Вы находитесь на странице: 1из 13

B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN

C S 2 TRNG I HC LM NGHIP

DANH B IN THOI
NM 2014
( Lu hnh ni b)

ng Nai, thng 7 nm 2014


-1-
1. BAN GIM C C S 2
TT H V TN CHC V IN THOI & Email
C quan Nh ring Di ng Email
1 Phm B Hanh Ph Gim c 0613.922.829 0613.864.183 0918.313.405 pbhanhvfu2@gmail.com
Ph trch CS2
2 V Thu Hng Ph Gim c CS2 0613.921.645 0613.922.806 0909.935.362 huongln2@yahoo.com
3 Hong Xun Nin Ph Gim c CS2 06503.843.669 0909.365.536 baohuongson@yahoo.com
4 Tng Quang Vinh Ph Gim c CS2 0948.625.029 vinhdhln2@yahoo.com.vn
K ton trng

2. BAN T CHC HNH CHNH


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.661.033
Phng vn th 0613.866.242; Fax: 0613.866.242
1 Nguyn Vn Ton Trng ban 0618.604.080 0983.883.778 nguyenvantoan@vfu2.edu.vn
2 Cao Phi Long Ph Trng ban 0613.864.272 0909.401.333 longdhln.dn@gmail.com
3 Quch Hc 0613.866.535 0913.618.786
4 Nguyn Th K.Loan 0613.675.911 0984.436.352
5 Hong Vn Nga 0613.675.785 0919.576.303
6 Thiu Th Phng 0613.866.415 0913.941.753
7 Mnh Xun Tun 0613.676.313 0918.805.685
8 Nguyn Th Ngc 0949 237 188 ngocvfu2@gmail.com
9 Quch Vnh Th 0613.866.535 0909.169.024 thovfu@gmail.com
10 Phm Cng Mn 0902.450.461
11 inh Ngc Honh 01679.966.152
12 Lu Th Nt 01634.710.611

-2-
13 Nguyn Thanh Bnh 01634.710.611
14 L Trn Lm 0613.866.854 01225 114 697
15 Phan ng Phc 0918.502.498
16 Nguyn Vn Phong 0977 986 854
17 Nguyn Th Thu 0987.989.251
18 i Dng 0613.937.506 0902.599.223 daiduong872000@yahoo.com
19 Trn ng Khoa 0978.125.182 Trandangkhoaln@yahoo.com.vn
20 Trn Xun Vinh 0984.924.642 txvcomputer@gmail.com
21 Mai Xun Hi 0919 900 568
22 V Th Thy Linh 01647 045 993
23 o Duy Khnh 0933 681 053
24 ng Quc Khnh 0967 531 593
25 Nguyn Vn Vng 0912 440 703
26 ng Thi Bnh 0934 150 387

3. BAN O TO
TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng VP: 0613.922.254
T Tuyn sinh: 0616.525.254
T K hoch: 0613.866.924
T HCGV: 0613.864.100
1 Mai Hi Chu Trng ban 0613.924.514 0988.806.866 chaudhln@gmail.com
2 Nguyn Vn Ph Ph Trng ban 0972.037.878 nguyenphu1902@gmail.com
3 Dng Th Vit H Ph Trng ban 0907.703.141 dvha04@yahoo.com
4 ng Mai Thnh 0909.928.009 maithanh.dhln.dn@gmail.com
5 V Th Hu 0988.316.858 vuthihuevicky@gmail.com
-3-
6 L Quc Huy 0978.525.979 huyvfu2@gmail.com
7 Chu Th Lu 0937.542.627 chuluu83@gmail.com
8 Bi Vn Thng 0977.577.040 buithangln@gmail.com
9 Nguyn Bo Ngc 0902.490.002 baongocvfu@gmail.com
10 thanhduyenvfu@gmail.com
Nguyn Thanh Duyn 0613.866.763 0908.921.985
ntduyen69@gmail.com
11 Hong Nam 0976.867.989 hoangnam0907@gmail.com

