Вы находитесь на странице: 1из 32

hsyrava-prahasanam

jagadvara-bhacryea viracitam

"The Ocean of Laughter." A farce in two acts, by a pandit named Jagadisa. It


is a severe but grossly indelicate satire upon the licentiousness of
Brahmanas assuming the character of religious mendicants. According to Kali
Kumar Datta Shastri (Bengals Contributions to Sanskrit Literature. Calcutta:
Sanskrit College, 1974, p. 22), this work was composed in the mid-18th
century in Bengal.

Winternitz (298): "Here not only the priests, but also princes, doctors and
astrologers are ridiculed. In the house of a harlot, we find a Saiva mendicant,
his disciple, a quack, a police officer who reports with great satisfaction that
the state should be in the hands of thieves, a military officer who overpowers
a leech, etc. In act II, there appears a Brahmin who claims to have composed
the Vedas and to have been in heaven, where he thrashed Lord Siva."

Of interest to Vaishnavas will be the apparently serious verses in the


Vaishnava mood that are intended to cheat or deceive the gullible (2.10ff).
|| r ||

hsyrava-prahasanam
(1)

prathamo'ka

sveda-syandita-sndra-candana-caya dor-vall-bandha-ramt
rdhva-vsa-pariskhalat-smara-katha sandaa-danta-
cchadam |
tkrcita-locana sa-pulaka bhrnta-bhru ntyat-kara
prvaty surata mude rasavatm st mdn-pate ||1||

api ca
svar-bhnu sura-vartmannusarati grsbhild asv
indor indu-mukhi graseta kim uta bhrnty bhavaty mukham |
ittha ntha-gir nabho'rpita-do vaktre bhavny bha
mniny kta-cumbanas tri-nayana std ia-siddhyai satm ||
2||

nndy-ante stradhra : alam ativistarea, yasya

hsya-prasphua-danta-mauktika-caya-cchy-manojnan
nnlakti-satkt rasavat citta-pramoda-sthalau |
svacchanda vara-varin rasavat smantinva svaya
ramy r-jagadvarasya kavit sac-cittam nandayet ||3||

asti ca tasya kaver nija-kula-kamala-prakaka-dinakarasya tripura-hara-


caraa-prama-candrama-prakita-kavitva-kairavasya m prati nidea
tvam iha surabhi-samayocitensmad-viracitena hsyrava-nmn
prahasanena vidagdha-samudyn hdaynandam utpdaya iti | avayam
etat sanam anuheyam, yato vidagdha-jana-maity sasadi
rasavaty vc vilasitu nartitu ca mampi citte kauthalam asti | atas tat
sagtakam avatraymi | (parikramyvalokya ca) aho kusuma-samaya-
ramayat ceto harati | yata

cacati candana-pavane
dhvanati ca madhumatta-madhuvrate madhuram |
kjati kokila-nikare
na harati surabhir mana kasya ||4||

anyac ca
uyate skhalati gujati kuja-madhye
pupi cumbati parivajate dvirephm |
ghran bhramaty api parga-vidhsargo
bhgodya ki na kurute madhupna-matta ||5||

tat katham atra lalan vin vinoda ? (parikramya nepathybhimukha


pahati )

bhgra-sakta-nalin-dala-sat-kake
pya-rami-vadane madaneu-tulye |
kandarpa-sarpa-paridaa-sudhe vidagdhe
snigdhe priye tvaritam gamana vidhehi ||6||

(praviya) na : ajja-utta ! esambi de smiyoaea samado, t


auggaha-baaa pasd-karadu |1

stradhra : rye, paya

su prasaranti kokila-kala-svn nikujntare


gujanto bhramar samutkamanasa cumbanti pupvalm |
sparotsrita-mallik-parimala rkhaa-vyur vahaty
eva ka na karoty aya smara-arkrnta vasantodaya ||7||

anyac ca
hnya-pua-madhura-dhvanibhir navohm
adhypayanti kila mdhavik vratatya |
ligya ctam asakt kalakaha-abda
ntna-prasna-pulaka kusumgamesmin ||8||

na kicid anya-cittat nayati |

stradhra : rye, kim iti anya-cittsmi ?

na : a suida ajja-uttea ?2

stradhra : ki tat ?

na : ajja, ajjeva iyadta{u}ra-vsi aaasidhu araba{i}


maala-bira kdabb, tea asma-cittahmi |3

stradhra : knte ! kim etat satyam ?

na : adha i |
1
rya-putra, esmi te j-viyogena samgat | tasmd anugraha-vacana prasd-kuru |
2
na ruta rya-putrea ?
3
rya, adyaiva niyatnta-pura-vsin anaya-sindhun narapatin maala-vicra
kartavy, tennya-cittsmi |
nepathye :

ghaayata ghaa-jla toya-nya purastt


pathi tua-nakha-lekh kipyat bho niyukt |
nija-pura-paricarc kartum evyam utko
npatir anaya-sindhus tram gacchatha ||9||

stradhra (ke kara dattv karya ca) :

ntir bhtimat dig-antam abhajat kipra sama sdhubhir


dhrtn paunpara para-dhanka na ke mana |
knt kasya baln na kena ramit rjye yadyedhun
tasya kauipate`h samgatir iha sthtu na yukta priye ||10||

tad itonyatra gacchva | (ity uktv nikrntau |)

(iti prastvan |)

(tata praviati snucaro narapati anayasindhu |

rj (svagatam) : aho durdaivam ! kusumaara-ara-nikara-jarjara-arrea


rtrindiva para-vanit-nidhuvana-vilna-manas kiyat-kla paura-paricarc
na kt | (prakam) aye cara-reha ! ayathrtha-vdin ! rirpyat tvat
maalam |

cara : ja deo abedi |4 (iti nikramya samantd avalokya ca puna


praviya npa-kara-sampe uccai) deo ! jida maala-rahassa |5

rj : kathaya kathaya |

cara : cira-la avilae maale sabbo jjeva babhro ala gado tti |6

rj (sa-krodha) : kuta ?

cara (sasktam ritya) : deva ! yata

ligati nijgan para-vadh hitv jan smprata


nca svyati saty upnaham aho sad-brhman gae |
vandante dvijam antyaje nivasati vr-vihn jan
eva maala-vaipartyam adhika jta mah-bhpate ||11||

api ca
4
yad deva jpayati |
5
deva, jta maala-rahasyam |
6
cira-klam avicraay maale sarva eva vyavhro asta gata iti |
nr nayanejana na jaghane sindra-bh-maite
smante na ca npurau pada-yuge yvopi naivekae |
vakoje mai-majar na carae kc kaau ndhare
caitya vea-viparyaya pratigha da sakaa may ||
12||

rj (karya tma-gatam) : cira-klvicraay ayam avyavahro jta


paurm | bhavatu, daa vidhsymi | (prakam) aye, hyat kumati-
varmkhyo mantr |

cara : ja deo abedi |7 (iti nikramya tena saha puna pravia |)

(praviya) kumativarm (vma-pin npati namasktya) : apopi


san prasphuam jpayatu mahrja | kim anuheyam ?

