You are on page 1of 50

I

|_
;-
T-

i-
I

n
T
r'-l
.-l
n
n
n
-
-
coNc ry cO PHAN Nr4IA vA MOr rRrtdNG XANH AN pHr(T

- BAo cAo rAr crimrugr xnAroAougc soAr xor K9


'3/tti
cHo KV EoAT DONG Ttt NGAY 0r rEANG 0l NAM 2017
DfN NGAY 30 rHANc 06 NAM 2ot7 \o\
- \o
T-r

-
Tr
r-
i-r
-
n
rl
if
-
-
f-
r
Th6ng 8 ndm 2017

-
NEUA vA M6t rRLrdNG xArYn AN pHir
Lu u,r r lr:S-o^"rir*
:.0IS" | -n-r\ rz. cum
c.ong nghrep An D6n& thi tr6n Nam Sdch, huyen Nam Sech,
tlnh Hii Duong

MVC LUC

TRANG
BAo cAo cuA BAN T6NG cdrrl o6c )-7
BAo cAo soAT xET THONG TD{ TAr crfr.{H GrUA NrDN DO
4-5
BANG cAN D6I KE ToAN HQP NHAT GIOA NISN Do
6-7
BAo cAo K6T QUA HoAT DONG Kn.IH DoANH HoP NHAT GIuA NTEN
Do 8

BAo cAo LuU CHUYEN TtrN TE HoP NIL{T cIuA NIEN Do

THUYET lvm{H BAo cAo TAr cHhrH Hop urAr crffl Ntrt o6 t0 -50

t
c(
ill
rEi,
cON,c ry^co-pHAN Nr4tA vA MOr rRrJdNc XANH
AN pHAr

BAo cAo cirA BAN T6Nc cr,(M D6c


Ban T6ng Gi6n d6c C6ng ty C6 phAn Nhga vA M6i truong xanh
An phdt (goi rit ld ..C6ng ty,,) dC tdnh
B{o c6o ndy cirns v6i Bdo c{o tei chfnh hqp nhAt cna COnjty cho t
2017 d6n ngdy 30 th6ng 06nzril2117.
1,tr"i, ifirgiJ u, rheng 01 ndm
"eay

IIor DONG euAN rRI vi BAN T6Nc cr/iM D6c


Cec thdnhviCn cia Hoi d6ng euan tri ve Ban T6ng ciam dijc C6ng ry da diBu henh C6ng ty trong
dn ngdy lap Beo c6o ndy g6m:
ki vd

H6i il6rs Ouan tri


I . 6ng Pham Anh Duong Chrl tich HOi ddng Quen fti
2. Ong Ph?m Hodng Viet y vien Hoi d6ng Quen tri
U.
3. Ong Nguy6n r, Trung Uy vien Hoi d6ng Quan tri
4. Bd Hda Thl Thu Hd Uy vi6n Hoi d6ng Quan tri
5. Ong Phsm Dinh Ngu Uy viCn Hoi d6ng Quen tri
Ban ki6m so{t

L Bd NguyEn Thl Giang Truong Ban kiiim so6t


2. Bi Vn Thi Minh Nguyet Thrinh vin n
3. Bd Vdn Thi Lan Anh ThdLnh vi6n
N(
.|]f
Ban T6ne Gi6m d6c T(
:17
1. Ong Nguy6n L Trung T6ng Gi6m d6c J0l
2. Ong Piam Hoang ViCt ph6 T6ng Gi6m iliic
3. Bd Tran Thi Thoan phd T6ne ci6m ditc
4. Bi Ding Trin Qulnh Phu<rng ph6 T6n; cidm d6c (86 nh iem ngay 08/0j/2017)

TRACH NFEM cTA BAN T6NG GIAM D6c

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng O c6 trech nhiem lip 86o crio tai chinh hqp nh6t gita niCn dO phan 6nh mQt
c{ch trung thuc vd hgp li tinh hinh tdi chinh hqp nhAt cing nhu k6t qua hoat dong kinh doanh vd tinh hinh
luu chuyen ti6n tC hqp nhat crla C6ng ty trong ki, phri hqp v6i Chuin muc fii to6n, Ch6 d6 f6 to6n doanh
nghiep ViCt Nam vd c{c quy dinh phep Ii cd lin quan d6n viec lap vd trinh bdy 860 c6o tai chinh hap
nhdt. Trong viQc l{p cdc 860 c6o tei chinh hgp nh6t nay. Ban T6ng Ci6m d5c duoc y6u cAu phdi:

. Lqa cho.n c6c chlnh sdch k6 to6n thich hgp vA 6p dung c6c chinh s6ch d6 mot c6ch nhit quen;
. Dua ra crc xdt alo6n vA udo tinh mot crch hqp li vd thAn hang;
. NEu 16 c6c nguy6n tic k6 toan rhich hqp c6 iluqc tuan thi hay kh6ng, c6 nhtng 6p dung sai lpch trgng
yCu can duoc cong bd \ e giai rhich nong Bdo cdo rii ch inh hay kh6ng:
. LAp B60 c6o tdi chinh hqp nhdt trn co sd hogt dong li6n tuc tri trLrdng hgp kh6ng th6 cho rang C6ng
ty se tiep tuc ho?t d6rng kinh doanhj vd
. Thi6t kii vd thuc hiQn hp th5ng ki6m sorit nqi b0 mdt cdch h&u hiu cho muo dich lAp vA trinh bdy Beo
c6o tdi chinh hop nhAt hqp lj nhim han chd rni ro vi gian lan.

Ban T6ng Girlm d6o C6ng ty chiu t6ch nhiem dem bdo ring s6 kA to6n dtrgc ghi chdp mQt crich phr) hgp dii
phan 6nh m6t cich hap li tinh hinhtei chinl cia Cong ty o bat ki rhoi diAm ndo vi dim bio rdng 86o cdo
tdi chinh hqp nh6t tuen.thri c6o ChuAn mgc Kd rorin Vit Nam, He th6ng Ki to6n ViptNam vd c6c quy dinh
ph6p l)t c6 liCn quan diin viQc lAp vi trinh bey 860 c6o tdi chinh hgp nhit. nan t6ng Girim d6c cdng chlu
trdch nhi6m dem bao an toen cho $i sen cia C6ng ty ve thtrc hien cec bin phip thich hqp dd ngan chen vA
phdt hi6n c6c hdnh vi gian lin vrA sai ph4m kh{c.
c6NG_ Ty-cd pl{,iN NH\IA vA MOr TRUoNG XANH AN PHAT

BAo cAo c0A BAN TONG GriM D6c Orfp TrrEo)

Ban.Ti5ng Gi6m tl5c x6c nhAn ring C6ng ty da tu6n thri c6c y6u ciu nu tr6n trong viec tAp 860 cdo tii
chinh hon nh6t.

i disn cho Ban Tring Girirn di5c,

KPT\\
/ cqNG
\q-. rY

Hdi Duotg, ngat 14 thlug 08 ndn 2017

PbA duyot cia ngudri ilgi dietr theo ph6p lu6t 'I

AI
l
I

Ph4m Anh Duong


Chn {ch IISi il6ng Quin tri
HAi Dw g, ngay 14 thdng 08 ndm 2017
9"gjygllll'lJ,LfEq
nt:il?;::Xil l.':itins -ano
v4
rinanciaiIq
104ru utu rfi cninfH QUdc
c';Ji,'ti,il ri
;;1r:'";ii#,:;
i::,""f ii,lifulT"T3,?Tfl:']flT;*l*T-"T?1". .., ^'*i"l,,i'i-*'"fi;i;::;:i;
ffffi:,;;,:.":!r?Y":::-T:;,i":""tr.::':4r1" ryq-' -v 'uons !t rnanh xusn o,st.. Hano
I.tt \+84) 24 666 42 777 r",,6at1ztaaanni
E;a l trc@
: '";;#,';;1",1";;l:':i"'J"-lliii';""'Ji
r: cvrernam com.vn Websrt6. www ifcvieham.com.vn
I6.08/20r 7/BCSX_IFC

B.lio cAo soAT xtr


TTTONG TrN TAr cHirvn cnr,t nrtx oO
Kinh efii: C{c C6 d6ne
H6i ddtrg e;dn rrivi Ban Tiing Gidm d5c
C6og ry C6 phln Nh,IA ve Mdiirrhg Xanh An phlit
Chling t6i da soet x6t B{o c6o tdi chinh hgp nhft giita ni6n
dO kCm theo cna C6ng ty C6 phan Nhua ve
An Phdr. duqc ]{p ngdy t4 rh6ng 0_8 nnm 20 t7..i" n*c j M6i
lljtr:ng lanh a;" ,""e?d i".'g;, a""e
ke loaD hqp nhat r? i ngi) 30 lheng 06 nam 20
t?.. Brio crio kit qui h"o3, AO.g f.i""f, j"anfl finp "i^;ji
1;,r;,il#ilill
re hqp nh6r cho kj, k6 todn 06 rh6ns kCt rhic'c,in;-n'et
vi;;nii'uydr ";,:#;;
minn bao cao tai

Trdch nhiem cia Ban T5ng Gidm it5c

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty C6 phin Nhlr


rruns rhuc.vd rqp ry b--"a.,ai"r,r"i iin; lXf :;T:l.:'x;"[lJ ;ff :;'#":?: li;::.i: :Til?,:;l
doanh nghiip vist N6m ve cric quy dinh ph6p.b?;6 lin q*n
hsp nher gina n idn d0 vi chiu rrdch nhigm vd i<i6m sodt
;iirini
aen uie"''lap iay oao cao tat crrtnrr
noi bo mn Ba; iai'g cre- a'a" ia" ai"r, ra J" fl,i3-i
biy beo cio tdi chrnr, hqp gir; dO ri?rri ii
.J.oi ,oi.e
ff"iil"tff#;]itr ", "inh "116, "i6"
a" vC" ei;
Tr6ch nhiCm cia Ki6m to{n vien
Trdch nhi6m cia chfng t6i te dua ra kiir luan v6 b6o c{o tai.chinh iqp nhdt gi&a niCn dO dua trn kdt que

i":i il,"Ji:#'{!l .:drilT"-,:"i


I
li#t }f H'"l'#H:i,il #:1t*tlii*:::U,"lr.*ii
xir rhdns rin rdi chinh gina nGn dQ bao gdm ,r,u" r,ie" .a" *Ol phJne ,;nj
cnu yeu ra pnonS1,..i
^Lr...ll:,1;!:lt "ie" kd rorn.
van nhing nguoi chiu fach nhiem vi c6c vdn di rai chinh
va rhlrc hien !h!i rrc
phan dch vd cAc thi tuc so6t xdt kh6c. MOt cuoc sodr xt vA
co bin cd pharn vi h9p hon rn6t cu6c iidm toan
d!r. c tlruc.hien theo cec chuin muc kii5m todn rViit N.am vd do vdy
khong cho pidp fhtng toi eat duorc su
a6"o"evi' lo'fia J*J' piair'ic"t'*e''0,""0"
flff?::J:li*:::iffiiiih'.fi:xT,:1"-",#;1-
K6t luAn cia Ki6m to6n viCn

:I:1 l:6.",q r,6:g:rgiiia.


.1"^"q jqi.:l',j'ng t6i kh6ng th6y c6 v6n dd gi khi6n chring t6i cho ring
lj, "qi
niCn ito dinh kim ki6ng phAn dnh rrung rhsc vd hqp tj. tren cic
b6o
::" l"' fn,".n.ulf :hil
,lnn hrnh tar
chinh hgp nhar cia C6ng.ry t9i ngdy l0 rheng 06 nam 2017. ve k6l qua hoal d6ne
khia-c4nh
l|0lg,)"r:
ntdr cria don vi cho kj'k6 todn 0o rhring krir rhuc cing ngdyi
:I11:1i1lT "l''r'"u
i chuin myc 'T.urch'lyi:i:n.!e.lgp
x6 ro6n, ch6 a6 rSiorn aoanrr nghip nrpi rq".
"j "i"
q"y"O;'ffiililiff
ff lAp va rrinh bdy b6o ceo lai chinh hqp nhjl gifa nin da.
K2 CONG TY
1i,]Cf llfMU!'U NAn
K EM TOAN VI
rU VA]{ TAI

Nh( Ph uo ng
Phd Tiing ci6m d6c
ci6y ch&ng_nhan ddng ki hdnh ngha
kim to6n s6 2021-2013-072-01
HdNAL ngay 14 thdnC 08 ndt12017
CONG TY c6 PH.,iN NETIA
vi n-oi in-ritixi iimiir,r prri, BAo cAo rAr cEiNH HqP NH.{r
*",JiirlXriSit
Lo cNl.t+cN t2, cumcone
"ei,lip;"
Dd',e,
d6n 3Ot06/20tj

BANG cAN D6r Kf roriN IIgp NH,{T GrUA NrfN DO


T?i ngiy 30 thdng 06 ntrm 2017

MAU B 01a-DN/HN

100 1.361,646.469,010
L Ti6n vi cdc khoen tlrong iluong tiao 110 215.304,877 .a72 406.676.809.154
lll I18.676.055.694 t2l .149.572.',t 57
CAc khoen tuong duong tien n2 96.628.822.178 28s .s27 .236.
II. Dlu tu tli chtnh ugfu htn 120 rs0.000.000
L DAu tu nim git ddn ngdy deo hqn t23 150.000.000.
II. Cdc khodn phii thu !g,jr hen 130 455.567.565.64
L Phai thu ngin han cta lt6ch heng l3l 25t.478.7J6.774 221 .225.458.631
2. Tri fudc cho ngudi ban ngin han 132 172.188.982.4 r 84.0 t5..178.61
3. Phei thu ngin hgnkhdc r36 s4.595.371 .346 51 .025.438.748
4. Du phdng phii thu ngin han kh6 ddi
(698.710.3
Hitrg t6n t(ho 140 442.176.429.679
141 442.176.429 450.591,281.85?
. Tii sgu ngtrD hSD kh6c 150 48.8r0.812.3s9 \
I. Chi phi tra trudc ng;n h4n 151 16.734,t37.478 21.275 .206,737
Tlrue GTGT dugc khau rir t52 29.125.271 .707 4
, Thu6 vd c6c khodn khAo phei rhu Nhd nudc 153
'v
32.041.570
B. TAr s,iN DAr HAN 200 2.040,472,363 1.715.969.509.721
L Tii sin c6 ilinh 220 r.572.921.837 .863 1.434.278.060.008
1 . Tdi srin c6 dinh htu hinh 221 1.496.911.180.407 1.3J8.477.950
- Nguyen gid 222 1.911.038.582.238 1.703.369.654.599
- Gid tri hao mdh W hi 223 (111.127.401.831) (364.891.703.937)
2. Teisen c6 dinh vO hinh 227 76.010.657 .45 95.800.109.346
- Nguyen gid 228 81.911.727.433 100.838.674.433
- Gid tri hao ndn lui h! 229 (s.93r.069.977) (5.038.s65.087)
II. TAi srn d& drng dri hen 240 442.309,702. 214.999.s42,2E
L Chi phi &4y dvng co ban dd dang 242 442.309.702.43 214.999.542
DAu tutAi chinh ddi hqtr 250 44.338.661
1 . Eau tu vdo c6ng ty IiCn doanh, lin k6t 252
ry, Tii sin dei h{n ktdc 260 25.240.823.03
L Chi phl trA tniic dai han 261 25 .265 .039 .099 22.332.919 .192
2. Tdi snn thu6 thu nhAp hoen lai 262 20.32t.243
Q4.216.060)
G CONG TAI S;.N 3.077.615.978.

Cdc thuytit ninh tir trung l0 ddn tung 50 h nAt bA ph1n lqp thdhh cna bdo c.jto tai cninn no. pii giio ,nn d,). 5
CONG Ty cO pHiN NHLrA
VA MOI TRTIdNG XANH AN Prr,(r
BAo cAo rAr cEhnr Hqrp NHir
L6 CNI I-CNI2. cym c6ng nghiip An Ddng. Cho k' hoat itong
thi ftAn Nam Sdch. huyen Nam S6ch. tinh H;i Duong tt0r/01/2017
dCn 30/06/2017
B^NG ciN E6r Kr-roiNffiilf;:*"ril1uN Do GrtP rHEo)

It (u s ota-oNrtrl
Ddn vi tinh: Vl,lD

NGUON VON M6 Thuyt


30n6/2011 0u0lD0r7
so mhh
lc.
No PHAr rRA 300 2.199.1r9.244.789 tl 2.122.863.876.413
jI. Nq rgttr htn 310
PhAi Fe ngudi b6n ngin h$n 3t I
1.077,193.213.363
I r.140.284.738.375
ll, 5.13 320.030.831.040 304.263.s40.r43
Ngudi inua tre tian trudc ng6n hen 312 5,14 14.139.314.889
!
12.
Thu vd c4c khodn phei nop Nha nu6c 3t3 5.7 .981 .2',t2.499
I r 1.280.630.e43
13.
Phdi tra ngudi lao dong 314
17

6.963.952.87
| 6.e47.288.639
14.
Chi phl phii tr,i ngin hpn 315
| S 9.184.831.648
ls.
Phai trn nean h?n kh6c 5.10 6.9t2,305.056
I 2.080.000.000
16.
Vay vd nq thu6 tdi chinh ngin han 320 5.15 709.887 .032.138
| 5.70s.003.62s
17.
Qui khen thuong, phic tqi 322 1.278.504.86
| 800.794.847.498
18.
Nq dii h?n 330
| 28.5e5.87e1
lII.
ll. Vay vd n9 thue tai chinh ddi h?n 338 5.16
1.122,526.
| .122,526.031.426
I e82.s7e.138.0381
9E2.579.138.0381
D. voN cn0 sd EoV 400 r,172.988,967 .471 954,152.102,3241 \
I. V6n chf s0 hftu 410 5.17 1.112.988,967 .471 ,1
954.152.102.324l|
L V6n g6p cta cht sd htu 411 592.4 569.649.880.0001
- C6 phi6u ph6 th6ng co quydn biiu quytit 411a 592.499.880.000 s6e.649.880.0001
2. Tl6ng du vr5n c6 phAn 412 .329
161 .5s3.',7 67 t60.72r.267 .3291
3. Chenjl tcch rieie h6i do6i 4t7 t48.057.215 205.2so.oE5l
4. Qui dau tu ph6t tridn 4lE 45.601.412.4 38.274 .886.9291
5. Quy kh6c thuoc v6n chi sd htu 420 13 .171 .404.323 t3.117 .4043231
6. fui nhu{n sau ttru6 chua phin phi5i 421 203 .137 .t36,9t4 r61.862.080.1861
- LNST chua phen ph6i ftiy k6 d6n cutii ty tnroc 421a 97.t13.155.1U 7 | .776.s92.22t1
- LNST ch'ra phen ph6i ki ndy 421b 106,023.981 .790 90.085.487.9651
Lgi ich c6 d6ng kh6ng kia.n sodr
7. 429 | 56.8',7 | .309.262 to.g61 .333 .4721
roNG coNG NGUdN voN 440 3J72i0Am360 3.077.615.978,731

62-ro'n*\t-\
>/ pxix cd
* h ulsn$o),$d
\'.
I ttt \a-\_Z tlrA
K')$ry
\l
l!f
ThiHd" UO. tli
]]nn LHir Trung
sudi lap K6 todnrrud rns T Gi6m

Hdi Dwng ngdy 14 thdng 08 dn2017

Cdc thuya ninh ttr uang 10 d.in trung 50ld nOt bO ph4n nqp hnn
",io
bd;A;tAihinh hqp,,tni! d&o rE;dA 6
CONG TY cO PEiN NEUA BAo crio TAI cEn\u HqP NHAT
vi udr rnudrvc xlmi uv pnAr
19 91r1*cry12,"y. *"s "eiiep aTo;e, "r",J'ri;rl,i8li