4. BAN TI CHNH K TON


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0613.864.265
Fax 0613.864.265
1 Th Thm Ph Trng ban 0972.807.559 tham792@yahoo.com.vn
2 Nguyn Th Sao Mai 0907.999.343 maivfu2@yahoo.com
3 Nguyn Th Vinh 0984.795.092 vinh.vfu259@gmail.com
4 Thiu Th Kim Anh 0949.846.879 thieukimanh89@gmail.com
5 H Minh ng 01675.080.112 Hominhdong304@gmail.com

5. BAN CHNH TR V CNG TC HC SINH SINH VIN


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.951.127
1 Nguyn Hnh Tm Ph Trng Ban 0613.677.718 0934.101.002 tamvfu2@gmail.com
2 Nguyn nh Tuyt 0613.922.600 0937.471.174 tuyetdhln2@gmail.com
3 Phm Vn S 0946.439.763 phamsy1986@gmail.com
4 Mai Thu Thy 0918.511.473 thuymaivfu@gmail.com

-4-
5 Nguyn Vn Trin 0613.677.740 01659.582.860
6 Phm Ngc Hip 0915.756.688 phamhiep.ln2@gmail.com
7 Phng Vn Hi 0902.537.107 phunghai.ln2@gmail.com
8 Nguyn Th Hu 01669.422.174
9 V Th Hunh 01626.100.440

6. BAN KHOA HC CNG NGH


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.614.881
1 inh Quang Tuyn Trng Ban 0913.161.129 dqtuyencnc@gmail.com
2 o Th Thu Dng Ph Trng Ban 0912.431.810 daothuyduongvfu2@gmail.com
3 Nguyn Th Thun 0972.841.157 nguyenthuan268@gmail.com
4 L Vn Long 0984.511.574 mrlong.kl@gmail.com
5 Nguyn Th Mai 0934. 845.010 maidhln2@gmail.com

7. BAN KHO TH V M BO CHT LNG


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.614.822
1 Phm Trung Thy Trng Ban 0909.607.014 thuydhln@yahoo.com.vn
2 Tng Th Mai Lng T trng t BCL 0967.589.687 Cumgar2027@gmail.com.
3 Trn Trung Kin T trng t KT 0962.046.990 lamtrungkien69@gmail.com
4 Nguyn S Minh 0933.625.328 nguyensyminhdhkt@gmail.com
5 Ngc Lng 0977.411.515 mailuongbc@gmail.com
6 Nguyn c Quang 01674547636 quangnguyenxm@gmail.com
7 Phm Thanh H 01697.653.563 haphamdhln2009@gmail.com

-5-
8 Nguyn Th Lm Vn 01665.005.163 vandhln1994@gmail.com

8. BAN L LUN CHNH TR


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0612.689.308
1 Nguyn Th Thu Hin Trng ban 0903.867.405 hienvfu2@gmail.com
2 Nguyn Th Thu Trang Ph Trng ban 0909.312.645 thutrang2681vfu2@gmail.com
3 Phm Th Lun 0976.142.469 luanvfu2@gmail.com
4 Nguyn Vn Khanh 0979.173.335 khanhnguyenct@gmail.com
5 Hong Th Huyn Tr l ban 01217.163.305 huyen2y@gmail.com
6 Trn Th Thm 0982.091.330 thamchinhtri@gmail.com
7 Nguyn Th i Vn 01674.715.190 nguyenaivan.quangbinh@gmail.com
8 Nguyn Th Hng Nga 0962.449.397 hangngavfu2@gmail.com
9 Nguyn Th Lin 01656.171.260 nguyenlienlsd@gmail.com
10 Nguyn Tin Dng 0977.498.468 dungth102@gmail.com