rj : mantrin ! sthnocita-sthna vin cira maala-carc na kriyate |

mantr (sa-sambhramam) : deva, atraivsti parama-ramaya sthnam |

rj : nivedaya nivedaya |

mantr : bandhury kuiny prgaam |

rj (sa-hsam) : kumativarman ! mama cittena samam abhimantrya


sasadi praviavn asi, yato devy galita-kuca-spara-vimukhasya
vrgaliganya mampi abhila | yata udara-patita-stanu kuta
smarvasthiti ? tath ca

uttuga-stana-aila-durga-viame vmekan hdi


sthitv yatra bald bhinatti hdaya yn sutkai arai |
tasmin manmatha-yuddha-mardana-vat pta prayte stane
manye durga-parjayd apasared bhru sa pupyudha ||13||

mantr : tad upasarpva |

(rj sollsa mantri saha parikrmati |)

cara (parikramya) : dea ! ettha jjeva prado ghaadara ghaasra-surahi-


cadaa-miabhi-bibiha-kusuma-parimalo osaradu, t eda badhure
madira takkemi | ido ausaradu deo |8

rj (prgaam anustya sa-pramoda) : ida bandhury prgaa,


prpta may trtha-ata-paryaana-puyam |
7
yad deva jpayati |
8
deva ! atraiva purato ghanatara-ghanasra-surabhi-candana-mganbhi-vividha-kusuma-
parimalopasaratu, tasmd ida bandhury mandira tarkaymi | itonusaratu deva |
mantr : kva s bandhur kuan ?

(tata praviati bhujaga-ata-pariveit bandhur |)

bandhur : aho accara accara ! au re bhujaga !


aaasadhuaraba{i}o dhtta cakkabaio samgamo baadi, t
kadha tla-juala-jhill-maddaa-milidi basata-samaam uddisia gdi
gidu bilabadi ?9 (upastya bhujag sahara)

mahu-matta-mahubbada-ra-juto
kala-kaha-vilsii-ga-ruto |
jua-citta-biraa-pacaaro
tuha bhodu mahu bbahu-ppdi-aro ||14||10

(iti puna punar nhayati |)

rj (karya kare svairam) : he kumativarman ! kicid iya prrthayate |

kumativarm : nikhile jagati mah-ptakino bhavanta eva, tat sarvn


vihya te irasi bhaviyati vajra-pta |

rj : na jyate kim eva bhaviyati, tad ki vidheyam ?

mantr : dainya prakaktya atraiva upavsa-traya vidheyam iti |

rj (tma-gatam) : ala bhayena ! praamya en pratraymi |


(prakam) mtar bandhure ! ayam aha praammi |

bandhur : miakaleh de suppasamm bhodu |11

rj (sa-haram tma-gatam) : nistro'smi mah-ptaka-bhayt, na


prrthitam anay kicit | (prakam) kva s mgkalekh ?

(tata praviati vielakta-arra-latik mgkalekh |)

mgkalekh (sa-smitam) : aba, ko eo ?12

bandhur : putti, a si ? aaasidhu-bhumissaro de daanatth |13


9
aho carya caryam ! nanu re bhujaga ! anayasindhu-narapater dhrtn
cakravartina samgamo vartate, tat katha tla-yugala-jhill-mardala-militni vasanta-
samayam uddiya gtni gtu vilambayata ?
10
madhu-matta-madhuvrata-rga-yuta kala-kaha-vilsin-gna-ruta | yuva-citta-
vidraa-pacaara tava bhavatu madhur bahu-prtikara |
11
mgkalekh te suprasann bhavatu |
12
amba, ka ea ?
13
putri, na jnsi ? anayasindhu-bhmvaras te daranrth |
mgkalekh (sa-smitam) : ido ahia ki pua ?14

rj (nyikm avalokya) : aho caryam asy

sajtendu-parbhava parilasad ylola-netrjana


bhrnta-bhr-latam aianbhi-tilaka r-khaa-patrlakam |
bandhkdhara-sundara sura-muni-vymohi-vkymta
trailokydbhuta-pakaja varatanor sya na kasya priyam ||15||

api ca
asy dhma-sarovara bhuja-vise vaktravinde bhraman
netra-bhr-bhramare suyauvana-jale kastrik-pakile |
vakoja-pratikumbhi-kumbha-dalana-krodhd upetya druta
magna citta-matagaja katham asv utthya nirysyati ||16||

(punar bandhurm anya-manaskm avalokya) bandhure ! katham anya-


hdaysi ?

bandhur : deo, miakaleh mammaha-tata ajjhbaattha


bsmabhaa uajjho gamissadi, edea asmahiasmi |15

rj (sa-har) : asmka kula-purohita sa eva |

nepathye :

dinopavs tu nimi
jadhara san kulabhil |
aya kaymbara-cru-daa
ahgra sarpati vivabhaa ||17||

(tata praviati vivabhaa kalahkurea chtrea anugamyamna |)

vivabhaa (parikramya samantd avalokya ca) : aho abhinava-kusuma-


klo vartate | api ca

kusumaara-sakho vinodi-bandhur
vividha-vilsa-kalpamna-dhm |
madayati hdayny aya jann
surabhir ivsava-sacaya sugandhi ||18||

(puna chtram avalokya pahati |)

14
ito'dhika ki puyam ?
15
deva, mgkalekh manmatha-tantra adhypanrtha vvabhaa updhyyo
gamiyati, etena anya-hdaysmi |
ke prasaranti tla-yugala-svn sa-jhill-rav
sarv-mukhar dhvanaty avirata manda mdaga-dhvani |
karprguru-gandha-bandhur anilo vypnoti sarv dio
gehe kasya mahotsavodya niyata vatsa druta jyatm ||19||

(parikramya) kalahkura : bhaava, badhure kuine ilae


mahussabo baadi |16

vivabhaa (sa-haram) : vatsa, prva-savatsare bhojayitu tay


nimantrit vaya, tad ayam avasara | (iti parikramya bandhury
prgaa pravia |)

bandhur : uajjho ! eda bhaggsaa, ubabisadu ajjo |17

vivabhaa (nyena upaviya sa-sambhramam) : mtar bandhure,


praammi |

bandhur : putta, maaa-samudda-sataraa bhodu |18

vivabhaa (nyikm avalokya) :

madana-payonidhi-taraa bhavati tad pvara-kuca-kumbho


me |
yady avalambitum asy labhyata evaianetry ||20||

nyik sa-smitam avalokayati |

rj (svagatam) : mah-mahopadhyyo vivabhaa | kulakulrcity


bandhury labdhrvda prvata samupavia ubhrvda
sagrahtum | (prakam) bhagavan, praammi |

vivabhaa : bho kalahkura, druta dehi rje rvdam |

kalahkura (sa-hsa akrana-mkita drvkatam dya


sasktam ritya uccai) : netre pupodayo bhavatu bhavatm | api ca

atror vddhir bhayo vddhir vddhir vydher ainasm |


durgater durmater vddhi santu te sapta vddhaya ||21||

(iti pahitv rja-irasi drvkatam arpayati |)

rj : koya dua-bau ?

