Вы находитесь на странице: 1из 657

TNH: Ngi thi 266

S: CONINCO HN NGY ST HCH D KIN: 28 -02 -2017 Cp mi 174 581

C QUAN, T CHC: Chuyn i 407

DANH SCH C NHN NG K THAM GIA ST HCH


Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
BTG 28SH~ 10 ngi

TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN Cng ty C phn T vn Cp mi


Nh C5 khu tp th 54 ,
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
1 Nguyn Vn Cng 06/08/1960 ng 85, ph H nh - 011706498 0438523706 conincohn@coninco.com.vn
Thc s Xy dng I 33 03/03/2006 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
Thanh Xun - H Ni
GS01 Gim st Dn dng v Cng nghip CONINCO Cp mi

PLTK KS-04-05290-A PL Thit k xy dng Chuyn i

Cng ty C phn T vn 11/08/2009 CA H Ni Vit Nam Chnh quy


A1-1-B24, tp th Kim K s Xy dng dn
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
2 PLGS GS1-04-00598-A Phan Ngc Cng 16/08/1971 Lin, phng Kim Lin, 012031338 0983136368 phanngoccuong@coninco.com.vn
dng v cng nghip PL Gim st thi cng xy dng I 23 Chuyn i
dng kim nh xy dng -
ng a, H Ni Thc s Kinh t
CONINCO

PLDG 04-2625 PL nh gi Xy dng Chuyn i

PLTK KS-320-00473 PL Thit k xy dng Chuyn i

PLGS GS1-320-01060 PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i

Cng ty C phn T vn
KD02 S 29 ng 70 ph 8/3, Kim nh cng trnh xy dng DD&CN
haminh@coninco.c BXD-B Xy cng ngh Thit b v Cp mi
3 H Minh 30/09/1975 Qunh Mai, HBT, H 011 865 536 098 663 9968 Tin s Xy dng I 20 24/05/2010 H Ni Vit Nam Chnh quy
om.vn dng kim nh xy dng -
Ni
1. Kho st a CONINCO
cht
KS01 Kho st a cht cng trnh, a cht thy vn Cp mi
2. GS kho st xy
dng

PLDG 0320-0022 PL nh gi Xy dng Chuyn i

TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN Cp mi


Cng ty C phn T vn
F41 B24 TT Kim Lin, BXD-B Xy cng ngh Thit b v
4 GS1-04-00559-A Nguyn Mnh Tun 23/05/1972 012194013 0913520759 nguyenmanhtuan@coninco.com.vn
K s Xy dng I 21 22/02/2014 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
ng a, H Ni dng kim nh xy dng -
(Gim st dn CONINCO
PLGS PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
dng v cng
nghip)
KS-04-08183
Thit k Kt cu
PLTK cng trnh PL Thit k xy dng I Chuyn i
DD&CN n ngy
28/12/2016
GS1-04-00449-A
Gim st dn dng
PLGS v cng nghip PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
n ngy
13/12/2016 Cng ty C phn T vn
s 10, ngch 27, ng 161
K s xy dng, Thc s BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 KD02 L Ngc Quang 23/9/1967 Thi H, phng Lng 011217743 0903423663 lengocquang@coninco.com.vn Kim nh cng trnh xy dng DD&CN 22 Cp mi 15/9/2007 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
xy dng dng Kim nh Xy dng-
GS03 H, ng a, H Ni Gim st cng trnh giao thng cu Cp mi
CONINCO
KD01 Kim nh xy dng cng trnh cu Cp mi
GS08 Gim st cng trnh ng b Cp mi
KD04 Kim nh cng trnh giao thng ng b Cp mi
GS07 Gim st cng trnh Cng Cp mi
KD06 Kim nh cng trnh ng thy Cp mi
GS06 Gim st cng trnh NN&PTNT Cp mi
KD05 Kim nh cng trnh NN&PTNT Cp mi
GS04 Gim st cng trnh giao thng ng st Cp mi
KD03 Kim nh cng trnh ng st Cp mi

PLTK KS-04-00001-A PL Thit k xy dng Chuyn i

Cng ty C phn T vn
P507, K10A, Bch
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
6 KD02 Nguyn Lng Bnh 13/07/1973 Khoa, Hai B Trng, H 011670180 0983095913 nguyenluongbinh@coninco.vn
Thc s xy dng Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I 21 15/06/2007 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
dng kim nh xy dng - Cp mi
Ni
CONINCO

PLGS GS1-04-00038-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i

KS-027-00543 n
ngy 30/8/2016
PLTK Thit k Kt cu PL Thit k xy dng I Chuyn i
cng trnh
DD&CN Cng ty C phn T vn
E1, tp th 128C, i
BXD-B Xy cng ngh Thit b v Cc CS QLHC
7 Nguyn Hu Trng 04/12/1971 La, ng Tm, Hai B 001071000305 0903 425 262 nguyenhuutruong@coninco.com.vn
K s Xy dng 22 29/03/2013 Vit Nam Chnh qui
dng kim nh xy dng - v TTXH
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
Cng ty C phn T vn CC/HC
E1, tp th 128C, i
GS1-027-01990 Nguyn Hu Trng BXD-B Xy cng ngh Thit b v Cc CS QLHC
7 04/12/1971 La, ng Tm, Hai B 001071000305 0903 425 262 nguyenhuutruong@coninco.com.vn
K s Xy dng 22 29/03/2013 Vit Nam Chnh qui
n ngy dng kim nh xy dng - v TTXH
PLGS Trng, H Ni PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
30/8/2016 GS CONINCO
DD&CN

PLDG 280-0544 PL nh gi Xy dng I Chuyn i

KTS-04-02410-A Cng ty C phn T vn


PLTK Thit k Kin trc S 45/14, t 31, Phng PL Thit k xy dng I BXD-B Xy cng ngh Thit b v Chuyn i
8 cng trnh Nguyn ng Quang 12/07/1977 011775397 0904 245 468 nguyendangquang@coninco.com.vn
Kin trc s 15 08/08/2007 H Ni Vit Nam Chnh qui
Lin, H Ni dng kim nh xy dng -
PLQH KTS-04-02410-A PL Thit k quy hoch I CONINCO Chuyn i
PLDG 281-0316 PL nh gi Xy dng I Chuyn i

1. KS-027-06640
Thit k in - C
in
PLTK 2. KS-028-02401 PL Thit k xy dng I Chuyn i
Thit k An ton
PCCN
3. Thit k HKK
Cng ty C phn T vn Cc Cnh st
Thc s, K s T ng
H nh, Thanh Xun , nguyenhuyanh@co BXD-B Xy Cng ngh thit b v KQL c tr v
9 Nguyn Huy Anh 20/11/1972 036072000092 0903488485 ha - in kh ha v 23 24/9/2014 Vit Nam Chnh quy
1. GS1-027-17362 H Ni ninco.com.vn dng Kim nh xy dng DLQG v dn
cung cp in
Gim st lp t -CONINCO c
thit b cng ngh
2. GS1-027-01048
n ngy
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
10/05/2016 Gim
st cng tc lp t
ng dy ti in
v TBA n
110KV

KS-027-00238n
PLTK PL Thit k xy dng Chuyn i
ngy 10/5/2016 Cng ty C phn T vn
D6, Nh 5, Thanh Xun
K s Xy dng; C BXD-B Xy cng ngh Thit b v
10 L Thanh Minh 04/05/1972 Bc, Thanh Xun, H 011755975 090 328 6589 lethanhminh@coninco.com.vn I 22 14/10/2010 H Ni Vit Nam Chnh qui
nhn Ngoi ng dng kim nh xy dng -
Ni
GS1-027-01056 CONINCO
PLGS n ngy PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
10/5/2016

PQL

PLGS GS1-04-02233-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i


Cng ty C phn T vn
5 ngch 178/39 Thi H, BXD-B Xy cng ngh Thit b v
1 KD02 T Quang Hng 30/05/1961 011666872 0913351314 toquanghung@coninco.com.vn
K s C kh Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I 31 Cp mi 07/12/2006 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
ng a, H Ni dng kim nh xy dng -
CONINCO
PLTK KS-04-03199-A PL Thit k xy dng Chuyn i

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi


Cng ty C phn T vn
CS KQL c
s 4 ngch 7/10 Thi H, K s Xy dng; K s BXD-B Xy cng ngh Thit b v
2 o Vit Dng 16/11/1970 001070008658 0913202646 dung2646@gmail.com 23 08/7/2016 tr v DLQG v Vit Nam Chnh qui
ng a, H Ni kinh t dng kim nh xy dng -
GS01 GS1-280-01944 Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi dn c
CONINCO

PLTK KS-04-03674-A PL Thit k xy dng Chuyn i


Cng ty C phn T vn
KD02 P513B-B3 Trung T- Kim nh cng trnh xy dng DD&CN BXD-B Xy cng ngh Thit b v Cp mi
3 T c Hong 14/8/1979 013422969 0983 375 588 taduchoang@coninco.com.vn
K s Xy dng I 15 12/05/2011 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
ng a- H Ni dng kim nh xy dng -
CONINCO
GS1-027-01962
GS01 Gim st Dn dng v Cng nghip Cp mi
ht hn
Cng ty C phn T vn
10/D3 TT Nguyn Cng BXD-B Xy cng ngh Thit b v
4 PLTK KS-280-00732 Trn Minh 19/05/1970 011482418 tranminh19570@gmail.com
K s Xy dng PL Thit k xy dng I 23 Chuyn i 06/01/2009 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
Tr, H Ni dng kim nh xy dng -
0913 320 990 CONINCO

Cng ty C phn T vn
12B T2, Lng H, H K s th/ C nhn BXD-B Xy cng ngh Thit b v
5 PLDG 04-1972 Trn Tuyt Trinh 14/08/1966 011844049 trantuyettrinh1408@gmail.com PL nh gi Xy dng I 27 Chuyn i 20/04/2006 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
Ni Kinh t dng kim nh xy dng -
0912233436 CONINCO

PLTK KS-280-02349 PL Thit k xy dng Chuyn i

1. GS1-280-
10538-A - Gim Cng ty C phn T vn
st lp t thit b 64 ng 425 An Dng
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
6 cng ngh Nguyn Thanh T 26/03/1971 Vng, Ph Thng, 013416185 0903211248 nguyenthanhtu@coninco.com.vn
K s H thng in I 19 14/04/2011 CA H Ni Vit Nam Ti chc
dng kim nh xy dng -
PLGS 2. GS1-280- Ty H, H Ni PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
CONINCO
10541-A - Gim
st ng dy v
trm bin p

PLTK KS-04-09132 PL Thit k xy dng Chuyn i


Cng ty C phn T vn Cc cnh st
CH 06.03 C3 E3 TM
Thc s, K s Xy BXD- B Xy cng ngh Thit b v KQL C tr
7 KD02 Phan Th Cm T 08/09/1984 Yn Ha, Yn Ha, Cu 040184000958 0915 128 927 phanthicamtu@coninco.com.vn Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I 10 Cp mi 09/12/2016 Vit Nam Chnh qui
dng Dng kim nh xy dng - v DLQG v
Giy, H Ni
CONINCO Dn c
Quc tch
Hng S nm Cng ty C phn T vn Ngy cp Ni
Cc cpst
cnh
M mn Ngy sinh a06.03
CH ch thng ch
C3 E3 TM CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Thc s, K s Xy Lnh vc ng k St hch ng k BXD- B Xy kinh n
cng v cng
ngh Thittc
b v Ghi ch CMT/th CMT/Th
KQL C tr H o to
7 thi Phan Th Cm T DD/MM/YY
08/09/1984 (Theo CMT
Yn Ha, Ynhoc
Ha,TCC)
Cu /Th Cn cc
040184000958 0915 128 927 (C-CN-KS-Ths-TS)
phanthicamtu@coninco.com.vn I st hch 10 09/12/2016 CMT/Th
Vit Nam Chnh qui
dng (I-II-III) Dng nghim kim nh xy dng - CC/HC vCC/HC
DLQG v
Giy, H Ni CC/HC
CONINCO Dn c
PLGS GS1-04-10689 PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i

KS-04-06754-A
Thit k cng trnh
PLTK PL Thit k xy dng I Chuyn i
ng dy v trm
bin p n 110KV

TK04 Thit k in - C in I Cp mi

1.GS1-04-07193-A
Gim st lp t
P118- Tp th Bnh vin Cng ty C phn T vn
thit b cng trnh
Hu ngh- Phng nghiemthilethom@ BXD- B Xy cng ngh Thit b v
8 2. Gim st lp t Nghim Th L Th 03/02/1978 013261461 0985 136 667 K s H thng in 15 4/02/2010 CA H Ni Vit Nam Ti chc
Thanh Lng- Hai B coninco.net.vn Dng kim nh xy dng -
PLGS thit b cng ngh Trng, H Ni PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
in cng trnh
ng dy v trm
bin p n 110KV

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

PLDG 280-0819 PL nh gi Xy dng I Chuyn i

KTS-04-01093-A
PLTK Thit k kin trc P506, A12- Tp th Kinh PL Thit k xy dng Cng ty C phn T vn Chuyn i
cng trnh t Quc dn-P. ng dangthibichhoa@co BXD- B Xy cng ngh Thit b v
9 ng Th Bch Ha 04/11/1978 011932830 0913 077 474 Kin Trc s I 15 21/7/2012 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
KD02 Tm- Hai B Trng, H ninco.net.vn Kim nh cng trnh xy dng DD&CN Dng kim nh xy dng - Cp mi
Ni CONINCO
PLGS GS1-04-02359-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
KS-04-01379-A
PLTK Thit k cp thot PL Thit k xy dng Chuyn i
nc

1. Thit k h tng
k thut cp nc
2. Gim st h tng
HT01 H tng k thut cp nc Cp mi
k thut cp nc
3. Kim nh h
tng k thut
Cng ty C phn T vn
S 53, Hng Gai, Hon K s Xy dng - Mi BXD- B Xy cng ngh Thit b v
10 Nguyn Thiu Quan 13/08/1978 012718862 0912011197 quangnguyenthieu@gmail.com I 17 21/01/2005 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
Kim, H Ni trng, cp thot nc Dng kim nh xy dng -
CONINCO
1. Thit k h tng
k thut thot nc
2. Gim st h tng
HT02 H tng k thut thot nc Cp mi
k thut thot nc
3. Kim nh h
tng k thut

GS1-04-00808-A
PLGS Lp t thit b cp PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
thot nc
KS-04-03464-A
Thit k mng
PLTK thng tin - lin lc PL Thit k xy dng 15 Cng ty C phn T vn Chuyn i
P 206-A8-TT Khng
trong cng trnh V Cng Thnh K s in t vin BXD- B Xy cng ngh Thit b v
11 09/9/1979 Trung- Thanh Xun, H 013451246 0912417983 vucongthanh.vn@gmail.com I 19/7/2011 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
xy dng thng Dng kim nh xy dng -
Ni
CONINCO
PLGS GS1-04-02393-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i

Cng ty C phn T vn
1, ngch 178/45, Ty
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
12 PLDG 280-3485 Th Hng Tr 12/4/1982 Sn. Qun ng a, H 013438752 0904433299 dothihuongtra@coninco.net.vn
K s Cu ng PL nh gi Xy dng I
dng
9
kim nh xy dng -
Chuyn i 27/7/2016 Thi Nguyn Vit Nam Ti chc
Ni
CONINCO

TK02 KS-027-00538 Thit k Cp thot nc Cp mi

1. Thit k h tng
k thut cp nc
2. Gim st h tng
HT01 H tng k thut cp nc Cp mi
k thut cp nc
3. Kim nh h
tng k thut
K s xy dng - Cng ty C phn T vn
10A18-43 Vng H-
chuyn ngnh Mi BXD- B Xy cng ngh Thit b v
13 Trn Lng Hon 30/5/1978 Chng Dng-Hon 036078000109 0916273768 luonghoantran@gmail.com I 16 10/6/2014 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
trng nc, Cp thot Dng kim nh xy dng -
Kim, H Ni
1. Thit k h tng nc CONINCO
k thut thot nc
2. Gim st h tng
HT02 H tng k thut thot nc Cp mi
k thut thot nc
3. Kim nh h
tng k thut

GS1-04-00724-A
PLGS Gim st cp thot PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
nc
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC

Cng ty C phn T vn
KS - 280-01038-A
P15, nh I16B, Lng H, Tin s , K s Cp BXD-B Xy cng ngh Thit b v
14 PLTK (Thit k cp thot Trn c H 18/7/1953 011304939 0903235078 tranducha53@gmail.com PL Thit k xy dng I 41 Chuyn i 10/3/2005 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
H Ni thot nc dng kim nh xy dng -
nc)
CONINCO

Cng ty C phn T vn
P15, nh I16B, Lng H, BXD-B Xy cng ngh Thit b v
15 PLDG 04-1625 H Th H 01/7/1963 011304427 0912266581 hothiha@coninco.com.vn
K s xy dng Cng PL nh gi Xy dng I 32 Chuyn i 15/3/2005 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
H Ni dng kim nh xy dng -
CONINCO

Cng ty C phn T vn
P308 nh A8 TT CS KQL c
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
16 PLDG 04-1950 Nguyn Th Hng 30/7/1977 Khng Thng, Trung 027177000135 0903299729 nguyenthihuong@coninco.com.vn
K s kinh t xy dng PL nh gi Xy dng I 17 Chuyn i 10/8/2015 tr v DLQG v Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
T, ng a, H Ni dn c
CONINCO

1. KS-027-06641
Thit k Cng
BXD-B Xy
PLTK trnh GT ng b PL Thit k xy dng I Chuyn i
dng
2. Thit k cng
trnh Cu

1. GS-1-027- K s xy dng cu
17256 Gim st Cng ty C phn T vn
S 10 ngch 72/73 Quan ng b, Thc s xy CS KQL c
cng trnh ng Nguyn c Cng ngh, Thit b v
17 16/07/1984 Nhn, Nhn Chnh, 027084000172 0973055389 nguyendacphuong@coninco.com.vn
dng v vt liu v kt 10 19/10/2015 tr v DLQG v Vit Nam Chnh quy
Phng Kim nh Xy dng-
b Thanh Xun, H Ni cu, Tin s xy dng dn c
CONINCO
2. GS-1-027- v vt liu v kt cu
17256 Gim st BXD-B Xy
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
cng trnh giao dng
thng cu
3. GS1-02193-
04255 Gim st
dn dng v cng
nghip

GS 1-04-10936
PLGS (Gim st lp t PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
thit b cng ngh) Cng ty C phn T vn
204 nh C, 129 Thanh dangcamvan@coni K s th (chuyn BXD-B Xy cng ngh, thit b v
18 ng Cm Vn 03/10/1983 012162861 0919846655 11 01/7/2008 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Nhn, H Ni nco.com.vn ngnh cp thot nc) dng Kim nh xy dng -
KS-04-09379 CONINCO
PLTK (Thit k Cp thot PL Thit k xy dng I Chuyn i
nc)

GS1-027-01993
PLGS (Gim st lp t PL Gim st thi cng xy dng I 17 Chuyn i
thit b cng ngh) Cng ty C phn T vn
S 9 B2, TT L on Ths.C kh
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
19 KD02 Trn Ngc ng 17/08/1977 205, ch Da, ng 1077010902 0949275885 tranngocdong@coninco.com.vn
(Chuyn ngnh My Kim nh cng trnh xy dng DD&CN 27/6/2016 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng - Cp mi
a, H Ni xy dng)
KS-280-01039 CONINCO
PLTK (Thit k in - PL Thit k xy dng I 17 Chuyn i
C in)

PLGS GS1-027-17395 S 23, Ng 75. ng PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty c phn T vn Chuyn i
Gii Phng, Phng phamthuylinh@coninco.com.vn BXD - B Xy cng ngh, thit b v
20 PLTK KS -027-06693 Phm Thy Linh 28/10/1980 013151035 0914661662 K s xy dng PL Thit k xy dng I 14 Chuyn i 15/1/2019 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
ng Tm, Qun Hai B dng Kim nh xy dng -
PLDG 01-1851 Trng, TP H Ni PL nh gi Xy dng I CONINCO Chuyn i
Cng ty C phn T vn
PLGS GS1-027-02491 S 175 V Xun Thiu, PL Gim st thi cng xy dng I 10 Chuyn i CS KQL c
K s xy dng - C BXD-B Xy cng ngh, thit b v
21 Hong Vn ng 14/11/1985 phng Phc Li, qun 001085009315 097 559 1411 hoangvandong@coninco.com.vn 20/12/2016 tr v DLQG v Vit Nam Chnh quy
gii ha xy dng dng Kim nh xy dng -
TK04 Long Bin, H Ni Thit k in - C in I 10 Cp mi dn c
CONINCO

GS1-281-02640
1. Gim st dn
dng v cng
nghip
2. Gim st h tng
k thut cp nc
3. Gim st h tng
k thut thot nc
PLGS 4. Gim st cp PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
thot nc cng
trnh
5. Gim st cng
trnh giao thng
cu
6. Gim st cng
trnh giao thng
Cc Cnh st
ng b
KQL c tr v
I 04/7/2013 Vit Nam Chnh quy
Cng ty c phn T vn DLQG v dn
507, CC46, Ng 230 Lc c
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
22 Nguyn Vn Bnh 30/10/1983 Trung, Thanh Lng, 027083000023 0989891298 nguyenbinhksdt@gmail.com
Thc s, K s 8
dng Kim nh xy dng -
Hai B Trng, H Ni
CONINCO
Cc Cnh st Quc tch
Hng S nm Ngy cp Nic
KQL cp
tr v
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn I k Ni ng k d 04/7/2013 theo
Vit Nam Chnh quy
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng kinh n
Cng v cng
ty c tc vn
phn T Ghi ch CMT/th CMT/Th
DLQG v dn CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY 507,
(Theo CMTNg
CC46, hoc TCC)
230 Lc /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch
(I-II-III) BXD-B Xy nghim cng ngh, thit b v CC/HC CC/HC
c
22 Nguyn Vn Bnh 30/10/1983 Trung, Thanh Lng, 027083000023 0989891298 nguyenbinhksdt@gmail.com
Thc s, K s 8 CC/HC
dng Kim nh xy dng -
Hai B Trng, H Ni
CONINCO
KS-027-04576
1. Thit k h tng
cp nc
2. Thit k h tng
thot nc
3. Thit k cp
thot nc
PLTK 4. KS-281-01657 PL Thit k xy dng Chuyn i
Thit k xy dng
cng trnh giao
thng ng b
5. KS-281-01657
Thit k xy dng
cng trnh giao
thng cu

Kim nh h tng
HT01 H tng k thut cp nc I Cp mi
k thut
Kim nh h tng
HT02 H tng k thut thot nc I Cp mi
k thut
KTS-280-00074
TK10 (ht hn thng Thit k Kin trc cng trnh I Cp mi
4/2016)
Cng ty c phn t vn
GS1-027-01994
A5-3, B24, Kim Lin, BXD-B Xy cng ngh thit bv
23 GS01 (ht hn thng Hunh Th H 15/4/1975 011983814 0912552868 huynhthiha@coninco.com.vn
Kin trc s Gim st Dn dng v Cng nghip I 20 Cp mi 28/3/2012 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
ng a, H Ni dng kim nh xy dng
8/2016)
Coninco
KTS-027-00039
TK11 (ht hn thng Thit k Quy hoch xy dng II Cp mi
5/2016)
KTS-027-01536
PLTK Thit k Kin trc PL Thit k xy dng I Cng ty c phn T vn Chuyn i
cng trnh Lng Th Ngc S 266, T 8, Cu Din, BXD-B Xy cng ngh, thit b v
24 25/3/1977 011874831 0904585388 luongthingochuyen@coninco.com.vn
Tin s, Kin trc s 17 04/03/2010 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
KTS-027-01536 Huyn T Lim, H Ni dng Kim nh xy dng -
PLQH Thit k Quy PL Thit k quy hoch II CONINCO Chuyn i
hoch xy dng

T.3C
KTS-320-00065
PLTK Thit k Kin trc PL Thit k xy dng Chuyn i
cng trnh
Cng ty C phn T vn
KTS-320-00065
T 16, cm 2 Xun La, BXD-B Xy cng ngh Thit b v
1 PLQH Thit k Quy Nh c 19/02/1982 013 314 663 090 668 9662 donhuduc@coninco.com.vnKin trc s PL Thit k quy hoch I 11 Chuyn i 20/9/2010 H Ni Vit Nam Chnh quy
Ty H, H Ni dng kim nh xy dng -
hoch
CONINCO
PLGS GS1-027-01052 PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN Cp mi
PLDG 027-0195 PL nh gi Xy dng Chuyn i
KTS-320-00066
PLTK Thit k Kin trc PL Thit k xy dng Chuyn i
cng trnh
P. 301, nh B TT Thanh Cng ty C phn T vn
KTS-320-00066
tra Chnh ph, ng 65 BXD-B Xy cng ngh Thit b v
2 PLQH Thit k Quy Th Ngc Chu 19/11/1985 012 297 434 097 867 8008 dothingocchau@coninco.com.vn
Thc s, Kin trc s PL Thit k quy hoch I 9 Chuyn i 25/8/2010 H Ni Vit Nam Chnh quy
ph Vn Bo, Ba nh, dng kim nh xy dng -
hoch xy dng
H Ni CONINCO
PLGS KTS-320-00772 PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN Cp mi
KSG: 0320-0020
PLDG PL nh gi Xy dng Chuyn i
PLTK KS-04-08554 PL Thit k xy dng Cng ty C phn T vn Chuyn i
PLGS GS1-04-07658-A S 6B, ngch 77, ng
K s xy dng, C PL Gim st thi cng xy dng BXD-B Xy cng ngh Thit b v Chuyn i
3 Hong Vn Thiu 12/02/1984 Tri C, Trng nh, 013 571 456 090 288 8589 hoangvanthieu@coninco.com.vn I 10 02/8/2012 H Ni Vit Nam Chnh quy
KD02 nhn kinh t Kim nh cng trnh xy dng DD&CN dng kim nh xy dng - Cp mi
Hai B Trng, H Ni
PLDG KSDG:0320-0021 PL nh gi Xy dng CONINCO Chuyn i
TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN Cng ty C phn T vn Cp mi
GS01 S 45, hm 122/44/21 Gim st Dn dng v Cng nghip BXD-B Xy cng ngh Thit b v Cp mi
4 Dng Trng Vnh 28/3/1986 Vnh Tuy, Hai B Trng, 012 525 359 094 223 1672 duongtrongvinh@coninco.com.vn
Tin s xy dng I 8 14/3/2009 H Ni Vit Nam Chnh quy
DG01 nh gi xy dng dng kim nh xy dng - Cp mi
H Ni
KS01 Kho st a cht cng trnh, a cht thy vn CONINCO Cp mi
PLGS GS1-280-06661 PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
Xm Lai, Ngha Trung, hoangxuanthoai@c Thc s, K s my xy BXD-B Xy cng ngh Thit b v
5 TK01 Hong Xun Thoi 04/3/1984 121 527 518 093 234 3584 Thit k An ton PCCN I 9 Cp mi 07/8/2006 Bc Giang Vit Nam Chnh quy
Vit Yn, Bc Giang oninco.com.vn dng dng kim nh xy dng -
DG01 nh gi xy dng II Cng ty C phn T vn
CONINCO Cp mi
PLGS GS1-280-05332 S 3, ng 8, Thnh nguyenvanmanh@c K s xy dng, Thc s PL Gim st thi cng xy dng BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Chuyn i
6 Nguyn Vn Mnh 29/05/1978 013 110 993 0933 225 656 I 12 13/11/2008 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
TK09 Cng, Ba nh, H Ni oninco.com.vn Qun tr kinh doanh Thit k Kt cu cng trnh DD&CN dng Kim nh Xy dng- Cp mi
T.MT CONINCO
PLTK KS-04-09760 S 424- K2, khu th 013683998 0915228393 Lenguyengiap@gm Ths.KSXD PL Thit k xy dng Cng ty C phn T vn Chuyn i
PLGS GS1-04-11253 Vit Hng,phng ail.com PL Gim st thi cng xy dng BXD- B Xy cng ngh Thit b v Chuyn i
1 L Nguyn Gip 15/01/1984 Giang Bin, qun Long I 10 28/3/2014 CA H Ni Vit Nam Chnh qui
PLDG 04-2849 PL nh gi Xy dng Dng kim nh xy dng - Chuyn i
KD02 Bin, H Ni Kim nh cng trnh xy dng DD&CN CONINCO Cp mi
X Nguyn y, huyn Cng ty C phn T vn CA H Nam
Kim Bng, tnh H Nam vanthuanconinco@ BXD-B Xy cng ngh Thit b v
2 PLGS GS1-04-06949-A Nguyn Vn Thun 05/6/1983 168046615 0915843606 KS Cng trnh PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 21/7/2013 Vit Nam Chnh quy
gmail.com dng kim nh xy dng -
CONINCO
P213-tng 2-M11 TT Cng ty C phn T vn
Lng H,ng a,H chugiaanh@gmail.c BXD-B Xy cng ngh Thit b v
3 PLGS GS1-04-03361-A Chu Gia Anh 11/10/1976 Ni 012191857 0988133368 Kin trc s PL Gim st thi cng xy dng I 17 Chuyn i 22/8/2012 H Ni Vit Nam Chnh quy
om dng kim nh xy dng -
CONINCO
PLTK KS-280-01721 dieutv79@gmail.co PL Thit k xy dng Chuyn i
m Cng ty C phn T vn
GS1-04-06346-A Hi Ton, Hi Hu, Nam BXD-B Xy cng ngh Thit b v
4 Trn Vn Diu 25/7/1979 162207056 0912636394 KS c kh I 14 12/3/2014 CA Nam nh Vit Nam Chnh quy
PLGS Gim st lp t nh PL Gim st thi cng xy dng dng kim nh xy dng - Chuyn i
thit b cng ngh CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
KS-027-06429
PLTK Thit k XD PL Thit k xy dng Chuyn i
DD&CN

1. GS1-02193-
03608
Gim st XD
DD&CN
2. GS1-02193-
03775 Gim st Cng ty C phn T vn
S nh 16b ng 71,
cng trnh giao Nguyn Trung BXD-B Xy cng ngh Thit b v Cc CS QLHC
5 01/3/1982 Phng Khoang, Trung 040082000019 0915805533 ngtrchung@gmail.com KSGT; Ths.KSXD I 10 26/3/2013 Vit Nam Chnh quy
thng Chung dng kim nh xy dng - v TTXH
PLGS Vn, Nam T Lim PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
3. GS1-02193- CONINCO
03609 Gim st
cng trnh H tng
k thut cp nc
4. GS1-02193-
03609 Gim st
cng trnh H tng
k thut thot nc

PLDG 280-0737 PL nh gi Xy dng Chuyn i


GS1-02193-03669 S 7 ngch 86/42 T Cng ty C phn T vn
Gim st Dn dng Vnh Dim,Khng KS my xy dng v BXD-B Xy cng ngh Thit b v
6 PLGS v Cng nghip V Vn nh 03/02/1978 013360111 0906252025 PL Gim st thi cng xy dng I 17 Chuyn i 15/10/2010 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Trung, Thanh Xun, H thit b thy li dng kim nh xy dng -
Ni tuandinh0302@gmail.com CONINCO

