Вы находитесь на странице: 1из 22

s in thoi

Stt H v tn KH
D NR/CQ
1 m Th Phng Mai 0982197128 04.8527118
T ca ngi bn: 0903422140
Phm Cao Hng ( VB chuyn
2 T ca ngi c u quyn:
nhng Nguyn Th Hng)
0988828217
in thoi ca ngi bn 0912473374
Li Xun Dc ( u quyn cho 0422424268 ( in thoi c
3 hoc in thoi ca ngi u quyn
Nguyn Minh Tun) nh ca ngi u quyn)
'0913281818
0462 662 306 ( T lin h
Nguyn T Mai Anh ( u quyn
4 0123 8916964 ngi c u quyn 0989
cho Ngc Duy)
833 855)

Nguyn Minh Tun ( u quyn in thoi ca ngi c u quyn:


5 04.8547104
cho Nguyn Th Hng Hnh) 0904228889 ( Mr thun)

6 Nguyn Th Dip 0913316987 04.5651070

7 Hunh Th Hng 0983260994 04.7168447

8 Phng T Hoi Thu 0912260644 0343.824067

9 Nguyn Anh c 0932268688 0343.824067

10 Nguyn L Qunh Nga 0912524233 0343.824067

11 Nguyn Quc Thng 0913394120 04.8438686

12 o Th Hoa 0913233889 04.6406525

13 V Qu Cng 0913569942 04.8570369

14 Lng Xun Mn 0915521589 04.9110399

15 Nguyn Quang Huy 0913525209 04.7830039


T ca ngi bn:
Nghim Thanh Hi ( VB chuyn
16 0913 231 165
nhng Nguyn Hu Doanh)
T ca ngi
T ca ngi mua cha c
bn:0986386829
Phng Nam Ngc ( U quyn cho
17 T ca ngi c u quyn: 04.2128730
Nguyn Hng K)
0913547500
18 Ninh c Thun 0904155474 04.8649693
L T Kim Hoa (Vay vn ngn
0914341139 ( Anh Ho em anh Giang
19 hng u t v PT VN- chi nhnh
hoc anh Giang 0914341139
H ty ngy 22/4/2011)
20 Mai Xun Ton 0912268639 0211.895575

21 Trn Th Yn Linh 0913293293

22 Trn Th Thu 0915453040 04.6814023

23 Mc nh Hun 0912 636189 04.5116089

24 Phm Th Tuyt 0915223445 04.7870583

25 Trn Th Thanh Bnh 0903 221 620 0437 755 354

26 L Th Thanh Lan 0983 238 898 0438 545 381


s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
27 H Hng Thi 0913 393 636 0462 811 124
in thoi ca ngi bn 0936953888
L Ngc Chuyn ( u quyn cho
28 hoc in thoi ca ngi c u
Nguyn Minh Nam)
quyn: 0906508687
29 Ma Kin Giang 0983008285 04.5622407

30 Trnh T oan Trang 0913260639 0343.824276

31 Nguyn Th Bin 0914596849 0343.822477

32 Nguyn Tin Hong 0903401523 04.8294060

33 Nguyn Th Dng 0915453040 0218.8240019

34 Mc Kim Hng 0915188419 04.2811479

35 Trnh Th Loan 0904314518 04.8560978

36 Nguyn Vn Ha ( nop tien dot 3 tra 0904 000 488 0466 508 774

Nguyn Duy Ngc ( Cty CP xut


37 0462812673
khu Vit Ph)

38 L Thu Thu 0913221826 04.9841487


0913366722 n thoi ca ngi bn
L nh Lut ( u quyn cho B
39 hoc in thoi ca ngi c u
Ninh Hip)
quyn 0907287841
40 Nguyn Vn Dn IPC - Vina 04.8543085

41 Trng T Phi Nga 0904295929 04.8464915

42 V Quc Thng 0953355339 04.8570311

43 Nghim T Minh Tuyt 0915455125 03503.637065


Nguyn Huy Vit ( VB ST ca ngi bn 0913 214
44 chuyn nhng cho 112 ( Khng c ST ca ngi 0437 191 842
Nguyn Thi Lan Phng) chuyn nhng)
45 ng Tt Thng 0912185048 03503.831649

