You are on page 1of 23

LDR mmm sfttjiii

yaynlan TRKV6 GNL DNM SINAVI


1. Bir anaokulu retmeni 3 ya ocuklarna ma yandaki Aye'nin karn acktnda
kasla katlar dzgn bir ekilde kesmelerini oyuncak bebeinin de karnnn acktn d
retmeye karar vermi ancak tm abalarna nmesi Piagetin hangi temel kavramyla
ramen hibir rencisinin bunu baaramadn aklanr?
grmtr. A) Yapayclk
Bu retmenin rencilerine makasla dz B) Monolog
gn bir ekilde kesmeyi retememesinin C) Benmerkezcilik
temel nedeni aadakilerden hangisidir? D) iaretse! ilev
A) Bu rencilerin yeteneklerinin yatlarndan E) Sembolik oyun
dk olmas
B) rencilerin motivasyon dzeyinin dk ol
mas
C) rencilerin olgunlama dzeylerinin kat TIKLAYIN:
kesmeyi renmek iin yetersiz olmas facebook:
D) retmenin zel retim yntem tekniklerini
bilmemesi
Kpss Kaynak Arivi
E) rencilerin retmeni etkin dinlememesi Kpss Dokman Arivi

Elindeki kitab apka olarak kullanan


Hasann bu davran, Piagetnin bilisel ge
liim kuramna gre aadakilerden hangi
siyle aklanr?
2. Aada verilenlerden hangisi ergenlik dne A) Olgunlama
mi geliim grevleri arasnda yer almaz? B) Dengeleme
A) Kimlik kazanma abalan grlr. C) Uyumsama
B) Bedensel zelliklerini kabul eder ve etkili e D) Dengesizlik
kilde kullanr. E) zmleme
C) Kendi cinsiyetine uygun sosyal rolleri benim
ser.
D) Fiziksel bamszlna ular.
E) Kar cinsle ilikiler artar.

6. Kaklarn konulduu yere katkfk denildii


ni renen bir ocuun, tabaklarn konuldu
3. Ergenlik dneminde bedensel ve cinsel geliim
u yere de tabaklk demesi dil geliimine
hzl iken bilisel geliim yavalar.
gre aadakilerden hangisiyle aklanabi
Bu durum geliimin hangi ilkesi ile aklanr? lir?
A) Geliim yordanabilir bir sra izler. A) Eksik kurallatrma
B) Geliim bir btndr. B) Benmerkezci dil
C) Geliimde bireysel farkllklar vardr. C) Ar kurallatrma
D) Geliim nbetleedir. D) Yanstc konuma
E) Geliimde belli eilimler vardr. E) Eklektik dil

3
www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

7. Einden yeni boanan Sevil Hanm, akrabala 10. Eline tornaviday alarak oyuncak robotunun iini
rnn kendisiyle ilgili olumsuz dncelere ka ap inceleyen Mert, annesinin ieri girmesi ze
pamamalar iin ge saatlerde eve gelmemeye rine ona Anne bak robotun iinde kablolar var
zen gstermekte ve ocuklarna da bu ynde m. demitir. Robotu gren annesi oyuncan
uyanlarda bulunmaktadr. ocuklar ise anneleri bozduu iin Merte kzmtr. Bunun zerine
evde olduunda eve vaktinde gelmekte annele Mert yaptnn yanl olduunu dnmtr.
rinin evde olmad zamanlarda da ge saatlere Eriksonun psikososyal geliim kuramna
kadar darda gezmektedir. gre Mertte aada verilen duygulardan
Kohlbergin ahlak geliimi kuramna gre an hangisinin olumas beklenir?
nenin ve ocuklarnn iinde bulunduu d
A) Kuku ve utan
nemler srasyla aadakilerden hangisidir?
B) Durgunluk
A) yi ocuk eilimi - taat ceza C) Gvensizlik
B) Yasa ve dzen - Saf karc D) Sululuk
C) Saf karc - yi ocuk eilimi E) Yaltlmlk
D) taat ve ceza - Yasa ve dzen
E) Saf karc - Saf karc

11. Algsal ayrt edilebilirlik, renme malzemesinin


evredeki uyarclardan ayrt edilmesidir. ev
8. Kardelerinden su matarasn gizleyen Sibel, bir [
resindeki uyarclardan kolayca ayrt edilebilen
gn kardelerinin elinde matarasn grr. Kar- 1
ey, kolay renilir.
deierinden biri olan Sinemin, matarasn! ald- ^
n ve kesini krdn; dier kardei Senem'in Buna gre aada verilenlerden hangisi al
de, matarasn Sinemin elinden alp korumaya R gsal ayrt edilebilirlie rnek olarak verile
alrken yanllkla mataray tamamen krd mez?
n gren Sibel ok sinirlenir ve alamaya balar. Y A) Br metnin indeki nemli yerlerin byk ve
Alarken de Senemin sulu olduunu syler. * koyu harflerle yazlmas
Piagetin ahlaki geliim kuramna gre B) Metindeki kavramlarn sesli ekilde okunmas
Sibelin davran gz nnde bulunduruldu- n C) Bir metinde nemli yerlerin altnn izilmesi
una onun hangi evrede bulunmas beklenir? L
D) Metindeki aklda kalmas gereken yerlerin yu
A
A) Ahlaki gerekilik R varlak ierisine alnmas
B) Ahlaki zerklik I E) Konu ierisinde nemli noktalarn ses tonu ve
C) Gelenek tesi dzey vurgularla n plana karlmas
D) taat ve ceza
E) Arasal ama

12. Corafya dersinde Ege blgesinde yetitirilen


rnlerin isimlerini renen Ahmet, bir sonraki
derste Akdeniz blgesinde yetitirilen rnlerin
9. Annesinden dondurma isteyen Ece, tm srar
isimlerini renmitir. retmeninin derste Ege
larna ramen dondurmay almay baarama
blgesindeki rnleri sormas zerine bunlar
mtr. Bu nedenle annesine ok sinirlenen Ece,
sylemek iin sz isteyen Ahmet Akdeniz blge
odaya giderek annesinin en sevdii makyaj mal
sindeki rnlerin isimlerini sylemitir.
zemesini krmtr.
Ahmetin durumu aadakilerden hangisin
Ecenin kullanm olduu savunma mekaniz
de verilmitir?
mas aadakilerden hangisidir?
A) Olumlu transfer
A) Yanstma
B) leriye ket vurma
B) Yer yn deitirme
C) Olumsuz transfer
C) Gerileme
D) Geriye ket vurma
D) dnleme
E) Sonralk etkisi
E) Manta brme

4
www.lideryayin.com
TRKYE GENEL DENEME SNAV1 -1 ETM BLMLER

13. Bisiklete binerken kaza geiren Seda bu olay 16. Bir retmen rencilerinden dnem ierisinde
sonrasnda bisiklet grdnde tedirgin olmaya 4 proje devi hazrlamalarn istemitir. Bu dev
balamtr. Ancak daha sonraki zamanlarda bi leri tamamladklarnda da onlar dnem sonunda
siklet srerken herhangi bir kaza geirmedii iin sinemaya gtreceini sylemitir. rencile
bisiklete kar gstermi olduu tedirginliin id rinden biri olan Hatice proje devlerini ksa za
deti ilk zamanlardakine gre giderek azalmaya manda bitirmi ve retmeninin yanna gitmitir.
balamtr. retmen ise rencisine dnem sonunu bekle
Sedann tedirginliinde zaman iinde gzle mesi gerektiini sinemaya gitmeye o zaman hak
nen bu azalma aadaki srelerden hangi kazanacan sylemitir.
siyle aklanabilir? Buna gre, retmenin uygulam olduu pe
kitirme tarifesi aadakilerden hangisidir?
A) Alma
B) Kar karya getirme A) oklu tarife
C) Kart koullama B) Deiken oranl
D) tici uyarcya koullama C) Sabit zaman aralkl
E) Snme D) Deiken zaman aralkl
E) Katk tarife

14. Frnda yemek yapan Deniz Hanm, televizyonda


izledii diziyi karmamak iin saatinin alarmn
kurmutur. Bir sre sonra saatinin alarm alm L
ve Deniz Hanm televizyonun bana gemitir. i
D
Buna gre saatin alarmnn almas dizi a E
sndan aadakilerden hangisiyle aklana
R
bilir?
A) Olumlu habercilik Y
B) Olumsuz transfer A
Y
C) Engelleme I
D) Glgeleme N
E) Olumsuz habercilik L
A
R

15. Banyo yaptktan sonra kirli amarlarn sepete


atan Ferdaya annesi teekkr etmitir. Bunun
zerine Ferda ertesi gn odasn toplam, bula
klar ykam ve yemek sofrasnn hazrlanma
sna yardm etmitir.
Buna gre Ferdanm durumunu aklayan en
doru ifade aadakilerden hangisidir?
A) Pekitirilen bir davrann ardndan baka bir
davrann da yaplmas nedeniyle tepki ge
nellemesiyle
17. Bezelye yemek istemeyen ancak bulgur pila
B) Verilen pekitire nedeniyle olumlu bir davra vn ok seven bir ocuun annesinin bulgur
nn devam saland iin olumlu pekitir pilavnn zerine bezelye koyarak ocuun
meyle bunu yemesini salamas aadakilerden
C) Birden fazla uyarcya ayn tepkinin verilmesi hangisiyle aklanabilir?
nedeniyle uyarc genellemesiyle
A) Eik (Altrma)
D) Bir uyarcya verilen tepkinin ilikili olan uya
B) Sistematik duyarszlatrma
rclara da verilmesi nedeniyle garcia etkisiyle
C) Kart koulma
E) Bir davrana verilen pekitrecin baka dav
ranlarn yaplmasna da neden olmas ne D) Zt tepki
deniyle kar pekitirmeyle E) Kademeli yaklama'

5
www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

18. Arkadann yemeini yemedii iin annesi ta 20. Bilgiyi ileme kuramna ilikin aada veri
rafndan azarlandn gren Harun, yemeini lenlerden hangisi yanltr?
yemitir. Arkada da annesiyle aralarnda ge A) Ksa sreli bellek duyusal kayttan gelen an
en bu durumdan sonra ayn durumu bir daha lamsz bilgilerin anlaml hale getirildii bellek
yaamamak iin yemeklerini yemitir. alandr.
Buna gre; B) Duyusal kayt evreden alnan bilginin uyar
cnn ileme sistemine girmeden nce ksa bir
I. Harunun yemeini yemeyi renmesi,
sre tutulduu bilgi deposudur.
II. Harunun arkadann yapt davran nede C) Ksa sreli bellekte anlamlandrlan bilgiler
niyle annesinin onu azarlamas, gerekli ise uzun sreli bellee gnderilerek
III. Harunun arkadann bu durumu yaama daha sonra kullanlmak zere depolanr.
mak iin bir daha bu davran yapmamas, D) Duyusal kayta gelen snrsz sayda uyarc
srasyla aadakilerden hangisiyle akla dan dikkat edilen snrl sayda uyarcnn bil
nabilir? gisi uzun sreli bellee geirilir.
I II H E) Bilgiler ksa sreli bellekten tekrar ve kodlama
stratejileri yoluyla uzun sreli bellee aktarlr.
A) Dolayl I. tip ceza Olumsuz
ceza pekitirme
B) I. tip ceza Dolayl Dolayl
ceza ceza
C) Olumsuz Dolayl II. tip ceza
pekitirme ceza
L
D) Dolayl Olumsuz Olumsuz
ceza pekitirme pekitirme
D 21. L Zerrinin lise mezuniyetinde yaadklar
r
E) Olumsuz l. tip ceza II. tip ceza II. Aslnm nasl t yaplacana ilikin ren
pekitirme il dikleri
IH. Cemal'in davran yaklamla ilgili rendik-
Y leri
A
Y IV. Belginin araba kullanmaya ilikin bildikleri
l V. Senemin maki bitki rtsne ilikin bildikleri
N Buna gre yukarda verilen rneklerden han-
L gisi ilemsel bellek deposuyla ilgilidir?
A
r A) Yalnz I B) I ve III C) II ve IV
1 D) III ve IV E) IV ve V

22. Anadolu blgesinin gllerini srasyla ren


mek isteyen Ali, odasnn duvarna srayla as
19. Okulda yaplacak olan resmi trene katlmayan mak zere her bir gln adnn yazl olduu
Vedat Bey, okul ynetimi tarafndan herhangi bir kk katlar hazrlam ve bunlar asmtr.
ceza almamtr. Bu durumu gren okuldaki di Bylece glleri srasfyia hatrlamas gerektiin
er retmenler de resmi trenlere katlmamaya de katlarn duvardaki srasn gznn nne
balamlardr. getirerek zihinsel bir ema oluturmutur.
Bu durum sosyal renme kuramna gre Alinin kulland bellek destekleyici aada-
aadakilerden hangisiyle aklanabilir? kilerden hangisidir?

