You are on page 1of 59

MORFOLOGIJA KUKACA

GLAVA - ticala, usni ustroj


3 regije (tagme
(tagme)) tijela kukca
glava (caput
caput,, cephalon
cephalon))
prsite (thorax
thorax))
zadak (abdomen)
Glava (caput
(caput))
= vrsta ahura
sastavljena od hitinskih
ploica povezanih
avovima
usni i potiljani otvor
Na sebi nosi:
1 par ticala

jednostavne oi

sastavljene oi

usni ustroj

regija za ishranu i
snalaenje u prostoru
Dijelovi glave kukca
tjeme

titi (clypaeus
clypaeus))
obrazi (genae
genae))
elo (frons
frons))
elo
tjeme (vertex
vertex))
potiljak (occiput
occiput)) titi obraz

vrat (cervix
(cervix))-
membranozna regija
koja omoguuje
pokretanje glave
Dijelovi glave kukca
Glava kukca

Tentorij
Poloaj glave prema tijelu

Prognatan Ortognatan Opistognatan ili


hipognatan
Prognatan poloaj glave
Ortognatan poloaj glave
Opistognatan poloaj glave
Ticala
Ticala (Antennae
(Antennae))
1 par
izmeu sastavljenih
oiju
sjedite osjetila za sluh,
njuh, okus i opip zastavica

Dijelovi: prekreta
struak ili usad
(scapus
scapus)) usad
prekreta (pedicellus
pedicellus))
antenalni sklerit
bi ili zastavica

(flagellum
flagellum))
Kukci redovito iste svoja ticala

Hemaris diffinis ; Lepidoptera


Vrste ticala prema obliku
etinasta
nitasta
nizasta
kijaasta
glaviasta
listiava
pilasta
eljasta
perasta
koljenasta
s postranom ekinjom
etinasta ticala

Red
Odonata;
vretenca
Nitasta ticala

Red Orthoptera;
skakavac
Nizasta ticala

Red Isoptera: termiti


Kijaasta ticala

Red Coleoptera; strvinari


Glaviasta ticala

Red Lepidoptera;
Strikov arenjak
Vanessa cardui
Listiava ticala

Red Coleoptera; Melolontha sp., hrut


Pilasta ticala

Red Coleoptera, klisnjaci


eljasta ticala

Red Coleoptera: krijesnice


Perasta ticala

Red lepidoptera; Limantria dispar - gubar


etkasta ticala

Red Diptera;
komarci (mujak)
Koljenasta ticala

Red Hymenoptera; mravi


Ticala s postranom bodljom

Red Diptera; muhe


Usni ustroj kukaca
Osnovne vrsta usnog ustroja
kukaca
za grizenje i vakanje
za grizenje i sisanje
za bodenje i sisanje
za sisanje i lizanje
Usni ustroj za grizenje i vakanje

osnovni je tip usnog ustroja


imaju ga: pravokrilci, tvrdokrilci,
mreokrilci, gusjenice leptira,
pagusjenice nekih osa
Usni ustroj za grizenje i vakanje

gornja usna (labrum


labrum))
parna gornja eljust
(mandibulae
mandibulae))
hypopharinx
parna donja eljust
(maxillae
maxillae))
donja usna (labium
labium))
Gornja usna (labrum
(labrum))
hitinska ploica koja
zatvara usni otvor s
gornje ili prednje
strane (ovisno o
poloaju glave)
slui za pridravanje
hrane
Parna gornja eljust
(mandibulae
mandibulae))
parne hitinske ploice
nazubljene s
unutranje strane
kreu se vodoravno
Za otkidanje hrane,
obranu od
neprijatelja, gradnju
sklonita,
Parna donja eljust (maxillae
(maxillae))
lankoviti privjesci
stoerak - cardo
drak stipes
unutranji reanj
- lobus internus ili
lacinia
vanjski reanj -
lobus externus ili
galea
pipalo donje
eljusti - palpus
maxillaris
Donja usna (labium
(labium))
zatvara usni otvor s
donje ili stranje strane
lankovite grae
brada - mentum
podbradak -
submentum
usna pipala - palpus
labiales
jezici - glossae
pajezici -
paraglossae
Usni ustroj skakavca
Red Mantodea;
Mantis religiosa -
bogomoljka
Usni ustroj za grizenje i vakanje

Pipala donje usne


Gornje eljusti
Pipala donje
eljusti
Galea kukca koji se hrane liem ima
specijalizirane okusne dlaice sa zaobljenim
vrhom. One slue da okusi list prije nego odlui
dali e ga uzeti kao hranu.
Usni ustroj kornjaa koji jede lie
Povrina vrhova pipala donje eljusti i donje
usne pokrivena je malim osjetnim dlaicama
za okus i miris.
Usni ustroj za grizenje i vakanje

Red Orthoptera; skakavac


Red Coleoptera; jelenak

Red Neuroptera; zlatooka Red Lepidoptera; gusjenica


Usni ustroj za grizenje i sisanje
- pela
Usmi ustroj za bodenje i sisanje
tripsi, stjenice,
jednakokrilci i
dvokrilci
mandibule i maksile
oblikuju bodlje koje
su obavijene donjom
usnom (= proboskis)

Red Heteroptera - stjenice


Usni ustroj za bodenje i sisanje
Usni ustroj za bodenje i sisanje

Red Heteroptera - stjenice


Usni ustroj za bodenje i sisanje

Red Homoptera; podred Cicadina


cvrci, cikade
Usni ustroj za bodenje i sisanje

Red Homoptera; Podred Aphidina


lisne ui
Usni ustroj za bodenje i sisanje

Red Diptera; komarci


Usni ustroj za upijanje hrane

Red Diptera; Musca domesstica


- kuna muha
Usni ustroj za sisanje i lizanje

Red Lepidoptera- leptiri


tete od kukaca koji grizu i vau

Kupusni bijelac- Pieris brassicae


Repina pipa Bothynoderes punctiventris
(tete na kotiledonima)
Moljac krunih mina
Leucoptera malifoliella
Jabuni savija- Cydia pomonella
Breskvin moljac Cydia molesta (tete na plodu i mladicama)
Krukin cvjetar Anthonomus pyri
( tete na pupovima)
Kukuruzni moljac Ostrinia nubilalis (tete na stabljici)
tete od kukaca koji bodu i siu

tete od lisnih ui
titasti moljac
- Trialeurodes
vaporariorum
(tete na rajici)
Pripremila: Zlatica Bodroi
Bodroi--Selak
Selak,, dipl ing
S MAR Slavonski brod