You are on page 1of 20

KLIMA

U R E A J I

201 2
2
3

SADRAJ
6 Prednosti klima-ureaja Gorenje

Zidni klima-ureaji
10
Zidni inverter klima-ureaji

12 HE DC inverter

12

13 Multi-inverteri

13 Spoljne jedinice
14 Unutranje zidne jedinice
15 Unutranje plafonske jedinice
17 Povezivanje u sistem

18 Pre kupovine je dobro da znate


SVEINA
PRIRODE
U VAEM
DOMU
5

Bilo da je vrue ili hladno, leto nainu ivota. Brojne funkcije


ili zima, sa klima-ureajima pojednostavljuju upravljanje a
Gorenje je uvek prijatno. Na ni estetika vaeg doma nije vie
pravoj temperaturi, na sveem i problem. Moderni oblici klima-
istom vazduhu! Bez buke, jer su ureaja pronalaze svoje mesto
tehnoloki napredni klima-ureaji svugde. Gde god ih poelite!
sasvim prilagoeni savremenom
6

KLIMA-UREAJI
Z A P R I JATA N D O M

Energetski razred A Tihi rad Kompaktan dizajn

Svrstavanje ureaja u energetski razred Sama konstrukcija i izbor najboljih Kompaktan dizajn klima-ureaja sa
A znai visoku energetsku efikasnost materijala za pojedinane delove manjim merama obezbeuje sve
ureaja, jer uz nisku potronju energije klima-ureaja, pre svega izmenjivaa, prednosti velikih! Karakteriu ih tih i
postie vrhunske rezultate. Koeficijent ventilatora i usmerivaa vazduha, ekonomian rad, kao i automatsko
EER kod hlaenja i COP kod grejanja omoguavaju odgovarajui protok prebacivanje hlaenja i grejanja.
prikazuje odnos uloene elektrine vazduha preko ureaja i pri nioj Podeavanje je jednostavno,
energije i dobijene grejne ili rashladne brzini. Nia brzina rotacije ventilatora preko digitalnog daljinskog upravljaa
snage. Vii koeficijent znai veu neposredno omoguava tii rad klima- ili prethodnih podeavanja.
energetsku efikasnost, a sa tim i ureaja.
svrstavanje u bolji energetski razred.
Koeficijent EER vii od 3,20 i koeficijent
COP vii od 3,60 znae svrstavanje u
energetski razred A.

Automatsko ponovno Automatski rad Noni reim rada


pokretanje

U sluaju prekida dovoda elektrine Kod automatskog naina rada klima- Funkcija nonog rada omoguava
energije, priikom ponovnog ukljuenja ureaj uz pomo senzora temperature automatsko smanjivanje snage
klima-ureaja funkcija automatskog regulie optimalni nain rada grejanja, hlaenja, odnosno grejanja za 1 C
ponovnog pokretanja omoguava odnosno hlaenja. tokom prva dva asa rada. Takvo
automatski rad ureaja na sauvanim podeavanje sistem odrava sledeih
podeavanjima. 5 asova, a zatim se automatski
iskljuuje.
7

Turbo-funkcija

Funkcija ubrzanog rada omoguava


najbre postizanje prethodno podeene
temperature.

Usmerivai vazduha LED-ekran Odvlaiva

Kod funkcije hlaenja se usmerivai LED-ekran na klima-ureaju prikazuje Klima-ureaj omoguava hlaenje
vazduha prilikom hlaenja okreu u vaa podeavanja, tako da je kod minimalnog protoka vazduha kroz
vodoravni poloaj. Hladan vazduh je funkcionisanje uvek pregledno. jedinicu klima-ureaja, to omoguava
usmeren pod plafon, to omoguava oduzimanje vlage iz prostorije, a da se
brzo i ravnomerno hlaenje pri tome temperatura prostorije znatno
prostorije. Kod funkcije grejanja su ne smanjuje.
usmerivai vazduha okrenuti nadole,
to obezbeuje brzo i ravnomerno
podizanje temperature.
8

