Вы находитесь на странице: 1из 31

DANH SACH CAC C S C CP PHEP THANG 7 NM 2015

( Kem theo cng vn s: /CCATVSTP)


1. Danh sach cac c s c cp Giy chng nhn c s u iu kin ATTP:

NGI THANG
STT S CNVS TN C S A CH TR S A CH SN XUT iN THOI LOI HNH NGAY KY
NG KY KY

370/2015/ATTP- CNG TY C PHN DU LCH S 5-7 PH O DUY ANH, NH HNG C BY, S 5-7 PH 0983967776 LOI HNH NGUYN 1 7
CNK KIM LIN PHNG PHNG MAI, O DUY ANH, PHNG NH HNG THNH
1 QUN NG A, H NI PHNG MAI, QUN NG A, NGC
H NI

371/2015/ATTP- CNG TY C PHN DU LCH S 5-7 PH O DUY ANH, NH HNG HOA SEN 2, S 5-7 0983967776 LOI HNH NGUYN 1 7
CNK KIM LIN PHNG PHNG MAI, PH O DUY ANH, PHNG NH HNG THNH
2 QUN NG A, H NI PHNG MAI, QUN NG A, NGC
H NI

372/2015/ATTP- CNG TY C PHN DU LCH S 5-7 PH O DUY ANH, NH HNG HOA SEN 9, S 5-7 0983967776 LOI HNH NGUYN 1 7
CNK KIM LIN PHNG PHNG MAI, PH O DUY ANH, PHNG NH HNG THNH
3 QUN NG A, H NI PHNG MAI, QUN NG A, NGC
H NI

373/2015/ATTP- CNG TY C PHN DU LCH S 5-7 PH O DUY ANH, NH HNG HOA SEN 6, S 5-7 0983967776 LOI HNH NGUYN 1 7
CNK KIM LIN PHNG PHNG MAI, PH O DUY ANH, PHNG NH HNG THNH
4 QUN NG A, H NI PHNG MAI, QUN NG A, NGC
H NI

374/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI NH A20, BT1 VN QUN, S 41 HUNH THC KHNG, 0977546180 LOI HNH NGUYN 1 7
CNK DCH V V PHT TRIN SU PHNG VN QUN, QUN PHNG LNG H, QUN NH HNG TH TUYT
5 TM H NG, H NI NG A, H NI

375/2015/ATTP- CNG TY C PHN DU LCH S 5-7 PH O DUY ANH, NH HNG HOA SEN 1, S 5-7 0983967776 LOI HNH NGUYN 1 7
CNK KIM LIN PHNG PHNG MAI, PH O DUY ANH, PHNG NH HNG THNH
6 QUN NG A, H NI PHNG MAI, QUN NG A, NGC
H NI

376/2015/ATTP- CNG TY C PHN SN XUT S NH 80, NG 58 PH L A1, KHU CNG NGHIP 0912377680 LOI HNH L NGC 2 7
CNK V DCH V BCH SN TRN BNH, PHNG MAI THNG LONG, X KIM CHUNG, CNG TIN SN
7 DCH, QUN CU GIY, H HUYN NG ANH, H NI
NI

377/2015/ATTP- CNG TY TNHH SN XUT V T 12, TH TRN SC SN, XM P VUNG, THN SN 0914771414 LOI HNH NG TH 2 7
CNK KINH DOANH XUT NHP HUYN SC SN, H NI NG, X TN MINH, HUYN NC UNG THNG
8 KHU TRUNG VIT SC SN, H NI NG CHAI

1
378/2015/ATTP- CNG TY TNHH SN XUT V S 78 TP TH CUNG NG S 29, NG 32, T DN PH 5, 0902090420 LOI HNH LNG TH 3 7
CNK DCH V THNG MI H THAN, T DN PH 1, PHNG LA KH, QUN H NC UNG THY
9 NG XANH PHNG KIN HNG, QUN NG, H NI NG CHAI
H NG, H NI

379/2015/ATTP- CNG TY TNHH SN XUT & S 182, LNG TH VINH, S 182, LNG TH VINH, 0988918579 LOI HNH NGUYN 3 7
CNK THNG MI VIT CHU ANH PHNG THANH XUN BC, PHNG THANH XUN BC, NC UNG TRUNG HI
10 QUN THANH XUN, H NI QUN THANH XUN, H NI NG CHAI

380/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI S NH 1, T 12A, NG S NH 1, T 12A, NG 0915188666 LOI HNH TRN MINH 3 7
CNK & DCH V L TRN 99/110/46 NH CNG H, 99/110/46 NH CNG H, CA HNG L
11 PHNG NH CNG, QUN PHNG NH CNG, QUN N UNG
HONG MAI, H NI HONG MAI, H NI

381/2015/ATTP- H KINH DOANH THNH T LA TINH, X NG LA LA TINH, X NG LA, HUYN 0988918579 LOI HNH NGUYN 3 7
CNK HOI C, H NI NC UNG VN THP
12 NG CHAI

382/2015/ATTP- CNG TY C PHN QUN L TNG 15 TA NH VPI, S S 15 NG H M TR, 0904759775 LOI HNH NGUYN 3 7
CNK V KHAI THC TI SN DU 167 TRUNG KNH, PHNG PHNG TRUNG VN, QUN CH BIN NG
13 KH YN HA, QUN CU GIY, NAM T LIM, H NI SUT N SN QUANG
H NI

383/2015/ATTP- CNG TY TNHH THY K S 98 HNG GAI, PHNG S 98 HNG GAI, PHNG 0973518173 LOI HNH NGUYN 3 7
CNK HNG GAI, QUN HON HNG GAI, QUN HON KIM, NH HNG - TRUNG
14 KIM, H NI H NI KHCH SN HIU

384/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI S 60 L C, PHNG S NH 53 C GIANG, NG 0986575859 LOI HNH L TH 6 7


CNK V SN XUT THNH T PHM NH H, QUN HAI C GIANG, PHNG C CHAI NHA THY NGA
15 B TRNG, H NI GIANG, QUN LONG BIN, H PET NG
NI THC PHM

385/2015/ATTP- CNG TY C PHN KINH S 6, NG NH TNG S 52A - 54, PH L THNG 0978922928 LOI HNH NGUYN 6 7
CNK DOANH DCH V H THUN, PH CH KHM KIT, PHNG TRN HNG NH HNG NH HIP
16 THIN, PHNG KHM O, QUN HON KIM, H
THIN, QUN NG A, H NI
NI
386/2015/ATTP- CNG TY C PHN U T V S 197 NG THANH S 12+20+28 PH NG S LIN, 01682093932 LOI HNH NGUYN 7 7
CNK THNG MI NGC THANH NHN, PHNG THANH PHNG VN MIU, QUN NH HNG TH L
17 NHN, QUN HAI B NG A, H NI
TRNG, H NI

387/2015/ATTP- CNG TY C PHN U T S 23 NG THNG PHONG, S 23 NG THNG PHONG, 0437323535 LOI HNH HONG 7 7
CNK PHT TRIN THIN PHONG PHNG QUC T GIM, PHNG QUC T GIM, NH HNG - T
18 QUN NG A, H NI QUN NG A, H NI KHCH SN

2
388/2015/ATTP- CNG TY TNHH ORI VIT NAM S 27, NG 28/53 IN BIN S 157 LNG H, PHNG 0973111386 LOI HNH NGUYN 7 7
CNK PH, PHNG IN BIN LNG H, QUN NG A, H NH HNG MNH TIN
19 NI

389/2015/ATTP- CNG TY LIN DOANH S 84, PH TRN NHN NH HNG - S 84, PH 0902030031 LOI HNH SATOSHI 8 7
CNK SAKURA H NI PLAZA - TNG, QUN HAI B TRNG, TRN NHN TNG, QUN HAI NH HNG TANAKA
20 KHCH SN NIKKO HANOI H NI B TRNG, H NI

390/2015/ATTP- CNG TY LIN DOANH S 84, PH TRN NHN NH HNG U - S 84, PH 0902030031 LOI HNH SATOSHI 8 7
CNK SAKURA H NI PLAZA - TNG, QUN HAI B TRNG, TRN NHN TNG, QUN HAI NH HNG TANAKA
21 KHCH SN NIKKO HANOI H NI B TRNG, H NI

391/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI NH A20, BT1 VN QUN, 104 HA M, PHNG NG TH 0977546180 LOI HNH NGUYN 8 7
CNK DCH V V PHT TRIN SU PHNG VN QUN, QUN NHM, QUN HAI B TRNG, NH HNG TH TUYT
22 TM H NG, H NI H NI

392/2015/ATTP- CNG TY TNHH SN PHC 14 NG TIN NG,P S 438 PH TRN KHT CHN, 0934485078 LOI HNH DNG TH 8 7
CNK HNG TRUNG LIT, QUN PHNG PH HU, QUN HAI NH HNG OAN
23 NG A, H NI B TRNG, H NI TRANG

393/2015/ATTP- CNG TY TNHH HOA PHNG 216 TRN DUY HNG, S 17 NH TH, PHNG 0905981188 LOI HNH PHM C 8 7
CNK THNG LONG PHNG TRUNG HA, QUN HNG TRNG, QUN HON NH HNG THNG
24 CU GIY, H NI KIM, H NI

394/2015/ATTP- CNG TY TNHH DCH V THY S 531, NG BCH NG, S 88, NG T HU, 01669328923 LOI HNH NGUYN 8 7
CNK SN HI NG PHNG CHNG DNG, PHNG TRUNG VN, QUN NH HNG TH
25 QUN HON KIM, H NI NAM T LIM, H NI NGUYT
HNG

395/2015/ATTP- CNG TY TNHH HOA MAI S 55 NGUYN TRNG T, S 46 PH NGUYN TRNG 0936891899 LOI HNH HOA C 9 7
CNK PHNG NGUYN TRUNG T, PHNG TRC BCH, NH HNG TUN
26 TRC, QUN BA NH, H QUN BA NH, H NI
NI

396/2015/ATTP- CNG TY TNHH HOA MAI S 55 NGUYN TRNG T, S 55 NGUYN TRNG T, 0936891899 LOI HNH HOA C 9 7
CNK PHNG NGUYN TRUNG PHNG NGUYN TRUNG NH HNG TUN
27 TRC, QUN BA NH, H TRC, QUN BA NH, H NI
NI

397/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI S NH A2, NG 10 NGUYN S NH A2, NG 10 NGUYN 0984362804 LOI HNH NGUYN 9 7
CNK MUL DONG E TH NH, PHNG TRUNG TH NH, PHNG TRUNG CA HNG TH NGC
28 HA, QUN CU GIY, H HA, QUN CU GIY, H NI N UNG HUYN
NI

3
398/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG L C36 KHU 2,5 HA T 58, S 202 TRN DUY HNG, 0972414575 LOI HNH NGUYN 9 7
CNK MI QUC T THNH HNG PHNG DCH VNG HU, PHNG TRUNG HA, QUN NH HNG - VN NH
29 QUN CU GIY, H NI CU GIY, H NI KHCH SN

399/2015/ATTP- CNG TY TNHH NC ANH S NH 14, NG 39 PH S 1, NG 1 PH CH CU 0912422575 LOI HNH NGUYN 9 7


CNK ANH NHT TO, PHNG NG DIN, PHNG PHC DIN NC MINH HNG
30 NGC DNG LIN

400/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI S 105 NG 622 NG S 95, PH I CN, PHNG 0983905016 LOI HNH TRNG 9 7
CNK DCH V TACO VIT NAM MINH KHAI, PHNG VNH I CN, QUN BA NH. H CA HNG TH THANH
31 TUY NI N UNG HUYN

401/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T05 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
32 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