GS1-033-00581-A
1. Gim st
DD&CN
2. GS giao thng
ng b
PLGS 3. GS h tng k PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
thut cp nc Cng ty C phn T vn
4. GS h tng k Thc s xy dng
Ta nh H9,Thanh Xun BXD-B Xy cng ngh Thit b v
7 thut thot nc V Thanh Hi 10/01/1976 013280846 0985416989 haixdconinco@gmail.comK s Xy dng 14 25/3/2010 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Nam, H Ni dng kim nh xy dng -
5. GS cng trnh K s Thy Li
CONINCO
thy li

PLDG 280-1195 PL nh gi xy dng I Chuyn i

GS1-04-05652-A Trn Ngc Duyn 16/8/1977 38 ng Mai Hng, t 011934059 0988637281 KSXD 12 Cng ty C phn T vn 6/13/2013 CA H Ni
28B Bch Mai, Hai B BXD-B Xy cng ngh Thit b v
8 PLGS Trng, H Ni PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Ti chc
duyentran77@gmai dng kim nh xy dng -
l.com CONINCO
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
GS1-280-07061 Trn Mnh H 27/5/1976 104B18, Tn Mai, 011831782 0913025636 KSXD 17 2/12/2003 CA H Ni Vit Nam
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
9 PLTK KS-280-02637 Hong Mai, H Ni PL Thit k xy dng I Chuyn i Chnh quy
dng kim nh xy dng -
PLDG 280-1589 chinhuyhn2007@gmail.com PL nh gi Xy dng I CONINCO Chuyn i
GS1-04-03359-A L Quang Sn 16/12/1978 S 55 Ng 167 Nguyn 011951739 0936433338 KSXD 15 Cng ty C phn T vn 13/10/2005 CA H Ni
Ngc V , Trung Ha, BXD-B Xy cng ngh Thit b v
10 PLGS Cu Giy, H Ni PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
Lequangson78@gm dng kim nh xy dng -
ail.com CONINCO
GS1-027-02341 Nguyn Thanh 31/01/1981 Xm 3, x Lin Ha, 100754156 0965042333 KSCTN 17 27/9/2007 CA Qung Ninh
Tuyn huyn Yn Hng, tnh Cng ty C phn T vn
Qung Ninh BXD-B Xy cng ngh Thit b v
11 PLGS nguyenthanhtuyen3 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
1011981@gmail.co CONINCO
m
GS1-04-01902-A Nguyn Thi Bnh 31/3/1974 S 26 ng 7 Lng 017229433 0904666399 KSXD 17 8/11/2010 CA H Ni
Ngc Quyn, H ng, Cng ty C phn T vn
H Ni BXD-B Xy cng ngh Thit b v
12 PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
thaibinhconinco@g CONINCO
mail.com
GS1-04-05682-A V Trung Dng 25/01/1981 P605-CT7C-KT 090724886 0915803903 Dungvutrung07@gmail.com KSXD 16 10/27/2007 TP Thi Nguyn
Dng Ni-H ng-H Cng ty C phn T vn
Ni. BXD-B Xy cng ngh Thit b v
13 PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
CONINCO

GS1-04-05129-A L Ngc Bnh S 22, ng 65 Vn Bo, 38081002324 0989845668 KSXD 12 9/19/2016 Cc CS KQL
Liu Giai, H Ni Cng ty C phn T vn c tr
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
14 PLGS 20/8/1981 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
CONINCO
lngbinh@gmail.com
I 7 Cng ty C phn T vn
T 12-Phng Quyt
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
15 PLGS GS1-027-11293 Kiu Don H 31/8/1984 Thng,TP Sn La, tnh 050503541 0973505788 ks.kieuha@gmail.com KSXD PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i 4/6/2015 CA Sn La Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
Sn La
CONINCO
Cng ty C phn T vn
S nh 67, t 3, phng
BXD-B Xy cng ngh Thit b v
16 PLDG 280-1481 Nguyn Th Thy 08/9/1982 c Thng, qun Bc 012110678 0904702829 thuyconinco321@gmail.com KSC PL nh gi Xy dng I 10 Chuyn i 27/03/2008 CA TP H Ni Vit Nam Ti chc
dng kim nh xy dng -
T Lim, H Ni
CONINCO

GS1-027-12787 Nguyn Vn Ton 21/11/1981 khu 7 x. Hng o h. 26081000834 0974780666 KSGT 7 7/22/2015 CA Vnh Phc
PLGS Gim st cng Tam Dng t. Vnh Phc PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
trnh ng b nguyentoantvp@gmail.com BXD-B Xy cng ngh Thit b v Va hc,
17 Vit Nam
dng kim nh xy dng - va lm
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Nguyn Vn Ton 21/11/1981
Ngy sinh khu
a
7 x.
chHng
thng
o
ch
h. 26081000834
CMND 0974780666 Trnh KSGT
chuyn mn Ni ng k d 7 7/22/2015 CA Vnh Phc theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY Tam(TheoDng
CMTt.hoc
VnhTCC)
Phc /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch Cng ty C phn T vn CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
BXD-B Xy cng ngh Thit b v CC/HC Va hc,
17 Vit Nam
dng kim nh xy dng - va lm
GS01 Gim st Dn dng v Cng nghip I CONINCO Cp mi
Cng ty C phn T vn
GS01 S 12, ng 4 ng 001083020827 0983772884 KSGT; Gim st Dn dng v Cng nghip I BXD-B Xy 11 cng ngh Thit b v Cp mi 11/29/2016 Cc CS KQL
18 L Tun An 06/10/1983 Vit Nam Chnh quy
GS02 Hong Diu, P. Nguyn anletuan.pmb98@gmail.com
KS T ng ha Gim st lp t thit b cng ngh I dng kim nh xy dng - Cp mi c tr
T.KS Tri, Q. H ng, TP H CONINCO

PLDG 04-0507 PL nh gi Xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i


Phng Cu Din, qun Ths. K s xy dng
Nguyn Quang BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
1 KD02 18/02/1975 Nam T Lim, thnh 013011532 0913272727 nguyenquangbao@coninco.com.vn
dn dng v cng Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I 21 Cp mi 06/10/2007 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Bo dng Kim nh xy dng -
ph H Ni nghip
PLGS GS1-280-10284 PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
PLTK KS-04-02910-A PL Thit k xy dng I Chuyn i
Cng ty C phn T vn
Phng 303 - B7C- Tp
K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
2 PLDG 04-1623 Trn Th Lan Anh 16/09/1970 th Thnh Cng - Ba 011492648 0913513070 tranlananh_hn@hotmail.com PL nh gi Xy dng I 24 Chuyn i 28/4/2005 CA H ni Vit Nam Chnh quy
dng v cng nghip dng Kim nh xy dng -
nh - H Ni
CONINCO
KTS-04-03926
BXD-B Xy
PLTK Thit k Kin trc PL Thit k xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
Phng Cu Din, qun dng
cng trnh L Th Hong cng ngh, thit b v
3 12/06/1983 Nam T Lim, thnh 012249686 0983520068 lephuong0612@gmail.com Kin trc s 8 13/3/2009 CA H ni Vit Nam Chnh quy
KTS-04-03926 Phng Kim nh xy dng -
ph H Ni BXD-B Xy
PLQH Thit k Quy PL Thit k quy hoch II CONINCO Chuyn i
dng
hoch xy dng
P1004 - CT6A T hp
Cng ty C phn T vn
chung c v thng mi
Nguyn Thnh K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
4 PLTK KS-04-09341 18/08/1985 Bemes, phng Kin 02208500776 0979090985 PL Thit k xy dng I 9 Chuyn i 10/03/2016 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Cng dng v cng nghip dng Kim nh xy dng -
Hng, qun H ng,
CONINCO
H Ni thanhcong123@gmail.com
Cng ty C phn T vn
X inh X, Thnh Ph K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
5 PLGS GS1-027-16264 Ng Vn Thng 21/10/1983 168099283 0988210191 PL Gim st thi cng xy dng I 10 Chuyn i 19/03/2001 CA H Nam Vit Nam Chnh quy
Ph L, Tnh H Nam dng v cng nghip dng Kim nh xy dng -
vanthangxd22@gmail.com CONINCO
Cng ty C phn T vn Cc cnh st
A9 - K95 - Phc X - Ba BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL c tr v
6 PLDG 04-1650 on Khnh Vn 02/9/1975 001175005125 0903229259 K s kinh t xy dng PL nh gi Xy dng I 20 Chuyn i 1/7/2015 Vit Nam Chnh quy
nh - H Ni dng Kim nh xy dng - DLQG v dn
doankhanhvan75@gmail.com CONINCO c
04-1612 Nguyn Th Ngc 21/10/1975 401 C3, TT Qunh Mai, Ths - KSKTXD Cng ty C phn T vn 12/8/2014 Cc cnh st
Thu P Qunh Mai, Q Hai B BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL c tr v
7 PLDG Trng, HN 027175000050 0902191801 PL nh gi Xy dng I 19 Chuyn i Vit Nam Chnh quy
Thu1975@gmail.co dng Kim nh xy dng - DLQG v dn
m CONINCO c

1. GS1-281-01543
Gim st Dn dng
v Cng nghip
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
2. GS1-027-06487 S 77 Ng 211 Ph Cng ty C phn T vn
Gim st cng Khng Trung, Phng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
8 trnh ng b Hong Cnh Lm 20/09/1986 013630799 0948520986 hoangcanhlam@gmail.com
K s xy dng 07 22/01/2013 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Khng Trung, Thanh dng Kim nh xy dng -
Xun H Ni CONINCO
KS-027-04642
Thit k Cng
PLTK PL Thit k xy dng I Chuyn i
trnh Giao thng
ng b
KTS-027-00131 Cng ty C phn T vn
(ht hn) S 05 Ph Hn thuyn, BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
9 TK10 Bi Ngc Lng 29/11/1970 011511309 0913500303 buingocluong@coninco.com.vn
Kin trc s Thit k Kin trc cng trnh I 23 Cp mi 15/7/2008 CA H ni Vit Nam Chnh quy
H Ni dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Nguyn Duy Hng 21/11/1973 P33 A1 TT Bu in, 60 Thc s, K s xy BXD-B Xy 19 Cng ty C phn T vn 22/7/2008 H Ni
TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN I Cp mi
Th Quan, Khm Thin, dng dng Cng ngh, thit b v
10 H Ni 011613348 0903216585 Vit Nam Chnh quy
GS1-04-00919-A nguyenduyhung@c BXD-B Xy Kim nh xy dng -
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
oninco.com.vn dng
GS1-04-07730-A Nguyenngoc.coninc ThS. KSXD Dn dng 9 28/11/2014
o@gmail.com cng nghip BXD-B Xy
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i Cc cnh st
dng
S 72 Lch Tray, Ng Cng ngh, thit b v KQL c tr v
11 Nguyn c Ngc 25/04/1984 031084001177 0914691591 Vit Nam Chnh quy
Quyn, Hi Phng Kim nh xy dng - DLQG v dn
BXD-B Xy CONINCO c
TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN I Cp mi
dng
Cng ty C phn T vn
Th Trn Ph Chu, hieunv741@gmail.c K s Cng trnh Thy BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
12 PLGS GS1-02193-06109 Nguyn Vn Hiu 4/11/1975 183481901 0914316104 PL Gim st thi cng xy dng I 14 Chuyn i 24/02/2003 CA H Tnh Vit Nam Chnh quy
Hng Sn, H Tnh om li dng Kim nh xy dng -
CONINCO
GS1-027-01270 Trn Vn Khu 23/05/1985 55 Ng 10 B Triu 142278050 K s xy dng 8 Cng ty C phn T vn 10/5/2006 Hi Dng
Phng Nguyn Tri , Q BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
13 PLGS H ng, HN 0977944811 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
Khue.alex@gmai.c dng Kim nh xy dng -
om CONINCO
Phm Xun Lc 11/12/1975 03 Qun S, Hon 011987010 BXD-B Xy 19
PLGS GS1-027-02972 PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
Kim, H Ni dng
Locphamxuan1975 Cng ngh, thit b v
14 0976953333 K s 38932 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
@gmail.com BXD-B Xy Kim nh xy dng -
DG01 nh gi xy dng I CONINCO Cp mi
dng
GS1-281-00997 Nguyn Trung 22/10/1981 Tp th 665 Nam T 013042322 K s 8 Cng ty C phn T vn H Ni
Dng Lim, HN BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
15 PLGS 0974379888 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
Ntd.coninco@gmail dng Kim nh xy dng -
.com CONINCO
Cng ty C phn T vn
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLTK KS-280-01306 PL Thit k xy dng I Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cc cnh st
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
Cng ty C phn T vn Cc cnh st
Yn S - Hoi c - H BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL c tr v
16 PLGS GS1-02193-06074 Trn Hu Thnh 05/02/1983 001083002543 0945590168 hoptri.jsc@gmail.com KSXD PL Gim st thi cng xy dng I 10 Chuyn i 1/7/2014 Vit Nam Chnh quy
Ni dng Kim nh xy dng - DLQG v dn
CONINCO c
Cng ty C phn T vn
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLGS GS1-02193-06570 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
KTS-027-01177 Ng Minh Sn 30/08/1982 Nh 46-ng 5, Ph Xm 111567242 Kin trc s 10 Cng ty C phn T vn 7/11/2013 H Ni
- p. Ph Lm-q. H BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
17 PLTK ng 0912619296 PL Thit k xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
ktsson82@gmail.co dng Kim nh xy dng -
m CONINCO
KS-033-00678 o Th Kim Dung 29/7/1960 S 20 ngch 269 ng 011016579 KSCTN 33 8/12/2003 H Ni
PLTK Thnh Quang, ng a, PL Thit k xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
H Ni BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
18 0904116613 Vit Nam Chnh quy
GS1-02193-05779 dng Kim nh xy dng -
PLGS kimdungconinco@g PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
mail.com
GS1-027-10288 Nguyn Anh 22/12/1979 S 20, t 2, phng c 012906019 K s Trc c - K s 14(trc Cng ty C phn T vn 13/7/2006 H Ni
Cng Thng, qun Bc T xy dng DD&CN BXD-B Xy c); 9 nm Cng ngh, thit b v
19 PLGS Lim, H Ni 0988875668 PL Gim st thi cng xy dng I XD Chuyn i Vit Nam Chnh quy
Cuongcnn79@gmai dng Kim nh xy dng -
l.com CONINCO
KS-04-11576 Nguyn c Dng 12/02/1984 Khu TT trng trung 075084000002 10 Cng ty C phn T vn 30/7/2014 Cc cnh st
hc phng khng - Uy K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL c tr v
20 PLTK N - ng Anh - H Ni 0949227072 PL Thit k xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng v cng nghip dng Kim nh xy dng - DLQG v dn
ducdungkc@gmail.com CONINCO c
Cng ty C phn T vn
GS1-280-07796 Nguyn ng Thn 8/6/1982 Vn Cm - Hng H - 152238278 K s xy dng cu BXD-B Xy 8 Cng ngh, thit b v 13/8/2013 CA Thi Bnh
21 PLGS Thi Bnh 0903491869 ng PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
thantb1982@gmail.com dng Kim nh xy dng -
CONINCO
T.A1

12 Cng ty C phn T vn
KTS-04-02734-A
S 34, ng 65, Vn H B1735320 (h BXD-B Xy Cng ngh, thit b v Cc qun l
1 PLTK Thit k Kin trc Trn c Ti 04/10/1980 0912 485 485 tranductai@coninco.com.vnKin trc s PL Thit k xy dng I Chuyn i 18/1/2008 Vit Nam Chnh quy
3, Hai B Trng, H Ni chiu) dng Kim nh xy dng - xut nhp cnh
cng trnh
CONINCO
Cng ty C phn T vn
KS-04-05102-A BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLTK PL Thit k xy dng I Chuyn i
DD&CN S 9, ngch 71, ng dng Kim nh xy dng -
Thun, P. Cu Dn, Q. CONINCO
2 Vng Xun Thnh 29/2/1980 013126090 0912 440 546 vuongxuanthanh@coninco.com.vn
Ths, KSXD 14 28/10/2008 CA-H Ni Vit Nam Chnh quy
Hai B Trng, Tp. H Cng ty C phn T vn
GS1-04-11385 Ni BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
DD&CN dng Kim nh xy dng -
CONINCO
10C-TT Thng tin&C 14 Cng ty C phn T vn
KTS-04-02727-A
ng, Vn H 3, L i BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
3 PLTK Thit k Kin trc Phm Tin Thng 29/7/1980 015080000031 0912 323 441 phamtienthang@coninco.com.vn
Kin trc s PL Thit k xy dng I Chuyn i 20/11/2014 CA-H Ni Vit Nam Chnh quy
Hnh, Hai B Trng, H dng Kim nh xy dng -
cng trnh
Ni CONINCO
12 Cng ty C phn T vn
KTS-04-02733-A
S 407-A2-Khng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
4 PLTK Thit k Kin trc Trn c Quang 05/11/1982 012048141 0989 060 912 tranducquang@coninco.com.vn
Kin trc s PL Thit k xy dng I Chuyn i 5/1/2006 CA- H Ni Vit Nam Chnh quy
Thng - H Ni dng Kim nh xy dng -
cng trnh
CONINCO
10 Cng ty C phn T vn
KTS-04-03665
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLTK Thit k Kin trc PL Thit k xy dng I Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
cng trnh 55 inh Chng Dng, CONINCO
5 Mai Xun Hi 19/12/1983 Ba nh, TP. Thanh 172002367 0983 630 353 maixuanhai@coninco.com.vn
Kin trc s 4/10/2005 CA-Thanh Ha Vit Nam Chnh quy
Ha, Thanh Ha Cng ty C phn T vn
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLQH KTS-04-03665 PL Thit k quy hoch II Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLTK KS-04-05252-A PL Thit k xy dng I Chuyn i
S 10A-Q33- Tp th dng Kim nh xy dng -
Nguyn Th Huyn huyentrinhksnuoc@
6 28/7/1980 Trng nh, P. Tng 013444877 0988 083 544 K s xy dng 13 Cng ty C phn T vn
CONINCO 5/7/2011 CA-H Ni Vit Nam Chnh quy
Trinh gmail.com
Mai, Hong Mai, H Ni BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLGS GS1-04-12988 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
Cng ty C phn T vn
CONINCO
Cnh Thy, Yn Dng, Ths, K s kinh t xy BXD-B Xy 7 Cng ngh, thit b v
7 PLDG 04-2703 m c Tun 04/9/1986 121571765 0935 133 833 damductuan@coninco.com.vn PL nh gi Xy dng I Chuyn i 7/2/2011 CA Bc Giang Vit Nam Chnh quy
Bc Giang dng dng Kim nh xy dng -
CONINCO
TK10 KTS.04-00599-A Thit k Kin trc cng trnh I Cng ty C phn T vn Cp mi
Ph M, M nh, T BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
8 Nguyn Anh Tun 05/01/1978 011895900 0913506465 bongbon2005@gmail.com Kin trc s 16 28/6/2011 CA-H Ni Vit Nam Chnh quy
Lim, H Ni dng Kim nh xy dng -
GS01 GS1.04-01109-A Gim st Dn dng v Cng nghip I CONINCO Cp mi

09/11/1986 Phng 214A-CT6 - CC 025086000138 Th.s K S xy dng 7 Cng ty C phn T vn Cc cnh st


Bemes- Kin Hng - H BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL c tr v
9 PLGS GS1-04-13059 H Tun Phong ng - H Ni 0974444980 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i 30/9/2015 Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng - DLQG v dn
Phongnhan927@gmail.com CONINCO c
Cng ty C phn T vn
Nguyn Quang 14/12/1987 H Huy Tp, T.P Vinh, 7
TK11 Thit k Quy hoch xy dng II BXD-B Xy Cng ngh, thit b v Cp mi
10 c Ngh An 186477417 0977 115 550 Kin trc s 27/8/2005 CA-Ngh An Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
TK10 nguyenquangduc@coninco.com.vn Thit k Kin trc cng trnh I Cp mi
CONINCO
Trn Bnh Minh 14/8/1973 P308, T2 UBKHNN, Ths, KS th 20 Cng ty C phn T vn 10/9/2003
ng Thnh Ho 1, Hng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
11 TK11 Bt, H Ni 011689826 0904969290 Thit k Quy hoch xy dng I Cp mi CA- H Ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
tranbinhminh@gmail.com CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
Qunh B, Qunh Lu, K s xy dng 7 Cng ty C phn T vn 5/10/2004
KS-027-05102 Ngh An
Nguyn Ngc BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
12 PLTK Thit k kt cu 26/04/1987 186480403 0977594412 PL Thit k xy dng I Chuyn i CA- Ngh An Vit Nam Chnh quy
Trung dng Kim nh xy dng -
DD&CN
ngoctrung230115@gmail.com CONINCO
1A A3 TTHXD t 13, 7 24/10/2013
Phng Thanh Lng,
Q. Hai B Trng, H Cng ty C phn T vn
KTS-04-04438
Ni BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
13 PLTK Thit k kin trc L Vn Khng 01/9/1986 013659744 0904898757 lekhuongkts@gmail.com Kin trc s PL Thit k xy dng I Chuyn i CA- H Ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
cng trnh
CONINCO

Cng ty C phn T vn
TK10 S 10, Ngch 49, Ng Thit k Kin trc cng trnh I Cp mi
BXD-B Xy 15 Cng ngh, thit b v 18/8/2014
14 Nguyn c Tun 23/11/1978 491 La Thnh - Thnh 001078002282 090213119 tuanduc7811@gmail.com Kin trc s CA- H Ni Vit Nam Chnh quy
TK11 Thit k Quy hoch xy dng II dng Kim nh xy dng - Cp mi
Cng, Ba nh, H Ni
37 CONINCO
Cng ty C phn T vn 1/4/2009
S 43 L Thi T, Hon BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
15 PLTK KTS.04-2058 L Vit Ho 28/09/1956 011629858 0912173622 leviethao2000@gmail.com Kin trc s PL Thit k xy dng I Chuyn i CA- H Ni Vit Nam Chnh quy
Kim, HN dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn Cc cnh st
KTS-04-02738 S 34, ng 65, Vn H BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL c tr v
16 TK10 Bi Ngc Trang 16/11/1982 001182011956 0974577508 Buingoctrang82@gmail.com
Kin trc s Thit k Kin trc cng trnh I 12 Cp mi 3/11/2015 Vit Nam Chnh quy
ht hn 3, Hai B Trng, H Ni dng Kim nh xy dng - DLQG v dn
CONINCO c

T.T

KS-04-03201-A P.202 nh I.16 ng 161 32 05/4/2007


nguyenquangminh BXD-B Xy Cng ty C phn T vn
PLTK Thi H HN PL Thit k xy dng I Chuyn i
@coninco.com.vn dng Cng ngh, thit b v
1 Nguyn Quang Minh 19/4/1961 011097753 0903.289.061 K s my xy dng CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Kim nh xy dng -
GS1-04-02231-A BXD-B Xy CONINCO
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
dng
KS-04-09077-A S 27, B Triu, Hon nguyenminhtu@con BXD-B Xy 17 17/9/2015 Cc cnh st
PLTK Kim, H Ni PL Thit k xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i KQL C tr
inco.com.vn dng
Cng ngh, thit b v v DLQG v
2 Nguyn Minh T 21/1/1976 001076007137 0913.362.590 K s xy dng Vit Nam Chnh quy
GS1-04-00726-A Kim nh xy dng - dn c
BXD-B Xy
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
dng
KS-04-02504-A Tiu khu 4, th trn Vn lehoanghaicnc@gm BXD-B Xy 15 14/6/2010 CA - Thanh Ha Vit Nam Chnh quy
PLTK H, huyn Thiu Ha, PL Thit k xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
ail.com dng
tnh Thanh Ha Cng ngh, thit b v
3 L Hong Hi 27/4/1979 171744626 0983.633.636 K s xy dng
GS1-04-09993-A Kim nh xy dng -
BXD-B Xy
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
dng
KS-04-02435-A Phng Trn Ph, TP. canhht77@gmail.co BXD-B Xy 15
PLTK H Tnh PL Thit k xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
m dng
Cng ngh, thit b v
4 Dng Vn Cnh 10/12/1977 183080294 0904.210.574 K s xy dng 24/11/2014 CA H Tnh Vit Nam Chnh quy
GS1-04-01493-A Kim nh xy dng -
BXD-B Xy
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
dng
KS-027-00564 ht X Tng Giang, huyn ngophuha@gmail.c BXD-B Xy 10 21/9/2015 CA Bc Ninh
TK09 hn 30/8/2016 t Sn, tnh Bc Ninh Thit k Kt cu cng trnh DD&CN I Cng ty C phn T vn Cp mi Vit Nam Chnh quy
om dng
Cng ngh, thit b v
5 Ng Ph H 25/10/1983 125090434 0976.096.809 K s xy dng
GS1-027-09251 Kim nh xy dng -
BXD-B Xy
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
dng
GS1-04-02676-A ng Tin Phong 01/8/1974 S 27, ng 126/17, ph 036074000062 0976.368.874 vanphongtvgscp39 K s Thy Li 17 Cng ty C phn T vn 25/12/2013 Cc cnh st
Nam D, Lnh Nam, @gmail.com BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL C tr
6 PLGS Hong Mai, H Ni PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i v DLQG v Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
CONINCO dn c
GS1-04-02354-A 10/10/1979 S 14, ng 92 Vng thulehong77@gmai BXD-B Xy 15 20/9/2012
PLGS Tha V, Thanh Xun, PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
l.com dng
H Ni Cng ngh, thit b v
7 L Hng Th 171650959 0968.630.404 K s xy dng CA- Thanh Ha Vit Nam Chnh quy
04-0664 Kim nh xy dng -
BXD-B Xy
PLDG PL nh gi xy dng I CONINCO Chuyn i
dng
GS1-280-04434 L Vn Hng 22/11/1982 P.2710 ta VP5 bn o 162461658 0914.572.709 lehuong81nd@gmai K s c kh chuyn 10 Cng ty C phn T vn 31/5/2012 CA- Nam nh
Linh m, H Ni l.com dng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
8 PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
GS1-281-00404 Trng Thanh Bnh 04/02/1982 S 139 Tn Bnh 3, P. 172008860 0982696336 Truongthanhbinh19 Kin trc s 8 Cng ty C phn T vn 02/01/2007 CA - Thanh Ha
ht hn 17/10/2016 Ngc Tro, TP. Thanh 82vn@gmail.com BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
9 GS01 Ha Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
GS-04-10913-A 18/11/1980 tranvantrong80@g BXD-B Xy 13 01/10/2013
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i Cc cnh st
mail.com dng
Cng ngh, thit b v KQL C tr
10 KS-0409833-A Trn Vn Trng S 1/53 Nguyn Ngc V Trung Ha 36080000078
H Ni 0989.125.067 K s xy dng Vit Nam Chnh quy
BXD-B Xy Kim nh xy dng - v DLQG v
PLTK PL Thit k xy dng I CONINCO Chuyn i dn c
dng
GS1-280-10035 24/4/1978 T 2, P.nh Cng, lequangkhoa78@g BXD-B Xy 14 02/3/2016
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i Cc cnh st
Q.Hong Mai, TP. H mail.com dng Cng ngh, thit b v KQL C tr
11 L Quang Khoa Ni 001078008779 0983.247.233 KS in Vit Nam Chnh quy
Kim nh xy dng - v DLQG v
KS-027-06980 BXD-B Xy
PLTK PL Thit k xy dng I CONINCO Chuyn i dn c
dng
GS1-037-06781 Nguyn Th 15/12/1961 S 102/2 Hong o 171796856 0979.069.888 thephuonghu4@gm KS. KTXD 25 Cng ty C phn T vn 08/8/2013 CA- Thanh Ha
Phng Thnh, Thanh Xun, H ail.com BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
12 PLGS Ni PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
S 07, Hong Vn Th,
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v CA tnh Hi
13 PLDG 04-1790 H Th Thanh Vn 13/02/1985 phng Trn Ph, TP. 142252765 0988.926.614 hathanhvan_hd@yahoo.comKS. KTXD Pl nh gi xy dng I 10 Chuyn i 15/12/2002 Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng - Dng
Hi Dng
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC

T.QL

PLGS GS1-02193-06108 PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i


KD02 P2005, CT2, Chung c Kim nh cng trnh xy dng DD&CN Cp mi
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
1 L Ngc Anh 21/12/1975 Nng Hng, ng 583 012204171 0913040463 lengocanh@coninco.com.vn KSXD 20 25/12/2013 CA H ni Vit Nam Chnh quy
KS-027-00246 ht dng Kim nh Xy dng-
TK09 Nguyn Tri Thit k Kt cu cng trnh DD&CN I Cp mi
hn CONINCO
Cng ty C phn T vn
phng 213 T2, M11,
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
2 PLGS GS1-04-00566-A Chu Gia i 26/07/1972 Lng H. ng a, H 001072001821 0989386859 dai.chugia@gmail.com Kin trc s PL Gim st thi cng xy dng I 22 nm Chuyn i 13/08/2014 CA H ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh Xy dng-
Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
PLGS GS1-04-03704-A P306-B21 Tp th Kim PL Gim st thi cng xy dng I BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Chuyn i
3 Phm Quang Huy 20/3/1978 013476392 0922933999 phamquanghuy@coninco.com.vn
KS Xy dng 15 29/10/2011 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
PLTK KS-04-04676-A Lin, ng a, H Ni PL Thit k xy dng I dng Kim nh Xy dng- Chuyn i
CONINCO
TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN Cp mi
S 14 ph Hng Bn,
phng Nguyn Trung K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ty C phn T vn
4 04-00115-A ht Hong Long 02/06/1970 012261627 0913303663 hoanglongks@gmail.com I 24 Cng ngh, Thit b v H Chnh
GS01 Trc, qun Ba nh , TP dng cng nghip Gim st Dn dng v Cng nghip dng Cp mi 20/01/2010 CA H ni Vit Nam
hn 07-10-2016 H Ni Kim nh Xy dng- qui
CONINCO

Cng ty C phn T vn
GS1-027-02643 Cm 9, x Tn Lp,
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Va lm
5 PLGS Gim st lp t Nguyn Tin Loan 17/12/1976 huyn an Phng, 111279530 0904867881 loannt76@gmail.comK s in PL Gim st thi cng xy dng I 18 Chuyn i 21/02/2012 CA TP. H Ni Vit Nam
dng Kim nh Xy dng- va hc
thit b cng trnh Thnh ph H Ni
CONINCO
v Gim st lp t
thit b cng ngh

S nh 11 ngch 43/33 Cng ty C phn T vn


ng C Nhu, C BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLDG Phng Tho 21/01/1984 012871773 0988253577 thaodp2101@gmail.com
Ths Kinh t xy dng PL nh gi Xy dng I 11 Chuyn i 26/6/2010 CA TP. H Ni Vit Nam Chnh quy
Nhu 2, Bc T Lim, dng Kim nh Xy dng-
H Ni CONINCO
04-1498

Cng ty C phn T vn
Nguyt c- Yn lc- Traconico@gmail.c BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Va hc
7 PLGS GS1-027-06389 Trn Th Tr 03/03/1979 135389937 0928013379 K s xy dng, PL Gim st thi cng xy dng I 16 Chuyn i 10/01/2006 CA vnh phc Vit Nam
Vnh phc om dng Kim nh Xy dng- va lm
CONINCO

