You are on page 1of 16

INFORMATOR: HOLANDIJA

1. Osnovne informacije

a) Glavni grad: Amsterdam


b) Broj stanovnika: 16,360,000
c) Povrina: 41,864m2
d) Valuta: Euro (EUR)
e) Stopa nezaposlenosti: 2.7%

2. Osnovni uslovi ulaska i informacije o vizi

Stranac koji ulazi u Holandiju mora imati vaei putnu ispravu, kao i vizu ili dozvolu boravka.

Kome nije potrebna viza?

Dravljanima zemalja lanica Evropske Unije i Evropskog Ekonomskog Prostora (EU i EEP) i dravljanima treih
zemalja sa kojima Holandija ima bez-vizni reim nije potrebna viza da bi uli u Holandiju. Oni ne mogu boraviti u
zemlji vie od 90 dana u periodu od est mjeseci, raunajui od dana prvog ulaska.

Vrste viza

Holandske vlasti mogu izdati tri vrste viza. Vrsta vize je naznaena na vizi koja je u formi naljepnice u posebnom
odjeljku i oznaena slovima A, B, C ili D.

Aerodromska tranzitna viza - A

Onim strancima od kojih se zahtijeva da imaju ovu vizu ona omoguava da borave u meunarodnoj tranzitnoj
oblasti aerodroma dok ekaju svoj let, ali im ne omoguava ulazak u zemlju. Dravljani Albanije, Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Bive Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije ne moraju imati
aerodromsko-tranzitnu vizu (A).

Tranzitna viza B

Ova viza daje pravo stancu koji putuje iz jedne zemlje u drugu da proe kroz engen teritoriju. Tranzitna viza se
moe izdati samo ako stranac dokae da on/ona ima dozvolu da ue u sljedeu zemlju odredita poslije

Ovaj izvjetaj je izraen u okviru AENEAS 2006 projekta: Izraivanje kapaciteta, informacija i podizanje svijesti u
cilju unapreivanja legalnih migracija na Zapadnom Balkanu koji je finansirala Evropska Unija i kofinansirala
vajcarska federalna kancelarija za migracije, Njemaka federalna kancelarija za migracije i izbjeglice, vlada
Lihtentajna i Ministarstvo inostarnih poslova Italije/Italijanska razvojna saradnja.
njegovog/njenog boravka na engen teritoriji. Tranzitna viza se moe izdati za jedan ili dva tranzitna ulaska i,
izuzetno, za vie ulazaka, uz uslov da nijedan tranzit kroz zemlju ne prelazi broj dana koji je odreen u odjeljku za
duinu boravka na vizi koja je u formi naljepnice. Tranzitne vize zakonski ne smiju biti izdate na period dui od 5
dana.

Viza za kratki boravak C

Ova viza daje strancu pravo da ue i boravi na engen teritoriji radi turistike, poslovne, line ili bilo kakve druge
posjete ili sline svrhe ulaska. Viza za kratki boravak moe biti izdata za jedan, dva ili vie ulazaka u zemlju gdje ni
jedan neprekidan boravak niti ukupno trajanje vie uzastopnih boravaka ne mogu trajati vie od 90 dana u okviru
perioda od est mjeseci, raunajui od dana prvog ulaska.

Na osnovu Sporazuma o viznim olakicama i readmisiji izmeu Evropske Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine,
Bive Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije, dravljanima tih zemalja e i dalje biti
potrebna engen viza C da bi uli u Maltu; meutim, imaju pogodnosti zbog smanjene takse za obradu zahtjeva za
izdavanje vize (35 umjesto 60). Mnoge kategorije podnosilaca zahtjeva (lanovi porodica legalnih stanovnika,
studenti i penzioneri, novinari itd.) mogu sada dobiti vize besplatno. Za neke kategorije lica, npr. poslovne ljude,
studente i novinare, potrebna dokumentacija bie pojednostavljena. Neke kategorije redovnih posjetilaca
(ukljuujui poslovne ljude, novinare, studente, predstavnike graanskog drutva) dobijaju vize za vie ulazaka sa
dugim periodima vaenja a nosioci diplomatskih pasoa e biti izuzeti od obaveze dobijanja vize.

Detalje moete pogledati na sljedeim adresama:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0085:0095:EN:PDF (za Albaniju)


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0097:0107:EN:PDF (za Bosnu i
Hercegovinu)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0125:0135:EN:PDF za bivu Jugoslovensku
Republiku Makedoniju
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0137:0147:EN:PDF za Srbiju
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:334:0109:0119:EN:PDF za Crnu Goru

Viza za dui boravak

Za boravak u trajanju vie od tri mjeseca

Potrebna vam je dozvola privremenog boravka (MVV). MVV je u formi naljepnice koja je smjetena u vaem
pasou. Za nju podnosite zahtjev u Holandskoj ambasadi ili konzulatu u zemlji iz koje dolazite (ili zemlji u kojoj
legalno boravite). Izuzetno je vano da imate ovu vizu prije nego to doete u Holandiju!

Moete zapoeti proceduru dobijanja dozvole privremenog boravka (MVV) na dva naina:
pokrovitelj u Holandiji zapoinje MVV proceduru tako to podnosi zahtjev za davanje miljenja Odjeljenju za
imigraciju i naturalizaciju (Immigration and Naturalization Department - IND)
zahtjev za MVV podnosite u zemlji porijekla. To se moe obaviti u Holandskoj ambasadi ili konzulatu.

Cilj zahtjeva za miljenje koji podnosi pokrovitelj je da potkrijepite zahtjev za MVV koji ete zatim podnijeti
Ambasadi. Odluka koja se donosi u vezi sa ovim zahtjevom je samo pozitivno ili negativno miljenje. Ne moete
podnijeti zahtjev za razgovor.

Zahtjev koji podnosite ambasadi je zvanini zahtjev. Moete podnijeti zahtjev za razmatranje negativne odluke. Vie
informacija moete nai na Internet strani: www.ind.nl

Gdje se mogu prijaviti?

Lista diplomatskih misija i konzularnih predstavnitava Holandije gdje moete podnijeti va zahtjev za vizu:
2
http://www.mfa.nl/en/navigation_left/websites_of_-foreign

Ako imate engen vizu, i pored toga morate ponijeti neke vane dokumente.

