Вы находитесь на странице: 1из 4

Tente Outra Vez

RAUL SEIXAS
(Arranjo para Coro A Capella a 3 vozes)
Arranjo de
Marcelo Minal
www.marcelominal.com
ltima atualizao 19-Agosto-2014
Andante lento Raul Seixas/ Paulo Coelho/ Marcelo Motta
(q = 66)


G G
C E

Soprano
Ten - te ou - tra vez! Ve - ja! no di -ga que__a can -o es- t per
p mfContralto
Ou - tra vez! Ve - ja! no di -ga que__a can -o es- t per
mp mf


Bartono

Dr, dr. D, dr, dr. D, dr, dr. D, dr, dr. Ve - ja! Ve -ja ou -tra vez! No! Can -o per
p mf


B F C E B/D C B B

5


S.
di - da! Te - nha f em Deus te - nha f na vi -da Ten te_ou - tra vez!
f


A.
di - da! Te -nha f em Deus te -nha f na vi-da Ten te__ou - tra vez!
fBar.
di - da! Per -di da! E Te -nha f na na vi -da na vi -da e Ten te_ou - tra vez!Vez! Ten -te ou -tra
f

AC

10 D G E B


S.
Uh! Be - ba! Ten te ou -tra vez
mp mf mfA.

Uh! Be - ba! pois a -gua vi - va__a -in -da__es -t na fon - te, Ten te ou -tra vez
mp mf


Bar.


vez! Be - ba! Ten te ou -tra vez pois h - gua na fon - te, na fon -te Vo -
mf
2

F C E B/D C B B

14

S.
vo -c tem dois ps pa -ra cru -zar a pon -te Na - da__a - ca -bou
f

A.

vo -c tem dois ps pa -ra cru -zar a pon -te Na - da__a - ca -bou No, no,no
f


Bar.
c tem dois ps pra cru - zar a a pon - te Pois Na - da_a - ca -bou No No
f

B E


18 B7 E

S.
Uooo! U - ooo! Ten - te, le - van - te su - a mo se - den - ta_e re - co - me - ce_a an - dar


A.

Uooo! U - ooo! Ten - te, le - van -te su - a mo se - den - ta__e re - co -me -ce__a an- dar


Bar.

Uooo! U - ooo! Ten - te, ten - te ou - tra vez Ten - te, ten - te ou - tra vez21 D E B
3

S.
3
No pen -se que__a ca -be -a__a guen ta se vo -c pa rar No, no, no!No, no, no!

3
3
A.

No pen -se que_a ca -be -a_a guen ta se vo -c pa rar No, no, no! No, no, no!
Bar.

Ten te mais u -ma ou -tra vez!Ten - te! Ten - te, ten - te ou - tra vez Ten -te ou -tra vez!
3

A
CF

24 E F A


S.

Ah! Ah! Ah! Gi - ra! bai lan - do no
f
A.

H__u -ma voz que can ta h__u -ma voz que dan - a, h__u -ma voz que gi - ra bai lan - do no
ff fBar.
H u - ma voz, u - ma voz que gi - ra
f

DC

27 B

F G7
E


S.
ar! Uh! Uh! Quei - ra! Quei - ra! bas -ta ser sin ce - ro__e de -se -jar pro-
mfA.
ar! Uh! Uh! Quei - ra! Quei - ra! bas -ta ser sin ce - ro__e de -se -jar pro-
mfBar.

Dum dum.Dum,dum dum Dum, dum, dum! Uohh! Quei - ra! Quei - ra Bas -ta de - se - jar pro-
mf


B F C E B/D C B B

31

S.
fun - do! Vo - c se - r ca paz de sa - cu - dir o mun - do! Vai! Ten te_ou - tra vez!
f


A.
fun - do! Vo -c se -r ca paz de sa -cu -dir o mun - do! Vai! Ten te__ou -tra vez!
f
Bar.
fun - do Pro -fun - do! Vo - c vai sa - cu - dir o mun - do! O mun - do! Vai!Ten te_ou - tra vez! Vez! Ten -te ou -tra
f
4

EC

E B

36


S.
Ten - te! E no di - ga que__a vi - t -ria__es- t per - di - da No, no, no!
mfA.
Ten - te! E no di - ga que__a vi - t -ria__es- t per - di - da No!
mfBar.
vez! Ten - te! Ten - te ou - tra ve - ez! No di - ga: per - di - da! No di - ga: per -
mf

rit.


F C E B/D C B

39

S.


Se de ba - ta - lhas que se vi - ve_a vi - da Vai! Ten - te_ou - tra vez!
f ff


A.
Se de ba - ta - lhas que se vi - ve__a vi - da Vai! Ten - te__ou - tra vez!
f ffBar.

di - da. De ba - ta - lhas vi - ve_a vi - da, a vi - da, vai! Ten - te_ou - tra vez!
f ff

Похожие интересы