Вы находитесь на странице: 1из 132

Atlas Copco

Oil-injected rotary screw compressors

GA 55 VSD, GA 75 VSD, GA 90 VSD

Parts list
Atlas Copco
Oil-injected rotary screw compressors

GA 55 VSD, GA 75 VSD, GA 90 VSD

From following serial No. onwards: API 665 000

Parts list

Copyright, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.


Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and
drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use
of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

2013 - 12

No. 2930 7124 50

www.atlascopco.com
Parts list

en - INSTRUCTIONS FOR USE


1 ORDERING PARTS
Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.
Pages marked with Service symbol - contain parts of Service kit(s). For complete contents of the kit see chapter 1 - Service kits.

2 COLUMN INFORMATION
Ref. - Reference number: links a specific listed part to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number
are simply there to illustrate the assembly.
Part number - Part number: if no part number is specified, the component is not available as a spare part. A line shown in bold is an assembly. A part of which the number is fol-
lowed by a black dot is comprised in the bold printed assembly right above.
<<< >>> Directs to another list with the same title as the Name.
When the part number of the specific parts is placed below the Ref./Name line a choice must be made upon the type/version of the machine.
Qty - Quantity: indicates the number of parts in connection with the corresponding reference number. AR means As required: quantity or number to be determined.
Name - Part name: translations of the English names can be found in document Glossary of part names.
Remarks - Extra information about the part.
A series of letters can indicate that a particular part has been certified by the specified authorized body, in accordance with the codes or rules of the list.
Measurements are given in millimeters.

bg -

1
, , .
, - , (). . 1 - Service kits (1 -
).

2
Ref. - : . .
.
Part number - : , . . ,
, , .
<<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : , . : .
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

br - INSTRUES DE USO

1 ENCOMENDANDO PEAS
Sempre especifique o nmero da pea, o nome e a quantidade dos itens necessrios, assim como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo Servio - contm peas do(s) Kit(s) de servio. Para conhecer o contedo completo do kit, consulte o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servio).

2 INFORMAES SOBRE AS COLUNAS


Ref. - Nmero de referncia: indica onde est uma pea especfica listada no desenho. Somente peas com nmero de referncia so mostradas no desenho. As peas no desenho que
no tm um nmero de referncia destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.
Part number - Nmero da pea: se nenhum nmero de pea estiver especificado, o componente no est disponvel como pea sobressalente. Uma linha mostrada em negrito um
conjunto. Uma pea cujo nmero seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.
O smbolo <<< >>> direciona para outra lista com o mesmo ttulo, como Name (Nome).
Quando o nmero de pea especfico colocado abaixo da linha Ref./Name (Ref. / Nome), preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas e os nmeros de referncia correspondentes. AR significa As required (Conforme solicitado): a quantidade ou o nmero a ser
determinado.
Name - Nome da pea: as tradues dos nomes em ingls podem ser encontradas no documento Glossary of part names (Glossrio de nomes de peas).
Remarks - Observaes - Informaes extras sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea certificada pelo rgo autorizado especfico, de acordo com os cdigos ou as regras da lista.
As medidas so fornecidas em milmetros.

cs -NVOD K POUIT
1 OBJEDNN DL
Vdy uvete pesn slo dlu, nzev a mnostv poadovanch poloek, a tak typ a sriov slo stroje.
Strnky oznaen symbolem servisu - obsahuj sousti servisn sady (servisnch sad). Kompletn obsah sady naleznete v kapitole 1 - Service kits (1, Servisn sady).

2 INFORMACE VE SLOUPCCH
Ref. - Referenn slo: odkazuje dl uveden v seznamu k mstu ve vkresu. Ve vkresu jsou uvedeny pouze dly s referennm slem. Dly bez referennho sla, kter jsou ve
vkresu uvedeny, slou pouze jako ilustrace.
Part number. - slo dlu: pokud nen uvedeno slo dlu, komponent se jako nhradn dl nedodv. dek tun je sestava. Dl, jeho slo je nsledovno ernou tekou, je
soust sestavy, jej nzev je vytitn tun ve.
<<< >>> vede na dal seznam se stejnm nzvem, jak je uveden v poli Name (Nzev dlu).
Pokud je pod dkem Ref./Name umstno slo dlu konkrtnho dlu, mus bt proveden vbr typu/verze stroje.
Qty - Mnostv: uvd poet dl spojench s pslunm referennm slem. AR znamen As required (podle poadavk): mnostv nebo slo, kter m bt ureno.
Name - Nzev dlu: peklad anglickho nzvu lze najt v dokumentu Rejstk nzv dl.
Remarks - Doplkov informace k dlu.
Srie psmen me oznaovat, e urit dl byl certifikovn autorizovanou osobou v souladu s kdy a pravidly seznamu.
Rozmry jsou uvedeny v milimetrech.

4 2930 7052 03
Parts list

da - ANVENDELSESINSTRUKTIONER
1 BESTILLING AF RESERVEDELE
Angiv altid reservedelsnummer, navn og antal for de dele, du nsker, samt maskinens typebetegnelse og serienummer.
Sider markeret med servicesymbolet - indeholder dele af service-kittet(ene). For et samlet overblik over kittets indhold, se kapitel 1 - Service kits(1 - Service kits).

2 FORKLARING TIL SPALTER


Ref. - Referencenummer: knytter en specifik del p listen til tegningen. P tegningen vises kun reservedele, som har et referencenummer. Reservedele p tegningen, som ikke har et
referencenummer, er medtaget for illustrationens skyld.
Part number. - Reservedelsnummer: hvis der ikke er angivet noget reservedelsnummer, fs den pgldende komponent ikke som reservedel. En linje, som vises med fed skrift, er
en samling af dele. En reservedel, hvor nummeret er efterfulgt af en sort prik, er en af de dele, der indgr i samlingen af dele, som vises med fed skrift ovenover.
<<< >>> henviser til en anden liste med samme titel som Name.
Nr den specifikke reservedels nummer placeres under linjen Ref./Name, skal du vlge type/version for maskinen.
Qty - Antal: angiver antallet af reservedele, der indgr i det tilsvarende referencenummer. AR betyder As required (som krvet): mngde eller antal skal bestemmes.
Name - Reservedelsnavn: oversttelse af de engelske navne kan findes i dokumentet Liste over reservedelsnavne.
Remarks - Ekstra information om reservedelen.
En bogstavrkke kan angive, at en bestemt reservedel er blevet certificeret af det pgldende godkendende organ, i henhold til standarderne p listen.
Alle ml er angivet i millimeter.

de - BEDIENUNGSANWEISUNG
1 BESTELLEN VON TEILEN
Immer Teilenummer, Bezeichnung und Anzahl der erforderlichen Teile sowie Typ und Seriennummer der Maschine angeben.
Seiten mit dem Servicesymbol - enthalten Teile von Service-Kit(s). Informationen zum vollstndigen Inhalt des Kits finden Sie im Kapitel 1 - Service kits (1 - Service-Kits).

2 ERLUTERUNG DER SPALTEN


Ref. Referenznummer: Querverweis zwischen einem aufgefhrten Teil und der Zeichnung. In der Zeichnung sind nur Teile mit einer Referenznummer abgebildet. Abgebildete
Teile ohne Referenznummer dienen lediglich der Darstellung der Baugruppe.
Part number Teilenummer: Falls keine Teilenummer angegeben ist, ist das Bauteil nicht als Ersatzteil lieferbar. Baugruppen sind fett hervorgehoben. Wenn sich hinter einer
Teilenummer ein schwarzer Punkt befindet, gehrt dieses Teil zur darber stehenden Baugruppe.
<<< >>> bedeutet, da Sie eine andere Liste nachschlagen mssen.
Steht die Teilnummer unter der Ref./Name Zeile, so mu eine Wahl gemacht werden je nach Typ/Ausfhrung der Maschine.
Qty Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile in Bezug auf die entsprechende Referenznummer an. AR steht fr As required (nach Bedarf), die gewnschte Anzahl muss angegeben
werden.
Name Teilebezeichnung: Eine bersetzung der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument Glossary of part names (Glossar Teilebezeichnungen).
Remarks Zustzliche Information zu dem Teil.
Eine Buchstabenfolge weist darauf hin, dass ein bestimmtes Teil durch die angegebene zustndige Stelle gem den aufgefhrten Normen und Richtlinien zertifiziert wurde.
Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

el -
1
, , , .
- . ,
1 - Service kits (1 ).

2
Ref. - : .
. .
Part number - : , .
.
.
To <<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

es - INSTRUCCIONES DE USO
1 PEDIDO DE PIEZAS
Especifique siempre la designacin, el nombre y la cantidad de las piezas deseadas, as como el tipo y el nmero de serie de la mquina.
Las pginas marcadas con el smbolo de Servicio - contienen piezas de kit(s) de servicio. Para el contenido completo del kit, vea el captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servicio).

2 INFORMACIN DE LAS COLUMNAS


Ref. - Nmero de referencia: establece un vnculo entre una pieza especfica de la lista y el dibujo. Slo las piezas con nmero de referencia aparecen en el dibujo. Las piezas que
aparezcan sin nmero de referencia slo se muestran en el dibujo para ilustrar el conjunto.
Part number - Designacin: si no se indica ninguna designacin, el componente no se encuentra disponible como pieza de repuesto. Los conjuntos aparecen con una lnea en
negrita. Las piezas con nmeros seguidos por un punto negro, indican que forman parte del conjunto que aparece en negrita anteriormente.
<<< >>> dirige a otra lista con el mismo ttulo que el Name.
Cuando la designacin de una pieza especfica est situada debajo de la lnea Ref./Name se debe elegir el tipo/versin de la mquina.
Qty - Cantidad: indica la cantidad de piezas asociadas al nmero de referencia correspondiente. AR significa As required (segn se requiera): debe determinarse la cantidad o el
nmero.
Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en ingls se encuentran en el documento Glosario de nombres de piezas.
Remarks - Observaciones: informacin adicional sobre las piezas.
Una serie de letras puede indicar que una pieza especfica ha sido certificada por la entidad autorizada indicada, conforme a los cdigos o reglas especificados.
Las dimensiones se expresan en milmetros.

2930 7052 03 5
Parts list

et - KASUTUSJUHISED
1 OSADE TELLIMINE
Mrake alati osa number, vajalike osade nimed ja kogused, samuti masina tp ja seerianumber.
Hooldussmboliga thistatud lehekljed - sisaldavad hoolduskomplketi(de) osi. Komplekti tieliku sisu jaoks vt peatkki 1 - Service kits (1- Hoolduskomplektid).

2 VEERUTEAVE
Ref. viitenumber seostab konkreetse nimistus oleva osa vastava joonisega. Joonisel on toodud ainult viitenumbriga osad. Joonisel olevad viitenumbrita osad on meldud ainult il-
lustratsioonidena.
Part number: osa number. Kui osa number pole mratud, siis pole see komponent varuosana saadaval. Rasvane joon thistab seadet. Osa, millele jrgneb must punkt, koosneb
paremal leval rasvaselt trkitud koostisest.
<<< >>> viib teise loendini, millel on samasugune pealkiri kui Nimi.
Kui osa number vi konkreetne osa on paigutatud Viite/Nime joone alla, tuleb valida seadme tp/versioon.
Qty: kogus nitab vastava viitenumbriga thistatud osade arvu. AR thendab As required (Vastavalt vajadusele): mratletakse kas kogus vi number.
Name ehk osa nimi: ingliskeelsete nimede tlked leiate dokumendist Osa nimede snastik.
Remarks osa kohta kiv lisateave.
Thtede seeria vib nidata, et mingi osa on vastavalt nimekirja koodidele vi reeglitele volitatud organist sertifitseeritud.
Mtmed on millimeetrites.

fi - KYTTOHJEET
1 OSIEN TILAAMINEN
Mainitse aina osan numero, haluttujen osien nimitykset ja mrt, sek koneen malli ja valmistusnumero.
Huoltosymbolilla - merkityill sivuilla on huoltotarvikesarjojen osia. Katso sarjan tydellinen sislt luvusta 1 - Service kits (1 - Huoltotarvikesarjat).

2 SARAKKEIDEN SELITYKSET
Ref. - Viitenumero: Viittaa osaan luettelossa ja piirustuksessa. Vain osat, joilla on viitenumero, nkyvt piirustuksessa. Ilman viitenumeroa piirustuksessa olevien osien tarkoituksena
on vain selkeytt kokonaisuutta.
Part number - Osanumero: Jos osanumeroa ei ole ilmoitettu, osaa ei ole saatavana varaosana. Lihavoituna nkyv rivi on kokonaisuus. Osa, jonka numeroa seuraa musta piste,
sisltyy lhinn ylhll lihavoidulla painettuun tarvikesarjaan.
<<< >>> kehottaa katsomaan toista luetteloa, jonka Name-otsikko on sama.
Kun tietyn osan osanumero on Ref./Name-viivan alapuolella, on valittava koneen tyyppi/versio.
Qty - Mr: Ilmoittaa viitenumeroon liittyvien osien mrn. AR tarkoittaa As required (tarpeen mukaan): irtotavaraa tai mr on selvitettv.
Name - Osanimi: englanninkielisten osanimien knnkset lytyvt painotuotteesta Osien nimien sanasto.
Remarks - Listietoa osasta.
Kirjainyhdistelm voi ilmoittaa, ett mainittu valtuutettu elin on hyvksynyt osan luettelon koodien tai sntjen mukaisesti.
Mitat on annettu millimetrein.

fr - INSTRUCTIONS DUTILISATION
1 COMMANDE DE PIECES DETACHEES
Prcisez toujours le numro de pice, la dsignation et la quantit de composants souhaite, ainsi que le type et le numro de srie de la machine.
Les pages sur lesquelles figure le symbole dentretien - traitent de pices comprises dans un/des kit(s) dentretien. Pour le contenu complet du kit, voir le chapitre 1 - Service
kits (1- Kits dentretien)
.
2 INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LES COLONNES
Ref. - Numro de rfrence : se rfre une pice particulire dans la liste et le schma. Seules les pices auxquelles un numro de rfrence a t attribu sont reprsentes sur le
schma. Les pices sans numro de rfrence sur le schma sont simplement destines complter lillustration.
Part number - Numro de pice dtache : si aucun numro de pice nest spcifi, le composant nest pas disponible en tant que pice dtache. Une ligne qui apparat en gras
correspond un ensemble. Une pice dont le numro est suivi dun point noir est comprise dans lensemble apparaissant en gras juste au-dessus.
<<< >>> indique consulter une autre liste.
Si le numro de pice dune pices spcifiques est plac au-dessous de la ligne de rfrence/nom, il faut choisir le type/version de la machine.
Qty - Quantit : indique le nombre de pices avec le numro de rfrence correspondant. AR signifie As required (comme requis) : il sagit de la quantit ou du nombre
dterminer.
Name - Dsignation de la pice : la traduction des dsignations anglaises est disponible dans le document Glossary of part names (Glossaire des dsignations des pices).
Remarks - Remarques : informations supplmentaires concernant la pice.
Une srie de lettres peut indiquer quune pice spcifique a t certifie par lorganisme autoris mentionn, conformment aux codes et rglements de la liste.
Les dimensions sont indiques en millimtres.

hu - HASZNLATI TMUTAT
1 ALKATRSZRENDELS
Mindig adja meg a cikkszmot, a krt elemek nevt s mennyisgt, valamint a kszlk tpust s gyri szmt.
A Szerviz - szimblummal jellt oldalak a szervizkszlet(ek) egyes alkatrszeire vonatkoznak. A kszlet teljes tartalmt lsd az 1 - Service kits (1 - Szervizkszletek) fejezet-
ben.

2 A TBLZAT OSZLOPAI
Ref. - Hivatkozsi szm: a felsorolt alkatrszt a megfelel brhoz trstja. A rajzon csak hivatkozsi szmmal elltott alkatrszek lthatk. Az bra hivatkozsi szm nlkli rszei
csak az sszeszerels mdjt illusztrljk.
Part number. ha nincs megadva cikkszm, az adott alkatrsz nem kaphat ptalkatrszknt. A vastag vonal szerelvnyt jelez. Ha a cikkszm utn fekete pont ll, az alkatrsz a
jobbra fent vastaggal jellt szerelvny rsze.
A <<< >>> jel tirnyt egy msik listhoz, amely a Name elemmel azonos nev.
Ha egy adott alkatrsz cikkszmt a Ref./Name oszlopba helyezik, ki kell vlasztani a kszlk tpust/verziszmt.
Qty - Mennyisg: az adott hivatkozsi szmhoz kapcsold alkatrszek szmt jelli. Az AR jelentse As required (igny szerint): itt megadhatja a mennyisget vagy a szmot.
Name - Az alkatrsz neve: az angol nyelv elnevezsek fordtsai az Alkatrsznevek listja c. dokumentumban tallhatk.
Remarks - Az alkatrsszel kapcsolatos tbbletinformci.
Egy betsor jelzi azt, hogy az adott alkatrszt az illetkes hatsg a lista kdjainak vagy szablyainak megfelel tanstvnnyal ltta el.
A mrsi eredmnyek millimterben rtendk.

6 2930 7052 03
Parts list

it - ISTRUZIONI PER LUSO


1 ORDINE DI PARTI DI RICAMBIO
Indicare sempre il numero categorico, il nome e la quantit delle parti richieste, come pure il tipo e il numero di serie della macchina.
Le pagine contrassegnate dal simbolo di assistenza - descrivono componenti appartenenti ai kit di manutenzione. Per informazioni sul contenuto completo del kit, consultare il
capitolo 1 - Service kits (1 - Kit di manutenzione).

2 INFORMAZIONI SULLE COLONNE


Ref. - Numero di riferimento: indica un componente specifico elencato nel disegno. Nel disegno sono presenti solo i componenti con un numero di riferimento. I componenti senza
numero di riferimento sono presenti al solo scopo di illustrare il gruppo.
Part number - Numero categorico: se non specificato nessun numero categorico, il componente non disponibile come parte di ricambio. Una riga in grassetto indica un assem-
blaggio. Una parte il cui numero seguito da un punto nero compresa nellassemblaggio stampato in grassetto in alto a destra.
<<< >>> indica di consultare un altro elenco di parti di ricambio.
Quando il numero di catalogo di una parte specifica messo sotto la linea del riferimento/denominazione si deve fare una scelta in base al tipo/versione della macchina.
Qty - Quantit: indica il numero di componenti relativo al numero di riferimento. AR significa As required (Come richiesto): devono essere determinati la quantit o il numero.
Name - Nome parte: le traduzioni dei nomi inglesi dei componenti possono essere reperite nel Glossary of part names (Glossario dei nomi parti).
Remarks - Ulteriori informazioni sul componente.
Una serie di lettere possono indicare la certificazione di un componente da parte di un ente autorizzato specificato, in conformit alle normative riportate nellelenco.
Le misure sono espresse in millimetri.

ja -

2
Ref. -

Part number -

<<< >>>Name
Ref.Name/

Qty - AR

Name - Glossary of part names

Remarks -

lt - NAUDOJIMOINSTRUKCIJA
1 DETALI USAKYMAS
Visada nurodykite detals numer, pavadinim ir reikiam kiek bei renginio tip ir serijos numer.
Puslapiuose, paymtuose techninio aptarnavimo simboliu - , yra aptarnavimo reikmen rinkinio (-i) dali. Nordami gauti informacijos apie vis rinkinio turin, r. skyri 1
- Service kits (1 - Aptarnavimo reikmen rinkiniai).

2 INFORMACIJA STULPELYJE
Ref. - Nuorodos numeris: susieja srae nurodyt detal ir brin. Brinyje pavaizduotos tik detals, turinios nuorodos numer. Brinio detals, neturinios nuorodos numerio, tik
iliustruoja komplektin blok.
Part number - detals numeris: jeigu detals numeris nenurodytas, komponento kaip atsargins detals sigyti negalima. Eilutje, kuri parodyta parykintu riftu, yra agregatas.
Detal, po kurios numerio eina juodas takas, yra montuota parykintu riftu aukiau ispausdintame agregate.
<<< >>> nukreipia kit sra, kurio pavadinimas toks pat, kaip Name (detals pavadinimas).
Kai specifins detals numeris yra nurodytas emiau Ref. (nuoroda) /Name (detals pavadinimas) eiluts, reikia apsisprsti dl renginio tipo/versijos.
Qty - Kiekis: naudojamas su atitinkamu nuorodos numeriu ir nurodo detali kiek. AR reikia As required (prireikus): dar neinomas kiekis ar skaiius.
Name - detals pavadinimas: anglik pavadinim vertimus galima rasti dokumente rangos dali terminai.
Remarks - Papildoma informacija apie detal.
Raidi derinys gali rodyti, kad konkreiai detalei sertifikuot idav galiota institucija pagal srao nurodymus ir taisykles.
Matmenys pateikti milimetrais.

