You are on page 1of 72

DocuPrint M225 dw

DocuPrint M225 z
Hng dn s dng c bn
Lin h vi Fuji Xerox
QUAN TRNG
c tr gip k thut, bn phi gi n dch v khch hng Fuji Xerox hoc i l bn hng
Fuji Xerox ti a phng.

H tr K thut
Fuji Xerox khuyn co khch hng trc tin hy tn dng ti liu h tr i km vi sn phm,
chun on sn phm, cc thng tin trn trang Web v email h tr. Nu khng thnh cng,
nhn c dch v theo bo hnh ca sn phm, Khch hng phi thng bo vi b phn H tr
qua in thoi ca Fuji Xerox hoc i din dch v c y quyn v li hng trc khi ht hn
bo hnh. Khch hng phi tr gip nhn vin H tr qua in thoi gii quyt s c, chng
hn nh khi phc h iu hnh, chng trnh phn mm v a tr v cu hnh v thit t
mc nh, xc nhn chc nng ca cc sn phm Fuji Xerox i km, thay th cc b phn c th
thay th ca khch hng, loi b giy b kt, lau cc b phn trnh vic bo dng nh k
theo quy nh.
Nu sn phm ca Khch hng cha cc tnh nng cho php Fuji Xerox hoc i din dch v
c y quyn chun on v sa cha cc vn ca sn phm t xa, Fuji Xerox c th yu
cu Khch hng cho php vic tip cn vi sn phm nh vy t xa.

Dch v trc tuyn


Bn c th tm chi tit thng tin v sn phm v thng tin bo hnh tiu th trn trang web ca
chng ti ti a ch

http://www.fujixeroxprinters.com/

Tr l H tr Fuji Xerox trc tuyn cung cp cc ch dn v hng dn khc phc s c gii


quyt vn my in ca bn. y l trang Tr gip trc tuyn rt d s dng v c th tm kim
c. bit thm thng tin, xin vui lng gh thm trang h tr trc tuyn ca chng ti ti a
ch

http://www.fujixeroxprinters.com/

bit cc cp nht trnh iu khin mi nht


Truy cp trang ti v cho model ca bn trn trang web ca Fuji Xerox ti
http://www.fujixeroxprinters.com ti v trnh iu khin.
gi cho hiu sut my ca bn cp nht, hy kim tra ti trang c cc bn nng cp vi
chng trnh mi nht.

i
Hng dn s dng trc tuyn gip bn s dng
tt nht my ca mnh
iu hng nhanh hn!

Hp tm kim

Ch mc iu hng trong bng iu khin ring

Ton din!

Mi ch trong mt hng dn

B cc c n gin ha!

Cung cp hng dn tng bc

Bng tm tt tnh nng u trang

1. Hp tm kim 2. iu hng 3. Bng tm tt 4. Tng bc

Ti c th tm thy hng dn s dng ny u?


(Windows)

Bm (Bt u) > Tt c cc chng trnh > Fuji Xerox > Fuji Xerox Utilities > FX
DocuPrint XXXX > H tr > Hng dn s dng.
(Windows 8)

Chm hoc bm (Fuji Xerox Utilities) > FX DocuPrint XXXX > H tr > Hng dn s
dng.
(Chn model ca bn t danh sch th xung nu cha chn.)

ii
nh ngha cc mc lu
Chng ti s dng cc k hiu v quy c sau xuyn sut Hng dn s dng ny:

CNH BO
CNH BO cho bit tnh hung c kh nng gy nguy him m, nu khng trnh c, c
th dn n cht ngi hoc thng tch nghim trng.

THN TRNG
THN TRNG cho bit tnh hung c kh nng gy nguy him m, nu khng trnh c, c
th dn n thng tch nh hoc va.

QUAN TRNG
QUAN TRNG cho bit tnh hung c kh nng gy nguy him m, nu khng trnh c, c
th dn n thit hi cho ti sn hoc hng sn phm.

LU
LU quy nh mi trng hot ng, iu kin lp t hoc iu kin s dng c bit.

Biu tng gi cung cp nhng gi hu ch v thng tin b sung.

Biu tng Nguy him in cnh bo bn v kh nng b in git.

Biu tng Nguy him ha hon cnh bo bn v nguy c ha hon.

Biu tng B mt nng cnh bo bn khng c chm vo b phn my ang nng.

Biu tng Cm cho bit hnh ng m bn khng c thc hin.

In m
Ch in m quy nh cc nt trn bng iu khin ca my hoc mn hnh my tnh.

In nghing
Ch in nghing nhn mnh im quan trng hoc gii thiu vi bn ch lin quan.
Courier New
Font ch Courier New xc nh thng bo hin th trn mn hnh LCD ca my.

iii
Thng bo v bin son v xut bn
Hng dn s dng ny c bin son v xut bn cung cp cc thng tin an ton v sn
phm mi nht vo thi im xut bn. Thng tin trong hng dn s dng ny c th thay i.

iv
Mc lc

Hng dn s dng c bn

1 Thng tin chung .................................................................................................. 1


Tng quan v bng iu khin ..................................................................................1

Truy cp Fuji Xerox Utilities .......................................................................................7

Ci t ban u .........................................................................................................8
Thit t ngy v thi gian ..............................................................................8
iu chnh m lng chung ..........................................................................8
iu chnh m lng ting bp ........................................................................8
iu chnh m lng loa .................................................................................9

2 X l giy ........................................................................................................... 10
Np giy ..................................................................................................................10
Np v in bng khay giy ..............................................................................10
Thit t kim tra kh giy.............................................................................11

Thay i kh giy ....................................................................................................11

Thay i loi giy.....................................................................................................12

S dng giy c bit..............................................................................................12

3 In ......................................................................................................................... 13
In t my tnh ca bn (Windows) ........................................................................13
In ti liu (Windows) ....................................................................................13
In trn c hai mt giy (Windows) ...............................................................13
In nhiu trang trn mt t giy (N trong 1) (Windows) ................................14
In trn Phong b, Giy dy hoc Nhn...........................................................15
In trn Giy thng, Giy mng, Giy ti ch hoc Giy bng bng Khe
np bng tay ..................................................................................................17

4 Sao chp ............................................................................................................ 19


Sao chp ti liu ......................................................................................................19

Thit t sao chp ...................................................................................................20


Ty chn sao chp ........................................................................................20
Sao chp nhiu trang trn c hai mt giy ....................................................22
Sao chp ti liu 2 mt bng knh my qut..................................................23
Sao chp c hai mt ca chng minh th vo mt trang..............................24

5 Qut .................................................................................................................... 26
Qut t my tnh ca bn (Windows)....................................................................26
Lu ti liu v nh qut vo th mc di dng tp tin PDF bng
Ch nng cao ControlCenter4 (Windows) ..............................................26

v
Qut bng nt Qut trn my Fuji Xerox ca bn ...................................................27
Qut bng nt Qut trn my ........................................................................27

6 Fax ...................................................................................................................... 28
Trc khi gi fax .....................................................................................................28
Thit t ID trm ca bn ..............................................................................28
Thit t tng thch ng dy in thoi cho h thng can nhiu v
VoIP ...............................................................................................................29
Ch nhn ..................................................................................................29
Chn Ch nhn ng................................................................................31
Thit t thi gian chung F/T ( chung kp nhanh) ...........................33
Thit t s ln chung trc khi my tr li (S ln chung)............34

Lu tr s................................................................................................................35
Lu tr s quay s Mt ln chm..................................................................35
Lu tr s Quay s nhanh.............................................................................35
Thay i hoc xa s Quay s mt ln chm................................................35
Thay i hoc xa s Quay s nhanh ...........................................................36

Dch v in thoi v thit b gn ngoi...................................................................37


Th thoi .......................................................................................................37
Truyn ging ni trn giao thc IP (VoIP)......................................................37
Kt ni ca Thit b tr li in thoi (TAD) gn ngoi ..................................37
in thoi gn ngoi v in thoi c s my nhnh ....................................37

Gi v nhn fax bng my ca bn ........................................................................38


Gi fax ...........................................................................................................38

Fax bng my tnh ca bn (PC-FAX).....................................................................40


Gi fax t my tnh ca bn ..........................................................................40
Nhn fax trn my tnh ca bn (ch Windows) ...........................................40

A X l s c......................................................................................................... 42
Xc nh vn .......................................................................................................42

Thng bo li v bo tr...........................................................................................43

Vn v fax v in thoi .....................................................................................47


Khc phc s c cho cc vn v fax khc ...............................................48

Vn khi in hoc qut ...........................................................................................50

Kt giy v kt ti liu..............................................................................................52
Tm ti liu hoc giy b kt ...........................................................................52
Ly ti liu b kt ra........................................................................................52
Dn sch giy kt ..........................................................................................53

B Ph lc ............................................................................................................... 60
Cch nhp vn bn trn my Fuji Xerox ca bn ...................................................60

Vt t.......................................................................................................................62

C Ch mc .............................................................................................................. 63

vi
1 Thng tin chung

Tng quan v bng iu khin


Model:
DocuPrint M225 z

1
Bng iu khin s thay i ty theo model ca bn.

Thng tin chung


DocuPrint M225 z
1 2 3 4

6 5
1. Nt Mt ln chm
Lu tr v gi li ln n tm s fax v s in thoi.
truy cp s fax v s in thoi Mt ln chm lu tr t 1-4, bm nt Mt ln chm
c gn cho s . truy cp s fax v s in thoi Mt ln chm lu tr t 5-8, gi
(Shift (Chuyn)) trong khi bn bm s.
2. Nt fax

Redial/Pause (Quay s li/Tm dng)


Bm quay s gn nht bn gi. Nt ny cng chn mt khong tm dng khi lp
trnh quay s nhanh hoc khi quay s bng tay.

Hook (Bo nhn)


Bm Hook (Bo nhn) trc khi quay s m bo l c my fax tr li, ri bm Start
(Bt u).
Nu my Ch Fax/in thoi (F/T) v bn nhc ng nghe ca in thoi gn ngoi
trong khi chung F/T ( chung gi kp), bm Hook (Bo nhn) ni chuyn.

1
3. WiFi (i vi model khng dy)
Bm nt WiFi ri cho chy trnh ci t khng dy trn my tnh ca bn. Lm theo hng
dn trn mn hnh ci t kt ni khng dy gia my v mng ca bn.
Khi n WiFi bt ngha l my Fuji Xerox ca bn c kt ni vi im truy cp khng dy.
Khi n WiFi nhp nhy ngha l kt ni khng dy yu hoc my ca bn ang trong qu
trnh kt ni vi im truy cp khng dy.