Kada putujete u engen zonu, vodite rauna da ponesete sa sobom kopije svih dokumenata i drugih dokaza koje
ste morali predati da biste dobili vizu.

Naroito:
Dokumente i druge dokaze koji se tiu vaih finansijskih sredstava:
konvertibilne valute, putne ekove, bankovnu knjiicu i/ili
(ako postoji) kopiju ovjerenog garantnog pisma koje ste podnijeli sa vaim zahtjevom za vizu,
kopije dokaza o prihodu lica koje garantuje za vas i zdravstveno osiguranje putnika.

Dokumente i druge dokaze koji bi potkrijepili svrhu vae posjete:


ako namjeravate da posjetite prijatelje ili roake, kopiju ovjerenog pozivnog pisma;
ako namjeravate da odsjednete u hotelu, hotelsku rezervaciju ili dokaz da ste unaprijed platili raun;
ako namjeravate da putujete iz poslovnih razloga, dokumente koji dokazuju prirodu vaeg posla (ponude,
rauni, ugovori, itd.);
ako namjeravate da se podvrgnete medicinskom lijeenju, dokumente koji pokazuju da namjeravate da
posjetite Holandiju iz medicinskih razloga (pismo iz bolnice gdje bi trebalo da se lijeite, dokaz da imate
zdravstveno osiguranje, dokaz da ste platili lijeenje, ili dokaz da moete priutiti lijeenje);
ako ste umjetnik koji namjerava da nastupa u Holandiji, vaea radna dozvola (ako se trai) i dokumenti u
kojima se navode tana mjesta, vrijeme i trajanje vaih nastupa.

3. Imigracija radi zapoljavanja

a) Uslovi ulaska i boravka stranih radnika (ukljuujui vrste radnih dozvola i radnih viza i zahtjeva, i
odgovornih vlasti)

Holandija ima uspjenu i otvorenu ekonomiju, koja se oslanja na spoljnu trgovinu. Njena ekonomija je poznata po
stabilnim industrijskim odnosima, niskoj nezaposlenosti i inflaciji, znaajnom viku na tekuem raunu, i vanoj ulozi
evropskog saobraajnog vora. Industrijska aktivnost je veinom u prehrambenoj preraivakoj industriji, hemijskoj
industriji, naftnoj i elektroindustriji. Preteno mehanizovani poljoprivredni sektor zapoljava samo 2% radne snage
ali obezbjeuje velike vikove za prehrambenu preraivaku industriju i za izvoz.

Ako strani dravljanin eli da radi u Holandiji, u nekim sluajevima njegov poslodavac mora da podnese zahtjev za
dozvolu. To je radna dozvola. Tu dozvolu izdaje Centar za rad i dohotke (Centre for Work and Income - CWI).
Poslodavcu e biti odobrena takva dozvola ako za to radno mjesto ne postoji drugo dostupno lice u Holandiji ili
Evropskoj Uniji (uz neke izuzetke).

Poslodavac mora podnijeti zahtjev za radnu dozvolu, a ne dato lice. To je potrebno jer se od holandskih
poslodavaca, kada popunjavaju radna mjesta, oekuje da prvo daju mogunost dravljanima Holandije ili EU/EEP.
Oni moraju dokazati da su pokuali i da nisu uspjeli, da bi mogli dobiti radnu dozvolu za nekoga iz zemlje koja nije
prioritetna.

Poslodavac mora podnijeti zahtjev za vau radnu dozvolu u Centru za rad i dohotke (CWI) u Cetermeru
(Zoetermeer). Poslodavac popunjava odgovarajui formular za vas. Neke od potrebnih dokumenata e obezbijediti
va poslodavac, druge ete morati obezbijediti vi.

Dokumenti koji su potrebni za radnu dozvolu:


fotokopija vaeg pasoa,
fotokopija vaeg zahtjeva za vizu za kratki boravak, MVV (ako je traeno) ili dozvola boravka
diplome i sertifikati,
kopija registracije poslodavca kod Trgovake komore,
sporazum o radu ili plan istraivanja,
3
izjava o ukupnom mjesenom dohotku,
opis posla,
ukupna mjesena plata.
Da biste ispunili uslove za radnu dozvolu potrebno je da dokaete da ete zaraditi odreeni minimalni iznos novca.

Minimalni mjeseni iznos koji se zahtijeva zavisi od vaeg statusa:


Predavai: 1264,80 (ukupno, bez uraunatog dodatka za odmor),
Nauni istraivai:
- koji zavrava doktorat kao AIO/OIO: od ukupno 1813 u prvoj godini do 2283 u etvrtoj godini,
- koji zavrava doktorat, ali ne kao AIO/OIO: 1264,80 (ukupno, bez uraunatog dodatka za odmor)
- koji obavljaju nauno istraivanje: 1264,80 (ukupno, bez uraunatog dodatka za odmor)
- koji obavljaju nauno istraivanje uz zadravanje ugovora sa poslodavcem u zemlji iz koje dolaze: ne
zahtijeva se minimalni mjeseni dohodak.

Diplomirani studenti koji obavljaju stairanje ili namjetenje: ne zahtijeva se minimalna ukupna mjesena plata;
Diplomirani studenti koji obavljaju stairanje poslije zavrenih studija: 1264,80 (ukupno, bez uraunatog
dodatka za odmor)
Studenti koji rade paralelno sa studijama (ili sezonski posao sa punim radnim vremenom u junu, julu i avgustu,
ili posao sa skraenim radnim vremenom sa ne vie od deset sati sedmino): ne zahtijeva se minimalna ukupna
mjesena plata.

Dodatni dokumenti koji se zahtijevaju za stairanje (namjetenje):


ugovor o stairanju,
dokument iz obrazovne institucije studenta u kom se navodi da je stairanje neophodan dio obrazovanja datog
studenta,
document od institucije domaina koji dokazuje da je student tamo prijavljen.