16
bhagavan, bandhuray kuiny nilaye mahotsavo vartate |
17
updhyya ! ida bhagnsana, upaviatu rya |
18
putra, madana-samudra-santaraa bhavatu |
vivabhaa : ayam avidito bhavat ?

nija-vaa-dhmaketur bham agha-setu pramda-caya-hetu


|
para-vitta-haraa-ra kumati kalahakura krra ||22||

(punar bandhurm avalokya) bho vatsa, kalahkura !

pralambita-payodhar kata-raj vikrspada


sad vigata-hasak timira-lupta-tr-ruci |
tiraskta-nikar gata-vay iya bandhur
sad sapadi dyat jaladhargama-rr iva ||23||

vatsa, vandanyatar bandhurm upastya namaskuru |

kalahkura (saharollsa parikramya bandhury caraa-dvaya-


madhya-bhgato daavat praamya punar rdhva-jaghanam lokya sa-
hasta-tlam uccair vihasya sasktam ritya) : bho mah-mahopdhyya !
caryam asy bandhury adho-mukhe maru-re | api ca

stanau tugau nipatitau kma-sagrma-marditau |


purastd avalokysy bhaga uka bhayd iva ||24||

bandhur (sa-smita) : ao bauo, satthaka khalahkurhidho


imassa |19

vivabhaa (nyikm avalokya) : aho taruy bhva-prakara |

svaira sasmitam kate kaam ala vyjmbhate vepate


romca tanute muhu stana-tae vylambate nmbaram |
ligaty apar tanoti cikura pratyuttara ycate
keya kma-kal-vilsa-vasatir loleka bhvin ||25||

api ca
khelat khajana-netray parilasat-svarravindsyay
pnottuga-nirantara-stana-bhara-vylola-san-madhyay |
sphta-sphta-nitambay kaam api vylokita cnay
ki na syd vain vara smara-hara smrai arair jarjara ||
26||

bandhur : uajjho ! e miakaleh me putt mammaha-tata pahidu


susajjid baadi |20

19
naa bao, srthaka kalahkurbhidhnam asya |
20
updhyya ! e mgkalekh me putr manmatha-tantra pahitu susajjit vartate |
vivabhaa (vihasya) : asmkam adhypana-nya mandiram eva
vartate |

mgkalekh : aba ! eso buha-sddulo bia galida-akha-dasao ja-


ja-pajaro adihadabbo ahaisa ma biabedi |21

kalahkura (sa-krodha) : pmari ! gaie ! para-putta-bitta-hrii !


amha uajjha dih a kuru kubba-basa{i}a, jassa ihuaaauratt
bamha attadiba biah he badha-ibaha sikkhaat ajjabi
bhama{i} a{i}siehea uajjha-purado baihabba-maaa kadua icca
aumaraattha susajjid bhodi ta buha jappesi ? abia, ajjabi uajjho
lajjulo basaa palihalia jaaake saaa kua{i} | ea hadabba
jappesi ?22

(iti krodha nayati |)

mgkalekh (vihasya) : dha s bahma, sisso bi dhao, tah uajjho


|23

bandhur : putti ! eda a bhaidabba madadama | uajjha a si,


buhobi maaa-kamala-paso diaho ajja bsabhao dhutta uajjho
|24

vivabhaa (karya tmagatam) : aho caryam |

prpt prasphua-ka-pupa-padav keais tathaiva bhruv


samyag locana-pakma ca jaras jr ca dantval |
uka manmatha-mandira nipatitau uktiukau stanau
etasy sutar tathpi vacane jgarti pupyudha ||27||

bhavatu, epi kva ysyati ? (prakam) bandhure, jartur vepamn


dyase |

bandhur : sacca, pbba-auratta-sieha biaha gua


susmarat aaga-jvarul kkhu aha |25

21
amba ! esa vddha-srdlo iva galita-nakha-daano jar-jra-pajaro atihatavro'harnia m
viambayati |
22
pmari ! gaike ! para-putra-vitta-hrii ! asmka upadhyya dv na kuru kuvyavasyina,
yasya nidhuvannurakt brhma nakta-diva vidagdhn sthne bandha-nivaha sikayant adypi
bhramati atisnehena upadhyya-purato vaidhavya-maana ktv nitya anumarartha susajjit
bhavati ta vddha jalpasi ? api ca, adypi updhyyo lajjkulo vasana parihtya janany-ake ayana
karoti | ena hata-vra jalpasi ?
23
dhany s brhma, iyo'pi dhanya, tath updhyya |
24
putri ! ida na bhaitavya mandatama | upadhyya na jnsi, vddho'pi madana-kamala-prako
dina-ntha ryo vivabhao dhrtnm updhyya |
25
satya, prvnurakta-snehn vidagdhn gua susmarant anaga-jvarkul khalv aha |
vivabhaa (vihasya) : bho mahrja ! madana-jvartur bandhur |

rj : tat katha nhyate turntaka-suto mah-vaidyo vydhisindhu ?

vivabhaa : api na jyate turntaka-suto'sau ? ki csya gu na


jyante ?

rj : bhavatpi na vidita tasya upacra-vacanam ?

netre tapt alk jahara-guru-gade lpada chittir aghrer


amary nsiky vaiam atiita tapta-taila ca le |
hd-roge yantra-dru-dvaya-niviatara bandhana muka-
dee'py
etai ramyopacrair nayati pit-vana rogia ka na cu ||28||

api ca
kse dhmas tu balavati maruti sveda-bhedopavs
vahner mndye ca pia sa-piitam ania vri-pna kaphrt
|
pittrtvranla tirkaur api jala-droik sannipte
ki brmo vydhisindhor guam iha sutarm eka-vaktrea
samyak ||29||

nepathye :

pnya-sthla-pde katham api dharay dhrite skuraughe


hasta-nyastcalgra-pracalita-pavanair vrayan makiklm |
kst kaha-svnoghai sapadi mukharayan di-mukha vyoma-
vthm
apy ea vydhisindhu praviati sarujm antako rja-vaidya ||
30||

vydhisindhu (praviya anai parikramya sa-garvam) :

vaidyoha vydhi-vargm
rayopy ayao-nidhi |
may cikitsita sadye
mrkaeyo na jvati ||31||

api ca
sarvauadhni tihantu
cikitspi ca tihatu |
mama daranato rog
kila prair vimucyate ||32||
vydhisindhu (upastya) : bho bho mah-mahopdhyya ! ayam aha
namaskaromi |

vivabhaa : kalahkura ! dehi bhiaje ubhrvdam |

kalahkura (hastam udyamya uccai) :

svalpyur bhava smprata cira-ripur m jva daa-dvaya


vakas te khara-kaako niviat bhog gale cumbatu |
anyem apardhatas tava iro rj ca sayamyat
h-bhakto bhava sarvad tava ghe vahni sad ntyatu ||33||

vydhisindhu : are pmara bao ! mm avakipasi ?

vivabhaa (vihasya) : bho vydhisindho, tava pitu turntakasya


antaklaya-prptasya kualam ?

