You are on page 1of 1

MARZO DE 2009

REVISTA DE HUMOR 5

En defensa
da muller POR FRANCISCO PUÑAL SUÁREZ
Os malos tratos físicos e psicolóxicos ás
mulleres é unha secuela que afecta a todos
os países do mundo, A falta de educación e
na, unha media altísima e alarmante. E é re-
almente irónico que estas mulleres vingan a
Europa supostamente a mellorar as súas
condicións de vida, e atopen aquí a morte a
volucrados”.
Nani publica os seus debuxos en medios
como O Espectador, de Colombia: Diario Me-
tro, de México; Diario de Alcalá e outros, on-
os falsos valores que moitas veces promove mans da súa parella. de o personaxe de Magola, protagonista das
a mesma sociedade en que vivimos, onde a Por iso hoxe, quero destacar a obra da súas historias, é ben coñecido dos lectores.
muller, en reiteradas ocasións é relegada a colombiana Adriana Mosquera, máis coñeci- Nani ten xa sete libros editados, entre eles:
un segundo plano, é un simple obxecto se- da por Nani, residente en Alcalá de Henares, Sobrevivindo en parella, A verdadeira histo-
xual, e onde non ten igual- desde fai 11 anos, que coas súas caricaturas ria de Eva, e Fogar doce peche.
dade de oportunidades, fa- e tiras cómicas aborda a defensa da actitude Nani inaugurou recentemente a exposi-
cilitan que o machismo e a honesta, do compromiso real e auténtico na ción "Ata que a realidade nos separe", na
discriminación impóñanse. parella. Fundación Xeral da Universidade de Alcalá
En España, por exem- “Motívame -di Nani- dar a coñecer o pun- de Henares, institución académica coa cal
plo, un total de 74 mulleres to de vista das mulleres nesta arte. Desde tamén colabora.
foron asasinadas polas sú- sempre lin historietas e tiras debuxadas por Non tento sempre facer rir, ás veces é
as parellas en 2008, das ca- homes, será por iso que a secretaria sempre máis importante facer reflexionar e sobre to-
les case a metade eran es- é alta e con minisaia, e a esposa é a gorda do non gardar silencio -finaliza.
tranxeiras, un 46,6 por cen- fea. Algúns tentan encasillarme como femi- Os lectores poden ter máis información
to, e destas máis da metade nista, pero eu abordo problemas da socieda- sobre esta autora se visitan: www.nanicarto-
eran de orixe latinoamerica- de en xeral, onde o home e a muller están in- ons.com

Related Interests