Вы находитесь на странице: 1из 11

Num. 8118 / 01.09.

2017 30987

Conselleria dAgricultura, Medi Ambient, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,


Canvi Climtic i Desenvolupament Rural Cambio Climtico y Desarrollo Rural
ORDRE 22/2017, de 3 dagost, de la Conselleria dAgri- ORDEN 22/2017, de 3 de agosto, de la Conselleria de
cultura, Medi Ambient, Canvi Climtic i Desenvolupament Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climtico y Desa-
Rural, per la qual es regula la utilitzaci dels fangs de rrollo Rural, por la que se regula la utilizacin de los
depuraci en el sector agrari de la Comunitat Valenciana. lodos de depuracin en el sector agrario de la Comunitat
[2017/7449] Valenciana. [2017/7449]

Prembul Prembulo
Captol I. Disposicions generals Captulo I. Disposiciones generales
Article 1. Objecte i mbit daplicaci Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin
Article 2. Definicions Artculo 2. Definiciones
Article 3. Tipologia dels fangs utilitzables en el sector agrari Artculo 3. Tipologa de los lodos utilizables en el sector agrario
Captol II. Rgim de la producci i gesti de fangs de depuraci Captulo II. Rgimen de la produccin y gestin de lodos de depu-
racin
Article 4. Comunicaci de la producci de fangs de depuraci Artculo 4. Comunicacin de la produccin de lodos de depuracin
Article 5. Autoritzaci de les installacions i de les operacions de Artculo 5. Autorizacin de las instalaciones y de las operaciones
tractament de fangs de depuraci i de la gesti de fangs tractats de tratamiento de lodos de depuracin y de la gestin de lodos tratados
Article 6. Transport de fangs de depuraci i fangs tractats Artculo 6. Transporte de lodos de depuracin
Captol III. Condicions de la utilitzaci dels fangs tractats en el sec- Captulo III. Condiciones de la utilizacin de los lodos tratados en
tor agrari el sector agrario
Article 7. Condicions generals de laplicaci de fangs tractats en Artculo 7. Condiciones generales de la aplicacin de lodos tratados
sls agraris en suelos agrarios
Article 8. Qualitat dels fangs tractats i dels sls agraris Artculo 8. Calidad de los lodos tratados y de los suelos agrarios
Captol IV. Obligacions de la producci i gesti de fangs de depu- Captulo IV. Obligaciones de la produccin y gestin de lodos de
raci depuracin
Article 9. Obligacions dels productors de fangs de depuraci Artculo 9. Obligaciones de los productores de lodos de depuracin
Article 10. Obligacions dels gestors de tractament de fangs de depu- Artculo 10. Obligaciones de los gestores de tratamiento de lodos
raci de depuracin
Article 11. Obligacions dels gestors de fangs tractats Artculo 11. Obligaciones de los gestores de lodos tratados
Article 12. Obligacions de les persones usuries de fangs tractats Artculo 12. Obligaciones de los usuarios de lodos tratados
Disposici addicional nica. Clusula de no despesa Disposicin adicional nica. Clusula de no gasto
Disposici transitria primera. Del registre dels no inscrits Disposicin transitoria primera. Del registro de los no inscritos
Disposici transitria segona. De les adaptacions a aquesta norma Disposicin transitoria segunda. De las adaptaciones a esta norma
Disposici transitria tercera. De ls del material bioestabilitzat Disposicin transitoria tercera. Del uso del material bioestabilizado
Disposici final primera. Facultat de desenvolupament Disposicin final primera. Facultad de desarrollo
Disposici final segona. Entrada en vigor Disposicin final segunda. Entrada en vigor
Annex nic. Fitxa de traabilitat dels fangs de depuraci Anexo nico: Ficha de trazabilidad de los lodos de depuracin

PREMBUL PREMBULO

La Directiva 86/278/CEE, del Consell, de 12 de juny de 1986, rela- La Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, rela-
tiva a la protecci del medi ambient i, en particular, dels sls, en la uti- tiva a la proteccin del medio ambiente y, en particular, de los suelos,
litzaci dels fangs de depuradora en agricultura, estableix els principis en la utilizacin de los lodos de depuradora en agricultura, establece los
bsics que han de preveure les normatives dels pasos membres de la principios bsicos que deben contemplar las normativas de los pases
Uni Europea sobre aquest tema, a fi de compatibilitzar el reciclatge miembros de la Unin Europea sobre este tema, con el fin de compati-
dels elements fertilitzants continguts en els fangs de depuradora amb bilizar el reciclado de los elementos fertilizantes contenidos en los lodos
la protecci del medi ambient. Aquesta directiva va ser transposada a de depuradora con la proteccin del medio ambiente. Esta directiva fue
lordenament jurdic espanyol per mitj del Reial decret 1310/1990, transpuesta al ordenamiento jurdico espaol mediante el Real decreto
de 29 doctubre, pel qual es regula la utilitzaci de fangs de depuraci 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizacin de lodos
en el sector agrari, norma que estableix el marc normatiu que permet de depuracin en el sector agrario, norma que establece el marco norma-
compaginar la producci dels fangs eixits de qualsevol tipus destaci- tivo que permite compaginar la produccin de los lodos salidos de todo
ons depuradores daiges residuals domstiques, urbanes o daiges tipo de estaciones depuradoras de aguas residuales domsticas, urbanas
residuals de composici semblant a les anteriorment citades, aix com o de aguas residuales de composicin similar a las anteriormente cita-
els procedents de fosses sptiques i daltres installacions de depuraci das, as como los procedentes de fosas spticas y de otras instalaciones
semblants, i la seua utilitzaci agrria a Espanya amb la protecci efica de depuracin similares, y su utilizacin agraria en Espaa con la pro-
dels factors fsics i bitics afectats pel procs de producci agrria. En teccin eficaz de los factores fsicos y biticos afectados por el proceso
la seua exposici de motius es posa de manifest que si b la producci de produccin agraria. En su exposicin de motivos se pone de mani-
de fangs procedents de la depuraci daiges residuals domstiques fiesto que si bien la produccin de lodos procedentes de la depuracin
o urbanes planteja seriosos problemes per al seu emmagatzematge, i, de aguas residuales domsticas o urbanas plantea serios problemas para
sobretot, per a la seua eliminaci, la composici daquests fangs, encara su almacenamiento, y, sobre todo, para su eliminacin, la composicin
que variable, els converteix en una font de matria orgnica i delements de estos lodos, aunque variable, les convierte en una fuente de materia
fertilitzants per a la seua utilitzaci en lactivitat agrria, i resulta la orgnica y de elementos fertilizantes para su utilizacin en la actividad
soluci alternativa ms adequada per a la seua gesti final en permetre agraria, resultando la solucin alternativa ms adecuada para su gestin
la seua incorporaci als cicles naturals de la matria i lenergia. final al permitir su incorporacin a los ciclos naturales de la materia y
la energa.
El Reial decret 1310/1990, va ser desplegat per lOrdre, de 26 doc- El Real decreto 1310/1990 fue desarrollado por la Orden de 26
tubre de 1993, del Ministeri dAgricultura, Pesca i Alimentaci, amb de octubre de 1993, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
la finalitat de determinar la informaci sobre producci i utilitzaci de cin, con la finalidad de determinar la informacin sobre produccin
Num. 8118 / 01.09.2017 30988

