Вы находитесь на странице: 1из 2

UBND TNH NGH AN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

S NGOI V c lp T do Hnh phc


S: / SNgV-HTQT Ngh An, ngy thng nm 2016

V/v cho php chuyn gia ca CIFOR


tin hnh nghin cu v qun l rng
v canh tc t dc ti tnh Ngh An.

Knh gi: Cng an tnh Ngh An

S Ngoi v nhn c cng vn s 150/KHLN-THT ngy 29/3/2016 ca


Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam v vic lin h lm vic cho chuyn gia nc
ngoi ca Trung tm Nghin cu Lm nghip Quc t (CIFOR). on chuyn gia
ca CIFOR v on chuyn gia ca Vin Lm nghip Vit Nam s tin hnh
nghin cu v qun l rng v canh tc t dc ti huyn Con Cung, tnh Ngh
An t ngy 17/4/2016 n ngy 24/4/2016.

Thng tin v chuyn gia nh sau:

TT H v tn Ngy sinh Quc tch S h chiu Ngh nghip


1 B Maria Brockhaus 7/10/1970 c C4JN6J7JM Nghin cu vin
B Maria Michaela
2 16/5/1953 Indonexia A2285695 Nghin cu vin
Maria Moeliono

- Mc tiu ca chuyn cng tc: Nghin cu v qun l rng v canh tc t


dc ca ngi dn a phng.

- Phm vi hot ng: Th trn Con Cung v Bn Qu, x Bnh Chun, huyn
Con Cung.
c c s tham mu UBND tnh cp php on vo, S Ngoi v ngh
Cng an tnh cho kin v vic chuyn gia nc ngoi ca Trung tm Nghin cu
Lm nghip Quc t (CIFOR) tin hnh nghin cu theo k hoch nu trn.

kin tr li xin gi v S Ngoi v, s 144, inh Cng trng, TP Vinh


trc ngy 12/4/2016.

in thoi: 3560 724/ Fax: 3831 333 (/c Hng)

(Xin gi cc vn bn lin quan km theo)

Rt mong nhn c s phi hp ca Cng an tnh.

Ni nhn KT. GIM C


PH GIM C
- Nh trn
- Gim c (b/c)
- Lu: VT

Nguyn Hi Dng