You are on page 1of 12

CU HI TRC NGHIM TIN HC I CNG

i cng v Tin hc
Cu 1: D liu my tnh (Data) l g?
A. L nhng thng tin m my tnh in t x l c.
B. L cc thng tin c th hin di nhiu dng khc nhau.
C. Tt c u ng.
Cu 2: Khi nim Tin hc l:
A. p dng my tnh in t trong cc hot ng x l thng tin.
B. Ngnh khoa hc v x l thng tin t ng da trn my tnh in t.
C. My tnh v cc cng vic lin quan n my tnh in t.
D. Lp chng trnh cho my tnh in t.
Cu 3: Cc bc thu thp, thng k, phn tch l ca qu trnh:
A. X l thng tin. B. X l d liu. C. Thu thng tin. D. Xut thng tin.
Cu 4: Da vo nhng iu kin no ni Tin hc l ngnh khoa hc:
A. C s l lun, phng php ng dng, k thut pht trin.
B. ng dng thc t, k thut pht trin, C s l lun.
C. C s l lun, phng php ng dng, gii php k thut.
D. Gii php k thut, phng php ng dng, l lun thc t
Cu 5: Pht biu no sau y c xem l c tnh ca my tnh in t?
A. C tc x l thng tin nhanh, chnh xc cao.
B. C th lm vic khng ngng ngh sut 24 gi/ngy.
C. Lu tr mt lng ln thng tin trong cc thit b lu tr c kch thc nh.
D. Tt c u ng.
Cu 6: Trong nhng tnh hung no sau y, my tnh thc thi cng vic tt hn con ngi:
A. Dch mt cun sch. B. Chn on bnh.
C. Phn tch tm l mt ngi. D. Thc hin mt php ton phc tp.
Cu 7: Khi nim bit trong Tin hc l g?
A. L n v nh nht ca thng tin c s dng trong my tnh.
B. L mt phn t nh mang mt trong 2 gi tr 0 v 1.
C. L mt n v o thng tin.
D. Tt c u ng.
Cu 8: 1 Byte c th biu din bao nhiu trng thi khc nhau?
A. 8 B. 255 C. 65536 D. 256
Cu 9: Pht biu no sau y l ng?
A. RAM l b nh ngoi. B. Mt Byte c 8 bit.
C. D liu l thng tin. D. a mm l b nh trong.
Cu 10: Pht biu no sau y l ng?
A. 8 Bytes = 1 Bit.
B. CPU l vng nh ng vai tr trung gian gia b nh v cc thanh ghi.
C. a cng l b nh trong.
D. D liu l thng tin c a vo trong my tnh.
Cu 11: Th t n v lu tr thng tin theo chiu tng dn:
A. Kilobyte, Byte, Megabyte, Terabyte, Gigabyte
B. Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte
C. Kilobyte, Byte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte
D. Byte, Kilobyte, Gigabyte, Megabyte, Terabyte
Cu 12: n v lu tr thng tin nh nht l:
A. Bit. C. Kilobyte. B. Byte. D. Tt c u sai.
Cu 13: 1 MB bng:

Trang 1
A. 210 KB. B. 1024 Byte. C. 210 Bit. D. 1024 GB.
Cu 14: Chn cu ng:
A. 1 Bit = 1024 B. B. 1 B = 1024 Bit. C. 1 MB = 1024 KB. D. 1 KB = 1024 MB.
Cu 15: 80 GB gn bng bao nhiu Bit?
A. 640.000.000 B. 80.000.000 C. 80.000.000.000 D. 640.000.000.000
Cu 16: S lng k t c th c m ha vi b m ASCII 8 bit l:
A. 255 B. 256 C. 65536 D. 65000
Cu 17: S lng k t c th c m ha vi b m ASCII 16 bit l:
A. 255 B. 256 C. 65536 D. 65000
Cu 18: S 1101001 h nh phn chuyn i biu din sang h thp phn s l:
A. 105 B. 106 C. 107 D. 108
Cu 19: Dy bit no di y l biu din nh phn ca s 65 trong h thp phn?
A. 11010111 B. 01000001 C. 10010110 D. 10101110
Cu 20: Trong cc s h thp lc phn di y, s no c gi tr 40 trong h thp phn?
A. FF B. 2F C. AB D. 28
Cu 21: D liu tn ti my dng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 22: Bng m ASCII dng :
A. M ha thng tin. B. Quy nh cch biu din thng tin.
C. K hiu thng tin.
Cu 23: M ha thng tin thnh d liu l qu trnh:
A. Chuyn thng tin t bn ngoi thnh thng tin bn trong my tnh.
B. Chuyn thng tin v dng m my tnh c th x l c.
C. Chuyn thng tin v dng m ASCII.
D. Thay i hnh thc biu din thng tin ngi khc khng hiu c.
Cu 24: My tnh in t u tin c tn:
A. Eniac. B. TX-0. C. TX-086. D. Aniac.
Cu 25: My tnh in t u tin s dng:
A. Cng ngh VLSI. B. Mch hp tch hp IC.
C. Thit b bn dn. D. n in t.
Cu 26: My tnh in t u tin s dng cng ngh Transitor c tn:
A. Aniac. B. TX-086. C. Eniac. D. TX-0.
Cu 27: Phn cng my tnh bao gm:
A. Cc chng trnh iu khin cc hot ng ca my tnh.
B. Cc thit b vt l, cc thnh phn in t, c hc cu to nn my tnh.
C. Thng tin v d liu ca ngi dng.
Cu 28: Phn mm ca my tnh c th l:
A. Cc chng trnh iu khin cc qu trnh hot ng ca my tnh.
B. Cc thit b in t, c hc c iu khin bi chng trnh.
C. Cc cng c iu khin trc tip bng tay.
Cu 29: Phn cng v phn mm ca my tnh l g?
A. Phn cng l tp hp cc trang thit b k thut. Phn mm l h iu hnh.
B. Phn cng l tp hp cc thit b cng ngh to thnh mt my tnh. Phn mm l ton b cc chng
trnh vn hnh my tnh y.
C. Phn cng l cng, b nh, mn hnh Phn mm l a mm v h iu hnh.
Cu 30: B c chc nng iu khin, iu phi ton b hot ng ca my tnh l:
A. Clock. B. CPU. C. ALU. D. HDD.
Cu 31: Cc thnh phn ca CPU bao gm:
A. Clock, Control Unit, ALU, ROM. B. Clock, Control Unit, ALU.
C. Clock, Control Unit, BUS, Registers. D. Clock, Control Unit, ALU, Registers.
Cu 32: B x l trung tm ca my tnh gm cc b phn no?