fangs de depuraci en les activitats agrries que havia de demanar-se y utilizacin de lodos de depuracin en las actividades agrarias que
per a complir les obligacions derivades de la directiva comunitria i de deba recabarse para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas
la norma espanyola de transposici, i desenvolupar el Registre Nacional de la directiva comunitaria y de la norma espaola de transposicin, y
de Fangs. Des de la seua publicaci shan desenvolupat noves solucions desarrollar el Registro Nacional de Lodos. Desde su publicacin se han
tcniques i agronmiques en matria de producci, tractament i aplica- desarrollado nuevas soluciones tcnicas y agronmicas en materia de
ci al sl agrari dels fangs de depuraci, per tamb han succet nove- produccin, tratamiento y aplicacin al suelo agrario de los lodos de
tats normatives que aconsellaven revisar aquesta ordre. Resulta desta- depuracin, pero tambin han acontecido novedades normativas que
cable, la transposici de la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre aconsejaban revisar esta orden. Resulta destacable, la transposicin de
de 2008, sobre els residus a travs de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, la Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los resi-
de residus i sls contaminats que resulta daplicaci a les installacions duos a travs de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
depuradores daiges residuals com a productores de residus, a les ins- contaminados que resulta de aplicacin a las instalaciones depuradoras
tallacions de tractament dels fangs de depuraci com a installacions de aguas residuales como productoras de residuos, a las instalaciones de
de gesti de residus i a les persones fsiques o jurdiques que apliquen tratamiento de los lodos de depuracin como instalaciones de gestin de
fangs tractats com a gestors de residus. Duna altra est el Reial decret residuos y a las personas fsicas o jurdicas que apliquen lodos tratados
506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants lobjecte del qual como gestores de residuos. De otra est el Real decreto 506/2013, de
s establir la normativa bsica en matria de productes fertilitzants amb 28 de junio, sobre productos fertilizantes cuyo objeto es establecer la
la finalitat, entre altres, de previndre els riscos per a la salut i el medi normativa bsica en materia de productos fertilizantes con la finalidad,
ambient per ls de determinats productes en agricultura, jardineria o entre otras, de prevenir los riesgos para la salud y el medio ambiente
restauraci de sls degradats. Resulten igualment dinters el Pla Estatal por el uso de determinados productos en agricultura, jardinera o res-
marc de gesti de residus (PEMAR) 2016-2022, aprovat mitjanant un tauracin de suelos degradados. Resultan igualmente de inters el Plan
acord del Consell de Ministres, de 6 de novembre de 2015, i publicat Estatal Marco de Gestin de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado
per Resoluci de 16 de novembre de 2015, de la Direcci General de mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015,
Qualitat i Avaluaci Ambiental i Medi Natural, en el qual es realitza una y publicado por Resolucin de 16 de noviembre de 2015, de la Direc-
descripci general i un diagnstic de la producci i tractament daquest cin General de Calidad y Evaluacin Ambiental y Medio Natural, en el
tipus de residus en el territori espanyol, a ms destablir uns objectius que se realiza una descripcin general y un diagnstico de la produccin
ambientals qualitatius i quantitatius que aposten significativament per y tratamiento de este tipo de residuos en el territorio espaol, adems
la seua valoraci material davant daltres tractaments. de establecer unos objetivos ambientales cualitativos y cuantitativos
que apuestan significativamente por su valorizacin material frente a
otros tratamientos.
LOrdre AAA 1072/2013/, de 7 de juny, sobre utilitzaci de fangs La Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilizacin de lodos
de depuraci en el sector agrari, per mitj de la qual es deroga lOrdre de depuracin en el sector agrario, mediante la cual se deroga la Orden
de 26 doctubre de 1993, regula la informaci que han de proporcionar de 26 de octubre de 1993, regula la informacin que deben proporcionar
els titulars de les depuradores daiges residuals, les installacions de los titulares de las depuradoras de aguas residuales, las instalaciones de
tractament de fangs de depuraci, els gestors que realitzen laplicaci tratamiento de lodos de depuracin, los gestores que realizan la apli-
en els sls dels fangs de depuraci tractats, aix com la informaci que cacin en los suelos de los lodos de depuracin tratados, as como la
ha dacompanyar tot el transport de fangs destinats a lactivitat agrria. informacin que debe acompaar a todo transporte de lodos destinados
Tot aix amb la finalitat de complir les obligacions establides en la a la actividad agraria. Todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a
Directiva 86/278/CEE, del Consell, de 12 de juny de 1986, aix com las obligaciones establecidas en la Directiva 86/278/CEE, del Consejo,
mantindre un Registre Nacional de Llots, i elaborar i traslladar a la de 12 de junio de 1986, as como mantener un Registro Nacional de
Comissi Europea un informe sobre laplicaci daquesta directiva. Lodos, y elaborar y trasladar a la Comisin Europea un informe sobre
la aplicacin de esta directiva.
La utilitzaci dels fangs de depuraci com un adob orgnic, si b ha La utilizacin de los lodos de depuracin como un abono orgnico,
de suposar un benefici a lagricultura o una millora ecolgica dels sls si bien debe suponer un beneficio a la agricultura o una mejora eco-
en qu sapliquen, no est exempta de riscos ambientals, sobretot, en lgica de los suelos en los que se apliquen, no est exenta de riesgos
aquelles zones vulnerables a la contaminaci de les aiges per nitrats. ambientales, sobre todo en aquellas zonas vulnerables a la contami-
La Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecci de nacin de las aguas por nitratos. La Directiva 91/676/CEE, de 12 de
les aiges contra la contaminaci per nitrats procedents de fonts agrri- diciembre, relativa a la proteccin de las aguas contra la contaminacin
es, i transposada al nostre ordenament jurdic pel Reial decret 261/1996, por nitratos procedentes de fuentes agrarias, y transpuesta a nuestro
de 16 de febrer, considera la necessitat que els estats membres identifi- ordenamiento jurdico por el Real decreto 261/1996, de 16 de febrero,
quen les seues zones vulnerables, i projecten i apliquen programes dac- considera la necesidad de que los Estados miembros identifiquen sus
ci per a reduir la contaminaci de les aiges produda per compostos zonas vulnerables, y proyecten y apliquen programas de accin para
nitrogenats en les dites zones, aix com elaborar codis de bones prcti- reducir la contaminacin de las aguas producida por compuestos nitro-
ques agrries que els agricultors podran aplicar de forma voluntria a fi genados en dichas zonas, as como elaborar cdigos de buenas prcticas
devitar un s inadequat dadobs nitrogenats, amb la finalitat de reduir agrarias que los agricultores podrn aplicar de forma voluntaria al obje-
la contaminaci produda pels nitrats dorigen agrari. A aquest efecte es to de evitar un uso inadecuado de abonos nitrogenados, con la finalidad
va publicar lOrdre 7/2010, de 10 de febrer, de la Conselleria dAgri- de reducir la contaminacin producida por los nitratos de origen agrario.
cultura, Pesca i Alimentaci, per la qual saprova el Codi Valenci de A tal efecto se public la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Con-
Bones Prctiques Agrries. selleria de Agricultura, Pesca y Alimentacin, por la que se aprueba el
Cdigo Valenciano de Buenas Prcticas Agrarias
Per tot aix, i dacord amb el progressiu inters que els productors Por todo ello, y a tenor del progresivo inters que los productores
agrcoles manifesten per laprofitament dels fangs de depuradora com agrcolas manifiestan por el aprovechamiento de los lodos de depura-
a fertilitzants, ats que aquest tipus de materials est incls entre els dora como fertilizantes, dado que este tipo de materiales est incluido
requisits de condicionalitat per a la percepci de les ajudes directes de entre los requisitos de condicionalidad para la percepcin de las ayudas
la Poltica Agrria Comuna de la Uni Europea previstos en lOrdre directas de la Poltica Agraria Comn de la Unin Europea contempla-
11/2012, d1 dagost, de la Conselleria dAgricultura, Pesca, Alimen- dos en la Orden 11/2012, de 1 de agosto, de la Conselleria de Agricul-
taci i Aigua, per la qual es regula laplicaci de la condicionalitat i tura, Pesca, Alimentacin y Agua, por la que se regula la aplicacin de
sestableixen els requisits legals de gesti i les bones condicions agr- la condicionalidad y se establecen los requisitos legales de gestin y
ries i mediambientals a la Comunitat Valenciana, resulta convenient las buenas condiciones agrarias y medioambientales en la Comunitat
promulgar una norma que regule laplicaci de fangs de depuraci als Valenciana, resulta conveniente promulgar una norma que regule la
sls agraris de la Comunitat Valenciana. aplicacin de lodos de depuracin a los suelos agrarios de la Comunitat
Valenciana.
Num. 8118 / 01.09.2017 30989

Vist all que shi ha exposat, considerant la facultat que larticle Visto lo expuesto, considerando la facultad que el artculo 149.1.23
149.1.23 de la Constituci Espanyola i larticle 32.6 de lEstatut dAu- de la Constitucin Espaola y el artculo 32.6 del Estatuto de Autono-
tonomia atribueixen a la Generalitat per al desenvolupament legislatiu i ma atribuyen a la Generalitat para el desarrollo legislativo y la ejecu-
lexecuci de la legislaci estatal, aix com per a establir normes addi- cin de la legislacin estatal, as como para establecer normas adiciona-
cionals de protecci del medi ambient, dacord amb les competncies les de proteccin del medio ambiente, de acuerdo con las competencias
que tenen atribudes la Conselleria dAgricultura, Medi Ambient, Canvi que tienen atribuidas la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Climtic i Desenvolupament Rural pel Decret 103/2015, de 7 de juliol, Cambio Climtico y Desarrollo Rural por el Decreto 103/2015, de 7 de
del Consell, pel qual sestableix lestructura orgnica bsica de la Pre- julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgnica bsica
sidncia i de les conselleries de la Generalitat i en virtut de les facultats de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en virtud de
que ens confereix larticle 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del las facultades que nos confiere el artculo 35 de la Ley 5/1983, de 30
Consell, i conforme el dictamen del Consell Jurdic Consultiu, de diciembre, del Consell, y conforme al dictamen del Consejo Jurdico
Consultivo

ORDENE ORDENO

CAPTOL I CAPTULO I
Disposicions generals Disposiciones generales

Article 1. Objecte i mbit daplicaci Artculo 1. Objeto y mbito de aplicacin


1. Aquesta ordre t com a objecte regular la producci i el tracta- 1. La presente orden tiene por objeto regular la produccin y el tra-
ment dels fangs de depuraci generats en el tractament de les aiges tamiento de los lodos de depuracin generados en el tratamiento de las
residuals urbanes o assimilables amb la finalitat de previndre efectes aguas residuales urbanas o asimilables con la finalidad prevenir efectos
nocius en el sl, la vegetaci, els animals i els ssers humans, aix com nocivos en el suelo, la vegetacin, los animales y los seres humanos, as
regular la utilitzaci dels fangs tractats en els sls agraris de la Comu- como regular la utilizacin de los lodos tratados en los suelos agrarios
nitat Valenciana de manera que el seu s supose un benefici agrcola o de la Comunitat Valenciana de forma que su uso suponga un beneficio
en una millora ecolgica dels sls en qu sapliquen. agrcola o en una mejora ecolgica de los suelos en los que se apliquen.
2. Les disposicions ac contingudes sn aplicables als fangs de 2. Las disposiciones en ella contenidas son aplicables a los lodos de
depuraci referits en la normativa bsica que regula la utilitzaci de depuracin referidos en la normativa bsica que regula la utilizacin de
fangs de depuraci en el sector agrari i que, una vegada tractats, shagen lodos de depuracin en el sector agrario y que, una vez tratados, vayan
dutilitzar com a adobs orgnics en el sector agrari. a ser utilizados como enmienda orgnica en el sector agrario.