vydhisindhu : kuta kuala bhavad-darana vin ? (nyikm avalokya)

kasya na lubdha hdaya kcana-rucin kuca-dvayensy |


lokya hema-kumbhau na bhavati bhuvi kasya v lobha ||34||

vivabhaa : bho mah-vaidya ! kacit cikits-prano m mukharayati |

vydhisindhu (sa-garvam) :

piya taula-tila-pracaya nidhya


pau khanitram api cru-citrtham eva |
vaidyosmi rogi-jana-bndhava-sampradyai
praavya eva hdayeu vimucya moht ||35||

vivabhaa (vihasya) : mah-vaidyosi | (puna sa-hara) mah-vaidya,


pracurata-gra-rasa-prgalbhyt lemtur bandhur | tat kriyatm asy
upacra |

vydhisindhu : sutapta-kau-tailena katham asy gude nasya na


dyate ? tad ala vilambena |

bandhur (vihasya tma-gatam) : eso buhi-rahido vejjo | (prakam)


bhaava, bhaggea pucchidabbo mah-vejjo |26

vivabhaa (kam avalokya) : , sahasrvadhnena may vismta


prana | (vihasya) vatsa kalahkura, smraya vaidya-pranam |

26
ea buddhi-rahito vaidya | bhagavan, bhgyena praavyo mah-vaidya |
kalahkura (prasphuam) : mah-vejja ! miakalehe pa{u}racadaa-
kukuma-katthuri-parilebaea gtta-kauaa samupapaa | t ettha
ki kdabba t bhaa |27

bandhur (smita ktv tma-gatam) : jadh uajjho sirasto bi tadh jutta


bhassa-puje sramebaham |28

vydhisindhu :

vri-par-cayai ska ghv vcikam agata |


dtavyo vnar-reu sadya kaharo hi sa ||36||

bandhur : suhu osaha |29

vivabhaa : bho iya ! bhavatpi vismtam |

kalahkura (smtim abhinya) : hu smarida | mah-vejja, surada-


samara-bimaddado mua-ptur badhur, t ettha jjeva ki
karadu ?30

bandhur (sa-smita svayam upastya) : mah-vejja, jida de vijjattaa


| tahbi kaha-iggahattha osaha bhaa |31

vydhisindhu (kaa vicintya) : h h katham eva na nigadyate ? pur


rjo marut-prgalbhyt sihsane upaviasya lem jta, tad asmat-
pitr caraka-suruta-vgbhaa-ngrjuna-tattva-vid turntakena npater
locana-dvaya kra-crena nirmrjya jalauk-ata pradya lem
apakayita |

bandhur : ettha jjeva ki kdabba ?32

vydhisindhu : alpopacra-sdhye ala gurpacrea |

varao bhga-rola ca jalauk vtha vcika |


ghre netre ca dtavy sadya lema-vinina ||37||

bandhur (vihasya) : sacca durtaka-putto tumam |33

27
mah-vaidya ! mgkalekhay pracura-candana-kukuma-kastrik-parilepanena grta-kauyana
samutpanna | tasmt atra ki kartavya tad bhaa |
28
yath updhyyo irasto'pi tath yukta bhasma-puje srameyvasthnam |
29
suhu auadham |
30
hu smtam | mah-vaidya, surata-samara-vimardann mua-ptur bandhur, tasmt atraiva ki
kriyatm ?
31
mah-vaidya, jta te vidvattvam | tathpi kapha-nigrahrtha auadha bhaa |
32
atraiva ki kartavya ?
33
satya turntaka-putro tvam |
(nepathye kalakala |)

rj (ke kara dattv karya ca prakam) : aye, prathra ! jyatm


etat ko mama daranrth | ta praveaya |

(praviya) prathra : ja deo abedi | (nikramya samyag avalokya


puna pravia) dea rattakallola-maheo bido ekkea porajaea ratta-
kalebarea acala-gahdo baadi |34

rj : praveaya |

prathr (nikramya puna praviya ca tath ktv) : dea, esa ratta-


kallolo bido |35 (iti nikrnta |)

(tata praviati rakta-liptgena paura-janena acala-ghto rakta-kallola |)

(parikramya) raktakallola (sasktam ritya pahati |)

mayi kura ghti mnu


bhaveka tanutm apaiti |
sva-vtti-nirvha-pare ca rakta-
cayormi-mlkulit tanu syt ||38||

api ca
rtandam adhika prakurvat
hasta-pda-gala-bandha-pant |
ya chinadmi nakhara nm aha
sa prarohati punar na janman ||39||

(sabh-sthnam avalokya darpaam arpayati |)

rj : bandhure ! dau mukura ghtu bhavat |

bandhur (ghtv avalokya ca) : bhaava, timirul mhi, dappae a


kadha pi muhkidi pecchamhi | t dappaa gehadu ajjo |36

rj : bho vydhisindho, bhavad-adhihnena timirkul kuin ?

vydhisindhu : katham agni-vara-alk sthira-hastena asy locana-


trak-madhye na dyate ? tarhi cakuor abhvt kutas timirat ?

34
yad deva jpayati | deva raktakallola-nmadheyo npita ekena paurajanena rakta-kalevarea acala-
ghto vartate |
35
deva, ea raktakallolo npita |
36
bhagavan, timirkulsmi, darpae na katham api mukhkti pecchamhi | tasmd darpaa ghtu
rya |
mgkalekh (vihasya) : pahamado vejjas tu loae parkkhadu |37

vydhisindhu : alam ihvasthnena | gaikpi mm upahasati | (iti


nikrnta |)

vivabhaa (mukura ghtv avalokya ca sa-sambhramam) : aho,


vrdhakya jtam |

uklatva jaras kaceu daan r vir tanus


taimirya nayane rutau na ca vaco-labdhi lathatva pale |
asmka tu katha tathpi vilasad-vrganligana-
vymohya mana sadaiva valate citra caritra vidhe ||40||

rj : are npita ! brhi svbhimatam |

raktakallola: dea, edea dba p-kdarea sama amha kalaho


baadi |38

rj : mantrin ! vicryatm anayor nyya |

mantr : are npita, nigadyat prathamata kasya gocara |

raktakallola: pahama amha |39

paurajana : mamge oita-pravha prathamato gocaras tava ?

mantr : are npita ! katha te gocara ?

raktakallola (tma-gatam) : dhao mati-aro ara-ra-joggo | (prakam)


bhaava ! edama jjeba aara-jaassa ahara-mlkassattha loaa-
majjhi-ihida baisa bhagga, edea kraea |40

mantr : bhadram uktam anena | are paura, baia-mlya dtum arhasi |

bandhur (sa-smitam) : dhaa mati-aro araba{i}-joggo |41

(praviya) prathra : bhaava ! mithaba-maheyo bamhao ajja


pekkhidum icchadi |42

37
prathamato vaidyas tu locane parkatu |
38
deva, etena tvat p-ktarea sama asmka kalaho vartate |
39
prathamam asmkam |
40
dhanyo mantri-varo nara-rja-yogya | bhagavan ! etasyaiva nagara-janasya nakhara-mlkarartha
locana-madhya-nihita baisa bhagnam, etena kraena |
41
dhanyo mantri-varo narapati-yogya |
42
bhagavan ! mithyrava-nmadheyo brhmao rya prekitum icchati |
vivabhaa : praveaya |

(prathr tath ktv nikrnta | tata praviati mithyrava |)

mithyrava (samantd avalokya) : bho mah-mahopadhyya ! asmat-


prativsi-jmt-prgae kacit brhmaa caturveddhyy brahmacarya-
nipua samvatsara-sny makikpdhati-vraita-deho mta | tena
brahma-vadhena vykulbht vayam itas tato vey-prgae smrta-
paitam anviyanto bhavad-antikam gat sma | tad atra kni
pryacittni ?

vivabhaa (smtim abhinya sva-ns-pue'gula pradya


paramrthato nirpyha) : yadi svarpa brhmao mtas tad tad-
vanity tat-sutasya v mukhe gomaya-jala vahni-vara ktv
pradyat | tena ubhayor divy gati |

mithyrava (kare svairam) : makik-pdghtena na mta, kintu


rajaky ramama sarvai paurajanair lora-ptair hata |

vivabhaa : tad sarve nistr | nirmajjana ktv nyat tena


ppena rajak vilipt |

mgkalekh : dhaa paidatta |43

mithyrava (nyikm avalokya) :

kenrdhi saroruhai suranad-tre mnvara


kenkri ca ambarri-carae bhaktir nitnta sad |
kenga sura-sindhu-sindhu-milane vymoci nirmohita
yasyaigkam alakariyati jagad-vymohi-mrti kaam ||41||

(puna sarvn avalokya tma-gatam) vrganliganya mama


samgama | ki ctraiva dhrtn melakam | na hi jalaukasm age
jalaukn gati | tad alam ihvasthnena | (iti nikrnta |)

rj : adhunpi katha nyta sdhuhisako daa-pla ?