Trang 2
A. Memory. B. Control Unit v ALU.
C. RAM v ROM. D. HDD v FDD.
Cu 33: Thnh phn no sau y khng l thnh phn ca CPU?
A. Khi iu khin. B. Khi s hc. C Thanh ghi. D. RAM.
Cu 34: Pht biu no sau y l sai?
A. n v iu khin (Control Unit) cha CPU, iu khin tt c cc hot ng ca my.
B. CPU l b nh x l trung ng, thc hin vic x l thng tin lu tr trong b nh.
C. ALU l n v s hc v lun l v cc thanh ghi cng nm trong CPU.
Cu 35: Trong b x l trung tm (CPU), b phn no lm nhim v l b nh trung gian?
A. Khi iu khin B. Khi tnh ton s hc v logic.
C. Thanh ghi. D. RAM.
Cu 36: Trong phn cng, khi Arthmetic Logical Unit ngha l:
A. B nh ngoi B. Khi x l C. Khi tnh ton D. B Logic
Cu 37: Thnh phn no sau y lu li cc thng s k thut ca my tnh, c cc nh sn xut ci t sn?
A. RAM. B. ROM. C. Floppy Disk. D. Hard Disk.
Cu 38: Thnh phn no sau y l vng nh tm thi cho cc d liu?
A. RAM. B. Register. C. Floppy Disk. D. Hard Disk.
Cu 39: Pht biu no sau y l sai?
A. Thanh ghi l vng nh c CPU s dng lu tr tm thi cc ch th ch x l.
B. B nh ngoi dng lu tr lu di cc thng tin.
C. B nh trong dng lu tr lu di cc thng tin v h tr cho b nh ngoi.
D. Cc thng tin lu tr trong b nh ngoi s khng mt khi tt my.
Cu 40: Pht biu no sau y l sai?
A. My qut l thit b a hnh nh vo my tnh.
B. Mn hnh l phng tin giao tip trc quan gia ngi dng v my tnh.
C. Webcam l thit b dng a hnh nh t my tnh ra bn ngoi.
D. Chut l mt thit b iu khin dng tr.
Cu 41: Pht biu no sau y l sai:
A. ALU thc hin tt c cc php ton s hc v lun l.
B. CPU chu trch nhim tnh ton, hin th kt qu v lu tr d liu.
C. B nh ngoi dng lu tr lu di cc d liu.
D. H iu hnh kim sot hot ng ca phn cng my tnh.
Cu 42: Pht biu no sau y l ng:
A. RAM l b nh truy xut ngu nhin, dng lu tr cc d liu tm thi.
B. ROM l b nh ch c, dng x l cc d liu.
C. ROM l b nh ch c, dng x l cc ch th trc khi c x l.
D. RAM l b nh truy xut ngu nhin, d liu khng b mt khi tt my.
Cu 43: S khc nhau c bn gia b nh trong v b nh ngoi l:
A. B nh trong nm bn trong my tnh, b nh ngoi nm bn ngoi my tnh.
B. B nh trong lu tr t thng tin hn b nh ngoi.
C. D liu trn b nh trong s b mt nu tt my hay mt in, cn b nh ngoi th khng.
D. B nh trong nh gn hn b nh ngoi.
Cu 44: S khc nhau v bn cht gia b nh RAM v ROM l:
A. B nh ROM khng th truy cp ngu nhin, b nh RAM c th truy cp ngu nhin.
B. B nh RAM c th ghi v c c thng tin.
C. Ngi dng khng th thay i c ni dung ca b nh ROM.
D. Tt c cc phng n trn.
Cu 45: Pht biu no sau y l ng?
A. B nh ca my tnh c chia thnh 2 phn: B nh ch c, b nh truy cp ngu nhin.
B. B nh ca my tnh c chia thnh 2 phn: ROM v RAM.
C. B nh ca my tnh c chia thnh 2 loi chnh: B nh trong v b nh ngoi.

