים מיום ביצועו‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫לבדוק מישוריות המשטח בכיוונים שונים‪ ,‬שלא תעלה על ‪ 1‬מ"מ לכל מטר‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫משטחי גרנוליט יצוקים באתר‪:‬‬

‫האגרגטים למשטחי הגרנוליט ישמשו לשכבה העליונה‪ ,‬יש לבדוק את התאמת האגרגטים‬ ‫‪.1‬‬
‫לדוגמאות הנבחרות‪.‬‬

‫לוודא שהאגרגטים מפוזרים בצורה אחידה על פני השטח‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לוודא יישור השטח מיד לאחר החדרת גרגרי האגרגטים והידוק פני השכבה באמצעות כף מתכת‬ ‫‪.3‬‬
‫עד לעטיפת האגרגטים הגסים ולכיסויים כך שלא יוותרו חללים כלשהם‪.‬‬

‫לוודא שפעולת הגימור )חשיפת שטחם העליון של האגרגטים( מבוצעת לאחר התקשות חלקית‬ ‫‪.4‬‬
‫והאגרגטים אינם מוזזים ממקומם‪.‬‬

‫לפסול שכבת גרנוליט בלתי אחידה‪ ,‬סדוקה או פגומה‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לוודא שהסטיה במישוריות הנמדדת בכיוונים שונים אינה עולה על ‪ 1‬מ"מ לכל ‪ 1‬מטר‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫רצפת עץ‪:‬‬

‫כללי‪:‬‬

‫מיון העץ נעשה בשתי רמות‪:‬‬


‫מיון מפורט – העץ אחיד יותר ובעל פחות "עיניים" – נקרא "עץ בהיר"‪.‬‬
‫מיון גס – העץ בעל יותר "עיניים" – נקרא "עץ כפרי"‪.‬‬
‫לעץ טקסטורות שונות‪ ,‬דרגות התכווצות‪ ,‬דרגות יציבות ועמידות בהתאם לרמת הקשיות‪ .‬כל סוגי העץ עוברים‬
‫טיפול משמר נגד רקבון ומזיקים ונצבעים בגימור לכה‪.‬‬

‫סוגי הרצפות‪:‬‬

‫רצפת עץ מלא – קורות עץ בעובי ‪ 10-28‬מ"מ וברוחב ‪ 7-9‬מ"מ הרוכבות על קורות עץ תחתונות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫רצפת פרקט שכבתי – ‪ 2-3‬שכבות מודבקות זו לזו שתי וערב בעובי ‪ 10-15‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫רצפת פרקט פורניר – שכבה עליונה בעובי ‪ 1‬מ"מ מפורניר על גבי שכבה סינטטית של ‪ 7‬מ"מ‬ ‫‪.3‬‬
‫‪ MDF‬או ‪.HDF‬‬

‫רצפת פרקט סינטטי – כרצפת פרקט פורניר רק ששכבת הציפוי העליונה הינה פרקט סינטטי‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫אופן הביצוע‪:‬‬

‫בכל השיטות של הנחת לוחות העץ‪/‬פרקט יש לשמור על מרווחים מיוחדים בין הלוחות עבור שינויי נפח עקב שינויי‬
‫טמפרטורה‪.‬‬

‫הרכבה צפה – מתאימה לרצפת פרקט סינטטי ופרקט פורניר – על משטח ישר ומפולס מדביקים ספוג בעובי ‪1-3‬‬
‫מ"מ ועליו מדביקים את לוחות הפרקט‪.‬‬

‫הרכבה בהדבקה – על משטח מיושר ומפולס תבוצע הדבקה ישירה של פרקט שכבתי‪ .‬ברצפת עץ מלא מניחים‬
‫תחילה תשתית של לוחות ‪) O.S.B‬פלטות בעלות עמידות גבוהה למים ואש( ולאחר מכן מדביקים את קורות העץ‪.‬‬

‫הרכבה על ידי מסמור – על משטח מפולס וקשיח מניחים קורות עץ‪ ,‬ממסמרים אותן לרצפה ועליהן מניחים‬
‫פלטות עץ גושני בעובי ‪ 10-28‬מ"מ אותן ממסמרים לקורות‪.‬‬

‫רצפה עם ציפוי אפוקסי‪:‬‬

‫רצפה תעשייתית בה המשטח העליון מצופה בצבע אפוקסי‪ ,‬ניתן לצבוע במגוון צבעים עפ"י טבלת ‪ RAL‬בגוון‬
‫מבריק או מט בטקסטורה חלקה או "קליפת תפוז"‪ .‬עובי הציפוי כ ‪ 1.5-2‬מ"מ‪.‬‬
‫ציפוי האפוקסי בעל כושר עמידות בפני שחיקה‪ ,‬כימיכלים‪ ,‬חומצות ובעל אטימות למעבר נוזלים‪ .‬מיועד לשימוש‬
‫במשטחים המיועדים לתנועת רכב‪ ,‬מעבדות כימיות‪ ,‬חדרים סטריליים וכד'‪.‬‬