BAo c/io KfT euA HoAT EONG KNII DoANE Hgp NEAT Grfa NrtN DO
Cho ky hogt dong tir ngiy 0t th6ng 01 ntrm 2017 it6n ngiy 30 th6ng 06 nnm 2017

MAU B o2a-DN r,{


Don vi tinh: M\lD

cHi Trtu M! Thuyet TV 0t/01nIfi Tn01/012016


minh d& 3o/o6qot7 d6a 30n6D016

11.
DosDh thu b6n bing vi cung c6p dlch vU 0l LSn 326.810,961 941.503.t12.719
Cdc l(bo6n gien trirdoanh rhu n2 4.860-25A.624 855.485,042
12.
13.
Doanh tbu thuAn vd bid hdng vA.ung c6p dich vq 10 1.592.466.352.343 940.647,727.677

14.
Gid v6n hAnC bdn ll 6.2 1.357.E07.046.315 815.t90.768.815

15.
Lqi rhu4n gop v6 bdn hiug vd cungcdp dich vU 20 224.659,506.028 125.456.958.862
16. Doaoh thu ho8t ilotrg tAichldh 6.3 1E.388.280.449 16.032.020,882
Cbiphi host iloog tni cblnh 6.4 43.940.104.693 18.825.0E7.332
17.
- TrcnBd6. Chi phi tai vay 31.580.631.954 13.381.449.169
|
LsV(16) trong c6ng ty li6n k6t, I6n doanh 24 24.2EE.655.000 (1.871.48s.r46)
18.
9. Chi phi bdn hAbg 6.5 30,427 ,294.16r 23.130.938.245
10, Chiphi quin ly doanh nghiep 26 36.672.se8.080] 28.3s7.00s.3s61
11Lqi nbuAn thutn ltho?t tlong kinh doanh 30 rs6.296.444.s431 6e.304.463.66s1
I
12. Thu nh6p kh{c 31 804.4351031 2.778.1t6.s331
13. Chi phi khdc 32 1.3s3.334.4s11
14. Lqt nhuon khdc 40 L44.182.0821
15. T6!g ryi nhu6n k6 to6tr tnr0c ftu6 50 156. ,o.rro.rn .,n l
I
16. Chi phi thu6 TNDN hir hnnh 5t 6.6 36.044.09s.3 8.482.74,n01
17. Chi phi fhu6 TNDN hoar lqi 44.537.298 (100.227.085)l
18.Lqi nhuan sau thu6 thu nhAp dostrh nghi9p 60 120.515.692.9r2 62.346.7r0.7321
- Lqi nhu6n sau thu6 cia c6ng ty m9 6l 106.023.981.790 62.016.760.0211
- Lqi nhuin sau thu6 cris c6 ddng khtug H6m soit 62 14.551.711.122 329.9s0.7111
19. L6i cob6n ar6n c6 phi6u 10 6.8 r.1601
20. Lni suy giin trn c6 phi6u 7l 6.8 t.1601

/"eZOnn"'\q\
+/ c6P$A \-
. l,',rd dlrlr?uirrs*l *

-=J-
t+d
H6 ThiHde IIda ThiThu Hi
!,,,r.n vNq
qgl&lrle 1 r_ung
Nguli l6p K6 to6n tru&ng T6ne Gi{m al6c

Hdi Dttong, ngdy 14 thdng 08 ndn 2017

Cdc thuy'it ninh ti trcng I0 diin ttung 50 la nAt bA phin hop thanh c a bAo cao fii chinh lW nhA gitu nien dA
99f -c^TI-c-9.tFAN
NrrgA _ . BAo cAo rAr cHi^u Hqp NH,4.r
VA MOI TRTIONG XANH AN PHiT
Lri cN r HcN u, cqm c6ng a;Dd"g, *"rli
"ghlap lr?-Jri8l?

BAo cAo LUU cEUyiN TrEN TF Hqp NHAr crtrA N,rBN De


(Tbeo pbroDs phdp eidn ti6D)
Cho k' hogr itotrg rL ngAy 0r thring 0r nim iol7 d6n ;gAy J0 thdng 06 ndm-2017

MAU B O3-DN/HN

cIIi rEu M6 Til 01t0ln0l1 Ti! 01/01n0rc


d&30/o6nofi d'n 3O106DO16
I. LUIJ cHUyiN TriN TdHo4T EeNc KINH DoANH I
I
r. Lqi nhugn k6 toSn trutc thu6 01 156.664.325.5J?l 70.729.245.741
2.DlAu chinh cho c{c khotn: I
I
Khdu hao tai san c6 dinh vd bdt dong sen dAu tu 02 76.691.896.2081 44.350.505.048
CAc khoan dU phdng
(Lai),4-6 chCnh lech ry gi,6 hiii Aofi do Oant gi6 lsi c6c khodn rnuc tiAn
03
04 2.798.609 ,3 70
I 536.604,972
332.629.886
te co g6c ngo?i tC

GaiYLS tn ho?t dons ddu u 05 (70.3s4.081 .871) (9.45s.410.099)


Chi phi lai vay 06 34.580.634.954 13,381.449.169
3. Lu! chuy6n fian tir ho?t dOng kinh dornh trudc thry it6i v6n 08 200.181.384.t92 119.875.024.123
lull it0ng
(Tan9/cian c6c khoan phAi rhu 09 ([2.77 4.693 .989) (125.643.093.028)
l.
(Tdng)/Gi6m hiog tdn kho l0 (22.s64.7s| .SsO\l

I
8.414,852.178
Tdng/(Giam) c6c khoen phii tra 62.625 ,852.141 ts5.641.8s2.6021
(Tingyciem chi phi tra hu6c t2 |.608.949,352 (5.050.e20.176)l 0
Tian lai vay da ira t4 (34.580.634.954) 03,381.44e.16e)l \
Thu6 thu nhap doanh nghiep da nop l5 (25.241 .8s9.022) (e.400.649.589)l
Tian thu kh6c ti ho?t dong kinh doanh l6 88.682.354.469 30.628.141.5701
Iian chi khdc tir hoFt d6ng kinh doanh 17 (11.715.510.150) (3.420.s79.94s)l
Luu chuy6n tiin thuAn tirho4t ilongkinh doanh 20 171.210.694,223 166.28e.57s.0e81
II.
rr. LI
LUU cHUytNTrtN rttHOATDQNG DAurrJ
I . Til
r. Ti6n chi d,i rnua sim, xdy dung TSCD vA c6c TSDH kndc 2l (402.573.606.647\ (555.011,056.520)l
). Ti6n ftu do thanh li, nhuog b6n TSCD vA c6c TSDH khec 22 486.363.637 24.643.606.7021
l. Tii
3. Tian chi cho vay vd mua c6ng cu ng ctia cec dqn vi kh6c 23 (150.000.000.000) (8.082.461.475)l
+. Ti(
4. Ti6n thu h6i cho vay, bdn lei cdc c6ng qr ng cia don v! khec r1.0rr.532.i081
t. Tia
5. Tian thu hdi ddu tu g6p viin veo c6c don vi kh6c 26 150.54't .322.000
Tidn thu l6i cho vay, c6 ttc vd loi nhuan dugc chia
i. Tii
6. 27 4.1r0.630,6331 8.543.270,s801
I
Luu rchuy6n ti6n thuin tn ho{t ilong iliu au
Luu 30 (397.429.290)77 j| (5r8.875.t08.005)l

Cdcth yit minh ri trong l0 din trang 50ld nOt bO phdn hW thdnh cna b,io ctio tili chinh hqp nhd! gita nien dO 8
CONG Ty co pHiN
BAo cdo rAr cHtNu Hgp NEAr
vA MOr TRr./dNG xaNfi AN ^Er/ApHiT
.f9
cl.{l_fcry?: cF;;e,gr,rcp a"
thi tran Nam sach, huyen Nam sach, ttnh Hai
oa"e,
ouone
*iPrirti,iSlt
aji i6idiii6ii
B/io cAo LUIJ cEUytN TrEN Tp IIgp Nu.{T GrrfA NrnN DO OrDp rrEo)
(Theo phudng phdp gi{n ri6p)
Cho k' ho9t ilong tir ngiy 01 rhdog 0l njtm 2017 it6n ;gdy 30 thdng 06 rnm 2017

MAU B o3-DN rN
Don vi tinh: VND

Tu0v0rn0r Tt0l/012016
d6n 30/061016
N TUHoATDONG TAI cH
l. TiAn thu tt ph6t hinh c6 phi6u vi nhan v6n g6p cna CSH s4.727,500.000 25.905.200.0
2. Ti6n thu rtr di vay 1.655.904;79',t .37 82t.9t1.778.44
. Tian r.a nq g6c vay (1.624.830.733 Q 18.9s0,297 .8
4. C6 tJc, lqi nhuAn da trA cho chU sd hiiu (56.907.588 (34.609.811.600
Luu chuy6n tian thuAn tir ho4t itong tii cbinh 28.893.975.7t6
Luu chuyen fian thuin trong n{n (191.334.610.438 (258.328,663
vi tuong ilu0ng tian dAu nin {06.676.809.1 410.061,718.120
huong cia thay d6i ry gi6 h6i do6i quy d6i ngo?i tg (37.310.844 (80.434,t 16)
Tian vi tuong ituoxgtian cu6i nim 2r1.652,620.r39
,i,
IR

I
TI

\
\\r*
H6 ThiHde Hba Thi Thu HA Trung
Ngudti lap Ke to{n truang GiSm d6c

Hdi Dtung, ngq) 11 tking 08 ndm 2017

Aic tkyit minh ti trang 10 d.in trang 50 Ia nOt bO phdn hsp thdnh cna btio aio tdi chinh ho.p nhiit gita nien dO
CONG.TY cO PHT|N NEI.TA
VA MOI TRI.TONG XANH AN PH]IT Brio cAo rAr cEtNII Hgp NEAr
Cho ki hoat dong
tit 0t/ot/201?

t. TH6NG TIN KI.{I QUIT


Hldh thric st hiiu v5n

CAng O me

C6ng ty C6.phin Nh{a vd M6i trudng xanh An phdt (gei rit td ..C6ng ty'.) le C6ng
ry C6 phen duqc
lhdnh lap vd hoat dong rheo Gi6y chr"rng nh{n dnng ki kinh doanh tin aiu sti O+O:OTiOSSO ao So ti6
ho?ch vA Ddu tu rlnh Hdi Duong c6p ngey 09 thang 03 nam 2007 va Ci6yching nh{n deng
ki kinh
doanh ve deng ki thu.Cdng ry C6 phAn s6 0800j73586 d6ng lcy rhay d6i lin rhir nh6t ngay 26 lh6ng
2 nAm 2009. . Theo Ciay chrmg nhdn dang ki kinh doanh lhay ddi lan tht 24 ncay 2 | thens 06 nam
2017, vdn di6u tC oia C6n8 ty le 592.499.880.000 d6ng CNam tram chin muoi hii ti btin iAm chin
muqichin trieu tiim trdm t6m muoi ngdn ddng chan) voi manh gid 10.000 ddng/cd phAn.

C6ng ty c6 ten giao dich: AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK
COMPANY, tCN Vi6t tit IA ANPHAT., JSC.

Tru sd chinh cia C6ng ry tci L,6 CN +CNI2, oum c6ng nghiep An D6ng, thi trAn Nam S6ch,
huyen Nam Sdch. tinh HAi Duong vd Van phdng d?i dien Bi Ha NOi: 56 89. Ng6ch 6/t06. duong
Hodng Qu6c Viel. phuone Nghra D6. quAn CAu Ci6y. rhenh ph6 He NOi,
cl
Cbng ty con clp 1 ?
EI
{i} C6ng ty C6 phAn NhlIa vd Kho6ng sen An Phdt - yCn Bei ("C6ng ty con..) ld C6ng ty cd phdn duo3
lhenh l6p rheoCiey Chfng nhan ddng lci kinh doanh s6 5200466172 do So K6 hoech vA DAu lu tinh 0
Ydn Bri cap lan diu ngiy.0l.thang I0 nAm 2009. HiCn tai C6ng ty con dang hoat dong tho ci{y
dnng hi kinh doanh $a) d6i lan rhn 06 neay t8 thdng l0 nam 20 t6.
C6ng ty con c6 ten giao dichr AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT STOCK
COMPANY, tCn vi6t tat B AnphatYenbaiM&p., JSC. T4t sd cia C6ng ty con tai Khu c6ng nghiep
phia nam, xe V[n Ti6n, rhdnh ph6 yCn Bei, tinh yn B6i.

{ii} C6ng ry TNHH NIUa Thalltek ("C6ng ry con") ld C6ng ry TNHH dugc thdnh l4p theo Thda thuan
ph6t trin durn s6 007/TSZ ngiy 05 thdng 03 ndm 2013 gita Ban quan ly dnc khu kinh 16 ring bigt
Thakhek, tinh Khammouane.

C64g ty con c6 ten giao dich D THAKHEK PLASTIC CO.,LTD. Try so cia C6ng ty con tei Lang
Vem, huyCn Thakrhek, tinh Khammouane, CIIDCND Ldo.

C6ng ty con cdp 2

Tai ngiy 30 lheng 06 nam 2017. Cong ry C6 phin Nhga vd Kho6ng sdn An ph6r yCn B6i cd hai
c6ng ty con, cu the nhu sau

{i} C6ng ty C6 phin Li6n Van An Tin ("COng ty con") lA C6ng ty c6 phdn duqc thanh l{p theo Gi6y
Clung nhan dang kli kinh doanh sii 080 I 1 77672 do Sd K6 hoqch vdbiu tu tinh Hni Duong cdp 6n
deu ng,iy 16 th6ng 03 ndm 2016. HiCn tai C6ng ty con dang hoat dong theo ci6y ddng hi kinl doanh
thay diii lin thf 03 ngdy 29 thing16 nerlt2ll7.

C6ng,ty con c6 tn giao dich: AN TIN INTER - TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY, t6n
viCt tet lA ANTIN., JSC. TrU sd cia Cong ty con tai s6 nhi 989, duong L Thanh Nghi, khu 9,
Phuqng Hei Ten, Thanh ph6 HAi Duong, Tinh Hai Duong.

l0
CONG Ty cd pHri.N NErtA
vA MOr TRrtdNG XAmi an pn (r BAo cAo rAr cFiNH Hqp NH,ir
Cho lc' hoet itong
tn 0t/0tn0t7

r. rn6xc rnv xnAI euAT (Trfp rnEo)


Hinh thric s0 hiu v6n Gi6p theo)

C6ng ty con clp 2

{ii} c6ng ty c6 phdn san x{t r6.e


!p1" 1a111:-c::g_?-.:l,l ll c6ns ry cd.phAn duqc thanh l4p
theo Gi6v chLlng-nh{n ding lci kinh doanh s5 080120s7ii sd Ke hoac; vi oiu tu tinl nai o'on!
cap lan d6u ngdy 22 then c 03 nLm 2,lj .

C6ng ry con c6 ten giao dich: AN THANH PRODUCTION JOINT


STOCK COMPANY, tn vi6 6t
ANTHANHBICSOL,JSC. Tru sd cia C6ng ty con r4i s6 9S duong
]ji KhU"1t,r" OU, rhuong fh"nh
Binh, Thenh ph6 Hii Dumg, Tioh Hei Duong, V;et f,ju..

T6ng s6 ho dQng cria C6ng ty m9 vd cdc Cdng-ty con rei ngiy 30 theng
(rai ngay J I lhdng t2 ndm 20t6lA t.690 nguoi).
06 ndm 2017 ti 2.011 ngudi

Tu ngiy 01 thdDg 01 nlm 2017 d6n ngAy 30 thdtrg 06 nnm 2017, C6ng ty vd c{c
sr,r kign eoh hudng d5n cocdu doanb nghifp, c{ rh6 nhusau: - '
c6ng ry con c6
trhnng

{a} !-ag.95
aone s6ng lQp chuyiin nhugng toan bQ c6 phan sd hiiu cho C6ng ty
c6 phen An ph6t
1

Holdings. N

R
,]

{b} 4
l2 :l'aie fjl2017.
}gay ,:::l
Cong ty C6 phin Nhua va M6i rrudng Xanh An phdr dd hoan rhdnh noi
{
tal t) con ld C6ng t) Cd phdn Nhsa r.d Khoang san An pher _ yin Bii (ma c6
pnreu ).
:ll
":LC HI uen :."1q
lhor ahem hodn thanh giao dich. ldng vdn d;u tu c6n lai rai Hll lA 48.000.000.000
0

dong chidm g ru J5.29olo. cong ry c6 irran r, rvu a""iiat ra c6 ddnc sans ho i.


n.m ert quyin bd da sd phiu tai cec cuQc hap HQi 'u-voi "utrr.-i
d6ng quan tri. nim gin quyAn U6 ntigm di6.
d6c C6ng ty. Nhu v{y, C6ng ty C6 phin Nhua vA Khoery ;dn An ph6r ien Bdi van
f,o+t aOng uJi
tu cdch lA c6ng ty con clia C6ng ry Cp Nhga vd M6i truong Xanh An phrt.

{c} Il,::. cua


nim yCr c6 phiiiu s1l?e/a,?:scoltct,r ll
si\y 14 th6ne 6 ndln 2017, c6
pnreu -alf:ll1-"".:lfc
(ong r) Nhua va Kioang san An phdt _ ydn B6i da dugc ni6m y6t tai Sd Giao dich
Thenh ph5 Hd Chi Minh voi ma chhg khodn ta Hit. menh;i6 pr,ia, roijoo
9lti'nc.k}9i,n
"a co hi6r.r tgc tn
ddng/c6 phi6u. 56 luqng cd phiu phat hinh td 13.600.000 c6 phi6u. Ngdy ni6m y6t
ngdy 14 rh6ng 6 n6m 2017; ngdy chinh rhic giao dich lA ngey 22 th6ng Oe ianZOn.

{d} Ngdy thang 0 | nam 201 7. Cdng ry da hodn thdnh chuy6n nhusng todn b6 966.582 c6 phidu VBC
(Md col0phieu cua Cdng ry Cd phen Nhlra vA Bao bi Vinh). Trong phi6n
siao dich toan b6 cd Dhi6u
VBC mri C6ng ry C6 phrin Nhga vd M6i rruong Xanh An ph6r n6m gin auqc cnuy6n nhuong vji gia
binh quAn 71.000 ddng/cii phi6u.

le, Ngdy 28 th6ng 2 nim 2017, th6ng qua Bin ben hap Hai d6ng C6 d6ng thuong ni6n s6
2802/20\7/BB-DHD. Cdng 9 Cri phin Nhlra va KhojnS san An pha; ydn Bdi da rh6n; qua viec
g6p von vao C6ng ry C6 phdn Li6n vdn An Tin voi s6 von g6p rhm ln 36.000.000.000
dIng. ruong
rmg vdi ti IC so hitu blng 54,55%. Ngdy 4 thang 4 ndm 2017, nQi dung g6p v5n da hoAn thdnh.

Cing theo Bi6n ben n6i trCn, Dei Hoi d6ng Cd d6ng th6ng qua vilc gdp v6n thAnh IQp c6ng ty con
C6ng ty C6 ptrAn San xuAt t6ng trqp AnThanh uai tOng'u6n di;u i bing 30.000.000.000 idns,
trong d6 C6ng ty C6 phan NhUa vd Kho6ng san An ph6t yCn B6i gdp 29.000.000.000 tlong, tuon!
ri'ng v6i fj lp sd hitu bit1g96,67%.Ngiry It rh6ng 5 nam 201?, nOiaung COn;ty o;i
eOp u6n
da hodn thenh. "ho

l1
CONG Ty cO pII/iN Nr[i.A
vA M_6i ii;iiN?iiriii.iv
L6 CNi I 'cN 12. cum co"g"ehiep;"'D6ne.
puir BAo cAo rAr cHiNHHqpNEAr
choki'hoet dong

Cdc thryA ninh nay ta b6 phdn hop thdih fi cAt duqc do, a;,s ,ta, Bi r,or','rti ,* *,
1. THONG TrN KHri,r euAT CTrfp rrrEo) - "iia) "iii ",oo
ua ,n".