Cng ty C phn T vn
26 ng Cm Vn, K s xy dng chuyn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
8 PLGS GS1-280-03909 L Vn Thnh 12/11/1972 012114527 0904643172 thinhconinco@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 23 Chuyn i 07/8/2007 CA H ni Vit Nam Chnh quy
phng Hng Bt ngnh cng ng thy dng Kim nh Xy dng-
CONINCO

P2508 HH4A Linh m Cng ty C phn T vn Cc cnh st


- Phng Hong Lit - K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v KQL c tr v
9 PLGS GS1-04-021602-A Bch Quc Kiu 26/04/1972 035072000230 0989344484 Kieubq@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 15 nm Chuyn i 10/12/2015 Vit Nam Ti chc
Qun Hong mai - H dng v cng nghip dng Kim nh Xy dng- DLQG v dn
ni CONINCO c

Cng ty C phn T vn
X Thi Bo, huyn Gia BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v CA tnh Bc
10 PLGS GS1-027-15305 Trn Vn Ngc 02/01/1984 125083540 0936377881 ngocconincotql@gmail.com
KS Xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 09 Chuyn i 01/07/2015 Vit Nam Chnh quy
Bnh, tnh Bc Ninh dng Kim nh Xy dng- Ninh
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Tp th Ngn hng
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
11 PLGS GS1-281-02346 Phm Ngc Minh 26/01/1984 Nng nghip, TT Vn 12192148 0948989266 minhpham261@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 09 Chuyn i 04/11/2011 CA TP. H Ni Vit Nam Ti chc
dng Kim nh Xy dng-
in, Thanh tr, H Ni
CONINCO
S 18 ng 171 ng Cng ty C phn T vn
Nguyn Ngc V, BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
12 PLGS GS1-027-01058 Phan ng Lm 16/09/1984 12208533 0906095588 danglamkthn@gmail K s xy dng. PL Gim st thi cng xy dng I 08 Chuyn i 03/03/2011 CA H ni Vit Nam Ti chc
phng Trung Ha, qun dng Kim nh Xy dng-
Cu Giy, TP.H Ni CONINCO
GS1-027-00804
GS03 Gim st cng trnh giao thng cu I Cng ty C phn T vn cp mi 8/3/2010 CA Bc Ninh VN Chnh quy
(ht hn) nh 37, ng 7, c
ngothehai@coninco BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
13 Ng Th Hi 18/4/1982 Giang, 12
.net.vn dng Kim nh Xy dng-
Long Bin
GS08 ngothehai2000@ya Gim st cng trnh ng b I CONINCO cp mi
125072462 915104114 hoo.com KSC

PLDG 04-1953 PL nh gi Xy dng I Chuyn i


Cng ty C phn T vn
31 Thnh Ho 2, Tn
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
14 Phng Thanh Hoi 13/3/1971 c Thng. Qun ng 001071002313 0988892805 thanhhoai31317@gmail.com
K s kinh t xy dng 23 6/10/2014 B CA Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh Xy dng-
GS01 GS1-280-02173 a, H Ni Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi
CONINCO

PLTK KS-027-03448 PL Thit k xy dng I Chuyn i

Cng ty C phn T vn
Xun Vinh, vanconinco@gmail. Cng ngh, Thit b v
15 Nguyn Th Vn 22/02/1983 162667641 0986937883 K s xy dng BXD-B Xy dng 9 8/5/2012 CA Nam nh Vit Nam Chnh quy
Xun Trng, Nam nh com Kim nh Xy dng-
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC

1. GS1-281-01581
Gim st XD
DD&CN
2. GS1-02193- Cng ty C phn T vn
06188 GS h tng Xun Vinh, vanconinco@gmail. Cng ngh, Thit b v
15 k thut cp nc Nguyn Th Vn 22/02/1983 162667641 0986937883 K s xy dng BXD-B Xy dng 9 8/5/2012 CA Nam nh Vit Nam Chnh quy
Xun Trng, Nam nh com Kim nh Xy dng-
3. GS h tng k CONINCO
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
thut thot nc
4. GS1-02193-
06547 GS cng
trnh giao thng
ng b
5. GS cng trnh
giao thng cu

GS1-280-04335
1. Gim st cng
Cng ty C phn T vn
tc kho st xy Cc CSKQL
Mai nh, Sc Sn, H nguyenmanhcuongc BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
16 PLGS dng cng trnh Nguyn Mnh Cng 24/8/1978 1078005239 0989003499 K s trc a PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 21/5/2015 c tr v DLQG Vit Nam Ti chc
Ni oninco@gmail.com dng Kim nh Xy dng-
2. Gim st cng v dn c
CONINCO
tc XD&HT cng
trnh DD&CN
T.CN Cng ty C phn T vn
PLTK KS-04-00993-A 172 Hng Mai, Hai B K s xy dng, Thc s PL Thit k xy dng I BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Chuyn i
1 Nguyn Tun Ngc 20/07/1979 912150027 nguyentuanngoc@coninco.com.vn 16 17/5/2012 CA H ni Vit Nam Chnh quy
PLGS GS1-04-01528-A Trng, HN 011960091 xy dng PL Gim st thi cng xy dng I dng Kim nh Xy dng- Chuyn i
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Chung c Huyn y Vn
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
2 PLGS GS1-04-04472-A V Th Vn 27/01/1981 in, th trn Vn in, 013168922 909069256 vuthevan@coninco.com.vn
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 13 Chuyn i 28/3/2009 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh Xy dng-
Thanh Tr, H Ni.
CONINCO

Cng ty C phn T vn
Trc Vn, Duy Tin, H thanhdat.hau@gmai BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
3 PLGS GS1-280-04945 Nguyn Thnh t 03/12/1986 168174414 983956699 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 27/7/2006 CA H Nam Vit Nam Chnh quy
Nam l.com dng Kim nh Xy dng-
CONINCO

Cng ty C phn T vn
Tn Ph, Quc Oai, H BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
4 PLGS GS1-280-05280 Nguyn Vn Lnh 21/8/1984 111896702 966432248 hunglinh2108@gmail.comK s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 8 Chuyn i 12/7/2012 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Ni dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Hong Trung Minh tm, Ph C, thuongtvtkv@gmail Thc s, K s xy BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 PLGS GS1-281-01528 20/02/1981 145002690 977432145 PL Gim st thi cng xy dng I 10 Chuyn i 08/03/1997 CA Hng Yn Vit Nam Chnh quy
Thng Hng Yn .com dng cu ng dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Cng ty C phn T vn
ng Minh, Tin Hi, BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLGS GS1-280-04810 Nguyn c Thnh 11/8/1986 151541681 971927555 nguyenvuthanhthao@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 17/8/2012 CA Thi Bnh Vit Nam Chnh quy
Thi Bnh dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
T.HT
Cng ty C phn T vn
S 16A - Hng Mnh - BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
1 PLGS GS1-02193-04367 Nguyn Xun Minh 10/11/1970 011784539 0916 066 886 nguyenxuanminh@coninco.com.vn
KSXD, thc s PL gim st thi cng xy dng I 24 Chuyn i 7/8/2008 CA H ni Vit Nam Chnh Quy
H Ni dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Ng 445 - Lc Long Cng ty C phn T vn
Qun -CT28 - Chung c BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
2 PLGS GS1-027-10271 Nguyn Ngc Thu 21/9/1977 012972782 0903 299 564 nguyenngocthuy@coninco.net.vn
Thc s KT xy dng PL gim st thi cng xy dng I 15 Chuyn i 6/7/2007 CA H ni Vit Nam Chnh Quy
Residece - Ty H - H dng Kim nh Xy dng-
Ni CONINCO
Cng ty C phn T vn
S, ngch 21/4 - Ng 3 BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
3 PLGS GS1-027-17313 Nguyn Tun Anh 02/9/1973 011774209 0912 188 218 nguyentuananh@coninco.net.vn
KSXD PL gim st thi cng xy dng I 15 Chuyn i 2/2/2004 CA H ni Vit Nam Ti chc
Thi H - H Ni dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Cng ty C phn T vn
nh Du - Vn Lm - BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
4 PLGS GS1-02193-07772 Vn Bnh 01/11/1975 145385000 01684424086 dovanbinh@coninco.net.vn KSXD PL gim st thi cng xy dng I 18 Chuyn i 12/10/2005 CA Hng Yn Vit Nam Chnh qui
Hng Yn dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Cng ty C phn T vn
T 21 - Phng Thanh
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 PLGS GS1- 02193-07648 Ng Vn Dng 15/4/1976 Tr - Qun Hong Mai - 162229372 0983227642 ngovanduong@coninco.net.vnKSXD PL gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i 6/10/2013 CA Nam nh Vit Nam Ti chc
dng Kim nh Xy dng-
H Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
57 Phm Hng Thi -
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLGS GS1- 04-06019-A ng Vinh Quang 30/11/1974 Quang Trung - Hi 141684998 0989568298 dongvinhquang@coninco.net.vn
KSXD PL gim st thi cng xy dng I 10 Chuyn i 26/3/2008 CA Hi Dng Vit Nam Ti chc
dng Kim nh Xy dng-
Phng
CONINCO
T.DA
BXD-B Xy
TK09 KS.04-01414-A Thit k Kt cu cng trnh DD&CN Cp mi
dng
Cng ty C phn T vn
S 4, Nh 43, Bch
tranxuanduong@co BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
1 GS01 GS1-04-00902-A Trn Xun Dng 14/5/1975 Khoa, Hai B Trng, H 011749716 0912 054 588 Ths, KSXD Gim st Dn dng v Cng nghip I 20 Cp mi 23/6/2010 CA H Ni Vit Nam Chinh quy
ninco.com.vn dng Kim nh xy dng -
Ni
CONINCO
BXD-B Xy
PLDG 280-0541 PL nh gi Xy dng Chuyn i
dng

BXD-B Xy
PLGS GS1-04-02237-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
dng
Cng ty C phn T vn
P408 -E3, P.Thanh Xun phamhongcuong@c BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
2 PLDG 280-0537 Phm Hng Cng 04/8/1978 013117406 0912 385 815 K s xy dng PL nh gi Xy dng I 15 Chuyn i 20/9/2008 CA H Ni Vit Nam Chinh quy
Bc-Thanh Xun,HN oninco.com.vn dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Cng ty C phn T vn Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn P408 -E3, P.Thanh Xun /Th Cn cc ST Email
phamhongcuong@c Lnh vc ng k St hch ng k kinh n
Cng v cng
ngh, thittc
b v Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
2 thi Phm Hng Cng DD/MM/YY
04/8/1978 (Theo CMT hoc TCC) 013117406 0912 385 815 (C-CN-KS-Ths-TS)
K s xy dng I st hch 15 20/9/2008 CA H Ni CMT/Th
Vit Nam Chinh quy
Bc-Thanh Xun,HN oninco.com.vn (I-II-III) nghim Kim nh xy dng - CC/HC CC/HC
CC/HC
CONINCO
BXD-B Xy
TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN Cp mi
dng
BXD-B Xy Cng ty C phn T vn
PLGS GS1-04-06298-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
Thn Tng Chc, Ng dng Cng ngh, thit b v
3 L Quc Vit 20/4/1982 013662027 0905 468 025 lequocviet46kt3@gmail.com
KS kinh t xy dng I 11 15/8/2013 CA H Ni Vit Nam Chinh quy
Hip, Thanh Tr, HN BXD-B Xy Kim nh xy dng -
DG01 nh gi xy dng CONINCO Cp mi
dng

Cng ty C phn T vn
S 34, Hng Da, P Ca Cc CSKQL
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
4 PLGS GS1-04-06097-A Nguyn Huy Hng 26/7/1982 ng, Hon Kim, H 001082005915 0977323789 hung82coninco@gmail.comKS xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 09/1/2015 c tr v DLQG Vit Nam Chinh quy
dng Kim nh xy dng -
Ni v dn c
CONINCO

Cng ty C phn T vn
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLGS GS1-04-00130-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
P307 - nh 8A, tp th dng Kim nh xy dng -
5 Bi Vnh Hi 04/10/1977 H Thy Li, P. Trung 011838061 0983 092 527 haivinhbui@gmail.com KS xy dng I 17 CONINCO 02/6/2011 CA H Ni Vit Nam Chinh quy
Lit, ng a, H Ni Cng ty C phn T vn
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLTK KS-04-00287-A PL Thit k xy dng Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Ph Lm, H ng, H BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
6 PLGS GS1-02193-06106 Nguyn Vn S 10/8/1979 111473797 0973 787 622 sy10879@gmail.com KS xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 15 Chuyn i 29/6/2004 CA H Ty Vit Nam Chinh quy
Ni dng Kim nh xy dng -
CONINCO
BXD-B Xy
GS01 GS1.04-00904-A Gim st Dn dng v Cng nghip I Cng ty C phn T vn Cp mi
S 14, Ca ng, P Ca dng
Cng ngh, thit b v
7 Bi Quc Lun 15/4/1972 ng, Q.Hon Kim, H 011786915 0913 515 275 buiquocluan@gmail.com KS xy dng 23 08/12/2010 CA H Ni Vit Nam Chinh quy
Kim nh xy dng -
Ni BXD-B Xy
TK09 KS-04-01415A Thit k Kt cu cng trnh DD&CN I CONINCO Cp mi
dng
Cng ty C phn T vn
Hong Vn Th, KS th ngnh K BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
8 GS01 GS1-280-03041 Nguyn Hu Vit 15/7/1983 111788093 0934 442 444 nguyenhuuviet83@gmail.com Gim st Dn dng v Cng nghip I 9 Cp mi 26/9/2005 CA H Ty Vit Nam Chinh quy
Chng M, H Ni thut H tng th dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Chi Lng, Qu V, Bc KS XD ngnh cng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
9 PLGS GS1.04-04033-A Nguyn Vn on 17/12/1980 125056311 0933 031 999 doanbacninh@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 15/8/2006 CA Bc Ninh Vit Nam Chinh quy
Ninh ngh k thut XD dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
S 30 Ng 6, B Triu, P Cc CSKQL
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
10 PLGS GS1-04-09917-A Nguyn Ngc Thy 04/5/0973 Nguyn Tri, H ng, 001073003212 0913 070 338 nguyenngocthuy4573coninco@gmail.com
KS xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 22 Chuyn i 22/12/2014 c tr v DLQG Vit Nam Chinh quy
dng Kim nh xy dng -
HN v dn c
CONINCO
Cng ty C phn T vn
S P808 - H2- khu th
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
11 PLGS GS1-04-06652-A Mc Vn Khnh 22/4/1982 Vit Hng, Long Bin, 013640936 0904 405 466 macvkhanh@yahoo.com KS my XD PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 17/6/2013 CA H Ni Vit Nam Chinh quy
dng Kim nh xy dng -
H Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Phng 2005 CT4A- Cc CSKQL
Nguyn Cao BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
12 PLGS GS1-280-09905-A 16/9/1984 th Xa La, Phc La, H 001084017333 0168 748 6666 cuongvn00@gmail.com KSXD PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 08/8/2016 c tr v DLQG Vit Nam Chinh quy
Cng dng Kim nh xy dng -
ng, H Ni v dn c
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Cc CSKQL
th Xa La, Phc La, BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
13 PLGS GS1-04-07473-A Nguyn Vit Tng 07/7/1977 035077000079 0978 229 329 viettuongconinco@gmail.com KSXD PL Gim st thi cng xy dng I 10 Chuyn i 25/12/2014 c tr v DLQG Vit Nam Chinh quy
H ng, H Ni dng Kim nh xy dng -
v dn c
CONINCO
Cng ty C phn T vn
S 39 ng 64 L Trng Cc CSKQL
Nguyn Thnh BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
14 GS01 GS1-027-01947 19/7/1984 Tn, Thanh Xun, H 001084003023 0979 000 737 dinhbin3000@yahoo.com Kin trc s Gim st Dn dng v Cng nghip I 11 Cp mi 29/7/2014 c tr v DLQG Vit Nam Chinh quy
nh dng Kim nh xy dng -
Ni v dn c
CONINCO
BXD-B Xy
PLGS GS1-027-05157 PL Gim st thi cng xy dng Cng ty C phn T vn Chuyn i
dng Cc CSKQL
T 34 Lnh Nam, Hong Cng ngh, thit b v
15 Nguyn Tin Tng 20/12/1985 036085000326 0934 528 226 tungnt.ks@gmail.com KS cp thot nc I 8 24/4/2015 c tr v DLQG Vit Nam Chinh quy
Mai, HN Kim nh xy dng -
BXD-B Xy v dn c
PLTK KS-04-11516 PL Thit k xy dng CONINCO Chuyn i
dng
Cng ty C phn T vn
P213, tp th 125D, Cc CSKQL
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
16 PLGS GS1-04-06340-A Nguyn Sinh 11/8/1969 Minh Khai, P Minh 001069001555 0912 418 141 nguyensinhttda@gmail.com KSXD PL Gim st thi cng xy dng I 15 Chuyn i 18/8/2014 c tr v DLQG Vit Nam Ti chc
dng Kim nh xy dng -
Khai, Hai B Trng, HN v dn c
CONINCO
T.QX3
Cng ty C phn T vn
T 35, P.Thng nh, nguyentuonganh@c BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
1 PLGS GS1-04-09415 Nguyn Tng Anh 07/01/1979 012122282 0989191827 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i 05/6/2001 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Thanh Xun, H Ni oninco.com.vn dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
K13, P.L Li, TP.Vinh, trankyba.qdb@gma BXD-B Xy Cng ngh, thit b v Cc Qun l
2 GS01 GS1-280-02748 Trn K B 25/12/1982 B3536436 0975230246 K s xy dng Gim st Dn dng v Cng nghip I 10 Cp mi 20/12/2009 Vit Nam Chnh quy
tnh Ngh An il.com dng Kim nh xy dng - Xut nhp cnh
CONINCO
Cng ty C phn T vn
P9, B25, TT Yn Lng, K s xy dng cu
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
3 PLGS GS1-02680-07248 Nguyn Tin Trung 07/01/1980 Thnh Quang, ng a, 012315861 0904887180 nguyentientrungcdp@gmail.com
ng; Thc s giao PL Gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i 21/11/2012 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
H Ni thng
CONINCO
Cng ty C phn T vn
TTK 212, Lin Ninh, BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
4 PLGS GS1-02193-07774 Hong Ngc Anh 04/01/1986 012403902 0906291316 ngocanh4186@gmail.comK s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 8 Chuyn i 09/03/2012 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Thanh Tr, H Ni dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC

1. GS1-04-06928-
A
Gim st lp t
thit b cng trnh
v gim st lp t
thit b cng ngh Cng ty C phn T vn
K s xy dng chuyn
h thng c in Hng ng, TP. Vinh, BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
5 PLGS inh Qu K 20/12/1981 182505132 0912872959 ky45xd@gmail.com ngnh vi kh hu mi PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 25/8/2016 Tnh Ngh an Vit Nam Chnh quy
cng trnh xy Tnh Ngh an dng Kim nh xy dng -
trng xy dng
dng CONINCO
2. GS1-280-09692
Gim st lp t
thit b cng trnh
ng dy v trm
bin p

1. GS1-038-
01936-A
Gim st Dn dng
v Cng nghip
Cng ty c phn T vn
2. GS1-02193- Xm 6,M Thng,
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLGS 03558 Nguyn Quc Hi 10/12/1980 Hng L, Thnh ph 182231310 0904447886 Nguyenquochai@coninco.net.vn
KS XDDD & CN PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 15/11/1996 CA Ngh an Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng-
Gim st h tng Vinh, tnh Ngh AN
CONINCO
k thut
3. GS1-02193-
03865 Gim st
cng trnh thy li

Cng ty C phn T vn
Phng Bn Thy, TP BXD- B xy Cng ngh, thit b v
7 PLGS GS1-038-01937-A inh Trng Lai 10/10/1979 182279177 0989629666 dinhtronglai@coninco.com.vn
K s XDDD & CN PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 31/03/2010 CA Ngh An Vit Nam Chinh quy
Vinh, Ngh An dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-281-00267 Nguyn Trng Din Hoa, Din Chu, nguyentrongmanhc BXD- B xy Cng ngh, thit b v
8 GS01 28/01/1985 186270134 0985736385 K s Trc a Gim st Dn dng v Cng nghip I 9 Cp mi 2/10/2007 CA Ngh An Vit Nam Chnh quy
ht hn Mnh tnh Ngh An oninco@gmail.com dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
khi 10, phng H Huy
Nguyn Thnh nguyenthanhquan@ BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
9 PLGS GS1-280-04412 02/6/1985 Tp, tp Vinh, tnh Ngh 186197183 0914666690 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 17/11/2009 CA Ngh An Vit Nam Chnh quy
Qun coninco.net.vn dng Kim nh xy dng -
An
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Thanh Chng, Ngh BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
10 PLGS GS1-056-00674-A L B Trung 20/10/1983 182552409 0915654987 lebatrung1982@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 07/04/2015 CA Ngh An Vit Nam Chnh quy
An dng Kim nh xy dng -
CONINCO

Cng ty C phn T vn Cc trng Cc


24, hm 211/237/24 ph
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v cnh st KQL
11 PLGS GS1-04-06589-A Nguyn Vn Hi 27/02/1980 Khng Trung, Thanh 038080000436 0987910011 ksnguyenvanhai@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 29/01/2016 Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng - c tr v DLQG
Xun, H Ni
CONINCO v dn c

Cng ty C phn T vn
Nguyn Quang Hng Dng, TP Vinh, BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
12 GS01 GS1-027-01329 06/01/1980 182350689 0976963999 quangtinh37@gmail.com K s xy dng Gim st Dn dng v Cng nghip I 12 Cp mi 09/09/2015 CA Ngh An Vit Nam Chnh quy
Tnh Ngh An dng Kim nh xy dng -
CONINCO
T.ME Cng ty c phn T vn
PLGS GS1-280-03797 T 10, Lnh Nam, PL Gim st thi cng xy dng I BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Chuyn i
1 Nguyn Vn Tip 03/11/81 013489205 0932321438 nguyenvantiep@coninco.com.vn
K s c khh 11 01/12/2011 CA H ni Vit Nam Chnh quy
TK04 KS-280-00677 Hong Mai, HN Thit k in - C in I dng Kim nh xy dng- Cp mi
BXD-B Xy CONINCO
GS02 GS1-04-07084 Gim st lp t thit b cng ngh I Cng ty c phn T vn Cp mi
Trng Minh Vn Phc, H ng, H KS thy li- My XD dng Cng ngh, Thit b v
2 21/8/79 017113748 932321528 tuvangiamsat20b@gmail.com 13 25/01/2010 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Phng Ni v TB thy li BXD-B Xy Kim nh xy dng-
PLTK KS-280-02400 PL Thit k xy dng I CONINCO Chuyn i
dng
Cng ty c phn T vn
P908, CT5, chung c
taduchoa@coninco. KS my lnh v thit b BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v CCS KQL CT-
3 PLGS GS1-027-17365 T c Ha 28/10/69 Huyndai H Cu, H 019069000035 912115204 PL Gim st thi cng xy dng I 17 Chuyn i 04/11/2015 Vit Nam Ti chc
com.vn nhit - C kh dng Kim nh xy dng- DC
ng, H Ni
CONINCO
BXD-B Xy
PLDG 027-0212 PL nh gi Xy dng I Chuyn i
dng Cng ty c phn T vn
321A ph Quan Nhn, vunamgiang@conin BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v CCS KQL CT-
4 PLTK KS-027-07330 V Nam Giang 27/11/72 001072001377 903440669 KS XDD & CN PL Thit k xy dng I 19 Chuyn i 30/6/2014 Vit Nam Chnh quy
Thanh Xun, H Ni co.com.vn dng Kim nh xy dng- DC
BXD-B Xy CONINCO
PLGS GS1-04-01994-A PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
dng
BXD-B Xy
GS02 GS1-027-01057 Gim st lp t thit b cng ngh I Cp mi
dng Cng ty c phn T vn
17A, Quc Bo, Vn nguyenminhtuan@c KS cng ngh ch to BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 PLDG 027-0210 Nguyn Minh Tun 25/9/81 011953452 944485033 PL nh gi Xy dng I 12 Chuyn i 24/4/2010 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
in, Thanh Tr, H Ni oninco.com.vn my - C kh dng Kim nh xy dng-
BXD-B Xy CONINCO
TK04 KS-280-00678 Thit k in - C in I Cp mi
dng
Cng ty c phn T vn
P412-A5 Tp th
nguyenthilua@coni BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLDG 08-3979 Nguyn Th La 03/3/1982 Khng Thng, Trung 013598188 983742088 KS KTXD PL nh gi Xy dng I 12 Chuyn i 14/11/2012 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
nco.com.vn dng Kim nh xy dng-
T, ng a, H Ni
CONINCO
Cng ty c phn T vn
Xm Thung Mn, x
hiepnv1005@gmail BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
7 PLGS GS1-04-07831-A Nguyn Vn Hip 10/5/1982 ng Vn, huyn Tn 182343748 982275888 KS XDDD & CN PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 20/10/2015 CA Ngh an Vit Nam Ti chc
.com dng Kim nh xy dng-
K, Ngh An
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
Cng ty c phn T vn
F104 H14 B Cng An, tanvuduccnc@gmai BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
8 GS02 GS1-04-06826 V c Tn 29/1/1979 011946245 914385958 KS C in xy dng Gim st lp t thit b cng ngh I 15 Cp mi 26/7/2008 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Thanh Xun, H Ni l.com dng Kim nh xy dng-
CONINCO
Cng ty c phn T vn
T dn ph Phng, Ty
dophuccef@gmail.c BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
9 PLGS GS1-210-00586 Thin Phc 08/7/1978 M, Nam T Lim, H 011811084 988375866 KS XDDD & CN PL Gim st thi cng xy dng I 8 Chuyn i 23/12/2010 CA H ni Vit Nam Ti chc
om dng Kim nh xy dng-
Ni
CONINCO
Cng ty c phn T vn
Khu Trung- Cm L- longkskx@gmail.co KSXD- ngnh KTXD & BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
10 PLGS GS1-511-01608 L Hong Long 21/8/1985 201579890 905668955 PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 05/7/2008 CA Nng Vit Nam Chnh quy
Nng m QLDA dng Kim nh xy dng-
CONINCO
BXD-B Xy
PLGS GS1-281-03659 PL Gim st thi cng xy dng I 8 Chuyn i
dng Cng ty c phn T vn
KS k thut nng
T 60 Minh Phng- dinhcuong1810@g Cng ngh, Thit b v
11 KS-027-06642 inh Ngc Cng 18/10/84 132367369 915652586 lng- cng ngh nhit 17/01/2015 CA Ph th Vit Nam Chnh quy
Vit Tr- Ph Th mail.com BXD-B Xy Kim nh xy dng-
PLTK Thit k thng gi lnh PL Thit k xy dng I 8 Chuyn i
dng CONINCO
- cp thot nhit

Cng ty c phn T vn
P. Hng Phc- TP. Vinh- BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
12 GS01 GS1-281-00704 V Ngc T 25/8/78 182246084 945025410 vongoctu78@gmail.comKS XD cng trnh Gim st Dn dng v Cng nghip I 8 Cp mi 08/6/2014 CA- Ngh an Vit Nam Ti chc
Ngh an dng Kim nh xy dng-
CONINCO
Cng ty c phn T vn
T dn ph Thng Ct,
Nguyn Khnh nguyenkhanhtoan88 KS in kh ha x BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v CCS KQL CT-
13 PLGS GS1-281-02922 04/7/1984 Thng Ct, Bc T 022084000078 1688668816 PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 13/02/2015 Vit Nam Chnh quy
Ton 16@gmail.com nghip m v du kh dng Kim nh xy dng- DC
Lim, H Ni
CONINCO
T.QD
PLTK KS-280-01297 PL Thit k xy dng I Chuyn i Cc cnh st
KQL c tr v
DLQG v dn
1. GS1-027-06749 c
GS DD&CN
2. GS1-281-04174 Cng ty C phn T vn
P506-N 22-KT Php
GS cng trnh K s xy dng, BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Chnh quy,
1 PLGS Trn Thanh Hi 26/03/1978 Vn-T Hip, Hong 040078000269 0982369286 tranthanhhai@coninco.com.vn PL Gim st thi cng xy dng I 15 Chuyn i 01/07/2016 Vit Nam
HTKT cp nc Thc s k thut h tng dng Kim nh Xy dng- Chnh quy
Lit, Hong Mai, H Ni
3. GS1-281-04174 CONINCO
GS cng trnh
HTKT thot nc

PLDG 281-0285 PL nh gi Xy dng I Chuyn i


KS-027-00924 Trn Ngc Anh 15/01/1971 TDP Hong 17, C 036071000214 0916282526 tranngocanh@coninco.com.vn
K s xy dng cu 22 Cng ty C phn T vn 29/06/2015 Cc cnh st
PLTK PL Thit k xy dng I Chuyn i
Nhu 1, Bc T Lim, ng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v KQL c tr v
2 H Ni DLQG v dn Vit Nam Chnh quy
KD04 Kim nh cng trnh giao thng ng b I dng Kim nh xy dng - Cp mi
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i c
GS1-280-03934
BXD- B xy
PLTK KS-027-02582 PL Thit k xy dng I Chuyn i
dng
BXD- B xy Cng ty C phn T vn
PLDG 280-0834 PL nh gi Xy dng I Chuyn i
S 50 NG 178 Thi dng Cng ngh, thit b v
3 Phm Vn An 15/04/1967 011766948 '0912163976 phamvanan@coninco.com.vn
K s xy dng 18 27/5/2004 H Ni Vit nam Ti chc
H, h Ni BXD- B xy Kim nh xy dng -
PLKS GS1-027-03445 PL Kho st xy dng I CONINCO Chuyn i
dng
BXD- B xy
PLGS GS1-027-03445 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
dng Cng ty C phn T vn
Thn Tri Mi A, Bnh
BXD- B xy Cng ngh, thit b v
4 PLGS GS1-04-04615-A Trn Xun ip 09/6/1983 Kh, ng Triu, Qung 100831543 0936208218 tranxuandiep@coninco.com.vn
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 17/01/2013 CA Qung Ninh Vit nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
Ninh
KS-04-07679-A CONINCO
TK07 Thit k Cng trnh GT ng b I Cp mi
Cng ty C phn T vn
TK03 P313 K2 Ho Nam, Ct K s xy dng Cu Thit k Cu BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cp mi
5 Lu Thanh Tin 21/11/1973 013438599 01686412228 luuthanhtien@gmail.com 21 18/06/2011 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Linh, ng a, H Ni ng dng Kim nh Xy dng-
PLGS GS1-08-23954 PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
PLDG 027-02224 PL nh gi Xy dng I Chuyn i
1. GS1-281-2049
GS XD DD&CN

2. GS1-281-2049
GS h tng k
thut cp thot Cng ty C phn T vn
nc Nguyn Huy khu 4B- TTNT Ngha L BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLGS 22/5/1984 060667742 0932232300 nguyenhuyduong@coninco.net.vn
K s Thy Li PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 25/01/2000 CA Yn Bi Vit Nam Chnh quy
Dng - Vn Chn - Yn Bi dng Kim nh Xy dng-
3. GS1-04-05142- CONINCO
A GSXD v hon
thin cng trnh
thy li