Radna dozvola moe imati period vaenja do tri godine. Ako ste imali radnu dozvolu tri godine, vie vam nije
potrebna! Privremena radna dozvola (koja vai manje od tri godine) esto se ne moe produiti, ali va poslodavac
moe kontaktirati CWI za vie informacija o ovoj mogunosti. Ako imate pitanja o radu i prihodima u Holandiji,
pogledajte www.werk.nl .

b) Sektori trita rada koji imaju nedostatak radne snage

Trenutno su u Holandiji potrebni migranti koji su zdravstveni radnici (naroito medicinske sestre i radnici za pomo
u kunoj njezi).

c) Internet strane za traenje posla

www.werk.nl
www.eurobrussels.com
www.learn4good.com
www.careers.org
www.monsterboard.nl
www.jobbingmall.nl
www.jobnews.nl
www.vacaturebank.nl
www.agrojobs.nl: akademska zanimanja (na holandskom i engleskom)
www.academictransfer.nl: grafika zanimanja
www.cadjobs.nl: zanimanja u arhitekturi (na holandskom sa informacijama na engleskom)
www.archined.nl: rad u izvozu, dijelom na engleskom
www.export.nl: saobraaj i inostranstvo
www.medweb.nl: zanimanja u medicini
www.detachering.pagina.nl
www.werving-selectie.pagina.nl
www.mercuri-urval.com
4
www.birdengineering.nl: biotehnologija
www.fashionsolution.nl: konfekcija i moda
www.ranger.nl: profesionalci sa visokim obrazovanjem
www.elanit.nl: IT&T
www.yachtgroup.com: privremeni menadment (interim management)

d) au-pair i drugi specifini programi za strane radnike

Meunarodni Au Pair programi www.easyaupair.com

4. Imigracija radi studiranja

Pregled obrazovanja

Osnovne studije
Univerziteti za profesionalno obrazovanje: studije za Bachelor diplomu u trajanju od etiri godine.
Klasini univerziteti: studije za Bachelor diplomu u trajanju od tri godine.

Godite pri diplomiranju


2123 godine

Vii nivoi
magistarske studije (Masters degree) (jedna do dvije godine).
doktorske studije (PhD) (etiri godine).
diploma postdiplomskih studija.

Uslovi za vie obrazovanje


za diplomu postdiplomskih studija i magistarske studije: diploma Bachelor ili ekvivalent.
za doktorat: uspjeno zavrene magistarske studije i istraivake vjetine.

kolarina
fakultet: 1,476 - 5,000.
postdiplomske studije: 1,476 - 5,000.

Vie obrazovanje
Postoje dvije vrste vieg obrazovanja: univerzitetsko obrazovanje, koje se nudi na 47 univerziteta, i vie
profesionalno obrazovanje, koje se nudi na 54 hogescholen (HBO).

Termin hogescholen (HBO) se moe prevesti kao univerzitet profesionalnog obrazovanja. Od septembra 2002.
godine, vie obrazovanje u Holandiji je reformisano u skladu sa Bolonjskim sporazumom.

Univerzitetski sektor
Sudenti koji zavre fakultet dobijali su titulu doctorandus (skraeno kao drs), ingenieur (inenjer skraen kao ir) ili
meester (magistar skraen kao mr), u zavisnosti od oblasti studiranja.

U meunarodnom kontekstu, holandski zakon dozvoljava ovim diplomcima da koriste titulu magistar (Master) koja
je uobiajena. Prema Bolonjskom sporazumu, diplomci sa holandskih univerziteta sada dobijaju diplomu Bachelor
poslije tri godine studiranja. Holandski magistarski studij (Masters degree) je tako postao postdiplomski studij,
umjesto osnovnih studija koji je nekad bio u Holandiji.

Van-univerzitetski sector
HBO kursevi su obino manje teoretski a vie orjentisani ka praksi od univerzitetskih studija. HBO studenti dobijaju
diplomu Bachelor poslije etiri godine studiranja.

5
a) Uslovi ulaska i boravka studenata (vize za studente, dozvole boravka, pravo na rad)

Ako elite da studirate u Holandiji na period dui od 3 mjeseca morate ispuniti sljedee uslove i morate imati
sljedee dokumente:
vaei paso,
zdravstveno osiguranje koje pokriva boravak u Holandiji
(prijemni) dokaz upisa na neki od holandskih obrazovnih instituta koji je priznat od strane holandskog
Ministarstva obrazovanja,
morate potpisati izjavu o saglasnosti,
da ne predstavljate rizik za javni red,
da ste spremni da se podvrgnete testu na tuberkulozu,
da imate dovoljno finansijskih sredstava,

Dodatni uslovi za srednjokolsko i struno obrazovanje

Ako elite da studirate na institutu za srednjekolsko ili struno obrazovanje, potrebno je da ispunite sljedee
dodatne uslove:
to mora biti redovno dnevno obrazovanje (a ne odgovarajui kurs ili veernja nastava)
Holandija mora biti zemlja koja najvie odgovara za vae studije i da vam te studije omoguavaju da date
pozitivan doprinos zemlji iz koje dolazite,
to mora biti obrazovni studij u okviru Zakona o srednjokolskom obrazovanju

Koji dokumenti su vam potrebni?

Ako elite da doete u Holandiju radi studiranja i da boravite vie od 3 mjeseca, potrebno je da imate nekoliko
dokumenata. Neke od njih morate predati pri podnoenju zahtjeva za odobrenje privremenog boravka (MVV). Ostali
dokumenti e vam biti potrebni tek kada doete u Holandiju.
Da biste studirali u Holandiji, potrebni su vam sljedei dokumenti:
vaei paso,
dokaz o zdravstvenom osiguranju,
dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima,
potpisana izjava o vaim biografskim podacima,
Potpisana izjava o saglasnosti,
(prijemni) dokaz upisa naneki od holandskih obrazovnih instituta koji je priznat od strane holandskog
Ministarstva obrazovanja,
dvije fotografije veliine kao za paso u boji.

Samo u sluaju srednjokolskog ili strunog obrazovanja:

pisano obrazloenje o tome zato je Holandija zemlja koja najvie odgovara za obavljanje vaih studija i na koji
nain su te studije od stvarnog znaaja za trite rada u vaoj zemlji.

