Вы находитесь на странице: 1из 22

THURSDAY

7092017

y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh, ws yLku {wtkRke rMk kkwt irLkf
REG NO. GAMC-26 Vol : 61 No. : 7 AHMEDABAD www.sandesh.com twitter.com/sandeshnews facebook.com/sandeshnewspaper

****
CMYK

02
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017
Published by Dhaval Pandya for the owner The Sandesh Limited & Printed by him at Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO; Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat) Phone : 40004000, Editorial Fax : 40004281 * Website : www.sandesh.com
Editor : Mr. Mahesh Liloriya - Responsible for selection of news under PRB Act. Sandesh (Estd 1957) Reg. : No. GAMC 26, Valid up to 31-12-2017 RNI Reg. No.: 1584/1957 Vol :61 No. : 7

CMYK
CMYK

03
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017

CMYK
CMYK

04
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017


CMYK
CMYK

05
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017


CMYK
CMYK

06 SANDESH
AHMEDABADCMYK
CMYK

yuzxkoE{uLx 07
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017

CMYK
CMYK

08

THURSDAY

83.60 58.86

?? ??

ykkLk kkuEz 179,184.60,178.85,181.85 kBke Bk~keLk 6034.90,6074.10,6015,6036.15


yukeke keBkexuz 1321.45,1341,1314,1335.15 kkMkoLk 1124.70,1126.60,1116.45,1117.95
yu.Mke.Mke. 1793.45,1814.50,1791.65,1802.20 yukykRMke nkWMkk ^kGk. 680,680.80,670.55,675.60
ykke yukkkuxo 131.05,132,128.65,130.70 GkkeLk fuBke. 985,990.65,967,971.30
ykLke kkkh 30.95,32,30.35,31.45 BknuLk ^kGkLkkLMk 444.70,448,430.50,446.30
yuSMk furBk. 186,206.25,184.85,201.20 Bkne. BkneL 1334,1334,1311.50,1316.45
yuykEyu yurLs. 1298.90,1315,1298.90,1304.60
BkLkkkhBkS
Bkuhefku
102.85,107.80,101.05,106.75
313.90,319.80,313.75,317.50
ystkk ^kBkkp 1198,1210,1190.15,1199.05
yuLk.S. ErLzGkk
yBkhhk kuxhe
69.35,69.35,68.20,68.75
798.50,798.50,758,787.55
xkMf RLzMxe
BkkYrk Wkuk
39,39.65,38.75,39.15
7811,7903.40,7775,7851.15
ks.yt.MkeBkuLx 284,286.40,280.20,283.40 BkufMk RLzeGkk 599,610.25,595.10,596.20
yktkkuLf 52.50,52.50,51.85,52 BkkuLkMkuLxku 2600,2650,2590,2642.90

yukkukku nkuMke. 1103,1103,1083.35,1094.40 BkkhMkLk 315.30,327.75,312,325.75
yukkukku xkGkh 252.40,257.40,250.30,255 yuBk^uMkeMk 605.60,610,600,603.60
yhk BkeMk 377,390,377,385.60
yuBk.ykh.yu^ ke. 64471.10,65346.90,63800,64974.60
y~kkuf kukuLz 112.50,113.75,111.60,112.15 yuBk.ykh.keyuk 137.20,137.85,135.50,136
yu~ke. kuRLx 1206,1212.70,1197,1205.40 Lku~kLkk yuGk. 73.10,74.60,72.70,74.10
ykk kkuzx 2231.70,2241.80,2205.30,2222.05 Lkuxfku ^kBkko 697,710.65,697,702.95
ykuhkukku ^kBkko. 743.90,753.60,737.60,745.15
Lkkkk.^kGk. 86,87.80,85.90,86.15
GkxeykE kUf 504.90,504.90,492.40,493.50 LkuMku 6810.10,6988.85,6800,6949.70
ks ykuxku 2779,2790.80,2761.05,2770.95 yuLkykEykExe xufT. 511.25,513.75,508,512.05
ks Rku. 344,345,339.85,344.40 LkekfBkk 1546,1553.50,1520,1523.70
ks ykuxku ^kRLkkLMk 1780,1879,1780,1857.75
Lkukuke rkLkkEx 99.45,102.50,98,99.95
kkkf]k 1618.50,1620,1605,1610.55 Lku~kLkk BkeLkhk 135,135.20,133.45,134.35
kkhkBkkh keLke 171.10,175,171,174.80 yuLkxekeMke rk. 168.90,170.25,168.90,169.95
ykuyuLkSMke fkukkuo. 162.05,163.85,161.90,162.25


kPf yku^ khkuzk 137.05,138.65,136.45,138
kkxk RLzeGkk 687,699,685.05,693.55 ykE^kuMk MkkuGk. 3495,3555,3485,3531.30
kuGkh RLzeGkk 4054.45,4099,4014,4071.60 ykurhyuLx kUf 127.45,127.80,125.60,126.60
kkhk yko 1850,1850,1824.75,1832.95 LkefkukMk 2706,2729.20,2666.80,2698.95
ksohkuELx 254,262.40,253.40,259.45 kuxkuLkux yukyuLkS 223.05,226.90,223.05,224.95


keyu^ Gkrxrkxe 373.85,391.80,371,382.10 ^kGkh 1822.30,1830,1786.65,1819.65
kkhk Ekuf. 193,195.20,190.25,193.15 ke.ykR.RLz 701.85,718,701.60,710.40
kkhk ^kuso 1130,1137.70,1122.30,1129.25 kezekkRx RLz. 841,845.90,835.40,839.80
kkhk kuxku 535.05,536.35,530,533.40 kkukkheMk Mkku^xkuh 240,241.85,236,240.15
kkhke xuke. 399,405.45,399,402.95 kkufxh kuBkk 8270,8425,8240,8406.20
kuk
kkGkkufkuLk rk.
130.80,131.90,130,130.75
333,337.70,330.50,333.55

kkkh xuzk
ktk Lku~kLkk
118.55,119.55,117.10,118.80
142.50,142.55,138.50,138.85
Gk zkxo yuMkkuMk 4331.75,4361.50,4275,4285.45 kekeykh rkrBkxuz 1300,1321.65,1298.10,1308.90
kuf yku^ RrLzGkk 143,144.50,142.35,143.05
hksu~k yukku. 755.50,774,748,755.80
kkuBku zk#k 138.80,146.10,136.50,146.10
hkke RLzeGkk 224.85,227.60,220.60,224.80
BkkMk MkeBkuLx 735,738.55,715,721.20