46 Nguyn c Long 0913328943 03503.847480

47 Nguyn Ngc Hn 0912 222 696

48 H Hng Thi 0913.393.636 0462.811.124

49 Nguyn nh Ho (Vina-X.Mai) 0904198286 0373.950637


Nguyn Th Kim Xun ( VB T ca ngi bn :
50 chuyn nhng cho Trn Vn 0913281653 04.5140480
Chnh) Cha c T ca ngi mua
51 H Th Kim Chi 0912861458 0343.720464

Nguyn Chin ( u quyn cho in thoi ca ngi u quyn:


52 0435656512
o c Th) 0963459469/ 0963256082
T ca ngi bn:
Nguyn Th Mai Hng ( VB
0975.810.736
53 chuyn nhng cho Phm Hng 0433.542.178
T ca
T ca ngi
ngi bn
mua::
Sn)
on Xa Xoa ( H y quyn cho 0912502520
0982818120
54
Hong Thi Hng ) T ca ngi mua:
Bi Vn Chin ( U quyn cho 01688077388
in thoi ca ngi c u quyn:
55 0435 656 512
ao Ngc Th ) 0963 256 082/ 0963 459 469
s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
56 Kiu Th Thy 0913372558 04.5533425

57 Lng Tun Minh 0902783818 0343.841136

58 Nguyn Vit Anh 0913209689 04.6272443

59 Dng Nh Gii 0902032858


T ca ngi bn :
Bi Th Kim Thanh ( VB chuyn
60 01636286686 0313.955240
nhng cho Trn Ngh )
T ca ngi mua cha c
61 Nguyn Anh c 0983.339412 0343.723528

62 Nguyn Tun Ngha 0948746236 042.6288936

63 Trnh Th Cc 0915968585 04.2462185


in thoi ca ngi k
o Th Vn Anh ( u quyn cho H:0913,535,949 in Thoi
64
Nguyn Minh Hi) ca ngi c u quyn : 0902421666
hoc 0984690404
65 Nguyn Quc Thnh 0912512557 0343.840557

66 Hong Anh Dng 0948998976 0343.722836

Nguyn Th Minh Hng ( y T ca ngi bn :0919 165 099


67
quyn cho V Hong Tun) T ca ngi mua:0914519948

68 L Thnh Nh 0977769248 0435530765

69 ng Hong Huy (CTHQT) 0913217190 0343.840364

ng Th Thanh Hng (Sp


70 0947784823
Huy)

71 Nguyn Th Th 0343.840388

72 Ng Th Thu Hng 0904333970/ 0983513723 04.2107666

73 Bi Vit Sm 0912009201 0343.840498

74 on Vn Phong 0343.840388

75 Nguyn Vn Minh 0913.253.587 0433.542.412

76 inh Th M 0953302154 04.5573665

77 Nguyn Ngc Phng 0983 958 888

78 Nguyn Ngc Phng 0983 958 888

79 Dng Th Thi 0972192888 0437870829

80 Thu Hng 0985577509 04.5524414

81 Hong Th Lan 0912185580 0343.840604

82 Nguyn Trung Kin 0983848576 04.7842688

83 L Hong Mai 0985314141 0343.720654

84 Phm M Hnh 0904087709


s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
85 01239608889 0435572695
V Th Tnh

86 Nguyn Th Kim Thoa 0904224333


T ca ngi bn :
V Xun Phc ( VB chuyn 0985 691 939
87 069551263
nhng cho Trn Vn Hng) T ca ngi mua :
T ca ngi bn: 0983098965
0912146215/ 0903246329, T
Nguyn Ch Thnh ( u quyn
88 ca ngi c u quyn: 0983270503,
cho Trnh Thu Nga)
0987466969
89 V Quang Huy 0912218351

90 V Vn Xng 0912391605

Trnh Quang Ho( Ch Bch


91 0903400660
VPBXD)