Resolution ( phn gii) (ch vi mt s model nht nh)


Bm thay i phn gii fax.
4. Mn hnh tinh th lng (LCD)
Hin th thng bo gip bn ci t v s dng my.
Nu my Ch fax, mn hnh LCD hin th:
a
01/01 12:00
Fax Only
b
a. Ngy & thi gian
b. Ch nhn
Khi bn bm Copy (Sao chp), mn hnh LCD hin th:
c d

Stack Copies:01
100% Auto
g f e
c. Loi sao chp
d. S bn sao
e. Cht lng
f. tng phn
g. T l sao chp
5. Nt ch

Fax
Bm chuyn my sang Ch FAX.

Scan (Qut)
Bm chuyn my sang Ch QUT.

Copy (Sao chp)


Bm chuyn my sang Ch SAO CHP.

2
6. Nt sao chp

Options (Ty chn)


Bm truy cp thit t tm thi cho sao chp.

2 in 1 (ID) Copy (Sao chp 2 trong 1 (ID))


Bm sao chp c hai mt th chng minh th ln mt trang.

2-sided (2 mt)

1
Bm sao chp ln c hai mt ca t giy.

Thng tin chung


Hai chc nng c gn cho mt nt trn mt s model.

7 8 9 10

11
7. Nt menu

Clear (Xa)
Bm xa d liu nhp hoc hy thit t hin ti.

Menu (Menu)
Bm truy cp vo Menu lp trnh thit t my ca bn.

OK
Bm lu tr thit t my ca bn.

d hoc c
Bm cun qua li gia cc la chn menu.

a hoc b
Bm cun ln xung gia cc menu v ty chn.
Bm thay i phn gii trong Ch fax.

Bm truy cp s quay s nhanh.

8. Bn phm quay s
S dng quay s fax v s in thoi.
S dng lm bn phm nhp vn bn hoc k t.

3
9. Bt/Tt ngun

Bt my bng cch bm .

Tt my bng cch bm v gi . Mn hnh LCD hin th Shutting Down (ang


tt my) v duy tr bt trong vi giy trc khi tt. Nu bn c in thoi hoc TAD gn
ngoi ang kt ni, cc thit b ny lun s dng c.
10. Stop/Exit (Dng/Thot)
Bm dng thao tc.
Bm thot menu.
11. Start (Bt u)
Bm bt u gi fax.
Bm bt u sao chp.
Bm bt u qut ti liu.

4
DocuPrint M225 dw
1 2 3 4 5

1
Thng tin chung
1. Bt/Tt ngun

Bt my bng cch bm .

Tt my bng cch bm v gi . Mn hnh LCD hin th Shutting Down (ang


tt my) v duy tr bt trong vi giy trc khi tt.
2. Nt sao chp

Options (Ty chn)


Bm truy cp thit t tm thi cho sao chp.

2 in 1 (ID) Copy (Sao chp 2 trong 1 (ID))


Bm sao chp c hai mt th chng minh th ln mt trang.

Hai chc nng c gn cho mt nt trn mt s model.

3. Scan (Qut)
Bm chuyn my sang Ch qut.
4. WiFi (i vi model khng dy)
Bm nt WiFi ri cho chy trnh ci t khng dy trn my tnh ca bn. Lm theo hng
dn trn mn hnh ci t kt ni khng dy gia my v mng ca bn.
Khi n WiFi bt ngha l my Fuji Xerox ca bn c kt ni vi im truy cp khng dy.
Khi n WiFi nhp nhy ngha l kt ni khng dy yu hoc my ca bn ang trong qu
trnh kt ni vi im truy cp khng dy.

5
5. Mn hnh tinh th lng (LCD)
Hin th thng bo gip bn ci t v s dng my.
Nu my Ch sn sng hoc Ch SAO CHP, mn hnh LCD hin th:
a b

Stack Copies:01
100% Auto
e d c
a. Loi sao chp
b. S bn sao
c. Cht lng
d. tng phn
e. T l sao chp

6 7 8

6. Nt menu

Menu (Menu)
Bm truy cp vo Menu lp trnh thit t my ca bn.

Bm xa d liu nhp.
Bm hy thit t hin ti.

OK
Bm lu tr thit t my ca bn.

a hoc b
Bm cun ln xung gia cc menu v ty chn.
7. Stop/Exit (Dng/Thot)
Bm dng thao tc.
Bm thot menu.
8. Start (Bt u)
Bm bt u sao chp.
Bm bt u qut ti liu.

6
Truy cp Fuji Xerox 2 Chn my ca bn.

Utilities
Fuji Xerox Utilities l trnh khi chy ng
dng cung cp truy cp thun tin vo tt c
cc ng dng ca Fuji Xerox c ci t
trn thit b ca bn.

1
Thng tin chung
1 Thc hin mt trong cc thao tc sau:
(Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2003, Windows
Server 2008 v Windows Server
2008 R2)

Bm Bt u > Tt c cc
3 Chn thao tc bn mun s dng.

chng trnh > Fuji Xerox > Fuji


Xerox Utilities.
(Windows 8 v Windows Server
2012)

Chm hoc Bm (Fuji Xerox


Utilities) trn mn hnh Bt u
hoc trn mn hnh desktop.
(Windows 8.1 v Windows Server
2012 R2)
Di chuyn chut n gc di bn
tri ca mn hnh Bt u v bm
(nu bn ang s dng thit b
da trn cng ngh cm ng, trt
ln t cui mn hnh Bt u khi
ng mn hnh ng dng). Khi mn
hnh ng dng xut hin, chm
hoc bm (Fuji Xerox Utilities).

7
Ci t ban u 3 Bm a hoc b hin th ty chn
Volume (m lng) ri bm OK.

Thit t ngy v thi gian


Model:
4 Bm a hoc b hin th ty chn Ring
(Chung) ri bm OK.
DocuPrint M225 z

5 Bm a hoc b hin th ty chn High


(Cao), Med (Trung bnh), Low
1 Bm Menu (Menu).
(Thp) hoc Off (Tt), ri bm OK.

2 Bm a hoc b hin th ty chn


Initial Setup (Ci t ban
6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

u) ri bm OK.
iu chnh m lng ting
bp
3 Bm a hoc b hin th ty chn Date
& Time (Ngy & Gi) ri bm OK.
Model:
DocuPrint M225 z

4 Bm a hoc b hin th ty chn


Date&Time (Ngy&Gi), ri bm OK. Khi ting bp bt, my s pht ra ting bp khi
bm nt, thc hin sai hoc sau khi gi hoc
nhn fax. Bn c th chn trong nhiu mc
5 Nhp hai ch s cui ca nm bng
bn phm quay s, ri bm OK.
m lng.

6 Nhp hai ch s cho thng bng bn


phm quay s, ri bm OK. 1 Bm Menu (Menu).

7 Nhp hai ch s cho ngy bng bn


phm quay s, ri bm OK.
2 Bm a hoc b hin th ty chn
General Setup (Ci t chung),
ri bm OK.

8 Nhp thi gian theo nh dng 24 gi


bng bn phm quay s, ri bm OK. 3 Bm a hoc b hin th ty chn
Volume (m lng) ri bm OK.

9 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).
4 Bm a hoc b hin th ty chn
Beeper (t ting bp) ri bm
iu chnh m lng OK.
chung
Model: 5 Bm a hoc b hin th ty chn High
(Cao), Med (Trung bnh), Low
DocuPrint M225 z
(Thp) hoc Off (Tt), ri bm OK.

1 Bm Menu (Menu).
6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

2 Bm a hoc b hin th ty chn


General Setup (Ci t chung),
ri bm OK.

8
iu chnh m lng loa
Model:
DocuPrint M225 z

1 Bm Menu (Menu).

1
2 Bm a hoc b hin th ty chn

Thng tin chung


General Setup (Ci t chung),
ri bm OK.

3 Bm a hoc b hin th ty chn


Volume (m lng) ri bm OK.

4 Bm a hoc b hin th ty chn


Speaker (Loa ngoi) ri bm OK.

5 Bm a hoc b hin th ty chn High


(Cao), Med (Trung bnh), Low
(Thp) hoc Off (Tt), ri bm OK.

6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

9
2 X l giy

Np giy
Np v in bng khay giy

Nu t thit t Kch thc kim tra


thnh Bt v bn ko hn khay giy ra
khi my, thng bo s xut hin trn
mn hnh LCD hi xem bn c mun
thay i kh giy khng. Thay i thit
t loi giy v kh giy nu cn, lm
theo hng dn trn mn hnh.
Khi bn np kh giy khc vo khay, bn
phi thay i thit t kh giy trong
my hoc trn my tnh ca mnh cng
lc.

i vi giy kh Legal hoc Folio, bm


1 Ko hn khay giy ra khi my. nt nh (1) cui khay giy, ri ko phn
sau ca khay giy ra. (Giy kh Legal v
Folio khng c mt s vng).

2 Bm v trt thanh dn hng giy cho


va vi giy.
Bm cn nh mu xanh l cy trt
thanh dn hng giy. 1

3 Ti u chng giy.

4 Np giy vo khay giy vi b mt in p


xung.

KHNG np cc loi giy khc nhau vo


khay giy cng mt lc. Lm vy c th
gy kt giy hoc li np giy.

10
5 m bo rng giy nm thp hn du
giy ti a (b b b).
Thit t kim tra kh giy
Np qu nhiu giy vo khay giy s Thit t Kim tra kh giy ca my Fuji
gy ra kt giy. Xerox khin my hin th thng bo hi liu
bn c thay i kh giy khng khi bn tho
khay giy ra khi my.
Thit t mc nh l Bt.

1 Bm Menu (Menu).

2
2 Bm a hoc b hin th ty chn

X l giy
General Setup (Ci t chung),
ri bm OK.

3 Bm a hoc b hin th ty chn


Paper (Giy) ri bm OK.

6 T t y khay giy hon ton vo


trong my. 4 Bm a hoc b hin th ty chn
Check Size (Kim tra c) ri
bm OK.
7 M np lt ra ngn giy khng b
trt khi khay u ra.
5 Bm a hoc b chn ty chn On
(Bt) hoc Off (Tt), ri bm OK.

6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

Thay i kh giy
Khi bn thay i kh giy m bn np vo
khay, bn ng thi phi thay i thit t kh
giy trn mn hnh LCD.