Article 2. Definicions Artculo 2. Definiciones


Als efectes daquesta ordre, i sense perju de les definicions previs- A los efectos de esta orden, y sin perjuicio de las definiciones con-
tes en la normativa bsica en matria de residus, sentendr per: templadas en la normativa bsica en materia de residuos, se entender
por:
1. Aplicaci: larreplega, distribuci i soterrament per mitj de 1. Aplicacin: el acopio, distribucin y enterrado mediante labo-
treball, de fangs tractats de la mateixa procedncia sobre una determi- reo, de lodos tratados de la misma procedencia sobre una determinada
nada parcella agrcola, amb la finalitat dobtindre una millora ecolgica parcela agrcola, con la finalidad de obtener una mejora ecolgica del
del sl. Sexclou daquesta definici el depsit de fangs en superfcies suelo. Se excluye de esta definicin el depsito de lodos en superficies
previstes en la normativa bsica que regula leliminaci de residus per contempladas en la normativa bsica que regula la eliminacin de resi-
mitj de depsit en abocador. duos mediante depsito en vertedero.
2. Digerit o Digestat: el producte resultant dun procs de trans- 2. Digestato o Digesto: el producto resultante de un proceso de
formaci biolgica anaerbia dun substrat orgnic biodegradable i no transformacin biolgica anaerobia de un sustrato orgnico biodegra-
perills, constitut, totalment o parcialment per fangs de depuraci pro- dable y no peligroso, constituido, total o parcialmente por lodos de
cedents duna estaci depuradora daiges residuals urbanes (EDAR) o depuracin procedentes de una estacin depuradora de aguas residuales
estaci depuradora daiges residuals industrials (EDARI). Als efectes urbanas (EDAR) o estacin depuradora de aguas residuales industriales
daquesta ordre, el digestat que no supere els valors lmit de concentra- (EDARI). A los efectos de esta orden, el digestato que no supere los
ci de metalls pesants i la resta de parmetres establits en la normativa valores lmite de concentracin de metales pesados y dems parmetros
bsica que regula la utilitzaci de fangs de depuraci en el sector agrari establecidos en la normativa bsica que regula la utilizacin de lodos de
tindr la consideraci de fang tractat, apte per a la utilitzaci en el sector depuracin en el sector agrario tendr la consideracin de lodo tratado,
agrari. apto para su utilizacin en el sector agrario.
3. EDARI: la planta per a la depuraci de les aiges residuals 3. EDARI: la planta para la depuracin de las aguas residuales
resultants dun establiment industrial o de ms, sempre que lactivitat resultantes de uno o varios establecimientos industriales, siempre que
exercida en tots aquests estiga inclosa en algun dels sectors industrials la actividad desarrollada en todos ellos est incluida en alguno de los
afectats per la normativa bsica que regula la utilitzaci de fangs de sectores industriales afectados por la normativa bsica que regula la
depuraci en el sector agrari. Una EDARI mantindr aquesta consi- utilizacin de lodos de depuracin en el sector agrario. Una EDARI
deraci, als efectes daquesta ordre, encara que depure, conjuntament mantendr tal consideracin, a los efectos de esta orden, aunque depu-
amb els efluents industrials, les aiges fecals del personal que treballe re, conjuntamente con los efluentes industriales, las aguas fecales del
en lestabliment agroindustrial. personal que trabaje en el establecimiento agroindustrial.
4. EDAR: la planta per a la depuraci de les aiges arreplegades 4. EDAR: la planta para la depuracin de las aguas recogidas por
per les xarxes de sanejament municipals, que estan compostes per la las redes de saneamiento municipales, que estn compuestas por la mez-
mescla de les aiges de procedncia domstica amb les aiges residu- cla de las aguas de procedencia domstica con las aguas residuales de
als de qualsevol altre origen. Podr arreplegar, a ms, aiges residuals cualquier otro origen. Podr recoger, adems, aguas residuales de igual
de la mateixa naturalesa per mitj de la descrrega directa de camions naturaleza mediante la descarga directa de camiones cuba.
cisterna.
5. Gestor de fangs tractats: persona, fsica o jurdica, autoritzada 5. Gestor de lodos tratados: persona, fsica o jurdica, autorizada
per a dur a terme la gesti i laplicaci dels fangs tractats en sls agraris. para llevar a cabo la gestin y aplicacin de los lodos tratados en suelos
agrarios.
6. Gestor de tractament de fangs: persona, fsica o jurdica, auto- 6. Gestor de tratamiento de lodos: persona, fsica o jurdica, auto-
ritzada per a dur a terme el tractament dels fangs de depuraci. rizada para llevar a cabo el tratamiento de los lodos de depuracin.
Num. 8118 / 01.09.2017 30990

7. Installaci de tractament de fangs de depuraci: la installa- 7. Instalacin de tratamiento de lodos de depuracin: la instala-
ci autoritzada on saplica algun dels processos de tractaments per a cin autorizada donde se aplica alguno de los procesos de tratamientos
lobtenci de fangs tractats. Les EDAR i EDARI, amb installacions para la obtencin de lodos tratados. Las EDAR y EDARI, con insta-
de tractament de fangs de depuraci, propis o de tercers, tamb tindran laciones de tratamiento de lodos de depuracin, propios o de terceros,
aquesta consideraci. tambin tendrn esta consideracin.
8. Fang compostat: el producte resultant del procs de transfor- 8. Lodo compostado: el producto resultante del proceso de trans-
maci biolgica aerbica i termfila, en piles, trinxeres, canals, tnels formacin biolgica aerbica y termfila, en pilas, trincheras, canales,
o reactors, duna mescla de substrats orgnics biodegradables i no peri- tneles o reactores, de una mezcla de sustratos orgnicos biodegradables
llosos constituda, totalment o parcialment, per fangs de depuraci. Als y no peligrosos constituida, total o parcialmente, por lodos de depura-
efectes daquesta ordre el fang compostat que no supere els valors lmits cin. A los efectos de esta orden el lodo compostado que no supere los
de concentraci de metalls pesants i la resta de parmetres establits en valores lmites de concentracin de metales pesados y dems parme-
la normativa bsica que regula la utilitzaci de fangs de depuraci en tros establecidos en la normativa bsica que regula la utilizacin de
el sector agrari tindr la consideraci de fang tractat, apte per a la seua lodos de depuracin en el sector agrario tendr la consideracin de lodo
utilitzaci en el sector agrari. tratado, apto para su utilizacin en el sector agrario.
9.Fangs de depuraci: els fangs generats durant el tractament de 9. Lodos de depuracin: los lodos generados durante el tratamien-
les aiges residuals en lEDAR o lEDARI, aix com els procedents de to de las aguas residuales en EDAR o EDARI, as como los procedentes
fosses sptiques i daltres installacions de depuraci semblants utilit- de fosas spticas y de otras instalaciones de depuracin similares utili-
zades per al tractament de les aiges residuals. zadas para el tratamiento de las aguas residuales.
10. Fangs tractats: els fangs de depuraci duna EDAR o EDARI 10. Lodos tratados: los lodos de depuracin de una EDAR O
tractats per mitj dalgun dels segents processos de manera que es EDARI tratados mediante alguno de los siguientes procesos de manera
redusquen de forma significativa la seua capacitat de fermentaci i els que se reduzcan de forma significativa su capacidad de fermentacin y
inconvenients sanitaris de la seua utilitzaci: los inconvenientes sanitarios de su utilizacin:
a) Compostatge, en piles, trinxeres, canals, tnels o reactors. a) Compostaje, en pilas, trincheras, canales, tneles o reactores.
b) Digesti anaerbia termfila, mesfila o a temperatura ambiental. b) Digestin anaerobia termfila, mesfila o a temperatura ambien-
tal.
c) Estabilitzaci aerbia, tant en depsits independents dissenyats c) Estabilizacin aerobia, tanto en depsitos independientes dise-
amb aquest fi en la lnia de fangs duna EDAR o EDARI (digesti aer- ados a tal fin en la lnea de fangos de una EDAR o EDARI (digestin
bia) o per mitj del tractament conjunt amb laigua en processos de aerobia) o mediante el tratamiento conjunto con el agua en procesos de
fangs biolgics per mitj daireig prolongat. fangos biolgicos mediante aireacin prolongada.
d) Assecat trmic, en el qual saconsegueix un contingut en matria d) Secado trmico, en el cual se alcance un contenido en materia
seca superior al 70%. seca superior al 70%
11. Parcella: superfcie contnua de terreny amb una refern- 11. Parcela: superficie continua de terreno con una referencia
cia alfanumrica representada grficament en el SIGPAC que pot estar alfanumrica representada grficamente en el SIGPAC que puede estar
formada per un o ms recintes definits com a superfcie contnua de formada por uno o ms recintos definidos como superficie continua de
terreny amb s agrcola nic dels definits en lannex II del Reial decret terreno con uso agrcola nico de los definidos en el anexo II del Real
2128/2004, de 29 doctubre, pel qual es regula el sistema dinformaci decreto 2128/2004, de 29 de octubre por el que se regula el sistema de
geogrfica de parcelles agrcoles (SIGPAC). informacin geogrfica de parcelas agrcolas (SIGPAC)
12. Persona productora de fangs de depuraci: qualsevol persona 12. Persona productora de lodos de depuracin: cualquier persona
fsica o jurdica que realitze el tractament de les aiges residuals en una fsica o jurdica que realice el tratamiento de las aguas residuales en una
EDAR o EDARI i que genere fangs de depuraci com a conseqncia EDAR o EDARI y que genere lodos de depuracin como consecuencia
de lexercici daquesta activitat. del ejercicio de tal actividad.
13. Sl agrari: sl destinat al cultiu despcies vegetals amb des- 13. Suelo agrario: suelo destinado al cultivo de especies vegetales
tinaci a alimentaci, humana i/o animal, o cultius amb altres destina- con destino a alimentacin, humana y/o animal, o cultivos con otros
cions no alimentries. destinos no alimentarios.
14. Persona usuria de fangs tractats: persona, fsica o jurdica, 14. Persona usuaria de lodos tratados: persona, fsica o jurdica,
titular de lexplotaci agrria a qu pertanyen les parcelles on sapli- titular de la explotacin agraria a la que pertenecen las parcelas donde
quen fangs tractats. se apliquen lodos tratados.