(tata praviati) sdhuhisaka (kicit mudam abhinya) : asi-hatta-


moaehi jjeva saala aara vyulbhda, hagge paramadido ga-
sadasaattha ado mhi |44

rj (sabhaya cintm abhinya) : mantrin, corebhyo mahat bhti | kim


idn karayam ?
43
dhanya paitatvam |
44
asi-hasta-moakair eva sakala nagara vykulbhta, aha paramnandito gaik-sandaranrtha
gato'smi |
mantr : deva ! sainya susajjktya prathamato mama rakaa vidheyam
| tato devys tata prsdasya ca |

rj (sa-kaa) :

rtrau traka-nyakekaa-sukhny rdhva pidhna vin


nitya jarjara-bhitti-pta-bhayato devy sama jgara |
yasmin bheka-rav-gatoraga-bhayt pau sadaivauadha
prsda khalu tda prathamata sarakyat caurata ||
42||

hanta, na jne devy kd gatir bhaviyati |

bandhur : ajja manti-ara ! kiris s de ja citaan deo bisdadi ?45

mantr : tad-gua-varane ananta iva ka sahasra-mukha

darendu-tulya-vadanjana-puja-gaur
mrjra-cru-nayanghaa-pna-madhy |
prottuga-pna-kuca-cumbita-nbhi-de
trailokya-moha-vasati khalu kmin s ||43||

bandhur : bhadda, mahblo biaha aggagasso, abia tuma ka{i}-


cma |46

mantr : deva, caura-bhtir mahat, patita sagrma-samaya tat katha


nhyate raa-jambka senpati ?

(praviya) raajambuka (parikramya sa-garva) : dea, suadu amha


vrattaa |47

rj : kathaya |

raajambuka : dea ! ajja mae ratta-pupa-rasa piat abaloid sama


asta dhria thula-camma-rajju-ghi ahid |48 (tata satvaram ake
tanutra niveya katriya-catuayena samam astra dhtv sthla-carma-
rajjubhi k |)

rj (sahara) : tata ?

45
rya mantri-vara ! kd s dev yac cintayan devo vidati ?
46
bhadra, mahplo vidagdhnm agragaya, api ca tva kavi-cmani |
47
deva, ryatm asmka vratvam |
48
deva ! rya may rakta-pupa-rasam pibant avalokit |
raajambuka : tado tkkha-khagga-ppahrea cammakomattaa d
|49

rj : tatra ka sandeha ? ngyuta-balosi |

mantr : bho senpate ! patita sagrma-samaya, tava shasa kda


?

raajambuka (prasphua sasktam ritya) :

sadyo dattam alaktaka pada-yuge dvgany ratau


rakta-bhrnti-vad bhayena nitar glnendriyo medinm |
payan dara-ni-tamisra-nikara-cchannm iv tath
mrccheya bhuvi k kath samarato raktasya sakta-dvim ||
44||

(mgkalekh uccair hasati |)

raajambuka (sa-krodham) : pmari gaike ! ma uahasasi | t kua


mae sama samala |50

(praviya) prathra (sasktam ritya) : deva, mahytriko nma


svatsariko dvri vartate |

rj : praveaya |

prathras tath ktv nikrnta | praviya mahyntrika pajik


prasrya dakibhimukha pahati :

bhave bhavatu bhskara sura-gurus tath randhraga


kharu-tanayoama sapadi medan-nandana |
dinea-gha-sagata sa khalu saihikeyo bal
phala kim aparai puna aikavndu-jtair grahai ||45||

mantr : ruta ubhrvda | samprati sagrmrth deva | tat


kriyat mah-ytry kaa |

mahyntrika : prim-sayukta-anaicara-vsare rava-nakatre


vcika-lagne prta samaye devasya mah-ytr bhaviyati |

kallola : t ettha maraa jadi |51

mahyntrika : prajnm pada ntv ytu nma |


49
tatas tka-khaga-prahrea carmakoatva nt |
50
pmari, mm upahsasi ? tat kuru may sama samaram |
51
tad atra maraa jyate |
vivabhaa (prva pacim dia cvalokya) :

bhnu-bimbam idam astagmi ca


prodyata kumuda-bandhu-maalam |
dyate rati-pate pravsin
krodha-raktam iva locana-dvayam ||46||

(nyikm avalokya sa-kmam) vatsa kalahkura ! pravtta sandhy-


samaya | tad asy kare svaira bhaa yath tvay srdha nibhtam
asmka sandhy nirvahati |

kalahkura (karytma-gata sasktam ritya) : duo'yam


updhyya taru rantu-kma | api ca

ki me sad-guru-sevanai pratidina ki vyoma-dhmrcanai


ki syd adhyayanena v sura-pura-prptythav ki phalam |
etasy kuca-kumbha-nirbhara-parrambha-prabhvodbhava-
svedmbhobhir anaga-vahnir adhun nirvpito no yadi ||47||

bhavatu, tad ala vilambena, katham e nirbharam ligya na cumbyate ?


(upastya prakam) miakalehe ! kipi jappidum icchmi |52

mgkalekh : ja{i} jutta, t kadha a bhami ?53

kalahkura (sasktam ritya) :

truya divasni paca daa v pna-stanottambhana


no jta punar ity aho vidhumukhi prs tu na sthyina |
jtvaiva samupekyate'bhyupagato yad vma-dy yuv
na sthairya kucayor hdi sthiratara jgarti alya hi tat ||48||

(mgkalekh kicit smayati |)

kalahkura : miakalehe ! kipi rahassa jappemi, sudu bhod |54 (iti


ruti-mle militv nirbharam ligya uccai cucumba | sasktam ritya)

svdita sudaana-cchada-sdhu
nmarair vidhura-buddhibhir asy |
yad vidhuntuda-mukhd avaia
pyate pramuditair harika ||49||