92 L Thy Lin
T0912394223
ca ngi bn: 0343.867203
Trn Th Doan ( VB chuyn 0942080484
93 04.2414996
nhng cho Th Thu Mai) T ca ngi mua:
0916449469/ 0915721862
94 Hunh Anh Dng 0913066817 045651440
T ca ngi bn:
H Thanh Thy( VB chuyn 0903 404 135
95 0437 622 606
nhng Nguyn Tun Anh) T ca
in thoi ca ngi
ngi bn:'0912
mua : 320
Mai Th Thanh Hng ( U quyn 0903234198/ 0590979466880
96
Phan Vn Dip) in thoi ca ngi c u quyn:
0913401605/ 05113836116
97 Phan Huy Hun 0913512336 048547700

98 L Thu Hng 0912246995 0912 159 844

Nguyn Th Li( A.Ton- Vina


99 0986000246 04.2911499
HUD)

100 Phm Th Thanh Hoa( A.Trc) 0912013240 04.8777999

101 Phm Th Thanh Hoa 0912013240 04.8778999

102 Lu Th Phc 0936138552 - 0973104818


T ca ngi c u
Hong Vn Phng( VB chuyn
103 T ca ngi bn: 0912279406 quyn: 0195925298/
nhng cho Dng Th Loan)
0912142398
104 Nguyn Hng c 0912692790 04.5541574

105 V Ngc Nho 0912038745/0912638745

106 Dng Vn Mu 0913369545

107 Nguyn Hng Qun 0909090839 0343840151

108 Nguyn Quang Ninh 0912063875 03203767448


T ca ngi bn: 0983832402/
Don Tr My ( VB chuyn 0932218338
109
nhng V Th M) T cu ngi mua : 0989886369/
0435568266
110 L Ngc Ho 0912505505 04.6406031

111 Nguyn Th Chin 0912279122 CQ: 0343.840118

Nguyn Vn Thnh (U quyn 0987435520 ( cha co in thoi ca


112
t cc cho Nguyn Sn Tng) ngi u quyn)

113 Nguyn Quang Ha Bnh 0913213729 04.7160625


s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
114 H Th Giang 0912060232 04.7568466
T ca ngi bn
To Th Kim Vn (VB chuyn : 0983240967
115 04.6250206
nhng cho H Vn Siu) T ca ngi nhn chuyn nhng:
0945548548
116 L Tuyt Mai 0913229117 04.8213061

117 Nguyn Duy Dun 0983 868 910 0466 555 689

118 Trn Th Thy Linh 0985327448 0343.515854

119 ng nh Dn
0904208237

120 Lu Th Thu Hng 0904.171.570

121 L Minh Qu 0166.8529.608 0433659255

122 V Hng Hi 0914.601.145 0320.383.2379

123 Thi Vn Vinh 0989.349.597 0343.659.255

124 Phm Th L 0977881922 03203841192


T ca ngi bn: 0904683168 in
Nguyn Cng Dng ( u quyn
125 thoi ca ngi c u quyn :
cho Nguyn Hu Thun)
'0983357978
126 Nguyn Th Xuyn 0936.849414 0343.659512

127 Nguyn Tin Hi 0912.072253 0983.336769

Nguyn Th Mai Anh( u quyn in thoi ca ngi c u quyn:


128
cho Phm Th Thu Hng) 0904177773

129 Ng Tinh Din 0912.830866


T ca ngi bn :
Nguyn Th Anh Qunh ( H y
130 0977645867
quyn cho Nguyn Anh Ti)
Khng c T ca ngi mua
131 Phan T Anh 0904.565758 04.8220011

Nguyn Th Nhm ( u quyn cho


132 0978436666 0422 431 815
Trn Vn Bc)

133 L Quc Khnh 0912.339186 cha k hp ng

134 Lng Th Thanh 0912.339186

Chu Vn Nam ( u quyn cho


135 0983605332
ng Quang Hng)