1 Bm Menu (Menu).

8 Gi cng vic in ca bn n my. 2 Bm a hoc b hin th ty chn


General Setup (Ci t chung),
ri bm OK.
Thay i ty chn in ca bn trong hp
thoi In trc khi gi cng vic in t my
tnh ca bn. 3 Bm a hoc b hin th ty chn
Paper (Giy) ri bm OK.

11
4 Bm a hoc b hin th ty chn
Paper Size (Kh giy) ri bm
S dng giy c bit
OK.
Lun kim tra mu giy trc khi mua m
bo hiu qu mong mun.
5 Bm a hoc b hin th ty chn A4,
Letter, Legal, Executive, A5, A5
L, A6 hoc Folio (Kh hai), ri bm CNH BO
OK.
Khng s dng giy tnh in nh giy
origami, giy cabon hoc giy sn tnh in.
6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot). Khi kt giy xy ra, c th gy nn hin tng
ngn mch v cui cng l s c ha hon.

Thay i loi giy KHNG s dng giy in phun; giy ny c


th gy kt giy hoc lm hng my ca
c cht lng in tt nht, hy thit t bn.
my cho loi giy bn ang s dng.
Nu bn s dng giy bng, giy c b
mt th nhm hoc giy nhn hoc nhu,
giy ny c th lm gim hiu sut in.
1 Bm Menu (Menu).

QUAN TRNG
2 Bm a hoc b hin th ty chn
General Setup (Ci t chung), Mt s loi giy c th khng hot ng tt
ri bm OK. hoc c th lm hng my ca bn.
KHNG dng giy:
3 Bm a hoc b hin th ty chn
Paper (Giy) ri bm OK.
c ha tit dy c
rt trn hoc bng
qun hoc cong
4 Bm a hoc b hin th ty chn
Paper Type (Loi giy) ri bm c bao ph hoc c lp ph ha hc
OK.
b hng, nhu hoc b gp
vt qu thng s k thut v trng lng
5 Bm a hoc b hin th ty chn Thin
(Mng), Plain (Trn), Thick
c khuyn ngh trong hng dn ny
(Dy), Thicker (Dy hn) hoc c mc v ghim
Recycled Paper (Giy ti ch), c tiu ghi bng phng php nhum
ri bm OK. nhit thp hoc in nhit
c nhiu lp hoc khng lt giy than
6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).
c thit k in phun
Nu bn s dng bt k loi giy no c
lit k pha trn th giy c th lm hng
my. Hng hc ny khng nm trong phm vi
ca bt k bo hnh hoc tha thun dch v
no ca Fuji Xerox.

12
3 In

In t my tnh ca bn (Windows)
In ti liu (Windows) In trn c hai mt giy
(Windows)
1 Chn lnh in trong ng dng ca bn.

2 Chn FX DocuPrint XXXX (trong


XXXX l tn model ca bn).

3
3

In
Bm OK.

4 Hon tt thao tc in.

Thng tin thm, uu Hng dn s dng


trc tuyn: In ti liu
Chn giy kh A4 khi s dng ty chn
in 2 mt t ng.

1 Chn lnh in trong ng dng ca bn.

2 Chn FX DocuPrint XXXX (trong


XXXX l tn model ca bn), ri bm
nt thuc tnh in hoc ty chn.
Ca s trnh iu khin my in xut
hin.

3 Bm vo danh sch th xung 2 mt /


S tay v chn ty chn 2 mt.

4 Bm nt Thit lp 2 mt.

5 Chn ty chn t menu Loi 2 mt.

6 Bm OK.

13
7 Bm li OK, ri hon tt thao tc in ca
bn.
In nhiu trang trn mt t
giy (N trong 1) (Windows)

1 Chn lnh in trong ng dng ca bn.

2 Chn FX DocuPrint XXXX (trong


XXXX l tn model ca bn), ri bm
nt thuc tnh in hoc ty chn.
Ca s trnh iu khin my in xut
hin.

3 Bm vo danh sch th xung Nhiu


Trang v chn ty chn 2 trong 1, 4
trong 1, 9 trong 1, 16 trong 1 hoc 25
trong 1.

4 Bm OK.

5 Hon tt thao tc in.

14
In trn Phong b, Giy dy 3 pha trc my, m np khe np
bng tay.
hoc Nhn
Khi np lng (khay u ra nga ln) c
ko xung, my c ng dn giy thng
xuyn sut t khe np bng tay pha trc
my n pha sau ca my v vo khay u
ra nga ln. S dng phng thc np vo
xut bng tay ny in trn giy dy hoc
phong b.

Np giy hoc phong b vo khe np


bng tay vi b mt in nga ln.
KHNG np cng mt lc nhiu t giy 4 Trt thanh dn hng giy ca khe
np bng tay cho va vi rng ca
hoc phong b vo khe np bng tay.

3
giy.
Lm vy c th gy ra kt giy.

In
1 M np lng (khay u ra nga ln).

5 y chc chn mt t giy hoc phong


b vo khe np bng tay.
Tip tc y giy cho n khi cnh trn
2 (i vi in phong b) Ko hai cn mu
xm xung, mt cn bn tri v mt cn
ca giy chm vo trc ln trong
khong hai giy hoc cho n khi my
bn phi n v tr phong b nh trong nhn giy v ko giy vo trong su
hnh minh ha. hn.

6 Chn lnh in trong ng dng ca bn.

15
7 Chn FX DocuPrint XXXX (trong
XXXX l tn model ca bn), ri bm
15 (i vi in phong b) Khi bn hon
tt in, tr v v tr c hai cn mu xm.
nt thuc tnh in hoc ty chn.
Ca s trnh iu khin my in xut
hin.

8 Bm vo danh sch th xung Kh


giy v chn kh giy ca bn.

9 Bm vo danh sch th xung Loi vt


liu in v chn loi giy bn ang s
dng.

10 Bm vo danh sch th xung Trang


u v Cc Trang Khc v chn Bng
tay.

11 Bm vo ty chn Hng dc hoc


Hng ngang thit t hng bn
in ra.

12 Thay
cn.
i cc thit t my in khc nu

13 Bm OK.
14 Bm In.

16
In trn Giy thng, Giy 3 Trt thanh dn hng giy ca khe
np bng tay cho va vi rng ca
mng, Giy ti ch hoc giy.
Giy bng bng Khe np
bng tay

Np giy vo khe np bng tay vi b


mt in nga ln.
KHNG np cng mt lc nhiu t giy
vo khe np bng tay. Lm vy c th
gy ra kt giy.

1 Nng np lt ln ngn giy trt


ra khi khay giy p xung hoc ly 4 y chc chn mt t giy vo khe np

3
bng tay.
tng trang ra ngay khi trang ra khi

In
Tip tc y giy cho n khi cnh trn
my.
ca giy chm vo trc ln trong
khong hai giy hoc cho n khi my
nhn giy v ko giy vo trong su
hn.

5 Chn lnh in trong ng dng ca bn.

2 M np khe np bng tay.

17
6 Chn FX DocuPrint XXXX (trong
XXXX l tn model ca bn), ri bm
nt thuc tnh in hoc ty chn.
Ca s trnh iu khin my in xut
hin.

7 Bm vo danh sch th xung Kh


giy v chn kh giy ca bn.

8 Bm vo danh sch th xung Loi vt


liu in v chn loi giy bn ang s
dng.

9 Bm vo danh sch th xung Trang


u v Cc Trang Khc v chn Bng
tay.

10 Bm vo ty chn Hng dc hoc


Hng ngang thit t hng bn
in ra.

11 Thay
cn.
i cc thit t my in khc nu

12 Bm OK.
13 Bm In.

18
4 Sao chp

Sao chp ti liu 3 Thc hin mt trong cc thao tc sau:


i vi DocuPrint M225 z

Bm (Copy (Sao chp)).


1 m bo bn np ng kh giy vo
khay giy. S dng bn phm quay s nhp
s bn sao m bn mun.

2 Thc hin mt trong cc thao tc sau: i vi DocuPrint M225 z


t ti liu nga ln trong ADF. Bm a hoc b nhp s bn sao
(Nu bn ang sao chp nhiu trang, m bn mun.
chng ti khuyn ngh nn s dng Mn hnh LCD hin th:
ADF.)
Stack Copies:01
100% Auto

4
4 Bm Start (Bt u).

Sao chp
t ti liu p xung trn knh my
qut.

19
Thit t sao chp
Ty chn sao chp
thay i thit t Sao chp, bm nt Options (Ty chn).

La chn menu Ty chn


Quality (S lng) Auto (T ng)
Text (Vn bn)
Photo (nh)
Receipt (Bin nhn)
Stack/Sort (Chng/Sp Stack (Chng) Sort (Sp xp)
xp)
B B B
B B A
A A B
A A BA

Brightness ( sng) Tng sng lm cho vn bn sng hn.


Gim sng lm cho vn bn ti hn.
Contrast ( tng phn) Tng tng phn lm cho hnh nh r nt hn.
Gim tng phn lm cho hnh nh du hn.
Enlarge/Reduce (Phng 100%
to/Thu nh) 97% LTRA4
94% A4LTR
91% Full Page (91% ton trang)
85% LTREXE
83% LGLA4 (i vi model c ADF)
78% LGLLTR (i vi model c ADF)
70% A4A5
50%
Custom(25-400%) (Ty chnh(25-400%))
Auto (T ng) (i vi model c ADF)
200%
141% A5A4
104% EXELTR

20
La chn menu Ty chn
Page Layout (B cc Off(1 in 1) (Tt(1 trong 1))
trang) 2 in 1 (P) (2 trong 1 (P))
2 in 1 (L) (2 trong 1 (L))
4 in 1 (P) (4 trong 1 (P))
4 in 1 (L) (4 trong 1 (L))
2-sided (2 mt) Auto Power Off (T ng tt ngun)
(ch c mt s model nht 1sided2sided L (1 mt2 mt L)
nh) 1sided2sided S (1 mt2 mt S)

4
Sao chp

21
Sao chp nhiu trang trn 2 Thc hin mt trong cc thao tc sau:

c hai mt giy t ti liu nga ln trong ADF.