402/2015/ATTP- CNG TY TNHH VIT MINH 96 XUN DIU, PHNG T S 2 LNG H, PHNG 01234947168 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NAM LIN, QUN TY H, H NI THNH CNG, QUN BA NH, NH HNG C TIN
33 H NI

403/2015/ATTP- CNG TY C PHN SN XUT S NH 25, PH PH VIN, S 86 PH PH VIN, PHNG 0937231168 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK V THNG MI HT PHNG B , QUN B , QUN LONG BIN, H CC NHA ANH TUN
34 LONG BIN, H NI NI

404/2015/ATTP- CNG TY C PHN U T V S 2 CHNG DNG , 583 NGUYN VN C, PHNG 0912252022 LOI HNH V HOI 10 7
CNK DU LCH THIN SN PHNG CHNG DNG, GIA THY, QUN LONG BIN, NH HNG ANH
35 QUN HON KIM, H NI H NI

405/2015/ATTP- CNG TY TNHH HNG NHIM S NH 3, T 4, PHNG S NH 3, T 4, PHNG 0985133577 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK THCH BN, QUN LONG THCH BN, QUN LONG NH HNG VN NHIM
36 BIN, H NI BIN, H NI

406/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T18 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
37 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

407/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T11TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
38 RIVERSIDE,P HNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

4
408/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T10 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
39 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

409/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T09 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
40 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

410/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T08 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
41 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

411/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T07 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
42 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

412/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T06 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
43 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

413/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T03 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
44 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

414/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T02 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
45 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

415/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T01 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 10 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
46 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

416/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE T04 TIMES CITY, 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES S 458 MINH KHAI, PHNG CA HNG TH NGC
47 RIVERSIDE, PHNG VIT VNH TUY, QUN HAI B N UNG ANH
HNG TRNG, H NI

417/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R4B, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
48 RIVERSIDE 72A NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI

5
418/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R5A, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
49 RIVERSIDE, PHNG VIT 72A NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
419/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R5B, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
50 RIVERSIDE, PHNG VIT 72A NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
420/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R1B, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
51 RIVERSIDE, PHNG VIT 72 NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
421/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R2A, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
52 RIVERSIDE, PHNG VIT 72A NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
422/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R1A, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KHU TH SINH THI H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
53 VINHOMES RIVERSIDE, 72A NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
PHNG VIT HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
423/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R2B, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
54 RIVERSIDE, PHNG VIT 72A NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
424/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R3A, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
55 RIVERSIDE, PHNG VIT 72 NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
425/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R3B, KHU CN 0904575885 LOI HNH NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES H VINHOMES ROYAL CITY, S CA HNG TH NGC
56 RIVERSIDE, PHNG VIT 72 NGUYN TRI, PHNG N UNG ANH
HNG THNG NH, QUN THANH
XUN, H NI
426/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUN L BT S 7, NG BNG LNG 1, SNH LOUNGE R4A, KT 0904575885 CA HNG NGUYN 14 7
CNK NG SN VINHOMES KT SINH THI VINHOMES ROYAL CITY, S 72 NGUYN N UNG TH NGC
57 RIVERSIDE, QUN LONG TRI, PHNG THNG NH, ANH
BIN, H NI QUN THANH XUN

427/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC CA HNG BURGER KING, L 1 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH - E01F1, TNG 3 KHU VC CA HNG PHIT
58 CNG TY CNG HNG KHNG NGOI CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2, CNG HNG
KHNG QUC T NI BI, PH
MINH, SC SN, H NI

6
428/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC CA HNG POPEYES - L 3 - 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH E18 C1, TNG 3 KHU VC CCH CA HNG PHIT
59 CNG TY CNG HNG KHNG LY NH GA HNH KHCH T2, N UNG
VIT NAM CNG HNG KHNG QUC T
NI BI, PH MINH, SC SN,
429/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC H
CANI
HNG TWO TIGER - L 3 - 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH W18 C1,TNG 3 KHU VC CCH CA HNG PHIT
60 CNG TY CNG HNG KHNG LY NH GA HNH KHCH T2, N UNG
VIT NAM CNG HNG KHNG QUC T
NI BI,X PH MINH,HUYN
430/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC SC
CA SN,H NI
HNG BURGER KING-L 3 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH - W14 C1,TNG 3 KHU VC CA HNG PHIT
61 CNG TY CNG HNG KHNG CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2,CNG HNG KHNG
QUC T NI BI,X PH
431/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC MINH,HUYN
CA SCCAFE
HNG STAR SN,H- LNI
1- 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH W01F1, TNG 3 KHU VC CA HNG PHIT
62 CNG TY CNG HNG KHNG NGOI CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2, CNG HNG
KHNG QUC T NI BI, PH
432/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC MINH, SC SN,LOUNGE
ACV BUSINESS H NI - L 4 - 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH W07A1, TNG 4 KHU VC CCH CA HNG PHIT
63 CNG TY CNG HNG KHNG LY NH GA HNH KHCH T2, N UNG
VIT NAM CNG HNG KHNG QUC T
NI BI, PH MINH, SC SN,
433/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC H NI
CA HNG STAR CAFE -L 3 - 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH E14 C1, TNG 3 KHU VC CCH CA HNG PHIT
64 CNG TY CNG HNG KHNG LY NH GA HNH KHCH T2, N UNG
VIT NAM CNG HNG KHNG QUC T
NI BI, PH MINH, SC SN,
434/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC H
CANI
HNG PURO GUSTO, L 1 - 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH E05L1, TNG 1 KHU VC NGOI CA HNG PHIT
65 CNG TY CNG HNG KHNG CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2, CNG HNG
KHNG QUC T NI BI, PH
435/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC MINH, SC SN,
CA HNG H NI
BIGBOWL - L 1 - 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH W05L1, TNG 1 KHU VC CA HNG PHIT
66 CNG TY CNG HNG KHNG NGOI CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2, CNG HNG
KHNG QUC T NI BI, PH
436/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC MINH,
CA SC SN,
HNG H NI
POPEYES - L 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH 1E01J2, TNG 1 KHU VC CA HNG PHIT
67 CNG TY CNG HNG KHNG NGOI CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2, CNG HNG
KHNG QUC T NI BI, PH
437/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC MINH, SC SN,
CA HNG H NI 3-
BIGBOWL-L 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH W04L1,TNG 3 KHU VC CA HNG PHIT
68 CNG TY CNG HNG KHNG NGOI CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2,CNG HNG KHNG
QUC T NI BI, PH MINH,
SC SN,H NI

7
438/2015/ATTP- CNG HNG KHNG QUC T CNG HNG KHNG QUC CA HNG CHILL - L 3 - 0916946969 LOI HNH V TH 16 7
CNK NI BI - CHI NHNH TNG T NI BI, X PH MINH E04L1, TNG 3 KHU VC NGOI CA HNG PHIT
69 CNG TY CNG HNG KHNG CCH LY NH GA HNH N UNG
VIT NAM KHCH T2, CNG HNG
KHNG QUC T NI BI, PH
439/2015/ATTP- CHI NHNH CNG TY TNHH 23 PH TNG N, PHNG MINH,
23 PHSC SN,
TNG HPHNG
N, NI 0903432811 LOI HNH PHM ANH 17 7
CNK ANH O - NH HNG TRNG TIN TRNG TIN, QUN HON NH HNG TIN
70 SAKURA 3 KIM, H NI

440/2015/ATTP- CNG TY TNHH DCH V & DU S 81, PH HNG BNG, S 81, PH HNG BNG, 01687127638 LOI HNH HONG TH 17 7
CNK LCH PH XUN PHNG HNG BNG PHNG HNG BNG, QUN NH HNG HNG
71 HON KIM, H NI

441/2015/ATTP- H KINH DOANH THANH XM TRI NAM SN, THN XM TRI NAM SN, THN LI 01682998579 LOI HNH NGUYN 17 7
CNK NGHA LI , X NG HI , X NG HI, HUYN NC UNG KHC
72 NG ANH, H NI NG CHAI THANH

442/2015/ATTP- CNG TY C PHN SN XUT T DN PH S 8, TH TRN T DN PH S 8, TH TRN 0904142726 LOI HNH V TH KIM 17 7
CNK THNG MI V DCH V QUANG MINH QUANG MINH, HUYN M NC UNG THOA
73 THIN H LINH, H NI NG CHAI

443/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG 60 GIANG VN MINH, S 105 D5, NGUYN PHONG 0983591400 LOI HNH O TH 17 7
CNK MI DCH V CNG VNG PHNG I CN, QUN BA SC KO DI,PHNG DCH NH HNG VINH
74 NH, H NI VNG HU, QUN CU GIY,
H NI

444/2015/ATTP- H KINH DOANH V VN KHU XUN MAI, TH TRN KHU XUN MAI, TH TRN 01697016269 LOI HNH V VN 17 7
CNK THANH XUN MAI. HUYN CHNG XUN MAI. HUYN CHNG NC UNG THANH
75 M, H NI M, H NI NG CHAI

445/2015/ATTP- H KINH DOANH TRN XUN TT16, L 40, KHU TH TT16, L 40, KHU TH VN 0979442590 LOI HNH TRN 17 7
CNK THANH VN PH, PHNG PH LA, PH, PHNG PH LA, QUN NC XUN
76 QUN H NG, H NI H NG, H NI DNG LIN THANH

446/2015/ATTP- CNG TY TNHH KST PHNG S 70 M LAO, T DN PH S 70 M LAO, T DN PH 9, 0988022966 LOI HNH NGUYN 17 7
CNK HOA 0, PHNG M LAO, QUN PHNG M LAO, QUN H NC UNG TH HOA
77 H NG, H NI NG, H NI NG CHAI

447/2015/ATTP- CNG TY C PHN SN XUT KM 25, NG 6, X PH KM 25, NG 6, X PH 0915031169 LOI HNH H ANH 17 7
CNK HNG GIA DNG SNG TO NGHA, HUYN CHNG NGHA, HUYN CHNG M, MNG BC TNG
78 VIT M, H NI H NI THC PHM

8
448/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG 60 GIANG VN MINH, TNG TRT EL 01, SIU TH BIG 0983591400 LOI HNH O TH 17 7
CNK MI DCH V CNG VNG PHNG I CN, QUN BA C, S 222 TRN DUY HNG, NH HNG VINH
79 NH, H NI PHNG TRUNG HA, QUN
CU GIY, H NI

449/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG 60 GIANG VN MINH, TNG 1, SIU TH BIG C, S 222 0983591400 LOI HNH O TH 17 7
CNK MI DCH V CNG VNG PHNG I CN, QUN BA TRN DUY HNG, PHNG NH HNG VINH
80 NH, H NI TRUNG HA, QUN CU GIY,
H NI

450/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG CNG HNG KHNG QUC CNG HNG KHNG QUC T 0985574743 LOI HNH T HI SN 17 7
CNK MI NI BI T NI BI, X PH MINH NI BI, X PH MINH, HUYN NC UNG
81 SC SN, H NI NG CHAI

451/2015/ATTP- CNG TY C PHN DCH V S 43 NGUYN KHANG, V TR 3W06-J1, TNG 3, NH 0938529668 LOI HNH NGUYN 17 7
CNK HNG KHNG THNG LONG PHNG TRUNG HA GA T2, SN BAY QUC T NI CA HNG MINH HI
82 BI, X PH CNG N UNG

452/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG TNG 1, S 162A NG V TR 3 - W31C1, CNH TY, 0983351998 LOI HNH PHM THI 17 7
CNK MI V U T TRE VIT NGUYN TUN, PHNG TNG 3, NH GA T2, SN BAY NH HNG BO
83 NHN CHNH, QUN THANH NI BI, X PH MINH, HUYN
XUN, H NI SC SN, H NI