kkuBkukBkko 1050,1070,1030,1054.15
BkkRfku 22300,22300,21573.05,21800.40 huBkLz 850.05,865,843,856.15
keykh. RLzMk 4246.90,4255.85,4212.30,4243.20
rhkk. fkuBGkrLkfu~kLk 22.40,22.90,22.35,22.55
furzkk nuk 515,515,493.20,495.70
keyuMkRyuMk ke. 512.80,520.30,507,515.35
hekk.fukexk 746.50,767.50,736.30,759.45
fuLkuhk kuLf 336,337.20,333.90,335.20 hekkGkLMk 1631.40,1652.40,1625,1644.60
fuLk^eLk. 2852,2910,2841.15,2891.35
fkkkuohLzBk 341.45,343.45,339.50,340.35 hukfk Mkkh 16.75,17.05,16.55,16.70
fuMxkuk 391,396.20,387,392.35
Mkkkk yurLs. 290.40,292.90,288,289.25
nuMx 4008.70,4010,3901,3955.75
MkeGkkx 1725,1741,1707.30,1733.45 ~kek fkukoLk 98.70,99.70,97,97.55
MkUkhe 1258.70,1278.90,1257.40,1265.15 e MkeBkuLx 18083.90,18379.95,17900,18268.65
ykukz furBk. (ze) 1052,1054.90,1042.80,1045.45 e hkBk RLku. 1070,1074,1051.95,1061.35
kuBkxLk keMk 86.30,88.45,85.55,87.55 MkeBkuLMk 1275.10,1284.40,1268.55,1276.45
BkkMk he^kRLkhe 447,452.50,444.70,446.55 kkhkrksGk 30.45,30.80,29.85,30.50
kkukk ELk. 1134.70,1174.85,1134.55,1167.80 yuMk.fu.yu^. kuhk 1500,1590,1500,1562.30
Mkekk. 560,560.65,554.60,556.65 MkkWk ELz. ktf 29,29.30,28.80,28.95
Mkexe GkrLkGkLk 159.90,162.40,159.90,161.70 uR RLxh 120,122.35,118.80,119.75
fkukkux 1109.15,1119.30,1106.60,1113.25 yuMkykhyu^ ke. 1528.25,1570,1524.25,1563.85
fLxuLkh fku. 1340,1397,1322,1388.55 MxkEz 922.70,928,913,916.60
fkuhku.^xeo. 435,444,430.85,440.30 Mxux kuLf 275.30,277.20,273.50,274.20
fkukkhu~kLk kUf 44.70,44.70,43.80,44.05 Mxek ykukkuhexe 61.90,63,61.40,61.90
uzex huxeLk 1895,1903,1890,1902.90 MxhkkEx ykuxe. 231.50,237.85,230.10,234.85
fekkuo.fGk. 899,909.50,895.30,900.25 MkLk ^kBkko 488,489.90,473.50,475
EL^kuxuf 530,534.75,527.55,530.40
zkkh RLzeGkk 313,313.55,308.75,309.20
MkLkxeke
Mkth ^kMxLkh
811.55,848,811.55,832.75
429.70,439.55,422.20,434.75
uLkk kUf 30.60,31.25,30.50,30.90 MkkeBk ELz 1161,1176.15,1148.95,1170.80