(Nu bn ang sao chp nhiu trang,
Bn phi chn b cc sao chp 2 mt t chng ti khuyn ngh nn s dng
cc ty chn sau trc khi bn c th bt ADF.)
u sao chp 2 mt:

Thng ng
Lt trn cnh di 1 mt > 2 mt

1
1
2
2
Lt trn cnh ngn 1 mt > 2 mt
t ti liu p xung trn knh my
qut.
1
1
2 2

Nm ngang
Lt trn cnh di 1 mt > 2 mt

1
1
2 2

Lt trn cnh ngn 1 mt > 2 mt

1 3 (i vi DocuPrint M225 z)

1 Bm (Copy (Sao chp)).


2 2
4 Thc hin mt trong cc thao tc sau:
Bm 2-sided (2 mt).
1 m bo bn np ng kh giy vo
khay giy. Bm Options (Ty chn). Bm a
hoc b hin th ty chn 2-sided
(2 mt) ri bm OK.

5 Bm a hoc b chn mt trong cc ty


chn b cc sau, ri bm OK.
1sided2sided L (1 mt2
mt L)
1sided2sided S (1 mt2
mt S)

22
6 Nhp s bn sao. Sao chp ti liu 2 mt bng
knh my qut
7 Bm Start (Bt u) qut trang.
Bn phi chn b cc sao chp 2 mt t
Nu bn ang sao chp bng ADF, my
cc ty chn sau trc khi bn c th bt
s np v qut cc trang ng thi bt
u sao chp 2 mt.
u in.

Thng ng
Nu ang sao chp bng knh my qut,
hy chuyn sang bc tip theo. 2 mt > 2 mt

1 1
8 Sau khi my qut trang, chn ty chn
Yes (C) hoc No (Khng).

Ty chn M t
2 2
Yes (C) Bm 1 hoc a qut Nm ngang
trang k tip. 2 mt > 2 mt

4
t trang k tip ln
knh my qut, ri bm 1 1

Sao chp
OK.

No Bm 2 hoc b khi bn
2 2
(Khng) qut tt c cc trang.

1 m bo bn np ng kh giy vo
khay giy.

2 t ti liu p xung trn knh my qut.

3 (i vi DocuPrint M225 z)

Bm (Copy (Sao chp)).

4 Thc hin mt trong cc thao tc sau:


Bm 2-sided (2 mt).
Bm Options (Ty chn). Bm a
hoc b hin th ty chn 2-sided
(2 mt) ri bm OK.

5 Bm a hoc b chn mt trong cc ty


chn b cc sau, ri bm OK.
1-sided -> 2-sided(L) (1
mt -> 2 mt(L) )
1-sided -> 2-sided(S) (1
mt -> 2 mt(S) )

23
6 Nhp s bn sao. Sao chp c hai mt ca
chng minh th vo mt
7 Bm Start (Bt u) qut trang. trang
S dng tnh nng Sao chp 2 trong 1 (ID)
sao chp c hai mt ca chng minh th vo
8 Sau khi my qut trang, chn ty chn
Yes (C) hoc No (Khng).
mt trang, gi kch thc ban u ca chng
minh th.

Ty chn M t
Yes (C) Bm 1 hoc a qut
trang k tip.
t trang k tip ln
knh my qut, ri bm
OK.

No Bm 2 hoc b khi bn
(Khng) qut tt c cc trang.

Ch sao chp chng minh th trong


phm vi c php theo lut hin hnh.

1 (i vi DocuPrint M225 z)

Bm (Copy (Sao chp)).

2 t chng minh th p xung gn gc


trn bn tri ca knh my qut.
1

1 - 4,0 mm tr ln (trn cng, bn


tri)

3 Bm 2 in 1 (ID) Copy (Sao chp 2


trong 1 (ID)).

4 Thc hin mt trong cc thao tc sau:

24
i vi DocuPrint M225 z
S dng bn phm quay s nhp
s bn sao m bn mun.
i vi DocuPrint M225 dw
Bm a hoc b nhp s bn sao
m bn mun.

5 Bm Start (Bt u).


My s qut mt mt ca chng minh
th.

6 Sau khi my qut mt u tin, lt


chng minh th li.

4
Sao chp
7 Bm Start (Bt u) qut mt cn
li.

25
5 Qut

Qut t my tnh ca 3 Khi bn m ng dng ControlCenter4


ln u tin, hy chn Ch Nng
bn (Windows) caolm thit t ch .

C nhiu cch m bn c th s dng my


tnh qut nh v ti liu trn my Fuji
4 Bm vo tab Qut.

Xerox ca mnh. S dng ng dng phn


mm do Fuji Xerox cung cp hoc s dng
ng dng qut a thch ca bn.

Lu ti liu v nh qut
vo th mc di dng tp
tin PDF bng Ch nng
cao ControlCenter4
5 Bm nt Tp tin.
(Windows) Hp thoi thit t qut xut hin.
Qut v lu ti liu vo th mc trn my tnh
ca bn di dng tp tin PDF.

1 Np ti liu ca bn.

2 Bm Bt u > Tt c cc
chng trnh > Fuji Xerox > Fuji
Xerox Utilities, ri bm vo danh sch
th xung v chn tn model ca bn
(nu cha c chn). Bm QUT
trong thanh iu hng bn tri, ri
bm ControlCenter4. ng dng
ControlCenter4 m ra.
6 Thay i thit t qut nu cn, ri bm
Qut.
My s qut ti liu v lu tp tin vo
th mc bn chn. Th mc t ng
m.

Thng tin thm, uu Hng dn s dng


trc tuyn: Qut t my tnh ca bn

26
Qut bng nt Qut 4 Bm a hoc b hin th ty chn File
(Tp tin) ri bm OK.
trn my Fuji Xerox ca
bn 5 Nu my c kt ni vi mng, bm a
hoc b hin th my tnh m bn
mun gi ti liu, ri bm OK.
Qut bng nt Qut trn
my
6 Thc hin mt trong cc thao tc sau:
thay i thit t qut cho ti liu
ny, bm a hoc b chn C, ri
1 Thc hin mt trong cc thao tc sau:
bm OK. Chuyn sang bc tip
t ti liu nga ln trong ADF. theo.
(Nu bn ang qut nhiu trang, s dng thit t qut, bm a
chng ti khuyn ngh nn s dng hoc b chn Khng, ri bm OK.
ADF.) Bm Start (Bt u).
My bt u qut. Nu bn ang s
dng knh my qut ca my, hy
thc hin theo hng dn trn mn
hnh LCD hon tt cng vic qut.

thay i thit t qut, cn phi ci


t phn mm Control Center ca Fuji

5
Xerox trn my tnh c kt ni vi

Qut
my.

t ti liu p xung trn knh my


qut.
7 Chn thit t qut m bn mun thay
i:
Scan Type (Loi qut)
Resolution ( phn gii)
File Type (Loi tp tin)
Scan Size (Kch thc qut)
Set TX Lock (t kha gi
fax)
(ch c sn i vi ty chn Color
(Mu) v Gray (Xm).)

8 Bm Start (Bt u).


My s qut ti liu.
2 Bm (Scan (Qut)).

3 Bm a hoc b hin th ty chn Scan


to PC (Qut vo my tnh) ri
bm OK.

27
6 Fax

Trc khi gi fax


Thng tin lin quan
Thit t ID trm ca bn
Cch nhp vn bn trn my Fuji Xerox
Model: ca bn uu trang 60
DocuPrint M225 z

Thit t my in ID trm, ngy v thi gian fax


u mi fax bn gi.

1 Bm (Fax).

2 Bm Menu (Menu).

3 Bm a hoc b hin th ty chn


Initial Setup (Ci t ban
u) ri bm OK.

4 Bm a hoc b hin th ty chn


Station ID (ID trm) ri bm OK.

5 Nhp s fax ca bn (ti a 20 ch s)


bng bn phm quay s, ri bm OK.

6 Nhp s in thoi ca bn (ti a 20


ch s) bng bn phm quay s, ri
bm OK.
Nu s in thoi v s fax ca bn
ging nhau, nhp li cng mt s.

7 S dng bn phm quay s nhp tn


ca bn (ti a 20 k t), ri bm OK.

nhp vn bn trn my ca bn uu
Thng tin lin quan: Cch nhp vn
bn trn my Fuji Xerox ca bn

8 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

28
Thit t tng thch ng Ty chn M t
dy in thoi cho h thng Normal Chn Normal (Bnh
can nhiu v VoIP (Bnh thng) thit t tc
thng) modem l 14400 bps.
Model:
DocuPrint M225 z Basic Chn Basic (for
(for VoIP) (C bn
C th gii quyt vn khi gi v nhn fax VoIP) (dnh cho VoIP))
do nhiu ng dy in thoi c th xy ra (C bn gim tc modem
bng cch gim tc modem gim thiu (dnh xung 9600 bps v tt
li trong khi truyn fax. Nu bn ang s cho Ch sa li (ECM).
dng dch v IP cho phn pht m (VoIP), Fuji VoIP)) Tr khi nhiu l vn
Xerox khuyn ngh nn thay i tnh tng
thng xy ra trn
thch thnh C bn (i vi VoIP).
ng dy in thoi
ca bn, bn ch nn
VoIP l loi h thng in thoi s dng ch ny khi cn
dng kt ni Internet, khng phi thit.
ng dy in thoi truyn thng.
ci thin tnh tng
Fuji Xerox khng khuyn ngh ng thch vi hu ht dch v
dy VoIP. Nhng hn ch ca VoIP ni VoIP, Fuji Xerox khuyn
chung c th khin mt s chc nng ngh nn thay i tnh
ca my fax hot ng khng ng. tng thch thnh
Basic (for VoIP)
(C bn (dnh cho

1 Bm Menu (Menu). VoIP)).

6
2 Bm a hoc b hin th ty chn Fax 6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

Fax
ri bm OK.

Thng tin lin quan


3 Bm a hoc b hin th ty chn
Miscellaneous (Khc), ri bm OK. Vn v fax v in thoi uu trang 47

4 Bm a hoc b hin th ty chn


Compatibility (Kh nng tng
Ch nhn
thch), ri bm OK. Model:
DocuPrint M225 z

5 Bm a hoc b hin th ty chn High


(Cao), Normal (Bnh thng)
Mt s ch nhn t ng tr li (Ch
Ch fax v ch Fax/Tel). Bn c th mun
hoc Basic (for VoIP) (C bn thay i S ln chung trc khi s dng
(dnh cho VoIP)), ri bm OK. cc ch ny.

Ch Ch fax
Ty chn M t
(Fax hoc Fax only (Ch fax) trong
High Chn High (Cao) menu ca my)
(Cao) thit t tc modem
Ch Ch fax t ng tr li mi cuc gi
l 33600 bps.
di dng fax.

