You are on page 1of 2

LOGUN OD

1) Igbo o! Logun o!
A od ni igbo ni,
O bi igi igbo ewe
Ofa r nigbo Lgn od,
Lgn od, Lgn od
Ofa r nigbo Lgn od OD OSSSI
Lgn od, Lgn od.
Ofa r nigbo Lgn ode 1) Ode sambo sambo
oke arol o! oke arol o!
2) Lgn Ode e mof oluo! oluo ! oke oke ti.
si p Lgn ar.
Lgn Ode e mof 2) Ode to wa sil, sil nir
si p Lgn ar. Si omon, s omon il ire.
Ode ta wa a sil nir
3) Omood eluwar
Omogbod ogbo rekun OMOLU OBALUAY
Osun adol ofer o
Onija aa 1) Omolu p Oloor
Omood eluwa ooo A wur K aab

2) Bi a sapad, bi a sapad
Agolonan , on y
OY - YANS E nj ed
1) Ajalaiy, Ajalorun, Mo dra agolonan .
fn mi ire ba Oya
Ajalaiy, Ajalorun,
fn mi gbogbo ire Iba Yans Cantigas de Run de Ex
1. Egbarabo ago mojuba ra
Egba kose
Egbarabo ago mojuba ra
2) Taw lew alad E mod ko e ko
Oy d w laari. Egbarabo ago mojuba ra
L gbale Esu Lona
ki d w laari
Sun l un d orun. 2. Gbara un be be
Eepa Hey yeye geere Tiriri Lona
Sun l on d orun. Es Tiriri
Gbara un be be
Tiriri Lona
Es Tiriri

3. Elegbara (bis
Es ajo
A ma ma ke o
Elegbara
Es ajo
A ma ma ke o
Laroye e e

4. Es Soroke
Odar odar
Baba eb

5. Es oo
Es olona Aza kere kere
Mofori gbale Ajiki re ni vodun aza kere kere
Es o
20. Ajiki re ni vodun
6. Gbara loji ki Vodun kab kab
Es lobi w
Ara e e 21. E elegbara
Elegbara Es alayie
7. Son son ob (bis
Odar kolobi eb 22. Apade olona mojub ojis (bis
Laroye Awa se awo 3 vezes
Mojub ojis
8. Langiri Es ma na
Le le Langiri 23. Es ajuwo ma ma
Aj ma na Ke o Odar
L l langiri Laroye Es ajuwo ma ma
Firo ofe na ke o Odar
Fena j Es awo
Langiri
24. Legbara lew legbara
9. Ori sakpata Es ajuwo ma ma Odar
Ago nile
Ago nile mofori gbal 25. Odar lo soro
Odar lo soro lona
10. Gbara loju gbara Odar lo soro
Loju gbara E lo soro
Ara legbe E lo soro
Lona
11. Og run g
Run go 26. Odar sawe pe
laroye Es Odar sawe pe Lona
Odar sawe pe
12. A moju legbara E sawe pe
Sekete E sawe pe
Lona
14. Alaketu se ja ketu re
Es lona 27. Bara ja botan Bara un l
Alaketu se j ketu re Bara ja botan Bara ile
Egbara eb

15. Iyemanj kota ro do


Es a ina ko

16. E mada hun


Ada hunde
Eee
Mada hun
Ada hunde
Son son lorogb
Mada hun
A hunde

17. Sakpat
Vodun kojij
Gbara ba o

18. Elegbara Es ko le p (bis


Es ina ko
Gbara ke le p
Es ina ko
Vodun ke le p

19. E legbara vodun