Вы находитесь на странице: 1из 2

Doa Akasah (Latin)

DOA AKASAH
BismillaaHir rohmaanir rohiim
AlloHumma sholli alaa sayyidina muhammadin waalaa aaliHi washohbiHi.
BismillaaHinnuuri nuurun alaa nuurin, alhamdulillaHilladzii kholaqonnuuro wa anzalat tauroota
alaa thuuri siniina fi kitabim masthuur, alhamdulillaHilladzii bilghinaa-i madzkuur, wabil izzati
wal jalaali masyHuur, waalas sarro-i wadhdhorroo-i masykuur, walhamdulillaHilladzii kholaqos
samaawaati wal ardho wajaalazh zhulumaati wannuur, stummal ladziina kafaruu birobbiHim
Yadiluun.

kaf Ha ya ain shod, ha mim ain sin qof. iyyaakanabudu wa iyyaakanastain, ya hayyu ya
qoyyuum, AlloHu lathifun biibadiHii yarzuqu may yasyaa-u waHuwal qowiyyul aziizu, yaa
kaafii kulli syai-in ikfinii washrif annii kulla syai-in biyadikal khoir, innaka alaa kulli syai-in
qodiir.
Allohumma yaa kastiiron nawaal, wayadaa-imal wishool, wayaa hasanal fiaal, wayaa rooziqol
ibaad, alaa kulli haalin wayaa badian bilaa mitsaal, wayaa baaqin bila zawaal, najjinaa minal
kufri wadholaali bihaqqi laa ilaaHa illalloHu muhammadun rosululloHi shollalloHu alaiHi
wasallam

AlloHumma in dakholasy syakku fii iimaanii bika


(walam alam biHii au alimtu tubtu anHu wa aslamtu wa aquulu laa ilaaHa illalloHu
muhammadur rosululloHi shollalloHu alaiHi wasallam)
AlloHumma in dakholal kufru fii islaamii bika
AlloHumma in dakholasy syakku fii tauhiidii iyyaaka
AlloHumma in dakholal ghoibu walkibru warriyaa-u wassumatu wannuqshoonu fii amalii laka

AlloHumma in jarol kidzbu wal ghiibatu wan namiimatu wal buHtaanu alaa lisaanii
AlloHumma in dakholal khothrotu wal was wasatu fii shodrii
AlloHumma in dakholat tasybiiHu wat taqshiiru fii marifatii iyyaaka
AlloHumma in dakholan nifaaqu fii qolbii minadz dzunuubil kabaa-iri wash shoghoo-iri kulliHaa

AlloHumma in dakholar riyaa-u fii amaalii wa aqwaalii


AlloHumma maa amiltu min suu-in
AlloHumma maa arod talii min khoirin falam asykurHu
AlloHumma maa qoddarta alayya min amrin falam ardhoHuu
AlloHumma maa an amta alayya min nimatin faashoituka fiiHi
AlloHumma maa aulaitanii min namaa-ika faghofaltu an syukrika
AlloHumma maa aulaitanii min aalaa-ika falam u-addi haqqoHuu
AlloHumma maa mananta alayya minal husnaa falam ahmadka
AlloHumma maa ahbabtalii biHii alayya minan nazh zhori fiika faghomadhtu anHu
AlloHumma maa shonatu fii umrii bimaa lam tardho
AlloHumma maa qoshortu min amalii fii jaroo-ika
AlloHumma ini tamad tu alaa ahadin siwaaka fisy syadaa-idi
AlloHumma inis taamtu ghoiroka fin nawaa-ibi
AlloHumma maa ash laha fii sya-nii bifadhlika waro aituHuu min ghoirika
AlloHumma in zallat qodamii anish shiroothi bis su-aali min ghoirika yustabbitnii

AlloHumma yaa hayyu yaa qoyuum yaa hannaan yaa mannaan yaa dayyaan yaa sulthoon yaa laa
ilaaHa illaa anta, subhaanaka innii kuntu minazh zhoolimiin, fastajabnaa laHuu wanajjainaaHu
minal ghommi wakadzaa lika nunjiil mu-miniin, wazakariyyaa idz naadaa robbaHuu robbi laa
tadzarnii fardan wa anta khoirul waaristiin.

AlloHumma bihaqqi laa ilaaHa illalloHu wabi izzatiHi,


wabihaqqil kursiyyi wasaatiHii, wabihaqqil arsyi waazhomatiHii,
wabihaqqil qolami wajaroyaaniHii, wabihaqqil lauhi wahafazhitiHii,
wabihaqqil mizaani wa khiffatiHii, wabihaqqish shiroothi wariqqotiHii,

wabihaqqi jibroo-iila wa amaanatiHii, wabihaqqi miikaa-iila wasyafaqotiHii,


wabihaqqi isroofiila wanaf khotiHii, wabihaqqi izroo-iila waqob dhotiHii,
wabihaqqi ridhwaana wajannatiHii, wabihaqqi maalikin wajaHannamiHii,

wabihaqqi aadama washof watiHii, wabihaqqi syistin wanubuwwatiHii,


wabihaqqi nuuhiin wasafiinatiHii, wabihaqqi ibrooHiima wa khullatiHii,
wabihaqqi ishaaqo wadiyaanatiHii, wabihaqqi ismaaiila wadzabiihatiHii,
wabihaqqi yaquuba wahas rotiHii, wabihaqqi yuusufa waghurbatiHii,
wabihaqqi muusaa wa aayaatiHii, wabihaqqi Haruuna wa hurmatiHii,
wabihaqqi Hud wa HaibatiHii, wabihaqqi sholih wanaaqotiHii,
wabihaqqi luth wa jirootiHii, wabihaqqi yuunusa wa dawatiHii,
wabihaqqi daaniyaala wakaroomatiHii, wabihaqqi zakariyyaa wa thoHaarotiHii,
wabihaqqi iisaa waruuhaa niyyatiHii,
Wabihaqqi sayyidinaa muhammadinil mushtofaa shollalloHu alaiHi wasallam wasyafaa atiHii.

alloHumma yaa hayyu yaa qoyyuum yaa laa ilaaHa illa anta subhaanaka innii kuntu minazh
zhoolimiina.
fastajabnaa laHuu wanajjainaaHu minal ghommi wakadzaa lika nunjil mu-miniina laa ilaaHa illa
Huwa alaiHi tawakkaltu waHuwa robbul arsyil azhiim.

hasbiyalloHu wa nimal wakiil nimal maulaa waniman nashiir,


walaa haula walaa quwwata illa billaHil aliyyil azhiim.
rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanaH wafil aakhiroti hasanaH waqinaa adzaa bannaar,
washollalloHu alaa khoirii kholqiHii wanuuri arsyiHii sayyidinaa wanabiyyinaa wasyafiiinaa
muhammadin wa alaa aaliHii wa ash haabiHii ajmaiin birohmatika yaa arhamar roohimiin.
Aamiin aamiin yaa robbal aalamiin.