52
mgkalekhe ! kim api jalpitum icchmi |
53
yadi yukta, tat katha na bhami ?
54
mgkalekhe, kim api rahasya jalpmi, otu bhavat |
vivabhaa (sa-krodham) : are pmara bao ! mat-kkit nyikm
ligasi cumbasi ca | ata pryacitt tvam |

kalahkura : aha a, tuma | jado sissligid i mak-kkhid


jappesi |55

vivabhaa : yasygasya yogt gajo hastty ucyate, tad abhidhnam


aga tava chedya bhavati, yena guru-vchit nyik sp |

kalahkura : aga-jahaa-rajjaa-mahea aga tuha vicchejja


bhodi, jea sissa-paricubid i sva-bchid jappesi |56

vivabhaa : adharo yasycchdana tasyotpana yukta, yena asy


adhara pita |

kalahkura : ligi pperaeti dhtuor ac-paccaea ja ra sijjha bhodi


tuha tassa uppaa jogga, jea sissa-cubid i pecchasi |57 (iti
anyonya kalaha kurvau ntyata | sarve hasanti |)

nepathye vaitlika : ubha-sandhy-samayo'stu divasasya |

gha prauhganbhi surata-rata-mana-


sammadotsritka
mugdhbhis trasta-netra rati-samara-bhaya citnayantbhir
evam |
pnthnm aganbhi sa-salila-nayana nya-cittbhir uccai
kaa do'sta-aila bham asajad aya maala caa-
rame ||50||

api ca
gatavati dinanthe cima-kmdharnta
iira-kara-maykhair nirbhara dahyamn |
parihta-militli pnthaknteva dn
sapadi kamalinya hsya-hn babhva ||51||

dvityo vand : api ca

kvaitat mrtaa-bimba sarasi sarasija-rei-hsya kva yta


kvaite yt rathg sapadi gata-hriya kva pravi marl |
sandhy-rgruga kupita iva pati prodyato'ya himur
manye hardvitya hasati kumudin jgratvli-ndai ||52||
55
aha na, tvam | yato iyligit nyik mat-kkit jalpasi |
56
agan-jaghana-rajana-nmadheya aga tava vicchedya bhavati, yena iya-paricumbit nyik
sva-vchit jalpasi |
57
ligi prerae iti dhtor ac-pratyayena yad rpa siddha bhavati tava tasya utpana yogyam, yena
iya-cumbit nyik prekyase |
api ca
svardhmta-pna-cru-caaka ki kmadevgan-
kr-kandhuka ea ki suranad-hinra-pia kim u |
ki chatra smara-bhpate kim u yaa-puja purastd ida
ceta-saaya-kraka samudita ta-dyuter maalam ||53||

mantr : pravtta sandhy-kla tat katha nitya-kriyyai na gamyate ?

rj : ki tena ? caura-cakra-bhayt cintkulo'smi | bhavatu, tathpi ysymi


| kaa virama, dyatm anayor guru-iyayor virodha |

(vivabhao daa-hasta smara dhvati | kalahkura uccai tktya


sarvga pulakayati | tato'nyonya nyikcala ghtv mameyam iti
uccrya kalahyamnau ntyata |)

bandhur (pura parikramya) : ajja bhaava ! cihadu ajja kalaho |


samabai raa baadi | pattusahomttha maadha-misso
gamissadi, so kkhu ja disadi ta kdabba |58

ubhau : tathstu |

iti hsyrave prahasane sabh-nirayo nma


prathamo'ka
||1||

58
rya bhagavan ! tihatu adya kalaha | sampa-vartin rajan vartate | pratya-homrtha
madanndha-mira gamiyati, sa khalu yad diati tat kartavyam |
(2)

dvityoka

(tata prta praviati vivabhaa iya ca |)

vivabhaa (prcm avalokya) : aho ! dig-agan-ira-sindra-obheva


dinakara-kiraval dyate | (parikramya puro vpm avalokya ca)

anyatra vacita-nia parilohitgam


anygan-gatam ivgatam ua-ramim |
prtar nirkya kupiteva hi padminyam
utphulla-hallaka-sulohita-locanbht ||1||

api ca
nr mganbhi-kukuma-rasa-praklana-ymaln
sambhoga-rama-lakarn pariharann kampayan kuntaln |
pupmoda-manoramn vigalitn ambhoja-gandha vahan
prtastya pavano vahaty ayam atisvnta-pramoda-prada ||2||

(ubhau parikramya bandhury prgaam upastya praviau yugapat |)


kva s bandhur nyik ca ?

(tata praviati bandhur nyik ca |)

vivabhaa (mgkalekhm avalokya) :

asy arac-chaadhara-pratimnany
kicit kaka-milityadi naiva di |
tat kena lakyata ida kila kara-lagnam
indvara mdulam ajana-patra-ramyam ||3||

api ca
nidray parighrana-l
valad-rdhva-trak lol |
asy nayana-nipt
dusahany harasypi ||4||

kalahkura : badhure ! di pi do maadha-misso ?59

nepathye:
veyga-rga-rasa-lohita-yaja-stra
akranana-vilohita-tra-netra |
bhla-pra-tilako hta-dharma-kcchra

59
bandhure, idnm api nyto madanndha-mira ?
sasarpati svayam aya madanndha-mira ||5||

(tata praviati iyea kulla-nmadheyena anugamyamno madanndha-


mira |)

madanndha-mira (samantd avalokya) : aho, bhramad-bhramarval-


valayita-rasla-bakula kokila-kala-dhvani-janita-vida-virahi-jana-
pvara-nivsnila kusuma-klo vartate | api ca

kver-nra-khela-dyuvati-hati-bhavac-chkarsaga-ta
rkhamdavh pramudita-madana-pra-virma-dhm |
kicid vydhta-cta-druma-mukula-kula pupavaty laty
bhta spard ivya prasarati pavano dakio manda-
mandam ||6||

(tma-gatam) katha may asmin madhau gaik vin jvanyam ?


(prakam) vatsa kulla ! paya madhyhna savtta |

mrtaa caana-tpai pratapati vasudh patria kuja-


sasth
protphullmbhoja-rj-tala-araa-gat nical rjahas |
pnth rnt ca knt-cira-viraha-ikhi-jvlay plua-citt
sthu-cchysu ln kiti-likhana-par santata nivasanti
||7||

vatsa, kasyrame bhojana-siddhir astu ?

kulla : ajja, atthi dba ettha jjeva aare badhur ma kui, s kkhu
adidha paricajja karedi tti suadi, t ajja tatta jjeva bhoaa-sijjhi |60

madanndha-mira : kuln s ?

kulla : ettha ko saaho ? calo bi assa ghare pa a padi |61

madanndha-mira (sotsham) : vatsa, tad upasarpva | (ity ubhau


parikramya bandhury prgaam upastya upaviau |

bandhur : ajja, eda bhaddsaa uabisadu misso |62

madanndha-mira (nyena upaviya sarvn avalokya ca tmagatam)


aho, carya purato nyik-ratnam ?

60
rya, asti tvad atraiva nagare bandhur nma kui, s khalu atithn paricary
karotti ryate, tasmd adya tatraiva bhojana-siddhi |
61
atra ka sandeha ? calopi asy ghe pnya na pibati |
62
rya, ida bhadrsana upaviatu mira |
sya candrakalyutodaya-giri-spardh dadhnau stanau
ailottugatarau nakhka-rucirau ombarbhyantare |
asy ka na vilokanotkam akarot tka kaka kaa
bhgka-gariha-ketaka-dala-bhrnti vahan apy ayam ||8||

api ca
uttuga-stana-aila-dustaram uro nimnti nbhi-sthal
bhma deha-vana sphurad-bhuja-lata lomli-jlkulam |
vydha pacaara kiraty atitars tkn kakugn
tan me brhi mana-kuraga araa ka smprata ysyati ||9||

(puna sa-vimaram) katham etau kitavau vacanyau ? bhavatu tvad


tmano vaiavatva prakaktya vacaymi | (prakam)

jihvenia harir iti smara locana tva


vypta vilokaya jagad-dhari samastam |
karaya ravaa krtikath murrer
nryaa araam raya citta nnam ||10||

(punar tma-gatam) : , jta hari-smaraena mah-ptaka, ki kariymi


pryacittam tmana ?