Trang 3
D. B nh ngoi ca my tnh c chia thnh 2 phn: B nh ch c v b nh truy cp ngu nhin.
Cu 46: S ging nhau c bn gia b nh ngoi v b nh RAM l:
A. u c th c v ghi thng tin. B. u mt thng tin khi mt in t ngt.
C. u c th ghi li thng tin. D. u dng lm b m phc v qu trnh x l.
Cu 47: ROM l b nh dng :
A. Lu tr cc d liu ca ngi dng.
B. Cha cc chng trnh h thng, c hng sn xut ci t sn, ngi dng khng thay i c.
C. Lu tr tm thi cc d liu ca chng trnh ng dng.
D. Tt c u sai.
Cu 48: Cc thng tin trong b nh ROM:
A. C th b ph hy bi cc chng trnh ca ngi s dng.
B. B mt ht khi ngun in b ct t ngt.
C. Ch cho php c m khng c sa i.
D. C th b nh hng bi cc loi Virus my tnh.
Cu 49: B nh RAM ca my tnh l ni:
A. Cha d liu dng hnh nh.
B. Cha d liu ca ngi s dng.
C. Cha d liu ca cc chng trnh mt cch tm thi trong qu trnh lm vic.
D. Cha cc chng trnh v d liu mt cch lu di.
Cu 50: c im no sau y trong b nh ROM l ng:
A. Ch s dng m khng th thm hay xa. B. Khi tt my thng tin s mt i tt c.
C. L b nh truy xut ngu nhin. D. C A, B u ng.
Cu 51: B nh trong bao gm:
A. a cng, RAM v ROM. B. ROM v a cng.
C. a cng v RAM. D. RAM v ROM.
Cu 52: Cc chng trnh ng dng trn my tnh in t c lu tr trong:
A. B nh ROM. B. B nh RAM. C. Cc a. D. Cc thit b xut.
Cu 53: Khi mt in, thng tin lu tr trong thnh phn no sau y b mt:
A. a cng. B. ROM. C. RAM. D. CPU.
Cu 54: ang s dng my tnh, nu b mt ngun in th:
A. Thng tin trong b nh trong b mt ht.
B. Thng tin trn RAM b mt, thng tin trn ROM khng b mt.
C. Thng tin trn cc a s b mt.
D. Thng tin c lu tr li trong mn hnh.
Cu 55: Pht biu no sau y l ng nht:
A. Cc thit b xut gm: bn phm, chut, loa
B. Cc thit b xut gm: bn phm, mn hnh, my in
C. Cc thit b nhp gm: bn phm, chut, my qut
D. Cc thit b nhp gm: bn phm, chut, mn hnh
Cu 56: Thng tin khi a vo my tnh, chng u c bin i thnh dng chung l:
A. Hnh nh. B. Vn bn. C. Dy bit. D. Dy s thp phn.
Cu 57: a t bao gm:
A. Hard Disk. B. Floppy Disk. C. Compact Disk. D. C A, B u ng.
Cu 58: B nh ngoi bao gm nhng thit b:
A. a cng, a mm. B. Cc loi a t, bng t.
C. a CD, a Flash. D. Tt c u ng.
Cu 59: a mm c chc nng:
A. Ghp ni d liu ca 2 a mm ri ghi li trn mt a.
B. B iu khin c/ghi mt a mm.
C. B iu khin c/ghi nhiu a mm mt lc.
D. T ng dit Virus trn a mm.

Trang 4
Cu 60: Thit b no sau y khng thuc v b nh ngoi ca my tnh?
A. Floppy Disk. B. Monitor. C. Hard Disk. D. Flash Disk.
Cu 61: Cc thnh phn no sau y thuc phn cng ca my tnh?
A. H son tho vn bn. B. Mn hnh, CPU, a cng.
C. H iu hnh Windows, DOS, Linux. D. Tt c u ng
Cu 62: y l thit b g?

A. Bng iu khin ngoi vi. B. Bo mch ch.


C. a cng my tnh. D. Khe tch hp.
Cu 63: y l thit b g?

A. RAM. B. Bo mch ch.


C. a cng my tnh. D. a mm my tnh.
Cu 64: Thit b no sau y l b nh trong:
A. B.

C. D.

Cu 65: My in (Printer) thuc thnh phn no ca phn cng my tnh?