A) ekinme A) Ask szck


B) evreye ilgi artrc etki B) Zincirleme
C) Duygu younlatrc etki C) Yerleim
D) ekinmeme D) Anahtar szck
E) Sembolletirme kapasitesi E) Kafiye oluturma

6
www.lideryayin.com
TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 ETM BLMLER

23. Aadaki grlerden hangisi rehberlik ilke 26. Aadakilerden hangisi kaynatrma uygu
lerine uygun deildir? lamasnn temel ilkelerinden biri deildir?
A) Rehberlik hizmetleri almalar iin gerektiinde A) zel eitim gerektiren rencilerin akranla
renciler tevik edilmelidir. ryla ayn kurumda eitim grme hakk vardr.
B) rencilerin sadece problem yaadklarnda B) Hizmetler yetersizlie gre deil, eitim ge
rehberlik servisini kullanmalarnn nne ge reksinimine gre planlanr.
ilmelidir. G) Eitimde bireysel farkllklar esastr.
C) Her rencinin farkl zelliklere sahip olduu D) Eitim normal insanlarn dnda ve ayr or
benimsetilmelidir. tamlarda verilmelidir.
D) Okul rehber retmeni, bir rencinin ailesiy E) Kaynatrma eitiminde, okul- aile ve evre
le yaad sorunlar zebilmesi iin renci ibirlii esastr.
si adna ailesiyle grebilir.
E) renciye kaliteli bir hizmet sunabilmek iin
rencinin hizmet almaya istekli olmas gere
kir.

27. Mesleki geliim kuramlar ile ilgili aadaki-


lerden hangisi yanltr?
A) zelfik-faktr kuramnda bireyi tanmaya n
celik verilmitir.
L B) Ginzberg ve arkadalar meslek seiminin
i yalnzca beitrii bir anda gerekleen bir olay
p deil, bir geliim sreci olduunu ileri srmek-
E tedirler.
24. Aadakilerden hangisi kapsaml rehberlik
r C) Supere gre meslek seimi, bireyin ihtiyala
programnn zelliklerinden deildir?
rnn karlanmas ile ilgilidir.
A) En nemli amac kendini gerekletirmedir. Y D) Hoiland, bireylerin farkl kiilik yaplarndan
B) Geliimsel rehberlik modeline dayaldr, A dolay farkl ilgi, ama, istek, tutum ve yete-
C) Program, okul rehberlik programnn bir par Y neklere sahip olduklarn ve bu farkllk gste-
asdr. 1 ren kavramlar dorultusunda meslek ya da i
D) Program ynelimlidir. N seimi yaptklarn vurgulamtr.
E) Uzman deil, retmen odakldr. ^ E) Roeya gre birey anne babasnn tutumlar
R dorultusunda meslek semektedir.

25. Ortaokul ikinci snf rencisi Emre derslerinde 28. Yatl br blge ilkretim okulunda grevli okul
baarl olmasna ramen boyu dier arkada rehber retmeni Atike Hanm, son zamanlarda
larna gre daha ksa olduu iin srekli snfta okullarda iddet olaylarnn artmasndan dolay
arkadalar tarafndan dalga geilmektedir. Bu endielenmekte, bu tr olaylarn kendi okulunda
yzden de Emre artk okula gitmek istememek da olmasndan korkmaktadr. Bu nedenle ren
tedir. Kimseyle konumayarak iine kapank bir cilerin bu tr davranlarnn nne gemek iin
hl almtr. bir seminer program planlamaktadr.
Bu durumdaki ortaokul rencisi Emreye Yaanan bu durumla ilgili planlanan seminer
verilmesi gereken rehberlik hizmeti konu ala de n plana kan rehberlik ilevi aadaki-
nna gre aadakilerden hangisidir? lerden hangisidir?

A) Aratrma ve deerlendirme A) yiletirici


B) Mesleki B) Gelitirici
C) Kiisel C) nleyici
D) Psikolojik danma D) Kriz ynelimli
E) Eitsel E) Uyum salayc

www.Hderyayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

29. Okul rehber retmeni Sevil Hanm rencileri 32. Okul rehberlik program aadaki birimler
iin verimli alma ortam oluturma ve etkili ile den hangisi tarafndan deerlendirilir?
tiim ile ilgili retmenlerle ve velilerle okul k A) Psikolojik danman
nda bir toplant planlamaktadr. B) Okul mdr
Buna gre Sevil Hanm ve retmenler, veli C) Snf rehber retmeni
ler arasnda oluturulacak ortak bir anlay, D) Rehberlik hizmetleri komisyonu
aadaki hizmet alanlarndan hangisiyle
E) Rehberlik aratrma merkezi mdr
salanabilir?
A) Oryantasyon
B) Bilgi toplama
C) Konsltasyon (Mavirlik)
D) Bireysel rehberlik
E) Yneltme ve yerletirme

L
i
D
E
30. Kardeim odam toplamadm iin hep R
bana baryor, ama bana dzgn bir ekilde
sylemiyor. diyen bir renciye retmeni Y
aadakilerden hangisini sylerse empatik A
bir tepki vermi olur? Y

A) "Sence kardein seni neden anlamyor olabi- I


r?- * M
33. Psikolojik danma ve rehberlikte testlerin
B) Sen yanl dnyor olabilir misin?" ^ kullanm ile ilikili aadakilerden hangisi
C) "Bana kardeinden bahsedebilir misin?" R yanltr?
D) Bunu ona detayl bir ekilde anlatmalsn, A) Psikolojik danma ve rehberlik hizmetlerine
E) "Kardeinin sana daha olumlu davranmasn balamak iin mutlaka baz testlere sahip ol
istiyorsun. mak ve bireylere test uygulamak gerekir.
B) Psikolojik danma ve rehberlikte testler bire
yi tanmada ve bireyin kendisini tanmasna
yardmc olmada kullanlan eitli ara ya da
tekniklerden sadece bir tanesidir. Buna gre
test sonular birey hakknda toplanan dier
bilgilerle bir arada kullanlmaldr.
C) Psikolojik testler birbirinden ok farkldr. Her
testin uygulanmas, puanlanmas ve sonula
rn yorumlanmas farkl dzeylerde bilgi, be
ceri ve mesleki hazrlk ister. Buna gre, her
danman kendi ehliyet snrlarn aan testle
ri seme, uygulama, puanlama ve yorumlama
31. Bireyin mesleki ynelimlerinin hayali olduu iinden kesinlikle kanmaldr.
mesleki geliim dnemi aadakilerden han D) Psikolojik danma ve rehberlikte danman
gisidir? lar test kullanmak stediklerinde amalarnn
A) Uyan ve farknda olma ne olduunu ak ve seik olarak belirlemeli
B) Aratrma ve kefetme dir. Amac belli olmayan hibir testi uygulama
C) Karar snn gerei ve yarar yoktur.
D) Hazrlk E) Testler, hazrlanlarnda saptanm olan be
lirli ortam ve koullar altnda uygulanmaldr.
E) e balama

8
www.lideryayin.com
Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi
TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 https://wvw.facebook.com/KpssKaynakArsivi

Aadaki 34. ve 35. sorular verilen metne 37. Bir testin kulianh,
_____________ gre yantlaynz.______________
I. hazrlanmasnn pratik,
ze) bir okul burslu okuyacak rencileri belirlemek II. uygulanmasnn kolay ,
amacyla bir seme snav yapmaya karar vermi III. puanlanmasnn nesnel olmas demektir.
tir. Snava bavuran rencilere verilen snava giri
Yukarda verilen ncllerden hangisi ya da
kartlarnda, snava girecei snf numaras ve otura
hangileri testin kullanl ile ilgili yanl bir
ca srann sra numaras belirtilmitir.
bilgi iermektedir?
34. rencilerin snava girecei snf numaras A) Yalnz I
ve oturaca srann sra numaras belirtil B) I ve II
mesi bir lme ilemi olarak kabul edilirse, C) i ve III
lek tr aadaktlerden hangisi olur?
D) Yalnz II
A) Snflama E) Yalnz III
B) Sralama
C) Eit dereceli
D) Eit aralkl
E) Eit oranl

35. Okulun yapaca bu snavn amacna gre, l


snav sonucunda elde edilecek dalm gra- i
fiinin aadakilerden hangisine benzemesi D
beklenir? E

38 Bir niversitenin lme ve deerlendirme bilim


dalnn yksek lisans derslerine rencilerin de
vamlar ile bu derslerin snavlarndan aldklar
puanlar arasndaki iliki hesaplanm ve aa
daki korelasyon katsaylar elde edilmitir.
36. Sosyal Bilgiler dersi retmeni Erdin, 5. snf
Adm Adm Trkiye nitesini derste ilerken Eitim statistii 0,92
ak ulu sorular kullanm, konu sonlarnda Test Kuramlar 0,73
rencilerin alma kitabndaki ek almalar
Aratrma Yntemleri 0,62
yapmalarn salam ve nite sonunda renci
lerine nite ile ilgili oktan semeli bir test uygu Test Eitleme Teknikleri 0,77
lamtr. Testin sonularna gre eksik renilmi Program Gelitirme 0,42
kavramlarla ilgili ek almalar yapmtr.
Bu katsaylara gre, hangi dersin retme
Erdin retmenn yapt bu almalar,
ninin snavlarda derste iledii bilgilere di
amacna gre deerlendirme asndan aa-
erlerinden dahafazla arlk verdii yorumu
dakilerden hangisidir?
yaplabilir?
A) Tamlayc
A) Eitim statistii
B) Mutlak
B) Test Kuramlar
C) Dzey belirleme
C) Aratrma Yntemleri
D) Biimlendirici
D) Test Eitleme Teknikleri
E) Norma dayal
E) Program Gelitirme

www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

39. Aadakilerden hangisi bir Trke retme 42. Dzeltme forml kullanlmayan ve her sorunun
ninin rencilerine portfolyo hazrlatmasnn 1 puan olduu, farkl soru saysna sahip snav
amalar arasnda yer almaz? larn istatistiksel bilgileri aada verilmitir.
A) renme srecini takip etmek Aritmetik Standart Soru
B) Trke dersine kar ilgi ve tutumlarn deii Snavlar
ortalama sapma saylar
mini gzlemlemek 1 15 5 50
C) Sorumluluk almalarn salamak
11 60 15 100
D) st dzey dnme becerilerinin geliimini
III 25 10 100
salamak
E) Puanlama gvenirliini artrmak IV 30 4 50
V 40 15 100
Bu snavlarn hepsinde 40 doru cevab bu
lunan bir rencinin, gruba gre en baarl
olduu snav hangisidir?
A) V B) IV C) 111 D) II E) I

40. Teknoloji tasarm dersi retmeni Hlya, dzen 43. Aadaki tabloda ayn konuyu len 5 farkl tes-
kua ile ilgili bir alma yaptrmtr. Bu a L tin eitli gvenirlik almalarndan elde edilen
lmada rencilerini kullanlacak eye karar l deerler yer almaktadr.
verme, buna uygun katlama, birim elde etme, D ______________________
birimleri kesme, birimleri birletirirken sistematik E Testi KR-20 Test
olma ve estetik bir btne ulama asndan de R Yanlama tekrar test
erlendirmek istemektedir. 1. 0,60 0,68 0,70
retmenin bu amacna uygun hazrlayaca Y
A 2. 0,48 0,75 0,78
en detayl ve en objektif puanlama arac aa-
Y 3. 0,72 0,78 0,81
dakilerden hangisidir?
1
N 4. 0,42 0,45 0,45
A) Kontrol listesi
B) eteleme lei L 5. 0,82 0,85 0,50
A
C) Analitik rubrik r Tablodaki deerlere gre, hangi testin mad-
D) z deerlendirme l delerinin birbirleriyle uyumlu olmasna ra
E) Btncl rubrik men, za mana kar direnci dktr?

A) 1. B)2. C) 3. D) 4. E) 5.

