You are on page 1of 6

EST SIGMA - FILOZOFIJA KVALITETA U 21. VEKU?

*)

SIX SIGMA - PHILOSOPHY OF QUALITY IN THE 21ST CENTURY?


dr Miodrag Lazi1)

Rezime: Od devedesetih godina XX veka sve ire se primenjuje popularni metod sa skromnim
nazivom est sigma. Kao modni hit metod se koristi za unapreenje kvaliteta proizvoda i
poslovanja kompanija. Metod nosi razliite atribute poput: magija i filozofija kvaliteta, put ka
hramu biznisa, vizija koja stremi savrenstvu itd.
U radu je prikazana filozofija i sutina koncepta est sigma (pojam, primena, efekti i sl.). Kroz
prikaz metodologije stvara se odgovor na pitanje: zato je koncepcija est sigma filozofija
kvaliteta u 21. veku? Rad ukazuje i na mogunosti primene programskog paketa Statistica - modul
Industrijska statistika i est sigma. Modul sadri osnovne faze primene metodologije est sigma
(ciklus DMAIC).
Kljune rei: est sigma, Filozofija kvaliteta, DMAIC ciklus, Industrijska statistika i est sigma

Abstract: Since the nineties of the twentieth century all the wider popular method is applied with
the modest name of six sigma. As a fashion hit method is used for the improvement of product
quality and business companies. Method carries different attributes such as magic and philosophy
of quality, road to the temple of business, the vision that aspires to perfect, etc.
The paper presents the philosophy and essence of the concept of six sigma (concept, application,
effects, etc..). Through the presentation of the methodology of making the answer to the question:
Why is the concept six sigma quality philosophy in the 21st century? The paper points to the
possibility of application software package Statistica - module industrial statistics and six sigma.
Module contains the basic phases of the implementation of six sigma methodology (DMAIC cycle).
Key words: Six Sigma, Quality Philosophy, DMAIC cycle, Industrial statistics and six sigma

1. UVOD kompaniji GE, u 1999. obezbedio efekat vie od 2


est sigma je unapreenje biznisa zasnovano milijarde dolara. Zato kompanija GE kae da je
na pronalaenju i eliminisanju greaka i uzroka est sigma vizija kvaliteta izraena kroz svega 3,4
pojave greaka ili defekata u biznisu (procesima), defekta na milion mogunosti za svaku
usredsreivanjem panje na izlazne parametre, proizvodnju ili uslugu.
kritino vane za kupca ili korisnika. est sigma je 2. SUTINA KONCEPTA EST SIGMA
strategijski prilaz za sve procese, proizvode i
Osnovu sistema kvaliteta 6 sigma ini ocena
kompanije. Prilaz je prva razvila kompanija
odstupanja stvarnih pokazatelja procesa od krive
Motorola, iji su proizvodi poznati kao trna
normalne raspodele odstupanja. Kada se ovi ili oni
marka (brend). Trend sve vee primene metoda 6
pokazatelji procesa nalaze u odreenim granicama
sigma izazvan je ekonomskim dostignuima
odstupanja, kvalitet procesa je visok. Jedinica
Motorole.
odstupanja, u statistikom smislu, je sigma.
Kompanija Allied Signal je ukazala na efekat Uoljivi efekat se postie pri odstupanju ne veem
od 800 miliona dolara, ostvaren od 1995. - 1997. od 4,5 sigma. U tom sluaju broj defekata na
na raun usavravanja po principima est sigma. milion jedinica je 3,4, ako su procesi stabilni. Zato
Kompanija General Electrik (GE) je, u treem je cilj svih kompanija ostvariti sve procese tako da
kvartalu 1997., ostvarila efekat od oko 600 miliona svi parametri svakog procesa imaju vrednost
dolara (poveanje sa 13,8 % na 14,5 %), iskljuivo indeksa preciznosti (potencijala) Cp = 2 ili vei. Na
zahvaljujui inicijativi est sigma. Kratka slici 1 tom uslovu odgovara centralna kriva.
informacija pokazuje da je metod est sigma,