136 Trn Vn Hanh 0982.289321

137 Nguyn Tin Quc 0989 589 048 0433 526 685

138 Nguyn Th Thanh 0912293479 ( Nguyn Phng Lan) 0438 691 336

139 Nguyn Bch Hnh 0932.239.555 04.7322642

140 Phan Th Bch H 0936046268

141 L Th Hng Nhung 0903.424186 04.7848786


T ca ngi bn: 0903.435840
Hong Gia Vit ( VB chuyn
142 T ca ngi c chuyn nhng:
nhng Nguyn Mnh Hng)
0987020666
s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
143 o Huy Du 0916391639 047760607/fax 047760608

144 V Th Ngc Dip 0907796086 0435597949

145 V Th Hin Thu 0983.020619 04.5532374

146 Nguyn Th Hp 0913.390196 0373.825692


Th Hong Yn( VB chuyn T ca ngi bn:0904.111646 ( khng
147 nhng cho Nguyn Th Tuyt c in thoi ca ngi nhn chuyn 04.8473095
Mai) nhng)
148 Nguyn Duy Ngc 0985.162468 04.35565624
T ca ngi bn :
Ph Vn Vinh (VB chuyn
149 0914.357070
nhng cho Nguyn Th Giang)
T ca ngi mua cha c
Trn Th Kim Vn ( u quyn cho a ch ca ngi mua :
150
Nguyn Th Vit Hng) 0902159797

151 Ninh c Thun 0904155474 4.8649693

152 Khut Duy Nghip 0912.000670 04.7849893

153 M Tin Lc 0912.348087

NR: 04.6271861/
154 Nguyn Th Thu Thy 0983.120879
CQ:04.5147371

155 Nguyn Quang Anh 0936.337.367 0313.751.885

156 Quang Hp 0916.162.222 04.7610499

NR: 04.3557616/ CQ:


157 Ng Th Tuyt 0979.044725
T ca ngi bn: 04.32249214
o Khnh Linh ( VB chuyn 0982 020 289
158 0435 536 556
nhng Nguyn Thu Nam) T ca ngi mua :
in thoi ca ngi bn :
0915036589
Tr c ( U quyn cho
159 0912.376.123 hoc in thoi ca
Nguyn Quc Trng)
ngi u quyn:'0982271359
160 L Xun Cng 0982.528789 0373.752483

161 H Ch Hunh 0983.338.974


4.32152871

162 L Th Ngn 0983302862 0433547951

163 Phng Th An 0912.048.699 04.8514631

164 o Xun Nguyn 0975.806.666 0333.670.154

165 Nguyn Minh Thi 0913.283104 043.7870641

166 Lng Vn Thnh 01679049339

Nguyn Th Hng Dip ( u in thoi ca ngi u quyn


167
quyn cho inh Thanh Long) 0914271009/0934644882
a ch ca ngi bn: 0904 699 777/
Bi Cng Lun ( VB chuyn
168 0974 846 068 khng c s in thoi
nhng cho V Th N)
ca ngi mua
169 Nguyn Hng Quang 0912.228145
04.37223751

170 Hong Anh Tun 0912.112835


T ca ngi bn: 0983.338468
Trn Vn Lng
171 T ca ngi c u quyn:
( U qun cho Trn Ng Quyn) 043.965.5215
0906064059
s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
172 Nguyn Hng Vnh 0904 256 459
0463 250 053

173 Phm Th H Giang 0988564318


0422404282

174 Nguyn Th Ngc H 0949 928 836


0436 251 630

175 Khng Th Hoa 934247586


0436884272

176 L Long Giang 0983 366 799/ 0912 366 799

177 Nguyn Th Quang 0937.787.745


04.35724116
Phm Thanh H ( U quyn cho T ca ngi bn: 0913.378.424 T
178 0438.564.566
Phm Th Thi) ca ngi c u quyn: 0912881474

179 Nguyn Quang Hng 0989.379.514 0438.698.952

180 Phm Th Vn Anh 0902 088 086

Trn Thy Hng ( U quyn cho in thoi ca ngi c u quyn:


181
inh Vn Phng) 01636987777

182 Nguyn Ngc Thch 0986.989.297 04.37912405


a thoi ca ngi bn :
Bi Th Hng ( U quyn cho '0983 000 569 hoc in thoi ca
183
Trng Thi Vinh) ngi c u quyn:
'0912038998
184 Nguyn B Chnh 0462.512.177

185 Trn Mai Anh 0983.389.554 0333.776.348

186 Phm nh T 01236382826 0462.757.145


T ca ngi bn :
Lng Vn Hinh( VB chuyn
187 0984.555.684 0433.841.624
nhng Qun Huy Chu)
T ca ngi mua cha c
188 Nguyn Th ng Hoi 0912.061.485 043.382.198

Bi Xun Trng ( Cty CP t vn


189 0912144372 0433551616 ( C v FAX)
giao thng vn ti)
o Th Nguyt Anh ( U quyn 0913046986/0913393287 ( in thoi
190 0435580284
cho Phm Vn Trng) ca ngi c u quyn)
Nguyn Th Thy Linh ( U in thoi ca ngi u
191
quyn cho ng Nguyn Vn Bi) quyn :'0913310574/ 01278286068
0983.332701
192 o Thanh Tng 43.7871599
0948.096.668

193 Nguyn Th M 0936.832.899/ 0934.652.765 043.553.1970

194 Trn Th Thy Hng 0946887777

195 L Nhn 913361934

196 L Th Kim Oanh 193361934

197 L Th Kim Thu 193361934

198 Nguyn Qunh Trang 0973 098 486/ 0984 885 963

199 Quang ng 0989859643

200 Phm Duy Khoa 0904162987


s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
T ca ngi bn : 0912.818.358
Ng Anh Ti ( VB chuyn
201 T ca ngi mua 043.854.5353
nhng L Th Thy)
0983472369
202 L Doanh Yn 0903.291.456 0437.849.909

203 Nguyn Phc An 0983651160 0438552197

T Anh Tun ( H y quyn L T ca ngi bn :0903 409 139


204
Th Minh Hoa) T ca ngi mua cha c

205 Phm Th Nho 0902 175 571

206 ng Th Phng 01688653356 02183858495

207 o Duy D 0974034651 0433721147

208 Trn Tin Ho 989095573 462945573

209 Nguyn Th Ngc Lan D: 0904040995

210 L Th n 0912866009 048541510


Th Thanh Hng ( VB
T ca ngi bn :0939 249 986
211 chuyn nhng cho ng Th
T ca ngi mua cha cod
Xun Trng)
212 Nguyn Th Thu Hng 1686681968 363733095

213 Nguyn c Tun 0936255755 0438687383

214 L Xun Ngha 0908863353

215 Nh Th Bch Hnh 936969567 422187539

216 Phan Th Thu 906598385 438589390

Phng Th Qunh Hoa ( u quyn 0979853787/0988777494 ( ST ca u


217
cho o Th Phng) quyn)

218 Phng Th Lan Hng 915247979 435764173


Phng c Tun Cng ( VB T ca ngi bn: 0903 273 699 ( ST
219 chuyn nhng cho Trn Hu ca ngi c u quyn : 0906111257/ 0462 691 856
Dm) 0915380664
220 ng Thy Anh 983102199 438525347
Bi Vn Hn ( Vn bn chuyn in thoi ca ngi bn: '0985096855
in thoi C ca ngi u
221 nhng HMB cho Bi Th in thoi ca ngi c u quyn :
quyn : 0373 950 313
Xun) 0945 853 737
222 Bi Th Sim 903.438994 438472967

CQ: 0422249214- NR:


223 Trn Th Vit Hng 983344050
0438554833
o Quyt Thng (Cng Ty CP
224 462810473
Kansai Vit Nam)

225 Trnh Hong Minh 912185580 343.840604

226 nh Th Hu 913271586 433825795

227 nh Th Hu 913271586

228 Ng Thu Thy 983862668 436331114

229 Chu Bch Thu 903428429


s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
Nguyn Ngc Dng ( VB T ca ngi bn :0909 667 095
230 chuyn nhng Trnh Vit T ca ngi mua: 0437 833 425
Tuyn)
Trn c Tin ( VB chuyn 0979841056/ 0433841056
T ca ngi mua :
231 nhng cho Nguyn Th
0973177177
Hng)
232 T Th Hng 0915 692 233 0313.931.235