9. BAN NNG LM
TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.661.034
bannonglamvfu2@gmail.com
1 Nguyn Tun Bnh Trng ban 0613.866.663 0918.745.007 nguyentuanbinh2006@gmail.com
2 Nguyn Xun Hng Ph Trng ban 0937.446.877 nxhungthao@yahoo.com
3 Phm Th Nguyt 0915.259.748 nguyetvfu2@gmail.com
4 Thi Vn Thnh 0613.864.993 0945.012.279 thanhdhln@yahoo.com.vn
5 Nguyn Th Chuyn 0613.677.800 0979.529.533 chuyenln2@gmail.com
6 Cao Vn Ph 0613.922.599 0907.332.264 phudhln@gmail.com
7 V Vn Hng 0613.675.925 0907.505.468 vuhungln2@gmail.com
-6-
8 Nguyn Xun Ngc 0933.167.794 nguyenxuanngoc.ln@gmail.com
9 Phm Nguyn Dao Chi 0613.922.854 0985.739.493 daochics2dhln@gmail.com
10 Nguyn Vn Thnh 0613.582.493 0978.666.693 nguyenthanhln2@yahoo.com.vn
11 Nguyn Thanh Tun 0972.630.308 tuanvfu1491986@gmail.com
12 Bi Th Thu Trang 01653.822.282 buithutrang3282@gmail.com
13 Trn Th Bch Hng 0938.482.330 bichhuong.vfu2@gmail.com
14 Nguyn Th Hiu 0977.657.065 hieu.qlr38@gmail.com
15 Mai Th Huyn 01696.874.364 maihuyen.gis@gmail.com
16 Phan Trng Th 0979.540.694 thephan1990@gmail.com
17 Phan Th Hin 0989.884.296 phanhien.vfu2@gmail.com
18 Trng Bi Nguyt Ho 0919.289.298 qnbao01@yahoo.com
19 Dng Th Lan Anh 01682.151.411 danglananh.12@gmail.com
20 Phan Vn Tun 0907.159.279 phanvantuandc@gmail.com
21 RTrn Th Kim Chuyn 01695.454.345 kimchuyen2611@gmail.com
22 Nguyn Thanh Hng 0979.084.395 thanhhungln02@gmail.com
23 Nguyn Vn Vit 0917.725.466 ngvanviet@yahoo.com
24 Kiu Mnh Hng 01663.855.032 huongddsh06@yahoo.com.vn
25 Trn Vn Nam 0974.249.758 nam.geodesy@gmail.com
26 Nguyn Th Hi 0972.432.700 nguyenhai.qld54@gmail.com
27 Th Hng 01685.620.195 dohong1510@gmail.com
28 L Vn Cng 0973.490.748 cuongvfu.90@gmail.com
29 Phan Nht Ton Tr l 0918.441.929 nhattoanvfu2@gmail.com