S 41/Ng 2 - TT Tng Cng ty C phn T vn


PLGS GS1-04-02887 Thit Gip, P.C Nhu K s xy dng Cu PL Gim st thi cng xy dng I BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Chuyn i
7 Nguyn Bch Khoa 30/10/1979 013345669 0915387799 nguyenbachkhoa79@gmail.com 15 23/9/2010 CA H ni Vit Nam Chnh quy
PLDG 027-02929 2, Q. Bc T Lim, H ng b PL nh gi Xy dng I dng Kim nh Xy dng- Chuyn i
PLGS GS1-038-01991-A Ni PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO
Cng ty C phn T vn Chuyn i
PLKD KS-02193-03851 X Tin in - Huyn PL Kim nh xy dng I Chuyn i
K s xy dng cu BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
8 Nguyn Nh Ng 20/04/1978 Nghi Xun - Tnh H 183113517 977055669 nguyennhungo@coninco.net.vn 13 18/02/2011 CA H Tnh Vit Nam Ti chc
PLGS GS1-281-02779 ng PL Gim st thi cng xy dng I dng Kim nh Xy dng- Chuyn i
Tnh
PLDG 280-3429 PL nh gi Xy dng I CONINCO Chuyn i
Cng ty C phn T vn
K s xy dng ng
Trng THCS- Quang BXD- B xy Cng ngh, thit b v
9 PLGS GS1-025-00057-A L Quc Bo 13/4/1967 012486448 0989652671 lequocbao.coninco@gmail.com
b - Ngnh xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 23 Chuyn i 10/01/2002 H Ni Vit nam Ti chc
Tin - Sc Sn- H Ni dng Kim nh xy dng -
cu ng
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Tn Dn, Khoi Chu, BXD- B xy Cng ngh, thit b v
10 PLGS GS1-04-05925-A L Thin Quyt 04/6/1983 0145110168 0969656662 lethienquyet@coninco.net.vn
K s Thy li PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 11/06/2009 Hng Yn Vit nam Chnh quy
Hng Yn dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
PLGS GS1-027-03772 PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i CA H Ni
Nguyn Chin Xun nh, t Lim, H K s xy dng cu BXD- B xy Cng ngh, thit b v
11 TK03 12/11/1976 011836729 0912225560 Thit k Cu 16 Cp mi 26/02/2009 Vit nam Chnh quy
Thnh Ni ng dng Kim nh xy dng -
TK07 nguyenchienthanh@coninco.net.vn Thit k Cng trnh GT ng b I Cp mi
CONINCO
Cng ty C phn T vn CA H Ni
T Nhin, Thng Tn, BXD- B xy Cng ngh, thit b v
12 PLGS GS1-02193-03572 ng Khc Linh 18/03/1981 0111563561 0976544358 dangkhaclinh@coninco.net.vn
K s Thy li PL Gim st thi cng xy dng I 13 Chuyn i 16/05/2013 Vit nam Chnh quy
H Ni dng Kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
ng Vnh, Tp Vinh, K s xy dng cu BXD- B xy Cng ngh, thit b v
13 PLGS GS1-038-01640-A Bch Vn An 30/01/1975 182037867 0983300175 anhsc1@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 18 Chuyn i 23/03/2000 Ca Ngh An Vit nam Chnh quy
Ngh An ng b dng Kim nh xy dng -
CONINCO
KS-04-09245
PLTK Thit k h thng PL Thit k xy dng Chuyn i
cp thot nc
GS1-04-10850 Cng ty C phn T vn
Gim st lp t Xm Nam, Vnh Hng, B4576301 (h BXD- B xy Cng ngh, thit b v
14 thit b cng trnh L V Thng 02/02/1985 0949419545 vuthangk48xd@gmail.com
K s cp thot nc I 8 10/7/2010 Cc QL XNC Vit nam Chnh quy
Vnh Lc, Thanh Ha chiu) dng Kim nh xy dng -
v lp t thit b CONINCO
PLGS PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
cng ngh cp
thot nc cng
trnh xy dng

T.TQ
PLGS GS1-04-01684-A PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i Cc CS KQL
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
1 TK09 KS-04-06438 Nguyn Xun Bc 09/10/1973 Khng Trung, H Ni 027073000166 0919861179 nguyenxuanbac@coninco.com.vn
KSXD, Ths XD Thit k Kt cu cng trnh DD&CN I 20 Cp mi 01/4/2016 c tr v DLQG Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh Xy dng-
PLDG 027-0193 PL nh gi Xy dng I Chuyn i v dn c
CONINCO
BXD-B Xy Cng ty C phn T vn
PLGS GS1-04-05844-A PL Gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i Cc CS KQL
Hi Anh, Hi Hu, Nam dng Cng ngh, Thit b v
2 Trn Xun Vinh 17/2/1974 036074003021 0932843999 tranxuanvinh@coninco.com.vnKSXD 19/12/2016 c tr v DLQG Vit Nam Ti chc
nh BXD-B Xy Kim nh Xy dng-
PLDG 280-0376 PL nh gi Xy dng I 12 Chuyn i v dn c
dng CONINCO

GS-04-01412-A BXD-B Xy
GS01 Gim st Dn dng v Cng nghip I 19 Cp mi
n thng 11/2016 dng Cng ty C phn T vn
S 34, ng Ging Mt,
Cng ngh, Thit b v
3 KS-04-06434 n Trn Tun Anh 06/10/1970 Bch Mai, Trng nh, 12086979 0913169755 trantuananh62@yahoo.com KSXD 11/10/2011 CA H ni Vit Nam Chnh quy
TK09 Thit k Kt cu cng trnh DD&CN Kim nh Xy dng- Cp mi
ngy 03/02/2015 HN
CONINCO
BXD-B Xy
PLDG 027-0192 PL nh gi Xy dng I 19 Chuyn i
dng
Cng ty C phn T vn
Nguyn Xun B Sn, V Cng, Bc KS cng ngh ch to BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
4 PLGS GS1-0241-0079-A 18/07/1981 125024088 0912795511 manhctm6@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i 13/01/1998 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Mnh Ninh my - ngnh c kh dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Cc CS KQL
GS-1-0241-00728- Lnh Nam, Hong Mai, BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 PLGS V Trng Ngh 18/10/1982 27082000031 01696985884 nghettq@gmail.com KS Thy li PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 3/9/2013 c tr v DLQG Vit Nam Chnh quy
A HN dng Kim nh Xy dng-
v dn c
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Trc i, Trc Ninh, BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLGS GS1-350-00455-A Phm Vn Ton 18/3/1972 164028317 0914626289 phamvantoanconinco@gmail.com
KS XD PL Gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i 24/5/1995 CA Ninh Bnh Vit Nam Chnh quy
Nam nh dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Cng ty C phn T vn
i Cng, Kim Bng, BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
7 PLGS GS1-281-01347 Dng Hng Ti 02/07/1985 168181022 0989761122 duonghongtai@gmail.com
KS in t ng ha PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 07/04/2003 CA H Nam Vit Nam Chnh quy
H Nam dng Kim nh Xy dng-
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Mo in, Thun BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
8 PLGS GS1-320-00467 V ng Huy 17/08/1987 125191564 0978915969 huyconinco@gmail.com
KSXD PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 6/9/2008 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Thnh, BN dng Kim nh Xy dng-
CONINCO

KS-281-00117 (ht
hn)
Cng ty C phn T vn
1. Kho st a
D Ch, Tin L, Hng BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
9 KS02 hnh Nguyn Xun Tng 05/12/1979 145751732 0914273440 tungconinco20@gmail.com
KS Trc a Kho st a hnh I 13 Cp mi 11/6/2012 Vit Nam Chnh quy
Yn dng Kim nh Xy dng-
2. Gim st cng
CONINCO
tc kho st trc
a cng trnh
Cng ty C phn T vn
i An, V Bn, Nam BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
10 GS01 GS1-281-01783 V nh Hin 09/09/1985 162477239 0989255778 kshien0909@gmail.com KSXD Gim st Dn dng v Cng nghip I 8 Cp mi 09/10/2009 CA Nam nh Vit Nam Chnh quy
nh dng Kim nh Xy dng-
T.QX1 CONINCO

Cng ty C phn T vn
GS1-04-02235-A
125E Minh Khai, Hai B BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
1 GS01 Ht hn ngy Nguyn Don Bin 27/02/1968 011318561 0903212285 dobynguyen@gmail.com
K s xy dng, Gim st Dn dng v Cng nghip 1 18 Cp mi 04/08/2009 CA H ni Vit Nam M rng,
Trng, H Ni dng Kim nh Xy dng-
22/6/2016
CONINCO

Cng ty C phn T vn
1904 CT2, khu nh
GS1-04-00453-A K s vt liu v cu BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
2 PLGS Trn Chin Thng 03/6/1978 Bc H, M Lao, H 017098489 0912728728 tranchienthang@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng 1 15 Chuyn i 14/9/2009 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
n ngy 1/8/2017 kin xy dng dng Kim nh Xy dng-
ng, H Ni
CONINCO
GS1-027-03136
n ngy
PLGS 18/6/2017 GS lp PL Gim st thi cng xy dng 1 Chuyn i
t thit b cp Cng ty C phn T vn
thot nc Phng Vn Qun, TP K s th - Cp thot BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
3 Trn Ngc Thng 19/9/1985 111822378 0902699333 thuong0919@gmail.com 9 14/6/2005 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
H ng nc dng Kim nh Xy dng-
GS1-280-02589 CONINCO
(Ht hn ngy
GS01 Gim st Dn dng v Cng nghip 1 Cp mi
12/7/2016) Gim
st DD&CN
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
Cng ty C phn T vn
GS1-281-00184
X Vnh Ho, Huyn V BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
4 GS01 (Ht hn ngy Nguyn Ngc Hiu 20/9/1980 0162318737 0979755968 ngochieu209@gmail.com
K s trc a Gim st Dn dng v Cng nghip 1 12 Cp mi 19/3/1998 CA Nam nh Vit Nam Chnh quy
Bn, Tnh Nam nh dng Kim nh Xy dng-
12/7/2016)
CONINCO
GS1-0241-00743- Cng ty C phn T vn
S nh 100, t 10,
A BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 PLGS Nguyn ng 24/02/1981 Phng Cng V, Qun 027084000125 0902129285 nguyendoconinco@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng 1 10 Chuyn i 12/5/2015 CA H ni Vit Nam Chnh quy
(n ngy dng Kim nh Xy dng-
Ba nh
10/7/2020) CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-04-02112
S 2, Ng Trm, Qun K s in t vin BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
6 PLGS (n ngy Hong Cao Sn 22/4/1963 012893369 0985408844 hoangcaoson.coninco@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng 1 30 Chuyn i 2/8/2006 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Hon Kim, H Ni thng dng Kim nh Xy dng-
10/7/2018)
CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-027-10650 X Lm Thao, Huyn
o Trng K s cng ngh BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
7 PLGS (n ngy 20/9/1981 Lng Ti, Tnh Bc 125000918 0988587594 hinhdi2@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng 1 9 Chuyn i 12/4/2005 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Hinh in dng Kim nh Xy dng-
26/3/2020) Ninh
CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-07-01177-A
Nguyn Quc S nh 34, ng 252, Ph BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
8 PLGS (n ngy 22/6/1979 011988670 0916624262 kshungconinco@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng 1 12 Chuyn i 29/11/2012 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Hng Ch Khm Thin dng Kim nh Xy dng-
26/3/2020)
CONINCO

1. GS1-027-02985
n ngy
16/5/2017 GS lp
Cng ty C phn T vn
t thit b c in T 9, Phng nh
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
9 PLGS V Vn Chun 03/7/1981 Cng, Qun Hong Mai, 002081000017 0975813297 chuantuvan@gmail.com K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng 1 13 Chuyn i 25/07/2016 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh Xy dng-
2. GS1-02193- H Ni
CONINCO
0973-A n ngy
10/10/2019 GS
XD DD&CN

Cng ty C phn T vn
GS1-04-07150-A Phng Vnh Tuy,
Vng Vn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
10 PLGS (Ht hn ngy 18/5/1981 Qun Hai B Trng, 013241573 0912869669 hanhvan1981@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng 1 11 Chuyn i 7/11/2013 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Hnh dng Kim nh Xy dng-
5/8/2020) H Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-027-07496
X Vit Thun, Huyn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
11 PLGS (Ht hn ngy Bi nh Tun 08/3/1981 151446321 0912733994 minhtuanbui78@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng 1 11 Chuyn i 11/8/2005 CA Thi Bnh Vit Nam Ti chc
V Th, Tnh Thi Bnh dng Kim nh Xy dng-
30/6/2019)
CONINCO
T.QX
Cng ty C phn T vn
GS1-027-07005
P515-A5, Ging V, Ba K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
1 PLGS Gim st Dn dng Nguyn Vit Tnh 20/8/1974 012954852 0988526066 nguyuenviettinh@coninco.com.vn PL Gim st thi cng xy dng I 19 nm Chuyn i 03/06/2013 CA H ni Vit Nam Ti chc
nh, H Ni dng v cng nghip dng Kim nh Xy dng-
v Cng nghip
CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-04-07009-A
P14A, I16B lng H, K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
2 PLGS Gim st Dn dng Bi Vit Ngha 28/11/1979 013328012 0989649377 buivietnghia@coninco.com.vn PL Gim st thi cng xy dng I 10 nm Chuyn i 16/10/2010 CA H ni Vit Nam Ti chc
ng a, H Ni dng v cng nghip dng Kim nh Xy dng-
v Cng nghip
CONINCO
Cng ty C phn T vn Cc Cnh st
GS1-027-03410 P307, nh A1, n L ,
L Khc Hong K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v KQL c tr
3 PLGS Gim st Dn dng 17/9/1985 P. Hong Vn Th, Q. 001085011228 0983169993 hoangtungxdl1709@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 7 nm Chuyn i 8/3/2016 Vit Nam Chnh quy
Tng dng v cng nghip dng Kim nh Xy dng- DLQL v dn
v Cng nghip Hong Mai, Tp. H Ni
CONINCO c
04-00456-A ht Cng ty C phn T vn
GS01 S 10, ph ng Tt, P Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi
hn 14/9/2016 BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
4 Cao Vit Hng 01/10/1976 Qun Thnh, Q. Ba 011828130 0903214349 caoviethungkts@gmail.comKin trc s 17 nm 29/6/2009 CA H ni Vit Nam Chnh quy
04-00288-A ht dng Kim nh Xy dng-
TK10 nh, TP. H Ni. Thit k Kin trc cng trnh Cp mi
hn 14/9/2016 CONINCO

PLGS GS1-04-01680-A PL Gim st thi cng xy dng Cng ty C phn T vn Chuyn i


S 66A Khm Thin,
Nguyn Phng K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 4/3/1976 phng Khm Thin, 013175999 0904012992 Nguyenphuongnhi I 15 nm 23/4/2009 CA H ni Vit Nam Chnh quy
KS-04-08053 ht Nhi dng v cng nghip dng Kim nh Xy dng-
Qun ng a, H Ni
TK09 hn ngy Thit k Kt cu cng trnh DD&CN CONINCO Cp mi
28/10/2016
Cng ty C phn T vn
GS1-04-09486 i 6, x Lim Hi, H.
K s xy dng dn BXD-B Xy Cng, Thit b v Kim
6 PLGS Gim st Dn dng Nguyn Vn By 22/03/1977 Trc Ninh, tnh Nam 162191525 0978030768 nguyenphucbay@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 10 nm Chuyn i 16/2/2009 CA Nam nh Vit Nam Chnh quy
dng v cng nghip dng nh Xy dng
v Cng nghip nh
-CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-04-05100-A S 10, B4 Ng 8 Ng
K s xy dng cu BXD-B Xy Cng, Thit b v Kim
7 PLGS Gim st Dn dng Nguyn Vinh Ngc 03/10/1980 Quyn, Qung Trung, H 111555757 0978808989 nguyenvinhngoc03@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 13 nm Chuyn i 10/8/2010 CA H ni Vit Nam Chnh quy
ng dng nh Xy dng
v Cng nghip ng, H Ni
-CONINCO

GS1-04-05021-A
GS lp t thit b,
lp t cng ngh
Cng ty C phn T vn
c kh cng trnh P3012, CT10C Khu
BXD-B Xy Cng, Thit b v Kim
8 PLGS cng nghip. GS Nguyn c Qu 05/04/1982 th i Thanh, Thanh 125089518 0906180699 ndquy.coninco@gmail.com
K s cng ngh ch to PL Gim st thi cng xy dng I 12 nm Chuyn i 05/08/2004 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
dng nh Xy dng
lp t thit b, lp Tr, H Ni
-CONINCO
t cng ngh c
kh cng trnh dn
dng

Cng ty C phn T vn
S 20 ph Ca Trng,
K s xy dng dn BXD-B Xy Cng, Thit b v Kim
9 PLGS GS1-031-01155 Trn Xun Ho 01/11/1980 phng Ng Quyn, tP 162174088 0984995005 hao1368@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 12 nm Chuyn i 20/10/2011 CA Nam nh Vit Nam Ti chc
dng v cng nghip dng nh Xy dng
Nam nh
-CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
Cng ty C phn T vn
Xm Kim ng, X
K s xy dng dn BXD-B Xy Cng, Thit b v Kim
10 PLGS GS1-038-01756 Nguyn Cnh Huy 03/02/1087 Nghi n, Tp Vinh, tnh 186266724 0987650302 canhhuy3287@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 7 nm Chuyn i 27/09/2011 Ca Ngh An Vit Nam Chnh quy
dng v cng nghip dng nh Xy dng
Ngh An
-CONINCO
T.TN
04-02501-A
1. Kho st a
cht cng trnh, a
KS01 Kho st a cht cng trnh, a cht thy vn I Cp mi
cht thy vn
2. Gim st kho Cng ty C phn T vn
Nh M1, tp th H M K s a cht cng
st a cht Nguyn Huy BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
1 24/4/1969 a cht, P. Bch Khoa, 011438235 0903449194 nguyenhuyquang@coninco.com.vn
trnh, Thc s a k 27 29/4/2003 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Quang dng Kim nh Xy dng-
Hai B Trng, H Ni thut
CONINCO
KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

GS01 GS1-280-01914 Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi

KS-04-09363
PLTK PL Thit k xy dng I Chuyn i
DD&CN

PLDG 04-2724 PL nh gi Xy dng I Chuyn i

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

GS1-04-09038-A
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
Gim st DD&CN

GS03 Gim st cng trnh giao thng cu Cng ty C phn T vn Cp mi


s 66B ph Khm Thin, Cc CS KQL
Nguyn Quang 0904190984 K s xy dng DD & BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
2 19/9/1984 phng Khm Thin, 001084006768 nguyenquanglong@coninco.com.vn 9 08/01/2016 c tr v DLQG Vit Nam Chnh quy
Long 0988888332 CN, Thc s xy dng dng Kim nh Xy dng-
KD01 qun ng a, H Ni Kim nh xy dng cng trnh cu Cp mi v dn c
CONINCO

GS08 Gim st cng trnh ng b Cp mi

KD04 Kim nh cng trnh giao thng ng b Cp mi

GS04 Gim st cng trnh giao thng ng st Cp mi

KD03 Kim nh cng trnh ng st Cp mi

GS1-280-01941
GS01 Gim st DD&CN Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi
(ht hn)

GS03 Gim st cng trnh giao thng cu I Cp mi

GS07 Gim st cng trnh Cng I Cp mi

KD01 Kim nh xy dng cng trnh cu I Cp mi

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

KD06 08 Khu TT Trm in K s xy dng, ngnh Kim nh cng trnh ng thy I Cp mi


Cng ty C phn T vn
nc, phng Khng Xy dng cng trnh
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng An H
3 GS08 L Quang Tam 09/10/1978 Trung, qun Thanh 013083803 0936383388 lequangtam@coninco.com.vn
trn sng v nh my Gim st cng trnh ng b I 16 Cp mi 07/3/2013 Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh Xy dng- Ni
Xun, thy in; Thc s k
CONINCO
H Ni thut
KD04 Kim nh cng trnh giao thng ng b I Cp mi

GS04 Gim st cng trnh giao thng ng st I Cp mi

KD03 Kim nh cng trnh ng st I Cp mi

GS06 Gim st cng trnh NN&PTNT I Cp mi

KD05 Kim nh cng trnh NN&PTNT I Cp mi

PLDG 04-1540 PL nh gi Xy dng I Chuyn i

GS02 GS1-280-02182 Gim st lp t thit b cng ngh I Cng ty C phn T vn Cp mi


61 ngch 72/73/40 ph BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng An H
4 Nguyn Vn Sn 08/03/1969 011501792 0904508173 nguyenvanson@coninco.com.vn
K s c kh ng lc 25 29/6/2006 Vit Nam Chnh quy
Quan Nhn, H Ni dng Kim nh Xy dng- Ni
KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I CONINCO Cp mi

GS01 Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

GS03 Gim st cng trnh giao thng cu I Cp mi


Cng ty C phn T vn
s 20a, ng 2, Cu Cc CS KQL
a cht cng trnh - BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
5 KD01 Phm Tin Qunh 27/4/1985 Bu, T Thanh Oai, 034085000077 0989956454 tienquynhconinco@gmail.com Kim nh xy dng cng trnh cu I 9 Cp mi 04/6/2014 c tr v DLQG Vit Nam Chnh quy
a k thut dng Kim nh Xy dng-
huyn Thanh tr, H Ni v dn c
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Cng ty C phn T vn Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a
s 20a,
ch thng
ng 2, Cu
ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d Cc CS KQL theo
S TT S chng ch H v tn ST Email a cht cng trnh - Lnh vc ng k St hch ng k BXD-B Xy kinh Cng
nngh,
v cng
Thittc
b v Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
5 thi Phm Tin Qunh DD/MM/YY
27/4/1985 (Theo
Bu,CMT
T Thanh
hoc Oai,
TCC) /Th
034085000077
Cn cc 0989956454 tienquynhconinco@gmail.com
(C-CN-KS-Ths-TS) st hch 9 04/6/2014 c tr v DLQG CMT/Th
Vit Nam Chnh quy
a k thut (I-II-III) dng nghim Kim nh Xy dng- CC/HC CC/HC
huyn Thanh tr, H Ni v dn c CC/HC
CONINCO
KS-027-04999
1. Kho st a
cht cng trnh, a
PLKS PL Kho st xy dng I Chuyn i
cht thy vn
2. Gim st kho
st a cht

PLTK KS-04-09363 PL Thit k xy dng I Chuyn i

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

GS01 GS1-280-02110 Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi


Cng ty C phn T vn
Tng Giang, T Sn, K s xy dng DD & BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng An Bc
6 GS03 Dng nh Hu 30/10/1985 125164448 0983308510 duongdinhhue85@gmail.com Gim st cng trnh giao thng cu I 8 Cp mi 28/8/2007 Vit Nam Chnh quy
Bc Ninh CN dng Kim nh Xy dng- Ninh
CONINCO
KD01 Kim nh xy dng cng trnh cu I Cp mi

GS04 Gim st cng trnh giao thng ng st I Cp mi

KD03 Kim nh cng trnh ng st I Cp mi

KS-04-05844
PLTK Thit k in - C PL Thit k xy dng I Chuyn i
in

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

GS1-04-05323-A
1. Gim st lp t
thit b cng ngh Cng ty C phn T vn
K s in kh ha v
in cng trnh dn Nguyn Hng L Thng Kit, Yn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng an tnh
7 31/10/1976 145191496 0937017425 nguyenhongquan2007@gmail.com
cung cp in; K s 18 11/10/2001 Vit Nam Chnh quy
dng Qun M, Hng Yn dng Kim nh Xy dng- Hng Yn
xy dng DD & CN
PLGS 2. GS1-027-01044 PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
Gim st lp t
thit b cng trnh
ng dy ti in
v TBS n
110KV

GS06 Gim st cng trnh NN&PTNT I Cp mi


KD05 Kim nh cng trnh NN&PTNT I Cp mi
KS-04-06992
1. Kho st a
KS02 hnh Kho st a hnh I Cp mi
2. Gim st kho
st a hnh Cng ty C phn T vn
Cc CS KQL
Lc An, TP Nam nh, BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v
8 GS01 Phm Minh Thy 10/11/1982 0360820000586 0932337485 phamminhthuytvtl@yahoo.com.vn
K s trc a Gim st Dn dng v Cng nghip I 12 Cp mi 13/7/2015 c tr v DLQG Vit Nam Chnh quy
tnh Nam nh dng Kim nh Xy dng-
v dn c
GS08 Gim st cng trnh ng b I CONINCO Cp mi
KD04 Kim nh cng trnh giao thng ng b I Cp mi

KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I Cp mi

TK10 KTS-04-03197-A Thit k Kin trc cng trnh I Cng ty C phn T vn Cp mi


P201 B4 Khng
BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng An H
9 Ng Ngc Sn 26/10/1975 Thng, p Trung T, 011701817 0904160659 sonkts75@gmail.com Kin trc s 20 21/8/2003 Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh Xy dng- Ni
PLGS GS1-04-03291-A qun ng a, H Ni PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
CONINCO

1. GS1-280-09667
Gim st cng
trnh h tng k
thut cp nc
2. Gim st cng
trnh h tng k
thut thot nc
3. Gim st cng
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
trnh giao thng
ng b
4. Gim st cng
trnh giao thng
P714 Ta nh NO - VP4
cu Cng ty C phn T vn
Khu dch v tng hp v K s xy dng dn
5. GS1-0241- BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng An H
10 Ng Minh Tnh 13/01/1979 nh h Linh m, 013078827 0904377374 ngominhtinh79@gmail.com
dng v cng nghip; 17 15/5/2008 Vit Nam Chnh quy
00747-A Gim st dng Kim nh Xy dng- Ni
qun Hong Mai, H KS cu ng
DD&CN CONINCO
Ni
KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN Cp mi

KD04 Kim nh cng trnh giao thng ng b I Cp mi

KD01 Kim nh xy dng cng trnh cu I Cp mi

HT01 H tng k thut cp nc I Cp mi

HT02 H tng k thut thot nc I Chuyn i

PLGS GS1-280-10101-A PL Gim st thi cng xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i


Trc Chnh, Trc Ninh, K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng An Nam
11 inh Vn H 20/8/1979 162166507 0984338879 hoconinco@gmail.com 8 01/12/2003 Vit Nam Chnh quy
Nam nh dng v cng nghip dng Kim nh Xy dng- nh
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch Cng ty C phn T vn CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
Trc Chnh, Trc Ninh, K s xy dng dn BXD-B Xy Cng ngh, Thit b v Cng An Nam CC/HC
11 inh Vn H 20/8/1979 162166507 0984338879 hoconinco@gmail.com 8 01/12/2003 Vit Nam Chnh quy
Nam nh dng v cng nghip dng Kim nh Xy dng- nh
KD02 Kim nh cng trnh xy dng DD&CN I CONINCO Cp mi

T.QX2

PLTK KS.04-02471-A PL Thit k xy dng Cng ty C phn T vn Chuyn i


K s Xy dng dn
Yn X, Tn Triu, nguyenvanbinh@co BXD-B Xy cng ngh Thit b v
1 Nguyn Vn Bnh 07/02/1975 012715798 0989539068 dng v cng nghip I 19 13/6/2012 H Ni Vit Nam Chnh quy
Thanh Tr, H Ni ninco.com.vn dng kim nh xy dng -
PLGS GS1-04-01526-A PL Gim st thi cng xy dng CONINCO Chuyn i

Cng ty C phn T vn
S 10, ngch 378/58
duong1009@gmail. K s T ng ha BXD-B Xy cng ngh Thit b v
2 PLGS GS1-027-19670 inh Tin Dng 17/10/1980 Thy Khu, Bi, Ty 034080000097 0945230122 PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 06/3/2014 H Ni Vit Nam Chnh quy
com cng nghip dng kim nh xy dng -
H, H Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Trc Hng, Trc Ninh, luonghai1209@gma BXD-B Xy cng ngh Thit b v
3 PLGS GS1-031-01343 Lng Minh Hi 12/9/1986 162682982 0948383352 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 28/5/2002 Nam nh Vit Nam Chnh quy
Nam nh il.com dng kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
S 96 t 9, phng M nguyenquanghanh BXD-B Xy cng ngh Thit b v
4 PLGS GS1-04-04947-A Nguyn Quang Hn 12/4/1979 125053304 0968319977 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 13 Chuyn i 08/8/2013 Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Lao, Qun H ng @coninco.com.vn dng kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
P507- B3 Thanh Xun K s Xy dng dn
mvhung29@gmail. BXD-B Xy cng ngh Thit b v
5 PLGS GS1-04-10819-A Mnh Vit Hng 29/10/1976 Bc, Thanh Xun, H 013231982 0915392299 dng v cng nghip PL Gim st thi cng xy dng I 18 Chuyn i 5/11/2009 H Ni Vit Nam Chnh quy
com dng kim nh xy dng -
Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
P206 - H7 Khu th
thanld198@gmail.c BXD-B Xy cng ngh Thit b v
6 PLGS GS1-04-05643-A La c Thn 19/8/1983 Vit Hng - Giang Bin 121473886 0919167383 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 8 Chuyn i 18/3/2016 Bc Giang Vit Nam Chnh quy
om dng kim nh xy dng -
- Long Bin - H Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Ph M - M nh 2 - nguyenthinhtuan@c BXD-B Xy cng ngh Thit b v
7 PLGS GS1-04-05948-A Nguyn Thnh Tun 14/11/1981 001081004878 0975448969 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i 08/12/2014 H Ni Vit Nam Chnh quy
Nam T Lim - H Ni oninco.net.vn dng kim nh xy dng -
CONINCO
Cng ty C phn T vn
20/B15- TT51 Cm Hi,
hailong1960@mail. BXD-B Xy cng ngh Thit b v
8 PLGS GS1-04-06916-A Nguyn Hi Long 09/12/1960 ng Mc, HB Trng, 011542958 0906186088 Kin trc s PL Gim st thi cng xy dng I 33 Chuyn i 14/8/2012 H Ni Vit Nam Chnh quy
com dng kim nh xy dng -
H Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
P104 C36 TT Mai ng luuminhhai82@gm BXD-B Xy cng ngh Thit b v
9 PLGS GS1-027-04132 Lu Minh Hi 02/10/1982 038082000083 0936290708 K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 9 Chuyn i 08/01/2014 H Ni Vit Nam Ti chc
- Hong Mai - H Ni ail.com dng kim nh xy dng -
CONINCO
S nh 57 ng 7 ph Cng ty C phn T vn Chuyn i
PLDG 280-0818 Ks. Xy dng chuyn PL nh gi Xy dng
Thi H, Phng Trung thunga0509@gmail BXD-B Xy cng ngh Thit b v
10 Trn Th Thu Nga 05/9/1982 052182000002 0989316664 ngnh cp thot nc 1 11 19/05/2014 H Ni Vit Nam Chnh quy
Lit, qun ng a, H .com dng kim nh xy dng -
PLTK KS-04-09976 Thit Th.s Knh t xy dng PL Thit k xy dng Chuyn i
Ni CONINCO