Nglnh ogh6 kinh doaDh vi host itong chinh


Nganh ngha kinh doanh cia c6ng ty rd Srin xu6t, kinh doanh nhua vi bao bi nhua ciic loai.
Hoat dQng sin xuAt kinh doanh chinh cta C6ng ty bao gdm:
. Mua bin mey m6c, vAt tu, nguyn lieu san phAm nhga, bao bi nhqa c6c lopr;
. Sin xudt c6c sin ph6n nhga (pp, pE):
. In vd cec dich vU in quang ceo trn bao bt;
. Xay dvng c6ng trinh den dung;
. LIp d{t trang thi6t bi cho cec c6ng trinh xay dgng;
. Kinh doanh bet dong san;
r Mua bdn hdng may m{c;
r Mua brin m6y m6o thi6t bi vd phu ting thay th6, chuy6n giao c6ng ngh6;
. Dai ly_mua bAn. ki gni heng h6a, m6igidithuong mai, ty th6c mua bdn hang h6a;
. VAn chuydn heng hod, hdnh kh6ch bing 6 t6 vd c6c hogt dong phu trg
cho van tdi;
. Hoflt dong thu gom, xt ty tieu hui r6c thaij
. T6i ch phe tiu; vd
. Xu Iy 6 nhi6m vd hoat itong quen ti chit r6c thai; sen xu6t m6y m6c thi6r bi phuc vu ngeni nhua.

Chu ky sin xudt, kirh doanh th6ng thud'ng

Chu k' sen xuAt, kinh doanh th6ng thuong cia C6ng ty dugc thuc hien trong thdi gian
kh6ng qud 12
th6ng.

2. co so Lap B.{o cAo T.ir cHft\E Hqp NEAr vA r.i K6 To.{N


Cd s&lAp Bdo cro tdi chinh

Bdo c6o tii chinh hqp nhAt kdm theo,dugc rrinh bAy bing Ddng Viet Nam
fttJD), theo nguyn t6c
gi6 g6c ve phri hqp vdi chuan muc k6 to6n. ch6 dQ k6 roSn doanh nghidp Vigt Nam
vd c6c quy dinh
phip lf c6 li6n quan d6n viCc l$p vi trinh bdy Beo cao tii chinh.

860 c6o tai chinh hqp nh6t kdm tieo kh6ng nhim phrin 6nh tinh hinh tdi chinh. kdt qud hoat ddne
kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ theo c6Jnguy6n tic vd th6ng 16 k6 t;an du;c ch6;
chung tai cec nu6c khdc ngodi ViCtNam.
;;;;
K' k6 todn

Nim tai chinh cia C6ng ty bit itiu ti ngay 0t th6ng 0l vd k6t thic veo ngey 3l th6ng 12. Bdo cao
ney dudc IAp cho kj, hoat danS tu ngiy 0t thdng 0t nem 20lZ din ngay .lO itr*g OO nam ZOtZ
ctro
muc dich c6ng bd th6ng tin rheo quy dinh il6i v6i c6c t6 chfc ni6m ytit tr6n thi trudng chung khorn.

3, ,iP DqNG CFUAN MUc vA cHf DO Kf ToAN


C6ng ty 6p dung Ch6 d6 K6 to6n doanh nghiep Viet Nam ban hdnh theo Th6ns ru sd 200/20I4|TT_
BTC {*Th6ng ru 200") ngdy 22 rhdng t2 ndm 2014 huong din Ch dO Ke be;ho doanh nship vi
Thong ru s6 5li20t6m-BTC ngdy 2tl03/20t6 cia Bf ldi chinh vi viec sta ddi. U6 sung mor s6
dieu cia Thong tu s6 200/20 t 4/ IT-BTC: Thdngu s6 202t2Ol+frt_BTC ru 202..insav 22
f.Th6ns
th6ng 12 nem 2014 hu6ng dan Phuong phep lap vd t nh bdy B60 ceo tdl ctrintr hq; nhdr. - '
C6ng ty 6p dung s6 kii toen theo hinh thfc K6 torn m6y

12
c6NG Ty cO PILA.N NHrtA
vA MOr rRrtdNG xenri ax pn {r BAo cio TAr cHiNE Hgp NEAr
Cho kj, hoflt dong
tt! 01/ot/2017

r6u r,{,r o(c cnhq s.,(crr KE ToIN cnrl yfu


Sau d,ay li.cdc chinh s6ch k6 todn chi yi'u iiugc C6ng ty 6p drng rong viCc
Fp 860 c6o tii chinh
hQp nhet niy:

CdsO hqp nh6r bio c6o rii chinh hqp nh{t

B160 cao Lii chlnh hqp nh6t cho lcj, hoet dong ttr ngay 0t
thang 01 nem 2Ot? d6n ngdy 30 th6ng 06
nAm 2017 bao g6m beo cdo tai chtnh cria COng ty ua Uao caoiai chinh crta
cric cdn'c ry Ao COne w
krem soat.(cac cdng ry con) dugc hpchoduqc lApchogiai docntlngdy0t
thdng 0i n'am 2OI?-d6;
nedy 30 thdng 06 nam 2012. Vipc ki6rn sodt ndy dar duqc khi C6ng-ry c6
khd ning ki6m sodt crc
chinh.sdch tAi chinh ve hoat dong cta c6c c6ng ty nhin dAu ru nhii tiu
oUa cdc c6ng ty niy.
duqc tqi ill
tu trogt A6ng

Ktt que hoat dong kinh doanh cia c6o c6ng ry con dugc mua lai ho6c b6n di trong n6m dugc trinl
biy trong 86o c6o k6t qua ho{t dong kinh doanh hqp nhdt tir ngiy nua hofc cho d6i ngay a6n
kho6n
dau tu d c6ng ty con d6.

Trong truong hgp cdn thi6t. bdo ciio tai chinh cia c6c c6ng 07 con alugc diau chiflh d6 cac chinh s6ch
ka roen duqc dp dung lai Cdng ty vA cac cdng t) con li gi6ng nhau.

Tdt ca c6c nghipp vy vd s6 du gii:a c6c c6ng ry trong cirng tAp doAn duoc logi b6 khi hgp nh6t
b6o
ceo Ai chinh.

Diu tu vio c6ng ty li6n kdt

C6n8ry li6n.(l Ia mor c6ng ry ma Cdng ry co enh huon deng kii nhung kl6ng phrii le cdng ty con
hay cong ty rren doani cta Cdng ty. Anh huong ddng ki thd hien q quydn rham gia vdo vifc dua ra
cec quy6t.dinh vi chinh sdch tdi chlnh vd hoat d6ng cia b6n nhin dau tu nhr"rng ki6ng c6 inh huong
v6 mar kiCm so6t hoAc d6ng ki6m so6r nhing chlnh sech niy.

Kt qua hoat dQng kinh doanh, tdisen vi c6ng nq cia c6c c6ng ty li6n k6t duqc hqp nhdt trong b6o
tai tJr:o p.huqng phip v6n chri sdtri'u. C6c khoan s6p v6n li6n kiit duq; trinh bey irons
:69 :hil'lr.
B6ng cdn ddi k todn rheo gie gdc duqc diAu chtnh theo nhtng thay d6i trong phin viSn g6p cna
Cdng ry vao phen tei sen lhuan cia cdng ty lien ket sau ngay mua khoAn ddu tn. Cdc khoen l5 cia
c6ng ty lin ket vuot qua khoen g6p v6n cta Cdng ty t?i cong ry ti6n k6t d6 (bao gdm bit k6 c6c
khoan g6p v6n dei hqn mi vC thuc chdt tao rhdnh diu ru thuan cia C6ng ty tai cdng ty liCn kdr d6)
kh6ng duqc ghi nhAn.

Trong trudng hgp-mot c6ng ty thanh vien cia C6ng ty rh$c hien giao dich vdi m6t c6ng ty li6n k6t
vdi C6ng ty, lai,{5 chua thuc hiCn ruong ung v6i phin g6p v6n iria C6ng ty vao cOnglty ficn t6t,
dnoc loai tni kh6i bdo c6o di chinh hgp nhet.

Lqi th6 thuong mgi

Lgith6 thuong mai trn b6o 060 rii chinh hqp nhit te phan phu troi gina mfc gid phi hqp nhtt kinh
doanh so v6i phlin lgi ich cia C6ng ty trong r6ng gid tri hqp li cna tii sin, c6ng nq vi cdng no tidm
teng cia c6ng ty con, c6ng ty ti6n k6t, hodc dqn vi g6p vdn lien doanh tai ngey thuc hien nghiep vU
dau tu. Loi thC kinh doanh c6 dugo tu viQc mua c6ng ty lidn k6t vi co sd kinh doanh ddng ki6m sorit
dugc linh vdo gie tri ghi s6 cia c6ng ty 1i6n k6t vd co s6 kinh doanh ddne ki6m so6t. L;i th6 kinh
doanh tit vi6c muac6c c6ng ty con dugc trinh bdy ring nhu mot loai tii s6n c6 kh6c trn Bang cen
d6i k0 toAn hoD nhat.

l3
c6NG TY cO PHAN NHTIA
BAo cAo TAI cHiNH HqP NHAT
vA udr rnuotc xrrri ar,l ps,ir
Cho k' hoet dong
L6 CNI lr CN I2. cum c6ng nghifp An Ddng.
lhitnin Nam Sdch. huyen Nam Sdch, rinh ttli Ouong tt 01/01/2017
d6n 30/06/2017
rnu i r r MINH |'Au CAO
rvrrrrll BAO LAU TAI
tAT cHrNH Hqp NHAT GruA NriN DO G-fpJH;O) MXU
Sfit0r;:ii/ItN
ctt4 thurct hinh 4 tdbap6nhqpthanhvacandtacdocd6"g,naud,iaao"a"iaiiiiniaolitii"iit,,u,ao*a^a*

4. TOM TiT cic cHiiu{ sAcII Kf To/iN cE0 yfu Grfp rHEo)
Lqi th6 thuoDg mei Gi5p theo)

Khi bin cdng r) con. cdng ry lidr,k6t horic don vi g6p v5n lien doanh. gid lri cdn l?i cia
khodn lgi
the lhuong mqi chua khdu hao hdr duqc rlnh veo khoan lai/16 do nghigp vtr nhugng
ben c6ng ty
tuong {rng.

B{t lqi th6 thudng mgi


B-dtlqi thuqng mai ld phin phv troi lqi ich cia C6ng ty trong t6ng gie tri hq! ly c[a tdi s6n, c6ng nq
va cong ng rrem tang d6nh gia ddqc cUa c6ng ty con, c6ng ty lin k6t, vd co sd
kinh doanh tldne
krcm soat Bi ngdy phdr sinh nghiep vu mua c6ng ry so voi gie phl hqp nh6r kinh doanh.
Bir lqi kini
doanh dugc hach rodn ngay veo BAo cdo k6t quA hoat dQng kinh doanh tai lhoi di6m
Dhrt sinh.

It'tc tinh k6 to{n

Viec l4p 860 c6o tii chinh tuen thi theo c6c ChuAn msc kd to6n Vigt Nam, HO th6ng kii to6n Vigt
Nam ve c6c quy dinh hin hanh c6 ti6n,quan qi Vier Nam-yeu ciu Ban T6ng Gi6ri ddc ph6i c6
nhiing udc tinh va gie dinh.anh hudng den s6 tiQu bdo cdo vi c6ng nq, tei sen v; viec trinh Lery cec
khoan c6ng no vd tdi sen ti6m ting tai ngay I6p Bdo cdo tdi chinh hgp nh;t cUng nhucic s6 liC; (
b6o 1[
ceo vO doanh ihu ve chi phi trong su6r n6m tai chinh. Kit qu6 hoat ilong kintr doanh ttrlrc td cO ttr6
kh6c v6i cdc udc tfnh, gia dinh d{t ra.
li

C6ng cU tii
Ghi nhpn ban ddu
chinh
t
TAitd tdi chinh: Tei ngdy ghi nhQnbandAu, tai san tei chinhduqcghi nh{n rheo gi6g5c cQng cric
chi phi giao dich c6.lin quan trgc ti6p din viic mua sim tAi sin tdi chinh d6. Tii san tdichinh cia
C6ng ty bao g6m tien, c6c khoen tuong duong ti6n, c6c khoin phdi thu kh6ch hring, phAi thu Lt6c,
cec kioen ki quy, c6c khorin diu tutAichinh vi c6c c6ng cu tdi;hinh ph6i sinh.

COng nq tdi chinh: T?i ngiy ghi nh{n ban diu_. cong ns tii chtnh duqc ghi nh4n theo gi6 g6c cong
c6c chi phi giao dich c6.lien quan truc ti6p dcn vipc ph6t hdnh c6ng nq tAi chlnh tl6. C6ng ng tai
chinh cLia C6ng ty bao g6m cec khodn phei tra ngrdi b6n, phdi trd kh6c, c6c knoan chi phi thei tri
c6c khoan nqthu teichinh, c6c khorn vay vd c6ng cU tiichinh ph6i sinh.

Ednh girl lgi sau tin ghi nhQn ban diu

Hign tai, chua c6 quy dinh ve d6nh gi6lai c6ng cu tei chinh sau ghi nh{n ban diu.

Tidn vd cdc khoar tuong tluong tiAn

TiAn ve cec kiodn tuong dtrong tirin bao gdm tian nit tai quy, c6o ktoan fidn g'fi ki6ng ki hgn, cec
khodn ddu tu ngdn hn. co khd nang thanh kho{n cao, dE ddng chuy6n d6i thinh tiAn vri it rrli ro li6n
quan den viec bi6n dong gi6 tri.

t4
CONG Ty cd pI'iN NETIA
VA MOI TRIIdNG XANE AN PHAT
BAo cAo TAI CIIINE HoP NEAT
Ld CNll+CNl2. cum c6ng nghifp An Ddng. Cho ky hoat dong
th' hen Nam Sdch. huyen Narn S6ch, tinh Hdi tn 0v0t/2017
d6,n 30/06120Ij
THUYIT MINH HqP NHAT GIOA og 6IEr rHEo; ruiu sd noE:;mnfi
aic nu'tt tuinhhdy tab6 ph6,hap;ha;i;;;;;;;;;;;;;i;|;';;:"il",,::ii[
riikyi"Ih',iiut#i;]
io Qi chinh hoD al/it sit a hia, aA Ds tt
"^
T6M r,iT cAc cHiN.H sAcH K6 ToAN cFir l.Eu (Trfp ruEo)

C{c khoin diu tu tii chinh

Cric khodn ildu u ndm gift dln ngdf iflio h{rn

Cdc khoan-deu ru nAm giii d6n ngay d6o han bao gom cdc khoAn
dir: ru ma Cong b c6 dinh vd khd
i
nnng gir] ddn ngdy d6o hen. c6c klrodn diu tu nim git d6n ngdy
ddo han uao "gd'm, o-
l.t riAn
sni n86n. hang.cd- ki han (bao gdm cri cdc roqi rrn phiu. r.y piieul. r,ai prieu, i6 "ac uu aai uen
flidu
pnm nann nal buQc.phat mua tei tai mot lhoi diem nhdt dinh lrong
tuong lai vd crii khoan cho vav
nam 8ru oen ngay oao h4n \oi muc dich thu lai heng ki va cric klrodn
diu ru nim git ddn ngdy d6o
han khec.

!,1".9,:4" 9,"" y "q. gin d6n ngay_d4o han duqc ghi.nhan b;r dau ru ngay mua ve dusc
x6c dinh
gra rrl ban oau tneo gia mua vA cric chi phi li6n quan d6n giao dich mua cdc kloin
dau hr. I hu nhdD
y.".": rFm siil.de.n
noar deng T..1":*.tu.
li1 lsey d6o n4n sau ngdy mua dusc shi nh6n tr6n Brio c6o k6t qui
krnn doanh tr6n co so dF thu. Lai duqc huong tru6c khi C6ng ty nim gi{f duorc ghi giim
tni vAo ei6 g6c tai thdi dit.m nua.

Cic khoin ddu tu n6m girl di5n ngiy tt6o hgn dugc x6c dinh theo gi6 g6c rni di dF phdng phdi thu
kh6 ddi. ;\
l;
Du phdng phei thu kh6 ddi cia c6c khorin ddu tu nim gin d6n ngiy d6o han duqc trich lap
quy dinh k6 to6n hien hdnh.
theo cec l;
f,-l
/
Nqphai thu

Nq phei thu ld si5 ti6n c6 th6 rhu hdi cna kh6ch heng hoec c6c d6i tuqng kh6c. Nq phdi thu duqc
trinh bdy theo gid tri ghi s6 tru di c6c ktoan dg phdng phei thu kh6 ddi. -

Dlr phong ng phdi lhu q6.d9l d{A" hich l6p cho.cdc khodn: ng phdi rhu qud han thanh rodn ghi
rrong hqp d6ng kini tC. cdc ki uoc vay ng. cam krir hqp il6ng ho6c cam kdl ;q vinq phei thu chua
den han thanh toriLn nhung kh6 c6 khd nang rhu hoi. Trong d6. viec lrich l6p dU ph6ng nq phei
lhu
qud h?n thani ro6n duqc can ci vao rhoi gian tra nq g6c theo hqp d6ng mua Lrin ban tliu, kh6ng
tinh
den vi6c gia han ng giia cdc ben !e nq phei rhu_chua d6n hen thanh to6n nlmg Lh6ch ng da bm vao
tinh trang phd sen hoEc dang lam rhi tuc giai rh6, mdt tlch, bd tr6n.

Hing tdn kho

Hang tdn kho dugc xric dinh trCn co sd gi6 th6p hqn gita gie g6c vd gie tri thuAn c6 thd thuc hien
duo. c. Cid g6c lang t6n kho bao g6m chi phi nguyen vat lieu truc tiip. chi phi tao dong tr'uc
tiCp ve
chi phi sdn xu61 chung. n6u c6. dd cd dugc hAng tdn kho o dia diim r,d rrang Lh6i hif;qi. Cid giic
cia hing ton kho dugc xecdinh theo phuong ph6p binh quen gia quydn. Gi6 tri thudn c6 th6 thuc
hidn duqc dugc x.ic dinh btng giri bdn udc tinh tru cec chi phi u6c tinh dd hoin thdnh san phdm
cing chi phi tiep thi, ben hang vd phan ph6i ph6t sinh.

