Вы находитесь на странице: 1из 2

TEMA/ STANDARD Warisan Negara / 6.4 Sabah dan Sarawak/5.

1 Kerajaan Alam Melayu


KANDUNGAN
MASA 1 JAM (8AM-9AM)
STANDARD 6.4.1 Menjelaskan sejarah Sarawak dan Sabah sebagai sebahagian daripada
PEMBELAJARAN kerajaan Alam Melayu.
5.1.1 Menjelaskan konsep Alam Melayu
K.6.4.8 Menilai kepentingan semangat kekitaan dalam sesebuah negara
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menyatakan 2 bukti Sarawak dan Sabah sebagai sebahagian daripada
kerajaan Alam Melayu dengan tepat.
Menerangkan 2 konsep Alam Melayu dan perkaitan dengan sejarah
Sarawak dan Sabah dengan tepat.
Menyatakan 2 kepentingan semangat kekitaan terhadap Sarawak dan
Sabah dengan betul.

AKTIVITI 1. Peta Asia Tenggara ditunjukkan kepada murid melalui powerpoint. (5


minit)
2. Murid mengenal pasti lokasi negeri Sarawak dan Sabah ( 5 minit )
3. Penerangan guru secara ringkas (5 minit)
4. Pembahagian murid dalam 4 kumpulan ( 4 orang )
5. Perbincangan kumpulan berdasarkan bukti Sarawak dan Sabah
sebahagian daripada Kerajaan Alam Melayu: (20 minit)
(i) Konsep Alam Melayu
(ii) Sarawak-Bukti sebahagian daripada Alam Melayu
(iii) Sabah-Bukti sebahagian daripada Alam Melayu
(iv) Kepentingan semangat kekitaan
6. Pembentangan setiap kumpulan (20 minit)
7. Rumusan ( 5 minit )

EMK Nilai : Patriotisme

Kemahiran Pemikiran Sejarah


Meneroka Bukti

Kreativiti dan inovasi

KBAT/ i-Think KBAT: menganalisis,


Peta bulatan

BAHAN BANTU LCD, Slide Power Point yang disediakan, kertas, marker pen, peta Asia
MENGAJAR Tenggara, peta i-think (Peta buih berganda)
CATATAN

REFLEKSI/TINDAK SUSUL