PLGS GS1-04-00982-A P904,CT1A,N1, th PL Gim st thi cng xy dng Cng ty C phn T vn Chuyn i
M nh 2, Phng M BXD-B Xy cng ngh Thit b v
11 Nguyn B Cu 24/08/1960 011486898 0912222523 nguyenbacuu@coninco.com.vn
K s xy dng, I 27 19/6/2008 H Ni Vit Nam Chnh quy
nh 2, qun Nam T dng kim nh xy dng -
PLDG 027-0318 Lim, H Ni PL nh gi Xy dng CONINCO Chuyn i

T.H
KS-04-01710-A
Thit k Kt cu
PLTK PL Thit k xy dng I Chuyn i
cng trnh S 5 ngch 194/7/49 ph Cng ty C phn T vn
DD&CN Nguyn Thanh Thanh m, phng BXD-B Xy cng ngh, thit b v
1 27/11/1974 011806653 0913583559 nguyenthanhbinh@coninco.com.vn
K s xy dng 19 25/02/2010 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Bnh Thanh tr, qun Hong dng Kim nh xy dng -
GS1-04-01110-A Mai, H Ni CONINCO
PLGS Gim st Dn dng PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
v Cng nghip

Cng ty C phn T vn
GS1-04-03630-A S 14, t 1, phng
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
2 PLGS Gim st Dn dng Nguyn Vit 15/01/1974 Lng H, ng a, H 012249171 0904002256 nguyenviet@coninco.com.vn
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 22 Chuyn i 29/03/2011 CA H ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
v Cng nghip Ni
CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-280-09353
Xm Kho, Ph M, M K s xy dng cu BXD-B Xy cng ngh, thit b v
3 PLGS Gim st Dn dng L Hong 05/09/1983 162567404 0914800188 lehoang@coninco.com.vn PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 26/03/2001 CA Nam nh Vit Nam Chnh quy
nh, T Lim, H Ni ng dng Kim nh xy dng -
v Cng nghip
CONINCO
Cng ty C phn T vn
GS1-04-03602-A Phng-Quan Hoa,
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
4 PLGS Gim st Dn dng L Tin Ngha 08/05/1972 Qun-Cu Giy, Thnh 011916592 01223878888 letiennghia@coninco.com.vn
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 22 Chuyn i 30/12/2010 CA H ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
v Cng nghip ph-H Ni
CONINCO
KS-027-02467
PLTK Thit k in - C PL Thit k xy dng I Chuyn i
in Cng ty C phn T vn
Tn Triu, Thanh Tr, H K s thit b in - BXD-B Xy cng ngh, thit b v
5 Nguyn c Ton 14/05/1982 012417993 0987848417 toannd14582@gmail.com 08 12/03/2009 CA H ni Vit Nam Ti chc
GS1-280-05376 Ni in t dng Kim nh xy dng -
PLGS Gim st lp t PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
thit b cng ngh
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC

1. KS-281-01040
Thit k Kt cu
cng trnh
DD&CN
2. KS-027-01131
PLTK Thit k cng trnh PL Thit k xy dng I Cng ty C phn T vn Chuyn i
giao thng ng S 97, ng 164, ph
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
6 b o Ngc Qun 20/09/1983 Vng Tha V, Thanh 0121163169 0906718686 daongocquantb@gmail.com
Thc s xy dng 10 30/07/1998 CA H ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
3. KS-027-01131 Xun, H Ni
CONINCO
Thit k cng trnh
cu

GS03 Gim st cng trnh giao thng cu I Cp mi


GS08 Gim st cng trnh ng b I Cp mi
GS01 GS1-281-00460 Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi
KTS-04-03437
PLTK Thit k Kin trc PL Thit k xy dng I Chuyn i
cng trnh Cng ty C phn T vn
P4-I 16b, Lng H, H BXD-B Xy cng ngh, thit b v
7 Nguyn Tun Anh 19/07/1982 012297938 0912422594 arc.anhnguyentuan@gmail.com
Kin trc s 12 06/12/1999 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Ni dng Kim nh xy dng -
GS01 GS1-027-01956 Gim st Dn dng v Cng nghip I CONINCO Cp mi

Cng ty C phn T vn
GS1-02193-03272 S 1, ng 92, Trng
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
8 PLGS Gim st Dn dng inh Minh Hi 22/04/1982 nh, Hai B Trng, H 013044450 0934509189 hai0934509189@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 09 Chuyn i 20/07/2010 CA H ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
v Cng nghip Ni
CONINCO
KS-04-06782-A
PLTK Thit k in - C PL Thit k xy dng I Chuyn i
in Cng ty C phn T vn
S 2 NGCH 21/ 524
K s k thut iu BXD-B Xy cng ngh, thit b v
9 Nguyn Vn Hi 18/10/1979 BCH NG, HAI B 121356199 0986098690 hai.coninco@gmail.com 13 29/06/2009 CA Bc Giang Vit Nam Chnh quy
GS1-027-04351 khin dng Kim nh xy dng -
TRNG,H NI
PLGS Gim st lp t PL Gim st thi cng xy dng I CONINCO Chuyn i
thit b cng ngh

Cng ty C phn T vn
GS1-04-12365 Phng 6, X8, P. Bch
ng Th Minh BXD-B Xy cng ngh, thit b v
10 PLGS Gim st Dn dng 01/10/1969 Khoa, Hai B Trng, H 012820206 0904353875 dangthiminhthuconinco@gmail.com
Kin trc s PL Gim st thi cng xy dng I 25 Chuyn i 22/06/2013 CA H ni Vit Nam Chnh quy
Thu dng Kim nh xy dng -
v Cng nghip Ni
CONINCO
KTS-04-02789-A
Thit k kin trc
PLTK cng trnh PL Thit k xy dng I Chuyn i
Thit k ni ngoi Cng ty C phn T vn
T 40 phng Trung
tht BXD-B Xy cng ngh, thit b v
11 Nguyn Thu Thu 29/09/1976 Ha, qun Cu Giy, H 011762266 0936031636 nguyenthuthuy299@gmail.com
Thc s, Kin trc s 18 20/05/2011 CA H ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
Ni
GS1-04-07639-A CONINCO
PLGS Gim st Dn dng PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
v Cng nghip

GS1-027-05523
Cng ty C phn T vn
1. Gim st h tng
Phng M nh 2, BXD-B Xy cng ngh, thit b v
12 PLGS k thut cp nc o Trng Sang 26/12/1985 063146233 0916945996 daotruongsang@gmail.comK s th PL Gim st thi cng xy dng I 09 Chuyn i 13/04/2012 CA Lo Cai Vit Nam Chnh quy
Q.Nam T Lim, H Ni dng Kim nh xy dng -
2. Gim st h tng
CONINCO
k thut thot nc

Cng ty C phn T vn
GS1-04-03628-A
B24 Kim Lin, ng BXD-B Xy cng ngh, thit b v
13 PLGS Gim st Dn dng Mai Vn Hiu 29/08/1972 012681371 0972685555 maivanhieuconinco@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 20 Chuyn i 01/12/2005 CA H ni Vit Nam Chnh quy
a, TP H Ni dng Kim nh xy dng -
v Cng nghip
CONINCO
Cng ty C phn T vn
Cc KQL C
T 7, ng Ngc, Bc trunghieusuphu@g K s xy dng ngnh BXD-B Xy cng ngh, thit b v
14 GS02 Hong Hng Thi 24/3/1958 019058000034 0912468111 Gim st lp t thit b cng ngh I 34 Cp mi 06/09/2016 trc v DLQG Vit Nam Chnh quy
T Lim, H Ni mail.com thng gi dng Kim nh xy dng -
v dn c
CONINCO
1. KS-04-11490
Kho st a hnh
Cng ty C phn T vn
2. GS1-280-03603
622B-N6. Bc NT.Ngha BXD-B Xy cng ngh, thit b v
15 PLKS Gim st cng tc Trn Tin Vn 25/12/1975 013043226 0912492747 tienvan75@gmail.com K s Trc a PL Kho st xy dng I 9 Chuyn i 27/02/2008 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
Tn, H Ni dng Kim nh xy dng -
kho st trc a
CONINCO
cng trnh xy
dng

KS-02193-02681
1. Kho st a
Cng ty C phn T vn
hnh cng trnh TT XNK/St XD T 14,
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
16 PLKS xy dng Lng Ngc Hin 28/10/1984 Ngha , Cu Giy, H 013270179 0979268306 luongngochien2810@gmail.com
K s Trc a PL Kho st xy dng I 9 Chuyn i 23/03/2010 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
2. Gim st kho Ni
CONINCO
st a hnh cng
trnh xy dng

T.MX

PLGS GS1.04-00452-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i


3A1 tp th i hc xy Cng ty C phn T vn
dng, t 13b Thanh BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
1 Nguyn Tin Dng 14/05/1970 011486540 0906069116 nguyentiendung@coninco.com.vn
K s xy dng I 20 05/01/2007 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
KS-04-08281-A Lng, Hai B Trng, dng Kim nh xy dng -
Thit k kt cu HN CONINCO
PLTK PL Thit k xy dng Chuyn i
cng trnh
DD&CN
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
GS1.04-2392-A Nguyn Duy Bnh 25/04/1979 Thng Vc, Chng 111394298 0903111194 nguyenduybinh@coninco.com.vn
Ks MXD 15 02/02/2004 CA H Ty
Gim st lp t M, H Ni
thit b cng trnh, Cng ty C phn T vn
thit b cng ngh BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
2 PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
c in cng trnh dng Kim nh xy dng -
xy dng CONINCO

GS1-04-06388-A L Hu Tuyn 25/05/1960 15/163 Hong Vn Thi, 011732779 0903402505 lehuutuyen@coninco.com.vnKs c kh 30 03/01/2008 CA H Ni
Gim st lp t Thanh Xun, H Ni BXD-B Xy
PLGS thit b cng ngh PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
dng
Cng ty C phn T vn
KS-04-06511 - Cng ngh, thit b v
3 Vit Nam Chnh quy
Thit k lp t Kim nh xy dng -
thit b cng trnh BXD-B Xy CONINCO
TK04 v thit b cng Thit k in - C in I Cp mi
dng
ngh c kh cng
trnh xy dng
Cng ty C phn T vn
GS1-027-01992 Nguyn Vit Quang 12/11/1972 23 Nguyn Quang Bch, 001072007203 0913519938 nguyenvquang1972 K s xy dng 23 24/02/2016 CA H Ni
BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
4 GS01 Hon Kim, H Ni @gmail.com Gim st Dn dng v Cng nghip I Cp mi Vit Nam M rng
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
GS1.04-04807-A- Ng Quang Hin 09/04/1981 P510, nh B15, TT Bu 013424821 0914078686 K s xy dng
ngoquanghien@coninco.com.vn 12 11/06/2014 CA H Ni
Gim st xy dng in H Ni, phng Cng ty C phn T vn
v hon thin cng Qunh Li, qun HBT, BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
5 PLGS trnh dn dng, H Ni PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
cng nghip CONINCO

GS1-04-05533-A Nguyn Minh i 02/04/1980 Quyt Tin 3- Vn Cn- 131307171 0947090708 nguyenminhdaiphu Ks. C in xy dng 12 Cng ty C phn T vn CA Ph Th
Gim st lp t Hoi c- H Ni ongxa@gmail.com BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLGS thit b cng ngh PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
6 Vit Nam Chnh quy
KS-04-06513-A Cng ty C phn T vn
Thit k in - C BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
PLTK in PL Thit k xy dng I Chuyn i
dng Kim nh xy dng -
CONINCO 3/21/1913
Cng ty C phn T vn
GS1-027-19670 Nguyn Xun 25/08/1985 Thn 3, ng M, 038085000681 0947822296 Ks. C kh
nguyenxuanchien@coninco.net.vn BXD-B Xy 9 Cng ngh, thit b v 08/04/2016 Cc cnh st
7 PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
Gim st lp t Chin Thanh Tr, H Ni dng Kim nh xy dng - KQL c tr
thit b cng ngh
GS1-280-06077 Phan Thanh 16/04/1982 Khi Quang Trung, Th 182488194 0988797560 pchuong164@gmail Ks. C kh chuyn 11 CONINCO
Cng ty C phn T vn 12/07/2014 DLQG v An
CA Ngh dn
Gim st lp t Chng trn Nam n, huyn .com dng- My xy dng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v c
8 PLGS thit b cng ngh Nam n, Ngh An PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
GS1-04-06389-A Nguyn Th Cng 12/12/1976 Nhn m, m nh 1, 0947796966 nguyenthecuong76 Ks. C kh 16 08/8/2012 CA H Ni
Gim st lp t nam t lim , h ni @gmail.com
thit b cng trnh, Cng ty C phn T vn
lp t thit b BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
9 PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
cng ngh c kh dng Kim nh xy dng -
cng trnh cng CONINCO
nghip
013574926
GS1-02193-03503 Nguyn Vn Bng 27/07/1976 Kim Trng, Tin Chu, 135004096 0988721276 bangpy@gmail.com Ks. Trc a 12 19/03/2002 CA Vnh Phc
- Gim st XD v Phc Yn, Vnh Phc Cng ty C phn T vn
HT cng trnh xy BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
10 PLGS dng dn dng, PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Ti chc
dng Kim nh xy dng -
cng nghip CONINCO

GS1-033-00509-A o B Vng 20/02/1980 X C Am, huyn Vnh 031137115 bavuonghp@gmail. Ks Thy li 14 Cng ty C phn T vn 04/04/2014 CA Hi Phng
Bo, TP. Hi Phng com BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
11 PLGS 0982846588 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
CONINCO
1. GS1-280- Nguyn c Trnh 21/10/1986 Qu , Chi Lng, Qu 125251426 trinhdac2010@gma Ks xy dng 7 06/12/2003 CA Bc Ninh
04242- Gim st V, Bc Ninh il.com
cng tc XD v
HT cng trnh xy
dng dn dng, Cng ty C phn T vn
cng nghip BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
12 PLGS 2. GS1-280- 0906149611 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dng Kim nh xy dng -
05200- Gim st CONINCO
cng tc xy dng
v hon thin cng
trnh H tng k
thut
1. GS1-02193- Phan Thanh Tnh 12/02/1980 S 166 t 12, phng 013511940 dinhhien38@gmail.com
Ks xy dng cu ng 9 16/03/2012 CA H Ni
02982 - Gim st Ngc H, Ba nh H
cng tc XD & HT Ni
cng trnh xy
dng dn dng v
cng nghip
2. GS1-027-07326 Cng ty C phn T vn
- Gim st cng tc BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
13 PLGS 0904550818 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Chnh quy
xy dng v hon dng Kim nh xy dng -
thin cng trnh CONINCO
cu ng
3. Cng trnh giao
thng ng b
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
GS1-027-11128 - V Tin Cng 16/03/1981 Khi 9, phng Ca 182384456 tiencuongtv@gmail Ks xy dng 11 06/04/2014 CA Ngh An
Gim st cng tc Nam, TP. Vinh, tnh .com
xy dng v hon Ngh An Cng ty C phn T vn
thin cng trnh BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
14 PLGS 0983943705 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i Vit Nam Chnh quy
dn dng v cng dng Kim nh xy dng -
nghip CONINCO

T.GT
GS1-04-01527-A K s vt liu xy Cng ty C phn T vn
S 40B, Dng Qung
(Gim st dn ndt6677@gmail.co dng; K s xy dng BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
1 GS01 Nguyn Duy Thnh 08/6/1973 Hm, T 13, Quan Hoa, 027073000056 098 340 1996 Gim st Dn dng v Cng nghip I 21 Cp mi 22/09/2014 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng v cng m dn dng v cng dng Kim nh xy dng -
Q. Cu Giy, TP H Ni
nghip-Ht hn) nghip CONINCO
Ks xy dng Cng ty C phn T vn
Cng Ci, i Xun, nguyenvancuong.co BXD-B Xy Cng ngh, thit b v
2 PLGS GS1 -04-05836- A Nguyn Vn Cng 18/6/1981 125089911 0904605227 PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i 31/01/2013 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Qu V, Bc Ninh ninco@gmail.com dng Kim nh xy dng -
CONINCO
1. GS1-02193-
0853 Gim st Cng ty c phn T vn
171 Trn ng Ninh,
cng trnh giao toanconinco@gmail BXD-B Xy cng ngh, thit b v
3 PLGS Phm Hu Ton 31/08/1983 Dch Vng, Cu Giy, 010083000026 0983451955 KSXDC PL Gim st thi cng xy dng I 10 Chuyn i 15/09/2015 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
thng .com dng Kim nh xy dng -
H Ni
2. GS1-027-14407 CONINCO
Gim st DD&CN

VP HP

GS1-08-25601-A
1. Gim st cng
trnh giao thng
cu
2. Gim st cng
trnh giao thng
hm
PLGS PL Gim st thi cng xy dng I Chuyn i
3. Gim st cng
trnh Cng
4. Gim st cng
trnh ng b Cng ty c phn T vn
5. Gim st cng 2/24 L Vn Th, P9, Q.
BXD-B Xy cng ngh, thit b v
1 trnh cp thot L Kim Liu 24/08/1976 G Vp, TP H Ch 023099647 0989166417 lekimlieu@coninco.com.vn
K s Cu ng 17 28/02/2014 CA TP HCM Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng -
nc Minh
CONINCO

KS-08-10838-A
1. Thit k cng
trnh giao thng
PLTK ng b PL Thit k xy dng I Chuyn i
2. Thit k cng
trnh giao thng
cu
KD01 Kim nh xy dng cng trnh cu I Cp mi
KD04 Kim nh cng trnh giao thng ng b I Cp mi

1. KS-0241-
00334-A Kho st
a hnh
PLKS PL Kho st xy dng I Cng ty c phn T vn Chuyn i
2. Gim st cng X Nguyt c, Huyn
tc kho st trc BXD-B Xy cng ngh, thit b v
2 Trn Vn Nhn 12/06/1974 Thun Thnh, Tnh Bc 125464491 0978272308 trannhan74@gmail.com K s trc a 15 12/12/2013 CA Bc Ninh Vit Nam Ti chc
c cng trnh dng kim nh xy dng -
Ninh
CONINCO
GS03 Gim st cng trnh giao thng cu I Cp mi
GS1.04-4121 ht
GS08 Gim st cng trnh ng b I Cp mi
hn

1. GS1-027-14965
Gim st Dn dng
v Cng nghip
2. GS1-02193- Cng ty c phn T vn
1654 Gim st Cm Thng, TP Hi BXD-B Xy cng ngh, thit b v
3 PLGS inh ng Cng 23/07/1981 141898517 0936472286 dinhcuong.hdtp@gmail.com
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 23/05/2013 CA Hi Dng Vit Nam Chnh quy
cng trnh giao Dng dng kim nh xy dng -
thng ng b CONINCO
3. Gim st cng
trnh giao thng
Cu

GS03 Gim st cng trnh giao thng cu Cp mi


GS08 Gim st cng trnh ng b Cp mi

GS1-027-07953
1. Kho st a Cng ty c phn T vn
cht cng trnh, a Lch Tray, Ng Quyn, cng ngh, thit b v
4 Trn Qu Phong 09/08/1983 031083001692 0986373965 phongha1985@gmail.com
K s a cht thy vn I 11 24/03/2015 CA Hi Phng Vit Nam Chnh quy
cht thy vn Hi Phng BXD-B Xy kim nh xy dng -
PLKS PL Kho st xy dng CONINCO Chuyn i
2. Gim st Kho dng
st a cht cng
trnh, a cht thy
vn
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC

GS1-281-03211
1. Gim cng trnh
Cng ty c phn T vn
giao thng cu
Chi Lng, Qu V, Bc KS xy dng ng BXD-B Xy cng ngh, thit b v
5 PLGS 2. Gim st cng Nguyn c Ton 03/02/1986 125264317 0969185531 ductoan302@gmail.com PL Gim st thi cng xy dng I 8 Chuyn i 21/12/2015 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Ninh t v sn bay dng kim nh xy dng -
trnh ng b
CONINCO
3. Gim st cng
trnh DD&CN

GS1 -04-07802-A
Cng ty c phn T vn Cc Cnh St
1. Gim cng trnh 3516 VP6 Bn o Linh
BXD-B Xy cng ngh, thit b v KQL c tr v
6 PLGS giao thng cu Phan Vn Kin 13/10/1981 m, Hong Lit, 024081000189 0963535989 phanvkien@gmail.com
K s Cu ng PL Gim st thi cng xy dng I 12 Chuyn i 18/11/2015 Vit Nam Chnh quy
dng kim nh xy dng - DLQG v dn
2. Gim st cng Hong Mai, H Ni
CONINCO c
trnh ng b

Cng ty c phn T vn
GS1 - 031 - 01590
S 1/98 T Hiu, L BXD-B Xy cng ngh, thit b v
7 PLGS Gim st Dn dng Phm Tun Phong 18/06/1971 030775968 0936986809 tuanphongsic@gmail.com
K s Xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 22 Chuyn i 25/01/2010 CA Hi Phng Vit Nam M rng
Chn, Hi Phng dng kim nh xy dng -
v Cng nghip
CONINCO

GS1-280-08106
Cng ty c phn T vn
1. Gim cng trnh
Din Hng, Din Chu, dongvietquan@gma BXD-B Xy cng ngh, thit b v
8 PLGS giao thng cu ng Vit Qun 01/01/1987 186468725 0948878086 K s Cu ng PL Gim st thi cng xy dng I 7 Chuyn i 30/01/2013 CA Ngh An Vit Nam Chnh quy
Ngh An il.com dng kim nh xy dng -
2. Gim st cng
CONINCO
trnh ng b

Chi
1SH~1CC 1 ngi
nhnh
65 ng s 2, KDC Ph Chi nhnh Cng ty CP t
Hunh Ngc Quc
1 GS01 Bo
21/04/1975 M, Phng Ph M, Qun 024203655 0983777107 huynhngocquocbao@coninco.com.vn
K s xy dng Gim st Dn dng v Cng nghip I BXD-B Xy dng 18 vn CNTB v KXD Cp mi 26/06/2009 CATPHCM Vit Nam Chnh quy
7, Tp. HCM Coninco (TP H Ni)

Conime
c
TK04 Thit k in - C in I Cng ty CP T vn cng Cp mi
s 95A, Ng 72, Quan
Tin s, k s my xy BXD-B Xy ngh, thit b v kim
1 Nguyn nh o 18/10/1953 Nhn, Nhn Chnh, 0118830836 0913230485 nguyendinhdao@conimec.vn 36 05/03/2011 CA H ni Vit Nam Chnh quy
TK02 dng Thit k Cp thot nc dng nh xy dng Cp mi
Thanh Xun, H Ni
GS02 GS1-027-05214 Gim st lp t thit b cng ngh I CONINCO Chuyn i
20/9/1963 C4, Phng Trung T, 010405638 0912103275 tranhai3275@gmail.com
K s t ng ha cc BXD-B Xy 11 Cng ty c phn T vn 10/12/2002 CA H ni
TK04 ng a, H Ni x nghip cng nghip Thit k in - C in I dng cng ngh thit b v Cp mi Vit Nam Ti chc
2 Trn Thc Hi chuyn ngnh in kim nh xy dng -
PLGS GS1-027-03127 PL Gim st thi cng xy dng CONINCO Chuyn i
MI
PLDG 280-0048 PL nh gi Xy dng Chuyn i

1. GS1-04-00474-
A Gim st lp t
thit b cng ngh
2. GS1-280- Cng ty c phn
PLGS 10238-A Gim st 404 A2 Khng K s chnh thit b PL Gim st thi cng xy dng BXD-B Xy CONINCO My xy Chuyn i
1 lp t thit b in Cao Minh Tun 08/04/1963 011652475 0903442674 caominhtuan@conincomi.vn I 32 22/04/2005 CA TP H Ni Vit Nam Chnh quy
Thng, H Ni in dng dng v Cng trnh cng
cng trnh dn nghip
dng, cng nghip,
ng dy v TBA

KS-04-00964-A
PLTK Thit k in - C PL Thit k xy dng Chuyn i
in

PLDG 280-0052 PL nh gi Xy dng Chuyn i


Cng ty c phn
S 3 ng 5 t 66 Ch BXD-B Xy CONINCO My xy
2 Nguyn Anh Tun 01/9/1972 012808275 0913380983 nguyenanhtuan@conincomi.vn
K s c kh xy dng I 22 24/6/2005 CA TP H Ni Vit Nam Chnh quy
PLGS GS1-04-00480-A Da, H Ni PL Gim st thi cng xy dng dng dng v Cng trnh cng Chuyn i
nghip
PLTK KS-04-01319-A PL Thit k xy dng Chuyn i

PLDG 280-0046 PL nh gi Xy dng Chuyn i


Cng ty c phn
TTXN t s 3 ng
PLGS GS1-04-05952-A PL Gim st thi cng xy dng BXD-B Xy CONINCO My xy Chuyn i
3 Nguyn Khc S 20/10/1970 Mc, Hai B Trng, H 013318306 09166986884 nguyenkhacsu@conincomi.vn
K s xy dng I 21.00 05/06/2010 CA TP H Ni Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng
Ni
nghip
PLDG KS.04-00805-A PL nh gi Xy dng Chuyn i

PLDG 280-0051 PL nh gi Xy dng Cng ty c phn Chuyn i


Phng 303 nh C1
BXD-B Xy CONINCO My xy
4 PLGS GS1.04-00476-A Nguyn Ch Trung 09/01/1976 ng Gii Phng, H 013114269 0983397422 nguyenchitrung@conincomi.vn
K s c in xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 18 Chuyn i 22/8/2008 CA TP H Ni Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng
Ni
PLTK KS-04-00966-A PL Thit k xy dng nghip Chuyn i

PLDG 280-0053 PL nh gi Xy dng Cng ty c phn Chuyn i


T 1 cm 5 phng
PLGS GS1-04-07383-A PL Gim st thi cng xy dng BXD-B Xy CONINCO My xy Chuyn i
5 Trn Th T Uyn 05/06/1975 Khng nh, qun 011762190 0983610015tranthituuyen@conincomi.vn K s tin hc I 18 14/02/2009 CA TP H Ni Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng
PLTK KS-04-06510-A Thanh Xun, H Ni PL Thit k xy dng Chuyn i
nghip
Cc cnh st
Cng ty c phn
PLGS GS1-04-05530-A Phng 3016 CT8C KT PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i KQL
BXD-B Xy CONINCO My xy
6 Nguyn Xun Sn 02/09/1980 i Thai, T thanh Oai, 042080000049 0904164010 nguyenxuansonb@conincomi.vn
K s c in xy dng I 12 22/12/2014 c tr v Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng
PLTK KS-04-06512-A Thanh Tr, H Ni PL Thit k xy dng Chuyn i DLQG v Dn
nghip
c
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
Cc cnh st
Cng ty c phn
KQL
Tng Chc, Ng Hip, K s iu khin hc k BXD-B Xy CONINCO My xy
7 PLDG 04-1195 Khng Th Canh 05/03/1980 001180008358 0987380686 khuongthicanh@conincomi.vn PL nh gi Xy dng I 14 Chuyn i 25/09/2015 c tr v Vit Nam Chnh quy
Thanh Tr, H Ni thut dng dng v Cng trnh cng
DLQG v Dn
nghip
c
Cc cnh st
PLGS GS1-04-03373-A PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i
P5-B6-198 Ty Sn - KQL
BXD-B Xy CONINCO My xy
8 Nguyn Th Long 30/8/1976 Trung Lit - ng a, 036076000219 01694581976 nguyenthelong@conincomi.vn
K s xy dng I 14 14/5/2015 c tr v Vit Nam Ti chc
dng dng v Cng trnh cng
PLTK KS-04-08971 H Ni PL Thit k xy dng Chuyn i DLQG v Dn
nghip
c
PLGS GS1-04-04511-A PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i
2A ngch 35/141 ph
BXD-B Xy CONINCO My xy
9 Bi Thanh Lnh 10/7/1981 Khng H, Thanh 013583772 0912229290 buithanhlinh@conincomi.vn
K s c kh I 13 19/11/2012 CA TP H Ni Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng
PLTK KS-04-05295-A Xun, H Ni PL Thit k xy dng Chuyn i
nghip
PLGS GS1-04-03535-A PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i
Nguyn Hng An p, Qunh Ph, Thi BXD-B Xy CONINCO My xy CA tnh Thi
10 05/08/1970 150894571 0988038558 nguyenhongxuong@conincomi.vn
K s xy dng I 14 07/03/2003 Vit Nam Ti chc
PLTK KS-04-08972 Xng Bnh PL Thit k xy dng dng dng v Cng trnh cng Chuyn i Bnh
PLGS GS1-04-05534-A PL Gim st thi cng xy dng Cngnghip
ty c phn Chuyn i
Th Trn Lim, huyn BXD-B Xy CONINCO My xy CA. tnh Bc
11 Nguyn Hu Ngc 20/06/1980 125026856 0936267573 nguyenhuungoc@conincomi.vn
K s c kh I 12 01/08/2013 Vit Nam Chnh quy
PLTK KS-04-08668 Tin Du, Bc Ninh PL Thit k xy dng dng dng v Cng trnh cng Chuyn i Ninh
nghip
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
PLGS GS1-04-02390-A PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i
Nguyn Mnh TK4 - Th trn Tnh Gia, BXD-B Xy CONINCO My xy CA. tnh Thanh
12 07/09/1979 171858635 0904230252 nguyenmanhhung@conincomi.vn
K s in t ng ha I 15 19/11/2010 Vit Nam Chnh quy
PLTK KS-04-03467-A Hng Thanh Ha PL Thit k xy dng dng dng v Cng trnh cng Chuyn i Hoa
nghip
Cc cnh st
PLGS GS1-04-06485-A PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i KQL
Nguyn Ngc Ty , Hng H, Thi BXD-B Xy CONINCO My xy
25/11/1972 034072001762 01688077373 nguyenngoctuyen@conincomi.vn
K s c kh I 12 26/8/2015 c tr v Vit Nam Chnh quy
Tuyn Bnh dng dng v Cng trnh cng
13 PLTK KS-02193-02763 PL Thit k xy dng Chuyn i DLQG v Dn
nghip
c
PLDG 027-02521 PL nh gi Xy dng Cng ty c phn Chuyn i
Chc Sn, Chng M, BXD-B Xy CONINCO My xy
PLGS GS1-04-01311-A Nguyn Xun Hng 25/6/1978 111353348 0904521256 nguyenxuanhung@conincomi.vn
Thc s c kh PL Gim st thi cng xy dng I 16 Chuyn i 29/5/2010 CA.TP H Ni Vit Nam Chnh quy
H Ni dng dng v Cng trnh cng
14 nghip
PLTK KS.04-02170-A PL Thit k xy dng Chuyn i

1. GS1-04-04054-
A Gim st lp t
thit b cng ngh
2. GS1-280-
PLGS 09593-A Gim st PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i
lp t thit b in Ng Quang Toan X Mai Trung, huyn BXD-B Xy CONINCO My xy
15 15/5/1980 121356269 0904947533 ngoquangtoan@conincomi.vn
K s in I 14 23/11/2013 CA. tnh Bc Gia Vit Nam Chnh quy
cng trnh dn Hip Ha, Bc Giang dng dng v Cng trnh cng
dng, cng nghip, nghip
ng dy v TBA