10. BAN KINH T


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email

-7-
Vn phng 0618.951.138
1 Ph trng ban - 0909.193.879
Trn Vn Hng Tranhungln2@gmail.com
Ph trch ban 0909.197.799
2 Nguyn L Quyn Ph Trng ban 0613.603.702 0908.391.926 nguyen79quyen@yahoo.com.vn
3 L Yn Nga 0902.365.699 lethinga5@gmail.com
4 L Khnh Du 0919.576.012 khanhdueln@gmail.com
5 Mc Vn Tuyn 01212.343.112
6 Nguyn Th Hng Tho 0982.335.016 thaoln2@yahoo.com.vn
7 Thi Hu Th 0983.214.107 thaitho_fuvn@yahoo.com
8 nh Th Thu Thy 0989.214.107 tuyethong107@yahoo.com
9 Nguyn Vn Chu 0913.813.075 nctnhi@yahoo.com.vn
10 L S Qun 0913.975.893 lesyquan86@gmail.com
11 Nguyn Vn Dng 0918.513.968 dungvn2001@yahoo.com
12 H Th Hng 0986.337.805 hohuong.hm@gmail.com
13 on Thy Lm 0908.848.472 thuylam79@yahoo.com
14 Nguyn Th Nhung 01656.093.235 nhungcoivfu@gmail.com
15 Nguyn Th Bch 0973.828.131 bichchaund@gmailcom
16 Phm Ngc Vn 01696.842.416 phngocvan@gmail.com
17 Phm Th Thu Hng 01696.886.515 thuhuong247@gmail.com
18 Nguyn Hu c 0944.136.697 nguyenhuuduc0909@gmail.com
19 Nguyn Mai Thi 0978.980.255 thinm@vfu2.edu.vn
20 Phm Th Lc 0977.044.207 phamthiloc2010@gmail.com
21 Nguyn Xun Thnh 0984.691.438 Xuanthanhvfu2@gmail.com
22 Lng Th Anh Trang 01668.726.004 trangluong3712@gmail.com
23 Trn Th Diu Thy 0944.847.246 trandieuthuy2012@yahoo.com.vn
24 Phng Th Thu H 0977.705.071 phungha1990@gmail.com
25 Nguyn Th Lng 0974.047.673 luongfuv@gmail.com
26 Hunh Cng Tr Tr l ban 0979.809.399 Congtri.ln2@gmail.com
-8-
11. BAN KHOA HC C BN
TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.951.139
1 L nh Lng Trng ban 0935.507.330 01695.879.579 dinhluong.vfu2@gmail.com
2 Nguyn Kim Hu Ph Trng ban 01639.383.789 0903.713.374 kimhaudhln@gmail.com
3 Nguyn nh Huy 0919.987.110 huynguyen.vfu2@gmail.com
4 Nguyn M Hc 0983.608.004 lydinh1188@yahoo.com
5 Lu Th Loan 0973.306.960 loan939@gmail.com
6 Trn c Thy 0913.122.338 ducthuy.vfu2@gmail.com
7 Phm Vn Ninh 0933.207.359 0937.435.299 phamninh.vfu2@gmail.com
8 Ninh Vn Quyn 0985.844.344 quyen0902@gmail.com
9 Nguyn Th Hng 0939.417.558 nguyenhongvfu2@gmail.com
10 on Th Khnh Chi 0909.331.189 doanthikhanhchi@gmail.com
11 T Ngc Minh Phng 0919.035.769 tangocminhphuong81@gmail.com
12 L Th H 0949.105.018 halevatly27@gmail.com
13 Nguyn Tn Anh 0944933466 0966.907.589 nguyentananh4020102@gmail.com
14 V Th Hng Nhung 0982.290.029 vuhongnhungs@gmail.com
15 Phan Th Anh Th 0983.585.460 anhtho.math@gmail.com
16 Nguyn Minh nh 0938.092.995 fix_intelligent@yahoo.com
17 Trn Th Thy Hoa 0976.839.701 tranthuyhoa25@gmail.com

12. BAN QLTNR&MT


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.951.140

-9-
1 H S Tng Trng ban 0913.666.460 tuongttkldhln@gmail.com
2 Nguyn Th H Ph Trng ban 01203.536.920 nguyenhavfu2@gmail.com
3 Dng.T.nh Tuyt 01698.856.538 dtanhtuyet.lamdong@gmail
4 Nguyn Th Hnh 0903.070.579 hanhdhln@gmail
5 Phm Th Thy 0919.807.004 phamthithuykimson@gmail
6 Phan T.Thanh Thu 0938.256.458 thanhthuymt33@yahoo
7 Phan Thanh Trng 0977.680.064 pttrong68@gmail.com
8 Vn N Thi Thin 0983.979.596 vannuthaithien@gmail
9 Nguyn Vn Qu 0985.502.087 quynguyenvan45@gmail
10 Trn Th Ngoan 0972.324.168 ngoandhln2@gmail
11 Ng.Th Danh Lam 01689.926.186 nguyenlamvfu@gmail
12 Trn Th Hng 0986.749.177 tranhuong3182@yahoo
13 Ng.T.Thu Hng 01665.383.957 thuhuong.ln2@gmail
14 ng Vit Hng 0984.784.798 viethungvfu@gmail
15 V Th Thu Ha 01689.580.678 vuthuhoa.vfu@gmail
16 0977.672.338
Nguyn Vn Hp hopvfu@gmail.com
01644.655.889
17 inh Th o 0976.201.324 dinhthidao.ln@gmail
18 Nguyn Hu Duy 01649.822.944 huuduy1401@gmail.com
19 0937.254.685
Phm Vn Hng phamhuongknl@yahoo.com
0968.803.277
20 L Th Hin 01264.198.711
21 Trn Th Nht 0915.923.059 trannhat888@gmail.com

