You are on page 1of 24

ANO 3 | Edición nº 32 | Agosto de 2017 | Prezo 2 euros

Ruralizarte e
a procura do
21 millóns de euros
talento
oculto
para o Novo Barrio da
Páxina 5
Residencia de Lugo
Páxina 11
Festa do
Pulpo de
Carballiño
Páxina 10

Termatalia
presentouse
en Buenos
Aires
Páxina 15

A UNED
aproba o
Entrevistas

aula en O
Porriño
Páxina 17

Mostra dos
cen anos do
MASAT na
Guarda Agustín Hernández, Antonio Lomba,
Páxina 20 voceiro do PP de Santiago alcalde de A Guarda
Páxina 4 Páxina 21
2

Opinión
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

síbel para se presentar
Luis Villares lexitima o seu liderado

O
perante cadanseus
electores á volta de
pouco máis de
plenario de En Marea (o seu má- censo inscrito. Mais certo é, tamén, que os nacional marente teñen que soldar unha vinte meses.
ximo órgano decisorio) aprobou `proxectos políticos en democracia defí- fractura interna evidente, tanto facendo Gañou tamén
con maioría absoluta todas as pro- nense dende a participación e non dende a medrar a maré galega cara a novos secto- a autonomía da
postas políticas e organizativas de Luis Vi- abstención. Ademáis, sería un erro grave de res das maiorías sociais canto recuperando Maré galega
llares e da dirección nacional, rexeitando percepción por parte dos críticos sumar a moita da disidencia. Mais, para sermos ob- fronte ás propostas máis ou menos implí-
as emendas todas dos críticos. Luis Villares meirande parte dos abstencionistas ás súas xectivos, cómpre recoñecerlle aos máis citas de xogaren a ser franquicia de Uni-
seguerá a desenvolver o liderado orgánico contas, cando en grande medida han de se achegados á dirección que nos últimos dos Podemos. Unha decisión estratéxica
canda o parlamentario e as expresións po- sumar á desafección xerada polo continuo meses foron continuos os esforzos por aca- que lle permitirá xogar aos de Villares
líticas parlamentarias da organización, balbordo orgánico. A xente quere solucións dar a integración política e orgánica desta todas as avantaxes da centralidade do
quer en Compostela, quer en Madrid habe- sociais e políticas prácticas, imaxinativas e disidencia. Falta agora saber se os diver- mapa político galego, afondando na coo-
rán de sintonizar no próximo futuro coa participativas para a súa vida cotiá e a dos xentes queren maximizar esta fractura. Se- peración política co novo PSdeG e BNG e
dirección nacional que lidera o lugués, seus e non batallas continuamente retrans- mella que a inminencia da axenda local manténdose, polo menos en parte, indem-
tendo en conta a proximidade das vindei- mitidas vía media e redes sociais. impedirá unha ruptura e que os alcaldes nes do abaneo –senón mareira ou forte
ras eleccións locais. Ningúen pode negar, porén, que o da Coruña e Compostela afondarán tamén mareira- que se anuncia no mundo pode-
Certo é que só participou o 23% do agora empoderado voceiro e a dirección na liña de concordia e unidade, única po- mita para as vindeiras locais.

E
Post-verdade e referéndum catalán. querda e que mesmo avanza entre os co-
múns de Ada Colau. Conta con maioría ab-
soluta no Parlament e recibiu da metade do
stoulles verdadeiramente desaque- axuizamento e condena do anterior Presi- Fiscal Xeral e a un Fiscal Superior de Cata- electorado un mandato moi concreto no
lado e confuso. Porque para boa dente da Generalitat e de dous dos seus an- lunya. Velaí a manifestación do anterior Mi- senso de avanzar cara á soberanía de Cata-
parte da opinión publicada (tamén, tigos conselleiros, que o Tribunal de Contas nistro do Interior conspirando co antigo lunya. Para máis, conta cun Presidente e
malia que algo menos, na nosa Galicia) se- lles reclame máis de 5M€ ou que a Garda Director da Oficina anti fraude de Cata- cun Goberno convencidos para avanzar e
mella que querer pór as urnas para que o Civil impute altos cargos da Generalitat no lunya: “la fiscalía te lo afina”, referíndose non recuar. Cumprirán algo máis ca denun-
pobo catalán poida decidir o seu futuro decurso dun procedemento penal declarado á preparación de dossiers mediáticos e ul- cias penais para poder frear este proceso.
constitúe un acto sedicioso ou golpista. secreto (como se investigasen unha peri- teriores denuncias xudiciais sobre feitos fal- Claro é que fóra do Estado español o
Convocar un referéndum que queren máis gosa banda internacional de delincuentes) sos, como a imputación a respecto de ambiente é distinto. Porque son moitos os
do 70% dos cataláns logo de cinco anos vese por moitos destes opinadores como a Xavier Trías, anterior alcalde de Barcelona que non entenden porque o Goberno do
tentando sen sorte un acordo bilateral co demostración dun funcionamento normal da titularidade dunha conta en Suiza cun Estado non quere que os cataláns votan.
Estado para desenvolvelo semella que é do Estado de Dereito, Mais todos sabemos saldo máximo de 12’9 M€. E case ninguén entenderá a persecución
negativo, como si votar fose espallar o an- que o Goberno do Estado manexa a Fiscalía O procès chegou a un ponto de non re- penal española contra moitos políticos e
dazo do évola. e que a súa independencia a respecto do torno. É un movemento social transversal, patriotas cataláns só por facer posíbel que
No canto disto, que o Estado active o “procès” catalán custoulles o posto a un que vai dende a dereita até a extrema es- o pobo fale.

Solucións pra os nosos ríos xa resulta que tamén son investigador da his- por obra e gracia do encoro de Frieira, co

H
toria de Ribadavia (que é de película) e que non me vou extender, nin o Miño e na-
por Jesús de Ribadavia deste estudio concluíu que o rio Miño era vegable como sempre foi,nin por suposto
navegable ata Tui para transportar o viño a pesca sube xa que as anguilas salmons
ai xa dous meses iniciei unha cam- Empezarei decindo que eu son de Riba- desde Francelos (Valparadiso) cuio orixe sábalos etc son un simple recordó do que
paña de concienciacion sobor dos davia e que vivo exactamente na desem- e de mil anos atrás como Porto de todo o vivía moita xente.
nosos ríos fundamentalmente pen- bocadura de ambos dous ríos antes Ribeiro. O longo da historia sobre todo a Por todo esto eu exijolle a Fenosa ou
saba no Miño e no Avia que me afectan mencionados, xa teño una idade, casi 6o separación de Portugal, e mais tarde que como se chame agora que faga unas "EX-
mais directamente ainda que se podría ex- anos polo tanto recordo como eran os ríos nos pasaran o Obispado de Ourense, cando CLUSAS" para solucionar o problema de
tender a todos os afectados por os embal- antes dos embalses (por exemplo aprendin nós sempre fumos do de Tui ata o rio Avia raíz,e si non fose asi habría que pensar ou-
ses na península, pero o caso mais a nadar cando o Avia era o Avia, que por (limite histórico). Fai xa sesenta e pico de tros métodos. P.D.O tema do rio Avia
flagrante e o que detallo a continuación. certo en hebreo significa Señor. Pois ben anos que nos encaixonaron de tal maneira queda para outra vez.

Director: Guillermo Rodríguez Fdez. Imprime: Publicaciones Tameiga S.L. Colaboradores:
T.658 58 50 49 Publicidade: Departamento propio e axencias GALIZA: Rocio Rodríguez – Montserrat Rodríguez – Porto Ucha – Raquel Vázquez – C. Méixome
guillermo@novasdoeixoatlantico.com publicidade@novasdoeixoatlantico.com – M. Xiraldez – M. Rguez. Alonso – X. Maure – Uxío Breogán – Pérez Lema – X. Glez. Mtnez. –
Edita: Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L. Fotografía: Hernández e departamento propio M. Bragado – B. Iglesias (Mero) – Nemesio Barxa – Andrea Goro – Anxo Mena – I. Otero Varela –
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD Deseño e maquetación: Fran Eiró Susi Rodríguez – Jesús Losada Dorado – Isidoro Gracia – Roberto Carlos Mirás – Rafael José Adalid
(36860 PONTEAREAS - GALIZA) - T. 986 64 12 69 – Laura de Cáceres – Kiko Neves – Ramón Mariño – Manuel Estévez.
redaccion@novasdoeixoatlantico.com PORTUGAL: Viale Moutinho – Manso Preto – Isabel Varela – Manuel Gonçalves – João Martinho.
MADRID: –Juan Louzán – BARCELONA: Fdez. Valdeorra – PAIS BASCO: Nicolás Xamardo.
CANARIAS: Fco. Puñal.
NOVA IORQUE: Fco. Alvarez (Koki)
Fotografía: Hernández – A. Gutiérrez – M. Preto – Jesús Losada Dorado – Dpto. Propio.
Humor: Tokio, Martirena – Pepe Carreiro – X. Marín – Xosé Manuel Fernández Montes (Her-
manager Producións) – Ignacio Hortas – Francisco Puñal –Felix Ronda – Fuco Prado – Sex.

Depósito legal: VG-138-2015
3

Editorial
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Por Guillermo Rodríguez

Que vai pasar en Cataluña?
Estamos sendo sometidos a un continuo coa cantinela do ruido de sables (referin- ripé de que os cataláns tamén estaban de talles,
e persistente bombarde informativo sobre dose a posible intervanción do exército) a acordo, ainda que Tarradellas o primeiro somen-
o que está pasando en Cataluña. Os que xa clase politica “baixou os pantalóns” e que fixo cando chegou a Barcelona foi sair t e s
peiteamos ruzas tempos ha apreciamos aceptou unha constitución que dalgún ao balcón do edifico da Generalitat e pro- apuntar
unha clara e oportunista falta de memoria xeito congtentaba a todos. Bueno, a todos nunciar aquelas bres pero ilustrativas pa- que no
histórica. non. Lembremos que os vascos non acep- labras : “Ja soc” (xa estou aquí). Ou sexa, medio
O Goberno Central está utilizando a taron aq apaño, non votaron a constitu- demostrando que CATALUÑA non renun- deste
Constitución do 78 como se fora un man- ción e aseguráronse de que nela non se lle ciaba aos poderes e privilexios anteriores berenxenal politico-económico xa Cata-
tra. Algo inamobible na que atopa so- usurpados polo franquismo. luña tiña un peso moi importante. Tan
lucións a todos os problemas Pero isto non é todo. O que importante que nas negociacións entre
politicas e sociais que 40 anos temos que entender, e refirome Austria e Inglaterra os austriacos solici-
despois se nos presentan cada a todos os tertulianos que co- tan aos ingleses que manteñan as insti-
dia. Gusta presumir que esta bran por falar de todo ainda tucións catalanas en forma de República
é a constitución máis lon- que as veces non entendan Catalana; cousa que xa tiñan compro-
xeva da historia do Estado de nada, que o caso Cata- metido polo Pacto de Génova; defender
Español, a que ven a confir- luña non é comparable , nin os privilexios dos cataláns e as sáus ins-
mar que houbo outras cons- se pode tentar disfrazar con titucións. A cousa non resultou porque
titucións que duraron moito aquel intento estúpido de Felipe V non aceptou nada que non esti-
menos tempo. Algunhas “café para todos”. Na Cons- vera baixo o seu control, ainda que a
poucos anos. E non pasou titución quedaron reflexadas cambio cedeu a isla de Menorca e o
nada. Non se fundiu a masa tres Comunidades históricas, Peñón de Gibraltar. !!Quen o diria!!
polar, cousa que agora está non tres rexións franquistas: Os cataláns foran moeda de cambio.
ocoreendo e non por cambiar Galicia, o Pais Vasco e Cataluña. Logo dunha resistencia numantina as tro-
unha constitución, precisamente. Logo viria Andalucia que se rebelou pas de Felipe V, que durante nove meses
Daquela, nos anos posteriores a e foi admitida tamén como se dunha esquilmaron todo o que atoparon ao seu
morte do dictador (ano 1975), a so- comuunidade hiastórica se tratara. paso para alimentarse e dar de comer aos
ciedade política do Estado atopouse Pensar, como se pretenden facer seus cabalos (de aí a frase de !Castela
cunha nova situación que, ainda agora, que estas comunidades poden nos rouba!, entraron a saco en Barce-
sendo prevista, non deixaba de ser ser conmparadas a Murcia, a Rioxa, lona. Non so mataron senon que pasearon
preocupante. Dáus opcións se presen Cantabria, etc. é dunha miopia e aos mais destacados defensores arras-
taba á vista: unha evolución sen trau- dunha necedade supina. trándoos por medio dun cabalo polas pra-
mas ou unha ruptura democrática que Pero o caso catalán non é algo in- zas da cidade; incluso troceándo e
finalmente foi descartada. ventado nos últimos tempos; ven de expoñéndo ao escarnio público aos de-
Asegurar que o a cordo ao que che- lonxe. fensores máis destacados..
garon as forzas politicas de dar vida a Aló polos anos de 1.700 durante a Na próxima entrega falaremos con máis
unha constitución nova, do trinque, na Guerra de Sucesión Española xa o detalle de cómo eran as institucións cata-
que se viran representadas todas as in- Ilustración F.Eiró “Asunto dos Cataláns” estivo sobre a láns daquel entón para que cando se fale
quedanzas `politicas existentes foi a me- mesa cun peso moi específico. da Cataluña de hoxe se teña en conta que
llor opción non é de todo verdade. O que tocaba un pelo aos seus dereitos históri- Resumindo, porque non estamos non saiu dun capricho dos actuais gober-
ocorreu foi que o tardofranquismo amea- cos. E así foi. diante dun traballo histórico, por eses nantes. Aquela Barcelona (os cataláns)
zaba con facer valer “o capital politico” da En canto aos cataláns, que agora nos tempos paises como Inglaterra, Francia, foron sometidos pola razón da forza, que
Dictadura e non permitir que aquí se en- preocupan. Bueno, lles preocupanm, dicir España, Holanda e o Imperio Austríaco non pola forza da razón.
terraran as leis franquistas. En efecto, non que Adolfo Suárez tivo que chamar a Ta- debatianse nun serio enfrontamento para Non quero pensar que Rajoi pretenda
podemos esquencer que o rei, hoxe emé- rradellas, que vivia en Francia e mantiña a evitar a formación de bloques politicos ser un émulo do Borbón de mal recordo e
rito, d. Juan Carlos xurou as Leis Funda- representación dos poderes da Generalitat entre a Casa de Borbón e a Casa de Aus- mandar tamén as tropas a sitiar Barcelona.
mentais do Movemento. Asi as cousas e de Cataluña, par que voltara e fixera o pa- tria. Non imos deternos aquí en máis da- A min non me estrañaria demasiado.

www.novasdoeixoatlantico.com
4

Entrevista
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Por Moncho Mariño

Entrevista con Agustín Hernández, concelleiro do PP en Santiago de Compostela

“Cremos que Santiago perdeu peso
político e institucional”

A
gustín Hernández chegou á alcaldía de San- eleccións municipais. Agora desde o seu posto
tiago de Compostela logo de que o seu pre- como voceiro do principal grupo da oposición, con-
decesor, Ángel Currás, dimitise. Hernández sidera que as políticas de Compostela Aberta e o
aterrou en Raxoi nun momento convulso para o PP seu alcalde, Martiño Noriega, non son as idóneas
compostelán que no 2015 perdeu a alcaldía nas para a capital galega.