‫אופן הביצוע‪:‬‬

‫על מצע בטון מוחלק ומפולס לאחר אשפרה וייבוש משייפים היטב את פני השטח על ידי יריה של כדוריות פלדה‬
‫לחיספוס פני השטח‪ .‬ממלאים את תפרי ההתפשטות בבטון אפוקסי גמיש‪ .‬מורחים שכבת פריימר אפוקסי‪ .‬לאחר‬
‫מכן מורחים שכבת ציפוי אפוקסי ולבסוף שכבת גמר עליונה של צבע אפוקסי בגוון והטקסטורה הרצויה‪ .‬זמן‬
‫ההתקשות לדריכה כ ‪ 8‬שעות ולהתייבשות סופית כ ‪ 4‬ימים‪.‬‬

‫חיפוי קירות פנים‪:‬‬

‫)פרק זה יש לקרוא יחד עם פרק ‪ – 09‬עבודות טיח – טיח וחיפוי קירות בחדרים רטובים(‪.‬‬

‫אריחי קרמיקה לחיפוי קירות מיוצרים בתהליך מעט שונה מתהליך ייצור אריחים לריצוף – חוזקם נמוך יותר‬
‫ואטימותם גבוהה יותר‪.‬‬

‫אופן הביצוע‪:‬‬

‫מומלץ שקו חיפוי הקיר יהיה המשך ישיר לקווי הריצוף ומכאן גם עובי הפוגות יהיה זהה‪ ,‬על מנת לשמור על קו זה‬
‫יש להתחיל את חיפוי השורה הראשונה מאמצע הקיר אל הכיוון הקצר‪ .‬לאחר חיפוי הקיר יש למלא את המישקים‬
‫ברובה המתאימה לחדרים רטובים‪.‬‬

‫חיפוי קירות חוץ‪:‬‬

‫חיפוי אבן‪:‬‬

‫אריח אבן – אריח מאבן טבעית‪ ,‬שם האבן מוגדר בהתאם למקור החציבה דוגמאת‪ :‬חלילה‪ ,‬חברון‪ ,‬מצפה רמון‪,‬‬
‫ג'מעין וכד'‪ .‬האבנים מעובדות בניסור וסיתות‪.‬‬
‫בחיפוי קירות קיימים ‪ 4‬סוגי סיתות‪:‬‬
‫טובזה – סיתות גס‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫טלטיש – סיתות בינוני‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫מסמסם – סיתות עדין‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫מוטבה – סיתות עדין במיוחד‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫חיפוי האבן מיושם על קירות בטון או בלוק – יש לבצע דוגמא כולל טיפול במישקים וכיחול )רובה( לאישור‬
‫האדריכל‪/‬מזמין‪.‬‬
‫יש לקבל מהאדריכל פירטי חיפוי כולל צורת פירטי פינה וגמר במקומות מיוחדים ) אדני חלונות‪ ,‬מעקות וכד'(‪.‬‬

‫אופן הביצוע‪:‬‬

‫שיטה רטובה‪:‬‬

‫לוודא נקיון יסודי של הקיר‪ ,‬לסתום חורים ולהסיר שאריות מיצי בטון וחוטי קשירה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא התזה של שכבה אוטמת ולדאוג לאשפרתה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫השורה הראשונה תונח על זיז שנוצק בזמן בניית השלד‪ ,‬או זויותן מוברג לקיר‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫יש להבריג אל הקיר רשת פלדה מגולוונת ומרותכת כל ‪ 60/60‬ס"מ‪ ,‬מרוחקת מקיר הבטון ‪5-15‬‬ ‫‪.4‬‬
‫מ"מ ע"י רוחקנים מפלסטיק מולבשים על המוטות‪.‬‬

‫מעל הפתחים וכל ‪ 3‬מ' יוברג זויתן לקיר עליו תונח השורה הנוספת )לחלוקת עומס האבן(‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫קשירת האבן על ידי ווי חיבור – כמות החורים נקבעת בהתאם לעובי וגודל האבן‪ .‬לרוב ישנם‬ ‫‪.6‬‬
‫שלושה קדחים – שניים בפיאה העליונה ואחד בפיאה צדדית בחלקה התחתון‪ .‬הוו מוכנס לקדח באבן‬
‫ובכיפוף חד מולבש ונתפס על רשת הברזל‪ .‬ניתן לחבר באמצעות חוטי קשירה מגולוונים‪ .‬לחיזוק האבנים‬
‫מכניסים לכל שורה שלישית פין גם בפיאה התחתונה של האבן שמעל‪.‬‬

‫לוודא שימת רוחקנים תעשייתיים בין האבנים‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫לאחר הנחה וקשירה של שורה אחת אופקית‪ ,‬ימולא החלל שבגב האבן בבטון דליל תוך הקפדה‬ ‫‪.8‬‬
‫על מילוי מלא של כל החלל‪.‬‬

‫שיטה יבשה‪:‬‬

‫חיפוי קירות באבן ללא מלט או חומרי הדבקה‪.‬‬


‫קיימות שתי שיטות עבור חיפוי זה‪:‬‬
‫א‪ .‬עבור קירות בטון‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבור קירות בלוק עם חגורות בטון המיועדות במיוחד לחיפוי זה‪.‬‬
‫בשתי השיטות יש לבצע נקיון יסודי של הקיר טרם העבודות כולל סתימת חורים והסרת מיצי בטון וחוטי קשירה‪.‬‬
‫התזת שכבה אוטמת ואשפרה‪ .‬שורת האבנים הראשונה תונח על זיז בטון או זויתן מוברג לקיר‪.‬‬

