You are on page 1of 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA

TUGASAN KERJA KURSUS

TAHUN AKADEMIK: 2017

Program: Program Ijazah Sarjana Muda Nama Pelajar:


Perguruan
Kod: EDU3093 Semester/Tahun : Semester 2 Tahun 4
Ambilan : Januari 2014
Kumpulan : Bahasa Melayu, Pendidikan Seni Visual,
TESL
Nama Kursus : Guru dan Cabaran
Semasa
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar
1. Pembentangan 17 Julai 2017 28 Julai 2017
2. Penulisan Akademik 4 September 2017 22 September 2017

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS


1. Membincangkan secara mendalam peraturan-peraturan awam yang berkaitan dengan kerjaya
guru(C2, LO1)
2. Membentangkan analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh guru
dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan (C4, LO3, LO4, LO6, CTPS2, CS3, LL1)
3. Mencadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam
kalangan guru dan murid(C5, LO3, CTPS3)
4. Merangka pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang pendidikan sesuai dengan
kehendak pendidikan semasa(C6, LO3, LO6, CTPS3, LL1)

Kerja kursus ini menilai Hasil Pembelajaran 2 dan 3.

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar dapat :

1. Menganalisis dan membentang analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi
oleh guru dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan (C4, LO3, LO4, LO6, CTPS2,
CS3, LL1)
2. Menghasilkan penulisan akademik mengenai cadangan langkah-langkah yang berkesan untuk
menangani gangguan emosi dalam kalangan guru dan murid (C5, LO3, CTPS3)

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

Tugasan 1 : Pembentangan (10%)

Pendedahan murid kepada akses dan aplikasi maklumat yang lebih luas berikutan kepesatan teknologi
maklumat dan komunikasi pastinya menuntut warga Pendidik untuk melengkapkan diri dengan
kemahiran terkini agar mudah menghadapi cabaran pendidikan di alaf baharu ini (Khair Mohd Yusof,
2017).

1
Secara berkumpulan (dua atau tiga orang), pilih mana-mana isu dan cabaran pendidikan semasa dan
bentangkan analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh guru dengan
merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan.

Panduan Pembentangan :
1. Aplikasi dan perisian dalam pembentangan mengikut kreativiti kumpulan.
2. Tempoh masa pembentangan ialah 10 hingga 15 minit.

Tugasan 2: Penulisan Akademik (40%)

Cabaran paling utama bagi guru alaf baru ialah pengendalian emosi yang baik. Kecemerlangan
seorang guru di dalam pengajarannya tidak mungkin begitu andai dirinya tidak mampu mengawal
emosi sendiri. Berdasarkan kenyataan di atas, analisis punca-punca gangguan emosi dan cadangkan
langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam kalangan guru.

Garis Panduan Penulisan Akademik:


1. Panjang penulisan akademik tidak melebihi 1800 patah perkataan. Ia perlu ditaip dengan saiz fon
Arial 11 dan langkau 1.5 baris.
2. Hujah-hujah dalam penulisan anda harus disokong oleh dapatan pengkaji dalam bidang berkaitan.
3. Rujukan harus daripada pelbagai sumber seperti jurnal, buku rujukan dan sumber laman sesawang
[internet].
4. Prosedur rujukan perlu mengikut format dan gaya APA [American Psychological assosiation].
5. Penulisan akademik harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu ilmiah.
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
7. Bukti-bukti,bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah dan hendaklah
dikemukakan.
8. Muka depan tugasan merangkumi:
Nama Pelajar
Angka Giliran
No.Kad Pengenalan
Kumpulan/Unit
Kod dan nama Kursus

Kriteria Pentaksiran
Tugasan ini akan disemak berdasarkan rubrik yang disediakan.