KLIMA-UREAJI
F I LT E R I , I S T VA Z D U H I P R I JAT N A AT M O S F E R A

ZAGAENI VAZDUH Srebrni jonski filter

Srebrni joni ve u izuzetno maloj koliini unitavaju bakterije i mikroorganizme,


jer apsorpcija srebrnih jona u elije unitava njihovu elijsku strukturu i smanjuje
unoenje materija potrebnih za njihov ivot. Tako se zapravo spreava njihova
dalja podela elija, to izaziva odumiranje bakterija. Joni srebra deluju na razliite
bakterije i mikroorganizme, potpuno su bez mirisa, sterilni i nisu tetni za zdravlje.
Srebrni joni se koriste za dezinfekciju od legionele, u rehabilitacionim bazenima i
bazenima za plivanje, u rashladnim tornjevima, za leenje opekotina i konih bolesti,
kao i u brojnim drugim sluajevima u kojima je sterilnost od kljunog znaaja.

Aktivni karbonski filter

Aktivni karbonski filter uklanja odreene mirise, kao to je npr. amonijak (NH3),
deaktivira tetne hemijske gasove, kao to je npr. formaldehyde (HCHO), a sa
dodatkom nano-filtera uklanja estice neistoe u vazduhu.

Antibakterijski filter

Bioloki filter je sastavljen od prirodnog biolokog enzima i takozvanog Eko filtera.


Eko filter zadrava izuzetno male estice praine, bakterije, gljivice i mikrobe,
a bioloki enzim razgradnjom njihovog elijskog zida izaziva odumiranje tih
organizama. Prirodni enzimi biolokog filtera mogu da spree mnoge infekcije, jer
unitavaju do 93% bakterija.

Filter C-vitamin

Ovaj filter ispunjava vazduh u prostoriji vitaminom C, to omekava kou i ublaava


stres. ivotni vek ovog filtera je 2 godine.

Jonizator

Jonizator je ureaj koji proizvodi negativne jone i prenosi ih u prostor. Negativni joni
su ljudskom organizmu neophodni za elijski metabolizam i sve najvanije ivotne
funkcije. Nedostatak jona uzrokuje lou cirkulaciju u mozgu i drugim organima i
usporava izluivanje tetnih materija iz tela. Posledice toga su loe raspoloenje,
umor, usporeno razmiljanje i odazivanje, oseaj napetosti i razdraljivosti. Fiziki
znakovi su isueno grlo, peckanje oiju, promukao glas, zaepljen nos, kaalj
i vrtoglavica. Dakle, negativni joni su vani, kao i vitamini i minerali. Nedostatak
negativnih jona u prostorijama nastupa zato to se na sintetikim materijalima,
televizijskim i raunarskim ekranima, kao i drugim aparatima stvara statiki
elektricitet koji privlai negativne jone. Koliinu negativnih jona smanjuju i centralno
grejanje, visokonaponska elektrina instalacija, kuna praina, cvetni prah, bakterije
i razliite estice koje lebde u vazduhu. U umi, pored mora, jezera i slapova je ak
do 50.000 jona/cm 3 , a u zatvorenim prostorijama njihova koliina pada nie od
50 jona/cm 3 . Najnia prihvatljiva koliina za prijatnu atmosferu je 1000 jona/cm 3 .
SVE I IST VAZDUH
9

KLIMA-UREAJI
R AD, PREDNOSTI I R A ZLIKE

Rad i prednosti invertera


stvarna
Velika uteda energije: do 30% TEMPERATURA
u poreenju sa klasinim klima-
ureajima, zahvaljujui udruenom podeena
prilagoavanju snage stvarnim temperatura
potrebama. To znai uklanjanje
gubitaka usled pregrevanja ili
podhlaivanja s obzirom na podeenu
temperaturu to je sluaj kod VREME
klasinih klima-ureaja, gde se ureaj
esto pali i gasi da odrava podeenu
temperaturu.