453/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG TNG 1, S 162A NG V TR 3 - E37C1, CNH NG, 0983351998 LOI HNH PHM THI 17 7
CNK MI V U T TRE VIT NGUYN TUN, PHNG TNG 3, NH GA T2, SN BAY NH HNG BO
84 NHN CHNH, QUN THANH NI BI, X MINH PH, HUYN
XUN, H NI SC SN, H NI

454/2015/ATTP- CNG TY C PHN SINH THI T 6, PHNG GIANG BIN S 298 , NG NGHI TM, 0915003388 LOI HNH NGUYN 20 7
CNK HNG QU PHNG YN PH, QUN TY NH HNG TUN ANH
85 H, H NI

455/2015/ATTP- CNG TY C PHN SN XUT S 5, NGCH 107, NG 47, S 5, NGCH 107, NG 47, 0988751981 LOI HNH DNG 20 7
CNK V DCH V TNG HP TLC NG LNH NAM, PHNG NG LNH NAM, PHNG NC UNG LONG
86 VNH HNG, QUN HONG VNH HNG, QUN HONG NG CHAI CHU
MAI, H NI MAI, H NI

456/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI PHNG 202, TNG 2, KHU PHNG 202, TNG 2, KHU NH 0902148999 LOI HNH TRN TH 20 7
CNK V DU LCH H DNG NH HN HP 5 TNG, S HN HP 5 TNG, S 431 TAM NH HNG L DIM
87 431 TAM TRINH, PHNG TRINH, PHNG HONG VN
HONG VN TH TH, QUN HONG MAI, H
NI
457/2015/ATTP- CNG TY TNHH THNG MI S 105 NG 622 NG GIAN HNG B2-R4-K3 TTTM 0983905016 LOI HNH TRNG 20 7
CNK DCH V TACO VIT NAM MINH KHAI, PHNG VNH ROYAL CITY, S 72 NGUYN CA HNG TH THANH
88 TUY TRI, PHNG THNG NH, N UNG HUYN
QUN THANH XUN, H NI

9
458/2015/ATTP- CNG TY C PHN THC TNG 1, TA NH 17 T3, KT S 54 NGUYN DU, PHNG 0983607779 LOI HNH V DUY 20 7
CNK PHM V DCH V MY WAY TRUNG HA NHN CHNH, NGUYN DU, QUN HAI B NH HNG THNH
89 PHNG TRUNG HA, QUN TRNG, H NI
CU GIY, H NI

459/2015/ATTP- CNG TY TNHH CHI A KI S 75, NG I C VIT, S 75, NG I C VIT, 01658639659 LOI HNH L CM 20 7
CNK PHNG L I HNH, PHNG L I HNH, QUN NH HNG DNG
90 QUN HAI B TRNG, H HAI B TRNG, H NI
NI

460/2015/ATTP- CNG TY TNHH MC LIN S 7A, NG 31 NG XUN S 7A, NG 31 NG XUN 0977906768 LOI HNH B THU 20 7
CNK HOA DIU, PHNG QUNG AN, DIU (/C MI: S 10A QUNG NH HNG HUYN
91 QUN TY H, H NI N), PHNG QUNG AN,
QUN TY H, H NI

461/2015/ATTP- CNG TY TNHH SN XUT S NH 1/N1A T DN PH THN YN X, X TN TRIU, LOI HNH NGUYN 20 7
CNK THNG MI V DCH V PH ON 5, PHNG TRUNG HUYN THANH TR, H NI NC UNG TH THU
92 GIA THNH VN NG CHAI DUNG

462/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG 60 GIANG VN MINH S 36, B1, TT TRUNG T, 0983591400 LOI HNH O TH 21 7
CNK MI DCH V CNG VNG PHNG TRUNG T, QUN NH HNG VINH
93 NG A, H NI

463/2015/ATTP- CHI NHNH CNG TY TNHH 138 PH TN C THNG, GIAN HNG S 305, TRUNG 0933034398 LOI HNH ARCHIBALD 22 7
CNK PIZZA VIT NAM TI H NI PHNG QUC T GIM TM THNG MI SAVICO CA HNG DAVID
94 MEGAMALL, S 7-9 NGUYN N UNG KESWICK
VN LINH, T 17, PHNG GIA
THY, QUN LONG BIN, H
464/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG 60 GIANG VN MINH, NI
S 01A TNG BT H, PHNG 0983591400 LOI HNH O TH 22 7
CNK MI DCH V CNG VNG PHNG I CN, QUN BA PHM NH H, QUN HAI B NH HNG VINH
95 NH, H NI TRNG, H NI

465/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG S 60 GIANG VN MINH, TNG 5, KHU TTTM - TA NH LOI HNH O TH 22 7
CNK MI DCH V CNG VNG PHNG I CN, QUN BA VINCOM CITY TOWERS, 191 NH HNG VINH
96 NH, H NI PH B TRIU, PHNG L
I HNH, QUN HAI B
TRNG, H NI
466/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG 60 GIANG VN MINH, TNG 3, KHU TTTM SAVICO 0983591400 LOI HNH O TH 22 7
CNK MI DCH V CNG VNG PHNG I CN, QUN BA MEGA MALL, 07-09 NGUYN NH HNG VINH
97 NH, H NI VN LINH, PHNG GIA THY,
QUN LONG BIN, H NI

467/2015/ATTP- CNG TY C PHN KINH TNG 3, S 51, PH XUN TNG 3, T HP TTTM V 0982040515 LOI HNH KHNG TH 23 7
CNK DOANH THNG MI V DCH DIU, PHNG QUNG AN CHUNG C CAO CP NH HNG HIN
98 V CUC SNG MI INDOCHINA PLAZA, S 241
NG XUN THY, PHNG
DCH VNG HU, QUN CU
GIY, H NI

10
468/2015/ATTP- CNG TY TNHH U T V DU 79 PH HNG BC, PHNG 79 PH HNG BC, PHNG 01287147646 LOI HNH NGUYN 24 7
CNK LCH HONG VIT HNG BC HNG BC, QUN HON KIM, NH HNG HONG
99 H NI GIANG

469/2015/ATTP- CNG TY TNHH DCH V - KM 22, THN QUAN, X KM 22, THN QUAN, X 0903417675 LOI HNH LU VN Y 24 7
CNK THNG MI Y HNG QUT NG, HUYN QUT NG, HUYN THNG NC UNG
100 THNG TN, H NI TN, H NI NG CHAI

470/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG S NH 34, PH CHU LONG, S NH 34, PH CHU LONG, 0915956099 LOI HNH NGUYN 24 7
CNK MI DCH V NGON VIT NAM PHNG TRC BCH PHNG TRC BCH, QUN NH HNG HNG
101 BA NH, H NI NHT

471/2015/ATTP- CNG TY C PHN PHT S 26, NGCH 34A/24 PH TNG 1, TA NH CT6, 0915031169 LOI HNH NGUYN 24 7
CNK TRIN THNG MI V DCH TRN PH, PHNG IN PHNG YN HA, QUN CU CA HNG VIT BNH
102 V NGUYN PHT BIN GIY, H NI N UNG

472/2015/ATTP- CNG TY TNHH M THC S 38 QUNG AN, PHNG KI T 12B4 PHM NGC 0982189911 LOI HNH O CHI 23 7
CNK KAFE QUNG AN THCH, PHNG TRUNG T, CA HNG ANH
103 QUN NG A, H NI N UNG

473/2015/ATTP- CNG TY TNHH M THC S 38 QUNG AN, PHNG S 107 NG LNG H, 0982189911 LOI HNH O CHI 23 7
CNK KAFE QUNG AN PHNG LNG H, QUN CA HNG ANH
104 NG A, H NI N UNG

474/2015/ATTP- CNG TY C PHN NC TINH S 461 I CN, PHNG S 461 I CN, PHNG VNH 0977778441 LOI HNH MINH 23 7
CNK KHIT H NI VNH PHC PHC, QUN BA NH, H NI NC UNG HIU
105 NG CHAI

475/2015/ATTP- CNG TY TNHH DAIGO S 531, PH KIM M, S 531, PH KIM M, PHNG 01966964476 LOI HNH YOSHISATO 23 7
CNK PHNG NGC KHNH NGC KHNH, QUN BA NH, NH HNG TAKAHISA
106 H NI

476/2015/ATTP- CNG TY TNHH TINH HOA M S 32 C CAO B QUT, S 32 C CAO B QUT, 0915031469 LOI HNH ON BNH 23 7
CNK THC PHNG IN BIN PHNG IN BIN, QUN BA NH HNG DNG
107 NH, H NI

477/2015/ATTP- CNG TY TNHH NH HNG KI T 8B -CT4, KT MI M KIOT 8B-CT4, KHU TH MI 0904756260 LOI HNH NGUYN S 23 7
CNK TN GIA BA NH - M TR, PHNG M M NH-M TR, PHNG M NH HNG ANH
108 NH 1 NH 1, QUN NAM T LIM,
H NI

11
478/2015/ATTP- CNG TY TNHH M THC S 7, INH TIN HONG, TNG 1, S 33 TRN HNG 0936817986 LOI HNH PHM TH 24 7
CNK THI DNG PHNG HNG BC, QUN O, PHNG PHAN CHU NH HNG KIM HON
109 HON KIM, H NI TRINH, QUN HON KIM , H
NI

479/2015/ATTP- CNG TY TNHH T.O.K VIT TNG 1-241 NG XUN TNG 1-241 NG XUN 0934678628 LOI HNH NGUYN 24 7
CNK NAM THY,P HNG DCH VNG THY,P HNG DCH VNG NH HNG TH LNH
110 HU HU, QUN CU GIY, H NI

480/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG 9 PHM S MNH, PHNG S 4 NGUYN GIA THIU, 0977139464 LOI HNH NGUYN 27 7
CNK MI V PHT TRIN H AN TRNG TIN, QUN HON PHNG TRN HNG O, NH HNG LINH CHI
111 KIM, H NI QUN HON KIM, H NI

481/2015/ATTP- CNG TY TNHH I QUC THN XM DNG 2, X THN XM DNG 2, X NINH 0974391785 LOI HNH PHM TH 24 7
CNK NINH S S, HUYN THNG TN, H NC UNG HUY
112 NI NG CHAI

482/2015/ATTP- CNG TY C PHN THNG KHU NG DA,PHNG KHU NG DA,PHNG H 0943921058 LOI HNH BI HU 24 7
CNK MI V SN XUT CNG H CU,QUN H NG,H CU,QUN H NG,H NI NC UNG TUYN
113 NGHIP THANH H NI NG CHAI

483/2015/ATTP- CNG TY TNHH U T PHT S 14, NG 252, PH TY S 42 NG 280/3 PH L TRNG 0982297585 LOI HNH NGUYN 24 7
CNK TRIN THNG MI MINH SN, PHNG TRUNG LIT TN, PHNG KHNG MAI, NC C NGHA
114 PHT QUN THANH XUN, H NI DNG LIN

484/2015/ATTP- CNG TY TNHH UIL H NI BT8, VIMECO 2, PHNG 68 NG CHU VN LIM, 0915031469 LOI HNH VNG TH 27 7
CNK TRUNG HA PHNG PH , QUN NAM CA HNG VIN
115 T LIM, H NI N UNG

485/2015/ATTP- CNG TY SN XUT, THNG XM THNG, X UY N XM THNG, X UY N, 0912474928 LOI HNH NGUYN 27 7
CNK MI V DCH V BA MIN HUYN NG ANH, H NI NC UNG TH HUN
116 NG CHAI

486/2015/ATTP- H KINH DOANH C S SN S 19/37/205 NG XUN S 19/37/205 NG XUN 0984062969 LOI HNH L TH THU 24 7
CNK XUT NC SCH MAI NH, PHNG XUN NH NH, PHNG XUN NH, NC H
117 ANH QUN BC T LIM, H NI DNG LIN