PLTK KS-027-06002 PL Thit k xy dng Chuyn i


Cng ty c phn
PLGS GS1-04-06489-A PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
c Lp, Vn Phc, H BXD-B Xy CONINCO My xy
16 Trn Phng 21/10/1980 111531193 0983076410 tranphuong@conincomi.vnK s c kh I 13 14/3/2013 CA.TP H Ni Vit Nam Chnh quy
PLTK KS-04-06500-A ng, H Ni PL Thit k xy dng dng dng v Cng trnh cng Chuyn i
nghip

PLGS GS1-04-02502-A PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i


P35 ngch 119/48 H
BXD-B Xy CONINCO My xy
17 Dng nh Mnh 08/08/1979 c Di, Nam ng, H 012048253 0989091330 duongdinhmanh@conincomi.vn
K s c kh I 15 14/5/2008 CA.TP H Ni Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng
Ni
nghip
PLTK KS-04-03562-A PL Thit k xy dng Chuyn i
Cng ty c phn
PLGS GS1-04-10450 PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
Ty , Hng H, Thi BXD-B Xy CONINCO My xy CA. tnh Thi
18 Bi L Sn 25/10/1986 151515477 0974932499 buileson@conincomi.vn K s xy dng I 8 4/5/2001 Vit Nam Chnh quy
PLTK KS-027-06004 Bnh PL Thit k xy dng dng dng v Cng trnh cng Chuyn i Bnh
nghip

1. GS1-027-03664
Gim st lp t
thit b cng ngh
2. GS1-027-03682
Gim st cng tc Cng ty c phn
PLGS Xm 11, Din Thnh, PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
xy dng v hon BXD-B Xy CONINCO My xy CA. tnh Ngh Va hc
19 thin, lp t thit u Cng Tnh 03/12/1980 huyn Din Chu, Ngh 182349946 '01659646889 daucongtinh@conincomi.vnK s in I 7 03/07/2012 Vit Nam
dng dng v Cng trnh cng An va lm
An
b cng trnh nghip
ng dy v TBA
n 220KV

PLTK KS-027-06001 PL Thit k xy dng Chuyn i

PLGS GS1-027-05140 PL Gim st thi cng xy dng Cng ty c phn Chuyn i


Xm 5, Din Tn, huyn BXD-B Xy CONINCO My xy CA. tnh Ngh
20 Cao ng Quang 08/12/1985 186373249 0986099804 caodangquang@conincomi.vn
K s c kh I 7 16/12/2013 Vit Nam Chnh quy
Din Chu, Ngh An dng dng v Cng trnh cng An
PLTK KS-02193-02764 PL Thit k xy dng Chuyn i
nghip
Cng ty c phn
An Tin, M c, H BXD-B Xy CONINCO My xy
21 PLGS GS1-027-15897 inh Vn Chiu 26/10/1986 112136227 0988854689 dinhvanchieu@conincomi.vn
K s v tuyn in PL Gim st thi cng xy dng I 6 Chuyn i 09/09/2009 CA.TP H Ni Vit Nam Chnh quy
Ni dng dng v Cng trnh cng
nghip
Cng ty c phn
PLDG 04-2711 Li , ng Hi, ng PL nh gi Xy dng BXD-B Xy CONINCO My xy Chuyn i
22 Ng Qu Linh 29/6/1973 001073006327 '0983290673 ngoquylinh@conincomi.vn
K s kinh t xy dng I 16 02/10/2015 Vit Nam Ti chc
Anh, H Ni dng dng v Cng trnh cng
PLGS GS1-04-01084-A PL Gim st thi cng xy dng nghip Chuyn i
Cng ty c phn
Th Trn c Th, H BXD-B Xy CONINCO My xy CA. tnh H
23 PLGS GS1-280-10265 Bi Ngc Hng 27/5/1987 183422709 '0978139911 builngochung@conincomi.vn
K s xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 5 Chuyn i 02/11/2015 Vit Nam Chnh quy
Tnh dng dng v Cng trnh cng Tnh
nghip
BXD-B Xy
PLDG 027-02533 PL nh gi Xy dng I 21 Cng ty c phn Chuyn i
dng
27/96 Ngc Lm, Long CONINCO My xy
24 PLGS GS1-02193-05524 Li Anh Tun 27/10/1973 012572153 0903219795 laianhtuan@conincomi.vn K s c kh PL Gim st thi cng xy dng 8/8/2007 CA.TP H Ni Vit Nam Chnh quy
Bin, H Ni dng v Cng trnh cng Chuyn i
PLTK KS-04-02591-A PL Thit k xy dng nghip Chuyn i

Cng ty c phn
X Qung Yn, huyn
BXD-B Xy CONINCO My xy CA tnh Thanh
25 PLGS GS1-037-06633 H Huy Hong 10/9/1982 Qung Xng, tnh 172122383 0888786868 hohuyhoang@conincomi.vn
K s my xy dng PL Gim st thi cng xy dng I 11 Chuyn i 22/8/2005 Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng Ha
Thanh Ha
nghip
Cng ty c phn
PLGS GS1-04-08524A P 304, nh A1, Tp th PL Gim st thi cng xy dng Chuyn i
BXD-B Xy CONINCO My xy
26 Trn c Hip 25/3/1985 Khng Thng, ng 013403843 0976692496 tranduchiep@conincomi.vn
K s tin hc xy dng I 8 14/4/2011 CA H Ni Vit Nam Chnh quy
dng dng v Cng trnh cng
PLTK KS-04-11224 a, H Ni PL Thit k xy dng Chuyn i
nghip
B sung

Gim st lp t BXD-B Xy
PLGS Gim st lp t thit b cng ngh I Cp mi
thit b cng ngh dng
Cng ty C phn T vn
ng x - Gia Lm - H K s in t - Vin cng ngh, thit b v
1 Nguyn Tun Long 05/10/1982 125125631 0964075266 longtke@gmail.com 10 16/8/2011 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Ni thng Kim nh xy dng -
CONINCO
Quc tch
Hng S nm Ngy cp Ni cp
M mn Ngy sinh a ch thng ch CMND Trnh chuyn mn Ni ng k d theo
S TT S chng ch H v tn ST Email Lnh vc ng k St hch ng k kinh n v cng tc Ghi ch CMT/th CMT/Th H o to
thi DD/MM/YY (Theo CMT hoc TCC) /Th Cn cc (C-CN-KS-Ths-TS) st hch CMT/Th
(I-II-III) nghim CC/HC CC/HC
CC/HC
Cng ty C phn T vn
KS-027-00992 Nguyn Tun Long ng x - Gia Lm - H K s in t - Vin cng ngh, thit b v
1 05/10/1982 125125631 0964075266 longtke@gmail.com 10 16/8/2011 CA Bc Ninh Vit Nam Chnh quy
Thit k lp t Ni thng Kim nh xy dng -
thit b mng BXD-B Xy CONINCO
PLTK PL Gim st lp t thit b cng ngh I Chuyn i
thng tin - lin lc dng
trong cng trnh
xy dng
C s o
to

HXD

HXD

i hc
Saitama
(Nht
Bn), i
hc Xy
dng

HXD

i hc
Xy dng

Trng i
hc Quc
lp i
Loan

HXD
C s o
to

HXD

HKTr
HN

i hc
Bch Khoa
H Ni

HXD
HNN

HKT
Tip Khc

HXD;
HBK

HXD

HXD

HKTr
HN

HBK H
Ni

HXD
C s o
to
HXD

HBK H
Ni

HXD

HXD

HBK H
Ni

HXD

HXD
C s o
to

i hc
Xy dng
Leningrat -
Nga

i hc
Xy dng

i hc
Xy dng

i hc
GTVT, i
hc
Cachan
(Php), i
hc
Saitama
(Nht Bn)

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Giao thng
vn ti H
Ni

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Xy dng

i hc
Kin trc
H Ni
i hc
C
Kinstrc
o
Hto
Ni

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Kin trc
TP.HCM

i hc
Bch khoa
Milano
(Italia);
i hc
Kin trc
H Ni

i Hc
Xy Dng,
i hc
Kinh t
quc dn
i hc
Paris-Est
(Php), i
hc Xy
dng
i hc
giao thng
vn ti
xy dng,
i hc
Thng

HXD

i hc
Thy Li
H Ni

i hc
Thy Li
H Ni

Trng i
hc Bch
khoa H
Ni
C s o
to

i hc
xy dng
H Ni,
i hc
giao thng
vn ti H
Ni

i hc
Thy Li
H Ni

i hc
Xy dng
H Ni,
i hc
Thy Li
H Ni

HXD

Trng H
Xy dng
H Ni
i hc xd
h ni

Trung
i hc xy
dng

Trung
i hc xy
dng

Trung
HXD

HXD H
Ni

i Hc
Xy Dng
H Ni

Trng i
hc giao
thng vn
ti h ni

Trng i
hc giao
thng vn
ti h ni
Trng
C s oi
hc
to
giao
thng vn
ti h ni

Trng H
GTVT;
Trng H

i hc
Xy dng

i hc
Xy dng

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Xy dng

i Hc
Duy Tn

i hc
Xy dng

Trng
HXD H
Ni

i hc
Xy dng

i hc
Kin trc
H Ni

Trng
HXD H
Ni

Trng
HXD H
Ni

Trng H
Thy Li

Trng
HXD H
Ni

Trng
HXD H
Ni

Trng
HXD H
Ni
C s o
to

Trng
HXD H
Ni

Trng H
Kin trc
HN

Trng H
Kin trc
HN

Trng
HXD H
Ni

Trng H
Dn lp
Lng Th
Vinh
Trng H
Giao thng
vn ti

HKTr
HN

HKTr
HN

HDL
ng

HKTr
HN

HKTr
HN

HXD

HXD

HKTr
HN

HXD

HKTr
HN

HKTr
HN
C s o
to

H Vinh

HKTr
HN

HKTr
HN

HKTr
HN

HKTr
HN

Thy Li H ni

H Xy
dng

H Kin
trc HN

H Kin
trc HN

H Kin
trc HN

H Thy
Li H ni

H Kin
trc HN

H Giao
thng vn
ti H Ni

H Dn
lp ng

H Kin
trc HN

H BK

H Xy
dng

H Giao
thng vn
ti H Ni
C s o
to

i hc
Xy dng,

i hc
kin trc
H Ni

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Xy dng
H Ni

Trng i
hc k
thut cng
nghip
Thi
Nguyn

i hc
Giao thng
vn ti

i hc
Xy dng,

i hc
Xy dng

c Kin trc H ni

i hc
Xy dng
H Ni

i hc
kin trc
H Ni
i hc
Kin Trc
H Ni

X GT
Vn ti HN

i hc
Giao thng
vn ti

i hc
dn lp
Phng
ng
C s o
to

i hc
dn lp
Phng
ng

ai hc
M - a
Cht

i hc
Xy dng,

i hc
Xy dng

i hc
Kin Trc
H Ni

i hc
Dn lp
Lng th
Vinh
i hc
giao thng
vn ti

i hc
Xy dng,

i hoc
xy dng

i hoc
xy dng

i hoc
kin trc
H Ni

i hc
xy dng
H Ni

i hc s
phm Hi
Phng

i hc
xy dng

HXD

H DL
Phng
ng
C
H sDL
o
to
Phng
ng

HXD

H Kin
trc

HXD

H Kin
trc

HXD

H Kin
trc

HXD

H Kin
trc

HXD

HVKT
Qun S

H Kin
trc

H Kin
trc

H Kin
trc

HXD

Trng i
hc Kin
trc H
Ni
i hc
Dn lp
Phng
ng

i hc
GTVT H
Ni

i hc
M a
cht
C s o
to

i hc
Xy Dng
H ni

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Kin trc
H Ni

ai hc
M - a
Cht

i hc
Xy Dng

i Hc
Duy Tn

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
Bch khoa
HN

i hc
thy li

i hc
Bch khoa
H Ni

i hoc
Xy dng
H Ni

i hc
Bch khoa
H Ni

i hc
giao thng
vn ti

i hc
Xy dng
C s o
to

i hc
Xy dng

i hc
Xy dng
H Ni

i hc
Bch khoa
Nng

i hc
Bch khoa
H ni

i hc
Xy dng

i hc
M- a
cht

i hc
Kin trc
H Ni,
i hc
giao thng
vn ti

i hc
xy dng
H Ni

i hc
Kin trc
H Ni

i hc
xy dng
H Ni

i hc
Xy dng
H Ni

i hc
Thy Li

i hc
giao thng
vn ti H
Ni
i hc
Xy dng
H Ni

Trng i
hc GTVT
H ni

i hc
Thy li
C s o
to

i hc
giao thng
vn ti

i hc
Thy li

i hc
giao thng
vn ti

i hc
Xy dng

H XD

H Kin
trc

H XD

H BK

H Thy
Li

H XD

H K
thut CN

H XD

H m a
cht

H DL
Phng
ng

i hc
Xy dng,
i hc
Quc lp
i Loan

i hc
Xy dng,

i hc
Kin trc
C s o
to

i hc
M ia
cht

Hc vin
KT Qun
s

i hc k
thut thng
tin lin lc

i hc
Cng
nghip
TPHCM
i hc
dn lp
Phng
ng

i hc
Xy dng,

i hc
dn lp
ng

i hc
Xy dng,

i hc
Xy dng,

i hc
Xy dng,

i hc
Xy dng,

i hc
Xy dng,

i hc
dn lp
Vn Lang

i hc
kin trc
H Ni

i hc
xy dng
H Ni.

i hc
Bch khoa
H Ni

i hc
xy dng
C s o
to

i hc
Vinh

i hc
M a
cht

i hc
Xy dng,
i hc
Quc lp
i Loan

i hc
Xy dng

i hc
Bch khoa
H Ni

i hc
M a
cht
C
ishc
o
Mtoa
cht

Hc vin
k thut
qun s

i hc
Bch khoa
H Ni;
i hc
Xy dng

i hc
M a
cht

i hc
Xy dng

i hc
Xy dng

i hc
Xy dng
C s o
to
i hc
Xy dng

HXD

H S
phm k
thut Hng
Yn

H Lng
Th Vinh

HXD

HXD

HXD

H
Phng
ng

H Kin
trc H ni

H Kin
trc H ni

HXD

HXD

i hc
xy dng

i hc
xy dng

i hc
xy dng

i hc
xy dng

i hc
Bch Khoa
H Ni
C s o
to

i hc
xy dng

i hc
xy dng

i hc
xy dng

i hc
xy dng

i hc
xy dng

i hc
kin trc
H Ni

i hc
kin trc
H Ni

i hc
kin trc
H Ni

H Xy
dng

ai hc
M - a
Cht

ai hc
M - a
Cht

H Xy
dng
C s o
to

H Giao
thng vn
ti H Ni

i hc
Bch khoa
TASKENT

H Xy
dng

i hc
kin trc
HN

H Xy
dng

H Giao
thng vn
ti
HHGiao
Ni
thng vn
ti H Ni

H k
thut cng
nghip
Thi
Nguyn

H M-
a cht
HN

i hc
Thy li
HN

H Xy
dng

H Giao
thng vn
ti H Ni
C s o
to

i hc
kin trc
HN

HXD

H Kin
Trc

HVKTQS

H GTVT
C S II

i hc
M - a
Cht

i hc
xy dng

i hc
M - a
Cht
C s o
to

i hc
giao thng
vn ti

i Hc
Phng
ng

i hc
Xy Dng

i hc
GTVT

H
TASMANIA

i hc
giao thng
Matxcova
(Lin X
c)
i hc
Bch khoa
H Ni

H vin K
thut Qun
S

i hc
Xy dng
H Ni

i hc
Xy dng
H Ni

i hc
Xy dng
H Ni

i hc
Bch khoa
H Ni

Trng i
hc xy
dng
C s o
to

Trng i
hc Giao
thng vn
ti H Ni

Trng i
hc kin
trc H
Ni

i hc
Thy Li

Trng i
hc kin
trc H
Ni
i hc
thy Li
C s o
to

i hc
Bch khoa
H Ni

i hc
thy Li

i hc
giao thng
vn ti

i hc k
thut cng
nghip

i hc
giao thng
vn ti

i hc
giao thng
vn ti

i hc
Xy dng
H Ni

i hc s
phm k
thut Vinh

i hc s
phm k
thut Vinh

i hc
giao thng
vn ti

i hc
Xy dng
H Ni

i hc
Kin trc

i hc
giao thng
vn ti

HXD

HXD

i hc
ng
C s o
to

i hc
ng
S chng Ngy sinh
S TT M mn thi H v tn
ch DD/MM/YY

BTG 28SH~ 10 ngi ..

1 TK09 Nguyn Vn Cng 06/08/1960

GS01 Nguyn Vn Cng 06/08/1960

KS-04-
2 PLTK Phan Ngc Cng 16/08/1971
05290-A

GS1-04-
PLGS Phan Ngc Cng 16/08/1972
00598-A

PLDG 04-2625 Phan Ngc Cng 16/08/1973

KS-320-
3 PLTK H Minh 30/09/1975
00473

GS1-320-
PLGS H Minh 30/09/1976
01060

KD02 H Minh 30/09/1977

1. Kho st
a cht
KS01 2. GS kho H Minh 30/09/1978
st xy
dng

PLDG 0320-0022 H Minh 30/09/1979


4 TK09 Nguyn Mnh Tun 23/05/1972

GS1-04-
00559-A
(Gim st
PLGS Nguyn Mnh Tun 23/05/1973
dn dng v
cng
nghip)
KS-04-
08183 Thit
k Kt cu
5 PLTK cng trnh L Ngc Quang 23/9/1967
DD&CN n
ngy
28/12/2016

GS1-04-
00449-A
Gim st
PLGS dn dng v L Ngc Quang 23/9/1968
cng nghip
n ngy
13/12/2016

KD02 L Ngc Quang 23/9/1969

GS03 L Ngc Quang 23/9/1970

KD01 L Ngc Quang 23/9/1971

GS08 L Ngc Quang 23/9/1972

KD04 L Ngc Quang 23/9/1973

GS07 L Ngc Quang 23/9/1974

KD06 L Ngc Quang 23/9/1975

GS06 L Ngc Quang 23/9/1976


KD05 L Ngc Quang 23/9/1977

GS04 L Ngc Quang 23/9/1978

KD03 L Ngc Quang 23/9/1979

KS-04-
6 PLTK Nguyn Lng Bnh 13/07/1973
00001-A

GS1-04-
PLGS Nguyn Lng Bnh 13/07/1974
00038-A

KS-027-
00543 n
ngy
30/8/2016
7 PLTK Nguyn Hu Trng 04/12/1971
Thit k Kt
cu cng
trnh
DD&CN
GS1-027-
01990 n
PLGS ngy Nguyn Hu Trng 04/12/1972
30/8/2016
GS DD&CN

PLDG 280-0544 Nguyn Hu Trng 04/12/1973

KTS-04-
02410-A
8 PLTK Thit k Nguyn ng Quang 12/07/1977
Kin trc
cng trnh

KTS-04-
PLQH Nguyn ng Quang 12/07/1978
02410-A

9 PLDG 281-0316 Nguyn Huy Anh 20/11/1972


1. KS-027-
06640 Thit
k in - C
in
2. KS-028-
PLTK 1. GS1-027- Nguyn Huy Anh 20/11/1973
02401 Thit
17362
k An Gim
ton
stPCCN
lp t
thit b cng
3. Thit k
ngh
HKK
2. GS1-027-
01048 n
PLGS ngy Nguyn Huy Anh 20/11/1974
10/05/2016
Gim st
cng tc lp
KS-027-
t ng
00238n
dy ti in
10 PLTK L Thanh Minh 04/05/1972
ngyn
v TBA
10/5/2016
110KV

GS1-027-
01056 n
PLGS L Thanh Minh 04/05/1973
ngy
10/5/2016

PQL .. .. .. ..

GS1-04-
1 PLGS T Quang Hng 30/05/1961
02233-A

KD02 T Quang Hng 30/05/1962

KS-04-
PLTK T Quang Hng 30/05/1963
03199-A

2 KD02 o Vit Dng 16/11/1970

GS1-280-
GS01 o Vit Dng 16/11/1971
01944

KS-04-
3 PLTK T c Hong 14/8/1979
03674-A
KD02 T c Hong 14/8/1980

GS1-027-
GS01 01962 ht T c Hong 14/8/1981
hn

KS-280-
4 PLTK Trn Minh 19/05/1970
00732

5 PLDG 04-1972 Trn Tuyt Trinh 14/08/1966

KS-280-
6 PLTK Nguyn Thanh T 26/03/1971
02349

1. GS1-280-
10538-A -
Gim st lp
t thit b
cng ngh
2. GS1-280-
PLGS Nguyn Thanh T 26/03/1972
10541-A -
Gim st
ng dy
v trm bin
p

KS-04-
7 PLTK Phan Th Cm T 08/09/1984
09132

KD02 Phan Th Cm T 08/09/1985

GS1-04-
PLGS Phan Th Cm T 08/09/1986
10689
KS-04-
06754-A
Thit k
cng trnh
8 PLTK Nghim Th L Thm 03/02/1978
ng dy
v trm bin
p n
110KV
TK04 Nghim Th L Thm 03/02/1979

1.GS1-04-
07193-A
Gim st lp
t thit b
cng trnh
2. Gim st
lp t thit
PLGS Nghim Th L Thm 03/02/1980
b cng ngh
in cng
trnh ng
dy v trm
bin p n
110KV

KD02 Nghim Th L Thm 03/02/1981

PLDG 280-0819 Nghim Th L Thm 03/02/1982

KTS-04-
01093-A
9 PLTK Thit k kin ng Th Bch Ha 04/11/1978
trc cng
trnh

KD02 ng Th Bch Ha 04/11/1979

GS1-04-
PLGS ng Th Bch Ha 04/11/1980
02359-A

KS-04-
01379-A
10 PLTK Nguyn Thiu Quang 13/08/1978
Thit k cp
thot nc
1. Thit k
h tng k
thut cp
nc
2. Gim st
HT01 h tng k Nguyn Thiu Quang 13/08/1979
thut cp
nc
3. Kim nh
h tng k
thut

1. Thit k
h tng k
thut thot
nc
2. Gim st
HT02 h tng k Nguyn Thiu Quang 13/08/1980
thut thot
nc
3. Kim nh
h tng k
thut

GS1-04-
00808-A
PLGS Lp t thit Nguyn Thiu Quang 13/08/1981
b cp thot
nc

KS-04-
03464-A
Thit k
mng thng
11 PLTK V Cng Thnh 09/9/1979
tin - lin lc
trong cng
trnh xy
dng

GS1-04-
PLGS V Cng Thnh 09/9/1980
02393-A

12 PLDG 280-3485 Th Hng Tr 12/4/1982

KS-027-
13 TK02 Trn Lng Hon 30/5/1978
00538
1. Thit k
h tng k
thut cp
nc
2. Gim st
HT01 h tng k Trn Lng Hon 30/5/1979
thut cp
nc
3. Kim nh
h tng k
thut

1. Thit k
h tng k
thut thot
nc
2. Gim st
HT02 h tng k Trn Lng Hon 30/5/1980
thut thot
nc
3. Kim nh
h tng k
thut

GS1-04-
00724-A
PLGS Gim st Trn Lng Hon 30/5/1981
cp thot
nc

KS - 280-
01038-A
14 PLTK (Thit k Trn c H 18/7/1953
cp thot
nc)

15 PLDG 04-1625 H Th H 01/7/1963

16 PLDG 04-1950 Nguyn Th Hng 30/7/1977

1. KS-027-
06641 Thit
k Cng
trnh GT
17 PLTK Nguyn c Phng 16/07/1984
ng b
2. Thit k
cng trnh
Cu
1. GS-1-
027-17256
Gim st
cng trnh
ng b
2. GS-1-
027-17256
Gim st
PLGS cng trnh Nguyn c Phng 16/07/1985
giao thng
cu
3. GS1-
02193-
04255 Gim
GS 1-04-
st dn
10936
dng v
(Gim st
18 PLGS cng nghip ng Cm Vn 03/10/1983
lp t thit
b cng
ngh)

KS-04-
09379 (Thit
PLTK ng Cm Vn 03/10/1984
k Cp thot
nc)

GS1-027-
01993
(Gim st
19 PLGS Trn Ngc ng 17/08/1977
lp t thit
b cng
ngh)

KD02 Trn Ngc ng 17/08/1978

KS-280-
01039 (Thit
PLTK Trn Ngc ng 17/08/1979
k in - C
in)

GS1-027-
20 PLGS Phm Thy Linh 28/10/1980
17395

KS -027-
PLTK Phm Thy Linh 28/10/1981
06693

PLDG 01-1851 Phm Thy Linh 28/10/1982

GS1-027-
21 PLGS Hong Vn ng 14/11/1985
02491
GS1-281-
02640
1. Gim st
dn dng v
cng nghip
2. Gim st
TK04 h tng k
KS-027- Hong Vn ng 14/11/1986
thut
04576 cp
nc
1. Thit k
3. Gim
h tng cpst
hnc
tng k
thut
2. Thitthot
k
22 PLGS nc
h tng Nguyn Vn Bnh 30/10/1983
4. Gim
thot st
nc
cp thot
3. Thit k
nc cng
cp thot
trnh
nc
PLTK 5.
4. Gim
KS-281- st Nguyn Vn Bnh 30/10/1984
cng trnh
01657 Thit
giao
k xythng
dng
cngcutrnh
6. Gim st
giao
Kimthng
nh
cng
ng trnh
HT01 h tng b
k Nguyn Vn Bnh 30/10/1985
giao
5. thng
KS-281-
thut
ngThit
01657 b
k xy dng
cng trnh
Kimthng
giao nh
HT02 h tng
cu k Nguyn Vn Bnh 30/10/1986
thut

KTS-280-
00074 (ht
23 TK10 Hunh Th H 15/4/1975
hn thng
4/2016)
GS1-027-
01994 (ht
GS01 Hunh Th H 15/4/1975
hn thng
8/2016)
KTS-027-
00039 (ht
TK11 Hunh Th H 15/4/1975
hn thng
5/2016)
KTS-027-
01536
24 PLTK Thit k Lng Th Ngc Huyn 25/3/1977
Kin trc
cng trnh
KTS-027-
01536
PLQH Thit k Quy Lng Th Ngc Huyn 25/3/1977
hoch xy
dng
T.3C .. .. .. ..
KTS-320-
00065
1 PLTK Thit k Nh c 19/02/1982
Kin trc
cng trnh

KTS-320-
00065 Thit
PLQH Nh c 19/02/1982
k Quy
hoch
GS1-027-
PLGS Nh c 19/02/1982
01052

KD02 Nh c 19/02/1982

PLDG 027-0195 Nh c 19/02/1982

KTS-320-
00066 Thit
2 PLTK Th Ngc Chu 19/11/1985
k Kin trc
cng trnh

KTS-320-
00066 Thit
PLQH k Quy Th Ngc Chu 19/11/1985
hoch xy
dng

KTS-320-
PLGS Th Ngc Chu 19/11/1985
00772

KD02 Th Ngc Chu 19/11/1985

KSG:
PLDG Th Ngc Chu 19/11/1985
0320-0020
KS-04-
3 PLTK Hong Vn Thiu 12/02/1984
08554

GS1-04-
PLGS Hong Vn Thiu 12/02/1984
07658-A

KD02 Hong Vn Thiu 12/02/1984

KSDG:0320-
PLDG Hong Vn Thiu 12/02/1984
0021

4 TK09 Dng Trng Vnh 28/3/1986

GS01 Dng Trng Vnh 28/3/1986

DG01 Dng Trng Vnh 28/3/1986

KS01 Dng Trng Vnh 28/3/1986

GS1-280-
5 PLGS Hong Xun Thoi 04/3/1984
06661

TK01 Hong Xun Thoi 04/3/1984


DG01 Hong Xun Thoi 04/3/1984

GS1-280-
6 PLGS Nguyn Vn Mnh 29/05/1978
05332

TK09 Nguyn Vn Mnh 29/05/1978

T.MT .. .. .. ..

KS-04-
1 PLTK L Nguyn Gip 15/01/1984
09760

GS1-04-
PLGS L Nguyn Gip 15/01/1984
11253

PLDG 04-2849 L Nguyn Gip 15/01/1984

KD02 L Nguyn Gip 15/01/1984

GS1-04-
2 PLGS Nguyn Vn Thun 05/6/1983
06949-A

GS1-04-
3 PLGS Chu Gia Anh 11/10/1976
03361-A

KS-280-
4 PLTK Trn Vn Diu 25/7/1979
01721
GS1-04-
06346-A
PLGS Gim st lp Trn Vn Diu 25/7/1979
t thit b
cng ngh
1. GS1-
02193-
03608
GimKS-027-
st XD
DD&CN
06429
5 PLTK Nguyn Trung Chung 01/3/1982
Thit
2. GS1-
k XD
DD&CN
02193-
03775 Gim
st cng
trnh giao
thng
3. GS1-
PLGS 02193- Nguyn Trung Chung 01/3/1982
03609 Gim
st cng
trnh H
tng k thut
cp nc
4. GS1-
02193-
PLDG 280-0737 Nguyn Trung Chung 01/3/1982
03609 Gim
st cng
trnh H
tng k thut
thot nc
GS1-02193-
03669
6 PLGS Gim st V Vn nh 03/02/1978
Dn dng v
Cng nghip

GS1-033-
00581-A
1. Gim st
DD&CN
2. GS giao
thng
ng b
7 PLGS 3. GS h V Thanh Hi 10/01/1976
tng k thut
cp nc
4. GS h
tng k thut
thot nc
5. GS cng
trnh thy li

PLDG 280-1195 V Thanh Hi 10/01/1976


GS1-04-
8 PLGS Trn Ngc Duyn 16/8/1977
05652-A

GS1-280-
9 PLGS Trn Mnh H 27/5/1976
07061

KS-280-
PLTK Trn Mnh H 27/5/1976
02637

PLDG 280-1589 Trn Mnh H 27/5/1976

GS1-04-
10 PLGS L Quang Sn 16/12/1978
03359-A

GS1-027-
11 PLGS Nguyn Thanh Tuyn 31/01/1981
02341

GS1-04-
12 PLGS Nguyn Thi Bnh 31/3/1974
01902-A

GS1-04-
13 PLGS V Trung Dng 25/01/1981
05682-A

GS1-04-
14 PLGS L Ngc Bnh 20/8/1981
05129-A

GS1-027-
15 PLGS Kiu Don H 31/8/1984
11293

16 PLDG 280-1481 Nguyn Th Thy 08/9/1982


GS1-027-
12787
17 PLGS Gim st Nguyn Vn Ton 21/11/1981
cng trnh
ng b

GS01 Nguyn Vn Ton 21/11/1981

18 GS01 L Tun An 06/10/1983

GS02 L Tun An 06/10/1983

T.KS .. .. .. ..