233 Phm c Hi 0913 022 812 0437 567 138

234 Trn Tng Dng 904134768

235 Trn Tng Hun 982584419 438584419

236 Trn Tng Mai 989689961 438291197

237 Khng V Tun Anh 988599559 433821138

238 Thu Huyn 936006162 433821398


T ca ngi bn :'0913281845
Cao Qunh Nga ( U quyn
239 T ca ngi c u quyn : 437611462
Hong Th Vinh)
0912188825/0983301554
240 Nguyn Th Tch 0903403757/ 0936582899
T ca ngi bn :
Don Thanh Lan ( VB chuyn 0904131568
241
nhng cho Phng Xun Mnh) T ca ngi mua : 0435181602
Nguyn Ngc Dng ( u quyn 0912299738/ 0977778474
242 0987435520
cho Nguyn Vn Thnh)

243 Nguyn Mnh Ngc 0363 733 095 01686681968

244 Nguyn Minh Ph 0912063743 0437855519

245 Nguyn Th Thanh 0915 389 889 0904 882 799

246 Nguyn Th Hng 0946 228 686 0433 526 668

247 L Th L Chi 0912 351 359 0462 813 541/'0438 341 375

248 Nguyn Th Bnh Minh 0983 085 886 0462 516 396
T ca ngi bn: 0972 999 304
Nguyn Th Minh H ( VB
249 T ca ngi u quyn:
chuyn nhng Lu Minh Thi)
Phng Tun Minh ( Cng ty CP 0912488999/0913447799
250 Xy dng TM Dch V Minh 0913 373 152 0433 510 030
Sn)
251 L Vn Cng 0918 511 545 0433949494

252 Nguyn c Lim 0903 296 058 0435 532 481

253 Phm Cng Dim 0989 127 386 0433 512 570
Mai Th Loan ( Sp Cng) HD
254 ky cha tr lai KH con giu chua 0913 289 035
tra lai 02 ban HD nua
255 Nguyn Th Phng 0904 277 368 0435 525 840

Nguyn Thu Hng ( U quyn in thoi ca ngi u quyn:


256
cho Lng Thu Hng) '0904074075

257 L Th Minh Nguyt 0989 327 385 0373 825 346


in thoi ca ngi bn:
L Gia Minh ( u quyn cho
258 '01664769968 - a ch ca ngi u 0433 976 444
Hong Vn Lun)
quyn: 0982148581/0462510008
s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
259 V Th Ngc Lan 0903.278.012 0462.872.359

260 inh Hng Hi 0903.278.012 0462.872.359

261 Nguyn Trng Tuyn 0912 000 219 0433.825.933

262 Trn Trng Din 0904 108 865

Nguyn Th Kim Phng (Anh


263 0904 901 468 0485 396 091
Vt)

264 ng Th Thanh Loan 0947122582


T ca ngi bn :
Nguyn Ngc Dng (VB chuyn 0909 667 095
265 0437 833 425
nhng
Ng Nhcho Nguyn
Phng Vn
( VB Dng)
chuyn T ca ngi mua
nhng H cho V Vn Ngc) 0904756036
T ca ngi bn:0913 012 318
266 0435 372 267
ly VB chuyn nhng v T ca ngi mua: 0904841456
hy
267 L c Thng 0903 448 222 0439 439 800
T ca ngi bn: 0975 751 962
H Th Thu Hoa ( VB chuyn
268 a ch ca ngi c chuyn nhng: 0433834863
nhng Phm Long Hi)
0945 121 088
269 Hong Vn Phng 0982 279 999 0462 959 224