487/2015/ATTP- CNG TY TNHH CON RNG 48 XUN DIU, PHNG 48 XUN DIU, PHNG 0936796407 LOI HNH L NGC 27 7
CNK QUNG AN, QUN TY H, QUNG AN, QUN TY H, H NH HNG- BCH
118 H NI NI KHCH SN

12
488/2015/ATTP- CNG TY TNHH EQVIET S 1, NH B1, KHU TH KHU CANGTIN, BNH VIN A 0904312660 LOI HNH NGUYN 28 7
CNK M NH 1,P HNG M KHOA NG A, S 192 CNG TIN TH LAN
119 NH 1 NGUYN LNG BNG,
PHNG QUANG TRUNG,
QUN NG A, H NI
489/2015/ATTP- CHI NHNH CNG TY TNHH S 75 TRNG THI, PHNG S 65 X N, PHNG 0974088770 LOI HNH NG TH 28 7
CNK NH HNG MN HU HNG BNG PHNG LIN, QUN NG NH HNG M HNH
120 A, H NI

490/2015/ATTP- CNG TY TNHH GLOBAL S 40 PH CT LINH, S 40 PH CT LINH, PHNG 0912528835 LOI HNH BUDIARSA 28 7
CNK TOSERCO - KHCH SN PHNG CT LINH, QUN CT LINH, QUN NG A, H NH HNG SASTRAWIN
121 PULLMAN NG A, H NI NI ATA

491/2015/ATTP- H KINH DOANH HNG THN VN MIU, X THN VN MIU, X NG 0912466279 LOI HNH NGUYN 28 7
CNK CNG NG LM LM, TH X SN TY, H NI NC VN
122 DNG LIN CNG

492/2015/ATTP- CHI NHNH CNG TY TNHH 138 PH TN C THNG, TNG TRT, S 222 TRN DUY 0933034398 LOI HNH ARCHIBALD 29 7
CNK PIZZA VIT NAM TI H NI PHNG QUC T GIM HNG, PHNG TRUNG HA, CA HNG DAVID
123 QUN CU GIY, H NI N UNG KESWICK

493/2015/ATTP- CNG TY TNHH QUC T P902 TNG 9 TA NH P902 TNG 9 TA NH 0978142036 LOI HNH KIM KEUN 29 7
CNK KERNEL VIT NAM KEANGNAM HANOI KEANGNAM HANOI NH HNG YOUNG
124 LANDMARK 72, L E6, LANDMARK 72, L E6, PHNG
PHNG M TR M TR, QUN NAM T LIM,
H NI
494/2015/ATTP- CNG TY TNHH DUNG CHON S 8B/1 LNG H, PHNG S 8B/1 LNG H, PHNG 01688390003 LOI HNH PAEK 30 7
CNK SHAB VINA THNH CNG, QUN BA THNH CNG, QUN BA NH, NH HNG SEUNG POK
125 NH, H NI H NI

495/2015/ATTP- CNG TY TNHH TAYORI VIT S 63 PH O TN, S 63 PH O TN, PHNG 01669320889 LOI HNH NGUYN 30 7
CNK NAM PHNG NGC KHNH, NGC KHNH, QUN BA NH, NH HNG VN
126 QUN BA NH, H NI H NI DNG

496/2015/ATTP- CNG TY C PHN PHT S 10 T 6 NGCH 29/25/38 T DN PH TRUNG BNH, 0904224717 LOI HNH NGUYN 30 7
CNK TRIN XUT NHP KHU PH THNG THANH, PHNG DNG NI, QUN NC UNG B LNG
127 THNG LI PHNG THNG THANH H NG, H NI NG CHAI
V NC
DNG LIN
497/2015/ATTP- CNG TY C PHN N UNG S 12, PH TRNG TRC, S 9 CHU VN AN, PHNG 0914122713 LOI HNH HONG 30 7
CNK KHCH SN H TY PHNG NGUYN TRI, YT KIU, QUN H NG, H NH HNG - MNH
128 QUN H NG, H NI NI KHCH SN QUN

13
498/2015/ATTP- CNG TY C PHN N UNG S 12, PH TRNG TRC, S 149 TRN PH, PHNG 0914122713 LOI HNH HONG 30 7
CNK KHCH SN H TY PHNG NGUYN TRI VN QUN, QUN H NG, NH HNG - MNH
129 H NI KHCH SN QUN

499/2015/ATTP- CNG TY C PHN SUT N S 15A, PH HNG THAN, KHU TH VN QUN, 0936048989 LOI HNH PHM ANH 30 7
CNK CNG NGHIP ATESCO PHNG NGUYN TRUNG PHNG VN QUN, QUN H NH HNG TUN
130 TRC, QUN BA NH, H NG, H NI
NI

500/2015/ATTP- CNG TY TNHH U T - PHT S 109-111 PH HNG GAI, S 109-111 PH HNG GAI, 0947864654 LOI HNH NGUYN 30 7
CNK TRIN PHNG NG PHNG HNG GAI, QUN PHNG HNG GAI, QUN NH HNG - THANH MAI
131 HON KIM, H NI HON KIM, H NI KHCH SN

501/2015/ATTP- CNG TY C PHN VIAN NG C LOA, X UY N, NG C LOA, X UY N, 0913492599 LOI HNH L VN 30 7


CNK HUYN NG ANH, H NI HUYN NG ANH, H NI BIA HI, XUN
132 NC UNG
NG CHAI,
NC
502/2015/ATTP- CNG TY TNHH NGC SNG S 50, PH CHU LONG, TNG 4, NH GA T2, SN BAY 0915031169 DNG LIN
LOI HNH PHM B 30 7
CNK MARINA H NI PHNG TRC BCH, QUN QUC T NI BI, X PH NH HNG THO
133 BA NH, H NI MINH, HUYN SC SN, H
NI

503/2015/ATTP- CNG TY TNHH M THC S 7 INH TIN HONG, TNG 4, TRUNG TM THNG 0906858285 LOI HNH PHM TH 30 7
CNK THI DNG PHNG HNG BC, QUN MI VINCOM, 191 B TRIU, NH HNG KIM HON
134 HON KIM, H NI PHNG L I HNH, QUN
HAI B TRNG, H NI

504/2015/ATTP- CNG TY TNHH T VN HANA S NH B4 TRNG HO, TNG 1, S NH 25 NGCH 01675168524 LOI HNH CHOI BONG 30 7
CNK NG 218 NG TRN DUY 218/16 NG TRN DUY NH HNG JO
135 HNG, PHNG TRUNG HNG, PHNG TRUNG HA,
HA, QUN CU GIY, H QUN CU GIY, H NI
NI
505/2015/ATTP- CNG TY TNHH MT THNH BIT TH B14 D7 KHU BIT TH B14 D7 KHU TH 01669320889 LOI HNH HONG TH 30 7
CNK VIN NGA THIN PH TH DCH VNG, PHNG DCH VNG, PHNG DCH NH HNG TUYT NGA
136 DCH VNG, QUN CU VNG, QUN CU GIY, H
GIY, H NI NI

506/2015/ATTP- H KINH DOANH NGUYN TH XM LNG, X PH L, XM LNG, X PH L, 0904022233 LOI HNH NGUYN 30 7
CNK THANH TM HUYN SC SN, H NI HUYN SC SN, H NI NC UNG TH THANH
137 NG CHAI TM
V NC
DNG LIN

14
2. Danh sach cac sn phm c cp cng b sn phm:
IN TN SN NGI THANG
STT S CN TN C S A CH TR S A CH SN XUT THOI PHM NG KY
NGAY KY
KY
836/2015/YTH C S KIU XUN HI T 25, PHNG THNG T 25, PHNG THNG NC KIU XUN 3 7
N-TNCB THANH THANH,Long Bin DNG LIN HI
HI ANH

1
837/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT S 214 N 7, KT MI PHP S NH 8, DY A, TT VIN TH 0904845002 NC UNG NGUYN 3 7
N-TNCB THNG MI V DCH V VN - T HIP, PHNG NHNG NNG HA, NG 3, NG CHAI QUC
VNH LC HONG LIT CU BU,Thanh Tr REAL HOT

2
838/2015/YTH CNG TY TNHH XY DNG S 208 LC LONG QUN CNG TY C PHN NC MM 0916170798 NC MM CAO XUN 3 7
N-XNCB THNG MI V PHT TRIN PHAN THIT, KHU H 01,Thnh LONG THNH THNH
THNH T ph Phan Thit 11 N

3
839/2015/YTH CNG TY TNHH XY DNG S 208 LC LONG QUN CNG TY C PHN NC MM 0916170798 MM NM CAO XUN 3 7
N-XNCB THNG MI V PHT TRIN PHAN THIT, KHU H 01,Thnh THNH
THNH T ph Phan Thit

4
840/2015/YTH CNG TY TNHH XY DNG S 208 LC LONG QUN CNG TY C PHN NC MM 0916170798 NC MM CAO XUN 3 7
N-XNCB THNG MI V PHT TRIN PHAN THIT, KHU H 01,Thnh LONG THNH THNH
THNH T ph Phan Thit 40 N

5
841/2015/YTH CNG TY TNHH XY DNG S 208 LC LONG QUN CNG TY C PHN NC MM 0916170798 MM RUC CAO XUN 3 7
N-XNCB THNG MI V PHT TRIN PHAN THIT, KHU H 01,Thnh THNH
THNH T ph Phan Thit

6
842/2015/YTH CNG TY TNHH XY DNG S 208 LC LONG QUN CNG TY C PHN NC MM 0916170798 MM TM CAO XUN 3 7
N-XNCB THNG MI V PHT TRIN PHAN THIT, KHU H 01,Thnh THNH
THNH T ph Phan Thit

15
843/2015/YTH CNG TY TNHH XY DNG S 208 LC LONG QUN CNG TY C PHN NC MM 0916170798 NC MM CAO XUN 3 7
N-XNCB THNG MI V PHT TRIN PHAN THIT, KHU H 01,Thnh LONG THNH THNH
THNH T ph Phan Thit 20 N

8
844/2015/YTH CNG TY TNHH CAMIN VIT S 08, NGCH 95/82, T 21, S 50 PH NGUYN SN, NC UNG TRN TH 3 7
N-TNCB NAM PH V XUN THIU, PHNG NGC LM, Long Bin NG CHAI DN
PHNG PHC LI CAMIN

9
845/2015/YTH CNG TY TNHH CAMIN VIT S 08, NGCH 95/82, T 21, S 50 NGUYN SN, PHNG NC UNG TRN TH 3 7
N-TNCB NAM PH V XUN THIU, NGC LM,Long Bin TR XANH DN
PHNG PHC LI HNG
CHANH
10
846/2015/YTH CHI NHNH CNG TY C PHN TH TRN VN IN TH TRN VN IN,Huyn 0912063607 GO GING PHM 3 7
N-XNCB XY DNG V CH BIN Thanh Tr THI LAN CNG
LNG THC VNH H: CHNG
TRUNG TM KINH DOANH
LNG THC THANH TR
11
847/2015/YTH CHI NHNH CNG TY C PHN TH TRN VN IN TH TRN VN IN,thanh Tr 0912063607 GO GING PHM 3 7
N-XNCB XY DNG V CH BIN NHT BN CNG
LNG THC VNH H: CHNG
TRUNG TM KINH DOANH
12 LNG THC THANH TR
848/2015/YTH TRUNG TM NGHIN CU V S 06 NG QUYN, PHNG CNG TY C PHN PHN PHI 0976631080 GO NAM NGUYN 3 7
N-XNCB PHT TRIN GO VIT - CHI L THI T - BN L VNF1 - CHI NHNH HNG XUN
NHNH TNG CNG TY SN XUT V KINH DOANH HNG
LNG THC MIN BC LNG THC P CU, KHU
6,Thnh ph Bc Ninh
13
849/2015/YTH CNG TY TNHH DCH V THN PHNG QU, X THN PHNG QU, X LIN NC NGUYN 3 7
N-TNCB THNG MI TNG HP LIN PHNG PHNG,Thng Tn DNG LIN NG
14 THANH THY THANH THY THY