ekLknkW 550,561.30,545,554.60 MkkkuLk yuLkSo 16.25,16.35,16.15,16.30
zeke kukku. 715,717.80,697,699.85 Mkekke RLz. 1283.65,1290.80,1267,1279.05
zku.hue 2196.90,2205,2165.70,2196.80 MkeLzefux kUf 64.50,64.75,64.20,64.35
RykRze kuhe 328.70,334.40,324.60,329.35 kkkk fuBke. 571,582,567.65,579.70
ykGk~kh Bkkuxh31691.10,32167.95,31674,32040.90 rku~k Mktkkh 656.05,664.95,652.05,659.35
neBkkLke ke. 1107.90,1120,1101,1105.65
yurLsGkMko (ykE) 155.90,162.30,155.90,160.90
yuMfkuxoMk 647,657.60,637.50,651xkxk yufMke
kkkk yurLs.
kkkk kkkh
1738,1767.25,1722.30,1750
383.35,386.45,382.50,383.40
78,78.70,77.90,78.05
yufMkkRz RLz. 203.45,208.40,202.60,207.35 Ekekkkk 824.95,848,823,835.35
^uzhk kUf 111.15,111.70,110.65,111.40 kkkk Mxek 647,654.30,645.55,651.45
^eLkkukufMk fukk 536.90,546,534.10,545.60 kkkk xe 196,206.85,194.70,205.75
r^LkkukuMk 605,608,600,602.40 xeMkeyuMk rk. 2470,2474.95,2452,2456.45
kuEk 378,388.05,375.90,382.20 kBkuofoMk 882,887.95,877,879.45
kuxku rzMxekhe 220,226.60,214,215.90 xkRxLk RLz. 648.80,651.10,635.70,640.45
krk fkukkuo. 116,119.50,115.15,117.40 xkuhLx ^kBkko 1211,1223.95,1200,1201.75
SRMke ykMkk kkuBk 410.80,422,405.65,413.75 xuLx rk. 296.85,310.50,290,290.50
ks. nuke.fuBke. 239.95,239.95,232.35,232.80 xe.xe.fu kuMxe 6299.05,6390,6250.10,6349.50
kufMkku 2425.40,2460,2425,2447.10 xekeyuMk Mkfe 612.75,621.95,606.80,618.75
MBkekkeLk 5300,5300.05,5188,5234.75 Gkfku kuLf 31.55,32.70,31.55,32.20
kuLkBkkfo ^kBkko. 602,606.75,600,600.75 yxkxuf rMkBkuLx 4100,4165,4080,4153.40
kkuzu ^ekeMk 1041,1050,1033.10,1044.70 GkLkeGkLk kUf 138,138,133.30,134.10
kkuhus fLGkBkh 923.90,923.90,897.50,900.55 Bkufzkukuk 2552.65,2558.40,2528.45,2542.70
kkuhus Mkkuk 610.10,624,608.50,618.20 GkLkexuf 7.57,8.29,7.45,8
kuLGkyMk 128.90,128.90,125.10,127.50 GkLkk. kukhe 807.85,807.85,792.10,798
kkMkeBk 1175,1190.80,1168.30,1182.95 Mkko RLz. 816.95,826.75,811.80,823.70
kux RMxLko 394,395.70,389.15,394.80 kfhktke RLkuMxBkuLx 491,495.10,488,489.95
ks Yhk 526.85,530.75,512.25,518.95 MkuMkk kkukk 314,318.80,313.70,317.50
ks. kuxkuLkux 186,190.50,186,188.95 kezeGkkufkuLk ^kRLkkLMk 19.20,19.95,18.80,19.05
ks. BkeLkhk 147.95,148.90,146.10,148.30 nehku nkuLzk 3970.60,3993.85,3933.70,3950.55 ykEMkeykE kPf 295.90,296,294.25,295.25 RLzeGkLk ykuRk 432,435.50,426,428.30 su. yuLz fu kUf 79.90,79.90,78.20,78.65 ekk rksGk 253,264,253,262.30 kkuxkMk 518.85,528.40,517,525.95
ks.LkBkok 335.50,347.70,330.20,338.45 nufMkkkuh 274,274,268.55,269.85 ykRzekeykR 55.50,55.50,54.60,54.85 ErLzGkLk ykukhMke ktf 22.50,22.80,22.50,22.65 siLk Rheku~kLk 104.10,105.20,103,103.90 kkBk ykukuoLkef 706,706,690,693.75 kukMkLk ks. 138.50,142.45,137.80,140.45
ks.^xeo 147.40,149.30,145.90,146.65 n kekh 1199.50,1210.35,1198.30,1203.60 ykRrzeGkk 84.70,84.70,81.55,81.80 ELzku fkWLx 116,127,114.05,122.15 sGkkfk~k 23.45,23.90,23.25,23.70 fsheGkk Mkehk. 705,709,699.60,704.15 kukMkLk kkuke. 78.40,81,72.45,78.10
nukuMk RrLzGkk 489.35,498.20,488.50,492.25 n fLMx. 35.95,36.10,35.70,35.90 ELk zuk 58.80,60.60,58.60,60.25 EL kuMk 1309.60,1328,1302.65,1306.05 sux yuhku 578,584.50,571.20,580.15 kzkkMk 490,490,478,480.55 fukeLkuxh 1195.45,1195.95,1178.15,1190.50
yukMkeyuk RL^ku. 47.95,49.20,47.70,48.55 n fkukh 64.15,65.40,63.70,64.55 ykEyu^Mkeyuk ke. 24.20,24.40,24,24.25 ELMk ELz. kUf 1685,1692.45,1672.60,1685.35 SLkkk Mkxek 139.90,143.20,138.30,141.40 fkkoxfk kUf 154,154,152.35,153.15 kekku 297.90,298,296.10,297.20
yukMkeyuk xufLkku 868,871.45,847.20,850.75 n kuxkuk 480,480,474.40,476.05 E.EL^kukkELk 606.25,616.50,604.50,607.15 RL^kuMkeMk xuf 899,900,890.25,895.70 Mxku kkuz. 433.95,433.95,425.15,429.75 fuEMke ELxh. 304.10,311,300.45,306.85 kufnkxo 622,622,608.60,613.05
nkWMk. zuk. 1756.40,1776.60,1748.55,1774.85 nkfku 236.50,246.65,236.50,245.90 RLzeGkk MkeBkuLx 186.90,188.50,183.65,185.30 ykRkeMkeyuk 419,422.15,418.45,420.65 su.fu.RLz. 149,152,146.85,149.70 fkuxf BknuL 984.10,1006,981.40,996.20 Gk~k kPf 1775,1803,1761.55,1792.85
yukzeyu^Mke kUf 1752,1765.05,1740,1759.80 n f 304,308.30,296.80,306.50 R. nkuxk 121,121,118.40,119.20 ykR.xe.Mke. 280.90,281,275,275.55 suyuBk ~kuhMxkuf 144,149.25,141.55,146.90 fukeykExe EL^kuMkeMk 116.50,116.50,115.15,115.60 e xuke^eBk 520,521.10,518.25,520.05


knku kkh 650/698 kkshe 220/248 {k 700/715 (MkkuLkk-[kte kh) kxkxkt u e 50/80
e
MkkuLkkefk 1665/1680 rh{kk{ {k 630/748 fxkuMk (xwfzk) 260/325 [kt e [ku h Mkk 40800/41300 kxkxkt zeMkk 60/140
MkkuLkk fk 1695 307/322 kkh 630/675 yu h t z k 865/875 kkshe 250/270 [kt e Yk 40600/41100
147 1700/1750 yu h t z k 881/888 Mkku kkeLk 550/568 290/325 yu h t z k 750/835 [kte rMkk sqLkk (1 Lktk) 650/800
kufLk 1700/1750 k 1341 n{kLkkh kkshe 205/235 hkE 580/620 MkkuLkwt MxkLzzo (99.9) 30400/30900 (Mkhkh kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k)
zktkh ze 1325/1330 SY 3200/3475 yu h t z k 850/887 kkh 650/675 kkh 600/635
MkkuLkwt kuke (99.5) 30250/30750 hk 200/500
zktkh xwfze 1325/1330 Mk{e 310/365 hsfku 2001/2700 zktkh (kws.17) 260/300 y{. nku {kfo 30280 hik 160/700

zktkh uz Shk 1550/1650 yu h t z k 865/890 kkshe 200/249 kkxze zktkh (kwshe) 250/290
(kukh) fkukes 240/340
zktkh fku{ 1330/1350 SY 3350/3511 {fkE 280/300 yu h t z k 880/881 k
zktkh Mkwhk Shk 1550/1625 Mkw k 850/945 kkh 600/686 SY 2950/3540 SY 3100/3845 Mkkku sqLkk zkk (15 rf.kk.) 1380/1400 Vwkh 200/320
zktkh kkMk{ke 1440/1460 [k 1000/1101 Mkku kkeLk 513/555 yz 755/800 Mkkku Lkk zkk (15 rf.kk.) 1450/1480 xk{uxkt 300/600
zktkh Shk 1340/1350 280/315 {kMkk kf {kfuox k 950/955 EMkkkw 1875/2161 Mkkku Lkk zkk (15 e.) 1330/1340 qe 160/600
sw kh 1250/1350 Mkw k 895/900 MkhMk 835/907 fkk. Lkk zkk 1180/1200 fkfze 200/500
kkshe 1200/1300 (xwfzk) 320/328 qe 400 hkzku 550/580 hkzku 629/705 fkk. sq L kk zkk 1080/1100 rkkuzk 240/1300
{fkE 1250/1350 (xwfzk ue) 329/339 zk 400/500 {u ke 540/550 k 1111/1550 Mkku kkeLk sq L kk 1110/1180 {h[kt u e 160/440

s 1300/1450
swkh
kkshe
261
380
k
hi k
300/400
400/500 yu h t z k
nkrhs
880/901
Mkw k
ys{ku
960/970
600/1415
Mkku kkeLk
ru
Lkk 1240/1250
1540/1600
etkw
ykwt
300/500
540/680