Drr phdng giam gi6 hang tdn kho cia C6ng ty itugc rrich l6p theo ctc quy dinh k6 to6n hien hdnh.
Theo d6. Cong ty duoc phdp rrich l4p du phdng gidm gid hdng t6n kho tdj thoi. hdng. kim pham
chat \a rong lrudng hgp gia gdc cua hang t6n kho cao hon gie tri thu6n c6 rh6 rhgc hifn dugc l4i
ngdy kCt thic ni6n d0 ke to6n.
CONG Ty cO PHAN NHI./A
Bio cAo rAr cHiNn Hqp NrrLT
VA M6I TRUONG XANrr ,C,N PI{r Cho k'
hogt dong
Ld CNI-l+CN t2. cum c6ng nghifp An Dong.
Ihi han Nam SAc!, huyen Narn Sdch, rinh Hai tt
01/01/2017
ddn 30/06/2017
rnur!, r MINH BAo cAoTAi
THUVET cAo TAI CHINH Hgp NIrAr ctu,l
cdc thurdt ninh nay td ba prtu hqp hanh n.An duqc do" ffi
"iiai iii-i niih,l"ii. ,
a,ing ,at,oi ai" uo rz, ,n*
T6M TAT cAc cEiNH sAcE K6 roiN crrir yfu Grtp rEf,o)
TAi san c6 dinh htu hltrh vl khdu hao

Tei sen cii dinh htu hinl dugc trtnh bey tho nguyen gi6 td gi6 tr! hao mdn lfiy kij.
NguyCn gi6 t.ii sAn c6 dlnh hgu hinh bao gdm. gie mua vi todn bO cec chi phi kh6c li6n quan tnlc ti6p
d6n vioc dua tdi sdn vdo trgng th6i sin siig sr! dlng.
Nguyen gi6 iii san c6 itinh h0u hinh do nhe thAu rhFc hion te gi6 tri quyijr
to6n cu6i cing ctia c6ng
trinh cong c6c chi phi ti6n quan tryc ti6p vd chi phi dlng ky, n-6u c6. '

n,"h dusc khiu hao rheo phuong phip ituong thing dsa tr6n thoi gjan
uoc trnh. cu iil
l:1".T,"q.U lI|
th nhu sau:
hiu dung

56 nnm

Nhd cia vat ki6n trlc


25-50
Mdy m6c thi6t bi
08-10
Phuong tion van rei
08-10
Thi6t bi vnn phdng
03-05
Cey lay ndm, sfc v6t lem vigc cho sen phim
05
TAi sen c6 dinh hiru hinh kh6c
03 v,
Cdc khoan lai, 15 phdt sinh kti thanh Ii, b6n tdi sen lA chenh lpch gina rhu nhdp trl thanh tV vd si6 tri
tii lilj
cdn lai cia sin vi tluqc ghi nh$n vio Bdo c6o k6r quri hoqt dong kinh aoanh f,qp nlr6i gifi;ie;
d0, \
Tii sdn c6 dirh vd hinh vd khfu hao
Tei sen c6 dinh v6 hinh cna C6ng ty bao gdm quydn srl dung diit c6 thdi h?n vd phAn mAm m6y vi
Ilnn.
TAi sen c6 dinh v6 hinh dugc khdulao theo phuong phdp duong thing dl'a tren thdi gian hitu dung
uoc tinh. Thoi gian kheu hao cq rh6 nlu sau

56 nem
QuyAn su dung d6t Nhe n6y I 50
Quyen si dung det NhA m6y 2 vri Nhd m6y 3
Quyn sri dsng il6t Nhd miy 5 40
Quydn sn dung ddt Nhe rn6y 6 47
PhAn mAm mdy tinh 03

C{c khoin tni tnntc

Chi phi lftA lruoc bao gdm cac chi phj Lhuc t6 dA phar sinh nhung c6 li6n quan d6n kdt qua hoar dong
sen xuet kinh doanh cua nhi6u kj k6 toin. Chi phi nl truoc bao gom klrodn tre ruoc riin thu6 ddt,
chi phi thdnh lap vi cric Lloan chi phi tre tru6c kh6c.

C6c_kioan chi phf tla tru6c kh{o bao gdm gid tri c6ng cu, drmg cU, linh kien loai nhd d6 xutt ding,
vd duoc coi li c6 khi ndng dem l9i lqi ich kinh d trong tuong lai cho C6ng ry. Cdc chi phi ndy duic
v6n h6a du6i hinh thfc c6c khoan tre fu6c vi dugc phen b6 vio 860 cdo kdt qud hoat d6ng kinh
doanh, si dgng phuong phep duong thing theo c6c quy dinh kii toan hiCn hnnh.

t6
CONG Ty cO PHAN lv{ttA
vA Mdr TRudNc xAr.Ei AN pHriT
BAo cio TAI cHiNH HQ? NI|AT
Cho ki hoat dong
tt 0t/01/2017
dCn30/06/2017
THUYET MINH
iri ;.it :t;ihijg :;:,yi, :i::s :# # lt :;y i: ;:,:.?.o,mE"#m i;":"^
TOM rAT c,lic cHiNq s,icll Kf To,iN cHt yEu rrrfp rnnor
Chi phf x6y dFng cd bin d&d.ug
Cric. lai sdn dang rrong_ qui rrinh x6y dmg phuc vu muc dich srin xu6r. cho rhud, qudn
tri hoac cho
bal ky muc dich nAo kfiac dusc ghi nhAn rheo giA g6c. Chi phi niy bao gdm chi pii dich vu \a
chi
phi lii lay c6 lin quan phr) hqp vdi chinh s6ch kd rorn cta C6ng ry. Vifc rinh khiu
lao cia cdc rrii
san nay duoc dp dung gi6ng nhu vtii c6c rii sAn kh6c, bir ddu tri khi tii san dvdo treng thai
san sdng
sri dung.

Ngo$i te

9!'ng x'i li chCnh lech rj gid theo hu6ng dan cria ChuAn mgc k6 to6n ViCt Nam s6 10
dp
96ng-ty
(vAS l0) "Anh hudnS cna viic rhay d6i ri gid h6i dodi..
Ghi nh4n doanh thu vi chi phi
Doanh thu brin hdng duqc ghi nhan khi d6ng thdi th6a man r:t ca nem (5) diAu kin sar,.

(a) Doanh nghipp di chuy6n giao phln l6n rii ro va tqi ich gin lidn v6i quydn sd hiiu srin phdm
hoac hAng h6a cho nguoi mua;
{b) Doanh, n8hiep cdn nim gii} quyan quan ty hdne h6a nhu nguoi so h}u hnLng h6a hoic
.kh6ng
quyen Ktem soat hang hoa;
(o) Doani thu duqc x6c dinh tuong d6i chic chan; ,!
(d) Doanh nghiep se thu duqc lqi ich kinh t6 tir giao dich b6n heng; vi
(e) Xdc dirh duqc chi phi lin quan d6n giao dich biin hing.

Ciri viin b6n hang duqc ehi nhin vd rap hqp fheo gi6 tri vd sii luqng thinh phim, hAng h6a, vat tu {
xuat ben cho kh4ch hdng, phr) ho.p vdi doanh thu ghi nh6n trong ky.

Chi phi hoat dong sen xuet kinh doanh phet sinh c6_liCn quan d6n vi6c hinh thdnh doanh thu trong
ndm dugc tep hq p theo thuc t6 vi uoc tinh dfng k] k6 toan.

Doanh thu cia giao dich v6 cung cdp dich vg dugc ghi nhin khi k6t qud cria giao dloh d6 duqc x6o
dinh mot c6ch d6ng tin cay. Trudng hqp giao dich v6 cnng c6p dich vp lin quan d6n nhi6u nin dQ
rhi doanh thu duqc ghi nh{n trong nin dg rheo t Cr qua phen cong viec de hoin lhanh tai ngey c0a
Bdng cdn ddi k roen hqp nhet crl nidn d0 d6. K6t qud cr)a giao dlch cung c6p dich vu dugc xric
dinh khi lhoa man tar ca bdn (4) dieu kien sau:

(a) Doanh thu ilugc xac dlnh tuong d6i chic chin;
(b) C6 kta neng thu duqc lqi ich kinh t6 tt giao dlch cung c6p dich vu tl6;
(c) X6c dinh dug! phdn c6ng viCc da hoen thdnh tai ngdy cia Beng can d6i k6 todn hqp nhit; ve
(d) Xdc tlinh dugc chi phf phit sinh cho giao dich vd chi phi dA hoan thinh giao dlch cung c6p dich
vu d6.

Chi phi ili vay

Chi phi di vay tluqc ghi nh{n v.io chi phi sin xuit. kinh doanh trong n[m khi pher sinh, trtr kJri duqc
v6n ho6 theo quy ilinh cria Chuan mUc ke todn "Chi phi di vay". Theo d6, chi phi di vay li6n quan
truc titip diin viQc mua, ddu tu x6y dung hoic san xu6t nhiing tii sen cin mQt thti gian tuong d6i ddi
d hoin thdnh dua vdo si dqng ho{c kinh doanh dugc cQng vdo nguyCn gi6 tii san cho d6n khi tai
san d6 dadc dua veo sl} dung ho{c kinh doanh. CAc khoan thu nhap ph6t sinh tir viQc diu tu tqm thdi
c6c khoen vay duqc ghi giern nguyCn gi6 tdi san c6 li6n quan, D6i vdi khoan vay 6ng phuo vU vio
xay dung tii sen cO dinh, bAt dong sAn dau tu, l6i vay duoc v6n hda kC cd khithdi gian xey dlrng
du6i 12 thens.

t7
CONG TY co PEAN NIIT/A
v.i. Mdr rRdONc xANri AN PHAT
BAo c,io TAr cHiNE rrqp Nrn{.7
Cho lc' ho?r dong
L6 CN I l+CN 12. csm c6ng nghidp An Ddns.
tit 01/Ot/201,1
lhitren Nam Sl4ch, huydn Nam Sdch,linh Hei
d.en 30/06/20li
THUYET MINH TAI CHiNH HgP T CIIIA D THEO) MAUSO B09a - DN/HN
cdc thuytt niah nay b bopha"h.'pthd,nhracd,d,;q;;a;;6nslnanai ai")i-iiii,in;;k;/";;;;;;;0"*Yir;:
T6M TAT cAc cHiNH sAcH Kf ToiN CHI:I YiU (TI6P TFEo)
Thu6

Thu6 thu nh{p doanh nghiep th6 hien r6ng gi6tricria s6 thu6 phei tra hin t?i va s6 thui hoan
bi.
56 rhu6 hien tei phai trA duqc tinh dua rrCn thu nh6p chiu rhud trong n6m. Thu nh6p chiu thuC kh6c
\si lqinhuen lhudn duqc rinh bdy rrCn Beo c6o Kr que hoqr dong kinh doanh \,i thu nhiip chiu thu6
khdng lrao gdm c6c khoan thu nh6p hay chi phi tinh thue hoic dugc kh6u trii trong c6c nAm khec
fbao g6m cd 16 mang sang, nu cd) ve ngoii ra kh6ng bao gdm cac chi tieu kh6ng chiu thu6 hodc
khdns duoc kheu rir.

rai tiOi O;6m lap b{o c6o, thu6 suft.thuii Oru nhap d6i vdi hoqt ilong sen xuAt kinh doanh crta NhA
m6y s6 1, Nhi Irl6y s6 2, NhA mriy s6 3, Nhi may s6 6. Nhe m6y s6 7 hoat dong thuong mai vd hoat
dong kl6c cia C6ng ty ld 20%. Nhd rn6y sd 5 duQc mi6n thu6 2 nam ve gidm 500/0 trong 4 ndrn ti6p
theo ke ti tti c6 thu nhgp chiu thu6,

Vic x6c dinh thu6 thu ni4p cia C6ng ty cdn cf veo cac quy dinh hin hanh va thu6. Tuy nhin,
nhiing quy dinh nAy thay ddi lheo timg lhdi Lj va viec xdc-dinh sau cr)ng vd rhu6 rhu nhap doanh
nghiep rui, rhu6c \,ao kt qua kim tra cia cq quan thud c6 rhem quy6n.
st
Thu6 thu nhap hoan l{i duoc tinh trCn c6c khoAn chenh lCch gina gi6 tri ghi s6 vi co sd tinh thu6 thu
1C
nhdp cta c6c kloen muc tei san.holc cong nq trn Bao c6o tdi chinh vd duqc ghi nhan theo phuong
ph{p bAng cin doi kd to6n. Thu6 rhu nhap hoen lai phai he phai dugc ghi nhan cho t6t cA c6c kloiln
ii
chnh lech tam thdi cdn tii sen thu6 thu nhAp hoan l?i chi duqc ghi nh6n k:hi chic chin c6 dti loi
I
nhu6n tinh thu6 trong tnong lai d6 khdu tri cdc khoan ch6nh lech tarn thdi.

Thu6 thu nhap hoan lai dugc xec dinh theo thu6 su6t dy tinh sc 6p dung cho nam tei sdn duqc thu
hdi hay nq phei tre duqc thanh to6n. Thud thu nhap hoen l+i duqc ghinhin vdo b6o c6o kilt qud
hoat dong kinh doanh tri trudng hgp khoen thuC d6 c6 li6n quan dCn c6c khoen mlc duqc ghi
thdng veLo v6n chri sd hftu. Trong trlrong hqp d6, thu6 thu nhap hoan lai ctng duqc ghi thing vio
von chi so hilu.

Tdisen thuat thu nhap hoan hi ve ng thuii thu nhap hoan hi phei tre duqc bi trlr khi C6ng ty c6
quyan hqp ph6p da bn tru gita tii sen thu6 thu nhip hign hnnh voi thud thu nhap hien hinh phii nop
vA khi cec tii seLn thu6 thu nhAp hoen lai ve nq thu thu nhip hodn lqi phai ra li6n quan t6i thu6 thu
nhip doanh nghip duqc qudn Ii bdi cirng mot co quan thu6 vi C6ng ty c6 dF dinh thanh toan thu6
thu nh6p hien hanh trdn cs so thuin. Cdc lo?i thuC kh6c atuqc 6p drmg theo c6c luAt thuii hien hdnh
t9i Viet Nam.

rrrONG TrN BO suNG cHo c,lic KEo,iN MUc rRiNH BAy rRtN BANG cAN D6r
K]6 TO,IN HgP \TIAT
Tidn vi cic khoin tudng iluong tiAn
30/06t2011 0 01n0fi
1T{D vND
I len maa 19.899.988.675 712.340.46',7
l len gu ngan nang 98.',7't6.06'1.019 120.43't.232.290
Lac Knoan luong ouong nen (') 96.628.822.178 285 .s27 .236.397

c0nc 215,304,877 ,872 406.676.809.154

l8
c6Nc TY cd PHAN \TflIA
vA Mor rRudNc xANri AN PHAT BAo crio rAr cHiNu Hgr Nn 4.r
Cho k' hoat dong
fi01/01/20t7

T-HONG TrN BO su_NG crro cic


KrroAN Mqc rRiNH BAy rRfN BANG cAN DOr
KT ToiNHgPr\I,T GITP THEo)
5.1 Ti6n vA c6c khoin tudng iludtrg dAn

(*) Cickhorin tuong duong tian tei ngdy 30 theng 06 nam 201? Ii gii
c6c ktoen tian c6 ki hen I th6ng
nhu sau:

Tai C6ng rv me: Cdc khoen tian gii c6 kt hen 1 rh6ng tai sudt tu 4,3%/ndm ddn sroham.

T3llong -tv Cii phdn Nhua va Khodng sdn An ph6r yn Bai I C6c ktoan tiAn glili c6 kj, hsn tsi Ngen
hdng TMCP C6ng rhuong Viot Nam.- Chj nh6nh Hai Duong rheo c6c ch,fng
tiA. gti fie"
ti
vdi s6 ti6n gti 39.563.634.219 ding, ki h?n 0l th6ng. iai sudt t<loan iiCn"lan
grti t "jry iei
i,3"/"/Atrr.,
dugc trd vdo cu6i k,.
Tei Colrg t-v CP Sin xudt T6ne hop Tone hol,An
grli c6 k5i hqn riNgen hing Thudne mqi Cd phinJhdnh: Cdc kioen tiAn gii theo c6c hgp ddng tidn
eudn doi - chi nlarir nai o,rong voi uisu,t
sYo/ndm.

5,2, Dlu tu nim gift d5n ngiy d6o h?n


{a} T,leolrgp donq
Tu: -rrdi
phi6u s6 275IrDTP-B/VPBS/HKS_CP/HO nsay 29 theng 06 n6rn 20 t 7
gina C6ng ry Cd96r.
phin Nhva vd M6i truong Xanh An ph6t va Clng ry CipiAo Ct,:nig kho,en Ngen
hdng TMCP ViCt Nam Thinh Vuqng, C6ng ty C6 phin Nhga vd M-6i-truong Xanh Ar phdt
dat mua
550.000 tr6i phiCu cr.ia C6ng ty TNHH Habuka v6i mpnh gi6 td tOO.000 ddng. t6ng
sd tidn ta 55 tg
oons chan

Theo giiy dA nghi kiAm rhoa thuan chuydn nhugng rr6i phi6u ngay 30 lhdns 06 nam 20t
7. Cdns tv
Co phin Nhlra va M6i truong Xanh An phdr sE thgc hien chuyn nhuqng lai cho Cong
ry C6 pian
Chfng khoAn Ngan hdng TMCP ViCt Nam Thlnh Vuqng ld 550.000 trei phiilu cna C6ne tv TNHH
Habuka, m_dnh gi6 100.000 ddng, t6ng gi6 trl chuy6n nhuong tsi ld 56.963.500.000 ddn;l}'lLa, ilro"
hiCn viec chu)en giao quyen sq hiu td ngdy 29 lheng I I ndm 20 t7.

{bt Tieo hqp ddng.it{tmua trdi phi6u s6 33IHDTP-B,VPBS/ATK_e/HO ngdy 22 theng6 ntun 2017
gina ('ong q Co phan Nhua vd M6i lruong Xanh An phdt va Cdng ry C6 phin Ctrring tnoan Ngan
hdng TMCP Viet Nam Thinh Vuqng. Cong ry C6 phin Nhua va M6i truong Xanh Anph6t ddt ;ua
950.000 trei phiu cria C6ng ty TNHH MTV Ataka vdi menh gi6 h 100.OOO tdng, t6ng sti ttdn le SS
ti d6ng chrn.

Theo gi6y d nghl ki6m th6a thuan chuyCn nhuqng tiii phidu ngiy 06 thAng 07 nem 2017, C6ng ty
C6 phan Nhga vd M6i rrudng Xanh An phdt sC rh[c hiQn chuydn nhugng lai cho Cdng ry C6 phin
Chfng khodn Ngdn hdng TMCP Vier Nam Thinh VuqnS t4 q50.000 rrai ptridu. mgntigii tOd.OOO
dong. tong gid tri chuyen nhuqng lai le S8.39t.500.000 d6ng. Ngiy rhuc hiAn liec chuydn giao
quyCn sd htu le 22 thdng I I nam 2017.

5.3. PhAi thu ngin han cia khdch hing


30/06/2017 01/01/2017
\.t{D VND
Ph6i thu kh6ch hing trong nu6c 36.227.485.7t9 28.384.323.U5
Phdi thu kh6ch hdog nudc ngodi 2t5.251 .251 .055 192.841.135.586
cQog 251,478,7 36,17 4 221,225.458,631

l9
CONG Ty cd PITAN NHdA
vA ru6r rnudNc xami.{I,r pHrir
B,io cAo rAr cHn\H Hqp N'rr. r
Lo CN I l-CNI2. cum cong nghigp An Ddng Cho ky ho+t dong
thitrdn,Nam Sdch, huyen Nam S6ch. tinh Hli Duong tnot/01/2017
r nu I L r MINH
d'n 30/06/2011
MrNn rrA(, cAo l At cHrNH Hgp NHAT GtrlA Nr6N D0 (Ttt-p THEO)
MirF6 Ba9! _ 6N/HN_
cdc thatat ninh ab Id b6 ph1n hap fiaah $ can a.q. .ta. .t;,s *a
G ei
"i-a) )ili 6p'"*li ,,u" u6 *^ ,,,",
"ii"
TryONc TrN BO suNG cHo cic KHoAN Mqc TRiNH BAy rRfN B,&NG
Ki To,iN EOp N'H^T 0rEp rmo) ciN D6r

s.4. Trii trudc cho nguM bdn ngin hgn


3U06nU1 01t01n0fi
VNI) v]{D
Tri trudc cho nguqi b6n trong nLJ6! 65.231.542.151 74.111.005.075
Td tru6c cho ngudi b{n nu6o ngodi 106.957.440.347 109.904,3'13.539
c0nc 172Jaa,9a2.49a r84.015.37E.614

PhAi thu trgtn h$n khdc


30/06n0r7 01t0rn017
vt\D VND
T?m irng 14.032.041.300 8.887.218.392
KY cuqc, ki quy ngin h?n 3.789.210.700
Thud GTGT da nghi hoan 16.250.959.2s3 37.342.0t0.105
TiAn bdi thuollg d6t duqc h6 trq 18.481.993.000
Phai thu khdc 5 .830.371 .793 1.006.999.551
cong s4.595.371.346 51.025.438,7,18
.iJ
q,

';

:.