Article 3. Tipologia dels fangs utilitzables en el sector agrari Artculo 3. Tipologa de los lodos utilizables en el sector agrario
1. nicament podran ser aplicats en sls agraris els fangs tractats 1. nicamente podrn ser aplicados en suelos agrarios los lodos
que no superen els valors de concentraci de metalls pesants i la resta tratados que no superen los valores de concentracin de metales pesados
de parmetres establits en la normativa bsica que regula la utilitzaci y dems parmetros establecidos en la normativa bsica que regula la
de fangs de depuraci en el sector agrari. utilizacin de lodos de depuracin en el sector agrario.
2. Els fangs tractats han destar identificats amb algun dels codis de 2. Los lodos tratados deben estar identificados con alguno de los cdi-
la Llista Europea de Residus (LER), aprovada per la Decisi 2014/955/ gos de la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la Decisin
UE, de 18 de desembre, que sestableixen en la normativa bsica que 2014/955/UE de 18 de diciembre, que se establecen en la normativa bsi-
regula la utilitzaci de fangs de depuraci en el sector agrari. ca que regula la utilizacin de lodos de depuracin en el sector agrario.
3. Podran aplicar-se en sls agraris els residus orgnics biodegrada- 3. Podrn aplicarse en suelos agrarios los residuos orgnicos bio-
bles i no perillosos continguts en el captol 02 de la Llista Europea de degradables y no peligrosos contenidos en el captulo 02 de la Lista
Residus, sempre que aquests residus entren a formar part dun digestat Europea de Residuos, siempre y cuando tales residuos entre a formar
o dun fang compostat. En tot cas la seua incorporaci no superar el parte de un digestato o de un lodo compostado. En todo caso su incorpo-
50% del volum total dels fangs de depuraci sotmesos a tractament. racin no superar el 50% del volumen total de los lodos de depuracin
sometidos a tratamiento.
4. Les persones interessades podran sollicitar a lrgan compe- 4. Las personas interesadas podrn solicitar al rgano competen-
tent en matria de residus de la Comunitat Valenciana la incorpora- te en materia de residuos de la Comunitat Valenciana la incorpora-
ci de qualsevol altre residu orgnic biodegradable i no perills com a cin de cualquier otro residuo orgnico biodegradable y no peligroso
ingredient a un digestat. En aquest cas, el dit rgan requerir informe como ingrediente a un digestato. En tal caso, dicho rgano requerir
de lrgan competent en matria de producci agrria de la Comunitat informe del rgano competente en materia de produccin agraria de la
Valenciana, que tindr carcter preceptiu i vinculant als efectes de dictar Comunitat Valenciana, que tendr carcter preceptivo y vinculante a los
la resoluci corresponent. En tot cas la seua incorporaci no superar efectos de dictar la correspondiente resolucin. En todo caso su incorpo-
el 15% del volum total dels fangs de depuraci sotmesos a tractament. racin no superar el 15% del volumen total de los lodos de depuracin
sometidos a tratamiento.
Num. 8118 / 01.09.2017 30991

5. No est perms mesclar els fangs de depuraci amb altres residus 5. No est permitido mezclar los lodos de depuracin con otros resi-
o productes a fi de diluir els seus contaminants. La mescla de fangs de duos o productos con el fin de diluir sus contaminantes. La mezcla de
depuraci de diferents EDAR/EDARI, en una installaci de tractament lodos de depuracin de diferentes EDAR/EDARI, en una instalacin de
centralitzada, no es considerar diluci de residus. tratamiento centralizada, no se considerar dilucin de residuos.
6. En el cas que es faa una mescla de fangs tractats a fi de facilitar 6. En caso de que se efecte una mezcla de lodos tratados a fin de
larreplega i laplicaci en el camp, la composici daquests, individu- facilitar el acopio y la aplicacin en el campo, la composicin de los
alment i abans de la mescla, hauran de complir els requisits exigits en mismos, individualmente y antes de la mezcla, debern cumplir con los
la normativa bsica que regula la utilitzaci de fangs de depuraci en requisitos exigidos en la normativa bsica que regula la utilizacin de
el sector agrari. lodos de depuracin en el sector agrario.

CAPTOL II CAPTULO II
Rgim de la producci i gesti de fangs de depuraci Rgimen de la produccin y gestin de lodos de depuracin

Article 4. Comunicaci de la producci de fangs de depuraci Artculo 4. Comunicacin de la produccin de lodos de depuracin
1. Tota persona productora de fangs de depuraci, en la seua condi- 1. Toda persona productora de lodos de depuracin, en su condicin
ci de productor de residus, haur de presentar una comunicaci prvia de productor de residuos, deber presentar una comunicacin previa al
a linici de la seua activitat davant de lrgan competent en matria de inicio de su actividad ante el rgano competente en materia de residuos
residus de la Comunitat Valenciana dacord amb all que sha regulat en de la Comunitat Valenciana conforme a lo regulado en la normativa
la normativa bsica en matria de residus i dacord amb el procediment bsica en materia de residuos y de acuerdo con el procedimiento telem-
telemtic habilitat a lefecte, i sha de formalitzar una comunicaci per tico habilitado al efecto, debiendo formalizarse una comunicacin por
cada EDAR/EDARI ubicada a la Comunitat Valenciana. cada EDAR/EDARI ubicada en la Comunitat Valenciana.
2. Una vegada rebuda la comunicaci, lrgan competent proce- 2. Una vez recibida la comunicacin, el rgano competente proce-
dir a la seua inscripci en el Registre de Productors de Residus de la der a su inscripcin en el Registro de Productores de Residuos de la
Comunitat Valenciana, dacord amb el que disposa la normativa bsica Comunitat Valenciana, conforme a los dispuesto en la normativa bsica
en matria de residus, sense perju de la facultat de comprovaci de la en materia de residuos, sin perjuicio de la facultad de comprobacin
suficincia i ladequaci de la documentaci presentada que lesmentat de la suficiencia y adecuacin de la documentacin presentada que el
rgan t atribudes. citado rgano tiene atribuidas.
3. Queden exemptes de presentar comunicaci aquelles persones, 3. Quedan exentos de presentar comunicacin aquellos personas,
fsiques o jurdiques, productores de fangs de depuraci que hagen fsicas o jurdicas, productoras de lodos de depuracin que hayan
obtingut lautoritzaci per al tractament de residus. No obstant aix, obtenido la autorizacin para el tratamiento de residuos. No obstante,
tindran la consideraci de productors de residus als altres efectes regu- tendrn la consideracin de productores de residuos a los dems efectos
lats en la normativa en matria de residus. regulados en la normativa en materia de residuos.