Mkku kkeLk
kwuh MkVu 3550/3725
3025 k
{kuzkMkk
1131 fkhuk
{h[kt
300
400/500
AkMxku
kkshe
300/450
220/235


kk{kueLk Lkku Mkwkh zkku 1020/1140
kk{kueLk sqLkku zkku 930/960
kex
kksh
500/560
300/520kwuh k 3300/3450 yu h t z k 865/886 xk{uxk 600 305/337
fkukhu 2470/2500 {h[k kku h 560/700
[k [kw 5775/5800 Mkku kkeLk 540/561 fkfze 300/400 kkh 660/690

[k fktxkkk 5800/5870 kkshe 230/270 nukk{ yz 825 LkMkrk e 1010/1030 fkuk{eh 300/600
[k kukz 5800/5870 {fkE 275/334 kkshe 245/252 [k 1025/1181 fkhuk 240/600

yz 3400/3800 300/345 320/326 Mkw k 850/951 MkhrMkw t kew t 1380/1400 zk 300/800
{k 4200/4600 xxkuE zkt kh 295/310 SY 3250/3565 MkLk^kh 1130/1150 khh 400/700
kxk 2200/2600 yu h t z k 850/870 {u ke 477/521 {fkE ku 1090/1180 kkh 500/800
kkshe 210/235 kkh 640/660 kkz (ktzkh)(nkshk)
ke 6000/6700 {fkE 270/315 hrk 300/350 y{. ktz {nkhkx- yu{ 4000/4050 kfk 100/400
yuhtzk LkkLke 4200/4300 305/330 kkshe 240/250 kkshe 235/250 y{.ktz {nkhkx- yuMk 3930/3970 kwrhk 300/550
yuhtzk {kuxe 4000/4100 LkMkwhk 315/325 yu h t z k 830/850
kw s .kt z -yu { 3880/3910 ftfkuzk 500/700
fkk yuhtzk 1300/1400 yu h t z k 875/885 zkt kh 290/305 {fkE 270/275
kw s .kt z -yu M k 3830/3860 (yukeyu{Mke Vq kh)
kw kz
kku z e
1000/1600
1250/1300
kku
kkshe
{fkE

240/247
265/277
310/330
yu h t z k
kkh
845/865
635/655
uzkk

{fkE
rkuzk
300/345
270/300


(r{ rzrhe)
fkunkkwh ktz yu{ 3830/3900
kw kk
xkh
(1rfku ) 50/80
50/60
yu h t z k

885/893
320/335
Ezh
321/354
(kufLk) 309/323
(496) 330/350
kkshe
[k
220/250
1000/1050
fkunkkwh ktz yuMk
kukkwhktz yu{-30 3830/3900
3760/3800 z{hku
kkhMk
12/15
180/200
kkshe
{fkE
244/282
285/295
{fkE
yu h t z k
280/304
870/881
{fkE k 270/280
yu h t z k 850/870
yu h t z k
kkh
830/850
660/680
kukkwhktz yuMk-30 3740/3800
([e{LkkE kxu {kfuox)(20 rfkuLkk k)
ee (1
nhe k (20 rfku) 500/1000
sq z e) 2/3