A. Thit b xut. B. Thit b u cui. C. Thit b nhp. D. Thit b x l in.
Cu 66: a cng thuc thnh phn no ca phn cng my tnh?
A. B nh m rng. B. B lu tr. C. B nh trong. D. B nh ngoi.
Cu 67: Thit b xut gm c:
A. My in, loa, mn hnh. B. My qut, bn phm, chut.

Trang 5
C. My qut, loa, mn hnh. D. My in, chut, mn hnh.
Cu 68: Thit b nhp gm c:
A. My in, loa, mn hnh. B. My qut, bn phm, chut.
C. My v, loa, mn hnh. D. My in, chut, mn hnh.
Cu 69: Thit b no sau y va l thit b nhp va l thit b xut:
A. Mn hnh. B. Loa my tnh. C. Chut. D. Modem.
Cu 70: Nhm no di y bao gm cc thit b c xp vo cng loi:
A. My in, my v, mn hnh, loa. B. Mn hnh, bn phm, chut, my in.
C. Bn phm, chut, my in, my v. D. Mn hnh, micro, my qut, chut.
Cu 71: c trng no sau y biu th mn ca hnh nh trn mn hnh my tnh?
A. S hnh trn giy. B. S lng mu. C. phn gii. D. Bitrate.
Cu 72: phn gii ca mn hnh l 640480 c ngha l:
A. Mn hnh c 640 dng, mi dng c 480 pixel.
B. Mn hnh c 640 ct v 480 dng.
C. Mn hnh c 480 dng, mi dng c 640 pixel.
D. Mn hnh c 480 ct v 640 dng.
Cu 73: Nguyn l lu tr d liu trn a mm, a cng l nguyn l no sau y?
A. Quang hc. B. T tnh. C. Cm bin. D. Tt c u sai.
Cu 74: Nguyn l lu tr d liu trn a CD/DVD l nguyn l no sau y?
A. Quang hc. B. T tnh. C. Cm bin. D. Tt c u sai.
Cu 75: Dung lng lu tr thng thng ca mt a mm l bao nhiu?
A. 1.4 MB. B. T 5 MB n 10 MB.
C. T 10 MB n 100 MB. D. Trn 100 MB.
Cu 76: Dung lng lu tr thng thng ca mt a CD (ng knh 12cm) l bao nhiu?
A. 1.4MB. B. T 100 MB n 500MB.
C. T 600MB n 700MB. D. 4.7 GB.
Cu 77: Phn mm khng th thiu i vi my tnh l:
A. Phn mm son tho. B. Phn mm h thng.
C. Phn mm ng dng. D. Phn mm ngn ng.
Cu 78: Phn mm ng dng gm c:
A. Word, Pascal, Access. B. Word, Excel, PowerPoint.
C. Windows, Word, Excel. D. Access, Excel, Pascal.
Cu 79: Cc loi phn mm no sau y thuc phn mm ng dng?
A. Phn mm sn xut kinh doanh, phn mm dch chng trnh.
B. Phn mm gii tr, phn mm gio dc.
C. Phn mm sn xut kinh doanh, ngn ng PASCAL, C++.
D. Phn mm khoa hc k thut, phn mm MS-DOS, Windows.
Cu 80: Phn mm ng dng c tc dng g?
A. H tr v nng cao hiu qu s dng my tnh.
B. iu khin cc phn mm khc.
C. Cung cp dch v cho cc phn mm khc.
D. Tt c u ng.
Cu 81: Cc thit b thuc phn cng ca my tnh c iu khin bi:
A. Ngn ng lp trnh. B. Cc phn mm ng dng.
C. Ngi s dng. D. H iu hnh.
H iu hnh Microsoft Windows
Cu 82: H thng cc chng trnh m nhn chc nng lm mi trng trung gian gia ngi s dng v phn
cng ca my tnh c gi l:
A. Phn mm. B. H iu hnh.
C. Cc loi trnh dch trung gian. D. Tt c u ng.