vivabhaa (karytma-gatam) : dhrtoya mira kaitava


prakaayati | bhavatu, aham api kicit prakaaymi | (prakam)

trailokya-mauli-mukucita-nla-ratna
padmlayvadanatmara-sad-virepham |
daitygannyana-toya-nipta-dhma
ka sadaiva manas paricintaymi ||11||

madanndha-mira (saroam) : vatsa kulla ! paha vaiava-dharmam |

kulla : ajja ! ja abedi |63 (iti sasktam ritya pahati |)

yu kam ida para kali-yuge daivt tata pmarai


lokair apy upavsa-kaa-vidhin vyartha vapu kyate |
jtvaiva sudhiyo vihya vividha-klea-vrata niphala
nnbhoga-vilsin-rasa-yuta dharma bhajante drutam ||12||

vivabhaa (sa-krodham) : vatsa kalahkura ! paha vaiava-dharmam


|

kalahkura (sasktam ritya pahati) :

ktv loka-bhayn n jaa-dhiy kaopavsa ni-


63
rya yad jpayati |
kle pra-vina-saaya-kar sohvpi marma-vyathm |
prta ced yadi jvita sthitam iha prptis tathpy andhasa
skj jvana-saaya prathamato mukti park kva s ||13||

api ca
kleopavsa-vidhin sukta vadanti
ye tan-mukha sapadi praya bhasma-pujai |
eka prasdati yad jagada-ambhu
muktis tad piita-mna-surganbhi ||14||

madanndha-mira (karytma-gatam) : dhrtoyam updhyyo


vacayitum aakya | jra-mrjra kjikay pratrayitu na akyate |
bhavatu, vinayena vacaymi | (praka) bhagavan, ayam aham
abhivdaye |

vivabhaa (uccai) : yumn bhava saumya ! ki ca ayuktam etat


bhavd yad vrgangrato mayi prathamam abhivdanam |

madanndha-mira : aho, vey-bhramea bhavatsu prama kta |

vivabhaa (vihasya) : satyam eva madanndhosau, yata pusi api


vey-bhrama |

madanndha-mira (upastya) : vrgane ! tvm aha praammi |

bandhur : putti, uhia sisa kua |64

mgkalekh (utthya) : gaur de suppasaa hodu |65

(iti lajj nayati |)

madanndha-mira : aho caryam asy

pdbhym ativipulo nitamba ea


prodvohu katham api akyate mgky |
ekk vahati katha nu madhya-bhga
prottuga-stana-kari-kumbha-yugma-bhram ||15||

bandhur : ajja ippa-ara ! bijjabemi ajja amha gehe kadappa-homo


baadi, ta ibbhaadu misso |66

madanndha-mira :

64
putri ! utthya ia kuru |
65
gaur te suprasann bhavatu |
66
rya vipra-vara ! vijpaymi, adysmka ghe kandarpa-homo vartate, ta nirvhayatu mira |
ved sajja-ghana ca tat-parisare kua varga phala
naivedyya kuca-dvaya mgada kmnala projjvala |
hotha khalu ukra-havya-nivaha epha-sruvo vartate
nitya paca-ardhvara tyajati ka sadya sukha yat phalam
||16||

(prakam) bandhure ! tvan atijr akrya-kual ca | tan niyojaya sva-


putr yaja-smagr-karaya |

bandhur : putti, tuma bippa-ara-saa kua |67

(mgkalekh gha praviati |)

(upastya) kalahkura : pahama amha guru-sissa a bicr


adu ajja-misso |68

madanndha-mira : vatsa, kaa virama, yvat kratukiy nirvartate |


(iti gha praviya nirbhara surata nirvhya sa-hara)

lea-pita-kuca rama-gharmitsya
dadhara lalita-tkta-mlitkam |
ckti-cru-lalita-bhru-calat-kaka
vey-rata janiatrjita-puya-labhyam ||17||

(parikramya bahi gacchati nyik ca parikrmati |)

vivabhaa (nyikm lokya tma-gatam) :

yan-netra galitjana sulalita nirmukta-rgo'dharo


dhammilla latha-bandhana rama-jala-praklita candanam
|
nipanda jaghana bhuje ithilat vaka-sthala kampate
tat satya surata vidhya sutarm e samgacchati ||18||

kalahkura (pura sahsam) : ajja ! ekkea ibbhid kadu-kki |69

(madanndha-mira dakiki-sakoca nivrayati |)

kalahkura : ki iraea ? aassa puea ki ao pdo bhodi ?70

madanndha-mira : vatsa, kaa virama |

67
putri, tva vipra-vara-sana kuru |
68
prathama asmka guru-iy nyya vicrayatu rya-mira |
69
rya ! ekena nirvhit kratu-kriy |
70
ki nivraena ? anyasya puyena ki anya pto bhavati ?
vivabhaa (sa-smita) : mahmira ! jteya te kratu-kriy | bhavatu,
tathpi vicryatm vayor nyya | (kare svairam) yatheya mgkalekh
may parit bhavati tad anuheyam |

madanndha-mira : vbhy parietavy e |

vivabhaa : ko doa ? paya

dharmdi-paca-patibhi khalu pun ca


yukt sat bhavati bhoja-sut ca kunt |
dharmtmajdibhir ihopagat ca k
ek bahn yadi bhajet vada kotra doa ||19||

kulla (tmagatam) : bhy dhrtbhy militam | bhavatu, aham api


kalahkurea sama sakhya karomi | (iti parikramya kalahkurasya
kaham ligya kare svaira) baassa, pekkhassa edehi guruehi milida
e miakaleh edehi jjeva pariedabb, t kadha amhehi es badhur
o pariadi ?71

kalahkura : baassa, bhadda a bhaida, jado amha bi buhi-


surada a bida | ida ua ekka paama dukkha es tihuaa-mohi
buhvehi pariedabb | a hi mla{i}ml bara-hattha-gad soha{i}, a
hi katthuri-gua-ggma kuggmio jati, a hi galida-jobbae bakkha-
tthale motia-ml soha{i} |72

kulla : baassa ! edehi jjeva buhvehi kattidia jbidabba ? eda


lotara-gamae es amhehi pariedabb |73

kalahkura : ehi pi padibsara eda bhikkhaa-samae es geha-


bai hubissadi, badhur tu timarulaloa, tado amha maoraha-
sijjhi |74

bandhur (vihasya tma-gatam) : milid sahehi, ta paricida bhodi |75

madanndha-mira : bho mah-mahopdhyya, kdo yuvayor


nyya ? kriyat prana |
71
vayasya, prekasva etbhy gurubhy milita e mgkalekh etbhym eva parinetavy, tasmt
katham vbhym e bandhur na pariyate ?
72
vayasya, bhadra na bhaita, yato'smkam api vddh-surata na vijtam | ida punar eka parama
dukham | e tribhuvana-mohin vddhbhy parietavy | na hi mlat-ml vnara-hasta-gat
obhate, na hi kastrik-gua-grma kugrmio jnanti, na hi galita-yauvany vaka-sthale mauktika-
ml obhate |
73
vayasya ! etair eva vddhbhy kati dinni jvitavya ? etayor lokntara-gamane e vbhy
parietavy |
74
idnm api prativsara etayor bhikana-samaye e gha-vartin bhuviyati, bandhur tu
timarkula-locan, tato'smka manoratha-siddhi |
75
milita ahbhy, tayo paricita bhavati |
vivabhaa : asmat-kkit mgkalekhm aya parietum icchati |

madanndha-mira : bho kalahkura ! tava pratyuttara kdam ?