‫חיפוי קירות בטון – לכל אבן ‪ 4‬חורים בשתי פיאות נגדיות‪ ,‬אופקיות או אנכיות‪ .‬בקיר מוטבעים ‪ 4‬עוגני נירוסטה‬
‫לכל אבן‪ .‬האבן מתחברת לקיר ע"י פינים בהברגה‪.‬‬
‫יש לוודא הכנת סידורי ניקוז לחלל שמאחורי האבנים‪.‬‬

‫חיפוי קירות בלוקים – מרכיבים מסילות אנכיות המקובעות לחגורות אופקיות מתוכננות‪ ,‬עמודים וקצה תקרות‪.‬‬
‫מחברים את האבן למסילות באמצעות אביזרי חיבור למסילה וווי חיבור המוכנסים לקדחי האבן‪.‬‬

‫מישקים‪:‬‬
‫בין האבנים‪ ,‬לאורך ולרוחב‪ ,‬ישנו מרווח של כ ‪ 1‬ס"מ‪.‬‬
‫מישק רגיל – רוחב כ‪ 1-‬ס"מ וממולא בכיחול )רובה(‪.‬‬
‫מישק גמיש – יבוצע בכל ‪ 3‬מ' בכיוון אופקי ובכל ‪ 8‬מ' בכיוון אנכי וימולא בספוג פוליאטילן עגול וחומר איטום‪.‬‬
‫יש לוודא ביצוע אשפרה למישקים‪.‬‬

‫חיפוי קירות באריחים קרמיים ופסיפס‪:‬‬

‫לבדוק את האריחים מבחינת עקמומיות‪ ,‬סדקים‪ ,‬שברים וכד'‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫במקרה של הדבקה בטיט‪ ,‬לדאוג שהאריחים יושרו במים במשך ‪ 6‬שעות לפחות טרם היישום‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לדרוש עותק של הנחיות יצרן במיקרה של חיפוי פסיפס המתבצע אך לאחר טיוח השטח בשכבת‬ ‫‪.3‬‬
‫מלט צמנט מוחלקת בעובי ‪ 1‬ס"מ‪.‬‬

‫לוודא שהסטייה במישוריות הנמדדת בכיוונים שונים אינה עולה על ‪ 1‬מ"מ לכל ‪ 1‬מטר‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫פרק ‪ :11‬עבודות צבע‬

‫כללי‪:‬‬

‫לבדוק את מקור אריזת החומרים המגיעים לאתר ולוודא את סוג הצבע והגוון לרבות המרק‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא כי מקום איחסון החומרים באתר מאוורר‪ ,‬נקי ומתאים להוראות היצרן‪ ,‬אם קיימות כאלה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לוודא שכל החלקים והשטחים העלולים להתלכלך מעבודות הצבע הוגנו כראוי‪ ,‬נעטפו או פורקו‪:‬‬ ‫‪.3‬‬

‫א‪ .‬לוודא פירוקם של הפרזול ואביזרים כגון ברזים‪ ,‬רוזטות‪ ,‬מכסים למיניהם‪ ,‬שקעים‪ ,‬מפסקי זרם וכד' ואיחסונם‬
‫במקום מתאים ובצורה מסודרת‪.‬‬

‫ב‪ .‬לוודא פריסת יריעות ניילון או חומר אחר על הרצפות‪ ,‬הגנה על דלתות‪ ,‬משקופים‪ ,‬חלונות‪ ,‬מעקות וכל מוצר או‬
‫אביזר אחר העלול להתלכלך‪.‬‬

‫לא לוותר לקבלן בנושא זה ולא לקבל את ההכרזה "יהיה בסדר"‪" ,‬ננקה לאחר מכן"‪" ,‬נעבוד בזהירות" כי זה לא‬
‫יכול להיות בסדר אלא אם ננקטים האמצעים האמורים לעיל!‬

‫לברר עם הקבלן מראש באיזו שיטה תבוצע הצביעה – הברשה‪ ,‬גלילה‪ ,‬התזה באויר או התזה‬ ‫‪.4‬‬
‫ללא אויר‪ ,‬טבילה או התזה אלקטרונית )צביעה בבית המלאכה(‪.‬‬

‫לבדוק את תקינות הציוד העומד לרשות הקבלן‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לוודא שלא מערבבים צבעים מיצרנים שונים ושלא משתמשים בפיגמנטים יבשים כדי לשנות‬ ‫‪.6‬‬
‫גוונים‪.‬‬

‫לקבל עותק מהוראות היצרן ולוודא כי פועלים על פיהן‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫לוודא כי לא מתחילים בשכבה נוספת טרם קבלת אישור המפקח לשכבה הקודמת‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫לבדוק את אחידות השכבות האמורות להיות חלקות‪ ,‬ללא בועות וללא סימני נזילות‪.‬‬ ‫‪.9‬‬

