Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L.

Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD
(36860 PONTEAREAS - GALIZA)
T. 986 64 12 69
redaccion@novasdoeixoatlantico.com

Donald Trump no punto de mira dos
caricaturistas
Por Francisco Puñal Suárez

D
onald Trump segura- do perigo que corría o mundo si ristas na XXIV Mostra Interna-
mente será na historia o Trump era elixido presidente. cional das Artes do Humor, que
presidente norteameri- Os caricaturistas, coa súa organiza a Fundación Xeral da
cano máis caricaturizado de- linguaxe irónica e satírica, Universidade de Alcalá de He-
bido ás súas reaccións ofreceron nese volume unha nares, Madrid, cunha visión crí-
políticas, as súas actitudes ra- imaxe durísima deste político: tica e satírica sobre este
cistas e as súas leis arbitrarias tanto aparecía cun bigote tipo personaxe que cada día levanta
e antiimigrantes. Hitler, convertido no traseiro as máis airadas protestas.
Xa no 2016, o debuxante me- dun elefante, como un paiaso Co título de “Vaia Trumpazo” Lailson de Holanda - Brasil
xicano Arturo Kemchs recompi- ou nun troglodita que fai das 135 autores de 39 países expre-
lou no seu libro “Trump: un súas. san o seu descontento e a súa
muro de caricaturas”, numero- Agora, tras uns meses exer- mirada caústica sobre o com-
sas obras de 150 autores, de cendo o seu mandato, Trump portamento deste político, coa
varios países, onde advertían volve ser a diana dos caricatu- linguaxe do humor gráfico.

Fernando Corella - España

León - Colombia

Ellapizloco - España

Gio - Italia
Lido Contemori - Italia 009 O-SeKoer - Bélgica

Elena Ospina - Colombia

Antonio Antunes. Portugal Sandu Teodora. Rumanía Bernard Buoton - Francia