Odobrenje privremenog boravka

Potrebna vam je odobrenje privremenog boravka (MVV). Zahtjev za MVV podnosite u zemlji iz koje dolazite. Zatim
koristite MVV da biste otputovali u Holandiju. im stignete u Holandiju morate se prijaviti organu uprave nadlenom
za poslove boravka. Zatim podnosite zahtjev optini za dozvolu privremenog boravka.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka


Moete pokrenuti proceduru za dobijanje odobrenja privremenog boravka (MVV) na 2 naina:
pokrovitelj iz Holandije pokree prodeduru za dobijanje MVV tako to podnosi zahtjev za miljenje Slubi za
migraciju i naturalizaciju (Immigration and Naturalization Service - IND)
vi podnosite zahtjev za MVV u zemlji iz koje dolazite. To se obavlja u Holandskoj ambasadi ili konzulatu.
6
Cilj zahtjeva za miljenje koji podnosi pokrovitelj je potkrepljenje zahtjeva za dobijanje MVV koji ete vi nakon toga
podnijeti Ambasadi. Odluka na zahtjev o miljenju moe biti samo pozitivno ili negativno miljenje. Ne moete
podnijeti zahtjev za ponovno razmatranje.

Zahtjev koji podnosite ambasadi je zvanini zahtjev. Moete podnijeti zahtjev za ponovno razmatranje negativne
odluke. Za vie informacija, pogledajte Internet stranicu: www.ind.nl

Radna dozvola (tewerkstellingsvergunning, TWV) za akademske posjetioce

Za pojedine grupe akademskih posjetilaca potrebne su radne dozvole:


za predavae (izuzetak: gostujui predavai koji borave maksimalno 12 mjeseci)
nauni istraivai (ukljuujui studente doktorskih studija)
Studenti koji obavljaju stairanje ili namjetenje
Diplomci koji obavljaju stairanje po zavrenim studijama;
Studenti koji rade paralelno sa studijama (bilo da se radi o sezonskom radu sa punim radnim vremenom u junu,
julu i avgustu, ili radu sa skraenim radnim vremenom sa ne vie od deset sati sedmino).

Sljedee kategorije ne moraju imati radnu dozvolu:


Nauni istraivai koji sprovode svoje istraivanje na osnovu granta koju su dobili od EU, holandske vlade,
holandskog univerziteta ili istraivakog instituta;
Uesnici akcionih programa EU kao to je Leonardo da Vini program;
Gostujui predavai koji borave u trajanju ne vie od 12 mjeseci.

b) Stipendije za studente i postdiplomce

Postdiplomsko obrazovanje
Holandski studenti HBO (Hoger Beroeps Onderwijs, to obuhvata nivo koleda ili univerziteta za profesionalno
obrazovanje), studenti i strani studenti sa diplomom osnovnih studija ekvivalentnoj diplomi Bachelor koji trae
postdiplomsko obrazovanje u Holandiji, mogu se upisati na redovni magistarski program na nekom od univerziteta,
ali obje grupe moraju prvo ispuniti dodatne zahtjeve.

Pored ovih, postoje tri posebne vrste postdiplomskih studija na koje se mogu upisati strani studenti koji imaju
diplomu koja je ekvivalentna holandskom univerzitetu ili HBO diplomi: profesionalni programi, akademski programi i
doktorski programi.

Profesionalni programi
Ove studije su na viem nivou od HBO Bachelor diplome, i obuhvataju uu specijalizaciju u oblasti u kojoj je
dobijena prvobitna diploma. Poslije zavretka nekih od njih dobija se magistarska diploma (Masters degree). Ove
studije obino ne upisuju oni koji su zavrili univerzitetske studije.

Akademski programi
To su studije koje obuhvataju specijalizaciju u razliitoj oblasti. Za one koji su zavrili univerzitetske studije u
Holandiji, nakon zavretka nekih od ovih studija dobija se diploma drugog stepena magistarskih studija (second
Masters degree).

Doktorat
Diploma Doktora dobija se obavljanjem originalnog istraivanja pod direktnim nadzorom profesora, a zatim
izvjetavanjem i razmatranjem rezultata u disertaciji, koja moe biti u formi knjige. Nije potrebno zavriti dodatne
studije uz izradu disertacije.
Kandidati za doktorske studije rade nezavisno sa punim radnim vremenom, obino na period od etiri do pet
godina. Strani i holandski studenti se mogu prijaviti za posao kao promovendus na nakom od holandskih
univerziteta (npr. univerzitetu prirodnih nauka).

Takozvani poduavani doktorski (PhD) programi su rijetki u Holandiji.


7
Strani studenti koji su zavrili univerzitetske studije esto mogu dobiti doktorat putem sendvi modela: on/ona
priprema istraivaki projekat na holandskom univerzitetu, obavlja rad na terenu u zemlji iz koje dolazi, a zatim se
vraa na holandski univerzitet da izradi i odbrani disertaciju.

Stipendije za doktorske studije u oblastima drutvenih nauka, matematike, statistike i ekonomije


Interuniverzitetski centar za teoriju i metodologiju drutvenih nauka (The Interuniversity Centre for Social Science
Theory and Methodology - ICS) je meunarodno priznata kola obuke za diplomce i istraivae, koja se nalazi u
Holandiji na Univerzitetima u Groningenu, Utrehtu i Nijmegenu.

ICS nudi pune stipendije za doktorske studije za razne projekte uspjenih kandidata koji su nedavno diplomirali u
oblasti neke od drutvenih nauka. Oni koji su diplomirali u oblasti matematike, statistike ili ekonomije se takoe
mogu prijaviti.

Studenti doktorskih studija se imenuju na period od redovne etiri godine za koje vrijeme bi trebalo da rade na
individualnom projektu, koji vodi do doktorske disertacije. Te kolarine pokrivaju u potpunosti nastavu, istraivanje i
trokove ivota. Plata se kree do otprilike 2000,00 bez poreza u prvoj godini imenovanja, a raste do otprilike
2558,00 bez poreza u etvrtoj godini. Nema naknada za nastavu.

Detaljne informacije o ICS i dostupnim doktorskim pozicijama mogu se nai na ICS Internet stranici:
http://www.ics-graduateschool.nl.

c) Lista glavnih univerziteta i koleda

Univerzitet Amsterdama
(www.uva.nl)
Ovaj univerzitet je univerzitet sveobuhvatnih istraivanja koji se nalazi u Amsterdamu. Postoji sedam fakulteta,
humanistike nauke, drutvene i bihevioristike nauke, ekonomija, pravo, prirodne nauke, medicina i stomatologija.
Na ovom univerzitetu postoji odlian program internacionalizacije a nude i preko 85 engleskih magistarskih studija
sa predavanjima na engleskom jeziku, kao i vie kurseva holandskog i engleskog jezika.