Optimalna kontrola temperature:


klima-ureaj veoma brzo ostvaruje UKLJUENJE dovod
podeenu temperaturu, a zatim je elektrine energije
odrava sa neznatnim promenama
+/- 0,5 C (slika desno).
RAD invertera
Poveavanje grejne efikasnosti:
zahvaljujui mogunosti poveanja
obrtaja kompresora, a time i snage
ureaja, poveava se efikasnost stvarna
grejanja za 30%. Ureaj moe da radi TEMPERATURA
na spoljnoj temperaturi i do -15 C.
podeena
Smanjenje buke: klima-ureaj samo u temperatura
poetku (dok ne postigne podeenu
temperaturu) radi punom snagom, a
kasnije tu temperaturu samo odrava,
pa se potrebna snaga prilino smanjuje, VREME
a time i zvuni pritisak ureaja.
iskljuenje ukljuenje iskljuenje ukljuenje

UKLJUENJE dovod
elektrine energije

RAD klasinog klima-ureaja

Svi klima-ureaji Gorenje se pune ekoloki prihvatljivim rashladnim


gasom R410A.

U brizi za smanjenje tetnih uticaja na smanjivanje debljine ozonskog omotaa, za


klima-ureaje su razvijeni rashladni gasovi R407C i R410A. Gas R407C sainjavaju
tri komponente, ije fazne promene se odvijaju u rasponu od 7 . Gas R410A
sainjavaju dve komponente sa faznim prelaskom na 0,2 . Skoro bodovni fazni
prelaz gasa R410A omoguava lake servisiranje rashladnog sistema, a dozvoljeno
je i dopunjavanje rashladnog sistema potrebnom koliinom gasa. Meutim, kod
gasa R407C prilikom zahvata u rashladni sistem bi trebalo da se ispumpa celokupna
koliina gasa i da se zameni odgovarajuom koliinom novog. Pritisci u rashladnom
sistemu napunjenom gasom R410A su znatno vii nego kod sistema koji su napunjeni
gasom R407C. Sistemi sa rashladnim gasom R410A zahtevaju ugradnju komponenti
veeg kapaciteta i precizniju izradu klima-ureaja.
10

ZI D N I
K L I M A - U R E A J I

Novu generaciju klima-ureaja Gorenje u klasinoj tehnologiji odlikuje tih i


ekonomian rad, kao i automatsko prebacivanje grejanje-hlaenje. Karakteriu ih
funkcije za noni i turbo reim rada, a LED-ekran na klima-ureaju omoguava
pregled vaih podeavanja. Dodatni filteri iz vazduha efikasno uklanjaju mirise,
sitne estice praine i alergene, kao i bakterije, i tako brinu da va vazduh uvek
bude sve, ist i pre svega podesan za zdravlje.

MODEL KAS26 KAS35 KAS53 KAS70

Rashladna snaga W 2600 3500 5300 7000

Grejna snaga W 2800 3700 5400 7300

Potronja el. energije W/A 820/3,6 1095/4,9 1752/8 2336/10,7


kod hlaenja/radna struja

Potronja el. energije W/A 770/3,4 1015/4,5 1589/7,3 22148/9,8


kod grejanja/radna struja

Faza/Napon/Frekvencija Ph/V/Hz 1/220-240~/50 1/220-240~/50 1/220-240~/50 1/220-240~/50

Odnos EER/COP W/W 3,21/ 3,61 3,21/ 3,61 3,01/ 3,41 3,01/ 3,41

Energetski razred A A B B

PROTOK VAZDUHA

Unutranje jedinice (Vi/Sr/Ni) m 3/h 460/400/290 480/410/380 750/650/550 1000/900/750

BUKA

Unutranje jedinice dB(A) 38/33/30 39/35/33 45/421/39 46/43/40


(maks/sred./min)

