Вы находитесь на странице: 1из 2

1.

Elektrini projekt koji se odnosi na elektrinu instalaciju ovisno o vrsit graevine i


karakteristikama instalacije, mora u proraunima izmeu ostalog sa.. osobito i :
a) odreivanje instalirane i vrne snage el. instalacije.
d) proraun rasvjete.

2. Glavni projekt zajedno s graevinskom dozvolom odnosno potvrdom glavnog projekta


duan je investitor, odnosno njegov pravni sljednik uvati:
d) trajno

3. Idejni projekt u skladu s kojim se izdaje rjeenje o uvjetima graenja je:


a) je skup meusobno usklaenih nacrta i dokumenata,
b) prikazuje osnovna oblikovnofunkcionalna i tehnika rijeenja graevine,
c) prikazuje smjetaj graevine na graevnoj estici,

4. Termovizija elektrine instalacije predstavlja nain snimanja u svrhu odreivanja:


a) nedoputenog zagrijavanja,
b) potencijalnog mjesta kvara
5. Okretno magnetsko polje se moe dobiti na nain:
a) rotacije permanentnog magneta,
c) zbrajanjem fazno pomaknutih izmjeninih magnetskih polja,
d) rotacijom elektromagneta
6.dimenzioniranje kabela se provodi zbog:
a) opasnosti od udara el. struje
c) zbog opasnosti od nastanka el. poara

7. Proraun kratkog spoja se provodi zbog:


a) dimenzioniranja rastavne moi sklopne opreme,
b) provjere mehanike vrstoe nosaa sabirnica,
c) provjere termikog naprezanja u sabirnicama
8. Proraun rasvjete industriskog postrojenja se provodi zbog:
b) odreivanja stvarne osjetljivosti prostora,
c) zahtjeva zakon o zatiti na radu.
9. Izjava sukladnosti za elektrinu opremu jami da je ta oprema:
a) proizvedena u skladu s dobrom ininjerskom praksom,
b) na ugroava sigurnost ljudi, domaih ivotinja i imovine.

10. Miljenja o usklaenosti glavnog projekta s idejnim daje:


c) projektant idejnog projekta

11. Tehnika svojstva elektrine instalacije moraju biti takva da ne prouzroe:


a) poar i/ili eksploziju graevine odnosno njezinog djela.
b) Opasnost, smetnju, tetu ili nedopustivost tijekom uporabe..
c) Elektrini udar i druge ozljede korisnika graevine i ivotinja.

12. Na projektiranje elektrine instalacije primjenjuje se:


b) tehniki propisi za niskonaponske eletrine instalacije,
d) i druga pravila projektiranja koja barem ispunjavaju zahtjeve tehnikog propisa za
niskonaponske el. instalacije.
13. Proizvod za elektrine instalacije smije se ugraditi ako:
a) ima upute za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,
b) ima oznaku sukladnosti i potrebne isprave,
d) svojstva odreenja glavnim elektrotehnikim projektom.

14. Eksplozija moe nastati samo onda ako se tri faktora pojave istovremeno, a to su:
a) kisik
b) zapaljivi medij
d) izvor paljenja

15. temeljni zahtjevi protueksploziijske zatite za plinove su:


b) lokalizacija eksplozije na kuite bez utjecaja na okolinu,
c) ogranienje energije paljenja ispod najmanje energije paljenja smjese,
d) izoliranje uzronika paljenja kkrutim, pjeskovitim, tekuim ili plinovitim medijem.

16. Temeljni zahtjevi protueksploziske zatite za praine su:


a) energija paljenja oblaka realnog strujnog kruga,
b) elektrina vodljivost praine, zbog zagaenja izolacijske povrine,
d) temperatura paljenja oblaka uzvitlane praine iskrom, lukom ili vruom prainom

17. oznaka zatite kuitem (mehanika zatita) sastoji se od slovne oznake IP i brojanog
dijela koji znai..
a) 00 nama zatite od mehanikog prodora niti od prodpra vode,
c) 54 djelomina zatita od prodora praine i zatita od prskanja vode sa svih strana.

18. Oznaka vrste protueksplozijske zatite za plinove je:


a) oblaganje Ex m
d) samosigurnost Ex i

19. Oznaka vrste protueksplozijske zatite za praine je:


b) nadtlak Ex pD
d) samosigurnost Ex iD

20. Temperaturni razredi za plinove su:


a) T1 (450C)
c) T5 (100C)

21. primarna zatita od eksplozije se sastoji od sljedeih aktivnosti:


a) ogranienja koncetracije (ventilacoija)
b) inertizacija (dodavanje internog plina)
d) izbjegavanje koritenja zapaljivog medija.

22. Opasno podruje od pojave eksplozije se dijeli u zone:


a) zona O- prostor u kojemu je eksplozivna atmsfera prisutna stalno ili dulji period
vremena,

23.Oprema koja je najee izvedena u protueksplozijskoj zatiti Ex i je:


a) razvodne kutije, elektromotori, svjetiljke,
b) sklopni aparati i upravljake kombinacije