Akademski medicinski centar (AMC)


(http://www.amc.uva.nl/index.cfm?sid=818)
AMC je univerzitetska bolnica pri Univerzitetu Amsterdama. To je jedna od najveih i vodeih bolnica u Holandiji,
koja se nalazi u blizini Bijlmera (Bijlmer) na krajnjem jugoistoku grada.

Univerzitet Groningena
(www.rug.nl)
Univerzitet Groningena, koji se nalazi u gradu Groningenu, osnovan je 1614. godine. On je drugi na listi najstarijih
univerziteta i trei po veliini meu univerzitetima u Holandiji.

Mastriht univerzitet
Maastricht University (www.unimaas.nl)
Mastriht univerzitet je osnovan 1976. godine, i drugi je na listi najnovijih univerziteta, a po kvalitetu obrazovanja se
uvjek rangira meu najbolje univerzitete u Holandiji.
Mastriht univerzitet ima oko 11500 studenata i 3000 zaposlenih, od toga su 30% strani studenti. Ovaj univerzitet je
poznat po metodu uenja fokusiranom na problem (Problem-based learning method) kao inovativnom nainu
poduavanja. Oko polovine programa bachelor studija nude se na engleskom jeziku, dok je druga polovina na
holandskom. Veina programa postdiplomskih studija je na engleskom jeziku.

Univerzitet Utrehta
University of Utrecht (www.uu.nl)
Ovo je jedan od najstarijih univerziteta u Holandiji i jedan od najveih u Evropi. Rangira se kao sedmi meu
najboljim univerzitetima u Evropi prema Akademskom rangiranju svjetskih univerziteta.

8
Fontis univerzitet primijenjenih nauka
Fontys University of Applied Sciences
http://www.fontys.nl

d) Programi za strane studente

Studije u Holandiji
www.studyin.nl
Na ovoj Internet strani moete dobiti savjete o studiranju u Holandiji.

Studije u Evropi
www.studyeurope.hobsons.com
Ovdje moete dobiti informacije o obrazovnim sistemima i mogunostima za studiranje irom Evrope.

Holandski program za stipendiranje


Netherlands Fellowship Programme (NFP)
Opte informacije:
NFP za Aziju, Afriku, Latino-Ameriku i Istonu Evropu, Nufik, Holandiju. NFP pod-programi su: Programi stipendija
za magistarske studije, Stipendije za kratke kurseve, Stipendije za doktorske studije, kurseve usavravanja i
prilagoene obuke. NFP je osnovao i u potpunosti ga finansira holandsko Ministarstvo inostranih poslova.
http://www.studyin.nl/scholarships/
http://www.nuffic.nl/nfp

5. Boravak (privremeni, stalni, produenje)

Po vaem dolasku (ako ste dravljanin zemlje koja nije lanica Evropske Unije), morate se registrovati kod organa
uprave nadlenog za poslove boravka stranaca (Vreemdelingenpolitie) u roku od tri radna dana. To odjeljenje
moete nai pri Upravi policije skoro svake holandske optine, oni vre nadzor stranih dravljana u Holandiji.

Potrebni dokumenti:
vaei paso,
adresa u Holandiji,
dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za boravak.

Policija vam daje odobrenje u formi naljepnice u pasou na kojoj je oznaen datum do kojeg moete legalno
boraviti u Holandiji (vrijeme trajanja vize ili dozvole za boravak od tri mjeseca). Policija vam izdaje kartu na kojoj se
navodi da je njen nosilac legalno u zemlji.

Foreigners Police, telefon za informacije dravne policije


Tel: 0900 8844

Dozvola privremenog boravka: za nju moete podnijeti zahtjev u Odjeljenju za graanske poslove lokalne
optine. IND provjerava da li ispunjavate sve uslove i testira vas na tuberkulozu.

Zahtjevi za dozvole boravka (VVR) se takoe podnose lokalnom optinskom organu. Potrebni dokumenti zavise od
svrhe boravka; meutim, novija fotografija za paso i vaei paso su uvjek neophodni. Optinski organ vam zatim
izdaje odobrenje u formi naljepnice u pasou kao dokaz da legalno boravite u Holandiji dok ekate na odluku IND
(to moe trajati i do est mjeseci).

Dozvola boravka se obino izdaje na jednu godinu i moe se produiti godinje ako se i dalje ispunjavaju uslovi.

Produenje dozvole boravka


Poslije prve godine mogue je podnijeti zahtjev za produenje dozvole boravka. To se mora uraditi prije njenog
isteka. IND obino alje pismo tri mjeseca prije isteka dozvole sa formularom zahtjeva. Da li e dozvola biti
9
produena i na koliko zavisie od vae situacije, a maksimalni period na koji dozvola moe biti produena je pet
godina.

Zamjena dozvole boravka


Dozvolu boravka je potrebno promijeniti u sljedeim sluajevima:
Ako se svrha, ili razlog boravka promijeni,
Ako se lina situacija promijenila,
Ako je dolo do promjene pokrovitelja, na primjer ako je promijenjen poslodavac ili ako izaberete da
odsjednete kod nekog drugog.

Dozvola boravka za produeni boravak


Lice koje boravi u Holandiji sa dozvolom boravka za odreeni period mogu imati pravo na dozvolu produenog
boravka. Da biste podnijeli zahtjev za neku od ovih dozvola morate:
Biti u braku ili imati registrovano partnerstvo za vie od tri godine,
Biti u braku ili imati registrovano partnerstvo a suprug/supruga/partner vam umre,
Biti u braku ili imati registrovano partnerstvo i imati razloge humanitarne prirode,
Biti maloljetni i imati dozvolu boravka na vie od jedne godine koja vam dozvoljava da boravite sa
roditeljem,
Biti maloljetni a roditelj ili usvojitelj vam je umro/la,
Imati 18 ili vie godina, poto ste boravili sa roditeljem tri godine ili vie,
Imati 18 ili vie godina a roditelj vam je umro,
Biti rtva nasilja u porodici,
Biti roditelj koji je boravio kod svog djeteta vie od tri godine,
Ispunjavati uslov posjedovanja dozvole boravka kao maloljetni strani dravljanin koji je samostalno
boravio/la u Holandiji vie od tri godine,
Ispunjavati uslov posjedovanja dozvole boravka vie od tri godine jer niste mogli napustiti Holandiju zbog
razloga koji su izvan vae kontrole,
Ispunjavati uslov posjedovanja dozvole boravka vie od tri godine iz medicinskih razloga a potrebno je dalje
lijeenje od najmanje godinu dana.