2930 7052 03 7
Parts list

lv - INSTRUKCIJAS LIETOANAI

1. PASTANAS DETAAS
Vienmr nordiet nepiecieams iekrtas detaas numuru, nosaukumu un daudzumu, k ar tipu un manas serilo numuru.
Lappuses, kas apzmtas ar apkopes simbolu - satur Apkopes komplekta(u) daas. Pilnam komplekta satura prskatam, skatiet nodau 1 - Service kits (1 - Apkopes komple-
kti).

2. KOLONNAS INFORMCIJA
Ats. - Inventra numurs: savieno atbilstos saraksta daas ar attlu. Tikai detaas ar inventra numuru ir pardtas attl. Detaas attl bez inventra numura ir montai, vienkri
paskaidrotas attl.
Part number detaas numurs: ja nav nordts detaas numurs, komponents nav pieejams k rezerves detaa. Treknrakst pardt lnija ir monta. Detaa, aiz kuras numura seko
melns punkts, ir ietverta tiei augpus treknrakst druktaj mont.
<<< >>> novirza uz citu sarakstu, kuram ir tds pats nosaukums k Nosaukums.
Kad kdas noteiktas detaas numurs ir novietots zem lnijas Ats./Nosaukums ir jizvlas iekrtas veids/versija.
Qty daudzums: norda detaas daudzumu savienojum ar attiecgo inventra numuru. AR nozm As required (pc vajadzbas): daudzums vai numurs, kuru jnosaka.
Name detaas nosaukums: angu nosaukumu tulkojumus var atrast dokument Detau nosaukumu vrdnca.
Remarks specila informcija par detau.
Burtu rindia, saska ar saraksta noteikumiem un kodiem, var nordt, ka o detau ir sertificjusi autorizta organizcija.
Izmri ir nordti milimetros.

nl - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN


Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.
Paginas gemarkeerd met het servicesymbool - bevatten onderdelen uit servicekits. Voor de complete inhoud van de kit, zie paragraaf 1 - Service kits (1 - Servicekits).

2 KOLOM INFORMATIE
Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld.
Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het samenstel te illustreren.
Part number - Onderdeelnummer: indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar. Een regel in een vet lettertype
is een samenstel. Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.
<<< >>> verwijst naar een andere lijst met dezelfde titel als de Name (benaming).
Als het onderdeelnummer van het desbetreffende onderdeel onder de regel Ref./Name (Ref./Benaming) staat vermeld, moet er een keuze met betrekking tot het machinetype en
de machineversie worden gemaakt.
Qty - Aantal: geeft het aantal onderdelen aan in samenhang met het overeenkomstige referentienummer. AR betekent As required (benodigde hoeveelheid): de hoeveelheid of
het aantal moet nader worden bepaald.
Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document Glossary of part names (Woordenlijst van onderdelen).
Remarks - Extra informatie over het onderdeel.
Een reeks letters kan aangeven dat een bepaald onderdeel gecertificeerd is door het opgegeven bevoegde orgaan, in overeenstemming met de codes of voorschriften in de lijst.
Afmetingen zijn in millimeters vermeld.

no - BRUKSANVISNING

1 BESTILLING AV DELER
Angi alltid delenummeret, navnet og antallet deler samt type- og serienummeret for maskinen.
Sidene som er merket med Service-symbolet - , omtaler deler av servicesettene. Du finner informasjon om hele innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits (1 - Servicesett).

2 FORKLARING TIL KOLONNENE


Ref. Referansenummer: knytter en bestemt del i listen til tegningen. Deler uten referansenummer vises ikke p tegningen. Delene p tegningen som ikke har referansenummer, er
tatt med for illustrere monteringen.
Part number Delenummer: Hvis det ikke er angitt noe delenummer, kan ikke delen bestilles som reservedel. En fet linje er en montering. En del som har et nummer som er et-
terfulgt av en svart prikk, er omfattet i monteringen med fet skrift ovenfor.
<<< >>> henviser til en annen liste som heter det samme som Navn.
Nr delenummeret til en bestemt del plasseres under linjen Ref./Name m man velge hva slags type/versjon maskinen er.
Qty Antall: angir hvor mange deler som er knyttet til referansenummeret. AR str for As required (etter behov): Antall eller nummer m spesifiseres.
Name Delenavn: Oversettelsene av de engelske navnene finner du i dokumentet Ordliste med delenavn.
Remarks Anmerkninger: tilleggsinformasjon om delen.
Bokstaver kan indikere at en bestemt del er sertifisert i henhold til det autoriserte organet som er angitt, i samsvar med kodene eller reglene for listen.
Ml er angitt i millimeter.

pl - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

1 ZAMAWIANIE CZCI
Zawsze podawa numer czci, nazw i ilo potrzebnych elementw, a take typ i numer seryjny urzdzenia.
Strony oznaczone symbolem - zawieraj czci zestaww serwisowych. Pen zawarto zestaww mona znale w rozdziale 1 - Service kits (1 - Zestawy serwisowe).

2 OBJANIENIA KOLUMN
Ref. - Numer referencyjny: czy konkretn cz z listy ze schematem. Na schemacie prezentowane s wycznie czci posiadajce numer referencyjny. Czci na schemacie nie
majce numeru referencyjnego umieszczono w celu zilustrowania montau.
Part number - Numer czci: jeli nie podano numeru czci, dany element nie jest dostpny jako cz zapasowa. Tekst wytuszczony oznacza zesp. Cz, po numerze ktrej
wystpuje czarna kropka, wchodzi w skad wytuszczonego zespou wskazanego powyej po prawej stronie.
<<< >>> su do przechodzenia do innej listy o tym samym tytule, co w kolumnie Name (Nazwa).
Jeli numer dla konkretnej czci jest umieszczony poniej wiersza Ref./Name, naley wybra typ/wersj maszyny.
Qty - Ilo: oznacza liczb czci w odniesieniu do odpowiadajcego im numeru referencyjnego. AR oznacza As required (Wg zapotrzebowania): ilo zostanie uzgodniona.
Name - Nazwa czci: tumaczenie nazw angielskich mona znale w dokumencie Glossary of part names (Sownik czci).
Remarks - Informacje dodatkowe o danej czci.
Cig liter moe informowa, e dana cz uzyskaa certyfikat okrelonej, upowanionej organizacji, zgodnie z kodami lub zasadami z listy.
Wymiary zostay podane w milimetrach.

8 2930 7052 03
Parts list

pt - INSTRUES PARA UTILIZAO

1 ENCOMENDA DE PEAS
Especificar sempre a referncia da pea, o nome e a quantidade de itens necessrios, bem como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo de assistncia - contm peas de kits de assistncia. Para ver todos os contedos do kit consultar o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
assistncia).

2 INFORMAO SOBRE AS COLUNAS


Ref. - Nmero de referncia: estabelece a ligao entre uma pea especfica listada e o desenho. No desenho, apenas so mostradas peas com um nmero de referncia. As peas
mostradas no desenho que no apresentem um nmero de referncia servem apenas para ilustrar o conjunto.
Part number - Referncia da pea: se no for indicada a referncia da pea, o componente no est disponvel como pea sobresselente. Uma linha em negrito representa um con-
junto. Uma pea cujo nmero esteja seguido de um ponto preto est includa no conjunto impresso em negrito, imediatamente acima.
<<< >>> conduz a outra lista com o mesmo ttulo de Name.
Quando a referncia da pea especfica se encontra por baixo da linha Ref./Name, preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas relacionadas com o nmero de referncia correspondente. AR significa As required (consoante requerido): quantidade ou nmero a
determinar.
Name - Nome da pea: possvel encontrar tradues dos nomes ingleses das peas no documento Glossrio de designaes de peas.
Remarks - Informao extra sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea foi certificada pela entidade autorizada referida, de acordo com os cdigos ou as normas da lista.
As medidas so indicadas em milmetros.

ro - INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1 COMANDAREA PIESELOR
Specificai ntotdeauna numrul de reper, numele i cantitatea articolelor necesare i tipul i numrul de serie ale mainii.
Paginile marcate cu simbolul Service - conin componente din kituri de service. Pentru coninutul complet al acestui kit consultai capitolul 1 - Service kits (1 - Kituri de
service).

2 INFORMAIILE DIN COLOANE


Ref. - Numrul de referin: coreleaz piesa respectiv din list cu desenul. n desen sunt prezentate numai piesele care au numere de referin. Piesele din desen care nu au niciun
numr de referin se afl acolo numai pentru a ilustra ansamblul.
Part number - Numr de reper: dac nu este specificat niciun numr de reper, componenta nu este disponibil ca pies de schimb. O linie ngroat reprezint un ansamblu. Un
reper al crui numr este urmat de un punct negru este cuprins n ansamblul tiprit ngroat de deasupra sa.
<<< >>> direcioneaz ctre o alt list care are titlul identic cu Nume.
Cnd numrul de reper al piesei respective este plasat sub linia Referin/Nume, este obligatorie selectarea unui tip sau a unei versiuni a mainii.
Qty - cantitate: indic numrul de piese corespunztoare numrului de referin respectiv. AR nseamn Conform necesar: cantitate sau numr care urmeaz a fi determinat.
Name - Nume reper: traducerile numelor englezeti pot fi gsite n documentul Glosar de nume de repere.
Remarks - Informaii suplimentare despre piese.
O serie de litere poate indica faptul c o anumit pies a fost certificat de organismul de autorizare specificat, n conformitate cu regulile sau codurile listei.
Dimensiunile sunt date n milimetri.

ru -

1
, , . ,
Service - , () (). 1 - Service kits (1 - ).

2
Ref. - : , , . , .
.
Partnumber - : , .
. , , , .
<<< >>> , Name ( ).
Ref./Name, , / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : Glossary of Part Names ( ).
Remarks - - . , ,
. .

sk - NVOD NA POUITIE
1 OBJEDNVANIE SAST
Vdy zadajte slo sasti, nzov a mnostvo poadovanch poloiek a takisto typ a vrobn slo zariadenia.
Strany oznaen servisnm symbolom - obsahuj asti servisnej spravy/servisnch sprav. pln zoznam prslunej spravy njdete v kapitole 1 - Service kits (1 - Servisn
spravy) .

2 INFORMCIE V STPCOCH
Ref. - Referenn slo: sli na prepojenie konkrtnej uvedenej sasti k prslunmu vkresu. Na vkrese s zobrazen len sasti s referennm slom. Sasti bez referennho
sla na vkrese slia len na ilustrciu montnej skupiny.
Part number - slo sasti: ak nie je uren iadne slo sasti, dan komponent nie je k dispozcii ako nhradn siastka. Riadok uveden tunm psmom predstavuje
montnu skupinu. Sas, za ktorej slom nasleduje ierna bodka, je zahrnut vo vyie uvedenej hrubo vytlaenej zostave vpravo.
<<< >>> smeruje na al zoznam s rovnakm nzvom ako v poloke Name.
Ke sa slo uritej sasti nachdza pod riadkom Ref./Name, je potrebn vybra typ/verziu zariadenia.
Qty - Mnostvo: oznauje poet sast vzhadom na prslun referenn slo. Skratka AR znamen As required (poda potreby): mnostvo alebo slo bude stanoven.
Name - Nzov siastky: preklady anglickch nzvov mete njs v dokumente Register nzvov sast.
Remarks - alie informcie o danej sasti.
Postupnos psmen me urova, e urit sas bola certifikovan stanovenou oprvnenou intitciou poda kdov alebo pravidiel v danom zozname.
Rozmery s uveden v milimetroch.

2930 7052 03 9
Parts list

sl - NAVODILA ZA UPORABO

1 NAROANJE DELOV
Vedno navedite tevilko dela, ime in koliino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko tevilko stroja.
Strani, oznaene s simbolom za servis , vsebujejo dele servisnih kompletov. Za celotno vsebino kompleta si oglejte poglavje 1 - Service kits(1 - Servisni kompleti).

2 INFORMACIJE O STOLPCU
Ref. - Referenna tevilka: povezuje doloen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenno tevilko. Deli na risbi, ki nimajo referenne tevilke, so namenjeni
samo prikazu sklopa.
Part number - tevilka dela: e tevilka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot rezervni del. Vrstica z odebeljenim tiskom predstavlja sklop. Del, katerega tevilki sledi rna
pika, spada v sklop, natisnjen z odebeljenim tiskom neposredno nad njim.
<<< >>> vas usmeri na drug seznam z enakim nazivom kot Name (Ime).
e je pod vrstico Ref./Name navedena tevilka dela za doloeni del, mora izbira temeljiti na tipu/razliici stroja.
Qty - Koliina: doloa tevilo delov v povezavi z ustrezno referenno tevilko. AR pomeni As required (kot je zahtevano): koliina ali tevilo za doloitev.
Name - Ime dela: prevodi anglekih imen se nahajajo v dokumentu Pojmovnik z imeni delov.
Remarks - Dodatne informacije o delu.
Zaporedje rk lahko pomeni, da je bil doloen del certificiran s strani navedenega pooblaenega organa, v skladu z zakoni ali pravili seznama.
Mere so podane v milimetrih.

sv - INSTRUKTIONER FR ANVNDNING

1 BESTLLA DELAR
Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som nskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer p maskinen.
Sidor markerade med servicesymbolen - innehller delar av servicesatser. Hela innehllet i satsen redovisas i kapitlet 1 - Service kits (1 - Servicesatser).

2 SPALTINFORMATION
Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i frteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referens-
nummer i ritningen finns med fr att illustrera sjlva monteringen.
Part number - Reservdelsnummer: om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel. Monteringsanvisningar visas med fet stil. En reservdel vars nummer fljs
av en svart punkt finns med i den fetstilta monteringsanvisningen direkt ovanfr.
<<< >>> hnvisar till en annan lista med samma titel som namnet.
Nr reservdelsnumret fr den specifika delen r placerad nedanfr Ref./Namn-raden mste ett val gras utifrn maskinens typ/version.
Qty - Antal: anger hur mnga delar som r kopplade till motsvarande referensnummer. AR betyder As required (som erfordras): antal eller nummer bestms senare.
Name - Reservdelsbeteckningar: versttningar av de engelska beteckningarna terfinns i dokumentet Glossary of part names (Ordlista med reservdelsbeteckningar).
Remarks - Extrainformation om reservdelen.
En uppsttning bokstver kan ange att en viss reservdel har certifierats av det befullmktigade organet, enligt koderna eller reglerna i frteckningen.
Mtt anges i millimeter.

tr - KULLANIM TALMATLARI

1 PARA SPAR
Gerekli elerin para numaralar, ad ve miktarnn yan sra makinenin tip ve seri numarasn da mutlaka belirtin.
Servis simgesi - tayan sayfalarda Servis kiti (kitleri) paralar bulunmaktadr. Kitle ilgili tm bilgilere ulamak iin 1 - Service kits (1 - Servis kitleri) blmne bavurun.

2 KOLON BLGLER
Ref. - Referans numaras: zel olarak listelenmi bir para iin izimden balant salar. Sadece referans numaras olan paralar izimde gsterilir. izimde referans numaras bulun-
mayan paralar sadece montaj ilemlerini gstermek iin verilmitir.
Part number - Para numaras: para numaras belirtilmemise, bileen yedek para olarak bulunmamaktadr. Koyu harflerle gsterilen satr montajdr. Numarasndan sonra siyah
bir nokta gelen para, yukarda koyu harflerle baslm montaja dahildir.
<<< >>>, Name (Ad) ile ayn balkta bir baka listeye ynlendirir.
Belirli bir parann para numaras Ref./Name (Ref./Ad) satrnn altna yerletirildiinde, makine tipi/modeli konusunda seim yaplmaldr.
Qty - Miktar: uygun referans numarasyla balantl olarak para saysn gsterir. AR, As required (Gerektii gibi) anlamna gelmektedir: belirlenecek olan miktar veya say.
Name - Para ad: ngilizce adlarn evirileri, Para adlar szlnde bulunabilir.
Remarks - Aklamalar: Para hakknda ek bilgiler.
Bir dizi harf, belirli bir parann yasalara veya liste kurallarna uygun olarak zel yetkili bir makam tarafndan sertifikalandrldn gsterebilir.
lmler milimetre cinsinden verilmitir.

zh -

1 - 1 - Service kits

2
Ref. -

Part number -

<<< >>>
Ref.()Name()/
Qty - ARAs required
Name -
Remarks -

10 2930 7052 03
Parts list

2930 7052 03 11
Parts list

Table of contents

1 Service kits................................................................................................................ 15

2 Drive arrangement - GA 55 VSD............................................................................... 17

3 Drive arrangement - GA 75 VSD, GA 90 VSD.......................................................... 19

4 Air system - Air inlet - GA 55 VSD............................................................................. 21

5 Air system - Air inlet - GA 75 VSD, GA 90 VSD........................................................ 23

6 Air system - Inlet assembly - GA 55 VSD.................................................................. 25

7 Air system - Inlet valve assembly - GA 75 VSD, GA 90 VSD................................... 27

8 Air system - Air receiver............................................................................................ 29

9 Air system - Air flow and cooling - Air-cooled............................................................ 33


10 Air system - Air flow and cooling - Water-cooled....................................................... 37

11 Oil system................................................................................................................. 41

12 Air outlet - Pack - Air-cooled...................................................................................... 43

13 Air outlet - Pack - Water-cooled................................................................................ 45

14 Air outlet - Full Feature - Air-cooled.......................................................................... 47

15 Air outlet - Full Feature - Water-cooled..................................................................... 51

16 Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1)..................................................... 55

17 Cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V............................................................................ 63


18 Cubicle - 380V, 400V, 460V....................................................................................... 71

19 Cubicle box assembly............................................................................................... 77

20 Bodywork.................................................................................................................. 79

21 Standard option - Oil containing frame...................................................................... 83

22 Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Air-cooled.................................. 85

23 Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Water-cooled............................. 87

24 Standard option - Oil separator drain - Pack............................................................. 89

25 Standard option - Oil separator drain - Full Feature.................................................. 91

26 Standard option - Pre-filter........................................................................................ 93

27 Standard option - DD filter......................................................................................... 95

28 Standard option - DD/PD filter................................................................................... 97

12 2930 7124 50
Parts list

29 Standard option - DD/PD filter - Parts....................................................................... 99

30 Standard option - Energy recovery......................................................................... 103

31 Standard option - Water shut-off valve.................................................................... 105

32 Standard option - Lifting device............................................................................... 107

33 Standard option - Main switch................................................................................. 109

34 Standard option - Monitoring....................................................................................111

35 Standard option - DIN flanges................................................................................. 113

36 Standard option - ANSI flanges............................................................................... 115

37 Standard option - Freeze protection - Pack - Air-cooled......................................... 117


38 Standard option - Freeze protection - Pack - Water-cooled.................................... 119

39 Standard option - Freeze protection - Full Feature - Air-cooled.............................. 121

40 Standard option - Freeze protection - Full Feature - Water-cooled......................... 123

41 Standard option - Roto-Xtend Duty Fluid................................................................ 127

42 Standard option - Food Grade Fluid........................................................................ 129

2930 7124 50 13
Parts list

1 Service kits 

Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Oil
2901 0245 01 Roto-Inject Fluid - 5 Litres
2901 0522 00 Roto-Inject Fluid - 20 Litres
2901 0045 01 Roto-Inject Fluid - 209 Litres
2901 1700 00 Roto-Xtend Duty Fluid - 5 Litres
2901 1701 00 Roto-Xtend Duty Fluid - 20 Litres
2901 1702 00 Roto-Xtend Duty Fluid - 209 Litres
1630 0542 00 Food Grade Fluid - 20 Litres

1 Air-/Oil filter kit
2901 9200 00 GA 55 VSD Roto-Inject Fluid
2901 9200 20 GA 55 VSD Roto-Xtend Duty Fluid
2901 9200 10 GA 75 VSD, GA 90 VSD Roto-Inject Fluid
2901 9200 30 GA 75 VSD, GA 90 VSD Roto-Xtend Duty Fluid
2901 9201 40 GA 55 VSD Food Grade Fluid
2901 9201 50 GA 75 VSD, GA 90 VSD Food Grade Fluid