-Cal é a valoración que fai dos Na nosa opinión. dade, un dereito recollido na
dous anos de goberno de Com- -Desde a súa perspectiva como Constitución. O que deberían
postela Aberta? concelleiro, era necesaria a in- facer as administracións é im-
-Todos os que estamos na tervención que houbo no de- pulsar medidas que permitan
oposición ao goberno en mino- saloxo realizado no Centro facer máis atractivo o casco his-
ría, facemos unha valoración Social Escarnio e Maldizer? tórico e mesmo o ensanche. É
desde a nosa realidade. Pero -Nós non valoramos unha certo que temos un problema na
tamén tentamos facer unha aná- cuestión que está fóra do de- cidade con respecto a vivendas
lise obxectiva de se a cidade bate político. O que aconteceu baleiras. O concello debera bo-
está mellor ou peor, se mellorou foi un longo proceso xudicial, nificar as persoas que decidan
ou non a xestión e se hai pro- impulsado por un propietario libremente vivir no casco histó-
xectos novos. Respondendo a lexítimo que veu ocupada a súa rico, impulsar accións por parte
estes puntos, chegamos á con- propiedade, xa ocupada na úl- do Consorcio, para bonificar a
clusión de que a cidade segue tima parte do mandato do PP. O rexeneración urbana no casco
nunha inercia na administración propietario reclamou os seus vello, facilitar o pagamento e
e que funciona, non necesaria- dereitos, houbo un procede- apoio económico ás persoas que
mente, baixo a dirección dun mento e orde xudiciais, que in- viven no casco urbano. Hai per-
poder político. Por tanto, esa dicaban unha actuación con soas que visibilizan o casco ur- Cidade da Cultura e nos parques neira discrecional.
inercia administrativa segue extrema dilixencia e cunha total bano como un lugar onde, no por exemplo. Cando pechas un vial, os ve-
funcionando. discreción. A policía apoiou o centro viven persoas privilexia- Tamén o medio rural, me- hículos son reasignados, pero
Os problemas que escoita- operativo necesario para execu- das, pero tamén no casco histó- diante unha iniciativa, Área esa reasignación deberíase facer
mos da cidadanía cando temos tar unha decisión xudicial. A rico hai persoas que non contan Santiago, na que estaban un logo dunha análise, de dar alter-
xuntanzas, son os mesmos que partir diso, creo que houbo con rendas e con problemas conxunto de concellos da bisba- nativas para non crear o males-
escoitabamos cando estabamos unha primeira parte da actua- económicos. Outro punto a tra- rra de Santiago. Fíxose porque tar que hai na Facultade de
no goberno e mesmo de anos ción do goberno de Compostela tar polo concello, na miña opi- cremos que Santiago non só é a Económicas e en colectivos co-
anteriores. E así, a valoración Aberta, que tentou xustificar a nión, sería habilitar un plano catedral. Niso entraba a exten- merciais, que visualizan esta au-
que temos destes dous anos é ocupación dunha propiedade especial realista e axustado ao sión do tren turístico pola zona sencia de diálogo.
que foron dous anos perdidos, privada e tentou estigmatizar século XXI. do Sar, unha iniciativa dos go- -Por que cre que se falou tanto
dous anos baleiros dos que creo, accións da policía que estaba -Como sería ese plano? bernos anteriores pero que Com- do firme das rúas, calzadas,
obxectivamente tamén, na pri- cumprindo un mandato xudicial. Aproveitaría o plano vixente, postela Aberta abrirá este etc., nos últimos dous anos?
meira parte do mandato o go- Pero despois houbo unha clara que xa é vello. Nós no último verán. -Aínda que Santiago mellorou
berno local acusou de maneira rectificación por parte do go- ano de goberno deixamos adxu- -No caso das peonalizacións, algo grazas a ese millón de
moi clara a falta de experiencia. berno local ao recoñecer que o dicada a redación do novo estima que son oportunas? euros habilitado por este go-
O goberno municipal tamén tivo acontecido foi levar adiante un Plano Especial, e creo que o go- -Nós cremos nunha cidade berno, é certo que hai un ano a
problemas respecto á súa posi- mandato xudicial, de acordo berno de Compostela Aberta máis saudable e máis sostible. cidade estaba nunha situación
ción en minoría, cousa que ten cunhas instrucións claras cunha está enleando a tramitación Por tanto, as peonalizacións tremendamente deteriorada. É
consecuencias no momento de reserva das actuacións, porque dese plano, cunha suposta par- considerámolas positivas. Pero certo que iso non é novo. Na
aprobar iniciativas como a da iso tamén é importante que o ticipación cidadá. Cremos que a cremos necesario primeiro unha miña opinión existen dous pun-
súa impositiva que pretendeu ao saibamos. Era unha actuación participación cidadá está ben, diagnose da cidade, segundo, tos, moitas desas zonas non
principio do mandato e que nós, feita coas ferramentas que de- pero cremos que o Plano Espe- plano de mobilidade, con carác- foron urbanizadas hai trinta ou
co PSOE, impedimos que se le- termina o estado de dereito cial é un documento técnico e ter xeral e logo puntual. Feita a corenta anos, senón entre
vara a efecto. Identificamos para cumprir unha sentenza xu- urbanístico que segue un pro- diagnose e o plano, hai que quince e cinco anos. Resulta
estes dous anos como perdidos dicial. cedemento establecido na lei compartir eses datos cos colec- sorprendente ese deterioro tan
para a cidade, coa gravidade de -Pero desde a súa posición, do solo. O que ten que facer o tivos da cidade e as fozas polí- rápido. Habería que facer unha
que nós recoñecemos que no non considera necesaria unha goberno é redactar unha diag- ticas. Logo facer unha proposta. reflexión, ademais dunha diag-
2015 houbo un cambio radical, nova maneira de xestionar a nose dos problemas no casco Nós criticamos a forma de facer nose, para crear un plano de re-
houbo unha oportunidade no vivenda baleira na cidade, que vello. Neste tema temos unani- as cousas deste goberno. Deci- xeneración e recuperación do
sentido de que emerxeu unha eses inmobles non acaben midade, a saturación de locais diu dun día para outro peonali- entramado viario de Santiago.
forza política nova, sen expe- sendo locais de ocio ou ho- de ocio e persoas, hai ausencia zar San Pedro, obviamente San É certo que no seu momento,
riencia e que pretendía mudalo teis? de alternativas diferentes para Pedro está mellor sen vehículos, o goberno bipartito de Santiago
todo, segundo as súas palabras. -Obviamente a administra- os turistas que non sexa o pero é unha peonalización feita decidira aceptar unha cesión de
Nós cremos que logo de dous ción non ten que confiscar nin Obradoiro, Fonseca, Toral e Pra- a medias. Pois os criterios res- viais, como o Cruceiro da Coruña
anos non mudou case que nada. conculcar o dereito á propie- terías. Santiago é atractivo na tritivos estanse a aplicar de ma- ou a vella estrada ao aeroporto.
Continúa na páxina seguinte...
5

Entrevista
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Por Moncho Mariño

...Ven da páxina anterior

Viais que foran aceptados polo -Falando da Xunta de Galicia e dos intereses da cidade, intere- capitalidade e o orgullo de ser bidamos en que se os cidadáns
concello sen que o ministerio o concello, como ve as rela- ses partidistas como aconteceu santiagués. Cremos que San- de Compostela nos dan un nú-
adoptara as necesarias repara- cións entre estes dous orga- recentemente na folga do trans- tiago perdeu peso político e ins- mero de concelleiros suficientes
cións para deixalos en condi- nismos? porte. titucional. Desde logo, nese para a maioría absoluta, coa
cións. Creo que aquilo foran -Protocolariamente son co- -Será vostede cabeza de lista sentido, desde o PP temos que mesma lexitimidade que o señor
unhas negociacións prexudiciais rrectas. Estamos satisfeitos por- nas municipais de 2019 e asumir erros nosos no mandato Noriega está dirixindo un go-
para a cidade. Agora non pode- que existen amplos espazos cales serán as liñas mestras do 2011-2015. Pero a cidade foi berno en minoría neste man-
mos laiarnos e debemos incluir onde as dúas institucións traba- seu grupo nestes dous anos? perdendo presenza e peso case dato, nós reclamaríamos o
eses viais na diagnose para llan conxuntamente, como ese -Ser o cabeza de lista de- desde o 2007. mesmo dereito que tivo el no
unha actuación sobre eles. plano de reindustrialización pende dos órganos correspon- -No caso de poderen gobernar 2015 para conformar un go-
Tamén petar nas portas da De- para incrementar o peso do sec- dentes do partido. De aquí ao sen ter a maioría absoluta con berno. E desde o minuto un bus-
putación da Coruña e da Xunta tor produtivo e non só do tu- 2019 o Grupo Popular vai traba- quen estarían dispostos a cariamos a estabilidade que
de Galicia, porque o custe desas rismo. Lamentamos que nalgún llar para coñecer a cidade, tras- pactar? permitise a gobernabilidade de
actuacións superan as capacida- momento que o goberno de ladar un proxecto ilusionante -Traballamos para ter unha Compostela. Non pechamos as
des do concello. Compostela Aberta pón por riba para recuperar o sentimento de maioría suficiente, pero non du- portas a ninguén.

O
catorce de agosto re- para facer os primeiros campa-
mata en Riós, Ourense,
o programa Ruralizarte,
Ruralizarte e a procura do talento mentos?
Primeiro por seren localidades
que organizan conxuntamente
a Consellería de Política Social
e de Medio Rural, mediante as
oculto rurais, onde existen varias ini-
ciativas empresariais relaciona-
das co rural. E tamén porque en
direccións xerais de Xuventude, Palas e Melide, Xuventude ten
Participación e Voluntariado e dous campamentos. Pareceunos
de Gandaría, Agricultura e In- interesante que convivisen cos
dustrias Agroalimentarias. O mozos e mozas que participan
obxectivo é atopar novos ta- na campaña de verán da Xunta
lentos no medio da mocidade de Galicia.
de entre catorce e dezasete Nestes lugares vanse celebrar
anos, dunha maneira divertida unhas “máster-class”. Como
e tomando como contexto o funcionan estas aulas espe-
medio rural. Entrevistamos á ciais, cal é o obxectivo e quen
directora xeral de Xuventude, as imparte?
Participación e Voluntariado, O obxectivo é que teñan unha
Cecilia Vázquez Suárez, unha convivencia e unha clase con ar-
das persoas vinculadas a este tistas recoñecidos. A idea é que
proxecto. estes artistas axuden aos mozos
e mozas sacaren o mellor da súa
Un dos obxectivos do programa creatividade. Cada quen nas súas
Ruralizarte é promover a inte- disiciplinas, pero o que se pro-
lixencia emocional dos mozos pón é que os artistas podan axu-
e das mozas co medio rural. dar a sacar todo o que teñen de
Era tan necesario desenvolver creatividade. As persoas que
este punto? convivirán con eles serán Emilio
Galicia é unha comunidade Rúa, Tania Fuego, Lucía Pérez,
que case na súa totalidade é Rubén Riós e María do Ceo.
rural. Así foi que nos pareceu A parte final celebrarase en
moi boa idea ter a Galicia como Riós, Ourense, coincidindo co
un plató desta iniciativa. Tamén Na presentación de Ruralizarte: Alba González Diz, Cecilia Vázquez Suárez, directora xeral de Xuventude, Participación Festival de Artes Escénicas. Cal
para achegar a mozos e mozas e Voluntariado, Dalia García Couso, alcaldesa de Melide, Belén Do Campo Piñeiro, directora xeral de Gandaría, Agricul- é o cometido dos participantes
que non teñan un contacto moi tura e Industrias Agroalimentarias, e Rubén Riós, director creativo das xornadas. nesta parte do Ruralizarte?
próximo co rural e podan coñe- Pois que todo canto aprende-
cer as iniciativas empresariais contar cal sería a súa historia, Como nace o Programa Rurali- das co mesmo. Así fomos falando ron nas “máster-class” que o
levadas adiante por outros relación co rural se a teñen e zarte? de poñer en valor o rural. A par- poidan poñer en escena. Así po-
mozos e mozas. E por último, é que diferenzas ten a súa historia Naceu logo dunhas conversas tir de aí foi nacendo Ruralizarte. derán actuar no Festival, será
unha forma de poñer en valor re- coa doutros mozos. Depois con Rubén Riós, un actor ben A primeira experiencia foi o ano coma o premio á súa aprendi-
cursos importantes que temos teñen un minuto para realizar coñecido en Galicia, el mesmo pasado, só participou a Direc- zaxe. As actuacións serán indivi-
en Galicia. unha actividade escénica de cal- saiu do rural. Nunhas xornadas ción Xeral de Xuventude, porque duais e colectivas. O ano pasado
Que criterios seguiron para a quera tipo. En base a iso un xu- nas coincidimos comezamos a foi cunha pouca de premura. fixeron unha class-movie rela-
selección das persoas partici- rado escolle aos mellores falar do talento de mozos e Este ano falamos con Medio cionada cos incendios. Escenifi-
pantes? candidatos e candidatas para mozas e do rural como unha Rural que veu unha oportuni- caron con música un audiovisual
A selección faise mediante participaren nun casting presen- oportunidade. Eu faleille da nosa dade para sumarse a esta inicia- sobre toda a probelmática que
dous castings. A primeira é unha cial. Esta proba é de tres minu- plataforma “Xuventude Crea”, tiva. E este ano xa somos as levan os incendios. Isto é como
fase online, nela os rapaces tos, aquí engádese un minuto para promocionar o talento da dúas direccións xerais xunto con un premio pola súa participación
deben gravar un vídeo de dous para a presentación. En base a xente nova. Ademais, eu tamén Rubén Riós. e compartiren palco con diferen-
minutos como máximo. Un mi- iso, o xurado escolle aos catorce estou vinculada ao rural por ter Por que escolleron as localida- tes personalidades das artes es-
nuto sería para presentarse e mozos e mozas. traballado a empresas relaciona- des de Palas de Rei e Melide cénicas.
6