Spoljne jedinice dB(A) 54 55 55 57

MASA I MERE

Masa unutr. jedinice (neto/bruto) kg 6,5/8,5 7/8,5 10/13 13/20

Mere unutr. jedinice (xDxV) mm 710189250 710189250 930198x275 1036230315

Masa spolj. jedinice (neto/bruto) kg 23/25 25,5/27 33/35 40/42

Mere spolj. jedinice (xDxV) mm 685260x430 700235535 780250540 760x285x590

RASHLADNI SPOJEVI

Maks. duina cevi m 20 20 20 25

Maks. visinska razlika m 8 8 8 10

Cev za tenost mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,53 (3/8)

Cev za gas mm (inch) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 16,0 (5/8)

Cev za odvod kondenzata mm 16 16 16 16

Rashladni gas/punjenje -/g R410A/730 R410A/840 R410A/1380 R410A/1950

Korisna povrina* m 2
13-22 18-29 24-40 31-51
*Kod standardne visine prostora do 2,5 m i standardnog kvaliteta gradnje (izolacija, kvalitet prozora...)
11

ZIDNI
I N V E R T E R K L I M A - U R E A J I

I visokoefikasne zidne klima-ureaje energetske klase A u inverter tehnologiji


odlikuju tih i ekonomian rad, kao i sve druge brojne funkcije i filteri naih
klasinih zidnih klima-ureaja. Pored toga inverter tehnologija omoguava do 30%
utede elektrine energije, jer se zahvaljujui udruenom prilagoavanju snage
stvarnim potrebama izbegava esto ukljuivanje i iskljuivanje ureaja. Podeena
temperatura se odrava uz neznatne promene (+/- 0,5 C), to zahteva manju snagu
a time i znatno smanjuje buku. Zahvaljujui poveanoj grejnoj efikasnosti, mogu da
se koriste i na niskim temperaturama.

MODEL KAS26 INV KAS35 INV KAS53 INV

Rashladna snaga W 2600 (660-2940) 3500 (720-3970) 5300 (1500-6470)

Grejna snaga W 2790 (680-3240) 3820 (820-4700) 6800 (1560-6800)

Potronja el. energije W/A 820(180~1100)/3.6(0.9~4.8) 1095(210~1380)/4.9(1.0~6.2) 1640(380~2300)/7.2(1.8~10.2)


kod hlaenja/radna struja

Potronja el. energije W/A 770(170~1050)/3.4(0.8~4.6) 1055(210~1480)/4.7(1.0~6.6) 1500(350~2000)/6.6(1.6~9.0)


kod grejanja/radna struja

Faza/Napon/Frekvencija Ph/V/Hz 1/220-240~/50 1/220-240~/50 1/220-240V~/50

Odnos EER/COP W/W 3.21/ 3.61 3,21/ 3,61 3.21/ 3.61

Energetski razred A A A

PROTOK VAZDUHA

Unutranje jedinice (Vi/Sr/Ni) m 3/h 500/430/360 600/480/400 830/760/660

BUKA

Unutranje jedinice dB(A) 42/36/32 42/39/34 45/43/39


(maks/sred./min)

Spoljne jedinice dB(A) 55 55 53

MASA I MERE

Masa unutr. jedinice (neto/bruto) kg 7/8.5 8.5/10.5 9.5/13

Mere unutr. jedinice (xDxV) mm 710x189x250 790x196x275 930x198x275

Masa spolj. jedinice (neto/bruto) kg 26.5/28 28/30 37.5/39

Mere spolj. jedinice (xDxV) mm 700x240x540 780x250x540 760x285x590

RASHLADNI SPOJEVI

Maks. duina cevi m 20 20 20

Maks. visinska razlika m 8 8 8

Cev za tenost mm (inch) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Cev za gas mm (inch) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2)