Trang 6
Cu 83: H iu hnh l:
A. Phn mm h thng trn my tnh.
B. H thng cc chng trnh ng vai tr trung gian gia ngi dng v phn cng my tnh.
C. Phn mm gip ngi dng v my tnh trao i thng tin mt cch d dng v hiu qu hn.
D. Tt c u ng.
Cu 84: H iu hnh:
A. L phn mm c ci t trn my tnh iu hnh, qun l tt c cc hot ng ca my tnh.
B. L phn mm c sn trn mi my tnh c nhn.
C. Do hng Microsoft c quyn xy dng v pht trin.
B. Khng cn phi ci t nu ngi s dng ch dung my tnh c nhn son tho.
Cu 85: Ngi s dng v my tnh giao tip thng qua:
A. Bn phm v chut. B. H iu hnh. C. Mn hnh. D. Tt c u ng.
Cu 86: Cc d liu ca h iu hnh thng c lu tr trong:
A. CPU. B. RAM. C. B nh ngoi. D. ROM.
Cu 87: Pht biu no sau y l ng nht?
A. Mi h iu hnh phi c mt thnh phn kt ni Internet, trao i e-mail.
B. H iu hnh cung cp mi trng giao tip gia ngi dng v h thng.
C. H iu hnh thng c ci t sn t khi sn xut my tnh.
D. Tt c u ng.
Cu 88: La chn no sau y ch ra s khc bit gia phn mm ng dng v phn mm h iu hnh:
A. Phn mm ng dng cn nhiu khng gian trong cng chy hn phn mm h iu hnh.
B. Phn mm h iu hnh cn phn mm ng dng chy.
C. Phn mm ng dng cn phn mm h iu hnh chy.
D. Phn mm ng dng cn nhiu b nh chy hn phn mm h iu hnh.
Cu 89: Tnh nng quan trng nht ca h iu hnh l g?
A. iu khin bn phm. B. iu khin mn hnh.
C. Qun l b nh. D. Lm nn tng cho cc ng dng khc thc thi.
Cu 90: Khi khi ng my tnh, phn mm no s c thc hin trc?
A. Phn mm g ting Vit. B. H iu hnh.
C. Chng trnh dit Virus my tnh. D. Phn mm MS Word, MS Excel.
Cu 91: H iu hnh c khi ng:
A. Trc khi cc chng trnh ng dng c thc hin.
B. Sau khi chng trnh ng dng c thc hin.
C. Trong khi cc chng trnh ng dng c thc hin.
D. Tt c u sai.
Cu 92: Trong mi trng Windows XP, ta c th chy cng lc:
A. Nhiu chng trnh ng dng khc nhau. B. 2 chng trnh.
C. Ch chy mt chng trnh. D. Tt c u sai.
Cu 93: Microsoft Windows l h iu hnh vi giao din ha c ngha l:
A. C cc mn hnh giao tip vi ngi s dng rt thn thin v d s dng.
B. C cc mn hnh giao tip vi ngi s dng c xy dng t cc thnh phn ha p, c tnh
thm m cao.
C. C cc mn hnh giao tip vi ngi dng gm cc biu tng v ca s.
D. Tt c u ng.
Cu 94: Nhp chut phi vo a D: trong ca s My Computer v chn menu Format c mc ch:
A. Xem cc thng tin chi tit v a D:
B. Thc hin chc nng nh dng li a D:
C. Thc hin chc nng sao chp d liu ca a D:
D. Thc hin chc nng phn vng cho a D:
Cu 95: Thao tc nhp chut phi vo biu tng ca th mc/tp tin v chn Properties l :
A. Xem thuc tnh th mc/tp tin. B. Sao chp th mc/tp tin.

Trang 7
C. i tn th mc/tp tin. D. Xo th mc/tp tin.
Cu 96: Trong Tin hc, tp tin (file) l khi nim ch:
A. Mt vn bn cha cc thng tin do ngi dng to ra.
B. Mt n v lu tr thng tin c bn.
C. Tp hp cc thng tin c cng bn cht c lu tr trn a t.
D. Mt gi tin cha cc thng tin c cng bn cht.
Cu 97: Trong Tin hc, tp tin (file) l g?
A. L tt c thng tin c lu gi trong cc b nh ca my tnh.
B. L mt vng trong cng ca my tnh dng lu gi thng tin.
C. L mt tp hp thng tin c lin quan vi nhau c lu tr trn b nh ngoi.
D. L mt thit b trong my tnh c h iu hnh iu khin, dng lu gi v x l thng tin.
Cu 98: Trong Tin hc, th mc (folder) l mt:
A. Tp tin c bit khng c phn m rng. B. Tp hp cc tp tin v th mc con.
C. Phn a cha mt tp hp cc tp tin. D. Mc lc tra cu thng tin.
Cu 99: Trong Windows, mun xem t chc cc tp tin v th mc trn a, ta c th s dng:
A. My Computer hoc Windows Explorer. B. My Computer hoc Recycle Bin.
C. Windows Explorer hoc Recycle Bin. D. My Computer hoc My Network Places.
Cu 100:Trong h iu hnh Windows, tn ca th mc c t:
A. Bt buc phi dng ch in hoa t tn th mc.
B. Bt buc khng c c phn m rng.
C. Thng c t theo quy cch t phn tn ca tp tin.
D. Bt buc phi c phn m rng.
Cu 101:Mun khi ng chng trnh Windows Explorer, ngi dng c th:
A. Nhp chut phi vo biu tng My Computer trn Desktop, chn Explore.
B. Nhp chut phi vo menu Start, chn Explore.
C. Nhn t hp phm + E.
D. Tt c u ng.
Cu 102:Mun khi ng chng trnh Windows Explorer, ngi dng c th:
A. Nhn t hp phm + E.
B. Nhp chut phi vo menu Start, chn Open.
C. Nhp p chut vo biu tng My Computer.
D. Tt c u ng.
Cu 103:Chn pht biu ng:
A. Hnh dng ca con tr chut c th thay i c.
B. Trong Windows, nhn Shift + Delete xa tp tin th vn phc hi c.
C. Tt c u sai.
Cu 104:i tng no sau y trc tip cha d liu ca my tnh?
A. Th mc. B. a. C. Tp tin. D. CPU.
Cu 105:Trong Windows, thao tc no sau y dng to mi mt th mc:
A. Vo menu File \ New \ Folder. B. Vo menu File \ New.
C. Vo menu File \ Create New Shotcut. D. Vo menu Edit \ New \ Folder.
Cu 106:Trong Windows, chn mt lc cc file/folder nm lin nhau trong mt danh sch, ta thc hin:
A. Gi phm Ctrl v nhp chut vo tng mc mun chn trong danh sch.
B. Gi phm Alt v nhp chut vo tng mc mun chn trong danh sch.
C. Nhy chut mc u, n v gi Shift nhp chut mc cui.
D. Gi phm Tab v nhp chut vo tng mc mun chn trong danh sch.
Cu 107:Trong Windows, chn mt lc cc file/folder nm khng k nhau trong mt danh sch, ta thc hin:
A. Gi phm Ctrl v nhp chut vo tng mc mun chn trong danh sch.
B. Gi phm Alt v nhp chut vo tng mc mun chn trong danh sch.
C. Nhy chut mc u, n v gi Shift nhp chut mc cui.
D. Gi phm Tab v nhp chut vo tng mc mun chn trong danh sch.