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción

O Feito a Man aumenta a súa programación e acolle case 80 espectáculos

S
do 3 ao 30 de agosto
etenta e oito concertos e Polo Feito a Man deste ano, o char o festival, terá lugar o es-
outras tantas bandas e/ou máis longo e abondoso de todos pectáculo Camiñar sen fin. Con-
artistas volverán encher as os que se teñen celebrado, pasa- certo para Narf, no que
rúas e prazas da Cidade Vella rán máis de 70 propostas artísti- participarán ducias de artistas do
compostelá. O Concello de San- cas diferentes de diversos estilos mundo da música e das artes es-
tiago colabora na décimo cuarta musicais: pop, rock, blues, jazz, cénicas que farán un percorrido
edición do Feito a Man, o festival hip hop, música tradicional ga- pola carreira de Fran Pérez ‘Narf’.
de rúa organizado pola Asocia- lega… Como vén sendo habitual, Bandas locais e internacionais
ción Cultural Cidade Vella, que o groso do festival recae nos con- Nestes 28 días de programa-
terá lugar do 3 ao 30 de agosto, certos de pequeno formato reali- ción continuada, con dous ou
con máis días de programación, zados nas terrazas dos tres concertos diarios en dife-
máis concertos e máis artistas. establecementos organizadores, rentes puntos da cidade, podere-
O programa foi presentado mais tamén haberá lugar para mos ver concertos de moitos
esta mañá na praza de Feixóo, noites con artistas de maior for- xéneros musicais e tamén de dis-
coa presenza do alcalde, Martiño mato. Así, á parte de rúas como tintas procedencias. Tal e como
Noriega; da vicepresidenta da De- a Vía Sacra, a rúa da Orfas, a é sinal de identidade dende o
putación da Coruña, Goretti San- praza de Feixóo, Tras San Fiz de comezo da propia existencia
martín, e de Manu Rodríguez e Solovio ou rúa Xelmírez, haberá deste festival, continuará a pro-
Intervención do alcalde na presentación do programa
Ánxeles Porto, por parte da orga- actuacións nas prazas de Mazare- mover a escena local cunha pro-
nización. A parte musical correu los, San Martiño Pinario, Cervan- gramación na que se prima o haberá bandas internacionais tival este ano estrea viño pro-
a cargo de Espiño. tes ou Quintana. talento de proximidade. como Quique Escamilla (Ca- pio, un ribeiro con uva treixa-
O alcalde destacou que o Dous concertos especiais Poderemos escoitar bandas nadá/México), Kyekyeku dura que leva o nome do
Feito a Man é "o fío musical polo Esta última praza acollerá como Oh Ayatollah, Espiño, Som (Ghana), Kamankola (Cuba), DJ festival. E tamén unha app,
que se emite a banda sonora do dous concertos de maiores di- do Galpóm, Os d’Abaixo, Valentin Najle (Colombia), Cygne (USA), tanto para móbiles Android
mes de agosto de Compostela. mensións e de pagamento: o 20 Caamaño Trío, Trifasic, Zapa, Kaela Rowan Band (Escocia), como iOS, que se pode descargar
Eses concertos que te sorpren- de agosto, un concerto dos esco- Chocolate Band, Mojo Expe- Haema (Portugal), Michelle de forma gratuíta.
den camiñando pola cidade his- ceses Shooglenifty coa Banda das rience, Pablo Sanmamed Trio, Alany and the Mystics (USA), Este festival, organizado pola
tórica". Por iso, engadiu, "o Crechas e as Tanxugueiras, que Alô Django, Garcia Mc, The Scratchy Sounds (Inglaterra), Asociación Cultural Cidade Vella,
Concello está encantado de co- levará o nome de Noite para Neighbour, Banda das Crechas, Mongrel State (Irlanda) ou Luiz está apoiado polo Concello de
laborar e de duplicar esforzos Angus, o violinista da banda es- Grüvzilla, Leira Catro, The Show Caracol (Portugal). Santiago e pola Deputación da
para continuar consolidando a cocesa que tanta relación tiña Bass, Puma Pumku, Noe Black ou Outras novidades Coruña, ademais de patrocinado
música en compostela". con Galicia; e o día 30, para fe- Tres Pesos. Alén disto, tamén Alén da programación, o fes- por Estrella Galicia.

Goretti Sanmartín anuncia que a Deputación da Coruña denunciará a
Fundación Francisco Franco de se producir apoloxía do franquismo

A
no Pazo de Meirás
vicepresidenta, Goretti Francisco Franco e e denuncia dación Francisco Franco siga elo-
Sanmartín, anunciou que que a Fundación que leva o seu xiando o réxime ditatorial no
a Deputación da Coruña nome empregue as visitas obri- Pazo de Meirás. "Un feito así
denunciará á Fundación Fran- gadas, pola súa condición de non acontece en ningún país
cisco Franco de se comprobar BIC, para facer apoloxía do fran- que teña posto fin a unha dita-
que fai apoloxía do franquismo quismo, como recoñeceron a tra- dura como a que aquí se viviu,
no Pazo de Meirás. Goretti San- vés dese mesmo comunicado", en Alemaña sería impensábel
martín lembrou na inauguración sinalou Goretti Sanmartín na súa coa figura de Hitler ou en Italia
da Feira do Libro da Coruña que intervención que comezou lem- con Mussolini", dixo.
a Deputación xa lle retirou as brando a figura de José María "Tivemos a ben retirar as hon-
honras e quere saldar o episodio Eirís, libreiro na rúa San Nicolás ras que aínda tiña de fillo predi-
en que colaborou no "expolio" asasinado en 1937 no Campo da lecto, porque nós, as honras,
do Pazo de Meirás. Rata da Coruña, hai agora oi- dámosllas a unha Xeración Per-
Goretti Sanmartín respondeu tenta anos. dida polo xenocidio que el
na súa intervención ao comuni- "Cando se cumpren oitenta mesmo encabezou", dixo, bo-
cado da Fundación Francisco anos do seu asasinato, desde a tando man do título do proxecto
Franco en que agradece a "xene- Deputación da Coruña queremos da Deputación da Coruña de re-
rosidade e intelixencia" da De- facer un claro alegato para a re- cuperación da memoria histórica
putación da Coruña á hora de cuperación a súa memoria, da ao tempo que anunciou o com- Sanmartín na Feira do Libro de A Coruña
colaborar no expolio da veci- memoria de tantas vítimas do promiso de presentar unha de- A vicepresidenta e responsábel xa que, segundo sinalou "librarías
ñanza para que o Pazo de Meirás franquismo aínda silenciadas", nuncia se a Fundación incumpre da área de Cultura da Deputación e bibliotecas son espazos que nos
fose propietario da Familia dixo, ao tempo que invocou a a Lei da Memoria Histórica fa- da Coruña reivindicou a necesi- fan libres e por iso as ditaduras
Franco. "Esa Deputación o pa- Lei da Memoria Histórica para re- cendo apoloxía do franquismo no dade de recuperar a memoria his- sempre queimaron e prohibiron
sado ano retirou as honras a clamar que se impida que a Fun- Pazo de Meirás. tórica no marco da Feira do Libro milleiros de libros".
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017 7
8

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción LUGO

Medio Rural mellora accesos a Mercado das Carmiñas en

A
explotacións agrarias Mondoñedo
Consellería do
Medio Rural
investiu no
Concello de Lugo
preto de 90.000 euros
a través do Plan
marco de mellora de
camiños municipais e
acceso a explotacións
agrarias. E apoio ser-
viu para mellorar va-
rias estradas dos

C
núcleos rurais de Be-
nade e Adai. O dele- O Plan marco inviste en Lugo preto de 90.000 euros. Presentación da programación.
gado territorial da
Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro ción de bases de formigón armado para elebrouse na praza da Catedral- achegarán ata praza do Seminario a
dixo que “o obxectivo deste plan é me- situar os colectores de lixo. Basílica de Mondoñedo o tradi- iniciativa da asociación mindoniense
llorar as condicións de vida dos residen- Novo plan cional Mercado das Carmiñas. O Mira e Anda. Balseiro salientou a im-
tes nas áreas rurais. E na Xunta Balseiro tamén explicou que plan mercado das Carmiñas presentou este portancia dun evento que aposta polos
entendemos que un bo camiño para fa- marco da Xunta dá continuidade ás ac- ano un amplo programa de actividades produtos da horta e pola súa potencia-
celo pasa por mellorar as dotacións exis- tuacións desenvolvidas en anos anterio- no que destaca a Festa da Ensalada, ción e significou que se trata dunha
tentes en infraestruturas básicas, como res. Con este fin os concellos lugueses un concurso no que participan os lo- feira moi singular onde a calidade e a
estas estradas”. recibirán en conxunto máis de 4,1 mi- cais de hostalería da localidade que frescura esta sempre vixente e como
Na parroquia de Adai a achega autonó- llóns de euros para mellorar os seus ca- compiten cunha degustación de pra- tal é apreciada polos consumidores
mica permitiu actuar sobre 2.380 metros miños rurais de titularidade municipal. O tos exquisitos. Tamén se desenvolveu máis esixentes.
de superficie. Namentres que no tocante reparto destes fondos fíxose en base a un show cooking no que participaron Na presentación da programación
á segunda obra, a executada en Benade, criterios obxectivos e de acordo coa Fe- tres prestixiosos cociñeiros: Manuel participaron o delegado da Xunta, José
propiciou a mellora de case 800 metros. deración Galega de Municipios e Provin- Núñez concursante de Top Chef, Héc- Manuel Balseiro, a alcaldesa da locali-
En ambos casos, as actuacións supuxeron cias (Fegamp) onde están representados tor López do grupo Nove e Miguel dade, Elena Candia, o concelleiro de
a reposición da capa de rodaxe con asfalto alcaldes de todas as cores políticas. O Cobo, do restaurante Cobo Vintage e Industria e Promoción Económica, Ma-
en quente, limpeza das cunetas e bermas delegado territorial lembrou que a pre- estrela Michelín. nuel Tapia e os integrantes da organi-
para aumentar as condicións de drenaxe sente anualidade a Consellería do Medio O programa inclúe, como activida- zación Angel Marful, presidente da
da pista e facilitar a evacuación de auga Rural fai un esforzo sen precedentes para des complementarias, xogos para os Aciam (Asociación de Comerciantes
das mesmas. Tamén se procedeu a sinali- fornecer este plan de mellora de camiños máis novos, pasarúas e unha exposi- Local) e Eva Anello propietaria do res-
zación e pintado das estradas e á coloca- con fondos propios. ción de coches e motos clásicos que se taurante A Horta da Paula.

llermo Martínez, e o director de como a albilla do Avia ou a za-
Evega, Juan Casares, para asi- marrica, e proceder á súa inclu-
nar un convenio de colabora- sión no “Registro de variedades
ción entre ambas as dúas comerciales” do Ministerio de
entidades. O obxectivo é desen- Agricultura e Pesca, Alimenta-
volver accións formativas e de ción e Medio Ambiente; todo
transferencia específicas para isto como paso previo á posibi-
este colectivo. lidade de utilizalas comercial-
Foi o propio Juan Casares, mente.
quen explicou polo miúdo A Asociación de Viticultores
todos os traballos que se están de Vilaboa foi fundada no ano
a desenvolver neste centro de 2000 e agrupa un total de 150
investigación e os servizos que persoas. Entre os seus obxecti-
ofrece para o sector vitivinícola vos fundacionais están traba-
galego. Así, os profesionais llar na promoción e mellora dos
puideron coñecer o avance dos viños producidos na península
traballos realizados no marco do Morrazo e para iso levan
O viticultores vilalbeses na entrada de Evega, no Ribeiro.
do programa de selección clo- anos tentando recuperar e po-
nal que permitirá nos vindeiros tenciar as cepas habituais na-
anos poñer a disposición do quel territorio. Asovivi é unha
Viticultores de Vilalba coñecen a Evega sector galego material de vide
certificado e con garantías
entidade colaboradora na Mos-
tra do Viño de Vilaboa e foi

A
tanto xenéticas coma sanita- unha das entidades implicadas
como paso previo a un posible convenio rias. Comprobaron tamén a evo- no impulso ao proceso de con-
lución do programa de cesión e aprobación da Indica-
Estación de Viticultura e abriu as súas portas para reci- Vilaboa (Asovivi). recuperación de variedades au- ción Xeográfica Protexida
Enoloxía de Galicia bir a visita dun grupo de se- Esta visita encádrase nas tóctonas ou de cultivo tradicio- Ribeiras do Morrazo, de feito o
(Evega), dependente da senta viticultores pertencentes conversas que están mantendo nal en Galicia encamiñado a seu presidente é o actual vo-
Consellería do Medio Rural, á Asociación de Viticultores de o presidente de Asovivi, Gui- estudar ata cinco variedades, ceiro desta IXP.
9

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción LUGO

Polémico acondicionamento do

O
antigo Hotel Comercio de Monforte
grupo municipal do PP de modificar”, insiste. A popular ver afectado o proxecto inicial.
Monforte denuncia a precisa que “se o proxecto inicial “Ao final vese o que vimos di-
“total improvisación” coa era un despropósito, o que se cindo durante meses, que o al-
que o alcalde está a actuar para intúe xa é un desatino total”. Así, calde non ten un proxecto para o
consolidar a súa desfeita do as obras deixan á vista que se baixo, máis alá de querer esna-
baixo do Hotel Comercio. A xunta está a tabicar con pladur sen ter quizalo compartimentando o es-
de goberno provincial acordou a colocados máis paneis, polo que pazo de maneira que non vai ser
modificación do convenio de co- todo indica que se vai eliminar a útil para o fin que se persegue.
laboración entre a Deputación e porta que diferenzaba os dous Co seu capricho, e pese a o cri-
o Concello coa finalidade común usos, o do Consorcio e o do Ca- terio en contra da oposición, o
de colaborar na realización de miño, é de ser así o espazo para alcalde segue adiante co seu ata-
Proposta de actuación en 2016 no edificio do antigo Hotel Comercio.
obras e acondicionamento do o Camiño quedaría convertido que ao patrimonio da cidade”, la-
local sede do Consorcio Turismo nun pasillo. menta Rodríguez.
Ribeira Sacra e Oficina do Pere- Desde o PP manteñen a pro- Ribasaltas cordan que cada ano, de forma Isla del Sierra deixando que sexa
grino, de tal xeito que a data posta de que o espazo sexa dedi- O grupo municipal do PP reiterada, se vén solicitando a iniciativa veciñal a que estea a
para executar os investimentos cado ao Camiño de Inverno como tamén interesase pola “parálise antes do inicio da época estival suplir a actuación municipal.
obxecto desta modificación ao nexo de unión, pero que debe total” na que o Goberno local información sobre as xestións re- Desde o PP precisan que o al-
convenio quede fixada no 30 de quedar a un andar con paneis mantén o acondicionamento da alizadas para a creación dunha calde anunciou o pasado mes de
setembro de 2017. móbiles que permitan usos múl- praia fluvial na área recreativa de praia fluvial na área recreativa de setembro que se limparía de
A voceira do PP, Julia Rodrí- tiples; un espazo que, en defini- Ribasaltas. O PP pregunta polas Ribasaltas, o que ten motivado maleza, se podarían as árbores
guez, sospeita que este cambio tiva, permita de todas as razóns polas que, a pesar do numerosas iniciativas plenarias e se dotaría á zona de mobilia-
suporá unha modificación do pro- maneiras posibles difundir e pro- tempo transcorrido desde que se do PP co fin e que o Goberno rio urbano. “O que obtivemos
xecto inicial, pese a que nas reu- mocionar o Camiño na nosa ci- solicitou en xullo de 2015, e de local actuara. por parte do alcalde é silencio e
nións que o rexedor mantivo coas dade e na nosa comarca. Todo novo en xullo de 2016, non se le- Julia Rodríguez, pídelle ade- falta de traballo, mentres que
voceiras da oposición se negou parece indicar que non existirá varan a cabo as xestións oportu- mais ao alcalde que dea as expli- tiveron que ser os veciños os
en todo momento a cambiar esa zona específica para o Ca- nas por parte do Goberno local cacións oportunas que permitan que, de maneira voluntaria, ac-
unha soa coma. “A evolución das miño, o que leva aos populares a que permitan poñer en funciona- coñecer por qué, pese a ter pa- tuaran sobre o illote acondicio-
obras fai pensar nun cambio preguntar no vindeiro pleno mento unha zona de baño pú- sado tanto tempo, non se ten nando a contorna e paliando así
sobre a proposta inicial, pese a polas razóns polas que se mo- blica e gratuíta na área recreativa feito nada para limpar e acondi- a desidia municipal”, resume
que ten dito que non se podía difican os prazos e cómo se vai de Ribasaltas. Os populares re- cionar mínimamente o espazo da Julia Rodríguez.