Article 5. Autoritzaci de les installacions i de les operacions de trac- Artculo 5. Autorizacin de las instalaciones y de las operaciones de
tament de fangs de depuraci, i de la gesti de fangs tractats tratamiento de lodos de depuracin, y de la gestin de lodos tratados
1. Queden sotmeses al rgim dautoritzaci, per lrgan competent 1. Quedan sometidas al rgimen de autorizacin por el rgano com-
en matria de residus de la Comunitat Valenciana, les installacions ubi- petente en materia de residuos de la Comunitat Valenciana las instala-
cades en el seu mbit territorial on shagen de desenvolupar operacions ciones ubicadas en su mbito territorial donde vayan a desarrollarse
de tractament de fangs de depuraci, aix com lampliaci, la modifica- operaciones de tratamiento de lodos de depuracin, as como la amplia-
ci substancial o el trasllat de les dites installacions. cin, modificacin sustancial o traslado de dichas instalaciones.
2. Aix mateix hauran dobtindre autoritzaci les persones fsiques 2. Asimismo debern obtener autorizacin las personas fsicas o
o jurdiques per a realitzar una o diverses operacions de tractament de jurdicas para realizar una o varias operaciones de tratamiento de lodos
fangs de depuraci. Aquestes autoritzacions seran concedides per lr- de depuracin. Estas autorizaciones sern concedidas por el rgano
gan ambiental competent de la Comunitat Autnoma on tinguen el seu ambiental competente de la comunidad autnoma donde tengan su
domicili els sollicitants i seran vlides en tot el territori nacional. domicilio los solicitantes y sern vlidas en todo el territorio nacional.
3. Les sollicituds dautoritzaci previstes en aquest article tindran 3. Las solicitudes de autorizacin previstas en este artculo tendrn
el contingut mnim descrit en la normativa bsica en matria de residus. el contenido mnimo descrito en la normativa bsica en materia de resi-
Sense perju daix, la sollicitud per a dur a terme la gesti i laplicaci duos. Sin perjuicio de ello, la solicitud para llevar a cabo la gestin y
dels fangs tractats en sls agraris contindr, a ms, el segent: aplicacin de los lodos tratados en suelos agrarios contendr, adems,
la siguiente:
a) Identificaci (nom i cognoms, i NIF) del personal tcnic respon- a) Identificacin (nombre y apellidos, y NIF) del personal tcnico
sable de la gesti de fangs tractats. responsable de la gestin de lodos tratados.
b) Memria descriptiva dels mitjans i tcniques a emprar en el pro- b) Memoria descriptiva de los medios y tcnicas a emplear en el
cediment daplicaci dels fangs tractats. procedimiento de aplicacin de los lodos tratados.
c) Volum anual estimat de fangs tractats que es gestionaran per a c) Volumen anual estimado de lodos tratados que se van a gestionar
s agrari, identificaci daquests per mitj del corresponent codi LER, para uso agrario, identificacin de los mismos mediante el correspon-
installacions de procedncia, tractament a qu han sigut sotmesos diente cdigo LER, instalaciones de procedencia, tratamiento al que han
sido sometidos,
d) Pla dautocontrol dels fangs tractats com a mitj de producci d) Plan de autocontrol de los lodos tratados como medio de produc-
agrari i dels seus efectes en els sls. cin agrario y de sus efectos en los suelos.
e) Metodologia de clcul de les dosis a aplicar en funci de les e) Metodologa de clculo de las dosis a aplicar en funcin de las
caracterstiques agronmiques del sl i cultiu. caractersticas agronmicas del suelo y cultivo.
4. En el cas de sollicituds per a dur a terme la gesti i laplicaci 4. En el caso de solicitudes para llevar a cabo la gestin y aplicacin
de fangs tractats, lrgan competent en matria de residus de la Comu- de lodos tratados, el rgano competente en materia de residuos de la
nitat Valenciana remetr una cpia de la documentaci presentada per Comunitat Valenciana remitir copia de la documentacin presentada
linteressat a lrgan competent en matria de producci agrria de la por el interesado al rgano competente en materia de produccin agraria
Comunitat Valenciana que haur demetre un informe preceptiu i vin- de la Comunitat Valenciana quien habr de emitir un informe preceptivo
culant als efectes que lrgan competent en matria de residus dicte la y vinculante a efectos de que el rgano competente en materia de resi-
resoluci corresponent. duos dicte la correspondiente resolucin.
5. Respecte de les condicions de concessi, inscripci en registres 5. Respecto de las condiciones de concesin, inscripcin en regis-
administratius, vigncia, transmissi i terminis de resoluci de les auto- tros administrativos, vigencia, transmisin y plazos de resolucin de
Num. 8118 / 01.09.2017 30992

ritzacions contingudes en aquest article es consideraran les estipulacions las autorizaciones contenidas en este artculo se considerarn las esti-
establides en la normativa bsica en matria de residus. pulaciones establecidas en la normativa bsica en materia de residuos.
6. Lautoritzaci prevista en lapartat 1 daquest article per a les 6. La autorizacin prevista en el apartado 1 de este artculo para
installacions de tractament quedaran integrades en lautoritzaci ambi- las instalaciones de tratamiento quedarn integradas en la autorizacin
ental integrada concedida dacord amb la normativa en matria de pre- ambiental integrada concedida conforme a la normativa en materia de
venci i control integrats de la contaminaci, i inclour els requisits prevencin y control integrados de la contaminacin, e incluir los
arreplegats en la normativa bsica en matria de residus i en aquesta requisitos recogidos en la normativa bsica en materia de residuos y en
ordre en els termes establits en la referida normativa bsica. esta orden en los trminos establecidos en la referida normativa bsica.
7. Els titulars de les autoritzacions referides en aquest article estan 6. Los titulares de las autorizaciones referidas en este artculo estn
subjectes al rgim dobligacions establit en la normativa bsica en mat- sujetos al rgimen de obligaciones establecido en la normativa bsica
ria de residus i les seues normes de desplegament. en materia de residuos y sus normas de desarrollo.

Article 6. Transport de fangs de depuraci i fangs tractats Artculo 6. Transporte de lodos de depuracin y lodos tratados
1. Tant les entitats o empreses que transporten fangs de depuraci 1. Tanto las entidades o empresas que transporten lodos de depura-
amb carcter professional des de les EDAR/EDARI fins a les installa- cin con carcter profesional desde las EDAR/EDARI hasta las insta-
cions de tractament, com aquelles que transporten fangs tractats fins a laciones de tratamiento como aquellas que transporten lodos tratados
les parcelles agrcoles destinatries daquests, que hagen doperar en hasta las parcelas agrcolas destinatarias de los mismos que vayan a
lmbit territorial de la Comunitat Valenciana hauran de figurar inscrites operar en el mbito territorial de la Comunitat Valenciana debern figu-
en el registre de la comunitat autnoma corresponent on tinguen la seua rar inscritas en el correspondiente registro de la comunidad autnoma
seu social de conformitat amb all que sha regulat en la normativa donde tengan su sede social de conformidad con lo regulado en la nor-
bsica en matria de residus. mativa bsica en materia de residuos.
2. Les entitats o empreses a qu es refereix lapartat anterior amb 2. Las entidades o empresas a que se refiere el apartado anterior
seu social a la Comunitat Valenciana que a lentrada en vigor daquesta con sede social en la Comunitat Valenciana que a la entrada en vigor
ordre no figuren inscrites en el Registre General de Gestors de la Comu- de esta orden no figuren inscritas en el Registro General de Gestores
nitat Valenciana com a transportistes de residus amb carcter professi- de la Comunitat Valenciana como transportistas de residuos con carc-
onal hauran de presentar una comunicaci prvia a linici de la seua ter profesional debern presentar una comunicacin previa al inicio de
activitat dacord amb el procediment telemtic habilitat a lefecte per su actividad de acuerdo con el procedimiento telemtico habilitado al
lrgan competent en matria de residus de la Comunitat Valenciana. efecto por el rgano competente en materia de residuos de la Comunitat
Valenciana.
3. Una vegada rebuda la comunicaci, el dit rgan competent proce- 3. Una vez recibida la comunicacin, dicho rgano competente pro-
dir a la seua inscripci en lesmentat registre, sense perju de la facultat ceder a su inscripcin en el citado registro, sin perjuicio de la facultad
de comprovaci de la suficincia i ladequaci de la documentaci pre- de comprobacin de la suficiencia y adecuacin de la documentacin
sentada que lesmentat rgan t atribudes. presentada que el citado rgano tiene atribuidas.

CAPTOL III CAPTULO III


Condicions de la utilitzaci Condiciones de la utilizacin
dels fangs tractats en el sector agrari de los lodos tratados en el sector agrario

Article 7. Condicions generals de laplicaci de fangs tractats en sls Artculo 7. Condiciones generales de la aplicacin de lodos tratados
agraris en suelos agrarios
1. En els sls agraris noms es podran aplicar fangs tractats, amb 1. En los suelos agrarios solo se podrn aplicar lodos tratados, pre-
el consentiment previ escrit del titular de lexplotaci de la parcella. vio consentimiento escrito del titular de la explotacin de la parcela.
Laplicaci ser realitzada per una persona gestora de fangs tractats La aplicacin ser realizada por una persona gestora de lodos tratados
autoritzada dacord amb el que estableix aquesta ordre. autorizado conforme a lo establecido en esta orden.
2. Els sls agraris sobre els quals shagen daplicar fangs tractats 2. Los suelos agrarios sobre los que se vayan a aplicar lodos tratados
seran analitzats, dacord amb el que estableix larticle 9 daquesta ordre, sern analizados, de acuerdo con los establecido en el artculo 9 de esta
amb el mesurament de la concentraci de metalls pesants i la resta de orden, midiendo la concentracin de metales pesados y dems parme-
parmetres que especifica la normativa bsica que regula la utilitzaci tros que especifica la normativa bsica que regula la utilizacin de lodos
de fangs de depuraci en el sector agrari. de depuracin en el sector agrario.
3. Les quantitats mximes de fangs tractats que podran aportar-se a 3. Las cantidades mximas de lodos tratados que podrn aportarse
un sl agrari per hectrea i any seran les que, dacord amb el contingut a un suelo agrario por hectrea y ao sern las que, de acuerdo con el
en metalls pesants del sl i del fang a aplicar, no superen els valors lmit contenido en metales pesados del suelo y del lodo a aplicar, no superen
dincorporaci de metalls pesants i parmetres establits en la normativa los valores lmite de incorporacin de metales pesados y parmetros
bsica que regula la utilitzaci de fangs de depuraci en el sector agrari. establecidos en la normativa bsica que regula la utilizacin de lodos
de depuracin en el sector agrario.
4. Laplicaci de fangs tractats en sls agrari inclour la incorpora- 4. La aplicacin de lodos tratados en suelos agrario incluir la incor-
ci daquest per mitj de treball, en un termini no superior a 24 hores poracin al mismo mediante laboreo, en un plazo no superior a 24 horas
des de la seua aplicaci, llevat que les condicions meteorolgiques ho desde su aplicacin, salvo que las condiciones meteorolgicas lo impi-
impedisquen, de manera que safavorisca la degradaci i es disminusca dan, de forma que se favorezca la degradacin y se disminuya la emi-
lemissi de males olors. En els cultius llenyosos sutilitzaran mto- sin de malos olores. En los cultivos leosos se utilizarn mtodos de
des daplicaci localitzada en els quals els fangs no entren en contacte aplicacin localizada en los que los lodos no entren en contacto directo
directe amb la part aria de les plantes. con la parte area de las plantas.
5. A fi de facilitar la logstica del repartiment dels fangs tractats i 5. Con el fin de facilitar la logstica del reparto de los lodos tratados
la seua posterior aplicaci, es podr arreplegar en un mateix punt de la y su posterior aplicacin, se podr acopiar en un mismo punto de la
parcella la quantitat de fangs tractats en una aplicaci, sense excedir parcela la cantidad de lodos tratados en una aplicacin, sin exceder la
la quantitat de 250 tones. La distncia mnima entre amuntegaments cantidad 250 toneladas. La distancia mnima entre acopios ser de 500
ser de 500 metres en lnia recta i el perode de temps fins a la seua metros en lnea recta y el periodo de tiempo hasta su incorporacin al
incorporaci al sl no superar els 15 dies, llevat que les circumstncies suelo no superar los 15 das, salvo que las circunstancias meteorol-
meteorolgiques adverses impedisquen realitzar les labors de camp. En gicas adversas impidan realizar las labores de campo. En ningn caso,
cap cas, els amuntegaments en parcelles seran considerades com un los acopios en parcelas sern considerados como un almacenamiento
emmagatzematge temporal de residus previst en la normativa bsica en temporal de residuos contemplado en la normativa bsica en materia
Num. 8118 / 01.09.2017 30993