Trang 8
Cu 108:Trong Windows Explorer, pht biu no sau y l sai?
A. T hp phm Ctrl + A tng ng vi menu lnh Edit \ Select All.
B. T hp phm Ctrl + C tng ng vi menu lnh Edit \ Cut.
C. T hp phm Ctrl + V tng ng vi menu lnh Edit \ Paste.
D. T hp phm Alt + F4 tng ng vic ng ca s Windows Explorer.
Cu 109:Thc hin trnh t cc thao tc no sao chp i tng:
A. Chn i tng, gi phm Shift v ko sang folder mun sao chp n.
B. Chn i tng, nhn Ctrl + C, m folder mun sao chp n, nhn Ctrl + X.
C. Chn i tng, nhn Ctrl + C, m folder mun sao chp n, nhn Ctrl + V.
D. Chn i tng, nhn Ctrl + X, m folder mun sao chp n, nhn Ctrl + V.
Cu 110: Trong Windows, Shortcut c ngha g?
A. To ng tt truy cp nhanh.
B. L mt th mc c cha tp tin khi ng chng trnh.
C. L mt chng trnh trn mn hnh Desktop.
D. Tt c u sai.
Cu 111: Chng ta s dng chng trnh no ca Windows qun l cc tp tin v th mc?
A. Microsoft Office. B. Accessories. C. Control Panel. D. Windows Explorer.
Cu 112: Trong Windows, phm tt no gip bn truy cp nhanh menu Start c th Shutdown my?
A. Alt + Esc. B. Ctrl + Esc. C. Ctrl + Alt + Esc. D. Tt c u sai.
Cu 113: T hp phm no c chc nng xem mn hnh Desktop?
A. Shift + D. B. Alt + D. C. Ctrl + D. D. + D.
Cu 114: Trong Windows Explorer, trnh by ni dung folder theo dng danh sch, ta chn menu lnh:
A. View \ Tiles. B. View \ List. C. View \ Details. D. View \ Icon.
Cu 115: Trong Windows Explorer, hin th cc thng tin v kch thc, ngy gi khi to ca cc tp tin, ta
chn menu lnh:
A. View \ Details. B. View \ List. C. File \ Rename. D. File \ Properties.
Cu 116: Trong Windows XP, i tn biu tng My Computer thnh May Tinh Cua Toi, ta thc hin:
A. Bm phi chut ti My Computer, chn Rename, nhp tn mi v bm Enter.
B. Bm tri chut ti My Computer 2 ln, bm phm F2, nhp tn mi v bm Enter.
C. Bm tri chut ti My Computer, bm phm F12, nhp tn mi v bm Enter.
D. Khng thc hin c
Cu 117: Trong Windows XP, v tr mc nh ca thanh Taskbar l:
A. Bn phi mn hnh. B. Bn tri mn hnh.
C. Di y mn hnh. D. L bn trn mn hnh.
Cu 118: C my loi ca s folder trong Windows XP?
A. 10. B. 64. C. 26. D. 1.
Cu 119: C th c ti a bao nhiu phn vng a trong my tnh?
A. Khng gii hn. B. 26. C. 2. D. 24.
Cu 120:C th gn ti a bao nhiu a mm trong my tnh?
A. Khng gii hn. B. 26. C. 2. D. 24.
Cu 121:Mt h thng my tnh c bao nhiu a?
A. Mt a mm v mt a cng.
B. Mt a mm v hai a cng.
C. Mt a mm, mt a cng v mt CD-ROM.
D. Tu theo s lp t.
Cu 122:Trong Windows, lu ni dung mn hnh vo b nh Clipboard ta s dng phm no?
A. Ctrl + C. B. Ctrl + Ins C. Print Screen. D. Ins.
Cu 123:Trong ca s My Computer, xem thng s a C, ta bm phi chut ti a C v chn:
A. View. B. Show. C. Manage. D. Properties.
Cu 124:Windows XP l h iu hnh ph bin dng cho:
A. My PC. B. My tnh ln. C. Siu my tnh. D. My Server.