kalahkura : es miakaleh mue ligid paricubid a | tadhbi eso


im pariedum icchati |76

madanndha-mira : ala uka-carvaena | jta nyya-tattva | e


prathamata updhyyena kalpit | etena katham api aaikena asya bhavati
| vyavasthpakatvt samantd asmka bhavati | (puna sa-sambhramam)
bho bho vatsa ! yath tva dvdaa-varyo varas tath ca bandhur,
upapati-gaanlekhm iva lekh arrato dadhat kany iya tava yogy
vara-att kicid api adhik |

kulla (upastya sasktam ritya) : vyavasthpaka-iyatvt mampi


e bhavati |

madanndha-mira : bho vatsa ! kalahkura ! bhavatu eva bhavat


mac-chiyea sama e pariyatm |

bandhur (sahara tma-gata sasktam ritya) : aho, mayi prasanna


prajpati, yato vrdhakyepi tarua-pati-dvaya-lbha |

vivabhaa (kalahkuram avalokya sa-smitam tma-gatam) :

nikrmati io kyo yena randhrea yoita |


ki kariyati tatrya bau ina-alkay ||20||

(puna prakam) pratysanno vivhotsava | tat katha na hyate


dakia-rhyo mah-nindakcrya ?

mahnindakcrya (praviya sarvn avalokya sa-dambha) :

brahme ke dvij santi pityena kulena v |


ye spardhitu may srdha kicid varjitodyam ||21||

(puna sa-garva) may racit catvro ved |

kalahkura : ajja ! bamha-mha-iggad be, t kadha bhavad


bia{i}d ?77

mahnindaka (sa-krodha) : , kudra-buddhi brahma gaayasi ?


u, tat kaulnya-parkrtha svarga-gatena may
76
e mgkalekh may ligit paricumbit ca | tathpi ea im parietum icchati |
77
rya, brahma-mukha-nirgat ved | tat katha bhavat viracit ?
pdya viu-pad-jalena carae datta iro-vartin
tat krodhena kara-prahra-nikarai santita akara |
yumn na kto bhayt praamati brahmay avaj-van
no das tridaa-pratigraha-para ppspado gpati ||22||

madanndha-mira : ala vg-vistrea, nirvhyatm asmka vivha-


dvayam |

mahnindaka : aham apratigrh |

kulla : gai-ppatiggahe ko doa ?78

mahnindaka : bhadram uktam etat prva na jyate kuln iya vey |


(sdara) bhagavan, kay saha kasya vivha ?

vivabhaa :
v yogyv updhyyau varvasy mgda |
iyv etv amuys tu timirkula-cakua ||23||

mahnindaka (vihasya tma-gatam) aho caryam ! (puna


mgkalekhm avalokya) caryam asy

praviati kaka-viikhe tkatare bhedake ca hdaynm |


tathpi lakybhya sthtum apek bhaven na kasypi ||24||

api ca
dugdha-samudra-samutthita-viam iva paridusah harasypi |
asy di vimaly taralatara-traktibhm ||25||

ki csy nirbhara-parirambhaa vin na may idn jvanyam |


(prakam)

etasy stana-padma-koraka-yuga yasynanendo sita-


jyosnbhir na bhajaty ado mgada ake praka puna |
tasmin locana-pakaja vikasita bhr-bhaga-sasevita
svnte saayam tanoti sutarm etan mamaivsakt ||26||

api caaho mhs te

pnydharatomta vasatayepy asy stana-km-dharo


dhastt sajja-ghannta-kandara-dhara sakhyya cakur mga
|
japyo mantra-varo manohara-kath dhynya vaktrmbuja

78
gaik-pratigrahe ko doa ?
cettha deha-tapa-sthale sati katha santo vannta gat ||
27||

bho bho vivabhaa : ! lagna-karartha katha na hyate mah-


ytrika-nm mauhrtika ?

mah-ytrika (praviya pacik prasrya) : bho bho paita ! ki


gaanyam ?

madanndha-mira : kriyat vaivhika-kaa |

mahytrika (bhmau kahin ptayitv) :

yatra kutrpi lagne ca vsare yasya kasyacit |


yatra kutrpi nakatre yad v tad v vidhyatm ||28||

mahnindaka (svagatam) : yogya ea daivaja | (prakam) bho bho


svatsarika ! kadcid anena vaidhavya jyate ?

mahytrika : ki purua-hn dhara yad etayor vaidhavya bhaviyati


?

mahnindaka : bho bho vivabhaa :daya ! bilva-mlya-dhrio


yathoddia-talpe anusaratha |

mahytrika (sa-hsam) : yukta puru vadhyamnn bhaam |

(sarve yathoddia-talpe kara-graha vidhya upavianti | vddh pati-


dvaya-madhya-gat | nyik ca tath |)

nyik (savidam tma-gatam) :

r-gaur-pda-padmc caa-mati-vijane jak kida sabba-la


icca cittea bhakt-dhatalam aisa jak kid puppha-be |
tasmj jeva ppaso ihila-surakido jo guru-ppa-dao
paccsao viho visamatararuj ja-bippehi dohim ||29||79

mahnindka : bhujaga, samnyat madhuparka |

bhujaga (upastya) : ajja mahu ahbo, atthi duddha ra pi |80

mahnindka : samnaya |
79
r-gaur-pda-padmrcana-mati-vijane yat kta sarva-kla nitya cittena bhakt-
dhataram ania yat kta pupa-bne, tasmd eva prasdo nikhila-sura-kto yo guru-
pra-daa pratysanno vivho visamatara-ruj jra-vipra-dvaybhym |
80
rya madhuno'bhva, asti dugdha nram api |
(bhujaga samnya arpayati |)

mahnindka (pratyeka varbhimukha) :

o mannala-dagdhosi parityaktosi bndhavai |


ida nram ida kra sntv ptv sukh bhava ||30||

(punar drvkatam dya)

maraa prin nitya jvana svapnavad bhuvi |


bhavadbhir iti vijya kartavy ntra ocan ||31||

(punar utthya uccai)

pit-knana-mediny mah-ayynuyibhi |
sucira sthyat nitya mah-nidrvalambibhi ||32||

(iti sarve mauliu drvkatam arpayati |)

mahytrika : tat yukta var mane cit-ayanam |

mahnindka (upastya) : bho kalahkura ! dyat prathamata ata-


vara-kany-dna-daki |

(kalahkura akrana-lukam arpayati |)

mahnindka : svasti | (iti ghtv snanda irasi nidhya) o gyatryai


nama | (iti bhmau kicit tyaktv punar bhakayitv sotsham |)

janayati surateu muda prathayati pya-vari vm |


racayati locana-kutuka sa jayati akrannanda ||33||

bandhur : kulaaro cjjo |81

mahnindka (punar upastya) : bho bho bhagavan mira ! pradyat


kany-dna-daki |

ubhau: pratiplyatm abda-catuayam |

mahnindka : tvad e bandhak bhavatu | (iti mgkalekhy hasta


dhtv tay saha sa-hara ntyati |)

mahytrika : bho bho mahnindakcrya ! kim idn bhavatm


apekitam asti ?
81
kulna-vara crya |
mahnindka (sahara) :

labdheya yuvatir jagaj-jana-dm nanda-bhmir bha


dhrtn nikara pravacya sahas prpt ca ht-prtaya |
sampraty udbhaa-sambarri-samara nn-ratstrkita
gatv keli-gha vidhtum adhika vch varvtyate ||34||

iti hsyrava-nma-prahasana samptam