850/2015/YTH CNG TY C PHN TRNG S 138, T 10 PH PHC TN, Km3 NG PHAN TRNG TU, KEM SA HONG 3 7
N-XNCB TIN TRNG TIN 35 PHNG PHC TN KHUYN NGA, X TAM CHUA VN NHT
15 HIP,Thanh Tr HNG HOA
QU
851/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN KHU VC 1, X CT QU KHU VC 1, X CT QU,Hoi XANH NGUYN 3 7
N-XNCB NNG SN C PHNG c BC V TRNG
16 HIU

852/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN HOA S 48, NG 25 PHAN NH S 2 PH LNG YN, PHNG 01683459393 MAI CC NGUYN 3 7
N-XNCB QU TIN THNH PHNG, PHNG QUN BCH NG,Hai B Trng XO HNG
17 THNH HNH

853/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN HOA S 48, NG 25 PHAN NH S 2 PH LNG YN, PHNG 01683459393 MAI TRM NGUYN 3 7
N-XNCB QU TIN THNH PHNG, PHNG QUN BCH NG,Hai B Trng NGT CAY HNG
18 THNH HNH

16
854/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN HOA S 48, NG 25 PHAN NH S 2 PH LNG YN, PHNG 01683459393 MAI M NGUYN 3 7
N-XNCB QU TIN THNH PHNG, PHNG QUN BCH NG,Hai B Trng CHUA MN HNG
THNH NGT HNH
19
855/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN HOA S 48, NG 25 PHAN NH S 2 PH LNG YN, PHNG 01683459393 MAI M NGUYN 3 7
20 N-XNCB QU TIN THNH PHNG, PHNG QUN BCH NG,Hai B Trng GIN HNG
THNH HNH
856/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN S 41 AN THNH, PHNG S 41 NG 130/14/9 PH AN BNH NG PHM VN 3 7
21 N-XNCB THC PHM NH HNG- YN PH DNG, PHNG YN PH,Ty C NHN KHNH
HU HNG H
857/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN S 41 AN THNH, PHNG S 41 NG 130/14/9 PH AN BNH TRNG PHM VN 3 7
N-XNCB THC PHM NH HNG- YN PH DNG, PHNG YN PH,Ty CUN KHNH
HU HNG H
22
858/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN S 41 AN THNH, PHNG S 41 NG 130/14/9 PH AN BNH QUY PHM VN 3 7
N-XNCB THC PHM NH HNG- YN PH DNG, PHNG YN PH,Ty KEM KHNH
23 HU HNG H

859/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN S 41 AN THNH, PHNG S 41 NG 130/14/9 PH AN BNH DA PHM VN 3 7


N-XNCB THC PHM NH HNG- YN PH DNG, PHNG YN PH,Ty KHNH
24 HU HNG H

860/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN S 41 AN THNH, PHNG S 41 NG 130/14/9 PH AN BNH TRNG PHM VN 3 7
N-XNCB THC PHM NH HNG- YN PH DNG, PHNG YN PH,Ty NNG KHNH
25 HU HNG H

861/2015/YTH CNG TY TNHH TR VIT ANH 96 LNG YN PH, PHNG 96 LNG YN PH, PHNG CH XANH LI THY 3 7
N-XNCB YN PH YN PH,Ty H C BIT HNG
THI
NGUYN

26
862/2015/YTH CNG TY TNHH TR VIT ANH 96 LNG YN PH, PHNG 96 LNG YN PH, PHNG TR XANH LI THY 3 7
N-XNCB YN PH YN PH,Ty H THI HNG
NGUYN
HNG SEN

27
863/2015/YTH CNG TY TNHH TR VIT ANH 96 LNG YN PH, PHNG 96 LNG YN PH, PHNG TR XANH LI THY 3 7
N-XNCB YN PH YN PH,Ty H THI HNG
NGUYN

28
864/2015/YTH C SN CHNH NGUYN S 14 NG 112 NH CNG S 14 NG 112 NH CNG 0981930862 NUI SY NGUYN 3 7
N-XNCB THNG, PHNG NH THNG, PHNG NH CHNH VN CHNH
CNG CNG,Hong Mai NGUYN

29

17
865/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V S 15 NG 9 PH LIU GIAI, S 70 T 2 PHNG THCH BT LM PHM 3 7
N-XNCB THNG MI ONG VNG PHNG LIU GIAI CU, Long Bin KEM (ICE HONG
-CREAM ANH
POWDER)

30
866/2015/YTH C S SN XUT DNG LINH THN NG TRCH, X THN NG TRCH, X NG NC V TH 3 7
N-TNCB NG HIP HIP,Thanh Tr DNG LIN THY
DNG LINH HNG
31
867/2015/YTH CNG TY TNHH MT ONG BA I 7, X NGC HI I 7, X NGC HI,Thanh Tr 0962129922 MT ONG TRN 3 7
N-XNCB MIN NI IN QUANG
32 BIN TH

868/2015/YTH CNG TY TNHH MT ONG BA I 7, X NGC HI I 7, X NGC HI,Thanh Tr 0962129922 MT ONG TRN 3 7
N-XNCB MIN RNG TY QUANG
33 NGUYN TH

869/2015/YTH CNG TY C PHN GAIA S 1, NG 108 NG XUN THN H X, X I HNG,M BT CANH V XUN 3 7
N-XNCB GARDEN NH, PHNG XUN TO c GAIA GA CNH
34
870/2015/YTH CNG TY C PHN GAIA S 1, NG 108 NG XUN THN H X, X I HNG,M BT CANH V XUN 3 7
N-XNCB GARDEN NH, PHNG XUN TO c GIA PHC CNH
35
871/2015/YTH NGUYN VN HOAN S 49 PH TRN XUN S 49 PH TRN XUN SON, 0984756106 CARAMEN NGUYN 3 7
N-XNCB SON, PHNG NG TH PHNG NG TH NHM,Qun VN HOAN
36 NHM Hai B Trng

872/2015/YTH CNG TY C PHN CH KIM Km S 2, QUC L 2, PH Km S 2, QUC L 2, PH L , 0912475525 CH HNG PHAN 3 7


N-XNCB ANH L , SN BAY QUC T NI SN BAY QUC T NI BI, X SEN THANH
37 BI, X MAI NH MAI NH,SC SN HNG

873/2015/YTH CNG TY C PHN CH KIM Km S 2, QUC L 2, PH Km S 2, QUC L 2, PH L , 0912475525 CH HNG PHAN 3 7


N-XNCB ANH L , SN BAY QUC T NI SN BAY QUC T NI BI, X NHI THANH
38 BI, X MAI NH MAI NH,SC SN HNG

874/2015/YTH CNG TY TNHH AN & D PHNG 404, S 24, PH TRN S 79 PH LC TRUNG, 0979629158 THT B BA BI NG 3 7
N-XNCB HNG O, PHNG PHAN PHNG VNH TUY,Hai B Trng CH CT LT B
39 CHU TRINH

875/2015/YTH TRUNG TM NGHIN CU V S 06 NG QUYN, PHNG CNG TY C PHN PHN PHI 0976631080 GO TM NGUYN 19 7
N-XNCB PHT TRIN GO VIT - CHI L THI T - BN L VNF1 - CHI NHNH SC TRNG XUN
NHNH TNG CNG TY SN XUT V KINH DOANH HNG
LNG THC MIN BC LNG THC P CU, KHU
40 6,Thnh ph Bc Ninh
876/2015/YTH H KINH DOANH CH C S 52 NG 278 TN C S 52 NG 278 TN C 0942011322 CH C NGUYN 3 7
N-XNCB SNG PHNG LINH THNG, PHNG HNG BT THNG, PHNG HNG C
BT,ng a PHNG
41

18
877/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM NH S 8, NG 77, NG CNG TY TNHH CH BIN 0936085839 KHOAI LANG VNG 3 7
N-XNCB GIC M TRN CUNG, PHNG THC PHM NG , S NH CHIN SIU THANH
NGHA TN 18, PH MI, TH TRN TRU GIN QUNH
QU,Gia Lm
42
878/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM NH S 8, NG 77, NG CNG TY TNHH CH BIN 0936085839 KHOAI TY VNG 3 7
43 N-XNCB GIC M TRN CUNG, PHNG THC PHM NG , S NH CHIN GIN THANH
NGHA TN 18, PH MI, TH TRN TRU QUNH
879/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM NH S 8, NG 77, NG CNG TYLm
QU,Gia TNHH CH BIN 0936085839 KHOAI LANG VNG 3 7
44 N-XNCB GIC M TRN CUNG, PHNG THC PHM NG , S NH CHIN GIN THANH
NGHA TN 18, PH MI, TH TRN TRU QUNH
880/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM NH S 8, NG 77, NG CNG TY TNHH
QU,Thanh Tr CH BIN 0936085839 KHOAI TY VNG 3 7
N-XNCB GIC M TRN CUNG, PHNG THC PHM NG , S NH CHIN SIU THANH
NGHA TN 18, PH MI, TH TRN TRU GIN QUNH
QU,Gia Lm
45
881/2015/YTH CHI NHNH CNG TY C PHN L CN-B3, KHU CNG L CN-B3, KHU CNG NGHIP 0433911258 THT G NGUYN 3 7
N-XNCB CHN NUI C.P VIT NAM - NGHIP PH NGHA PH NGHA,Chng M TRUYN HNG VN
NH MY CH BIN SN THNG
PHM THT H NI
46
882/2015/YTH CNG TY C PHN SN XUT S 59, NGCH 34/55, PH S 59, NGCH 34/55, PH VNH NC NG TH 3 7
N-TNCB U T V THNG MI GIA VNH TUY, PHNG VNH TUY, PHNG VNH TUY,Qun DNG LIN TRUNG
47 PH TUY Hai B Trng GIA PH

883/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH NGUYN 3 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN MUFFIN TR TH THU H
48 CHNH,Thanh Xun XANH

884/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH QUY NGUYN 3 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN SCLA CHIP TH THU H
49 CHNH,Thanh Xun

885/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH QUY NGUYN 3 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN PHOMAI TH THU H
50 CHNH,Thanh Xun

886/2015/YTH CNG TY C PHN CH KIM Km S 2, QUC L 2, PH Km S 2, QUC L 2, PH L , 0912475525 CH LINH CHI PHAN 3 7
N-XNCB ANH L , SN BAY QUC T NI SN BAY QUC T NI BI, X THANH
BI, X MAI NH MAI NH,SC SN HNG
51
887/2015/YTH DOANH NGHIP T NHN S 96 TN THT TNG, S 96 TN THT TNG, 0904185736 BNH TRUNG PHM 9 7
N-XNCB TNG H PHNG KHNG THNG PHNG KHNG THU TNG GIANG
THNG,ng a H - BNH TNG
NNG C
TRUYN
NHN THP
CM

52

19
888/2015/YTH DOANH NGHIP T NHN S 96 TN THT TNG, S 96 TN THT TNG, 0904185736 BNH TRUNG PHM 9 7
N-XNCB TNG H PHNG KHNG THNG PHNG KHNG THU TNG GIANG
THNG,ng a H - BNH TNG
DO C
TRUYN
NHN THP
CM