2901 9200 40 1 Oil separator and scavenge line kit

1 Inlet valve kit
2901 2050 00 GA 55 VSD
2901 0302 00 GA 75 VSD, GA 90 VSD

2901 1453 00 1 Minimum pressure valve kit

1 Oil Stop Valve and Check Valve kit
2901 2018 00 GA 55 VSD
2901 2012 00 GA 75 VSD, GA 90 VSD

1 Thermostatic valve kit
2901 1616 00 Thermostatic valve 38C
2901 1617 00 Thermostatic valve 60C
2901 1618 00 Tropical thermostat 75C

1 Preventive maintenance kit 1)2)
2901 9201 00 GA 55 VSD - Roto-Inject Fluid
2901 9200 00 1 Air-/Oil filter kit
2901 9200 40 1 Oil separator kit
2901 2050 00 1 Inlet valve kit
2901 1453 00 1 Minimum pressure valve kit
2901 2018 00 1 Oil Stop Valve and Check Valve kit

Preventive maintenance kit 1)2)
2901 9201 10 1 GA 75 VSD, GA 90 VSD - Roto-Inject Fluid
2901 9200 10 1 Air-/Oil filter kit
2901 9200 40 1 Oil separator kit
2901 0302 00 1 Inlet valve kit
2901 1453 00 1 Minimum pressure valve kit
2901 2012 00 1 Oil Stop Valve and Check Valve kit

14 2930 7124 50
Parts list

Service kits
1


Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Preventive maintenance kit 1)2)


2901 9201 20 GA 55 VSD - Roto-Xtend Duty Fluid
2901 9200 20 1 Air-/Oil filter kit
2901 9200 40 1 Oil separator kit
2901 2050 00 1 Inlet valve kit
2901 1453 00 1 Minimum pressure valve kit
2901 2018 00 1 Oil Stop Valve and Check Valve kit

1 Preventive maintenance kit 1)2)
2901 9201 30 GA 75 VSD, GA 90 VSD - Roto-Xtend Duty Fluid
2901 9200 30 1 Air-/Oil filter kit
2901 9200 40 1 Oil separator kit
2901 0302 00 1 Inlet valve kit
2901 1453 00 1 Minimum pressure valve kit
2901 2012 00 1 Oil Stop Valve and Check Valve kit

Drain wearing parts kit - EWD 330M
2901 0633 20 1 Pack
2901 0633 20 2 Full Feature

1 Element mounting kit
2901 2015 00 GA 55 VSD
2901 2047 00 GA 75 VSD, GA 90 VSD

1 Element overhaul kit
2901 1646 00 GA 55 VSD
2901 1089 01 GA 75 VSD, GA 90 VSD

1 Motor rebearing kit
2901 2016 00 GA 55 VSD
2901 2011 00 1 Motor drive side kit
2901 2048 00 1 Motor non drive side kit

1 Motor rebearing kit
2901 2017 00 GA 75 VSD, GA 90 VSD
2901 2010 00 1 Motor drive side kit
2901 2048 00 1 Motor non drive side kit

1) Preventive maintenance kits do not include Thermostatic valve kit and Drain kit to do
complete 8000 running hours service.
2) Preventive maintenance kits are not available for compressors with Food Grade Fluid.
Kits need to be ordered separately.

2930 7124 50 15
Parts list

1 2 3 4 5 6

3060 3090

3110

3100
3010 1030
1055
3080 3020

2040
2050
2045
1085 2055
3050 2100
3030 2060
2095
3040
2030 2025
1070 2035 2010
4015
1060 1075 2015
3070
1065 2090 2020
2085
2080
2065
4020
1090 1015 1025
1030 1020
2075
1030 1095
2070

1010
1040

1045 1035
1005
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Tolerances, if not i

ATLAS COPCO ST

Name IN
Material NO
Treatment No
9820 9791 72-01ed00

2013/11/11 tmulay ,
00.00
16
9820979172 00.00
2930 7124 50
STATUS
Posi-
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
Parts list

Drive arrangement - GA 55 VSD 2
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 005 1616 7281 80 1 Service stage


1 010 1622 6600 00 1 Spacer
1 015 1625 5051 01 1 Key
1 020 1625 5050 01 1 Washer
1 025 0211 1409 00 1 Screw
1 030 1619 6032 00 3 Nipple (SPM)
1 035 0663 2107 84 1 O-ring
1 040 1622 8704 00 1 Nozzle
1 045 0147 1322 03 1 Hexagon bolt
1 055 1625 5052 01 1 Key
1 060 1625 5050 01 1 Washer
1 065 0211 1409 00 1 Screw
1 070 1622 9023 00 1 Spacer
1 075 1622 5501 80 1 Plug assembly
1622 3699 00 1 Magnet
0663 2107 89 1 O-ring
1 085 0101 1951 40 2 Dowell pin
1 090 0663 2103 22 1 O-ring
1 095 0147 1365 03 12 Hexagon bolt
2 010 1625 5980 20 2 Support
2 015 0147 1403 03 4 Hexagon bolt
2 020 0301 2358 00 4 Washer
2 025 1625 2019 00 2 Damper
2 030 0147 1362 03 4 Hexagon bolt
2 035 0301 2344 00 4 Washer
2 040 1622 4752 30 2 Support
2 045 0301 2344 00 2 Washer
2 050 0147 1362 03 2 Hexagon bolt
2 055 0301 2358 00 2 Washer
2 060 0147 1400 03 2 Hexagon bolt
2 065 1625 7278 00 2 Support
2 070 0301 2358 00 4 Washer
2 075 0147 1403 03 4 Hexagon bolt
2 080 1625 2018 00 2 Damper
2 085 0301 2358 00 4 Washer
2 090 0147 1400 03 4 Hexagon bolt
2 095 0301 2378 00 2 Washer
2 100 0147 1479 03 2 Hexagon bolt
1625 2024 01 1 Motor assembly
3 010 1622 9005 00 1 Gearbox
3 020 1622 8794 00 1 Bushing
3 030 0508 1100 85 1 Roller bearing
3 040 0335 2176 00 1 Circlip
3 050 1622 9046 00 1 Seal lip
3 060 1088 1001 03 1 Warning mark
3 070 1622 9050 00 1 Nipple
3 080 0211 1406 03 6 Screw
3 090 1 Data plate
3 100 0371 1100 13 1 Lifting eye
3 110 1 Motor
4 015 1622 3110 63 1 Gear motor
4 020 1622 3110 64 1 Gear element

2930 7124 50 17
Parts list

3
1 2 3 4 5 6

3060
3090

1030 3100
3110
1055
3020
3080
3010
1085 2040
2050
2055 2045
2060
2100
1040 2095

2030 2025
3050 1035 2035 2010
3030 1075

1060 2015
1065 1070 3040
4015 3070 2080 2020

2090
1090 1015 1025 2085
1095 1005 1010
1030
1030 4020 1020 2065
2075
2070
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

9820 9791 73-01ed00 2013/11/11 tmulay ,


00.00 9820979173 00.00
STATUS
Posi-
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
18 2930 7124 50
Parts list

Drive arrangement - GA 75 VSD, GA 90 VSD 3
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 005 1616 7146 83 1 Service stage


1 010 1622 4633 00 1 Spacer
1 015 1625 5056 01 1 Key
1 020 1625 5054 01 1 Washer
1 025 0211 1409 00 1 Screw
1 030 1619 6032 00 5 Nipple (SPM)
1 035 0663 2111 46 1 O-ring
1 040 1622 3793 00 1 Nozzle
1 055 1625 5055 01 1 Key
1 060 1625 5054 01 1 Washer
1 065 0211 1409 00 1 Screw
1 070 1622 9019 00 1 Spacer
1 075 1622 3698 80 1 Plug assembly
1622 3699 00 1 Magnet
0663 2107 89 1 O-ring
1 085 0101 1951 40 2 Dowell pin
1 090 0663 2109 78 1 O-ring
1 095 0147 1365 03 10 Hexagon bolt
2 010 1625 5980 20 2 Support
2 015 0147 1403 03 4 Hexagon bolt
2 020 0301 2358 00 4 Washer
2 025 1625 2019 00 2 Damper
2 030 0147 1362 03 4 Hexagon bolt
2 035 0301 2344 00 4 Washer
2 040 1622 4752 30 2 Support
2 045 0301 2344 00 2 Washer
2 050 0147 1362 03 2 Hexagon bolt
2 055 0301 2358 00 2 Washer
2 060 0147 1400 03 2 Hexagon bolt
2 065 1625 7278 00 2 Support
2 070 0301 2358 00 4 Washer
2 075 0147 1403 03 4 Hexagon bolt
2 080 1625 2018 00 2 Damper
2 085 0301 2358 00 4 Washer
2 090 0147 1400 03 4 Hexagon bolt
2 095 0301 2378 00 2 Washer
2 100 0147 1479 03 2 Hexagon bolt
1 Motor assy
1625 2025 01 GA 75 VSD
1625 2026 01 GA 90 VSD
3 010 1622 9004 00 1 Gearbox
3 020 1622 8794 00 1 Bushing
3 030 0508 1100 85 1 Roller bearing
3 040 0335 2176 00 1 Circlip
3 050 1622 9046 00 1 Seal lip
3 060 1088 1001 03 1 Warning mark
3 070 1622 9050 00 1 Nipple
3 080 0211 1406 03 6 Screw
3 090 1 Data plate
3 100 0371 1100 13 1 Lifting eye
3 110 1 Motor
4 015 1622 3692 41 1 Gear motor
4 020 1622 3692 42 1 Gear element

2930 7124 50 19
Parts list

1 2 3 4 5 6
4

2070

2065
2055
2060
2070

2050
2080

2075

3020 3015
2031 2080
2040 2020
2025
2035 2030
2010
2005
1186 2015

2045

1160
1165
1195 1175
1130
1176
1105 1110
1170 1140
1100 1120 1125
1180 1115
1205 1210 1171 1155 1135
1102
1177
1101

1200
1190
1205
1185 1210

Tolerances

ATLAS CO

Name

Material
9820 9785 66-01ed00 Treatment

20 2930 7124 50
2013/10/29 tmulay , 00.02
Parts list

Air system - Air inlet - GA 55 VSD 4
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 100 1625 8957 00 1 Housing


1 101 0571 0035 93 1 Nipple
1 102 0663 3119 00 1 O-ring
1 105 1613 2359 00 1 Piston
1 110 1622 6613 03 1 Nipple
1 115 0663 3130 00 1 O-ring
1 120 1622 9089 00 1 Valve
1 125 1622 5662 00 1 Spring
1 130 0686 3718 19 1 Plug
1 135 1622 9087 00 1 Plug
1 140 0663 3130 00 1 O-ring
1 155 1089 0574 70 1 Temp. sensor
1 160 1622 9062 00 1 Check valve
1 165 1625 8407 00 1 Spring
1 170 0686 3718 24 1 Plug
1 171 0686 3718 16 1 Plug
1 175 0663 2106 57 1 O-ring
1 176 0663 2106 67 4 O-ring
1 177 0686 3718 17 1 Plug
1 180 0211 1964 74 4 Screw
1 185 0574 8000 45 1 Hose assembly
1 186 0574 8000 43 1 Hose assembly
1 190 1625 5955 00 1 Hose
1 195 0663 7138 00 1 O-ring
1 200 0663 7136 00 1 O-ring
1 205 0301 2344 00 4 Washer
1 210 0211 1363 03 4 Screw
2 005 0663 7150 00 1 O-ring
2 010 <<< >>> 1 Unloader assembly
2 015 0686 3718 15 1 Plug
2 020 0147 1363 03 4 Hexagon bolt
2 025 0301 2344 00 4 Washer
2 030 1625 4056 00 1 Nozzle
2 031 0663 3119 00 1 O-ring
2 035 0663 2113 43 1 O-ring
2 040 0571 0036 13 1 Nipple
2 045 0574 8000 38 1 Hose assembly
2 050 1625 7691 00 1 Air filter
1622 1855 01 1 Filter element
2 055 1625 5935 00 1 Support
2 060 0301 2344 00 2 Washer
2 065 0147 1360 03 2 Hexagon bolt
2 070 0147 1963 08 3 Hexagon bolt
2 075 1625 5998 00 1 Hose assembly
1613 7912 01 Indicator
2 080 0347 6119 00 2 Hose clip
3 015 1089 0580 03 1 Solenoid valve
3 020 1088 1001 01 2 Warning mark

2930 7124 50 21
Parts list

5
1 2 3 4 5 6

2070

2065 2060

2070
2055

2050 2080

2075
2080

2020
3015 2030 2025
3020 2010
2035
2016
2045 2040 2005

1160
1165
1185
1175
1195
1176 1177
1100 1178
1176
1155
1170
1205 1190 1115 1120 1105 1130
1210 1195
1180
1102
1101
1110 1125

1186

9820 9785 67-01ed00

2013/10/29 tmulay ,
22 9820978567 00.02
2930 7124 50 STATUS
Posi-
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
Parts list

Air system - Air inlet - GA 75 VSD, GA 90 VSD 5
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 100 1622 9081 00 1 Housing


1 101 0571 0036 07 1 Nipple
1 102 0663 3125 00 1 O-ring
1 105 1613 2359 00 1 Piston
1 110 1622 6613 03 1 Nipple
1 115 0663 3130 00 1 O-ring
1 120 1622 9089 00 1 Valve
1 125 1622 5662 00 1 Spring
1 130 0686 3718 19 1 Plug
1 155 1089 0574 70 1 Temp. sensor
1 160 1622 9062 00 1 Check valve
1 165 1625 8407 00 1 Spring
1 170 0686 3718 24 1 Plug
1 175 0663 2104 03 1 O-ring
1 176 0663 2106 67 2 O-ring
1 177 0663 2106 10 1 O-ring
1 178 0663 2107 09 1 O-ring
1 180 0211 1964 75 4 Screw
1 185 0574 8000 45 1 Hose assembly
1 186 0574 8000 44 1 Hose assembly
1 190 1625 4045 00 1 Flexible
1 195 0663 7138 00 2 O-ring
1 205 0301 2344 00 4 Washer
1 210 0211 1363 03 4 Screw
2 005 0663 2107 37 1 O-ring
2 010 <<< >>> 1 Unloader assembly
2 016 0663 2113 43 1 O-ring
2 020 0147 1363 03 4 Hexagon bolt
2 025 0301 2344 00 4 Washer
2 030 1625 4057 00 1 Blow-off nozzle
2 035 0663 2113 43 2 O-ring
2 040 0571 0036 13 1 Nipple
2 045 0574 8000 36 1 Hose assembly
2 050 1625 7692 00 1 Air filter
1613 9503 00 Filter element
2 055 1625 5935 00 1 Support
2 060 0301 2344 00 2 Washer
2 065 0147 1360 03 2 Hexagon bolt
2 070 0147 1963 08 3 Hexagon bolt
2 075 1625 8269 00 1 Hose assembly
1613 7912 01 Indicator
2 080 0347 6100 15 2 Hose clip
3 015 1089 0580 03 1 Solenoid valve
3 020 1088 1001 01 2 Warning mark

2930 7124 50 23
Parts list

6
1 2 3 4 5

1050
1045
1040

1035
1020

1015
1025

1065
1025

1005

1010
1055

1060

N
9820 9785 68-01ed00
M

T
24 2930 7124 50
Parts list

Air system - Inlet assembly - GA 55 VSD 6
Ref. Part number Qty Name Remarks

1625 5060 82 1 Inlet assembly


1 005 1 Valve housing
1 010 1613 7316 00 1 Valve spindle
1 015 1613 7217 00 1 Bushing
1 020 1613 7218 00 1 Spring
1 025 0500 4510 31 2 Plain bearing
1 035 1613 7220 00 1 Dowel pin
1 040 1613 7221 00 1 Bracket
1 045 0300 0274 68 1 Washer
1 050 0147 1244 03 1 Hexagon bolt
1 055 1613 8908 00 1 Valve
1 060 0194 1242 00 1 Screw
1 065 1613 7216 00 1 Bushing

2930 7124 50 25
Parts list

17 2 3 4 5 6

1050
1051

1055
1040

1070
1035

1065
1030
1065

1020

1045
1025

1080

Toleranc

ATLAS

Name

9820 9785 69-01ed00 Materia

Treatme

26 2930 7124 50
Parts list

Air system - Inlet valve assembly - GA 75 VSD, GA 90 VSD 7
Ref. Part number Qty Name Remarks

1622 8610 80 1 Inlet valve assembly


1 020 1 Valve housing
1 025 1622 8609 00 1 Valve
1 030 1613 7216 00 1 Bushing
1 035 1613 7217 00 1 Bushing
1 040 1613 7218 00 1 Spring
1 045 1613 7980 00 1 Valve spindle
1 050 0147 1247 02 1 Hexagon bolt
1 051 1613 8933 00 1 Washer
1 055 1613 8923 00 1 Bracket
1 065 0500 4510 31 2 Plain bearing
1 070 1613 7220 00 1 Dowel pin
1 080 0194 1242 00 1 Screw

2930 7124 50 27
Parts list

1 2 3 4 5 6
8

2080
2070
2075
2065

2025
2060 2085
2090
2100
2095
2106
2055 2105 1010
2050
2045 2120
2125
2040 4060
3010
2035
3015
2030
2020

3040
2130

2015
2010

2155
3025 2160
3020 2165
3005
5025

4030 4035
2170
4055 4025
4050 4020
2175 4015
4045
4040

4005
3035
3030

9820 9786 51-01ed00

2013/10/29 tmulay ,
2 28 9820978651 2930 7124
00.02 50
STATU
Posi-
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approve
Parts list

Air system - Air receiver 8
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 010 1 Safety valve


1202 5401 00 13bar(e)
1613 7810 00 175psig
1 Vessel assembly
1625 5931 82 AS1210
1625 5931 99 ASME
1625 5931 99 CE
1625 5931 82 Lloyds
1625 5931 85 MHLW
1625 5931 95 MOM
2 010 1625 7252 00 1 Shield
2 015 1625 7253 00 1 Separator
2 020 0147 1244 03 1 Hexagon bolt
2 025 0663 2116 70 1 O-ring
2 030 1613 3222 00 1 Washer
2 035 1613 3223 01 1 Seal
2 040 1613 3221 00 1 Piston
2 045 1622 3662 00 1 Spring
2 050 0663 2101 01 1 O-ring
2 055 1622 3663 00 1 Piston
2 060 1622 3664 00 1 Spring
2 065 0301 2335 00 4 Washer
2 070 1625 7277 00 1 Housing
2 075 0211 1328 03 4 Cap screw
2 080 0335 3111 00 1 Circlips
2 085 1622 4867 00 1 Nipple
2 090 0663 3119 00 2 O-ring
2 095 1613 9005 01 1 Non return valve
2 100 0663 2108 11 1 O-ring
2 105 1625 7254 00 1 Pipe
2 106 0663 2113 43 1 O-ring
2 120 0571 0035 94 1 Nipple
2 125 0663 3125 00 1 O-ring
2 130 0663 2106 95 1 O-ring
2 155 1202 8992 00 1 Plug
2 160 0663 3130 00 1 O-ring
2 165 1513 0168 00 1 Sight glass
2 170 0571 0036 01 1 Nipple
2 175 1625 5934 00 1 Nipple
1 Vessel
1625 7251 82 AS1210
1625 7251 99 ASME
1625 7251 99 CE
1625 7251 82 Lloyds
1625 7251 85 MHLW
1625 7251 95 MOM
3 005 1 Vessel
3 010 0147 1107 92 8 Hexagon bolt
3 015 1625 7250 00 1 Cover
3 020 1 Data plate
3 025 0244 4184 00 4 Screw
3 030 1625 7620 00 1 Plug
3 035 0663 2115 45 1 O-ring
3 040 0663 2107 49 1 O-ring

2930 7124 50 29
Parts list

1 2 3 4 5 6
8

2080
2070
2075
2065

2025
2060 2085
2090
2100
2095
2106
2055 2105 1010
2050
2045 2120
2125
2040 4060
3010
2035
3015
2030
2020

3040
2130

2015
2010

2155
3025 2160
3020 2165
3005
5025

4030 4035
2170
4055 4025
4050 4020
2175 4015
4045
4040

4005
3035
3030

9820 9786 51-01ed00

2013/10/29 tmulay ,
2 30 9820978651 2930 7124
00.02 50
STATU
Posi-
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approve
Parts list