Format Penulisan Bahan Rujukan

Semua bahan rujukan yang dicatat dalam hasil penulisan perlu berdasarkan format APA seperti
contoh-contoh di bawah :

i. Jurnal
DuFour, R. (2002). The learning-centred principal: Educational Leadership, 59(8). 12- 15.

ii. Jurnal Online


Evnine, S. J. (2001). The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability
[Electronic version]. Mind, 110, 335-367.

2
iii. Laman Web
National Park Service. (2003, February 11). Abraham Lincoln Birthplace National Historic
Site.Retrieved February 13, 2003, from http://www.nps.gov/abli/

iv. Buku
Naisbitt, J. and Aburdence, M. (1989). Megatrends 2000. London: Pan Books.

vi. Artikel Dari Buku


Nickerson, R. (1987). Why teach thinking? In J. B. Baron & R.J. Sternberg (Eds). Teaching thinking
skills: Theory and practice. New York: W.H. Freeman and Company. 27-37.

vii. Suratkhabar
Holden, S. (1998, May 16). Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. The New York Times, pp.
AI, A22-A23.

3
RUBRIK PEMARKAHAN PEMBENTANGAN (KUMPULAN)(10 MARKAH-10 %)

Amat Lemah
Cemerlang Kepujian Sederhana
Cemerlang (C-, D+ , D dan
(A dan A-) (B+, B dan B-) (C+ dan C)
Gred/ Kriteria (A+) F)
75 89 60 74 50 59
90 100 <50

Tugasan 1 Tugasan 1 Tugasan 1 Tugasan 1 Tugasan 1


Skala 10
(9 - 10 markah) (7 - 8 markah) (6 - 5 markah) (4 3 markah) (1 - 2 markah)
Markah
Tiada kesilapan Terdapat Terdapat Terdapat Terdapat terlalu
ejaan, ayat dan kesilapan ejaan, kesilapan ejaan, banyak banyak
tanda baca. ayat dan tanda ayat dan tanda kesilapan kesilapan ejaan,
Mudah dibaca / bahasa minima. bahasa di sana ejaan, ayat ayat dan tanda
saiz sesuai; sini. dan tanda bahasa.
tidak melebihi 3 bahasa.
fonts.

Reka bentuk Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu Slaid sukar


Slaid
PPT tidak informasi pada informasi pada banyak untuk dibaca
Pembentangan
padat, satu atau dua lebih dari dua informasi dan terlalu
penggunaan slaid. lebih slaid. pada banyak
warna berkesan kebanyakan informasi
untuk slaid. dimasukkan
penekanan dan dalam satu slaid
mengaplikasi
teknik CASPER
.

Kelancaran Kelancaran Kelancaran Kelancaran Kelancaran


bahasa amat bahasa baik bahasa bahasa kurang bahasa lemah
baik sederhana baik

Berkeyakinan Berkeyakinan Keyakinan yang Keyakinan yang Tidak yakin


Kelancaran
tinggi dalam dalam sederhana memuaskan dalam
menyampaikan menyampaikan dalam dalam menyampaikan
hujah hujah menyampaikan menyampaikan hujah
hujah hujah

Kefahaman Kefahaman yang Kefahaman yang Kefahaman yang Kefahaman


yang menyeluruh menyeluruh menyeluruh tentang idea-
menyeluruh serta mendalam serta mendalam serta mendalam idea utama pada
serta mendalam tentang idea- tentang idea- tentang idea- tahap minimun
tentang idea- idea utama pada idea utama pada idea utama pada
idea utama pada tahap cemerlang tahap baik tahap
tahap amat memuaskan
Penguasaan cemerlang
Isi Kandungan
Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Tidak dapat
respon semasa respon semasa respon semasa respon semasa memberi respon
sesi soal jawab sesi soal jawab sesi soal jawab sesi soal jawab semasa sesi
dengan sangat dengan jelas, dengan jelas dengan jelas soal jawab
jelas teratur dan tepat dan teratur tetapi tidak
teratur