29
Ch Fax/Tel
(Fax/Tel (Fax/in thoi) trong
menu ca my)
Ch Fax/Tel gip bn qun l cc cuc
gi n, bng cch nhn bit xem cc cuc
gi l fax hay cuc gi thoi v x l
chng theo mt trong cc cch sau:
Fax s c nhn t ng.
Cuc gi thoi s bt u chung
F/T bo bn nghe my. chung
F/T l chung gi/kp nhanh do my
ca bn thc hin.

Ch Bng tay
(Manual (Bng tay) trong menu ca
my)
Ch bng tay tt tt c cc thao tc tr
li t ng tr khi bn ang s dng tnh
nng nhn Nhc chung ring.
nhn fax trong Ch bng tay, hy
nhc ng nghe ca in thoi gn ngoi
hoc bm Hook (Bo nhn).
Khi bn nghe thy tn hiu fax (ting bp lp
li ngn), bm Start (Bt u) ri 2
nhn fax. S dng tnh nng Pht hin fax
nhn fax khi bn nhc ng nghe trn
cng mt ng dy vi my.

Ch TAD gn ngoi
(External TAD (TAD ngoi) trong
menu ca my)
Ch TAD gn ngoi cho php thit b tr
li gn ngoi qun l cc cuc gi n ca
bn.
Cuc gi n s c x l theo cc cch
sau:
Fax s c nhn t ng.
Ngi gi thoi c th ghi m tin nhn
trn TAD gn ngoi.

30
Chn Ch nhn ng
Model:
DocuPrint M225 z

Bn phi chn Ch nhn ty thuc vo thit b gn ngoi v dch v in thoi m bn c trn


ng dy ca mnh.
Theo mc nh, my ca bn s t ng nhn mi fax c gi n my. S bn di s
gip bn chn ch ng.

Bn c mun s dng tnh nng in thoi ca my (nu c), in


thoi gn ngoi hoc thit b tr li in thoi gn ngoi c kt Ch Ch fax
ni trn cng mt ng dy vi my khng? Khng

Bn c s dng chc nng tin nhn thoi ca thit b tr li in Ch TAD


thoi gn ngoi khng? gn ngoi
C

Khng

Bn c mun my t ng tr li fax v cuc gi in thoi khng? Ch Fax/Tel


C

Khng Ch Bng
tay

6
Fax
1 Bm (Fax).

2 Bm Menu (Menu).

3 Bm a hoc b hin th ty chn Fax ri bm OK.

4 Bm a hoc b hin th ty chn Setup Receive (Ci t nhn) ri bm OK.

5 Bm a hoc b hin th ty chn Receive Mode (Ch nhn) ri bm OK.

Nu bn khng th thay i Receive Mode (Ch nhn), hy m bo tnh nng


Nhc chung ring c thit t thnh Tt.

6 Bm a hoc b chn ty chn Fax only (Ch fax), Fax/Tel (Fax/in thoi),
External TAD (TAD ngoi) hoc Manual (Bng tay), ri bm OK.

1 Kh nng fax ti New Zealand.

31
7 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

Thng tin lin quan


Vn v fax v in thoi uu trang 47

32
Thit t thi gian 7 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

chung F/T ( chung kp


Ngay c khi ngi gi cp my khi
nhanh) chung gi/kp, my s tip tc
chung trong thi gian thit t.
Model:
DocuPrint M225 z

Khi bn thit t Ch nhn thnh Ch


Fax/in thoi, nu cuc gi l fax, my ca
bn s t ng nhn cuc gi. Tuy nhin, nu
cuc gi l cuc gi thoi, my s pht ra
ting chung F/T ( chung kp nhanh)
theo thi gian bn thit t trong ty chn
Thi gian chung F/T. Khi bn nghe thy
chung F/T, c ngha l ngi gi thoi
ang gi.

Tnh nng Thi gian chung F/T hot


ng khi bn thit t ch Fax/Tel
lm Ch nhn.

Bi v thi gian chung F/T do my thc


hin, in thoi c s my nhnh v in
thoi gn ngoi s khng chung, bn vn
c th tr li cuc gi trn bt k in thoi
no.

6
Fax
1 Bm (Fax).

2 Bm Menu (Menu).

3 Bm a hoc b hin th ty chn Fax


ri bm OK.

4 Bm a hoc b hin th ty chn


Setup Receive (Ci t nhn),
ri bm OK.

5 Bm a hoc b hin th ty chn F/T


Ring Time (Thi gian
chung F/T) ri bm OK.

6 Bm a hoc b hin th thi gian my


s chung thng bo cho bn
rng bn c cuc gi thoi, ri bm OK.

33
Thit t s ln chung
trc khi my tr li (S ln
chung)
Model:
DocuPrint M225 z

Khi ai gi my ca bn, bn s nghe thy


m thanh chung in thoi bnh thng.
S ln chung c thit t trong ty
chn S ln chung.

Thit t S ln chung thit t s


ln my chung trc khi my tr li
trong ch Ch fax v ch Fax/Tel.
Nu bn c in thoi gn ngoi hoc
in thoi c s my nhnh trn cng
mt ng dy vi my, hy chn s ln
chung ti a.

1 Bm (Fax).

2 Bm Menu (Menu).

3 Bm a hoc b hin th ty chn Fax


ri bm OK.

4 Bm a hoc b hin th ty chn


Setup Receive (Ci t nhn),
ri bm OK.

5 Bm a hoc b hin th ty chn Ring


Delay (S ln chung) ri
bm OK.

6 Bm a hoc b chn s ln chung


bn mun ng dy chung trc
khi my tr li, ri bm OK.

7 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

Nu bn chn 00, my s tr li ngay lp


tc v ng dy hon ton khng
chung (ch c sn i vi mt s quc
gia).

34
Lu tr s Lu tr s Quay s nhanh
Model: Model:
DocuPrint M225 z DocuPrint M225 z

Lu tr s fax v s in thoi trong my S dng s Quay s nhanh lu tr ln n


quay s v qung b nhanh fax n nhm. 200 s c tn.
Khi bn quay s lu tr, mn hnh LCD s
hin th s ny.
1 Bm (Fax).
Nu b mt in, cc s trong Danh b c
trong b nh ca my s b mt.
2 Bm hai ln v nhp m Quay s

Lu tr s quay s Mt ln nhanh ba ch s (001 - 200).

chm Nu s khng c lu tr , mn
hnh LCD s hin th Register Now?
Model: (ng k ngay?).
DocuPrint M225 z

Bn c th lu tr tm s quay s Mt ln
chm trn bn nt Mt ln chm. truy cp
3 Bm 1 chn Yes (C).

s quay s Mt ln chm t 5 n 8, gi Shift


(Chuyn) khi bn bm nt Mt ln chm. 4 Nhp s in thoi hoc s fax (ti a
20 ch s), ri bm OK.

1 Bm (Fax). 5 Thc hin mt trong cc thao tc sau:


Nhp tn bng bn phm quay s (ti

6
a 15 k t), ri bm OK.

Fax
2 Bm nt Mt ln chm m bn mun
lu tr s. lu tr s khng c tn, bm OK.
Nu s khng c lu tr , mn
hnh LCD s hin th Register Now? Thay i hoc xa s Quay
(ng k ngay?). s mt ln chm
Model:
3 Bm 1 chn Yes (C). DocuPrint M225 z

4 Nhp s in thoi hoc s fax (ti a


20 ch s), ri bm OK. 1 Bm Menu (Menu).

5 Thc hin mt trong cc thao tc sau: 2 Bm a hoc b hin th ty chn Fax


ri bm OK.
Nhp tn bng bn phm quay s (ti
a 15 k t), ri bm OK.
lu tr s khng c tn, bm OK. 3 Bm a hoc b hin th ty chn
Address Book (Danh b) ri bm
OK.

4 Bm a hoc b hin th ty chn One


Touch Dial (Quay s mt ln
bm) ri bm OK.

35
5 Bm nt Mt ln chm bn mun thay
i hoc xa.
6 Thc hin mt trong cc thao tc sau:
thay i s fax hoc s in thoi
v tn lu tr:
6 Thc hin mt trong cc thao tc sau:
a. Bm 1.
thay i tn v s lu tr:
b. Chnh sa s v tn:
a. Bm 1.
chnh sa s hoc tn lu
b. Chnh sa tn v s: tr, bm d hoc c di chuyn
chnh sa tn hoc s lu con tr n k t bn mun thay
tr, bm d hoc c di chuyn i, ri bm Clear (Xa).
con tr n k t bn mun thay Nhp k t ng, ri bm OK.
i, ri bm Clear (Xa).
xa s fax hoc s in thoi v
Nhp k t ng, ri bm OK. tn lu tr:
xa tn v s lu tr: a. Bm 2.
a. Bm 2. b. Bm 1.
b. Bm 1 xc nhn. thot m khng thc hin thay
thot m khng thc hin thay i, bm Stop/Exit (Dng/Thot).
i, bm Stop/Exit (Dng/Thot).
7 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

7 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).

Thay i hoc xa s Quay


s nhanh
Model:
DocuPrint M225 z

Bn c th thay i hoc xa M quay s


nhanh.

1 Bm Menu (Menu).

2 Bm a hoc b hin th ty chn Fax


ri bm OK.

3 Bm a hoc b hin th ty chn


Address Book (Danh b) ri bm
OK.

4 Bm a hoc b hin th ty chn


Speed Dial (Quay s nhanh) ri
bm OK.

5 Nhp m Quay s nhanh bn mun


thay i hoc xa, ri bm OK.