1 PLDG 04-0507 Nguyn Quang Bo 18/02/1975

KD02 Nguyn Quang Bo 18/02/1975

GS1-280-
PLGS Nguyn Quang Bo 18/02/1975
10284

KS-04-
PLTK Nguyn Quang Bo 18/02/1975
02910-A

2 PLDG 04-1623 Trn Th Lan Anh 16/09/1970

KTS-04-
03926 Thit
3 PLTK L Th Hong Phng 12/06/1983
k Kin trc
cng trnh
KTS-04-
03926
PLQH Thit k Quy L Th Hong Phng 12/06/1983
hoch xy
dng

KS-04-
4 PLTK Nguyn Thnh Cng 18/08/1985
09341

GS1-027-
5 PLGS Ng Vn Thng 21/10/1983
16264

6 PLDG 04-1650 on Khnh Vn 02/9/1975

7 PLDG 04-1612 Nguyn Th Ngc Thu 21/10/1975

1. GS1-281-
01543
Gim st
Dn dng v
Cng nghip
8 PLGS Hong Cnh Lm 20/09/1986
2. GS1-027-
06487
Gim st
cng trnh
ng b

KS-027-
04642
Thit k
PLTK Hong Cnh Lm 20/09/1986
Cng trnh
Giao thng
ng b

KTS-027-
9 TK10 00131 (ht Bi Ngc Lng 29/11/1970
hn)

10 TK09 Nguyn Duy Hng 21/11/1973

GS1-04-
PLGS Nguyn Duy Hng 21/11/1973
00919-A
GS1-04-
11 PLGS Nguyn c Ngc 25/04/1984
07730-A

TK09 Nguyn c Ngc 25/04/1984

GS1-02193-
12 PLGS Nguyn Vn Hiu 4/11/1975
06109

GS1-027-
13 PLGS Trn Vn Khu 23/05/1985
01270

GS1-027-
14 PLGS Phm Xun Lc 11/12/1975
02972

DG01 Phm Xun Lc 11/12/1975

GS1-281-
15 PLGS Nguyn Trung Dng 22/10/1981
00997

KS-280-
16 PLTK Trn Hu Thnh 05/02/1983
01306

GS1-02193-
PLGS Trn Hu Thnh 05/02/1983
06074

GS1-02193-
PLGS Trn Hu Thnh 05/02/1983
06570

KTS-027-
17 PLTK Ng Minh Sn 30/08/1982
01177
KS-033-
18 PLTK o Th Kim Dung 29/7/1960
00678

GS1-02193-
PLGS o Th Kim Dung 29/7/1960
05779

GS1-027-
19 PLGS Nguyn Anh Cng 22/12/1979
10288

KS-04-
20 PLTK Nguyn c Dng 12/02/1984
11576

GS1-280-
21 PLGS Nguyn ng Thn 8/6/1982
07796

T.A1 .. .. .. ..
KTS-04-
02734-A
1 PLTK Thit k Trn c Ti 04/10/1980
Kin trc
cng trnh

KS-04-
2 PLTK 05102-A Vng Xun Thnh 29/2/1980
DD&CN

GS1-04-
PLGS 11385 Vng Xun Thnh 29/2/1980
DD&CN

KTS-04-
02727-A
3 PLTK Thit k Phm Tin Thng 29/7/1980
Kin trc
cng trnh
KTS-04-
02733-A
4 PLTK Thit k Trn c Quang 05/11/1982
Kin trc
cng trnh

KTS-04-
03665 Thit
5 PLTK Mai Xun Hi 19/12/1983
k Kin trc
cng trnh
KTS-04-
PLQH Mai Xun Hi 19/12/1983
03665

KS-04-
6 PLTK Nguyn Th Huyn Trinh 28/7/1980
05252-A

GS1-04-
PLGS Nguyn Th Huyn Trinh 28/7/1980
12988

7 PLDG 04-2703 m c Tun 04/9/1986

KTS.04-
8 TK10 Nguyn Anh Tun 05/01/1978
00599-A

GS1.04-
GS01 Nguyn Anh Tun 05/01/1978
01109-A

GS1-04-
9 PLGS H Tun Phong 09/11/1986
13059

10 TK11 Nguyn Quang c 14/12/1987

TK10 Nguyn Quang c 14/12/1987

11 TK11 Trn Bnh Minh 14/8/1973

KS-027-
05102 Thit
12 PLTK Nguyn Ngc Trung 26/04/1987
k kt cu
DD&CN
KTS-04-
04438
13 PLTK Thit k kin L Vn Khng 01/9/1986
trc cng
trnh

14 TK10 Nguyn c Tun 23/11/1978

TK11 Nguyn c Tun 23/11/1978

KTS.04-
15 PLTK L Vit Ho 28/09/1956
2058

KTS-04-
16 TK10 02738 Bi Ngc Trang 16/11/1982
ht hn

T.T .. .. .. ..

KS-04-
1 PLTK Nguyn Quang Minh 19/4/1961
03201-A

GS1-04-
PLGS Nguyn Quang Minh 19/4/1961
02231-A

KS-04-
2 PLTK Nguyn Minh T 21/1/1976
09077-A

GS1-04-
PLGS Nguyn Minh T 21/1/1976
00726-A

KS-04-
3 PLTK L Hong Hi 27/4/1979
02504-A

GS1-04-
PLGS L Hong Hi 27/4/1979
09993-A
KS-04-
4 PLTK Dng Vn Cnh 10/12/1977
02435-A

GS1-04-
PLGS Dng Vn Cnh 10/12/1977
01493-A

KS-027-
00564 ht
5 TK09 Ng Ph H 25/10/1983
hn
30/8/2016

GS1-027-
PLGS Ng Ph H 25/10/1983
09251

GS1-04-
6 PLGS ng Tin Phong 01/8/1974
02676-A

GS1-04-
7 PLGS L Hng Th 10/10/1979
02354-A

PLDG 04-0664 L Hng Th 10/10/1979

GS1-280-
8 PLGS L Vn Hng 22/11/1982
04434

GS1-281-
00404 ht
9 GS01 Trng Thanh Bnh 04/02/1982
hn
17/10/2016

GS-04-
10 PLGS Trn Vn Trng 18/11/1980
10913-A

KS-
PLTK Trn Vn Trng 18/11/1980
0409833-A
GS1-280-
11 PLGS L Quang Khoa 24/4/1978
10035

KS-027-
PLTK L Quang Khoa 24/4/1978
06980

GS1-037-
12 PLGS Nguyn Th Phng 15/12/1961
06781

13 PLDG 04-1790 H Th Thanh Vn 13/02/1985

T.QL .. .. .. ..

GS1-02193-
1 PLGS L Ngc Anh 21/12/1975
06108

KD02 L Ngc Anh 21/12/1975

KS-027-
TK09 00246 ht L Ngc Anh 21/12/1975
hn

GS1-04-
2 PLGS Chu Gia i 26/07/1972
00566-A

GS1-04-
3 PLGS Phm Quang Huy 20/3/1978
03704-A

KS-04-
PLTK Phm Quang Huy 20/3/1978
04676-A

4 TK09 Hong Long 02/06/1970


04-00115-A
GS01 ht hn 07- Hong Long 02/06/1970
10-2016

GS1-027-
02643 Gim
st lp t
thit b cng
5 PLGS Nguyn Tin Loan 17/12/1976
trnh v
Gim st lp
t thit b
cng ngh

6 PLDG 04-1498 Phng Tho 21/01/1984

GS1-027-
7 PLGS Trn Th Tr 03/03/1979
06389

GS1-280-
8 PLGS L Vn Thnh 12/11/1972
03909

GS1-04-
9 PLGS Bch Quc Kiu 26/04/1972
021602-A

GS1-027-
10 PLGS Trn Vn Ngc 02/01/1984
15305

GS1-281-
11 PLGS Phm Ngc Minh 26/01/1984
02346

GS1-027-
12 PLGS Phan ng Lm 16/09/1984
01058

GS1-027-
13 GS03 00804 (ht Ng Th Hi 18/4/1982
hn)
GS08 Ng Th Hi 18/4/1982

14 PLDG 04-1953 Phng Thanh Hoi 13/3/1971

GS1-280-
GS01 Phng Thanh Hoi 13/3/1971
02173

1. GS1-281-
01581 Gim
KS-027-
st XD
15 PLTK Nguyn Th Vn 22/02/1983
03448
DD&CN
2. GS1-
02193-
06188 GS
h tng k
thut cp
nc
3. GS h
PLGS Nguyn Th Vn 22/02/1983
tng k thut
thot nc
4. GS1-
02193-
06547 GS
cng trnh
giao thng
GS1-280-
ng
04335b
5. Gim
1. GS cng st
trnh
cnggiao
tc
thng
kho stcu
xy
dng cng
16 PLGS Nguyn Mnh Cng 24/8/1978
trnh
2. Gim st
cng tc
XD&HT
cng trnh
DD&CN

T.CN .. .. .. ..

KS-04-
1 PLTK Nguyn Tun Ngc 20/07/1979
00993-A

GS1-04-
PLGS Nguyn Tun Ngc 20/07/1979
01528-A
GS1-04-
2 PLGS V Th Vn 27/01/1981
04472-A

GS1-280-
3 PLGS Nguyn Thnh t 03/12/1986
04945

GS1-280-
4 PLGS Nguyn Vn Lnh 21/8/1984
05280

GS1-281-
5 PLGS Hong Trung Thng 20/02/1981
01528

GS1-280-
6 PLGS Nguyn c Thnh 11/8/1986
04810

T.HT .. .. .. ..

GS1-02193-
1 PLGS Nguyn Xun Minh 10/11/1970
04367

GS1-027-
2 PLGS Nguyn Ngc Thu 21/9/1977
10271

GS1-027-
3 PLGS Nguyn Tun Anh 02/9/1973
17313

GS1-02193-
4 PLGS Vn Bnh 01/11/1975
07772

GS1- 02193-
5 PLGS Ng Vn Dng 15/4/1976
07648

GS1- 04-
6 PLGS ng Vinh Quang 30/11/1974
06019-A

T.DA .. .. .. ..
KS.04-
1 TK09 Trn Xun Dng 14/5/1975
01414-A

GS1-04-
GS01 Trn Xun Dng 14/5/1975
00902-A

PLDG 280-0541 Trn Xun Dng 14/5/1975

GS1-04-
2 PLGS Phm Hng Cng 04/8/1978
02237-A

PLDG 280-0537 Phm Hng Cng 04/8/1978

TK09 Phm Hng Cng 04/8/1978

GS1-04-
3 PLGS L Quc Vit 20/4/1982
06298-A

DG01 L Quc Vit 20/4/1982

GS1-04-
4 PLGS Nguyn Huy Hng 26/7/1982
06097-A

GS1-04-
5 PLGS Bi Vnh Hi 04/10/1977
00130-A

KS-04-
PLTK Bi Vnh Hi 04/10/1977
00287-A
GS1-02193-
6 PLGS Nguyn Vn S 10/8/1979
06106

GS1.04-
7 GS01 Bi Quc Lun 15/4/1972
00904-A

KS-04-
TK09 Bi Quc Lun 15/4/1972
01415A

GS1-280-
8 GS01 Nguyn Hu Vit 15/7/1983
03041

GS1.04-
9 PLGS Nguyn Vn on 17/12/1980
04033-A

GS1-04-
10 PLGS Nguyn Ngc Thy 04/5/0973
09917-A

GS1-04-
11 PLGS Mc Vn Khnh 22/4/1982
06652-A

GS1-280-
12 PLGS Nguyn Cao Cng 16/9/1984
09905-A

GS1-04-
13 PLGS Nguyn Vit Tng 07/7/1977
07473-A

GS1-027-
14 GS01 Nguyn Thnh nh 19/7/1984
01947

GS1-027-
15 PLGS Nguyn Tin Tng 20/12/1985
05157
KS-04-
PLTK Nguyn Tin Tng 20/12/1985
11516

GS1-04-
16 PLGS Nguyn Sinh 11/8/1969
06340-A

T.QX3 .. .. .. ..

GS1-04-
1 PLGS Nguyn Tng Anh 07/01/1979
09415

GS1-280-
2 GS01 Trn K B 25/12/1982
02748

GS1-02680-
3 PLGS Nguyn Tin Trung 07/01/1980
07248

1. GS1-04-
06928-A
GS1-02193-
Gim st lp
4 PLGS Hong Ngc Anh 04/01/1986
t07774
thit b
cng trnh
v gim st
lp t thit
b cng ngh
h thng c
5 PLGS in cng inh Qu K 20/12/1981
trnh xy
dng
1. GS1-038-
2. GS1-280-
01936-A
09692 Gim
Gim st
st lp t
Dn dng v
thit b cng
Cng nghip
trnh ng
2. GS1-
dy v trm
02193-
bin p
6 PLGS 03558 Nguyn Quc Hi 10/12/1980
Gim st h
tng k thut
3. GS1-
02193-
03865 Gim
st cng
trnh thy li
GS1-038-
7 PLGS inh Trng Lai 10/10/1979
01937-A
GS1-281-
8 GS01 00267 ht Nguyn Trng Mnh 28/01/1985
hn

GS1-280-
9 PLGS Nguyn Thnh Qun 02/6/1985
04412

GS1-056-
10 PLGS L B Trung 20/10/1983
00674-A

GS1-04-
11 PLGS Nguyn Vn Hi 27/02/1980
06589-A

GS1-027-
12 GS01 Nguyn Quang Tnh 06/01/1980
01329

T.ME .. .. .. ..

GS1-280-
1 PLGS Nguyn Vn Tip 03/11/81
03797

KS-280-
TK04 Nguyn Vn Tip 03/11/81
00677

GS1-04-
2 GS02 Trng Minh Phng 21/8/79
07084

KS-280-
PLTK Trng Minh Phng 21/8/79
02400

GS1-027-
3 PLGS T c Ha 28/10/69
17365
4 PLDG 027-0212 V Nam Giang 27/11/72

KS-027-
PLTK V Nam Giang 27/11/72
07330

GS1-04-
PLGS V Nam Giang 27/11/72
01994-A

GS1-027-
5 GS02 Nguyn Minh Tun 25/9/81
01057

PLDG 027-0210 Nguyn Minh Tun 25/9/81

KS-280-
TK04 Nguyn Minh Tun 25/9/81
00678

6 PLDG 08-3979 Nguyn Th La 03/3/1982

GS1-04-
7 PLGS Nguyn Vn Hip 10/5/1982
07831-A

GS1-04-
8 GS02 V c Tn 29/1/1979
06826

GS1-210-
9 PLGS Thin Phc 08/7/1978
00586

GS1-511-
10 PLGS L Hong Long 21/8/1985
01608
GS1-281-
11 PLGS inh Ngc Cng 18/10/84
03659

KS-027-
06642
Thit k
PLTK inh Ngc Cng 18/10/84
thng gi -
cp thot
nhit

GS1-281-
12 GS01 V Ngc T 25/8/78
00704

GS1-281-
13 PLGS Nguyn Khnh Ton 04/7/1984
02922

T.QD .. .. .. ..

KS-280-
1 PLTK Trn Thanh Hi 26/03/1978
01297

1. GS1-027-
06749 GS
DD&CN
2. GS1-281-
04174 GS
cng trnh
PLGS HTKT cp Trn Thanh Hi 26/03/1978
nc
3. GS1-281-
04174 GS
cng trnh
HTKT thot
nc

PLDG 281-0285 Trn Thanh Hi 26/03/1978

KS-027-
2 PLTK Trn Ngc Anh 15/01/1971
00924
KD04 Trn Ngc Anh 15/01/1971

GS1-280-
PLGS Trn Ngc Anh 15/01/1971
03934

KS-027-
3 PLTK Phm Vn An 15/04/1967
02582

PLDG 280-0834 Phm Vn An 15/04/1967

GS1-027-
PLKS Phm Vn An 15/04/1967
03445

GS1-027-
PLGS Phm Vn An 15/04/1967
03445

GS1-04-
4 PLGS Trn Xun ip 09/6/1983
04615-A

KS-04-
5 TK07 Lu Thanh Tin 21/11/1973
07679-A

TK03 Lu Thanh Tin 21/11/1973

GS1-08-
PLGS Lu Thanh Tin 21/11/1973
23954

PLDG 027-02224 Lu Thanh Tin 21/11/1973


1. GS1-281-
2049
GS XD
DD&CN

2. GS1-281-
2049 GS h
tng k thut
cp thot
6 PLGS Nguyn Huy Dng 22/5/1984
nc

3. GS1-04-
05142-A
GSXD v
hon thin
cng trnh
thy li

GS1-04-
7 PLGS Nguyn Bch Khoa 30/10/1979
02887

PLDG 027-02929 Nguyn Bch Khoa 30/10/1979

GS1-038-
8 PLGS Nguyn Nh Ng 20/04/1978
01991-A

KS-02193-
PLKD Nguyn Nh Ng 20/04/1978
03851

GS1-281-
PLGS Nguyn Nh Ng 20/04/1978
02779

PLDG 280-3429 Nguyn Nh Ng 20/04/1978

GS1-025-
9 PLGS L Quc Bo 13/4/1967
00057-A
GS1-04-
10 PLGS L Thin Quyt 04/6/1983
05925-A

GS1-027-
11 PLGS Nguyn Chin Thnh 12/11/1976
03772

TK03 Nguyn Chin Thnh 12/11/1976

TK07 Nguyn Chin Thnh 12/11/1976

GS1-02193-
12 PLGS ng Khc Linh 18/03/1981
03572

GS1-038-
13 PLGS Bch Vn An 30/01/1975
01640-A

KS-04-
09245 Thit
14 PLTK k h thng L V Thng 02/02/1985
GS1-04-
cp thot
10850nc Gim
st lp t
thit b cng
trnh v lp
t thit b
PLGS L V Thng 02/02/1985
cng ngh
cp thot
nc cng
trnh xy
T.TQ .. dng
.. .. ..

GS1-04-
1 PLGS Nguyn Xun Bc 09/10/1973
01684-A

KS-04-
TK09 Nguyn Xun Bc 09/10/1973
06438
PLDG 027-0193 Nguyn Xun Bc 09/10/1973

GS1-04-
2 PLGS Trn Xun Vinh 17/2/1974
05844-A

PLDG 280-0376 Trn Xun Vinh 17/2/1974

GS-04-
01412-A n
3 GS01 Trn Tun Anh 06/10/1970
thng
11/2016

KS-04-
06434 n
TK09 Trn Tun Anh 06/10/1970
ngy
03/02/2015

PLDG 027-0192 Trn Tun Anh 06/10/1970

GS1-0241-
4 PLGS Nguyn Xun Mnh 18/07/1981
0079-A

GS-1-0241-
5 PLGS V Trng Ngh 18/10/1982
00728-A

GS1-350-
6 PLGS Phm Vn Ton 18/3/1972
00455-A

GS1-281-
7 PLGS Dng Hng Ti 02/07/1985
01347

GS1-320-
8 PLGS V ng Huy 17/08/1987
00467
KS-281-
00117 (ht
hn)
1. Kho st
a hnh
9 KS02 Nguyn Xun Tng 05/12/1979
2. Gim st
cng tc
kho st trc
a cng
trnh

GS1-281-
10 GS01 V nh Hin 09/09/1985
01783

T.QX1 .. .. .. ..

GS1-04-
02235-A
1 GS01 Ht hn Nguyn Don Bin 27/02/1968
ngy
22/6/2016

GS1-04-
00453-A
2 PLGS Trn Chin Thng 03/6/1978
n ngy
1/8/2017

GS1-027-
03136
n ngy
3 PLGS 18/6/2017 Trn Ngc Thng 19/9/1985
GS lp t
thit b cp
thot nc

GS1-280-
02589
(Ht hn
GS01 ngy Trn Ngc Thng 19/9/1985
12/7/2016)
Gim st
DD&CN

GS1-281-
00184
4 GS01 (Ht hn Nguyn Ngc Hiu 20/9/1980
ngy
12/7/2016)

GS1-0241-
00743-A
5 PLGS Nguyn ng 24/02/1981
(n ngy
10/7/2020)

GS1-04-
02112
6 PLGS Hong Cao Sn 22/4/1963
(n ngy
10/7/2018)
GS1-027-
10650 o Trng
7 PLGS 20/9/1981
(n ngy Hinh
26/3/2020)

GS1-07-
01177-A Nguyn Quc
8 PLGS 22/6/1979
(n ngy Hng
26/3/2020)

1. GS1-027-
02985
n ngy
16/5/2017
GS lp t
thit b c
in
9 PLGS V Vn Chun 03/7/1981
2. GS1-
02193-0973-
A n ngy
10/10/2019
GS XD
DD&CN

GS1-04-
07150-A
Vng Vn
10 PLGS (Ht hn 18/5/1981
Hnh
ngy
5/8/2020)
GS1-027-
07496
11 PLGS (Ht hn Bi nh Tun 08/3/1981
ngy
30/6/2019)
T.QX .. .. .. ..

GS1-027-
07005 Gim
1 PLGS st Dn Nguyn Vit Tnh 20/8/1974
dng v
Cng nghip

GS1-04-
07009-A
2 PLGS Gim st Bi Vit Ngha 28/11/1979
Dn dng v
Cng nghip

GS1-027-
03410 Gim
3 PLGS st Dn L Khc Hong Tng 17/9/1985
dng v
Cng nghip
04-00456-A
4 GS01 ht hn Cao Vit Hng 01/10/1976
14/9/2016

04-00288-A
TK10 ht hn Cao Vit Hng 01/10/1976
14/9/2016

GS1-04-
5 PLGS Nguyn Phng Nhi 4/3/1976
01680-A

KS-04-
08053 ht
TK09 Nguyn Phng Nhi 4/3/1976
hn ngy
28/10/2016

GS1-04-
09486 Gim
6 PLGS st Dn Nguyn Vn By 22/03/1977
dng v
Cng nghip

GS1-04-
05100-A
7 PLGS Gim st Nguyn Vinh Ngc 03/10/1980
Dn dng v
Cng nghip
GS1-04-
05021-A GS
lp t thit
b, lp t
cng ngh
c kh cng
trnh cng
8 PLGS Nguyn c Qu 05/04/1982
nghip. GS
lp t thit
b, lp t
cng ngh
c kh cng
trnh dn
dng
GS1-031-
9 PLGS Trn Xun Ho 01/11/1980
01155

GS1-038-
10 PLGS Nguyn Cnh Huy 03/02/1087
01756

T.TN .. .. .. ..
04-02501-A
1. Kho st
a cht
cng trnh,
1 KS01 a cht thy Nguyn Huy Quang 24/4/1969
vn
2. Gim st
kho st a
cht

KD02 Nguyn Huy Quang 24/4/1969

GS1-280-
GS01 Nguyn Huy Quang 24/4/1969
01914

KS-04-
2 PLTK 09363 Nguyn Quang Long 19/9/1984
DD&CN

PLDG 04-2724 Nguyn Quang Long 19/9/1984

KD02 Nguyn Quang Long 19/9/1984

GS1-04-
09038-A
PLGS Nguyn Quang Long 19/9/1984
Gim st
DD&CN

GS03 Nguyn Quang Long 19/9/1984

KD01 Nguyn Quang Long 19/9/1984


GS08 Nguyn Quang Long 19/9/1984

KD04 Nguyn Quang Long 19/9/1984

GS04 Nguyn Quang Long 19/9/1984

KD03 Nguyn Quang Long 19/9/1984

GS1-280-
01941 Gim
3 GS01 L Quang Tam 09/10/1978
st DD&CN
(ht hn)

GS03 L Quang Tam 09/10/1978

GS07 L Quang Tam 09/10/1978

KD01 L Quang Tam 09/10/1978

KD02 L Quang Tam 09/10/1978


KD06 L Quang Tam 09/10/1978

GS08 L Quang Tam 09/10/1978

KD04 L Quang Tam 09/10/1978

GS04 L Quang Tam 09/10/1978

KD03 L Quang Tam 09/10/1978

GS06 L Quang Tam 09/10/1978

KD05 L Quang Tam 09/10/1978

PLDG 04-1540 L Quang Tam 09/10/1978

GS1-280-
4 GS02 Nguyn Vn Sn 08/03/1969
02182
KD02 Nguyn Vn Sn 08/03/1969

5 GS01 Phm Tin Qunh 27/4/1985

KD02 Phm Tin Qunh 27/4/1985

GS03 Phm Tin Qunh 27/4/1985

KD01 Phm Tin Qunh 27/4/1985

KS-027-
04999
1. Kho st
a cht
cng trnh,
PLKS Phm Tin Qunh 27/4/1985
a cht thy
vn
2. Gim st
kho st a
cht

KS-04-
6 PLTK Dng nh Hu 30/10/1985
09363

KD02 Dng nh Hu 30/10/1985

GS1-280-
GS01 Dng nh Hu 30/10/1985
02110

GS03 Dng nh Hu 30/10/1985


KD01 Dng nh Hu 30/10/1985

GS04 Dng nh Hu 30/10/1985

KD03 Dng nh Hu 30/10/1985

KS-04-
05844 Thit
7 PLTK Nguyn Hng Qun 31/10/1976
k in - C
in

KD02 Nguyn Hng Qun 31/10/1976

GS1-04-
05323-A
1. Gim st
lp t thit
b cng ngh
in cng
trnh dn
dng
PLGS Nguyn Hng Qun 31/10/1976
2. GS1-027-
01044 Gim
st lp t
thit b cng
trnh ng
dy ti in
v TBS n
110KV

GS06 Nguyn Hng Qun 31/10/1976

KD05 Nguyn Hng Qun 31/10/1976


KS-04-
06992
1. Kho st
8 KS02 a hnh Phm Minh Thy 10/11/1982
2. Gim st
kho st a
hnh

GS01 Phm Minh Thy 10/11/1982

GS08 Phm Minh Thy 10/11/1982

KD04 Phm Minh Thy 10/11/1982

KD02 Phm Minh Thy 10/11/1982

KTS-04-
9 TK10 Ng Ngc Sn 26/10/1975
03197-A
1. GS1-280-
09667 Gim
st cng
trnh h tng
PLGS kGS1-04-
thut cp Ng Ngc Sn 26/10/1975
03291-A
nc
2. Gim st
cng trnh
h tng k
thut thot
nc
10 PLGS 3. Gim st Ng Minh Tnh 13/01/1979
cng trnh
giao thng
ng b
4. Gim st
cng trnh
giao thng
cu
KD02 5. GS1- Ng Minh Tnh 13/01/1979
0241-00747-
A Gim st
DD&CN
KD04 Ng Minh Tnh 13/01/1979

KD01 Ng Minh Tnh 13/01/1979

HT01 Ng Minh Tnh 13/01/1979

HT02 Ng Minh Tnh 13/01/1979

GS1-280-
11 PLGS inh Vn H 20/8/1979
10101-A

KD02 inh Vn H 20/8/1979

T.QX2 .. .. .. ..

KS.04-
1 PLTK Nguyn Vn Bnh 07/02/1975
02471-A

GS1-04-
PLGS Nguyn Vn Bnh 07/02/1975
01526-A

GS1-027-
2 PLGS inh Tin Dng 17/10/1980
19670
GS1-031-
3 PLGS Lng Minh Hi 12/9/1986
01343

GS1-04-
4 PLGS Nguyn Quang Hnh 12/4/1979
04947-A

GS1-04-
5 PLGS Mnh Vit Hng 29/10/1976
10819-A

GS1-04-
6 PLGS La c Thn 19/8/1983
05643-A

GS1-04-
7 PLGS Nguyn Thnh Tun 14/11/1981
05948-A

GS1-04-
8 PLGS Nguyn Hi Long 09/12/1960
06916-A

GS1-027-
9 PLGS Lu Minh Hi 02/10/1982
04132

10 PLDG 280-0818 Trn Th Thu Nga 05/9/1982


KS-04-
09976 Thit
PLTK Trn Th Thu Nga 05/9/1982
k cp thot
nc

GS1-04-
11 PLGS Nguyn B Cu 24/08/1960
00982-A

PLDG 027-0318 Nguyn B Cu 24/08/1960

T.H .. .. .. ..
KS-04-
01710-A
Thit k Kt
1 PLTK Nguyn Thanh Bnh 27/11/1974
cu cng
trnh
DD&CN

GS1-04-
01110-A
PLGS Gim st Nguyn Thanh Bnh 27/11/1974
Dn dng v
Cng nghip

GS1-04-
03630-A
2 PLGS Gim st Nguyn Vit 15/01/1974
Dn dng v
Cng nghip

GS1-280-
09353 Gim
3 PLGS st Dn L Hong 05/09/1983
dng v
Cng nghip

GS1-04-
03602-A
4 PLGS Gim st L Tin Ngha 08/05/1972
Dn dng v
Cng nghip

KS-027-
02467 Thit
5 PLTK Nguyn c Ton 14/05/1982
k in - C
in
GS1-280-
05376 Gim
PLGS st lp t Nguyn c Ton 14/05/1982
thit b cng
ngh

1. KS-281-
01040 Thit
k Kt cu
cng trnh
DD&CN
2. KS-027-
01131 Thit
6 PLTK k cng o Ngc Qun 20/09/1983
trnh giao
thng
ng b
3. KS-027-
01131 Thit
k cng
trnh cu

GS03 o Ngc Qun 20/09/1983

GS08 o Ngc Qun 20/09/1983

GS1-281-
GS01 o Ngc Qun 20/09/1983
00460

KTS-04-
03437 Thit
7 PLTK Nguyn Tun Anh 19/07/1982
k Kin trc
cng trnh

GS1-027-
GS01 Nguyn Tun Anh 19/07/1982
01956

GS1-02193-
03272 Gim
8 PLGS st Dn inh Minh Hi 22/04/1982
dng v
Cng nghip

KS-04-
06782-A
9 PLTK Thit k Nguyn Vn Hi 18/10/1979
in - C
in
GS1-027-
04351 Gim
PLGS st lp t Nguyn Vn Hi 18/10/1979
thit b cng
ngh

GS1-04-
12365 Gim
10 PLGS st Dn ng Th Minh Thu 01/10/1969
dng v
Cng nghip

KTS-04-
02789-A
Thit k kin
11 PLTK trc cng Nguyn Thu Thu 29/09/1976
trnh
Thit k ni
ngoi tht

GS1-04-
07639-A
PLGS Gim st Nguyn Thu Thu 29/09/1976
Dn dng v
Cng nghip

GS1-027-
05523
1. Gim st
h tng k
thut cp
12 PLGS o Trng Sang 26/12/1985
nc
2. Gim st
h tng k
thut thot
nc

GS1-04-
03628-A
13 PLGS Gim st Mai Vn Hiu 29/08/1972
Dn dng v
Cng nghip

14 GS02 Hong Hng Thi 24/3/1958

1. KS-04-
11490 Kho
st a hnh
2. GS1-280-
03603
15 PLKS Gim st Trn Tin Vn 25/12/1975
cng tc
kho st trc
a cng
trnh xy
dng
KS-02193-
02681
1. Kho st
a hnh
cng trnh
16 PLKS xy dng Lng Ngc Hin 28/10/1984
2. Gim st
kho st a
hnh cng
trnh xy
dng

.. .. .. ..
T.MX .. .. .. ..