‫להקפיד על סילוק מסודר של הפסולת הנובעת מעבודות הצבע ולא לאשר נקיון המברשות והכלים‬ ‫‪.10‬‬
‫במתקן התברואתי )ברזים‪ ,‬כיורים וביוב( הקיים של המבנה‪.‬‬

‫עבודות הכנה‪:‬‬

‫ווידוא נקיון שטח הצביעה‪ ,‬הסרת שומנים‪ ,‬אבק ולכלוך – שטיפת הקירות במים והמתנה ‪ 24‬שעות‬ ‫‪.1‬‬
‫לייבוש‪.‬‬

‫סתימת סדקים וחורים על ידי מרק אקרילי חיצוני‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫הצביעה תבוצע לפחות חודש לאחר סיום אשפרת הבטון‪ .‬שיטות הצביעה הן‪ :‬הברשה‪ ,‬גלילה‪,‬‬ ‫‪.3‬‬
‫התזה באויר והתזה ללא אויר‪.‬‬

‫כמות השכבות וכמות החומר המדלל – לפי דרישות היצרן‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫הצבע הגוון והגמר יאושרו על ידי המפקח‪/‬המזמין‪/‬האדריכל‪.‬‬ ‫‪.5‬‬


‫הערה‪ :‬הצבעים המפורטים להלן הם תוצרת חברת "טמבור" בשוק קיימים‪ ,‬כמובן‪ ,‬גם‬ ‫•‬
‫ספקים וחברות אחרות שווי ערך לאמור להלן‪.‬‬

‫צביעת קירות חוץ‪:‬‬

‫צביעה על טיח צמנט מוחלק‪:‬‬

‫"סופרקריל מ‪.‬ד‪ – ".‬עמיד בפני השפעות האקלים‪" ,‬נושם" – אטום לחדירת מים אך מאפשר יציאת רטיבות‪ .‬צבע‬
‫לבן ובגוונים ליישום בשלוש שכבות‪ ,‬גימור מט‪.‬‬

‫"פיינטגום" ‪ – HB‬צבע מגן מפני רטיבות‪ ,‬צבע לבן ובגוונים‪ ,‬גימור מט‪ ,‬יישום בשלוש שכבות‪.‬‬

‫צבע עליון מגן ‪ 333‬לבטון ‪ -‬צבע עמיד בפני חומצות וכימיכלים – מתאים לצביעה בסביבה ימית‪ ,‬צבע לבן בגימור‬
‫משי‪ ,‬ליישום בשלוש שכבות – שכבה ראשונה צבע יסוד ושתי שכבות צבע‪.‬‬

‫"טמבורטקס ‪ – "2000‬ציפוי דקורטיבי בעל טקסטורה מחוספסת‪ ,‬מתאים לצביעת קירות חוץ ישנים‪ ,‬שימוש על‬
‫פי הוראות היצרן‪.‬‬

‫צביעה על בטון חיצוני חלק – בניה מתועשת או טרומית‪:‬‬

‫צביעה על ידי "סופרקריל מ‪.‬ד‪ ".‬או "טמבורטקס ‪) "2000‬ראה פירוט לעיל(‪.‬‬

‫מערכת "טמגלס" – מערכת צבע קשיחה ועמידה בפני פגיעות מכניות ושחיקה‪ .‬מתאים במיוחד לסביבה ימית‪.‬‬
‫עמיד בפני כימיכלים‪ ,‬צבע לבן בגוון מבריק‪ .‬יישום על פי הוראות יצרן‪.‬‬

‫צביעה על טיח מסוייד חיצוני‪:‬‬

‫‪ .1‬לוודא הסרת שכבות סיד עבות ומתקלפות ושיפשוף הסיד הקיים‪.‬‬

‫‪ .2‬לוודא הסרת שאריות סיד ולכלוך על ידי אויר דחוס‪.‬‬

‫‪ .3‬ויידוא יישום שכבת בונדרול – הבונדרול מחזק ומדביק את שאריות הסיד על הקיר ומאפשר יישום צבע‪.‬‬

‫‪ .4‬צביעה עם צבע פלסטי כדגמאת "סופרקריל ‪" , "2000‬טמבורטקס מ‪.‬ד‪ ".‬וכד' כמפורט לעיל‪.‬‬

‫צביעת קירות פנים‪:‬‬

‫נקיון השטח‪ ,‬הסרת כתמי שומן‪ ,‬אבק ולכלוך‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫סתימת חורים וסדקים‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫שיוף הקיר לקבלת משטח חלק‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫שיטות הצביעה‪ :‬הברשה‪ ,‬גלילה‪ ,‬התזה באויר והתזה ללא אויר‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫הצביעה מבוצעת במספר שכבות בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫צביעה על טיח חדש‪:‬‬

‫צביעת צבע יסוד הממלא את נקבוביות השליכט ליצירת שכבה חלקה‪ .‬דוגמאת "טמבורקיר" או‬ ‫‪.1‬‬
‫"טמבורפיל" יישום בשכבה אחת או שתיים )עד קבלת מרקם קיר חלק(‪.‬‬
‫יישום שכבות הצבע‪ 2-3 ,‬שכבות בהתאם לסוג הצבע והוראות היצרן‪ .‬דוגמאת "סופרקריל"‪,‬‬ ‫‪.2‬‬
‫"אלמוקיר"‪" ,‬אמולזין"‪" ,‬משי‪-‬משי" וכד'‪ .‬צבע רחיץ בגוונים שונים וגימור מט‪.‬‬