20
z
z .62 z Ell 'ei' \ ll

-2 .E-
"o>
!.
. EII iF .,i ll
\tl

-z p
E
.:A
'&z
ii
II
e
I
q
Ftl

F
.E
;i :.'El<
I. EI
"H
F,
d.
I
'.r !l
ql
z
,47 Fo ilA
vtz, F
to2 q! l>
z t $tl
o,t
FT
El "tl ,t
I

z O
I q
z '-:qqaa9a FEIF
z
z
.t4
hFNoNF
$tl
qil
Ftl
': tl
;'l ci .-r \d .i
Ftl
rj ll O
itl
-ll
li =il

3 7 \q \61 sll
dtl
z
z t" -ll
p.
z I
z
'E
z z
'v
oo '9'
FE U
,oo i:
E ta
:9|
>:q -^F
P ,l! i:
z
p =
:-^
'F
E-^5E'9
P"
2.6 '; 'E,F '!,k5 F.:.9
-o.: -o u r
zz qo.E :""8 . a;
z2 .E 1 ,E IFE'E
xio
E; i.:aq -
t,a.": fi
; !:s !:E'E::.!
ser)<i:Ex
a7
IY ze
'x
i _:
;,il $F.ry5r # $: u'5 _H u'5'!"!"5 i 3'

'u5 (i
EIF z
--F

-z
!sa z
-'l
,,HFl AFRsFlfl ifigEl4l
$lqsqrrr Hssitt
c:
tEtEil '
lslqil N

z 'g
OF I| ::-3=l:l ;-E
rrE$$15l
i
$$3El5l
l=l
g5
l$15il
lfl3li
EFI 5H II gi l;I
U
=
>l
F
F
E fEls: e$ S
re
IEIEil E
()

s r Fl
ll H|EIFil
ll l-lli.
'F dg'EFl E lEl {s 'lql ttgl E i
? .Ei-l # l8l s* lEl ldlEll e ;
Eu;;ls
3 " | i$l
|
;+ l*i
;- | |=lsil
llll
g$

]F
:
2 I
.6
gs'i
-Fli* se iai xs id irisil *E
| se |lil lnl*il ;g
l:l t*'l-'il .F
ts
l; I 's:El
's g't''l EE"HlSl
9 BN Elal t;tlti r :
Dlel xl rlil lilall I
\
\
,a E I F{ *llllfl i;
lE slEl ;
=l;l lqql t t
i e

i | =* lEl$ll

i=
N

1.
.,
F t-{ t
t.6

Ioe
to.s
ei *x=s i;i csg iei igiail :
sE | *lEI lil qEg lEl EAil I,g
re ;
-.2
--z3
lz I
tz: 5
i
| ii"$ lEl Err- l;l
rtel I *,,t-l
lslfill irs
llrrrr Hq*
'El * n lil ;i
l;is
E ==-r ::;
!E
z l'tr, ;s
l$l
iz's
ta
t!at8
o I
3f EE l5l
tt l;l
tt
lHlill
lH|;il EiE
ttll "EfrE
_- z.:
s r
: ': e

-3
IJ
,a:
-E

iE E, .E g:i'
rr
eE : r5E
FS
-z z
',1S

'<:
*iagsEH3ieiHEge ;i al
-ti
-z
z:
"t-l
-!. FE iEEEFI3=FFFE3FE gE5;
."i
CONG. TY co PHiN NH(IA
VA MOT TRUONG XANE AN PIIT{T BAo cAo TAr crriNE HOp NEAT
Ld CNI I+CN 12. c{rm c6ng nghipp An Ddng, Cho ki hoet dong
thi lren Nam S6ch. hulen Nam S6ch, rinh Hai tt 0l/01/2017
d6.n 30/06/2017
r'ru r! r MINH
MrNn BAu cAo rAr
T CHINH Hgp Nnir ctire nr6x og
BAO CAO
cde thuret ntuh hav h ba phdn hap thd"h cik d,oc dac a;,g *at
lri r rrlroy ntiu sd roli _ nfr
Bi ii-a) iili noo' ,"rli
'd ", ,*,ii" ua *^ ,o*
5. THoNG TrN BO SU,NG cEo c,(c xno,ix mrTc rniNn nAy rn6x s;.NG cAN D6r
Kf To.{N IIgp Ns.{T (rrfp rnool
Tdi sin c5 itinh v6 htnh
Quy6n s& PhAn m6m
dqng dAt m{y tinh conc
VND vt{D \DID
NGUYTN GIA
Tgi ngdy 01/01/2017 r00.699.67 4.433 r39.000.000 100.838.674.433
GiAm kh6c (*) (16.896.947.000) (r8.896.947.000)
T4i ngi!! 30/06D017 El.802,727 .433 139.000.000 81.941,727 ,433
IIAO MdN LTTY Kf
Tgi ngiy 01/01/2017 4.950.092.869 44.472.21E 5.038.565,087
KhAu hao trong lc' 874.671.558 t7.833.332 892.504.890
Tgi ngty 30/062017 5.824,764.427 r06.305.s50 5.93I.069.977
cr,i TRI cdN L,|r
T4i neiy 0l/01/2011 95.749.s81.564 50.527.7U 9s.800.109.346 '.\
Tsi ngny 30/06/2017 75,977 .963.006 32.694,450 76,010.657 ,456
l1
t1
t+tTiin ho nq ddn bn giii ph6ng m4r bAng Nfia mey 6 lheo c6ng van s6 4806/XN_CT cria Cuc rhu6
rinh Hii Dtrong v6 vi+c tiCn bdi lhuong dat. h6 rq dit dian tich dAr thui: 99.2l2 m2-
NM6. rhoi eian ,
rhuC dat der let t5 thdng 8 nem 2064. Theo d6, t6ng sii tiAn h6 trq H t 8.896.947.000
dong, duqc'trir
vao tid,n thu6- da! phai nop heng nim cia C6ng ty C6 phin nhga vd m6i trudng xanh An ph6t
ttr
rhang 6 nam 2017 den h6t thdnq t2 n6m 2041.

Nguyen gi6 cia TSCD v6 htnh dA kfiu hao h6t nhung vin cdn srl dgng tai 30 theng 06 nlrn 2017 ld
32.000.000 d6ng (tai ngey 3t thAng t2 nam 2016 Id45.885.660 d6ng).

Ci6 tri cdn lai ou6i Id/ cia TSCD vd hinh da ding ad thd ctr6p, cirn c6 ddrn bao c6c t$oan vay. Tai
ngiy 30 thring 06 n6m 20tj l 52.9t2.024.545 ddng (t4i ngiy 3l rh6ng t2 ndm 2016 li
86.854.847.778 il6ng.

5.10. PhAi tre rg{n hgn kh6c


30/06/2017 01t01/2017
VND VND
Kinh phi c6ng ilodn 326.061.340 478.9t7.344
Bno hi6m xa hQi 13.064.600 15.413.898
rrao nrem y te 2.157.148 2.566.177
Bao hi6m th6t nghiep 4.213.314 1.'n3.218
C6 t!ir, Ioi nhuan phdi tra 276.631.292 219.231.292
C6c khoen phai tre, phei nop kJr6c 6.290.177.362 4.987 .16t .636
cOng 6.912.305.056 5.705.003.625
c6NG Ty co PH.AN Nr[tA
vA MOr TRr/dNG xAr.ri,4,N pn,ir BAo cAo r.A.r cEiN'H IIe" NHAT
L6 CNl.l+CN 12. cum cdng nghifp An Ddng. Cho k' hoat dong
rn! lran Nam sach. huyen Nam S6ch,linh Hei fi01/0t/20t7
de,n 30/06/2017
I MINH
r nu r u T aAo cAo TAI
M rNH BAO T cHtNH Hg? NHAT cltre, xt0@
Cdc thqtr nihh ddy td bA phdk hqp fidhh vd cdh duqc dor d;ae rhd \di
B,ro cao;a;cht,i noe'ihZie,i, *_ oo u, **
5. TIIONG TIN 86 SUNG cHo cAc KEoAN Mvc TRiNH BAY TRfN BANG cAN D6I
Kt ToAN Hqp NHAr Gdp rrrEo)
5.11. Chi phi tra truoc ngin h3n, dii han
30/06/2017 0l/01t2017
VI{D VND
a. Ngin h4n
- C6ng ca, dung qr xu6t ding 16.734.137,478 2t .27 5 .206.737
cong
-____J513!.r37j478 ____2JA5205J37_
b. Ddi h?n
- C6ng cu, dung ou xuat diing 2s.t58.689.827 22.332.919.192
- Chi phi tra trudc ddi hen kft6c 106.349.272
c0ng 2s.265.039,099 22.332.919,192

5.12. Chi pbi xay dfrDg cd bin d,&dang


30t06t2017 01t01/2017
}'l{I) vT{D
T8i C6trg ty CP Nhu-a vi M6i trudng xanh An 392.4663AL126 208,354.542.2a4
Ph6t
Nhd mty s6 8 33.594.375.000
-Xdy dpng co bin do dang 33 .594.37 5 .000
Nhe m6y sri 7 279 .898.167 .195 41 .509.57 g 31;
- Xay d*ng co bdn do dang 85.225.045.523 14.297.183.319
- Mua siin ndy mdc thiilt bi 191.673.121.672 1.5t2.396.000
Nhd mdy s5 6 (Du 6n I oha) 't3.577.128.312
161.966.410.420
- Xdy d(ttg co bAn do dang 5.025.303.562 78.649.7s6.367
- Mua sdtn ndy moc thiat bi 8.551.824.750 83.3r6.654.053
Nhd diau hdnh vd c6c c6ng trtnh ph$ g 54.596.7 t0.619 4.578.552.s45
- XAy dung co bdh dd dang 51.s96.710.619_ 4.181.074.545
- CAi tuo nhd wiy sd 2 vd 3 223.746.000
- Cdi tqo nha ndy s6 5 1',73.'132.000-
Khu nhd d c6ng nhen vi6n vd trung tem day ngha 10.800.000.000
-XAy dwg co bAn dd dang 10.800.000.000
TEi Cdng ty CP Nhrp vi Khodng sin 49.E43.321.308 6.645.000.000
An Phdt Y6tr Bii
Nhd m6y san xu6t hat nhua 48.400.810.658 6.645.000.000
Nha en moi 924.740.650
Mua s6m TSCD khdc 5\1.770.000
c0ng 44,309.702.434 214.999.542,2E4
_F 90F z
E.c s P.A
*Z z 6g ,E>
u7
=- rii ai

z O F.I
=l
.;
t'l I
:l F =z 7
a rr.l I
..!

z.

z rF
.r.l

z
a 7 Z 09 tl (;,
z .-i - ;tlll
ci
z .l
qil
=ll
R

* ,.r z

-z U
p.
'-z z
-e z
-'Y p
:F .R

_E 9"'C .,;
?E 9
.pF .!
z
P "F" EE F
rE
-z z o.E ; :" ':s
z'E ,F 'E

z! =='e
'e
2
O 'Y ;6
-F F! ,E+ts ;!
z zz t)

-z a
','
rtz
"< ,'5 zl ?'=ts '!:aa\c6X
zi Fts
b iq;R
Ns8fr
lFll
A! Pto X*Ro!e
q
:i-':Y tdtl

SsExE
;,: 3lA "1 .:ll
;9P
9-6
Ef()
:l-t2 ses
"ll
U
ita trl
zl g :d \c6F Fll
li tsl N T$fr
rRpi .?q\q stl
dtl
O I
I
I
"Fl Sses
:9hq, 9-6
6-;
$il
Fi
EA
I

z EZ
()> EeesS :!+F
I

I
{FSS3
$FEF:
q3s
+F9
\?"r-i
I
I
z * a[iIj
F

sEAER
I
9t
PPA
I
F EF
$Fxs 9$&E
3r8=
ls
Hsfies
I

t: z
EE$C
tits z a
U
se=Es Ro
1,!
,t qaEcs t

se;:
TI
ri z
eil
l:-i 3
t+ F
l; its
6t.:
9+ssx
Rg83:
nI
gtl
a
r't
ta t z
's
fl
z
t:'3
t2z?
lzz--,F
F
() zl
>l
Se
1e s
: s
:
s
;
s
+
z:
(
t'tr
s
J:,;
,a
z E-q + a
.gR e r :
E:
;
z .< t;s
p ii'8 .:
: l1z3a
bi:6 Et xE iE. ..8
F 9S (J '6> > * 5^E
i'X : *-:'36'3 i:p E q, 3
E
.I; .ar7 F
- z5
El<r tz ,s .E. E E g_- E: E
;E;
iga
8
s z
l;.'l
E=-FE g":E ;E 1.3r' 5 2
F
l.'.lr;
E t.3 F
EEH i5 I;; 3 *
ziPz wzz:
z U
.; FTz
a:Eg 3:c-s= ?9*is =i
PtrF =E
! e= r"s E"; FF e": E;
Y6
,F
z E'+ E+ ^
Q zq2
I z
= ':
F .,5 F EFEpgs;pEsi +A+;sgP;$
z =Z
U
a,I Fe
aFi lz
lllqil 3"5 $ eF':
:,
s5 lSll$iltEE
<z tz F
.A AEr"9
-E>

,z I
svi
5 I$IIEilFEF EsFE
,3
xl P
=l

:-l f'l
:'
4Fl
a!1
. l.ll;ilFsg a;ee
O
Fi
=\d .Fi$IIFilF:E FsEf
l-llfllE $; 5*.;E
"{
z
t-
z 9FE:
q $ sE e ieiisil;F s
z
I EfiE
3S3= * =[f
E:
I

F
-l
lpllsil IEgi
9t
z Ftta
.:nc9
q ! cs s isiiuilex' S*FF
*
I

: z
I
o6-=
I R!e3 F lellEilg;: i e ;
t;9
t.n : z I

.ist
lll-lltgs f-eri i
1,5 z I,E
9Fl
I s lEllEll i F{ ; HG F I
;s
ts
t9 ai
i
,6t
Fir*
n.3
r.s
!e z
la
sl
nl E,
t!
l:9
tri
i;
.;:-
F
IlEllFilEF;
ffg
il ilf;.F:. tr*:
;t;
-z zl
z.: p.+
Zl F.
-l i
I=
,;

=F
FS
<.i
: l$ll$llE;;."s"
;3t:; : 3#e
lEllgil
::=
l;
' l-llflgig ai?g=
I
X frs I
IP .F:
FI
z t5
p
t.6
li EE. t: !
.:& E,s F. i.;
_E z '3
lE 's>
eE i
2E
a!E-
iz'a
i:P
: !c:s"! rEif$
iE
'!
'
,l3c"E "i3E
F'
U
z4)
th- ,?=:g= .*'xs E,F98 a#F
v*&
i';E *:.9. bi.E 3 FEEE BEFgd
z
z a
a z; ,i"1 FF..,E"==
8E
i= i s.e..a'e !EpsH
EE,Eg!E!i": +ieseiEE,.E?:FH
U z 'I z
':
v F '!t tr EP; F5;EFi Ps$ i$E s:!s$
s
z p
o 5 g
l-F z
^z E5 giz
;+ E'r g5.
F"E $ R

H'=rE ds =3f fg 'FiE ei"-


a
=. d

z
o'@
OF. 5g; gFd ilg Elg
aE i piE gf g
*g; Ea'r
$s$ Ff:
:-|
z
s
esi :,g si ie; :; FEE
i
Es,i ee:iEq fE: 5F; FEf
i i
()
g Es:5 ;iF;s s'iE Fie s;F
E ;iE E t* :Esr E[ 5 55 Eic
?
e ffs
!5b lsg 5.P3 srf
3: s*; Et3 ;EE
8..;-P iHe >.*
E
F

:Ee eE; ;f g ^ $c; ,$E .St:ffE


: :,9; :;Ff;Ft"rE
E:"5 E:;f E:E E3s
iae
t-=
2 g5E
t:Fg
i
ig; Ffe: s*E EEi
Ee:
s-i
t
N{

E F;i ri =j:: iii f: &Eg


..l |]t
t:r' T

i9'! E
1T

rFg s:EE;*;iig E;$ zi".i-


.:0'

Fi
los
t
FA
!
Ei i;: ;;pg Bir igF ;ggi
ti; EcE ;=i* ;si ;E
t.E

*z
2Z
z!
tz:
tc.^.