44. Bir retmen hazrlad szel yetenek testini


okuldaki saysal ve szel blm rencilerine
uygulamtr. Saysal ve szel blm rencile
rinin test puanlar arasnda hesaplanan korelas
yon katsays + 0,88 kmtr.
41. rencilerim nite sonunda deerlendirirken Elde edilen bu korelasyon katsays aracn
yazl yoklama yerine oktan semeli test kul hangi nitelii hakknda nasl bir bilgi vermek
lanan bir retmenin amac aadakilerden tedir?
hangisi olamaz? A) Puanlayc gvenirliinin dk olduu
A) Puanlamann kolay olmasn salamak B) Halihazr geerliinin yksek olduu
B) ans faktrn ortadan kaldrmak C) Yap geerliinin dk olduu
C) Objektiflii artrmak D) Kuder - Richardson katsaysnn dk oldu
D) Sistematik hatalar nlemek u
E) Cevaplayc bamszln ortadan kaldrmak E) Grn geerliinin yksek olduu

10
www.lideryayin.com
TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 ETM BLMLER

45. Aadaki tabloda bir yetenek testindeki sonu 48. - renme srecinde; renciye, neyi rene
lara gre yksek ve dk yetenekli rencilerin ceini, bunlar renirken ne ve nasl yapaca
testteki bir maddeye verdikleri yantlarn yzde- n anlatmak iin kullanlan mesajlarn tm
leri yer almaktadr. Soruyu bo brakan renci - Bir davrann gsterilme skln artran veya
bulunmamaktadr. gsterilme eilimini glendiren uyarclar
Yksek yetenekli Dk yetenekli - renciye, eitimin amalarna uygun dav-
ranmlarda bulunup bulunmadklarnn bildi
A 45 10 rilmesi ya da hedef-davranlar kazanp ka
B 20 10 zanmadklarnn bildirilmesi
C 5 30 - Dntlerin sonularna bakarak yanllarn
dorulanmas ve eksiklerin tamamlanmas
D 25 20
Tam renme modeline gre, yukarda ak
[T 5 30 lamas verilmeyen retim hizmeti aadaki-
lerden hangisidir?
Bu tabloya gre madde ile ilgili aadaki bil
gilerden hangisi dorudur? A) Etkin katlm
B) pucu
A) Doru cevap C seenei ise madde renci
lere kolay gelmitir, C) Dnt
B) D seenei yi ileyen bir eldiricidir. D) Pekitire
C) A seenei en gl eldiricidir. E) Dzeltme
D) Doru cevap B seenei ise maddenin g
l 0,15tir.
E) Doru cevap E seenei ise madde pozitif L
ayrcdr. !
D
E
R 49. "Fare, yeterli miktarda ve kontroll bir durumda
ldrldnde, bilim iin kullanlabilen bir hay
Y van olur."
46. Fen ve teknoloji dersinde retmen, Ampu- A Alt apkal dnme tekniine gre, verilen
ln parlakln etkileyen deikenleri belirler." Y nerme hangi apka rengine daha uygun
kazanmn! etkili bir ekilde edindirmek iin 1 dur?
aadaki yntem/tekniklerinden hangisini ^
kullanmas ------------------
beklenmez? A) Sar
A
B) Krmz
A) Soru-cevap r
C) Siyah
B) stasyon I
D)Beyaz
C) Anlatm
E) Yeil
D) Benzetim
E) Deney

47. Lise 2. snf fizik dersinde Elektrik konusunu 50. Sunu yoluyla retim stratejisinde kullanlan
ileyen bir retmen, nitenin kazanmlarn de n organize edici bilgiler dersin banda ve
ney yntemini kullanarak edindirmek ister. An rilerek rencilerin yeni konuya hazr olmalar
cak yaplacak deney uygulamalarnn renciler bylece anlaml renmeye ulamalar ama
asndan olduka tehlikeli olduunu tespit eder. lanmaktadr.
Byle bir durumda rencilerin yaparak ya Buna gre, sunu yolunun dikkate alnd
ayarak renebilmeleri amacyla retmene bir dersin giriinde n organize edici bilgiler
tavsiye edilebilecek en uygun retim teknii verilmesi aadaki retim ilkelerinden han
aadakilerden hangisidir? gisiyle daha ok ilikilidir?

A) Benzetim A) Bilinenden bilinmeyene


B) Gsteri B) Basitten karmaa
C) Mikro retim C) Yakndan uzaa
D) Eitsel oyun D) Somuttan soyuta
E) Rol oynama E) Btnlk

11
www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

51. Ayni snfta olmalarna ramen rencilerin 53. Tarih dersinde bir retmen "lk Trk Devletleri"
renme dzeyleri, zihinsel gleri ve buna bal nitesini oklu zeka kuramn dikkate alarak ile
kavrama davranlar farkl olur. Bu farkllklar mek istemektedir. Bu dorultuda konular, des
sonucunda rencilerin dersten alaca fayda tanlardan yardm alarak iler ve rencilerinden
deimektedir. retmenler bu sorunu engelle nitede geen terimlerle ilgili szlk hazrlama
mek iin rencilerin bilisel farkllklarn, hazr larn ister.
bulunuluk dzeylerini dikkate alarak renciler retmen, verilen srete rencilerinin
iin en uygun retim yolunu kullanmaldr. hangi zeka alann gelitirmeyi amalamtr?
Buna gre, retmenin uygun retim yolu
A) Mantksal/Matematiksel
nu seerken dikkat etmesi gereken en nemli
retim ilkesi aadakilerden hangisidir? B) Grsel/Uzamsal
C) sel/ze dnk
A) Hedefe grelilik D) Szel/Dlsel
B) renci dzeyine uygunluk E) Sosyal/Kiileraras
C) Somuttan soyuta
D) Aklk
E) Gncellik

L

D
E
R

Y
A
Y
[
N
L
A
R
!

54. Atatrk Haftas kapsamnda grsel sanatlar


52. Aadakilerden hangisi problem zme yn dersinde retmen, rencilerinden Atatrk
teminin teme[ zelliklerinden biri deildir? ve Atatrkn ocuklar iin nemini vurgulayan
A) rencilere; gzlem yapma, bilgi toplama, resimler yapmalarn ister. renciler, alma
toplanan bilgileri dzenleme, raporlatrma, larn tamamladktan sonra elde ettikleri rnleri
deerlendirme gibi yeterlilikler kazandrr. okul bahesinde dier renciler ve retmen
B) renciler, problem zme srecinde ders ki lerle paylarlar.
taplar dndaki kaynak ve kiilere ulamay Aadakilerden hangisi retmenin verilen
renir. srete uygulad retim tekniinin fayda
C) rencilerin renme srecinde, sorumluluk larndan biri deildir?
alma, aratrma ve sorgulama gibi becerileri A) retkenlii ve yaratc dnmenin geliimini
kullanmalarn salar. destekler.
D) rencilere; karlaacaklar sorunlar nasl B) Estetik duygusunu gelitirir.
alglayp, onlar zerinde nasl dnecekleri
C) Sosyallemeye katkda bulunur.
ni gstererek akl yrtme, yaratc ve eleti
rel dnme becerilerini kazandrr. D) En iyi rnn belirlenmesi rekabet duygusunu
gelitirir.
E) rencilerin yaam boyu karlaabilecekleri
problemleri tek ynl bir bak asyla z E) Planlama ve organizeli i yapma becerisini
gelitirir.
melerini salar.

12
www.lideryayin.com
TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 ETM BLMLER

55. Trke dersinde retmen, rencilerine eker 57. 1970 ylnda ABDde niversite ortamnda ilgin
Portakal romannn ana karakteri olan Zeze" bir sosyal deney yaplm. Psikolog, psikiyatr ve
ile ilgili aadaki resmi gsterir ve kitaptaki bu sosyal hizmet alanlarndan oluan uzman bir
resmi anlatan olay okur: gruba konuyla ilgili ileri bir uzman olarak tantlan
Daha sonra ret ve Dr. Fox takma adn tayan haval bir aktr;
men rencilerinden, sama sapan, tutarsz ve anlamsz argman
Zezenin yerine ken lardan oluan bir konferans vermitir. Dr. Fox,
dilerini koymalarn aktrlk yeteneinin getirdii tonlama ve vurgu
ve byle bir olayda lamalar sayesinde tm katlmclar etkilemi ve
neler hissedecekleri katlmclarn ou bilimsellikten uzak olan sunu
ni ve nasl davrana mu, muhteem ve etkileyici bir sunum olarak de
caklarn paylama erlendirmitir. Bu deneyden sonra rencilerini
larn ister. motive etmek isteyen kimi profesrler derslerini
zaman zaman oyunculara anlattrmlardr.
Verilen deneye gre, konferans teknii kulla
nlrken sunumun daha etkili olmas aada-
kilerden hangisine baldr?
retmenin verilen srete kulland re
tim teknii aadakilerden hangisidir? A) eriin akademik yeterliliine
B) Dinleyicilerin ilgilerinin srekli canl tutulma
A) Alt uygulama ayakkabs sna
B) Konuma halkas
C) Konuma ortamnn konforuna
C) yk oluturma
D) Konumacnn kimliinin sakl tutulmasna
D) Akvaryum L
E) Dinleyici niteliklerinin arttrlmasna
E) Vzlt gruplan 1

E
R

Y
A
Y
I
N

retmen sosyal bilgiler dersinde genel se


imlerin yaklamas zerine snfa Siz bir parti
R
I
kurmu olsaydnz ve kurduunuz partinin genel
bakan olarak nasl bir seim politikas yrtr
dnz?" sorusunu sorar. Bir renciyi retilen
fikirleri tahtaya yazmas iin grevlendirir. Her
renci konuyla ilgili grn sylemeye ba
lar. Sre devam ederken snftan bir irencinin
56. Fen ve teknoloji dersinde bitki ve hayvan hc
belirttii gre tm snf gler. Bu nedenle
releri arasndaki farklarn incelenecei bir labo-
rencinin gr tahtaya yazlmaz ve dier
ratuvar ortamnda rencilere somut yaantlar
renciler fikirlerini sylemeye devam eder. ret
kazandrlmas amalanmaktadr. Snf altar
men 15 dakikalk srenin bittiini syleyerek fikir
kiilik gruplara ayrlarak her gruba bir mikroskop
retme srecini sonlandrr. Son olarak renci
verilir. retmen kendi masasnda lam, lamel ve
lerle birlikte sylenenler arasnda eleme yaparak
dier aparatlar tantarak bunlarn nasl kullanla
deerlendirme gerekletirilir.
can rnek br uygulama ile rencilere aklar
ve rencilerin ayn admlar eksiksiz ekilde uy Buna gre, retmenin srete uygulad
gulamalarn ister. yntem ya da teknik dikkate alndnda aa-
dakilerden hangisi yanltr?
Bu uygulamada, retmenin dikkate ald
retim yntemi aadakilerden hangisidir? A) Deerlendirme srecine rencilerin katlma
s
A) Anlatm
B) Fikirleri almak iin 15 dakika sre verilmesi
B) rnek olay
C) Sylenenlerin tahtaya yazlmas
C) Probleme dayal renme
D) Uygulamann tm snfn katlmyla yaplmas
D) Mikro retim
E) Gr birlii salanan fikirlerin tahtaya yazl
E) Gsterip yaptrma
mas

13
www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

59. Fen ve teknoloji dersinde bir retmen, renci 61. Fen ve teknoloji dersinde Nkhet retmen
lerinin srdrlebilir kalknma konusunda duyar rencilerinde yaratc dnme becerisini gelitir
llk kazanmalarn amalamaktadr. Bu dorul meyi istemektedir. Bu dorultuda rencilerine
tuda dersin bandan rencilerine konuyla ilgili bir problem durumu verir ve bu problem durumu
farkl grlere sahip karakterlerin konumalar zerinde aratrmalar yaparak somut rnler or
n ieren bir karikatr gsterir ve rencilerine taya koymalarn ister. retilen rnlerin snfta
karikatr yorumlatr. tantmnn yaplmasn salar.
retmenin verilen srete karikatr bu e Nkhet retmen srete rencilerinin ya
kilde kullanmasnn amac aadakilerden ratc dnme srelerinin geliimini sa
hangisi olabilir? lamak iin aadaki ifadelerden hangisini
kullanmamaldr?
A) rencileri deerlendirmek
B) Anlatm yntemi srecini grselletirmek A) lgin grnyor.
C) Tartma ortamn balatmak B) Ayrntlarn anlatr msn?
D) rencilerin bilgi dzeylerini snflamak C) yi bir dnce.
E) Snfta disiplini salamak D) Elenceli grnyor.
E) Bu ekilde yapmak uygun deil.