36
Dch v in thoi v thit b gn ngoi
Model:
DocuPrint M225 z

Bn c th s dng cc dch v v kt ni sau cng vi my Fuji Xerox ca mnh.

y l tm tt v cc cch kt ni my ca bn. bit thng tin chi tit v tng ch


uu Hng dn s dng trc tuyn

Th thoi Ch nhn ca my ca bn thnh TAD gn


ngoi.
Model:
DocuPrint M225 z
in thoi gn ngoi v in
Nu bn c dch v th thoi trn ng dy thoi c s my nhnh
in thoi m my Fuji Xerox ca bn c
kt ni, chng c th xung t ln nhau khi Model:
DocuPrint M225 z
nhn fax n. Nu s dng dch v ny,
chng ti khuyn ngh nn thit t Ch Bn c th kt ni in thoi ring bit vo
nhn ca my Fuji Xerox sang Bng tay. gic cm c gn nhn EXT. trn my Fuji
Xerox. Nu bn tr li cuc gi fax trn in
Truyn ging ni trn giao thoi c s my nhnh hoc in thoi gn
thc IP (VoIP) ngoi, bn c th buc my nhn fax bng
cch bm * 5 1. Nu my tr li cuc gi thoi
Model: v chung kp nhanh cho bn bit,
DocuPrint M225 z bm # 5 1 nhn cuc gi trn in thoi c

6
s my nhnh.
VoIP l loi h thng in thoi s dng kt

Fax
ni Internet, thay v ng dy in thoi
truyn thng. My ca bn c th khng hot
ng vi mt s h thng VoIP. Nu bn c
thc mc v cch kt ni my ca mnh vi
h thng VoIP, hy lin h nh cung cp VoIP
ca bn.

Kt ni ca Thit b tr li
in thoi (TAD) gn ngoi
Model:
DocuPrint M225 z

Bn c th chn kt ni thit b tr li gn
ngoi vi my Fuji Xerox ca mnh. nhn
fax thnh cng, bn phi kt ni ng. Kt ni
TAD gn ngoi ca bn vi gic cm c gn
nhn EXT. trn my Fuji Xerox. Khi ghi m tin
nhn gi i trn TAD gn ngoi ca bn,
chng ti khuyn bn nn ghi m 5 giy im
lng u tin nhn gi i ca bn v gii hn
thi gian ni ca bn trong 20 giy. Thit t

37
Gi v nhn fax bng my ca bn
Gi fax 3 Nhp s fax.
S dng bn phm quay s
Model:
DocuPrint M225 z Nhp s fax bng bn phm quay s.

1 Bm (Fax).

2 Thc hin mt trong cc thao tc sau:


t ti liu nga ln trong ADF.
(Nu bn ang gi fax nhiu trang,
chng ti khuyn ngh nn s dng
ADF.)

S dng nt Mt ln chm
Chn lin lc c lu tr trn nt
Mt ln chm.

t ti liu p xung trn knh my


qut.

S dng M quay s nhanh

Nhp s fax bng cch bm


hai ln, ri nhp m Quay s nhanh
ba ch s.

38
4 Bm Start (Bt u).
My s qut v gi ti liu.
Nu bn t ti liu ln knh my
qut, hy thc hin theo hng dn
trong bng:

Ty chn M t
Yes (C) qut trang k tip,
bm 1 chn ty chn
Yes (C), ri t trang
k tip ln knh my
qut.
Bm OK qut trang.

No(Send) qut trang k tip,


(Khng bm 2 chn ty chn
(gi)) No(Send) (Khng
(gi)) (hoc bm li
Start (Bt u)).
My s gi ti liu.

dng gi fax, bm Stop/Exit (Dng/


Thot).

6
Fax

39
Fax bng my tnh ca bn (PC-FAX)
Gi fax t my tnh ca bn Nhn fax trn my tnh ca
Model: bn (ch Windows)
DocuPrint M225 z
Model:
DocuPrint M225 z
Tnh nng Fuji Xerox PC-FAX cho php bn
gi tp tin, c to trong bt k ng dng
S dng phn mm PC-FAX ca Fuji Xerox
no trn my tnh ca bn di dng fax
nhn fax trn my tnh ca bn, sng lc
chun v thm ch nh km trang ba.
fax v ch in nhng bn fax bn mun.
Thng tin thm uu Hng dn s dng trc
tuyn: Tng quan v PC-FAX (Macintosh)
Ngay c khi bn tt my tnh (v d: vo
ban m hoc vo cui tun), my ca
bn s nhn v lu tr fax ca bn trong
1 T ng dng ca bn, chn Tp tin, ri
In. b nh. S fax nhn c lu tr
trong b nh xut hin trn mn hnh
(Cc bc c th thay i ty thuc vo LCD.
ng dng ca bn.)
Khi bn khi ng my tnh ca mnh v
Hp thoi In xut hin. phn mm PC-Fax Receive chy, my
ca bn t ng truyn fax n my
2 Chn Fuji Xerox PC-FAX. tnh.
Nhn PC-Fax hot ng, phn mm
PC-Fax Receive phi chy trn my tnh
3 Bm OK. ca bn.
Giao din ngi dng Fuji Xerox PC- Trc khi bn c th ci t Nhn PC-
FAX xut hin. Fax, bn phi ci t phn mm Multi-
Function Suite trn my tnh ca mnh.

4 Nhp s fax ca ngi nhn. m bo my Fuji Xerox ca bn c


kt ni vi my tnh v c bt.
a. S dng bn phm my tnh hoc
bm vo bn phm s ca giao din Nu my ca bn hin th li v khng
ngi dng Fuji Xerox PC-FAX. th in fax t b nh, hy s dng PC-
FAX truyn fax sang my tnh.
b. Bm .
Nhn PC-Fax khng c sn cho
Macintosh.
Bn cng c th chn s c lu tr t
S a ch.

5 Bm Bt u.
Ti liu ca bn c gi n my Fuji
Xerox ca bn ri gi fax n ngi
nhn.
Lin h vi nh cung cp ng dng nu bn
cn h tr thm.

40
1 Thc hin mt trong cc thao tc sau:
9 Bm a hoc b hin th USB hoc my
tnh ca bn, ri bm OK.
(Windows Vista v Windows 7)
Bm Bt u > Tt c cc chng
trnh > Fuji Xerox > Fuji Xerox 10 Bm a hoc b chn ty chn On
(Bt) hoc Off (Tt) cho ty chn
Utilities.
Backup Print (In d phng), ri
Bm vo danh sch th xung v bm OK.
chn tn model ca bn (nu cha
c chn). Bm Nhn PC-FAX
trong thanh iu hng bn tri, ri Nu bn chn On (Bt), my s in fax
bm Nhn. ti my ca bn trc khi truyn fax sang
my tnh ca bn, v vy, bn s c mt
(Windows 8) bn sao.
Bm (Fuji Xerox Utilities), ri
bm vo danh sch th xung v
chn tn model ca bn (nu cha
11 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).
c chn).
Bm Nhn PC-FAX trong thanh iu
hng bn tri, ri bm Nhn.

2 Bm Menu (Menu).

3 Bm a hoc b hin th ty chn Fax


ri bm OK.

6
4 Bm a hoc b hin th ty chn

Fax
Setup Receive (Ci t nhn),
ri bm OK.

5 Bm a hoc b hin th ty chn


Receive Mode (Ch nhn), ri
bm OK.

6 Bm a hoc b hin th ty chn PC


Fax Receive (Nhn fax my
tnh), ri bm OK.

7 Bm a hoc b chn ty chn On


(Bt), ri bm OK.
Mn hnh LCD hin th nhc nh
khi ng chng trnh PC-FAX
Receive trn my tnh ca bn.

8 Bm OK.

41
A X l s c

S dng phn ny gii quyt cc vn m bn c th gp phi khi s dng my Fuji Xerox.

Xc nh vn
Ngay c khi my ca bn c v gp vn , bn c th t mnh khc phc c hu ht vn .
Trc ht, hy kim tra nhng iu sau y:
Dy ngun ca my c kt ni ng v ngun my ang bt.
Tt c cc b phn bo v mu da cam ca my c tho ra.
Giy c np ng vo khay giy.
Cp giao din c kt ni chc chn vo my v my tnh.
Kim tra mn hnh LCD hoc trng thi ca my trong Status Monitor trn my tnh ca bn.

Tm li Tm gii php
S dng Status Monitor Biu tng mu xanh biu cho bit trng
tm ngh bnh thng.

Biu tng mu vng cho bit cnh bo.

Biu tng mu cho bit xy ra li.

Biu tng mu xm cho bit my ngoi


tuyn.

Bm nt X l s c truy cp trang
web x l s c ca Fuji Xerox.

Bm p vo biu tng trong khay tc


v.
(Windows) Nu bn chn Np Status
Monitor khi Khi ng, th Status Monitor
s t ng khi chy mi ln bn khi ng
my tnh ca mnh.
S dng mn hnh LCD 1. Thc hin theo thng bo trn mn hnh
LCD.
Toner Low 2. uu Hng dn s dng trc tuyn:
xxxxxxxxxx Thng bo li v bo tr

42
Thng bo li v bo tr
Cc thng bo li v bo tr thng gp nht c trnh by trong bng sau.

Thng bo li Nguyn nhn Hnh ng


2-sided Disabled Np lng ca my khng ng np lng ca my cho n khi
( v hiu 2 mt) c ng hon ton. np khp vo v tr ng.
Cartridge Error Hp mc khng c lp Tho cm hp mc v b trng mc.
(Li hp mc) ng. Ly hp mc ra, ri lp li vo b
Put the Toner trng mc. Lp li cm hp mc v
Cartridge back in b trng mc vo my.
(Lp li Hp mc)
Document Jam (Kt Ti liu khng c a Loi b giy b kt khi b ADF.
ti liu) vo hoc np ng cch
hoc ti liu qut t ADF
qu di.
Drum End Soon B trng mc gn ht tui t mua b trng mc mi trc khi
(Trng sp hng) th. bn nhn c thng bo Replace
Drum (Thay trng).
Drum ! (Trng ! ) Dy corona trn b trng V sinh dy corona trn b trng
mc cn c v sinh. mc.

A
X l s c

B trng mc hoc cm Lp hp mc vo b trng mc. Sau


hp mc v b trng mc lp li cm hp mc v b trng
khng c lp ng. mc vo my.
Jam 2-sided (Kt 2 Giy b kt trong khay in 2 Ko hn khay giy v khay 2 mt ra,
mt) mt. m np lng ri loi b giy b kt.
ng np lng v lp chc chn khay
giy v khay in 2 mt vo my.
Jam Inside (Kt Giy b kt bn trong my. M np pha trc v tho cm hp
giy trong my) mc v b trng mc. Ko giy b kt
ra. ng np pha trc. Nu vn cn
thng bo li, bm Start (Bt u).