*)
Rad je nastao kao rezultat istraivanja na projektu 14005 koga finansira Ministarstvo za nauku i
tehnoloki razvoj Republike Srbije
1
) dr Miodrag Lazi, redovni profesor, Mainski fakultet, Kragujevac, mail: laza@kg.ac.rs
Slika 1. Rasipanje procesa i pomeranje centra rasipanja

Pri ispunjanju tog uslova u procesima prirodne nestabilnosti procesa. Znajui to


proizvodnje se javlja manje od 3,4 defekta na Motorola je na samom poetku postavila cilj da
milion proizvoda (dpm - tabela 1). Strogo reeno, nivo rasipanja procesa, i pri nekontrolisanom
ove dve cifre ne odgovaraju jedna drugoj, jer Cp = poloaju centra rasipanja, obezbedi vrednost
2 ukazuje na nivo defektnosti od 2 promila (2 indeksa Cpk minimalno 1,5. Prema strunjacima
defekta na milijardu proizvoda). Nesklad se kompanije GE (General Electric) osnovna ideja
objanjava injenicom da, u granicama 6, dolazi prilaza je sadrana u injenici da su ... korisnici
do pomeranje centra raspodele za 1,5 (slika 1) proizvoda osetljivi na rasipanje, a ne na srednju
vrednost (centar ili metu).
u jednu ili drugu stranu. Veliina 1,5 je rezultat

Tabela 1: Nivo defektnosti centriranih i pomerenih procesa


Granice Centriran proces Pomeren proces za 1,5 Cp
odstupanja verovatnoa dpm verovatnoa dpm Cpk
68,27 317.300 30,23 697.700 0,33
2 95,45 45.500 69,13 308.700 0,17 0,67
3 99,73 2.700 93,32 66.680 0,50 1
4 99,9937 63 99,379 6.210 0,83 1,33
5 99,999943 0,57 99,9767 233 1,17 1,67
6 99,9999998 0,002 99,99966 3,4 1,5 2
Iako je milion jedinica, na prvi pogled, proizvodnji milion automobila, pri radu na nivou
znaajna cifra, rezultati primene u kompanijama 3, 66.680 automobila ima neki defekt (greku)
mnoge ostavljaju bez daha. Na primer, pri 99 % itd.
nivou kvaliteta proizvodnje hleba serije od Primena metodologije i koncepcije 6
100.000 vekni, broj defektnih vekni je oko 820. A pokazala je tesnu povezanost i sa finansijskim
pri nivou kvaliteta 6 iste serije oko 2 vekne. Ako rezultatima rada kompanije. Prema tim rezultatima
se kritiki analizira ova injenica uoava se da 820 kompanije se i razvrstavaju u svetskim razmerama
vekni dovodi do 820 razoaranih kupaca ili na svetsku klasu, srednju klasu i nekonkurentne
nekoliko stambenih objekata sa 16 spratova ili (tabela 2).
priblino 1/5 srednje ulice. Ili, na primer u

A-30
Tabela 2: Uticaj sposobnosti procesa na konkurentnu sposobnost kompanija

Granice odstupanja Broj defekata na milion Cena niskog kvaliteta Nivo konkurentnosti
6 3,4 < 10 % P Svetska klasa
5 233 10 - 15% P
4 6.210 15 - 20% P Srednja klasa
3 66.680 20 - 30% P
2 308.700 30 - 40% P Nekonkurentna
1 697.700
Napomena: P - obim prodaje
Osnovni ciljevi koncepcije est sigma, u
statistikom smislu, su:
1. eliminisati defekte i
2. minimizirati varijacije procesa.
Naime, koncepcija 6 ne zasniva se toliko na
broju defekata na milion mogunosti (tabela 2),
koliko na postupku postepenog smanjenja
rasipanja procesa. Time se, prema Taguiju,
smanjuju gubici (slika 2) i poveava profit. Sa
slike je oigledno da ako su rasipanja velika onda
su i gubici veliki i obrnuto. Slika 2. Rasipanje procesa i funkcija gubitaka