‫צביעת תקרה מטוייחת חדשה‪:‬‬

‫צבע יסוד כאמור לעיל – "טמבורפיל" או "טמבורקיר" ב ‪ 1-2‬שכבות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫שכבת צבע "פוליסיד" או "פוליסיד סופר" יישום ב ‪ 1-2‬שכבות – הצבע אינו רחיץ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫חידוש צבע לתקרה קיימת‪:‬‬

‫שכבת צבע "פוליסיד" או "פוליסיד סופר"‪ ,‬יישום ב ‪ 1-2‬שכבות‪.‬‬

‫צביעת קירות גבס‪:‬‬

‫שכבת צבע עליון לקירות גבס‪ ,‬יישום ב ‪ 2-3‬שכבות‪.‬‬

‫שכבת צבע ב ‪ 2-3‬שכבות דוגמאת "סופרקריל"‪ ,‬סופרקריל ‪" ,"2000‬אמולקיר"‪" ,‬אמולזין"‪" ,‬משי‪-‬משי" ומערכת‬
‫"טמגלס"‪.‬‬

‫צביעת קירות חדרים רטובים‪:‬‬

‫נקיון כתמי שומן‪ ,‬לכלוך ואבק‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫צביעת הקיר ב ‪ 2-3‬שכבות של "אקרינול" או "פונגצ'יק"‪ ,‬לפי הוראות היצרן‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫צביעת נגרות פנים‪:‬‬

‫ניקוי ושיוף קל של העץ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫הסרת סיקוסים רופפים ומילוי החורים במרק‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫וידוא צביעה אופקית או אנכית )לא שניהם(‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫יישום שכבת מגן – שכבת שמן איטום לעץ בשכבה אחת‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫שיוף עדין מאוד לאחר ההתייבשות‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫יישום ‪ 1-2‬שכבות דקות של "מרק פ‪.‬וו‪.‬א" או דבק "שפכטל ‪ ,"2000‬לקבלת משטח אחיד וחלק‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫יישום שכבת צבע ראשון סינטטי בשכבה אחת‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫יישום שכבת צבע שניה ב ‪ 1-3‬שכבות בהתאם לסוג הצבע והוראות היצרן‪ .‬דוגמאת "ורנית לעץ"‪,‬‬ ‫‪.8‬‬
‫"פוליאור"‪" ,‬סופרלק פלוס" וכד'‪.‬‬

‫גימור בלכה שקופה – צביעה בלכה ‪ 3-4‬שכבות כולל שיוף עדין של כל שכבת לכה וניקוי אבק‬ ‫‪.9‬‬
‫השיוף טרם יישום השכבה הבאה‪.‬‬

‫צביעת מתכות‪:‬‬
‫ראשית יש לוודא את סוג המתכת – כל סוג דורש הכנה שונה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫א‪ .‬פלדה שחורה – הסרת שומן‪ ,‬התזת חומר שוחק הכולל גרגרי חול‪ ,‬גרגרי פלדה‪ ,‬בזלת‪ ,‬גרגרי פולימרים‪ ,‬או‬
‫תחמוצות‪ ,‬ניקוי על ידי אויר דחוס‪.‬‬

‫ב‪ .‬לוחות פח "דקופירט" – הסרת שומן על ידי טרפנטין מינרלי או ממיס אחר שווה ערך‪ ,‬הסרת חלודה על‬
‫ידי מברשת פלדה או נייר לטש וניקוי על ידי מדלל‪.‬‬

‫פח מגולוון – שפשוף עם נייר לטש‪ ,‬התזה קלה וחשיפה לאקלים חיצוני משך כמה חודשים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫לוודא ששכבת היסוד הראשונה תיושם לא יאוחר מ ‪ 4‬שעות לאחר הניקוי ושהשכבה השניה‬ ‫‪.2‬‬
‫תיושם אך ורק לאחר ייבוש מלא של השכבה הראשונה‪.‬‬

‫צבע פנים – צבע יסוד סינטטי בשתי שכבות של כרום אבץ בהברשה או התזה‪ .‬צבע עליון סינטטי בשתי שכבות‬
‫בגוון וברק המפורטים בתוכניות‪.‬‬

‫צבע חוץ רגיל – צבע יסוד סינטטי בשתי שכבות של כרום אבץ בהברשה או התזה‪ .‬צבע עליון סינטטי בשתי‬
‫שכבות בגוון וברק המפורטים בתוכניות‪.‬‬

‫צבע חוץ בתנאי אקלים קשים – צבע יסוד סינטטי בשתי שכבות של כרום אבץ בהברשה או התזה‪ ,‬צבע עליון‬
‫מצבע סינטטי מבריק מותז – כל השכבות יהיו בעובי ‪ 180‬מיקרון לפחות‪.‬‬