= =Eq
X
z I
lE;i
F..!
l'< t
i , ig; sa: f sis lt Fis iEgg
3 s Eda sEH ;;!E iP.ig E$? 5E;;
z'E
g Ej ii.E iE F:'=e" S;"ie eeje i,E:i
.o

lu.s i"t
lz:

3: e f; i
Er rlii
=:gi '6s;5
F"i ;";r sis
=5sir
:EE$ gs;f
r": Fx: i;
-2. z ^< '_g
9gE+" 9*tt '55:s ;R'E'':
)1S
i: $=aE
EEE E!E Figi !:iE g:?E=
E,$
gii ''EE
a

z
Ei
h.;
>n
F $:a i gFgi
3E*, $s
gs;
U FU
i!,:i:,:==
dvia::aaa:
lz str
6E )z
t;s l?
- Aj3 "3
E> q
: x"? 3tl
H o'P
- xZOr-l I
di

e
F$$FFF$Fg stl
xfl

::REFEEE
tl
E ;F

.<t
:=l I
FE*F3SEH
ER;Fa-isF
E

F
I
l z
ll!
l-
REEEss
qSNBEEF
I
I

I
z _l
I

I EFcecEq
9S
Fi

I
FT
I al
zl
l

I
I

s z
EIE

I
EfiEEFEFF
s$ 5Ea ; x
I
a z I

I I
,il
l:"
E 5 : $ ; E; E es
I
^l
zl
l t: z E
li ts l
t;
1i
t;
IT
t"i

le,E
E$$$$FFfrEEF ie
'd

z
F. t9'r.S E
^- z la
t2
t, F. 'z
:E> + F H ts Aa-,t
^Zl.
E l2
t2
E
<9 E
!
n
i
eF
a e
CEFF
5";.H
i li'p z I \9 <..!<d
- 2
*E:l:
t:
t,<'
E1"r
,5-
= ^t
N- ,--
.n J;
a{

lz !
_ F EII!lor !E - ..8 ^F
E E
V='X: ,=II2 .E,s
a; 5 ts 5 ;- *, >
!9p
3<
-].<
- ,< : *t!
> .o-.61 -'L .=- -:S=>E-=,== 9p :0 E>
- s 5?1.:
3 E F
z
s p .o i--
,H
E d,n 23
l-
::
5*:3.
==:E
i :..3 g
E H?I.:
hIF
6*P*
:E V P
e""5'E ;!oE
ti9 - E FY e-*dOE i'!- .E 5,E A
o. -a.:Y
-.- E?;""jlE
i1; .<:
z
FT
;-=?.oF!El
=2F\J;
Y.FrP9.FEsYEClYgo
F <z 4a
<E.F> .:F.E;-
E r >sl 3.'F
e: z .xlE z
.o
j.e1 =z.G
.,;.E??i l s"=-c e >:!
_ bo c :,. a qh e 'F^: >.6 lE - *. z eo .Ii .rz
;'r-ztt
Y El> .EzE21zF2:-ESdF-EZ
' 5; TO
I z 2 | ' t\) (J
'
: r'EE
'H .a :1F
tr(o
g;: E;g EE $$.: s*;:
3
.I,H:IE
ts Fl>
z .91.
*:51 ;
FEI
'a llg s"aF EGr gE
?:i
;a

ESSit
.E
FI,?
iHg
'&-e
o.
s:e Ae gE
.9 -"
:
Egs fi g! Egi sFE
'3 :l
I
:; _e ;E .F

.? .El
(rl*
=t=
F
FFS
g; sJ *",
F
i-! !9 =EE,5
'ilu
t'< sg ;9=E ii;Agn:ie
lz
to. qia 5B:E ;gE E :"5 ;; S',8;?
t.< z
t.E
gEE a
gE"f eal f *;EE ifg
llr
Lez
Er* ne:E
FEEigs3iEsi
| :.<
lsa
I le|<
az eii FslB 3g; f, g!if i;Et t

ii
r:z
l^a.kl !:;F i E$i 'gf, E;s;FEf;
lg
ti $
rF
>
1:. < '<
EiI
l5EE''*
E
i Aq ie
x:EE =:; I

ec F8" f,if
rr
.< l--i H ,o6!:v>:i
F ls:.= t
-: t
z lzl F E'a'EE ; E;
-.'. gs e
< Lz; =F;
tr
z tstjS 6
=is;
;iE:
<
x
a
l-s,<z - E'iFA a a:i: F
I'P aei'e iiE
I $.!SE * g::. F H E."E ! =;";
E 6 Z'5 ii ':[ EE;:i : {E"Ef
ElE AEE 3:E F;'E'
F EEIY',Ik.iU b
4 .iELa
C
e:r s:a.: eri;
9iEliEi * Fgi.E ETE;E iEii
5$tlEi ;
E Zlo i 6
E
:E
?i:.3 EEEgE
i;i; :e *le *ii3
;
so
3.EfJi E
E a:rBF iZ *E *;,iiE
.o!:ElE S
E
qE sa
's gE a:E fiE; EF;:
A:":s gd'iE FE- eEE e;54
:!El=t E F sR i t t i'R
vz'ilf:
,0: .:ti .!r')
9JilFU ;
|r)
F
E*EIE ii ff,
g ffi igB

1EiHiEEiEEifigiffigI

l,rE l sg,ffi$i iga Eiig as,


EJErE ,ita;ti gii Eiii x
:;tlEr;iie;e ffiii t ffiE
ff el*;a EsuE FEE E

:iffii I I :
-'ESFIE :Ee
- EESI: :.e EE
-_ E":le
r o9l:
z6;f8
rEj*.F
E c FE
.se
'F Ee.$
=1.?
-Y,,rd =j
< ^
6 =.F"48.
iXS"'5
-lrE:
-:
* o
II
\J
El E
F | E:=
*.>,6. I
.= | u
I I = eGr<E-
:!,'i.H
r
I .<
| .gYfE
6^5i:-
i iz 'Ei:E
-..>s.E*
r| fr. E':-.Hi'
E'+t ri;
-i
I| '<
z :e =.6
E-
.6.=:E
E E..eE5
| 9
F
iv -aE?'ttE :5
E.e
>'
V -o-'E = i'
| '? *EHsE

r
i
Ill9o
i z
E :Ais (J !9"9 Etj
6.:!E!!
'E '< ',!"s
: .0 F..o ;-::
z
'^s.
l^.S'3 -'9 ea:
5.1
llrF'9
E

lE* F ,Ee:.::
>RElg
lrs-
l6s d P-;55
* t 3i=
h

A
l;<{ F

a.P F
D^,d-6
:i,dg--..o <
d

z rz! i i-^'9.E
F.=.
* I2
- f=.83. ulE!.:d
< l?'!E
lEjE z 12EE
YFr. E:F
X ES'<
bo A -x
i-.36E
: ^^.-
F1.!' i .,q
E *S; E"$
- ElEi : EEE,E

- !;=|E: iF *iFi*
iEI;:i ; E ;;sEE
E H.IF ;E i""$

- :;filiil E ;=:E"E
;qEI=E; T !S.;;E
i=illiF > =.'Y;=
!l z..ht > :
4O!t:i G
'9.o =E.3 I'
\J FJ FIF\J
n .I-
U)
E $FlE
ESI: :4 ?
E
EeEE;CgEiEiEa
98=se*RFHsc
R ss
:iee a*;*FeFg=F ff ed
a ee
F
E i:I9 := .E==SAEag =-
pl.;
ES
',E
E' S "qeia'e
; -j
PE e
=1.? a "ru E E AE=F q ;
E; E
o F,!
E:g
r=
E 3 Eg.F E =
=

" iE EsE ga X qce ;


gee E f xf Ae c
E?E ieE
=3e
+E3 eE=
5-E eES E:
b. E =E6
=E=
g
I 's z
EF
g =

= 'i
:c'> 4"9:!<
tt .?
; i"Ee
;' R!EI
qKqs +//
i1!/ni,,r
j:l
CONG TY
r
rtrrir't r0u

::g .<z E=- qqqn i\


a\
xril,,r ronl vi
rLt lri,r rrr ctil
qu0i r
Er
:..3
!:z
'B .r e
e :;
\'tM
Fi F ;.f r ea EX R

iS i q
.:
-
F.t
iq-
g
c
Ei
.k :rG
tc .:
*
4 =i"
l,

F l?^s i
;
< 2i F ".o
E*g
'=S 9 E't
E
<
is E
'-:S 'x
z ,l-*"=
: ,:0:" s
E gi: F {EF
f FElss i "t "s 6iq
'g?Eli! I 's = oi -i

;;f;fui !
SF-Ef=i fl
E qazlo: ^,-r
c
$
l'! := : *= ,==E;
Ere" c:E *F*c*E i E
=
asggs E 'E
E dj;l; : ::
"p)#lEf X r .g
.tE

;?El=E.; .,8 d
F - Zl,L..; ti > d EFgFFEFsgFFEgF3Eg
Z6-9 3i F
'9.a = 8,!
v F.'1 !FQ rn n
l.l
.k.E= z
__ tsF
z e9 z
.HE3tqi
s a3
! E* i'
-
..9<
E r.-
zQr
E !EiEsEa
r,E ;E :5 ':i *.s
i:E
;=
;R
n;n r- E :1
E .E .8" E=
'st .B"H
3E
^E : -s; 2E
sX n :P
-o
F
.fr E 3 e= 's +H
E!
3 ; !*,
a PH Z;
;J
Eg
=F
5 .H ; =a :; PE
'E,.9

P ;dEr ;: E!
N9
g$ EE
sEc
F 8EE} As :iE
3
u =eFi :;Hi AAE

.8 .5;1EEEEli :E;tlE=u':;$
; ,t E c. i $E qF igE" iefi
ii;gEE Ega i,l
i,E ; E l"Hg E
; r' E""tE; E;E
EtE
,. ,:6=i
sig
'; E:t ?
,s'E
.4
+i
Eb
;Fg
=E"f
^q 'F:
'sa
fg -: si E.;e.
ss ::
E; .Is
"92* !,:E
>
F
.! s " e.P i* il ;E sEi E
1 ,i;E
F
: t ^ ; gE CE I-I == .= :an 3z=c-

-z
c
,o.

.= F SS .-sx: :;'E"H
i 3. f* ::,El;
?i ;,g i5;
gEE $ if"
;:
X
z

F
tP e; 'rE si -s.i
cE *; ;"i l: E?:i ! E"!s
a! EE Fii F;; E
zE
I .,i !E to .5-:
lX F:F.F * l,E ;Ht : =i?
prr
i 90+

>".. .4
z
3
ii E
63'E
"! 'i ":"FE A; .$3"= E,r A3s
i i,g
sE 9 :b {liE 5gq F j$*
- )< g:;i U i E$ 5":" ci sleE ,i?F 3 i.=*
-
r..:
F.HF
a99z
z.A Q
z"t F.
.J
!i g ri t 5$ $s E; ils:i i";i 5 +!;
- "3 E.:
Fo..r 5EEFiEE a: Hi'FFE ii EIEE
-
-a !l .H
r,Y
z
i E E t" g FE EE g:
3Fi
gli : EEF
- E
F
_ Y.7"8
'yQ=
CONG rY cd PH,AN NHII. A BAo cAo TAI cHiNE Hqp NrLA.r
vA MOr rRuatNG xAf[r Ar\ PHAT Cho ky hoat dong
L6 CNl l+CNl2, cum c6ng nghip An E6ng, tt! 0l/0112017
thi F6n Nam Sdch, h Nam Sdch, tinh Hdi Duon ddn 30/06/2017
T MINH aAO CAO TAI CH|NH HgP NHAT CILrA NIEN DQ (TIEP THEO) MAU SO B09a - DN/HN
Cd. thrrlt ntnh hdy Id bO phdn hqp *ahh & can dtqc dac Alnc th,ii Bdo cdo iai chiih hop sfta dO kh theo
'A "hA "ia"
s. THONG TrN B6 srrNc crro cAc KHoiN MUc rRiNrr BAy rRtN BiNG cAN D6r
Kf ToAN HgP NHAT (TItP THf,o)
5.17. V6n chri sA hiiu CIi5p theo)

b, Cdc gido dich vl vin rht Cht sO htu


Tt 01/01/20t7 Tn0v01/2016
d5n 3010612017 d5n 30106D016
t]{D !'l{D

- V6n g6p deu kY 569.649.880.000 494.999.880.000


- V6n g6p tEng trong ki 22.850.000.000 24.000.000.000
- V6n g6p cu6i kY s92.499.880.000 518.999.880.000
C6 tfc, lqi nhuAn da chia 56.964.988.000 34.649 .99t .600

c. Ci phi6u
Ti 01/01/2017 Tn 0t012016
d6n3Dn6n0fi d6n30/06/2016
C6 phln C6 phin \
56 luong c6 phi6u deng ki phet hanh 59.249.988 51.899.988
56 luqng c6 phi6u da b6n ra c6ng chring 59.249.988 51.899.988
)
- co pnteu pno nong 59.219.988 51.899.988

JO rugng co pn,eu ougc mua t?l


- LO pnteu pno tnong -

56 lugng c6 phi6u dang luu hinh 59.24g.gs; 5t.899.988


- ro pnreu pno rnong 59.219.988 51.899.988
- Ai phiiu m dai
MQnh giri cii phidu dang htu hdnh: 10.000 ding/cii phin.

5.18. B0 phAn tbeo khu v{c ilio li v} b0 phan theo linh vBc kinh doarh
B0 phan theo linh vgc kinh doadh

D6 phuc vU muc dlch quAn lj, co ciu t6 chfc cia Cong ty ituqc chia thanh 03 (hai) b6 phAn hoat
dong: BO phan san xu6t, bQ phan kinh doanh thuong mai vd bO phAn cung cAp dich vu.

HoAt dong chr.i y6u cia ba b0 phan kinh doanh tr6n nhu sau:

bQ phen san xuat - Sin xu6t thdnh phAm.


B0 phAn kinh doMh thuong mpi - Bin hdng h6a (chi yu hat nhua)
B0 phAn dich vu - Cung cap dich vu thu6 xe

C6c th6ng tin b0 phAn vC hoat ilong kinh doanh cria C6ng ty nhu sau:
CONG TY co PHiN NHL/A BAo c,io TAI cHiNH HOP NHAT
vi M6I TRUdNG XANH AN PHAT Cho ki hoet dong
L6 CN 1 l+CN 12, cum c6ng nghiep An Dii,ng, ft 0ll0l/2017
thitr6n Nam S6ch, huyen Nam Sdch, tinh Hei Dusng d6n30l06D0l'/

cdc th4,it hikh haty Id bA ph'6r hqp thaah ed cAa Aet 'cac
dine th,ai rdi Bdo .do hi .hihh hqp hhiit Eitt hich dA kzn lheo

5. TIToNG TrN 86 sunc cno cAc KHoiN MUc rRiNH BAy rRtN Bi.nc cAr o6r
Ki TOAN HqP NHAT (TIfP THEO)
5,18. BO ph4n theo khu vvc itia It vd bO pbAn theo linh vqc kinh doanh (Ti6p tho)

B0 phAn theo linh vr,.}c kinh doanb (Ti6p lheo)

BAng can d6i k6 to6n hqp nh6t tai ngiy 30 thdng 06 ntrm 2017 nhu saui

Ifth dornh lhrolg


Sirrull lqi Curg clp dich vI Lo{ilri f6oS,0og
!I{D I'ND \ND VND VND

Tli rin
Tdi sin b0 phin 3. 2149.978.590 r3.7t9.34J.W9 87.910.498.966 (162.916.056.609) 3.150.93.763.976

fl srn xnong pnaf 00 - 22t.724.448.2U 22t.724448.284

t00* ut stlt 3.112,249,97E5m 10,719.34',029 t7,930,,t9&966 58,80t391.675 $n7082tL260


Nq phiitri
Nq phri ld [0 pl'in 2.151.0N7.064.463 27.589.105.150 23.563.047.04 r 05.657.007.160 2.1ff.j8!A9,49i
Nq phdi hi kl6ng phin b6 31.86.035.296 33.136,035,296

r0Ig0qpngrrr 1.151.087.86{.{63 t7.$9,105J50 t3.s6}04?,04r Q.s20s72.n6q ___)pl!!llp


BAng cen d6i k6 toin hqp nhdt t?i ngiy 01 th6ng 01 ntrm 2017 nhu sau:
KIl dorrl ttuong
$in ruit mgi Cug cip dich r1 ladht Tdryrfug
tlliD \lrD ll{D Ilfl) YNI)

Tiisin
Tdi sin S phin 2$6.7q{'46.198 t4.248.414.067 (95.17,?.891.404) 2,875.861.469.461

rar\an $0|]g prrn D0 201.754.509.276 20t.154.509.276

T619 liisir 35618t.661.517 ,tJ1L764.9,t0 6.7J4,8s3,777 3,0',615,9E,?J7

Nqphiihi
Nq phii lii b0 phin r.791.014,468.111 301,189,460,907 (6.586,401.361) 2.An .611 .525.619

Nq phij rri ti6ng phin bd 35.nfi54.T4 x.26.150.?t4


r0ig 0{pnfl rn t.79l.m,|.46t.t.t3 301,189.460,907 ,8.6t9.941,313 2.122.863.876413
cONG-ry CO?HAN NE\'A BAo cAo rir cniNq rrop NHAr
vA MOI TRIIONC XAIIH AN PHAT Cho ki hoetdOng
L6 CNI l+CN12, cum c6ng nghiQp An Ddng, rir Olt}t/2011
thitrAn,Nam Sdch. ])uye'! Nan S6ch. tlnh Hai Duong d6n30/06/2}t'l
rnwer urNr r10 c
cdc thurit hinh nay h bA phdn hqp ln6h ya cAh d;qc dac diac th,ti v6i Bdo cdo idi chtnh hcp nhti; sfta ,ick dA ldn theo

s. rHONG TrN Bd suNG cIIo cic KEoAN MVc TRiNH B.A,y TR6N BANG cAN DOr
Kf ToAN HgP NEAT GIfP TIIEo)
5,18. BQ pb$n theo khu vu.c ilia li yn b0 phAn theo linb vqc kinh doanh (Ti6p tho)

B0 phen theo llnb vrFc kinh doanh CIi6p (ho)

860 c6o k6t qud hoat dong kinh doanh ri ngay 0l thdng 0l ndm 2017 d6n ngey 30 th6ng 06 nIm
2017
Stuuit XiDhd0lliilu@g CuagcCp dich r1 Irtihrl' T6og,0og
ed
II{D VND u{D \ltD WD
Dornh lll b{o hlng vi curg c-dp dich vr1

Doanh lhu lhuin ti' Mnhingn h, 1.325.948.998.245 507.465.41t.582 23.E2U01.1|X Q74.169.285.tW) t.582.466.552.143
ngoal

Dood tlu thuin li' bin hirg cho cic


b0plinhic

T6ng dooh thu 1.3x,9{8,99&245 s0?.46t431,sE2 2J,N,1.407.7M i274,?69,?8t190 1.5E1466.55rJ43

0i6 v6n hbg bh Yi cung cip dich qr 1.095.713'4]t.184 497.849.55E.709 21.232.t8!.347 QA988.126.W 1.357.807.046.115
Xitqulioltdingli domh I

K6t qui kinh doanh bi phin 230.235.567.061 9.615.E72.E73 (3.410.775.64t) 01.?81.158.Xt 24.659.J06.028 !
Chi phi phan bd '.
Chi phi lhdng phin bd 67.0)9.gn.24;
Ld nhuin lt ho?t dong linh doril
Phinloi uin lmng cic odng ty con, . 24188.655.0m
c6n8 ty li6n l(6t

Doonh lhu hool d6. ng tii chioh . 18.3N8.2{0.449


Loi ohuan nic . 367.880.994

Chi phi rdi clffi . 43.940,104.691


Loi nhuin lnrfc tlui: - 156.664.325.53?
Chiphiti d ru nhip doonh nghigp . 36.444.$s.tn
Chi phi thud TIDN hotn lqi . 44.5J1,298

Ld,i otruin foDg !d0 120J?S69t.912

38
cdNG TY cd PHAN NH\'A BAo cAo rAr cI{iN'H HqP NrrAT
VA M6I TRT'dNG XAIIH AN PIITIT Cho kt hogt dong
L6 CNI l+CNl2, cfm o6ng nghiep An D6ng, nt 0l/0ll20l'l
thi trin Nam S6ch, huyen N6m S6ch, tinh Hai Duorg dAn 30/06/2017

Cdc thuyit ni"h nd! h fi can dao. ilac d6ig thdirii Bdo cdo tdi chinh hop nhAt giiia nian di kin theo
b0 phAn hap thdnh

s. THONG rrN BO suNG cHo cAc K-BoAN MUc rRiNH BAy rReN B,iNG cAN D6r
Kf ToAN UOP NEAT OIEP THEo)

5.18. BO phan theo khu vFc dia li vd bO ph{n theo linh vFc kinh doatrh (Ti6p theo)

BO phAn theo linh vrrc kinh doanh (Ti6p theo)

B60 c6o kiit que hogt dong kinh doanh tir ngey Ol th6ng 0l nam 2016 d6n ngay 30 lhdng 06 nlm
2016

Kid dolnh liftig


stutuit n{ Cug cip dich r1 r,{$w r0[g c0!g
IND T1{D lI{D lttD l{D
Doroh tho

Doanh ltru diuin ti btu hdng ru ben 8.12.841.461.764 149.181.109.710 99.040.000 (12t8.0$.?q?) 940 641.721 671

ngoal

Doanh thu thuin ti bin hilg cl$ cic


b0 phin kiic
| onq 00flu nu 831EO.461,76,t 1{9.74i09.710 599,{X0.0m t{}57&08,7m 940.U1J21fi1

Ciiv hhg btu d cung cdp dich q 7t3.022.319.n3 144.243.8t8.m5 (42.075.169. t41) 8t5.t{.?68.Et5
Kit qui hos.t dorg kirh dord
K6r qud kinh doaih b0 phin 119.82t.14t.841 5.39.49t.675 599.040.000 (502.714.654) U5.456.95E.862

Chi phi khdnS phin b6 - 51.487.943.60t

LAi nluin d hod dong kinh dorol - 73.969.015,261

Phin lqi nhuai tong cic odng ly con, . 0.87r,485.146)


cdng ty liin k6t

Doanh lhu li cic khoin diu hr . 16.012.020.882

Lointrudn khic - 1.424J82.082

Chi phi tdi chinh - 1E.E25.0E7.32

Lqi nhu4n lnxic rhui . 70.729245.747

chi phi $ui fiu nhip doanh n8hifu - 8.4E2.762.100

chi phi tlu6 TiDN lotu l?i . 000.227.085)

Lo.j i[4i lrorg Dlm . oj{6710,73t

39
c6NG Tv cO PHiN Nrrl,/A BAo cio rAI cHi\u HOP NHAT
V;. M6I TRT'ONG XANH AN PHAT cho kt hoet dong
LO CN ll+cN 12, cum c6ng nghi9p An Edng, tlt 01/01/2017
thi trAn Nam S6ch, huyen Nam SAch, tinh Hii Duong ddn 30/06/2017

CAc &uyet tuinh har h bA phdi hop thaah ta.ab dwc.loc al6ng th,ai edi Bdo cdo tai ch{hh hdp hhat glftd hiCk al1ldn theo

s. TTTONG TrN Bd suNG cEo cric KHo,iN MVc rRiNs BAy rRtN B,{NG cAN Ddr
Kf ToAN sOP NH,{T (r6P THEo)
5.18, B0 phAn theo khu vlrc ttia li vd b0 phan theo linh vgc kinh doanh (Ti6p theo)

B0 ph$n theo khu YBc ilia li


BO phon theo khu vsc dia ly ld mor b0 phan c6 rhe phen bit duqc cta mot doanh nghiep tham gia
veo qu6 trinh sdn xuet hoac cung cep sen phem, dich vu trong phqm vi mot m6i truong kinh te cV th6
me b0 phan ndy c6 flli ro vd lgi ich kinh t6 khec v6i cdc b0 phan kinh doanh trong m6i trudng kinh
t khAc.