O PP de Monforte quere que a concesionaria Entregada en Chantada unha

E O
da limpeza cumpra co seu contrato vivenda de promoción pública
ste grupo municipal ten de l e g a do
noticia de que operarios territorial
de FCC reciben instru- da Xunta
cións e son trasladados a outros en Lugo, José Ma-
concellos limítrofes onde a nuel Balseiro, fixo
mesma empresa presta servizos entrega das cha-
de limpeza para levar a cabo ta- ves ao adxudicata-
refas propias dese servizo. Isto rio dunha vivenda
representa, que mentres a em- de promoción pú-
presa percibe os prezos corres- blica sita na rúa
pondentes doutros concellos, Daniel Vázquez,
traslada aos operarios de Mon- de Chantada. A vivenda, adxu- un fogar. Balseiro animou ás
forte para prestar servizos. dicada en réxime de alugueiro, familias que poidan estar inte-
“Desta maneira, o servizo polo ten 40,19 metros cadrados e resadas en beneficiarse deste
que estamos pagando, vese consta dun dormitorio, tras- tipo de apoios a inscribirse no
minguado, posto que pagamos teiro, un baño e cociña plena- Rexistro Único de Demandan-
por horas e operarios que real- Segundo o PP a empresa FCC capta auga nas bocas de rego. mente amoblada. O novo tes de Vivenda da Xunta de Ga-
mente non están desenvol- residente pode facer uso licia, un procedemento
vendo o seu traballo en tanto, auga potable, para ser cumprimento do contrato e mesma de xeito inmediato. gratuíto, áxil e transparente
Monforte, o que representa un utilizada no baldeo das rúas, unha perda de auga potable, A Consellería de Infraestru- no que se garante a igualdade
fraude ao Concello monfortino”, captación que está expresa- senón que prexudica aos veci- turas e Vivenda segue impul- de posibilidades no acceso ás
asegura Julia Rodríguez, vo- mente prohibida no contrato do ños das zonas onde se capta, sando distintas iniciativas vivendas dos demandantes ins-
ceira do grupo popular. servizo de limpeza viaria e re- que ven como diminúe de modo encamiñadas a garantir o de- critos. O Rexistro pretende ser
O PP ten recibido ademais collida de lixo, que establece apreciable a presión da auga da reito de todos os cidadáns a un instrumento válido e veraz
queixas de veciños advertindo un punto de captación especí- que dispoñen cando se produce unha vivenda, en especial para para ter datos fiables sobre a
de que a empresa FCC capta fico no lugar de A Veiga. Este a captación, coas dificultades e aquelas persoas con maior di- demanda real de vivendas pro-
auga nas bocas de rego, polo feito non só representa un in- molestias que conleva. ficultade á hora de acceder a texidas en cada localidade.
10

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción OURENSE

Comezaron as actividades da

D
LV Festa do Pulpo do Carballiño
urante quince días, do 28 Sofá o venres e sábado 4 e 5 de Pulpo renderá homenaxe a La Re-
de xullo ao 13 de agosto, agosto; Os Coribantes co grupo gión Internacional polo 50 ani-
O Carballiño ofrece un de pandereiteiras Maianas e Ma- versario, e a Julio Gómez e a súa
amplo programa de actividades nuele de Felisa, o luns 7; Budiño dona Lurdes Masid, xeadeiros de
culturais, deportivas e de ocio e Mercedes Peón, o mercores 9, e “La Ibense”.
para dinamizar a LV Festa do o Festival Folclórico Internacio- Poboación e turistas
Pulpo. O programa foi presentado nal, o xoves 10. Asemade, a Francisco Fumega resaltou a
polo alcalde, Francisco Fumega, Tapa de Pulpo máis grande do diversidade e calidade dos actos
e os concelleiros de Cultura e Tu- mundo, que será o martes 8, e que se desenvolverán durante Alcalde e concelleiros na presentación do programa.
rismo, Diego Fernández e José outras actividades deportivas e este tempo de verán no que O
Manuel Dacal, respectivamente. de animación de rúa que se de- Carballiño duplica a poboación e Manuel Dacal centrouse na se- do programa da TVG “Aquí Gali-
As actividades comezaron senvolverán polos barrios. se incrementan significativa- mana grande, que comezará coa cia”, e o propio día da Festa do
cunha andaina nocturna aos pe- O domingo 30 de xullo come- mente o número de turistas. banda de música popular Os Co- Pulpo, o domingo 13 de agosto,
troglifos de Cangues e rematarán zou Xociviga 2017, cunha se- Diego Fernández tamén se referiu ribantes e rematará co gran con- coa romaría no parque municipal.
co concerto do grupo de musica mana de proxeccións de cine no ao carácter aberto do programa, certo na Praza Maior do grupo A Banda de Gaitas de Xixón será
pop “La Unión”, o venres 12 de auditorio, exposicións e publica- pensado para todos os públicos e “La Unión”, así como a xornada o grupo invitado nesta ocasión.
agosto. Entremedias sucederanse cións de interese cinematográ- co obxectivo de atraer a moitos do sábado dedicada ás peñas das E o fin de festa correrá a cargo de
concertos como os de Músicas de fico. Nesta edición a Festa do visitantes, segundo dixo. José camisetas, a emisión en directo Pili Pampín.

O monumento á emigración

O
foi restaurado
monumento á emi-
gración “Muntem” re-
cobra a cor que lle
caracteriza ás planchas de
cobre con que está recu-
berto, tras unha exhaustiva
limpeza con chorros de area.
O monumento, creado polo
artista Xesús Carballido e que
participou na supervisión da
restauración, recomendando
o tipo de area que debía uti-
O monumento á emigración recén restaurado.
lizarse para a limpeza, ofrece
un aspecto semellante a cando se ins- manual con esponxa de rocha. Final-
talou no ano 2003. Se ben en 2014 le- mente, díuselle unha capa de barniz
vouse a cabo outra limpeza, a resina para evitar que a humidade poña as pla-
utilizada tras da aplicación do chorro de cas verdosas outra vez. A restauración
area diulle un aspecto verdoso que es- foi promovida pola concellería de Medio
cureceu ainda máis co paso do tempo, Ambiente, que ven de realizar tamén a
sendo prácticamente imposible distin- limpeza do exterior da Praza de Abastos
guir os gravados das planchas de cobre. e do Auditorio Municipal, co obxectivo
Nesta ocasión, tras os chorros de area de mellorar a imaxe destes edificios pú-
efectuouse un lixado mecánico e outro blicos.

O
Carballiño estará no Filandón do Courel
Concello do Carballiño acolleu rismo da vila, Diego Fernández e José
a presentación do XX Filandón Manuel Dacal respectivamente. O fes-
de Músicas do Courel, festival tival celebrarase o domingo seis de
creado polo director da Real Banda de agosto e servirá de homenaxe ao brin-
Gaitas da Deputación, Xosé Luís Foxo, dador maior da serra Antonio Río Mon-
e que xa foi declarado de evento de in- tero. A vila do Carballiño atoparase
terese turístico e cultural. Foxo estivo representada pola Coral do Carballiño,
acompañado na presentación polo al- que interpretará A pulpeiriña do Aren-
calde da vila, Francisco Fumega e pola teiro, nunha xornada festiva onde
alcaldesa de Folgoso, Lola Castro, así tamén se homenaxeará ao historiador
como os concelleiros de cultura e tu- carballinés Felipe Senén.
11

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción LUGO

No Novo Barrio da Residencia de Lugo
investiranse 21 millóns de euros

O
presidente da Xunta, Al- posible grazas a que “a economía sanitario e social, puxo en valor
berto Núñez Feijóo, cambiou o seu signo”. os servizos do futuro Centro In-
anunciou que en outubro Feijóo asinou xunto á ministra tegral de Saúde, que contará cun
se licitarán os proxectos básico e de Emprego e Seguridade Social, moderno centro de atención pri-
de execución para o Centro Inte- Fátima Báñez, un protocolo para maria, servizos de fisioterapia e
gral de Saúde, o centro de forma- a reasignación dos usos do an- atención á muller, un Punto de
ción e emprego, o centro de tigo hospital Xeral, que é da ti- Atención Continuada, atención á
emprendemento vinculado ao tularidade da Seguridade Social, saúde mental e a base do 061.
sector aeronáutico e a planta de cuxos máximos responsables se Ademais, o Novo Barrio da Resi-
distribución de biomasa, algun- desprazaron tamén ata Galicia. dencia incluirá unha nova resi-
has das instalacións coas que Por iso, o presidente da Xunta dencia de maiores con 120 prazas
contará o Novo Barrio da Resi- agradeceu o “máximo compro- públicas e que xerará 75 novos
dencia de Lugo. En total, o pro- miso” da ministra e do seu postos de traballo, en cumpri- O presidente da Xunta coa ministra de Emprego e Seguridade Social.
xecto contará cun investimento equipo e destacou que este pro- mento dun dos compromisos Residencia contará tamén cunha ción. O primeiro, outro dos
inicial de 21 millóns de euros. xecto é froito da colaboración electorais coa cidade de Lugo. “planta de distribución de enerxía compromisos electorais para a
Ademais, deixa a porta aberta e entre as administracións estatal Pulmón verde, innovación e limpa con petróleo galego: con cidade, estará vinculado ao sec-
reserva un espazo para a instala- e autonómica. formación biomasa”. Grazas a esta instala- tor aeronáutico e buscará siner-
ción dunha nova comisaría de O presidente describiu “algún Feijóo referiuse ao novo parque ción, todos os edificios poderán xías co polo de avións non
policía, para o que se está dialo- dos aspectos máis innovadores” público que se situará neste re- cumprir cos estándares europeos tripulados de Rozas. O segundo
gando co Ministerio do Interior. do proxecto, que inclúe servizos cinto e que fará desaparecer a de emisións cero á atmosfera. concentrará os servizos que
O presidente recalcou que un pro- sociosanitarios, un pulmón verde “muralla” que antes supuña o re- Por último, o espazo do vello ofrecían todas as oficinas de
xecto así, de “enorme calado ur- e servizos de fomento do em- cinto onde estaba o Xeral e que Xeral tamén acollerá un Centro emprego de Lugo, convertén-
banístico, social, económico e prendemento e do emprego. Res- dividía en dous o barrio da Resi- Público de Innovación e unha dose nun “centro de creación de
para os servizos públicos”, só é pecto ás dotacións de uso dencia. Ademais, o Novo Barrio da Oficina de Emprego e Forma- oportunidades laborais”.

Novo pleno do Consello Regulador

C
Ribeira Sacra
elebrouse a sesión consti- censo A2. Juan Carlos Varela Quiroga S.L., representada por Ma-
tutiva do novo órgano de Aguiar, vogal sector produtor nuel Gómez Guntiñas, vogal sector
goberno do Consello Regu- censo/subcenso A2. Pedro Manuel industrial censo/subcenso B3. Ade-
lador de Denominación de Orixe Ri- Rodríguez Pérez, vogal sector pro- gas Reitoral de Amandi S.A.U., re-
beira Sacra. A sesión estivo dutor censo/subcenso A3. Carlos presentada por Antonio Vide Paez,
presidida por Belén María do Losada Díaz, vogal sector produtor vogal sector industrial censo/sub-
Campo Piñeiro, directora Xeral de censo/subcenso A3. José Manuel censo B3. Adegas Moure S.A., re-
Gandería, Agricultura e Industrias Rodríguez González, vogal sector pesentada por Evaristo Rodríguez
Alimentarias. Os vogais electos que industrial censo/subcenso B1. Ade- López, vogal sector industrial
tomaron posesión do seu cargo gas e Viñedos Lareu S.L., represen- censo/subcenso B3. Por unanimi-
foron: Rogelio Díaz Mariño, vogal tada por Manuel Primitivo Lareu dade o novo pleno elixiu como pre-
sector produtor Censo/subcenso López, vogal sector industrial sidente a José Manuel Rodríguez
A1. Víctor Manuel Rodríguez López, censo/subcenso B1. Adega Cachín González e como vicepresidente Membros do Consello Regulador Ribeira Sacra.
vogal sector produtor censo/sub- S.C., representada por César Enrí- sector produtor a Juan Carlos Va-
censo A2. Roberto Regal López, quez Diéguez, vogal sector indus- rela Aguiar e a César Enríquez Dié- elaborador. O presidente leva no tución do consello pero xa desde
vogal sector produtor censo/sub- trial censo/subcenso B2. Val de guez como vicepresidente sector cargo desde 1995, data de consti- 1991 dirixiu o órgano rector.
12