13. BAN CNG NGHIP V KIN TRC


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
- 10 -
Vn phng 0618.614.881
1 H Minh T 0975.113.009 minhtudhln@gmail.com
2 0907.968.658
Nguyn Vn Thoi Thoainguyenvfu2@gmail.com
0963.952.959
3 Phm Th Mnh 01684.274.868 fck49cnptnt@gmail.com
4 Chu Cng Ngh Tr l ban 0934.465.487 Congnghich19a@gmail.com
5 Nguyn Th Kim Loan Tr l ban 01656.138.458 loannguyen4107@gmail.com

14. TRUNG TM THNG TIN V NGOI NG


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.951.441
1 Phm Ngc Sn Gim c 0913.641.155 pnsonvfu@yahoo.com.vn
2 Nguyn Trng Sn Ph Gim c 0907.567.179 sonvfu2@gmail.com
3 Trng nh Quc 0913.665.363 dinhquocvn2002@yahoo.com
4 Nguyn V Duy 0984.510.831 duyvu1986@gmail.com
5 inh Vit Hng 0972.420.427 dinhviethungvfu@gmail.com
6 L Th Thu 0985.615.918 lethudstin1@gmail.com
7 Nguyn Thanh Trng 0918.690.930 thanhtrongvfu2@gmail.com
8 Nguyn Hong Thc oan 0907.391.115 thucdoan1973@gmail.com
9 Hong Th Loan 0978.609.238 hoangloan27@gmail.com
10 L Th Thanh Minh 0982.742.107 minhthanhle2107@gmail.com
11 Phm Th Hi Yn 0919.576.455 haiyenvfu2@gmail.com
12 Trn Th Hng Phng 01668.521.622
13 Trng Dng 0907.505.418

15. TRUNG TM THC NGHIM V PHT TRIN CNG NGH


- 11 -
TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0618.661.914
ttthinghiemcoso2@gmail.com
1 Nguyn Vn Thy Gim c 0613.921.807 0933.127.802 thuy2009vfu2@gmail.com
2 Bi c Dn P. Gim c 0613.864.190 0937.608.876 ducdandhln2dn@yahoo.com.vn
3 Hunh Vn Sang Nhn vin 0949.221.456 sanghuynh.dhln2@gmail.com
4 inh Ngc Hin Nhn vin 0989.812.698 dinhhienvfu2@gmail.com
5 Thiu Trung Dng Nhn vin 0948662179 01683.258.707 thieudungdhln2@gmail.com
6 Tng Ngc Khanh Nhn vin 0906.846.879 khanhtuong143@gmail.com
7 Phan Th Thy Hu Nhn vin 01636388175 thuyhaudhln2@gmail.com
8 o Xun Hiu Nhn vin 0974.900.344 daxuhi@gmail.com
9 Phm Th Lan Nhn vin 0972.545.380
10 Nguyn Tin Duy Nhn vin 0912.897.806 tduynguyenvfu@gmail.com
11 Lm Nht Long Nhn vin 0946.724.727 lamnhatlong3@gmail.com
12 Nguyn Quc Tun Nhn Vin 0986.064.310 quoctuandhln@gmail.com

16. TRUNG TM SN XUT V DCH V


TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng 0612.689.309
1 Nguyn S Thanh Gim c 0918926454 vothimaihoabn@gmail.com
2 L vn Tn 0973682248
3 L Trng Quyn 0936290222
4 Nguyn c T 01627145167
5 Nguyn S Mnh 0972789416
6 Nguyn nh Vin 0946651375

- 12 -
17. TRUNG TM T, BDCCKL
TT H V TN CHC V IN THOI & Email
Nh ring Di ng Email
Vn phng
1 V Th Lan Gim c 0613.866352 0915025767 vuthilan0209@gmail.com
thylan09@yahoo.com.vn
2 L Hng Vit Ph Gim c 0982.426.113 Hongvietdhln@gmail.com
0906.895.112
3 Nguyn Vit on 0979.339.083 vietdoan.vina@gmail.com
4 o Th Phng Nhung 0986.388.135 Daothi.phuongnhungvnn@gmail.com

- 13 -