‫לוודא שהצבע העליון הסינטטי לצביעת פלדה מגולוונת מיושם בשתי שכבות עבור אלמנטים‬ ‫‪.3‬‬
‫חיצוניים ובשכבה אחת עבור אלמנטים פנימיים‪.‬‬

‫להזמין בדיקת מעבדה מוכרת אם ישנן ספקות לגבי עובי השכבות ואיכות הדבקותן‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫פרק ‪ :12‬עבודות אלומיניום‬
‫כללי‪:‬‬

‫לבדוק התאמת המוצרים המסופקים לאתר‪ ,‬לתוכניות האדריכל כולל פירוט מידות הפרופילים‪,‬‬ ‫‪.1‬‬
‫הסרגלים‪ ,‬אביזרי החיבור‪ ,‬האיטום וכו'‪ .‬במידה והקבלן מחוייב‪ ,‬על פי המפרט‪ ,‬לספק תוכניות ייצור‬
‫מפורטות המבוססות על תוכניות עקרוניות של האדריכל‪ ,‬יש לוודא קבלת התכניות המפורטות ובדיקת‬
‫התאמת המוצרים כאמור לעיל‪.‬‬

‫לא לאשר הובלת פריטים לא שלמים‪ ,‬פרט למיקרה בו האלמנטים בעלי מידות גדולות מידי‬ ‫‪.2‬‬
‫להובלה בחלק אחד‪ .‬במיקרה שקיים מצב בו הכרחי להרכיב אלמנטים גדולים באתר‪ ,‬יש לוודא שהעבודה‬
‫תבוצע במתקן מתאים‪.‬‬

‫לבדוק את סימונם של האלמנטים בהתאם לתקנים ישראלים הקובעים שעל החלון יצויין "במקום‬ ‫‪.3‬‬
‫מוצנע אך נראה לעין ללא פירוק החלון‪ ,‬בסימון ברור ובר קיימא" פרטים כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬שם היצרן‪.‬‬
‫ב‪ .‬כינוי סוג החלון לפי ייעודו‪ :‬כינוי ‪ – 1‬לבינייני מגורים‪ .‬כינוי ‪ – 2‬לבנייני ציבור‪.‬‬
‫ג‪ .‬כינוי סוג החלון לפי איכות הסביבה‪ :‬כינוי ‪ – 3‬עבור סביבה קורוזיבית קלה‪ .‬כינוי ‪ – 4‬עבור סביבה קורוזיבית‬
‫בינונית‪ .‬כינוי ‪ – 5,6‬עבור סביבה קורוזיבית קשה‪.‬‬
‫ד‪ .‬כינוי סוג החלון לפי תפקוד‪ -A :‬עומד בלחץ של ‪ 1000‬ניוטון למ"ר‪ – B .‬עומד בלחץ של ‪ 1400‬ניוטון למ"ר‪– C .‬‬
‫עומד בלחץ של ‪ 1750‬ניוטון למ"ר‪ – D .‬עומד בלחץ של ‪ 2100‬ניוטון למ"ר‪.‬‬

‫כינוי סוג החלון מורכב משתי ספרות ואות לטינית‪ ,‬משמאל לימין‪ :‬ציון הסוג לפי ייעוד‪ 1 :‬או ‪ ,2‬ציון הסוג לפי‬
‫תפקוד‪ .A, B, C, D :‬החלון יחושב לפי שינויים בעומס הרוח‪ ,‬לפי מיקום המבנה וגובה הקומה‪.‬‬

‫לוודא אילגון הפרופילים – ציפוי אנודי לפרופיל אלומיניום המבוצע בתהליך חימצון אלקטרוליטי‬ ‫‪.4‬‬
‫להגנה מפגעי מזג האויר וקורוזיה‪ .‬לפי התקן האלגון יהיה בעובי ‪ 25‬מיקרון‪.‬‬

‫לבדוק את צביעת הפרופילים לפי קטלוג צבעים של ‪ ,RAL‬הצביעה מתבצעת במגוון שיטות צביעה‬ ‫‪.5‬‬
‫שלכל אחת ייחוד ויתרון שונה‪ .‬יש לבדוק את רמת עמידות הצבע בבליה ומשך האחריות על צביעת‬
‫מסגרת האלומיניום )מינימום ‪ 10‬שנים(‪.‬‬

‫לבדוק פילוס‪ ,‬יישור ודיוק מידות האלמנטים – מידות חיצוניות ודיאגונלים )אלכסוני המלבן(‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫לוודא שהפריטים נושאי תן תקן‪ ,‬ובהעדרו לזמן בדיקות במעבדה מוכרת‪ ,‬הבדיקות תתייחסנה‬ ‫‪.7‬‬
‫לתכונות הבאות‪ :‬עובי דופן הפרופיל בהתאם לכינוי‪ .‬עמידות בבדיקת תפעול בהתאם לכינוי התפקוד‪ .‬עובי‬
‫הזכוכית‪ .‬סבולות‪ .‬אטימות‪ .‬עובי האלגון והצבע‪.‬‬

‫לוודא שכל החלקים המורכבים במוצר המוגמר הינם חדשים‪ ,‬ללא פגמים או עיוותים‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫לוודא שכל אמצעי החיבור )ברגים‪ ,‬עוגנים‪ ,‬פינים וכו'( עשויים מפלדה אל חלד או מאלומיניום‪.‬‬ ‫‪.9‬‬