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción LUGO

Sober aproba un orzamento de máis Observatorio ornitolóxico

O O
de 2,5 millóns de euros en Sober
Goberno local do Conce- Concello de Sober conta nos que se ofrece información
llo de Sober aprobou o cun novo recurso turístico dunha decena de aves que se
orzamento municipal no Canón do Sil, un ob- poden contemplar desde o seu
para o ano 2017, que ascende a servatorio ornitolóxico que vén de interior, entre elas a aguia real.
2.551.561.90 euros. A proposta ser instalado na parroquia de Bol- O Goberno local completou os
contou cos votos a favor do mente, a douscentos metros do traballos de instalación do obser-
equipo de Goberno, sete edís do miradoiro do Boqueiriño. A zona vatorio coa axeitada sinalización
PP, e a abstención dos grupos da esta incluída entre as máis impor- para poder achegarse a este novo
oposición (dous edís do PSdG e tantes de Galicia para a observa- enclave turístico, con especial
dous de Agroma Sober). O al- ción de aves. Así, a páxina de interese para os amantes das
calde, Luis Fernández Guitián, Turismo de Galicia aves e tamén da fotografía,
explica que se trata dun orza- (http://www.turismo.gal/que- posto que as vistas que ofrece
mento “completamente aberto” facer/birding-in-galicia/onde-ver- son espectaculares. O observato-
no que prima o gasto social, ao aves-en-galicia/canons-e-vales-fl rio está situado a 700 metros de
que se destinan máis de 500.000 uviais/canon-do-rio- altura, nunha zona de especial
euros e os investimentos, para sil?langId=gl_ES) inclúe o Canón interese ornitolóxico.
Luís Fernández Guitián, alcalde de Sober.
os que hai consignados 900.000 do Río Sil como un dos lugares de ”O alcalde, Luis Fernández
euros. Un ano máis amplíase a tables son os 100.000 euros licia. Nas contas aprobadas aves entre rochas, bosques e vi- Guitián, destaca a importancia
dotación para a axuda no fogar, para adquisición de inmobles onte o Goberno local contempla ñedos. Nela recomendan ata cinco do turismo de observación da na-
ao mesmo tempo que se incre- que se van destinar a vivendas unha suba na achega aos equi- roteiros, tres deles exclusivos por tureza, posto que cada vez
menta a dotación para axudas de aluguer e os baixos para pos de fútbol locais chegando a Sober, dos que explican “os cantís “move a máis xente, o que traerá
ao transporte universitario. O centro de emprendemento, pen- 2.000 euros a cada un deles. O e as penedías, alzándose impo- novos visitantes a Sober”, ex-
orzamento recolle unha partida sado principalmente en talleres orzamento inclúe tamén parti- ñentes desde o río Sil, os bosques plica. A actuación foi feita por
para emerxencia social e outra de artesanía. O Goberno local das de gasto propias para man- misteriosos, os esgrevios viñedos, iniciativa do Concello de Sober e
para fomento do emprego con investirá 25.000 euros na com- temento de depuradoras do cultivados en socalcos desde tem- contou cunha axuda da Dirección
axudas directas para novos em- pra e posta en valor dun terreo rural ou mantemento de recur- pos inmemoriais, conforman en Xeral para a Conservación da Na-
prendedores. na zona arqueolóxica de Proen- sos turísticos, entre outras. conxunto un dos espazos paisa- tureza. O investimento total foi
Investimentos dos. O orzamento tamén con- As taxas e prezos públicos xísticos máis singulares de Galicia de 10.000 euros con cargo aos
O rexedor municipal remarca templan a construción dun mantéñense, non sofren nin- e acollen, ademais, un bo número fondos FEADER. Ademais do ob-
especialmente o capítulo de in- novo miradoiro no lugar de A gunha suba. Así, o prezo será o de atractivas especies”. servatorio de aves e da sinaliza-
vestimentos, no marco do cal se Pena do Conde na desemboca- mesmo que o pasado ano para Dez mil euros ción, o orzamento destinouse
destinan máis de 400.000 euros dura do Cabe no Sil, preto de A a gardería, escola de música, O observatorio conta con pa- tamén o acondicionamento do
para auga e saneamento. Un Barca, para o que se contará lixo, auga, saneamento, entre neis interactivos e explicativos sendeiro de acceso.
dos investimentos máis salien- cunha axuda de Turismo de Ga- outros.

A
Melloras na rede hidráulica
Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación
do Territorio licitou
obras que permitirán dotar de
saneamento e depuración aos
núcleos de Ferrón, A Igrexa e O
Pinar, situados na parroquia de
Bolmente (Sober). Na actuali-
dade, estes núcleos só dispoñen Observatorio de aves na parroquia soberina de Bolmente.
de rede de abastecemento, pero
non de saneamento. Coas ac-
tuacións licitadas soluciona-
rase esta situación ao
proporcionar un sistema de de-
puración axeitado para estas
poboacións. O proxecto recolle
a definición dun sistema de sa- Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente co alcalde, Luís Guitián.
neamento completo mediante a
execución dunha rede de sanea- dous quilómetros e tamén con- capacidade de 120 habitantes -
mento e a instalación dun sis- tará con ramais secundarios equivalentes, que contará con
tema de depuración de augas cunha lonxitude de máis de aliviadoiro, arqueta con reixa
residuais. Prevese tamén a co- 1.900 metros. de desbaste, decantador- dixes-
nexión á rede nun futuro dos Tamén se prevé a constru- tor, leito bacteriano e clarifica-
núcleos de Cacedo e As Chouse- ción dunha nova estación depu- dor secundario. O importe de
las. Así, a rede de saneamento radora de augas residuais que licitación desta actuación é de
terá unha lonxitude de máis de estará dimensionada para unha case 385.000 euros.
13

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción OURENSE

O proxecto europeo Poctep “Risc Miño- O núcleo urbano de Maceda

A
Limia” está en marcha será acondicionado
Xunta de Galicia mello- moreno, mentres que nos extre-
rará tres vías de acceso mos instalarase adoquín deste
ao núcleo urbano de Ma- mesmo material. Ademais, as
ceda por valor de 111.000 euros, baixantes que agora verten di-
que se distribuirán en dúas rectamente na rúa serán debida-
anualidades: 48.000 en 2017 e mente canalizadas e
63.000 en 2018. O acordo foi re- construirase un colector con tres
ferendado pola conselleira de pozos de rexistro. Por outro
Medio Ambiente e Ordenación lado, esta vía conta cunha forte
do Territorio, Beatriz Mato, e o pendente, na súa entrada desde
rexedor local, Rubén Quintas, a a OU-104, polo que se subirá a
través dun convenio de colabo- rasante.
ración. Este proxecto contempla,

A
Deste xeito, unha vez licita- tamén, actuacións na parte máis
Membros do Comité de Xestión do proxecto. das e adxudicadas, as obras, que antiga do núcleo de Maceda,
se realizarán a cargo do Plan particularmente, a parte que
Confederación Hidrográ- ción hidrográfica internacional cos como probabilísticos. E po- Hurbe, poderán comezar a finais conforman as rúas da Cruz e Pe-
fica do Miño-Sil (CHMS), do Miño-Lima, encamiñadas a derase coñecer a futura evolu- deste ano e estarán concluídas rigo, que disporán dun novo pa-
convocou, como benefi- mitigar os efectos dos fenóme- ción da distribución, a longo no primeiro trimestre de 2018. vimento ao mesmo estilo ca
ciario principal do proxecto Poc- nos extremos - inundacións ou prazo, dos recursos hídricos en En total, suman preto de 300 anterior. Por último, recupera-
tep RiscMiño-Limia, a reunión secas-, todo iso co ánimo de cada demarcación, atendendo metros de longo, nos que se rase un camiño peonil coñecido
constitutiva do Comité de Xes- mellorar na xestión dos recursos para o efecto do cambio climá- dará prioridade á seguridade via- como Travesía do Buratiño, que
tión como órgano de decisión, naturais tendo en conta a nece- tico. Preténdese, por tanto, ria e á mellora dos servizos de se atopa máis afastado do cen-
recepción e emisión da informa- saria adaptación ao cambio cli- contribuír a un mellor coñece- recollida e tratamento das augas tro urbano e, polo tanto, con
ción do proxecto e do Grupo de mático. Coas actuacións mento da Demarcación Hidro- residuais. Así, concretamente na menos tránsito. Deste xeito,
Traballo Conxunto que coordi- previstas conseguirase un maior gráfica Internacional das concas Rúa da Pena, de 87 metros de será pavimentado de novo, pero,
nará a planificación, distribución coñecemento da demarcación dos ríos Miño e Limia, de acordo longo, botarase unha nova capa neste caso, coa aplicación de
e execución das accións do pro- hidrográfica internacional Miño- co principio de unidade de de 15 centímetros e, no centro, materiais máis acordes coa con-
xecto e que será dirixido polo di- Limia, a todos os niveis e espe- conca e co establecido na Direc- colocaranse lousas de granito torna e os seus usos.
rector de proxecto, nomeado cialmente a nivel hidrográfico, e tiva 2000/60/CE do Parlamento
nesta primeira reunión a pro- melloraranse os mecanismos de Europeo e do Consello, do 23 de
posta do beneficiario principal. A xestión existentes en relación á outubro de 2000, pola que se
entidade promotora do proxecto, identificación e xestión de secas establece un marco comunitario
Confederación Hidrográfica do na demarcación hidrográfica in- de actuación no ámbito da po-
Miño-Sil, conta como socios coas ternacional con metodoloxías lítica de augas, en relación coas
Universidades de Vigo e de Porto comúns. demarcacións hidrográficas in-
e a ARH Norte, organismo de Demarcación ternacionais e os plans hidroló-
conca do norte de Portugal. Por outra banda, establece- xicos únicos.
Este proxecto “Risc Miño- rase un novo sistema de alerta Con este proxecto, cuxo orza-
Limia”, aprobado pola Unión Eu- temperá que permita avaliar fi- mento ascende a 2.335.283
ropea o pasado 5 de maio, ten dedignamente o perigo e o risco euros, preténdese mellorar as
como obxectivo o deseño dun real de inundación na demarca- condicións de vida de máis de un
conxunto de medidas orientadas ción, mediante modelos hidro- millon de habitantes das demar-
á preparación, prevención e meteorolóxicos, hidrolóxicos e cacións internacionais dos ríos
unha mellor xestión da demarca- hidráulicos, tanto determinísti- Miño e Limia. Beatriz Mato con Rubén Quintas.

Deputación retira a medalla de ouro
outorgada a Franco hai 60 anos

A
Deputación de Ourense actas nas que se da conta da Durante o pleno, o portavoz
retirou o 28 de xullo de concesión ó ditador da primeira provincial dos socialistas, Fran-
2017 a medalla de ouro medalla de ouro de Ourense,” di cisco Fraga, explicou que “as ins-
da provincia outorgada a Fran- o PSdeG nun comunicado de titucións públicas deben ter un
cisco Franco en xullo de 1957. prensa posterior a sesión. A re- posicionamento claro de condena
“A pesar de Baltar presume de tirada desta honra foi adoptada do golpe de estado, da ditadura
ser o campión da democracia e o co voto afirmativo de todos os franquista e da brutal represión
defensor máximo da provincia, grupos da corporación e, a peti- que sufriron miles de persoas du-
tivo que ser o PSdeG-PSOE o que ción dos socialistas. O pleno rante aqueles anos”. Fraga con- Sesión plenaria na Deputación o 28 de xullo de 2017.
propuxo esta iniciativa tras in- gardou un minuto de silencio en cluíu que “non hai mellor maneira
vestigar, polo miúdo, no arquivo honra ás vítimas do golpe de es- de amosar ese compromiso das retirar o meirande recoñecemento institución ó máximo responsable
da Deputación ata atopar as tado e da posterior ditadura. institucións de xeito público que que se pode outorgar dende esta da ditadura fascista”.
14

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción OURENSE

A Confederación Hidrográfica Porto e Norte, Centro, Sur
acondiciona o río Barbaña e Azores, estarán en

A
S
Confederación Hidrográ-
Termatalia
fica do Miño-Sil (CHMS),
organismo autónomo de- ituar internacionalmente Varzim; Hugo Marcos, director
pendente do Ministerio de Agri- a Porto e Norte como un do Festival de Cinema Turístico
cultura e Pesca, Alimentación e destino de benestar Art & TUR e medios de comu-
Medio Ambiente (MAPAMA), ini- onde a oferta dos seus nume- nicación especializados en tu-
cia os traballos de restauración rosos centros termais combí- rismo.
hidrolóxico-forestal do río Bar- nase con spas de luxo que A Entidade de Turismo Porto
baña, ao seu paso pola cidade ofrecen ao viaxeiro unha expe- e Norte, principal socia estra-
de Ourense. O presidente da CH riencia integral e única na que téxica de Expourense en Portu-
do Miño-Sil, Francisco Marín, e os beneficios da auga combí- gal, volve confiar en Termatalia
o alcalde da Ourense, Jesús Váz- nanse coas súas atractivas pai- e estará presente en todas as
quez, visitaron a zona de actua- saxes e gastronomía. Este é o accións profesionais e de nego-
ción no río Barbaña no tramo obxectivo que a Entidade de cio da feira xa que Alejandro
urbano de Ourense. Esta actua- Turismo Porto e Norte de Por- Rubín, propúxolle a Isabel de
ción está incluída en Enco- Francisco Marín co alcalde Jesús Vázquez. tugal persegue na súa partici- Castro a posibilidade de incluír
ménda de Xestión de pación na próxima edición de a un cociñeiro desta rexión na
“Restauración hidrolóxico fores- zando tratamentos silvícolas, dos urbanos e chatarra, entre ou- Termatalia que se celebra en área de Alimentación Saudable,
tal e mellora da conectividade mediante rozas puntuais da ve- tros, serán separados pola súa Ourense (Galicia-España) os un reto que seguro aceptarán,
en canles das concas dos ríos xetación existente eliminando o natureza e transportaranse a xes- días 21 e 22 de setembro. xa que un dos puntos fortes no
Miño e Limia na provincia de exceso de matogueira e a ma- tor autorizado. Para dar a coñecer as vanta- seu turismo é a gastronomía.
Ourense” nas que o organismo leza acumulada nalgunhas O obxectivo, por tanto, é me- xes e oportunidades que ofrece Nesta área xa está confirmada
de conca investirá máis de zonas, co obxectivo principal de llorar a estrutura da vexetación a Feira Internacional de Tu- a participación de cociñeiros
250.000 euros. mellorar a capacidade de desau- de ribeira e a continuidade lon- rismo Termal, Saúde e Benes- galegos e de varios países de
Executaranse traballos en gadoiro e de acondicionar a xitudinal da canle para recupe- tar, a entidade de Turismo América Latina.
distintos tramos dos regachos banda de vexetación, tanto en rar a sección de evacuación Porto e Norte organizou unha Participación de Portugal
dos Muiños, Vistahermosa, Val- densidade como en estrutura. orixinal do mesmo, co ánimo de presentación de Termatalia Portugal, de norte a sur,
dorregueiro e do Cano e nos ríos Programáronse, ademais, minorar ou eliminar os efectos ante representantes de cámaras será un dos países que partici-
Lonia e Porto en Ourense e no podas selectivas sobre o estrato nas infraestruturas e leiras lin- municipais da rexión, de em- pen en Termatalia para situarse
Barbaña (tramo de Ourense e de arbóreo, apeando os pés clara- deiras durante as inundacións presarios do sector hostaleiro e internacionalmente como des-
San Cibrao das Viñas), nun total mente dominados ou decrépitos por avenidas extraordinarias. de medios de comunicación. tino de saúde. Ademais da En-
de 14 quilómetros de canle. O e respectando en todo momento Conseguirase, por tanto, resta- Tivo lugar no Porto Welcome tidade de Turismo Porto e
investimento previsto para as especies arbustivas autócto- blecer o equilibrio dinámico dos Center e correu a cargo do di- Norte, tamén confirmou a súa
ambos os municipios ascende a nas e procederase á retirada ma- ríos e a restauración e mellora do rector da feira, Alejandro presenza a Eurocidade Chaves-
125.000 euros. nual ou mecanizada de árbores ecosistema, co mínimo impacto Rubín, acompañado pola direc- Verín que tamén promocionará
Actuacións previstas caídas e susceptibles de caer ao ambiental negativo sobre a fauna tora de Porto e Norte, Isabel de as súas augas dentro do Bar de
Na inspección previa reali- leito do río, que puidesen obs- e a flora autóctonas, todo iso co Castro. Esta última fixo refe- Augas da feira. A rexión Centro
zada comprobouse unha impor- truir a canle e provocar desbor- ánimo de favorecer o uso social rencia a que a feira permite tamén estará presente de forma
tante presenza de vexetación damentos ou erosión dos noiros. da contorna. Estas actuacións en promocionar internacional- conxunta con Termas do Centro
arbustiva, exceso de matogueira Os restos de vexetación reti- Ourense cuxa duración se estima mente a esta rexión como “un que integran a 22 estancias
e maleza acumulada, ademais rados, serán triturados salvo os en 6 meses, son realizadas por destino de emocións”. A esta termais do país entre as que
de árbores secas, caídos no leito máis grosos que se ofrecerán aos unha brigada composta por unha presentación, coordinada polo destacan Sao Pedro do Sul ou
do río, así como, restos de plás- veciños para uso doméstico ou, cuadrilla forestal de 6 operarios, delegado de Termatalia no Caldas dá Rainha. Tampouco
ticos, botellas e demais residuos no seu caso, serán transportados que realizasen o seu labor, funda- Norte de Portugal, Antonio faltarán á súa cita áreas ter-
sólidos urbanos. A programación a un vertedoiro autorizado, a re- mentalmente, por medios ma- García, acudiron empresarios mais do Sur do país como ter-
dos traballos realizouse aten- tirada dos residuos que poidan nuais e coa maquinaria adecuada do sector da restauración de mas de Monchique e da área
dendo á problemática concreta estar acumulados en ambas as compatible coa zona de actua- Porto, Braga e Vila Real; con- insular, coa presenza das Illas
da zona e para iso estanse reali- marxes, cascallos, residuos sóli- ción. celleiro de turismo de Póvoa de Azores.