GS1.04-
1 PLGS Nguyn Tin Dng 14/05/1970
00452-A

KS-04-
08281-A
Thit k kt
PLTK Nguyn Tin Dng 14/05/1970
cu cng
trnh
DD&CN

GS1.04-
2392-A
Gim st lp
t thit b
cng trnh,
2 PLGS Nguyn Duy Bnh 25/04/1979
thit b cng
ngh c
in cng
trnh xy
dng

GS1-04-
06388-A
3 PLGS Gim st lp L Hu Tuyn 25/05/1960
t thit b
cng ngh

KS-04-
06511 -
Thit k lp
t thit b
cng trnh
TK04 L Hu Tuyn 25/05/1960
v thit b
cng ngh
c kh cng
trnh xy
dng

GS1-027-
4 GS01 Nguyn Vit Quang 12/11/1972
01992
GS1.04-
04807-A-
Gim st
xy dng v
5 PLGS Ng Quang Hin 09/04/1981
hon thin
cng trnh
dn dng,
cng nghip

GS1-04-
05533-A
6 PLGS Gim st lp Nguyn Minh i 02/04/1980
t thit b
cng ngh

KS-04-
06513-A
PLTK Thit k Nguyn Minh i 02/04/1980
in - C
in
GS1-027-
19670 Gim
7 PLGS st lp t Nguyn Xun Chin 25/08/1985
thit b cng
ngh

GS1-280-
06077 Gim
8 PLGS st lp t Phan Thanh Chng 16/04/1982
thit b cng
ngh

GS1-04-
06389-A
Gim st lp
t thit b
cng trnh,
9 PLGS Nguyn Th Cng 12/12/1976
lp t thit
b cng ngh
c kh cng
trnh cng
nghip

GS1-02193-
03503 -
Gim st XD
v HT cng
10 PLGS Nguyn Vn Bng 27/07/1976
trnh xy
dng dn
dng, cng
nghip

GS1-033-
11 PLGS o B Vng 20/02/1980
00509-A
1. GS1-280-
04242-
Gim st
cng tc XD
v HT cng
trnh xy
dng dn
dng, cng
nghip
12 PLGS Nguyn c Trnh 21/10/1986
2. GS1-280-
05200-
Gim
1. GS1-st
cng tc xy
02193-
dng
02982v-
hon
Gimthinst
cngtc
cng trnh
XD
H
& HT tng
cng k
thut
trnh xy
dng dn
dng v
cng nghip
2. GS1-027-
13 PLGS Phan Thanh Tnh 12/02/1980
07326 -
Gim st
cng tc xy
dng v
hon thin
cng trnh
cu ng
3. Cng
GS1-027-
trnh
11128 giao
-
thng
Gim st
ng
cng tc b
xy
14 PLGS dng v V Tin Cng 16/03/1981
hon thin
cng trnh
dn dng v
cng nghip
.. .. .. ..
T.GT .. .. .. ..

GS1-04-
01527-A
(Gim st
1 GS01 dn dng v Nguyn Duy Thnh 08/6/1973
cng
nghip-Ht
hn)

GS1 -04-
2 PLGS Nguyn Vn Cng 18/6/1981
05836- A

1. GS1-
02193-0853
Gim st
cng trnh
3 PLGS Phm Hu Ton 31/08/1983
giao thng
2. GS1-027-
14407 Gim
st DD&CN
.. .. .. ..
VP HP .. .. .. ..
GS1-08-
25601-A
1. Gim st
cng trnh
giao thng
cu
2. Gim st
cng trnh
giao thng
hm
1 PLGS L Kim Liu 24/08/1976
3. Gim st
cng trnh
Cng
4. Gim st
cng trnh
ng b
5. Gim st
cng trnh
KS-08-
cp thot
10838-A
nc
1. Thit k
cng trnh
giao thng
PLTK L Kim Liu 24/08/1976
ng b
2. Thit k
cng trnh
giao thng
cu

KD01 L Kim Liu 24/08/1976

KD04 L Kim Liu 24/08/1976

1. KS-0241-
00334-A
Kho st a
hnh
2 PLKS 2. Gim st Trn Vn Nhn 12/06/1974
cng tc
kho st trc
c cng
trnh

GS03 Trn Vn Nhn 12/06/1974

GS1.04-
GS08 4121 ht Trn Vn Nhn 12/06/1974
hn
1. GS1-027-
14965 Gim
st Dn
dng v
Cng nghip
2. GS1-
02193-1654
3 PLGS Gim st inh ng Cng 23/07/1981
cng trnh
giao thng
ng b
3. Gim st
cng trnh
giao thng
Cu

4 GS03 Trn Qu Phong 09/08/1983

GS08 Trn Qu Phong 09/08/1983


GS1-027-
07953
1. Kho st
a cht
cng trnh,
a cht thy
PLKS vn Trn Qu Phong 09/08/1983
2. Gim st
Kho st a
cht cng
trnh, a
cht thy
GS1-281-
vn
03211
1. Gim
cng trnh
giao thng
cu
5 PLGS Nguyn c Ton 03/02/1986
2. Gim st
cng trnh
ng b
3. Gim st
cng trnh
DD&CN

GS1 -04-
07802-A
1. Gim
cng trnh
6 PLGS giao thng Phan Vn Kin 13/10/1981
cu
2. Gim st
cng trnh
ng b
GS1 - 031 -
01590
7 PLGS Gim st Phm Tun Phong 18/06/1971
Dn dng v
Cng nghip

GS1-280-
08106
1. Gim
cng trnh
8 PLGS giao thng ng Vit Qun 01/01/1987
cu
2. Gim st
cng trnh
ng b
.. .. .. ..
Chi
.. .. .. ..
nhnh

1 GS01 Hunh Ngc Quc Bo 21/04/1975

.. .. .. ..
Conimec .. .. .. ..

1 TK04 Nguyn nh o 18/10/1953

TK02 Nguyn nh o 18/10/1953

GS1-027-
GS02 Nguyn nh o 18/10/1953
05214

2 TK04 Trn Thc Hi 20/9/1963


GS1-027-
PLGS Trn Thc Hi 20/9/1963
03127

MI .. .. ..

1 PLDG 280-0048 Cao Minh Tun 08/04/1963


1. GS1-04-
00474-A
Gim st lp
t thit b
cng ngh
2. GS1-280-
10238-A
PLGS Gim st lp Cao Minh Tun 08/04/1963
t thit b
in cng
trnh dn
dng, cng
nghip,
ng dy
v TBA
KS-04-
00964-A
PLTK Thit k Cao Minh Tun 08/04/1963
in - C
in

2 PLDG 280-0052 Nguyn Anh Tun 01/9/1972

GS1-04-
PLGS Nguyn Anh Tun 01/9/1972
00480-A

KS-04-
PLTK Nguyn Anh Tun 01/9/1972
01319-A

3 PLDG 280-0046 Nguyn Khc S 20/10/1970

GS1-04-
PLGS Nguyn Khc S 20/10/1970
05952-A

KS.04-
PLDG Nguyn Khc S 20/10/1970
00805-A
4 PLDG 280-0051 Nguyn Ch Trung 09/01/1976

GS1.04-
PLGS Nguyn Ch Trung 09/01/1976
00476-A

KS-04-
4 PLTK Nguyn Ch Trung 09/01/1976
00966-A

5 PLDG 280-0053 Trn Th T Uyn 05/06/1975

GS1-04-
PLGS Trn Th T Uyn 05/06/1975
07383-A

KS-04-
PLTK Trn Th T Uyn 05/06/1975
06510-A

GS1-04-
6 PLGS Nguyn Xun Sn 02/09/1980
05530-A

KS-04-
PLTK Nguyn Xun Sn 02/09/1980
06512-A

7 PLDG 04-1195 Khng Th Canh 05/03/1980

GS1-04-
8 PLGS Nguyn Th Long 30/8/1976
03373-A

KS-04-
PLTK Nguyn Th Long 30/8/1976
08971

GS1-04-
9 PLGS Bi Thanh Lnh 10/7/1981
04511-A
KS-04-
PLTK Bi Thanh Lnh 10/7/1981
05295-A

GS1-04-
10 PLGS Nguyn Hng Xng 05/08/1970
03535-A

KS-04-
PLTK Nguyn Hng Xng 05/08/1970
08972

GS1-04-
11 PLGS Nguyn Hu Ngc 20/06/1980
05534-A

KS-04-
PLTK Nguyn Hu Ngc 20/06/1980
08668

GS1-04-
12 PLGS Nguyn Mnh Hng 07/09/1979
02390-A

KS-04-
PLTK Nguyn Mnh Hng 07/09/1979
03467-A

GS1-04-
13 PLGS Nguyn Ngc Tuyn 25/11/1972
06485-A

KS-02193-
PLTK Nguyn Ngc Tuyn 25/11/1972
02763

14 PLDG 027-02521 Nguyn Xun Hng 25/6/1978

GS1-04-
PLGS Nguyn Xun Hng 25/6/1978
01311-A

KS.04-
PLTK Nguyn Xun Hng 25/6/1978
02170-A
1. GS1-04-
04054-A
Gim st lp
t thit b
cng ngh
2. GS1-280-
09593-A
15 PLGS Gim st lp Ng Quang Toan 15/5/1980
t thit b
in cng
trnh dn
dng, cng
nghip,
ng dy
KS-027-
v TBA
PLTK Ng Quang Toan 15/5/1980
06002

GS1-04-
16 PLGS Trn Phng 21/10/1980
06489-A

KS-04-
PLTK Trn Phng 21/10/1980
06500-A

GS1-04-
17 PLGS Dng nh Mnh 08/08/1979
02502-A

KS-04-
PLTK Dng nh Mnh 08/08/1979
03562-A

GS1-04-
18 PLGS Bi L Sn 25/10/1986
10450

1. GS1-027-
KS-027-
03664 Gim
PLTK Bi L Sn 25/10/1986
st06004
lp t
thit b cng
ngh
2. GS1-027-
03682 Gim
19 PLGS st cng tc u Cng Tnh 03/12/1980
xy dng v
hon thin,
lp t thit
b cng trnh
ng
KS-027-dy
PLTK v 06001
TBA n u Cng Tnh 03/12/1980
220KV

GS1-027-
20 PLGS Cao ng Quang 08/12/1985
05140

KS-02193-
PLTK Cao ng Quang 08/12/1985
02764
GS1-027-
21 PLGS inh Vn Chiu 26/10/1986
15897

22 PLDG 04-2711 Ng Qu Linh 29/6/1973

GS1-04-
PLGS Ng Qu Linh 29/6/1973
01084-A

GS1-280-
23 PLGS Bi Ngc Hng 27/5/1987
10265

24 PLDG 027-02533 Li Anh Tun 27/10/1973

GS1-02193-
PLGS Li Anh Tun 27/10/1973
05524

KS-04-
PLTK Li Anh Tun 27/10/1973
02591-A

GS1-037-
25 PLGS H Huy Hong 10/9/1982
06633

GS1-04-
26 PLGS Trn c Hip 25/3/1985
08524A

KS-04-
PLTK Trn c Hip 25/3/1985
11224

B sung .. .. ..

Gim st lp
1 PLGS t thit b Nguyn Tun Long 05/10/1982
cng ngh

KS-027-
00992
Thit k lp
t thit b
PLTK mng thng Nguyn Tun Long 05/10/1982
tin - lin lc
trong cng
trnh xy
dng
Trnh
chuyn
CMND
a ch thng ch mn Lnh vc ng k St
/Th Cn ST Email
(Theo CMT hoc TCC) (C-CN- hch
cc
KS-Ths-
TS)
.. .. .. .. .. ..
Nh C5 khu tp th 54 , ng 85,
043852370 Thc s Thit k Kt cu cng
ph H nh - Thanh Xun - H 011706498 conincohn@coninco.com.vn
6 Xy dng trnh DD&CN
Ni
Nh C5 khu tp th 54 , ng 85,
043852370 Thc s Gim st Dn dng v
ph H nh - Thanh Xun - H 011706498 conincohn@coninco.com.vn
6 Xy dng Cng nghip
Ni
K s Xy
dng dn
phanngoc
A1-1-B24, tp th Kim Lin, dng v
09831363 cuong@c
phng Kim Lin, ng a, 012031338 cng PL Thit k xy dng
68 oninco.co
H Ni nghip
m.vn
Thc s
KKinh
s Xy
t
dng dn
phanngoc
A1-1-B24, tp th Kim Lin, dng v
09831363 cuong@c PL Gim st thi cng
phng Kim Lin, ng a, 012031338 cng
68 oninco.co xy dng
H Ni nghip
m.vn
Thc s
KKinh
s Xy
t
dng dn
phanngoc
A1-1-B24, tp th Kim Lin, dng v
09831363 cuong@c
phng Kim Lin, ng a, 012031338 cng PL nh gi Xy dng
68 oninco.co
H Ni nghip
m.vn
Thc s
Kinh t

haminh@
S 29 ng 70 ph 8/3, Qunh 098 663 Tin s
011 865 536 coninco.c PL Thit k xy dng
Mai, HBT, H Ni 9968 Xy dng
om.vn

haminh@
S 29 ng 70 ph 8/3, Qunh 99 663 Tin s PL Gim st thi cng
12 865 536 coninco.c
Mai, HBT, H Ni 9968 Xy dng xy dng
om.vn

haminh@
S 29 ng 70 ph 8/3, Qunh 100 663 Tin s Kim nh cng trnh
13 865 536 coninco.c
Mai, HBT, H Ni 9968 Xy dng xy dng DD&CN
om.vn

haminh@ Kho st a cht


S 29 ng 70 ph 8/3, Qunh 101 663 Tin s
14 865 536 coninco.c cng trnh, a cht
Mai, HBT, H Ni 9968 Xy dng
om.vn thy vn

haminh@
S 29 ng 70 ph 8/3, Qunh 102 663 Tin s
15 865 536 coninco.c PL nh gi Xy dng
Mai, HBT, H Ni 9968 Xy dng
om.vn
nguyenm
F41 B24 TT Kim Lin, ng 09135207 anhtuan@ K s Xy Thit k Kt cu cng
012194013
a, H Ni 59 coninco.c dng trnh DD&CN
om.vn

nguyenm
F41 B24 TT Kim Lin, ng 09135207 anhtuan@ K s Xy PL Gim st thi cng
012194013
a, H Ni 59 coninco.c dng xy dng
om.vn

K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng,
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin PL Thit k xy dng
63 Thc s
a, H Ni co.com.vn
xy dng

K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, PL Gim st thi cng
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s xy dng
a, H Ni co.com.vn
xy dng

K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Kim nh cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s xy dng DD&CN
a, H Ni co.com.vn
xy dng
K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Gim st cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s giao thng cu
a, H Ni co.com.vn
xy dng
K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Kim nh xy dng
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s cng trnh cu
a, H Ni co.com.vn
xy dng
K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Gim st cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s ng b
a, H Ni co.com.vn
xy dng

K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Kim nh cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s giao thng ng b
a, H Ni co.com.vn
xy dng
K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Gim st cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s Cng
a, H Ni co.com.vn
xy dng
K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Kim nh cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s ng thy
a, H Ni co.com.vn
xy dng

K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Gim st cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s NN&PTNT
a, H Ni co.com.vn
xy dng
K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Kim nh cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s NN&PTNT
a, H Ni co.com.vn
xy dng

K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Gim st cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s giao thng ng st
a, H Ni co.com.vn
xy dng

K s xy
s 10, ngch 27, ng 161 Thi lengocqua
09034236 dng, Kim nh cng trnh
H, phng Lng H, ng 011217743 ng@conin
63 Thc s ng st
a, H Ni co.com.vn
xy dng

nguyenluo
P507, K10A, Bch Khoa, Hai 09830959 Thc s
011670180 ngbinh@c PL Thit k xy dng
B Trng, H Ni 13 xy dng
oninco.vn

nguyenluo
P507, K10A, Bch Khoa, Hai 09830959 Thc s PL Gim st thi cng
011670180 ngbinh@c
B Trng, H Ni 13 xy dng xy dng
oninco.vn

nguyenhu
E1, tp th 128C, i La, ng 00107100030 0903 425 utruong@ K s Xy
PL Thit k xy dng
Tm, Hai B Trng, H Ni 5 262 coninco.c dng
om.vn

nguyenhu
E1, tp th 128C, i La, ng 00107100030 904 425 utruong@ K s Xy PL Gim st thi cng
Tm, Hai B Trng, H Ni 6 262 coninco.c dng xy dng
om.vn
nguyenhu
E1, tp th 128C, i La, ng 00107100030 905 425 utruong@ K s Xy
PL nh gi Xy dng
Tm, Hai B Trng, H Ni 7 262 coninco.c dng
om.vn

nguyenda
S 45/14, t 31, Phng Lin, 0904 245 ngquang Kin trc
011775397 PL Thit k xy dng
H Ni 468 @coninco s
.com.vn

nguyenda
S 45/14, t 31, Phng Lin, 905 245 ngquang Kin trc
011775398 PL Thit k quy hoch
H Ni 468 @coninco s
.com.vn

Thc s,
K s T
nguyenhu
ng ha
03607200009 09034884 yanh@co
H nh, Thanh Xun , H Ni - in kh PL nh gi Xy dng
2 85 ninco.com
ha v
.vn
cung cp
in
Thc s,
K s T
nguyenhu
ng ha
03607200009 09034884 yanh@co
H nh, Thanh Xun , H Ni - in kh PL Thit k xy dng
2 86 ninco.com
ha v
.vn
cung cp
in
Thc s,
K s T
nguyenhu
ng ha
03607200009 09034884 yanh@co PL Gim st thi cng
H nh, Thanh Xun , H Ni - in kh
2 87 ninco.com xy dng
ha v
.vn
cung cp
K in
s Xy
lethanhmi dng; C
D6, Nh 5, Thanh Xun Bc, 090 328
011755975 nh@conin nhn PL Thit k xy dng
Thanh Xun, H Ni 6589
co.com.vn Ngoi
ng

K s Xy
lethanhmi dng; C
D6, Nh 5, Thanh Xun Bc, 91 328 PL Gim st thi cng
011755976 nh@conin nhn
Thanh Xun, H Ni 6589 xy dng
co.com.vn Ngoi
ng

.. .. .. .. .. ..

toquangh
5 ngch 178/39 Thi H, ng 09133513 ung@coni K s C PL Gim st thi cng
011666872
a, H Ni 14 nco.com.v kh xy dng
n

toquangh
6 ngch 178/39 Thi H, ng 09133513 ung@coni K s C Kim nh cng trnh
011666872
a, H Ni 14 nco.com.v kh xy dng DD&CN
n

toquangh
7 ngch 178/39 Thi H, ng 09133513 ung@coni K s C
011666872 PL Thit k xy dng
a, H Ni 14 nco.com.v kh
n

dung2646 K s Xy
s 4 ngch 7/10 Thi H, ng 00107000865 09132026 Kim nh cng trnh
@gmail.c dng; K
a, H Ni 8 46 xy dng DD&CN
om s kinh t

dung2646 K s Xy
s 4 ngch 7/10 Thi H, ng 00107000865 09132026 Gim st Dn dng
@gmail.c dng; K
a, H Ni 8 46 v Cng nghip
om s kinh t

taduchoa
P513B-B3 Trung T-ng a- 0983 375 K s Xy
013422969 ng@conin PL Thit k xy dng
H Ni 588 dng
co.com.vn
taduchoa
P513B-B3 Trung T-ng a- 984 375 K s Xy Kim nh cng trnh
013422970 ng@conin
H Ni 588 dng xy dng DD&CN
co.com.vn

taduchoa
P513B-B3 Trung T-ng a- 985 375 K s Xy Gim st Dn dng
013422971 ng@conin
H Ni 588 dng v Cng nghip
co.com.vn

tranminh1
10/D3 TT Nguyn Cng Tr, 0913 320 K s Xy
011482418 9570@gm PL Thit k xy dng
H Ni 990 dng
ail.com

K s
trantuyettr
09122334 th/ C
12B T2, Lng H, H Ni 011844049 inh1408@ PL nh gi Xy dng
36 nhn Kinh
gmail.com
t

nguyenth
K s H
64 ng 425 An Dng Vng, 09032112 anhtu@co
013416185 thng PL Thit k xy dng
Ph Thng, Ty H, H Ni 48 ninco.com
in
.vn

nguyenth
K s H
65 ng 425 An Dng Vng, 09032112 anhtu@co PL Gim st thi cng
013416185 thng
Ph Thng, Ty H, H Ni 48 ninco.com xy dng
in
.vn

phanthica
CH 06.03 C3 E3 TM Yn Thc s,
04018400095 0915 128 mtu@coni
Ha, Yn Ha, Cu Giy, H K s Xy PL Thit k xy dng
8 927 nco.com.v
Ni dng
n

phanthica
CH 06.03 C3 E3 TM Yn Thc s,
04018400095 916 128 mtu@coni Kim nh cng trnh
Ha, Yn Ha, Cu Giy, H K s Xy
8 927 nco.com.v xy dng DD&CN
Ni dng
n

phanthica
CH 06.03 C3 E3 TM Yn Thc s,
04018400095 917 128 mtu@coni PL Gim st thi cng
Ha, Yn Ha, Cu Giy, H K s Xy
8 927 nco.com.v xy dng
Ni dng
n

nghiemthil
P118- Tp th Bnh vin Hu K s H
0985 136 ethom@c
ngh- Phng Thanh Lng- 013261461 thng PL Thit k xy dng
667 oninco.net
Hai B Trng, H Ni in
.vn
nghiemthil
P118- Tp th Bnh vin Hu K s H
986 136 ethom@c Thit k in - C
ngh- Phng Thanh Lng- 013261462 thng
667 oninco.net in
Hai B Trng, H Ni in
.vn

nghiemthil
P118- Tp th Bnh vin Hu K s H
987 136 ethom@c PL Gim st thi cng
ngh- Phng Thanh Lng- 013261463 thng
667 oninco.net xy dng
Hai B Trng, H Ni in
.vn

nghiemthil
P118- Tp th Bnh vin Hu K s H
988 136 ethom@c Kim nh cng trnh
ngh- Phng Thanh Lng- 013261464 thng
667 oninco.net xy dng DD&CN
Hai B Trng, H Ni in
.vn

nghiemthil
P118- Tp th Bnh vin Hu K s H
989 136 ethom@c
ngh- Phng Thanh Lng- 013261465 thng PL nh gi Xy dng
667 oninco.net
Hai B Trng, H Ni in
.vn

dangthibic
P506, A12- Tp th Kinh t
0913 077 hhoa@co Kin Trc
Quc dn-P. ng Tm- Hai 011932830 PL Thit k xy dng
474 ninco.net. s
B Trng, H Ni
vn
dangthibic
P506, A12- Tp th Kinh t
914 077 hhoa@co Kin Trc Kim nh cng trnh
Quc dn-P. ng Tm- Hai 011932831
474 ninco.net. s xy dng DD&CN
B Trng, H Ni
vn
dangthibic
P506, A12- Tp th Kinh t
915 077 hhoa@co Kin Trc PL Gim st thi cng
Quc dn-P. ng Tm- Hai 011932832
474 ninco.net. s xy dng
B Trng, H Ni
vn

K s Xy
quangngu dng -
S 53, Hng Gai, Hon Kim, 09120111 yenthieu Mi
012718862 PL Thit k xy dng
H Ni 97 @gmail.c trng,
om cp thot
nc
K s Xy
quangngu dng -
S 53, Hng Gai, Hon Kim, 09120111 yenthieu Mi H tng k thut cp
012718862
H Ni 97 @gmail.c trng, nc
om cp thot
nc

K s Xy
quangngu dng -
S 53, Hng Gai, Hon Kim, 09120111 yenthieu Mi H tng k thut thot
012718862
H Ni 97 @gmail.c trng, nc
om cp thot
nc

K s Xy
quangngu dng -
S 53, Hng Gai, Hon Kim, 09120111 yenthieu Mi PL Gim st thi cng
012718862
H Ni 97 @gmail.c trng, xy dng
om cp thot
nc

vucongtha K s
P 206-A8-TT Khng Trung- 09124179
013451246 nh.vn@g in t PL Thit k xy dng
Thanh Xun, H Ni 83
mail.com vin thng

vucongtha K s
P 206-A8-TT Khng Trung- 09124179 PL Gim st thi cng
013451246 nh.vn@g in t
Thanh Xun, H Ni 83 xy dng
mail.com vin thng

dothihuon K s
1, ngch 178/45, Ty Sn. 09044332
013438752 gtra@coni Cu PL nh gi Xy dng
Qun ng a, H Ni 99
nco.net.vn ng

K s xy
dng -
chuyn
luonghoa ngnh
10A18-43 Vng H- Chng 03607800010 09162737 Thit k Cp thot
ntran@g Mi
Dng-Hon Kim, H Ni 9 68 nc
mail.com trng
nc,
Cp thot
nc
K s xy
dng -
chuyn
luonghoa ngnh
10A18-43 Vng H- Chng 03607800010 09162737 H tng k thut cp
ntran@g Mi
Dng-Hon Kim, H Ni 9 69 nc
mail.com trng
nc,
Cp thot
nc

K s xy
dng -
chuyn
luonghoa ngnh
10A18-43 Vng H- Chng 03607800010 09162737 H tng k thut thot
ntran@g Mi
Dng-Hon Kim, H Ni 9 70 nc
mail.com trng
nc,
Cp thot
nc

K s xy
dng -
chuyn
luonghoa ngnh
10A18-43 Vng H- Chng 03607800010 09162737 PL Gim st thi cng
ntran@g Mi
Dng-Hon Kim, H Ni 9 71 xy dng
mail.com trng
nc,
Cp thot
nc

Tin s ,
tranducha
P15, nh I16B, Lng H, H 09032350 K s
011304939 53@gmail PL Thit k xy dng
Ni 78 Cp thot
.com
nc

hothiha@ K s xy
P15, nh I16B, Lng H, H 09122665
011304427 coninco.c dng PL nh gi Xy dng
Ni 81
om.vn Cng

nguyenthi
P308 nh A8 TT Khng K s
02717700013 09032997 huong@c
Thng, Trung T, ng a, kinh t PL nh gi Xy dng
5 29 oninco.co
H Ni xys
K dng
xy
m.vn
dng cu
ng
b, Thc
nguyenda s xy
S 10 ngch 72/73 Quan
02708400017 09730553 cphuong dng v
Nhn, Nhn Chnh, Thanh PL Thit k xy dng
2 89 @coninco vt liu v
Xun, H Ni
.com.vn kt cu,
Tin s
xy dng
v vt liu
v kt cu
K s xy
dng cu
ng
b, Thc
nguyenda s xy
S 10 ngch 72/73 Quan
02708400017 09730553 cphuong dng v PL Gim st thi cng
Nhn, Nhn Chnh, Thanh
2 90 @coninco vt liu v xy dng
Xun, H Ni
.com.vn kt cu,
Tin s
xy dng
v vt liu
Kkt
v s cu

th
dangcamv
204 nh C, 129 Thanh Nhn, 09198466 (chuyn PL Gim st thi cng
012162861 an@conin
H Ni 55 ngnh xy dng
co.com.vn
cp thot
nc)

dangcamv
205 nh C, 129 Thanh Nhn, 09198466
012162861 an@conin PL Thit k xy dng
H Ni 55
co.com.vn

Ths.C
tranngocd kh
S 9 B2, TT L on 205, 09492758 ong@coni (Chuyn PL Gim st thi cng
1077010902
ch Da, ng a, H Ni 85 nco.com.v ngnh xy dng
n My xy
dng)

Ths.C
tranngocd kh
S 9 B2, TT L on 205, 09492758 ong@coni (Chuyn Kim nh cng trnh
1077010903
ch Da, ng a, H Ni 86 nco.com.v ngnh xy dng DD&CN
n My xy
dng)

Ths.C
tranngocd kh
S 9 B2, TT L on 205, 09492758 ong@coni (Chuyn
1077010904 PL Thit k xy dng
ch Da, ng a, H Ni 87 nco.com.v ngnh
n My xy
dng)

phamthuyl
S 23, Ng 75. ng Gii
09146616 inh@coni K s xy PL Gim st thi cng
Phng, Phng ng Tm, 013151035
62 nco.com.v dng xy dng
Qun Hai B Trng, TP H Ni
n

phamthuyl
S 23, Ng 75. ng Gii
09146616 inh@coni K s xy
Phng, Phng ng Tm, 013151035 PL Thit k xy dng
62 nco.com.v dng
Qun Hai B Trng, TP H Ni
n

phamthuyl
S 23, Ng 75. ng Gii
09146616 inh@coni K s xy
Phng, Phng ng Tm, 013151035 PL nh gi Xy dng
62 nco.com.v dng
Qun Hai B Trng, TP H Ni
n

hoangvan K s xy
S 175 V Xun Thiu,
00108500931 097 559 dong@co dng - C PL Gim st thi cng
phng Phc Li, qun Long
5 1411 ninco.com gii ha xy dng
Bin, H Ni
.vn xy dng
hoangvan K s xy
S 175 V Xun Thiu,
00108500931 98 559 dong@co dng - C Thit k in - C
phng Phc Li, qun Long
6 1411 ninco.com gii ha in
Bin, H Ni
.vn xy dng

507, CC46, Ng 230 Lc nguyenbin


02708300002 09898912 Thc s, PL Gim st thi cng
Trung, Thanh Lng, Hai B hksdt@g
3 98 K s xy dng
Trng, H Ni mail.com

507, CC46, Ng 230 Lc nguyenbin


02708300002 09898912 Thc s,
Trung, Thanh Lng, Hai B hksdt@g PL Thit k xy dng
3 99 K s
Trng, H Ni mail.com

507, CC46, Ng 230 Lc nguyenbin


02708300002 09898913 Thc s, H tng k thut cp
Trung, Thanh Lng, Hai B hksdt@g
3 00 K s nc
Trng, H Ni mail.com

507, CC46, Ng 230 Lc nguyenbin


02708300002 09898913 Thc s, H tng k thut thot
Trung, Thanh Lng, Hai B hksdt@g
3 01 K s nc
Trng, H Ni mail.com

huynhthih
A5-3, B24, Kim Lin, ng a, 09125528 Kin trc Thit k Kin trc
011983814 a@coninc
H Ni 68 s cng trnh
o.com.vn

huynhthih
A5-3, B24, Kim Lin, ng a, 09125528 Kin trc Gim st Dn dng
011983814 a@coninc
H Ni 68 s v Cng nghip
o.com.vn

huynhthih
A5-3, B24, Kim Lin, ng a, 09125528 Kin trc Thit k Quy hoch
011983814 a@coninc
H Ni 68 s xy dng
o.com.vn

luongthing
Tin s,
S 266, T 8, Cu Din, T 09045853 ochuyen
011874831 Kin trc PL Thit k xy dng
Lim, H Ni 88 @coninco
s
.com.vn

luongthing
Tin s,
S 266, T 8, Cu Din, T 09045853 ochuyen
011874831 Kin trc PL Thit k quy hoch
Lim, H Ni 88 @coninco
s
.com.vn

.. .. .. .. .. ..

donhuduc
T 16, cm 2 Xun La, Ty H, 090 668 Kin trc
013 314 663 @coninco PL Thit k xy dng
H Ni 9662 s
.com.vn

donhuduc
T 16, cm 2 Xun La, Ty H, 090 668 Kin trc
013 314 663 @coninco PL Thit k quy hoch
H Ni 9662 s
.com.vn
donhuduc
T 16, cm 2 Xun La, Ty H, 090 668 Kin trc PL Gim st thi cng
013 314 663 @coninco
H Ni 9662 s xy dng
.com.vn

donhuduc
T 16, cm 2 Xun La, Ty H, 090 668 Kin trc Kim nh cng trnh