L

D
E
R

Y
A
Y
I
N
L
A
R
I

60. I. renme, gerek yaam durumlarnda ve


zengin yaantlar sayesinde kurulan zgn
ilikilerle kurulur.
II. Bilgi; duruma zg, balamsal ve bireysel an
lamlarn karmdr.
62. Eda retmen hayat bilgisi dersinde rencileri
IIL Doru, deneysel srelerle elde edilen ve bi ne bir senaryo vermi ve bu senaryoyu canlan
reyden bamsz oluan sonulardr. drmalarn istemitir. Bunu yaparken renci
IV. Program, renenlerin okulda ve okul dnda lerinden kendilerini senaryodaki kiilerin yerine
yararl bulaca bilgi, beceri ve deerlere gre koymalarn ve tamamen senaryodaki kiiymi
tasarlanr.. gibi davranmalarn istemitir.
V. retmen, renme abalarn desteklemek
Eda retmen dersinde kulland etkinlikle
yerine bilgiyi sunmay tercih eder. rencilerinde aada verilen dnme be
Verilenlerden hangileri yaplandrmac (olu- cerilerinden hangisini gelitirmeyi amala
turmac) renme kuram iin dorudur? mtr?
A) I ve IV A) Diyalektik
B) II ve li B) Analitik
C) i, II ve IV C) Yaknsak
D) i, III ve V D) Empati
E) III, IV ve V E) Iraksak

14
www.lideryayin.com
TRKYE GENEL DENEME SINAV! -1 ETM BLMLER

63. Sosyal bilgiler dersinde Elif retmen, renci 65. Aadakilerden hangisi mnazara tekniin
lerine ksa bir film izletir. Filmde yasad yollarla de kullanlabilecek bir soru olamaz?
lkesinden kaan mltecileri ve bunlarn yaa A) Trkiyede eitlik var mdr?
d sorunlar ve tehlikeleri ilemektedir. Film
B) nsanlar arasnda eitlik salamak mmkn
zlendikten sonra Elif retmen rencilerinden,
mdr?
filmde izledikleri soruna; afi, kompozisyon ve
karikatr olmak zere oluturulan renme C) Terr olaylar nasl engellenebilir?
merkezini 15 dakika aralklarla ziyaret ederek D) Global bar bir gn gerekleecek midir?
zm yollan bulmalarn istemitir. E) Dnya dnda yaam mmkn mdr?
Buna gre Elif retmenin uygulad yn
tem/teknik aadakilerden hangisidir?
A) stasyon
B) Rulman
C) Akvaryum
D) yk oluturma
E) Keleme

L
i
D

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Y
A
Y
I
N
L
A
R
I

64. Bir retmen, rencilerine insanlar arasnda


ki olumlu iletiimin toplumsal yaama katks
66. Trke Dersi retim Program Trke yi do
ile ilgili konuyu anlatr ve rencilerini gruplara
ru, gzel ve etkili kullanma, eletirel dnme,
ayrr. Gruptaki rencilerin birbirlerine konuyla
yaratc dnme, iletiim kurma, problem z
ilgili soru sormalarn ve cevap vermelerini ister.
me, aratrma, karar verme, bilgi teknolojilerini
rencilerine siz neler yapardnz?, ... ile
kullanma ve giriimcilik temel beceriler olarak
tiimi gelitirmek iin neler yaplabilir?" gibi baz
sralanmtr. rencilerin, bu becerileri kazanp
soru kklerini vererek onlar konu hakknda daha
ayn ylda farkl derslerle iliki kurmas, bir yln
derin dnmeye ynlendirir.
sonunda da dikey olarak ayn becerileri zorlaan
retmenin verilen etkinlikte uygulad i ve gittike derinleen kapsamlarla sekizinci sn
birlikli renme teknii aadakilerden han fn sonunda kazanmalar ve hayat boyu kullan
gisidir? malar hedeflenmitir.
A) Ayrlp birleme Yukardaki bilgiler nda bu program kap
B) Karlkl sorgulama samndaki dersin ieriinin dzenlendii
C) kili denetim yaklam aadakilerden hangisidir?
D) Takm-oyun-turnuva A) Sarmal B) Dorusal C) Modler
E) Birlikte renme D) Sorgulama E) ekirdek

15
www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

67. Gemie ait nesne ve modeller tarih retimin 69. Bir retmenin paylamak istedii iletinin ren
de kullanlabilecek nemli unsurlar olarak kar ciye etkili bir ekilde ulamasnda kanal esi
mza kmaktadr. Tarihr ok farkl zaman ve olduka nemlidir. Bu ede retmen kullana
meknlarda cereyan etmitir ve gemiten bu ca yntemi, arac, ortam, sreyi vb. durumlar
gne atolar, evler, kaleler, yollar, sava aletleri, ayarlar. phesiz ki retmen etkili mesaj verir
giysiler vb. pek ok materyal kalmtr. Aktif ve ken de 'ben diline yer verilmelidir ki bu sayede
renci merkezli tarih retimi, gemiten bu snf atmosferini olumsuz etkileyecek davran
gne kalan bu materyallerle etkileimli olarak rnts kmasn.
tarih derslerinin retilmesini zorunlu klmakta Bu gre sahip bir retmenin snfnda
dr. Bu balamda farkl zaman ve corafyalarda kullanaca ileti aadakilerden hangisi ola
cereyan eden tarihi olaylardan gnmze kadar bilir?
gelen tarihsel evre rn olan materyallerden
pek azn snfa getirme ansna sahibiz. Bu se A) t krmz kazakl nne dn, beni dinle
beple tarih retmenleri tarihi materyallere ben melisin, arkadan deil!
zeyen ara-gerelerin benzerlerini hazrlayarak B) Oya, ben sana yerinden kalkma dedim, arka
snflarnda kullanabilir ve kalc renmeleri dana bak deil, kt akll seni!
gerekletirebilirler." diyen bir uzmann, tarih C) Ali ka kere tekrarladm bir daha anlatmaya
dersinin ieriinde kullanlmasn ngrd cam, beynin su toplam senin!
ara-gere aadakilerden hangisidir? D) Hepinizin stne l topra serilmi gibi, ses
A) Asetat yok, soluk yok, anlama yok!
B) Maket-model E) Harun arkadann san ektiinde gzm
C) Resim-grafik sana taklyor, ders anlatamyor ve ok z
. D) Hareketli film l_ lyorum.
E) Film eridi i
D
E
R

Y
A
Y
I
ISI
L
A
R
I

68. Aye retmen, rencileriyle etkili ve kalc bir


renme sreci geirmek amacyla bir ders plan
hazrlayacaktr.
Buna gre Aye retmen, ders plan hazr
larken aadaki aamalardan hangisine yer
verirse yanl yapm our?
A) retme-renme yaantlar dzenei 70. Konumas muhtemel olan iki rencinin dersi
B) rencilerin edinmesini istedii bilisel, du- ilemeye balarken yerlerini deitirerek n sra
yusal, psikomotor zellikler ya alan bir retmen, aadaki snf ynetimi
C) Kullanlan yntem le rencinin renme d modellerinden hangisini uygulamtr?
zeyi arasndaki iliki A) Geleneksel
D) Konunun nerede ie yarayaca , dier alt B) Geliimsel
balklarla ve disiplinlerle iliki C) Tepkisel
E) Konu zerine younlamay salayacak et D) nlemse!
kinlikleri dzenleme E) Btnsel

16
www.lideryayin.com
TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 ETM BLMLER

71. Bir retmenin olumsuz renci davranla 74. Eitim srecinin z Konu Alan" olmaldr. Ta
rna kar verecei i]k uyarma yolu aada- rih szgecinden gemi temel bilgiler ocuklu
kiferden hangisi olmaldr? un kendi tecrbelerinden daha nemlidir. diyen
A) rencilerin isteklerine gre hitap etmek bir retmen eitim srecinin zne kapsam
B) rencilerin bu durumu neden yaptklarn yerletirip bunlar zmsetmede giriimin ret
belirlemek mende olarak gerekleeceini sanmaktadr.
C) rencilerin derste dikkatini ekmek Buna gre bu retmenin benimsedii eitim
D) rencilerin dzeylerine uygun grevler ver felsefesi aadakilerden hangisi olabilir?
mek A) Daimicilik
E) rencilerini teker teker uyarmak B) Esasicilik
C) lerlemecilik
D) Yeniden kurmaclk
E) Politeknik

72. Aadakilerden hangisi postmodernci bak


asna gre snf ynetimini dzenlemek is
teyen bir retmenin renme srecinde kul- 'r
lanmas beklenilmeyen bir edim rneidir? 75, 7. Snf fen ve teknoloji dersinde Rya ret
A) Kurallar ak, anlalr ve net bir ekilde ha- e men, Gne Sistemi ve tesi" nitesinde ren
zrlar. R cilerine Uzay kirliliinin sebeplerini ifade ederek
B) Kurallar renci ihtiyacna gre esnetilebilir. bu kirliliin yol aabilecei olas sorunlar tahmin
C) Kurallar rencilerle birlikte hazrlanmaldr. Y eder. kazanmn edindirmek istemektedir.
D) Kurallar okul yaantsyla da uyumlu olmal- A Rya retmenin edindirmek stedii kazan
dr. Y mn dzeyi aadakilerden hangisidir?
E) Kurallar homojen renci gruplarna gre ^
A) Bilme
oluturulmaldr. L
B) Kavrama
A C) Uygulama
R
D) Analiz
E) Sentez

73. Bir okul mdrnn okulda sanat etkinlikleri


kapsamnda, tarihte Osmanl dneminde padi
ahlarn gerek ehzadeleri ile gerek sava stra
tejisi hazrlarken oynad Mangala oyununu 76. Boyut ilkesini dikkate alarak materyal ha
rencilerin zeka geliimine katk salamak iin zrlamak isteyen bir retmen, aadakiler-
dzenlemek istemektedir. den hangisine daha ok dikkat etmelidir?
A) Grseldeki resimlerin byklne
Buna gre, okulda yaplan bu etkinlik hangi
program tr kapsamnda yrtlmektedir? B) Grseldeki elerin birbirini tamamlayc ili
kisine
A) Resmi C) Grselde iletilmek istenen algya
B) Uygulamadaki D) Grseldeki objelerin yerleimine
C) Ekstra E) Grseldeki objelerin gz tarafndan alglanan
D) rtk arlna
E) retiiz

17
www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1

77. Sosyal bilgiler dersinde bir retmen, "Gne 80. !. rencinin ilgi, istek, geliim zelliklerine uy
Sistemi" nitesinde 'Gne, Dnya ve Ay konu gunluk
sunu ilerken aadaki grseli kullanacaktr. II. rencinin hazrbulunuluuna uygunluk
III. Hedef-kazanmlara uygunluk
GEZEGENLER
IV. retim programna uygunluk
V. Kapsamn yapsna uygunluk
Bir retmen ara-gere seerken ncelikle
yukardaki ilemlerden hangisini dikkate al
maldr?
A) I B) IV C) II D) V E) III

Buna gre bu retmenin materyali hazrlar


ken hangi lkeye aykr davrand sylenebi
lir?
A) Vurgu B) Doku C) Btnlk
D) Renk E) Boyut

L

D
E

78. Fen ve teknoloji dersinde bir retmenin sindirim R


sistemi konusu ile ilgili rencilerine, "Enzimin
kimyasal sindirimdeki ilevini reneceksiniz. ^
demesi ders plan aamalarndan hangisidir?
A) Hedeften haberdar etme I
B) Dikkat ekme M
C) Gdleme L
A
D) Gzden geirme R
E) Gei l

79. retme-renme srecinde ara-gereler ge


nellikle retimi desteklemek amacyla kullanlr.
Buna gre adakiierden hangisi ara-ge-
relerin faydalarndan biri olamaz?
A) erii basitletirerek anlamay kolaylatrr.
B) Farkl zamanlarda birbiri ile tutarl ieriin su
nulmasn salarlar.
C) rencilerin bireysel ihtiyacnn karlanma
sna yardmc olurlar.
D) oklu renme ortam salarlar.
E) rencilerin n bilgilerini yoklamay salarlar.