6. Procedura dobijanja azila

Ako elite da podnesete zahtjev za dobijanje azila u Holandiji, morate otii u neki od centara za podnoenje
zahtjeva (application centre - AC). Va zahtjev podnosite u tom centru i tu e se obaviti poetna procjena vaeg
zahtjeva. Vaim zahtjevom za azil traite od holandske vlade da vam dodijeli dozvolu boravka. Sluba za imigraciju i
naturalizaciju (IND) ispituje da li ispunjavate uslove za to. Poto ste se registrovali, odvee vas u privremeni
prihvatni centar. Vratiete se u centar za podnoenje zahtjeva radi obavljanja razgovora.

Ako je IND odobrio va zahtjev za azil, dobiete privremenu dozvolu o boravku u azilu i bie vam dozvoljen
privremeni boravak u Holandiji. Ako je va zahtjev odbijen, od vas e se zahtijevati da napustite Holandiju. U odluci
koju dobijete bie naznaen vremenski period u okviru kojeg morate napustiti Holandiju. Vi ste odgovorni za
organizovanje odlaska. Ako ne napustite zemlju u zahtijevanom periodu, moete biti pritvoreni ili se moe od vas
zahtijevati da zemlju napustite pod nadzorom. Ako vam je potrebna pomo oko naputanja zemlje, moete
kontaktirati Meunarodnu organizaciju za migracije (International Organisation for Migration - IOM).

Ako vam je odobrena dozvola za boravak u azilu:


morate pohaati kurs graanske integracije
bie vam dozvoljeno da radite
imaete pravo na spajanje porodice sa vaim branim partnerom, ili djetetom
imaete pravo na smjetaj
imaete mogunost da podnesete zahtjev za izbjegliki paso u opini u kojoj ivite
imaete mogunost da podnesete zahtjev za holandsko dravljanstvo ako ste boravili u Holandiji najmanje pet
godina na osnovu vaee dozvole boravka i ako sada imate dozvolu stalnog boravka ili drugu dozvolu boravka
koja nije privremene prirode
imaete pravo na upis u kolu
10
imaete mogunost da ostvarite pravo na dravnu finansijsku pomo za studente.

Vie informacija o azilu: http://www.ind.nl

7. Spajanje porodice

Ako elite da boravite u Holandiji radi spajanja porodice morate ispuniti sljedee zahtjeve:

Suprunik:
Da ste u braku sa nekim u Holandiji ili njegov/njen registrovani partner
Da oboje imate 18 ili vie godina
Da va suprug ili supruga ili (registrovani) partner ima dovoljno dugoronih sredstava za ivot
Da ste polagali i poloili ispit za integrisanje graana ili vam je dodijeljeno izuzee

Maloljetno dijete:
Da ste bioloko ili legalno dijete lica koje ima boravak u Holandiji
Da ete ivjeti sa roditeljem ili zakonskim predstavnikom u Holandiji
Da va roditelj ima dovoljna dugorona sredstva za ivot
Ako imate 16 godina ili vie: da ste polagali i poloili ispit za integrisanje graana ili vam je dodijeljeno izuzee

Odrasla djeca mogu takoe podnijeti zahtjev ako, uz gore navedene zahtjeve, mogu dokazati da bi im ostajanje u
zemlji porijekla uzrokovalo nerazumne tegobe. To znai da bi oni bili stavljeni u izuzetno munu situaciju ako bi
ostali u zemlji porijekla.

Roditelj:
Da imate 65 ili vie godina
Da niste u braku
Da skoro sva vaa djeca imaju legalni boravak u Holandiji
Da u vaoj zemlji porijekla nemate dijete koje bi vas moglo izdravati
Da vaa djeca koja ive u Holandiji mogu da obezbijede dovoljno sredstava za ivot i za vas i za njihove
porodice

lanovi porodice moraju podnijeti zahtjev za MVV i dozvolu za privremeni boravak.

8. Sistem zdravstvene zatite

Medicinsko osiguranje je obavezno kada ivite i/ili radite u Holandiji. Postoji opte osnovno osiguranje, koje
pokrivaju privatni osiguravajui zavod radi medicinskih rokova. Oni koji imaju niske prihode imaju pravo na tzv.
naknade za zatitu (zorgtoeslag), do maksimalnog iznosa od 330 godinje.
Pokrie je samo osnovno. Stoga se preporuuje uzimanje tzv. dodatnog osiguranja za trokove:
redovne stomatoloke zatite;
fizioterapije i
drugog dugoronog lijeenja.
Osnovno osiguranje i dodatno osiguranje se ne moraju uzeti kod iste osiguravajue kompanije. Kada ivite u
Holandiji, morate se upisati kod nekog od ljekara opte prakse (huisarts). Moete izabrati svog ljekara opte prakse,
ali vam je izbor ogranien na oblast u kojoj ivite. Veina ljekara opte prakse ima odreeno vrijeme za
konsultacije, za koje morate unaprijed zakazati termin. Ako se lijeenje kod specijaliste utvrdi neophodnim, ljekar
opte prakse e vas uputiti kod bolnikog ili medicinskog specijaliste. Ne moete dobiti medicinsku pomo bolnikog
ili medicinskog specijaliste bez uputa od ljekara opte prakse! Jedini izuzeci su sljedei sluajevi:

stomatoloka zatita;
lijeenje u odjeljenjima za hitnu pomo pri veim bolnicama.