4
RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN AKADEMIK (INDIVIDU)(50 MARKAH- 40 %)

KRITERIA INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN

Amat Lemah
Cemerlang Kepujian Sederhana
Cemerlang (C-, D+ , D dan
(A dan A-) (B+, B dan B-) (C+ dan C)
Spesifikasi (A+) F)
75 - 89 60 - 74 50 - 59
Pemarkahan 90 100 <50
Tugasan 2 Tugasan 2 Tugasan 2 Tugasan 2 Tugasan 2
41-50 31-40 21-30 11-20 0-10
Amat
Cemerlang Baik Sederhana Lemah
Cemerlang
(4 markah) (3 markah) (2 markah) (1 markah)
(5 markah)

1. Pengenalan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Kurang Tidak dapat


kefahaman kefahaman kefahaman memberikan menjelaskan
(5 markah) yang tepat yang baik yang penjelasan pengenalan
berkaitan berkaitan memuaskan pengenalan tugasan dan
pengenalan dengan bagi tugasan dan tidak menepati
tugasan dan pengenalan pengenalan tajuk tugasan. tajuk tugasan.
tajuk tugasan tugasan dan tugasan dan
yang terperinci tajuk tugasan. tajuk tugasan.
dan
menyeluruh.

Amat
Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
(9 - 10 (7 - 8 markah) (6 - 5 markah) (4 - 3markah) (1 - 2 markah)
markah)

2. Punca-punca Dapat Dapat Dapat Menerangkan Menerangkan


gangguan menerangkan menerangkan menerangkan mengenai mengenai
emosi dalam mengenai mengenai mengenai punca-punca punca-punca
kalangan guru punca-punca punca-punca punca-punca gangguan gangguan
gangguan gangguan gangguan emosi dalam emosi dalam
(10 markah) emosi dalam emosi dalam emosi dalam kalangan guru kalangan guru
kalangan guru kalangan guru kalangan guru dan kualiti dan tidak
dengan tepat, dengan tepat, dengan kefahaman memperlihatkan
jelas, terperinci jelas dan kualiti memuaskan yang terhad. kualiti
dan kualiti kefahaman dan kualiti kefahaman.
kefahaman yang baik. kefahaman
yang yang
menyeluruh. sederhana.

5
Amat
Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
(9 - 10 (7 - 8 markah) (6 - 5 markah) (4 - 3markah) (1 - 2 markah)
markah)

3. Menganalisis Dapat Dapat Dapat Keseluruhan Tiada elemen-


punca-punca menganalisis menganalisis menganalisis kurang elemen- elemen untuk
gangguan punca-punca punca-punca punca-punca elemen untuk menganalisis
emosi gangguan gangguan gangguan menganalisis punca-punca
emosi dengan emosi dengan emosi dengan punca-punca gangguan
(10 markah) tepat, jelas, tepat, jelas, memuaskan. gangguan emosi. Tidak
terperinci, terperinci, Wujud contoh- emosi. Wujud dapat memberi
logikal dan logikal dengan contoh yang contoh-contoh contoh-contoh
koheren. baik. Wujud sesuai. yang kurang yang sesuai.
Wujud contoh- contoh-contoh relevan.
contoh yang yang tepat dan
tepat dan relevan
relevan.

Amat
Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
(13-15 (10-12 markah) (9-7 markah) (4-6 markah) (1-3 markah)
markah)

4. Mencadangkan Hujah disokong Hujah disokong Cuba membuat Tiada cubaan Tiada
langkah- dengan bukti dengan bukti hujahan dan membuat hujah percubaan
langkah yang yang kukuh yang sesuai cuba atau membuat hujah
berkesan dan tepat serta dan mencadangkan mencadangkan atau
untuk menunjukkan menunjukkan langkah- langkah-langkah mencadangkan
menangani keupayaan keupayaan langkah yang yang berkesan langkah-
gangguan mencadangkan mencadangkan berkesan untuk untuk langkah yang
emosi dalam langkah- langkah- menangani menangani berkesan untuk
kalangan guru langkah yang langkah yang gangguan gangguan menangani
berkesan untuk berkesan untuk emosi dalam emosi dalam gangguan
(15 markah) menangani menangani kalangan guru. kalangan guru emosi dalam
gangguan gangguan kalangan guru
emosi dalam emosi dalam
kalangan guru kalangan guru

Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan Perbincangan


yang amat yang jelas, yang kritis serta yang terhad, sangat terhad,
jelas, kritikal kritikal serta mempunyai kurang kritis kurang kritis
serta mempunyai ciri- elemen serta elemen serta tiada
mempunyai ciri pemikiran pemikiran aras pemikiran aras elemen
ciri-ciri aras tinggi tinggi (KBAT) tinggi (KBAT) pemikiran aras
pemikiran aras (KBAT) dan dan Kemahiran dan Kemahiran tinggi (KBAT)
tinggi (KBAT) Kemahiran Insaniah (KI). Insaniah (KI) dan Kemahiran
dan Kemahiran Insaniah (KI). yang terhad. Insaniah (KI).
Insaniah (KI).

6
Amat
Cemerlang Baik Sederhana Lemah
Cemerlang
(4 markah) (3 markah) (2 markah) (1 markah)
(5 markah)

5. Rumusan Keupayaan Keupayaan Ada Kurang Tiada


menganalisis menganalisis menunjukkan keupayaan keupayaan
(5 markah) dan dan keupayaan menganalisis menganalisis
mensintesis mensintesis menganalisis dan dan
berserta berserta dan mensintesis mensintesis. mensintesis.
kesimpulan kesimpulan berserta
yang yang kesimpulan
menyeluruh. menyeluruh. yang
menyeluruh.

Dapat Dapat Dapat Kurang Tidak


mencungkil mencungkil mencungkil mencungkil mencungkil
pemikiran pemikiran pemikiran pemikiran pemikiran
pembaca pembaca pembaca pembaca pembaca
dengan dengan baik. dengan
berkesan. memuaskan.

Amat
Cemerlang Baik Sederhana Lemah
Cemerlang
(4 markah) (3 markah) (2 markah) (1 markah)
(5 markah)

6. Rujukan Rujukan yang Rujukan yang Rujukan yang Hanya Kurang atau
relevan dan relevan dan relevan dan beberapa hampir tiada
(5 markah) menunjukkan menunjukkan menunjukkan rujukan yang rujukan yang
bacaan yang bacaan yang bacaan yang relevan relevan.
sangat luas luas daripada memuaskan. (Buku, Jurnal, (Buku, Jurnal,
daripada pelbagai (Buku, Jurnal, Internet dan Internet dan
pelbagai sumber. (Buku, Internet dan Artikel) Arikel)
sumber. (Buku, Jurnal, Internet Artikel)
Jurnal, Internet dan Artikel)
dan Artikel) Hasil penulisan Hasil penulisan Tidak menepati
Hasil penulisan menjurus dan kurang Publication
Hasil penulisan menjurus dan mengikuti menjurus dan Manual of the
menjurus dan menepati Publication kurang American
menepati Publication Manual of the menepati Psychological
Publication Manual of the American Publication Association
Manual of the American Psychological Manual of the (APA).
American Psychological Association American
Psychological Association (APA). Psychological
Association (APA). Association
(APA). (APA).

Mempunyai Mempunyai Mempunyai Mempunyai Kekurangan


pelbagai jumlah bahan jumlah bahan bilangan bahan sumber
sumber. (10 rujukan yang rujukan sumber yang rujukan. (0-3
atau lebih mencukupi. (8- mencukupi (6-7 agak sumber
sumber 9 sumber sumber rujukan; mencukupi. (4-5 rujukan,
rujukan; rujukan; sekurang- sumber rujukan; sekurang-
sekurang- sekurang- kurangnya 3 sekurang- kurangnya 1
kurangnya 5 kurangnya 4 buah buku) kurangnya 2 buah buku)
buah buku) buah buku) buah buku).