18-
www.lideryayin.com
nm s s u e g
LIDR
yaynlar
t rkv ezm i dNAA<s smm
CZM16R
1. Olgunlama, vcut organlarnn kendisinden zmleme; bireyin yeni karlat bir uyarcy,
beklenilen grevi yapabilecek dzeye ulamas olay ya da durumu mevcut emasna gre ak
dr. Olgunlama genetik program dorultusunda lamasdr. Bir dier deyile karlat durumu
ortaya kar. Yani oigunlama evreden nceki emalarna yerletirmeye almasdr.
Elindeki kitab apka olarak kullanan Hasan'n
olduka bamsz, kendiliinden ortaya kan bir
bu davran Piagetin bilisel geliim kuramna
sretir. Buna gre; 3 ya ocuklarnn makasla
katlar dzgnce kesmeyi renecek olgunla gre zmleme ile aklanr.
ma dzeylerine sahip olmad grlmektedir. C e va p :E
C evap :C

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Dil geliimine gre ocuun bir alanda rendii

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


Ergenlik dnemi geliim grevleri; kural, gerekmeyen durumlara genellemesidir.
Bu nedenle soruda kaklarn konulduu yere
Kimlik kazanma abalar grr.
kaklk denildiini renen bir ocuun, tabak
Bedensel zelliklerini kabul eder ve etkili e
larn konulduu yere de tabaklk" demesi bu ne
kilde kullanr.
denle ar kurallatrmaya rnektir.
Kendi cinsiyetine uygun sosyal rolleri benim
ser. Cevap: C
Duygusal bamszlna ular.
Kart cinse ilikiler artar.
Kendi deerlerine gre yaam felsefesi olu
turur. taat ceza eiliminin temel zellikleri;
Evlilik ve aile hayatna hazrlanr. Birey otoritenin gcnden ve cezadan ka
Toplumsa! sorumluluk almaya istek duyar. mak iin davranta bulunur.
Buna gre, D seeneinde verilen "Fiziksel ba Otoritenin koyduu kurallara mutiak uyum
mszlna ular. " ifadesi, ilk ocukluk dne sz konusudur.
minin geliim grevleri arasnda yer almaktadr. Birey cezadan kand iin kurallara uyar.
C evap :D Otoritenin gr bireyin kendi grdr.
Otorite yoksa yasak davran yaplr.
Kurallar neyi gerektiriyorsa ve otorite nasl
davranlmasn istiyorsa o ekilde davranlr.
Geliim zellikleri baz dnemlerde hzlanrken, Birey kurallara inand iin deil, cezaland
baz dnemlerde yavalayabilir. Br zellik (rne rlmamak iin kurallara uyar.
in; zihinsel geliim) bir dnemde hzl iken (r iyi ocuk eiliminin (Kiileraras uyum evresi) te
nein; son ocukluk dneminde), baz dnem mel zellikleri
lerde yavalayabilir (rnein; erinlik dneminde). Bireyin davranlarnn temelinde yakn ev
C evap :D resi ve dahil olduu grup vardr.
Birey iin nemli olan yakn evresi taratn-
dan takdir edilmek ve onaylanmaktr.
Birey yakn evresi tarafndan dlanmak ya
da ayplanmaktan korkar.
4. yandaki Aye'nin karn acktnda oyun Temel amac grup tarafndan kabul edilmektir.
cak bebeinin de karnnn acktn dnmesi Birey yaknlarnn ve tandklarnn kendisin
Piagetin bilisel geliim kuramna gre benmer- den beklediklerini gerekletirmeye alr.
kezcilik kavramyla aklanr. lem ncesi dne Bakalarnn gr ve sosyal kabul birey
min genel zellii olan benmerkezc dnmede iin nemlidir.
ocuk, olaylar bakalarnn bak asna gre Buna gre soruda Sevil Hanmn davranlar
deerlendiremez. Dier bireylerin olaylar kendi nn temelinde yakn evresinin grlerini nem
si gibi algladn dnr. Dnyann merkezin semek ve buna gre davranlarna dikkat etmek
de kendisinin bulunduuna inanr. ocuk kendi olduu iin iinde bulunduu evre iyi ocuk ei
grdn, duyduunu, bildiini bakalarnn da limidir. ocuklar ise anneleri varken kurala uy
grdn, bildiini, duyduunu sanr ve pers makta yokken kural inemektedir. Bu nedenle
pektif almada yetersiz kalr. iinde bulunduklar evre itaat ceza evresidir.
C evap :C C e va p :A

www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER ETM BLMLER

11. Algsal ayrt edilebilirlik: Algsal ayrt edilebilirlik, 14. Habercilik olumlu ve olumsuz habercilik olarak 17. G uthrlenin b e lirle m i oldu u yn tem ler ve
Ahlaki g e rekilik Ahlaki ze rklik
renme malzemesinin evredeki uyarclardan karmza kmaktadr. tem el ze llikle ri u ekilde ta b lo ia trla b ilir
ocuk ahlaki yarg ocuun ahlaki ayrt edilmesidir. evresindeki uyarclardan ko O lum lu habercilik; koullu uyarcnn kendisin a. Eik (Altr b. Bktrma c. Zt tepki
larda da bamldr. deerleri greli layca ayrt edilebilen ey, kolay renilir. Soruda den sonra gelecek koulsuz uyarcnn habercisi ma) yntemi (Yorma) yntem i yntem i
Kurallara herkes uy lik kazanr. B seeneinde verilen Metindeki kavramlarn niteliini tamasdr. Olumlu habercilikte koullu Bu yntemde
maldr. Kurallarn de- sesli ekilde okunmas ifadesi tekrar stratejisine Bu yntemde or Bu yn
uyarc srecin baladn gsterir. istenmeyen dav ganizmaya isten temde
Kurallarn deimez i e b ilir li in e rnektir. Dier seeneklerde verilen ifadeler ise
O lum suz ha bercilik; koulsuz uyarcnn verile ran meydana meyen davran istenmeyen
liine inanlr. inanlr, nemli yerleri n plana kard iin algsal ayrt
meyeceine yani geride kaldna ilikin haberci getiren uyarc bktrlncaya ya davran
Otoriteye kusursuz Niyet nemlidir, edilebilirlie rnektir. azar azar ve
olma nitelii tamasdr. Olumsuz habercilikte da sklp yerine meydana
uyulur. (sbjektif so C evap :B uzun bir srede baka bir davra getiren
rumluluk) ise koullu uyarc koulsuz uyarcnn geride
Davranlarn teme yava yava n gsterinceye uyarc ile
kaldn yani bittiini gsterir.
linde cezadan ka Birey iin z verilmelidir. Boy- kadar yaptrlr. ona zt olan
mak ve dle ula grlk, adalet, Soruda saatin alarmnn almas dizinin bala lece istenmeyen ve rekabet
12. Birbiriyle kartrlan kavramlar bir tablo zerin mas asndan deerlendirildiinde olumlu ha davrann mey edebilecek
mak vardr. eitlik gibi kav
de u ekilde gsterebiliriz. bercilikle aklanabilir. dana gelmesi istenen
Davranlarn sonu ramlar nem
Cevap: A nlenerek ste davran
lar nemlidir, niyet kazanr. Olumsuz
Olumlu transfer Ket vurma nen davrann meydana
dikkate alnmaz, (ob transfer
odaya kmas getiren uya
jektif sorumluluk) ileriye Geriye
ileriye Geriye ve yaplmas rc birlikte
etkin etkin Olumsuz salanmaldr. sunulur.
ket ket
Soruda Sibel daha ok zarar veren kardeini kolay kolay transfer
vurma vurma
sulu bulduu iin iinde bulunduu evre ahlaki latrma latrma Soruda bezelyeyi sevmeyen ama bulgur pilavn
gerekiliktir. nceki Sonraki Bir nceki Yeni seven ocua ikisinin birlikte yedirilmesi zt tep
C evap :A ren ren alanda ren ren kiye rnektir,
menin menin renil menin menin C evap :D
sonraki nceki mi bilgi yeni nceki
ren ren ve be renmeyi ren
9. Yer yn deitirme savunma mekanizmasnda 15. Tepki genellemesi ve uyarc genellemesi birbiri- o
meyi menin cerilerin unut meyi
birey yaad duyguya neden olan uyarcya destekle daha baka bir turmas unut ne kartrlan kavramlardr. E
gsteremedii tepkisini, zerinde egemenlik ku mesi ve etkili alandaki ya da turmas
rabilecei bir nesneye ya da kiiye yneltir. So kolay (a yapl bilgi ve hatrlan ya da Tepki genellem esi Uyarc genellem esi
ruda annesinden dondurma isteyen Ece'nin, tm trmas masn becerile mas s hatr
lanmas
Benzer ya da ayn Farkl uyarclara ben
destek rin re recinde
srarlarna ramen dondurmay almay baara uyarclara farkl tep zer ya da ayn tepkile
lemesi nilmesin) zorluk sre
mad iin odaya giderek annesinin en sevdii ve ko zorlatr yarat cinde kilerin verilmesidir. rin gsterilmesidir.
makyaj malzemesini krmas yn deitirmeye laylatr mas mas zorluk
rnektir. mas yarat Edimsei koullanmada tepki genellemesi kar- ^
masdr. miza, pekitirilen bir tepkinin baka bir durumda _
C evap :B
ncelik etkisi: ilk renilenlerin sonraki renilenlere da gsterilmesi eklinde kmaktadr. Bir baka a
gre daha iyi hatrlanmasdr. ifadeyle kendisi pekltirilmedli halde pekitirilen R
10. G iri im c ili e kar su lu lu k (3-7 Ya ) Sonralk etkisi; Sonraki renilenlerin nceki reni davrana benzer davranlarn da art gster- I
lenlere gre daha iyi hatrfanmasdr. mesidtr. Soruda Ferda'nn davran pekitirildii
ocuklar bu dnemde belirli amalara ynelik
giriimler balatr. Bamszlk duygusunu kul Soruda Ahmetin daha nceden renmi oldu iin dier davranlar da pekitire almak iin
lanarak, evreyi aratrmaya, dili kullanmaya, yapmas tepki genellemesine rnektir. 1B. I. tip ceza: Bir davrann sonucunda ortama
u Ege blgesinde yetien rnleri unutmas ge
bilisel ve sosyal yeteneklerini gelitirmeye ba hoa gitmeyen uyarcnn verilmesidir.
riye ket vurmaya rnektir. C e va p :A
larlar, Son derece merakldr, evreyi kefetmek II. tip ceza: Bir davrann sonucunda ortam
C evap :D
ve aratrmak ister. Bu nedenle hem hareketli dan hoa giden uyarcnn ekilmesidir.
dir hem de ok soru sorar. ocuun sorularna Olum suz pekitirm e: Ortamda bulunan
anlayabilecei ekilde ak cevaplar verilmesi hoa gitmeyen uyarcnn yaplan davran
13. Pekitirilmeyen davranlar sner. Klasik koul
gerekir. ocuun aratrmas ve sorular engel sonucunda ortamdan ekilmesidir.
lanma srecinde, koulsuz uyaran ortamdan e
lenirse sululuk duygular geliir. ocuun giri Dolayl ceza: Modelin cezalandrlan davra
kilirse veya koullu uyaran tek bana verilirse,
imlerine olanak tannrsa, bu durum ocuklara nlarn gzleyen kiinin yapma eiliminin
bir sre sonra koullu tepki azalr ve yok olur.
amai olma zelliini kazandrr. Daha sosyal azalmasdr.
Klasik koullanma yoluyla kazanlan davranlar
olmaya, gruplar oluturmaya balayan ocuk (koullu tepki), koullu uy aran-koulsuz uyaran Buna gre;
16. Katk (B irleik) P ekitirm e: Zaman ve oran
ayn zamanda potansiyelinin de farkna varma bitiiklii ortadan kaldrlrsa giderek azalr ve I. Harun'un yemeini yemeyi renmesi, dolayl
ya balamtr, Ancak bununla birlikte evresel aralkl pekitirme tarifelerinin birlikte kullanlma
kaybolur. Bu duruma davrann snm esi de sdr. Bu tarifede bireyden pekitireci alabilmesi cezadr.
tehditlerinde farkna varmaktadr. Bu dnemde nir. (Koulu uyarc ile koullu tepki arasndaki iin hem gerekli davran saysn yapmas hem II. Harun'un arkadann yapt davran nede
yakn ve uzak Bvresi tarafndan desteklenen,
renilmi ba ortadan kalkt iin deneysel de gerekli olan zaman koulunu yerine getirmesi niyle annesinin onu azarlamas, I. tip cezaya
hatalarn kefetmesine yardmc olunan, yrek
zlm e gereklemektedir.) Buna gre soruda beklenilir. Buna gre retmen hem zaman ko rnektir.
lendirilen bireyler girikenlik duygusunu, srekli
Seda'nn bisikleie kar gsterdii edirginliin ulunu hem de proje saysn yerine getirmelerini li. Harun'un arkadann bu durumu yaama
eletirilen, engellenen, cezalandrlan ocuklar azalarak ortadan kalkmas snme ile aklana istedii iin sorunun cevab katk tarife olmal mak iin bir daha bu davran yapmamas,
ise sululuk duygusu gelitirir. Bu nedenle soru
bilir. dr. olumsuz pekitirmeye rnektir.
nun cevab sululuk olmaldr.
Cevap: D C evap :E C e va p :E Cevap: A

4 5
www.lideryayin.com www.lideryayln.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER ETM BLMLER

