You are on page 1of 2

S UN DHEDS - IT

Skrme som it-understttelse


af klinisk logistik
formidles, og eventuelle udfordringer medarbejdere herunder sygeplejersker,
imdekommes og overvejes under im- koordinatorer, portrer, klinikledere
plementeringen og brugen af dem. Hvad samt it-chefen ved Sygehus Snderjyl-
synes sygeplejerskerne, lgerne, klinik- land blev interviewet for at f indsigt i
lederne og portrerne om det, og under- deres personlige brug af og holdning til
stttes deres arbejdsgange? Netop dette skrmene.
emne har vret udgangspunkt for min De digitale skrme har stor indfly-
specialeafhandling p Aalborg Univer- delse p medarbejdernes praksis, og
sitet, hvor jeg har undersgt brugen af giver dem blandt andet overblik over
skrme til understttelse af klinisk logi- forskellige situationer p sygehuset,
AF ANNE KATHRINE KOLBY, CAND.IT. I
IT, LRING OG ORGANISATORISK
stik p Sygehus Snderjylland. medfrer frre telefonopkald og for-
OMSTILLING VED AALBORG UNIVERSITET bedrer ressourcestyring og planlgning.
Baggrund
Skrme giver overblik
Anvendelsen af skrme Sygehus Sn-
Brugen af sundheds-it p sygehuse ud- derjylland startede som en regional Skrmene giver overblik over forskel-
vikler sig, og en af de nyeste muligheder beslutning i 2011. Her blev det med lige situationer p sygehuset, og dette
er skrme til at understtte klinisk logi- henblik p at ensrette arbejdsgange pa ser medarbejderne p Sygehus Snder-
stik. Frhen har patientrelateret informa- tvrs af de tre matrikler i Snderborg, jylland som den strste fordel ved skr-
tion p sygehusene vret tilgngelig i Aabenraa og Tnder besluttet, at alle mene. De bruger eksempelvis skrmene
forskellige systemer, men med skrme akutmodtagelser i Region Syddanmark til at f t samlet overblik over eksem-
samles en stor mngde information om skulle anvende skrme. Skrmene, pelsvis patienter, personaleressourcer,
patienter, personale, operationer og ak- som Sygehus Snderjylland bruger, er aktiviteter, operationsforlb og hele sy-
tiviteter i t system. Udover at aflse udviklet af it-virksomheden Cetrea. Si- gehuset. Det bliver nemmere at skabe
information p skrmene kan medarbej- den implementeringen af skrmene pa sig t samlet overblik, sa pa den made
derne samtidig kommunikere og sam- akutmodtagelsen i 2011 er skrmene kan man hurtigt tage en rask beslutning,
arbejde med andre afdelinger gennem blevet taget i brug p flere afdelinger, og fortller Erik Haagensen, operations-
skrmene. Brugen af skrme breder sig i dag anvendes 130 skrme fordelt pa 29 sygeplejerske ved dagkirurgisk klinik p
efterhnden til flere og flere sygehuse, afdelinger i Sygehus Snderjylland. Bru- Snderborg Sygehus. Skrmene giver
og derfor er det vigtigt at undersge, gen af skrme undersgte jeg i min spe- alts medarbejderne forskellige over-
hvordan de fungerer i praksis. Mulighe- cialeafhandling med udgangspunkt i en blikke, som kan effektivisere afviklingen
derne med skrmene skal udbredes og kvalitativ interviewundersgelse, hvor ti af deres arbejdsopgaver og dermed pro-
cesser vedrrende planlgning, koordi-
nering og kommunikation.