CMYK
CMYK

09
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017

CMYK
CMYK

10
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 70920175,151

CMYK
CMYK

11
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017

CMYK
CMYK

12 yuzxkoE{uLx
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 07092017
Y. 16500Lkwt hkufk fhe {kY Lkk{ {kirf
xwkkEx [kuf kLkkku nMk{wkE kh{khke
uEyu Au nukh, xLkoh, Vexh 10,000ke 35000 f{kku, keLku {kirf nMk{wkE
yLku knkhLkk fk{ {kxu Lkzek. 7359644664. kUfh hku Au. 19/ke,
{kMk. kkuhMk yuLSLkehk 2017199669
Mk{Mk kkrk MkkuMkkxe,
ELzMxe, ykuZ. yhsLx {kukkE yLku kkze, y{kk.
9033006873, 92272 hu kuXk huf Mk{Mk {kxuLkwt {rnk k]n Wkuk {wkMk {kukkE yuMkuMkhe [kw tku
2017203279
06876 2017203628 VkuLk kh Mk{kkLk {uku- zke kLkke 13,500/- u[kLkku Au. ru skLkw
{kY Lkk{ k
uRyu Au hksfkuxLkk uEyu Au kkfkrf wkE fuheyh {uku zo kuMx 9878348820 f{kyku. 8128721423, nkukke. 9376132269,
Mkue whkt kLkke fu Mkkk5kuh, {urk fuLkuzk ftkLke{kt kkxo xkE{ 2017202124 9712871410. 9601701605. uuLfw{kh hkfw{kh
kuk fkhekh 8401489280 {ku {kuxu nkuxu kkfkrf uEyu Au, M{kxo, ykuhrk kkfkrf 2017202859 2017203480 keLku kkhkux uuLfw{kh
2017203155
MkwkhkEh kuke Mkexk kko, xuuLxuz, WMkkne wf- krhk{ {kurnLke, khuw {rnk k]nWkuk kkuh hkfw{kh fhu Au.
uRyu kwshkke yLku MkkWk wkeyku y{u ykkewt r{Lk, kkkh tk{kt kLkke 9000ke 15000 152/1198, kwshkk
{kxu. 7201976980.
RLzeLk kLkke fu kuk fwf- yLkwe yLku xuuLxuz xuLkMko LkwfkLke. 7600331228. f{kyku. 9824890158, 3G/ 4G ke s{eLk Ak nkWMkk kkuzo, kuhk,
2017203405
khk rr xuLkk kfe
8401489140
kEV xkE{ ELf{
2017201808 9824401382. kh Lkuxfo kkku, yuzkLMk y{kk- 380008.
70,00,000, kzw 60,000,
2017203149 2017197770 2017203133
kUf, huu, y{kk, hksfkux, Mkwhk kMkoLkkexe zukuk{uLx {kue ykkMk VkLkkLMk
100%
xkE{ {uLkus{uLx Lkkufhe. 07902179020, {kY Lkk{ k
yuhkkuxo{kt fkfoLke Mkhfkhe yuhkkuxo{kt 100% Mkee uze fkuBwxh ykukhuxh kLk{tke kuLk 100% 2017186377 hu kuXk kukh kzek
fkuBwLkefuLk Mfe MkMkuMk 7088439020 ykLktfw{kh hkkE
hke 10 kkMk, 30000- hke, yLkkZ/ kuwyux, uEyu Au. 12, keLk kuhtxe Mk{Mk kuLk 50% kLkkyku {rnLku 6000/-ke
Vku{wok Mkkku Vw Mkkkuxo MkkMkeze. 09711754881
2017203463 keLku kkhkux ykLktfw{kh
60000, Vku{o- 550/-. 45500- 85500, yuh fkuBkuk, Vkunkwhk, kkze. 25000/- f{kyku-
rMkMx{ 18 koke WkhLke hkkE fhu Au.
8140008611, nkuMxuMk, MkwkhkEh, kuzh, VkuLk: 40044419.
2017203346
Au Akee NRI, 9054811181. 3G/ 4G Wkfh ke
zkEh, hnuLkk- kLkk. k yukkuE{uLx E ID {wk VkLkkLMk {kfoex 2017203591 152/1198, kwshkk
7043707807.
qV Mkkku {ku. nkEkuVkE rV{u {Mkks s{eLk Ak kh Lkuxfo
2017203378
2017203192
kukxeo ykkh Mk{Mk kuLk huke k]nWkuk f{kyku nkWMkk kkuzo, kuhk,
8447039044 fhku 15000 f{kyku. kkku, yuzkLMk
9106350755, 92284 24 fkf{kt 2% ks 50% 15000ke y{kk- 380008.
100% kUf, huu, yuhkkuxo{kt 2017203298
04959. 7310682062 35000 95,00,000, kzw
2017202360
Awx. 8979597135, (yuke{uLxke) 9000{kt 2017203120
Mkhfkhe hke 10 kkMk, 2017203400 85,000, yuke{uLx,
uEyu Akufhk- Akufheyku hu h~{ kkxo xkE{ hkusLkk 8979596870. xwkkEx [kuf kLkkyku, {kY Lkk{ rtfkkuLk
kkkh 30000- 70000, 2017182305
Lkkufhe, ISO MkxeoVkEz
Vku{o- kuXk Online/ Offline zuxk nhku f{kyku 100%
2017202163
ike {Mkks{kt NRI, MkeShkuz, y{kk. yrLkfw{kh zke nkwt
550/-.
khk Mkhfkh khk {kLkk ftkLke. 8512836294,
8758408963 Job yufkWLxk{kt? B. yuLxe {kxu Daily kuhtxe. 7226828331, fkuuSLkLku {Mkkske 9824068423, 8512835389. keLku rtfkkk
Com uh {uku uk kk Mk{ VkLkkLMk {nkehMkn zu hku
2017203301 Payment. Incometax- 8979143568. 15000- 20000 f{kyku 07926443192. 2017203474
Practical GST, Direct, {kfoex, kukxeo, kMkoLk Au. 8, rkkue MkkuMkkxe,
100% yuhkkuxo {kxu 7383922784,
2017203335
kuhtxeke. 8171443370. 2017197767
khuMk MkeMx{Lkk (ISO
Direct Tax eku CA kuLk 24 fkf{kt 2% ks kkxo xkE{ huke fk{ fhku