19. Model tehlikeli ya da yasak bir davran yapnca Anlamsal Ansai lemsel 24. Kapsaml P sikolojik Danma ve R ehberlik 20. nleyicilik
negatif bir sonula karlamazsa gzlemci de o (Semantik) (Epizodlk) (Prosedrel) Program nn Genel zellikleri
Problem durumlar ortaya kmadan, gerekli n
yanl davran yapar, Bu durum ekinmeme ile Konu Kiisel Bir eyin na 1. Program Okul Rehberlik ve Psikolojik Dan lemlerin alnmasdr. Genellikle de bilgi sunma
aklanr. Soruda resmi trene katlmayan Ve alanlarnn yaant sl yaplaca ma Program deil, bu programn bir para hizmetiyle gerekletirilir. Gelecekte istenmeyen
dat Beyin, okul ynetimi tarafndan herhangi bir kavramlar, larn de na ilikin sdr. Snf rehber retmenlerinin rehberlik olay ya da durumlar nlemek ya da gelecekte
ceza atmamas nedeniyle dier retmenlerin olgular, poland bilgilerin yer saatinde uygulamas iin hazrlanmtr. istenilen bir sonuca ulamak iin yaplr. Bu tr
de resmi trenlere katlmamaya balamas e- genelleme bellek ald bellek 2. Program ilkretim ve ortaretimde her ye rehberliin, aynen koruyucu hekimlik gibi proble
kinmemeye rnektir. leri, kuralar alandr. alandr. terlik alanna ynelik etkinlikleri iermektedir. min olumasna engel olan bir fonksiyonu vardr.
C evap :D depolanr. Yaa lemsel 3. Kapsaml psikolojik danma ve rehberlik Buna gre iddet ile ilgili dalga skntlarn nle
Okulda mmz bellein programlar, geliimsel rehberlik modeline mini almak nleyici ilev ile ilgilidir.
renilen bil sresince oluumu za dayanmaktadr. nleyicidir. Ama nleyici reh Cevap: C
gilerin ou ba man alcdr berlik modeli temel alnmamtr. Dier reh
bu bellek mzdan ancak bir berlik ilevleri de n plandadr.
alannda geen kez olutu
4. Geliimsel rehberlik modeline dayand iin
bulunur. olaylar, unda gl
program ynelimlidir.
Bu bel konu bir kalcla 29. Mavirlik (konsltasyon) hizmetleri, okulda
5. Yaam kariyerini desteklemek en nemli
lek alan malar bu ve hatrlan eitim retimin verimli olmas ve rencilere
ma dzeyine amatr.
nerme bellek sunulan yardmlarn etkinliini artrmak iin y
alan ve alannda sahiptir. C e va p :A
netici, retmen ve anne-baba i birliini sala
emalardan yer al Yaplan maya ynelik almalar kapsar. Buna gre Se
olumutur. maktadr. ilem ne vil Hanm'n retmenlerle ve velilerle ortak bir
kadar ok 25, Duygusal ve kiisel problemlerin zmne yar
dmc olmak, kiisel rehberliin kapsamndadr. anlay oluturulmas mavirlik {konsltasyon)
tekrar edilir hizmeti ile mmkndr.
Bireyin zgvenini arttrmaya ynelik almalar L
se, o kadar
otomatik ve da bu gruba girer. Emrenin arkadalarnn dav- i C evap :C
przsz ranlar sonucunda iine kapanmas, problemin
kiiselletiini gsterir. E
hale gelir.
Bilginin geri C eva p :C R
getirilmesi
kolaylar. 30. Empati, bir bakasnn rolnden olaylara bak
26, K aynatrm a U ygulam asnn Temel ilkeleri Y mak, onun duygu ve dncelerini anlamak ve
Buna gre; "Aslnn nasl t yaplacana ili anladklarn tarafsz bir ekilde dile getirmektir.
zel eitim gerektiren rencilerin akranla- l
kin rendikleri" ve Belgin'in araba kullanmaya Kardeim odam toplamadmdan hep bana
rya ayn kurumda eitim grme hakk vardr. N
ilikin bildikleri" ilemsel bellek deposuyla ilgilidir. baryor, ama bana dzgn bir ekilde sylemi
Bu eitim, zel ve genel eitimin ayrlmaz L
C evap :C yor." demesi zerine verebilecei empatik tepki,
parasdr. A
Kardeinin sana daha olumlu davranmasn
Hizmetler yetersizlie gre deil, eitim ge-
isliyorsun. cmlesidir. Bu szleriyle retmen
reksinimine gre planlanr. 1
rencisini yarglamadan ve tarafszln kay
Erken balamak esastr.
22. Bilgiyi ileme kuramna gre bilginin uzun sreli betmeden, onun gzleriyle olaya bakp onu an
20. Sorunun seenekleri incelendiinde; Eitimde bireysel farkllklar esastr.
bellekte daha etkili ekilde kalmasn salamak ladn dite getirmektedir.
A seeneinde verilen "Ksa sreli bellek du Gnlllk, sevgi, sabr, gayret gerekmekte
amacyla kullanlan bellek destekleyicilerden biri
yusal kayttan gelen anlamsz bilgilerin anlaml dir. C e va p :E
yerleim yntemidir. Bu yntem bilginin doru s
hate getirildii bellek alandr. ifadesi dorudur. Eitim normal insanlarla ve doal ortamlarda
rayla hatrlanmasn salar. Hatrlanmak idtenen
verilmelidir.
B seeneinde verilen Duyusal kayt evreden eler, evrede yer alan elerle eletirilerek
Kaynalrma eiliminde, okul- aile ve evre
alnan bilginin uyarcnn ileme sistemine gir grsel armlar oluturulur. Buna gre soru
ibirlii esastr.
meden nce ksa bir sre tutulduu bilgi depo da gllerin srasyla hatrlanabilmesi iin duvara
C evap :D
sudur." ifadesi dorudur. aslmas ve bu ekilde aklda tutulmas yerleim 31. Uyan ve Farknda Olma (5-12 ya aras)
C seeneinde verilen Ksa sreli bellekte an yntemine rnektir.
Bu dnem ocukta meslek bilincinin olumaya
lamlandrlan bilgiler gerekli se uzun sreli bel Cevap: C balad dnemdir. Okul ncesi dnemden ba
lee gnderilerek daha sonra kullanlmak zere 27. Super'e gre meslek seimi, bireyin o ana kadar
layarak ilkokul dnemini kapsar. Bu dnemde
depolanr. ifadesi dorudur. gelitirmi olduu benlik kavramnn yani kendini
bireylerin mesleki ynelimleri hayalidir.
D seeneinde verilen Duyusal kayta gelen aiglama eklinin ortaya konmu halidir. Benlik
23. Rehberlik hizmetlerinde gnlllk esastr ve kavram bireyin iinde bulunduu koullara bal Cevap: A
snrsz sayda uyarcdan dikkat edilen snrl
sayda uyarcnn bilgisi uzun sreli bellee ge renci hizmetler iin tevik edilir. Rehberlik olarak meslek davran haiine dnebilir. S
irilir. iladesi yanltr. nk bu bilgiler duyusal hizmetlerinde bireyler sorun yaadnda deil per, meslek geliiminin hayatnn bir annda be
kayttan ksa sreli bellee gnderilir. her zaman hizmet alabilirler. Fakat rehberlikte lirli bir meslee karar verip, o dorultuda i bulma
zerklik esastr. Buna gre renci adna sorun abasndan ibaret olmadn, bireyin yaamnn
E seeneinde verilen Bilgiler ksa sreli bel
zlemez, Her bireyin kendi sorununu kendi sonuna kadar devam eden dnemlerden oluan 32. Okul rehberlik program ylsonu okulun rehberlik
lekten tekrar ve kodlama stratejileri yoluyla uzun
zmesi beklenir. bir sre olduunu ileri srmtr hizmetleri komisyonu tarafndan deerlendirilir.
sreli bellee aktarlr. ifadesi dorudur.
C evap :D C e va p :D Cevap: C Cevap: D

6 7
www.llderyayin.com www.lideryayln.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER ETM BLMLER

33. 1. Psikolojik danma ve rehberlik hizmetlerine 36. Sosyal bilgiler retmeni Erdin, 5. snf "Adm 40. rencilerin yaptklar etkinlikleri en detayl ve 43. Aadaki tabloda ayn konuyu len 5 farkl tes
balamak iin mutlaka bazt testlere sahip ol Adm Trkiye" nitesini derste ilerken ak ulu objektif biimde puanlamak iin en uygun olan tin eitli gvenirlik almalarndan elde edilen
mak ve bireylere test uygulamak gerekmez. sorular kullanm, konu sonlarnda rencilerin puanlama arac analitik rubriktir. Analitik rubrik deerler yer almaktadr.
2. Psikolojik danma ve rehberlikte testler bire alma kitabndaki ek almalar yapmalarn ile etkinliin her bir paras ayr ayr ele alnp
salam ve nite sonunda rencilerine nite ile puanlanr ve ardndan bunlarn toplam alnp et Testi Test
yi tanmada ve bireyin kendisini tanmasna KR-20
yardmc olmada kullanlan eitli ara ya da ilgili oktan semeli bir test uygulamtr. Testin kinlik ile ilgili toplam puana ulalr. Bu puanlama Yarlama tekrar test
tekniklerden sadece bir tanesidir. Buna gre sonularna gre eksik renilmi kavramlarla arac ile etkinliin farkl boyutlar detayl olarak 1. 0,60 0,68 0,70
test sonular birey hakknda toplanan dier ilgili ek almalar yapmtr. retmenin yapt puanlanm olur.
2. 0,48 0,75 0,78
bilgilerle bir arada kullanlmaldr. bu almalar bir niteye ait almalardr. Tm Cevap: C
bu almalarn amac rencilerin renme ek 3. 0,72 0,7B 0,81
3. Psikolojik tesler birbirinden ok farkldr. Her
testin uygulanmas, puanlanmas ve sonula siklerini belirleyip gidermek ve dier niteye ge 4. 0,42 0,45 0,45
rn yorumlanmas farkl dzeylerde bilgi, be ebilmektir. Bu amala yaplan deerlendirmele
re biimlendiriri deerlendirme denir. 5. 0,82 0,85 0,50
ceri ve mesleki hazrlk ister, Buna gre, her
danman kendi ehliyet snrlarn aan testle C evap:D Tablodaki deerlere gre, hangi testin maddeleri
ri seme, uygulama, puanlama ve yorumlama birblrleriyle uyumlu olmasna ramen, zamana
iinden kesinlikle kanmaldr. 37. Bir testin kulanl hazrlanmasnn pratik, 41. rencilerini nite sonunda deerlendirirken ya kar direncinin dk olduu soruluyor. Soru
uygulanmasnn kolay olmas demektir. Puan- zl yoklama yerine oktan semeli test kullanan larn birbiri ile uyumlu olmas yani maddelerin

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
4. Psikolojik danma ve rehbenlikte danman
bir retmenin amac puanlamann kolay olma