43
Thng bo li Nguyn nhn Hnh ng
Jam Rear (Kt pha Giy b kt trong b phn M np b sy mc v ly giy b kt
sau my) pha sau ca my. ra. ng np b sy mc. Nu vn
cn thng bo li, bm Start (Bt
u).
Jam Tray (Kt giy Giy b kt trong khay giy. Ko hn khay giy ra v loi b giy
trong khay) b kt. Lp chc chn khay giy tr li
vo my.
Manual Feed (Np Bng tay c chn lm a giy vo khe np bng tay.
bng tay) ngun giy trong trnh iu
khin my in khi khng c
giy trong khe np bng
tay.
No Paper (Khng c My ht giy hoc giy Thc hin mt trong cc thao tc sau:
giy) khng c np ng vo Np y giy li vo khay giy.
khay giy. m bo thanh dn hng giy
c t v ng kh giy.
Ly giy ra v np li giy. m
bo thanh dn hng giy c
t v ng kh giy.
m bo khng np qu nhiu
giy vo khay giy.
No Toner (Khng c Hp mc khng c lp Tho cm b trng mc v hp mc.
hp mc) hoc cha c lp ng. Lp hp mc vo b trng mc ng
cch. Lp li cm hp mc v b
trng mc vo my. Nu vn vn
tip din, hy thay hp mc.
Print Unable (Khng My c vn v c kh. (DocuPrint M225 z)
th in) XX gip bn khng b mt d liu
fax nhn trong b nh ca my,
truyn d liu n My fax khc
hoc n my tnh ca bn trc
khi tt my.

Bm v gi tt my, ch
vi pht, ri bt li my.
Nu vn vn tip din, hy lin
h dch v khch hng Fuji Xerox.
Replace Drum (Thay n lc thay b trng Thay b trng mc.
trng) mc.
B m ca b trng mc t li b m ca b trng mc.
khng c t li khi (Xem hng dn i km vi b trng
trng mc mi c lp. mc mi).

44
Thng bo li Nguyn nhn Hnh ng
Replace Toner (Thay Hp mc gn ht tui th. Thay hp mc mi vo.
hp mc) My dng tt c cc thao
tc in.
Khi b nh cn dung lng
th fax c lu tr trong
b nh.
Scan Unable (Khng My c vn v c kh. (DocuPrint M225 z)
th qut) XX gip bn khng b mt d liu
fax nhn trong b nh ca my,
truyn d liu n My fax khc
hoc n my tnh ca bn trc
khi tt my.

Bm v gi tt my, ri bt
li my.
Nu vn vn tip din, hy lin
h dch v khch hng Fuji Xerox.
Self-Diagnostic (T Nhit ca b sy mc (DocuPrint M225 z)
chn on) khng tng n nhit gip bn khng b mt d liu
quy nh trong thi gian quy fax nhn trong b nh ca my,
nh. truyn d liu n My fax khc
B sy mc qu nng. hoc n my tnh ca bn trc
khi tt my.

Bm v gi tt my, ch
vi giy, ri bt li my. my
ch ngh trong 15 pht vi

A
ngun vn bt.

X l s c
Size Error 2-sided Kh giy c ch nh Bm Stop/Exit (Dng/Thot). Chn
(Li kch thc in trong trnh iu khin my kh giy c h tr cho in 2 mt.
2 mt) in v trong menu ca my Kh giy s dng c vi in 2 mt
khng s dng c vi in t ng l A4.
2 mt t ng.
Kh giy trong khay khng Np kh giy ng vo khay v thit
ng v khng s dng t khay ph hp vi kh giy .
c vi in 2 mt t ng. Kh giy s dng c vi in 2 mt
t ng l A4.
Size mismatch (Kch Kh giy trong khay khng Np kh giy ng vo khay v thit
thc khng trng ng. t kh giy ph hp vi khay.
khp)
Toner Ended (Hp Hp mc gn ht tui th. Thay hp mc mi vo.
mc ht tui
th)

45
Thng bo li Nguyn nhn Hnh ng
Toner Low (Hp mc Nu mn hnh LCD hin th Hy t hng hp mc mi ngay
gn ht tui th) thng bo ny, bn vn c bn c sn ngay khi mn hnh LCD
th in. Hp mc gn ht hin th Replace Toner (Thay
tui th. hp mc).

46
Vn v fax v in thoi
Model:
DocuPrint M225 z

Nu bn khng th gi hoc nhn fax, hy kim tra nh sau:

1 Kt ni mt u dy in ca ng dy in thoi vo khu vc c gn nhn "LINE", ri


kt ni u dy in cn li ca ng dy in thoi trc tip vo cm trn tng cho
in thoi.
Nu bn c th gi v nhn fax khi ng dy in thoi c kt ni trc tip vi fax,
vn c th khng lin quan n my. Vui lng lin h vi nh cung cp dch v in
thoi ca bn bit cc vn v kt ni.

2 Kim tra ch nhn.


uu Thng tin lin quan:
Ch nhn
Chn Ch nhn ng

3 Th thay i cc thit t v tnh tng thch.


Bn c th gi v nhn fax bng cch gim tc kt ni.
Thng tin thm uu Thng tin lin quan: Thit t tng thch ng dy in thoi cho h
thng can nhiu v VoIP
Nu vn vn cha c gii quyt, hy tt my, ri bt li my.

QUAN TRNG

A
(DocuPrint M225 z)

X l s c
gip bn khng b mt d liu fax nhn trong b nh ca my, truyn d liu n My fax
khc hoc n my tnh ca bn trc khi tt my.

Thng tin lin quan


Chn Ch nhn ng uu trang 31
Thit t tng thch ng dy in thoi cho h thng can nhiu v VoIP uu trang 29

47
Khc phc s c cho cc vn v fax khc
Model:
DocuPrint M225 z

Kh khn Gi
Khng th gi fax. Kim tra tt c kt ni dy in cho ng dy. m bo rng dy in
cho ng in thoi c cm vo cm trn tng cho in thoi
v cm LINE ca my. Nu bn ng k dch v DSLhoc dch v
VoIP, lin h nh cung cp dch v ca bn c hng dn kt
ni.
m bo rng bn bm Fax v my ch Fax.
In Bo co xc nhn truyn v kim tra li.
Lin h ngi qun tr ca bn kim tra Thit t Secure Function
Lock.
Yu cu bn kia kim tra xem my nhn c giy khng.
Khng th nhn fax. m bo rng my ca bn c m quay s bng cch bm Hook (Bo
nhn). Nu bn thy tp m hoc nhiu trn ng truyn fax, hy lin
h cng ty in thoi a phng bn.
Nu bn ang s dng my tr li in thoi (ch External TAD)
trn cng ng dy vi my Fuji Xerox, vui lng m bo rng my
tr li ca bn c ci t ng.
1. Ghi m tin nhn gi i trn my tr li ca bn.
Ghi m nm giy im lng u tin nhn gi i ca bn.
Gii hn thi gian ni ca bn trong 20 giy.
Kt thc thng bo gi i ca bn bng M nhn fax cho ngi
gi fax bng tay. V d: Sau ting bp, vui lng li tin nhn
hoc bm *51 v Bt u gi fax".
2. Thit t my tr li ca bn tr li cuc gi.
3. Thit t Ch nhn trong my Fuji Xerox ca bn l External
TAD.
m bo rng tnh nng Pht hin fax ca my Fuji Xerox c Bt.
Pht hin fax l tnh nng cho php bn nhn fax ngay c khi bn
tr li cuc gi in thoi gn ngoi hoc c s my nhnh.
Fax nhn xut hin Bt Thu nh t ng.
di dng trang b
tch.
Quay s khng hot Kim tra tt c kt ni dy in cho ng dy.
ng. (Khng c m
quay s)

48
Kh khn Gi
Cht lng gi km. Th thay i phn gii thnh Fine (Mn) hoc S.Fine (Siu
mn).
To bn sao kim tra hot ng my qut ca my. Nu cht lng
sao chp khng tt, hy v sinh my qut.
Thng tin thm uu Hng dn s dng trc tuyn: Vn v in
thoi v fax
C sc dc mu en Sc dc mu en c trn bn fax bn gi thng l do bi bn hoc
khi gi. cht lng xa trn di knh.
Thng tin thm uu Hng dn s dng trc tuyn: V sinh my qut

A
X l s c

49
Vn khi in hoc qut c chn). Bm QUT trong thanh
iu hng bn tri, ri bm My
qut v My nh.

Nu bn khng th in hoc qut ti liu, b. Thc hin mt trong cc thao tc


hy kim tra nh sau: sau:
(Windows Vista, Windows 7 v

1 Tt c cc b phn bo v ca my
c tho ra.
Windows 8)
Bm nt Properties (Thuc tnh).
c. Bm vo tab Ci t Mng xc
2 Cp giao din c kt ni chc chn
vo my v my tnh.
nhn a ch IP ca my.

Th in bng my ca bn. Nu vn vn
3 Trnh iu khin my in hoc my qut
c ci t ng.
cn, hy g ci t v ci t li trnh iu
khin my in.
m bo trnh iu khin my in
hoc my qut c ci t trn my
tnh ca bn uu Thng tin lin quan: 5 Nu vn vn cn sau khi th tt c
cc bin php trn, hy th cc bin
Cc vn khc php sau:
i vi kt ni giao din USB
4 (Ch vn khi qut)
Thay cp USB mi.
Xc nhn my c gn vi a ch IP
c sn. (Windows) S dng cng USB khc.

a. Thc hin mt trong cc thao tc i vi kt ni Mng c dy


sau: Thay cp LAN mi.
(Windows Vista) S dng cng LAN khc trn thit b
chia cng ca bn.
Bm (Start) ((Bt u)) >
m bo bt kt ni c dy ca my.
Control Panel (Bng iu khin) >
Hardware and Sound (Phn cng Thng tin thm uu Hng dn s
v m thanh) > Scanners and dng trc tuyn: Chn loi kt ni
Cameras (My qut v my Quay/ mng ca bn
Chp). i vi kt ni Mng khng dy
(Windows 7) Xc nhn trng thi n Wi-Fi ca
my.
Bm (Bt u) > Tt c cc
Nu n Wi-Fi trn bng iu khin
chng trnh > Fuji Xerox > Fuji ca my nhp nhy, th my ca bn
Xerox Utilities. cha c kt ni vi im truy cp
Bm vo danh sch th xung v WLAN. Ci t li kt ni mng
chn tn model ca bn (nu cha khng dy.
c chn). Bm QUT trong thanh Nu n Wi-Fi trn bng iu khin
iu hng bn tri, ri bm My ca my tt, th thit t kt ni
qut v My nh. WLAN b tt. Bt kt ni WLAN v ci
t kt ni mng khng dy.
(Windows 8)
Thng tin thm uu Hng dn s
Bm (Fuji Xerox Utilities), ri dng trc tuyn: Gii thiu v my
bm vo danh sch th xung v Fuji Xerox ca bn
chn tn model ca bn (nu cha

50
Nu bn khng th in trn c hai mt giy,
kim tra nh sau:

6 Thay i thit t kh giy trong trnh


iu khin my in thnh A4.