Cev za odvod kondenzata mm 16 16 16

Rashladni gas/punjenje -/g R410A/670 R410A/760 R410A/1180

Korisna povrina* m 2
13-22 16-27 25-42
*Kod standardne visine prostora do 2,5 m i standardnog kvaliteta gradnje (izolacija, kvalitet prozora...)
12

HE DC INVERTER
K L I M A - U R E A J

Visokoefikasni (High EfficiencyHE) inverterski klima-ureaj Gorenje ponosi


se izuzetno visokim koeficijentom energetske efikasnosti (preko 4). Aparat ima
jonizator koji vodi brigu o dobrom oseaju u prostoriji jer stvara negativne jone
i alje ih u prostor. Negativni joni su naem organizmu neophodni za obavljanje
najvanijih ivotnih funkcija. Visokoefikasni HE DC inverter, pored svih prednosti
inverterske tehnologije, omoguava i hlaenje kod niskih temperatura to nije
standard kod obinih inverterskih ureaja.

MODEL KAS35 H INV

Rashladna snaga W 3500(1120-4320)

Grejna snaga W 3800(1180-4470)

Potronja el. energije W/A 970(400~1480)/4.3 (1.8~6.5)


kod hlaenja/radna struja

Potronja el. energije W/A 950(390~1460)/4.2 (1.7~6.4)


kod grejanja/radna struja

Faza/Napon/Frekvencija Ph/V/Hz 1/220-240~/50

Odnos kod hlaenja EER W/W 3.61

Odnos kod grejanja COP W/W 4.01

Energetski razred A

PROTOK VAZDUHA

Unutranje jedinice (Vi/Sr/Ni) m 3/h 615/485/325

BUKA

Unutranje jedinice (maks/sred./min) dB(A) 45/42/39

Spoljne jedinice dB(A) 55

MASA I MERE

Masa unutr. jedinice (neto/bruto) kg 9/11

Mere unutr. jedinice (xDxV) mm 790x195x265

Masa spolj. jedinice (neto/bruto) kg 38/40.5

Mere spolj. jedinice (xDxV) mm 760x285x590

RASHLADNI SPOJEVI

Maks. duina cevi m 20

Maks. visinska razlika m 8

Cev za tenost mm (inch) 6.35 (1/4)

Cev za gas mm (inch) 12.7 (1/2)

Cev za odvod kondenzata mm 16

Rashladni gas/punjenje -/g R410A/1070

Korisna povrina* m 2
18-29

*Kod standardne visine prostora do 2,5 m i standardnog kvaliteta gradnje (izolacija, kvalitet prozora...)
13

MULTI-INVERTER
SPOLJNE JEDINICE

Multiinverterske klima-ureaje Gorenje odlikuje visoko sposobna tehnologija koja


omoguava tedljiv i optimalan rad ureaja. Jednosmerni rotacioni kompresori
omoguavaju optimalan odziv ureaja vaim potrebama, vrlo brzo postizanje
eljene temperature i njeno vrlo precizno odravanje. Ugradnjom jedne spoljne
jedinice, na koju se moe prikljuiti do etiri unutranje jedinice, tedi se na montai
i svakako na prostoru. Kod izbora unutranjh jedinica moete birati izmeu klasinih
zidnih jedinica, podnih ili plafonskih jedinica i kasetnih jedinica. Svi se modeli
mogu meusobno prikljuiti na jednu spoljnu jedinicu. Zbog jedne spoljne jedinice
trokovi montae su bitno manji; naime, potreban je samo jedan vod napajanja a
utedi se i puno prostora.