Trang 9
Cu 125:n v no sau y dng biu th dung lng thng tin ca tp tin:
A. Bps. B. Byte. C. Bitrate. D. Kilobit.
Cu 126:Ti mn hnh Desktop trong Windows XP, tt my ta thc hin:
A. Bm Alt + F4, chn U. B. Vo menu Start \ Turn Off Computer, chn U.
C. Bm phm chn U, chn U. D. Tt c u ng.
Cu 127:Ti mn hnh Desktop trong Windows XP, khi ng li my ta thc hin:
A. Bm Alt + F4, chn R. B. Vo menu Start \ Turn Off Computer, chn R.
C. C 2 cu A, B u ng. D. C 2 cu A, B u sai.
Cu 128:Ch no sau y dng tm dng lm vic vi my tnh trong mt khong thi gian ngn (khi cn
lm vic tr li ch cn di chuyn chut hoc n phm bt k)?
A. Restart. B. Shut down.
C. Stand by. D. Restart in MS-DOS Mode.
Cu 129:Trong Windows XP, nhng biu tng no c trong Control Panel?
A. Fonts, Display, My Computer. B. System, Display, Fonts.
C. Mouse, Keyboard, Monitor. D. Fonts, Mouse, Recycle Bin.
Cu 130:Trong Windows, di chuyn ca s ta a chut n:
A. Thanh tiu . B. Thanh trng thi.
C. Thanh cun ngang, dc. D. ng vin ca s.
Cu 131:Trong Windows, khi tr chut v bm ko chut ti vin hay gc ca ca s s cho php:
A. Di chuyn ca s. B. ng ca s.
C. Thay i kch thc ca s. D. Thu nh ca s.
Cu 132:Trong Windows Explorer, thao tc no phi dng n menu lnh File?
A. i tn th mc. B. M th mc. C. To th mc mi. D. Tt c u ng.
Cu 133:Trong Windows Explorer, thao tc no sau y phi dng n menu lnh Edit:
A. M mt th mc. B. Xa mt th mc.
C. i tn mt th mc. D. Sao chp mt th mc.
Cu 134: thot Windows Explorer, ta chn menu lnh:
A. File \ Close. B. Windows \ Exit. C. File \ Exit. D. Windows \ Close.
Cu 135:Phn u ca tn tp tin c di khng qu bao nhiu k t?
A. 1. B. 3. C. 256. D. Khng gii hn.
Cu 136:Phn m rng ca tn tp tin th hin:
A. Kch thc ca tp tin. B. Kiu tp tin.
C. Ngy gi thay i tp tin. D. Tn th mc cha tp tin.
Cu 137:Trong Windows, tn tp tin no sau y sai quy tc?
A. Thoi?lai.DOC B. Angle_Monkey.PAS C. Tinhoc.XLS D. My Computer.TXT
Cu 138:Trong mt a th tn mt th mc c th:
A. Trng vi tn th mc khc trong mt a khc.
B. Trng vi phn tn ca mt tp tin trong cng a.
C. Trng vi tn th mc con.
D. Tt c u ng.
Cu 139:Cch t chc th mc v tp tin trong h iu hnh Windows khng cho php:
A. Th mc m v th mc con c tn trng nhau.
B. Mt a cng vt l c th phn chia thnh nhiu phn vng a logic.
C. Trong mt th mc c c th mc con v tp tin.
D. To mt tp tin c cha th mc con.
Cu 140:Tp tin c phn m rng dng .COM hoc .EXE thuc dng:
A. Tp tin vn bn. B. Tp tin thc thi.
C. Tp tin m thanh. D. Tp tin hnh nh.
Cu 141:Tp tin c phn m rng dng .DOC, .WAV hoc .TXT thuc dng:
A. Tp tin vn bn. B. Tp tin khng thc thi.
C. Tp tin m thanh. D. Tp tin hnh nh.