Slika 3. Pet dimenzija koncepta est sigma


Koncepcija est sigma obezbeuje za:
korisnike (klijente) - visok nivo kvaliteta i Veina eksperata u oblasti est sigma istiu pet
nisku cenu (punu satisfakciju), dimenzija koncepta 6 (slika 3), pre svih:
akcionare - poveenje profita, 1. filozofiju i
menadere - nove mogunosti dostizanja
uspeha i ostvarivanja ciljeva i 2. metodologiju koncepta,
saradnike (izvrioce) - otkrivanje irokih ali i metriku i ciljeve, alate i ljudske resurse sa
mogunosti unapreenja rada i pruanje svojim ulogama.
zadovoljstva, ponosa i gordosti u
ispunjenju zadataka.
3. EST SIGMA METODOLOGIJA Kod primene ciklusa DMAIC (slika 5) razlikuju se
Metodologija est sigma je koncepcija dve etape implementacije metodologije 6:
upravljanja i filozofija kvaliteta, jer je: etapa karakterizacije (definisanje,
usmerena ka korisnicima i njihovoj merenje i analiza) i
satisfakciji, etapa optimizacije (unapreenje i
usmerena ka snienju trokova kvaliteta i kontrola).
poveanju profita,
Kroz utvrivanje problema definie se cilj i
bazirana na podacima i injenicama pri
okvir projekta, uz identifikaciju problemi koje
donoenju odluka i
treba reiti na putu dostizanja zadatog nivoa
mona filozofija smanjenja greaka
odstupanja. Ciljevi mogu biti razliiti na razliitim
(defekata) i rasipanja procesa.
nivoima kompanije. Tako, na primer, na nivou
Osnovu est sigma metodologije ini ciklus vieg rukovodstva to mogu biti odstupanja u
DMAIC (Define - definisanje ili odreivanje, investicijama ili zahvatnjima veeg dela profita.
Measure - merenje, Analyze - analiziranje, Na nivou operacije to moe biti poveanje obima
Improve - poboljanje ili unapreenje i Controle - proizvodnje bilo kog pogona. Na nivou projekta
kontrola ili upravljanje, slika 4). esto se koristi i snienje broja zastoja ili poveanje efikasnosti
ciklus DMADV (Define - definisanje ili procesa. Za identifikovanje potencijalnih
odreivanje, Measure - merenje, Analyze - mogunosti poboljanja koriste se metode
analiziranje, Design - dizajn, Verify - verifikacija). prikupljanja podataka.

Slika 4. DMAIC ciklus uvoenja 6 sigma


Merenje, primenom odgovarajuih metoda i (verifikuje) modifikacija sistema stimulacije i
metrike, obezbeuje prikupljanje podataka i stvara skup novih pravila, procedura, instrukcija
informacija o tekuem stanju. Na osnovu zaposlenim i drugih normi.
informacija i podataka ocenjuje se bazni nivo Svaka od navedenih etapa pretpostavlja
pokazatelja rada i izdvajaju problemi koji primenu specijalnih analitikih raunskih metoda
zahtevaju najveu panju. iz irokog spiska metoda preporuenih ne samo za
Kroz analizu identifikuju se osnovni (glavni) 6 sigma, ve i za menadment kvalitetom. Izbor
uzroci problema obezbeenja kvaliteta, uz proveru konkretnih metoda odreen je prorodom procesa.
podataka, primenom specijalnih alata analize Visoki zahtevi u pogledu kvaliteta: manji broj
podataka. defekata (manji i od doputenog nivoa i oekivanja
Na etvrtoj etapi, unapreenje, uvode se korisnika) i smanjenje rasipanja procesa su rezultat
reenja orijentisana na otklanjanje problema primene raunarske obrade statistikih podataka.
(osnovnih uzroka) utvrenih tokom analize. Softverski paket Statistica sa svojim modulom
Reenja mogu biti sredstva upravljanja projektima Industrijska statistika i est sigma je idealan za
i drugi alati planiranja i upravljanja kvalitetom. sagledavanje sutine sistema kontrole kvaliteta i
metodologije est sigma. Metodologija est sigma
Cilj pete etape, kontrola, je ocena i monitoring
je ugraena uz korienje statistike i njenih
rezultata prethodnih faza. Na etapi se potkrepljuje
zakonitosti analize podataka. U modulu posmatrano re je o strogo utvrenoj proceduri
Industrijska statistika i est sigma (slika 5) neprekidnog unapreenja pri razradi modela,
realizovane su sve etape ciklusa DMAIC sa svim proizvodnji i isporuci proizvoda i usluga.
alatima pojedinih faza ciklusa. Uopteno