y{kk, Mkwhk, hksfkux Gandhinagar- hkrfk Part Time{kt 2017203271 Certified) 3G/ 4G hkek, y{kk.
khk Salary 8000/- to Akufhk- Akufheyku fk{ke 50% Awx- kke{ Mkkku YkY {ku.
zkhufx keo, y- 9601869493 MkkiLkku Mkkk MkkiLkku rfkMk Wkfh ykkLkk kux, Ak 2017203180
20,000 xuLkk Mkkku Job 09416840523,
kuwyux, 46500- nhku f{kyku kuhtxeke. 7435063322. kh kkzkku, kzw {kY swLkwt Lkk{ kn {nu[t
2017202033 09416840721 {Mkks ftkLke Mkkhk hLke
78500, kkWLz MxkV, 9998525712 nu 9723068452 2017203282 2017203004
1,30,000, yuzkLMk h{kke keLku kn
uEyu Au ^kh zeeehe 2017203348 kwshkke AkufheykuLku {Mkks kkxo xkE{/ Vw xkE{ fk{
MkwkhkEh, kuzh, zkEh, [ktuzk{kt k. 1,30,00,000, yuke{uLx. {nufw{kh h{k hku
{kxu Akufhkyku (kkxo xkE{) qu VkLkkLkMk Mk{Mk kuLk fheLku {rnLku Mkkhe ykf fhku kke{ ykkk{kt
hnuLkk- kLkk, {urzf. 2017203386
07834827277, 078348 Au. MkhLkk{wt: E-3, {woLkek
xkE{ 9ke 2, kkkh 3000 1% ks, 50% Awx, {uku yLku kkukkLke kEV yku. Mkwek-
8750217452, 72890 Require Accountant uEyu Au yLkwe 27420 2017203342
yukkxo{uLx, qr{ kkxeo kux
+ kuxku + {kukkE he[kso, huke. 9892445296 [uLs fhku ISO Reg. 9687352995.
48727. 2017196636 with Experience 1/ 2 Vk{koMkeMx, {uzef MxkuMko hkuskkhe f{kyku 4G
kkA, Lkkhkwhk,
100% yuhkkuxo y{kk, knLk Vhrskk, {rLkkh. 2017203531 9558014894 2017197579 2017202448
Wkfh kkku, yuzkLMk
Years Male/ Female. {kxu, kr{ y{kk{kt. 079-40092508. 24 fkf{kt kMkoLk kuLk y{kk. 380013.
Mkwhk, hksfkux hke SSCS Pvt. Ltd, 2017203265
99,00,000, kzw 98,000,
9427615521, 2017203221 rkLkuMk kuLk ykuLk kELk One Way {Mkks ftkLke kuBux Akkku Yrkk
yLkkZ/ kuwyux, 50000- Ahmedabad- Lkkufhe. 09205087532 2017203710
9998688039. hu kuXk {uku 101% kuhtxe nkEkuVkE rV{u Mkkku 12000{kt 100,000 {U {kY Lkk{ h{u[t {koke
80000, kkWLz MxkV, [ufh, 9824031986,
rk{Lke Part Time{kt 2017203407
yuhnkuMxuMk, kuzh, zkEh, 8000311986
2017203212 (Rg). Mo: {Mkks fhe Mkkhe ykf fkuke s kkVeMk. keLku h{ufw{kh {ko
uEyu Au zkE yuLz hkusLkk nhku f{kyku, 09723519568 9898484746.
hnuLkk- kLkk. 084678 2017202678 {uku Mkkhk hLke W[ hku Au. ke/1/22, yswoLk
fu{ef ukkuhuxhe {kxu uk 100% kuhtxe. 2017203622 2017200827
39256 2017203286
9727423377,
kkrkLke k{ kMktke xkh, kxkurzk,
fkhekh/nukh xufLkeeLk B. Sc yLku ku Pragati Finance kukLkwt w e rfku 460
kUf, huu, yuhkkuxo{kt hke 7874952481. yuLu{uLx + ELf{. y{kk.
Regd kLk{tke kusLkk MkVu {k 421 MkxeoVkEz
10 kkMk, 30000- 60000. uEyu Au nkuxu {kxu Akufhk, koLkk yLkw. 2017203352 8306082753
khk ykkh fkzo kuLk. kkLkwt e 1260 yks tk{kt
2017203364
7600748878, 84779 MkkV MkVkE {kxu. 9327011155. 2017203261 Changed My Name
59304 2017203356 2017203647 ytse kkxo xkE{ uk
7290998666 {kLke Mkk{u Mkk{k hkufk
9558947639. 2017203631 fhe ykf khku. {k Lkk{ kkuh hksufw{kh From Patel
wxe kkoh{kt fk{ {kxu hkusLkk nhku f{kyku ISO kkhkuxke keLku kkuh Jagdishkumar
2017203168 yBku VkLkkLMk Lkku VkE 9227519719.
urz uEyu Au. hSMxzo kuhuLxuz uk, rV- hksufw{kh fr hku Au.
[kso Lkku kuhtxh Mk{Mk kuLk 300 Yrkk{kt 30 r{rLkx 2017203080 Ramanbhai to Patel
9879433804 400/-. 8153833083. 102, Mktkwh yukkxo,
uEyu urz MkuMkko 12 fkf{kt, Awx 50%, kkuze {kr fhkku AC. fke/ khkze {nUe, uMk Jagdishbhai
2017203339
2017203709
e fuLkuzk, ykuMxurk fo huze{uzLkk kuY{{kt kuMkeLku [kuo 750, kuukkuke 7202062141. kkzh, Vukuf nkuMku ku Lkkhkwhk, y{kk. Ramanbhai. A/4,
fk{e Lkkufhe e{exuz ftkLke
kh{ex kk fkhLke kkxo- Vw xkE{ kkkh MkkkLk. 09736684667, {u. y{kk- 2017202997
Surbhi Park, Isanpur,
{kxu Akufhk- Akufheyku ytsr ftkLke Akufhk- 2017203699
2017093782
{khe {kLkkuh 5wkeLkwt Lkk{
uEyu Au (krk- kLke Mkkku Lkkufheyku {kxu, kkkh 9000, 16ke 25 ko, Akufheyku 20000ke
09896467969 400/-{ktsuLwELk kkuze 7383302287, {nuMkkk- Ahmedabad.
1,50,000- 3,00,000 2017203294
{kr fhkku, urz/ 8735864426, Lkrzk-
fLkek {ekuk uhkeke
fk{ fhe fu) f{kku {rnLku yLk{urhz, rkLkyLkwe 30000 f{kyku. keLku fkhk {ekuk
2017203689