Air system - Air receiver 8

Ref. Part number Qty Name Remarks

4 005 0392 1100 25 4 Vibration damper


4 015 0333 3227 00 1 Lock washer
4 020 1613 8967 12 1 Grounding
4 025 0226 0301 00 1 Screw
4 030 0301 2335 00 4 Washer
4 035 0266 2110 00 4 Nut
4 040 1625 7302 00 3 Washer
4 045 0147 1964 20 3 Hexagon bolt
4 050 0852 0011 51 1 Valve
4 055 0686 3718 16 1 Plug
4 060 1089 0637 29 1 Switch
5 025 1079 9904 99 1 Decal

2930 7124 50 31
Parts list

9
1 2 3 4 5 6

2016

2030
2015

2035

2010

2040
2025

2005 1035 1030


2020
1015

1005

1020

1025

1010

1070

1065

1040

1050

1050
1045
1060
1055 1060
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1055
This document is our properety and shall not without our permission be altered,

Tolerance

ATLAS CO

Name

Material

Treatmen
CONFIDENTIAL:

9820 9785 49-01ed00


2011/10/21 AIR13180
00 9820978549 00.03
STA

32
Ed Posi- Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model 2930 Ed
7124 50 3D
. Version Appro
tion
Parts list

Air system - Air flow and cooling - Air-cooled 9
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 005 1 Cooler plate


1625 5920 80 GA 55 VSD
1625 5967 80 GA 75 VSD
1625 5910 80 GA 90 VSD
1202 6584 00 AR Seal
1 010 1 After cooler
1625 5944 01 GA 55 VSD
1625 5944 04 GA 75 VSD
1625 5944 05 GA 90 VSD
1 015 4 Hexagon bolt
0147 1323 03 GA 55 VSD
1079 1472 05 GA 75 VSD
1079 1472 05 GA 90 VSD
1 020 0301 2335 00 4 Washer
1 025 1 Oil cooler
1625 5945 01 GA 55 VSD
1625 5945 03 GA 75 VSD
1625 5945 05 GA 90 VSD
1 030 4 Hexagon bolt
0147 1323 03 GA 55 VSD
1079 1472 05 GA 75 VSD
1079 1472 05 GA 90 VSD
1 035 0301 2335 00 4 Washer
1 040 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 045 1625 5953 00 1 Hose
1 050 0663 7138 00 2 O-ring
1 055 0211 1363 03 4 Screw
1 060 0301 2344 00 4 Washer
1 065 1 Hose assembly
0574 8000 39 GA 55 VSD
0574 8000 44 GA 75 VSD
0574 8000 44 GA 90 VSD
1 070 1 Hose assembly
0574 8000 41 GA 55 VSD
0574 8000 42 GA 75 VSD
0574 8000 42 GA 90 VSD
2 005 1 Fan
1625 5949 61 GA 55 VSD 200V/50Hz IEC
1625 5949 71 GA 55 VSD 200V/60Hz IEC
1625 5949 71 GA 55 VSD 200V/60Hz CSA-UL
1625 5949 71 GA 55 VSD 230V/60Hz IEC
1625 5949 71 GA 55 VSD 230V/60Hz CSA-UL
1625 5949 71 GA 55 VSD 380V/60Hz IEC
1625 5949 61 GA 55 VSD 400V/50Hz IEC
1625 5949 71 GA 55 VSD 460V/60Hz IEC
1625 5949 71 GA 55 VSD 460V/60Hz CSA-UL
1625 5949 61 GA 55 VSD 500V/50Hz IEC
1625 5949 71 GA 55 VSD 575V/60Hz CSA-UL
1625 5949 61 GA 75 VSD 200V/50Hz IEC
1625 5949 71 GA 75 VSD 200V/60Hz IEC
1625 5949 71 GA 75 VSD 200V/60Hz CSA-UL
1625 5949 71 GA 75 VSD 230V/60Hz IEC
1625 5949 71 GA 75 VSD 230V/60Hz CSA-UL
1625 5949 71 GA 75 VSD 380V/60Hz IEC

2930 7124 50 33
Parts list

9
1 2 3 4 5 6

2016

2030
2015

2035

2010

2040
2025

2005 1035 1030


2020
1015

1005

1020

1025

1010

1070

1065

1040

1050

1050
1045
1060
1055 1060
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

1055
This document is our properety and shall not without our permission be altered,

Tolerance

ATLAS CO

Name

Material

Treatmen
CONFIDENTIAL:

9820 9785 49-01ed00


2011/10/21 AIR13180
00 9820978549 00.03
STA

34
Ed Posi- Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model 2930 Ed
7124 50 3D
. Version Appro
tion
Parts list

Air system - Air flow and cooling - Air-cooled 9

Ref. Part number Qty Name Remarks

1625 5949 61 GA 75 VSD 400V/50Hz IEC


1625 5949 71 GA 75 VSD 460V/60Hz IEC
1625 5949 71 GA 75 VSD 460V/60Hz CSA-UL
1625 5949 61 GA 75 VSD 500V/50Hz IEC
1625 5949 71 GA 75 VSD 575V/60Hz CSA-UL
1625 5949 31 GA 90 VSD 380V/60Hz IEC
1625 5949 22 GA 90 VSD 400V/50Hz IEC
1625 5949 31 GA 90 VSD 460V/60Hz IEC
1625 5949 31 GA 90 VSD 460V/60Hz CSA-UL
1625 5949 22 GA 90 VSD 500V/50Hz IEC
1625 5949 31 GA 90 VSD 575V/60Hz CSA-UL
2 010 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
2 015 1625 5914 81 1 Baffle 1)
1202 658400 AR Seal
1625 5936 00 2 Plate
1079 9901 18 1 Decal
2 016 0147 1963 08 5 Hexagon bolt
2 020 1625 2151 88 1 Baffle 1)
1625 5936 00 2 Plate
1079 9901 18 1 Decal
2 025 0147 1963 08 3 Hexagon bolt
2 026 1079 1472 05 2 Screw
2 030 1625 2151 90 1 Support 1)
1202 6584 00 AR Seal
2 035 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
2 040 0129 3270 60 5 Blind rivet

1) Lined with:
Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2930 7124 50 35
Parts list
1 2 3 4 5

10

1015
1170
1175

1030 1170
1175
1280
1300 1150 1275

1005
1160
1165
1040 1035

1025 1010
1020
1075
1075
1205 1070
1110 1135
1120

1105 1270
1115
1130
1125 1192
1145 1140 1191
1285 1065
1085 1066
1200 1080 1216 1265
1100
1090
1290 1180 1192
1193 1191

1193

1185 1216

1195 1060

1055
1060 1045 1050

1055 1050

1217

Tolera

ATLAS

Name

Mater

Treatm

9820 9791 62-01ed00

36 2013/11/01 tchilhal 2930 712400.00


50
0.00 9820979162
Ed Posi- Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D
Parts list

Air system - Air flow and cooling - Water-cooled 10
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 005 0147 1963 08 2 Hexagon bolt


1 010 1625 4064 00 1 Support
1 015 1625 8212 00 1 Heat exchanger
1 020 0275 1110 05 4 Nut
1 025 0333 3227 00 4 Lock washer
1 030 1625 8213 00 1 Heat exchanger
1 035 0275 1110 05 3 Nut
1 040 0333 3227 00 3 Lock washer
1 045 1625 7649 00 1 Hose
1 050 0211 1363 03 4 Screw
1 055 0301 2344 00 4 Washer
1 060 0663 7138 00 1 O-ring
1 065 1613 9370 83 1 Water separator
0663 6147 00 1 O-ring 3x114.5
0663 6136 00 1 O-ring 3x59.5
0663 2111 27 1 O-ring 3x31.5
1 066 0663 3119 00 1 O-ring
1 070 0686 3718 17 1 Plug
1 075 0686 3718 15 2 Plug
1 080 1625 8282 00 1 Pipe
1 085 0583 8120 74 1 Fitting pipe
1 090 0583 8120 81 1 Fitting pipe
1 100 0661 1000 38 1 Seal washer
1 105 0147 1474 03 2 Hexagon bolt
1 110 0301 2378 00 2 Washer
1 115 1625 2007 00 1 Pipe
1 120 0663 7138 00 1 O-ring
1 125 0211 1363 03 2 Screw
1 130 0301 2344 00 2 Washer
1 135 0663 3143 00 2 O-ring
1 140 0147 1476 03 2 Hexagon bolt
1 145 0301 2378 00 2 Washer
1 150 0663 7138 00 1 O-ring
1 160 0147 1476 03 2 Hexagon bolt
1 165 0301 2378 00 2 Washer
1 170 0663 2105 99 2 O-ring
1 175 0571 0036 47 2 Nipple
1 180 1625 7659 00 1 Pipe
1 185 1625 7658 00 1 Pipe
1 191 1625 5985 00 2 Plate
1 192 0129 3270 60 4 Rivet
1 193 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 195 1625 4047 00 1 Pipe
1 200 0574 8000 63 1 Hose assembly
1 205 0574 8000 64 1 Hose assembly
1 216 1089 0574 70 2 Temp. sensor
1 217 1622 9961 01 2 Connector + cable 2)
1 265 1079 9913 79 1 Inform. label water inlet
1 270 1079 9913 69 1 Inform. label water outlet
1 275 0147 1963 08 4 Hexagon bolt

2930 7124 50 37
Parts list
1 2 3 4 5

10

1015
1170
1175

1030 1170
1175
1280
1300 1150 1275

1005
1160
1165
1040 1035

1025 1010
1020
1075
1075
1205 1070
1110 1135
1120

1105 1270
1115
1130
1125 1192
1145 1140 1191
1285 1065
1085 1066
1200 1080 1216 1265
1100
1090
1290 1180 1192
1193 1191

1193

1185 1216

1195 1060

1055
1060 1045 1050

1055 1050

1217

Tolera

ATLAS

Name

Mater

Treatm

9820 9791 62-01ed00

38 2013/11/01 tchilhal 2930 712400.00


50
0.00 9820979162
Ed Posi- Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D
Parts list

Air system - Air flow and cooling - Water-cooled 10

Ref. Part number Qty Name Remarks

1 280 1625 4013 80 1 Baffle 1)


1619 2758 00 AR Seal
1 285 1625 4065 00 1 Plate
1 290 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
1 300 1625 2006 00 1 Hose assembly

1) Lined with:
Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
2) Located in Cubicle

2930 7124 50 39
Parts list
1 2 3 4 5 6
11

1050

1030
1020
1070
1065 1055 2005 1015
1025 1035
1060
1011 1040
1045

1015 1015
1016

1010 1075
1020 1015

1020
1080
1031

Toleranc

ATLAS C

Name

Material

9820 9785 51-01ed00 Treatme

40 2930 7124 50
2012/02/16 dphalke
9820978551 00.00
S
Parts list

Oil system 11


Ref. Part number Qty Name Remarks

1 010 1622 9094 00 1 Housing filter


1 015 0663 3130 00 4 O-ring
1 016 1625 8915 00 1 Nipple
1 020 0571 0036 01 3 Nipple
1 025 1625 7527 00 2 Nipple
1 030 2 Oil filter
1625 7525 00 Roto-Inject Fluid
1625 7526 00 Roto-Xtend Duty Fluid
1625 7526 00 Food Grade Fluid
1 031 1 Label
1079 9909 57 Roto-Inject Fluid
1079 9925 87 Roto-Xtend Duty Fluid
1079 9920 99 Food Grade Fluid
1 035 1625 2029 00 1 Support
1 040 0147 1321 03 4 Hexagon bolt
1 045 0301 2335 00 4 Washer
1 050 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 055 0663 2101 95 1 O-ring
1 060 1614 6118 00 1 Flange
1 065 0301 2321 00 2 Washer
1 070 0147 1246 03 2 Hexagon bolt
1 080 0574 8000 35 1 Hose assembly
2 005 1 Thermostatic valve
1622 7064 01 38C
1622 7064 04 60C

2930 7124 50 41
Parts list

12
1 2 3 4 5 6

4035 4030
4010

1080
1055 1020
1040

1035

1025
1030

1015

2120 4015
4005

4025
2100 2110 2125
2095 2115
2090
2085

3060
3010

2080
2105

Tolerance

ATLAS C

Name
9820 9786 62-01ed00
Material

Treatmen
42 2930 7124 50
Parts list

Air outlet - Pack - Air-cooled 12
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 015 0663 7138 00 1 O-ring


1 020 1625 5950 00 1 Pipe
1 025 0211 1363 03 2 Screw
1 030 0301 2344 00 2 Washer
1 031 0261 2111 00 2 Nut
1 035 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
1 040 1089 0575 54 1 Pressure transducer
1 055 1622 1799 09 1 Connector and cable
1 080 1625 4044 00 1 Seal
2 080 0147 1963 08 1 Hexagon bolt
2 085 0070 6002 06 AR Plastic tube
2 090 0583 8120 81 1 Fitting pipe
2 095 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 100 0583 8120 74 1 Fitting pipe
2 105 0070 6002 04 AR Plastic tube
2 110 0583 8100 66 1 Fitting
2 115 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 120 0583 8100 70 1 Fitting pipe
2 125 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1622 8551 91 1 EWD 330M
3 010 1 Drain
3 060 1622 1799 08 1 Cable
4 005 0070 6002 05 AR Plastic tube
4 010 0852 0011 05 1 Ball valve
4 015 0581 0000 35 1 Coupling
4 025 0852 0010 55 1 Ball valve
4 030 1 Adaptor
1625 2022 00 UL-cUL
4 035 1 Flat gasket
0653 1331 00 UL-cUL

2930 7124 50 43
Parts list
1 2 3 4 5
13

4035 4030
4010

1080
1055 1040
1020

1035

1015 1030 1025


1031

2120 4015
4005

2100 4025
2095 2110 2125
2090 2085

2115

3060
3010

2080 2105

9820 9786 57-01ed00

44 2930 7124 50
2013/10/29 tmulay ,
0.03 9820978657 00.03
Parts list

Air outlet - Pack - Water-cooled 13
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 015 0663 7138 00 1 O-ring


1 020 1 Pipe
1625 8279 00 IEC
1625 5950 00 UL-cUL
1 025 2 Screw
0147 1367 03 IEC
0211 1363 03 UL-cUL
1 030 0301 2344 00 2 Washer
1 031 0261 2111 00 2 Nut
1 035 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
1 040 1089 0575 54 1 Press. transducer
1 055 1622 1799 09 1 Connector and cable
1 080 1625 4044 00 1 Seal
2 080 0147 1963 08 1 Hexagon bolt
2 085 0070 6002 06 AR Plastic tube
2 090 0583 8120 81 1 Fitting pipe
2 095 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 100 0583 8120 74 1 Fitting pipe
2 105 0070 6002 04 AR Plastic tube
2 110 0583 8100 66 1 Fitting
2 115 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 120 0583 8100 70 1 Fitting pipe
2 125 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1622 8551 91 1 EWD 330M
3 010 1 Drain
3 060 1622 1799 08 1 Cable
4 005 0070 6002 05 AR Plastic tube
4 010 0852 0011 05 1 Ball valve
4 015 0581 0000 35 1 Coupling
4 025 0852 0010 55 1 Ball valve
4 030 1 Adaptor
1625 2022 00 UL-cUL
4 035 1 Flat gasket
0653 1331 00 UL-cUL
4 040 1 Bushing
0605 8350 24 UL-cUL

2930 7124 50 45
Parts list

14

1 2 3 4 5 6

1065 1075

4035 4030
4010
1050
1080
1055
1060

1165 1160
1155 1150

1005

1020

1030
1010 1015
1140 4015
1040 1145
1025 1035

2120 4005 4005


1125 2125 4025
2115

1135 2110
2105

1045
2100 2095
2090
1100 2085
3010 3060
1110
1120
1130
3010 3060

1095
2080
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.
This document is our properety and shall not without our permission be altered,
CONFIDENTIAL:

2013/10/23 tmulay , V
00.08 9820978554 00.08
STATUS 00
D
9820Posi-
Ed 9785 54-01ed00 Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
tion

46 2930 7124 50
Parts list

Air outlet - Full Feature - Air-cooled 14
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 005 0663 7138 00 1 O-ring


1 010 0211 1363 03 2 Screw
1 015 0301 2344 00 2 Washer
1 020 1625 5952 00 1 Hose
1 025 0663 7138 00 1 O-ring
1 030 0147 1363 03 2 Hexagon bolt
1 035 0301 2344 00 2 Washer
1 040 <<< >>> 1 Air dryer
1 045 1079 1472 06 4 Bolt
1 050 1 O-ring
0663 2104 75 ID 171
0663 2104 98 ID 255
0663 2104 98 ID 286
1 055 2 Hexagon bolt
0147 1326 03 ID 171
0147 1363 03 ID 255
0147 1363 03 ID 286
1 060 2 Washer
0301 2335 00 ID 171
0301 2344 00 ID 255
0301 2344 00 ID 286
1 065 1 Pipe
1625 8220 00 ID 171
1625 8217 00 ID 255
1625 8217 00 ID 286
1 075 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
1 080 1089 0575 54 1 Press. transducer
1 095 0147 1963 08 1 Hexagon bolt
1 100 0070 6002 06 AR Plastic tube
1 110 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 120 0070 6002 04 AR Plastic tube
1 125 0583 8100 66 1 Fitting
1 130 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 135 0583 8100 70 1 Fitting pipe
1 140 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1 145 1079 9926 02 1 Label
1 150 1625 4044 00 1 Seal
1 155 1625 5928 00 1 Plate dryer
1 160 0147 1208 03 2 Screw
1 165 0300 0129 27 2 Plain washer
2 080 0147 1963 08 1 Hexagon bolt
2 085 0070 6002 06 AR Plastic tube
2 090 0583 8120 81 1 Fitting pipe
2 095 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 100 0583 8120 74 1 Fitting pipe
2 105 0070 6002 04 AR Plastic tube
2 110 0583 8100 66 1 Fitting
2 115 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 120 0583 8100 70 1 Fitting pipe
2 125 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1622 8551 91 2 EWD 330M
3 010 1 Drain
3 060 1622 1799 08 1 Cable
4 005 0070 6002 05 AR Plastic tube

2930 7124 50 47
Parts list

14

1 2 3 4 5 6

1065 1075

4035 4030
4010
1050
1080
1055
1060

1165 1160
1155 1150

1005

1020

1030
1010 1015
1140 4015
1040 1145
1025 1035

2120 4005 4005


1125 2125 4025
2115

1135 2110
2105

1045
2100 2095
2090
1100 2085
3010 3060
1110
1120
1130
3010 3060

1095
2080
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.
This document is our properety and shall not without our permission be altered,
CONFIDENTIAL:

2013/10/23 tmulay , V
00.08 9820978554 00.08
STATUS 00
D
9820Posi-
Ed 9785 54-01ed00 Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
tion

48 2930 7124 50
Parts list

Air outlet - Full Feature - Air-cooled 14

Ref. Part number Qty Name Remarks

4 010 0852 0011 05 1 Ball valve


4 015 0581 0000 35 2 Coupling
4 025 0852 0010 55 2 Ball valve
4 030 1 Adaptor
1625 2022 00 UL-cUL
4 035 1 Flat gasket
0653 1331 00 UL-cUL

2930 7124 50 49
Parts list

15

1 2 3 4 5 6

1065 1075

1050 4035 4030


4010
1080
1055
1060

1165 1160
1155
1150

1010 1015 1005

1025

1030 1035

1040 4005
1140 4015
1145

2115 2120
1125 2125 4025 4005
2100
1110

1135 2110

2090 2105
1100

2085 2095

3010 3060

1120
1130
3010 3060

1095
2080
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

9820 9786 56-01ed00 Dra


2013/10/23 tmulay , Ve
00.02 9820978656 00.02
STATUS 00.
50
Posi- 2930 7124 50 De
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
Parts list

Air outlet - Full Feature - Water-cooled 15
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 005 0663 7138 00 1 O-ring