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


lar test kullanmak istediklerinde amalarnn lanmasnn nesnel olmas testin gvenirlii ile homojen olmasnn belirlenmesinde testi yar
objektiflik ile ilgilidir. Bu adan yanl olan ncl s, objektiflii artrmak, sistematik hatalar yani lama yntemi ve KR-20 formlleri kullanlr. Bu
ne olduunu ak ve seik olarak belirlemeli
III. ncldr. yanll nlemek, cevaplayc bamszln yntem ve forml ile testin i tutarll belirlenir.
dir. Amac belli olmayan hibir testi uygulama
ortadan kaldrmak olabilir. Ama oktan semeli Zamana kar direncin dk olup olmad ise
snn gerei ve yarar yoktur. C evap :E
testler ans faktr ieren lme aralardr. Ya test tekrar test yntemi ile belirlenir. Bu yntem
5. Seilen testler yeterli dzeyde geerli, gve
zl yoklamalarn ans faktr yok denecek kadar de test uzun sre ara ile uygulanr ve bu zaman
nilir ve kullanl olmaldr. Bu zellikleri yeteri
azdr. Bu adan ans faktrn ortadan kaldr- L iindeki deiimi yani testin kararll incelenir.
kadar tamayan testler kullanlmamaldr. j 38. Tabloda verilen korelasyon katsaylarnn hepsi
mak amacyla oktan semeli test kullanlmaz. I Gvenirlik belirlenirken elde edilen katsaynn
6. Testler, hazrlanlarnda saptanm olan be D pozitif korelasyon. Pozitif korelasyonda dei-
E kenler ayn ynde artar ya da azalr, deikenler Cevap: B deerlendirilmesinde kullanlan snr 0,70'dir. So
lirli ortam ve koullar altnda uygulanmaldr.
R arasnda doru orant vardr. Buna gre derste ruya gre zamana kar direnci, kararll dk
C evap :A olacak(0,70'in altnda) ama maddeler birbiriyle
anlattklarndan soru soran bir retmenin der-
Y sine katlm arttka snav notunun da artmas uyumlu yani itutarll yksek olacak(0,70in
Y zerinde), buna en uygun olan test 5. testtir.
A beklenir. Verilen pozitif ynl korelasyon katsa- A
Y ylarndan en yksek olan, yani ilikinin gcnn C e va p :E
Y
l en yksek olduu eitim istatistii dersidir. Bu 42, Dzeltme forml kullanlmayan ve her sorunun 1
N dersi veren retmenin dersine katlm arttka t puan olduu, eit soru saysna sahip snavla- N
L rencilerin puanlar da artmtr. rn istatistikse! bilgileri aada verilmitir, ^
^ Cevap: A
Snavlar Aritmetik ortalama Standart sapma
34. rencilerin snava girecei snf numaras ve
I 1 15 S
oturaca srann sra numaras belirtilmesi bir
39. Porfolyo deerlendirme; rencinin retim s
lme ilemi olarak kabul edilirse, lek tr recinde ilgi ve yetenekleri dorultusunda gelii
11 60 15
snflama olur. Snflama leklerinde kullanlan mini takip etmek zere yapt rn ve perfor 111 25 10
rakamlarn say deBri yoktur, bu rakamlar bir mans rnekleri zerinden yaplr. Bir retmenin IV 30 4
stnlk ifade etmezler. Sadece tanmay kolay portiolyo hazrlatmasnn amalar: renme s V 40 15
latrmak amacyla kullanlrlar. Snf numaras recinin takip edilmesi, derse kar ilgi ve tutmla-
ve sra numaras bir stnlk ifade etm edii iin Tablonun st aklamasnda her sorunun 1 puan 44. Bir retmen hazrlad szel yetenek testini
rn deiiminin gzlenmesi, rencilerin sorum
snflama lei dzeyinde bir lektir. olduu snavlar diye belirttii iin, hepsinde 40 okuldaki saysal ve szel blm rencilerine
luluk almalarn salamak, st dzey dnme
C evap :A doru cevab bulunan bir rencinin tm snav uygulamtr, Saysal ve szel blm rencile
becerilerinin geliimini salamak, rencinin
lardan 40 puan ald kabul edilir. rencinin en rinin test puanlar arasnda hesaplanan korelas
gl ve zayii ynlerini grmesine, anlamasna
baarl olduu snav bulmak iin tm snavlar yon katsays + 0,88 kmtr. Bir testin zellie
yardmc olmak, retmene rencinin renme
daki z puann hesaplamak gerekir, sahip olan ve olmayan iki farkl gruba uygulan
htiyalar hakknda bilgiler salamak, rencinin
tm alanlarda (bilisel, duyusal ve psikomotor) z puan : {rencinin puan - aritmetik ortalama) mas testin yap geerliinin aratrldn gste
\ / standart sapma rir. Bu almada zellie sahip olanlarn yksek
geliimini salamak, rencinin derse ilgisini ve
olmayanlarn dk puan almas beklenir. Buna
motivasyonunu artrmak, ibirlii ve sosyalle I. (40 IS) / 5 :5
gre hesaplanan korelasyon katsaysnn nega
meyi salamak. Fakat portfolyo deerlendirmesi I II. (40 60) / 15 : - 1,33
tif bir deer olmas gerekir. Yaplan almada
35. zel bir okul burslu okuyacak rencileri belirle puanlama gvenirliini artrmak amacyla yap III. ( 4 0 - 25) /1 0 :1,5 korelasyon katsays pozitif kmtr. Bu katsay
mek amacyla bir seme snav yapmaya karar lan bir deerlendirme deildir. nk portfolyo
IV. ( 4 0 - 3 0 ) / 4 : 2,5 iki farkl grubun da benzer ekilde dk ya da
vermitir. Bu karara gre yapaca seme sna bireysel geliim dosyas olduu iin, her ren
cinin portfolyosu birbirinden farkldr ve deer V. ( 4 0 - 4 0 ) / 1 5 : 0 yksek aldn yani testin zellie sahip olanlar
vnn zor bir snav olmas gerekir. Bu amaca en
lendirilmesi sbjektiftir yani puanlama gvenirlii Buna gre rencinin en baarl olduu z puan la olmayanlar ayramadn gsterir. Buna gre
uygun grafik A seeneinde verilen saa arpk
en yksek olan .snavdr. testin yap geerlii dktr bilgisi elde edilir.
sola ynl grafiktir. dktr.
C e v a p :A C evap :E C e va p :E C e va p :C

0 9
www.lideryayin.com www.lideryayin.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER ETM BILIMLfcHI

45. Aadaki tabloda bir yetenek testindeki sonu 47. "Elektrik" konusunda yaplacak deney uygula 51. Ayn snfta farkl renme (hazr bulunuluk) 55. retmenin "eker Portakal isimli kitaptan
lara gre yksek ve dk yetenekli rencilerin malarnn renciler asndan tehlikeli olmas dzeylerine sahip rencilerin bulunmas, buna rencilerine bir olay okuyup rencilerin ken
testteki bir maddeye verdikleri yantlarn yzde* dorumunda, renci merkezli bir uygulama yap bal olarak bireysel farkllklarn olumas sebe dilerini ana karakterin yerine koyarak dn
leri yer almakatadr. Soruyu bo brakan renci may amalayan retmene tavsiye edilecek en biyle renci dzeylerine en uygun retim yn melerini ve tartmalarn salamas, konuma
bulunmamaktadr. uygun retim teknii, benzetimdir. nk ben temi kullanlmaldr. Bu durum renci dzeyine halkas tekniini kullandn gsterir. nk
zetim, retme-renme srecinde tehlikeli, ma uygunluk ilkesiyle aklanr. nk tm eitim konuma halkas; bir yk, bir canlandrma, bir
Yksek yetenekli Dk yetenekli durumlar; rencinin hazr bulunuluk dzeyine olay, bir resim vb. bir durumla ilgili yaplr. nce
liyetli ve zaman alc konularn retiminde kul
A 45 10 lanlr. Bu dorultuda benzetim, rencilerin bir uygun olmaldr. Yeni renilecek bir renme yk anlatlr, okunur, canlandrma izlenir ya da
olay, durum, aktiviteyle ilgili becerileri yapay b ir konusunda, rencilerin n koul bilgi, hedef ve olay aklanr. renciler uygulama sonucunda
B 20 10
ortam da gerekmi gibi ele alp eitici alma davranlara sahip olma dzeyleri dikkate aln duygularla dnceleri ayrt etmeyi renir. Bu
C 5 30 tekniin amac; snf iinde gven ve sayg at
lar yaparak kazanmalarn salayan bir retim maldr. Bu nedenle, renci dzeyine uygunluk
D 25 20 tekniidir. retim srecinde ele alnacak konu ilkesine Hazr bulunuluk ilkesi" de denilebilir. mosferi oluturmak, rencilerin kendilerini ba
E 5 30 ya gre yapay ortam; teknolojinin imknlarndan Cevap: B kalarnn yerine koyarak empatik dnmelerini
yararlanlarak oluturabilecei gibi gereine uy salamak, renciler arasnda ilikileri ve iletii
Bu tabloya gre madde iie ilgili verilen seenek
gun maket, model, diyagram ve dier sembolik mi gelitirmektir.
leri incelediimizde;
materyaller kullanlarak da oluturulabilir. 52. Problem zme, rencilere sunulan bir problem C evap :B
A) Doru cevap C seenei ise madde renci
lere kolay gelmitir. Madde glk indeksini Cevap: A senaryosundan rencilerin bilimsel sre ba
hesaplayarak bilgiyi kontrol edelim, pj: (st samaklarn kullanarak kendilerine zg zm
grup yzdesi + alt grup yzdesi) / 2: (5+30J/2 yollan retmelerini salayan bir retim ynte
; 17,5 : 0,175 zor bir soru. Seenek yanl 48. Tam renme, bir snf oluturan rencilere midir. Bu dorultuda A, B, C ve D seeneklerinde 56. retmen kazandrmak stedii davran nce
B) D seenei iyi ileyen bir eldiricidir. yi ile uygun ve kaliteli retim hizmetlerinin sunulup verilen aklamalar, problem zme yntemi iin kendisinin sergileyip daha sonra rencilerin bu
yen bir eldiricinin st grup tarafndan az, alt gerekil ek renme zaman verildiinde herkesin dorudur. Ancak E seeneinde verilen tek yn davran eksiksiz olarak yerine getirmelerini is
grup tarafndan ok aretlenmi olmas gere renebileceini savunan bir retim modelidir. l bak as gelitirme durumu, problem zme temesi, gsterip yaptrma yntemini uygulad
kir. Bu adan D seenei iyi ileyen bir eldi- Buna gre soruda verilen ncller, retim hiz sreci iin yanltr. nk problem zme, - j n gsterir. nk gsterip yaptrma; retmenin
ricl deildir. Seenek yanl metlerine gre incelenecek olursa; rencilerin olaylara ok ynl ve derin bir bak Q bir beceriyi aama aama gstermesi, anlatmas
* pucu asyla bakabilmelerini salar. E ve rencilerin retmeni izledikten sonra, ayn
C) A seenei en gl eldiricidir. Bir eldirici
nin en gl olabilmesi iin ncelikle eldin- Pekitire Cevap: E n beceriyi yeterli dzeye gelene (ustalancaya)
cilik niteliini tayor olmas gerekir yani st * Dnt kadar tekrar etmeleri eklinde uygulanan bir
grup tarafndan az, alt grup tarafndan ok Dzeltme Y retim yntemidir.
iaretlenmi olmas gerekir. Bu adan A se Dolaysyla soruda aklamas verilmeyen re 53. retmenin srete destanlardan yararlanarak A C evap :E
enei eldirlcilik nitelii tamad iin en tim hizmeti, etkin katlmdr. nk etkin katlm, ders anlatmas, rencilerinden nitede geen Y
gl eldirici olamaz. Seenek yan rencinin renme sreci srasnda kendisine terimlerle ilgili szlk hazrlamalarn istemesi; I
D) Doru cevap B seenei ise maddenin g sunulan ipular ve ynergeler dorultusunda bir rencilerinde szel/dilse! zeka alann gelitir- w
l 0,15tir. pj: (st grup yzdesi + alt grup eyier yapmas, srete etkin hale gelmesidir. mek stediini gstermektedir. nk szel/dil- L 57. Dr. Fox'un konferansnn baarl olmasndaki
yzdesi) / 2: (20+10)/2 : 15 ; 0,15 Seenek Cevap: A sel zekaya sahip bireyler; ^ temel neden, Dr. Fox un tiyatral yetenekleridir.
n
doru - Okuma, yazma ve dinleme yoluyla renirler. Bu yetenekleri sayesinde dinleyiciler konuma
E) Doru cevap E seenei ise madde pozitif - Zengin kelime hzinesine sahip olma gibi dan kopmamlardr. Konferans o kadar baarl
ayrcdr. rjx:st grup yzdesi - alt grup yz zelliklere sahiptirler. olmutur ki, bu konferansn deney olduunu bil
d e s in - 30; - 25 Madde pozitif deil negatif 49. Beyaz apka yalnzca bilimsel verilere gre melerine ramen katlmclar, Dr. Foxtan kay
nerme sunar. Bu apka renginde duygusallk - Szckleri ve dili etkili bir ekilde kullanabilir
ayrcdr. Seenek yanh nakalar talep etmilerdir. Dolaysyla konfe
(krmz), yaratclk (yeil), iyimserlik (sar) veya ler.
C e v a p :D ransn etkiii olmas, dileyicilerin ilgilerinin srekli
karamsarlk (siyah) gibi durumlara yer verilmez. - Dncelerini yazl ve szl olarak ifade
olarak canl tutulmas ite gereklemitir.
Soruda verilen nerme, bireyin sadece bilimsel edebilirler.
C e va p :B
verilere gre hareket ettiini gstermektedir. Bu C evap :D
durum, beyaz apkayla dorudan ilikilidir.
Cevap: D
54. retmenin "Atatrk Haftas" kapsamnda 58. retmenin srete uygulad teknik beyin fr
rencilerin rettiklerini okuldaki dier bireylerle tnasdr. Beyin frtnas, rencilerin bir prob
46. Fen ve teknoloji dersinde retmenin Ampuln paylalmasn salayan bir etkinlik yapmas, lem durumuna ksa bir zaman diliminde aklla
parlakln etkileyen deikenleri belirler." kaza- 50. Sunu yoluyla retim stratejisinde kullanlan sergi tekniiyle aklanr. nk sergi, renci rna geldii ilk ekliyle ok sayda yaratc fikir
nmn etkili bir ekilde edindirmek iin daha ok n organize edici bilgiler" yeni renilecek bil lerin rettiklerini bakalaryla paylamalarn ve retmeleri esasna dayanr. Bu srete retilen
renci merkezli teknikler kullanmas gerekmek gilere temel oluturarak yeni bilgilerin organi daha etkili deeriendirme yaplmasn salayan fikirler eletirilmez ve ynlendirilmez. Fikir ret
tedir. Bu dorultuda A, B, D ve E seeneklerinde zasyonunu kolaylatrr. Bylece retmen, n bir retim tekniidir. Buna gre; A, B, C ve E se me aamas bittikten sonra retilen fikirler tek
verilen retim etkinlikleri renci merkezli oldu organize edici bilgilerle ilikili yeni bilgileri ina eneklerinde verilen aklamalar, sergi tekniinin tek deerlendirilip problemin zmnde ortak
u iin kazanmn edinilmesinde olduka etkilidir. eder. Bu retim sreci bilinen bilgiden bilinme faydalanndandr. Ancak D seeneinde verilen b ir karara varlr. Dolaysyla "E" se eneinde
Ancak C seeneinde verilen anlatm yntemi yen bilgiye organizasyon yapma iidir; yani soru rekabet duygusunu gelitirme durumu yanltr. verilen ifade yanltr. nk fikir retme aama
retmen merkezli olduu iin dierlerine gre da verilen sre bilinenden bilinmeyene ilkesi ile nk sergi teknii, rencileri yarmaya deil; snda retilen tm fikirler mdahale edilmeden
bu kazanm edindirmede etkisiz kalacaktr. dorudan ilikilidir. paylamaya ynlendirir. tahtaya yazlr.
C evap :C C e va p :A C evap :D C e v a p :E