C6ng ty c6 ho?t dong t?i Hei D.rong, YCn Bdi ve nBdc Cong hda Dan chn Nhan dan Ldo (CIiDCND
Ldo). Hoat dong kinh doanh thuong m4i vd cung c6p dich vg duo. c thgc hin t?i tinh Hei Duong vd
tinh YCn B6i. Trong 6 th6ng d6u ndm 2017, C6ng ty TNHH Nhtra Thakhek kh6ng ph6t sinh doanh
thu.

Drdi dey b phan tlch doanh thu cUa C6ng ty theo khu vuc dia ly, kh6ng tlnh d6n xuAt xri cria hAng
h6a, dloh vu.
Tn 0u01n011 Tit 0110112016
dh 30t06t2017 d6n 3010612016
\DID VND
Tinh Hai Duong 1 .246.064 .9 t0.838 879 .3',7 6.332.823
Tinh YCn B6i 336.401.641.505 6t .27 | .394.854

c0ng 1.582.466.552.343 940.641.721.677

Dudi day le phen fich vd gi6 tri cdn lai cria c6c tdi sen bO phan, tdng tii sen c6 dinh htru hinh vi v6
hinh theo khu vuc dia li, noi il{t c6c Ai sen d6.

Gi6 tri cdn l{i cia tiisin b0 phin ratrg $t saD co olnn nuu nttrtr vt vo
hinh
30n6t2011 0lmD0l1 Tn 0|ntn0t7 Tn0u01/2016
den30l06n017 d6n30/062016
VND \4t{I)
Tinh Hdi Drong 2.900.062.022.623 2.70t .7 45 s29.041 236.286.455.35t 102.155.259.668
Tinh Yen B6i 460.041 .750.390 362.73 7 .111.148 475.000.000 102.155.259.668
Nu6c CHDCND Lao 12j98,439.247 13.133.338.542

c0ng 3.372.108.212260 3,n77.615.918.131 236.761.455.351 204.310.519.336

40
CONG rY co PEi,N NHVA BAo c,lio TAr cuiNH Hqp NHAr
VA MOI TRTJONG XANE AN PI{AT Cho ki hoat dong
L6 CNI l+CN12, cum c6ng nghiCp An Ddng, tt 0t/01t20t7
thi tr6n Nam S6ch, huyen Nam S6ch, tl r Hai Duong d6n 30/0612017
THUYET MrNH BAo cAo rAr clll
Cdc thutAt mhh 4a, h b0 ph4s hqp thdnh vd cdn ?tuqc doc ding thin vth Btio cdojAi chinh hqp nhd;gita n$n dA kin theo

6. THONG Ttrr BO suNG cAc KHoAN MVc rRiN BAo cAo xtr eu,i Kn\H DoA\.H
Hgr Nu,ar
6.1. Doanh thu thuin vd b6n hing vi cung c{p dich vg
Ti 01/01/2017 Tri 01/01/2016
d6;n31/06/2017 d6n30/06t20r6
VND !,1{D
T6ng dosnh thu bdn hing vi curg cAp dich v{ 1.587.326.a10.967 941.503.212.119
Trong d6:
- Doanh thu ban thAnh pham 1 .278.1l6.429 .573 809.670.303.442
- Doanh thu bdn hang h6a 304.880.264.485 13 | .233.869.277
- Doanh thu cung c6p dich vg 4.330.116.909 599.040.000
Cdc khoan giim trido.nh thu 4.860.258.624 855.485.042
- Chi6t kleu thuong mgi 119.790.440
- Ciam gi6 hdng b6n 88.365.909 4s4.742.569
- Hdng bdn bi trA bi 4.17 1 .892.7 15 280.952.033
Doanh thu thuitr va btu hdngvi cutrg c6p dich l'{ 1.582.466,552.343 940.647 .727 .671

6,2, Gid v6u hiag bin


TV0t/01t20r7 TL01/01/2016
d6n3ot06l21l7 E6\30/O6l2or6
\4{D
Gi6 v6n b6n thinl phAm dA b6n | .042.188.232.440 689 .473.608.493
Gi6 v6n ben hang h6a da b6n 288.386.630.528 125 .717 .160.322
Gi6 v6n cia dlch vp dd cung cdp 27.232.183.347
c0ng 1.357.807.046.315 Er5.190.768.8r5

6.3. Doanh thu ho?t ilong tii chinh


Tt 0t/0112011 Ttt 0110112016
din 30/06t2017 it6n 30/06/2016
VND VND
Ldi tiAn gui ngin hdng tidn cho vay 4.110.630.633 2.093.654.307
C6 tfc, lgi nhuAn dud. c chia 6.766.07 4.000
Lai chenh lech ty gi, phet sinh trong kj 14.271.649.816 7.t72.292.575
c0nc 18.388.280.449 16.032.020.882

6.4. Chi phi ho4t dong tdi chinh


Tt 01/01t2017 Tir 01/01/2016
d6n 30/061017 il6n 30/06/2016
\ryD VND
Laitian vay 34.580.634.954 13.381.449.169
L6 chCnh lCch ti
gi6 ph6t sinh trong ki 6.402.048.236 5.111.008.277
L6 chCnh lech ry gi6 do ilinh gi, lai 2.798.609.370 332.09,886
Chi phi tdi chinh kl6c 158.812.133

cotrg 43.940.104.693 18.825,087.332

4\
CONG TY cO PHAN NIISA BAo cAo rAr cglNH rro? NfiAT
vtr Mdr rRrtdNG xANrr AN PIrriT Cho kY hoet dong
L6 cNl l+CNl2, cum c6ng nghip An Ddng, fi 0ll0l/2017
thi hdn Nam sach, huyen Na; sdch, tinh H{ry dan 30/06/2017
THIJYET MINH BAO C,C,O TEI CHITTH H
C,tc thuit mi"h tu, ld bO ph1n fi
hop thnkh *6t gitra ,iA, .10 kin theo
cin dsoc dac dBhC thdi eoi 860 cdo Lli chtnh hop

6. THONG TIN BO slt{c cAc KHoiN MVc rRiN BAo c,io rfr quA rrnn ooann
HOP NHAT GIfP TEEO)

6.5. Chi phi quin ly doatrh nghiop vi Chi phi b6n hnng
Ti0 01t20r7 Tn01/01/2016
ar6!3OtO6l2O17 d5n30/06/2016
VND vl.lD
Crc khoin chi phiqu6n ly dosnb nghi9p phSt sinh trong ky
Chi phi nguyn liCu, vat lieu 8.'704.7 69 .987 \.4't7.896.943
chi phi nlan c6ng 9 .822.285.438 9.369.678.473
chi phi kh6u hao tAi san c6 dinh 6.'730.053.s79 4.387.478.022
Chi phl dich vu mua ngodi 6.629.221 ,993 3.261 .910.163

Chi phi kh6c bing tiAn 4.7A6.261.083 9.392.850.5t7


Chi phl4r phdng phai thu kh6 ddi 467.131.238
c0ng 36.6?2.598.080 28.35?.005.356
C{c trhoan chi phi b{n hing ph{t sinh tiong ki
chiphi nguycn liQu, vat IiCu 1.201.113.599 800.820.182

Chi phi nhan c6ng 3.010.315.025 | .7 59.243.526

chi phi ki6u hao tai san c6 dinh 3.466.832.3s4 2.892.255.379


18.916.371.203 15.510.431.830 l
Chiphidich vlt mua ngodi
Chi phi kh6c blng tin 3.832.661.980 2.168.187.328
11

c0ng 30.421 .294,161 23.130.938.245

l
6.6. Chi phi thu5 thu trhap doanh nghiep hiin hdnh
Ti 01/01/20r7 Tf01/01/2016
din 30l06D0rj d6n 30/06D016
\4tI) VND
- Chi phithu6 thu nhAp doanh nghiCp tinh trn thu
29.183 .615.731 1 .364.851 .607
nhAp chiu thue hong ki' tai C6ng tY mQ
- Chi phi thu6 thu nh4p doanh nghiop tinh trCn thu
ki t?i C6ng ty con 6.260.479.590 | .1t'7 .904.493
nhAp chiu thu6 trong

T6ng chi phi thu6 thu uh6p dosnh nghiep hien 36.044,09s,327 a,4E2.162.100
hAnh

6.1. chi phi sin xuSt kinh doanh theo y6u t5


Tir 01/01/2016
Tir 01/01/2017
dia 30/0612017 d6n 30/06/2016
\t{D VND
944.618.47 4.tss '777.032.s27.235
Chiphinguyan lieu, vat li9u
83.349.875.190 s5.516.925.512
Chi phi nhAn cdng
467.131.238
Chi phi du phdng
16.696.r03 .993 44.350.505.048
chi phi khau hao tei san c6 dinh
t08.r25.2a4.977 46.'t45 .715.178
Chi phi dich vu mua ngodi
18.720.553.908 8.638.146.252
Chi ph( khdc bing ti6n
1.23r.510.292.223 932.150.950.463
c0nc
cONc rv cO PHAN NHVA BAo cAo rAI cEiN'H rrOP NHAr
vA M6I TRT'ONG XANH AN PHAT Cho k' ho?t ilong
L6 CN11+CN12, cum cOng nshiep An Ddng, -lr 9r^/21.29:1
thi lr;n Nam S6ch. huven Nam SAch.linh HAiDuong
k'n
i1" ,n ,li .ii ,i"iiii *4n hqp thhnh vd cln dttqc dac dins thdi
'di
Btio cdo tdi chinh hqp nh6t siio nien d0 theo

6. THONG TIN BO SUNG CAC IGOAN MVC TRON B,io cio KfT QUA KrNH DoANH
HgP r\'HiT GIfP THEO)
6.8. Lai co bin tr6n c6 phi6u /Lni suy giim tr6n c6 phi6u

o" L{ ltuqn
TU 01/01/2017 Tt 01/01/2016
d6u30/06120r1 d6n30/06/2016
\t{D VI{D
106.023.98r .790 62.346.71.0.132
Lqi nhu6n phen b6 cho c6 d6ng sd htu c6 phi6u
ph6 thong
lt Lqi (9.191.800.478) (5.40s.178.299)
IIui Quy khen rhudng phtc lqi duqc chia
nhuan sau thu6 cia C6ng tY mQ
(8.437.030.609) (4.961,340.802)
- COng ty n9
(751.769.869) (443.837.497)
- C6ng ty con
- Ti Ie dch Qtt khen thuong, phnc b (, 8,7% 8,7%

96.832.181.312 56.941.532.433
Lqi nhuan ir6 tinh lni co bAn tr6n c6 phi5u
Anh huong crla cdc c6 phiiiu ph6 th6ng tiAm n[ng
Lai tri cdc gi6y nhan ng c6 tha chuy6n d6i (khong
bao gdm thu6)
Lqi nhuan d6 tinh tei suy giim trn c5 phi6u

(r) Theo hu6ng dan trinh bAy chi ticu "me sii ?0 - Lai co bdn tr6n c6
phi6u" trn 860 c6o ketqui kinh
tinh bang -'Lqi
inunfr cria ihOne ru 200, phin -Lqi nhuqnltL6) d6 tlnh lii co bin tr6n c6 phi6u" duqc
ch; co d6n; so hrlu c6 phiiu phd th6ng" Lnr t-t "Quy.khen $uong phric lqi
b6
"i"*riiaiiiiti
ar"f"ia "r,lil *"a" sau Lh,rdi. Day li h,rong din cua thdng ru 200 ncn s6 ligu cia ki so s6nh 6
jau hqp l:i hon vd
tt',i* iOr o ionc rrlnh biry lgi dd so s6nh voi hi 6 thdng dau nam 2017 duqc
kh6ri mang "a*
tinh ch6t Hdi 16 s6 lieu 860 ceo Lai chinh 6 thdng dau nem 20l6

(iD Gie r! Qui kben thuong, phic lgi 6 thdrtg dAu nnm 2016 ld s6 liu thuc t6 C6ng-ty da trich theo
r'r"r'i oui r'tOi cani aong s6 I 180,/2017NQ-DHD ngdv 18 theng 02 nam 2017 Ti le trich
""iai
qit'ill"th;g, ph,tcigi 6 thri-ng diu nem 2016 dugc tinh theo t, lC lgi nhuan trons k' 6 theng
"6
d;u ndm 2016 so voi lsi nhuin ci nim 2016 nhu sau.
Tt 01/01/2016

ki:t que kinh doanh hap nh6t cia c6ng ty mq


I-aj nhuan sau thuii TNON 6 th6ng dau nern 20 16 62 016 760 020

cia C6ng ty mq tren b6o cro k6t qua kinh doanh


hqp nhat c a Cong tY me
43,68%
Ti l0lai nhuan 6 thdng dAu ndm
da hich ce ndm 2016
11.358.838.077
Qiy khen thuo'ng phtc lqi
4.961.340.802
Qty Lhen thuAng phtic tqi ttnh cho 6 th{ng tlAu
nim 2016
CONG TY CO PHAN NH(IA BAo cAo rAr cHiNg rrqP NHAT
VA MOI TRTIONG XANH A}I PIITIT. Cho kt hoat dong
L6 CNl t+CN12, cum c6ng nghiQp An E6ng, tn 0l/01/2017
thi trdn Nam sdch, huyCn Nam S6ch, tinh Hai Duo! d'n 30/06/2017
MAU SO BO9A . DN/HN
@GTTANIENDQhop *aah va cdn dtqc dac dihs thdi r6i B4o ctio tdiGIEPTHEO)
chinh hqp nhat 8it4 tian d6 kim theo
t)" ,n"r;, _,i i"1i to *aa
THONG TIN BO suNG c^c KHoAN MUc rRrEN Bio cAo KfT QUA KrNH DoANH
IIOP NH,iT (TIITP THEO)

6.8. Lei co bin trn c6 phi6u tufri suy giim tr6n c5 phi6u

b. Si c6 phi6u

S5 c6 pti6u ptr6 th6ng binh quin gia quvln ttang luu hidh
Tir0l/01/2017 Ti01/01/2016
it6n 30/06/2017 d6n 30/06/2016

49.499.988
C,aphi6u ph6 th6ng de ph6t hanh dlu ki 56.964.988
ki 369.779 2.400.000
Anh huong cria c6 phi6u ph6t hanh trong
s6 c6 phi6u ph6 th6trg btnh quon alang luu hlnh 51.334,767 50.299.347
t?i thdi di6n cuSi ki (i)
Anh hudng cria c6c c6 phi6u ph6 thdng tiim ndng 5.065.000
- Ching quyin o 5.065.000

- Giiy nh,in nq ci thd chuYiin d6i


56 c6 ptriSu ph6 th6ng binh quAn gia quvdn d6 62.399.767 50.299.30
tinh lni tr6n c5 phi6u suY gilm
+:

e) Theo b6o c6o k6t que phdr henh c6 phidu d6 thvc hien chnng
quyan dqr 2 s6 | 606/2017/AP-BC ngay v
i;:;d* o-;il ;dii rone quvin luu hinh ru6; thdi diim rhsc iiCn chirns quvn dqt 2
't.hine quvdn so htu, nglrdi so hftu c6 quy6n mua 100 c6 phin phd
u z+q.i'sd qtyait. v6i .5i ctt,it!
th6ng 4t
"rr*u
do chuydn nhugng cia t6 chuc ph6t hinh'
NHqA Ao cAo rir cHir\'H HOP NH'ir
mr. enAr,
CONG Ty cO PH,{N *",Pol,"o-i;3i9
ix';ti ii;.tGcumx"mi
c6ns nBh'Qp.An.Yo:5,,
L6 CNI t+CNl2,
!glll9\j4l4 -.,*,
dan30/06/zor1
rhi rrrn Nam s6ch. huyn

Ci( thk\it nitu nt'y h bi ph<i4 hop thanhva can d4toc do\ dokslnot vut Duu 'sv 'ut
rnix s'(o cAo Kfr KrNE DoANs
QUA"*Boji';"'n'*
o. rndxc rnq rO suNG cAc KHoAN MUc
HQ" NHAT (TIDP THEO)
6.8. Lei cd bin tru c6 phi6u /Lii suy gilm trn c6 pbi6u
c. Lai cd bdtl tan c6 phtiu/ Ldi suy gidm rr1n ci phi6u Tt 0r/0r/20r? Tt 01/01/2016
d6n 30i06/20r7 d6n J0/06/2016

1.688 r.125
Lni cd bAn trn c6 Phi6u
1.551 t,125
L5i suy giim tr6n c6 Phi5u
10.000 10.000
MQnh gi6 c6 phi6u (ddng/c6 Phdn)

ila.r:,ndn 2016j
(ii) Chi ti6t srr thay it6i cla lai cd bin tr6n c6 phi6u trong 6 thtug
Lqi ohuatr d6 dnb l6i cd Ltl- cd bio tren
bin tr6o c6 Pbi6u c6 Phi6u

62.016.',7 60.020 1.160


Theo 860 c6o tdi chinh gita nin d0 tir ngey
ol/01/2016 d6n ngdY 30/06,2016
6 thing nam 2016 (5.405.r78.299)
Qny khen thuong de ftuc trich
ndm 2016) (3.662.101.704)
@do cdo kiim todn 6 thdng ddu
Anh huong crta Gi6 tri trlch Qut khen thudng
phuc
(r.7 43 .0'7 6.s9s) (35, )
lgi tit lgi nhuan sau thud theo th6ng tu 200
60,213,6a3.425 1.125
s6 ila diau chirh t?i

1. cAc rHONG TD{ KHAC


c6ng cg tii chinh

Quin lj rrii ro v6n


C6ngiy c6 thd vira hoat dong liCn tuo via t6i da h6a
Cong ry qudn tri ngu6n v6n nhim ddm bdo ring
von vd c6ng ng
toi icn cua chn so hfu rhong qua t6i uu h6a s6 dtr ngu6n
(bao 8dm cdc I'ho6n vay nhu dn lrlni biy tai ThuYt
C6u v6n cua Cdng ry g6m co cdc khodn ng thuin
riic
ih*.i j.ii * s.iiil iirido ve cac r'rroan ru-g va phin v6n cira chu sd hru (bao s6m
dffi.tiint
,3n gip, qoy au ttt ud lgi nhudn sau thu6 chua phin ph6i)
"a"
He so ddn bii tdi chinh

HC s5 ddn bAy Ai chinh cna c6ng ty t4i ngdy k'it thic kj' k6 to6n nhu.sau:
^.-
30/0612017 0 0ll20l7
VI{D vl{D
1.832.413.063.564 1.783.373.985s36
ci{c khoen vay 406-676 809 154
vd cdc khodn tvdhg dtdng tidn 215.304.877.872
Tri: Tiin 1.316 691.116382
1.61?,108.185.692
Ns thr.rin
V6n chi sd htu 1.172.988.967.4'l | 9s4.'t 52.102 324
144'l9Vo
Ti lC nqthuAn trotr v6n chi s& htu '31,a6vo
CONG TY c6 PH,IN NIITIA BAo cAo rir CHINH HgP Nrr^r
vA MOI TRUdNC XAIIH AII PIITIT Cho h' hoet dong
L6 CN11+CN12, clm c6ng nghiQp An Ddng, ri 0ll0l/2017
thi trin Nam sech. huvdn Nam SAch. rinh HeiDuons d6n 30/06/2017
THLYIT MINH BAO CAO TAI CH iNH HqP NHAT GITIA NIEN DQ OIEP THEO) MAU SO B{)9A. DN/HN
Cdc thuy'it nihh nay b bO phAa hqp thAhh ta cAn dss. dac ddaa th,ti !6i Bdo cdo hi chlnh hqp shfu sina nien dA kan theo

?. CAC TH6NG Ttr{ KIITIC

1.1. COng cg iii chinh

cic chinh sich k6 toin chi y6u

Chi ti6t c6c chinh s6ch k6 toen cht yiiu va phuong ph6p me c6ng ty ep dung (bao gdm cdc tieu chi
dA ghi nhan, cir sd x6c dinh gid tr! vA co sd ghi nhAn c6o khoan thu nh6p vn ohi phl) d6i vdi Jimg loi
tdi san tii chlnh, c6ng ng tdi chinh vd c6ng cu v6n duqc tdnh bay chi tit tei Thuy6t minh sd 4.