Slika 5. Struktura modula Industrijska statistika i est sigma softvera Statistica


4. ZAKLJUCI procesa i njihovo zadravanje u minimalnim
Mera savrenstva bilo kog procesa je njegovo okvirima, primenom metodologije 6. Za neke
rasipanje. Ako se nedozvoljena rasipanja procesa korporacije pokazatelj od 3,4 defekta na milion
identifikuju ranije smanjuju se trokovi naknadne moguih je visok ideal. Takav nivo savrenstva se
obrade i dorade defektnih proizvoda. Kada defekti postie visokom cenom izraenom kroz
prou ceo ciklus proizvodnje dopunjuju se novim angaovanje svih zaposlenih i znaajne investicije.
defektima, tako da mogunost dorade, Koncepcija 6 je koncepcija neprekidnog
kompenzacije moralnog gubitka klijenta i usavravanja. Podaci ispitivanja pokazuju da u
nepouzdanost proizvoda rastu geometrijskom sluaju kada nema formalnog programa kvaliteta,
progresijom. To spada u cenu niskog kvaliteta. veina kompanija ne izlazi iz okvira 3 ili 4 sigma.
Zato je jedan od zadataka borba sa rasipanjima Zato je prva etapa definisanje mesta kompanije u
datoj klasifikaciji (tabela 2), nakon ega nastaje koje koriste metodologiju 6, moe se zakljuiti da
kretanje ka savrenstvu. est sigma karakterie je est sigma filozofija kvaliteta u 21. veku, jer je:
kvalitet blizak savrenstvu. usmerena ka korisnicima i njihovoj
Prva i najoiglednija prednost metodologije 6 satisfakciji,
je poveanje rentabilnosti i profita, za raun usmerena ka snienju trokova kvaliteta i
smanjenja direktnih trokova kvaliteta. Osim toga, poveanju profita,
podie se nivo zadovoljstva korisnika. bazirana na podacima i injenicama pri
Smanjenjem broja defekata i skraenjem donoenju odluka i
proizvodnog ciklusa raste proizvodnost rada i mona filozofija smanjenja greaka
obim finalnih proizvoda. (defekata) i rasipanja procesa.
Visoki zahtevi u pogledu kvaliteta: manji broj 5. LITERATURA
defekata (manji i od doputenog nivoa i oekivanja [1] Lazi M., est sigma - fantazija, zabluda
korisnika) i smanjenje rasipanja procesa su rezultat ili injenica?, Zbornik radova ISBN: 86-
primene raunarske obrade statistikih podataka. 80581-77-1, Festival kvaliteta 2005.,
Softverski paket Statistica sa svojim modulom Kragujevac, 2005.
Industrijska statistika i est sigma je idealan za
sagledavanje sutine sistema kontrole kvaliteta i [2] Lazi M., Alati, metode i tehnike
metodologije est sigma. unapreenja kvaliteta, univerzitetski
udbenik, Mainski fakultet, Kragujevac,
Imajui u vidu iznete injenice, koje su samo 2006.
mali deo injenica vezanih za kompleksnu
problematiku 6, kao i ogroman broj kompanija