9000ke 12000, hnukLkwt-


{rnLku, k{k{ [o ftkLke ykkh VkLkkLMk kw5 suLxMk, ELf{xuk. ykt- uzk- fwMkw{kk Lkxwk kh{kh
ykfko, ykk- sk Mfqxe 9601555138,
(Regd DLF45578PS) uhke hku Au. 204,
s{kLkwt {Vk. Mo: khVke, yusLx ykfko. 9898039075. 9173577919 8141245900, keLku fk~{ehkkk
9855454333, ykkewt, kxkurzk. 2017203424 ykuAk fkkLke fkokne yukkxo{uLx, {rLkkh,
9104913570
7698481234. 9898890054 {kfoex, kukxeo, kMkoLk,
2017203369
y{kk. rsMkn kk. 15-
9855494333 400/-{kt ykwouef 2017203330
2017203624
2017203541 ykkhfkzo kuLk 72 fkf{kt 2017203508 kxu Mkku{Lkkkkkfo MkkuMkkxe,
Mkuo {kxu {kMkku uEyu Au 2017203616
ykuEke kkuze {kr khk fu[e u[kLke Au 80 X 40
uEyu Au {kMkku {kfuoxk ks- 1% Awx 50% yusLx {khw Lkk{ hksu fw{kh nkwt {ukeLkkh, y{kk.
kwshkk hkLkk huf e fuLkuzk, ykuMxurk fo
w:kk{kt hknk- Vwx Mke{uLxLkk kkhk Mkkku
kh{ex PR hnuw- s{wt, LkuLk kUf {kxu MxkV uEyu ykfko- 9953894533, keLku hksu fw{kh kkuhk
Sk{kt {kukkE yuk khk ykuVeMkfo, nkux {uLkus{uLx WkhkE E swt. 2017203444
Au. ke-4, keMuh e rLkk 9662403330, hku Au. SMQ 9/403,
ukeLku kke {krnke rxrfx e, nkux, {ku, {kxu. 8488886769. 9999021479 9824031413. I have changed my
MkuLxh, Nr. kkMkkkuxo ykurVMk 9924556669 kusMk yuLfu VSV AF
yufrkk fhk {kMkkuLke fLMxLk, Vk{k {kxu foh 2017203422 name from Dasani
2017203396 {eXke. 9904245777, 2017202106
2017203449
Station, kwzkkt, nhekk
sYh Au, M{kxo VkuLk yLku uEyu Au. kkkh uEyu Au Mkuo{kt {nuLkkw 8849255170, 85111 k]nWkuk 13000{kt kzek Veenu Pahalajrai to
450 30 r{rLkx kMk khk 122001.
kkEf nkuwt sYhe Au. 1,50,000- 3,00,000,
Akufhkyku yLkwLke sYh 17073. kLkkku 8000ke 24000 Tourani Prachi
ko{uLx yuwz.
2017203384
{Mkks. 9601446414- f{kyku, {rLkkh, 2017203671
kkfkrf Mktkfo fhk Lkke 9000- 12,500 uEyu Au Lkkhkwhk{kt MfeLk Veef uh ku ku Ashokkumar. 24/6, Jay
yk{hkuz, 9898939132- y{kk. 9898438176, {khwt Lkk{ kkih LkxhkE
rLktke. yhe, 9914091212,
hnukLkwt s{kLkwt 405, eLkef {kxu uze MxkV. uk{kt yku uzku VkuLk- Shankar Society,
9814371212 kkuzfu. 9904969768.
kxuke keLku kkihfw{kh
{neMkkkh, knku, Mknkuk, khk. 8530953373, 82642 8401301124.
LkxhkE kxu hku Au.
Thakkarbapanagar,
2017203465
kt[{nk, Akuxk Wukwh, 2017203570 11934. 2017203655 2017202667 2017196161
302, {nkeh [uBkMko, Ahmedabad.
Canada, Australia {kxu 9033012831, 600/-{kt suLwELk {kr
Lk{ok, Y[, Mkwhk, kkke- uEyu Au VkuLk kh kk fhe Pure Agro kkLz Lkk{ke hk{Lkkh, y{kk. 2017203464
y yLku ukt uk 7046512831. fu kuk Vk AkufheykuLke s fhkku uze/ suLxMkT krh{
7069030880, LkMkkhe, Shw, Lk{f, nh, {h[wt, I have changed my
zktk, Mkkz, ykt, fohku {kxuLke khe {kkk{kt 2017203643 sYh Au. rVMk kkkh + ytzhrks- 7229016597, 2017203517
kkuk{kt kkkk yLku fwtkkx fkuVe yLku keLk xe kh{kt {khwt Lkk{ rnku hkLkk name from Lokesh
y{kk, kkteLkkh- sYrhkk, kkkh- 3- 4 ELMkuLxe, [ktuzk + 7874508531
ke[ nkux kwfk kufus {kxu Online {wfu Au. kku ykLkk kkunhkke keLku Anandilal Bindal to
7573030298, hksfkux,
k, Extra Time hnuwt/ Mkkkh{ke + MkeShkuz + 2017201822
Denis- (y{kk) kzu yk5kLkwt Au rnkufw{kh hkLkk siLk
Mkku{Lkkk, swLkkkZ, kwt/ yuh rxfex ftkLke ELf{xuk yuhek {kxu. Lw ykukLk Mkk Vw kkuze {kxu zeh rzMxewxh uEyu Lokesh Anandilal
khVke kiMkk kkkh {ktke uEyu Au Akufheyku xue 9979094964. hku Au. 603, MkV Agrawal. 33, Paras
MkkkhfktXk, kLkkMkfktXk- 8905392949 2017202595 {kr fhkku kkske kxkuzek{kt [kw ktkLkwt Au. ykuVeMk Lkt.
fkkzkku fkuk {kxu kuhk- 2017203587 Vkuhk, knekkk, Co. Op. Hou. Society
9909913651, {Lkkh,
Mohali- Require Back Office yLkwku. 8160261764, kkLkwt kzu ykkkLkwt Au. 07940393122, Mo:
09056155559, 8905232432 & Marketing Staff for IT y{kk. Ltd., Opp. Baliyadev
y{hue, {kuhke- 97277 8128470630 7600051506. 9958417246, Email: 2017203546
09216002455 2017202070 Company. 84017 Party Plot, Odhav,
42265. 2017203095 2017203533 2017197804
2017202145 uEyu Au fku MkuLxh{kt, 18234. 2017203105 kzu ykkkLkwt Au [kELkeLkwt wogclehouse@gmail.c {khwt swLkwt Lkk{ krk Ahmedabad.
Mkhfkh {kL MktMkkLkk fk{ Mkk- {kr~kke khehef
fo rk fuLkuzk, ykuMxurk, kkkh 10,000 Mkwe, [kw fkWLxh. om swnkh{ W{khk{{ktke
{kxu kEyku- knuLkkuLke sYh Urgent {kLkrMkf kkf{kt hknk uze/ 2017203650 2017203717
Mkkkkwh{kt kufk, yk{hkuz. 9909999627. 9558947639. www.archercare.org ke Lkwt Lkk{ krk
Au. 9913652342. Required suLxMk CTM- I Kavita Tolaram
fLMxLk ftkLkeyku {kxu foh 2017203692 Experienced and
2017203172
u[kLkwt Au Daily 50 to 5000 sknhk W{kS hku
2017203043 7433008478 Thakvani to Rima
Mkhfkhe hke huu, kutf, uEyu Au. hnuwt, s{w, yuh Qualified Candidate f{kkLke kf hkufk 4500/- Au. ke-103, kuhuzkE
2017202094 Kamlesh Badlani.
yuhkkuxo 8/ kuwyux, Mkuuhe rxrfx, ELMkuhLMk e, for General Insurance {fkLk u[kLkwt Au zekkuexke . 8487807580. kk, kkuk, y{kk.
yusLx ykfko. rMkkuh Job Profile for Office Mkk- {krke kkske- MVwk e{ke k{efehkk
Gward, Kubernagar,
25000- 50000, rV- 2017202745 2017203101
Work and Field Work, GST Lktkh yLku GST ktwhMke {uku 400/- AC Ahmedabad.
rk- 08264605010, [ kkxo xkE{ hkusLkk nhku uekwk k{, kkkwLkkh.
550/-. 9537547058,
08264604907 f{kyku, 100% kuhtxe. Salary 8000/- to hexoLkLku kkk fk{ {kxu kkze- 9724173220 9409494809 2017203415
9670068023 15000/-, CGRoad.
2017203582 9624150342, Mktkfo- 9824414779. 2017202101
2017203623 Lkk{ ku Au. {U {kY sqLkw
2017203387 9898986666
fuLkuzk, LweuLz{kt y- 7600568690 2017203321 2017203204 Mkk {kxu fkuLxuf fhku Lkk{ kkune nu{kMktk
kwshkk International
uk kuk foh uEyu (kwshkke MxkV) Mo: ewkE{ktke keLku Lkwt
Airport {kxu Mkhfkhe Lkkufhe 2017203391
yufkWLxk GST rhxLko,
yLkkZ- kuwyux- 1997, Au, 2 ko fo kh{ex, PR, kkxo/ Vw xkE{ fk{ fhku
Walk- In Interview 8511074842. Lkk{ kkune n{kMkn
ELf{xuk, TDS rhxLkoLkk
Akufhk/ Akufheyku (42700- kkkh 2.50 k, ykuh Extra Income {uku.
Phoenix IT Park Java/ 2017202127 kzu yk5kLkwt Au ewkE hku Au. hnu.
PHP Developer fk{ fhe ykkewt- ke Mk{Mkyku/ zeuLkLkwt
72700) Supervisor, xkE{, hnuw- s{wt, yuh 8530618530, 9510336681. ke-1, hweh MkkuMkkxe,
rxrfx ftkLke khVke, kiMkk Position- 5 {LkkuikkrLkf {kkooLk zk. efktxk huze{uz kkh{uLx
Loader, Checker 8140806117. 2017199493 kkk, S. y{kk.
kkkh{ktke fkkzkku, Experience- 0 Year To y[oLkk kMk. rMkkh{kt kUf kkk ku-Y{Lku
(hnukLkwt- s{kLkwt) 2017203103
09312305971. yusLx ykfko.
2017199230 2.5 Year Location- 07926584844. kke kkWLz ^kuhLke sk
kuke Part Time{kt Male/ Parth Yogesh
2017203337 09501850404,
Gandhinagar 2017203652 ykhu 800 Vwx.
Female hkusLkk nhku Education- ME, BE, ytw Lku[hkukuke 300/-{kt 20 9825039680, 98259
Dhandukiya To Parth
uEyu Au rV{, rMkrh, 08968933675
f{kyku. MCA, BCA, BSC. fuLkuzk, LweuLz, y{urhfk r{rLkx {kr fhkku 39667. Yogesh Dhandhukiya.
Add. {kuzk {kxu kkfku, 2017203608 2017203163
www.phoenix-it.co.in 2 koLke fokh{ex ek 11, Manmandir Flats,
wfku, wkeyku. {rLkkh: ykrfk/ kkLrLkk{kt www.bebimassage.co yk{hkuz. 8128010464,
9137715203, MkeShkuz: yLkwe yufkWLxLx/ ELxh m, 9624481792 Call @ 079-66741070 PR ftkLke MkkuLMkh (ku Narayannagarroad,
8866458569
9377301184. CA/ CA/ B. E. Civil 2017203267
Walk- In Date- 09/ 09/ k Mkuuhe) 2017203380 Paldi, Ahmedabad.
2017 Saturday, Time 9727015648.
2017203215 EngineerLke kkfkrf fks kkxo xkE{ {u/ rV{u yuwuh kuhkke khk kzu uEyu Au 2017203439
10.00 Am To 06.00 2017180732
uEyu Au ykuVeMkkku sYhekk, kkkh, hnukLkwt- hkusLkk nhku f{kyku, hS. hehLkk w:kk{kt hknk
VuMxe fkzoMk, khe{ kes s{kLkwt. 9722511804. Pm. Address- 304- y{uhefkLkk 10 koLkk kzu uEyu ykurVMk yLku
kkMku, kkze. 2017203621
1150/-. 7487852359, Satyam 1, Business rrxh rk PCC kfk {uku. 600/-ke Y. {fkLk/ ^ux fkuEk
9376132381. 8802123974 Park, B/ H. Trimandir, kkMkkkuxo. 9924377882. 8487881737. rMkkh{kt. 9909529674.
2017198167 Adalaj 2017202391 2017203186 2017203063 2017203097
2017203008