Presentación de Termatalia en Porto.
15

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción OURENSE

Termatalia presentouse en

N
Buenos Aires
a sede bonaerense da Federación ción de FEHGRA integrada por unha trin-
Empresarial Hostaleiro Gastronómica tena de empresarios do sector termal e de-
da República Arxentina (FEHGRA) legados das provincias termais. Participarán
presentouse Termatalia 2017. O director da cun programa formativo especial que lles
Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde levará a realizar distintas visitas aos centros
e Benestar, Alejandro Rubín, adiantou a em- termais de Galicia e do Norte de Portugal e
presarios do sector e medios de comunica- a realizar algún dos cursos de capacitación
ción as novidades da próxima edición que se profesional organizados para esta edición.
celebrará os días 21 e 22 de setembro en FEHGRA é un dos principais partners de Ter-
Ourense e na que Arxentina, como xa é ha- matalia en Arxentina. Representan a toda a
bitual, xogará un papel destacado. actividade hostaleira e gastronómica e
Asistiron ao acto a presidenta de FEH- agrupan a máis de 50.000 establecementos Acto de presentación en Buenos Aires de Termatalia 2017.
GRA, Graciela Fresno; o presidente da Cá- gastronómicos e hostaleiros de todo o país,
mara Arxentina de Turismo, Óscar Ghezzi, o nucleados en 63 filiais. papel protagonista e participará na próxima tores, como é o caso de FEHGRA e de San-
ministro de Turismo de Entre Ríos, Adrián O Ministerio de Turismo da Nación Arxen- edición presentando os seus recursos ter- tiago do Estero, Neuquén e Entre Ríos que
Fortes e a agregada comercial da Embaixada tina ha confirmado tamén a súa presenza mais ante profesionais dunha trintena de participarán de forma individualizada. A
de España en Arxentina Pilar Graza Morais, en feira co obxectivo de situarse como un países. presenza completarase coa participación
o vicepresidente de FEHGRA Claudio Aguilar dos países con maior potencial no desen- A presenza de Arxentina como país co- de operadores de turismo e relevantes re-
e delegados de provincias termais. volvemento do termalismo de América La- rrerá a cargo do Instituto Nacional de Pro- latores do país que presentarán as parti-
Arxentina en Ourense tina. Despois de exercer de anfitrioa de moción Turística, INPROTUR, e será cularidades do termalismo arxentino
Na presentación confirmouse a partici- Termatalia 2014, celebrada en Termas de reforzada pola participación doutros des- dentro do Encontro Internacional sobre
pación en Termatalia 2017 dunha delega- Río Fondo, Arxentina continuará co seu tinos e empresas deste país como exposi- Auga e Saúde.
16

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción OURENSE

Colaboración entre Impulso ás infraestruturas rurais e a

A
administracións ordenación do pastoreo en Viana do Bolo
conselleira do Medio
Rural, Ángeles Vázquez,
recibiu ao alcalde de
Viana do Bolo, Secundino Fer-
nández, con quen tratou dife-
rentes cuestións relativas á
mellora do agro neste concello
ourensán. O impulso ás infraes-
truturas rurais e o fomento e
ordenación do pastoreo neste
municipio centraron a xuntanza
de traballo. Así, en materia de
infraestruturas, a conselleira e
o rexedor acordaron continuar

O
O conselleiro de Política Social no seu encontro co alcalde de Muíños.
impulsando o acondiciona- Secundino Fernández con Ángeles Vázquez.
mento e mellora da Oficina
Agraria Comarcal, co fin de op- Pastoreo tiva e, xa que logo, para a pre-
conselleiro de Política conta cunha residencia para per- timizar os diferentes servizos Con respecto ao fomento do vención dos incendios forestais.
Social, José Manuel Rey soas maiores en cuxa construc- que se ofrecen aos agricultores pastoreo, Ángeles Vázquez e o Este plan de pastoreo aplica-
Varela, reuniuse co rexe- ción colaborou a Xunta e que na e gandeiros da zona nestas ins- alcalde avanzaron na posta en rase entre este ano e o vindeiro,
dor do Concello de Muíños, Plá- actualidade conta con trinta pra- talacións. marcha do plan elaborado pola empezando por realizar unha ra-
cido Álvarez Dobaño, co zas no centro de día e outras ca- Tamén neste eido avaliaron consellería para a ordenación e diografía da situación dos pas-
obxectivo de afondar nas liñas renta residenciais. as achegas da consellería para posta en valor deste aproveita- tos, a estrutura e distribución do
de colaboración entre adminis- Así mesmo, no ámbito da con- a renovación de camiños rurais mento en toda a zona do macizo gando no monte e as necesida-
tracións para garantir o benestar ciliación e do benestar dos de titularidade municipal. Este central ourensán, que beneficiará des en canto a terreos e infraes-
da veciñanza. Ambos mandata- nenos e nenas, a Xunta xestiona ano Medio Rural destinará un a diferentes concellos, entre eles truturas como peches. A partir
rios fixeron un repaso dos prin- a escola infantil unitaria da lo- total de 69.701,81 euros para o de Viana do Bolo. O principal desta análise pormenorizada le-
cipais recursos sociais cos que calidade, que conta cunha uni- estes labores no devandito con- obxectivo desta iniciativa é a or- varase a cabo unha regulariza-
conta a localidade, entre os que dade e vinte prazas. Rey Varela e cello. Será dentro do plan de denación silvopastoril, raciona- ción da actividade buscando
destacan o Servizo de Axuda no Álvarez Dobaño acordaron seguir acondicionamento de vías ela- lizando o aproveitamento do harmonizar os intereses de todos
Fogar, que ofrece 9.768 horas estudando posibles novas vías de borado por este departamento monte e evitando tanto as car- os implicados, fundamental-
anuais de atención aos veciños e colaboración entre a administra- da Xunta para mellorar a cali- gas excesivas ou insuficientes mente gandeiros e titulares dos
veciñas deste concello ourensán. ción autonómica e a local para dade de vida dos veciños, pro- como o seu abandono. Trátase, terreos, cos que se consensuará,
No que atinxe ao mapa de in- mellorar e ampliar os servizos de piciar a cohesión territorial e ademais, dun método eficaz para en todo momento, a posta en
fraestruturas locais, Muíños atención aos veciños de Muíños. fixar poboación no rural. o control da vexetación arbus- marcha do plan.

A Xunta estuda a situación dos Política Social analiza as

O O
servizos sociais en Manzaneda inquedanzas da Peroxa
conselleiro de Polí- conselleiro de Polí-
tica Social, José tica Social, José Ma-
Manuel Rey Varela, nuel Rey Varela,
reuniuse co alcalde de Man- recibiu ao primeiro edil do
zaneda, Félix Domínguez Concello da Peroxa, Manuel
Cortiñas. A entrevista, que Seoane Rodríguez. A cita,
tivo lugar en San Caetano, que se desenvolveu no des-
serviu para abordar a situa- pacho do conselleiro en San
ción dos servizos sociais Caetano, permitiu abordar a
prestados pola administra- posibilidade de poñer en
ción autonómica nesta vila marcha novas liñas de cola-
da provincia de Ourense. No José Manuel Rey Varela con Félix Domínguez Cortiñas. boración neste eido co ob- José Manuel Rey Varela e Manuel Seoane Rodríguez.
que respecta á área de fami- xectivo de “mellorar o
lia e infancia, Manzaneda conta desde o derán levar aos nenos e nenas un má- benestar dos galegos e das galegas, Mentres, no eido das persoas maiores, a
ano pasado coa casa niño O Bicarelo, un ximo de oito horas diarias. A atención principalmente, daqueles que máis o Consellería de Política Social oferta 793
recurso orientado a atender as necesida- prestada comprende a atención especí- precisan”, afirmou Rey Varela ao remate horas anuais para o Servizo de Axuda no
des de conciliación das familias e que foi fica das necesidades básicas de alimen- da xuntanza. Fogar que permiten que a ratio de co-
concebido pola administración autonó- tación, hixiene e descanso de acordo Así as cousas e no que respecta á área bertura se sitúe no 96%. E, ao fío, Rey
mica para favorecer a igualdade no acceso coa idade e a contribución ao desenvol- de familia e infancia, ambos mandata- Varela e Seoane Rodríguez puxeron en-
aos servizos con independencia do lugar vemento físico, motor, afectivo, intelec- rios coincidiron en subliñar a excelente riba da mesa a posibilidade de ampliar a
de residencia. tual e social do neno ou nena. Tamén no ratio de atención que presenta o conce- colaboración das dúas institucións co fin
As casas niño ofrecen unha atención eido das persoas maiores, a Consellería llo ourensán, grazas ao servizo que de mellorar os recursos asistenciais que
integral e personalizada con carácter de Política Social oferta 5.148 horas presta o Punto de Atención á Infancia se ofertan para os veciños e veciñas da
gratuíto na modalidade de atención anuais para o Servizo de Axuda no Fogar (PAI) municipal e para o que a Xunta de Peroxa, unha posibilidade que se com-
diurna de lúns a venres e as familias po- en Manzaneda. Galicia achega cada ano 9.000 euros. prometeron a analizar.
17

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción PONTEVEDRA

Salceda realiza o pago aos expropiados Salceda acomete un Plan Integral de
limpeza de beirarrúas e espazos

O O
polo Parque Raíña Aragonta públicos
mesmo Parque Raíña Concello de Salceda de Ca- torno a un mes para deixar listas
Aragonta foi o escena- selas, a través das Conce- as principais rúas do casco urbano.
rio no que o Alcalde llaríasde Vías e Obras e O Concello dá resposta así ás
de Salceda, Marcos Besada, Turismo que dirixen Miguel Gonzá- peticións recibidas por diversos ve-
asinou en presenza dos pro- lez e Loli Castiñeira respectiva- ciños e veciñas neste senso, traba-
pietarios e propietarias expro- mente, ven de poñer en marcha un llando para que as rúas da vila
piados/as as transferencias Plan de Limpeza de beirarrúas e es- ofrezan a súa mellor cara a veciños
que por fin van poñer punto pazos públicos no casco urbán do e visitantes.
final a este longo proceso, e municipio. Inciden dende o Concello na cam-
que converte o pagamento do O Plan, que comezou coa lim- paña posta en marcha para o control
adebedado nunha realidade a peza da Praza do Concello, extén- das defecacións dos cans; campaña
partires de hoxe mesmo. dese agora ás rúas humanizadas e que está a dar bos resultados, e gra-
O Equipo de Goberno ao aos espazos recuperados como a zas á cal cada vez son menos os pro-
completo arroupou ao Alcalde praza do mercado de abastos, e pietarios/as de mascotas que non
no acto de sinatura, no que calcúlase que se extenderá en recollen os excrementos dos animais.
estiveron presentes todos os
afectados e afectadas xunto 201,06 €/m2, ratificado des- dificultades á hora de manter
cos seus avogados, agás o pois polo TSX de Galicia no servizos básicos para a cida-
Obispado Tui-Vigo que prefe- ano 2013. danía, polo que no pasado
riu non asistir ao acto a pesa- Dende aquela, o novo Go- mes de marzo o Pleno do Con-
res de ser o maior beneficiario berno do Concello leva afron- cello aprobou a solicitude dun
da expropiación. tado xa o pago de 454.203,98 préstamo de 789.723,63 €,
No ano 2005, coa expropia- €. As últimas sentenzas do que permitiu que dunha vez
ción dos terreos para o Parque TSX obrigaban ao Concello a por todas os/as propieta-
Raíña Aragonta, sete propie- facer pagos en curtos perío- rios/as poidan cobrar o que se
tarios non aceptaron os 24,04 dos de tempo, o que poría en lles debe, unha vez que os
€/m2 que lles ofreceu o Con- perigo a estabilidade orza- datos económicos do Concello
cello e recurriron ao xusti- mentaria do Concello, po- permitiron por vez primeira
prezo, que lles recoñeceu dendo causarlle serias realizar esta operación.