‫לבדוק את אמצעי העיגון‪ ,‬האביזרים והפרזול לרבות תפקודם והתאמתם לסוג המוצר‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫לבדוק את הצירים – עובי דופן מינימלי ‪ 5‬מ"מ‪ ,‬פין אל חלד בעובי מינימלי של ‪ 8‬מ"מ‪ ,‬לפחות ‪3‬‬ ‫‪.11‬‬
‫צירים לדלת‪.‬‬

‫לבדוק שלשון המנעול חודרת לפחות ‪ 10‬מ"מ לתוך המגרעת‪.‬‬ ‫‪.12‬‬

‫לבדוק את עובי סרגלי הזיגוג – ‪ 1‬עד ‪ 1.2‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪.13‬‬


‫לבדוק את עובי הפחים המשמשים לציפוי‪ ,‬הלבשה וכו' לפחות ‪ 1.2‬מ"מ‪.‬‬ ‫‪.14‬‬

‫לבדוק דיוק פינות האגפים‪.‬‬ ‫‪.15‬‬

‫לבדוק את עובי וסוג הזכוכית והאם תואם לדרישות על פי תכניות‪/‬מפרט‪/‬כתב כמויות‪.‬‬ ‫‪.16‬‬
‫הרכבה‪:‬‬

‫לוודא שהמוצרים המוגמרים יובלו מבית המלאכה לאתר כשהם ארוזים ומוגנים היטב‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא אחסון מוגן של האלמנטים באתר הבניה עד להתקנתם‪ ,‬במקום סגור ונקי‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לוודא שמלבנים סמויים )משקופים עיוורים( העשויים מעץ יוספגו בחומר משמר שאינו פוגע‬ ‫‪.3‬‬
‫באלומיניום‪.‬‬

‫לבדוק את עובי פח הפלדה המגולוון של מלבנים סמויים מפלדה‪ 1.5 :‬מ"מ לפח במלבן עד רוחב‬ ‫‪.4‬‬
‫של ‪ 90‬ס"מ ובעובי ‪ 2‬מ"מ במלבן ברוחב גדול מ ‪ 90‬ס"מ‪.‬‬

‫לבדוק שעובי המלבנים הסמויים העשויים מאלומיניום הינו ‪ 1.5‬מ"מ לפחות‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫לבדוק שהמלבנים הסמויים מפולסים‪ ,‬לא מעוותים ומעוגנים בהתאם לתוכנית‪ .‬בהעדר פרטי עיגון‪,‬‬ ‫‪.6‬‬
‫יש לדרוש מרחק של עד ‪ 70‬ס"מ בין העוגנים כשהמרחק בין פינת המפתח לעוגן הקרוב אליו אינו עולה על‬
‫‪ 10‬ס"מ‪ .‬לוודא שמידות ביטון העוגן היא לפחות ‪ 10*10*10‬ס"מ ולא להרשות חיזוק ביריות אקדח‪.‬‬

‫לוודא שהמלבן הסמוי וכן המשקוף חודרים לפחות ‪ 6‬ס"מ מתחת לפני הריצוף‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫לוודא ביצוע ניקוי מושלם במים של כל פריטי האלומיניום מיד לאחר הרכבתם ומריחת שמן פרפין‬ ‫‪.8‬‬
‫לאחר הייבוש‪.‬‬

‫לוודא ביצוע אטימות באיזורי חיבור האלמנטים למלבן הסמוי או לקיר ובקדחי ברגי ההרכבה‪.‬‬ ‫‪.9‬‬

‫לוודא ביצוע מסילות בעלות אמצעי ניקוז‪.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫לדרוש בדיקת המטרה לאלמנטי האלומיניום‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫לוודא פעולה תקינה של כל האלמנטים ) מנעולים‪ ,‬צירים‪ ,‬ידיות‪ ,‬פתיחה‪ ,‬סגירה‪ ,‬טריקה‪ ,‬אביזרים‪,‬‬ ‫‪.12‬‬
‫פרזול וכד'( בכל המצבים האפשריים‪.‬‬
‫זיגוג‪:‬‬

‫הזיגוג משמש למעבר אור תוך כדי בידוד טרמי ואקוסטי‪.‬‬

‫סוגי זכוכית ועוביים‪:‬‬

‫זכוכית שטוחה שקופה – בעובי ‪ 3,4,5,6,8,10,12‬מ"מ‪.‬‬

‫זכוכית בטחון שטוחה מחוסמת – בעובי ‪ 4,5,6,8,10,12‬מ"מ – הזכוכית המחוסמת בעלת חוזק רב ביחס‬
‫לזכוכית שטוחה רגילה‪ ,‬הזכוכית המחוסמת כשנשברת מתפוררת לרסיסים‪.‬‬