1 010 0211 1363 03 2 Screw
1 015 0301 2344 00 2 Washer
1 025 0663 7138 00 1 O-ring
1 030 0147 1363 03 2 Hexagon bolt
1 035 0301 2344 00 2 Washer
1 040 <<< >>> 1 Air dryer
1 045 1079 1472 06 4 Bolt
1 050 1 O-ring
0663 2104 75 ID 171
0663 2104 98 ID 255
0663 2104 98 ID 286
1 055 2 Hexagon bolt
0147 1326 03 ID 171
0147 1363 03 ID 255
0147 1363 03 ID 286
1 060 2 Washer
0301 2335 00 ID 171
0301 2344 00 ID 255
0301 2344 00 ID 286
1 065 1 Pipe
1625 8220 00 ID 171
1625 8217 00 ID 255
1625 8217 00 ID 286
1 075 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
1 080 1089 0575 54 1 Press. transducer
1 095 0147 1963 08 1 Hexagon bolt
1 100 0070 6002 06 AR Plastic tube
1 110 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 120 0070 6002 04 AR Plastic tube
1 125 0583 8100 66 1 Fitting
1 130 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 135 0583 8100 70 1 Fitting pipe
1 140 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1 145 1079 9926 02 1 Label
1 150 1625 4044 00 1 Seal
1 155 1625 5928 00 1 Plate dryer
1 160 0147 1208 03 2 Screw
1 165 0300 0129 27 2 Plain washer
2 080 0147 1963 08 1 Hexagon bolt
2 085 0070 6002 06 AR Plastic tube
2 090 0583 8120 81 1 Fitting pipe
2 095 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 100 0583 8120 74 1 Fitting pipe
2 105 0070 6002 04 AR Plastic tube
2 110 0583 8100 66 1 Fitting
2 115 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 120 0583 8100 70 1 Fitting pipe
2 125 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1622 8551 91 2 EWD 330M
3 010 1 Drain
3 060 1622 1799 08 1 Cable
4 005 0070 6002 05 AR Plastic tube
4 010 0852 0011 05 1 Ball valve

2930 7124 50 51
Parts list

15

1 2 3 4 5 6

1065 1075

1050 4035 4030


4010
1080
1055
1060

1165 1160
1155
1150

1010 1015 1005

1025

1030 1035

1040 4005
1140 4015
1145

2115 2120
1125 2125 4025 4005
2100
1110

1135 2110

2090 2105
1100

2085 2095

3010 3060

1120
1130
3010 3060

1095
2080
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

9820 9786 56-01ed00 Dra


2013/10/23 tmulay , Ve
00.02 9820978656 00.02
STATUS 00.
52
Posi- 2930 7124 50 De
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
Parts list

Air outlet - Full Feature - Water-cooled 15

Ref. Part number Qty Name Remarks

4 015 0581 0000 35 2 Coupling


4 025 0852 0010 55 2 Ball valve
4 030 1 Adaptor
1625 2022 00 UL-cUL
4 035 1 Flat gasket
0653 1331 00 UL-cUL
4 040 1 Bushing
0605 8350 24 UL-cUL

2930 7124 50 53
Parts list

16

1 2 3 4 5 6 7

4090
4200
4110

4210
3010 4230
2070 4220 4100
7060
4130 4070 4105
2020
7050 4080
2040
7100 4050
2060 5040 5050 7060
5030 7180 6020
2050
4060

4210 1020
4022
2030 7120 4230
7130 4220
7080 7270
2040 4200
2060 5010 4150 7110
2050
7170

4130 4160
5060

4190
7160 4180
7030 1010
4030
7040
7020

7070 4120 4170

7010

AIR14525 Version Drwg


9820 9785 80-01ed00
9820978580 01.00
STATUS B
Posi- Des checked. P
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
54 2930 7124 50
Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1) 16
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Air dryer
1624 9600 80 GA 55 VSD ID171 200V/50Hz IEC
1624 9600 80 GA 55 VSD ID171 400V/50Hz IEC
1624 9600 80 GA 55 VSD ID171 500V/50Hz IEC
1624 9600 88 GA 55 VSD ID171 200V/60Hz IEC
1624 9600 88 GA 55 VSD ID171 200V/60Hz CSA-UL
1624 9601 81 GA 55 VSD ID171 230V/60Hz IEC
1624 9601 81 GA 55 VSD ID171 230V/60Hz CSA-UL
1624 9600 88 GA 55 VSD ID171 380V/60Hz IEC
1624 9601 81 GA 55 VSD ID171 460V/60Hz IEC
1624 9601 81 GA 55 VSD ID171 460V/60Hz CSA-UL
1624 9601 81 GA 55 VSD ID171 575V/60Hz CSA-UL
1624 9601 80 GA 75 VSD ID255 200V/50Hz IEC
1624 9601 84 GA 75 VSD ID255 200V/60Hz IEC
1624 9601 84 GA 75 VSD ID255 200V/60Hz CSA-UL
1624 9601 81 GA 75 VSD ID255 230V/60Hz IEC
1624 9601 81 GA 75 VSD ID255 230V/60Hz CSA-UL
1624 9601 84 GA 75 VSD ID255 380V/60Hz IEC
1624 9601 80 GA 75 VSD ID255 400V/50Hz IEC
1624 9601 81 GA 75 VSD ID255 460V/60Hz IEC
1624 9601 81 GA 75 VSD ID255 460V/60Hz CSA-UL
1624 9601 80 GA 75 VSD ID255 500V/50Hz IEC
1624 9601 81 GA 75 VSD ID255 575V/60Hz CSA-UL
1624 9602 86 GA 90 VSD ID286 380V/60Hz IEC
1624 9602 80 GA 90 VSD ID286 400V/50Hz IEC
1624 9602 81 GA 90 VSD ID286 460V/60Hz IEC
1624 9602 81 GA 90 VSD ID286 460V/60Hz CSA-UL
1624 9602 80 GA 90 VSD ID286 500V/50Hz IEC
1624 9602 81 GA 90 VSD ID286 575V/60Hz CSA-UL
1 010 1624 9506 80 1 Frame assy
6256 3700 00 1 Grommet
0348 0111 06 1 Connector
1079 9903 48 1 Warning label
1079 9930 30 1 Label
1 020 0348 0101 13 1 Cable tie
2 020 1617 0315 00 1 Ring
2 030 1617 0092 03 1 Ring
2 040 0147 1247 03 4 Hexagon bolt
2 050 0300 0274 64 4 Washer
2 060 0333 3220 00 4 Washer
2 070 1624 2451 00 2 Insulation
3 010 1 Heat exchanger
1603 6401 00 ID 171
1603 6401 01 ID 255
1603 6401 02 ID 286
4 022 1089 9139 16 1 Switch
4 030 1 Capillary assy
1624 9617 05 ID 171 200V/50Hz
1624 9617 05 ID 171 400V/50Hz
1624 9617 05 ID 171 500V/50Hz
1624 9733 05 ID 255 200V/60Hz
1624 9733 05 ID 255 230V/60Hz
1624 9733 05 ID 255 380V/60Hz
1624 9733 05 ID 255 460V/60Hz

2930 7124 50 55
Parts list

16

1 2 3 4 5 6 7

4090
4200
4110

4210
3010 4230
2070 4220 4100
7060
4130 4070 4105
2020
7050 4080
2040
7100 4050
2060 5040 5050 7060
5030 7180 6020
2050
4060

4210 1020
4022
2030 7120 4230
7130 4220
7080 7270
2040 4200
2060 5010 4150 7110
2050
7170

4130 4160
5060

4190
7160 4180
7030 1010
4030
7040
7020

7070 4120 4170

7010

AIR14525 Version Drwg


9820 9785 80-01ed00
9820978580 01.00
STATUS B
Posi- Des checked. P
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
56 2930 7124 50
Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1) 16

Ref. Part number Qty Name Remarks

1624 9733 05 ID 255 575V/60Hz


1624 9733 06 ID 286 200V/50Hz
1624 9733 05 ID 286 200-230V/60Hz
1624 9733 05 ID 286 380V/60Hz
1624 9733 06 ID 286 400V/50Hz
1624 9733 05 ID 286 460V/60Hz
1624 9733 06 ID 286 500V/50Hz
1624 9733 05 ID 286 575V/60Hz
4 050 0348 0101 13 1 Cable tie
4 060 1624 2293 00 1 Filter dryer
4 070 0348 0110 03 1 Anchor plate
4 080 0226 3343 07 1 Screw
4 090 1 Condenser
1624 9500 00 ID 171
1624 9921 00 ID 255
1624 9921 00 ID 286
4 100 0226 3256 00 4 Screw
4 105 0300 0274 70 4 Washer
4 110 1617 2385 00 1 Rotation arrow
4 120 0348 0101 13 1 Cable tie
4 130 2 Insulation
1624 2386 00 ID 171
1624 2386 00 ID 255
1624 9718 00 ID 286
4 140 1617 2361 00 1 Insulation thermal
4 150 1624 9614 00 1 Insulation thermal
4 160 1 Insulation thermal
1624 9711 00 ID 171
1624 9712 00 ID 255
1624 9712 00 ID 286
4 170 0348 0110 03 1 Anchor plate
4 180 0226 3343 07 1 Screw
4 190 0348 0101 13 1 Cable tie
4 200 2 Support
1624 9983 00 ID 255
1624 9983 00 ID 286
4 210 2 Hexagon bolt
0147 1249 03 ID 255
0147 1249 03 ID 286
4 220 2 Washer
0301 2321 00 ID 255
0301 2321 00 ID 286
4 230 2 Lock washer
0333 3120 00 ID 255
0333 3120 00 ID 286
1 Pipe assy
1624 9605 00 ID 171 200V/50Hz
1624 9605 00 ID 171 400V/50Hz
1624 9605 00 ID 171 500V/50Hz
1627 1556 00 ID 255 200V/60Hz
1627 1556 00 ID 255 230V/60Hz
1627 1556 00 ID 255 380V/60Hz
1627 1556 00 ID 255 400V/50Hz
1627 1556 00 ID 255 460V/60Hz

2930 7124 50 57
Parts list

16

1 2 3 4 5 6 7

4090
4200
4110

4210
3010 4230
2070 4220 4100
7060
4130 4070 4105
2020
7050 4080
2040
7100 4050
2060 5040 5050 7060
5030 7180 6020
2050
4060

4210 1020
4022
2030 7120 4230
7130 4220
7080 7270
2040 4200
2060 5010 4150 7110
2050
7170

4130 4160
5060

4190
7160 4180
7030 1010
4030
7040
7020

7070 4120 4170

7010

AIR14525 Version Drwg


9820 9785 80-01ed00
9820978580 01.00
STATUS B
Posi- Des checked. P
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
58 2930 7124 50
Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1) 16

Ref. Part number Qty Name Remarks

1627 1556 00 ID 255 575V/60Hz


1627 1554 00 ID 286 200V/50Hz
1627 1557 00 ID 286 200-230V/60Hz
1627 1557 00 ID 286 380V/60Hz
1627 1554 00 ID 286 400V/50Hz
1627 1557 00 ID 286 460V/60Hz
1627 1554 00 ID 286 500V/50Hz
1627 1557 00 ID 286 575V/60Hz
5 010 1624 2486 02 1 HGB valve
5 030 1617 0107 00 1 Sleeve
5 040 1617 0314 00 1 Nut
5 050 1624 9352 00 1 Schraeder valve
5 060 1 Separator
1624 9694 00 ID 171
1624 9694 00 ID 255
6 020 1624 9517 00 1 Pipe assy
1624 9352 00 1 Schraeder valve
7 010 1 Refr. compressor
1624 2615 08 ID 171 200V/50Hz
1624 2615 08 ID 171 400V/50Hz
1624 2615 08 ID 171 500V/50Hz
1617 4638 00 ID 255 200V/60Hz
1617 4638 00 ID 255 230V/60Hz
1617 4638 00 ID 255 380V/60Hz
1617 4638 00 ID 255 460V/60Hz
1617 4638 00 ID 255 575V/60Hz
1617 4640 00 ID 286 200V/50Hz
1617 4638 00 ID 286 200V/60Hz
1617 4638 00 ID 286 230V/60Hz
1617 4638 00 ID 286 380V/60Hz
1617 4640 00 ID 286 400V/50Hz
1617 4638 00 ID 286 460V/60Hz
1617 4640 00 ID 286 500V/50Hz
1617 4638 00 ID 286 575V/60Hz
7 020 1624 2698 00 4 Bushing
7 030 0147 1331 03 4 Hexagon bolt
7 040 0300 8019 00 4 Washer
7 050 1 Fan assy
1624 2390 80 ID 171 200V/50Hz
1624 2390 80 ID 171 400V/50Hz
1624 2390 80 ID 171 500V/50Hz
1624 9608 00 ID 255 200V/60Hz
1624 9609 00 ID 255 230V/60Hz
1624 9608 00 ID 255 380V/60Hz
1624 9609 00 ID 255 460V/60Hz
1624 9609 00 ID 255 575V/60Hz
1624 9608 00 ID 286 200V/50Hz
1624 9608 00 ID 286 200V/60Hz
1624 9609 00 ID 286 230V/60Hz
1624 9608 00 ID 286 380V/60Hz
1624 9608 00 ID 286 400V/50Hz
1624 9609 00 ID 286 460V/60Hz
1624 9608 00 ID 286 500V/50Hz
1624 9609 00 ID 286 575V/60Hz

2930 7124 50 59
Parts list

16

1 2 3 4 5 6 7

4090
4200
4110

4210
3010 4230
2070 4220 4100
7060
4130 4070 4105
2020
7050 4080
2040
7100 4050
2060 5040 5050 7060
5030 7180 6020
2050
4060

4210 1020
4022
2030 7120 4230
7130 4220
7080 7270
2040 4200
2060 5010 4150 7110
2050
7170

4130 4160
5060

4190
7160 4180
7030 1010
4030
7040
7020

7070 4120 4170

7010

AIR14525 Version Drwg


9820 9785 80-01ed00
9820978580 01.00
STATUS B
Posi- Des checked. P
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
60 2930 7124 50
Parts list

Air system - Air outlet - Full Feature - Air dryer 1) 16

Ref. Part number Qty Name Remarks

7 060 1088 1001 01 4 Warning mark


7 070 1 Wiring
1624 1940 00 IEC
1624 9646 00 UL-cUL
7 080 1617 3077 90 1 Temp. sensor
7 090 1617 0128 00 AR Heat conducting pasta
7 100 1624 9622 00 1 Pressure switch
7 110 4 Hexagon bolt
0147 1247 03 ID 171
0147 1326 03 ID 255
0147 1326 03 ID 286
7 120 4 Washer
0300 0274 64 ID 171
0300 8019 00 ID 255
0300 8019 00 ID 286
7 130 4 Washer
0333 3220 00 ID 171
0333 3227 00 ID 255
0333 3227 00 ID 286
7 140 0348 0101 13 4 Cable tie
7 160 4 Rivet
0129 3270 38 ID 171
0129 3270 38 ID 286
7 170 0583 8100 71 1 Fitting pipe
7 270 1 Transformer
1624 9978 00 ID 286 200V/60Hz
1624 9978 00 ID 286 380V/60Hz

1) Refrigerant R410A

2930 7124 50 61
Parts list

17

1 2 3 4 5 6

1X4 (2x)
K20 X104a X105

Q15 Q1
K15
1X1:Y
1X6 (12x)

SS

K6 1X7 (6x)
X150 X132 1X8 X104 X152
F15 (Option)

Smartbox T1
1X3
Earthing bolt drive

Elektronikon
Z1+L1

b:50 x h:75 x l:235


Data label

1079 9901 61
b:50 x h:75 x l:700

Warning label:
Wait 6 min.
b:50 x h:75 x l:800

b:50 x h:75 x l:235

Fuse label for


UL FF units U1

WH

Expansion Module
(optional)
Dryer

Options

Aircontact
EWD
(Optional)
Motor
b:50 x h:25 x l:300 Warning label:
Correct rotation
1X3 sense
Combox E
Earthing bolt transformer (optional)
1079 9901 61

1X0: supplier
connection:
6x: 200-230V
variants
3x: all other
voltages

PE
1X3 Earthing bolt
customer

Tolerances

ATLAS CO
9820 9791 63-01ed00
Name

62 2930 7124 50 Material

Treatment
Parts list

Cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V 17
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Cubicle
1900 2660 07 GA 55 VSD 200V/50Hz IEC
1900 2660 07 GA 55 VSD 200V/60Hz IEC
1900 2660 07 GA 55 VSD 230V/60Hz UL-cUL
1900 2660 04 GA 55 VSD 500V/50Hz IEC
1900 2660 04 GA 55 VSD 575V/60Hz UL-cUL
1900 2660 08 GA 75 VSD 200V/50Hz IEC
1900 2660 08 GA 75 VSD 200V/60Hz IEC
1900 2660 08 GA 75 VSD 230V/60Hz UL-cUL
1900 2660 05 GA 75 VSD 500V/50Hz IEC
1900 2660 05 GA 75 VSD 575V/60Hz UL-cUL
1900 2660 06 GA 90 VSD 500V/50Hz IEC
1900 2660 06 GA 90 VSD 575V/60Hz UL-cUL
- 1622 3798 50 1 Wire harness
- 9820 2175 00 1 Service diagram
- 9820 6600 21 1 Assembly drawing
E10 1630 0707 81 1 SmartBox kit
E10 1623 4029 01 1 Communication cable
F35-F36-F37 1089 9510 06 3 Fuse block
F35-F36-F37 3 Fuse
1089 9497 08 1900 2660 04
1089 9497 09 1900 2660 05
1089 9497 31 1900 2660 06
1089 9497 08 1900 2660 07
1089 9497 09 1900 2660 08
F35-F36-F37 1 Fuse label
1079 9931 02 1900 2660 04
1079 9931 04 1900 2660 05
1079 9932 22 1900 2660 06
1079 9931 02 1900 2660 07
1079 9931 04 1900 2660 08
HF-screen 1089 9562 04 2 HF-screen
K6 1089 9602 12 1 Contactor
K15 1089 9602 13 1 Contactor
K20 1089 9284 10 1 Relay
K20 1089 9284 11 1 End plate
Q1 1 Circuit breaker
1089 9551 15 1900 2660 04
1089 9551 15 1900 2660 05
1089 9551 15 1900 2660 06
1089 9551 34 1900 2660 07
1089 9551 34 1900 2660 08
Q1-Q15 1089 9602 10 2 Connection block
Q15 1089 9664 06 1 Contact Block
Q15 1 Circuit breaker
1089 9551 18 1900 2660 04
1089 9551 18 1900 2660 05
1089 9551 18 1900 2660 06
1089 9551 76 1900 2660 07
1089 9551 76 1900 2660 08
S3 1089 9513 41 1 Emergency stop button
S3 1089 9513 28 1 Holder
S3 1089 9513 30 4 Contact block
SS 1089 0609 01 1 Service switch

2930 7124 50 63
Parts list

17

1 2 3 4 5 6

1X4 (2x)
K20 X104a X105

Q15 Q1
K15
1X1:Y
1X6 (12x)

SS

K6 1X7 (6x)
X150 X132 1X8 X104 X152
F15 (Option)

Smartbox T1
1X3
Earthing bolt drive

Elektronikon
Z1+L1

b:50 x h:75 x l:235


Data label

1079 9901 61
b:50 x h:75 x l:700

Warning label:
Wait 6 min.
b:50 x h:75 x l:800

b:50 x h:75 x l:235

Fuse label for


UL FF units U1

WH

Expansion Module
(optional)
Dryer

Options

Aircontact
EWD
(Optional)
Motor
b:50 x h:25 x l:300 Warning label:
Correct rotation
1X3 sense
Combox E
Earthing bolt transformer (optional)
1079 9901 61