A
A UNED aproba o aula en O Porriño A maioría dos participantes no

O
Xunta Reitora da Uni- o Pleno do Concello aprobou, a unha xuntanza cos responsábeis "Porriño Accede" atoparon traballo
versidade Nacional de petición da concelleira de Edu- da Universidade Nacional de
Educación a Distancia, cación, instar á dirección da Educación a Distancia para co- Concello do Porriño presen-
presidida por Carmela Silva e Universidade Nacional de Edu- ñecer as necesidades que consi- tou no mes de xullo o pro-
reunida o día 19 en Ponteve- cación a Distancia a que abrise dera o centro para a apertura grama de formación
dra, aprobou a posta en mar- un aula no Porriño, proposta desta aula que, asegura, “será ‘Porriño Accede’, promovido pola
cha dun Aula da UNED no que agora ven de ser ratificada un espazo moderno, dotado Concellería de Emprego e Forma-
concello do Porriño. pola Xunta Reitora da UNED. coas últimas tecnoloxías que ción que dirixe Soledad Girón, e
En concreto, tal e como ase- garanta unha formación de cali- que é unha iniciativa que, “quere
gurou Silva, “trátase dun aula dade e responda á demanda das dar resposta ao desexo de comba-
que impulsamos co apoio do empresas contribuíndo, deste ter o desemprego dende unha po-
A Concelleira Soledad Girón
propio Concello e da Confede- xeito, a seguir diminuindo o de- sición activa, apostando pola
ración de Empresarios e vén a semprego do Porriño”. formación e coa colaboración das artéllase grazas aos convenios de
sumarse ás tres aulas que o A alcaldesa confirma que o empresas da contorna”. colaboración asinados pola Conce-
Centro Asociado ten xa en fun- primeiro paso será que a Aula ‘Porriño Accede’ abrangue un llería de Emprego e Formación:
cionamento en Vigo, Portas e da UNED no Porriño imparta os proceso de capacitación inicial, neste 2017 xa se formalizaron ,ata
Tui”. estudos de Acceso á Universi- dirixido á obtención das compe- agora, 12 convenios de colabora-
O pasado 16 de marzo a al- dade de Maiores de 25 anos, ao tencias profesionais que piden as ción nun marco de tres acciones
caldesa, Eva García de la Torre, tempo, que o Concello seguirá empresas, complementando as formativas, que permitiron que 12
xunto coas concelleiras de Edu- A alcaldesa cualifica esta co seu compromiso de asinar mesmas con prácticas non laborais das 15 persoas que participaron na
cación, Lourdes Moure, de Em- decisión coma “histórica”, su- convenios de colaboración cos que teñen coma previsión a em- primeira acción empezasen a tra-
prego, Soledad Girón, a voceira bliña que é “unha nova impor- empresarios dos grandes polí- pregabilidade. ballar. Nove delas obtiveron esta
do Grupo Municipal de Non tantísima para O Porriño”, gonos industriais da vila, “para Soledad Girón subliña que por oportunidade por medio das prác-
Adscriitos, Sabela Landín, e o sinala que esta decisión é deseñar a formación especiali- medio de ‘Porriño Accede’, “pro- ticas non laborais; coa seguinte
presidente dos empresarios do “froito do traballo realizado zada” que teñan que completar porciónase unha oportunidade formación, foron 6 as insercións la-
Polígono de A Granxa, Indale- dende o Concello neste tempo” as persoas que queiran acceder real a colectivos de difícil reinser- borais e hai previsión doutras 3 no
cio Cuevas, mantivera unha en- e adianta que o Goberno local a empregos de calidade nas fir- ción laboral pois permite formar que resta do programa.
trevista coa directora da UNED xa ten “moi avanzado” o es- mas radicadas no Porriño de a persoas desempregadas en con- Finalmente, na última acción for-
de Pontevedra, Beatriz Rodrí- tudo da posible sede da Aula xeito que, ao ano seguinte, ceptos demandado polas empre- mativa, conqueríronse 9 insercións,
guez, para tentar de traer a O da UNED na vila. sexa posible expor á Universi- sas, garantindo, deste xeito, o tamén de 15 participantes e está
Porriño a devandita aula. Eva García de la Torre man- dade Nacional de Educación a acceso ao tecido empresarial”. previsto completar tres accións en
Unhas semanas máis tarde, terá, nas vindeiras semanas, Distancia a súa implantación. A participación das empresas conxunto ao longo deste ano.
18

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción PONTEVEDRA

O Concurso de cortadores de xamón consigue

U
atraer a profesionais de toda España
n dos actos máis importantes e que este ano conseguiu atraer a premiado con 200 euros.
que se celebrarán durante a profesionais de toda España. O concurso celebrarase no
51 Festa Feira do Xamón que A dotación dos premios ascende mesmo emprazamento da Feira do
terá lugar en A Cañiza o domingo 15 a 1200 euros cun primeiro premio Xamón, na Carballeira do Cacha-
de agosto, é a IV Edición do Con- de 500 euros, 2º premio de 300 e rado de 11h00 a 13h00 e todo o
curso de cortadores de xamón, diri- un 3º premio de 200 euros. Ade- xamón cortado será destinado á
xido polo profesional Víctor Burgos mais o mellor prato creativo estará venda.

O Cuartel Museo
Diego de Giráldez
abre ao público os

O
días 6 e 20
prestixioso pintor Diego de Girál-
dez abre por onceavo ano conse-
cutivo o seu estudo Cuartel
Museo na Cañiza que fai un percorrido
polos seus 42 anos de debuxo, pintura,
escultura e anatomía.
O museo permanecerá aberto os do-
mingos 6 e 20 de agosto en horario de
seis da tarde a nove da noite. Esta edifi-
cación, de máis de 1.000 m2 e cinco
plantas de altura, está situada en pleno
centro urbano e preside a Praza Maior
da Vila, aínda que ten a súa entrada por
rúa Botica. Para os cañicenses é coñe-
cida como o antigo cuartel da Garda Civil
de A Cañiza xa que ata o ano 1990 al-
bergaba as oficinas e vivendas da bene-
mérita na localidade.
Ao longo de 1.500 metros lineais de
exposición, os visitantes poderán con-
templar, coñecer e admirar a prolífica
obra deste pintor de renome, creador do
realismo NAS, acepción coa que se co-
ñece a súa pintura e que por méritos pro-
pios e polas súas excepcionais calidades
alcanzou hai xa anos un posto significa-
tivo dentro da pintura contemporánea
española e internacional.
O Concello de A Cañiza nomeou ao seu
veciño e artista Diego de Giráldez Fillo
Predilecto da Vila o pasado 18 de marzo
polos seus 42 anos de magnífica obra.
19

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción PONTEVEDRA

O Club Ciclista Ponteareas segue deixando O PP dí que Represas só

O
pegada por onde vai destinou o 10% do prometido

P
Xuveníl do a fomentar o emprego
Clube Ciclista
Ponteareas Brais ara o grupo Popular do
Gomez Cima, ven de Concello de Ponteareas,
participar coa Selección cos datos que lles faci-
Galega de Ciclismo na litou o Goberno do peche das
Sexta edición da Txuma- Contas do ano 2016 na man a
ren Nazioarteko Hiru información que viñeron
Egurak, proba que dura dando nos últimos tempos
tres dias e que reune está mais preto da mentira que
aos mellores corredores da realidade.
da categoria cadete de Así din ter contrastado
todo o estado e que in- como dos tan anunciados
clusive participan inter- 50.000€ para Fomento de Em-
nacionais, logrando os prego do que o Alcalde votou Salvador G. Solla voceiro do PP
compoñentes da Selec- meses a falar como un dos pi-
ción Galega gañar a ci- lares da súa xestión, tan só Na mesma liña está o asunto
tada proba. destinou a este fin un 10%, é dos cartos que dicían ían aforrar
Os Cadetes do Clube partici- Na mesma proba Miguel Ro- os rapaces e rapazas, deron o decir 5.300€, "este foi todo o como goberno, e que chegado
paron no XVIII Trofeo Vila de driguez da categoria Infantil lo- mellor de cada un, sen deixar de esforzo con cartos municipais finais do ano 2016, demostrouse
Luou, en Teo A Coruña, onde grou o tercer posto, corredor que disfrutar do ciclismo, que é un que este Goberno destinou a que non lles chegou o diñeiro
Manuel Rodriguez logrou gañar ven de participar nos Campiona- dos pilares do Clube, conse- fomentar o emprego". presupostado que era de algo
a citada proba e tamén o Pre- tos de España de Ciclismo en guindo na categoria de Preben- Tamén se toparos con que o mais de 262.000€. E así deixa-
mio de Montaña, asimesmo Ivan Idade Escolar. xamins Femininos o 2º posto Sr Represas, que dicía que non ron sen contabilizar 12.000€
Rodriguez logrou con esforzo e Os mais cativos do Clube par- Leire Mariño e na categoria de cobraría por ser alcalde, durante que neste ano 2017 levaron a un
superación gañar a meta vo- ticiparon tamén no 1º MiniBtt Promesas Masculinas o 4º posto o ano pasado destinou para ó recoñecemento extraxudicial e
lante. Concello de Ferrol, no que todos Aaron Arenas. seu bolsillo mais de 15.000€. que se corresponden a gastos
Isto a maiores das seis adica- de asistencias dos concelleiros
cións que teñen os concelleiros durante os meses de xullo, no-
do goberno e o custe dos ase- vembro e decembro do ano pa-
sores xurídico-administrativos sado que nin contabilizaron nin
As crianzas das Neves visitan o Concello que están a contratar. pagaron.

A
Pintado de estradas nas Neves
Deputación vén de pin- están a iniciar as obras para a
tar varias estradas pro- instalación de diversos pasos
vinciais ao seu paso de peóns sobreelevados e de
pola localidade nevesa. redutores físicos de velocidade,
Trátase dun total de 15 Km elementos que contribúen á
distribuídos entre as estradas protección das persoas que
EP-4201 Setados – Ribarteme - transitan a pé polas beiravías.
Vide, EP-4203 Tortoreos – A Es- Estas accións, encadradas
tación e EP-4204 A Estación - dentro do Plan de Mobilidade e
As Neves, que foron pintados Velocidade Segura (MÓVESE),
nas últimas semanas coa inten- van encamiñadas na procura
ción de mellorar a visibilidade dun aumento da seguridade
e facer máis segura a condu- viaria das estradas provinciais,
ción ao longo destes viais. un dos principais obxectivos
Ademais, adiantan dende o marcados pola área de Mobili-

D
Concello, que actualmente se dade do goberno actual.

a man das monitoras, me- máis entusiasmo levantou foi o des ás súas peticións.
nores que nestes meses salón de plenos, no que ocuparon Deste xeito preténdese ache-
están acudindo ao cam- rapidamente as cadeiras das con- gar a institución aos máis peque-
pamento de verán organizado cellerías e onde entrevistaron o nos e pequenas e facelos
polo Concello, visitaron nos pa- Alcalde, ao que lle fixeron todo partícipes das accións que lles
sados días a casa da institución tipo de preguntas sobre a súa afectan directamente. Unha acti-
local. Ademais de coñecer o inte- vida persoal, salario, funcións e vidade desta renovada edición do
rior do edificio, falaron co per- un longo etcétera. Pola súa campamento de verán, no que hai
soal que traballa nel e puideron banda, o rexedor municipal reco- outras novidades como a práctica
coñecer de primeira man o que lleu as súas suxestións para a de bádminton, a visita á escola
alí se fai. vindeira edición do campamento de música ou a realización de saí-
Durante a visita o lugar que coa idea de axustar as activida- das polo entorno do concello.
20

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción PONTEVEDRA

Exito de “Noites no Castelo” e
Pistactiva na Guarda

O
dobre concerto de “Noi- sado sábado, 22 de xullo, para o cantante Mercedes Peón como
tes no Castelo” e o espec- dobre concerto ofertado no convidada especial para inter-
táculo circense da man de marco do xa tradicional “Noites pretar algunhas das pezas do
Circo Chosko e Isla Letriska foron no Castelo”. O espectáculo co- concerto, que se enmarca na xira
dous dos pratos fortes da progra- mezou pasadas as 22:00 horas “Paralaia” 20 Aniversario do mú-
mación cultural deste verán. no Castelo de Santa Cruz, coa sico moañés.
Preto de 2.000 persoas acudi- actuación do gaiteiro Xosé Ma- Preto da media noite, a gai-
ron á fortaleza guardesa o pa- nuel Budiño, ao que se uniu á teira Susana Seivane tomou o
testemuño do espectáculo, cun
repertorio de cancións propias e
tradicionais, que animou aos es-
pectadores introducindo elemen-
tos sorpresa. Así, por exemplo,
incorporáronse a ela artistas
como a gaiteira guardesa Nadia Pistactiva convocou onte a pe- Chosko amosou as súas habilida-
Vázquez e o pequeno Iago, un quenos e maiores no Auditorio des acróbatas e no trapecio, sen
virtuoso da gaita aos seus 9 de San Bieito onde, chegadas as deixar ao marxe as súas capaci-
anos. Seivane puxo o broche de 20.30 horas e coas prazas total- dades humorísticas. Ambos cati-
ouro a unha noite dedicada á mú- mente ocupadas, deu comezo a varon ao numeroso público, de
sica galega e á súa tradición. función: Isla Letriska combinou preto de 400 personas, cun es-
Para celebrar o día de Galicia, os malabares co humor ao máis pectáculo participativo e moi di-
o dobre espectáculo circense puro estilo clown, mentres Circo vertido.