11
9. Ureivanje socijalnog osiguranja (Bijstands Besluit Zelfstandigen - BBZ)

Holandski system socijalnog osiguranja je jedan od sveobuhvatnijih u EU. im ponete da radite u Holandiji,
automatski poinjete sa uplatama u holandski sistem socijalne zatite. Veina doprinosa za socijalno osiguranje se
automtski odbija od vae plate. U sluaju tzv. osiguranja zaposlenog, i vi i va poslodavac plaate doprinose.
Ako ste legalni stanovnik u Holandiji ali nemate sredstava da se sami izdravate zbog:
- dugorone hendikepiranosti;
- nezaposlenosti.
Moete traiti naknade od drave Holandije (Ministarstvo socijalnog staranja)

Vae potencijalno pravo na naknadu kao rezultat nevoljne nezaposlenosti je zamiljeno kao mjera privremenog
premoavanja. Na vama je da uloite sve mogue napore da to prije naete drugi posao. U vezi sa ovim, svaki
posao se smatra odgovarajuim. Agencija za osiguranje zaposlenih (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
UWV) prua savjetovanje telefonom licima koji trae posao a koji borave u Holandiji. Moete ih kontaktirati na tel:
0031 113750350.

10. Smjetaj (linkovi za Internet strane, posebni uslovi za strance)

46% kua u Holandiji se iznajmljuje. Ono to je karakteristino za Holandiju je veliki udio socijalnih kua za
iznajmljivanje koje sada ine oko 35% (ili oko 2.4 miliona stanova) od ukupnog kapaciteta smjetaja, i 75%
smjetaja za iznajmljivanje. Nijedna zemlja u EU nema tako visok procenat socijalnog smjetaja za iznajmljivanje.
Njih posjeduju i njima upravljaju uglavnom stambena udruenja.

Kapaciteti za iznajmljivanje su jo uvjek veinom regulisani: danas 95% kapaciteta za iznajmljivanje jo uvjek
podlijee specijalnom regulatornom okviru. Zbog malog broja dostupnog smjetaja za iznajmljivanje, biete
stavljeni na listu ekanja. anse da brzo dobijete ponudu se poveavaju ili opadaju u zavisnosti od finansijskog
okvira cijene za koju se prijavite. Preporuuje se da budete u stalnom kontaktu sa agencijom za stanovanje kod
koje ste se prijavili. Bie vam dozvoljeno da odbijete smjetaj samo pod ogranienim uslovima. Ako sklopite ugovor
o zakupu obino se zahtijeva depozit (npr. iznos ekvivalentan jednoj mjesenoj stanarini, koja se vraa po
zavretku zakupa). Otkazni rok od najmanje jednog mjeseca je predvien ugovorom o zakupu.
Moete provjeriti iznos stanarine tako to ete kontaktirati tzv. Komisiju za zakup.
Posjetite Internet stranu Ministarstva za urbanizam, prostorno planiranje i ivotnu sredinu (VROM)
(http://www.vrom.nl/pagina.html?id=8061)

Dotacije za stanarinu

Ako je iznos stanarine izmeu 162,45 i 541,36 mjeseno, postoji mogunost da ispunjavate uslove za dobijanje
dotacije za stanarinu. To zavisi od vaeg prihoda, sredstava, starosti i strukture porodice.

Kupovina

Mnogi holanani kupuju kuu. Zbog poreskih olakica za plaanja kamate na hipoteku isplativo je kupiti kuu. Da
biste kupili kuu moete posjetiti agenta za nekretnine ili posjetiti Internet strane na kojima agencije predstavljaju
kue koje su na prodaju. Agencije trae proviziju od prodajne cijene. Imajte na umu da veina navedenih cijena ne
ukljuuje prelazni honorar ili honorar agenta. To je poznato kao trokovi kupca. Meutim, kod novih kua
navedene cijene obino ukljuuju takve stavke. Ugovor o kupovini sastavlja notar, koji e vam takoe naplatiti
proviziju. Ako postoji hipoteka, notar e vam sastaviti ugovor i za to. Udruenje Eigen Huis vam moe pruiti
praktine savjete i linu pomo prije i za vrijeme kupovine.

Izbjeglice

Na osnovu holandskog Zakona o obezbjeivanju smjetaja (Huisvestingswet - Hvw), svakih est mjeseci
optinama se nalae da obezbijede smjetaj za odreeni broj priznatih izbjeglica i da o tome podnose izvjetaje.
12
Izbjeglice spadaju meu prioritetne ciljne grupe za stambena udruenja. Ne postoji specijalna dravna stambena
politika koja ima za cilj uzimanje u obzir specifinosti imigranata koji nisu iz zapadnih zemalja, jer su njihove ivotne
navike manje ili vie sline navikama domaeg stanovnitva.

Vie informacija o smjetaju moete nai na:


http://international.vrom.nl/pagina.html?id=7557

Listu dostupnih Internet strana o smjetaju moete nai na:


http://international.vrom.nl/pagina.html?id=10951

11. Priznavanje diploma (uslovi, nadleni profesionalni organi)

Nufik (Nuffic) je jedan od najveih i istaknutih centara znanja u Evropi u oblasti meunarodnog priznavanja
diploma. Oni pruaju podatke o tim pitanjima holandskim organizacijama i meunarodnim organizacijama kroz
njihove slube za procjenu pouzdanosti.

Nufik je imenovan od strane holandskog ministarstva obrazovanja, kulture i nauke kao holandski centar za
informacije o priznavanju diploma za dvije evropske mree: NARIC i ENIC. Oni imaju dugogodinje iskustvo u toj
oblasti i rade za sve organizacije koje nailaze na strane diplome u toku svog poslovanja, kao to su univerziteti,
druge visoko-obrazovne institucije, kompanije i ministarstva. Nufik nudi sljedee usluge i proizvode u oblasti
procjene pouzdanosti:

Procjenu stranih diploma


Kurseve procjene pouzdanosti
Usluge pruanja informacija

Provjerite na sljedeim Internet adresama: www.idw.nl


i http://www.nuffic.nl/international-organizations/services/professional-recognition

12. Slube za podrku koje se nude migrantima

Sluba za imigraciju i naturalizaciju


Immigration and Naturalization Service (IND)
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE Rijswijk
0900-1234561
+31 20 8893045 (iz inostranstva)
www.ind.nl

Meunarodna organizacija za migracije


International Organisation for Migration (IOM)
Misija u Holandiji
P.O. BOX 10796
2501 ht the Hague
Tel: + 31 70 318 15 00
Fax: + 31 70 338 54
E-mail: Missionthehague@iom.int
Web site: www.iom-nederland.nl

Linija za pomo za nestale osobe


The Missing Persons Helpline
Za sva vaa pitanja ili pomo, pozovite na besplatni telefon:
13
0800 - VERMIST / 0800 83 76 468 ako zovete iz Holandije (dostupan 24 sata dnevno, svakog dana), ili (+) 31 70
44 55 618 ako zovete iz inostranstva.