A
X l s c

51
Kt giy v kt ti liu
Tm ti liu hoc giy b kt Ly ti liu b kt ra
Nu ti liu hoc giy ca bn b kt bn
trong my, thng bo trn mn hnh LCD hoc
Status Monitor s gip bn tm ti liu hoc Ti liu b kt trn cng ADF
giy b kt.

1 1 M np ADF.

2 Ko v pha bn tri ly ti liu b kt


ra.

5 2
4
3
1. Kt ti liu
2. Kt pha sau
3. Kt 2 mt
4. Kt khay
5. Kt bn trong
3 ng np ADF.

Ti liu b kt bn di np ti liu

4 Ko v pha bn phi ly ti liu b


kt ra.

Nu ti liu b t hoc rch, hy ly ht


cc mnh giy vn ra trnh kt giy
xy ra li.

52
Ly cc mnh giy nh b kt trong ADF ra Dn sch giy kt

5 Chn mt mnh giy cng, chng hn


nh mnh ba vo ADF ly cc mnh
Lun ly giy cn li khi khay giy v lm
thng chng giy khi bn thm giy mi. iu
giy nh ra. ny gip ngn vic np nhiu t giy qua my
cng mt lc v ngn kt giy.

Giy b kt trong khay giy


Nu mn hnh LCD hin th Jam Tray, thc
hin cc bc sau:

1 Ko hn khay giy ra khi my.

Nu ti liu b t hoc rch, hy ly ht


cc mnh giy vn ra trnh kt giy
xy ra li.

6 Bm Stop/Exit (Dng/Thot).
2 Ko t t giy b kt ra.

A
X l s c
Cch d nht loi b giy l s dng
c hai tay ko giy xung di.

53
3 Ti chng giy trnh kt giy thm
na v trt thanh dn hng giy cho
Giy b kt khay giy u ra
va vi kh giy. Khi giy b kt trong khay giy u ra, thc
hin cc bc sau:

1 S dng c hai tay m my qut.

2 Ly giy ra.

4 m bo rng giy nm thp hn du


giy ti a (b b b).

3 y my qut xung bng c hai tay


ng my li.

5 Lp chc chn khay giy tr li vo


my.

54
Giy b kt pha sau my CNH BO
Nu bng iu khin ca my hoc Status
Monitor cho bit c giy b kt trong mt sau B MT NNG
(Pha sau) ca my, hy hon tt nhng vic
Cc b phn bn trong ca my s rt nng.
sau:
Ch cho my ngui li trc khi chm vo
cc b phn ny.

1 my bt trong t nht 10 pht. iu


ny cho php qut bn trong lm ngui
cc b phn rt nng bn trong my.

2 M np lng.

4 Dng c hai tay nh nhng ko giy b


kt ra khi khi sy.

3 Ko cc mc mu xanh bn tri v phi


v pha bn nh np khi sy.

A
X l s c

55
5 ng np khi sy. m bo cc mc
mu xanh bn tri v phi kha vo v
Giy b kt bn trong my
tr. Nu bng iu khin ca my hoc Status
Monitor cho bit c giy kt bn trong my,
hon tt nhng vic sau:

THN TRNG
Khng c c loi b giy b tc su bn
trong sn phm, c bit giy b qun quanh
trc ln nhit. Nu khng, vic c th gy
ra vt thng hoc vt bng v thm ch t
hn l to ra khi nu bn vn gi cho sn
phm vn hnh vi giy b kt bn trong. Tt
sn phm ngay lp tc v lin h vi i din
Fuji Xerox ti a phng bn bit thm
thng tin.

1 my bt trong t nht 10 pht. iu


ny cho php qut bn trong lm ngui
cc b phn rt nng bn trong my.
6 ng np lng cho n khi np khp
vo v tr ng.
2 M np pha trc.

56
3 Tho cm hp mc v b trng mc.
5 Lp t hp mc v cm b trng mc
vo my.

CNH BO
B MT NNG
6 ng np pha trc.

Cc b phn bn trong ca my s rt nng.


Ch cho my ngui li trc khi chm vo
cc b phn ny.

A
X l s c
4 Ko giy b kt ra t t.

57
Giy b kt trong khay in 2 mt 4 Kt giy b kt ra khi my hoc ra khi
khay in 2 mt.
Nu bng iu khin ca my hoc Status
Monitor cho bit c giy b kt trong khay giy
2 mt, hy thc hin nh sau:

1 my bt trong t nht 10 pht. iu


ny cho php qut bn trong lm ngui
cc b phn rt nng bn trong my.

2 Ko hn khay giy ra khi my.

5 Ly giy c th kt di my do tnh
in.

3 pha sau my, ko hn khay in 2 mt


ra khi my.

58
6 Nu giy khng b kt trong khay in 2
mt, hy m np lng.
10 Lp chc chn khay giy vo pha trc
ca my.

CNH BO
B MT NNG
Cc b phn bn trong ca my s rt nng.
Ch cho my ngui li trc khi chm vo
cc b phn ny.

A
7 Dng c hai tay ko nh giy b kt

X l s c
ra khi pha sau my.

8 ng np lng cho n khi np khp


vo v tr ng.

9 Lp chc chn khay 2 mt vo pha sau


ca my.

59
B Ph lc

Cch nhp vn bn trn my Fuji Xerox ca bn


DocuPrint M225 dw
Khi thit t cc ty chn nht nh, v d nh Kha mng, bn phi nhp cc k t trn my:
Gi hoc bm lin tc a hoc b chn mt k t t danh sch ny:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(khong
trng)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
Bm OK khi k t hoc k hiu m bn mun c hin th, ri nhp k t tip theo.
Bm Clear (Xa) xa k t nhp sai.

DocuPrint M225 z
Khi thit t cc ty chn nht nh, nh ID trm, bn phi nhp k t. S v ch c sn c in
trn mi nt bn phm quay s.
Cc nt 0, # v * c s dng cho k t c bit.
Bm nt bn phm quay s thch hp theo s ln trong bng tham kho ny c c k t
bn mun.

Bm Bn Nm Tm Chn
Mt ln Hai ln Ba ln Su ln By ln
nt ln ln ln ln
1 @ . / 1 @ . / 1 @
2 a b c A B C 2 a b
3 d e f D E F 3 d e
4 g h i G H I 4 g h
5 j k l J K L 5 j k
6 m n o M N O 6 m n
7 p q r s P Q R S 7
8 t u v T U V 8 t u
9 w x y z W X Y Z 9

Vi cc ty chn khng cho php k t ch thng, s dng bng sau:

60
Bm nt Mt ln Hai ln Ba ln Bn ln Nm ln
2 A B C 2 A
3 D E F 3 D
4 G H I 4 G
5 J K L 5 J
6 M N O 6 M
7 P Q R S 7
8 T U V 8 T
9 W X Y Z 9

Chn khong trng


chn khong trng vo s fax, bm c mt ln gia cc s. chn khong trng vo tn,
bm c hai ln gia cc k t.
Sa i
Nu bn nhp sai k t v mun thay i k t , bm d hoc c di chuyn con tr n
k t sai, ri bm Clear (Xa).
Lp li ch
nhp mt ch trn cng nt ca k t trc , bm c di chuyn con tr sang phi
trc khi bm li nt .
K hiu v k t c bit
Bm *, # hoc 0, ri bm d hoc c di chuyn con tr n k hiu hoc k t bn mun.
Bm OK chn k hiu hoc k t . K hiu v k t c sn trn nt bn phm quay s
c cho trong bng.

Bm * (khong trng) ! " # $ % & ( ) * + , - . /


Bm # :;<=>?@[]^_\~|{}
Bm 0 0

Thng tin lin quan B


Ph lc
Thit t ID trm ca bn uu trang 28

61
Vt t
Khi n lc phi thay th cc vt t nh mc in hoc trng mc, mt thng bo li s xut hin
trn bng iu khin ca my hoc trong Status Monitor.

Hp mc v b trng mc l hai b phn ring bit.

Hp mc B trng mc
Mc in chun: CT351055
CT202329
Mc in hiu sut cao:
CT202330

62
C Ch mc

A K
ADF (b np ti liu t ng).19,22,27, Kt....................................................... 52
38 giy .................................................53
ti liu .............................................52
Khc phc s c
kt giy v kt ti liu .....................52
m lng........................................... 8,9 Thng bo li v bo tr.................. 43
vn khi in hoc qut .................. 50
B vn v fax v in thoi ............ 47
Khe np bng tay...........................15,17
Bng tay
nhn ............................................... 31
L
C LCD (mn hnh tinh th lng).................1
Ch nhn.................................. 29,31
N
F Ngy v thi gian...................................8
Nhc chung ring...............................31
Fax
nhn fax............................................... 31
ch nhn.............................. 29,31
Nhp vn bn...................................... 60
ID trm ........................................... 28
s ln chung.............................34
thi gian chung F/T.................. 33
P
tng thch ng dy in thoi.. 29 Phong b.............................................. 15
Fax, t my tnh...................................40
Fuji Xerox Q
Lin h vi Fuji Xerox........................ i
Quay s mt ln chm
G lu tr ............................................ 35
thay i ...........................................35
C
Giy Quay s nhanh
cch np .........................................10
Ch mc

lu tr ............................................ 35
thay i ...........................................36
H Qut..................................................... 26
H thng VoIP......................................37
h thng VoIP...................................... 29
S
Hng dn Sao chp..............................................19
nhn ............................................... 29 thit t........................................... 20

I
In..........................................................13

63
T
TAD (Thit b tr li in thoi), gn
ngoi......................................... 29,37
Ti liu
cch np..............................19,27,38
Thng bo bo tr................................ 43
Thng bo li....................................... 43
Th thoi............................................. 37
Tng quan v bng iu khin.............. 1
T ng
nhn fax.................................... 29,31

V
Vt t................................................... 62

64
DocuPrint M225 dw/DocuPrint M225 z
Hng dn s dng c bn
604E 77600 MB3552VI0-1 (Phin bn 1)
Thng Mi 2014
Bn quyn 2014 ca Fuji Xerox Co., Ltd.
LEV142001-00
Fuji Xerox Co., Ltd. c in Vit Nam