C6c logi c6ng cu tdi chlnh


Gi, tri ghi s6
30t06t2017 0uotD0l7
VNI) VI{D
Tli san tdi chfnh
Tin vi c6c kloen ttrong duong tiCn 2t5 ,304.877 .872 406.67 6.809.t54
Phai thu kh4ch hdng ve phei thu khac 306.074.108.120 267.762.976.326
C6c knoen kY qut 3.',7 89.210.100

c0ng __,__67J313585.9n-
C6trg nq tii chinh
C6c khoan vay vd ng | .832,413.063 .564
Phai ra ngudi b6n vd phei tre kh6c 326.943 .136.096
Chi phi phei tre
cong 2.159.356.199.660

Cdc foCi c6ng cg tAi chiah (TiCp theo)

C6ne tv chua d6nh sid sie ri hqp li cria tdi san tdi chinh vA o6ng nq tdi chinh t+i ngdy ket thtc ki kC
,oa"-ao rnang ru i6 tol.zoosnr-src
z do Ba Tdi chinh ban hilnh-ngiy 06 thdng I I nam 2009
("Th6ng tu 2l-0") cnng nhu cic quy dinh hiin hinh chua c6 hLrong din cu tha va viec x6c dini gi6
tri hapiictacdctAi sdn ldi chinh va cdng ng di chinh Th6ng lu 2 10 yu cdu ep dung chu6n muc
b6o cio rdi chinh Qu6c rd ve viec nh bey beo c6o di chinh va thuyl minh th6ng tin ddi vdi c6ng
cu ohinh nhung kh6ng dua ra hudng ddn tusng duong cho viec d6nh gie vA ghi nhin cdng cu
tii tii
chinh bao gdm cd 6p dung gi6tri hqp li, nhim phi hqp vdi Chuan mvc b6o ceo tdi chinh Qu6c t

Mgc ti6u quAd lY rii ro tii chlnh

Cdne ty da xay dttng h th6ng quen li nli ro-nhIm ph6t hiQn vir drinh gi6 c6c rui ro me COng ty phei
rao.a. s6ch-va'quy irinh kidm sodirrii ro d rnr?c chip nh{n duqc Helh6ngquenli
"fi"l,ifi
ruiro dusc iem xdt lai dinh kj, nhim phan 6nh nhnng thay d6i cna diau kien tii trudng vi ho?t dong
"rt"'i"rt
cia C6ng ty.

Rii ro tdi chinh bao g6m rii ro thi truong (bao g6m rui ro ty gi4 rii ro l6i su6t vd rii ro v6 gie), rtli
ro tin dung vd rii ro thanh khoen.

Rrii ro thi trudng

Ho4t dQng kinh doanh cia C6ng ty se cht y6u chiu rrii ro khi c6 sg thay d6i vA t'i gi6 h6i doii, lei
suAi vi gia hAng trOa. C6ng ty lhang thuc hiQn c6c bign ph6p phdng ngrla rti ro ndy do thi6o thi
trudng mus cec c6ng cu tdi chinh
c6NG TY cO PHAN NET'. A BAo cAo rAr CHINH HOP NHAr
VA M6I TRT'dNG XANE AN PHAT Cho kY ho0t dong
Ddng,
L6 cN I I +CN 12, cum c6ng oghiQp An rn 0]/0l/2017
thih6nNam Sech, huyen Nam S6ch, tinh HeiDuong d6n30106/2017
;i
Cdc thuyit hinh ndy ld fi aik dvoc doc al6hg thdi rdi B,io c,io tdi chinh hqp nhat Sina aba dA kah theo
bA ph1n hop thitnh

7. cAc TIIONG TIN KIIAC GINP THEO)


7.1. C6dg cg tdi chinh (Ti6p theo)

Rni ro thi trudng (Ti6p theo)

Qudn li rii ro ti giti

C6ng ty thuc hien mot s6 giao dlch c6 g6c ngosi tC, theo d6, C6ng ty s chiu rii ro khi c6 bi6n tlong
v6 ti, 9i6.

Ci6 tri ghi s6 cia c6c tdi sAn bing tidn vd c6ng ng bing tiAn c6 g6c ngo{i tC tei thoi di6m cu6i ky
nhu sau:
Tli siin
30t06t2011 0u0rD0r1
Nso4i rC Ngoqi t'e

D6 la MY (USD) 11.004.859,95 r0.522.202,4r


- Tian vd c6c khoan olong duong rien 952.r33,27 2,166.288,97
- Phei thu kh6ch hang va phdi thu khec 10.052.126,68 8.3ss.913y'4
- Tra tfl.r6c cho ngudi b6n ngan h?n 4.114.567,s0 6.684.863 ,7 4 ]T\
Euro (EUR) 188.076,18 108.384,64 ',1ll0

- Tian vd cdc khoan tr.long duong tiAn 24.892,18 63.740,42 )AN


,\r o
- Phai rhu khdch heng vA phei thu kh6c 163.184,00 44.644,22
89.E00,6s
i1
BAng Anh (GPB)
- Ti6n vd c6c kloan tusng duong tin
't tl,55 |.864,12
- Phai thu kh6ch hang va phai thu khdc 87.936,53
Y6n Nh$t Ben (JYP) 6?6,00
- Tian vd cdc khoen tuong duong ti6n 676,00
Trung Qu6c (CYN) s.930,0;
- Tian vd cac khoan ffong duong ti6n 5.930,00
Ddi Loan (TWD) 32.000,00 19.300,00
- Tian va cac khoan tuong ducmg tidn 32.000,00 19.300,00

QuAn li rri to 0 giti


C6nq no
30t06t20r7 0u0lD0l1
Nsoai t Ngoai tC

D6 la My (UsD) 43.734.642,55 4s.592.691,9r


- CAc khoen vay 30.410.119,65 33 .522.915,rr
- Phei tra ngudi btn vd phei tra khac t2.733 .889,96 | | .634.716,85
- Nglrdi mua tra dAn trudc ng6n hcn 590.632,94 43s.059,95

Euro (f,UR) 5.9s2,58


- Ngudi mua tra tian tru6c ngin hen 5.952,58
CONG ry cO.pHAN NHttA BAo cio TAr cHiNH Hqp NHAr
vA MOI TRUONG XAI\E AN PIIAT Cho ki hoar dong
LO CNI l+CNl2, cum c6ng nghiep An D6ng, ft 0l/01/2017
thi tr6n Nam S6ch, huyen Nam S6ch, tinh Hei Duong d6n30106/2017

C,ic thryit ninh ndy ld bA phin hqp hanh fi cA duqc dac d6ng thdt t'6i Bdo cdo tdi chlnh hop nhat gina nian dA ktn theo

7. cAc rHONG TrN KHic GrfP THEo)


1.1. C6ng crr tni chinh Gi6p theo)

Cic lo+i c6ng c+ tii ch ifi (ndp theo)

Quan A di ro lai sudt

C6ng ty chiu rni ro lai su6t ph6t sinb ti


c6c khoan vay chiu lai su6t da dusc ky k6t. Rii ro nay sd
duqc C6ng ry qudn li bing c6ch duy tri d mtc d0 hqp l:i c6c khoan vay ve phan tich tinh hinh c8nh
tranh trcn thitrudng d6 c6 duqc lai sufu c6 lqi cho C6ng ty tu cac ngu6n cho vay thich hqp.

Qudn g rii ro vd gi/t hdng hda

C6ng ty mua nguy6n vit lifu, heng h6a tu cdc nhd cung cAp trong vi ngoiinu6c d6 phgc v1t cho
hoat dong sdn xuet kinh doanh. Do vdy, C6ng ty s chiu rii ro tit vioc thay d6i gi6 b6n cta nguyCn
v4t liCu, hang h6a.

Rfri ro tin dgng

Rr.li ro rin dung xay ra kii mor kiech hang ho{c d6i tac kl6ng d6p fng duqc c6c nghia vu trong hgp
ddng din drin cdc r6n thit tAi chinh cho C6ng ty. c6n8 ty c6 chinh s6ch tin dung pht hgp vi thuong
xuyCn theo d6i tinh hinh dii d6nh gi6 xem C6ng ty c6 chiu rui ro tin dung hay kh6ng. C6ng ty kh6ng
c6 b6t kj nli ro ttn dung trQng y6u neo vdi cdc kh6ch hing hoic d6i t6c bdi vi cac kloan phii thu
d6n ti mot sii lugng lon kiech hAng hoet dong trong nhieu ngenh khec nhau vd phan b6 o cec khu
vlrc ilia li kh6c nhau.

QuAn ry nii ro thanh khoan

Msc dich quen li rui ro thanh khoen nhim dem bdo ifii ngudn vtin d6 d6p rtng c6c nghia vu tii chinh
hien t?i vi trong tuong lai, Tinh thanh l$odn cing dLrgc C6ng ty quin li nham daLm bAo mtc phu
troi gita c6ng w d6n h+n vd tdi sen di:n hen trong lcj' 6 mf'o c6 th6 duo. c kidm so6t d5i v6i sii viln
md C6ng ty tin rlng c6 th6 tao ra trong Ic' il6. Chinh sich cia C6ng ty lar theo doi thudng xuy6n cdc
yCu ciu vi thanh ktroAn hion tei vd dF ki6n trong tuo-ng lai nhlm d.4m beo C6ng ty duy tri dri mtc dU
phdng ti6n m{t, c6c khodn vay vd tli v6n md cec c6 d6ng cam kt g6p nhdm ddp ung c6c quy dinh
vA tinh thanh khoen ngin hgn ve ddi han hon.

C6c bang du6i dey trinh bdy chi ti6t c6c mirc deo han theo hqp d6ng cdn lai d6i vdi tid san tAi chinh
vd c6ng ng tii
chinh phi ph6i sinh vd thdi han thanh to6n nhu da duo. c th6a thu$n. Cric biLng ndy
dugc trinh bAy dqa trn ddng ti6n chua chitlt kl6u cta tdi san tei chinh vi ddng tidn chua chi6t kh6u
cia cong ng tdi chinh tinh theo ngay sd'm nhAt md C6ng ry phei tra. vic trinh bdy th6ng tin tei sAn
tei chinh phi ph6i sinh In cin thi6t dA hi6u duqc viQc quAn lj rrii ro thanh khoaLn cia C6ng ty khi tinh
thanh khoan dugc quan l:; trin co so c6ng nq va tai san lhu6n.

48
CONG TY cO PHAN NITUA BAo cAo TAI CHNH HoP NHAT
V,\ MOI TRI'ONG XAAII AN PHTIT Cho kt hoat dong
LO CNtl+CNl2, cum c6ng nghiQp An Ddng, ti 0l/0I/2011
thi trrn Nam S6ch, huyn Nam S6ch, tinh HAi Duong 66n30/06/2017

Otc thq6t ninh ndy Ia bA ph'h hqp thakh va cAh dsac .lac d1as thdi vdi B,io c,to it chlhh hqp nh6t gitd niAn dA kah th.o

7. cAc THONG TIN KHAC GIfP THEO)


1.1. C6ng cg tdi chinh (Ti6p theo)

Quin ft rii ro thatrh khoea g$p theo)

Du{tt 1 ntrn Ti 1- 5 n6m T6ng


1't{D VND VI{D
Tqi 3o/06n011
Ti6n vd c6c khoan tuong dusng tien 215.304.877 .872 2t5.304.87 7 .&72
Phairhu khach heng va phaithu kh6c 306.074.108.120 306.074.108.120

cong 671.378.985.992 671.378,985,992

T4i 30/06l2nn
Phai rr.i ngudi ben vd phdi tre kh6c 326.943.t36.096 326.943 .136.096
Crc khoan vay 709.887.032.138 | .122.526.031 .426 1 .832.4t3.063 .564

conc 1.036.830.168.234 1.122.526.031.426 2.159.356.199.660

ChCnh lech thaDh khoen thudn (365,451,182.242) (r.r22.s26.$r.46\ 1,481.971.213.668\

Drti 1 ntrm Ti! 1- 5 nlm rong


\/l{D \ND VND ;\
Tqi 0l/0112017
Tidn vi
ciic khoen tuong duong ti6n 406.676.809.154 406.676.809.154
Phai thu khach hdng ve phai rhu khac 26',7.162.976326 267,762.976.326
,-+,
C6c khoan kY quY 3 .789 .210 .700 3.789.2t0;700

c0ng 678.228.996.180 678.228.996.180

Tqi 0ll0ll20l1
Phai tra ngudi b6n vd phei tni kh6c 309.968.s43 .168 309.968.543.768
Chiphl phai ire 2.080.000.000 2.080.000.000
C6c khoan vay 800.794.847 .498 982.579.138.018 1.783.373.985.536

c0ng 1,112.843.39r.266 982.579.$8.038 2,095.422.529.304

ChCnh tech thanh khodn thudn (434.614.395.086) (982.s79.138.03E) (1.417.193.533.12jI

Ban ldng Ci6m d6c d6nh gi6 rrli ro lhanh khoen d mtc th5p. Ban T6ng Gi6m d6c tin tudng ring
C6ng ry ;6 rh6 t4o ra drl ngu6n tiin t16 d6p ung cac nghia vu tdi chinh khi d6n han

Nghiep vg vd s6 du v6d cdc b6d li6n qurn

Thu h|p crta Bdn T6ng Gittn itde, HQi ding Qudn lfi vi Ban hi6m sodt irtqc hth,tg lrcng ld'
nhu sau:
Tn 01/0r/2017 Ti 0l/01/2016
d6n3010612017 d6n30/06/2016
Kboin mgc \t{D
Thr) lao cria HOi d6ng Quan tri 330.000.000 330.000.000
I hu lao cua ttan |(lem soal 132.000.000 132.000.000
'7t7.383.118 655.453.000
Luong vi phg cAp cta Ban T6ng gi6m d6c

c0ng 1.179.383.178 1.117,453.000


CONG rY co PH^N NH!.'A BAo cAo rAI cHiNH EqP NIrAT
vA MOI TRI,/dNG XANE AN PHAT Cho Id hoet dQng
L6 CNl l+CN12, cum c6ng nghiep An D6ng, nt 0v0ll20l1
thi tr6n Nam s6ci, iruyel N"rn seit, tlttt ga; o d'n 30/06/2017
THUYET M r\H BAO CeO r,r.t Cgtln ngp
CAc hw, niih nat h bA phAn hw thdrh va cdh dw. doe dAns th'dt rdi Bdo cdo tdi chlah hop shat si&a nftn kin theo
'1't

?. cAc rIrdNG TIN Krt/ic (TEP TFf,o)


7,2, Nghiep yB vA s6 du vot cic b6n li6n quan
30t0612017 0t/0u20t7
vt{D VI{D
Crc khoen ph6i thu 420.881.500
C6ngty C6 phAn An ph6t Holdings 420.881.500

Vsyvd nqthue tAi chlnh dii h+n 220.960.000.000


C6ng ty C6 phan An ph6t Holdings 220.960.000.000

Tar 01/01/2017 Tt 01/01/2016


d6n 3010612017 d6r 30/06/2016
\ND VND

Doanh thu bdn hing 382,619.54s


C6ng ty C,a phAn An phet Holdings 382.619.545

7.3. Sg kien sau ryAy k6t thfc ni6n d0 k6 to6n

Sau ngey k6t thic ki hoat dong cho d6n thdi di6m 4p b6o c6o ney, chirng t6i nhan th6y c6 mot s6 sg
kiQn tigng y6u cin thiiit phii trinh bdy trong 860 c6o tli chinh ri6ng gita nien d0, cu th6 nhu sau:

Theo Qny6t dinh s6 1207l20l7NQ-tDQT- cira _Hoi d6ng Q]lAn tri ngev l2.theng 0'7 ntun 2017'
cong ty la pl6 ouyet phuong 6n mua lai cd phi6u cia cdc cd d6ng o6 nhu ciu ohuyiin nhuqng tai
cone w Cd ohin Nhua va Khoanq stur An Ph6t'Ydn B6i rong thoi gian toi cv lhe. C6ng ry se mua
tal tihoanc is,gt"% u,in didu If tuong duong 2.150.000 c6 phi6u cria HII theo gi6 thi tntong tci thoi
O;6m mua. T6ng s6 c6 phidu Hll ma Cdng ry C6-phin Nh[s vd M6i trudng Xanh.An PhAt so hihr dF
kiCn sau khi hoan thdnh giao dich lA 6.95 trieu cd phieu. tuong tmg 5l'l% v6n di6u lf

7.4. so lleu so sann

56 lieu so s6nh trin Beng can doi k6 lo6n hqp nhil gina nidn dO la sii lieu uen BdLng cen d6i k6 lo6n
hoo nhit tai np.av3|the;e, 12 n6rn 2016 da duqc [iim to6n 56 liiu sosdnh lrcn Bdoceoktque
hoer tqng i(;ntia'oanlr hqp;hit gifa nien dO ve 860 cao luu chuv6n ridn te hqp nhir gita nien dO lA
s6lieu tren Bao c6o tei chinhchokyho?t dong tir ngdy 0l th6ng0l nim2016dnngdy30th6ng06
nlm 20 I 6 de duqc so6t x6t.

Hda Thi Thu HA Hd Th! IIde


K6 todn tru6lg Ngud'i Bp
Hdi Dl,,o g ngay 14 thd,ng 08 ndn 2017

50

Related Interests