A mostra “Viaxando pola historia, cen anos
do MASAT” aberta na Casa dos Alonso

A
exposición “Viaxando pola na súa exposición permanente. Na última sala da mostra recó-
historia, cen anos do “Trátase de sacalos á luz e dalos llense varias pezas procedentes
MASAT”, conmemorativa a coñecer ao público en xeral; de doutros xacementos da provincia,
do centenario do Museo Arqueo- que falemos todos, comezando con mostras senlleiras de cada un
lóxico do Monte Santa Trega, polas pedras”, explicou o arqueó- deles, “para que comprendamos
abriu as súas portas cun acto de logo, facendo especial fincapé na que o Trega e o MASAT foron moi
inauguración no que interviron o importancia da labor realizada importantes, e continúan séndoo,
alcalde da Guarda, Antonio polas guardesas e guardeses que, para un período cronolóxico e Santos Hector na inauguración do MASAT
Lomba, a concelleira de Turismo, durante anos, axudaron co seu cultural como é a Idade do Ferro
Monserrat Magallanes, o depu- traballo a configurar o primeiro e a cultura castrexa no noroeste”, nario do seu museo cunha serie horas, coa interpretación da Can-
tado provincial de Turismo, San- museo arqueolóxico de Galicia. E recalcou Rodríguez. de actividades, entre as que tata no. 156 de Bach. O mesmo
tos Hector e o arqueólogo é que o MASAT serviu de impulso Neste mesmo sentido se pro- Lomba distinguiu esta mostra, músico puxo fin ó acto inaugural
comisario da exposición, Rafael para as investigacións acometi- nunciou Santos Hector, ao refe- coa pretensión de “homenaxear e interpretando a peza do filme “La
Rodríguez. das posteriormente noutros xace- rirse á especial importancia do dar a coñecer unha das nosas ins- Misión”, de Ennio Morricone, para
Este último foi o encargado de mentos do noroeste da MASAT, cuxos fondos contan con titucións máis salientables”. dar paso á apertura oficial da ex-
explicar os contidos e o sentido comunidade, a partir das cales preto de 40.000 pezas. “Moitos O rexedor municipal agradeceu posición ao público.
da mostra, na que se amosan contamos con numerosos teste- dos que visitan a provincia veñen dun xeito especial o apoio pres- A mostra “Viaxando pola his-
parte dos fondos cos que conta o muños da cultura castrexa na motivados pola nosa rica historia tado pola Deputación de Ponte- toria, cen anos do MASAT” diví-
MASAT, máis aló dos xa amosados nosa terra. arqueolóxica e, neste aspecto, o vedra para a realización desta dese en tres bloques temáticos,
que máis destaca pola súa enver- exposición, que conta co finan- nos que se amosan a historia do
gadura é, sen dúbida, o Monte de ciamento da institución provin- museo, os obxectos das campa-
Santa Trega”, aclarou o deputado cial a través do Plan Concellos ñas arqueolóxicas levadas a cabo
provincial. 2017, e para a que cedeu un ata o 2016 e a función do Trega
O alcalde da Guarda, Antonio equipo de profesionais encargado como “faro” de coñecemento da
Lomba, quixo destacar a necesi- da parte técnica, entre os que se Idade de Ferro na nosa provin-
dade de preservar e potenciar atopa Rafael Rodríguez, comisa- cia. A exposición permanecerá
cara ao futuro o legado deixado rio da exposición e coordinador aberta ó público ata o 27 de
polos membros da Sociedade Pro- do catálogo. agosto, de martes a sábado cun
Monte, creadores do hoxe coñe- A nota musical da xornada viu horario de mañá de 12 a 14
cido como MASAT. Este é, da man do guardés Avelino Fe- horas e, xa pola tarde, de 19 a
segundo o rexedor, “un elemento rreira. Acompañado do seu oboe, 22 horas. Os domingos e días
imprescindible do noso Trega” foi o encargado de dar comezo á festivos a mostra poderá visi-
que neste ano celebra o cente- inauguración pasadas as 19 tarse en horario de mañá.
21

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Por Juan Louzán

Entrevista a Antonio Lomba Baz, Alcalde de A Guarda

S
"Ainda que melloramos no tema do lixo, non estamos moi satisfeitos”
on moitos os momentos de presión que sufre un alcalde xunto
a o seu grupo de goberno. Non é un problema de aptitude, ex-
periencia e formación, senón carencia de orzamentos e colabo-
ración civica. Máis os destrozos do temporal derribando o espigón de
contención do mar no porto guardés..., Antonio Lomba está na tarefa
de xestionar e conseguir ante todas as institucións as axudas necesa-
rias para facer da Guarda unha cidade moderna e cos adiantos e tec-
noloxías dos tempos actuais.

Este inverno os temporais provocaron gués, non realizan dragados. As
bastantes desperfectos na Guarda. Os veces teñen que suspenderse al-
máis importantes producíronse no gunhas viaxes durante a baixamar
Dique Norte de abrigo do porto e na pero segue sendo un medio de
Senda Litoral. En que situación se ato- transporte fundamental entre as
pan estas reparacións? dúas marxes do río, máis aínda
É certo que neste inverno un dos tem- tendo en conta que é parte do Ca-
porais provocou moitos desperfectos, al- miño Portugués da Costa. Nestes
gúns de moita importancia. Dos máis últimos anos a cámara de Ca-
pequenos fíxose cargo o concello pero no minha ten asumido uns dragados
caso dos máis grandes a responsabilidade parciais na desembocadura do río
é doutras administracións. O dique e paseo Coura que é onde se presentan
norte do porto corresponde a Portos de máis problemas. Aínda así eu
Galicia e a Senda Litoral a Costas do Es- considero que se debe facer un
tado. No primeiro caso as obras van bas- estudo para determinar un medio de co- urbanización da rúa Concepción Arenal. e as informacións dos servizos municipais
tante avanzadas pero aínda fan falta uns municación sostible para persoas e vehí- En que estado se atopa este proxecto? houbo, nestes primeiros meses, unha no-
meses para rematalas, segundo a empresa, culos entre A Guarda e Camiña. Agora mesmo estamos na fase de redac- toria melloría. Aínda así non estamos to-
está previsto que rematen antes de que Sabemos que o concello está traballando ción do proxecto. No momento que estea talmente satisfeitos, seguen a producirse
veña o mal tempo. Neste caso o concello coa Xunta de Galicia nun proxecto para ramatado e coñezamos o custo exacto asi- situacións non desexables que prexudican
reclamou a empresa dilixencia na repara- o monte que se chama “Porta do Trega” naremos un convenio coa Deputación. O a nosa imaxe e incomodan a moitos veci-
ción do paseo do porto, estas reparacións en que consiste esta actuación? concello terá que aportar un 30% do custo ños, como son por exemplo: a deposición
van algo atrasadas e na tempada de verán O concello da Guarda e a Axencia de Tu- da obra que se executará previsiblemente de lixo e voluminosos fora dos contedores
son usadas por moita xente. A Senda Lito- rismo de Galicia están traballando nun entre o 2017 e o 2018. A urbanización é e que se bote lixo durante os sábados,
ral está reparada. Neste caso en vez de convenio para executar, por valor de moi ambiciosa e cambiará o totalmente esta é a principal causa dos malos cheiros
facer a reparación en madeira fíxose en 220.000 €, unha area de control de visi- unha das principais rúas da Guarda. Actua- dado que o domingo non hai recollida. Se-
formigón impreso. O acabado quedou moi tantes na subida ao monte, na zona de remos na totalidade da rúa dende o cruce guiremos traballando neste sentido, sabe-
ben e desta maneira resistirá mellor futu- Chans. O proxecto desta obra é do guardés coa rúa Galicia ata o remate na Riveira. mos que é difícil mudar algunhas
ros temporais. Mauro Lomba que foi o que a bautizou co Están a traballar nalgún outro proxecto costumes. Aínda así temos tamén cousas
Nestes últimos anos parece houbo pro- nome de “porta do Trega” pola súa forma coa Deputación de Pontevedra? positivas, na actualidade somos unha das
xectos comúns entre A Guarda e Ca- e polo seu significado. Estivemos demandando a colaboración vilas que máis recicla de toda Galicia e o
miña. Como se atopa a relación cos Durante o ano 2016 estivéronse fa- da Deputación noutros proxectos que noso punto limpo é unha referencia para
veciños portugueses? Como está fun- cendo escavacións no “barrio de Merge- consideramos fundamentais para A moitos concellos.
cionando o Ferry na actualidade e cal é lina” no marco dun convenio entre a Guarda. Se imos a buscar financiación
o seu futuro? Deputación de Pontevedra e o Ministerio noutras administración é necesario dis-
A relación do concello da Guarda coa de Fomento. Despois destas escavacións poñer de proxectos redactados e coñecer
cámara de Caminha nestes momento é estaba previsto realizar a musealización o custo das obras a executar. Nestes mo-
moi fluída. A relación persoal entre os al- desa zona do poboado castrexo. En que es- mentos, ademais do proxecto de Concep-
caldes é moi boa. Estamos participando tado se atopa este proxecto? ción Arenal a Deputación de Pontevedra
e organizando eventos en común practi- Parece que houbo algún tipo de pro- está a redactar o proxecto do acceso sur
camente durante todo o ano e comparti- blema entre o Ministerio e a Deputación do porto da Guarda, unha vía imprescin-
mos presencia institucional en actos nas que levou a que a que musealización non dible para o futuro, sobre todo da zona
dúas vilas. A modo de exemplo podemos estea executada. A información que teño portuaria, tamén está o proxecto do au-
dicir que no ano 2016 fixemos máis de nestes momentos é que a Deputación ditorio municipal, unha infraestrutura
100 veciños o Camiño Portugués da aprobou o expediente de contratación do fundamental e moi necesaria e, dacordo
Costa, primeiro ata Santiago e logo ata proxecto de consolidación, restauración e co clube Atl Guardés, o proxecto de re-
Fisterra, e este ano 2017 continuamos escavación de apoio do xacemento ar- forma e ampliación do pavillón Municipal,
cunha programación de andainas con- queolóxico do “barrio de Mergelina”, cuxo para ter unha instalación deportiva mais
xunta. Outro exemplo pode ser que na importe é preto de medio millón de euros acorde coas necesidades dun club cam-
celebración da procesión das alfombras e que ten un tempo de execución previsto pión de liga.
florais en Caminha un grupo alfombristas de nove meses. Despois destes traballos Fai un meses aprobouse o regulamento
da Guarda fixeron un tapete florido no de consolidación será o Ministerio quen de limpeza pública e recollida de lixo.
concello veciño. se encargue da musealizacion. Como vai a posta en marcha deste re-
En canto o Ferry o seu funcionamento A principios da lexislatura a Presidenta gulamento despois da campaña de di-
é razoablemente bo, tendo en conta que da Deputación prometeu na Guarda que fusión?
os gobernos, tanto Español como Portu- a administración provincial executaría a Segundo as miñas propias observacións
22

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción PONTEVEDRA

A Guarda acolleu a cuarta edición das Isaura Lago gaña
o XXXI Certame

N
Xornadas de Pesca sobre Grandes Migradores de Poesía

O
o marco da celebración dedicou un recibimento espe- Feliciano Rolán
da XIV Festa do Peixe cial aos visitantes lusos, con
Espada, a Organización motivo do recente recoñece- día 21 de xullo, tivo lugar no
de Palangueiros Guardeses mento de ORPAGU como orga- local da Agrupación Cultural
(ORPAGU) celebrou durante nización de ámbito europeo. Guardesa a reunión do xu-
esta mañá as IV Xornadas In- Isto tradúcese, segundo expli- rado cualificador do XXXI Certame de
ternacionais de Pesca sobre cou o rexedor, na posibilidade Poesía Feliciano Rolán en presenza
Grandes Migradores na Casa da organziación de acoller bu- de membros da directiva.
Cultural da Comunidade de ques procedentes doutros paí- Formaron parte do xurado: Chuny
Montes de Camposancos. O ses da Unión Europea no seu Vázquez Vicente, poetisa e pintora;
lema nesta cuarta edición foi seo, o que lle confire un ca- Gloria Inés Vázquez Castro, mestra de
“Responsabilidade: social, rácter marcadamente interna- Educación Primaria, María Soledad
económica e pesqueira”, sobre cional. “Dado o estreito Diz Amil, licenciada en Xeografía e
o que xiraron as intervencións vínculo que existe co noso ve- Historia e bibliotecaria do Concello
dos relatores ás que asistiron ciño luso, a presencia de Por- da Guarda; Florentina Andrés Álvarez,
máis de 100 profesionais vin- tugal cobra unha especial profesora e doutora en Ciencias Polí-
culados ó sector da pesca con relevancia nesta ocasión”, nas distintas rexións do que permita unha explotación ticas; Fátima Pérez Sobrino, licen-
palangre e representantes das afirmou o alcalde, que apro- mundo. A pesar da estricta pesqueira en termos de igual- ciada en Filoloxía Hispánica.
administracións pesqueiras de veitou para convidar ós asis- normativa europea na materia, dade a nivel internacional e O xurado acordou premiar co pri-
España e Portugal. tentes a visitar ó Monte Santa afirmou o director xeral de Re- non repercuta negativamente meiro premio a Isaura Lago Álvarez,
Presidiron a inauguración o Trega e, por suposto, o Porto cursos Pesqueiros, en España na competitividade do sector de Redondela, polo poema “Meu
alcalde do Concello da Guarda, da Guarda, onde se celebra a “a flota de palangre de super- europeo. fillo, meu corpo”, conceder o se-
Antonio Lomba, o Presidente Festa do Peixe Espada durante ficie caracterízase polo seu bo As ponencias destas Xor- gundo premio a Rocío Leira Castro,
de ORPAGU, Joaquín Cadilla, o a fin de semana. facer” o que o convierte, afir- nada, que se desenvolveron de Cee (A Coruña), polo poema “Rui-
director xeral de Recursos José Miguel Corvino centrou mou, “nun referente a nivel entre as 10.00 e as 14.00 nas habitadas” e o terceiro a Ramón
Pesqueiros español, José Mi- a súa intervención durante a mundial”. horas, xiraron en torno a sus- Sandoval, de Vigo, polo poema
guel Corvino e a represen- inauguración das Xornadas nos A representante da DGRM tentabilidade da pesquería, o “Náufrago das cidades”.
tante da Direçao- Xeral de retos que afronta o sector ac- lusa, pola súa parte, puxo o traballo na pesca, o consumo A data de entrega de premios será
Recursos Naturais, Segurança tualmente, especialmente, no acento nas características e de produtos pesqueiros e as o xoves día 3 de agosto ás 9 da
e Serviços Martítimos (DGRM), referente á problemática da particularidades da flota portu- tendencias do mercado, así tarde no Centro Cultural da Guarda e
Emilia Batista. comercialización da aleta de guesa, ao tempo que incidiu na como das innovacións e desen- contaran coa actuación das pianis-
Antonio Lomba, encargado tiburón, dada a falta de armo- necesidade dunha normativa volvemento dos productos pes- tas María Alonso Vázquez e Laura
de dar a benvida ós presentes, nización lexislativa ó respecto europea transparente e xusta, queiros e a súa normativa. González González.
23

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Agosto de 2017

Redacción PONTEVEDRA

Pedro Alfaro

Foto de familia antes de entrar á cea.
50 anos de historia e unha

D
homenaxe máis que merecida
ias pasados celebrouse no reas. Non faltou Antonio Troncoso,
Hotel de Mondariz-Balneario sempre disposto a apoiar a coral por
unha cea que tiña unha eses mundos; a alcaldesa de Lugo
doble función. Por unha banda ser- (casada co fillo do director da Coral
vía para conmemorar os 5o anos da Angel Viro), o alcalde Ponteareas,
existencia da Coral do Centro Artís- Pepe Represas; Nava Castro e seu Padre Carballo
tico Sportivo, de Ponteareas; pola pai, Pepe Castro; Salvador González,
Vista da mesa de autoridades. outra coma homenaxe de agradece- exalcalde e, como non, o Presidente
mento “ao Padre Carballo”, (como el do Sportivo Pedro Alfaro.
gusta que lle chamemos, polo O acto resultou emotivo e entra-
tempo que pasou entre nós como ñable. Todos os alí presen tes se
Superior do Convento de Canedo), sentian protagonistas ainda que,
por facer de Embaixador da Coral obviamente, uns máis que outros.
diante do Vaticano onde actuou Finalmente a Coral, dirixida polo
cantando en San Pedro e Santa seu director Angel Viro, interpretou
Maria Maiore. Algo impensable. ªEl Peregrino” na honra do homena-
Á cea asistiron diferentes autori- xeado Padre Carballo e para compra-
dades de dentro e fora de Pontea- cer a todos os presentes.
Outra vista da mesa de autoridades. Antonio Troncoso de Castro

Vista xeral das mesas da cea José Represas José Castro

Coral do C.A.Sportivo dirixida por Angel Viro Angel Viro
Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L.
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD
(36860 PONTEAREAS - GALIZA)
T. 986 64 12 69
redaccion@novasdoeixoatlantico.com

www.todocondado.com