1X0: supplier
connection:
6x: 200-230V
variants
3x: all other
voltages

PE
1X3 Earthing bolt
customer

Tolerances

ATLAS CO
9820 9791 63-01ed00
Name

64 2930 7124 50 Material

Treatment
Parts list

Cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V 


17


Ref. Part number Qty Name Remarks

MSA <<< >>> 1 Cubicle box assembly


MSA 1625 2151 48 1 Drive outlet baffle
T1 1089 9514 44 1 Transformer
F4 1089 9037 44 1 Fuse link 2A
F5-F6 1089 9037 45 2 Fuse link 2.5A
T10 1 Transformer
1089 9610 11 GA 55 VSD 200V/50Hz
1089 9610 26 GA 55 VSD 200V/60Hz
1089 9610 11 GA 55 VSD 230V/60Hz
1089 9610 20 GA 55 VSD 500V/50Hz
1089 9610 20 GA 55 VSD 575V/60Hz
1089 9610 14 GA 75 VSD 200V/50Hz
1089 9610 27 GA 75 VSD 200V/60Hz
1089 9610 14 GA 75 VSD 230V/60Hz
1089 9610 22 GA 75 VSD 500V/50Hz
1089 9610 22 GA 75 VSD 575V/60Hz
1089 9610 21 GA 90 VSD 500V/50Hz
1089 9610 21 GA 90 VSD 575V/60Hz
U1 1 Freq. Converter
1900 5350 03 1900 2660 04
1900 5350 02 1900 2660 05
1900 5350 01 1900 2660 06
1900 5350 03 1900 2660 07
1900 5350 02 1900 2660 08
1900 5350 56 1 Control board
1900 5350 69 1 Main fan
1 Internal fan
1900 5350 70 1900 5350 01
1900 5350 70 1900 5350 02
1900 5350 71 1900 5350 03
Z1 + L1 1089 9339 72 1 EMC-filter
1X0 Terminal
1089 0331 18 3 1900 2660 04
1089 0331 18 3 1900 2660 05
1089 0331 17 3 1900 2660 06
1089 0331 18 6 1900 2660 07
1089 0331 17 6 1900 2660 08
1X0 Cover
1089 0331 19 3 1900 2660 04
1089 0331 19 3 1900 2660 05
1089 0331 19 3 1900 2660 06
1089 0331 19 6 1900 2660 07
1089 0331 19 6 1900 2660 08
1X1:Y/D 1 Terminal
1088 0039 38 1900 2660 04
1088 0039 38 1900 2660 05
1088 0039 38 1900 2660 06
1X1:Y/D 1 Terminal end plate
1088 0039 40 1900 2660 04
1088 0039 40 1900 2660 05
1088 0039 40 1900 2660 06
1X4(x2); 1X6(x12); 1X7(x6)
1088 0039 34 20 Terminal
1X4; 1X6; 1X7 1088 0039 35 3 Terminal end plate

2930 7124 50 65
Parts list

17

1 2 3 4 5 6

1X4 (2x)
K20 X104a X105

Q15 Q1
K15
1X1:Y
1X6 (12x)

SS

K6 1X7 (6x)
X150 X132 1X8 X104 X152
F15 (Option)

Smartbox T1
1X3
Earthing bolt drive

Elektronikon
Z1+L1

b:50 x h:75 x l:235


Data label

1079 9901 61
b:50 x h:75 x l:700

Warning label:
Wait 6 min.
b:50 x h:75 x l:800

b:50 x h:75 x l:235

Fuse label for


UL FF units U1

WH

Expansion Module
(optional)
Dryer

Options

Aircontact
EWD
(Optional)
Motor
b:50 x h:25 x l:300 Warning label:
Correct rotation
1X3 sense
Combox E
Earthing bolt transformer (optional)
1079 9901 61

1X0: supplier
connection:
6x: 200-230V
variants
3x: all other
voltages

PE
1X3 Earthing bolt
customer

Tolerances

ATLAS CO
9820 9791 63-01ed00
Name

66 2930 7124 50 Material

Treatment
Parts list

Cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V 


17


Ref. Part number Qty Name Remarks

1X8 1088 0039 36 4 Terminal


1X8 1088 0039 37 1 Terminal end plate
2X21 1089 0691 02 1 Connector
2X28 1088 0037 80 1 Connector
2X30 1088 0031 32 1 Connector
2X31 1088 0031 26 1 Connector
X104a-X104-X105-X132-X150
1088 0039 07 13 Connector terminal
X104a-X104-X105-X132-X150
1088 0039 05 5 Connector terminal end plate
X104a:3-X104:2-X104:1-X132:1-X150:2
1088 0037 99 10 Coding key
X136a-X136b 1088 0037 15 1 Double deck connector terminal earth
X136a-X136b 1088 0037 16 4 Double deck connector terminal
X136a-X136b 1088 0037 17 1 Double deck end plate
X152 1089 9427 06 3 Connector terminal
X152 1089 9427 07 1 Connector terminal end plate
X153 (Smartbox) 1088 0031 02 1 Connector
X2 1088 0031 23 1 Connector
X3 1088 0032 09 1 Connector
X5 1088 0017 18 1 Connector
- 1088 0031 81 8 End stop
- 1079 9901 61 1 Label
- 1079 9901 68 1 Label
- 1 Data label
- AR Mounting rail
0090 1400 02 35x15
for Options 0697 9809 06 1 Nut M40x1.5
for Fan hole 0697 9809 21 1 Nut M20x1.5
for WH 0697 9809 24 1 Nut M40x1.5
for Options 0697 9810 38 1 Plug M40x1.5
for Fan hole 0698 5140 72 1 Cable gland M20x1.5
for customer supply 0697 9810 40 1 Plug M20x1.5
for customer supply 0697 9809 61 1 Nut M63x1.5
1 Dryer rail - Full Feature
1900 2661 09 IEC-Transfo on dryer 500V
1900 2661 04 IEC-Transfo on dryer 200/230V
1900 2661 08 UL-cUL-Transfo on dryer 200/230V
1900 2661 03 UL-cUL-Transfo on dryer 575V
- 9820 2157 00 1 Service diagram
- 9820 4549 65 1 Assembly drawing
F7-F8-F9 3 Fuse holder
1089 0612 02 1900 2661 03
1089 0612 01 1900 2661 04
1089 0612 02 1900 2661 08
1089 0612 01 1900 2661 09
F7-F8-F9 3 Fuse link
1089 9168 64 1900 2661 03
F7-F8-F9 3 Fuse
1089 0612 27 1900 2661 04
F8-F9 2 Fuse link
1089 9168 61 1900 2661 08
F8-F9 2 Fuse
1089 0612 30 1900 2661 09

2930 7124 50 67
Parts list

17

1 2 3 4 5 6

1X4 (2x)
K20 X104a X105

Q15 Q1
K15
1X1:Y
1X6 (12x)

SS

K6 1X7 (6x)
X150 X132 1X8 X104 X152
F15 (Option)

Smartbox T1
1X3
Earthing bolt drive

Elektronikon
Z1+L1

b:50 x h:75 x l:235


Data label

1079 9901 61
b:50 x h:75 x l:700

Warning label:
Wait 6 min.
b:50 x h:75 x l:800

b:50 x h:75 x l:235

Fuse label for


UL FF units U1

WH

Expansion Module
(optional)
Dryer

Options

Aircontact
EWD
(Optional)
Motor
b:50 x h:25 x l:300 Warning label:
Correct rotation
1X3 sense
Combox E
Earthing bolt transformer (optional)
1079 9901 61

1X0: supplier
connection:
6x: 200-230V
variants
3x: all other
voltages

PE
1X3 Earthing bolt
customer

Tolerances

ATLAS CO
9820 9791 63-01ed00
Name

68 2930 7124 50 Material

Treatment
Parts list

Cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V 


17


Ref. Part number Qty Name Remarks

K11 1 Contactor
1089 9415 24 1900 2661 03
1089 9415 24 1900 2661 04
1089 9415 26 1900 2661 08
1089 9415 26 1900 2661 09
K12 1089 9415 14 1 Contactor
X104a (remove coding pin 3)
1088 0039 26 1 Connector
X152 (remove coding pin 3)
1089 9427 12 1 Connector
X210 - X230 - X240 1088 0039 04 10 Terminal / Connector
X210 - X230 - X240 1088 0039 03 3 Terminal / Connector
X210 - X230 - X240 1088 0039 02 3 Intermediate - End plate
X210:2-4 X230:2-3 X240:1-2-4
1088 0037 99 7 Coding key
X220 1089 9427 08 3 Terminal / Connector
X220 1089 9427 42 1 Terminal / Connector
X220 1089 9427 09 1 Intermediate - End plate
X220:1-4 1089 9427 15 2 Coding key
- 1089 0577 58 2 End retainer
- 1 Mounting rail
0090 1400 02 35x15
- 1 Label
1079 9930 89 1900 2661 03
1079 9921 99 1900 2661 08

2930 7124 50 69
Parts list
1 2 3 4 5 6
18

K20 X104a X105


1X4 (2x)

Q15 Q1
K15
1X1:Y

1X6 (12x)

SS

K6
X150 X132 1X8 X104 X152
F15
1X7 (6x)
(Option)

Mainswitch support 1X3 Earthing bolt


(optional) PEcustomer
Smartbox
T1 1079 9901 68 Mainswitch (optional)
Warning label: Correct
rotation sense

Z1+L1 Elektronikon Mk5

b:50 x h:75 x l:235


[G] Data label
S3
b:50 x h:75 x l:700

b:50 x h:75 x l:800

b:50 x h:75 x l:235

Fuse label for


UL FF units

1X3
WH
Earthing bolt
drive

Dryer
LAT Expansion Module
sensor
(optional)

Options
Warning label:
Wait 6 min.
EWD
Aircontact
(Optional)
1079 9901 61

b:50 x h:75 x l:300

Combox E

U1 (optional)

Heater and terminals for


option freeze protection
[G]

Motor
Tolerances

ATLAS CO

Name

Material

9820 9791 64-01ed00 Treatment

70 2930 7124 50
2013-11-01
STA
Parts list

Cubicle - 380V, 400V, 460V 18
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Cubicle
1900 2660 01 GA 55 VSD 380V/60Hz IEC
1900 2660 01 GA 55 VSD 400V/50Hz IEC
1900 2660 01 GA 55 VSD 460V/60Hz IEC
1900 2660 01 GA 55 VSD 460V/60Hz UL-cUL
1900 2660 02 GA 75 VSD 380V/60Hz IEC
1900 2660 02 GA 75 VSD 400V/50Hz IEC
1900 2660 02 GA 75 VSD 460V/60Hz IEC
1900 2660 02 GA 75 VSD 460V/60Hz UL-cUL
1900 2660 03 GA 90 VSD 380V/60Hz IEC
1900 2660 03 GA 90 VSD 400V/50Hz IEC
1900 2660 03 GA 90 VSD 460V/60Hz UL-cUL
- 1622 3798 50 1 Wire harness
- 9820 2175 00 1 Service diagram
- 9820 6600 20 1 Assembly drawing
E10 1630 0707 81 1 SmartBox kit
E10 1623 4029 01 1 Communication cable
HF-screen 1089 9562 04 2 HF-screen
K6 1089 9602 12 1 Contactor
K15 1089 9602 13 1 Contactor
K20 1089 9284 10 1 Relay
K20 1089 9284 11 1 End plate
MSA <<< >>> 1 Cubicle box assembly
MSA 1625 2151 72 1 Drive outlet baffle
Q1 1089 9551 15 1 Circuit breaker
Q1-Q15 1089 9602 10 2 Connection block
Q15 1089 9664 06 1 Contact block
Q15 1 Circuit breaker
1089 9551 18 1900 2660 01
1089 9551 18 1900 2660 02
1089 9551 19 1900 2660 03
S3 1089 9513 41 1 Emergency stop button
S3 1089 9513 28 1 Holder
S3 1089 9513 30 4 Contact block
SS 1089 0609 01 1 Service switch
T1 1089 9514 44 1 Transformer
F4 1089 9037 44 1 Fuse link 2A
F5-F6 1089 9037 45 2 Fuse link 2.5A
U1 1 Freq. converter
1900 5350 03 1900 2660 01
1900 5350 02 1900 2660 02
1900 5350 01 1900 2660 03
1900 5350 56 1 Control board
1900 5350 69 1 Main fan
1 Internal fan
1900 5350 70 1900 5350 01
1900 5350 70 1900 5350 02
1900 5350 71 1900 5350 03
Z1 + L1 1089 9339 72 1 EMC-filter
1X1:Y/D 1088 0039 38 1 Terminal
1X1:Y/D 1088 0039 40 1 Terminal end plate
1X4; 1X6; 1X7 1088 0039 35 3 Terminal end plate
1X4(x2); 1X6(x12); 1X7(x6)
1088 0039 34 20 Terminal

2930 7124 50 71
Parts list
1 2 3 4 5 6
18

K20 X104a X105


1X4 (2x)

Q15 Q1
K15
1X1:Y

1X6 (12x)

SS

K6
X150 X132 1X8 X104 X152
F15
1X7 (6x)
(Option)

Mainswitch support 1X3 Earthing bolt


(optional) PEcustomer
Smartbox
T1 1079 9901 68 Mainswitch (optional)
Warning label: Correct
rotation sense

Z1+L1 Elektronikon Mk5

b:50 x h:75 x l:235


[G] Data label
S3
b:50 x h:75 x l:700

b:50 x h:75 x l:800

b:50 x h:75 x l:235

Fuse label for


UL FF units

1X3
WH
Earthing bolt
drive

Dryer
LAT Expansion Module
sensor
(optional)

Options
Warning label:
Wait 6 min.
EWD
Aircontact
(Optional)
1079 9901 61

b:50 x h:75 x l:300

Combox E

U1 (optional)

Heater and terminals for


option freeze protection
[G]

Motor
Tolerances

ATLAS CO

Name

Material

9820 9791 64-01ed00 Treatment

72 2930 7124 50
2013-11-01
STA
Parts list

Cubicle - 380V, 400V, 460V 


18


Ref. Part number Qty Name Remarks

1X8 1088 0039 36 4 Terminal


1X8 1088 0039 37 1 Terminal end plate
2X28 1088 0037 80 1 Connector
2X30 1088 0031 32 1 Connector
2X31 1088 0031 26 1 Connector
X104a-X104-X105-X132-X150
1088 0039 07 13 Connector terminal
X104a-X104-X105-X132-X150
1088 0039 05 5 Connector terminal end plate
X104a:3-X104:2-X104:1-X132:1-X150:2
1088 0037 99 10 Coding key
X136a-X136b 1088 0037 15 1 Double deck connector terminal earth
X136a-X136b 1088 0037 16 4 Double deck connector terminal
X136a-X136b 1088 0037 17 1 Double deck end plate
X152 1089 9427 06 3 Connector terminal
X152 1089 9427 07 1 Connector terminal end plate
X153 (Smartbox) 1088 0031 02 1 Connector
X2 1088 0031 23 1 Connector
X3 1088 0032 09 1 Connector
X5 1088 0017 18 1 Connector
- 1088 0031 81 8 End stop
- 1 Data label
- 1079 9901 61 1 Label
- 1079 9901 68 1 Label
- AR Mounting rail
0090 1400 02 35x15
for customer supply 0697 9810 40 1 Plug M20x1.5
for customer supply 0697 9809 61 1 Nut M63x1.5
for Fan hole 0697 9809 21 1 Nut M20x1.5
for Fan hole 0698 5140 72 1 Cable gland M20x1.5
for Options 0697 9809 06 1 Nut M20x1.5
for Options 0697 9810 38 1 Plug M40x1.5
for WH 0697 9809 24 1 Nut M40x1.5
1 Dryer rail - Full Feature
1900 2661 02 IEC-No transfo on dryer
1900 2661 04 IEC-Transfo on dryer
1900 2661 01 UL-cUL-No transfo on dryer
- 1 Service diagram
9820 2156 00 1900 2661 01
9820 2156 00 1900 2661 02
9820 2157 00 1900 2661 04
- 1 Assembly drawing
9820 4549 64 1900 2661 01
9820 4549 64 1900 2661 02
9820 4549 65 1900 2661 04
F7-F8-F9 3 Fuse holder
1089 0612 02 1900 2661 01
1089 0612 01 1900 2661 02
1089 0612 01 1900 2661 04
F7-F8-F9 3 Fuse
1089 9168 56 1900 2661 01
1089 0612 61 1900 2661 02
1089 0612 27 1900 2661 04

2930 7124 50 73
Parts list
1 2 3 4 5 6
18

K20 X104a X105


1X4 (2x)

Q15 Q1
K15
1X1:Y

1X6 (12x)

SS

K6
X150 X132 1X8 X104 X152
F15
1X7 (6x)
(Option)

Mainswitch support 1X3 Earthing bolt


(optional) PEcustomer
Smartbox
T1 1079 9901 68 Mainswitch (optional)
Warning label: Correct
rotation sense

Z1+L1 Elektronikon Mk5

b:50 x h:75 x l:235


[G] Data label
S3
b:50 x h:75 x l:700

b:50 x h:75 x l:800

b:50 x h:75 x l:235

Fuse label for


UL FF units

1X3
WH
Earthing bolt
drive

Dryer
LAT Expansion Module
sensor
(optional)

Options
Warning label:
Wait 6 min.
EWD
Aircontact
(Optional)
1079 9901 61

b:50 x h:75 x l:300

Combox E

U1 (optional)

Heater and terminals for


option freeze protection
[G]

Motor
Tolerances

ATLAS CO

Name

Material

9820 9791 64-01ed00 Treatment

74 2930 7124 50
2013-11-01
STA
Parts list

Cubicle - 380V, 400V, 460V 


18


Ref. Part number Qty Name Remarks

K11 1 Contactor
1089 9415 25 1900 2661 01
1089 9415 24 1900 2661 02
1089 9415 24 1900 2661 04
K12 1089 9415 14 1 Contactor
X104a (remove coding pin 3)
1088 0039 26 1 Connector
X152 (remove coding pin 3)
1089 9427 12 1 Connector
X210 - X220 - X240 10 Terminal / Connector
1088 0039 04 1900 2661 01
1088 0039 04 1900 2661 02
X210 - X220 - X240 3 Terminal / Connector
1088 0039 03 1900 2661 01
1088 0039 03 1900 2661 02
X210 - X220 - X240 3 Intermediate - End plate
1088 0039 02 1900 2661 01
1088 0039 02 1900 2661 02
X210:1-3 X220:1-2 X240:2-3-4 7 Coding key
1088 0037 99 1900 2661 01
1088 0037 99 1900 2661 02
X210 - X230 - X240 10 Terminal / Connector
1088 0039 04 1900 2661 04
X210 - X230 - X240 3 Terminal / Connector
1088 0039 03 1900 2661 04
X210 - X230 - X240 3 Intermediate - End plate
1088 0039 02 1900 2661 04
X210:2-4 X230:2-3 X240:1-2-4 7 Coding key
1088 0037 99 1900 2661 04
X220 Terminal / Connector
1089 9427 08 3 1900 2661 04
1089 9427 42 1 1900 2661 04
X220 1 Intermediate - End plate
1089 9427 09 1900 2661 04
X220:1-4 2 Coding key
1089 9427 15 1900 2661 04
- 1089 0577 58 2 End retainer
- 1 Mounting rail
0090 1400 02 35x15
- 1 Label
1079 9930 88 1900 2661 01

2930 7124 50 75
Parts list

19 1 2 3 4 5

1010 1005
3090

3100

2025 3050
3080

1020
2035 2030 1020
3060

1015

3055 3085

3070

1020
1020
manufacturing or communicated to any other person or company.

