You are on page 1of 1

ZYRA E PUNEVE JURIDIKE SADRIJA

BREGU I DIELLIT ZONA E LINDJES LOK.NR 2

EMAIL /hamzasadrija@hotmail.com

Tel 044 /249700

10000 Prishtine

Me kerkesen e zoteriut Visar Pllana Zyra e Punëve Juridike Sadrija lëshon ketë
forme te shkresës poashtu lëshon ketë

REFERENCE
Me ketë vërtetohet se Visar Pllana ne Zyrën e Punëve Juridike Sadrija ka qene i
angazhuar prej datës 31.06.2009 e tutje ka qene i ngarkuar me pune profesionale
juridike si atë për përpilimin e shkresave ,ankesave te ndryshme duke përfshi ne lemite e
ndryshme si atë civile ,administrative,etj. Padite e ndryshme ,kontratat e formave te
ndryshme varësisht nga nevoja e klientëve te ndryshëm ,korrigjimin ,dorëzimin e
palëve ,ndërmjetësues ne lëmine e drejtës civile ,shitblerjen e pasurisë se
paluajtshme ,rregullimin e dokumentacionin ,rregullimin e pensioneve brenda dhe jashtë
vendit ,përkthime gjuhësore ,bartje e pasurisë se paluajtshme prej jo pronarit tek
pronari ,kompensimi etj .Te cilën ka treguar një përkushtime dhe afinitete te punës te
cilët i ka kryer me një disipline dhe me një besim te plote

Refenca lëshohet me qellim te themelimit te marrëdhënies se punës