matria de residus. Lamuntegament es podr realitzar en la parcella en de residuos. El acopio se podr realizar en la parcela en la que se vaya
qu shaja daplicar el llot o en terrenys vens, sempre que no hi hagen a aplicar el lodo o en terrenos aledaos, siempre que no existan condi-
condicions que afavorisquen infiltrat i/o risc descolament superficial ciones que favorezcan infiltrado y/o riesgo de escorrenta superficial
de lixiviats. de lixiviados.
6. No saplicaran fangs tractats ni samuntegaran temporalment 6. No se aplicarn lodos tratados ni se acopiarn temporalmente a
a menys de 3 metres de distncia de qualsevol curs o massa daigua. menos de 3 metros de distancia de cualquier curso o masa de agua. Esta
Aquesta distncia sincrementa a 50 metres al voltant de cursos o mas- distancia se incrementa a 50 metros alrededor de cursos o masas de agua
ses daigua naturals i a conduccions o depsits daigua potable; la dis- naturales y a conducciones o depsitos de agua potable; la distancia se
tncia sincrementar a 200 metres al voltant de pous, brolladors, cursos incrementar a 200 metros alrededor de pozos, manantiales, cursos o
o masses daigua destinats a lobtenci daigua potable. masas de agua destinados a la obtencin de agua potable.
7. No es podran aplicar fangs tractats en cultius hortcoles al llarg 7. No se podrn aplicar lodos tratados en cultivos hortcolas a lo
del seu cicle vegetatiu. En el cas de cultius, amb parts vegetals en con- largo de su ciclo vegetativo. En el caso de cultivos, con partes vegetales
tacte directe amb el sl i destinades al consum en fresc, no es podran en contacto directo con el suelo y destinadas al consumo en fresco, no
aplicar fangs tractats en els 10 mesos previs a la recollecci. se podrn aplicar lodos tratados en los 10 meses previos a la recolec-
cin.
8. Laplicaci de fangs tractats es far segons les necessitats de fer- 8. La aplicacin de lodos tratados se efectuar segn las necesidades
tilitzaci dels cultius, dacord amb el Codi de Bones Prctiques Agrries de fertilizacin de los cultivos, de acuerdo con el Cdigo de Buenas
de la Comunitat Valenciana i el programa dactuaci sobre les zones Prcticas Agrarias de la Comunitat Valenciana y el Programa de Actua-
vulnerables designades a la Comunitat Valenciana, per a previndre i cin sobre las zonas vulnerables designadas en la Comunitat Valenciana,
reduir la contaminaci causada pels nitrats dorigen agrari. para prevenir y reducir la contaminacin causada por los nitratos de
origen agrario.

Article 8. Qualitat dels fangs tractats i dels sls agraris Artculo 8. Calidad de los lodos tratados y de los suelos
1. Els fangs tractats hauran de ser analitzats quan es considere aca- 1. Los lodos tratados debern ser analizados cuando se considere
bat el procs de tractament. Els mtodes de mostreig i anlisi, aix com acabado el proceso de tratamiento. Los mtodos de muestreo y anlisis,
els parmetres i els seus valors lmit, seran els establits en la normativa as como los parmetros y sus valores lmite, sern los establecidos en
bsica que regula la utilitzaci de fangs de depuraci en el sector agrari. la normativa bsica que regula la utilizacin de lodos de depuracin en
el sector agrario.
2. Les persones gestores de fangs tractats sn les responsables que 2. Las personas gestoras de lodos tratados son los responsables de
els sls on es realitzen les aplicacions complisquen els requisits establits que los suelos donde se vayan a realizar las aplicaciones cumplan los
per a ls de fangs tractats en el sector agrari. requisitos establecidos para el uso de lodos tratados en el sector agrario.
3. En els sls agraris sanalitzaran els parmetres agronmics 3. En los suelos agrarios se analizarn los siguientes parmetros
segents: textura del sl, contingut en matria orgnica total, relaci agronmicos: textura del suelo, contenido en materia orgnica total,
C/N, pH, conductivitat elctrica, contingut en fsfor assimilable, nit- relacin C/N, pH, conductividad elctrica, contenido en fsforo asimi-
rogen total, nitrogen ntric i nitrogen amoniacal, potassi assimilable, lable, nitrgeno total, nitrgeno ntrico y nitrgeno amoniacal, potasio
calci assimilable, magnesi assimilable i ferro, aix com el contingut asimilable, calcio asimilable, magnesio asimilable y hierro, as como
dels metalls pesants segents: cadmi, coure, nquel, plom, zinc, mercuri el contenido de los siguientes metales pesados: cadmio, cobre, nquel,
i crom. plomo, zinc, mercurio y cromo.
4. Es realitzar una anlisi de sl abans de la primera aplicaci de 4. Se realizar un anlisis de suelo antes de la primera aplicacin de
fangs tractats i, almenys, una altra cada cinc aplicacions realitzades, lodos tratados y, al menos, otro cada cinco aplicaciones realizadas, de
dacord amb el que estableix larticle 11.2.b daquesta ordre. acuerdo con lo establecido en el artculo 11.2.b de esta orden.
5. La presa de mostres de sl es realitzar dacord amb els criteris 5. La toma de muestras de suelo se realizar de acuerdo con los
establits en la normativa que regula la utilitzaci de fangs de depuraci criterios establecidos en la normativa que regula la utilizacin de lodos
en el sector agrari. de depuracin en el sector agrario.
6. Cada anlisi de sl representar una zona homognia quant a 6. Cada anlisis de suelo representar a una zona homognea en
tipus i usos del sl, aplicacions de fangs efectuades, i amb una superf- cuanto a tipo y usos del suelo, aplicaciones de lodos efectuadas, y con
cie mxima de 50 hectrees. una superficie mxima de 50 hectreas.

CAPTOL IV CAPTULO IV
Obligacions en la producci i la gesti de fangs de depuraci Obligaciones en la produccin y la gestin de lodos de depuracin

Article 9. Obligacions dels productors de fangs de depuraci Artculo 9. Obligaciones de los productores de lodos de depuracin
1. Les persones, fsiques o jurdiques, productores de fangs de depu- 1. Las personas, fsicas o jurdicas, productoras de lodos de depu-
raci sn les responsables dassegurar el tractament adequat daquests, racin son los responsables de asegurar el tratamiento adecuado de los
b perqu realitzen el tractament per si mateix, b perqu li lencarre- mismos, bien porque realicen el tratamiento por s mismo, bien porque
guen a un negociant o a una entitat o empresa autoritzada per a aix. se lo encargue a un negociante o a una entidad o empresa autorizada
para ello.
2. Els fangs de depuraci hauran danalitzar-se en la fase de pro- 2. Los lodos de depuracin debern analizarse en la fase de produc-
ducci. La freqncia daquestes anlisis i els parmetres que, com a cin. La frecuencia de tales anlisis y los parmetros que, como mni-
mnim, hauran de ser analitzats seran els establits en la normativa bsi- mo, debern ser analizados sern los establecidos en la normativa bsica
ca que regula la utilitzaci de fangs de depuraci en el sector agrari. que regula la utilizacin de lodos de depuracin en el sector agrario.
Queden exempts de realitzar les dites anlisis les EDAR/EDARI que Quedan exentos de realizar dichos anlisis las EDAR/EDARI que rea-
realitzen el tractament in situ dels fangs produts en la mateixa estaci. licen el tratamiento in situ de los lodos producidos en la propia estacin.
3. Els fangs de depuraci que es transporten des de lEDAR/EDARI 3. Los lodos de depuracin que se transporten desde la EDAR/
amb destinaci a una installaci de tractament aniran acompanyats EDARI con destino a una instalacin de tratamiento irn acompaados
durant el transport de la fitxa de traabilitat que figura com a annex nic durante el transporte de la ficha de trazabilidad que figura como anexo
daquesta ordre i del resultat de lanlisi corresponent. A la installaci nico de esta orden y del correspondiente resultado del anlisis. A la
de tractament shaur dentregar una cpia de la fitxa de traabilitat i instalacin de tratamiento se deber entregar una copia de la ficha de
una cpia del resultat de lanlisi. trazabilidad y una copia del resultado del anlisis.
4. Els titulars de les EDAR/EDARI remetran a lrgan competent en 4. Los titulares de las EDAR/EDARI remitirn al rgano compe-
matria de residus de la Comunitat Valenciana la informaci continguda tente en materia de residuos de la Comunitat Valenciana la informacin
Num. 8118 / 01.09.2017 30994