CMYK
yuzxkoE{uLx 13
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY, 7092017
CMYK

Sports
32
Patience by @
davidwarner31 LIVE
this Test series
shows a great under-
standing of what is

required to be success-
ful in the sub-continent
#BANvAUS.

14 THURSDAY, 7092017
72

CMYK
CMYK


SANDESH AHMEDABAD

CMYK
CMYK


SANDESH AHMEDABAD--------------------------------------------------------------------------------------------------


mayur.pathak@sandesh.com

CMYK
CMYK


SANDESH AHMEDABAD


CMYK
CMYK

18
SANDESH AHMEDABAD THURSDAY 7092017Page
09

CMYK
CMYK

AHMEDABAD

THURSDAY, 7 09 2017 www.sandesh.com

* * * * k2

CMYK
CMYK

02 AHMEDABAD 6-25 7-13 18-51


THURSDAY
7 09 2017

Events in the city For Your Eyes Only


Doctor Love


My Question
Mk{ : Mk{ :
kkhe : kkhe :

Mk{ : Mk{ :
kkhe : kkhe :

k{khe MktMkk{kt kukkt oLk, EuLxTMk, Mkur{Lkkh kkk yk fkhLkk fkuE k fko{Lke

rkkku Vkuxku Mkkku rMkxekEV{kt {kufe ykkku: citylife@sandesh.com
Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO;
Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat)
Phone : 40004000,
Editorial Fax : 40004281 * Website :www.sandesh.com


rMkLku zo rLk{
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11Doctors Answer

12 13 14

Youth Voice
Todays

* Qe [ke :15 16 17 18

19 20 2122 23 24


25 26 27 28


* ykze [ke :

29


'' (3) My Question(3) (3)


(3)
SUDOKU 3566

5 6
2 5 9 Twitter Small screen Cinema
Doctors Answer
4 7 3 Stay away from people who have a problem
for every solution.


3 5 4 2 - Paulo Coelho


1
Society only rewards people who strengthen
2 9 8 3 and fortify the existing beliefs.
- Mahesh Bhatt
8 9 4 14:00

pm
7 6 3 Desperately trying to make things happen? Of
course you are. Now how about also allowing
2 1 things to happen too?
-Shekhar Kapur
SUDOKU 3565 ANSWER

3 5 1 7 9 4 6 8 2 To solve a sudoku It's one of nature's way that we often feel closer
puzzle, every digit from to distant generations than to the generation
2 6 9 5 1 8 4 3 7
7 4 8 3 2 6 5 1 9 1 to 9 must appear in immediately preceding us.
6 1 5 9 3 7 2 4 8 each of the nine ver- - Ashwin Sanghi
8 9 2 1 4 5 7 6 3
tical colunms, in each The appreciation we give to others reveals the
4 7 3 6 8 2 9 5 1
of the nine horizontal
1 2 7 4 5 3 8 9 6 respect we have for ourselves.
9 8 4 2 6 1 3 7 5 rows and in each of the - Robin Sharma Mail At : doctorlove@sandesh.com
5 3 6 8 7 9 1 2 4 nine boxes.
07
September
1983
CMYK
THURSDAY
7 09 2017
AHMEDABAD 03

04 AHMEDABAD
THURSDAY
7 09 2017
18,000

4 kg
70