MODEL KAS M2 INV KAS M4 INV

Snaga hlaenja W 5300 (2050-5780) 10550 (2050-12600)

Snaga grejanja W 6150 (2950-6450) 11140 (2640-13200)

Potronja el. energije W/A 1620/ 7,5 3450/ 15,5


kod hlaenja/radna struja

Potronja el. energije W/A 1670/ 7,6 3380/ 15,2


kod grejanja/radna struja

Napon/el. prikljuak spoljne jedinice V 220-240/Z 220-240/Z

Odnos E.E.R. W/W 3,21 3,04

Odnos C.O.P. W/W 3,65 3,41

Energetski razred A B

MASA I MERE

Spoljna jedinica mere (DV) mm 845695335 990966396

Spoljna jedinica masa kg 53,5 86

Najvea duina cevi m 25 70

Najvea visinska razlika m 10 15

RASHLADNI SPOJEVI

Rashladna cev za tenu fazu mm 2x6,35 4x6,35

Rashladna cev za gasnu fazu mm 2x9,53 4x9,53

Cev za odvod kondenzata mm 16 16

Rashladni gas R410A R410A


14

MULTI-INVERTER
UNUTR ANJE JEDINICE

Obezbeuju elegantnu i funkcionalnu upotrebu. Svojim elegantnim oblikom i


brojnim funkcijama su svestrano upotrebljive u razliitim radnim i boravinim
prostorijama. Sa postavljanjem na 20 cm ispod plafona omoguavaju dobru
raspodelu klimatizovanog vazduha. Brojne funkcije koje se podeavaju preko
digitalnog upravljaa uvek osiguravaju prijatno ohlaen prostor u skladu sa vaim
eljama, a veliki LED-ekran na klima-ureaju omoguava pregled vaih podeavanja.
Dodatni filteri iz vazduha efikasno uklanjaju mirise, sitne estice praine i alergena,
kao i bakterije i tako brinu da va vazduh uvek bude sve, ist i pre svega
podesan za zdravlje.

MODEL KAS26 M INV KAS35 M INV KAS53 M INV

Rashladna snaga W 2640 3520 5280

Grejna snaga W 2930 3810 5570

Protok vazduha m /h
3
450 630 760

Buka dB 40/34/29 41/37/31 45/42/37


(maks./sred./min.)

Mere (DV) mm 790275190 790275190 940275200

Masa kg 8,5 8,5 11

Presek cevi tenosti mm 6,35 6,35 6,35

Presek cevi gasa mm 9,53 12,7 12,7


15

MULTI-INVERTER
UNUTRANJE
PODNO - PL AFONSKE JEDINICE
Podno-plafonski klima-ureaji postavljeni na zidu kod poda su odlino reenje
kada pored hlaenja elite i da zagrevate prostoriju. Naime, takvo postavljanje
omoguava da se topao vazduh najpre die prema plafonu, a zatim ravnomerno
pada prema podu. Tako se obezbeuje ravnomerna temperatura prostorije uz
minimalno vazduno strujanje. Mogue je i postavljanje bilo gde na vodoravan plafon
kao i u uglu. Plafonska privrenja su savrena za postavljanje u prostorijama u
kojima su zidovi ve zauzeti ormarima ili prozorima. Isto vai i za duge prostore, jer
automatsko ljuljanje uzdune i poprene klapne omoguava ravnomerno hlaenje i
osveavanje cele prostorije. Elegantnim oblicima se prilagoavaju izgledu prostora,
a uz mogunost upravljanja na daljinu se odlino prilagoavaju i vaim potrebama.

plafonska montaa

podna ili zidna montaa

MODEL KAT35 M INV KAT53 M INV

Rashladna snaga W 3520 5280

Grejna snaga W 3960 5870

Protok vazduha m /h
3
650 650

Buka dB 39/38/36 41/39/36


(maks./sred./min.)

