Вы находитесь на странице: 1из 6

sanskrit names for neivethyam items.

Black gram vadai maashaaboopam .

athirasam Gula boopam.

kolukattai Modhakam

idly laddukam

aval brudhukam.

nel pori laajam.

honey Madhu

salt Lavanam

butter Navaneetham

sweetened flour madhurapishtakam

sugarcane piece Ikshu kandam.

Full sugarcane Ikshu dhandam

manjal kothu Haridhra kucham

pure water Sudhothakam ; Amrutham

sandal Gandham.

kumkumam Haridhra churnam

Thiruneeru Veebuthi bhasmam

Bell Ghantaa

camphor Neeraajanam

kalkandu Rasagandam

jaggary Gulam

sugar sakkara

curd Dadhi

cow's milk Gohksheeram

buttermilk Dhakram

Paanakam Gulothakam
sundal Chanakam

Ghee AAjyam; grudham

milk payasam ksheera payasam

greengram payasam grudha gula payasam

sakkarai pongal Gulannam

ven pongal muthkaannam

cooked rice Sudhaannam

sambar;rasam vyanjanam

gingilly rice(ellu sadam) Thilannam;thilodhanam

coconut rice naarikelannam;naarikelodhanam

lemon Jambeeram

lemon rice Jambeera phalaannam

Tamarind rice Thinthirenee annam

Curd rice dhadhyannam

coconut Naareekelam

plantain fruit Kadhali phalam

Betel and betelnut Thaamboolam

Bheri kai Bheri phalam

koyya phalam Bahubheeja phalam

Pomegranate Dhadime phalam

grapes; dried drakshai Dhraaksha phalam

Dates Karjoora phalam

Jack fruit Panasa phalam

naaval fruit( naaga palam) Jamboo phalam

elandai phalam Bhadharee phalam

Mango fruit Aamra phalam; sootha phalam

Apple Kashmeera phalam


vilam palam ;wood apple Kapitha phalam

orange Naaranga phalam

Fruits phalaani

fruit varieties Phala vargam

cucumber vellari Urvaarukam

2 thengaai moodi Naarikela kantadwayam

milk pongal dugdhannam; ksheeraannam

Neer more dhakroudhakam

samba rice saalyannam

Variety rice Chithraannam

cooked rice with ghee drops mahaa neivedhyam

Mulai kattiya dhaanyam Anguram

perappam palam vethra phalam

ABISHEKAM MATERIALS.In the LINGA PURANAM translated in tamil by sri Ramanathan and published by
Giri trading Agency in page no. 334 the sequence of Abishekam is given as follows.

1.scented gingilly oil. 2. Pancha kavyam.( cow's dung,urine,milk,curd,ghee, in the prescribed proportion
mixed ).3. Pancha mritham ( bananafruit,milk,ghee,jaggary,honey ) you may add other fruits also
mango,jack fruit,apple,orange, dates,grapes,mundri,drakshai,elakai,almonds,pomegr anate etc,
pachaikalpooram; saffron.4. cow's milk.

5.cow's curd 6. cow's ghee. 7 Honey. 8. sugarcane juice (jaggary) 9. all other fruit juices 10. Tender
coiconut water. 11. sandal wood powder mixed with water. 12. water from 5 kalasams . ( In 5 brass
vessals pour water and then pour some krambu elakai powder, pachaikalpooram, rose water, vilamichai
ver(Root) and chant easaanan, thathpurushan,agoram, vaamadevan,satyojatam mantras each one for
each kalasam )

Neivedyam slokam
Sathyam thvartena Parishinchami
Amruthopastaranamasi
OM
Praanaaya swaahaa
Apaanaaya swaahaa
Vyaanaaya swaahaa
Udaanaaya swaahaa
Samaanaaya swaahaa
Brahmane swaahaa !

___________________ neivedyam
Samarpayami

Deeparadhana Mantras

Rajadhi rajaya Prasahya Sahine|


Namo Vayam Vai Sravanaya Kurmahe
Samekaman Kama Kamaya mahyam
Kamesvaro Vai Sravano dadatu
Kuberaya Vai Sravanaya
Maha rajaya Namah
For shiva,
Namasthe asthu bhagavan
visweswarayaa mahadevayaa
tryambakaya,
Tripuranthakayaa
trikagni kalaaya
kalagni rudhraaya
neela kantaaya,
Mrutyunjayaaya sarveshwaraaya sadashivaaya
sriman maha devaaya nama.
For Vishnu.
Shanta Karam Bhujaga Shayanam,

Padmanabham Suresham.

Vishvadharam Gagana Sadrusham,

Megha Varnam Shubhangam.

Lakshmi Kantam Kamala Nayanam,

Yogibhir Dhyana Gamyam.

Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram,

Sarva Lokaia Kanatham.

For Devi Uma.

"Gauri mimaaya salilaani takshatyeka padi dwipadi


sa chatushpadi

ashtapadi navapadi bhabhuvushi sahsraaraparame


vyoman"
For Laksmi.

Lakshmi Ksheera Samudra Raja Tanaya

Sree Ranga Dhameshvari

Dasi Bhootha Samasata Deva Vanithaam

Lokaika Deepankuram

Sreeman Manda Kataaksha Labdha Vibhava

Brahmendra Gangaadharam

Tvaam Trailokya Kudumbineem

Sarasijam Vande Mukunda Priyaam

Похожие интересы