Trang 10
Cu 142:Pht biu no di y l sai?
A. C th bit c mt tp tin trn a CD c kch thc l bao nhiu Byte.
B. C th to biu tng tt (Shortcut) cho tp tin v th mc.
C. C th xo th mc trn a CD bng cch chn th mc v nhn phm Delete.
D. Th mc c th cha th mc con v tp tin.
Cu 143:Pht biu no di y l ng?
A. C th xa th mc trn CD-ROM bng cch chn th mc v nhn phm Delete.
B. C th sao chp th mc trn CD-ROM vo my tnh.
C. C th i tn th mc trn CD-ROM bng cch nhn chut phi vo th mc v chn Rename.
D. Tt c u ng.
Cu 144:Trong Windows XP, mun kha thanh Taskbar ta thc hin:
A. Bm phi chut ti Taskbar, chn Properties, chn Lock the taskbar.
B. Bm phi chut ti Taskbar, chn Lock the Taskbar.
C. C 2 cu A, B u ng.
D. C 2 cu A, B u sai.
Cu 145:Trong Windows Explorer, mun xa th mc/tp tin ang c chn, ta c th thc hin:
A. Vo menu File, chn Delete. B. Nhn phm Delete trn bn phm.
C. Nhp chut phi, chn Delete. D. Tt c u ng.
Cu 146:Trong Windows, khi phc li i tng xa trong Recycle Bin, ta chn i tng v thc hin:
A. Chn menu File \ Copy. B. Chn menu File \ Open.
C. Chn menu File \ Restore. D. Chn menu File \ Move To Folder.
Cu 147:Trong Windows, xa th mc/tp tin khng vo thng rc, ta lm theo cch no?
A. Nhn t hp phm Alt + Delete. B. Nhn phm Delete.
C. Nhn t hp phm Shift + Delete. D. Nhn t hp phm Ctrl + Delete.
Cu 148:H iu hnh a nhim trn my tnh cho php:
A. Chy nhiu h iu hnh ng thi.
B. Chy nhiu ng dng ng thi.
C. Cho php nhiu ngi dng s dng mt my tnh.
Cu 149:Khi nim v a nhim nhiu ngi s dng l:
A. Cc chng trnh phi c thc hin ln lt v mi ln lm vic ch c mt ngi s dng c
ng nhp vo h thng.
B. Ti mi thi im ch c mt ngi s dng ng nhp vo h thng, nhng c th kch hot cho h
thng thc hin ng thi nhiu chng trnh.
C. Cho php nhiu ngi s dng c ng k vo h thng, ngi s dng c th cho h thng thc
hin ng thi nhiu chng trnh.
Cu 150: tn dng hiu qu tnh a nhim ca h iu hnh, ngi dng nn:
A. Chy ti a cc ng dng ng thi.
B. Ch lun chy mt ng dng.
C. Chy ng thi vi s lng ti thiu cc chng trnh cn thit.
Cu 151:T hp hai phm Alt + Tab dng :
A. Thot ca s. B. Phng to ca s.
C. Chuyn i gia cc ca s chng trnh. D. Thu nh ca s xung thanh Taskbar.
Cu 152: chuyn i qua li gia cc ng dng ang m trong Windows, ta nhn t hp phm:
A. Alt + Tab. B. Ctrl + Tab. C. Shift + Tab. D. Space + Tab.
Cu 153:T hp hai phm Alt + F4 dng :
A. Thot ca s. B. Phng to ca s.
C. Chuyn i gia cc ca s chng trnh. D. Thu nh ca s xung thanh Taskbar.
Cu 154:Trong Windows, ng ca s hin hnh, ta thc hin:
A. Nhn nt Close (X) trn thanh tiu .
B. Nhn t hp phm Alt + F4.
C. Nhp chut phi trn thanh tiu , chn Close.

Trang 11
D. Tt c u ng.
Cu 155:Phng n no sau y khng cho php thot ra khi ng dng ang hot ng trong h iu hnh
Windows?
A. Bm t hp phm Alt + F4. B. Vo menu File, chn Exit hoc Quit.
C. Bm vo nt Close (X) trn thanh tiu . D. Nhn t hp phm Ctrl+I.
Cu 156:Control Panel dng :
A. Qun l a. B. Qun l tp tin, th mc.
C. Qun l chng trnh ng dng. D. Sa i cc thit lp ca Windows.
Cu 157:Chng trnh Windows Explorer dng :
A. Qun l a. B. Qun l tp tin, th mc.
C. Qun l chng trnh ng dng. D. Sa i cc thit lp ca Windows.
Cu 158:Chng trnh Windows Explorer khng thc hin c vic no sau y:
A. i tn tp tin. B. Xa th mc.
C. Sao chp mt phn tp tin. D. Di chuyn th mc.
Cu 159:Chng trnh cho php nh li cu hnh h thng, thay i mi trng lm vic cho ph hp l:
A. Display. B. Control panel. C. Sreensaver. D. Tt c u c th.
Cu 160:Chng trnh ng dng no di y l trnh ng dng chun ca Windows:
A. Paint. C. Microsoft Excel. B. Microsoft Word. D. VietKey.
Cu 161:Chc nng no sau y khng c coi l chc nng chnh ca h iu hnh?
A. Qun l tp tin, th mc.
B. iu khin cc thit b ngoi vi.
C. Bin dch chng trnh.
D. m bo giao tip gia ngi dng v my tnh.

Trang 12