Mere (DV) mm 990200660 990296744

Masa kg 26 27

Presek cevi tenosti mm 6,35 6,35

Presek cevi gasa mm 12,7 12,7


16

MULTI-INVERTER
UNUTR ANJE K ASETNE JEDINICE

Kod kasetnih klima-ureajaKSK na sputenom plafonu su vidljive samo elegantne


reetke koje su izvor duvanja temperiranog vazduha.

etiri smera nevidljive sveine

I u samo 30 cm sputene plafone moete da ugradite kasetne klima-ureaje KSK


praktinih mera 65 x 65. U prostorijama visine od 2,5 m ili vie na elegantan nain
omoguavaju podeavanje najprijatnije line atmosfere sa programiranim radom
ili digitalnim daljinskim upravljanjem. Ureaji kod kojih su primetne samo reetke na
plafonu imaju izduvavanje vazduha na etiri strane za efikasno postizanje traene
temperature. Sadre pumpu za podizanje kondenzovane vode na visinu do 60 cm.

MODEL KSK35 M INV KAS 53 N INV

Rashladna snaga W 3520 5280

Grejna snaga W 3810 6010

Protok vazduha m 3/h 630 790

Buka (maks./min.) dB 36/33 43/40

Mere kuita (DV) mm 580254580 580254580

Mere maske (DV) mm 65030650 65030650

Masa kuita kg 18 21

Masa maske kg 3 3

Presek cevi tenosti mm 6,35 6,35

Presek cevi gasa mm 12,7 12,7


17

MULTI-INVERTER
P OV E Z I VA N J E U S I S T E M

Omogueno je povezivanje jedne spoljne


jedinice sa veim snagama i oblicima
unutranjih jedinica (zidna, kasetna, podna ili
plafonska). Kombinacija snage izmeu spoljne
i unutranjih jedinica je prikazana u tabeli.

MODEL DUO
KAS M2 INV

Jedna unutranja Dve unutranje


jedinica jedinice

kW 2,6 2,6+2,6

kW 3,5 2,6+3,5

kW 5,3 3,5+3,5

MODEL QUATTRO
KAS M4 INV

Tri unutranje etiri unutranje


jedinice jedinice

kW 2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6

kW 2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5

kW 2,6+2,6+5,3 2,6+2,6+3,5+3,5

kW 2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+5,3

kW 2,6+3,5+5,3 2,6+2,6+3,5+5,3

kW 3,5+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5

kW 2,6+5,3+5,3 2,6+3,5+3,5+5,3

kW 3,5+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5

kW 3,5+5,3+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3
18

PRE KUPOVINE
J E D O B R O DA Z N AT E

Klima-ureaji Gorenje su namenjeni individualnim smetajnim


objektima

Klima-ureaji Gorenje su namenjeni za klimatizaciju individualnih smetajnih


objekata i poslovnih prostora (kancelarija), a nisu namenjeni za klimatizaciju drugih
prostorija (proizvodnih, industrijskih), jer su uslovi u tim prostorijama drugaiji od
propisanih za rad ureaja (praina, metalna praina, agresivna sredstva ).

Hlaenje i grejanje klima-ureajima

Klima-ureaji Gorenje su namenjeni hlaenju prostorija i dogrevanju u prelaznim


periodima (prolee i jesen). Svi stabilni klima-ureaji su proizvedeni po sistemu
toplotne pumpe. Energiju ne proizvode kao elektrini grejai, nego je samo
prenose iz okoline u prostoriju, gde je prenose na viem energetskom nivou (via
temperatura). Za to im je potrebna samo treina energije, a preostale dve treine
dobijaju iz okoline (takorei besplatno). Dok se temperatura okoline ne spusti nie
od 0 C, to je bez sumnje najekonominiji sistem grejanja. Takoe je savren za
dogrevanje u prelaznim periodima, a u primorskim krajevima moe da se koristi i celu
zimu u tu svrhu. Visokoefikasni inverter klima-ureaji su namenjeni i za dogrevanje
u zimskom periodu, u zavisnosti od spoljnih uslova okoline (temperatura, vlaga,
vetar...).