Frre telefonopkald skaber


bedre arbejdsmilj
Fr skrmene blev taget i brug, kontak-
tede medarbejderne hinanden telefo-
nisk, hvis de manglede information. I dag
kan aflse information p skrmene,
hvilket har medfrt en nedsttelse af
mngden af telefonopkald internt p
afdelingerne og mellem afdelingerne.
Telefonopkald er nu begrnset til ho-
vedsageligt at omhandle akutte patien-
ter og situationer. Det har betydet for
os, at vi ikke bliver ringet op hele tiden.
Telefonen kimede hernede uafbrudt, sa
Foto: Cetrea det har givet en ro, fortller tidligere

18 HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6


SUND H E D S - I T

Strste fordel Strste udfordring


Nr systemet er opdateret, giver det Nyttevrdien forudstter, at informa-
medarbejderne overblik over forskellige tionen er realtidsopdateret
situationer p sygehuset

klinikleder i biokemisk og immunologisk bruge skrmene til ressourcestyring p bejde p tvrs af disse og ensrette deres
klinik p Aabenraa Sygehus, Susan Boye deres afdelinger. Med skrmene effekti- arbejdsgange yderligere.
Nrregaard om Cetreas lsning. Frre viseres fordeling af personaleressourcer, I den nrmeste fremtid tager Sygehus
telefonopkald medvirker til, at medar- idet de giver overblik over afdelingens Snderjylland en mobillsning udviklet
bejderne kan udfre deres arbejdsop- personale og patienter med tilhrende af Cetrea i brug, hvor medarbejderne
gaver uforstyrret uden at blive afbrudt speciale. Sledes kan koordinatoren el- kan hente lister og information fra skr-
af telefonopkald. Samtidig skaber det en ler flowmasteren med afst i viden om mene ned p deres arbejdstelefoner. Der
strre ro, nr medarbejderne er ude hos personalets kompetencer fordele ansva- er derfor potentiale for, at afviklingen af
patienterne, idet telefonopkald iflge ret for patienterne p skrmen. deres opgaver lettes yderligere, da de
medarbejderne kan vre et stressende kan se listerne p farten frem for at skulle
element, nr de hndterer deres patien- Alle medarbejdere skal ombord tjekke en skrm.
ter. Med skrme kan medarbejderne
videregive information ved at indtaste Medarbejderne fortller, at det kan
den i systemet, og en eventuel modta- vre en udfordring at bruge skrmene,
ger af informationen kan aflse denne, hvis ikke alle medarbejdere prioriterer
nr vedkommende har tid frem for at at opdatere dem. Da skrmenes nytte-
blive forstyrret telefonisk under andre vrdi afhnger af, at informationen, de
arbejdsopgaver. Kommunikationen mel- viser, er realtidsopdateret, er det vigtigt,
lem afdelingerne er p denne mde ble- at medarbejderne introduceres grundigt
vet mere struktureret, da medarbejderne til skrmene og deres fordele, sledes
kan opsge skrmene, nr det er belej- ingen nedprioriterer at opdatere dem.
ligt eller relevant for deres arbejdsopga- Frend skrmene kan udgre et kon-
ver. struktivt vrktj for medarbejderne, er
det derfor afgrende, at alle medarbej-
Ressourcestyring og planlgning dere vlger dem til og inkorporerer dem
forbedres med skrme i deres arbejdsdag. Medarbejdere, der
ikke ser fordele i at bruge skrmene og
Ved hjlp af skrmene understttes dermed nedprioriterer at ajourfre dem,
koordinering ssom ressourcestyring og kan derfor bremse andre medarbejderes
planlgning af medarbejdernes arbejds- brug af skrmene.
dag, opgaver og patientaktiviteter.
Det giver et strre overblik og der- Brug af skrme fremadrettet
med ogsa en strre effektivitet. Man
skal ikke ga og spekulere, men man Visse afdelinger og klinikker i Sygehus
kan se fakta, fortller klinikleder i an- Snderjylland har allerede ensrettet ak-
stesiklinikken p Snderborg Sygehus, tiviteter p skrmene, idet de anvender
Christian Bruun Mogensen. Med ud- samme farvekoder. Fremadrettet nsker
gangspunkt i skrmenes overblik over medarbejderne p Sygehus Snderjyl-
en afdeling kan klinikledere eksempelvis land, at alle relevante afdelinger fr in-
planlgge dagens operationsprogram, stalleret skrme, sledes de kan samar- Foto: Cetrea
og koordinatorer og flowmastere kan

Fire fordele ved brug af skrme til it-understttelse af klinisk logistik


Skrmene giver overblik over forskellige situationer
Skrmene effektiviserer planlgning og koordinering
Skrmene understtter ressourcestyring
Skrmene medfrer en nedsttelse af telefonopkald

HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 6 19