53
889/2015/YTH AN BNH S 389 TRNG NH, S 389 TRNG NH, PHNG 0903102005 M SY NG TH 9 7
N-XNCB PHNG TNG MAI TNG MAI,Hong Mai V BCH NGC
54
890/2015/YTH C S CH BIN THC PHM S 52 T 16, PHNG NGC S 52 T 16, PHNG NGC 0982032206 CH C V TH KIM 9 7
55 N-XNCB C TN THY THY,Long Bin SNG HNG THOA
891/2015/YTH CNG TY C PHN THNG KHU CNG NGHIP QUANG KHU CNG NGHIP QUANG 0989859768 NC UNG HONG TT 9 7
N-TNCB MI QUC T PHC AN MINH 2, X THANH LM MINH 2, X THANH LM,M NG CHAI THNH
Linh PA
56
892/2015/YTH C S THC PHM MINH S 39, PH NG TH NHM, S 39, PH NG TH NHM, 0913211633 CH C THT L MINH 13 7
N-XNCB HNG PHNG NG TH NHM PHNG NG TH NHM,Hai B LT HNG
57 Trng

893/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI I 1A, THN H X, X I 1A, THN H X, X I 01674191994 NC UNG PHNG 13 7
N-TNCB V CNG NGH QUANG NG I HNG HNG,M c NG CHAI THANH
PRETTY TUN
58
894/2015/YTH CNG TY CP U T SN TA NH LONG, L A2 CN8 TA NH LONG, L A2 CN8 0968049957 KISSHU L C 13 7
N-XNCB XUT BO NGC AKITO CM CNG NGHIP T LIM, CM CNG NGHIP T LIM, BNH TRNG THUN
PHNG PHNG CANH PHNG PHNG CANH,Qun NNG PH
Nam T Lim KEM - VNG

59
895/2015/YTH C KNH S 81, NG 62, T 9 MU S 81, NG 62, T 9 MU 0949595933 DM BNG CHU HNG 13 7
N-XNCB LNG, PHNG KIN LNG, PHNG KIN HU V
60 HNG HNG,Qun H ng

896/2015/YTH C KNH S 81, NG 62, T 9 MU S 81, NG 62, T 9 MU B CUN TAI CHU HNG 13 7
N-XNCB LNG, PHNG KIN LNG, PHNG KIN V
61 HNG HNG,Qun H ng

897/2015/YTH C KNH S 81, NG 62, T 9 MU S 81, NG 62, T 9 MU BP B MUI CHU HNG 13 7


N-XNCB LNG, PHNG KIN LNG, PHNG KIN V
62 HNG HNG,H ng

898/2015/YTH CNG TY C PHN THNG S 273 NGC LM, PHNG S 273 NGC LM, PHNG 0982708066 KEM SA NGUYN 13 7
N-XNCB MI TNG HP TRNG TIN NGC LM NGC LM,Long Bin DA TH BCH
63 THY

20
899/2015/YTH CNG TY C PHN THNG S 273 NGC LM, PHNG S 273 NGC LM, PHNG 0982708066 KEM SCLA NGUYN 13 7
N-XNCB MI TNG HP TRNG TIN NGC LM NGC LM,Long Bin TH BCH
64 THY

900/2015/YTH CNG TY C PHN THNG S 273 NGC LM, PHNG S 273 NGC LM, PHNG 0982708066 KEM DU NGUYN 8 7
N-XNCB MI TNG HP TRNG TIN NGC LM NGC LM,Long Bin TH BCH
65 THY

901/2015/YTH CNG TY C PHN THNG S 273 NGC LM, PHNG S 273 NGC LM, PHNG 0982708066 KEM KHOAI NGUYN 13 7
N-XNCB MI TNG HP TRNG TIN NGC LM NGC LM,Long Bin MN TH BCH
66 THY

902/2015/YTH CNG TY TNHH DCH V BNH S 40 NG 408 NG NG L X2D - 24, T 31, PHNG 0936633988 NC UNG CHU CNG 13 7
N-TNCB DNG GIA T, PHNG C THNG THANH,Long Bin NG CHAI T
GIANG PHOENIX
67
903/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V S 4, NG HM RNG, X NG B NGOI, CM BNH B BI TH 13 7
N-XNCB KINH DOANH THNG MI NG NGC LM, CNG NGHIP LA PH, X LA MN KAKAO THC
AFC VIT NAM PHNG NGC LM PH,Hoi c COFFE
GOLDEN

68
904/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V S 4, NG HM RNG, X NG B NGOI, CM BNH TRNG BI TH 13 7
N-XNCB KINH DOANH THNG MI NG NGC LM, CNG NGHIP LA PH, X LA SA ROYAN THC
AFC VIT NAM PHNG NGC LM PH,Hoi c BALLET

69
905/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V S 4, NG HM RNG, X NG B NGOI, CM KO DO BI TH 13 7
N-XNCB KINH DOANH THNG MI NG NGC LM, CNG NGHIP LA PH, X LA MILK SA THC
AFC VIT NAM PHNG NGC LM PH,Huyn Hoi c BP VNG
70
906/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V S 4, NG HM RNG, X NG B NGOI, CM BNH MN BI TH 13 7
N-XNCB KINH DOANH THNG MI NG NGC LM, CNG NGHIP LA PH, X LA B SA THC
AFC VIT NAM PHNG NGC LM PH,Hoi c COOKIES,KA
KRIM
71
907/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V S 4, NG HM RNG, X NG B NGOI, CM BNH QUY BI TH 13 7
N-XNCB KINH DOANH THNG MI NG NGC LM, CNG NGHIP LA PH, X LA B MN THC
AFC VIT NAM PHNG NGC LM PH,Hoi c VNG HNH
NHN GC
GOTEN

72
908/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V S 4, NG HM RNG, X NG B NGOI, CM BNH PH BI TH 13 7
N-XNCB KINH DOANH THNG MI NG NGC LM, CNG NGHIP LA PH, X LA CHOCO.VN.PI THC
AFC VIT NAM PHNG NGC LM PH,Hoi c E
73
909/2015/YTH NH DNG THN MAI CHU, X I THN MAI CHU, X I 0988872796 BNH DO L MNH 13 7
74 N-XNCB MCH MCH,HUYN NG ANH HNG

21
910/2015/YTH NH DNG THN MAI CHU, X I THN MAI CHU, X I 0988872796 BNH L MNH 13 7
75 N-XNCB MCH MCH,NG ANH NNG HNG
911/2015/YTHN CA HNG BNH PHP S 1, NGCH 67/4, PH NAM S 1, NGCH 67/4, PH NAM 0912653030 BNH BNG VNG 13 7
-XNCB D, PHNG LNH NAM D, PHNG LNH NAM,Hong LAN HNG
76 Mai CNG

912/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM I 13, THN NGUYN KH, CM CNG NGHIP TH TRN 0913776178 SNACK (BIM NGUYN 13 7
N-XNCB NH LONG X NGUYN KH PHC TH, TH TRN PHC BIM) HNG TH HNH
TH,Phc Th THT B
77
913/2015/YTH CNG TY TNHH DCH V I 2, THN VNH XNG, T 1 PHNG PH 0978777227 NC UNG NGUYN 13 7
N-TNCB THNG MI V XY DNG X M THNH LNG,Qun H ng NG CHAI VN CHIN
PHNG ANH HAPPY SMILE

78
914/2015/YTH CNG TY TNHH NH MY BIA KM15+500 NG 427, X KM15+500 NG 427, X VN 0433852555 BIA TIGER PETRUS 15 7
N-XNCB CHU THI BNH DNG VN TO, THNG TN, H TO, THNG TN, H CRYSTAL MARIA
79 (H NI) NI NI,Huyn Thng Tn LON JOHANES

915/2015/YTH CN G TY TNHH LNG THC Km9, QUC L 1A PHP VN, X PH YN,Ph Xuyn 0969169838 PH PH - NGUYN 15 7
N-XNCB H VIT PHNG HONG LIT HNG V B VN
80 THNG

916/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 D SN B L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M VNH TUY,Hai B Trng NG LNH
81
917/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 21/8 PH L NAM , S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 GU B M L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L PHNG HNG M VNH TUY, HAI B TRNG, H
NI,Hai B Trng
82
918/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 NC VAI B L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M VNH TUY,Hai B Trng M
83
919/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 SN B M L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M VNH TUY,Qun Hai B Trng C XNG
84
920/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 SN B M L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M VNH TUY,Qun Hai B Trng KHNG
85 XNG

921/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 THT LI NC L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M VNH TUY,Qun Hai B Trng VAI B NG
LNH
86
922/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 THT MNG L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M VNH TUY,Qun Hai B Trng B NG
87 LNH

22
923/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 THT NC L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M, HON KIM, H VNH TUY, HAI B TRNG, H LNG B
NI NI,Qun Hai B Trng NG LNH
88
924/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 21/8 PH L NAM , S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 THT THN L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L PHNG HNG M VNH TUY,Hai B Trng NGOI B
NG LNH
89
925/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 21/8 PH L NAM , S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 THT THN L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L PHNG HNG M VNH TUY,Hai B Trng NI B NG
LNH
90
926/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI 21/8 L NAM , PHNG S 79 LC TRUNG, PHNG 0438439258 BA CH B L TH HA 20 7
N-XNCB HONG L HNG M VNH TUY,Qun Hai B Trng M
91
927/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 60 L C, PHNG S NH 53 C GIANG, NG 0986575859 CHAI NHA L TH 20 7
N-TNCB V SN XUT THNH T PHM NH H C GIANG, PHNG C PET NG THY NGA
GIANG,Qun Long Bin THC PHM

92
928/2015/YTH C S SN XUT TINH BT THN DNG , X THN DNG , X DNG BT NGH PHNG C 20 7
93 N-XNCB NGH KH B B DNG X X,Huyn Gia Lm VNG KIU
929/2015/YTH C S SN XUT TINH BT THN DNG , X THN DNG , X DNG TINH BT PHNG C 20 7
94 N-XNCB NGH KH B B DNG X X,Huyn Gia Lm NGH VNG KIU
930/2015/YTH CNG TY C PHN CNG S 10 NG 32 PH AN S 10 NG 32 PH AN DNG, 0914060848 KEM SO CO NGUYN 20 7
N-XNCB NGH SAO TRNG TIN DNG, PHNG YN PH PHNG YN PH,Qun Ty H LA PHNG
95 TON

931/2015/YTH CNG TY C PHN CNG S 10 NG 32 PH AN S 10 NG 32 PH AN DNG, 0914060848 KEM CM NGUYN 20 7


N-XNCB NGH SAO TRNG TIN DNG, PHNG YN PH PHNG YN PH,Qun Ty H PHNG
96 TON

932/2015/YTH CNG TY C PHN CNG S 10 NG 32 PH AN S 10 NG 32 PH AN DNG, 0914060848 KEM SA NGUYN 20 7


N-XNCB NGH SAO TRNG TIN DNG, PHNG YN PH PHNG YN PH,Qun Ty H DA PHNG
97 TON

933/2015/YTH CNG TY C PHN CNG S 10 NG 32 PH AN S 10 NG 32 PH AN DNG, 0914060848 KEM KA KAO NGUYN 20 7


N-XNCB NGH SAO TRNG TIN DNG, PHNG YN PH PHNG YN PH,Qun Ty H PHNG
98 TON

934/2015/YTH CNG TY C PHN H NI S 83, NG 92 NG S 68 TT9 KHU TH VN GI XO TRN TH 20 7


N-XNCB FOODS VIT NAM C DC, PHNG M TR PH, PHNG PH LA,H ng HNG
99
935/2015/YTH CNG TY C PHN H NI S 83, NG 92 NG S 68 TT9 KHU TH VN GI TAI TRN TH 20 7
N-XNCB FOODS VIT NAM C DC, PHNG M TR PH, PHNG PH LA,H ng HNG
100