en lannex I de lOrdre AAA/1072/2013, de 7 de juny, sobre utilitzaci contenida en el anexo I de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio,
de fangs de depuraci en el sector agrari. Aquesta informaci es referir sobre utilizacin de lodos de depuracin en el sector agrario. Esta infor-
a cada any natural, i es remetr abans de l1 de mar de lany segent. macin se referir a cada ao natural, y se remitir antes del 1 de marzo
del ao siguiente.
5. Els titulars de les EDAR/EDARI conservaran tots els documents 5. Los titulares de las EDAR/EDARI conservarn todos los docu-
referits anteriorment durant, almenys, cinc anys, i estan a disposici de mentos referidos anteriormente durante, al menos, cinco aos, quedando
les autoritats competents als efectes dinspecci i control. a disposicin de las autoridades competentes a efectos de inspeccin y
control.

Article 10. Obligacions dels gestors de tractament de fangs de depu- Artculo 10. Obligaciones de los gestores de tratamiento de lodos de
raci depuracin
1. Les persones, fsiques o jurdiques, autoritzades per al tractament 1. Las personas, fsicas o jurdicas, autorizadas para el tratamiento
de fangs de depuraci sn les responsables davaluar laptitud dels fangs de lodos de depuracin son las responsables de evaluar la aptitud de los
tractats per a s agrari una vegada realitzades les anlisis previstes en lodos tratados para uso agrario una vez realizados los anlisis previs-
larticle 9. En cas de resultar inadequats per a aquest s seran entregats tos en el artculo 9. En caso de resultar inadecuados para tal uso sern
a un gestor de residus autoritzat per a la seua valoraci o eliminaci. entregados a un gestor de residuos autorizado para su valorizacin o
eliminacin.
2. Els fangs tractats aniran acompanyats del document de traabili- 2. Los lodos tratados irn acompaados del documento de trazabili-
tat i identificaci dels fangs de depuraci que figura com a annex II de dad e identificacin de los lodos de depuracin que figura como anexo
lOrdre AAA/1072/2013, durant el seu transport, des de la installaci II de la Orden AAA/1072/2013 durante su transporte, desde la instala-
de tractament fins a lexplotaci agrria on seran aplicats. Aquest docu- cin de tratamiento hasta la explotacin agraria en la que sern apli-
ment ser ems i firmat per la persona gestora de tractament dels fangs cados. Este documento ser emitido y firmado por la persona gestora
i per la persona gestora de fangs tractats, responsable de laplicaci. de tratamiento de los lodos y por la persona gestora de lodos tratados,
responsable de la aplicacin.
3. Les entitats o empreses autoritzades per al tractament de fangs de 3. Las entidades o empresas autorizadas para el tratamiento de lodos
depuradora conservaran tots els documents referits anteriorment durant, de depuradora conservarn todos los documentos referidos anteriormen-
almenys, cinc anys els quals estaran a disposici de les autoritats com- te durante, al menos, cinco aos los cuales estarn a disposicin de las
petents als efectes dinspecci i control. autoridades competentes a efectos de inspeccin y control.

Article 11. Obligacions dels gestors de fangs tractats Artculo 11. Obligaciones de los gestores de lodos tratados
1. Les persones, fsiques o jurdiques, gestores de fangs tractats 1. Las personas, fsicas o jurdicas, gestoras de lodos tratados sern
seran les responsables dutilitzar els fangs en els sls agraris dacord los responsables de utilizar los lodos en los suelos agrarios conforme a
amb els requisits establits en la normativa bsica i que la seua aplicaci los requisitos establecidos en la normativa bsica y que su aplicacin
es realitze en les condicions que eviten riscos per a la salut humana i el se realice en las condiciones que eviten riesgos para la salud humana y
medi ambient. el medio ambiente.
2. Les persones gestores de fangs tractats, hauran: 2. Las personas gestoras gestores de lodos tratados, debern:
a) Dobtindre de la persona gestora del tractament dels fangs de a) obtener de la persona gestora del tratamiento del lodo de depu-
depuraci les corresponents analtiques i la informaci de lannex II de racin las correspondientes analticas y la informacin del anexo II de
lOrdre AAA 1072/2013, per a cada una de les aplicacions que hagen la Orden AAA 1072/2013 para cada una de las aplicaciones que vayan
de fer. a efectuar.
b) De realitzar les anlisis dels sls que sestableixen en larticle 9 b) realizar los anlisis de los suelos que se establecen en el artculo
daquesta ordre i facilitar una cpia dels resultats a les persones usuries 9 de esta orden y facilitar una copia de los resultados a las personas
dels fangs tractats, titulars de les explotacions agrries. usuarias de los lodos tratados, titulares de las explotaciones agrarias.
c) Omplir, per a cada una de les aplicacions, el document dapli- c) cumplimentar, para cada una de las aplicaciones, el documento
caci de fangs tractats, dacord amb el model de lannex III de lOr- de aplicacin de lodos tratados, de acuerdo con el modelo del anexo III
dre AAA/1072/2013, i entregar una cpia firmada a lusuari dels fangs de la Orden AAA/1072/2013, y entregar una copia firmada al usuario
tractats. de los lodos tratados
d) De realitzar un pla dadobament complet per a cada parcella, d) realizar un plan de abonado completo para cada parcela, acor-
dacord amb les caracterstiques del sl, les necessitats dels cultius i la de con las caractersticas del suelo, las necesidades de los cultivos y
composici i les caracterstiques del fang tractat. El pla dadobament la composicin y caractersticas del lodo tratado. El plan de abonado
inclour tots els requeriments de nutrients del cultiu i les dosis comple- incluir todos los requerimientos de nutrientes del cultivo y las dosis
mentries daltres fertilitzants orgnics i/o inorgnics. complementarias de otros fertilizantes orgnicos y/o inorgnicos.
e) De remetre anualment a lrgan competent en matria de pro- e) remitir anualmente al rgano competente en materia de pro-
ducci agrria la informaci continguda en lannex IV de lOrdre duccin agraria la informacin contenida en el anexo IV de la Orden
AAA1072/2013, sobre les actuacions efectuades a lany en les parcel AAA1072/2013 sobre las actuaciones efectuadas en el ao en las parce-
les ubicades en el territori de la Comunitat Valenciana. Aquesta infor- las ubicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana. Esta informa-
maci es remetr abans de l1 de mar de lany segent. cin se remitir antes del 1 de marzo del ao siguiente.
f) De conservar els resultats de les anlisis de sls, els documents f) conservar los resultados de los anlisis de suelos, los documentos
daplicaci, els plans dadobament, la cpia de lannex II de lOrdre de aplicacin, los planes de abonado, copia del anexo II de la Orden
AAA/1072/2013, i la resta de documents referits anteriorment, durant AAA/1072/2013 y dems documentos referidos anteriormente, durante
almenys cinc anys, a disposici de les autoritats competents i als efectes al menos cinco aos, a disposicin de las autoridades competentes y a
de les tasques dinspecci i control. efectos de las tareas de inspeccin y control.

Article 12. Obligacions de les persones usuries de fangs tractats Artculo 12. Obligaciones de las personas usuarias de lodos tratados
1. Les persones usuries de fangs tractats, titulars de les explotaci- 1. Las personas usuarias de lodos tratados, titulares de las explota-
ons agrries, hauran de registrar en el quadern dexplotaci, apartat de ciones agrarias, debern registrar en el cuaderno de explotacin, aparta-
fertilitzaci, cada aplicaci efectuada en cada una de les parcelles amb do de fertilizacin, cada aplicacin efectuada en cada una de las parce-
fangs tractats, almenys, la informaci segent: las con lodos tratados, al menos, la siguiente informacin:
a) Identificaci de la persona gestora autoritzada de fangs tractats, a) Identificacin de la persona gestora autorizada de lodos tratados,
b) Identificaci de la parcella amb referncies del Sistema dInfor- b) Identificacin de la parcela con referencias del Sistema de Infor-
maci Geogrfica de la Poltica Agrria Comuna (SIGPAC), macin Geogrfica de la Poltica Agraria Comn (SIGPAC),
Num. 8118 / 01.09.2017 30995

c) Data de laplicaci i data de la incorporaci del fang tractat al sl, c) Fecha de la aplicacin y fecha de la incorporacin del lodo tra-
tado al suelo,
d) Dosis daplicaci, en tones per hectrea, i quantitat total aplicada d) Dosis de aplicacin, en toneladas por hectrea, y cantidad total
en la parcella, aplicada en la parcela,
e) Contingut en matria seca de fang tractat, e) Contenido en materia seca de lodo tratado,
f) Contingut en nitrogen expressat en percentatge sobre matria f) Contenido en nitrgeno expresado en porcentaje sobre materia
seca. seca.
2. Les persones usuries de fangs tractats hauran de conservar el 2. Las personas usuarias de lodos tratados debern conservar el
registre de fertilitzaci, els documents daplicaci de fangs, les anlisis registro de fertilizacin, los documentos de aplicacin de lodos, los
de sls, els plans dadobament, les factures i els altres documents justi- anlisis de suelos, los planes de abonado, las facturas y los dems docu-
ficatius dels registres efectuats, almenys durant els cinc anys segents i mentos justificativos de los registros efectuados, al menos durante los
els posaran a disposici de les autoritats competents dinspecci i con- cinco aos siguientes y los pondrn a disposicin de las autoridades
trol. competentes de inspeccin y control.