Snaga klima-ureaja

Pre izbora klima-ureaja izraunajte potrebnu snagu uz uvaavanje povrine


prostorije, prozora, broja osoba i moguih dodatnih izvora toplote. Informativna
veliina prostorija je prikazana u tabelama za pojedinane ureaje. Kod izrauna
mogu da vam pomognu prodavci klima-ureaja Gorenje, a sami moete da
izraunate i prema sledeem uputstvu:

PRORAUN POTREBNE SNAGE UREAJA

Povrina prostora m 2 x 70 = W

Povrina prozora na sunanoj strani m x 30 =


2
W

Broj prisutnih osoba x 100 = W

Snaga dodatnih izvora toplote u W x1= W

POTREBNA SNAGA HLAENJA KLIMA UREAJA = W

Na osnovu izraunate potrebne snage hlaenja izaberite odgovarajui klima-


ureaj, i to s obzirom na snage hlaenja koje su navedene u katalogu. Izberite onog
koji je najblie izraunatoj snazi. Proraun je okviran za visinu prostorije od 2,5 m i
standardni kvalitet gradnje objekata.

Podruje rada ureaja je definisano i u uputstvu za upotrebu. Nazivna snaga


ureaja je izmerena u skladu sa standardom EN 14511 i u podruju rada se menja.
Za pravilno dimenzionisanje klima-ureaja u prostoru je potrebno uvaavanje tih
parametara. Preporuuje se da pre kupovine ureaja kontaktirate ovlaenog
montera.
19

Zato klima-ureaj Gorenje?

Odlian kvalitet, veliki izbor modela, privlaan dizajn, efikasan rad i povoljna cena
mogu najbolje da zadovolje sve vae potrebe i elje. Da ne zaboravimo na njihov dug
ivotni vek, obezbeen servis i rezervne delove. Vie od 300 ovlaenih montera i
servisera u zemlji i inostranstvu nae ureaje brzo i kvalitetno ugrauje, a kasnije i
odrava i prema potrebi servisira.

Postavljanje klima-ureaja

Unutranja jedinica mora da bude postavljena tako da dovod vazduha ne bude


usmeren neposredno na ljude u prostoriji. Predvidite mogunost postavljanja
spoljne jedinice:
u sluaju stambene zgrade je najjednostavnije postavljanje na balkonu, a moe
i ispod prozora, na krovu ili u potkrovlju (u sluaju dovoljne provetrenosti)
u stambenoj kui spoljnu jedinicu moete da postavite na pod, na balkonu
ispod krova, na krovu, u potkrovlju (u sluaju dovoljne provetrenosti) ili negde
na zidu
uvaavajte teinu klima-ureaja i izaberite prostoriju u kojoj buka i vibracije ne
smetaju.
Izaberite takvo mesto da protok vazduha i buka klima-ureaja ne smeta okolini.
u sluaju kue pod zatitom kulturne batine, o postavljanju se posavetujete sa
nadlenim organom.
U svakom sluaju uvek postavite spoljnu jedinicu tako da to manje naruava spoljni
izgled zgrade (poleina objekta, na podu, u potkrovlju...). Detaljnije o postavljanju
porazgovarajte u naim prodajnim centrima ili sa ovlaenim monterima.

Priznavanje garancije

Za sve klima-ureaje Gorenja vai 2 godine garancije i propisana je u garantnoj izjavi


koja je priloena ureaju. Garancija vai samo ako je klima-ureaj montirao i pokrenuo
ovlaeni monter klima-ureaja Gorenje. Kontakt Gorenje servisnog centra je
0700 100 700.
G orenje d .o.o.
Program grejno-rashladne tehnike
Milutina Milankovia 7 | 11000 Beograd | Srbija
T: 011 35 34 100 | F: 011 35 34 111
office@gorenje.rs | www.gorenje.rs

Tehnini podaci su informativnog karak tera . Slike u katalogu mogu da se razlikuju od ureaja u prodaji. Gorenje zadrava pravo na izmene u programu.
Za mogue greke u katalogu se izvinjavamo.