23
936/2015/YTH CNG TY C PHN H NI S 83, NG 92 NG S 68 TT9 KHU TH VN GI LA TRN TH 20 7
N-XNCB FOODS VIT NAM C DC, PHNG M TR PH, PHNG PH LA,H ng HNG
101
937/2015/YTH CNG TY TNHH LINH & LINH CU LC B GIA NH G2-G3 CU LC B GIA NH G2-G3 BNH PIE NGUYN 20 7
N-XNCB D N KT NAM THNG D N KT NAM THNG NHN RAU TH VN
LONG, XUN LA LONG, XUN LA,Qun Ty H ANH
102
938/2015/YTH CNG TY TNHH LINH & LINH CU LC B GIA NH G2-G3 CU LC B GIA NH G2-G3 BNH PIE NGUYN 20 7
N-XNCB D N KT NAM THNG D N KT NAM THNG NHN THT TH VN
LONG, XUN LA LONG, XUN LA,Ty H ANH
103
939/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM S 2, NG QUC L 3, S 2, NG QUC L 3, THN 0985789982 TRNG G PHM VN 20 7
N-XNCB SCH PHC THNH THN TIN HI, X NG TIN HI, X NG HI,NG CNG LONG
104 HI ANH NGHIP

940/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM S 2, NG QUC L 3, S 2, NG QUC L 3, THN TRNG G 043 8832839 20 7
N-XNCB SCH PHC THNH THN TIN HI, X NG TIN HI, X NG HI,NG TA
105 HI ANH

941/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 20, NG 349/37/16 PH S 20, NG 349/37/16 PH MINH 0968520636 BNH GAT HOA VN 20 7
N-XNCB V PHT TRIN AN PH MINH KHAI, PHNG VNH KHAI, PHNG VNH TUY,Hai MINH
106 TUY B Trng

942/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 20, NG 349/37/16 PH S 20, NG 349/37/16 PH MINH 0968520636 BNH NGT HOA VN 20 7
N-XNCB V PHT TRIN AN PH MINH KHAI, PHNG VNH KHAI, PHNG VNH TUY,Hai MINH
107 TUY B Trng

943/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI S 20, NG 349/37/16 PH S 20, NG 349/37/16 PH MINH 0968520636 BNH M HOA VN 20 7
N-XNCB V PHT TRIN AN PH MINH KHAI, PHNG VNH KHAI, PHNG VNH TUY,Hai MINH
108 TUY B Trng

944/2015/YTH CNG TY C PHN MITO VIT THN CHA NH, X THANH THN CHA NH, X THANH 0912002244 SA CHUA V HNG 20 7
109 N-TNCB NAM LIT LIT,Thanh Tr TRUNG
945/2015/YTH CNG TY C PHN MITO VIT THN CHA NH, X THANH THN CHA NH, X THANH 0912002244 BNH BNG V HNG 20 7
110 N-XNCB NAM LIT LIT,Thanh Tr LAN TRUNG
946/2015/YTH CNG TY C PHN MITO VIT THN CHA NH, X THANH THN CHA NH, X THANH 0912002244 VNG SA V HNG 20 7
111 N-TNCB NAM LIT LIT,Thanh Tr TRUNG
947/2015/YTH C S BO LONG S NH 60, NG 333, TDP S NH 60, NG 333, TDP XUN 01668161390 BNH NGUYN 20 7
N-XNCB XUN LC, PHNG XUN LC, PHNG XUN NH,Bc NNG TH MINH
112 NH T Lim LUYN

948/2015/YTH C S BO LONG S NH 60, NG 333, TDP S NH 60, NG 333, TDP XUN 01668161390 BNH DO NGUYN 20 7
N-XNCB XUN LC, PHNG XUN LC, PHNG XUN NH,Bc TH MINH
113 NH T Lim LUYN

949/2015/YTH CNG TY PHT TRIN PH M P302 NH C4, NG 44, PH Km 18, I L THNG LONG, 01238630493 BNH BAO NGUYN 20 7
N-XNCB KHNG THNG, PHNG KCN THCH THT, TH TRN NHN G TH THU
NG T S QUC OAI,Huyn Quc Oai QUAY TRANG
114

24
950/2015/YTH CNG TY PHT TRIN PH M P302 NH C4, NG 44, PH Km 18, I L THNG LONG, 01238630493 BNH BAO NGUYN 20 7
N-XNCB KHNG THNG, PHNG KCN THCH THT, TH TRN CHAY B TH THU
NG T S QUC OAI,Huyn Quc Oai SA TRANG
115
951/2015/YTH CNG TY PHT TRIN PH M P302 NH C4, NG 44, PH Km 18, I L THNG LONG, 01238630493 BNH NGT NGUYN 20 7
N-XNCB KHNG THNG, PHNG KCN THCH THT, TH TRN NHN TR TH THU
NG T S QUC OAI,Huyn Quc Oai XANH TRANG
116
952/2015/YTH DOANH NGHIP T NHN XM MT, THN NG XM MT, THN NG NGN, 0989667779 BNH VNG NGUYN 20 7
N-XNCB HONG CHIN THNG NGN, X NG HI X NG HI, ng Anh VNG ANH CHIN
117
953/2015/YTH DOANH NGHIP T NHN XM MT, THN NG XM MT, THN NG NGN, 0989667779 BNH SAMPA NGUYN 20 7
N-XNCB HONG CHIN THNG NGN, X NG HI X NG HI, ng Anh ANH CHIN
118
954/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM S 15 PH YN TH, S 8, NGCH 41/27, NG 640 0966451468 U PH PHM 20 7
N-XNCB DINH DNG VIT HOA PHNG IN BIN NGUYN VN C, PHNG GIA TI LNG THANH
THY,Qun Long Bin M HIU
119
955/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN S NH 50, PH AN DNG, S NH 50, PH AN DNG, 0979722568 SCLA NG TH 20 7
N-XNCB THC PHM THANH HNG PHNG YN PH PHNG YN PH,Qun Ty H TNG HP NGHIP
120
956/2015/YTH CNG TY C PHN THNG S 273 NGC LM, PHNG S 273 NGC LM, PHNG 0982708066 KEM HNG NGUYN 20 7
N-XNCB MI TNG HP TRNG TIN NGC LM NGC LM,Qun Long Bin HOA QU TH BCH
121 THY

957/2015/YTH TRNG GIA CM SCH "HNG S 37 PH NG THNH, S 37 PH NG THNH, TRNG VT NG TH 20 7


N-XNCB THY" PHNG CA NG PHNG CA NG,Qun Hon MUI DIU THY
122 Kim

958/2015/YTH CNG TY TNHH NGUYN SN S 15, HM 76, NG LINH S 19, NGCH 51/76, NG LINH BNH KEM NGUYN 20 7
N-XNCB QUANG, PHNG VN QUANG, PHNG VN SN
123 CHNG CHNG,Qun ng a

959/2015/YTH CNG TY TNHH THC PHM S 2, NG QUC L 3, S 2, NG QUC L 3, THN TRNG CHIM PHM VN 20 7
N-XNCB SCH PHC THNH THN TIN HI, X NG TIN HI, X NG HI,NG CT LONG
124 HI ANH

960/2015/YTH C S CH BIN THC PHM S 52 T 16, PHNG NGC S 52 T 16, PHNG NGC 0982032206 CH CUA V TH KIM 20 7
125 N-XNCB C TN THY THY,Long Bin THOA
961/2015/YTH H KINH DOANH TN HNG XM MI, X DNG LIU XM MI, X DNG THCH RAU NGUYN 20 7
N-XNCB THI LIU,Hoi c CU DANH
126 NGC

962/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT V T 12 , TH TRN SC SN T 12, TH TRN SC SN,Sc NC UNG NG TH 20 7


N-TNCB KINH DOANH XUT NHP Sn NG CHAI THNG
KHU TRUNG VIT GOLD
MAKING

127

25
963/2015/YTH CNG TY TNHH DCH V THN PHNG QU, X THN PHNG QU, X LIN HT U NGUYN 20 7
N-XNCB THNG MI TNG HP LIN PHNG PHNG,Thng Tn NNH SY NG
128 THANH THY KH THY

964/2015/YTH CNG TY TNHH ALIBABA S 28, NGCH 144/4 PH S 28, NGCH 144/4 PH QUAN NC UNG DNG 20 7
N-TNCB QUAN NHN, PHNG NHN, PHNG NHN NG CHAI VN MNG
NHN CHNH CHNH,Qun Thanh Xun ALIBABA
129
965/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 CH B VNG TH 27 7
N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
130 DNG,Hon Kim

966/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 CH HEO VNG TH 27 7
N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
131 DNG,Hon Kim

967/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 GI TAI VNG TH 27 7
N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
132 DNG,Hon Kim

968/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 RUC THT VNG TH 27 7
N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
133 DNG,Hon Kim

969/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 CH CM VNG TH 27 7


N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
134 DNG,Hon Kim

970/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 NEM CHUA VNG TH 27 7
N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
135 DNG,Hon Kim

971/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 GI LA VNG TH 27 7


N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
136 DNG,Hon Kim

972/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 GI B VNG TH 27 7


N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
137 DNG,Hon Kim

973/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 GI G VNG TH 27 7


N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
138 DNG,Hon Kim

974/2015/YTH "THY HNG" C S SN S 599 NG HNG H, S 599 NG HNG H, 0982668761 CH QU VNG TH 27 7


N-XNCB XUT GI CH C L PHNG CHNG DNG PHNG CHNG THY
139 DNG,Hon Kim

975/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 LC RANG NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Cu Giy TH OANH
140 VIT

976/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 GO NP NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Cu Giy TH OANH
141 VIT

26
977/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 RUC THT NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Cu Giy TH OANH
142 VIT

978/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 RUC C NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Qun Cu TH OANH
143 VIT Giy

979/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 TNG NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Cu Giy TH OANH
144 VIT

980/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 CH C NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Cu Giy TH OANH
145 VIT

981/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 CHUI SY NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Cu Giy DO TH OANH
146 VIT

982/2015/YTH NNG SN CAO CP HAVICO T DN PH NG, T DN PH NG, PHNG 0984372024 BNH DO VN 27 7


N-XNCB PHNG XUN TO XUN TO,Bc T Lim NHN U LC
147 XANH

983/2015/YTH NNG SN CAO CP HAVICO T DN PH NG, T DN PH NG, PHNG 0984372024 BNH DO VN 27 7


N-XNCB PHNG XUN TO XUN TO,Bc T Lim NHN THP LC
148 CM

984/2015/YTH NNG SN CAO CP HAVICO T DN PH NG, T DN PH NG, PHNG 0984372024 BNH VN 27 7


N-XNCB PHNG XUN TO XUN TO,Bc T Lim NNG LC
NHN U
XANH
149
985/2015/YTH NNG SN CAO CP HAVICO T DN PH NG, T DN PH NG, PHNG 0984372024 BNH VN 27 7
N-XNCB PHNG XUN TO XUN TO,Bc T Lim NNG LC
NHN THP
CM
150
986/2015/YTH CNG TY TNHH TR VIT ANH S 96 LNG YN PH, S 96 LNG YN PH, PHNG TR XANH LI THY 27 7
N-XNCB PHNG YN PH YN PH,Qun Ty H C SN HNG
TN CNG
151
987/2015/YTH CNG TY TNHH TR VIT ANH S 96 LNG YN PH, S 96 LNG YN PH, PHNG TR XANH LI THY 27 7
N-XNCB PHNG YN PH YN PH,Qun Ty H THI HNG
NGUYN
HNG NHI