9820 9791 65-01ed00

76 2930 7124 50
Parts list

Cubicle box assembly 19
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Cubicle box assembly 1)2)


1625 2151 13 With transformer T10
1625 2150 71 Without transformer T10
1 005 1 Box
1 010 1625 7002 00 1 Label
1 015 1202 6584 00 AR Seal
1 020 1622 3115 51 1 PE bolt
2 025 1 Controller
1900 5200 13 Elektronikon Mk5 Graphic
2 030 0147 1169 03 4 Hexagon bolt
2 035 0301 2315 00 4 Washer
3 050 0697 9810 30 1 Plug
3 055 0697 9809 25 1 Nut
3 060 0697 9810 28 1 Plug
3 070 0697 9809 23 1 Nut
3 080 0697 9810 25 1 Plug
3 085 0697 9809 20 1 Nut
3 090 0697 9810 26 1 Plug
Pack-Water-cooled
3 100 0697 9809 21 1 Nut
Pack-Water-cooled
4 070 0698 5140 71 1 Cable gland
Full Feature
4 071 0697 9809 20 1 Lock nut
Full Feature

1) Lined with:
Foam: 0395 6006 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
2) Part of Convertor cubicle

2930 7124 50 77
Parts list

20

1 2 3 4 5 6

3215

1125
1130

6005 1025

1140

2005
4030 1135 1040

4010 4035
3140
1090

3145 4005
3105 1020

1037
3085 1036
1045
3115 3010

3135
3070

3085 1010 1145 1150

3111
6010
1035 1050
1030 1010
4015
1015
3022 5005
1010
3060

3125

5010 3074 1030


3077 3078
1005 1015
1090
3040
3045

3065

1085
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.
This document is our properety and shall not without our permission be altered,

Tolerances, if

ATLAS COPC

Name

Material

Treatment
CONFIDENTIAL:

9820 9791 66-01ed00

2013/11/01 tchilhal
00.00 9820979166 00.00
STATUS
78 2930 7124 50
Posi-
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Prelimina
Parts list

Bodywork 20


Ref. Part number Qty Name Remarks

1 005 1625 5900 00 1 Frame


1079 9903 48 2 Warning label
1 010 1625 5913 00 3 Beam
1 015 0147 1963 08 6 Hexagon bolt
1 020 1625 4080 81 1 Panel 3)4)
1079 9926 02 1 Label
1 025 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 030 1625 5912 00 2 Beam
1 035 0147 1963 08 5 Hexagon bolt
1 036 1622 3632 00 4 Spacer
1 037 0211 1965 60 4 Screw
1 040 1622 0533 81 1 Baffle 5)
1 045 1625 4079 00 1 Support
1 050 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
1 085 1 Panel 1)
1625 2151 43 200V/230V/500V/575V
1625 5907 81 380V/400V/460V
1625 7612 00 2 Insulation
1621 2547 00 3 Hinge
0129 3270 42 6 Rivet
1 090 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 125 1625 5903 81 1 Roof 2)
1 126 1619 5898 01 1 Bolt
1 130 0147 1963 08 7 Hexagon bolt
1 135 1625 5902 81 1 Panel 1)2)
1625 7646 00 1 Lock
1 140 1625 5901 81 1 Panel 1)2)
1625 7646 00 1 Lock
1 145 1625 5963 81 1 Panel 1)2)
1625764600 1 Lock
1 150 1625 5964 81 1 Panel 1)2)
1625 7646 00 1 Lock
2 005 <<< >>> 1 Cubicle
3 010 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
3 022 1 Label
1613 3431 00 60Hz
3 040 1 Adaptor
1625 7676 00 IEC
1622 2819 01 UL-cUL
3 045 0697 9809 19 1 Lock nut
3 060 1089 9556 64 1 Fan
1089 9556 22 1 Filtermat
3 065 1 Fan
1089 9556 54 IEC
1089 9556 42 UL-cUL
1089 9556 22 Filtermat
3 070 1089 0574 12 1 Temperature sensor
3 074 1 Fan
1089 9556 43 200V/230V/500V/575V
1089 9556 45 380V/400V/460V
3 076 1625 7492 00 1 Nanopermring

2930 7124 50 79
Parts list

20

1 2 3 4 5 6

3215

1125
1130

6005 1025

1140

2005
4030 1135 1040

4010 4035
3140
1090

3145 4005
3105 1020

1037
3085 1036
1045
3115 3010

3135
3070

3085 1010 1145 1150

3111
6010
1035 1050
1030 1010
4015
1015
3022 5005
1010
3060

3125

5010 3074 1030


3077 3078
1005 1015
1090
3040
3045

3065

1085
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.
This document is our properety and shall not without our permission be altered,

Tolerances, if

ATLAS COPC

Name

Material

Treatment
CONFIDENTIAL:

9820 9791 66-01ed00

2013/11/01 tchilhal
00.00 9820979166 00.00
STATUS
80 2930 7124 50
Posi-
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Prelimina
Parts list

Bodywork 20

Ref. Part number Qty Name Remarks

3 077 1 Door
1625 4049 81 200V/230V/500V/575V
1625 4033 80 380V/400V/460V
1619 7705 00 2 Lock
1088 1001 01 2 Warning mark
3 078 1621 0607 00 3 Pin
3 085 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
3 105 1 Baffle
1625 8417 80 200V/230V/500V/575V
3 111 1 Plate
1625 8418 00 200V/230V/500V/575V
3 115 2 Hexagon bolt
1619 5898 01 200V/230V/500V/575V
3 125 1622 7305 00 1 Label
3 135 0989 4220 15 1 Grommet
3 140 0147 1963 08 3 Hexagon bolt
3 145 1625 8277 00 1 Support
3 150 0147 1398 03 8 Hexagon bolt
3 155 0301 2358 00 8 Washer
3 160 0147 1360 03 8 Hexagon bolt
3 165 0301 2344 00 8 Washer
3 215 1630 0928 01 1 Antenna
4 005 2 Data plate
4 010 1 Label
1622 4631 37 Label
1622 4631 38 GA 55VSD FF
1622 4631 07 GA 75VSD
1622 4631 08 GA 75VSD FF
1622 4631 09 GA 90VSD
1622 4631 10 GA 90VSD FF
4 015 1088 1001 01 2 Warning mark
4 030 1625 5906 81 1 Panel
1613 9846 01 1 Decal
4 035 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
5 005 1089 9068 01 1 Key
5 010 1089 9154 02 1 Key
5 015 1088 1301 03 1 Cable strip
6 005 1 Baffle 1)
1625 5918 80 Pack
0989 4220 10 1 Grommet
6 010 4 Hexagon bolt
1079 1472 06 Pack

1-5) Lined with:
1) Foam: 0395 6001 64 (AR) 20 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
2) Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
3) Foam: 1625 5904 60 (AR) 35 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
4) Foam: 1625 5904 61 (AR) 35 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
5) Foam: 0395 6006 69 (AR) 50 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

2930 7124 50 81
Parts list

1 2 4
21 3 5

1015
1010
1005

Toler

ATLA

Nam

Mate
9820 9785 79-01ed00
Treat

82 2930 7124 50
Parts list

Standard option - Oil containing frame 21
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
8092 3635 82 Oil containing frame
1 005 1625 5908 00 1 Frame
1 010 0301 2358 00 4 Washer
1 015 0147 1398 03 4 Hexagon bolt

2930 7124 50 83
1 2 3 4 5 Parts list

22

1155

1140 1145

1150 1010
2025
1135

1120
1125

2020
1115

1090
1095

2015
1065 1060
1070 1085
2005
1095
1100

1105
2010 1125
1030 1130
1025

1020

Tole

ATL

Nam

Mat

Trea

9820 9785 83-01ed00

2013/10/30 tmulay ,
00.05 9820978583 00.05
84
Posi-
2930 7124 50
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D App
Parts list

Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Air-cooled 22
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
8092 3631 60 Dryer bypass
1 010 0852 0010 89 1 Ball valve
1 020 0663 7138 00 1 O-ring
1 025 0301 2344 00 2 Washer
1 030 0147 1363 03 2 Hexagon bolt
1 060 0663 7138 00 1 O-ring
1 065 0301 2344 00 2 O-ring
1 070 0147 1363 03 2 Hexagon bolt
1 085 0663 7138 00 1 O-ring
1 090 0147 1366 03 2 Hexagon bolt
1 095 0301 2344 00 4 Washer
1 100 0266 2111 00 2 Nut
1 105 0852 0010 19 1 Ball valve
1 115 0663 7138 00 1 O-ring
1 120 0147 1366 03 2 Hexagon bolt
1 125 0301 2344 00 4 Washer
1 130 0266 2111 00 2 Nut
1 135 1625 4059 00 1 Support
1 140 1625 4023 00 1 Support
1 145 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 150 1089 0575 54 1 Pressure transducer
1 155 1625 4089 00 1 Hexagon nipple
2 005 1622 4632 00 1 Pipe
2 010 1625 4020 00 1 Hose
2 015 1625 4021 00 1 Hose
2 020 1625 4022 00 1 Pipe
2 025 1625 4088 00 1 Pipe

2930 7124 50 85
Parts list

1 2 3 4 5 6
23

1065 1065 1080


1055
1070 1050

2025
1040 1015 1060
1010 2020
1015
1010 1035
2010
1030 1040

1015
2015 1045 1015 1015
1010
2005
1025 1035

1020
1005

Tolerances, if not

ATLAS COPCO S

Name IN
9820 9791 50-01ed00
Material N
Treatment N
86 2930 7124 50
Parts list

Standard option - Air dryer bypass - Full Feature - Water-cooled 23
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
8092 3655 95 Dryer bypass
1 005 0663 3143 00 1 O-ring
1 010 0663 7138 00 3 O-ring
1 015 0301 2344 00 10 Washer
1 020 0301 2378 00 2 Washer
1 025 0147 1476 03 2 Hexagon bolt
1 030 0852 0010 89 1 Ball valve
1 035 0266 2111 00 4 Nut
1 040 0147 1366 03 4 Hexagon bolt
1 045 0147 1363 03 2 Hexagon bolt
1 050 0852 0010 19 1 Ball valve
1 055 1625 4023 00 1 Support
1 060 1625 4059 00 1 Support
1 065 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 070 1089 0575 54 1 Pressure transducer
1 080 1625 4089 00 1 Hexagon nipple
2 005 1625 4090 30 1 Pipe
2 010 1625 4090 20 1 Pipe
2 015 1625 4090 10 1 Hose assembly
2 020 1625 4090 40 1 Pipe
2 025 1625 4088 00 1 Pipe

2930 7124 50 87
Parts list

1 2 3 4 5 6
24

1020

1030 2010

1055 1035
1105

1095 1085 1060 1080


1075 1055
1045
1035 1040
1065
1090 1050 1070

9820 9785 84-01ed00

2012-03-22 tmulay ,
9820978584 00.00
STATUS
-
88 2930 7124 50
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Preliminary
Parts list

Standard option - Oil separator drain - Pack 24
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Oil separator drain
8092 3640 44 50Hz
8092 3640 69 60Hz
1 020 1 Solenoid valve
1089 0725 01 50Hz
1089 0725 02 60Hz
1 030 0070 6002 04 AR Plastic tube
1 035 0571 0020 76 2 Nipple
1 040 0300 0276 38 1 Washer
1 045 0581 0000 86 1 Pipe coupling
1 050 3176 8064 02 AR Hose
1 055 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1 060 1079 9915 98 1 Label
1 065 0583 8100 76 1 Coupling
1 070 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 075 0583 8140 57 1 Fitting pipe
1 080 0581 0000 43 1 Bulkhead coupling
1 085 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 090 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 095 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 105 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
2 010 1622 6230 80 1 Housing

2930 7124 50 89
Parts list

1 2
25 3 4 5 6

1005
1010
1015
1020
1025

2010
1030

1055 1035
1105 1115 1080 1110
1095 1085 1060
1075 1055
1090
1045
1035 1040 1065
1050 1070

9820 9785 85-01ed00

2012-06-11 tmulay ,
9820978585 00.00
STATUS
-
90 2930 7124 50
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
Parts list

Standard option - Oil separator drain - Full Feature 25
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Oil separator drain
8092 3640 51 50Hz
8092 3640 77 60Hz
1 020 1 Solenoid valve
1089 0725 01 50Hz
1089 0725 02 60Hz
1 030 0070 6002 04 AR Plastic tube
1 035 0571 0020 76 2 Nipple
1 040 0300 0276 38 1 Washer
1 045 0581 0000 86 1 Pipe coupling
1 050 3176 8064 02 AR Hose
1 055 0581 0000 43 1 Bulkhead
1 060 1079 9915 98 1 Label
1 065 0583 8100 76 1 Coupling
1 070 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 075 0583 8140 57 1 Fitting pipe
1 080 0581 0000 43 1 Bulkhead
1 085 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 090 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 095 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 105 0147 1963 08 2 Hexagon bolt
1 110 1079 9915 98 1 Label
1 115 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 010 1622 6230 80 1 Housing

2930 7124 50 91
Parts list

26

2 3 4 5 6

1055
1045 1060
1051
1035

1070

1040
1045 1055 1045
1060
1050

1005

1075

1040
1045

1065

Tolerances, if not indicated,

ATLAS COPCO STANDAR

Name INSTR.
9820 9785 86-01ed00 Material NOT AP
Treatment Not App
92 2930 7124 50 Sc

Dr
Parts list

Standard option - Pre-filter 26
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Pre-filter
8092 3635 90 Pack
8092 3636 08 Full Feature
1 005 1622 8508 20 1 Filter Motor
1 035 1 Filter Dryer
1622 8508 22 Full Feature
1 040 Support
1622 8512 02 2 Pack
1622 8512 02 4 Full Feature
1 045 Rivet blind
0129 3270 60 10 Pack
0129 3270 60 20 Full Feature
1 050 1622 8513 02 1 Support
1 051 Support
1625 7045 00 2 Full Feature
1 055 Hexagon bolt
0147 1205 03 1 Pack
0147 1205 03 3 Full Feature
1 060 Washer
0301 2318 00 1 Pack
0301 2318 00 3 Full Feature
1 065 1 Label
1079 9926 02 Full Feature
1 070 1619 3843 00 AR Seal
1 075 1619 3843 00 AR Seal

2930 7124 50 93
Parts list

27

1 2 3 4 5 6

1030 1035 1020

1025 1060 1015

1010

1015

1005
1040
1045
1050

1055

9820 9785 87-01ed00

94 2930 7124 50
Parts list

Standard option - DD filter 27
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
DD filter
8092 3637 23 ID 171
8092 3637 31 ID 255
8092 3637 31 ID 286
1 005 <<< >>> 1 Filter
1 010 2 Screw
0211 1362 03 ID 171
0211 1360 03 ID 255
0211 1360 03 ID 286
1 015 O-ring
0663 2104 75 2 ID 171
0663 2104 98 1 ID 255
0663 2104 98 1 ID 286
1 020 1 Pipe
1625 8219 00 ID 171
1625 8215 00 ID 255
1625 8215 00 ID 286
1 025 2 Nut
0266 2110 00 ID 171
0266 2111 00 ID 255
0266 2111 00 ID 286
1 030 2 Washer
0301 2335 00 ID 171
0301 2344 00 ID 255
0301 2344 00 ID 286
1 035 2 Screw
0211 1326 03 ID 171
0211 1363 03 ID 255
0211 1363 03 ID 286
1 040 1617 7082 02 1 Quick coupling
1 045 0583 8100 69 1 Fitting pipe
1 050 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 055 0583 8100 70 1 Fitting pipe
1 060 1622 4660 80 1 Wire

2930 7124 50 95
Parts list

28
1 2 3 4 5 6

1055
1050
1025

1045 1090
1035 1040 1041
1015
1090
1010 1030

1015

1020
1005 1060
1060 1070
1080

1065 1075
1085

9820 9785 88-01ed00

96 2930 7124 50
2013-02-15 rchandra
4 9820978588 00.03
STATUS
Posi-
Parts list

Standard option - DD/PD filter 28
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
DD/PD filter
8092 3637 07 ID 171
8092 3637 15 ID 255
8092 3637 15 ID 286
1 005 <<< >>> 1 DD filter
1 010 2 Screw
0211 1362 03 ID 171
0211 1360 03 ID 255
0211 1360 03 ID 286
1 015 3 O-ring
0663 2104 75 ID 171
0663 2104 98 ID 255
0663 2104 98 ID 286
1 020 <<< >>> 1 PD filter
1 025 1 O-ring
0663 2104 75 ID 171
0663 2104 98 ID 255
0663 2104 98 ID 286
1 030 2 Nut
0266 2110 00 ID 171
0266 2111 00 ID 255
0266 2111 00 ID 286
1 035 2 Screw
0211 1326 03 ID 171
0211 1363 03 ID 255
0211 1363 03 ID 286
1 040 1 Pipe
1625 8218 00 ID 171
1625 8215 00 ID 255
1625 8215 00 ID 286
1 041 0147 1963 08 2 Bolt
1 045 2 Nut
0266 2110 00 ID 171
0266 2111 00 ID 255
0266 2111 00 ID 286
1 050 2 Washer
0301 2335 00 ID 171
0301 2344 00 ID 255
0301 2344 00 ID 286
1 055 2 Screw
0211 1326 03 ID 171
0211 1363 03 ID 255
0211 1363 03 ID 286
1 060 1617 7082 02 2 Quick coupling
1 065 0583 8120 74 1 Fitting pipe
1 070 0583 8140 57 1 Fitting pipe
1 075 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 080 0070 6002 05 AR Plastic tube
1 085 0583 8100 70 1 Fitting pipe
1 090 1622 4660 80 2 Wire

2930 7124 50 97
Parts list

1 2 3 4 5
29

4040
4010

1030
1030
1010

1040
3010
1020
3020
4020

4060
4050

2080 2070 4060


4050
2050 2060

3030

5010 5020 5030


for manufacturing or communicated to any other person or company.
nt is our properety and shall not without our permission be altered,

9827 8190 39-01ed00

98 2930 7124 50

2011-02-11
Parts list

Standard option - DD/PD filter - Parts 29
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Filter
8102 2602 81 DD 175
8102 2603 23 DD 280
8102 2602 99 PD 175
8102 2603 31 PD 280
8102 2602 81 DD 210+
8102 2603 23 DD 310+
8102 2602 99 PD 210+
8102 2603 31 PD 310+
1 Element kit
2901 0541 00 DD 175
2901 0544 00 DD 280
2901 0542 00 PD 175
2901 0545 00 PD 280
2901 2003 07 DD 210+
2901 2003 08 DD 310+
2901 2004 07 PD 210+
2901 2004 08 PD 310+
1 010 1 Filter element
1 020 0663 2111 29 1 O-ring
1 030 2 O-ring
4090 0507 00 DD 175
0663 2100 39 DD 280
4090 0507 00 PD 175
0663 2100 39 PD 280
4090 0507 00 DD 210+
0663 2100 39 DD 310+
4090 0507 00 PD 210+
0663 2100 39 PD 310+
1 040 1 O-ring
0663 2110 31 DD 175
0663 2111 60 DD 280
0663 2110 31 PD 175
0663 2111 60 PD 280
2901 0562 00 1 Sight glass kit
2 050 1 Screw
2 060 2 Seal washer
2 070 0663 9095 00 2 O-ring
2 080 1 Sight glass
1 Drain valve kit
2901 0563 00 Automatic drain valve
3 010 1 Drain valve
3 020 0663 2111 29 1 O-ring
3 030 1617 7046 00 1 Nut
4 010 1 Head
4 020 1 Bowl

2930 7124 50 99
Parts list

1 2 3 4 5
29

4040
4010

1030
1030
1010

1040
3010
1020
3020
4020

4060
4050

2080 2070 4060


4050
2050 2060

3030

5010 5020 5030


for manufacturing or communicated to any other person or company.
nt is our properety and shall not without our permission be altered,

9827 8190 39-01ed00

100 2930 7124 50

2011-02-11
Parts list

Standard option - DD/PD filter - Parts 29

Ref. Part number Qty Name Remarks

4 040 1 Label
1617 7053 11 DD 175
1617 7054 07 DD 280
1617 7053 09 PD 175
1617 7054 05 PD 280
1624 1892 14 DD 210+
1624 1893 04 DD 310+
1624 1892 11 PD 210+
1624 1893 01 PD 310+
4 050 2 Label
1079 9926 36 DD 175
1079 9921 37 DD 280
1079 9926 36 PD 175
1079 9921 37 PD 280
1079 9926 36 DD 210+
1079 9921 37 DD 310+
1079 9926 36 PD 210+
1079 9921 37 PD 310+
4 060 2 House mark
0690 1101 23 DD 175
0690 1100 01 DD 280
0690 1101 23 PD 175
0690 1100 01 PD 280
0690 1101 23 DD 210+
0690 1100 01 DD 310+
0690 1101 23 PD 210+
0690 1100 01 PD 310+
5 010 1617 7082 01 1 Male coupling
5 020 1617 7082 02 1 Female coupling
5 030 1617 7082 03 1 Hose connection

2930 7124 50 101


Parts list
1 2 3 4 5 6
30

1100

1005 1025
1020

1100

1165
1085
1181 1175 1090
1166
1180 1167
1145 1110

1015
1075 1181 1175
1070 1080
1100 1165
1010 1090 1085
1180
1110 1040
1045 1145
1065 1035
1030
1050
1055 1060
1055 1050
1055
1050 1040
1035
1185

1130 1100

1026
1160

1135

1140
2020

2010

Drawn
2013/10/24 tmulay , Versio
9820978589 00.03
STATUS 00.03
9820 9785 89-01ed00 Des c
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved

102 2930 7124 50


Parts list

Standard option - Energy recovery 30
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Energy recovery
8092 3655 53 Pack
8092 3655 79 Full Feature
1 005 1625 5958 00 1 Support
1 010 1625 5959 80 1 Support
1 015 1622 5520 00 1 Heat exchanger
1 020 1625 5957 00 1 Plate
1 025 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 026 1625 4060 00 1 Support
1 030 1622 5513 80 1 Pipe
1 035 0571 0036 01 2 Nipple
1 040 0663 3130 00 2 O-ring
1 045 1622 5507 82 1 Thermostat
1 050 0571 0036 01 3 Nipple
1 055 0663 3130 00 3 O-ring
1 060 0147 1208 03 2 Hexagon bolt
1 065 0301 2318 00 2 Washer
1 070 1622 5692 80 1 Bottom pipe
1 075 0571 0036 01 1 Nipple
1 080 0663 3130 00 1 O-ring
1 085 0571 0036 01 2 Nipple
1 090 0663 3130 00 2 O-ring
1 100 0129 3270 60 AR Rivet
1 105 0147 1963 08 8 Hexagon bolt
1 110 1089 0574 70 2 Temp. sensor
1 125 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 130 0574 8000 53 1 Hose assembly
1 135 0574 8000 55 1 Hose assembly
1 140 1622 7064 03 1 Thermostatic valve
1 145 1622 0663 01 2 Cable
1 160 1622 5529 00 1 Label
1 165 1625 2001 00 1 Pipe
1 166 1079 9913 69 1 Inform. label
1 167 1079 9913 79 1 Inform. label
1 175 0564 0000 64 2 Tee
1 180 1625 5934 00 2 Nipple
1 181 0663 3130 00 2 O-ring
1 185 1619 3843 00 AR Seal
2 010 1625 7526 00 1 Oil filter 1)
2 020 1079 9925 87 1 Label

1) Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7124 50 103


1 2 3 4 5 6
Parts list

31

1015

1035
1030

1020 1025 1010


1046 1005

Tolerances,

ATLAS COP

1060
Name
1065
1070 Material

Treatment

9820 9786 19-01ed00

2013-02-15 tmulay ,
104 9820978619 00.02
2930 7124 50 STATU
si-
n
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Prelimin
Parts list

Standard option - Water shut-off valve 31
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
8092 3636 99 Water shut off valve
1 005 1625 4039 00 1 Pipe
1 010 1625 4040 00 1 Nipple
1 015 0663 2107 81 1 O ring
1 020 1089 0624 04 1 Solenoid valve
1 025 0663 2107 81 1 O ring
1 030 1625 4040 00 1 Nipple
1 035 1625 4083 00 1 Pipe
1 040 1900 2331 11 1 Shut-off valve
1 046 1622 1295 05 1 Cable
1 060 0698 5140 75 1 Cable gland
1 065 0698 5148 07 1 Sealing
1 070 0698 5148 11 8 Plug

2930 7124 50 105


Parts list
1 2 3 4 5
32

1020
1040
2070

1020
1040

2010
1040
1130 2020

2030
1040
1130 2020
1040
1030

2010
1040
1130

2030
1040
1130

1130
1040

1130
1040
1090 1080
2060

2060 1130
1090 1040
1080

1090

1080
2060
2060 1080
1130
1090 1090
1040
1080
2060
2020
2060
1080
To
1090
1080
1090 AT
2060
2020 Na

1080 1090 2060 M

9820 9786 20-01ed00 Tr

106 2930 7124 50


2012-10-17 rchandra
00.01 9820978620 00.01
Parts list

Standard option - Lifting device 32
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
8092 3620 71 Lifting device
1 020 0147 1108 66 26 Hexagon bolt
1 030 0291 1128 43 26 Lock nut
1 040 0333 3250 00 68 Lock washer
1 080 0211 1362 03 16 Cap screw
1 090 0301 2344 00 16 Washer
1 130 0147 1107 81 16 Hexagon bolt
1625 8414 00 1 Frame assembly
2 010 1625 7680 00 2 Beam
2 020 1625 5700 10 4 Beam
2 030 1625 7680 00 2 Beam
2 060 1625 4007 00 8 Bracket
2 070 1625 5700 00 1 Beam

2930 7124 50 107


Parts list

1 2 3 4 5 6
33

S10
1015 1020 1030

Toleran

ATLAS

Name

9820 9791 67-01ed00 Materia

Treatm
108 2930 7124 50
Parts list

Standard option - Main switch 33
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Main switch
8092 3656 03 GA 55 VSD
8092 3656 03 GA 75 VSD
8092 3656 11 GA 90 VSD
1 015 0211 1208 03 4 Screw
1 020 0301 2318 00 3 Washer
1030 1625 5609 14 1 Support
1 Main switch
1900 2331 31 GA 55 VSD
1900 2331 31 GA 75 VSD
1900 2331 32 GA 90 VSD
S10 1089 9445 20 1 Main switch

2930 7124 50 109


Parts list

1 2 3 4 5
34

2030 2030

2020
2025 2025 2015
2010

2045
2005
2035
2040
2020
2015
2010
2050
3025
3030
2005

3025

3050
3070 1005
1010
1015

3065 3060

3055
3045
3040 3035

9820 9786 22-01ed00

110 2930 7124 50


2012/10/17 rchandra
.01 9820978622 00.01
Parts list

Standard option - Monitoring 34
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
8092 3638 22 Monitoring
1 005 1625 4043 03 1 Pressure sensor
1 010 1089 9625 18 1 Sensor
1 015 1625 8991 00 1 Bushing
2 005 1089 9625 01 1 Sensor
2 010 1625 4042 00 1 Support
2 015 0129 3270 46 2 Blind rivet
2 020 0147 1963 08 1 Hexagon bolt
2 025 0583 8120 64 1 Fitting
2 026 0583 8100 76 1 Coupling
2 027 1088 0801 28 1 Grommet
2 030 0583 8120 64 2 Fitting
2 035 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 040 0070 6002 05 AR Plastic tube
2 045 1625 4043 02 1 Pressure sensor
2 050 1622 9094 01 1 Filter housing
3 025 0583 8120 64 1 Fitting
3 030 1625 4043 01 1 Pressure sensor
3 035 9740 2028 44 1 Tee
3 040 0583 8120 66 1 Pipe coupling
3 045 0571 0035 54 1 Nipple
3 050 0070 6002 05 AR Plastic tube
3 055 0605 9500 25 1 Tee
3 060 0605 8350 87 1 Bushing
3 065 0583 8120 66 1 Pipe coupling
3 070 0070 6002 05 AR Plastic tube

2930 7124 50 111


Parts list

1 35 2 3 4 5 6

1010
1005

2010 2015
2005

2010 2015
2005

9820 9786 24-01ed00

2012/06/11 tmulay ,
112 9820978624 00.00
2930 7124 50 STATUS
si-
n
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved
Parts list

Standard option - DIN flanges 35
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
DIN flanges
8092 3637 64 Air-cooled
8092 3637 72 Water-cooled
1 005 0551 0002 25 1 Threaded pipe
1 010 0633 3311 00 1 Threaded flange
2 005 2 Connection nipple
0607 2170 03 Water-cooled
2 010 2 Connection nipple
1622 5738 00 Water-cooled
2 015 2 Threaded flange
0633 3308 00 Water-cooled

2930 7124 50 113


Parts list

36
1 2 3 4 5 6

1010
1005

2005 2010

2005 2010

Tolerances, if

ATLAS COPC

Name
9820 9786 25-01ed00 Material

Treatment
114 2930 7124 50
Parts list

Standard option - ANSI flanges 36
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
ANSI flanges
8092 3637 49 Air-cooled
8092 3637 56 Water-cooled
1 005 0603 4150 12 1 Nipple
1 010 0632 1241 11 1 Threaded flange
2 005 2 Connection nipple
0605 8350 24 Water-cooled
2 010 2 Threaded flange
0632 1240 67 Water-cooled

2930 7124 50 115


Parts list

37

1 2 3 4 5 6

1025

2005

2020
1131
1005

1170 1055 2010


1020

1130 1140 3010


1010 1150

3020 1050
1090

1160

1100
1095

Tolerances, if not

ATLAS COPCO S

Name IN
9820 9791 68-01ed00
Material NO
Treatment No
116 2930 7124 50
2013/11/01 tmulay , 00.00
00.00
Parts list

Standard option - Freeze protection - Pack - Air-cooled 37
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Freeze protection
8092 3655 20 IEC - Roto-Inject Fluid
8092 3635 09 IEC-Roto-Xtend Duty Fluid
8092 3655 04 UL-cUL - Roto-Inject Fluid
8092 3634 91 UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid
1 005 1625 4026 00 1 Insulation
1 010 1089 0504 33 1 Heater
1 020 0697 9809 24 1 Lock nut
1 025 0698 5140 75 1 Cable gland
1 050 1 Thermostat
1089 9582 02 110V 1)
1089 0555 40 220V 2)
1 055 2 Screw
0226 0300 46 110V 1)
0226 0350 12 220V 2)
1 090 1 Cable
1625 4035 02 110V 1)
1625 4035 01 220V 2)
1 095 0017 2317 46 AR Cable
1 100 0017 2317 03 AR Cable
1 110 1079 0900 02 AR Heat insulation tape
1 120 1079 0900 15 AR Tape
1 130 1089 0506 75 4 Terminal
1 131 1089 9427 48 1 End plate
1 140 1089 0506 27 3 Terminal
1 150 1625 7523 10 1 Rail
1 160 0129 3270 60 2 Rivet
1 170 1079 9924 46 1 Warning label
2 005 1079 9005 06 1 Insulation
2 010 1625 4027 00 1 Insulation EWD
2 020 1 Cable
1625 4035 04 110V 1)
1625 4035 03 220V 2)
3 010 2 Oil filter 3)
1625 7526 00 Roto-Inject Fluid
3 020 1 Label
1079 9925 87 Roto-Inject Fluid

1) UL-cUL
2) IEC
3) Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7124 50 117


Parts list

38

1 2 3 4 5 6

2005

2030
2020 3010

1005

1025

2015

1050 1055
3020

1020 1170

1130 1131
1140

1150

1090
1010 1095 1160

1100
copied, used for manufacturing or communicated to any other person or company.

Tolerances, if not indicated, acc

ATLAS COPCO STANDARD C

Name INSTR.
Material NOT APP
Treatment Not Applic
Scale

9820 9791 69-01ed00 Drawn


2013/11/01 tmulay , Versio
00.00 9820979169 00.00
STATUS 00.00
Posi- Des c
Ed 118
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model 2930
Ed . Version 3D Approved
7124 50
Parts list

Standard option - Freeze protection - Pack - Water-cooled 38
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Freeze protection
8092 3632 51 IEC - Roto-Inject Fluid
8092 3635 41 IEC - Roto-Xtend Duty Fluid
8092 3632 69 UL-cUL - Roto-Inject Fluid
8092 3635 33 UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid
1 005 1625 4026 00 1 Insulation
1 010 1089 0504 33 1 Heater
1 020 0697 9809 24 1 Lock nut
1 025 0698 5140 75 1 Cable gland
1 050 1 Thermostat
1089 9582 02 110V 1)
1089 0555 40 220V 2)
1 055 2 Screw
0226 0300 46 110V 1)
0226 0350 12 220V 2)
1 090 1 Cable
1625 4035 02 110V 1)
1625 4035 01 220V 2)
1 095 0017 2317 46 AR Cable
1 100 0017 2317 03 AR Cable
1 110 1079 0900 02 AR Heat insulation tape
1 120 1079 0900 15 AR Tape
1 130 1089 0506 75 4 Terminal
1 131 1089 9427 48 1 End plate
1 140 1089 0506 27 3 Terminal
1 150 1625 7523 10 1 Rail
1 160 0129 3270 60 2 Rivet
1 170 1079 9924 46 1 Warning label
2 005 1 Cable
1625 4035 08 110V 1)
1625 4035 07 220V 2)
2 010 1079 0900 02 AR Heat insulation tape
2 015 1625 4027 00 1 Insulation thermal
2 020 1079 9005 06 AR Insulation
2 025 1079 0900 15 AR Tape
2 030 1625 4041 00 1 Insulation
3 010 2 Oil filter 3)
1625 7526 00 Roto-Inject Fluid
3 020 1 Label
1079 9925 87 Roto-Inject Fluid

1) UL-cUL
2) IEC
3) Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7124 50 119


Parts list

39
1 2 3 4 5 6

2020

2030

2045 2040 2035

1025
1005 2010

2005
2025

1131

1020 3010
1170
1140 1055
3020
1130 1050
1010 1150
1090

1095

1160

1100

Tolerances, if not ind

ATLAS COPCO STA

Name INS
Material NO
Treatment Not

9820 9791 70-01ed00


2013/11/01 tmulay ,
00.00 9820979170 00.00
STATUS
120
Posi- Ed 2930 7124
3D 50
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model . Version Approved
Parts list

Standard option - Freeze protection - Full Feature - Air-cooled 39
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Freeze protection
8092 3655 38 IEC - Roto-Inject Fluid
8092 3635 25 IEC-Roto-Xtend Duty Fluid
8092 3655 12 UL-cUL - Roto-Inject Fluid
8092 3635 17 UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid
1 005 1625 4026 00 1 Insulation
1 010 1089 0504 33 1 Heater
1 020 0697 9809 24 1 Lock nut
1 025 0698 5140 75 1 Cable gland
1 050 1 Thermostat
1089 9582 02 110V 1)
1089 0555 40 220V 2)
1 055 2 Screw
0226 0300 46 110V 1)
0226 0350 12 220V 2)
1 090 1 Cable
1625 4035 02 110V 1)
1625 4035 01 220V 2)
1 095 0017 2317 46 AR Cable
1 100 0017 2317 03 AR Cable
1 110 1079 0900 02 AR Heat insulation tape
1 120 1079 0900 15 AR Tape
1 130 1089 0506 75 4 Terminal
1 131 1089 9427 48 1 End plate
1 140 1089 0506 27 3 Terminal
1 150 1625 7523 10 1 Rail
1 160 0129 3270 60 2 Rivet
1 170 1079 9924 46 1 Warning label
2 005 1079 9005 06 1 Insulation
2 010 1625 4027 00 1 Insulation thermal
2 020 1 Cable
1625 4035 04 110V 1)
1625 4035 03 220V 2)
2 025 1625 4027 00 1 Insulation thermal
2 030 1079 9005 17 1 Insulation thermal
2 035 1079 9005 17 1 Insulation thermal
2 040 1625 4037 00 1 Insulation
2 045 1 Cable
1625 4035 06 110V 1)
1625 4035 05 220V 2)
3 010 2 Oil filter 3)
1625 7526 00 Roto-Inject Fluid
3 020 1 Label
1079 9925 87 Roto-Inject Fluid

1) UL-cUL
2) IEC
3) Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7124 50 121


Parts list

40

1 2 3 4 5 6 7

2050

2065

2030

2075
2045 3010

2010

1005 2040
2035

1025 2025
2005
3020
1050
1055

1170
1020 1130

1150
1131
1140

1160
1010 1095 1090

1100

TD O
E

Drawn by tmulay ,
2013/11/01 tmulay , Version Drwg
00.00 9820979171 00.00
STATUS 00.00 Blank wt.
9820 9791 71-01ed00
Posi- Des checked. Prod check
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved

122 2930 7124 50


Parts list

Standard option - Freeze protection - Full Feature - Water-cooled 40
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Freeze protection
8092 3632 77 IEC - Roto-Inject Fluid
8092 3635 66 IEC - Roto-Xtend Duty Fluid
8092 3632 85 UL-cUL - Roto-Inject Fluid
8092 3635 58 UL-cUL - Roto-Xtend Duty Fluid
1 005 1625 4026 00 1 Insulation
1 010 1089 0504 33 1 Heater
1 020 0697 9809 24 1 Lock nut
1 025 0698 5140 75 1 Cable gland
1 050 1 Thermostat
1089 9582 02 110V 1)
1089 0555 40 220V 2)
1 055 2 Screw
0226 0300 46 110V 1)
0226 0350 12 220V 2)
1 090 1 Cable
1625 4035 02 110V 1)
1625 4035 01 220V 2)
1 095 0017 2317 46 AR Cable
1 100 0017 2317 03 AR Cable
1 110 1079 0900 02 AR Heat insulation tape
1 120 1079 0900 15 AR Tape
1 130 1089 0506 75 4 Terminal
1 131 1089 9427 48 1 End plate
1 140 1089 0506 27 3 Terminal
1 150 1625 7523 10 1 Rail
1 160 0129 3270 60 2 Rivet
1 170 1079 9924 46 1 Warning label
2 005 1079 9005 06 1 Insulation
2 010 1625 4027 00 1 Insulation thermal
2 020 1 Cable
1625 4035 04 110V 1)
1625 4035 03 220V 2)
2 025 1625 4027 00 1 Insulation thermal
2 030 1079 9005 17 1 Insulation thermal
2 035 1079 9005 17 1 Insulation thermal
2 040 1625 4037 00 1 Insulation
2 045 1 Cable
1625 4035 06 110V 1)
1625 4035 05 220V 2)
2 050 1 Cable
1625 4035 08 110V 1)
1625 4035 07 220V 2)
2 055 1079 0900 02 AR Heat insulation tape
2 065 1079 9005 06 AR Insulation
2 070 1079 0900 15 AR Tape
2 075 1625 4041 00 1 Insulation

2930 7124 50 123


Parts list

40

1 2 3 4 5 6 7

2050

2065

2030

2075
2045 3010

2010

1005 2040
2035

1025 2025
2005
3020
1050
1055

1170
1020 1130

1150
1131
1140

1160
1010 1095 1090

1100

TD O
E

Drawn by tmulay ,
2013/11/01 tmulay , Version Drwg
00.00 9820979171 00.00
STATUS 00.00 Blank wt.
9820 9791 71-01ed00
Posi- Des checked. Prod check
Ed
tion
Modified from Date Intr./Appd. Parent 3D model Ed . Version 3D Approved

124 2930 7124 50


Parts list

Standard option - Freeze protection - Full Feature - Water-cooled 40

Ref. Part number Qty Name Remarks

3 010 2 Oil filter 3)


1625 7526 00 Roto-Inject Fluid
3 020 1 Label
1079 9925 87 Roto-Inject Fluid

1) UL-cUL
2) IEC
3) Always Roto-Xtend Duty Fluid and oil filter

2930 7124 50 125


Parts list

1 2 3 4 5
41

1050

1030
1025
1020

1055 1015
1070 1035
1065 1040
1060 1045

1015 1015
1016

1010
1025
1020 1015
1020

1080
1085

Tolera

ATLA

Name

Mater
9820 9786 28-01ed00 Treatm

126 2930 7124 50


2012-11-19 skadam , 00.01
Parts list

Standard option - Roto-Xtend Duty Fluid 41
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Roto-Xtend Duty Fluid
1 010 1622 9094 00 1 Oil filter housing
1 015 0663 3130 00 4 O-ring
1 016 1625 8915 00 1 Nipple
1 020 0571 0036 01 3 Nipple
1 025 1625 7527 00 2 Nipple
1 030 1625 7526 00 2 Oil filter
1 035 1625 5916 00 1 Support
1 040 0147 1321 03 4 Hexagon bolt
1 045 0301 2335 00 4 Washer
1 050 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 055 0663 2101 95 1 O-ring
1 060 1614 6118 00 1 Flange
1 065 0301 2321 00 2 Washer
1 070 0147 1246 03 2 Hexagon bolt
1 080 0574 8000 35 1 Hose assembly
1 085 1079 9925 87 1 Label

2930 7124 50 127


Parts list

1 2 3 4 5
42

1050

1030
1025
1060 1055 1020
1015 1035
1040
1070 1065
1045

1015 1015

1010
1025
1016 1020 1015
1085 1020 1030

1080

Tolera

ATLAS

Name

Materi

9820 9786 29-01ed00 Treatm

128 2930 7124 50


2012/10/17 rchandra
1 9820978629 00.01
Parts list

Standard option - Food Grade Fluid 42
Ref. Part number Qty Name Remarks

1 Standard option
Food Grade Fluid
1 010 1622 9094 00 1 Oil filter housing
1 015 0663 3130 00 4 O-ring
1 016 1625 8915 00 1 Nipple
1 020 0571 0036 01 3 Nipple
1 025 1625 7527 00 2 Nipple
1 030 1625 7526 00 2 Oil filter
1 035 1625 5916 00 1 Support
1 040 0147 1323 03 4 Hexagon bolt
1 045 0301 2335 00 4 Washer
1 050 0147 1963 08 4 Hexagon bolt
1 055 0663 2101 95 1 O-ring
1 060 1614 6118 00 1 Flange
1 065 0301 2321 00 2 Washer
1 070 0147 1246 03 2 Hexagon bolt
1 080 0574 8000 35 1 Hose assembly
1 085 1079 9920 99 1 Label

2930 7124 50 129


Parts list

Notes:

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

130 2930 7124 50


In order to be First in MindFirst in Choice for all your quality

compressed air needs, Atlas Copco delivers the products

and services that help to increase your business efficiency

and profitability.

Atlas Copco's pursuit of innovation never ceases,

d r i v e n b y o u r n e e d f o r r e l i a b i l i t y a n d e f f i c i e n c y.

Always working with you, we are committed to providing

you the customized quality air solution that is the driving

force behind your business.

No. 2930 7124 50 / 2013 - 12 Printed in Belgium

www.atlascopco.com