‫זכוכית בטחון עם ‪) P.V.B‬זכוכית רבדים( – מורכבת משתי זכוכיות מודבקות בעובי ‪ 3+3‬מ"מ‪ 4+4 ,‬מ"מ‪5+5 ,‬‬
‫מ"מ ו ‪ 6+6‬מ"מ ובינהן יריעה פלסטית של ‪ P.V.B‬בעובי ‪ 0.36‬מ"מ או ‪ 0.72‬מ"מ או ‪ 1.56‬מ"מ – כשהזכוכית‬
‫נשברת השברים אינם מתפזרים‪.‬‬
‫זכוכית שטוחה אנטיסאן – מקטינה את עוצמת חדירת האור מגיעה בגוונים של חום‪ ,‬כחול‪ ,‬ירוק או אפור ובעובי‬
‫‪ 4,5,6,8,10‬מ"מ‪.‬‬

‫זכוכית רפלקטיבית – מצופה בציפוי מתכתי מחזיר קרינה בעובי ‪ 4,6,8,10,12‬מ"מ‪.‬‬

‫זכוכית מרושתת – בתוך הזכוכית מוכנסת רשת מתכת למניעת התפזרות הרסיסים כשהזכוכית נשברת‪ ,‬מגיעה‬
‫בעובי ‪ 6‬מ"מ‪.‬‬

‫זכוכית ארונמטית – צבעונית או שקופה עליה מוטבעת דוגמא בעובי ‪ 3,5,6‬מ"מ‪.‬‬

‫זכוכית בידודית – מאפשרת בידוד טוב במיוחד טרמי ואקוסטי‪ ,‬מורכת משתי זכוכיות ובינהן מרווח בעובי‬
‫‪ 6,8,10,12‬מ"מ לדוגמא )‪ 3 -3+5+3‬מ"מ זכוכית‪ 5 ,‬מ"מ מרווח ו ‪ 3‬מ"מ זכוכית(‪ .‬ניתן להכניס לתוך המרווח‬
‫הצללה של תריסי אלומיניום‪.‬‬

‫זכוכית שטוחה חלבית – בעובי ‪ 3,6,8,10‬מ"מ‪.‬‬

‫איטום פתחים‪:‬‬

‫לוודא נקיון יסודי של דפנות הקיר כדי להבטיח הדבקת חומר האטימה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫לוודא מריחת שכבת פריימר על דפנות הקיר לשיפור הדבקת חומר האטימה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫לבדוק איטום מקסימלי בחיבור בין קיר המבנה לפרופיל המסגרת‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫תריסים והצללה )אלומיניום ופלדה(‪:‬‬

‫תריס רפפה – תריס נע על מסילה או על ציר‪ .‬מאפשר שליטה על זוית פתיחת השלב‪.‬‬

‫תריס גלילה – תריס נע כלפי מעלה ומטה בהפעלה ידנית או חשמלית וכולל ארגז תריס פנימי או חיצוני‪.‬‬

‫רפפת הצללה – לפני החלון‪ ,‬מחוץ לחלון ובתוך החלון )במרווח שבין שתי זכוכיות בתוך זכוכית בידודית(‪.‬‬

‫שלבי התריסים‪:‬‬

‫שלבי אלומיניום מוקצפים– עשויים מפרופיל פח אלומיניום במידות רוחב השלב של ‪ 33‬מ"מ )מיני( כשארגז‬
‫התריס קטן‪ 44 ,‬מ"מ )מידי( ו ‪ 55‬מ"מ )סטנדרט(‪ .‬לתוך חלל הפרופיל מוכנס בהזרקה פוליאורטן מוקצף שנועד‬
‫לחזק את השלב‪.‬‬

‫שלבי פלדה מוקצפים – עשויים מפרופיל פח פלדה מגולוונת במידות ‪ 77‬מ"מ‪ .‬לתוך השלב מוכנס פוליאריטן‬
‫מוקצף‪ .‬מיועד למפתחים גדולים‪ ,‬משמש גם כסורג בטיחותי‪.‬‬

‫שלבי אלומיניום משוכים – עשויים מפרופיל אלומיניום משוך בעל עובי דופן עבה במידות ‪ 33,44,55,65‬מ"מ‪.‬‬
‫לשלבים במידות ‪ 55,65‬מ"מ מושחל לתוך השלב צינור ‪ P.V.C‬קשיח המקטין את הרעש בהרמת התריס‪.‬‬

‫רשת זבובים‪:‬‬

‫מורכבת בין החלון לתריס‬

‫סוגי רשתות‪:‬‬

‫רשת הזזה – נעה על מסילה אופקית לפתח‪ .‬עשויה מחוטי אלומיניום מתוחים על מסגרת מפרופילי אלומיניום‪.‬‬
‫בקצות החיבור בין פרופילי הרשת למסגרת מותקנות מברשות לאטימה‪.‬‬

‫רשת פתיחה על ציר ‪ -‬נפתחת על ציר מצידי הפתח‪ .‬עשויה מרשת אלומיניום או פיברגלס מתוחה על פרופיל‬
‫המסגרת‪.‬‬
‫רשת גלילה – נעה על מסילות אנכיות שבצידי הפתח‪ .‬הרשת עשויה פיברגלס באפשרות פתיחה ידנית או‬
‫חשמלית‪.‬‬

‫רשת קבועה – עשויה מחוטי אלומיניום או פיברגלס המתוחים על פרופיל אלומיניום המקובע לקיר‪.‬‬