152
988/2015/YTH CNG TY TNHH TR VIT ANH S 96 LNG YN PH, S 96 LNG YN PH, PHNG TR THI LI THY 27 7
N-XNCB PHNG YN PH YN PH,Qun Ty H NGUYN HNG
HNG NHI
153

27
989/2015/YTH CNG TY TNHH TR VIT ANH S 96 LNG YN PH, S 96 LNG YN PH, PHNG TR THI LI THY 27 7
N-XNCB PHNG YN PH YN PH,Qun Ty H NGUYN HNG
154 HNG SEN

990/2015/YTH CNG TY C PHN THC P30, NH B1, TP TH GING T 17, PHNG SI NG,Long 0438755738 KO VIN H NGC 27 7
N-XNCB PHM VIT NAM V, PH TRN HUY LIU, Bin SA HNG SN
PHNG GING V HOA QU
155
991/2015/YTH CNG TY C PHN THC P30, NH B1, TP TH GING T 17, PHNG SI NG,Qun 0438755738 KO VIN H NGC 27 7
N-XNCB PHM VIT NAM V, PH TRN HUY LIU, Long Bin SA HNG SN
PHNG GING V DU
156
992/2015/YTH CNG TY C PHN THC P30, NH B1, TP TH GING T 17, PHNG SI NG,Qun 0438755738 KO VIN H NGC 27 7
N-XNCB PHM VIT NAM V, PH TRN HUY LIU, Long Bin SA HNG SN
PHNG GING V VANI
157
993/2015/YTH CNG TY C PHN THC P30, NH B1, TP TH GING T 17, PHNG SI NG,Qun 0438755738 KO VIN H NGC 27 7
N-XNCB PHM VIT NAM V, PH TRN HUY LIU, Long Bin SA HNG SN
PHNG GING V CAM
158
994/2015/YTH CNG TY C PHN THC P30, NH B1, TP TH GING T 17, PHNG SI NG,Long 0438755738 KO VIN H NGC 27 7
N-XNCB PHM VIT NAM V, PH TRN HUY LIU, Bin SA HNG SN
PHNG GING V SU RING
159
995/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH TRUNG NGUYN 27 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN THU - NHN TH THU H
CHNH,Thanh Xun HT SEN
TRNG

160
996/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH TRUNG NGUYN 27 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN THU - NHN TH THU H
CHNH,Thanh Xun U

161
997/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH TRUNG NGUYN 27 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN THU - NHN TH THU H
CHNH,Thanh Xun DA VNG

162
998/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH TRUNG NGUYN 27 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN THU - NHN TH THU H
CHNH,Thanh Xun HT SEN

163

28
999/2015/YTH CNG TY TNHH PHD S 18B, NGCH 1/5 U C, S 87, NG NGY NH KOM 0915681180 BNH TRUNG NGUYN 27 7
N-XNCB PHNG QUNG AN TUM, PHNG NHN THU - NHN TH THU H
CHNH,Thanh Xun VNG EN

164
1000/2015/YTH CNG TY C PHN XUT L C5, D5 KT MI CU KI T S 12, TNG 1, NH CT5 - C THU HONG 27 7
N-XNCB NHP KHU THY SN NATUR GIY, PHNG DCH VNG N KHU TH M NH 2, NNG VN SN
FISH HU PHNG M NH 2,Nam T
Lim
165
1001/2015/YTH CNG TY C PHN XNK THY L C5, D5 KT MI CU KI T S 12, TNG 1, NH CT5 - C TRCH HONG 27 7
N-XNCB SN NATUR FISH GIY, PHNG DCH VNG N KHU TH M NH 2, KH VN SN
HU PHNG M NH 2,Nam T
Lim
166
1002/2015/YTH CNG TY C PHN XUT L C5, D5 KT MI CU KI T S 12, TNG 1, NH CT5 - C HNG HONG 27 7
N-XNCB NHP KHU THY SN NATUR GIY, PHNG DCH VNG N KHU TH M NH 2, HO (MT VN SN
FISH HU PHNG M NH 2,Nam T NNG)
Lim
167
1003/2015/YTH T TH HON XM THNG NHT, X LA XM THNG NHT, X LA 0433650110 BNH T TH 27 7
168 N-XNCB PH PH,Hoi c NNG HON
1004/2015/YTH T TH HON XM THNG NHT, X LA XM THNG NHT, X LA 0433650110 BNH DO T TH 27 7
169 N-XNCB PH PH,Hoi c HON
1005/2015/YTH T TH HON XM THNG NHT, X LA XM THNG NHT, X LA 0433650110 BNH KHO T TH 27 7
170 N-XNCB PH PH,Hoi c HON
1006/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI PHNG 204, D18 TP TH PHNG 204, D18 TP TH CNG 0903414676 MT ONG PHM C 27 7
N-XNCB V MT ONG C DNG CNG TY ONG TRUNG TY ONG TRUNG NG, NGUYN DNG
NG, PHNG PHNG PHNG PHNG MAI,ng a CHT
MAI
171
1007/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI PHNG 204, D18 TP TH PHNG 204, D18 TP TH CNG 0903414676 MT ONG PHM C 27 7
N-XNCB V MT ONG C DNG CNG TY ONG TRUNG, TY ONG TRUNG NG, SA CHA DNG
PHNG PHNG MAI PHNG PHNG MAI,ng a NGUYN
CHT
172
1008/2015/YTH CNG TY TNHH THNG MI PHNG 204, D18 TP TH PHNG 204, D18 TP TH CNG 0903414676 SA ONG PHM C 27 7
N-XNCB V MT ONG C DNG CNG TY ONG TRUNG TY ONG TRUNG CHA TI DNG
NG,PHNG PHNG NG,PHNG PHNG NGUYN
MI MI,Qun ng a CHT

173
1009/2015/YTH CNG TY TNHH CH BIN S NH 18, PH MI,TH THN 2, X NG M,Thanh Tr 0978698578 KHOAI MN NGUYN 27 7
N-XNCB THC PHM NG TRN TRU QU L PH V THNH
174
1010/2015/YTH CNG TY TNHH AN & D PHNG 404, S 24, PH TRN S 79 PH LC TRUNG, 0979629158 THT B BI NG 27 7
N-XNCB HNG O, PHNG PHAN PHNG VNH TUY,Hai B Trng B
CHU TRINH
175

29
1011/2015/YTH CNG TY TNHH AN & D PHNG 404, S 24, PH TRN S 79 PH LC TRUNG, 0979629158 THT CU BI NG 27 7
N-XNCB HNG O, PHNG PHAN PHNG VNH TUY,Hai B Trng B
CHU TRINH
176
1012/2015/YTH CNG TY TNHH AN & D PHNG 404, S 24, PH TRN S 79 PH LC TRUNG, 979629158 C HI BI NG 27 7
N-XNCB HNG O, PHNG PHAN PHNG VNH TUY,Hai B Trng B
CHU TRINH
177
1013/2015/YTH H KINH DOANH TUYT XUN S 100 NG 88 TRN QU S 100 NG 88 TRN QU CP, 0913579596 NC NGUYN 27 7
N-TNCB CP, PHNG VN CHNG PHNG VN CHNG,ng DNG LIN VN HNG
a TUYT XUN
178
1014/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH S NH 40, NGCH 358/25, S NH 40, NGCH 358/25, PH 0982020955 NC LNG 27 7
N-TNCB VIN LNG AN PH BI XNG TRCH, BI XNG TRCH, PHNG DNG LIN HOI AN
PHNG KHNG NH KHNG NH,Thanh Xun TRUNG
NGUYN
179
1015/2015/YTH CNG TY C PHN KIM KH S 2 PH CU T, PHNG S 17 NGCH 35 NG 76 AN 0928002468 NC NGUYN 27 7
N-TNCB GIA BCH CHNG DNG DNG,Ty H DNG LIN XUN
180 GIA HNG BCH

1016/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT S NH 2B, NG 96 PH NC UNG NGUYN 27 7


N-TNCB THNG MI V DCH V THNG THANH, PHNG S 15A, NG 4/3, PH CCH, NG CHAI VN BNG
NGUYN MINH HB THNG THANH PHNG C GIANG,Long Bin HI LIFE
181
1017/2015/YTH CNG TY C PHN THC THN 3, X NG M 0977825460 KEM C QU PHM VIT 27 7
N-XNCB PHM VIT NAM - NEW THN 3, X NG M,Huyn CNG
ZEALAND Thanh Tr
182
1018/2015/YTH CNG TY C PHN CH KIM Km S 2, QUC L 2, PH 0912475525 CH TN PHAN 27 7
N-XNCB ANH L , SN BAY QUC T NI Km S 2, QUC L 2, PH L , CNG THANH
BI, X MAI NH SN BAY QUC T NI BI, X HNG
MAI NH,SC SN
183
1019/2015/YTH H KINH DOANH PHM TH S 50 HNG THAN, PHNG 0966002576 BNH CM PHM TH 27 7
N-XNCB HI NGUYN TRUNG TRC S 50 HNG THAN, PHNG NGUYN HI
NGUYN TRUNG TRC,Ba nh HNG
184
1020/2015/YTH CNG TY TNHH TH GII THN C IN B, X T 0904216813 NC UNG PHAN CHU 27 7
N-TNCB NC HIP NG CHAI TUN
THN C IN B, X T QUEEN BEE
HIP,Huyn Thanh Tr

185
1021/2015/YTH CNG TY C PHN THC THN NGI CU, X AN THCH DA NGUYN 27 7
N-XNCB PHM VISACO KHNH THN NGI CU, X AN RUBIRON DUY GIANG
KHNH,Hoi c
186

30
1022/2015/YTH CNG TY TNHH MT THNH KHI CHIN THNG, S 46 NGUYN TH NH, 01649621817 MUI VNG NGUYN 27 7
N-XNCB VIN THNG MI NG NAM PHNG VN PHC PHNG TRUNG HA,Qun Cu TH OANH
187 VIT Giy
1023/2015/YTH CNG TY TNHH SN XUT & S 182, LNG TH VINH, NC UNG NGUYN 27 7
N-TNCB THNG MI VIT CHU ANH PHNG THANH XUN BC S 182, LNG TH VINH, NG CHAI TRUNG HI
PHNG THANH XUN FLIFE
BC,Thanh Xun
188
1024/2015/YTH H KINH DOANH THNH T LA TINH, X NG LA NC UNG NGUYN 27 7
N-TNCB NG CHAI VN THP
THNH T
LA TINH, X NG LA,Hoi c

189
1025/2015/YTH CNG TY TNHH MTV NC S 20, NGCH 23, NG 82, CNG TY C PHN NC TINH 0949667345 NC UNG C 27 7
N-TNCB GII KHT VIT C PH CHA LNG, PHNG KHIT H NI, S 461 I CN, NG CHAI ANH
LNG THNG PHNG VNH PHC,Qun Ba AQUASTAR
190 nh
1026/2015/YTH CNG TY PHT TRIN PH M P302 NH C4, NG 44, PH 01238630493 BNH NGT NGUYN 27 7
N-XNCB KHNG THNG, NG T KM 18, I L THNG LONG, NHN DA TH THU
S KCN THCH THT,Quc Oai TRANG
191
1027/2015/YTH CNG TY C PHN THNG KHU NG DA, PHNG 0433916888 NC UNG HONG 29 7
N-XNCB MI V SN XUT CNG H CU KHU NG DA, PHNG H NG CHAI THANH
NGHIP THANH H CU,Qun H ng THANH H TM
192
1028/2015/YTH CNG TY C PHN DAEHA 360 KIM M, PHNG NGC 01235618475 BNH TRUNG L C 29 7
N-XNCB KHNH 360 KIM M, PHNG NGC THU NHN PHONG
KHNH,Qun Ba nh CM
193

31