DISPOSICI ADDICIONAL DISPOSICIN ADICIONAL

nica. Clusula de no despesa nica. Clusula de no gasto


Laplicaci i el desenvolupament daquesta ordre no tindr cap inci- La aplicacin y desarrollo de esta orden no tendr incidencia alguna
dncia en la dotaci de tots i cada un dels captols de despesa assignats en la dotacin de todos y cada uno de los captulos de gasto asignados a
a la conselleria competent per ra de la matria en la data de publicaci la conselleria competente por razn de la materia en la fecha de publi-
daquesta ordre i, en tot cas, haur de ser ats amb els mitjans personals cacin de la presente orden y, en todo caso, deber ser atendido con los
i materials de la dita conselleria. medios personales y materiales de la dicha conselleria.

DISPOSICIONS TRANSITRIES DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Del registre dels no inscrits Primera. Del registro de los no inscritos
Les entitats o empreses lactivitat de les quals produsca fangs de Las entidades o empresas cuya actividad produzca lodos de depu-
depuraci a la Comunitat Valenciana i que a lentrada en vigor daquesta racin en la Comunitat Valenciana y que a la entrada en vigor de esta
ordre no estiguen inscrits en el Registre de Persones Productores de orden no estn inscritos en el Registro de Personas Productoras de Resi-
Residus de la Comunitat Valenciana, hauran de formalitzar la comuni- duos de la Comunitat Valenciana, debern formalizar la comunicacin
caci referida en larticle 4 en el termini mxim de 6 mesos comptadors referida en el artculo 4 en el plazo mximo de 6 meses a contar desde
des de lentrada en vigor. su entrada en vigor.

Segona. De les adaptacions a aquesta norma Segunda. De las adaptaciones a esta norma
1. Lrgan competent en matria de residus de la Comunitat Valen- 1. El rgano competente en materia de residuos de la Comunitat
ciana adaptar dofici al que estableix aquesta ordre les autoritzacions Valenciana adaptar de oficio a lo establecido en esta orden las autori-
per al tractament de fangs de depuraci i laplicaci de fangs tractats zaciones para el tratamiento de lodos de depuracin y la aplicacin de
ja existents, o les sollicituds que shagen presentat abans de la data lodos tratados ya existentes, o las solicitudes que se hayan presentado
dentrada en vigor daquesta ordre, en el termini dun any des daqueixa antes de la fecha de entrada en vigor de esta orden, en el plazo de un
data. ao desde esa fecha.
2. A aquest efecte lrgan competent en matria de residus de la 2. A tal efecto el rgano competente en materia de residuos de la
Comunitat Valenciana requerir linteressat perqu acredite ladequaci Comunitat Valenciana requerir al interesado que acredite la adecua-
de les installacions a les operacions de tractament, aix com el com- cin de las instalaciones a las operaciones de tratamiento, as como el
pliment dels requisits tcnics, professionals i operacionals per a dur a cumplimiento de los requisitos tcnicos, profesionales y operacionales
terme les operacions de tractament de fangs de depuraci i/o daplicaci para llevar a cabo las operaciones de tratamiento de lodos de depuracin
de fangs tractats dacord amb all que sha regulat en aquesta ordre. y/o de aplicacin de lodos tratados de acuerdo con lo regulado en esta
orden.

Tercera. De ls del material bioestabilitzat Tercera. Del uso del material bioestabilizado
En tant que la normativa bsica en matria de residus no ho regule, En tanto en cuanto la normativa bsica en materia de residuos no
la utilitzaci, com a adob orgnic, del material bioestabilitzat obtin- lo regule, la utilizacin, como enmienda orgnica, del material bioes-
gut en les plantes de tractament mecnic de residus mesclats dorigen tabilizado obtenido en las plantas de tratamiento mecnico de residuos
domstic a qu es refereix larticle 3.y de la Llei 22/2011, de 28 de mezclados de origen domstico a que se refiere el artculo 3.y de la Ley
juliol, de residus i sls contaminats, es regir pels preceptes establits en 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se regir por
aquesta ordre, particularment en els aspectes relatius a les autoritzacions los preceptos establecidos en esta orden, particularmente en los aspectos
per a la gesti i laplicaci previstos en larticle 5.3 i les condicions relativos a las autorizaciones para la gestin y aplicacin contemplados
dutilitzaci establides en el captol III. en el artculo 5.3 y las condiciones de utilizacin establecidas en su
captulo III.

DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES

Primera. Facultat de desenvolupament Primera. Facultad de desarrollo


Es faculta les persones titulars de les direccions generals compe- Se faculta a las personas titulares de las direcciones generales com-
tents en matria dagricultura i de residus perqu dicten les disposicions petentes en materia de Agricultura y de Residuos para que dicte las
necessries per a laplicaci i el desenvolupament daquesta ordre, en disposiciones necesarias para la aplicacin y desarrollo de la presente
lmbit de les seues competncies respectives. orden, en el mbito de sus respectivas competencias.
Num. 8118 / 01.09.2017 30996

Segona. Entrada en vigor Segunda. Entrada en vigor


Aquesta ordre entrar en vigor lendem de la publicaci en el Diari La presente orden entrar en vigor el da siguiente al de su publica-
Oficial de la Generalitat Valenciana. cin en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valncia, 3 dagost de 2017 Valncia, 3 de agosto de 2017

La consellera dAgricultura, Medi Ambient, La consellera de Agricultura, Medio Ambiente,


Canvi Climtic i Desenvolupament Rural, Cambio Climtico y Desarrollo Rural,
ELENA CEBRIN CALVO ELENA CEBRIN CALVO

ANNEX NIC/ ANEXO NICO


FITXA DE TRAABILITAT PER AL TRANSPORT DE FANGS DE DEPURACI
FICHA DE TRAZABILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE LODOS DE DEPURACIN

1. DADES DEL FANG A TRANSPORTAR / DATOS DEL LODO A TRANSPORTAR

[ ] 020204 [ ] 020305 [ ] 020403 [ ] 020502


LER
[ ] 020603 [ ] 020705 [ ] 190805 [ ] 200304
Quantitat (t) Data i hora del transport
Cantidad (t) Fecha y hora del transporte

2. IDENTIFICACI DE LESTACI DEPURADORA DAIGES RESIDUALS (EDAR-EDARI) DORIGEN


IDENTIFICACIN DE LA ESTACIN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR/EDARI) DE ORIGEN

Nom de lEDAR-EDARI / Nombre de la EDAR-EDARI NIMA

Adrea / Direccin

Localitat / Localidad Provncia / Provincia

Titular NIF

Entitat concessionria(1) / Entidad concesionaria(1) NIF:

Adrea social / Domicilio social

Localitat / Localidad Provncia / Provincia

Representant de lentitat concessionria / Representante de la entidad concesionaria: NIF:

Telfon / Telfono: Correu electrnic / Correo electrnico

3. IDENTIFICACI DE LA INSTALLACI DE TRACTAMENT DE DESTINACI / IDENTIFICACIN DE LA INSTALACIN DE TRATA-


MIENTO DE DESTINO

Nom de la installaci / Nombre de la instalacin NIMA:

Adrea / Direccin

Localitat / Localidad Provncia / Provincia

Titular NIF

Entitat concessionria / Entidad concesionaria(1) NIF:

Adrea social / Domicilio social

Localitat / Localidad Provncia / Provincia

Representant de lentitat concessionria / Representante de la entidad concesionaria: NIF:

Telfon / Telfono: Correu electrnic / Correo electrnico


Num. 8118 / 01.09.2017 30997

4. IDENTIFICACI DEL TRANSPORTISTA / IDENTIFICACIN DEL TRANSPORTISTA

Ra social / Razn social NIF:

Adrea social / Domicilio social

Localitat / Localidad Provncia / Provincia Comunitat autnoma / Comunidad autnoma

Nmero de registre de gestor de residus / Nmero de registro de gestor de residuos NIMA:

Signatura del representant de lEDAR-EDARI Signatura del representant de la installaci de tractament


Firma del representante de la EDAR/EDARI Firma del representante de la instalacin de tratamiento

Lloc i data de lentrega / Lugar y fecha de la entrega Lloc i data de la recepci / Lugar y fecha de la recepcin

(1) En el cas que el titular de la installaci i de lentitat concessionria coincidisquen, sindicar la persona que firma com a representant de lentitat titular de la
installaci.
(1) En el supuesto que el titular de la instalacin y de la entidad concesionaria coincidan, se indicar la persona que firma como representante de la entidad titular
de la instalacin.