270 ng Th Diu Trang 0904 163 169- 0983 604 806

271 V Xun Trng 0986 557 777 0437 333 321


T ca ngi bn:
Nguyn Hu Hon ( VB chuyn 0988 529 166
272 0462 872 129
nhng inh Phng Trung) T ca ngi mua
T ca ngi bn:'0904 131 233
0912062091
Nguyn Th Hng Lan( chuyn
273 T ca ngi u quyn: 0912096894/ 0438 461 092
nhng cho Nguyn Thanh Bnh)
0433827909
in thoi ca ch gc'0986 886 991,
Phm Trng c ( U quyn cho
274 in thoi ca ngi u quyn:
Phm Long Hi)
0945121088/0932236665
275 0912 495 183 0439 845 430
Bi Xun Hi

276 inh Hng Thng 0985 579 629 0426 872 359

277 Trn Th Diu Anh 0913062744 043 9711792

278 Ninh Vn Nh 0983085886 0462516396

279 Nguyn Kin Cng 0903 432 055 0433 828 835

280 Nguyn Kin Cng 0903 432 055 0433 828 835

Nguyn Ngc Dng ( u quyn in thoi ca ngi c u quyn:


281
cho Phm Th Thu Hng) 0904177773 hoc 0988663368

282 L Th nh Tuyt 0914 789 785 0436 340 164


T ca ngi bn :
Nguyn Th Minh Chm ( H y 0988880265
283 0437 751 225
quyn cho Dng Th Phng ) T ca ngi mua :
01225359092
284 Nguyn Th Thanh 0912 712 616 0433 540 498
T ca ngi bn:
Nguyn Hoi Chu( VB chuyn 0904 242 928
285 0438 692 866
nhng cho Nguyn Th Du) T ca ngi mua:
T ca ngi bn (: Ch
01252999668 0903Thoa)
221 620
Trn Th Thanh Bnh ( U quyn
286 T ca ngi c u quyn: 0437 755 354
cho Nguyn Th Thu)
0982004882/ 0989099883
287 Thi Th Hng 0915 665 465 0383 557 179
s in thoi
Stt H v tn KH
D NR/CQ
288 Nguyn Ngc Hng 0984 744 127

289 Nguyn Vn Ton 0912 231 662 0433 547 315

290 Nguyn Vn Nht 0913 539 685 0437 911 360

291 Nguyn Tuyt Hnh 0916 141 972 0433 554 995

292 Nguyn B Sn 0988 551 174 0904 353 829

293 Trng Vn Vn 0988 682 521 0437 182 039

Trn Th Minh Hng ( U quyn in thoi ca ngi c u quyn:


294
cho Nguyn Tun Anh) '0934563883
Nguyn Ngc Dng ( u quyn
295 0989136078/ 0904838098
cho Nguyn Th Hi)

296 Nguyn Cao Cng 0904 001 919 0433 828 131

297 Mai Vn Thc 0903 287 790 0437 538 194


T ca ngi bn :
Nguyn Th Hu ( H y quyn
298 0915 381 354 0437 916 145
cho L Th Hoa)
T ca ngi mua : 0915549354
299 L Th Lan 0944737386 0433 940 627
T ca ngi bn:
V c Hng ( H Cng 0913 559 998
300
Quc) T ca ngi mua
0936771111
301 Phng Th Xoa 0983 346 376 0438 534 622

302 Nguyn Th Kim Phng 0983051163 0438373875

303 Lu Th Giang 0983004260/ 01216489488 ( co xoa) 0437681437

Phm Tin Li ( VB chuyn T ch ca ngi bn : 0989081805


304 0436413126
nhng Nguyn Th Anh ) T ca ngi mua : 0916309485

305 V Tun Khanh 0916557755 0437849534

306 Hong Vn Dung 0903 469 058 0433 502 228

307 ng Th Thy 0913.394.736 033.835.965

308 Nguyn Th Hng Vn 0904155002

Tng Cng
PHN HI CA KH

6: B12A l 4 kt nh -
PHN HI CA KH
PHN HI CA KH

ko

ko
PHN HI CA KH
PHN HI CA KH
PHN HI CA KH
PHN HI CA KH
PHN HI CA KH
PHN HI CA KH

ko
PHN HI CA KH

hop

ko

ko
PHN HI CA KH

ko