Вы находитесь на странице: 1из 8
SULIT PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2009 BAHASA INGGERIS Kertas 2 Ogos 11/4 jam 014/2 Satu jam lima belas minit rr JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITABU Tulis nombor kad pengenalan atau nombor surat beranak dan angka giliran kamu pada petak yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawab semua soalan, Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang ‘yang disediakan dalam kertas soalan Sekiranya ruang yang disedfakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (ika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sarna kertas soalan pada akhir peperiksaan, Tntck Regunacn Pemeriiva Kod Penmeriksa: 7 ~~ | Bahagian | Soafan [ Markah | Markah Penuh | Diperolehi x T 1 2@ | 10 an c 3 B “| JUMLAH La SECTION A [10 marks] Fime suggested : [15 minutes] Write five sentences about the situation in the picture below. You may use the words in the boxes to help you. Tulis tima avat tentang situast dalam gambar dt bawah. Anda boleh menggunakan (perkataan-perkataan dalam kotak untuk membantu anda, recess pupils queuing buy | types food boys enjoying teachers, canteen ova 2 ove suuT sur ove SECTION B [15 marks) [Time suggested : 25 minutes] Study the pictures and information given below. Then answer the questions that follow. Teliti gambar-gambar dan maklumat yang diberi di bawah. Kemudian jawab soalan- soalan berikuanya, TALES FROM THE TOMB * Michael Landeh # S horror stories about the dead who came back alive © RM28.50 © 10% discount for students ‘Sunshine Publication (Printed on 100% recycled paper) JOURNEY # Angelina Tan «An enjoyable story about a boy’s adventure when he got lost while jungle trekking © RM25.30 ‘+ 5% discount for students « Rainbow Publication + Nurimas Amin © A touching story about woman suffering from cancer © RM32.00 + 15% discount for students + Golden Publication one 3 SuUT sur (a) Complete the table with the correct answers, Lengkapkann jadual di bawah dengan jawapan yang betul oe Book Title Maximilian’s NoMore Tears | Tales From The Strange Journey ‘Tomb Author ‘Nurimas Amin Types horror Price RM25.30 Discount 15% | Publisher | Rainbow Publication | i L [20 marks] oun 4 suur sur owe (©) You want to buy a story book for your friend’s birthday. Based on the information given, which book would you choose? Give reasons for your choice. Kamu hendak membeli sebuah buku cerita untuk hadiah harijadi kawan kamu. Berdasarkan maklumat yang diberikan, buku manakah yang menjadi pilthan kamu? Berikan sebab-sebab kaneu membuat pilihan tersebut. I would choose - because {5 marks] ona 5 sur sur owe SECTION C (15 marks] [Time suggested : 35 minutes} 4 story based on the pictures below. You may use the words given to help you. Write your answers in the space provided. Tulis sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar di bawah. Kaniu boleh menggunakan perkataan-perkataan yang diberi untuk membantu kamu. Tulis jawapan kamu di ruang yang disediakan. — Saturday — general cleaning — — teachers — pupils — cut— grass — picked— rubbish — hoe clear-— bushes —assembly—headmaster hardwork —happy owe, 6 suuT uur oun KERTAS SOALAN TAMAT onan 7 sur