Udrueni rad u Holandiji


Bonded Labour in the Netherlands - http://www.blinn.nl/?c=home&lang=gb
Ovaj program ima za cilj da strukturno ponudi bolju budunost rtvama trafikinga. Na osnovu njihovih individualnih
potreba, interesa i sposobnosti, izrauje se plan podrke.

BLinN - Humanitas / Novib


Main Address: Weteringschans 259
Postal Address: Postbus 71
1000 AB Amsterdam
info@blinn.nl
Tel 020 523 11 00
Fax 020 622 73 67

Fondacija vjernika protiv trgovine enama

Foundation of the Religious against Trafficking in Women (SRTV)


http://www.srtv.info/engels/srtv/index_uk.html

Holandska Fondacija vjernika protiv trafikinga enama

Dutch Foundation of Religious against Trafficking in Women


Sint Janssingel 92
5211 DA 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Tel : +31- 73 - 615 44 44
Fax: +31- 73 - 615 44 49
E-mail: srtv@srtv.info
Website: www.srtv.info

Platform Migranten Zonder Verblijfsvergunning PMZV


Programska podrka neregistrovanim migrantima
Platform support for undocumented migrants
Utrecht Street Kanaalstraat 243
NL-3531 CJ
Tel 31-30-2990222
Fax 31-30-2990223
E-mail info@stichtinglos.nl

Nederlands Migratie Instituut Holandski institut za migracije NMI


Holandski institut za migracije NMI prua lako dostupne usluge za migrante po pitanju vraanja u njihovu zemlju
porijekla. Potencijalni povratnici dobijaju objektivne i odgovarajue informacije, savjetovanje u procesu donoenja
odluka, i podrku u ispunjavanju administrativnih zahtjeva u vezi sa holandskim Zakonom o repatrijaciji.
www.nmigratie.nl

Utrecht Street Postbus 19215 - Catharijnesingel 50 NL-3501 DE


Tel 31-30-2342936
Fax 31-30-2304932
E-mail nmi@nmigratie.nl

14
13. Dobijanje dravljanstva (uslovi, ko se moe prijaviti, itd.)

ROENJEM: roenje na teritoriji Holandije ne omoguava automatski dobijanje dravljanstva.

PORIJEKLOM: dijete roeno u branoj zajednici, iji je jedan od roditelja dravljanin Holandije. Usvojeno dijete,
iji je jedan roditelj dravljanin Holandije a usvajanje je obavljeno u skladu sa holandskim zakonom. Vanbrano
dijete ija je majka dravljanin Holandije. Vanbrano dijete, ija je majka strankinja a otac dravljanin Holandije
dravljanstvo nee biti odobreno dok se dijete ne ozakoni i dok ga otac ne prizna.

NATURALIZACIJOM (odnosno prijemom u dravljanstvo): holandsko dravljanstvo se moe dobiti


ispunjavanjem sljedeih uslova: ako ste boravili u zemlji najmanje 5 godina i ako znate da govorite holandski jezik.
Strani suprunici holandskih dravljana mogu podinijeti zahtjev za dravljanstvo poslije tri godine braka, uz uslov da
znaju da govore holandski jezik.

DVOJNO DRAVLJANSTVO: NIJE PRIZNATO. Izuzeci: Dijete Holananin roeno u inostranstvu koje trai
dravljanstvo zemlje roenja. Po ostvarivanju punoljetstva, dato lice mora izabrati koje dravljanstvo e zadrati.
Od lica koje nevoljno dobije drugo dravljanstvo ne moe se zahtijevati da se odrekne holandskog dravljanstva.

Pitanja u vezi sa dvojnim dravljanstvom i ta ini nevoljno dobijanje stranog dravljanstva nisu potpuno jasna na
holandskim sudovima. U sluajevima gdje status holandskog dvojnog dravljanstva nije jasan, kontaktirajte
Holandski konzulat za dalje informacije.

14. Drugi korisni kontakti i informacije

Ambasada Albanije u Holandiji


Anna Paulownastraat 109 B
2518 BD, The Hague
Tel: 31 70 4272101, +31 70 3632021
Fax: 31 70 4272083
Email: embassy.hague@mfa.gov.al

Ambasada Bosne i Hercegovine u Holandiji


2495 AL, Bezuidenhoutseweg 223
The Hague
Tel: 31 70 35 88 505
Fax: 31 70 35 84 367
Web Site: http://www.xs4all.nl/~bih/
Email: ejerkic@euronet.nl

Ambasada Hrvatske u Holandiji


Amalistraat 16
NL-2514 JC, The Hague
Tel: (+31-70) 362-3638, 363-2942
Fax: (+31-70) 362-3195, 392-7823
Web Site: http://nl.mvp.hr
Email: croemb.haag@mvp.hr

Ambasada Republike Makedonije u Holandiji


Laan van Meerdevoort 50 - C
2517 AM The Hague
Tel: 31 70 427 44 64 or 31 70 427 44 65
Fax: 31 70 427 44 69

15
Ambasada Srbije u Holandiji
Groot Hertoginnelaan 30
2517EG The Hague
Tel. (070) 3636800, 3632397
Fax. (070) 3602421
e-mail: yuambanl@bart.nl

Ministarstvo zdravlja, socijalnog staranja i sporta - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
www.minvws.nl

Ministarstvo obrazovanja, culture i nauke - Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschappen


www.minocw.n
l
Ministarstvo odbrane - Ministerie van Defensie
www.mindef.nl

Ministarstvo unutranjih poslova i odnosa u kraljevstvu - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
www.minbzk.nl

Ministarstvo pravde - Ministerie van Justitie (na holandskom)


www.justitie.nl

Ministarstvo urbanizma, prostornog planiranja i ivotne sredine - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu
www.minvrom.nl

Ministarstvo inostranih poslova - Ministerie van Buitenlandse Zaken


www.bz.minbuza.nl
www.mfa.nl

16