10 " - 11
www.lideryayin.com www.lideryayln.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER ETM BLMLER

59. Kavram karikatrleri, gnlk yaamdaki bir olaya 62. Eda retmen srete uygulad etkinlikle bir 66. Sarmal yaklam da, konular blrbiriyle likili ola 70. nlemsel snf ynetimi modelinde problem du
ya da bir kavrama ilikin farkl bak alarnn likte rencilerinde empati dnme becerisini rak dzenlenir ve nbilginin zerine yeni bilgiyi rumu ortaya kmadan nce gerekli tedbirler n
savunulduu ilgi ekici ve artc karikatr bii gelitirmeyi amalad sylenebilir. nk em ina eden rencidir. Konular gittike derinle ceden alnr. Soruda da retmen dersi ilemeye
mindeki izimlerdir. Kavram karikatrleri renci pati; bir kiinin kendisini duygu ve dncelerin en ve zorlaan bir yapda ele alnr. Metinde de balarken konumas muhtemel olan iki renci
leri elendirerek bilgilerini sorgulatmak amacyla den soyutlayarak; bir bakasnn inanlarnn, rencilerin, bu becerileri kazanp ayn ylda nin yerlerini deitirerek nlem almtr.
kullanlmaktadr. Kavram karikatrlerinin dersin arzularnn, duygu ve dncelerinin farkna var farkl derslerle ili k i kurmas, bir yln sonunda Cevap: D
banda kullanlmasnn amac, rencilerin ka mas ve onu anlayabilmesidir. da dikey olarak ayn becerileri zoraan ve g it
rikatrdeki bilgilerden yola karak tartma sre C evap:D tike derinleen kapsamlarla sekizinci snfn
cine balamasdr. sonunda kazanmalar ve hayat boyu kullanma
C evap :C lar hedeflenmitir." gr sarmal yaklamn
kullanldn gsterir,
C evap :A
60. Soruda verilen ncller yaplandrmas (olu
turmam) renme kuramna gre incelenecek 71. Snf genelinde istenmeyen bir davran ol
olursa; duunda izlenecek hiyerarik sra: I) Sorunun
63. Elii retmen'in srete uygulad yntem/tek kaynan belirleme II) Farkl yntem-teknik kul
I. renme, gerek yaam durumlarnda ve 67. Bir ara-gere snf ortamna getirilemeyecek
nik istasyondur. nk istasyon, btn snfn lanma III) rencinin dzeyine uygun grev ve
zengin yaantlar sayesinde kurulan zgn kadar byk veya kk ise; ya da tehlikeli ve

https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
her aamaya katk salamas yoluyla bir nceki sorumluluk vermedir. Bu nedenle doru cevap B
maliyeti yksek ise kullanlacak en uygun ma

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


ilikilerle kurulur. {DORU nk yaplandr
grubun yaptklarn ileri gtrmeyi reten teryal boyutlu bir ara gere olmaldr, bu da seenei olmaldr.
mam renmede renciler, bilgiyi yaant ve
renci merkezli bir tekniktir. Bu teknikte renciler, seeneklerde verilen aralardan maket model C e va p :B
deneyimleriyle znelletirip renirler.)
herhangi bir konuda belirli aamalardan geerek olmaldr.
II. Bilgi; duruma zg, balamsal ve bireysel ve etkinlikleri tamamlayarak yaratc rnler or
anlamlarn karmdr. (DORU nk ya taya k oyarlar. C e va p :B
plandrmam renmede bilgi, kiiden kiiye
C evap :A L
deiiklik gsteren bir yapdadr.)
i
III.Doru, deneysel srelerle elde edilen ve bi- D
68. A) retme-renme yaantlar dzenei D
reyden bamsz oluan sonulardr. (YANLI
(Doru, hedefler yer alr.) E 72. Kurallar oluturulurken her renci dikkate aln
nk yaplandrmam renmede, doru de- ^
neylerle deil; etkinlikler ve yaantlar yoluyla B) rencilerin edinmesini stedii bilisel, du- H mal, renciler toplu bir kme olarak grlme
bireye bal olarak oluur.) Y yusal, psikomolor zellikler (Doru, e tk in lik le r melidir. Yani ayn cins, yetenek ve geliim zel
yer alr.) Y liklerine gre deil, bireysel farkllklara gre
IV. Program, renenlerin okulda ve okul dnda a
C} Kullanlan yntem ile rencinin renme Y dzenlenmelidir.
yararl bulaca bilgi, beceri ve deerlere gre Y
64. retmenin "iletiim" konusundaki aklamala dzeyi arasndaki iliki (Yanl, rencin in ne | Cevap: E
tasarlanr. (DORU nk yaplandrmac l
rndan sonra oluturduu gruplar iinde soru-ce- kadar renip renm edii yer almaz.) n
renmede program, rencilerin ilgi, istek ve M
vap etkinlii yaptrmas, karlkl sorgulama tek
gereksinimleri dikkate alnarak dzenlenir.) L D) Konunun nerede ie yarayaca , dier ait L
niiyle aklanr. nk karlkl sorgulamada
V. retmen, renme abalarn desteklemek balklarla ve disiplinlerle iliki (Doru, ilene- A
retmen, konuyu sunduktan sonra rencileri
yerine bilgiyi sunmay tercih eder. (YANLI cek konu yer alr.) R
ikili ya da l gruplara ayrr. Ayn gruptaki
nk yaplandrmac renmede retmen, renciler birbirlerine konuyla ilgili sorular sorar ve E) Konu zerine younlamay salayacak et- 1
bilgiyi sunmay deil; renme abasn des cevaplar. Srete retmen tekniin etkili olarak kinlikleri dzenleme (Doru, dikkat ekm e e t
teklemeyi am a edinir.) gereklemesi iin rencilere farkl soru kk k in li i yer alr.)
73. Ekstra program : rencilerin ilgi isteklerine
Dolaysyla sorunun doru cevab, I, II ve IV rnekleri verebilir. renciler bu rneklerden C evap :C
gre dzenlenen ders d faaliyetlerdir. rnein
olacaktr. yola karak yeni sorular olutururlar ve karlkl okullarda alan drama kurslar oluturulan fut
C evap :C olarak bu sorular sorup cevaplarlar. bol takmlar, atlye almalar gibi etkinlikler bu
C evap :B 69. A} t krmz kazakl nne dn, beni dinle kapsamda yrtlr. Okulda dzenlenen etkinlik
61. Yaratcln ana zellii zgn rnler vermesi melisin, arkadan deili (Sen diii kullan l de dersin dnda yrtlen bir faaliyettir bu ne
dir. Bu zaman alan bir sretir ve bu nedenle z mtr.) denle cevap C seeneidir.
gn rnlerin ortaya kmas srete elde edilen B) Oya, ben sana yerinden kalma dedim, arka Cevap: C
ilerlemeyle olur. Bu dorultuda retmenin iyi bir dana bak deil, kt akll senli (Sen dli! k u l
rehber olarak renciyi dnmeye ynlendire
lanlm tr.)
cek yaratc dnme srelerinin geliimini sa
C) Ali ka kere tekrarladm bir daha anlatmaya
layacak yi bir dnce", Mkemmel, haydi de
cam, beynin su toplam senin! (Sen diti
neyelim., Ayrntlarn anlatr msn?", Avantaj 65. Mnazara tekniinde ele alnacak konu ya da
kullanlm tr.)
lar neler?, Dezavantajlarn nasl giderebiliriz?", soru, tez ve antitez kurulmasna uygun olmal
dr. Bu dorultuda A, B, D ve E seeneklerinde D) Hepinizin stne l topra serilmi gibi, ses
Houma gitti.", ilgin grnyor., Elenceli g
yok, soluk yok, anlama yokl {Sen dili 74. Paragrafta retmen merkeziyeti, rencinin s
rnyor." gibi ifadeler kullanmaldr. Bunun aksine verilen soru ifadeleri ztlk (tez-antitez) durumu
"Bu ekilde yapmak uygun deil.", "Gereki ol, tekil etmektedir. Ancak C seeneinde verilen kullanlm tr.) rete pasif olmas ve konu alanlarnn retme
bu ok hayalci. zerinde ok allmas lazm. soru ifadesi, zt bir durum oluturmamakta; E) Harun arkadann san ektiinde gzm sinden bahsedilmektedir. Esasicilikte de temel
rencilerin farkl zmler retmelerini salayan sana taklyor, ders anlatamyor ve ok zl ama bilimsel gereklerin retmen tarafndan
gibi ifadeler kullanmak ya da syleneni veya izi-
leni dikkate almamak yanl olacaktr. bir sorun durumu tekil etmektedir. yorum. (Ben d ili kullanlm tr.) etkili sunu teknikleri ile bireye aktarlmasdr.
C evap :E C evap :E C e va p :B
C evap :C

12 13
www.lideryayin.com www.lideryayln.com
ETM BLMLER TRKYE GENEL DENEME SINAVI -1 / ZMLER

75. "Uzay kirliliinin sebeplerini ifade ederek bu kirli 80. B ir retm en ara-gere seerken ncelikle
liin yol aabilecei olas sorunlar tahmin eder." I) retim programna uygun olmal, II) Hedef
kazanm kavrama dzeyindedir. nk bireyin lere uygun olmal, III) renci dzeyine uygun
var olanr anlayrp kendince ifade etmesini iste olmal, IV) renciye gre olmaldr. Bu nedenle
mektedir. doru cevap B seenei olmaldr.
C e v a p :B C e va p :B

76. A) Grseldeki resimlerin byklne


(O ran-lek)
B) Grseldeki elerin birbirini tamamlayc ili
kisine (B tnlk)
7\
C) Grselde iletilmek istenen algya (B oyut) T3 T3
D) Grseldeki objelerin yerleimine (Vurgu) O) O)
^ O)
E) Grseldeki objelerin gz tarafndan alglanan
arlna (Denge)
igr Q)
ts
C evap :C
D


(D >
D
E
77. Grselde verilen objelerin gerek rengine uygun R O <
olarak verilmemitir. Oysa ki materyalde renk
kullanlrken gerek rengine, ekline ve boyutu- Y
O -T-
na uygun olmaldr. A
3 (/)
Cevap: D Y
^ W
I
~o O
N (/) o

I
L (/)
A
R
I
5
78. Gzden geirme, rencilere konu ve alt balk- -Q) -3

iarnn sylenmesidir. Paragrafta da retmen
>
enzimin kimyasal sindirimdeki grevini yani ko
nuyu rencilerine sylemitir.
<n. <
C evap :D <

79. A) erii basitletirerek anlamay kolaylatrr.


(Doru)
B) Farkl zamanlarda birbiri ile tutarl ieriin su
nulmasn salarlar. (D oru)
C) rencilerin bireysel ihtiyacnn karlanma
sna yardmc olurlar. (Doru)
D) oklu renme ortam salarlar. (Doru)
E) rencilerin n bilgilerini yoklamay salarlar.
(Yanl, n k a ra -g e re le r rencile rin
n b ilg ile rin i te s p it etm ede kullanlm az.
A ra -g e re le r re n c ile rin n bilg ile rin e
uygun biim d e hazrlanr.)
C evap: E

14
www.llderyayln.com